TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR."

Transkript

1 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem eler idari ve teknik şartnam e hüküm lerine göre kapalı zarfla teklif alınm ak suretiyle satın alınacaktır. S.N. M ALZEM E CİNSİ M İK TARI (ADET) 1 TA M KAN IN-LINE LOKOSIT FİLTRELİ, DORTLU, SAG-M'li TO P& TO P KAN TORBA SİSTEMİ İN -LİN E LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, DÖRT LÜ, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEMİ TRO M BOSİT SÜSPANSİYONU İÇİN LÖKOSİT FİLTRESİ (İN-LİNE LÖ K O SİT FİLTRELİ BUFFY COAT HAVUZLAMA TORBA SİSTEM İ) Teklif sahipleri teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere teklifleri ile birlikte teklif ettikleri bedelin % \ i nispetindeki geçici tem inatı vereceklerdir. 3- İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No; 32 Yenişehir / ANKARA "adresindeki Genel M üdürlüğümüzden ve Ahmediye Malı. Haik Cad. Esvafçı Sok. N o:8 Üsküdar / İSTA NBU L adresindeki Türk Kızılayı İstanbul M üdürlüğü nden 500,00 TL karşılığında tem in edilebilir. İdari ve teknik şartnam elere w w w.k iziiay.o rg.tr adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarını en geç günü saat 10:30 a kadar Genel M üdürlüğüm üz İdari İşler Evrak B irim ine verm iş / göndermiş olm aları gerekmektedir. 5-2 Nolu T e k lif ve Teminat Mektubu zarfı günü saat 14:30 da Genel M üdürlüğüm üz Toplantı Salonunda açılacaktır.! - Postada m eydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7- Telgraf, m ail ve faksla yapılacak m üracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- K urunnım ıız Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2 3 TURKKIZILAYI T Ü R K K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD A Rİ ŞARTNAM E M ADDE 1: İH A L EN İN KONUSU VE SEK Lİ 1868 r/> m o. m H sx. V >,AY' Vf > '> \ V C' \, s'vv î, / i Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezleri ve bağlılarının 3 yıllık ihtiyacı olan aşağıda tabloda cins ve miktarı belirtilen 3 kalem tıbbi malzeme teknik şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. S.N. M A LZEM E CİN Sİ TEK N İK Ö Z E L L İK L E R M İK T A R I (ADET) TAM KAN İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, TEKNİK ŞARTNAMESİNE 1 DÖRTLÜ, SAG-M li TOP&TOP KAN GÖRE TORBA SİSTEM İ 2 3 İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, D Ö R T L Ü, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEM İ TROM BOSİT SÜSPANSİYONU İÇİN LÖKOSİT FİLTRESİ (İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ BUFFY COAT HAVUZLAMA TORBA SİSTEM İ) TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE TÜ R K K IZ IL A Y I D İLED İĞ İ TA K D İR D E M A L Z E M E L E R İN M İK T A R L A R IN I K A L E M BAZINDA AYNI FİY A T V E ŞA RTLA RLA % 2 0 YE K A D A R A R TTIR M A H A K K IN A SA H İPTİR. Satın alınacak m alzem elere ilişkin özellikler ekli teknik şartnam elerde gösterilm iş olup; ekli T eknik Ş artnam eler işbu idari şartnam enin ayrılm az b ir cüzünü teşkil eder. T eknik Ş artnam elere uygun olm ayan teklifler geçersiz sayılacaktır. M ADDE 2: İH A L E Y E G İR E B İL M E ŞA R TLA R I İhaleye katılm ak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A. Türkiye deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2015 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2015 yılı içinde alınmış tescil belgesi, c) Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak Girişini Belgesi C. İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişini olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/im za beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler ı

3 TURKKIZILAYI \ V ~ ' " / 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. bilgilerine ilişkin son durum unu gösterir) b) İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşım ak üzere kaşeli ve imzalı İdari ve Teknik Şartnam e, c) Şartnam e Alındı Makbuzu d) Vergi Levhası fotokopisi e) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek im zalanm ış olarak) F. TEKNİK ŞARTNAM ELERDE İSTENEN BELGELER G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan Ortak Girişim Beyannamesi (İş ortaklığının her bir ortağı tarafından A-B-C-D-E.a.d,e bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.) H. Bu Şartnam enin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, İ. Bu Şartnam enin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAM ESİ VEYA İMZA SİRK ÜLERİ DE BERABER G ETİRECEKTİR. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir isteklinin yetkilisi veya ortak girişim i oluşturan istekliler adına vekaleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak edecektir. İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAM EDEKİ SIRAYA GÖRE DÜZENLENM ELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKM EKTEDİR. MADDE 3: İHALELERE KATILAM AYACAK OLANLAR Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) n) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk. Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülm eksizin) bir yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılam azlar. i) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı*mn gayrimenkul 1erinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz. g) Genel M erkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar.

4 D TÜRKKIZILAYI 1868 ' >/<»/ /> \ TÜ R K K I Z İL AYI G E N E L M ÜDÜRLÜĞÜ - İD A R İ ŞARTNAM E Bu vaşaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. MADDE 4: İH A L E DOSYASININ H A ZIR LA N M A SI İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır (> 1 N U M A RALI ZA RFIN İÇ E R İS İN E : 1., 2. ve 3. K A L E M L E R E A İT T E K N İK B E L G E L E R H E R BİRİ A Y R I BİR ZARFA K O N U LA R A K Ü ZERİN E «...K A L EM E A İT T E K N İK B E L G E L E R İB A R E S İ Y AZILACAK, İD A R İ ŞA RTNAM E M ADDE 2*D EK İ İH A L E Y E G İR M E ŞARTLARINDA İSTEN EN B E L G E L E R (M ADDE 2 F H A R İÇ ) A YRI B İR ZA RFA K O N A CAK ZA RF K A PA TILA C A K VE Ü ZERİN E İH A L E İD A Rİ B E L G E L E R İ Y A Z ILA C A K, T E K N İK B E L G E L E R V E İD A Rİ B E L G E L E R E A İT ZA R FLA R IN TA M A M I 1 N OLU T E K BUYUK B İR ZARFIN İÇ İN E K ONULA RAK ZA RFIN Ü Z E R İN E» İH A LE İD A R İ VE T E K N İK B E L G E L E R İ < İBA RESİ Y A Z ILA C A K TIR. FİRM A ADI V E A DRESİ I NOLU Z A R F TÜ RK K IZ IL A Y I B Ö LG E KAN M E R K E Z L E R İ VE B A Ğ LILA R IN IN İH TİY A C I OLAN 3 K A L E M TIB B İ M A LZEM E A L IM İH A L ESİ İH A LE İD A R İ VE TEK N İK B E L G E L E R İ Z A R FI TÜRK KIZILA YI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA 4.2.1» 2. ve 3. K A L E M L E R E A İT T E K L İF M EK TU PL A R I H E R B IR I A Y R I ZA RFA K ONULA RAK Ü Z E R İN E... K A L E M E A İ T T E K L İF M E K T U B U Z A R F I İB A R ESİ Y AZILACAK, L, 2. ve 3. K A L E M L E R E A İT T E M İN A T M EK TU PL A R I H E R B İR İ A Y R I ZARFA K ONULA RAK Ü Z ER İN E»... K A L E M E A İ T T E M İN A T M E K T U B U Z A R F I İBA RESİ Y AZILA CAK V E T E K L İF VE TEM İN A T M EK TU PL A R IN A A İT ZA R FLA R IN T A M A M I T E K BÜYÜK BİR Z A R FIN İÇ İN E K O N U LA R A K ZA RFIN Ü Z E R İN E»T E K L İF V E T E M İN A T M EKTUBU Z A R F I İBARESİ Y A Z IL A C A K T IR. 2 NOLU T E K BÜYÜK ZA RFIN Ü Z E R İN E H A N G İ K A L E M /K A L E M L E R E T E K L İF V E R İL D İĞ İ M UTLAK SU R E T L E B E L İR T İL E C E K T İR. FİRM A ADI V E A DRESİ 2 N OLU Z A R F TÜ RK K IZ IL A YI B Ö LG E KAN M E R K E Z L E R İ VE B A Ğ LILA R IN IN İH TİY A C I OLAN 3 K A L E M TIB B İ M A LZEM E A LIM İH A L E S İN D E... K A LEM M A L Z E M E /M A L Z E M E L E R T E K L İF İD İR FİYAT T E K L İF M EK TUBU VE T E M İN A T ZA R FI TÜRK K IZILA YI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA 3

5 «I I / >, 1 TÜRKKIZILAYI \ % > ': Î'' J 1868 'X;, / / TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E 4.1. ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, tarih saat 10:30 a kadar Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 2 ayrı evrak num arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme saatinden soma ( saat 10:30), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirm eye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyum ile son teklif verme tarihini ( saat J 0:30) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verm e tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır İDARİ ŞA R TN A M E N İN D İ. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLM ASI HALİNDE İSTEKLİ İH A LE DIŞI! BIRAKILACAKTIR. t 4.5. Teklif mektubunda İdari-Teknik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR. * TAM KAN İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, DÖRTLÜ, TOP&TOP KAN TORBA SİSTEMİ İÇİN, TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1.2 DE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE İKİ FARKLI MARKA /M ODEL OLARAK TEKLİF VERİLEBİLECEK OLUP HERHANGİ BİR FİYAT FARKI TALEP EDİLM EYECEK, AYNI BEDEL ÜZERİNDEN TEKLİF VERİLECEKTİR.» İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, DÖRT LÜ, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEMİ VE TROM BOSİT SÜSPANSİYONU İÇİN LÖKOSİT FİLTRESİ (İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ BUFFY COAT HAVUZLAMA TORBA SİSTEMİ) İÇİN TEK M ARKA M ODEL TEKLİF VERİLECEKTİR. o TEKLİFLER EKTE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEKLERİNE GÖRE HER BİR KALEM M ALZEM E İÇİN AYRI AYRI BİRİM VE TOPLAM FİYAT OLARAK KDV HARİÇ VERİLECEKTİR. > DEĞERLENDİRM E HER BİR KALEM MALZEME İÇİN AYRI AYRI YAPILACAKTIR. KISMİ TEK L İF KABUL EDİLM EYECEKTİR. DÖVİZ CİNSİNDEN VERİLECEK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRM ESİNDE, İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN T.C. MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIŞ KURU ESAS ALINACAKTIR İhale Kum lu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirm eye alınır. M ADDE 5: TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ T eklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazaııaıı istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi o larak sözleşm e süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarım isteyebilir. Türk Kızılayı nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk Kızılayı na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk K ızılayı5nın uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici 4

6 TURKKIZILAYI \ V / 'V. yj? ^868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E teminatın geçerlilik süresini Türk K ızılayı nca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. MADDE 6: TEM İNATA İLİŞKİN ESASLAR A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kumlan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GEÇİCİ TEMİNAT M EKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUM UNDA SÖ Z KONUSU TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLM EYECEKTİR. Kesin teminatlar ise, sözleşme süresinin 5 yıldan az olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazla olduğu işlerde ise, sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdır. Yapım, bakım-onarım işlerinde kesin teminatın süresi, sözleşme süresi +10 yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin sonuna kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutan, yarısına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat m ektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) K onvertible yabancı paralar (A m erikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı Euro hesabına veya TR IBAN numaralı Amerikan Doları hesabına yatırılır, (Diğer para birimleri için Mali İşler Bölümünün /1509 dâhili telefon numarasından lıesap numaraları (emin edilir.) 2* Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az % 1 i nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Tem inatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEM İNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR, Teminatların % 1 deıı az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayı nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. D. Kesin Teminat: Her bir kalem malzeme ieiıı ayrı ayrı olmak üzere, ihale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde söz konusu kaleme ait toplam ihale bedelinin % 2 sine tekabül eden m iktarda teminat alınır. Firma tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar.

7 3 TURKKIZILAYI \ V İl İl / ü ü V ' ' '. / TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ " ' İDARİ ŞARTNAM E Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir. Türk K ızılayfna verilen teminatlar her 11e suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin tem inat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutanaklarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. MADDE 7: TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLM ESİ günü saat 10:30 a kadar isteklilerce İdari İşler B irim i/evıak Servisine teslim edilen 2 ade zarftan 1 Nohı zarflar açılacak, isteklilerin idari belgeleri Lojistik Direktörlüğü tarafından, teknik belgeleri Kan Hizm etleri Genel M üdürlüğü tarafından incelenecektir. i N o lu zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına istekliler iştirak etmeyecektir. İhale giriş evrakları uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş evrakları tam olan isteklilerin teklif ve teminat mektuplarına ait 2 N o lu Zarfları ise, tarih saat 14:30 da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERM İŞ OLAN İLK BEŞ İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE ( Saat:14;30) ACIK EKSİLTM E YAPILACAKTIR. Açık eksiltm eden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif verem ezler. Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir. İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 N o lu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durum unda, eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi halinde, 2 N o lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.) MADDE 8: İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İM ZALANM ASI Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce* değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşm eyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin imza aşamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte olup, istekli sözleşme aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk K ızılayı nca irat kaydedilir. Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet ahmlarmda, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konusu malzemeyi, m üteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşm e yapm aksızın w 'A 6

8 TÜRKKIZILAYI \ i!j ~ İ8Ü ' ^ TÜ RK K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD A R İ ŞARTNAM E şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kızılay* birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşm e imzalamaması durum unda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. M ADDE 9: T E SL İM M ÜDDETİ VE Y ERİ 9.A Tanı K an İn-L ine Lökosit Filtreli, D örtlü, SA G -M 'li Top& Ton K an T orba Sistem leri, Yüklenici tarafından kapalı, orijinal am balajında ve uygun nakliye koşullarında teslim edilecektir. Siparişler Türk K ızılayı nm belirleyeceği periyotlar ve partiler halinde firmaya tebliğ edilecektir. Tebligatın başlangıç tarihi iadeli taahhütlü sipariş yazısının Firmaya tebliğ edildiği gün olarak kabul edilir. Siparişte belirtilen kan torba sistemleri en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde bildirilen adreslere teslim edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm masraflar firmaya aittir. Bu teslim atlar ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilem eyecektir. Türk Kızılayı satın alman malzemelerin, kendisine teslimatından önceki dönemde, nakliyesi, kötü koşullarda depolanması, eksik ve hasarlı olması dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiç bir sorumluluk taşımaz. Bu tür durumlarda Firma, Türk Kızılayı nm iadeli taahhütlü olarak yapacağı yazılı başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde söz konusu malzemeleri yenileri ile değiştirecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, bu süre içinde, Türk K ızılayı nııı mağdur olmaması için ihtiyaç duyulan torbaların sağlanm ası Firm anın sorumluluğundadır. 9.B İn-iine Lökosit Filtreli, SA G -M li, DörtTıU Ton& B ottom K an T orba Sistem leri, Yüklenici tarafından kapalı, orijinal am balajında ve uygun nakliye koşullarında teslim edilecektir. Siparişler Türk Kızılayı nın belirleyeceği periyotlar ve partiler halinde Firmaya tebliğ edilecektir. Tebligatın başlangıç tarihi iadeli taahhütlü sipariş yazısının Firmaya tebliğ edildiği gün olarak kabul edilir. Siparişte belirtilen kan torba sistemleri en geç 30 (otuz) takvim güııü içerisinde bildirilen adreslere teslim edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm masraflar, firmaya aittir. Bu teslim atlar ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilem eyecektir. Türk Kızılayı satın alman malzemelerin, kendisine teslimatından önceki dönemde, nakliyesi, kötü, koşullarda depolanması, eksik ve hasarlı olması dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiç bir sorumluluk taşımaz. Bu tür durumlarda Firma, Türk Kızılayı nın iadeli taahhütlü olarak yapacağı yazılı başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü.içinde söz konusu malzemeleri yenileri ile değiştirecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, bu süre içinde, Türk K ızılayı nın mağdur olmaması için ihtiyaç duyulan torbaların sağlanm ası Firmanın sorumluluğundadır. 7

9 TÜRKKIZILAYI / / / 1868 T ü m e K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD ARİ ŞARTNAM E 9.C T roınbosit Süspansiyonu İçin Lökosit Filtreleri (In-L ine L ökosit F iltreli Buffy C oat H avuzlam a T o rb a Sistemi), Yüklenici tarafından kapalı, orijinal am balajında ve uygun nakliye koşullarında teslim edilecektir. Siparişler Türk K ızılayfnm belirleyeceği periyotlar ve partiler halinde Firmaya tebliğ edilecektir. Tebiigatm başlangıç tarihi iadeli taahhütlü sipariş yazısının Firmaya tebliğ edildiği gün olarak kabul edilir. Siparişte belirtilen filtreler en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde bildirilen adreslere teslim edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm masraflar firmaya aittir. Bu teslimatlar ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilemeyecektir. Türk Kızılayı satın alınan malzemelerin, kendisine teslimatından önceki dönemde, nakliyesi, kötü koşullarda depolanması, eksik ve hasarlı olması dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiç bir sorumluluk taşımaz. Bu tür durumlarda Firma, Türk Kızılayı nın iadeli taahhütlü olarak yapacağı yazılı başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde söz konusu malzemeleri yenileri ile değiştirecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, bu süre içinde, Türk K ızılayı mn mağdur olm aması için ihtiyaç duyulan filtrelerin sağlanması Firmanın sorumluluğundadır, M A DDE 10: G E C İK M E TA ZM İN A TI 10. A Tam K an İn-L ine Lökosit Filtreli, D örtlü, SA G -M 'li T op& T op K an T o rb a Sistem leri için; 10.A-1 Sözleşmede belirtilen süre içinde istenilen evsaftaki malzeme teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için teslim edilmeyen malzemeye ait bedelinin % 0,2 si (bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için % 0,4 (Bindedört) e çıkartacaktır. Söz konusu gecikm eden dolayı T ü rk K ızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cüm le z a ra r ve ziyanı istem ekte veya teslim edilm em iş olan m alzem elerin firm a nam ve hesabına üçüncü şahıslardan tem inde serbest olacaktır. T ü rk K ızılayı bu d u ru m u yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılm adığı takdird e cezalı süreyi uzatm ış k ab u l edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0,4 de çık artılarak ceza uygulanan süre) belirlem ekte T ü rk K ızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60(altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlem ler uygulanır. 10.A-2 Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malzeme / malzemelerin yüklenici nam ve hesabına ihalede en düşük fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Türk Kızılayı serbest olacaktır. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile m asraflar yekunu da sözleşmesi fesli edilen yükleniciden alınır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz. 10.A-3 Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat mektubu karşılamadığı takdirde, farkı talep vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk K ızılayı'na ödeyecektir. 10.A-4 Partiler halinde yapılan.atımlarda, her parti ayrı bir alım olarak değerlendirilir. Gecikme halinde. yukarı yazılı olan ceza alınır. 10.A-5 Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir. 10.A-6 Teklif edilen kan torba sistemi, Türk K ızılayfnda kullanılmakta olan soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godeleri ve plastik adaptörleri ile uyumlu olmalıdır. Santrifüjlerin metal godelerine uyumlu olmayan kan torba sistemleri kabul edilmeyecektir. Ancak soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godelerine 8

10 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E uygun olup, plastik adaptörlerine uygun olmaması durumunda; her bir santrifüj cihazı için 3 (üç) takım olmak üzere uygun özellikte plastik adaptörler Firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır (Türk Kızılayı Kan Merkez/erinde kullanılan soğutmalı santrifüj cihaz markaları: Heraeus Cryofuge 6000i; Heraeus Cryofuge 8000; Heraeus Cryofuge 8500i; Jouan Kr4i ve Jouan Kr 422). Yukarıda belirtilen plastik adaptörler, kan torba sistemlerinin ilk parti teslimatında teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen her gün için (bin) TL gecikme cezası uygulanacaktır. 10.A-7 Firma, fıltrasyon işlemi için gerekli toplam 30 (otuz) adet askı sistemini Türk K ızılayı na ücretsiz olarak sağlayacak ve Türk Kızılayı nm uygun gördüğü merkezlere torba sistemlerinin ilk parti teslimatı ile birlikte teslim edecektir. Bu askı sistemleri; paslanmaz çelikten imal edilmiş, fıltrasyon için asılan tam kan torba sisteminin yere değmesini engelleyecek yükseklikte olmalı ve istenildiğinde rahat hareket ettirilebilecek Özellikte kilitli tekerlekleri bulunmalıdır. Fier bir askı sistemi, en az 50 (elli) ünite tam kanın aym anda filtrasyoınınu mümkün kılacak özellikte olmalıdır. Teklif edilecek askı sistemi, kan torbalarının teslimi öncesinde Türk Kızı layı tarafından onaylanacaktır. Yukarıda belirtilen askı sistemleri, kan torba sistemlerinin ilk parti teslimatında teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen her gün için her askı sistemi başına 250 (ikiyüzelli) TL gecikme cezası uygulanacaktır. î 0. B İn-line Lökosit Filtreli, SAG-M?ii, Dört*lü, Ton&Bottom Kan Torba Sistemleri için; 10.B-1 Sözleşmede belirtilen süre içinde istenilen evsaftaki malzeme teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için teslim edilmeyen malzemeye ait bedelinin % 0,2 si (bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için % 0,4 (Bindedöıt) e çıkartacaktır. Söz konusu gecikmeden dolayı Türk Kızılayı sözleşmeyi fesih iîe bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan malzemelerin firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır.türk Kızılayı bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0,4 de çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte Türk Kızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60(altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlemler uygulanır. 10.B-2 Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malzeme / malzemelerin yüklenici nam ve hesabına ihalede en düşük fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Tük Kızılayı serbest olacaktır. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da sözleşmesi fesh edilen yükleniciden alınır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz. 10.B-3 Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat mektubu karşılamadığı takdirde, farkı talep vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk K ızılayı na ödeyecektir. 10.B-4 Partiler halinde yapılan alımlarda, her parti ayrı bir alım olarak değerlendirilir. Gecikme halinde yukarı yazılı olan ceza alınır. 10.B-5 Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç hiçbir m ücbir sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir. 10.B-6 Teklif edilen kan torba sistemi, Türk Kızılayı nda kullanılmakta olan soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godeleri ve plastik adaptörleri ile uyumlu olmalıdır. Santrifüjlerin metal godelerine uyumlu olmayan kan torba sistemleri kabul edilmeyecektir. Ancak soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godelerine uygun olup, plastik adaptörlerine uygun olmaması durumunda; her bir santrifüj cihazı için 3 (iiç) takım olmak üzere uygun özellikte plastik adaptörler Firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır (Türk Kızılayı Kan 9

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU TEKLİF DOSYASI 04.10.2013Sayın: İHALEYE DAVET MEKTUBU YETKİLİ Proje Adı: Bilişim Teknolojileri Akademisi 1. Sizi aşağıda belirtilen hizmet işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EK :5 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMI İHALELERİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5

1- Motorin Euro Dizel. 2- Fuel Oil 5 Açık ihale usulü ile ihale edilen Akaryakıt Ürünleri Motorin Euro Dizel, Fuel Oil 5 mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar 2 ĠSTANBUL HAZIRGĠYĠM VE KONFEKSĠYON ĠHRACATÇI BĠRLĠĞĠ (ĠHKĠB) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEK TEKSTĠL VE KONFEKSĠYON SEKTÖRÜ DEĞER ZĠNCĠRĠ PROJESĠ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ALIMI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 16 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye Açık ihale usulü ile ihale edilen Gıda Maddesi mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İl Sağlık Müdürlüğü

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı