N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN"

Transkript

1 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat işlemlerini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bendlerine istinaden hazırlanmıştır. İthalatçı kayıt belgesi MADDE 4 (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatı, Çevre ve Orman Bakanlığından alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından gerçekleştirilebilir. (2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için ithalatçı tarafından ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri ve (Ek-2) de yer alan taahhütname ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına başvurulur. (3) 2008 yılı içerisinde verilmiş olan Kayıt Belgeleri, dilekçe ve (Ek-2) deki taahhütnamenin verilmesi halinde 2009 yılı sonuna kadar geçerlidir. Ancak, söz konusu Kayıt Belgesinin verilmesine esas bilgi ve belgelerin herhangi birinin geçerliliğini yitirmesi veya bunlarda değişiklik olması halinde kayıt belgesinin yenilenmesi zorunludur. (4) Kayıt Belgeleri, bu Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olup, bu işlemlere dayanak teşkil eder. (5) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası aranmaz. Yakıtın boşaltılması MADDE 5 (1) Bu Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinde yer alan yakıtların ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi tarafından; a) Başvuru Dilekçesi (Ek-3), b) Yakıt Boşaltma Formu (Ek-4), c) Yakıtın Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen limit değerlere (her bir parametresi) uygun olduğunu gösterir onaylı yükleme analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi, ile birlikte yakıt boşaltılmadan önce, yakıtın boşaltılacağı gümrük idaresinin bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurulur. MADDE 6 (1) 5 inci maddede belirtilen belgelerin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun bulunması durumunda, Yakıt Boşaltma Formu onaylanarak ithalatçı veya temsilcisine verilir. (2) Yükleme analiz sonuçlarının İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce uygun bulunmaması veya analiz sonuçlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı sonuçlar tespit edilmesi durumunda, ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yakıtın gümrüklü sahaya boşaltılmasına müsaade edilmez ve ilgili gümrük idaresi ile ithalatçıya yakıtın gümrüklü sahaya boşaltılamayacağına dair yazılı bilgi verilir (Ek-5). (3) İlgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan, ithale konu yakıt boşaltılamaz. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde, analiz sonuçları uygun olmayan yakıtlar, ithalatçı veya temsilcisi tarafından menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü ülkeye transit edilir. (4) Yakıtın depolanması için gümrüklü sahada yeterli alan bulunmaması durumunda, gümrük idaresinin uygun gördüğü gümrüklü saha dışındaki bir alanda da yakıt depolanabilir. Yakıtın depolanması için karada depo ve yer temininin mümkün olmaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi ve ilgili gümrük idaresince de uygun

2 görülmesi halinde, ithale konu yakıt gemide bekletilebilir. (5) İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yükleme analiz sonuçları uygun görülen ve gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılmasına izin verilen yakıtlar alanda bulunan diğer yakıtlarla karıştırılmadan ayrı ayrı depolanır. Yakıtın çekilmesi MADDE 7 (1) İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yükleme analiz sonuçları uygun bulunan ve gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılan veya gemi üzerinde bekletilen yakıtlar gümrükten çekilmeden önce, ithalatçı firma tarafından, çekilecek her parti için; a) İhracatçı faturasının bir örneği ve yeminli tercüme bürosunca onaylı tercümesi, b) Uygunluk Belgesi (2 adet) (Ek-8), c) İthalatçı firma aracılığı ile ithal edilecek yakıtlar için sanayici(ler) tarafından verilecek taahhütname (Ek- 10), ile birlikte yakıtın gümrükten çekileceği gümrük idaresinin bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvurulur. (2) Yakıt gümrükten çekilmeden önce İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilisi, gümrük yetkilisi, ithalatçı şirket/firma yetkilisi ve uluslararası gözetim firması yetkilisinden oluşan numune alma komisyonu gözetiminde, uluslararası gözetim firması yetkilisi tarafından Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Uygunluk Belgesinde çekileceği belirtilen ithale konu yakıtı temsil etmek üzere numune alınır ve (Ek-7) de yer alan Numune Alma Tutanağı düzenlenir. Alınan numune, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı veya Çevre ve Orman Bakanlığından Laboratuvar Yeterlik Belgesi almış laboratuvarlarda analiz ettirilir. (3) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde alınmayan, gönderilmeyen numuneler ile belirtilen laboratuvarların dışında yaptırılan analizler geçersiz sayılır. (4) Analiz belgeleri, analizi yapan laboratuvar tarafından ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilir. (5) İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, yakıtın numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, (Ek- 8) de yer alan Uygunluk Belgesi onaylanarak ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine; uygun bulunmaması durumunda ise (Ek-9) da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek, ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir. (6) Uygunluk Belgesi verildiği tarihten itibaren 30 gün geçerlidir. Bu süre uzatılamaz. (7) Uygun bulunmayan yakıt, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, gümrük mevzuatında geçici depolama yerlerinde bulunan eşya için öngörülen süreler içinde menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü ülkeye transit edilir. MADDE 8 (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatı için Uygunluk Belgesi almış firmalar, a) İthal edilen her bir parti yakıt için düzenlenen gümrük giriş beyannamesinin gümrük idaresince onaylı suretini, Uygunluk Belgesi tarihinden itibaren 60 gün içinde, b) İthalatı gerçekleştirilen (Ek-1) sayılı liste kapsamı yakıtların fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), yakıt gümrükten çekildikten sonra en geç 60 gün içinde, c) Süresi içinde kullanılmayan Uygunluk Belgelerini 30 gün içinde, Uygunluk Belgesini aldıkları İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür. Bu maddede sayılan yükümlülükler tam olarak yerine getirilmediği takdirde, müteakip Boşaltma Yazısı ve Uygunluk Belgesi talepleri değerlendirmeye alınmaz. Ancak, eksikliklerin firma tarafından tamamlanması ve ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce de uygun görülmesi halinde yeni talepler değerlendirilir. Analiz sonuçlarına itiraz ve istisnai durumlar MADDE 9 (1) Gümrükten çekilmeden önce yakıttan alınan numunenin analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda, analiz sonucunun 7 nci maddenin beşinci fıkrası gereği ithalatçı veya temsilcisine tebliğinden itibaren 7 iş günü içinde, ithalatçının veya temsilcisinin yazılı isteği üzerine ve giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak kaydıyla, ilk analizi yapan laboratuvar dışında Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir laboratuvara, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde bulunan şahit numunenin analizi yaptırılır: a) Şahit numune analiz sonucunun uygun bulunması durumunda, Uygunluk Belgesi düzenlenerek, ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine iletilir. b) Şahit numune analiz sonucunun uygun bulunmaması durumunda ise ithalatın yapılamayacağı, nihai Uygunsuzluk Yazısı düzenlenerek ilgili gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir. (2) Isınma amaçlı olarak getirilmiş olan, ancak ısınma amaçlı yakıt özelliklerini sağlamadığı için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce gümrükten çekilmesine izin verilmeyen yakıtlara, sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, ithalatçı veya temsilcisinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, sanayi amaçlı kullanılmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Uygunluk Belgesi düzenlenebilir.

3 Muafiyet MADDE 10 (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve G.T.İ.P.'li antrasitlerin (Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek miktarlarda) filtrasyon amacıyla kullanılmak üzere ithalatında veya (Ek-1) sayılı listede yer alan G.T.İ.P. li yakıtların (Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek miktarlarda) laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için (Ek-6) da yer alan taahhütnamenin Çevre ve Orman Bakanlığına verilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Uygunluk Belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. Bu durumda, anılan maddenin Uygunluk Belgesi aranmadan ithal edilebileceğini belirten bir yazı, Çevre ve Orman Bakanlığınca, gümrük idarelerine ve ithalatçı veya temsilcisine iletilir. (2) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtları filtrasyon veya laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanmak amacıyla ve Uygunluk Belgesi almadan ithal etmek isteyen ithalatçıların Çevre ve Orman Bakanlığından Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur. Gümrük idaresince yapılacak işlemler MADDE 11 (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında, yükleme analiz sonucunun uygun bulunması durumunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından onaylanan Yakıt Boşaltma Formuna istinaden, yakıtın gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılmasına veya gemide bekletilmesine ilgili gümrük idaresi tarafından izin verilir. (2) Analiz sonuçlarının uygun bulunmaması veya analiz sonuçlarında eksik, yanlış veya yanıltıcı sonuçlar tespit edilmesi durumunda, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından ilgili gümrük idaresine bildirimde bulunulur ve gümrük idaresince yakıtın gümrüklü sahaya boşaltılmasına müsaade edilmez. (3) Bu Tebliğin 10 uncu maddesi kapsamına giren yakıtların Uygunluk Belgesi aranmadan ithal edilebileceğini ve 6 ncı maddede tanımlanan boşaltma prosedürüne tabi tutulmayacağını belirten, Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek olan yazının ilgili gümrük idaresine sunulması üzerine, gümrük idaresince Boşaltma Yazısı ve Uygunluk Belgesi aranmaz. (4) (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında, ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilecek Uygunluk Belgesi beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır. (5) Uygunsuzluk Yazısı ise, ilgili gümrük idaresince yakıtın taşıma belgesine veya ilgili gümrük beyannamesine iliştirilir. Uygulamaya ilişkin önlemler MADDE 12 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir. MADDE 13 (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 14 (1) 31/12/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2008/7) yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan yakıtların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2008/7 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. Yürürlük MADDE 15 (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Ek-1 Kontrole Tabi Yakıtlar G.T.İ.P. Madde İsmi

4 Uçucu madde limiti (kuru halde,serbest mineral madde esasına göre) %10'u geçmeyen antrasitler Diğer antrasitler Kokluk bitümenli taşkömürü Diğer bitümenli taşkömürleri Diğer taşkömürleri Taşkömüründen elde edilen briketler Taşkömüründen elde edilen topaklar Taşkömüründen elde edilen diğer katı yakıtlar Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edilmemiş) Aglomere linyit Kalsine edilmemiş petrol koku Kalsine edilmiş petrol koku

5 Ek-2 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) kapsamında Çevre ve Orman Bakanlığınca firmamız adına düzenlenen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi çerçevesinde, 2009 yılı içerisinde ithal edeceğimiz yakıtların ithalatı ve kullanımı aşamasında; - İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yükleme analiz sonuçları uygun görülen ve gümrüklü sahaya veya gümrük idaresince uygun görülen alana boşaltılmasına izin verilen yakıtları, alanda bulunan diğer yakıtlardan ayrı depolayacağımızı, - Yakıt gümrükten çekilmeden önce Numune Alma Komisyonu tarafından alınan numunenin analiz sonucuna göre çekilmesine izin verilmeyen yakıtı, gümrük mevzuatında geçici depolama yerlerinde bulunan eşya için öngörülen süreler içinde menşe veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade veya üçüncü ülkeye transit edeceğimizi (Bakanlıkça uygun bulunmadığından gümrükten çekilmesine izin verilmeyen ve ısınma amaçlı olarak getirilmiş olan yakıtın sanayi amaçlı yakıt özelliklerini sağlaması durumunda, firmanın talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, sanayi amaçlı kullanılmak üzere Uygunluk Belgesi düzenlenenler hariç), - Sanayi amaçlı kullanılmak üzere ithal edilen yakıtları Uygunluk Belgesinde belirtilen fabrika veya tesislere teslim edeceğimizi (Bakanlığın bilgisi ve onayı dahilinde kullanım amacı ve kullanıcısı değiştirilenler hariç), - Çevre ve Orman Bakanlığının bilgisi ve onayı olmadan yakıtı amacı dışında kullanmayacağımızı, yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birisine aykırı hareket edildiği takdirde ithale konu malın CIF değerinin % 60'ını; - Analiz sonuçları uygun olan yakıt özelliklerinin tüketiciye veya son kullanıcıya kadar korunmasını temin etmek üzere her türlü tedbiri alacağımızı, yetkili merciler tarafından yapılan denetim sonucu alınan numunenin analiz sonuçlarının Çevre ve Orman Bakanlığının belirlemiş olduğu yakıt özelliklerinden herhangi bir parametreyi sağlamaması durumunda, bu durumu tespit edilen veya bu durumda satışa sunulan yakıt miktarı ile ithale konu yakıta ait gümrük giriş beyannamesinde gösterilen CIF birim değerinin (beyanname üzerinde 1 Mton a eşdeğer tutar) çarpımı sonucu elde edilen değerin %60 ını, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Firma yetkilisinin e-posta adresi : Not: Taahhütname Çevre ve Orman Bakanlığına verilecektir. Firma Unvanı Yetkilinin İsmi ve İmzası Tarih

6 Ek-3 Başvuru Dilekçesi T.C.... VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne... /... / 2009 İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan yakıt/yakıtlar için doldurduğumuz Yakıt Boşaltma Formunun onaylanmasını istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz. Firma Unvanı Yetkilinin İsmi ve İmzası Tarih Ekleri: - Yakıt Boşaltma Formu (2 adet) - Yükleme Analiz Belgesi ve Tercümesi - Diğer Ek-4 Yakıt Boşaltma Formu T.C.. VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü YAKITIN BOŞALTILMASI Boşaltma İzni No

7 Boşaltma İzni Tarihi Tarafımızca düzenlenen aşağıdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkilinin İsmi ve İmzası İthalatçı Kayıt Belgesi No İthalatçı firmanın unvanı İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası İthalatçı firmanın adresi ve telefon no Yakıtın kullanım amacı Yakıtın giriş gümrüğü Yakıtın miktarı Yakıtın G.T.İ..P. no su İhracatçı firmanın ticaret unvanı Yakıta ait faturanın tarihi ve sayısı Yakıtın yüklendiği ülke ve menşe ülkesi Yükleme analizini yapan laboratuvar ünvanı Yükleme analiz belgesi tarih ve sayısı Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası Yakıtın boşaltılacağı alan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) hükümlerine göre yükleme analiz belgesi İl Müdürlüğümüzce değerlendirilmiş olup, Yükleme Analiz Belgesi sonuçlarına göre yakıtın GÜMRÜKLÜ SAHAYA BOŞALTILMASINDA SAKINCA YOKTUR. Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. İmza ve mühür Tarih Not: Bu form ithalatçı firma tarafından doldurularak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecektir. Ek-5 T.C.. VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Sayı Konu : B.18 : Yakıtın Boşaltılmaması İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ / İTHALATÇI FİRMA firması/şirketi tarafından aşağıda belirtilen bilgiler kapsamında.. limanına getirilecek yakıtın yükleme analiz belgesi İl Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Bu bağlamda, Yükleme Analiz Belgesi sonuçlarına göre Yakıt Gümrüklü Sahaya BOŞALTILAMAZ. Bu çerçevede ithalatçı firma tarafından yakıtın menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilmesi veya üçüncü ülkeye transit edilmesi gerekir. DAĞITIM 1-İthalatçı firma Bilgilerinizi arz/rica ederim. Yetkili İmza

8 2- İlgili Gümrük İdaresi İthalatçı Kayıt Belgesi No İthalatçı firmanın unvanı İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası İthalatçı firmanın adresi ve telefon no Yakıtın kullanım amacı Yakıtın giriş gümrüğü Yakıtın miktarı Yakıtın G.T.İ..P. no su İhracatçı firmanın ticaret unvanı Yakıta ait faturanın tarihi ve sayısı Yakıtın yüklendiği ülke Yakıtın menşe ülkesi Yükleme analizini yapan laboratuvar ünvanı Yükleme analiz belgesi tarih ve sayısı Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası Yakıtın boşaltılacağı alan Not: Bu form İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenerek ilgili gümrük idaresine gönderilecektir Ek-6 Filtrasyon / Laboratuvarlarda Araştırma ve Analizlerde Kullanılacak Maddeleri İthal Edecekler Tarafından Verilecek Taahhütname Örneği DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA.../.../2009 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) çerçevesinde,... G.T.İ.P.'li... kg/ton/m3... isimli maddeyi filtrasyon/ laboratuvarlarda araştırma ve analiz amaçlı kullanmak üzere ithal edeceğimizi, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, söz konusu maddenin ithali ve kullanımı aşamasında malın cins ve niteliğinde meydana gelebilecek ve ilgili mevzuata aykırı hususlarda tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, bu maddeyi belirtilen amaç dışında kullanmayacağımızı, Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşünü almadan satmayacağımızı, aksine hareket edildiği takdirde ithal konusu malın CIF değerinin % 60'ının, bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkilinin İsmi ve İmzası Tarih Firma adresi :

9 Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Not: Taahhütname Çevre ve Orman Bakanlığına verilecektir Ek-7 İTHAL YAKIT NUMUNE ALMA TUTANAĞI.../... / 2009 İthalatçı Kayıt Belgesi No : Yakıtın G.T.İ.P. i : Yakıtın ismi (EK-1 listesindeki adı) : Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp) : İthalatçı firmanın ticaret unvanı, : İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi : ve vergi sicil numarası İthalatçı firmanın adresi ve telefon no : İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi : İhracatçı fatura tarih ve sayısı : Yakıtın menşe ülkesi : Yakıtın yüklendiği ülke : Yakıtın giriş gümrüğü : Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası : Boşaltma izin tarih ve sayısı : Yakıtın boşaltıldığı gümrüklü saha : Boşaltılmasına izin verilen toplam yakıt miktarı : Yakıtın kullanım amacı : Görevli Gözetim Firmasının unvanı : Numunenin analize gönderileceği laboratuvar : İthali yapılmak üzere....firması tarafından beyanı yapılan ve yukarıda bilgileri yer alan yakıt(lar)dan, 2009/7 sayılı DTS Tebliği çerçevesinde yapılacak laboratuvar analizinde kullanılmak üzere, Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Komisyon nezaretinde gözetim firmasınca 3 (üç) adet numune alınmıştır. Söz konusu numunelerin... adedi Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Referans Laboratuarı veya Çevre ve Orman Bakanlığından Yeterlilik Belgesi almış laboratuvara; adedi şahit numune olarak muhafaza edilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmek üzere alınmış olup,... adedi de firma sahibine/temsilcisine teslim edilmiştir. İlgili Gümrük Yetkilisi İmza Firma Yetkili(leri)si İl Çevre Orman Müdürlüğü Yetkil(leri)isi İmza(lar) Gözetim Firması Yetkilisi

10 Ek-8 İmza(lar) İmza T.C. VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü UYGUNLUK BELGESİ Uygunluk Belge No : Uygunluk Belge Tarihi : İthalatçı Kayıt Belgesi No : Yakıtın G.T.İ.P. i : Yakıtın ismi (EK-1 listesindeki adı) : Çekilecek Yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp) : İthalatçı firmanın ticaret unvanı : İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası İthalatçı firmanın adresi ve telefon no : İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi : İhracatçı fatura tarih ve sayısı : Yakıtın yüklendiği ülke ve menşe ülkesi : Yakıtın giriş gümrüğü : Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası : Boşaltma izin tarih ve sayısı : Yakıtın boşaltıldığı gümrüklü saha : Boşaltmaya izin verilen toplam yakıt miktarı : Yakıtın kullanım amacı : Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların : ticaret unvanı, adresi ve telefon no Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adresi, : telefon ve faks no (2) Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz. Firma kaşesi Yetkilinin Adı ve Soyadı, İmza Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucuna göre, çevrenin korunması yönünden, yakıtın ithali UYGUNDUR. Bu belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İmza ve mühür, tarih Ek-9 T.C.. VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Sayı :

11 Konu : Yakıtın Uygunsuzluğu İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ İthali yapılmak üzere... firmasınca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan yakıta ilişkin gümrükten çekilmeden önce alınan numune analiz sonucuna göre, bu yakıtın 2009/7 sayılı DTS Tebliği çerçevesinde ithalatı UYGUN DEĞİLDİR. Bilgilerini ve gereğini arz ederim. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü İthalatçı Kayıt Belgesi No : Yakıtın G.T.İ.P. i : Yakıtın ismi (EK-1 listesindeki adı) : Çekilecek Yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp) : İthalatçı firmanın ticaret unvanı, : İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası İthalatçı firmanın adresi ve telefon no : İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi : İhracatçı fatura tarih ve sayısı : Yakıtın menşe ülkesi : Yakıtın yüklendiği ülke : Yakıtın giriş gümrüğü : Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası : Boşaltma izin tarih ve sayısı : Yakıtın boşaltıldığı gümrüklü saha : Boşaltmaya izin verilen toplam yakıt miktarı : Yakıtın kullanım amacı : Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların : ticaret unvanı, adresi ve telefon no Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adresi, : telefon ve faks no (2) Not: Bu form İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce doldurulacaktır. Ek-10 İthalatçı Firma Aracılığı ile İthal Edilecek Yakıtlar İçin Sanayiciler Tarafından Verilecek Taahhütname DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA.../.../2009 İşbu taahhütname ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/7) uyarınca... firmasının ithal edeceği G.T.İ.P. no.lu... kg/mton... isimli yakıtın tamamını, yakıtın gümrükten çekildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde teslim alıp

12 ......amacıyla kullanacağımızı, tahsis amacı dışında kullanmayacağımızı, Çevre ve Orman Bakanlığının önceden iznini almadan kısmen veya tamamen satmayacağımızı, üçüncü kişilere devir etmeyeceğimizi, yakıtın alımından tek taraflı vazgeçmeyeceğimizi, aksine hareket edildiği takdirde, ithal konusu yakıtın CIF değerinin % 60 ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Yetkilinin İsmi ve İmzası Tarih Firma adresi : Firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı : Firmanın vergi sicil numarası : Not: Bu Taahhütname, Uygunluk Belgesinin alınacağı gümrük idaresinin bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilecektir

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. TEBLİĞ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından: ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN ĠTHALATINA DAĠR DIġ TĠCARETTE STANDARDĠZASYON TEBLĠĞĠ Tebliğ No: (2009/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından:

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/7) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1 deki listede

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/410 09.01.2009 KONU : İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2009 / 4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/410 09.01.2009 KONU : İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2009 / 4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.00.05/410 09.01.2009 KONU : İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2009 / 4) 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun hükümleri ile Çevrenin Korunması Yönünden

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) Bu Genelge 8/5/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât

Detaylı

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4)

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) SAYI : B.18.0.ÇYG.0.02.04-010.06/619 24 ŞUBAT 2011 KONU: İthal Katı Yakıtlar GENELGE (2011/4) Bu Genelge 8/5/2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) (11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 71 inci

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39

Yetki Kanunu: 441. Yayımlandığı R.Gazete: 02.09.2007-26631. Tebliğ No: 39 GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Yetki Kanunu: 441 Yayımlandığı R.Gazete:

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İş bu Esaslar, TOBB Yönetim Kurulunun 03 Kasım 2014 tarihli ve 94 sayılı Kararına istinaden, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1

Detaylı