TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR."

Transkript

1 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem eler idari ve teknik şartnam e hüküm lerine göre kapalı zarfla teklif alınm ak suretiyle satın alınacaktır. S.N. M ALZEM E CİNSİ M İK TARI (ADET) 1 TA M KAN IN-LINE LOKOSIT FİLTRELİ, DORTLU, SAG-M'li TO P& TO P KAN TORBA SİSTEMİ İN -LİN E LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, DÖRT LÜ, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEMİ TRO M BOSİT SÜSPANSİYONU İÇİN LÖKOSİT FİLTRESİ (İN-LİNE LÖ K O SİT FİLTRELİ BUFFY COAT HAVUZLAMA TORBA SİSTEM İ) Teklif sahipleri teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere teklifleri ile birlikte teklif ettikleri bedelin % \ i nispetindeki geçici tem inatı vereceklerdir. 3- İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No; 32 Yenişehir / ANKARA "adresindeki Genel M üdürlüğümüzden ve Ahmediye Malı. Haik Cad. Esvafçı Sok. N o:8 Üsküdar / İSTA NBU L adresindeki Türk Kızılayı İstanbul M üdürlüğü nden 500,00 TL karşılığında tem in edilebilir. İdari ve teknik şartnam elere w w w.k iziiay.o rg.tr adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarını en geç günü saat 10:30 a kadar Genel M üdürlüğüm üz İdari İşler Evrak B irim ine verm iş / göndermiş olm aları gerekmektedir. 5-2 Nolu T e k lif ve Teminat Mektubu zarfı günü saat 14:30 da Genel M üdürlüğüm üz Toplantı Salonunda açılacaktır.! - Postada m eydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7- Telgraf, m ail ve faksla yapılacak m üracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- K urunnım ıız Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2 3 TURKKIZILAYI T Ü R K K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD A Rİ ŞARTNAM E M ADDE 1: İH A L EN İN KONUSU VE SEK Lİ 1868 r/> m o. m H sx. V >,AY' Vf > '> \ V C' \, s'vv î, / i Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezleri ve bağlılarının 3 yıllık ihtiyacı olan aşağıda tabloda cins ve miktarı belirtilen 3 kalem tıbbi malzeme teknik şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. S.N. M A LZEM E CİN Sİ TEK N İK Ö Z E L L İK L E R M İK T A R I (ADET) TAM KAN İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, TEKNİK ŞARTNAMESİNE 1 DÖRTLÜ, SAG-M li TOP&TOP KAN GÖRE TORBA SİSTEM İ 2 3 İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, D Ö R T L Ü, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEM İ TROM BOSİT SÜSPANSİYONU İÇİN LÖKOSİT FİLTRESİ (İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ BUFFY COAT HAVUZLAMA TORBA SİSTEM İ) TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE TÜ R K K IZ IL A Y I D İLED İĞ İ TA K D İR D E M A L Z E M E L E R İN M İK T A R L A R IN I K A L E M BAZINDA AYNI FİY A T V E ŞA RTLA RLA % 2 0 YE K A D A R A R TTIR M A H A K K IN A SA H İPTİR. Satın alınacak m alzem elere ilişkin özellikler ekli teknik şartnam elerde gösterilm iş olup; ekli T eknik Ş artnam eler işbu idari şartnam enin ayrılm az b ir cüzünü teşkil eder. T eknik Ş artnam elere uygun olm ayan teklifler geçersiz sayılacaktır. M ADDE 2: İH A L E Y E G İR E B İL M E ŞA R TLA R I İhaleye katılm ak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A. Türkiye deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2015 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2015 yılı içinde alınmış tescil belgesi, c) Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak Girişini Belgesi C. İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişini olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/im za beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler ı

3 TURKKIZILAYI \ V ~ ' " / 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. bilgilerine ilişkin son durum unu gösterir) b) İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşım ak üzere kaşeli ve imzalı İdari ve Teknik Şartnam e, c) Şartnam e Alındı Makbuzu d) Vergi Levhası fotokopisi e) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek im zalanm ış olarak) F. TEKNİK ŞARTNAM ELERDE İSTENEN BELGELER G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan Ortak Girişim Beyannamesi (İş ortaklığının her bir ortağı tarafından A-B-C-D-E.a.d,e bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.) H. Bu Şartnam enin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, İ. Bu Şartnam enin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAM ESİ VEYA İMZA SİRK ÜLERİ DE BERABER G ETİRECEKTİR. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir isteklinin yetkilisi veya ortak girişim i oluşturan istekliler adına vekaleti bulunan kişi/kişiler ihaleye iştirak edecektir. İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAM EDEKİ SIRAYA GÖRE DÜZENLENM ELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKM EKTEDİR. MADDE 3: İHALELERE KATILAM AYACAK OLANLAR Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) n) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk. Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görülm eksizin) bir yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılam azlar. i) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı*mn gayrimenkul 1erinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz. g) Genel M erkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar.

4 D TÜRKKIZILAYI 1868 ' >/<»/ /> \ TÜ R K K I Z İL AYI G E N E L M ÜDÜRLÜĞÜ - İD A R İ ŞARTNAM E Bu vaşaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. MADDE 4: İH A L E DOSYASININ H A ZIR LA N M A SI İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır (> 1 N U M A RALI ZA RFIN İÇ E R İS İN E : 1., 2. ve 3. K A L E M L E R E A İT T E K N İK B E L G E L E R H E R BİRİ A Y R I BİR ZARFA K O N U LA R A K Ü ZERİN E «...K A L EM E A İT T E K N İK B E L G E L E R İB A R E S İ Y AZILACAK, İD A R İ ŞA RTNAM E M ADDE 2*D EK İ İH A L E Y E G İR M E ŞARTLARINDA İSTEN EN B E L G E L E R (M ADDE 2 F H A R İÇ ) A YRI B İR ZA RFA K O N A CAK ZA RF K A PA TILA C A K VE Ü ZERİN E İH A L E İD A Rİ B E L G E L E R İ Y A Z ILA C A K, T E K N İK B E L G E L E R V E İD A Rİ B E L G E L E R E A İT ZA R FLA R IN TA M A M I 1 N OLU T E K BUYUK B İR ZARFIN İÇ İN E K ONULA RAK ZA RFIN Ü Z E R İN E» İH A LE İD A R İ VE T E K N İK B E L G E L E R İ < İBA RESİ Y A Z ILA C A K TIR. FİRM A ADI V E A DRESİ I NOLU Z A R F TÜ RK K IZ IL A Y I B Ö LG E KAN M E R K E Z L E R İ VE B A Ğ LILA R IN IN İH TİY A C I OLAN 3 K A L E M TIB B İ M A LZEM E A L IM İH A L ESİ İH A LE İD A R İ VE TEK N İK B E L G E L E R İ Z A R FI TÜRK KIZILA YI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA 4.2.1» 2. ve 3. K A L E M L E R E A İT T E K L İF M EK TU PL A R I H E R B IR I A Y R I ZA RFA K ONULA RAK Ü Z E R İN E... K A L E M E A İ T T E K L İF M E K T U B U Z A R F I İB A R ESİ Y AZILACAK, L, 2. ve 3. K A L E M L E R E A İT T E M İN A T M EK TU PL A R I H E R B İR İ A Y R I ZARFA K ONULA RAK Ü Z ER İN E»... K A L E M E A İ T T E M İN A T M E K T U B U Z A R F I İBA RESİ Y AZILA CAK V E T E K L İF VE TEM İN A T M EK TU PL A R IN A A İT ZA R FLA R IN T A M A M I T E K BÜYÜK BİR Z A R FIN İÇ İN E K O N U LA R A K ZA RFIN Ü Z E R İN E»T E K L İF V E T E M İN A T M EKTUBU Z A R F I İBARESİ Y A Z IL A C A K T IR. 2 NOLU T E K BÜYÜK ZA RFIN Ü Z E R İN E H A N G İ K A L E M /K A L E M L E R E T E K L İF V E R İL D İĞ İ M UTLAK SU R E T L E B E L İR T İL E C E K T İR. FİRM A ADI V E A DRESİ 2 N OLU Z A R F TÜ RK K IZ IL A YI B Ö LG E KAN M E R K E Z L E R İ VE B A Ğ LILA R IN IN İH TİY A C I OLAN 3 K A L E M TIB B İ M A LZEM E A LIM İH A L E S İN D E... K A LEM M A L Z E M E /M A L Z E M E L E R T E K L İF İD İR FİYAT T E K L İF M EK TUBU VE T E M İN A T ZA R FI TÜRK K IZILA YI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İhale Kurulu Başkanlığına ANKARA 3

5 «I I / >, 1 TÜRKKIZILAYI \ % > ': Î'' J 1868 'X;, / / TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E 4.1. ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, tarih saat 10:30 a kadar Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evrak Servisine ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 2 ayrı evrak num arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme saatinden soma ( saat 10:30), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirm eye alıp almamaya İhale Kurulu yetkilidir Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyum ile son teklif verme tarihini ( saat J 0:30) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verm e tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru tarihine kadar geçerli kalır İDARİ ŞA R TN A M E N İN D İ. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLM ASI HALİNDE İSTEKLİ İH A LE DIŞI! BIRAKILACAKTIR. t 4.5. Teklif mektubunda İdari-Teknik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. ALTERNATİF TEKLİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR. * TAM KAN İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, DÖRTLÜ, TOP&TOP KAN TORBA SİSTEMİ İÇİN, TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1.2 DE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE İKİ FARKLI MARKA /M ODEL OLARAK TEKLİF VERİLEBİLECEK OLUP HERHANGİ BİR FİYAT FARKI TALEP EDİLM EYECEK, AYNI BEDEL ÜZERİNDEN TEKLİF VERİLECEKTİR.» İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG-M Lİ, DÖRT LÜ, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEMİ VE TROM BOSİT SÜSPANSİYONU İÇİN LÖKOSİT FİLTRESİ (İN-LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ BUFFY COAT HAVUZLAMA TORBA SİSTEMİ) İÇİN TEK M ARKA M ODEL TEKLİF VERİLECEKTİR. o TEKLİFLER EKTE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEKLERİNE GÖRE HER BİR KALEM M ALZEM E İÇİN AYRI AYRI BİRİM VE TOPLAM FİYAT OLARAK KDV HARİÇ VERİLECEKTİR. > DEĞERLENDİRM E HER BİR KALEM MALZEME İÇİN AYRI AYRI YAPILACAKTIR. KISMİ TEK L İF KABUL EDİLM EYECEKTİR. DÖVİZ CİNSİNDEN VERİLECEK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRM ESİNDE, İHALE TARİHİNDE GEÇERLİ OLAN T.C. MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIŞ KURU ESAS ALINACAKTIR İhale Kum lu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirm eye alınır. M ADDE 5: TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ T eklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazaııaıı istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi o larak sözleşm e süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarım isteyebilir. Türk Kızılayı nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk Kızılayı na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk K ızılayı5nın uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici 4

6 TURKKIZILAYI \ V / 'V. yj? ^868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E teminatın geçerlilik süresini Türk K ızılayı nca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. MADDE 6: TEM İNATA İLİŞKİN ESASLAR A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kumlan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GEÇİCİ TEMİNAT M EKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUM UNDA SÖ Z KONUSU TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLM EYECEKTİR. Kesin teminatlar ise, sözleşme süresinin 5 yıldan az olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazla olduğu işlerde ise, sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdır. Yapım, bakım-onarım işlerinde kesin teminatın süresi, sözleşme süresi +10 yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin sonuna kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutan, yarısına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat m ektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) K onvertible yabancı paralar (A m erikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı Euro hesabına veya TR IBAN numaralı Amerikan Doları hesabına yatırılır, (Diğer para birimleri için Mali İşler Bölümünün /1509 dâhili telefon numarasından lıesap numaraları (emin edilir.) 2* Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklif ettikleri her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere, teklifleri ile birlikte teklif ettikleri toplam fiyatın en az % 1 i nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Tem inatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEM İNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR, Teminatların % 1 deıı az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayı nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. D. Kesin Teminat: Her bir kalem malzeme ieiıı ayrı ayrı olmak üzere, ihale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde söz konusu kaleme ait toplam ihale bedelinin % 2 sine tekabül eden m iktarda teminat alınır. Firma tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar.

7 3 TURKKIZILAYI \ V İl İl / ü ü V ' ' '. / TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ " ' İDARİ ŞARTNAM E Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir. Türk K ızılayfna verilen teminatlar her 11e suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin tem inat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutanaklarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. MADDE 7: TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLM ESİ günü saat 10:30 a kadar isteklilerce İdari İşler B irim i/evıak Servisine teslim edilen 2 ade zarftan 1 Nohı zarflar açılacak, isteklilerin idari belgeleri Lojistik Direktörlüğü tarafından, teknik belgeleri Kan Hizm etleri Genel M üdürlüğü tarafından incelenecektir. i N o lu zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına istekliler iştirak etmeyecektir. İhale giriş evrakları uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş evrakları tam olan isteklilerin teklif ve teminat mektuplarına ait 2 N o lu Zarfları ise, tarih saat 14:30 da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UCUZ FİYATI VERM İŞ OLAN İLK BEŞ İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE ( Saat:14;30) ACIK EKSİLTM E YAPILACAKTIR. Açık eksiltm eden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif verem ezler. Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir. İhale Kurulu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 N o lu zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durum unda, eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi halinde, 2 N o lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.) MADDE 8: İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İM ZALANM ASI Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce* değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşm eyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatını yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin imza aşamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte olup, istekli sözleşme aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk K ızılayı nca irat kaydedilir. Ancak, bir garanti süresini içermeyen mal ve hizmet ahmlarmda, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konusu malzemeyi, m üteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşm e yapm aksızın w 'A 6

8 TÜRKKIZILAYI \ i!j ~ İ8Ü ' ^ TÜ RK K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD A R İ ŞARTNAM E şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kızılay* birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşm e imzalamaması durum unda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. M ADDE 9: T E SL İM M ÜDDETİ VE Y ERİ 9.A Tanı K an İn-L ine Lökosit Filtreli, D örtlü, SA G -M 'li Top& Ton K an T orba Sistem leri, Yüklenici tarafından kapalı, orijinal am balajında ve uygun nakliye koşullarında teslim edilecektir. Siparişler Türk K ızılayı nm belirleyeceği periyotlar ve partiler halinde firmaya tebliğ edilecektir. Tebligatın başlangıç tarihi iadeli taahhütlü sipariş yazısının Firmaya tebliğ edildiği gün olarak kabul edilir. Siparişte belirtilen kan torba sistemleri en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde bildirilen adreslere teslim edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm masraflar firmaya aittir. Bu teslim atlar ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilem eyecektir. Türk Kızılayı satın alman malzemelerin, kendisine teslimatından önceki dönemde, nakliyesi, kötü koşullarda depolanması, eksik ve hasarlı olması dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiç bir sorumluluk taşımaz. Bu tür durumlarda Firma, Türk Kızılayı nm iadeli taahhütlü olarak yapacağı yazılı başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde söz konusu malzemeleri yenileri ile değiştirecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, bu süre içinde, Türk K ızılayı nııı mağdur olmaması için ihtiyaç duyulan torbaların sağlanm ası Firm anın sorumluluğundadır. 9.B İn-iine Lökosit Filtreli, SA G -M li, DörtTıU Ton& B ottom K an T orba Sistem leri, Yüklenici tarafından kapalı, orijinal am balajında ve uygun nakliye koşullarında teslim edilecektir. Siparişler Türk Kızılayı nın belirleyeceği periyotlar ve partiler halinde Firmaya tebliğ edilecektir. Tebligatın başlangıç tarihi iadeli taahhütlü sipariş yazısının Firmaya tebliğ edildiği gün olarak kabul edilir. Siparişte belirtilen kan torba sistemleri en geç 30 (otuz) takvim güııü içerisinde bildirilen adreslere teslim edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm masraflar, firmaya aittir. Bu teslim atlar ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilem eyecektir. Türk Kızılayı satın alman malzemelerin, kendisine teslimatından önceki dönemde, nakliyesi, kötü, koşullarda depolanması, eksik ve hasarlı olması dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiç bir sorumluluk taşımaz. Bu tür durumlarda Firma, Türk Kızılayı nın iadeli taahhütlü olarak yapacağı yazılı başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü.içinde söz konusu malzemeleri yenileri ile değiştirecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, bu süre içinde, Türk K ızılayı nın mağdur olmaması için ihtiyaç duyulan torbaların sağlanm ası Firmanın sorumluluğundadır. 7

9 TÜRKKIZILAYI / / / 1868 T ü m e K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD ARİ ŞARTNAM E 9.C T roınbosit Süspansiyonu İçin Lökosit Filtreleri (In-L ine L ökosit F iltreli Buffy C oat H avuzlam a T o rb a Sistemi), Yüklenici tarafından kapalı, orijinal am balajında ve uygun nakliye koşullarında teslim edilecektir. Siparişler Türk K ızılayfnm belirleyeceği periyotlar ve partiler halinde Firmaya tebliğ edilecektir. Tebiigatm başlangıç tarihi iadeli taahhütlü sipariş yazısının Firmaya tebliğ edildiği gün olarak kabul edilir. Siparişte belirtilen filtreler en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde bildirilen adreslere teslim edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme firmaya aittir. Nakliye ve taşıma esnasında oluşabilecek tüm masraflar firmaya aittir. Bu teslimatlar ile ilgili her hangi bir nam veya gerekçe ile ek ücret talep edilemeyecektir. Türk Kızılayı satın alınan malzemelerin, kendisine teslimatından önceki dönemde, nakliyesi, kötü koşullarda depolanması, eksik ve hasarlı olması dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiç bir sorumluluk taşımaz. Bu tür durumlarda Firma, Türk Kızılayı nın iadeli taahhütlü olarak yapacağı yazılı başvurunun tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde söz konusu malzemeleri yenileri ile değiştirecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, bu süre içinde, Türk K ızılayı mn mağdur olm aması için ihtiyaç duyulan filtrelerin sağlanması Firmanın sorumluluğundadır, M A DDE 10: G E C İK M E TA ZM İN A TI 10. A Tam K an İn-L ine Lökosit Filtreli, D örtlü, SA G -M 'li T op& T op K an T o rb a Sistem leri için; 10.A-1 Sözleşmede belirtilen süre içinde istenilen evsaftaki malzeme teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için teslim edilmeyen malzemeye ait bedelinin % 0,2 si (bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için % 0,4 (Bindedört) e çıkartacaktır. Söz konusu gecikm eden dolayı T ü rk K ızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cüm le z a ra r ve ziyanı istem ekte veya teslim edilm em iş olan m alzem elerin firm a nam ve hesabına üçüncü şahıslardan tem inde serbest olacaktır. T ü rk K ızılayı bu d u ru m u yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılm adığı takdird e cezalı süreyi uzatm ış k ab u l edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0,4 de çık artılarak ceza uygulanan süre) belirlem ekte T ü rk K ızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60(altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlem ler uygulanır. 10.A-2 Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malzeme / malzemelerin yüklenici nam ve hesabına ihalede en düşük fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Türk Kızılayı serbest olacaktır. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile m asraflar yekunu da sözleşmesi fesli edilen yükleniciden alınır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz. 10.A-3 Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat mektubu karşılamadığı takdirde, farkı talep vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk K ızılayı'na ödeyecektir. 10.A-4 Partiler halinde yapılan.atımlarda, her parti ayrı bir alım olarak değerlendirilir. Gecikme halinde. yukarı yazılı olan ceza alınır. 10.A-5 Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç hiçbir mücbir sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir. 10.A-6 Teklif edilen kan torba sistemi, Türk K ızılayfnda kullanılmakta olan soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godeleri ve plastik adaptörleri ile uyumlu olmalıdır. Santrifüjlerin metal godelerine uyumlu olmayan kan torba sistemleri kabul edilmeyecektir. Ancak soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godelerine 8

10 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E uygun olup, plastik adaptörlerine uygun olmaması durumunda; her bir santrifüj cihazı için 3 (üç) takım olmak üzere uygun özellikte plastik adaptörler Firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır (Türk Kızılayı Kan Merkez/erinde kullanılan soğutmalı santrifüj cihaz markaları: Heraeus Cryofuge 6000i; Heraeus Cryofuge 8000; Heraeus Cryofuge 8500i; Jouan Kr4i ve Jouan Kr 422). Yukarıda belirtilen plastik adaptörler, kan torba sistemlerinin ilk parti teslimatında teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen her gün için (bin) TL gecikme cezası uygulanacaktır. 10.A-7 Firma, fıltrasyon işlemi için gerekli toplam 30 (otuz) adet askı sistemini Türk K ızılayı na ücretsiz olarak sağlayacak ve Türk Kızılayı nm uygun gördüğü merkezlere torba sistemlerinin ilk parti teslimatı ile birlikte teslim edecektir. Bu askı sistemleri; paslanmaz çelikten imal edilmiş, fıltrasyon için asılan tam kan torba sisteminin yere değmesini engelleyecek yükseklikte olmalı ve istenildiğinde rahat hareket ettirilebilecek Özellikte kilitli tekerlekleri bulunmalıdır. Fier bir askı sistemi, en az 50 (elli) ünite tam kanın aym anda filtrasyoınınu mümkün kılacak özellikte olmalıdır. Teklif edilecek askı sistemi, kan torbalarının teslimi öncesinde Türk Kızı layı tarafından onaylanacaktır. Yukarıda belirtilen askı sistemleri, kan torba sistemlerinin ilk parti teslimatında teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen her gün için her askı sistemi başına 250 (ikiyüzelli) TL gecikme cezası uygulanacaktır. î 0. B İn-line Lökosit Filtreli, SAG-M?ii, Dört*lü, Ton&Bottom Kan Torba Sistemleri için; 10.B-1 Sözleşmede belirtilen süre içinde istenilen evsaftaki malzeme teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için teslim edilmeyen malzemeye ait bedelinin % 0,2 si (bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için % 0,4 (Bindedöıt) e çıkartacaktır. Söz konusu gecikmeden dolayı Türk Kızılayı sözleşmeyi fesih iîe bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan malzemelerin firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır.türk Kızılayı bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0,4 de çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte Türk Kızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60(altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlemler uygulanır. 10.B-2 Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malzeme / malzemelerin yüklenici nam ve hesabına ihalede en düşük fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Tük Kızılayı serbest olacaktır. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da sözleşmesi fesh edilen yükleniciden alınır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz. 10.B-3 Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat mektubu karşılamadığı takdirde, farkı talep vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk K ızılayı na ödeyecektir. 10.B-4 Partiler halinde yapılan alımlarda, her parti ayrı bir alım olarak değerlendirilir. Gecikme halinde yukarı yazılı olan ceza alınır. 10.B-5 Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç hiçbir m ücbir sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir. 10.B-6 Teklif edilen kan torba sistemi, Türk Kızılayı nda kullanılmakta olan soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godeleri ve plastik adaptörleri ile uyumlu olmalıdır. Santrifüjlerin metal godelerine uyumlu olmayan kan torba sistemleri kabul edilmeyecektir. Ancak soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godelerine uygun olup, plastik adaptörlerine uygun olmaması durumunda; her bir santrifüj cihazı için 3 (iiç) takım olmak üzere uygun özellikte plastik adaptörler Firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır (Türk Kızılayı Kan 9

11 TURKKIZILAYI ; / ^ \ "! / 1 TÜRK KIZILAYI GENEL M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü \ ' J f İDARİ ŞARTNAM E X. ^ Merkezlerimle kullanılan soğutmalı santrifüj cihaz markalan: Heraeus Cryofuge 6000i; Hercteus Cryofuge 8000; Heraeus Cryofuge 8500i; Jouan Kr4\ ve Joucm Kr 422). Yukarıda belirtilen plastik adaptörler, kan torba sistemlerinin ilk parti teslimatında teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen her gün için (bin) T L gecikme cezası uygulanacaktır. 10.B-7 Firma, fıltrasyon işlemi için gerekli toplam 30 (otuz) adet askı sistemini Türk K ızılayı na ücretsiz olarak sağlayacak ve Türk K ızılayı nın uygun gördüğü merkezlere torba sistemlerinin ilk paıli teslimatı ile birlikte teslim edecektir, Bu askı sistemleri; paslanmaz çelikten imal edilmiş, fıltrasyon için asılan tam kan torba sisteminin yere değmesini engelleyecek yükseklikte olmalı ve istenildiğinde ralıat hareket ettirilebilecek özellikte kilitli tekerlekleri bulunmalıdır. Her bir askı sistemi, en az 50 (elli) ünite tam kanın aynı anda filtrasyonunu mümkün kılacak özellikte olmalıdır. Teklif edilecek askı sistemi, kan torbalarının teslimi öncesinde Türk Kızılayı tarafından onaylanacaktır. Yukarıda belirtilen askı sistemleri, kan torba sistemlerinin ilk parti teslimatında teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen her gün için her askı sistemi başına 250 (iki yüz elli) T L gecikme cezası uygulanacaktır. 10.B-8 Firma, ihale kapsamında 150 (yüz elli) adet tekli veya 75 (yetmişbeş) adet çiftli sistem otomatik ekstraktöriin kurulumunu Türk Kızılayı*nın belirleyeceği Bölge Kan Merkezlerinde gerçekleştirecek, sözleşmenin bitiş tarihi itibariyle cihazlar Firm a ya iade edilecektir. Cihazlar, tekli olması durumunda İlk 100 adedi, çiftli olması durumunda ilk 50 adedi, en geç torba sistemlerinin ilk parti tesliminde, geri kalanı ilk teslimatı takiben en geç 45 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Yukarıda belirtilen cihazlar, teslimat süreleri içerisinde teslim edilmediği takdirde teslim edilmeyen her gün için her cihaz başına 100 (yüz) T L gecikme cezası uygulanacaktır. 10.B-9 Firma, kurulumunu yapmış olduğu tam otomatik ekstraktör cihazlarının teknik servis hizmetini sözleşme süıecince tamamen ücretsiz olarak verecektir. Tüm ülke genelinde kumlumu yapılmış olan cihazların arızalanması durumunda, arızamn Türk Kızılayı tarafından Firmaya bildirilmesini takip eden 24 (yirmi dört) saat içerisinde teknik servis elemanı arızaya arızalı cihazın bulunduğu merkezde ilk müdahaleyi gerçekleştirecektir. 24 (yirmi dört) saat içerisinde teknik servis personelinin arızamn bulunduğu merkeze gelip müdahale etmemesi durumunda her cihaz için her gün başına 500 T L (beşyîiz) ceza uygulanacaktır. Arızamn, yerinde müdahale ile giderilememesi durumunda, arızalı olan cihaz 30 (otuz) takvim günü içerisinde tamir edilecektir. 30 (otuz) takvim günü sonunda cihazın tamir edilememesi durumunda cihaz, teknik şartname koşullarına uygun yeni bir cihaz ile değiştirilecektir. 30 (otuz) takvim günü sonunda cihazın tamir edilmemesi ve/veya yeni bir cihaz ile değiştirilmemesi durumunda her gün için cihaz başına 500 T L (beşyiiz) ceza uygulanacaktır. 10.B-10 Tüm ülke genelinde arızalı cihaz sayısının 5 (beş) ve altında olması durumunda 30 (otuz) takvim günü olarak belirtilen tamirat süresi beklenmeksizin arızalı cihaz 24 (yirmi dört) saat içerisinde ayııı özelliklere sahip başka bir cihaz ile değiştirilecektir (Firmadan, teknik şartname şartlarına haiz en az 5 adet yedek cihaz bulundurması beklenmektedir). Arızalı cihazın 24 (yirmi dört) saat içerisinde aynı özelliklere sahip yeni bir cihaz ile değiştirilmemesi durumunda her gün için cihaz başına 500 T L (beşyüz) ceza uygulanacaktır. 10. C T rom bosit Süspansiyonu İçin Lökosit F iltreleri (În-L ine Lökosit F iltreli Bnffy C oat H avuzlam a T o rb a Sistem i) için; 10.C-.1 Sözleşmede belirtilen süre İçinde istenilen evsaftaki malzeme teslim edilmediği takdirde beher gecikme günü için teslim edilmeyen malzemeye ait bedelinin % 0,2 si (bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için % 0,4 (Bindedört) e çıkartacaktır. Söz konusu gccikm eden dolayı T ü rk Kızılayı sözleşm eyi fesih ile bil cüm le z a r a r ve ziyanı istem ekte veya teslim edilm em iş olan m alzem elerin firm a 10

12 TÜRKKIZILAYI f \ iv " TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ ^ ; İDARİ ŞARTNAM E nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest ol a çaktır.türk Kızılayı bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0,4?de çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlem ekte T ürk K ızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününti geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60(altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlem ler uygulanır. 10.C-2 Sözleşmenin feshi halinde, teslim edilmeyen malzeme / malzemelerin yüklenici nam ve hesabına ihalede en düşük fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Tük Kızılayı serbest olacaktır. Temin edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile m asraflar yekunu da sözleşmesi fesli edilen yükleniciden almır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz. 10.C-3 Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkını teminat m ektubu karşılamadığı takdirde, farkı talep vukuunda yüklenici derhal ve defaten Türk K ızılayı*na ödeyecektir. 10.C-4 Partiler halinde yapılan alımlarda, her parti ayrı bir alım olarak değerlendirilir. G ecikm e halinde yukarı yazılı olan ceza alınır. 10.C-5 Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç hiçbir m ücbir sebep tanınmayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir. 10.C-6 Teklif edilen TSLF, Türk Kızılayı nda kullanılmakta olan soğutmalı santrifüj cihazlarının metal godeleri ve plastik adaptörleri ile uyumlu olmalıdır. Santrifüjlerin metal godelerine uyum lu olmayan TSLFMer kabul edilmeyecektir. Ancak soğutmalı saııtriftij cihazlarının metal godelerine uygun olup, plastik adaptörlerine uygun olmaması durumunda; her bir santrifüj cihazı için 1 (bir) takım olm ak üzere uygun özellikte plastik adaptörler Firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır (Türk Kızılayı Kan M erkezlerinde kullanılan soğutmalı sanîrifüj cihaz markaları: Heraeus Cryofııge 6000i; Heraeus Cryofuge 8000; Heraeus Cryofuge 8500i; Jouan Kr4i ve Jouan Kr 422), Yukarıda belirtilen plastik adaptörler, T SLF nin ilk parti teslimatında teslim edilmediği taktirde teslim edilmeyen her gün için (bin) TL gecikme cezası uygulanacaktır. MADDE 11: M UAYENE VE KABUL «Satın alınacak malzemelerin muayene ve kontrolü, ilgili kaleme ait Teknik Şartnam elerinde belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. Lüzumu halinde, Türk K ızılayı nca uygun görülecek başka kişi, kurum ve kuruluşlara da m uayene yaptırılabilecek olup, tüm muayene masrafları yükleniciye ait olacaktır. Sonradan m eydana gelebilecek ayıplardan dolayı, yüklenicinin mesuliyeti devam eder.» Yüklenici firm a veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde muayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır. Muayene sırasında teslim edilen mal ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur. e Muayene edilecek malzemelerin, muayenenin yapılacağı yerde Türk Kızılayı tarafından yetkili kılınan mal sorumlularına Tesellüm/İrsaliye belgesi ile teslim edilecek ve muhafaza altına alınacaktır. Satın alınacak m alzem elerin her partisi için aynı işlem uygulanır. 11

13 M ADDE 12: A Y IPLI M AL TÜRKKIZILAYI? ; 4 ' i 1868 "'S' ^'-.V y / TÜ R K K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD A Rİ ŞARTNAM E " Tanı K an İn-L inc LÖkosit Filtreli, D örtlü, SA G -M li T op& T op K an T orba Sistem leri içi»; * Şartname ve sözleşmeye uygun olmayan ve muayene sonucu reddedilen ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesinin firmaya bildirilmesini müteakip, firma muayene sonucuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir veya malı yenisi ile bir defaya mahsus olmak üzere 10 gün içerisinde değiştirebilir. Bu tarihten sonra Türk Kızılayı akdi feshetmeye veya cezalı süreyi uzatm aya yetkilidir. Firma, Türkiye deki stoklarında en az (yüz bin) adet kan torba sistemi bulunduracaktır. Bu stok miktarını ilk parti teslimatını müteakiben 30 (otuz) gün içerisinde oluşturacaktır. Türk Kızılayı 4 er (dörder) aylık periyotlarla yerinde denetleyecektir, Denetimde stok seviyesinin eksik çıkması durumunda, tutanak haline getirilecek olup Firmaya 10 (on) günlük süre verilecektir. Bu süre cezaya tabi olm ayıp 10 gün içerisinde, ikmal edilmemesi durumunda 11. günden başlamak üzere beher her gün için T L ceza uygulanacaktır. Türk Kızılayı nın gerekli görmesi halinde, partiler halinde teslim edilecek kan torba sistemlerinin her faiklı lotu için yurt içi ve/veya yurt dışındaki laboratuarlarda ISO standardının EK-A ve/veya EK-B ve/veya EK-C kısımlarında bahsedilen kriterlere uygunluğunun kontrolü test ettirilebilecektir. Firm a nın teslim ettiği kan torba sistemlerine ait lotlardan herhangi birinin bu muayenelerde uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda Firmanın teslimatını yapmış olduğu partideki kan torba sistemleri ayıplı mal kapsamında değerlendirilir; Türk Kızılayı na teslim etmiş olduğu parti içerisinde kullanılmış olan ve/veya imha etmek zorunda kalınan kan ürünlerinin Sağlık Uygulama Tebliğindeki bedelleri Firma tarafından Türk Kızılayı 5na yaşanan maddi zararın karşılığı olarak ödenir, ayıplı malın dahil olduğu tüm parti teslimatı değiştirilir ve ayıplı malın kullanılmasından kaynaklı kan bağışçısı ve/veya hastaların yaşamış olduğu tüm m addi ve manevi zararlardan doğan ve hak ettikleri cezai tazm inatlar ve bedeller Firma tarafından karşılanır. Firma malzemelerin reddine ilişkin muayene sonucuna itiraz ederse malzemeler yeniden muayene gönderilir. Şayet muayene sonucuna malzemelerin şartnameye uygun olduğu ve kabulü gerektiği sonucuna varılırsa muayenede geçen süre bakımından firmadan cezai şart talep edilemez. Ancak itiraz muayenesi sonucunda malzemelerin şartnameye uygun olmadığı, malzemelerin reddedilmesi ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılırsa itiraz muayenesinde geçen süre de dahil olmak üzere M adde İO.A -I de belirtilen cezai şart uygulanır.» İtiraz muayenesi sonucunda malzemelerin reddine karar verilirse ıed kararının firmaya tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde firma tarafından bir defaya mahsus olmak üzere malzemelerin şartnam eye uygun olan yeni malzemelerle değiştirilmesi gerekir. Bu 10 günlük süre içerisinde malzemeler yenisi ile değiştirilmezse Türk Kızılayı cezalı süreyi uzatmaya ya da sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir, 10 g ü nlük süre içerisinde firma tarafından malzemeler yenisi ile değiştirilirse, muayene malın şartnameye uygun çıkmadığı malların reddedildiği hususunun firmaya bildirildiği tarih (tebliğ tarihi) ile firma tarafından yeni malzemelerin teslim tarihi arasında geçen süre bakım ından madde İO.A -P d e düzenlenen cezai şart uygulanır. Bir kez yapılan itiraz üzerine muayene edilen ve reddedilen malzemelerin yerine yenileri ile değişim yapılmışsa ve bu malzemeler de şartnameye aykırı çıkmışsa firmanın artık ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir dununda Türk Kızılayı firmaya şartnameye uygun yeni malzemelerin teslim etmesi için ikinci defa cezalı süre verebileceği gibi sözleşmeyi feshetm e hakkına da sahiptir. 12

14 3 TURKKIZILAYI 1868 \ j, /S TÜ R K K IZ IL A Y I G EN EL M ÜD ÜRLÜ ĞÜ \ İD ARİ ŞARTNAM E. İıı-Iine Lökosit F iltreli, SA G -M li, D ö rtlü, Ton& B ottom K an T orba Sistem leri için; Şartname ve sözleşmeye uygun olmayan ve muayene sonucu reddedilen ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesinin firmaya bildirilmesini müteakip, firma muayene sonucuna bir defaya mahsus olm ak üzere itiraz edebilir veya malı yenisi ile bir defaya mahsus olmak üzere 10 giin içerisinde değiştirebilir. Bu tarihten sonra Türk Kızılayı akdi feshetm eye veya cezalı süreyi uzatm aya yetkilidir. Firma, Türkiye deki stoklarında en az (yüz bin) adet kan torba sistemi bulunduracaktır. Bu stok miktarım ilk parti teslimatım müteakiben 30 (otuz) gün içerisinde oluşturacaktır, Türk Kızılayı 4 er (dörder) aylık periyotlarla yerinde denetleyecektir. Denetimde stok seviyesinin eksik çıkması durumunda, tutanak haline getirilecek olup Firmaya 10 (on) günlük süre verilecektir. Bu süre cezaya tabi olm ayıp 10 gün içerisinde ikmal edilmemesi durumunda 11. günden başlamak üzere beher her gün için T L ceza uygulanacaktır. o Türk Kızılay fn ın gerekli görmesi halinde, partiler halinde teslim edilecek kan torba sistemlerinin her farklı lotu için yurt içi ve/veya yurt dışındaki laboratuarlarda ISO standardının EK-A ve/veya EK-B ve/veya EK-C kısımlarında bahsedilen kriterlere uygunluğunun kontrolü test ettirilebilecektir. Firm a nın teslim ettiği kan torba sistemlerine ait lotlardan herhangi birinin bu muayenelerde uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda Firmanın teslimatım yapmış olduğu partideki kan torba sistemleri ayıplı mal kapsamında değerlendirilir; Türk K ızılayı na teslim etmiş olduğu parti içerisinde kullanılmış olan ve/veya imha etmek zorunda kalman kan ürünlerinin Sağlık Uygulama Tebliğindeki bedelleri Firma tarafından Türk K ızılayfna yaşanan maddi zararın karşılığı olarak ödenir, ayıplı malın dahil olduğu tüm parti teslimatı değiştirilir ve ayıplı malın kullanılmasından kaynaklı kan bağışçısı ve/veya hastaların yaşamış olduğu tüm maddi ve manevi zararlardan doğan ve hak ettikleri cezai tazm inatlar ve bedeller Firma tarafından karşılanır, o Firma malzemelerin reddine ilişkin muayene sonucuna itiraz ederse malzemeler yeniden muayene gönderilir. Şayet muayene sonuncuna malzemelerin şartnameye uygun olduğu ve kabulü gerektiği sonucuna varılırsa muayenede geçen süre bakımından firmadan cezai şart talep edilemez. Ancak itiraz muayenesi sonucunda malzemelerin şartnameye uygun olmadığı, malzemelerin reddedilmesi ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılırsa itiraz muayenesinde geçen süre de dahil olmak üzere M adde İO.B -I de belirtilen cezai şart uygulanır. İtiraz muayenesi sonucunda malzemelerin reddine karar verilirse red kararının firmaya tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde firma tarafından bir defaya mahsus olmak üzere malzemelerin şartnam eye uygun olan yeni malzemelerle değiştirilmesi gerekir. Bu 10 günlük süre içerisinde malzem eler yenisi ile değiştirilmezse Türk Kızılayı cezalı süreyi uzatmaya ya da sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 10 günlük süre içerisinde firma tarafından malzemeler yenisi ile değiştirilirse, muayene malın şartnameye uygun çıkmadığı malların reddedildiği hususunun firmaya bildirildiği tarih (tebliğ tarihi) ile firma tarafından yeni malzemelerin teslim tarihi arasında geçen süre bakımından madde ÎO.B -l de düzenlenen cezai şart uygulanır.» Bir kez yapılan itiraz üzerine muayene edilen ve reddedilen malzemelerin yerine yenileri ile değişim yapılmışsa ve bu malzemeler de şartnameye aykırı çıkmışsa firmanın aılık ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Türk Kızılayı firmaya şartnameye uygun yeni malzem elerin teslimetmesi için ikinci defa cezalı süre verebileceği gibi sözleşmeyi feshetm e hakkına da sahiptir. f} 13

15 3 TURKKIZILAYI.- Y < ı 1868 \\ TÜ R K K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ 'V-7> *>!) İl A % / i d a r i ş a r t n a m e T rom bosit Süspansiyonu İçin Lökosit Filtreleri flıı-line Lökosit Filtreli Bııffy C oat H avuzlam a T orba Sistem i) için; o Şartname ve sözleşmeye uygun olmayan ve muayene sonucu reddedilen ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesinin firmaya bildirilmesini müteakip, firma muayene sonucuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir veya malı yenisi ile bir defaya mahsus olmak üzere 10 gün içerisinde değiştirebilir. Bu tarihten som a T ürk Kızılayı akdi feshetmeye veya cezalı süreyi uzatm aya yetkilidir. Firma, Türkiye deki stoklarında en az 25,000 (yirm i beş bin) adet filtre bulunduracaktır. Bu stok miktarım ilk parti teslimatını müteakiben 30 (otuz) gün içerisinde oluşturacaktır. Türk Kızılayı 4 er (dörder) aylık periyotlarla yerinde denetleyecektir. Denetimde stok seviyesinin eksik çıkması durumunda, tutanak haline getirilecek olup Firmaya 10 (on) günlük süre verilecektir. Bu süre cezaya tabi olmayıp 10 gün içerisinde ikmal edilmem esi durum unda 11. günden başlamak üzere beher her gün için T L ceza uygulanacaktır. Türk K ızılayfnm gerekli görmesi halinde, partiler halinde teslim edilecek TSLF nin her farklı lotu için yurt içi ve/veya yurt dışındaki laboratuarlarda ISO standardının EK-A ve/veya EK-B ve/veya EK-C kısımlarında bahsedilen kriterlere uygunluğunun kontrolü test ettirilebilecektir. Firm a nııı teslim ettiği TSLF yc ait lotlardan herhangi birinin bu muayenelerde uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda Firmanın teslimatını yapmış olduğu partideki TSLF ler ayıplı mal kapsamında değerlendirilir; Türk Kızılayı na teslim etmiş olduğu parti içerisinde kullanılmış olan ve/veya imha etmek zorunda kalınan kan ürünlerinin Sağlık Uygulama Tebliğindeki bedelleri Firma tarafından Türk Kızılayı* na yaşanan maddi zararın karşılığı olarak ödenir, ayıplı malın dahil olduğu tüm parti teslimatı değiştirilir ve ayıplı malın kullanılmasından kaynaklı kan bağışçısı ve/veya hastaların yaşamış olduğu tüm maddi ve manevi zararlardan doğan ve hak ettikleri cezai tazm inatlar ve bedeller Firma tarafından karşılanır. Firma malzemelerin reddine ilişkin muayene sonucuna itiraz ederse malzemeler yeniden muayene gönderilir. Şayet muayene sonuncuna malzemelerin şartnameye uygun olduğu ve kabulü gerektiği sonucuna varılırsa muayenede geçen süre bakımından firmadan cezai şart talep edilemez. Ancak itiraz muayenesi sonucunda malzemelerin şartnameye uygun olmadığı, malzemelerin reddedilmesi ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılırsa itiraz muayenesinde geçen süre de dahil olmak üzere M adde lo.c -l de belirtilen cezai şart uygulanır. İtiraz muayenesi sonucunda malzemelerin reddine karar verilirse red kararının firm aya tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde firma tarafından bir defaya mahsus olmak üzere malzemelerin şartnameye uygun olan yeni malzem elerle değiştirilmesi gerekir. Bu 10 günlük süre içerisinde m alzem eler yenisi ile değiştirilmezse Türk Kızılayı cezalı süreyi uzatmaya ya da sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 10 günlük süre içerisinde fırına tarafından malzemeler yenisi ile değiştirilirse, muayene malın şartnameye uygun çıkmadığı malların reddedildiği hususunun firmaya bildirildiği tarih (tebliğ tarihi) ile firma tarafından yeni malzemelerin teslim tarihi arasında geçen süre bakımından madde lo.c - l de düzenlenen cezai şart uygulanır. Bir kez yapılan itiraz üzerine muayene edilen ve reddedilen malzemelerin yerine yenileri ile değişim yapılmışsa ve bu malzemeler de şartnameye aykırı çıkmışsa firmanın artık ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Türk Kızılayı firmaya şartnameye uygun yeni malzem elerin teslimetmesi için ikinci defa cezalı süre verebileceği gibi sözleşmeyi feshetm e hakkına da sahiptir. 14

16 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E Satın alınması karar verilerek sipariş edilen malzemenin yüklenici tarafından tesliminden sonra, Türk Kızılayı na ait bir heyet tarafından veya Türk K ızılayfnca uygun görülen başka kurum ve kuruluşlar ile şahıslarca yapılan muayene ve kontrolünden soma, kontrol vizesine müteakip en geç bir ay içerisinde ödenecektir. BU İŞ İÇİN AVANS VERİLMEZ. DÖVİZ CİNSİNDEN VERİLEN TEKLİFLERİN ÖDEMESİNDE, M ALZEM ENİN TESLİM TARİHİNDEKİ TCMB DÖVİZ ALIŞ KURU ESAS ALINACAKTIR. MADDE 14: FİYAT FARKI İstekli ihale tarihinden soma, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde Taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz. MADDE 15: VERGİ, RESİM VE DİĞER MASRAFLAR Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değildir. Ayrıca bu ihalenin yapılm asından ve sözleşm enin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. MADDE 16: TÜRK KIZILA YTNIN YETKİSİ Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, eksiltmelerde uygun bedeli saptam akta tamamen serbesttir. MADDE 17: M ÜTEFERRİK HÜKÜMLER a) Tiirk K ızılayı ııca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 İS GÜNÜ öncesine kadar tüm isteklilere yazılı bildirim de bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarında değişiklik yapılabilir. b) Sözleşme düzenlenm esine gerek duyulm ayan hallerde işbu şaıtnam e ve ekleri sözleşm e yerine geçer. c) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat m uteber addedilecektir. d) İdari ve Teknik Şartnam elere uygun olmayan teklif verilemeyecektir. e) İdari ve Teknik Şartname bir bütün olup, iki şartname arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı lehine olan hüküm esas alınacaktır. f) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri m üşterek m uhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir. g) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. h) TÜRK KI ZİL A YI *N C A, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLM EYECEKTİR. i) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak Türk Kızılayı na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınm ayacaktır. 15

17 TÜRKKIZILAYI i \ y i! 1868 \ ' Vv TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ ",,^ İDARİ ŞARTNAM E j) İstekliler tarafından satın alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz olarak verilir. MADDE 18: İHALEDEN MEN EDİLM E DURUMLARI a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, b) İsteklileri tereddiite düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek, e) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlem ek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kurulunun söz konusu şaılı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekm e Önerisini kabul etm em ek, f) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla tek lif vermesi, g) İşbu şartnam enin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olm asına rağmen ihaleye katılm ak, lı) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan sonra, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratm aya çalışmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet Savcılığı na 353 Sayılı K anunun 235. Maddesi uyarınca suç duyulusunda bulunulur. M ADDE 19: İHALELERDEN YASAKLANM A DURUMLARI <ı) Taahhüdünü yerine getirirken K uruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyim ini Kuruluşun zararına kullanm ak, b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmem ek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşm e yapmamak, <i) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve m esnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek, e) Türk K ızılay ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, i) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşme sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırm ak veya teşebbüs etmek, fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, bir yıl süre ile ihalelere katılımları, yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet B aşsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 16

18 v ı J TÛRKKIZILAYI \ v>^ s/ 1868 v TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E MADDE 20: DEVİR VE TEMLİK ^. V V J İstekliler işbu şartnameden doğan sorumluluklarını Türk Kızılayı nın yazılı muvaffaktı olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro edem ezler. MADDE 21: İH TİLA FLA R IN H A LLİ İşbu satııı alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir, 17

19 TÜRKKIZILAYI 5868 T Ü R K K IZ IL A Y I G E N E L M ÜDÜRLÜĞÜ İD A R İ ŞA RTNAM E T E K L İF M EK TU BU Ö R N E Ğ İ- 1 TÜ R K K IZILA Y I G EN EL M Ü D Ü RLÜ K M E R K E Z İH A LE K U RULU BA ŞKANLIĞIN A ANKARA..,704/2015 Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeyi vermeyi kabul ve taahhüt ederiz. karşısında belirtilen KDV Hariç birim ve toplam fiyatlarla! M A LZEM EN İN CİNSİ VE M İK TA R I M İK T A R (ADET) M ARK A M O D EL M EN ŞEİ Ü R ETİC İ FİRM A b i r i m f i y a t (KDV H A R İÇ ) T O P L A M FİY A T (KDV H A R İÇ ) R akam la Yazıyla R akam la Y azıyla TAM KAN İN LİNE LÖKOSİT FİLTRELİ, DÖRTLÜ, SAG- M'li TOP&TOP KAN TORBA SİSTEMİ İdari ve Teknik Şartnameyi ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz. Opsiyon süresi 90 gündür. FİRMA AJDI / ÜNVANI KAŞE - İMZA 18

20 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜ RK K IZ IL A Y! G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD A R İ ŞARTNAM E uv;> o T k J l İ\" %...// % / T E K L İF M EK TU BU Ö RNEĞ İ- 2 TÜ R K K IZILA Y I G EN EL M ÜDÜRLÜK M E R K E Z İH A L E K URU LU BAŞKANLIĞINA ANKARA.../04/2015 Aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeyi karşısında belirtilen KDV Hariç birim ve toplam fiyatlarla vermeyi kabul ve taahhüt ederiz. M A LZEM EN İN M ARK A M O D EL B İR İM FİYAT (KDV H A RİÇ) T O PLA M FİY A T (KDV H A R İÇ ) c i n s i v e M İK TARI M İK TA R (ADET) M EN ŞEİ Ü R E T İC İ FİRM A R akam la Yazıyla R akam la Yazıyla İN-LÎNE LÖKOSİT FİLTRELİ, SAG- M Lİ, D Ö R T L Ü, TOP&BOTTOM KAN TORBA SİSTEMİ İdari ve Teknik Şartnameyi ve eklerinin tamamını okuduk aynen kabul ediyoruz. Opsiyon süresi 90 gündür. FİRMA ADI / ÜN VANI KAŞE - İMZA 19

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezleri ve bağlılarının 3 yıllık ihtiyacı olan aşağıda tabloda cins ve miktarı belirtilen 3 kalem tıbbi malzeme

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi nin ihtiyacı olan Kan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için 2 ADET OTOBÜS ALIM İHALESİ teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 3 adet binek

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. D 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızıl ayı7mn her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı, Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi kapsamında; TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon - Elektronik Belge Yönetimi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Ankara ilinde 30 Haziran-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge

Detaylı

7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli Tüp Sealer)

7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli Tüp Sealer) TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi F36B22B4B Pafta,7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00m² yüzölçümlü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2012 YILI ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME TÜRK I BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezlerinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan 36.000 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Tam Otomatik Ekstraktör teknik şartnameye göre kapalı zarfla

Detaylı

İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Müdürlüğümüz afet deposunda kullanılmak üzere teknik şartnamede özellikleri belirtilen Kamera Sistemi kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile ihale tarihinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. 1 En az 9 metrelik 0 Km Otobüs 1 (Bir) adet

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. 1 En az 9 metrelik 0 Km Otobüs 1 (Bir) adet TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için kan bağışı toplama faaliyetlerinde kullanılmak üzere En Az

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 2015 TANIMLAR VE KISALTMALAR: İDARE : TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Anti Serumlar teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezi personeline yapılacak olan ayni yemek yardımının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Kan bağışı faaliyetlerinde kullanılmak üzere en az 9 metrelik

Detaylı

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 20 KVA DİZEL JENERATÖR İHTİYACI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1- Türk Kızılayı nın ihtiyacı için mülkiyeti Kurumumuza kullanım hakkı Eskişehir Şube Başkanlığımıza ait olan Yunus Emre Devlet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan personel çocukları için

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen DÖRTLÜ SAG-M TOP & BOTTOM KAN TORBASI Teknik Şartnamesine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l İstanbul ili, Üsküdar İlçesi Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No:8 adresinde bulunan Türk Kızılayına ait taşınmazın

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı nın Ankara da, Etimesgut Yerleşkesinde ve Genel Müdürlükte bulunan yemekhanelerinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Merkezlerinin ihtiyacı olan aşağıda tabloda cins ve miktarı belirtilen (+4)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın hizmetlerinde kullanılmakta olan Çekici, Yarı Römork ve Kamyonlar için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRKK1ZILAYT 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKK1ZILAYT 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR. o TÜRKK1ZILAYT 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GÖZ İÇİ LENS SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin 2 yıllık ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) Taşınmaz Üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi Binası

Detaylı

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi TÜRKI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi 1 TÜRK I GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı na bağlı iş yerleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü müzün ihtiyacı olan,aşağıda miktarları belirtilen malzemeler

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürülüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camii kebir Mah. 1089 ada, 10 parsel sayısında kayıtlı 210 m2 arsa yüzölçümlü taşınmazda bulunan mevcut

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Mülkiyeti Türkiye Kızılay Derneğine jeneratör alımı için aşağıda cinsi ve teslim yeri belirtilen cihaz kapalı zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI NEVŞEHİR ŞUBESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI NEVŞEHİR ŞUBESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Nevşehir Şubesince 1 adet otobüsün Kan bağışı alma otobüsüne dönüştürülmesi işi. işbu idari şartname ve eki olan teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi personeline 1 (bir)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan 2 adet Mobil Mutfak İdari Şartname ve Teknik Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan 2 adet Mobil Mutfak İdari Şartname ve Teknik Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen araçların sürücüsüz olarak kiralama hizmeti,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ 1.1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezi ve Kan bağış Merkezlerinin ihtiyacı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan temizlik hizmetinin (malzemesiz), şoförlük, promotörlük, veri giriş hizmeti, tıbbi sekreterlik, sekreter/danışma,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürülüğü nün ihtiyacı olan,

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1 TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Elektrikli Kan Nakil Kutusu ekli teknik şartnameye

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No:1 adresinde bulunan Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Afom Binası ıslak hacimler ve misafirhane

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMLER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMLER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I TOPLUMSAL HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ SİSTEMLER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıdaki tabloda verilen malzemeler, ekli Genel Hükümler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cins ve miktarları

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünce Mardin İli Yenişehir İlçesi, 13 Mart

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No:1 Bağcılar/İSTANBUL Tlf: (0212)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No:1 Bağcılar/İSTANBUL Tlf: (0212) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÖÇ VE MÜLTECİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KZILHAÇ-KIZILAY HAREKETİ İŞBİRLİKLERİ PROGRAMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÖÇ VE MÜLTECİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KZILHAÇ-KIZILAY HAREKETİ İŞBİRLİKLERİ PROGRAMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GÖÇ VE MÜLTECİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KZILHAÇ-KIZILAY HAREKETİ İŞBİRLİKLERİ PROGRAMI İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan 10 Adet Binek Araç Alımı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ 1.1.Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı Bölge Kan ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda belirtilen Aferez Trombosit Seti teknik şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ 1.1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nce Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi, Bağcılar Mahallesi,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen Tek Kullanımlık Tıbbi Atık Kovalarını Teknik Şartnamesine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Masa Üstü Santrifüj ekli teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarları belirtilen malzemeler, teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi sarf malzemeleri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. Satın

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Kurumumuz Ankara Genel Merkez ve Etimesgut Yerleşkesin de hizmet aracı olarak kullanılan 7 Adet Toyota Marka aracın 1 yıl süre

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Baskı Materyalleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezi personeline yapılacak olan ayni yemek yardımının

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı na bağlı Batı Karadeniz BKM, Düzce, Sakarya ve Kocaeli Kan Bağışı Merkezleri 2016

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi sarf malzemeleri kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. Satın

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK I BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l TÜRK I BATI KARADENİZ BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Orta Akdeniz (Adana) Bölge kan Merkezi Müdürlüğü ne

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı