Kağıt-Nüsha-Suret Şeytan Üçgeninde Yabancı Dilde Düzenlendikten Sonra Türkçeye Çevrilen Sözleşmelerde Damga Vergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kağıt-Nüsha-Suret Şeytan Üçgeninde Yabancı Dilde Düzenlendikten Sonra Türkçeye Çevrilen Sözleşmelerde Damga Vergisi"

Transkript

1 Kağıt-Nüsha-Suret Şeytan Üçgeninde Yabancı Dilde Düzenlendikten Sonra Türkçeye Çevrilen Sözleşmelerde Damga Vergisi GÖRKEM PEHLİVAN Hesap Uzmanı Özet 1512 sayılı Noterlik Kanunu nun 103 üncü maddesi ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği nin 96 ncı maddelerinde düzenlenen Çevirme İşlemleri ile anılan Kanunu nun 99 uncu ve yönetmeliğin 95/c maddelerinde düzenlenen Yabancı Dildeki Kağıdın Örneğin Çıkartılması işlemlerinin her ikisinde de, çeviri işlemi sonucunda oluşan Türkçe metnin üzerine tarafların imzasının alınması gerekli değildir. Buna rağmen yabancı dilden çevrilen Türkçe metin üzerinde noter dışında tarafların da imzası olması durumunda, Türkçe metin bir suret veya tercüme olma niteliğini kaybederek nüsha olarak değerlendirilecek ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesi uyarınca ayrıca nispi damga vergisine tabi tutulacaktır. Yabancı dildeki sözleşme metni ve tarafların imzasını taşıyan Türkçe metinin tamamen farklı iki kağıt olarak değil, bir kağıdın farklı iki nüshası olduğunun kabul edilmesi ve 488 sayılı Damga Vergisi nin 14 üncü maddesindeki üst sınırın her iki nüsha için topluca dikkate alınması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Damga vergisi, çevirme, tercüme, kağıt, nüsha, suret I-GİRİŞ: Son yıllarda ülkemize önemli miktarda doğrudan yabancı sermaye girişi gerçekleşmiş olup, yabancı sermaye hareketliliğindeki bu artışa paralel olarak kurulan uluslararası sermaye şirketlerinin sayısı da büyük bir ivmeyle artış göstermiştir yılı itibariyle olan uluslararası sermaye şirketi ve şube sayısı 2010 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle adete yükselmiş, adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmesiyle ülkemizde faaliyet gösteren toplam uluslararası sermayeli şirket sayısı adete ulaşmıştır. 1 Bu şirketler faaliyetlerini yürütürken Türkiye de yerleşik olan ve/veya olmayan gerçek ve tüzel kişilerden mal ve hizmet temin etmektedirler. Söz konusu uluslararası sermayeli şirketlerin kanuni temsilcileri 1 Hazine Müsteşarlığı Temmuz 2010 Uluslar arası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni 64 VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK 2011

2 ve üst düzey yöneticileri genellikle yabancı uyruklu olup, bu nedenle uygulamada Türkiye de kurulu uluslararası sermaye şirketi ile bu şirketlere mal ve hizmet temin eden tedarikçiler arasında düzenlenen sözleşmeler çoğu zaman yabancı dilde düzenlenmektedir. Esasen taraflar adına sözleşmeyi imzalayan gerçek kişi veya kişilerin istisnai haller dışında Türk Diline hakim olmaması nedeniyle sözleşme metinlerinin yabancı dilde düzenlenmesi doğaldır. Ne var ki yazımızın ilerleyen bölümlerinde belirteceğimiz üzere gerek ticaret hukukunu ilgilendiren düzenlemelerde, gerekse vergi hukukumuzda bu neviden sözleşmelerin Türkçeye çevrilmesini zorunlu kılan hükümler bulunmaktadır. Özel hukuk hükümlerinden kaynaklanan bir uyuşmazlıkta yargı mercilerine veya olası bir vergi incelemesinde vergi inceleme elemanına ibraz edilmek üzere Türkçeye çevrilen sözleşmenin damga vergisi boyutu ise detaylı olarak analiz edilmeye muhtaçtır. Zira çeviri prosedürü sonucunda ortaya çıkan metnin kağıt mı, nüsha mı, yoksa suret mi olduğunun belirlenmesi oluşacak ekstra damga vergisi yükünün tutarı açısından temel belirleyici değişken olacaktır. Birbirlerinden çok ince çizgilerle ayrılan, ancak belli parayı ihtiva eden (dolayısıyla nispi damga vergisine tabi olan) sözleşmelerdeki damga vergisi tutarında büyük farklılıklara yol açan kağıt-nüsha-suret kavramları arasındaki ayrımın net olarak yapılması gerekmektedir. Bu ayrım doğru bir şekilde yapıldıktan sonra yabancı dilden Türkçeye çeviri prosedürünün damga vergisi ile senkronize edilerek, potansiyel ek vergi yükü minimize edilebilecektir. Yazımızın II.bölümünde özel hukuk ve vergi mevzuatımız açısından yabancı dilde yapılan sözleşmelerin tercüme edilerek ibraz edilmesine ilişkin düzenlemelere yer verilecek, III.bölümde 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu bağlamında kısaca kağıt-nüsha-suret arasındaki farklara değinilecek, IV.bölümde ise 1512 sayılı Noterlik Kanunu bağlamında çeviri işlemleri ve yabancı dildeki kağıtların örneğinin çıkartılmasına ilişkin işlemler açıklanacaktır. V.bölümde ise yabancı dilden Türkçeye çeviri işlemi sonucunda ortaya çıkan metinin asıl kağıt-nüsha-suret üçgenindeki pozisyonuna göre oluşabilecek özellikli bir durum 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nun 14 üncü maddesindeki üst sınır açısından değerlendirilecektir. II-ÖZEL HUKUK VE VERGİ HUKUKUNDA YABANCI DİLDE DÜZENLENEN SÖZLEŞ- MENİN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİNE İLİŞ- KİN YASAL DÜZENLEMELER: A-Ticari Davalarda Tercüme ve İbraz Zorunluluğu: sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 4 üncü maddesinde Ticari davalarda dahi deliller ve bunların ikamesi Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine tabidir. hükmü yer almaktadır sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu nun yabancı dilde düzenlenmiş vesikaların tercümesine ilişkin 235 inci maddesi ise aşağıdaki gibidir. Madde Ecnebi lisanla yazılmış olan vesikayı ibraz eden taraf tercümesini de raptetmeye mecburdur. Hakim veya diğer taraf mübrez tercümeyi kabule şayan görmezse resmen tercüme ettirilmesi emrolunabilir. Türk Ticaret Kanunu nun 4 ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu nun 325 inci maddeleri beraberce değerlendirildiğinde ticari işle ilgili bir uyuşmazlık durumunda yabancı dilde düzenlenmiş bir sözleşmenin, ibraz eden tarafça tercüme ettirilerek yargılama görevini icra eden merciiye ibraz edilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu açıkça görülmektedir. B-Vergi Mevzuatında Tercüme ve İbraz Zorunluluğu: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz Mecburiyeti başlıklı 256 ncı maddesinde mükelleflere muhafaza edilmesi zorunlu olan defter ve belgeleri yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için ibraz etmek zorunda oldukları hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Diğer Vesikalar başlıklı 242 nci maddesinde sözleşmeler de muhafazası ve ibrazı zorunlu belgeler arasında sayılmıştır. Söz konusu madde metni aşağıdaki gibidir. Tüccarlar evvelki maddelerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden veya icabında bir hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen mukavelename, taahhütname, kefaletname, mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını dosyada muhafaza etmeye mecburdurlar. 2 Bu yazımızda incelenen sözleşmelerin ticari işle ilgili olduğu açık olduğundan özel hukuk açısından yapılan değerlendirme ticari davalar ile sınırlı tutulmuştur. VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK

3 22/01/1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayımlanan 253 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nin B bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunun kayıt nizamına ilişkin 215 inci maddesinde, bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulmasının mecburi olacağı belirtilmiş 227 nci maddesinde de "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almıştır. Söz konusu kayıtların ise aynı Kanunun 229 uncu ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu hükümlere göre, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan, iş veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içindeki noterlerde Türkçe'ye tercüme ve tasdik ettirdikten sonra defterlerine gider olarak kaydedebilmekte idiler. Ancak Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, bu işlemlerin yurt dışı temsilciliklerimizdeki iş yığılmalarına neden olduğu, mükellefler bakımından da ağır külfetler getirdiği anlaşıldığından, anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bu Genel Tebliğ ile yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında alınan belgelerin, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerde Türkçe'ye tercüme ve tasdik edilme zorunluluğu kaldırılmıştır. Buna göre, yurt dışındaki kişi veya firmalardan belge alan mükellefler, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgelenir düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında göstereceklerdir. Ancak inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini tercüme ettirmek zorundadırlar. İlgili genel tebliğde yapılan düzenlemede yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş veya hizmetler karşılığında alınan belgelerin, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerde Türkçe'ye tercüme ve tasdik edilme zorunluluğu kaldırılmış, ancak vergi incelemesi sırasında inceleme elamanınca gerekli görülmesi halinde, mükelleflerin bu belgelerini tercüme ettirmek zorunda oldukları belirtilmiştir. Özetle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 242 ve 256 ncı maddeleri ile 253 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nin B bölümünde yer alan düzenlemeler uyarınca yetkili makamlar veya vergi incelemesine yetkili olanlarca talep edilmesi durumunda yabancı dilde düzenlenen bir sözleşmenin, mükelleflerce tercüme ettirilerek talepte bulunan yetkili makama veya vergi inceleme elemanına ibraz edilmesi zorunludur. 3 III-DAMGA VERGİSİNDE ASIL KAĞIT- NÜSHA-SURET AYRIMI: Kağıt nüsha suret ayrımına ilişkin açıklamalar 30/03/2010 tarihli ve DV-19/ sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde yapılmıştır. Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtlardır. Suret ise aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat aslında bulunan imzaları taşımayıp aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını veya kaşesini ihtiva eden kâğıtları ifade etmektedir. Taraf/taraflarınca düzenlenerek imzalanmış, diğer bir ifadeyle hukuken tekemmül etmiş bir kâğıdın usulüne uygun olarak çıkarılmış, ancak taraflarınca ayrıca imzalanmamış örnekleri surettir. Kâğıtların fotokopi ile çoğaltılmış örneklerinin de "Aslına uygundur" ya da "Aslı gibidir" şerhi ile onaylayanın imzası veya kaşesini ihtiva etmesi halinde mahiyeti itibarıyla suret; kâğıdın taraflarınca ayrıca imzalanması halinde ise nüsha olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yukarıda yer alan açıklamalara göre nüsha ve suret arasındaki temel fark nüshanın tarafların imzasını taşıması, suretin ise tarafların imzalarını taşımamakla 3 Yeri gelmişken hatırlatmak gerekir ki, varlığı noter kayıtları veya sair suretle sabit olan yabancı dilde düzenlenen sözleşmenin, tercümesinin vergi inceleme elemanına yasal süresi içinde ibraz edilmemesi durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 359/a-2 maddesi uyarınca onsekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir kaçakçılık suçu işlenmiş olacaktır. 66 VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK 2011

4 birlikte aslına uygun olduğuna dair onaylayanın (örneğin noterlerin) imza veya kaşesini ihtiva etmesidir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 3 numaralı fıkrasında, tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinin maktu (2010 yılı için 0,55 TL) damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. IV-YABANCI DİLDE DÜZENLENEN BELGE- LERİN ÇEVİRİ PROSEDÜRÜNE İLİŞKİN OLARAK NOTERLİK MEVZUATINDA YER ALAN DÜZENLEMELER ve YAPILAN İŞEM- LERİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU: Noterlik mevzuatında yabancı dilde düzenlenen kağıtların çevrilmesine ilişkin Çevirme İşlemleri ve Yabancı Dildeki Kağıdın Örneği olarak iki farklı yöntem yer almaktadır. A-Çevirme İşlemleri: Noterlik Kanunu nun 103 ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği nin 96 ncı maddelerinde yabancı dilde yazılmış kağıtların çevirme usulü düzenlemiştir. ÇEVİRME İŞLEMİ : Madde Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir. Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir. Çevirme işlemleri Madde 96 - Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir. Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüte yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir. Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutunakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır. Noterlik Kanunu nun 103 ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği nin 96 ncı maddelerinde yer alan düzenlemeleri incelediğimizde çevirme işlemi prosedürünün aşağıdaki gibi olduğu görülmektedir. 1-Yabancı dilde düzenlenen kağıdın notere ibrazı 2-Noterin tercümana yemin ettirmesi ve tercüman tarafından yabancı dildeki metinin Türkçeye çevrilmesi 3-Yabancı dilde düzenlenen kağıtta yer alan imzaların noterlikçe onaylanması ve şerh verilmesi Onaylama işlemenin tanımı Noterlik Kanunu nun 90 ıncı maddesinde yer almaktadır. ŞEKİL : Madde 90 - Hukuki işlemlerin altındaki imzanın onaylanması imzayı atan şahsa ait olduğunun bir şerhle belgelendirilmesi şeklinde yapılır. İmzası onaylanan iş kağıdının aslı ilgilisine verilir ve imzalı bir örneği dairede saklanır. Bu örnek harca tabi değildir. Görüldüğü üzere onaylama imzanın imzayı atan şahsa ait olduğunun bir şerhle belgelendirilmesi şeklinde yapılır. Yabancı dilden Türkçeye yapılan çeviri sonucunda ortaya çıkan metnin üzerinde tarafların imzasının bulunması gibi zorunluluk yoktur. B-Yabancı Dildeki Kağıdın Örneği: Noterlik Kanunu nun 99 uncu maddesi aşağıdaki gibidir. YABANCI DİLDEKİ KAĞIDIN ÖRNEĞİ : Madde 99 - Örneği verilmesi istenen kağıt yabancı dilde yazılmışsa, evvela tercüme edilir; sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu yolda şerh verilir. Yabancı dilde düzenlenen kağıttan örnek çıkartılmasına ilişkin usul Noterlik Kanunu Yönetmeliği nin 95/c maddesinde yer almaktadır. Madde metni aşağıdaki gibidir. c- Yabancı dilde yazılı kağıttan örnek: Örneği istenen kağıt yabancı dilde yazılmış ise, evvela bu kağıt usulünce tercüme olunur. Sonra, yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır. Ayrıca, gerek ilgilisine verilen gerek dairede saklanan nüshalara tercüme edilmiş nüshaların birer adedi de eklenir. VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK

5 Yabancı kağıttan örnek çıkartma yöntemi kullanıldığında yazımızın IV/A bölümünde belirtilen esaslara göre kağıt tercüme edilecek daha sonra da her örneğe kağıdın tercümesi iliştirilerek bu yolda şerh verilecektir. C-Çevirme ve Yabancı Dildeki Kağıdın Örneğini Çıkarma İşlemlerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu: Yazımızın IV/A ve IV/B bölümlerinde yer verdiğimiz yasal düzenlemelere göre çevirme işlemi ve yabancı dildeki kağıttan örnek çıkartma sırasında sadece yabancı dildeki orijinal sözleşme metnindeki imzaların imzayı atan şahsa ait olduğuna dair bir şerh verilmesi, tercüme metnin ise sadece noter tarafından imzalanarak mühürlenmesi ve örnek çıkarma işlemlerinde her Türkçe tercüme metnine sözleşmenin yabancı dildeki aslının bir örneğinin eklenmesi yeterlidir. Uygulamada bazı noterlerce yapıldığı üzere Türkçe metnin üzerine de noter huzurunda taraflarca ıslak imza atılması gerekli değildir. Buna rağmen yabancı dilden çevrilen Türkçe metin üzerinde noter dışında tarafların da imzası olması durumunda yazımızın III.bölümünde belirttiğimiz esaslara göre Türkçe metin bir suret veya tercüme olma niteliğini kaybederek hukuksal bir dönüşüme uğrayacak, nüsha olarak değerlendirilecektir. Bu dönüşümün en önemli vergisel sonucu suret/tercümenin 0,55.-TL gibi cuzi bir miktarda maktu vergiye tabi olmasına rağmen, nüsha niteliği kazanan Türkçe tercüme metninin ayrıca nispi damga vergisine tabi tutulmasıdır. Bu durumda tercümeyi talep eden mükellefler beklenmedik ve (özellikle yüksek tutarlı parayı ihtiva eden sözleşmelerde) önemli miktarda ekstra vergi yükü ile karşılaşacaklardır. Bu noktada belirtilmesi gereken diğer bir husus tercümeye eklenen (yabancı dildeki kâğıt örnekleri) sebebiyle de 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu na ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 3 numaralı fıkrası uyarınca işlem başı maktu damga vergisi alınması, çevirme metni ile çevrilen yabancı dildeki metin örneklerinin ayrı işlemler olarak görülmesi, bunların hepsinin tek bir işlem gibi değerlendirilmemesi, her birinin ayrı ayrı yapılmış tercüme ve suret çıkarma işlemleri olarak değerlendirilmesi ve her bir suret ve tercüme için maktu damga vergisi alınması gerekliliğidir. 4 D-Tercümelerde Damga Vergisi İstisnası ve İstisnanın Kapsamı: Vergiden istisna edilen kağıtları gösteren Damga Vergisi Kanunu na ekli (2) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası aşağıdaki gibidir. 2.Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak suret, özet ve tercümeler. 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca resmi daireden maksat genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Belirtilen kanun maddeleri ilk bakışta örneğin vergi inceleme elemanlarınca görülecek lüzum üzerine ibraz edilecek tercümenin bir önceki bölümde belirtilen 0,55.-TL lik maktu vergiden de istisna olduğu izlenimi vermekle birlikte bu düşünce tarzı doğru değildir. Zira (2) sayılı tablonun I inci bölümü 3 alt başlıkta düzenlemiştir. A-Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar B-Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar C-Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar Yukarıda bahsedilen istisna (2) sayılı tabloda bulunduğu konum itibariyle (A) alt başlığında yer almakta olup, her iki tarafın da resmi daire olduğu işlemlerde geçerlidir. Oysa vergi inceleme elemanınca veya yargı mercilerince görülen lüzum üzerine kişilerin resmi dairelere ibraz ettiği kağıtlar (C) alt başlığı kapsamındadır ve bu bölümde tercümelere ilişkin bir istisna bulunmamaktadır. Bu nedenle bu yazıda belirtilen esaslara göre usulüne uygun olarak çıkartılan ve resmi dairelere kişiler tarafından ibraz edilen tercüme ve suretlerin (2) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasındaki istisnadan yararlanması mümkün değildir. V-YABANCI DİLDE DÜZENLENEN SÖZLEŞ- MENİN ÇEVRİLMESİ SONUCU OLUŞAN TÜRKÇE METNİN TARAFLARIN ISLAK İMZASINI TAŞIMASI DURUMUNDA DAMGA VERGİSİNDE ÜST SINIR UYGULA- MASI: 1-Kısaca Damga Vergisinde Üst Sınır Sorunu: 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nun 14 üncü maddesi uyarınca her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kal- 4 T.C Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Noterlik Öneri Başlıkları md 134/4 Erişim Tarihi VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK 2011

6 mak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını (53 Seri No'lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile 2010 yılı için ,90.-TL) aşamaz. DVK'nun 14.maddesin de belirtilen sınırın her bir kağıt için hesaplanacak ve ödenecek en yüksek vergi tutarına ilişkin olması dolayısıyla, azami sınırın tespitinde her bir kağıdın ayrı ayrı ele alınacağı açıktır. Ancak, bu sınırın, kağıtların birden fazla nüsha şeklinde düzenlenmesi halinde, bütün nüshalardan alınacak toplam damga vergisi için mi yoksa her bir nüshadan alınacak damga vergisi için mi geçerli olacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. 5 Maliye Bakanlığınca 21/12/1998 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 35 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği nin 4 üncü maddesinde benimsenen birinci görüşe göre Damga Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesi hükmüne göre bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olacağından üst sınır her bir nüsha için ayrı ayrı aranacaktır. Bizim de katıldığımız ve Danıştay 7. Dairesinin 22 Şubat 2000 tarih, E: 1999/2090, K:2000/562 sayılı kararında da benimsenen ikinci görüşe göre üst sınırın topluca tüm nüshalar için dikkate alınması gerekmektedir. Damga Vergisi Kanunu nun Kağıt Nüshalarının Birden Fazla Olması başlıklı 5'inci maddesinin, Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. cümlesinde geçen... kağıtların her nüshası... ibaresi, Kanunda geçen Kağıt teriminin, nüsha teriminden farklı olduğu; aynı hususu ispat veya belli etmek üzere düzenlenip imzalanan nüshaların tümünün birlikte, kağıdı ifade ettiğini göstermektedir. Söz konusu 5'inci madde hükmü ile 14'üncü maddenin açıklanan düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde; damga vergisine tabi kağıtların her nüshasının diğerinden ayrı olarak vergilendirileceği; ancak, tüm nüshalar için hesaplanan toplam verginin, 14'üncü maddede yazılı azami haddi aşamayacağı sonucuna varılmaktadır. B-Tarafların İmzasını Taşıyan Türkçe Metinin Varlığı Durumunda Damga Vergisinde Üst Sınırın Hesaplanması: Yazımızın IV/C bölümünde belirttiğimiz üzere Türkçe metin üzerinde noterin onay şerhi dışında tarafların da imzası olması durumunda yazımızın belirttiğimiz esaslara göre Türkçe metin bir suret veya tercüme olma niteliğini kaybederek nüsha olarak değerlendirilecektir. Diğer taraftan V/A bölümünde belirtildiği üzere Damga Vergisi Kanunu nun 5 ve 14 üncü maddelerinin lafzı ve Danıştay ın konuya ilişkin içtihadı gereğince üst sınırın tüm nüshalar için topluca uygulanması gerekmektedir. Bu noktada verilmesi gereken kritik karar tarafların imzasını taşıyan Türkçe metinin bağımsız bir kağıt olarak kabul edilip edilmeyeceğidir? Zira Türkçe metin bağımsız bir kağıt olarak kabul edildiğinde üst sınır yabancı dildeki metin için ayrı, Türkçe metin için ayrıca dikkate alınacaktır. Fakat daha önce belirtildiği ve DVK-19/ sayılı Damga Vergisi Sirkülerinde açıklandığı üzere nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtlardır. Bu açıklama ışığında bir biriyle birebir aynı hukuki sonuçları doğuran ve her ikisi de tarafların imzalarını taşıyan yabancı dildeki sözleşme metni ve Türkçe metin hukuken birbirilerinin tamamen eşdeğeri olup, hukuk aleminde yaratacakları sonuçlar birebir aynıdır. Diğer taraftan her iki sözleşme metni de bir birinden bağımsız olarak hukuki ispat kabiliyetine haizdir. Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalar ışığında yabancı dildeki sözleşme metni ve Türkçe metinin bir kağıdın farklı iki nüshası olduğunun kabul edilmesi ve üst sınırın her iki nüsha için topluca dikkate alınması gerekmektedir. Örnek: (A) A.Ş ile yurtdışında mukim B Gbhm tarihinde TL belli parayı ihtiva eden bir sözleşmeyi Almanca dilinde düzenleyerek imzalamış, aynı tarihte Türkçeye çevrilmesi talebiyle Noter (C) ye ibraz etmişlerdir. Noter (C) yeminli tercümana çeviri işlemini usulüne uygun olarak yaptırdıktan sonra, ortaya çıkan Türkçe sözleşme metni de noter huzurunda (A) A.Ş ve B Gbhm yetkilileri tarafından imzalanmıştır. Bu durumda hem Almanca sözleşme metni, hem de Türkçe metin bir sözleşmenin iki nüshası olarak kabul edilecek, her bir nüsha ayrı ayrı nispi damga vergisine tabi olacak, ancak hesaplanacak damga vergisinin üst sınırı her iki nüsha için topluca dikkate alınacaktır. Buna göre hesaplanan damga vergisi toplam TL (2* *0,00825) olmasına rağmen, mükel- 5 Derviş ALTINOK, Damga Vergisinde İşlem, Kağıt,Nüsha Kavramları ve Üst Sınır Sorunu, Vergi Dünyası, Ekim 2009, Sayı 338 VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK

7 leften tahsil edilmesi gereken damga vergisinin üst sınır olan ,90.-TL olacaktır. V-SONUÇ: 1512 sayılı Noterlik Kanunu nun 103 üncü maddesi ve Noterlik Kanunu Yönetmeliği nin 96 ncı maddelerinde düzenlenen Çevirme İşlemleri ile anılan Kanunu nun 99 uncu ve yönetmeliğin 95/c maddelerinde düzenlenen Yabancı Dildeki Kağıdın Örneğin Çıkartılması işlemlerinin her ikisinde de, çeviri işlemi sonucunda oluşan Türkçe metnin üzerine tarafların imzasının alınması gerekli değildir. Buna rağmen yabancı dilden çevrilen Türkçe metin üzerinde noter dışında tarafların da imzası olması durumunda, Türkçe metin bir suret veya tercüme olma niteliğini kaybederek nüsha olarak değerlendirilecek ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesi uyarınca ayrıca nispi damga vergisine tabi tutulacaktır. Tercüme için yabancı dildeki sözleşmeyi ibraz eden mükelleflerin ve noterlerin bu hususa dikkat etmemeleri durumunda hem mükellef ek bir damga vergisi yükü ile yüz yüze gelecek, hem de çeviri işlemi yapan veya yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartan noter 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 355 inci maddesindeki özel usulsüzlük cezasına muhatap olacaktır. Diğer taraftan yabancı dildeki sözleşme metni ve tarafların imzasını taşıyan Türkçe metnin tamamen farklı iki kağıt olarak değil, bir kağıdın farklı iki nüshası olduğunun kabul edilmesi ve 488 sayılı Damga Vergisi nin 14 üncü maddesindeki üst sınırın her iki nüsha için topluca dikkate alınması gerekmektedir. KAYNAKÇA: 1-www.hazine.gov.tr 2-www.tnb.org.tr 3-www.teftis.adalet.gov.tr 4- Derviş ALTINOK, Damga Vergisinde İşlem, Kağıt, Nüsha Kavramları ve Üst Sınır Sorunu, Vergi Dünyası, Ekim 2009, Sayı VERGİ DÜNYASI, SAYI 353, OCAK 2011

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU

SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU Rapor Sıra No : Mesleki-002 SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ HAKKINDA ÇALIŞMA RAPORU BÖLÜM BAŞLIKLARI 1-DAMGA VERGİSİ ÖDENMEYEN SÖZLEŞMELER

Detaylı

ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER İLE SÖZLEŞMELERE KONULAN ŞERHLERİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER İLE SÖZLEŞMELERE KONULAN ŞERHLERİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER İLE SÖZLEŞMELERE KONULAN ŞERHLERİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 1. KONU: Damga Vergisi, hukuki işlemlere bağlı olarak düzenlenen kağıtlar üzerinden alınan bir muamele vergisidir.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM AÇIKLAMA VE UYGULAMASI MUHİDDİN ALTUNTAŞ GİRİŞ DAMGA VERGİSİNİN ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ

DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM AÇIKLAMA VE UYGULAMASI MUHİDDİN ALTUNTAŞ GİRİŞ DAMGA VERGİSİNİN ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ DAMGA VERGİSİ KANUNU YORUM AÇIKLAMA VE UYGULAMASI MUHİDDİN ALTUNTAŞ GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM DAMGA VERGİSİNİN ÖNEMİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ A-DAMGA VERGİSİNİN MAHİYETİ VE ÖNEMİ 1-Mahiyeti 2-Önemi B-DAMGA VERGİSİ

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI I- GİRİŞ

GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI I- GİRİŞ GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI VEDAT BÜKCÜ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR I- GİRİŞ Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapuda hangi tutar üzerinden değer belirleneceği öteden beri tartışma konusu olmuş

Detaylı

Damga vergisi uygulaması ve sık yapılan hatalar - I

Damga vergisi uygulaması ve sık yapılan hatalar - I Damga vergisi uygulaması ve sık yapılan hatalar - I GİRİŞ Ticari yaşam içerisinde belki de üzerinde en çok tereddüt edilen vergi türlerinin başında damga vergisi gelmektedir. Gerek gelişim süreci değerlendirildiğinde

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

34- ĠSTEKLĠ FĠRMALARIN BELGELERĠNĠN UYGUN OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDĠRĠLĠR. KAMU ĠHALE MEVZUATI

34- ĠSTEKLĠ FĠRMALARIN BELGELERĠNĠN UYGUN OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDĠRĠLĠR. KAMU ĠHALE MEVZUATI 34- ĠSTEKLĠ FĠRMALARIN BELGELERĠNĠN UYGUN OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDĠRĠLĠR. KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılımda yeterlik kuralları Madde 10 - İhaleye katılacak isteklilerden,

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER NOTER HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ İDARI YARGI KARARLARI Sayfa 1- Genelgelerin Yargı Denetimi, Bu Konudaki Kararların

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE

AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE AVUKATLIK (VEKALET) ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ THE TAXATION OF ATTORNEY (SUCCESSION) FEE İmdat TÜRKAY * 1 Özet: Mahkeme kararına istinaden karşı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücreti

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti TAHSĠLAT VE ÖDEMELERĠNĠ BANKA VEYA BENZERĠ FĠNANS KURUMLARINCA DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSĠK MECBURĠYETĠ Ticari iģlemler ve finansal

Detaylı