(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS"

Transkript

1 TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE ÖN SİPARİŞ NUMARASI: /(4).1682 PRE-ORDER CODE: /(4) (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler Article-1 Information on Contracting Entity 1.1. İdarenin; 1.1. Contracting Entity s; a) Adı: TÜLOMSAŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. a) Name: TÜLOMSAŞ, Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc. b) Adresi: Ahmet Kanatlı Caddesi ESKİŞEHİR/TÜRKİYE b) Address: Ahmet Kanatlı Caddesi ESKİŞEHİR/TÜRKİYE c) Telefon numarası : ( ) c) Phone number: ( ) ç) Faks numarası : (Pazarlama) (Genel Müdürlük) ç) Fax number: (Marketing Department) (General Management) d) Elektronik posta adresi: d) Address: e) İlgili personelin adı-soyadı unvanı: Belgin DOĞRU KALANLAR e) Name, surname / title of the related personnel: Belgin DOĞRU KALANLAR 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler Tenderers may obtain the necessary information on the tender by contacting the staff in charge at the above address and numbers. Madde 2- İhale konusu alıma ilişkin bilgiler Article 2- Information related to the subject of the tender 2.1. İhale konusu malın; 2.1. Information on the goods, which is the subject of the tender; a) Adı: 2 tip Silindirik Makaralı Pirinç Kafesli Rulman a) Description: 2 type Bearing b) Varsa kodu: b) If any : c) Miktarı ve türü: 1) 250 adet Ø 120x240 WJ silindirik makaralı pirinç kafesli rulman 2) 250 adet Ø 120x240 WJP silindirik makaralı pirinç kafesli rulman 1. ve 2. kalem rulman aynı firma ürünü olacaktır. c) Quantity and type: 1- ) 250 pcs Ø 120x240 WJ bearing 2- ) 250 pcs. Ø 120x240 WJP bearing The bearings described in the 1st and in the 2nd items must be the products of the same company. 1

2 ç) Teslim edileceği yer: ç) Location of delivery: Yerli istekliler için: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı / ESKİŞEHİR For domestic tenderer: TÜLOMSAŞ General Directorate / ESKİŞEHİR Yabancı istekliler için : FOB VESSEL STOWED (gemiye yüklenmiş olarak) İTHAL LİMANI veya FCA TRUCK (Tır a yüklenmiş olarak) ve CIF... Limanı veya CIP. Limanı/TÜRKİYE (FOB/FCA/CIF/CIP teslime İdare karar verecektir.) For foreign tenderers: FOB VESSEL STOWED (on board) PORT OF IMPORT or FCA TRUCK (on truck) and CIF... Port or CIP.. Port/TURKEY (Contracting Entity will decide FOB /FCA /CIF/CIP delivery) Yabancı isteklilerce verilecek tekliflerde FOB/FCA ve CIF/CIP fiyatları, teklif mektubunda ayrı ayrı belirtilecektir. Belirtilmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. The tenders that will be given for foreign tenderers will be FOB/FCA and CIF/CIP bases and all prices will be given item by item. In any case offer will not be accepted. d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: d) Other information: Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati Article 3- Information with Regard to the Tender 3.1. a) İhale kayıt numarası: 2015/92986 a) PPO (Public Procurement Authority) registers no: 2015/92986 b) İhale usulü: Açık İhale b) Tendering Method: Open Procedure c)tekliflerin sunulacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi Eskişehir/TÜRKİYE c)place of Submission of Bids:TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi Eskişehir/TÜRKİYE ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi Eskişehir/TÜRKİYE ç)address where the tender will be held: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi Eskişehir/TÜRKİYE d) İhale (son teklif verme) tarihi: 25 Ağustos 2015 d) Date of the tender (Deadline): August 25 h, 2015 e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00 e) Time of the tender (Deadline): 14:00 f) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu f) Meeting place of the tender commission: TÜLOMSAŞ Procurement Commission, Procurement Department Meeting Room 3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz The bids may either be submitted at the place indicated above up until the deadline date and time of the tender or they can be sent by registered mail. Bids not received by the Contracting Entity before the deadline time for submission will not be evaluated İdareye verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz The bids submitted to or received by the Contracting Entity cannot be withdrawn for any reason except the issuing of an addendum İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir In the case that the date determined for the tender coincides with a holiday, it will be held at the same place and time on the first working day following the holiday and bids which have been submitted up until this time shall be accepted İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır Even if there is a change in working hours after the notice, the tender shall be held at the time mentioned above. 2

3 3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır The national time provided by Turkish Radio and Television Authority (TRT) will be taken as the basis with respect to the time. Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini Article 4- Viewing and obtaining tender documents 4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur The tender document can be viewed free of charge at the address indicated below. However, those who will submit a bid should purchase the tender documents approved by the Contracting Entity. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: TÜLOMSAŞ Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Şube Müdürlüğü a) Location for examining the tender document: TÜLOMSAS Marketing Department, Office Import Management b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: b) Location for examining the tender document: c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: TÜLOMSAŞ Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Şube Müdürlüğü c)location where the tender document can be purchased: TULOMSAS Marketing Department, Office Import Management ç) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil) : 100,00 TL ç) Price of the tender document (V.A.T included): 100,00 TL d) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: Bu madde boş bırakılmıştır. d) Price of tender document via mail (v.a.t. included) 4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır The tender document shall be provided together with a list of contents. The tenderer shall check the conformity of all the documents with their respective originals and their completeness. After this inspection, two copies of a memorandum which indicates that the tenderer has received all of the documents in line with the originals are signed. One copy of the signed memorandum is handed over to the tenderer Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz On condition that the document sale price shall be transferred to Administration account in advance, bidding documents can be purchased via mail or courier. The request letter for the acquisition of the document via post or courier, the administration shall be notified by fax or mail at least five days prior to the date of tender with the receipt of bidding cost which deposited to the Administration s own account. The Administration,within two business days after the date of receipt of the request, shall send the document to address indicated by the Claimant by adding the form signed by authorized Administration person. In this case, mail or ship date of issuance of the document shall be accepted as date of purchase of the document. The Administration is not responsible in any way for non-arrival or arrive incomplete or late delivery of the document 4.4. İhale dokümanının tamamını veya bir kısmını oluşturan belgelerin, Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere verilmesi halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır The Turkish version of the tender documents will be valid for the settlement of disputes that may arise between the Entity and Tenderers in the interpretation and understanding of the tender document, in case the tender documents have been prepared both in Turkish and other languages and sold to tenderers 4.5. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır By purchasing the tender document, the Tenderer shall be considered to have accepted all conditions and rules stated in the document. 3

4 Madde 5-İhale dokümanının kapsamı Article 5- Scope of the Tender document 5.1 İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 5.1- The tender document consists of the following documents: a) İdari Şartname ve İhtiyaç Listesi a) Administrative Specification and Requirement List b) Teknik Şartname Rev B b) Technical Specifications Rev B c)teknik Resim T c)technical Drawings T ç) Yazılı Açıklamalar ç) Written explanation d) Sözleşme Tasarısı d) Draft Agreement e) Standart formlar e) Standard Forms 1) Birim Fiyat Teklif Mektubu 1) Unit Cost Tender Letter 2) Birim Fiyat Teklif Cetveli 2) Unit price table offered 3) Geçici Teminat Mektubu 3) Bid Bond 4) Kesin Teminat Mektubu 4) Performance Bond e) Varsa diğer belgeler: e) Other documents (If any) 1) EKAP a giriş için Ortaklık Bildirim Formu. 1) Shareholder Details Form for EKAP purposes Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır Furthermore, addendums prepared by the Contracting Entity in accordance with the related provisions of this Specification as well as written explanations made by the Contracting Entity upon the request of the tenderer constitute binding parts of the tender document İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirememesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz Tenderer should carefully examine the contents of all documents mentioned above. The tenderer shall assume any responsibility arising from non-compliance of the bid with the requirements relating to its submission. Bids which do not comply with the procedures indicated and described in the tender document shall be excluded from the evaluation process. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları Article 6- Notification/official communication principles 6.1. Bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir Notification/Official communication is made by the registered and prepaid mail or by the hand against signature. However, notification can be made through electronic mail or fax provided that electronic mail address and/or fax number are specified in the document indicating procurement of tender documents and/or it is undertaken to accept the notification to be made to this address or fax number İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise ondokuzuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır In official communication made through registered and prepaid mail, 7 th day following date on which the letter has been given to the post office and 19 th day for foreign bidders are considered notification date. If the notification arrives at the addressee before above-stipulated date and then actual notification date is accepted as basis. 4

5 6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir If a notification is sent via or fax, the date on which the notification is sent will be the notification date. In this case, the contracting entity must make sure that the tenderer has received the notification. Otherwise the notification will be null and void. The notification delivered via registered mail is enough for the notification to be considered as valid. The notifications sent via or fax are separately documented to include the notification date and scope Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır The official address of the contracting entity will be used if a notification is sent via İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır The notifications to joint ventures will be sent according to the above mentioned procedure to the main / coordinator tenderer İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, bu Şartnamenin 4.3) maddesinde ihale dokümanının posta veya kargo yoluyla satılması hususu düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir Potential tenderers and tenderers can t use or fax in their correspondence with the contracting entity. If the sale of tender documents via mail or courier is allowed in the article 4.1.d) of this administrative specification, the tenderers requests of tender documents may be sent via fax. II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR II- ISSUES RELATED TO PARTICIPATION IN THE TENDER Madde 7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri Article 7- Documents and qualification criteria required for participating in the tender 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 7.1. In order to participate in the tender, the tenderers have to submit the following documents in scope of their bids: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; a) Relevant Certificate from the Chamber of Commerce and/or Industry or Professional Association where the tenderer is registered according to the relevant legislation. 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 1) Where the Tenderer is a natural person, a document obtained in the same year as the first announcement date of the tender / the tender date, confirming registration with a Chamber of Commerce and/or Industry or a Professional Association. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) If the Tenderer is a legal person, a document obtained from the Chamber of Commerce and/or Industry at which the legal person is registered, confirming that the legal person was registered in the same year as the first announcement date / the tender date. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; b) A Declaration of Signature or Authorized Signatory List evidencing authorization for bidding. 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 1) A certificate of signature certified by a Notary Public in the case of a natural person. 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 2) The original or a notarized copy of the Trade Registry Gazette indicating the most recent state of the shares and the duties of the shareholders in the company and an Authorized Signatory List authenticated by the Notary Public in the case of a legal person. If the above mentioned information is not present in one Trade Registry Gazette, all of the Trade Registry Gazettes or documents including the above mentioned information, c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, c) Offer letter whose type and inclusion is indicated in this specification, 5

6 ç) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, ç) Preliminary guarantee set out in this Specification and issued according to the standard form or slips demonstrating that the preliminary guarantee has been deposited in the contracting entity s account department. d) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri, d) The qualification documents set out in this specification. e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, e) In the case of participation by proxy, the power of attorney for participating in the Tender on behalf of the Tenderer and his/her certificate of signature or Authorized Signatory List, both certified by a Notary Public. f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesi, f) Joint Venture declaration or Consortium according to the enclosed Standard form, if the tenderer is a joint venture, g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, g) If allowed by the contracting entity, the list of the Works which the tenderer considers to transfer to the sub contractors. ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi, ğ) In case the price advantage is applied in favour of tenderers offering domestic goods, Domestic Goods Document (Yerli Malı Belgesi) issued by chambers operating under TOBB or TESK, if the tenderer opts to benefit from this price advantage. h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, h) In case the submitted document by the legal entity in order to show the work experience is related to the partner possessing more than 50 % of the shares of the legal entity must meet, as the document in accord to standard form, the yearly continuity provision preserved for the recent year backwardly as of prepared date and prepared after the first announcement date by the registrar ships of chamber of commerce and industry/ chamber of commerce or public accountant financial advisor. ı) Bu madde boş bırakılmıştır. ı) Intentionally left blank İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 7.2. If the tenderer is a joint venture, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır It is mandatory to submit the documents shown in (a) and (b) paragraphs of Article 7.1 separately by each partners of the joint-venture. In case within the document the partner is possessing more than 50 % of the shares of the legal entity that is submitted the legal entity of the joint-venture in order to show the work experience, this partner is obliged to submit the document shown in paragraph (h) Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 7.4. Documents required for economic and financial qualification and criteria that these documents should carry Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank. 6

7 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 7.5. Documents related to professional and technical qualification and the Criteria to be met by these documents İstekliler, ihale tarihi itibariyle geçerli olan aşağıda belirtilen mesleki ve teknik yeterlik belgelerini teklifi ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeler yeterlik değerlendirmesinde kullanılacaktır Tenderers shall submit the below mentioned professional and technical qualification documents, which are still valid at the date of tender, together with their offers. These documents shall be used for qualification evaluation Üretim, İmalat Kapasitesi Belgeleri Documents Relating to Production, Production Capacity a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, a) If the candidate or tenderer is a manufacturer, manufacturing certificate(s) demonstrating that it is a manufacturer. b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) If the candidate or tenderer is an authorized dealer or authorized representative, the certificate(s) demonstrating that it is the authorized dealer or authorized representative. c) Aday veya istekli Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. c) If the candidate or tenderer is operating in free zones in Turkey, the free zone operation certificate along with one of the above mentioned documents. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: I) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, II) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, III) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, IV) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, V) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. Aday veya istekliler, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilecektir. The document(s) demonstrating that the tenderer is a manufacturer; I) Industry Registration Document issued in the name of the tenderer, II) Capacity Report issued in the name of the tenderer by the business chamber which the tenderer is a member of. III) Manufacture Adequacy Document issued in the name of the tenderer by the business chamber which the tenderer is a member of. IV) Domestic Goods Document pertaining to the offered material, which issued in the name of the tenderer by the business chamber which the tenderer is a member of. V) The documents issued by authorized institutions in the scope of the scope of the related legislation demonstrating that the tenderer is a manufacturer or producer. The tenderers can prove that that they are manufacturers by submitting one of the documents above Kalite yönetim sistem belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir The quality management system document must be issued by the institutions accredited by Turkish Accreditation Institution or institutions accredited by national accreditation institutions which are described in the International Accreditation Forum Mutual Recognition Agreement. It has to be confirmed that the institution which issued the document is accredited by national accreditation institutions which are described in the International Accreditation Forum Mutual Recognition Agreement and the documents issued by this institution are valid by a letter taken from Turkish Accreditation Institution. Confirmation letters issued on the tender date or a year before the tender date is acceptable. But it is not needed to get a confirmation letter from Turkish Accreditation Institution for the documents which are issued by the institutions that Turkish Accreditation Institution has already announced to accreditate or which have TÜRKAK Accreditation Mark. It is sufficient that one partner submit the required document in joint ventures. 7

8 Uluslar Arası Kurallara Uygun Şekilde Akredite Edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları Tarafından Verilen Sertifikalar: Certificates Given By Quality Control Bodies Suitable Accredited Under International Rules İstekliler sahip olduğu rulman imalatına ISO 9001 veya ISO/TS kalite belgesi. ISO 9001 or ISO/TS certificates related to the production of the bearing, owned by tenderers.. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise imalatçının sahip olduğu yukarıda belirtilen kalite belgesini verecektir. If the tenderer is an authorized or representative dealer, it shall submit the above mentioned quality certificates owned by the manufacturer İş Deneyim Belgesi, alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T. Dışişleri Bakanlığının onayından muaf tutulacak, resmi makamlardan alınmayan belgelerdir Work experience certificate is a document that is exempted from approval of Turkish Consulate in the obtained country or Turkish Ministry of Foreign Affairs and that is not obtained from official offices Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir The works that will be accepted as similar works are specified below Bu madde boş bırakılmıştır Intentionally left blank Belgelerin sunuluş şekli 7.7. Form of submission of documents İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, iş deneyim belgelerinin noter onaylı olanlarının asılları, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale yetkilisinin onayından önce idareye ibraz edilecektir. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir It is obligatory for tenderers to submit the originals of the above-mentioned documents or their copies attested by notary public. If the work experience certificates for the work, subject of the tender or for similar works are demanded, the tenderer who is awarded the tender, will submit the originals of the notarised work experience certificates to the Contracting Entity before the approval of the result of the tender by the contracting entity. But, according to the provision located in the ninth (9 th ) article of Turkish Trade Registry Gazette Regulations, Trade Registry Gazette copies approved by chambers operating under TOBB or Gazette Administration as Same as Original (Aslının Aynıdır) and their copies attested by notary public are also acceptable Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir It is obligatory for the notarised documents to bear the annotation same as the original and the ones of which photocopies or copies have been seen and approved as well as the ones bearing the annotation same as presented copy or another annotation bearing the same meaning, shall not be accepted as valid İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler Tenderers may change the originals of documents with their copies bearing the annotation original copy has been seen by the Contracting Entity, Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi: The attestation procedure for documents prepared in foreign countries apart from documents prepared by representation of the Republic of Turkey in foreign countries and the documents prepared by representations of foreign countries in Turkey: Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır The attestation process means the confirmation of the truth of the signature on the document, in which capacity the person who signed the document signed it and whether the seal or stamp, if any, on it is the same as original Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. 8

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 16 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İlimiz,Vergi Denetim Kurulu Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna Hizmet Binasının genel onarım işi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

Detaylı

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE

Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE Milli Yüksek Hızlı Tren Endüstriyel Projeler Danışmanlık Hizmet Alımı DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı