Derlemeler. Dünya Ticaret Örgütü Tarım Müzakerelerinin Türkiye Tarım ve Hayvancılığına Etkileri. Şeyda ÖZKAN *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derlemeler. Dünya Ticaret Örgütü Tarım Müzakerelerinin Türkiye Tarım ve Hayvancılığına Etkileri. Şeyda ÖZKAN *"

Transkript

1 Derlemeler Şeyda ÖZKAN * Dünya Ticaret Örgütü Tarım Müzakerelerinin Türkiye Tarım ve Hayvancılığına Etkileri Özet Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve devamında kurulan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nün amaçları temel olarak, uluslararası ticarette ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeylerini dikkate alarak; engellerin kaldırılıp, güven içinde, adil rekabet olanağının sağlanmasına dayanmaktadır. DTÖ Tarım Anlaşması kapsamında farklı ekonomik yapıdaki ülkelerin, tarımsal ve hayvansal ticaretteki çıkarlarını ortak bir şekilde çözümleyip devam ettirebilmeleri için müzakereler düzenlenmekte, bu müzakerelerde özellikle Gelişmiş Ülkelerin haksız rekabete sebep olan tutum ve desteklemeleri, ticarette rekabeti bozucu engellemeleri sebebiyle çoğu zaman uzlaşma sağlanamasa da müzakere süreci devam etmektedir. Türkiye, asgari destek (de minimis) ten başka kırmızı kutu desteği bulunmayan, sınırlı birkaç üründe ihracat desteği sağlayan Gelişme Yolundaki Ülke statüsünde bir ülke olarak; tarım ve hayvancılık sektöründeki dengeyi sağlayabilmek için yeni politikalar geliştirmek durumundadır. Anahtar Kelimeler: GATT, DTÖ, Tarım Anlaşması, İleri Tarım Müzakereleri Agriculture Negotiations of The World Trade Organization and Their Impacts on the Turkish Agriculture Summary The aim of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and World Trade Organization (WTO), which was subsequently established, consist in providing fair competition possibility; confidently and developed levels among the countries in the international trade could be taken into consideration. Negotiations have been arranged in the scope of agricultural agreement of the WTO so as to settle with the interests in the agricultural trade of countries in the different economical structure. The negotiation process have continuing even if an agreement isn t come due to the developed countries attitude and supports which have caused unfair competition particularly in the negotiations. Turkey has no red-box support except for de minimis and provide export support in a few products must improve the new policies in order to provide balance between agriculture and livestock sectors as in the statute of developing country. Keywords: GATT, WTO, Agriculture Aggrement, Agriculture Negotiations * Veteriner Hekim, Ankara Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl: 2006

2 1. Giriş Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan ekonomik bunalım, ülkeleri korumacı politikalara iterken, dünyada yükselen gümrük duvarları uluslararası ticaretin zarar görmesine sebep olmuştur. İkinci Dünya Savaşı nın temelinde ise bu ekonomik bunalım neticesinde ülkelerin takındıkları aşırı korumacı tutumları yatmaktadır (1). İkinci Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası ekonomik işbirliğinin oluşturulması düşüncesi çerçevesinde, ülkelerin kalkınma politikalarına yardımcı olmak, uluslararası likidite, mali güven, uluslararası ticaretin serbestleştirilip arttırılması, dünya ekonomisi ve ticaretinin uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülmesi konularında; IMF, Dünya Bankası gibi yeni kurumların oluşturulması yoluna gidilmiştir (5). Bu yapılanma sürecinde 1947 yılında, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT), uluslararası ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, uluslararası ticareti güvence altına almak amacıyla imzalanmış olup, 1994 yılında Uruguay Turu ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nün kuruluşuna kadar uygulamada kalmıştır (1). 2. Dünya Ticaret Örgütü Öncesi Çalışmalar Uluslararası ticarette işbirliği ihtiyacı ile 1947 de kurulması karara bağlanan Uluslararası Ticaret Örgütü (International Trade Organisation - ITO) çeşitli nedenlerle kurulamamış, bunun üzerine, geçici olma özelliğine rağmen GATT, yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1948 tarihinden itibaren yılları arasında dünya ticaretinde kabul gören bir nitelik taşımış, yürürlükte olduğu süre içinde sekiz çok taraflı müzakere turu gerçekleştirilmiş, Türkiye GATT ye 1953 yılında taraf olmuştur (5). GATT ın faaliyetleri arasında; gümrük vergilerinin (tarifelerin) düşürülmesi, tarife dışı engellerin kaldırılması veya tarifeye dönüştürülmesi, ayrıca olabilecek diğer engellemelerin ve farklı muamelelerin kaldırılması gibi hususlar bulunmaktadır. Bunun temelini ise; dış ticarette rekabet sonucu mal kalitesinin artacağı, fiyatların düşeceği, dış ticaret hacminin genişleyeceği, bu durumun üretim artışı sağlayacağı ve dolayısıyla ülkelerin refahını artıracağı düşüncesi oluşturmaktadır (13). 3. GATT Müzakere Turları GATT ın yürürlükte olduğu sürece amaç edindiği konularda, özellikle de uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi konusunda ortaya çıkan gelişmelerin çoğu, müzakere turları (trade rounds) olarak bilinen çok taraflı ticaret müzakereleri yoluyla gerçekleşmiştir. DTÖ nün kurulmasına kadar geçen sürede yapılan müzakereler Tablo 1 de sunulmuştur (7). Bu müzakerelerden Uruguay Turu hem alınan kararlar, hem de DTÖ nün kurulması sebebiyle önem taşımaktadır. 4. Uruguay Turu ve Dünya Ticaret Örgütü nün Kuruluşu Önceki turlara göre çok daha kapsamlı ve geniş katılımlı olan Uruguay Turu ile GATT kurumsal bir yapıya kavuşturularak tarihi itibariyle DTÖ kurulmuştur. DTÖ nün kurulmasının beklenenden uzun zaman alması, GÜ ler arasındaki imalat ürünleri ve tarım ürünleri üzerindeki pazarlıkların uzun sürmesinden kaynaklanmaktadır. DTÖ ile GATT arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. GATT geçici nitelikte bir anlaşma olarak kabul edilmekte iken, DTÖ bağlayıcı bir niteliğe sahiptir. GATT den farklı olarak, DTÖ üye ülkeler üzerinde yaptırım gücüne sahip olmakla birlikte, etkili bir uyuşmazlık çözme sistemine de sahiptir. DTÖ nün, hükümetlerin iç ticari yasalarını ve tüzüklerini ne şekilde sınırlayıp uygulayacaklarını belirleyen temel yükümlülükleri de bulunmaktadır. GATT tüm ülkelere açık bir yapı iken, DTÖ için üyelik sistemi mevcuttur (2). 5. DTÖ nün Amaçları DTÖ, üye ülkelerin ticari ilişkilerini geliştirmek, reel gelir ve talep hacminde istikrarlı bir ar- Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl:

3 Tablo 1. GATT sırasında yapılan belli başlı müzakereler Yer / İsim Yıl Gündem Konuları Katılan Ülke Sayısı 1. Cenevre (İsviçre) Turu 1947 Tarifeler Annency (Fransa) Turu 1949 Tarifeler Torquay (İngiltere) Turu 1951 Tarifeler Cenevre (İsviçre) Turu 1956 Tarifeler Dillon (Cenevre) Turu Tarifeler Kennedy (Cenevre) Turu Tarifeler ve anti - damping önlemleri Tokyo (Japonya) Turu Uruguay Turu Tarifeler, tarife dışı önlemler ve çerçeve anlaşmalar Tarifeler, tarife dışı önlemler, kurallar, hizmetler, fikri mülkiyet hakları, anlaşmazlıkların halli, tekstil, tarım, DTÖ nün kurulması vb tış sağlayarak hayat standartlarını yükseltmek, kaynakların sürdürülebilir kalkınma hedefine uygun bir şekilde kullanımını sağlamak, farklı gelişmişliğe sahip ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mevcut kaynakları geliştirmek, GYÜ in ve EAGÜ e artan dünya ticaretinde ekonomik durumlarıyla orantılı pay alabilmelerini sağlamak, uluslararası ticarette ayrımcı muameleyi ortadan kaldıran anlaşmalar yapmak konularını amaç edinmiştir (10). 6. DTÖ Öncesi Tarım Politikaları 1947 GATT Anlaşması, sanayi ürünlerine ihracat sübvansiyonlarını yasaklamış, ülkelerin tarımsal ana ürünlere, tarımsal ihracat sübvansiyonlarının, sübvanse edilecek ürünün dünya ihracatının adil bir oranını geçmeyecek şekilde yapılması koşulu ile ihracat sübvansiyonu uygulamalarına, ayrıca özellikle iç üretimi sınırlamak için önlemlerin alınması gerektiği durumlarda, bazı koşullar altında, ithalat kısıtlamaları; örneğin ithalat kotaları getirmelerine izin vermiştir. Bu uygulamalar sonucunda tarımsal ticarete engeller artmış, hububat, et, süt ürünleri, şeker, meyve-sebze gibi temel tarımsal ürünler, ticarette büyük oranda engelle karşılaşmıştır (1). 7. DTÖ Tarım Anlaşması DTÖ Tarım Anlaşması, DTÖ Kuruluş Anlaşması na ek anlaşmalardan biri olup, dünya tarım ürünleri ticaretinde serbest piyasa mekanizması prensiplerine dayalı, adil bir sistem oluşturma amacına dayanmaktadır. Tarım Anlaşması kapsamında tarım ürünlerinde pazara giriş, iç destekler, ihracat sübvansiyonları başlıklarında üye ülkeler için belirli kural ve düzenlemeler getirilmiştir (8). Tarım Anlaşması na göre ülkeler, Gelişmiş Ülkeler (GÜ), Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) ve En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. DTÖ Tarım Anlaşması; GÜ, GYÜ ve EAGÜ lere farklı oran ve sürelerde taahhütte bulunabilme olanağı tanımaktadır. Türkiye de, GYÜ statüsünde olup, tüm tarımsal taviz ve taahhütlerinde, Tarım Anlaşması nın GYÜ ler için öngördüğü özel ve lehte muamele hükümlerinden yararlanmıştır. Bu kapsamda; GÜ ler için 6 yıllık uygulama dönemi 2000 yılında, GYÜ ler için ise 10 yıllık uygulama dönemi 2004 yılında sona ermiştir. EAGÜ ler ise hiçbir kategoriye girmeyerek tarife ve sübvansiyonlarında kesintiye gitmeleri öngörülmemiştir (15) Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl: 2006

4 Sübvansiyonların ve korumanın azaltılması konusunda Uruguay Turu ile öngörülen yaptırımlar Tablo 2 de görülmektedir (14). DTÖ Tarım Anlaşması nın Düzenleme Getirdiği Konular a) Pazara Giriş (Tarımsal Ürün İthalatı) Mevcut ve asgari giriş imkânları genel olarak, DTÖ üye ülke listelerinde belirlenmiş şekilde tarife kotaları şeklinde uygulanmaktadır. sadece seçtiği bazı ürünler için tavan konsolidasyonuna gitmiştir. Tavan konsolidasyona gitmedeki asıl amaç; yurtiçi üretimde önemi olan ürünlerde öncelikle üreticinin korunması için taahhütlerin mümkün olduğunca yüksek düzeyde tutulmasıdır (4). b) İç Destekler DTÖ Tarım Anlaşması iç destekler kapsamında, müdahale fiyatı, destekleme alımları, girdi sübvansiyonları gibi piyasanın işleyişine yönelik destekler yer almaktadır. Tablo 2. Uruguay Turu İndirim Oranları Tarifeler Tüm tarımsal ürünler için ortalama indirim Gelişmiş Ülkeler 6 yıl: Gelişmekte Olan Ülkeler 10 yıl: % -36 % -24 Ürün başına asgari indirim % -15 % -10 İç destekler Toplam desteklerde kesinti % -20 % -13,3 İhracat Sübvansiyon değeri % -36 % -24 Sübvanse edilen ürün miktarı % -21 % -14 Tarım Anlaşması, tarım ürünlerinde uygulanan tarife dışı desteklerin tarifeye dönüştürülmesi ve bu işlem sonucu ortaya çıkacak tarifeler dikkate alınmak suretiyle 1 Eylül 1986 tarihinde, geçerli tarife oranları üzerinden indirim taahhüdünde bulunulmasını öngörmüştür. Buna göre; GÜ ler 6 yıllık bir takvimle ( ) tüm tarımsal ürünler için %36 oranında indirim taahhüdünde bulunurken, GYÜ ler, bu oranların 2/3 sini (%24) uygulamış ve indirim takvimini 10 yıla kadar ( ) uzatabilmişlerdir. GYÜ lerin daha önce GATT taviz listelerinde yer almayan ürünlerde 1986 yılı hadlerinden daha yüksek oranları konsolide ederek indirime tabi tutabilmelerini sağlayan ve Tavan konsolidasyon olarak tanımlanan imkan, GÜ lere tanınmamış, Türkiye, konsolidasyon yaparken, Tarım Anlaşması na göre GÜ lerin tarıma verdikleri toplam desteği, baz dönemine göre 6 yılda yüzde 20, GYÜ lerin ise; 10 yılda yüzde 13,33 oranında azaltmaları öngörülmüştür. Kırmızı Kutu Destekleri (İndirime tabi olanlar) İç destekler; Mavi Kutu Destekleri (Kısıtlananlar) Yeşil Kutu Destekleri (Serbest Olanlar) olmak üzere üç grupta ele alınmıştır. Kırmızı Kutu Destekler Belirli ürünlere ve girdilere dönük tüm müdahale ve kontroller, kırmızı kutu kapsamına alınmış, Tarım Anlaşması çerçevesinde üretimi Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl:

5 artırmaya yönelik girdi desteği, fiyat ve prim destekleri yasak destekler olarak adlandırılmıştır. Kırmızı Kutu önlemleri içinde GYÜ için, mevcut desteğin gayri safi üretim değerinin yüzde 10 unu, GÜ için yüzde 5 ini aşmaması durumu indirime tabi olmaksızın uygulanmasına izin verilen istisnayı teşkil etmektedir. Ülkemizde destekleme alımları yoluyla yapılan yardım miktarı üretim değerinin yüzde 10 unu aşmadığı için de minimis kapsamına girmekte, dolayısıyla ülkemizde uygulanan iç desteklerle ilgili olarak indirim taahhüdümüz bulunmamaktadır. Mavi Kutu Destekler Üretimi kısıtlayan doğrudan ödeme şeklindeki önlemler Mavi Kutu önlemler olarak adlandırılmaktadır. Mavi Kutu önlemleri kapsamına giren üretimi kısıtlayıcı programlar kapsamındaki doğrudan ödemeler; Sabit alana ve verime göre yapılıyorsa veya temel üretim seviyesinin % 85 ya da daha azı üzerinden yapılıyorsa veya canlı hayvan ödemeleri söz konusu olduğunda, sabit sayıda baş üzerinden yapılıyorsa; iç destek indirim taahhüdü dışında tutulmuştur. Ülkemizde üretim fazlası olan fındık, tütün ve çayda, üretim planlaması ve kaliteyi arttırma amacıyla uygulanan fındıkta üretim alanlarının sınırlandırılması, tütünde kota ve çayda budama tazminatı ödemeleri bu kutu kapsamındaki destekler içerisinde yer almaktadır. Yeşil Kutu Destekleri Bu desteklemeler indirim taahhüdünden muaf, ticaret ve üretim üzerinde bozucu etkiye sahip olmayan ya da bozucu etkisi asgari düzeyde olan ve üzerinde herhangi bir sınırlama ya da kısıtlama öngörülmemiş desteklerdir. c) İhracat Sübvansiyonları Üye ülkelerin Anlaşma hükümlerinin belirlediği ülke eklerinde belirtilen ürünler dışında ihracat destekleri vermeleri yasaklanmıştır. İhracat desteklerine ayrılan bütçenin ve teşviğe tabi ürün miktarının, dönemi baz seviyeleri üzerinden, sırasıyla GÜ de 6 yıl içinde ürün bazında yüzde 21, bütçe sarfiyatı bazında yüzde 36, GYÜ de ise 10 yıl içinde ürün bazında yüzde 14, bütçe sarfiyatı bazında yüzde 24 oranında indirime gidilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemizin 44 ürün/ürün grubuna ihracat desteği verme hakkı bulunmaktadır. İthalatta ise alınan bütün vergi ve fonlarını değer üzerinden alınan (ad valorem) tarifeye dönüştürülerek, bunlarda yüzde 24 oranında indirim yapılmıştır. Ancak on yıllık uygulama döneminde, Anlaşmanın, GÜ lerin destekleme programları nedeniyle GYÜ lerin tarımsal ticaretlerinde beklenen olumlu gelişmeyi sağlayamadığı dikkat çekmektedir (15). 8. DTÖ Tarım Müzakereleri ( ) DTÖ nün en üst düzey karar organı Bakanlar Konferansı, DTÖ Kuruluş Anlaşması uyarınca en az iki yılda bir toplanarak çalışma programını belirlemektedir. Bu çerçevede I. Bakanlar Konferansı 1996 yılında Singapur da, II. Konferans 1998 yılında Cenevre de, III. Konferansı 1999 yılında ABD nin Seattle kentinde, IV. Bakanlar Konferansı 2001 yılında Katar ın başkenti DOHA da, V. Bakanlar Konferansı 2003 yılında Meksika nın Cancun Kentinde ve VI. Bakanlar Konferansı 2005 yılında Hong Kong da yapılmıştır. Tarım Anlaşması ile ülkelerin, uluslararası tarımsal ticaret alanındaki reform için, müzakerelerin devamı karara bağlanmış ve bu süreç, İleri Tarım Müzakereleri adı altında, Mart 2000 tarihinde başlatılmıştır (11). Bu müzakerelerden DOHA Bakanlar Konferansı sürecinde ülkeler kendi menfaatleri ölçüsünde bir araya gelerek gruplar oluşturmuşlardır Temmuz 2004 Cenevre, İleri Tarım Müzakereleri Kapsamında İmzalanan Çerçeve Anlaşması ve Yaptırımları DTÖ üye ülkelerin çeşitli olan çıkarlarını bir Çerçeve Anlaşması içinde toparlamıştır. Buna göre belirlenen yaptırımlar: Pazara girişte; Tüm ülkeler için aynı tarife indirim formülü kullanılması, tarifelerin belli aralıklarla bantlandırılarak, her bir bant içindeki tarifelerde belli oranlarda indirim yapılması Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl: 2006

6 na imkân tanıyan bir metot benimsendiğinden bahsedilmektedir. İç destekler açısından; ticareti bozucu etki yaptığı kabul edilen kırmızı kutu desteklerinde ve asgari destek de minimis oranlarında indirime gidilmesi öngörülmekte, iç destek miktarı yüksek olan üyelerin yüksek oranda indirime gitmeleri gerekmektedir. Mavi kutu desteklerinin ise üretim şartı aranmaksızın kullanılabilmesi öngörülmekte; ayrıca ilave bazı kriterlerin de tartışılabileceği ifade edilmektedir. Yeşil kutu ile ilgili olarak da, bu önlemlerin muhafazası şeklindeki yaklaşım metne yansıtılmıştır. Çerçeve Metin ile GYÜ lerin, daha düşük indirim oranlarını daha uzun sürede uygulama imkânı ile kıt kaynaklı yoksul çiftçilere verilen desteklerin de minimis dışında tutulması (S&DT) hakları saklı tutulmuştur. İhracat desteklerine baktığımızda ise; ihracat sübvansiyonlarının uygun bir süre sonunda tamamen kaldırılması, ihracat kredileri, sigortaları, gıda yardımları ve ihracatçı devlet teşekkülleri konularında düzenlemeler yapılması hedeflenmiştir (11,15). Çalışkan ve Türkeş (2) e göre bu çerçeve anlaşmasının ülkemizi çok yakından ilgilendiren kararları bulunmaktadır. Buna göre tarımsal (hayvansal ve tahıl) ve sanayi ürünlerini gümrüklerle koruyabilme olanağı ortadan kalkacak, fiyat desteklerinin de tümden kaldırılmasının öngörülmesi sebebiyle tarıma sağlanan katkının da yapılamayacağı ifade edilmektedir. Ayrıca tarım ürünleri ihracatçıları da hiçbir şekilde desteklenmeyecektir. 10. Müzakerelerde Son Durum DTÖ nün altıncı Bakanlar Konferansı Aralık 2005 tarihlerinde Hong Kong da gerçekleştirilmiş, tarife indirimlerinin dört bant içinde gerçekleştirileceği, GÜ lerin 2013 yılına kadar tarım ihracat desteklerine son vereceği, 2006 yılında pamuk üzerindeki ihracat desteklerinin tümü ile kaldırılacağı, yıllık gayrisafi yurt içi hasılası kişi başına 750$ ın altında olan ülkelerin zengin ülkelere yapacağı ihracatın yüzde 97 sinin kota ve gümrük vergisinden muaf tutulacağı karara bağlanmıştır (9). Müzakerelerde son duruma baktığımızda ise; G 6 ülkeleri Bakanları Temmuz 2006 tarihlerinde Cenevre de toplantılar gerçekleştirmişler, 24 Temmuz 2006 tarihli gayri resmi Ticaret Müzakereleri Komitesi toplantısında, tüm müzakere sürecinin askıya alınması kabul edilmiştir. Müzakerelerin askıya alınmasına giden süreçte son olarak, G 8 Ülkeleri Temmuz 2006 tarihlerinde Rusya da zirve toplantısı gerçekleştirmişler, G 8 toplantısı sonuçlarını dikkate alan G 6 Grubu Bakanları Temmuz ve Temmuz 2006 tarihlerinde Cenevre de tekrar bir araya gelmişlerdir. ABD nin tarımda iç desteklerde gerçek anlamda indirime olanak tanıyacak bir formüle karşı çıkması; bunun karşılığında AB nin ve GYÜ lerin tarımda daha fazla tarife indirimine olumlu bakmaması üzerine G 6 Bakanlar Toplantısı sonuçsuz kalmıştır (6). 11. DTÖ nün Türkiye Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Etkileri Bugüne kadar sürdürülen DTÖ görüşmelerinde, GÜ lerin yüksek oranlarda sağladıkları üretim ve ihracat destekleri sayesinde Türkiye ye ve benzer koşullara sahip diğer ülkelere daha düşük fiyatlarla ihracat gerçekleştirmiş oldukları görülmekte, bu durum ithalatçı durumundaki tüm ülkelerin yerli üretimini etkilemektedir. Yüksek tarımsal destekler dünya fiyatlarını aşağı çekmekte, bu da GYÜ lerin aleyhine büyük bir haksızlık ortaya çıkarmakta, böylece GYÜ lerin GÜ lerle rekabet olanağı da ortadan kalkmaktadır. Ülkemizde tarımsal destekleme programında 2001 yılından itibaren değişikliğe gidilerek girdi ve fiyat destekleri kaldırılmıştır (15). Kırmızı Kutu Tedbirleri arasında bulunan girdi destekleri, fiyat yolu ile desteklemeler ve primler, toplam destekleme bütçemizin içerisinde çok az bir pay işgal etmektedir. Kırmızı kutu tedbirleri için öngörülen %10 luk istisna dikkate alındığında bugün için ek bir yükümlülük altına girmemiz söz konusu değil iken, bu istisnanın %10 un altına Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl:

7 çekilmesi halinde prim desteği verilen pamuk, ayçiçeği, soya fasulyesi gibi ürünlerde sorun yaşamamız bir olasılık olarak değerlendirilmektedir (12). Yine, Gümrük tarifelerinde ani indirimlerin halen yüksek gümrüklerle korumaya çalıştığımız hayvansal ürünlerin üretimine ve üreticilerine büyük zararlar verebileceği görüşü genel kabul görmektedir. Diğer taraftan, özel muameleler çerçevesinde GYÜ lerin asgari destek (de minimis) kapsamında düşük gelirli çiftçilere yaptıkları desteklerin indirimden muaf olacağı, bu durumun, büyük oranda küçük ölçekli işletmelerden oluşan Türkiye hayvancılığı açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir. Türkiye de bal, yumurta, piliç eti gibi sınırlı birkaç üründe ihracatta destek sağlanması, ancak bunların çok düşük miktarlarda olması ve hayvansal ürünlerin ihracat teşviği almaması sebebiyle müzakerelerde ihracat sübvansiyonlarının kaldırılması yönünde alınacak kararların Türkiye açısından bu konuda herhangi bir yükümlülük getirmesinin beklenmediğine dikkat çekilmektedir (3). 12. Sonuç Gelişme Yolundaki Ülke olarak tanımlanan Türkiye nin, sektörlerarası dengeyi sağlayabilmesi ve çeşitli altyapı sorunlarını çözümleyebilmesi için geniş kapsamlı bir müzakere sürecini desteklemesi gerekmektedir. Türkiye nin diğer ülkelerle rekabet edebilir bir konuma gelebilmesi, tarımsal ve hayvansal girdi maliyetlerini (kredi, enerji, yem vb.) düşürerek, daha düşük maliyetli ve daha kaliteli ürünler üretmeyi amaçlayan politikalar oluşturmasına bağlıdır. Hayvancılığın geliştirilmesinde ve üretim maliyetlerinin minimizasyonunda meralar oldukça büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla başta geniş meraların ıslahı olmak üzere ülkenin sahip olduğu iklim, toprak ve diğer coğrafi zenginliklerinden rasyonel bir şekilde yararlanan yeni bir reform anlayışına ihtiyaç bulunmaktadır. Kaynaklar 1. Aydın, C. (2004). Dünya Ticaret Örgütü Tarım Müzakereleri, AB ve Türkiye nin Pozisyonları. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarım ve Balıkçılık Dairesi Uzmanlık Tezi. Erişim: [ Erişim Tarihi: Çalışkan, V., Türkeş, M. (2005). DTÖ nün Ekonomi Politiği ve Türkiye Tarımı Üzerindeki Etkileri. Türktarım Dergisi. 162: Devlet Planlama Teşkilatı. (2006). Dokuzuncu Plan Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 4. Dış Ticaret Müsteşarlığı. (2002). DTÖ Mal Ticareti Anlaşmaları: Tarım Anlaşması. Erişim:[ foreigntrade.gov.tr/anl/dto/tarim-anl.htm]. Erişim Tarihi: Dış Ticaret Müsteşarlığı. (2004). Çok Taraflı Ticaret Sistemi ve DTÖ. GATT Sistemi. Erişim:[ foreigntrade.gov.tr/anl/dto/gatt-ilke.htm]. Erişim Tarihi: Dış Ticaret Müsteşarlığı. (2006). Doha Kalkınma Gündemi Müzakerelerinde Son Durum. Erişim:[ Erişim Tarihi: Dış Ticaret Müsteşarlığı. (2006). GATT Müzakere Turları. Erişim:[ DTO.htm]. Erişim Tarihi: Dölekoğlu, T. (2003). Dünya Ticaret Örgütü İleri Tarım Müzakereleri ve Türkiye. Tarımsal Ekonomi ve Araştırma Enstitüsü (TEAE)-BAKIŞ. 3:4 9. İmir, M. (2005). DTÖ Hong Kong VI. Bakanlar Konferansı Tarım Müzakerelerinin Genel Değerlendirmesi. Erişim:[ hongkong%20m%20imir% doc]. Erişim Tarihi: Karluk, R. (1997). Dünya Ticaret Örgütü, Kuruluşu, Yapısı, Fonksiyonları. Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Dokümantasyon Merkezi. 11. Şahinöz, A., Özaltan, A., Gökduman, I. (2005). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Tarımı. Erişim:[ zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/01ahmetsahinoz.pdf]. Erişim Tarihi: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. (2004). DTÖ Doha Kalkınma Gündemi, Tarım Müzakereleri Çerçeve Metninin Türk Tarımı Açısından Değerlendirilmesi. Erişim: [ htm&curdir=\sanal_kutuphane&fl=../sanal_kutuphane2/dto/dto_kalkinma_gundemi.htm]. Erişim Tarihi: Turhan, A. (1997). Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), GATT. Devlet Planlama Teşkilatı. Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Erişim:[ ekutup.dpt.gov.tr/ticaret/turhana/dto.html]. Erişim Tarihi: World Trade Organization. (1999). Numerical targets for cutting subsidies and protection. Erişim: [ english/book_e/07ag_e.htm]. Erişim Tarihi: Yücer, A. (2005). Dünya Ticaret Örgütü ileri tarım müzakereleri ve Türkiye, Türktarım Dergisi. 162: Cilt: 77 - Sayı: 3 - Yıl: 2006

TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ

TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ TARIM POLİTİKALARI VE DTÖ 24-26 EYLÜL 2012 ANKARA MÜZAKERELER VE BİLDİRİMLER John Finn Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Bölümü DTÖ Çok uzun bir süreç Tarım ve Doha Kalkınma Gündemi Hazırlık Singapur

Detaylı

TARIM ANLAŞMASI İÇ DESTEKLER. Özge Sarıal AB Uzman Yrd. ABDİGM ETİ

TARIM ANLAŞMASI İÇ DESTEKLER. Özge Sarıal AB Uzman Yrd. ABDİGM ETİ TARIM ANLAŞMASI İÇ DESTEKLER Özge Sarıal AB Uzman Yrd. ABDİGM ETİ Sunum Planı: Tarım Anlaşması nda İç Destekler Genel Düzenleme İndirimden Muaf Destekler Yeşil Kutu Mavi Kutu Kalkınma Programları İndirim

Detaylı

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ

DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ DTÖ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ Aykut Ordukaya AB Uzmanı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı 19 Haziran 2013 İleri Tarım Müzakereleri 2000 yılında başlatıldı

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti

Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti Dünya Ticaret Örgütü Çok Taraflı Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması Yönetici Özeti Dünya Ticaret Örgütü nce (DTÖ) Bali de düzenlenen Dokuzuncu Bakanlar Konferansı nda dünya ekonomisine 1 trilyon getirecek

Detaylı

BÖLÜM 9. Giriş. Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çok Taraflı Ticaret Sistemi

BÖLÜM 9. Giriş. Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Çok Taraflı Ticaret Sistemi BÖLÜM 9 Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Giriş II.Dünya savaşından sonra ortaya çıkan dünya ticaretini serbestleştirme eğilimleri günümüzde de hızlı bir biçimde

Detaylı

T.E.A.E - BAKIŞ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE. Türker DÖLEKOĞLU,TEAE. 1.Giriş

T.E.A.E - BAKIŞ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE. Türker DÖLEKOĞLU,TEAE. 1.Giriş Sayı 3 Nüsha 4 Haziran 2003 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE Türker DÖLEKOĞLU,TEAE 1.Giriş TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ T.E.A.E - BAKIŞ ISSN 1303-8346 3 ayda bir yayınlanır

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE OTP İlk yıllarda; Gıda güvencesi ve verimliliğin arttırılması konularına odaklanılmış iken, Bu durum 1980 li yıllarda üretim fazlalığı, aşırı bütçe yüküne yol

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü DTÖ

Dünya Ticaret Örgütü DTÖ Dünya Ticaret Örgütü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ, : World Trade Organization, WTO), çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. WTO'nun 153 üyesi bulunmaktadır. Son katılan üye 2011 yılında

Detaylı

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ

TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi (FÖS) b. Doğrudan gelir ödemesi (DGÖ) 2. Fiyata Müdahale a. Destekleme alımı b. Müdahale alımı 3. Girdi Destekleri

Detaylı

Chapter 10. Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 10. Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 10 Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Serbest ticaretten yana görüşler Serbest

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM MÜZAKERELERİ, AB VE TÜRKİYE NİN POZİSYONLARI. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM MÜZAKERELERİ, AB VE TÜRKİYE NİN POZİSYONLARI. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM MÜZAKERELERİ, AB VE TÜRKİYE NİN POZİSYONLARI Uzmanlık Tezi Ceren AYDIN TARIM VE BALIKÇILIK DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET Dünya Ticaret Örgütü

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. Gonca KÖKSAL AB Uzman Yardımcısı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. Gonca KÖKSAL AB Uzman Yardımcısı DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ Gonca KÖKSAL AB Uzman Yardımcısı Temel Bilgiler Merkez : Cenevre, İsviçre Üye Sayısı: 159 Son Üye Olan Devlet: Tacikistan (2 Mart 2013) Resmi Dilleri: İngilizce, Fransızca, İspanyolca

Detaylı

Küreşelleşme X Kutuplaşma. Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Küreşelleşme X Kutuplaşma. Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Küreşelleşme X Kutuplaşma WTO X Tercihli Ticaret Anlaşmaları Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman 2 Tercihli Ticaret Anlaşmaları Tercihli ticaret anlaşmaları, dünyanın geri kalanı için değil; sadece birbirlerine

Detaylı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması İHRACAT REKABETİ

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması İHRACAT REKABETİ Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması İHRACAT REKABETİ Özge KOTAN AB Uzman Yardımcısı AB ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı DTÖ TARIM ANLAŞMASI İç İhracat

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI VE TÜRKİYE

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI VE TÜRKİYE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI VE TÜRKİYE Ahmet AY * Sinem YAPAR ** ÖZET DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) Tarım Anlaşması, tarımsal ticarete dönük üç düzenleme getirmektedir. Bu düzenlemeler pazara giriş,

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.- ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt t ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Doç.Dr.Tufan BAL Not: Bu sunuların hazırlanmasında çeşitli internet siteleri ve ders notlarından faydalanılmıştır. Giriş Tarım Ürünleri

Detaylı

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul Dünya Bankası 8 Nisan 2014 İstanbul 1. Giriş Neden bu değerlendirme, neden şimdi? 2. GB nin STA ile Kıyaslanması 3. Tarım ve Hizmetlerde Entegrasyon 4. Asimetrik Düzenlemeler 5. Koordinasyon ve Anlaşmazlıkların

Detaylı

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri

DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES. Tartışma Metinleri DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ WORKING PAPER SERIES Tartışma Metinleri WPS NO/ 101 / 2017-06 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İLERİ TARIM MÜZAKERELERİNİN DÜNYA TARIM TİCARETİNE ETKİSİ Mehmet Akif AĞIRTMIŞ * * m.akif.a@hotmail.com

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İLERİ TARIM MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE TARIMI ÜZERİNE ETKİLERİ*

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İLERİ TARIM MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE TARIMI ÜZERİNE ETKİLERİ* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 29-39 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE İLERİ TARIM MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE TARIMI ÜZERİNE ETKİLERİ* Burhan ÖZALP 1, M. Necat ÖREN 1

Detaylı

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI

ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI ÇEVRESEL TARIM POLİTİKASI Prof. Dr. Emine Olhan A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü olhan@agri.ankara.edu.tr TARIMA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ 1.Doğrudan Gelire Yönelik Müdahaleler a. Fark ödeme sistemi

Detaylı

Chapter 10. Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 10. Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 10 Ticaret Politikasının Politik Ekonomisi (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Serbest ticaretten yana görüşler Serbest

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyum Dairesi 23 Kasım 2016 Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ NE

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİ NE ULUDAĞ ÜYELERİ NE Sayın Üyemiz; GENEL KONULAR 1. AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HK. 2. AMBALAJ TASARIM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ HK. 3. FİLDİŞİ SAHİLİ VE SÜT ÜRÜNLERİ İTHALATÇI LİSTESİ HK. 4. MISIR GÜMRÜK

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I. İthalat İhracat Yönetimi. Öğr.Gör.İlyas Temel ŞAFAK Kaynaşlı MYO

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I. İthalat İhracat Yönetimi. Öğr.Gör.İlyas Temel ŞAFAK Kaynaşlı MYO DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I İthalat İhracat Yönetimi Kaynaşlı MYO 3 gümrükörgütügümrükmevzuatıgümrük mevzuatıgümrükörgütügümrükmevzua tıgümrükörgütügümrükmevzuatıgümrü körgütügümrükmevzuatıgümrükörgütü GÜMRÜK

Detaylı

DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ

DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ DÜNYA TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ Korumacılık 18.yy sonlarında bağımsızlığını yeni kazanan Amerikan sanayinin İngiliz sanayi karşısında ayakta kalabilmesi için korumacılık zorunlu(hamilton) Alman sanayi de

Detaylı

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir.

HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI. NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. HİZMET TİCARETİ ANLAŞMALARI NOT: 13 Şubat 2013 tarihinde güncellenmiş haliyle dosyaya eklenecektir. SUNUMUN ĠÇERĠĞĠ Ekonomi Bakanlığının hizmet ticareti anlaşmalarına ilişkin görevleri Hizmet anlaşmalarının

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.-Sığı ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.-Süt t ve Süt Ürünleri 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. İhracat Teşviki (İmport Subsidy) İhracat teşvikleri

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ÇEVRESEL ÜRÜNLER ÇOKLU GİRİŞİMİ 2 Temmuz 2014 1 SUNUM PLANI Dünya Ticaret Örgütü ve Çevresel Ürün Müzakereleri Çevresel Ürün - Tanımlar, Kategoriler Çoklu

Detaylı

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi

DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI. Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DTÖ DOHA MÜZAKERELERİ VE TARIM POLİTİKALARI Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Başkent Üniversitesi DÜNYA TARIM POLİTİKALARINDAKİ GELİŞMELER MODERN EKONOMİ ÇAĞINDA, yani 21. yüzyılda; Tarım politikalarını, küresel

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ekiim 2014 2014 YILI EYLÜL AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBUNUN 63. TOPLANTISINA KATILIM Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı AB Uzman Yrd. Zeynep ORAL 28.05.2014

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ ve ÇÖZÜM YOLLARI Pazara Giriş Engeli Nedir? Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslararası ticaretin normal seyrini

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA Sayın Yetkili, GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU-FİRMA Ülkemiz ile Tayland arasında gerçekleştirilmesi planlanan muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 2013 yılından bu yana görüşmelerde bulunulmakta

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz.

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz. Sayın Yetkili, ANKET-FİRMA Bilindiği üzere, 2012 yılı Temmuz ayında, ülkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) imzalanması imkanını araştırmak üzere bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulması

Detaylı

ŞUBAT Hindistan Bakliyat Sektörü - Kanada Bezelye İhracatı - Kanada-AB Serbest Ticaret Anlaşması Çeviri: Hububat Sektör Şefliği

ŞUBAT Hindistan Bakliyat Sektörü - Kanada Bezelye İhracatı - Kanada-AB Serbest Ticaret Anlaşması Çeviri: Hububat Sektör Şefliği ŞUBAT 2017-1 - Hindistan Bakliyat Sektörü - Kanada Bezelye İhracatı - Kanada-AB Serbest Ticaret Anlaşması Çeviri: Hububat Sektör Şefliği 1 HİNDİSTAN BAKLİYAT ÜRETİMİNDE KENDİ REKORUNU KIRMAYA HAZIRLANIYOR

Detaylı

ÜNİTE. Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi: Evrensel Yaklaşım ve GATT/WTO. Bu Ünitede...

ÜNİTE. Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi: Evrensel Yaklaşım ve GATT/WTO. Bu Ünitede... 6 Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi: ÜNİTE Evrensel Yaklaşım ve GATT/WTO Bu Ünitede... Önceki iki ünitede dış ticaret üzerine hükümetlerin koydukları kısıtlamalar ve yaptıkları düzenmeler incelenmişti.

Detaylı

Tanımlar Madde 2. - Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,

Tanımlar Madde 2. - Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını, 10. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanunun tam adı : İthalatta Haksız Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kanun No. : 3577 Kabul Tarihi : 14 Haziran 1989 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) II. DİR İN AMAÇLARI III. DİR SİSTEMLERİ İthalatta Şartlı Muafiyet

Detaylı

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Medine Atay Ergin 12 Mayıs 05.03.2015 2016, İstanbul Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması 4 Şubat 2016 tarihinde imzalandı.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ TEKSTİİL,, DERİİ VE HALII ŞUBESİİ Kasıım 2014 2014 YILI EKİM AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DE MINIMIS YARDIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK OLARAK HAZIRLANAN TASLAK YÖNETMELİK İç pazarın tamamlanması ve sağlıklı olarak devam edebilmesi için vazgeçilmez olarak

Detaylı

AB-ABD SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

AB-ABD SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ AB-ABD SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ Giriş Hazırlayan: Gündem KONT Temelleri II. Dünya Savaşı na kadar uzanan ancak 1980 li yıllarda teknoloji ve iletişim alanlarındaki ilerlemeler

Detaylı

Tarife Dışı Politika Araçları. İthal Kotaları. İthal Kotaları

Tarife Dışı Politika Araçları. İthal Kotaları. İthal Kotaları Tarife ışı Politika Araçları İthal otaları İthal edilecek mal hacmi üzerine fiziki miktar veya değer olarak konulan sınırlamalardır. Amaç Yurtiçi tarım veya sanayi kesimini korumak Ödemeler bilançosu açıklarını

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya Ticareti... 3 2.Türkiye Hazır Giyim Sektörü... 5 2.1.Türkiye nin Dış Ticaret... 6 3.SWOT ANALİZİ... 11 1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Sırbistan a ihracat yapan 210 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3.

Birliği. Avrupa Birliği. Avrupa. Politikaları. Ortak Tarım. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim. ığır r ve Dana Eti. 3. Avrupa Birliği Hayvancılık Politikaları Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikaları 1.-Sığı ığır r ve Dana Eti 2.-Koyun ve Keçi i Eti 3.-Kuru Yem 4.- 5.Kanatlı Eti ve Yumurta Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 İÇERİK OECD Hakkında Genel Bilgi OECD Çalışma Şekli OECD Teşkilat Yapısı OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü OECD ve Tarım 2 OECD HAKKINDA

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ GÜMRÜK BİRLİĞİ VE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ Serdar TAŞYÜREK Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde gerçekleştirilen çok taraflı müzakerelerin (Doha Turu) sonuçsuz kalması

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ

HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Şubat 2013, Ankara SUNUM PLANI HİZMET TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ TÜRKİYE NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI KAPSAMINDA

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

Türkiye Üretici Fiyatlarıyla 7. Büyük Tarım Ülkesi

Türkiye Üretici Fiyatlarıyla 7. Büyük Tarım Ülkesi Türkiye Üretici Fiyatlarıyla 7. Büyük Tarım Ülkesi Genel ekonomide üst sıralarda yer alan Çin, 2009'da, dünya tarımsal hasılasında liderliğini sürdürdü ve dünya tarımsal hasılanın yüzde 23,4'ünü tek başına

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 80 Ocak 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AVRUPA BİRLİĞİ VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİ Selen Akses İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AVRUPA BİRLİĞİ VE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET VE YATIRIM

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE NİN İTHALATINDA YENİ KORUMACILIĞIN BİR ARACI OLARAK ANTİ-DAMPİNG UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Duygu BOZTAŞ Tez

Detaylı

RAPOR * Dünya Ticaret Örgütü ve KEİ Üyesi Devletlerin Ekonomik Kalkınmaları. Raportör: Sayın Musa GULİYEV (Azerbaycan)

RAPOR * Dünya Ticaret Örgütü ve KEİ Üyesi Devletlerin Ekonomik Kalkınmaları. Raportör: Sayın Musa GULİYEV (Azerbaycan) Doc: GA32/EC31/REP/08/tr RAPOR * Dünya Ticaret Örgütü ve KEİ Üyesi Devletlerin Ekonomik Kalkınmaları Raportör: Sayın Musa GULİYEV (Azerbaycan) * Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu nun

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var?

Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin nasıl bir büyüme hikayesine ihtiyacı var? Güven SAK Ankara, 1 Şubat 2010 Dünya Bankası TEPAV Bilgi Merkezi 8 Kasım 2006 da kuruldu. 3 yılda

Detaylı

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012

ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü. Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 ABD de politika oluşturmada sanayinin rolü Çok taraflı ticaret sisteminin faydaları çalıştayı Ankara, Turkiye 24-25 Eylül 2012 Sunum içeriği ABD Tahıl konseyi Rolü ve fonksiyonları Açık, serbest ticaret

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU

COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU COĞRAFİ İŞARETLER ALANINDA AB TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ UMUT İLKAY KAVLAK AB DELEGASYONU FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU SEKTÖR SORUMLUSU 1 Sunum İçeriği I. Coğrafi işaretleri neden bu kadar önemsiyoruz? II. Coğrafi işaretleri

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı