Öncelikli hedefimiz tren yolu,

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öncelikli hedefimiz tren yolu,"

Transkript

1 Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara, "Sadece Aralýkta deðil sizlerle sürekli ilgilenmek gerekir. Bakanlýktan ödenek istedik alacaðýmýz ödenek ile Valiliðe görme engelliler için asansör yaptýracaðýz ve sizleri Valiliðe daha rahat ulaþabilir hala getireceðiz söz vermiþtik sözümüzü tutacaðýz. SAYFA DE Bahadýr ve Pýnar Gözüyýlmaz Çifti Berat larýna kavuþtular Çorumun tanýnmýþ simalarýndan ve ayný zamanda Artý Biliþim sahibi Bahadýr Gözüyýlmaz baba olmanýn, eþi Pýnar Gözüyýlmaz ise, anne olmanýn mutluluðunu yaþadýlar. Çorum Eðitim ve Araþtýrma hastanesi Doðum servisinde doðumu gerçekleþen ve. kg olarak doðan erkek çocuklarýna Anne Pýnar Gözüyýlmaz'ýn isteði ile ismi Berat olsun teklifi ailece kabul edildi. Ve Dede Haydar Gözüyýlmaz da Ezan ile kulaðýna Berat ismini okudu. Tek Yýldýz Gazetesi olarak Gözüyýlmaz çiftini tebrik eder, Küçük Berat'a enne ve babalý hayýrlý uzun ömürler dileriz. 08 ARALIK 20 PAZARTESÝ 0 KURUÞ Öncelikli hedefimiz tren yolu, Nadir Yücel - Ýade-i ziyaretler kapsamýnda gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Vali Ahmet Kara, Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Ziyarette Tek Yýldýz Gazetesi imtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ'da hazýr bulundu. Þehirde yaþanan aksaklýk ve problemlerin tamamýnýn vazgeçilmezimiz ise turizm yoludur idarecilerin görmesinin mümkün olamayacaðýný ifade eden Vali Ahmet Kara, "Basýn iþte bu nokta da daha önemli bir iþlev arz etmektedir. Basýnýn önemi Kamu yararý adýna yaþanan eksiklik ve sorunlarý muhataplarýna doðru bir þekilde aktararak önemli bir görevi yerine getirmektedir. Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitelerini artýrma adýna ne kadar engel kaldýrabilirsek bizler o kadar huzurlu olabiliriz. Engelli vatandaþlarýmýzýn ulaþým dahil olmak üzere Devlet dairelerine rahatça gelebilmelerine kadar imkan saðlanmasý için eksiklerin giderilmesi adýna gayret edeceðiz" dedi. SAYFA DE Üniversiteden Çorum Vakfý'na emeði geçenlere teþekkür Adýný "Çorum Hitit Vakfý" olarak deðiþtirme kararý alan 28 yýllýk Çorum Vakfý'na emeði geçenlere teþekkür amacýyla önceki akþam Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nde bir toplantý düzenlendi. Vakfýn en büyük burs vereni olan Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu'nun ve Ankara Þube yönetiminin tam kadro katýldýðý toplantý öncesi, Vakýf Baþkaný, Rektör Prof.Dr.Reha Metin Alkan tarafýndan konuklara akþam yemeði verildi.sayfa DE MHP Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðýna adayým Osmancýk'ta Eczacýlýk yapan Mehmet Erdinç Yiðit, 2 Aralýk 20 günü yapýlacak olan Osmancýk Ýlçe Kongresinde göreve talip olduðunu açýkladý. SAYFA DE ANALÝZ AKP Çorum Merkez Ýlçe Kongresinin K perde arkasý! Nadir YÜCEL 2 aday'lý ve çekiþmeli geçeceði öngörülen AK Parti Çorum merkez ilçe kongresine Genel merkez damgasýný vurdu. Yaþananlarýn perde arkasýnda önceki kongrede olduðu gibi yine bölünme! yaþandý. Bir tarafta Mustafa Köse ve destekçileri Belediye baþkaný Muzaffer Külcü ile Milletvekili Salim Uslu yer alýrken, diðer tarafta Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý ve Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan'ýn desteklediði aday isimler Genel Merkezin huzurana çýktýlar! Mustafa Köse'nin olmamasý durumunda alternatif isimler Ayhan Boyraz ve Yasin Özübek yedek isimleri oluþturdu. Ahmet Ceylanýn istediði isimler arasýnda ise Erhan Akar, Mustafa Alagöz ve Yaþar Anaç yer aldý. Kendisine Merkez ilçe baþkanlýk görevi için yaklaþýk 8 ay önce Ahmet Ceylan tarafýndan düþüncesi sorulduðu ileri sürülen Avukat Yaþar Anaç ilk günden son güne kadar çift isim olursa kabul etmem þeklinde ki görüþünü Genel Merkeze de taþýdý. Anaç, Genel Merkezde Komisyon Köy muhtarý kazada hayatýný kaybetti Ýskilip Güney Aluç Köyü'nde meydana gelen kazada köy muhtarý Recep Pozukçu () hayatýný kaydetti..sayfa DE Diva'da Happy Hour baþlýyor 200 yýlýnda Çorum'da hizmet vermeye baþlayan Diva Pastane Restoran yeni bir uygulamayý hayata geçirecek.happy Hour (Mutlu Saatler) denilen uygulamada belirtilen saatler içinde yüzde 0'ye varan indirimler yapýlacak.divan Halkla Ýliþkiler Müdürü Iþýlay Güler, düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgiler verdi. SAYFA 9 DA SES'ten meczuplara tavsiye SES Þube Baþkaný ve KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek, Adliye önündeki Atatürk büstüne meczup olduðu iddia edilen bir kiþi tarafýndan saldýrýlmasýna tepki gösterdi. SAYFA 9 DA Baþkaný Süleyman Soylu, ayný zamanda Ýstanbul milletvekili Alev Dedegil ve koordinatör ve ayný zamanda Sinop milletvekili Mehmet Ersoy'un karþýsýnda da çift aday olacaksa 'beni affedin' görüþünü savundu. Komisyonun Çorum temsilcisi olarak ise, Ýl baþkaný Ahmet Ceylan yer aldý. Genel Merkez huzuruna çýkýlana kadar Mustafa Köse Merkez ilçe ve Ýl baþkanlýðý adýna aday olmasý ile ilgili olarak çevresine ' Salvo'lu açýklamalar yapmýþ olsa da Genel Merkez Komisyonuna aday olacaðýný ýsrarla söyledi! Süleyman Soylu önce tartýþmalý Kargý seçimlerinin hesabýný sordu! Ve' Sen benim partimi nasýl mahkemeye verirsin' diyerek diðer yandan Avukat Nurullah Layýk'ý da telefonla arattýrýp Kargý konusunda ' Avukatmýsýn Ak Partili siyasetcimisin!' vs. Serzeniþlerinde bulundu. Mustafa Köse ye ise iltifat ederek, ' Sen iyi adamsýn ama çevrini bile idare edemiyorsun. Delege belirlemeleri adýna attýðýn imzanýn arkasýnda bile duramýyorsun' denildi. Bu nokta da Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün adam gibi adam dediði Mustafa Köse ' Siyasi Onur mücadelesini komisyon karþýsýnda kaybeden' isim oluyordu. Çünkü bir taraftan aday deðilim derken diðer taraftan yedek 2 adaydan hangisini destekleyeceðini dahi kestirememiþti. Dersine iyi çalýþmýþ olan Koordinatör vekil Mehmet Ersoy, 'uç isimleri' ve destekçilerin niyetlerini bilircesine Mustafa Köse den sonra Erhan Akar da olmaz dedi. Alev haným ise Erhan Akar için baþarýlý olur düþüncesini savunuyordu. Tabiri caiz ise iki düþüncenin adaylarýndan Erhan Akar ve Ayhan Boyraz ile Mustafa Alagöz ile Yasin Özübek isimleri birbirlerini nötürlenmiþ oldular. Bu nokta da Vekillerin belediye baþkaný Külcü ve Ýl baþkanýnýn görüþleri devreye girdi. Koordinatör Milletvekili Mehmet Ersoy bu nokta da Muzaffer Külcü ve TBMM Ýdari amiri Salim Uslu'nun Mustafa Köse ismine destek verdiðini belirtirken, Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý'nýn ilk sýrasýndaki aday ismin Yaþar Anaç olduðu bilgisini verdi. 2-2 lik durumda Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan'a soruldu. Ahmet Ceylan ise iki farklý düþüncenin adaylarý gibi görünse de ne Erhan ne Ayhan ne diðerleri hiçbir arkadaþýmýz kavgacý deðildir. Yaþar Anaç olur dedi. Ahmet Ceylan'ýn bu süreçteki uzlaþmacý tavrý genel merkez tarafýndan olumlu karþýlandý. Ahmet Ceylan kendisinin istemediði isimlerin listeye alýnmasýna da karþý çýkmayarak ayný uzlaþmacý yönünü burada da göstermiþ oldu. Yaþar Anaç ise siyasi istikrarýný Komisyon huzurunda da devam ettirerek ' Mustafa Köse ya da baþka aday olacaksa ben affýmý istiyorum' þeklinde ki yaklaþýmý ise kendisine Altýn puaný kazandýran hamle oldu. Tecrübeli teþkilatçý Süleyman Soylu ' Hele bir yarýn olsun' diyerek kazandýðý zamaný Milletvekili ve baþkan ile telefon görüþmeleri yaparak deðerlendirdi. Ve son noktayý koydu. Genel Merkez kaynaklý bilgilere göre Ýl baþkanlýðý süreci biraz daha farklý kategorizeli olacaðý öngörülse de ( Ahmet Davutoðlu görüþmeli ) Merkez ilçe adýna izlenen yolun Ýl baþkanlýðý içinde geçerli olabileceði tahmin ediliyor. Engelsizler yaþayarak engellileri anladýlar Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerde Gençlik Merkezi üyeleri, Gençlik Liderleri ve Gençlik Merkezi çalýþanlarý Çorum Altý Nokta Körler Derneði, Ýþitme Engelliler Derneði ve Sakatlar Derneði yetkilileri ve üyeleri Mahmut Atalay Gençlik Merkezinde engellilerin günümüzde yaþadýklarý sorunlarý dile getirdiler ve gençleri bu konuda daha bilinçli olmasý konusunda empati istasyonlarýnda bire bir. SAYFA 9 DA Osmancýk AK Parti'de Necmettin Tatar dönemi AK Parti Osmancýk. Olaðan Kongresi yapýldý. Üç dönemdir ilçe baþkanlýðý yürüten Avukat Oðuzhan Kaya'nýn aday olmadýðý kongrede yeni baþkan Necmettin Tatar oldu.osmancýk Kültür Merkezinde yapýlan kongrede bir konuþma eski Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, AK Partiyi kutsal bir dava olarak gördüðünü ve 9 yýl ilçe baþkanlýðý... SAYFA 9 DA

2 YILDIZ HABER 2 Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 2. Sk. No 8: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere -1 yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 1. CAD. NO:1 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 00 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: "Çabamýz sadece legal deðil ayný zamanda helal olan bir nizamý kurmaktýr" Akçakoca'da bulunan yýldýzlý SKY Tower Oteli'nin resmi açýlýþ ve devri- tatil konsepti düzenlenen törenle yapýldý. Açýlýþa, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Düzce Valisi Ali Ýhsan Su, Düzce Milletvekilleri Fevzi Arslan, Ýbrahim Korkmaz ve Osman Çakýr, Düzce Belediye Baþkaný Mehmet Keleþ, Sultan 2. Abdülhamit'in torunu Abdülkerim Harun Osmanoðlu, Sultan 2. Abdülhamit'in torunlarýndan Orhan Osmanoðlu ve aileleri, Ýl Jandarma Alay Komutaný Ramazan Akça, Akçakoca Belediye Baþkaný Cüneyt Yemenici ile çok sayýda bürokrat ve davetli katýldý. Tören de bir konuþma yapan E þirketler gurubu Ceo'su Ersin Aydeniz yaptýðý konuþmada "Hükümetimizin aldýðý 202 hedeflerini hedef kabul ettik. Geçmiþ zamanda biz burayý ilk aldýðýmýzda yirmi yýl önce inþaatý baþlamýþ açýlmasý mümkün olmayan bir inþaat gibi görülüyordu. Biz buraya geldik.100 yakýn müteahhit 00 kiþilik bir ekiple baþardýk. Açtýðýmýz günden Yýl: 10 Sayý: ARALIK 20 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 10 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : bugüne 20 bina yakýn insaný Akçakoca'ya getirip tanýttýk" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "helal" kavramýnýn son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer iþgal ettiðini belirterek "Bizim çabamýz aslýnda sadece legal deðil ayný zamanda helal olan bir nizamý kurmaktýr" dedi. Akçakoca ilçesinde otel açýlýþýna katýlan Uslu, burada yaptýðý konuþmada, yeni açýlan iþletmelerin "helal" kavramý hakkýnda ciddi çalýþmalar yaptýðýný ve bunun Türkiye'nin duruþunu yansýttýðýný söyledi. "Helal" kavramýnýn son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer iþgal etmeye baþladýðýný belirten Uslu, þöyle konuþtu: "Bizim çabamýz aslýnda sadece legal deðil ayný zamanda helal olan bir nizamý kurmaktýr. Özellikle 'in dünyadan büyük olduðunun var sayýldýðý, 'in aldýðý her kararýn legal ama helal olmadýðýnýn bilindiði bir dünyada, her türlü cinayetin, her türlü oligarþinin, her türlü sömürünün kol gezdiði bir dünyada, bir cumhurbaþkaný çýkýyor, yani bizim cumhurbaþkanýmýz çýkýp helal bir nizamýn hem talep kârý, hemde mücadelecisi olarak kendini ortaya koyuyorsa hepimiz bu helal nizam inþasýna bir taþ koyarak, çaba göstererek katkýda bulunmaya mecburuz." Konuþmanýn ardýndan otelin sahibi E Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Zekayi Aydeniz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya plaket takdim etti. Haber Servisi Servet Denizer, Alevi- Bektaþi erkanýný anlattý Araþtýrmacý - Þair Servet Denizer, önceki gün Umut Radyo'da yayýnlanan "Mikrofon Sizde" programýna konuk oldu. Denizer, çok yakýnda okurlarla buluþacak olan Alevi- Bektaþi erkaný üzerine kaleme aldýðý kitabý hakkýnda Uður Çýnar'ýn sorularýný yanýtladý.denizer kitabýný Hak-Muhammed-Ali yoluna ikrar veren tüm canlara ithaf edeceðini belirterek, 2 milleti bir nazarda görmeyi düstur edinmiþ ve gönlü sevgiden geçen herkesi Hacý Bektaþ Veli'nin aydýnlýk yolunda yürümeye davet etti. Programda özet olarak "Alevi Ýslam inancýnýn temelinde hünkârýn söylediði gibi ahlaký Hz.Muhammed, edebi Ali anlayýþý vardýr" diyen Denizer'in bugüne deðin kaleme aldýðý tasavvufi þiirlerine de yer verildi. Uður ÇINAR Ali Kýlcý'dan Ýskilip Kent Arþivine baðýþ Ýskilipli Arkeolog, Sanat Tarihi Uzmaný Ali Kýlcý, 12 adet kitap, fotoðraf, dijital ortama yüklenmiþ Ýskilip hakkýnda doküman ve Ýskilip'le ilgili Osmanlýca yazýlý belgelerden oluþan arþivini Ýskilip Belediyesi Kent Arþivine baðýþladý. Belediye Baþkaný Recep Çatma gerek Kent Arþivi Araþtýrma Merkezine, gerekse teknik altyapýsý tamamlanan Etnografya Müzesine önemli katkýlarý bulunan Ali Kýlcý'ya teþekkür etti. Haber Servisi TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer:.00 TL.00 TL 0.00 TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR Ýmsâk : 0:11 Güneþ : 0: Öðle : 11:9 Ýkindi : 1:9 Akþam : 1:22 Yatsý : 1: Ela gözlü pirim geldi Duyan gelsin iþte meydan Dört kapýsý kýrk makamý Bilen gelsin iþte meydan Hudey hudey dostlar hudey Hudey hudey canlar hudey Ben pirimi hak bilirim Yoluna caným veririm Dün doðdum bugün ölürüm Ölen gelsin iþte meydan Hudey hudey dostlar hudey Hudey hudey canlar hudey Bað olan yerde bað olur Gül olan yerde hav olur Bu sitemler çok zor olur Çeken gelsin iþte meydan Hudey hudey dostlar hudey Hudey hudey canlar hudey Þah Hatayî der sýrrýný Ortaya koymuþ serini Nesîmî gibi derisini Yüzen gelsin iþte meydan Hudey hudey dostlar hudey Hudey hudey canlar hudey Hatayi YILDIZ AJANDA Dünya Ýnsan Haklarý Haftasý - Yaprakdökümü sonu - ABD ve Ýngiltere'nin, Japonya'ya harp ilâný (191) Sabýr, en güzel huy, ilim en þerefli süs eþyasýdýr. Hazret-i Ali Radýyallahü anh Günün Þiiri Ela Gözlü Pirim Geldi HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,21 2,2 EUR 2,2 2, STERLiN,08,08 JPY YENi 1,82 1,82 SAAT: 1.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL:21 9 ATA AÝLE HEKÝMLÝÐÝ YANI SERKAN ECZANESÝ TEL: YEÞÝL FIRIN CÝVARI - A 101 YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis... Yangýn Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza...18 Su Arýza...18 Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi...221

3 YILDIZ HABER Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nde çalýþmalar artacak Öncelikli hedefimiz tren yolu, vazgeçilmezimiz ise turizm yoludur Nadir Yücel - Ýade-i ziyaretler kapsamýnda gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Vali Ahmet Kara, Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtü. Ziyarette Tek Yýldýz Gazetesi imtiyaz sahibi Zekeriya Yurttaþ'da hazýr bulundu. Þehirde yaþanan aksaklýk ve problemlerin tamamýnýn idarecilerin görmesinin mümkün olamayacaðýný ifade eden Vali Ahmet Kara, "Basýn iþte bu nokta da daha önemli bir iþlev arz etmektedir. Basýnýn önemi Kamu yararý adýna yaþanan eksiklik ve sorunlarý muhataplarýna doðru bir þekilde aktararak önemli bir görevi yerine getirmektedir. Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitelerini artýrma adýna ne kadar engel kaldýrabilirsek bizler o kadar huzurlu olabiliriz. Engelli vatandaþlarýmýzýn ulaþým dahil olmak üzere Devlet dairelerine rahatça gelebilmelerine kadar imkan saðlanmasý için eksiklerin giderilmesi adýna gayret edeceðiz" dedi. Çorum sanayicisinin hammadde ve ulaþým dahil olmak üzere yaþadýðý dezavantajlarý 'biraraya gelebilme' kültürü ile aþtýðýný vurgulayan Vali Ahmet Kara, "Tren ve hava yolu olmayan Çorum 'çýlgýn sanayicisi' ile mümkün olduðu kadar kendi imkanlarý ile bölgesinde umulanýn ilerisine ulaþmýþ ve sanayileþmiþ bir þehir. Gerek yük taþýmacýlýðý gerekse hýzlý tren ile yolcu taþýmacýlýðý adýna tren yolu Çorum'u çok daha ileri seviyelere taþýyacaktýr. Öncelikli hedefimiz Hükümetin de programa almýþ olduðu tren yoludur" þeklinde kaydetti. Turizm konusu ile ilgili bir soruya cevap veren Vali Kara, "Turizm vazgeçilmez yolumuzdur. Maalesef Çorum turizm ve tanýtým konusunda arzu edilen yerde deðildir. Hititlere ait olan bu bölgede yaþanmýþ olan ve ayný zamanda Birleþmiþ Milletlerde duvarda asýlý olan Kadeþ Antlaþmasýnýn önemi maalesef sadece kaðýtlarda kalmýþ durumda. Çorum Müzesi dünya çapýnda bir müzedir. Buna raðmen 8 aylýk ziyaretçi sayýsýna baktýðýmýzda 2 ziyaretçi olduðunu görüyoruz. Yatýlý turist aðýrlamak ayrýca önemlidir. Turizm en önemli gelir kaynaklarýndandýr. Turizmi ve tanýtýmý canlandýrma adýna önemli bir çaba içerisine gireceðiz" þeklinde konuþtu. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu ziyaret etti. Ýlk olarak Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu'nu ziyaret eden Prof. Dr. Alkan, üniversitenin sadece Çorum merkezde deðil, tüm ilçelerdeki kurumlarla yakýn bir diyalog halinde olduðunu ifade ederek ilçede yer alan Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ile birlikte Hitit Medeniyeti'nin bilinmeyen yönlerinin araþtýrýlmasý ve ortaya konulmasý için çalýþmalarýnýn her geçen gün artarak devam edeceðini belirtti. Merkezin daha da iþlevsel hale gelmesi için ellerinden gelen destek ve gayreti gösterdiklerini ifade eden Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, üniversitede yaþanan olumlu geliþmelerden büyük bir mutluluk duyduklarýný belirtti. Ardýndan Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan'a hayýrlý olsun ziyaretinden bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite hakkýnda bilgiler vererek sadece Çorum ilindeki birimlerinde deðil, ilçelerdeki MYO'lar ve merkezlerle birlikte hýzlý ve büyük bir geliþme gösterdiðini ve ilin tüm paydaþlarý ile iþbirliði içerisinde katma deðeri yüksek çalýþmalar yapýlacaðýna inancýnýn tam olduðunu vurguladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan da ilçelerin geliþmesi açýsýndan üniversitenin çok önemli bir yere sahip olduðunu belirterek Kaymakamlýk olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný kaydetti. Haber Servisi Hitit Üniversitesi Þanlýurfa'da tanýtýldý "En Özel Devlet Üniversitesi" sloganýyla yolunda hýzlý adýmlarla yürüyen Hitit Üniversitesi, tanýtým etkinliklerine Þanlýurfa ile devam etti. "Yükseköðretim Günleri" tanýtým etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen eðitim fuarýna, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim elemanlarý Öðr. Gör. Fatih Konak, Öðr. Gör. Hakan Turan ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Erdoðan Atmaca katýldý.uluslararasý ve ulusal düzeyde tanýtým etkinliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Hitit Üniversitesi, birçok vakýf ve devlet üniversitesinin yer aldýðý eðitim fuarýnda standýný ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere istihdam odaklý bölüm ve programlarýn beraberinde öðrencilere sunulan imkanlar anlatýldý. Fuarda Hitit Üniversitesi standýna öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin yoðun ilgisi oldu.üniversite tanýtým etkinliklerine 1-1 Aralýk 20 tarihlerinde Ýstanbul'da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. Haber Servisi Hünkar Cafe açýldý Uslu''dan gençlere tavsiyeler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýstanbul Toplum Destekli Polis Þube Müdürü Leman Süheyla Soylu ve beraberindeki polis memurlarý ile bir grup çocuk ve genç ekibi kabul etti. Uslu ziyarette yaptýðý deðerlendirmede, "Hayatta bir yere gelmek isteyenler bunu önce kendi elleriyle, emekleriyle, kurgularlar ve kendi becerileriyle gelirler. Yoksa birileri tutup da birilerini bir yerden bir yere getirmiyor. Bizim önümüzde hiç kimse yoktu.sizi aðabeyler, ablalar ellerinizden tutup getirmiþler ve gezdiriyorlar. Bizim için bunlar hayaldi. Televizyonun bile olmadýðý bir dönemde büyüdük. Þimdi hepimizin cebinde öyle veya böyle bir akýllý telefon var, internete giriyor, istediðimiz bilgiye anýnda ulaþýyoruz. Bize düþen ulaþtýðýmýz bilgileri kullanabilme becerisine sahip olmak. Zaten okulun amacý da bize diploma vermek deðil, olaylarý muhakeme edebilme kabiliyeti vermek" dedi.uslu, yaþanacak görülecek çok güzel þeyler olduðunu belirterek bunlara ulaþmanýn yolunun sistemin imkânlarýyla, kurallarýyla uyumlu olmaktan geçtiðini kaydetti. Uslu, "Sistemin kurallarýyla ne kadar uyumlu olursak sistemin imkânlarýndan da o kadar faydalanýrýz. Kurallara uymazsak kötü olur. Hayatýný kurallara uymayarak geçirenler, insanlarýn sýrtýndan, emeklerini sömürerek geçinenler var. Onlara fýrsat vermeyelim" þeklinde kaydetti. "Devlet her zaman sizin yanýnýzda olur ve devletimiz büyük devlettir. Güçlü devlettir" diyen Uslu, "Nerede dara düþmüþ vatandaþý varsa mutlaka yardýmcý olur. Ama gençler olarak siz, bu ülkenin geleceðisiniz. Sizin sorumluluðunuz bizimkinden daha fazla. Çünkü yarýn buralarda siz olacaksýnýz, bu makamlarda sizler oturacaksýnýz. Türkiye'nin geleceðine sizler yön vereceksiniz. Kendinizi böyle hazýrlayýn" dedi.her þeyin hayallerle baþladýðýný belirten Uslu, çocuklara güzel hayaller kurmalarýný sonra da o hayalleri gerçekleþtirmek için ellerinden gelen çabayý göstermelerini tavsiye etti. Ýstanbul Toplum Destekli Polis Þubesi'nin projelerinden biri olan Çocuk ve Gençlik Projesi Kapsamýnda TBMM'yi ziyarete gelen heyetin, çocuklarýn sosyal açýdan geliþmelerine katkýda bulunmak amacýyla Meclis'e getirildiðini kaydeden Þube Müdürü Soylu, ziyaretin kendileri için çok faydalý geçtiðini belirterek, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür etti. Haber Servisi Hacý Bektaþ Veli Parký içinde bulunan Kadýn Kültür ve Gençlik Merkezinde hizmet veren Hünkâr Cafe dualarla ile açýldý. Hünkar Cafe'nin açýlýþýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Alper Zahir, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Hünkâr Cafe sahipleri Erdal Altuntaþ ve Ali Çýtak, davetliler ile çok sayýda vatandaþlar katýldý. Kýsa bir açýlýþ konuþmasý yapan Hünkâr Cafe sahibi Erdal Altuntaþ, gelen davetlilere hoþ geldiniz diyerek selamladý. Cafenin açýlýþ kurdelesini yapýlan duanýn ardýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Hünkâr Cafe sahipleri Erdal Altuntaþ ve Ali Çýtak kesti. Cafe hakkýnda bilgi veren iþletme sahiplerinden Ali Çýtak, çalýþanlarý ile cafede sýcak, rahat ve huzurlu ortam oluþturduklarýný, uygun fiyatlarla cafe tarzý yiyeceklerin olduðunu, ayrýca Çorum'da ilk olarak özel ýslama köftenin sadece Hünkâr Cafe'de bulunduðunu söyledi. Çýtak, "Kahvaltý tabaðýmýz, yanýç çeþitleri gibi yiyeceklerimizin yaný sýra, canlý müziðimiz de olacak" dedi. Açýlýþýn ardýndan davetlilere ikramlarda bulunuldu. Yasin YÜCEL

4 YILDIZ MEB yargý kararlarýný uygulamalý Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi Mevzuat Sekreteri Kemal Þanlý, Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Görevlendirilmesine iliþkin Yönetmelik kapsamýnda okul müdürlerinin deðerlendirmesi sonucu görevden alýnmasýna iliþkin açýlan davalarda yürütmeyi durdurma kararlarýnýn çýkmaya devam ettiðini dile getirerek, "Kocaeli 1. Ýdare Mahkemesi, Kocaeli 2.Ýdare Mahkemesi, Zonguldak, Adana, Ýstanbul, Kayseri, Þanlýurfa, Çanakkale ve Aydýn Ýdare ve Bölge Ýdare Mahkemeleri yürütmeyi durdurma kararlarý verdiler. Kayseri'den ilk iptal kararý geldi. Kararý veren Kayseri 1. Ýdare Mahkemesi'nce dava dosyasýnýn tekemmül etmiþ olmasý nedeniyle yürütmenin durdurulmasý istemi hakkýnda karar verilmeksizin iþin esasýna geçilerek; "Davacýnýn baþarýsýzlýðýna ve yetersizliðine iliþkin deðerlendirmeler yapýlmasýna karþýlýk bu deðerlendirmenin nesnel, somut ölçme ve deðerlendirme kriterlerine uygun olmadýðý ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksýz olduðu sonucuna varýldýðýndan tesis edilen iþlemde hukuka uyarlýk görülmediði" gerekçesiyle dava konusu iþlemin iptaline karar vermiþtir" dedi.bu durumda MEB'in, kaybettiði davalardan ders çýkarmasý ve mevzuatlarý bu hukuki görüþlere göre düzenlemesi gerektiðini anlatan Þanlý, "Milli Eðitim Bakanlýðý uygulamalarý hakkýnda açýlan davalar HABER MHP Osmancýk Ýlçe Baþkanlýðýna adayým Osmancýk'ta Eczacýlýk yapan Mehmet Erdinç Yiðit, 2 Aralýk 20 günü yapýlacak olan Osmancýk Ýlçe Kongresinde göreve talip olduðunu açýkladý. MHP Osmancýk Ýlçe Kongresi öncesinde partinin hafýzasý olan büyükler, geçmiþ dönemlerde parti ve ocak teþkilatlarda görev yapan aðabeyler, kadýn kollarýndan deðerli hanýmefendiler, üyelere ve genç ülküdaþlarýyla yapmýþ olduklarý istiþareler neticesinde güçlü bir yönetim ile ilçe baþkanlýðýna aday olmaya karar verdiklerini dile getiren Yiðit, "Birlik ve beraberliðimizi bozmadan, bölünerek, parçalanarak deðil; kenetlenerek, daha da güçlenerek, daha bir, daha iri, daha diri tamamlayacaðýmýza inandýðýmýz bu kutlu yarýþta biz de varýz. "Engellilerin mutlu bir yaþam sürmesi Devlet ve toplumun temel sorumluluðudur" Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, "Dünya Özürlüler" günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Toplumu oluþturan tüm bireyler eþit hak ve özgürlüklere sahiptir. Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþama sevincini yitirmeden mutlu bir yaþam sürmeleri için çaba gösterilmesi, Devlet ve toplum olarak temel sorumluluðumuzdur" dedi.toplumun ayrýlmaz bir parçasýný oluþturan engelli vatandaþlarýn üretken ve paylaþýmcý bir yaþam sürmelerinde, toplumsal bilincin geliþtirilmesinin de büyük önem taþýdýðýný dile getiren Kahraman, "Tüm vatandaþlarýmýzý bu konuda duyarlý olmaya; engellilerimizin yaþamdan kopmamalarýný saðlamak için yürütülen çalýþmalara destek olmaya ve zorluklarý hep birlikte paylaþmaya davet ediyorum. Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluþturan engellilerin çalýþma hayatý, eðitim, saðlýk ve sosyal haklardan yeterince yararlanmalarý devletimizin en önemli hedefidir. Bu nedenle Devletimiz ve Hükümetimiz, engelli vatandaþlarýmýzýn bakýmýnýn yapýlmasý, sosyal çevreye uyum saðlamasý, yeterli eðitimi almasý, saðlýk ve istihdam gibi haklardan yararlanmalarý için çýkardýðý yasalarý uygulamaya koymaktadýr. Ancak, doðuþtan veya herhangi bir hastalýk, kaza ya da baþka nedenlerle engelli hale gelen vatandaþlarýmýzýn, sorunlarýnýn çözümü, üretken ve katýlýmcý bir hayat sürme beklentilerinin karþýlanmasý, Devletimizin yaný sýra sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlarýmýzýn katkýlarý ile daha kolay saðlanabilecektir. Bu yönüyle, engellilere saðlanan imkânlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý için hepimize önemli görevler düþmektedir. Huzurlu ve güvenli bir toplum oluþturulmasýnýn yolu, engelli Vatandaþlarýmýzýn da toplumun ayrýlmaz birer parçasý haline getirilmesi ile mümkündür. Çeþitli zorluk ve engellerine raðmen, hayat mücadelesi veren ve yaþamlarýný onurlu bir þekilde sürdürmek için ekonomik ve sosyal hayatýn içerisinde olan engelli vatandaþlarýmýza her fýrsatta sahip çýkarak eþit ve deðerli vatandaþlar olduklarýný göstermeliyiz. Bu davranýþ hem dini inancýmýzýn hem de milli kültürümüzün bir gereðidir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi sonucunda yargý kararlarýnýn gereðini yerine getiren Bakanlýk; yargý kararýnýn gerekçelerini, yeni hazýrladýðý mevzuat düzenlemelerinde dikkate almýyor. Bu gerekçelerin dikkate alýnmasý daha az davalar açýlmasýna neden olacak. Dolayýsýyla yargý kararlarý sonucunda oluþan bilgi birikimi neticesinde sorunsuz bir mevzuat düzenlenmesi oluþacaktýr. Fakat yargý kararýnýn gerekçeleri dikkate alýnmadan yapýlan yeni düzenlemelere açýlan davalar sonucunda da sürekli tekrarlayan bir atama iptalleri yaþanmakta. Bu durumdan, atamalarý iptal edilen personel ve eðitim öðretim olumsuz etkilenmektedir. MEB davalarý kaybederken, uygulamalarý deðiþtirmediðine dair yaptýðým tespitleri ve son dönemdeki yönetici atama tarihini içeren tespitlerim aþaðýda yer almaktadýr.bu uygulama bariz bir biçimde yönetici atama yönetmeliklerinde göze çarpýyor. Bunun sonucunda açýlan davalarla iptal edilen yönetmelikler ve atamalar eðitim öðretimi olumsuz etkiliyor. Kamu zarara uðratýlýyor. Bunu bizzat MEB kendi eliyle yapýyor. Sözün özü, davulda bizde tokmakta bizde, hem çalar hem oynarýz mantýðýyla bu iþin, eðitimi ve toplumumuzu hangi noktalara sürükleyeceðini biz biliyoruz fakat yetkililer üç maymunu oynamaya devam ediyor. Sorumluluðunun bilincinde olan Türk Eðitim Sen olarak süreci takip etmeye devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde baþkanlýk makamý bayrak yarýþýnýn yapýldýðý hizmet mekânlarýdýr. Ülkemizin ateþ çemberinden geçtiði þu günlerde kapý kapý gezerek, gece gündüz çalýþarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek reçetesinin Milliyetçi Hareket Partisi olduðunu anlatýp önümüzdeki milletvekilli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni Osmancýk'ta zirveye taþýmaya talibiz. Bir sonraki yerel seçimlerde ise Osmancýk Belediyesi'ni MHP'ye kazandýrmak için var gücümüzle koþturmaya talibiz. Ýnanmýþ ülkücülerin azmi ve Cenab-ý Allah'ýn izniyle bu hiç de zor deðildir. Teþkilat yöneticileriyle, davasýna nefer olmuþ ülkücülerle el ele, omuz omuza verip Osmancýk'ý kucaklamaya talibiz. Bu hedeflere varmak için lider de olsa tek bir insanýn yetmeyeceðini çok iyi biliyorum. Baþarýnýn sýrrýnýn bir ekip iþi olduðunu da biliyorum. Onun için de öyle bir ekiple yola çýkacaðýz ki; önümüzdeki hiçbir zorluk bize engel olamayacaktýr. Ben bu enerjiyi þimdiden tüm teþkilatlarýmýzdaki onurlu ve þerefli Ülküdaþlarýmýzda görüyorum. Güçlü, azimli, inançlý ve kararlý bir þekilde çýktýðýmýz bu yolda baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum. Allah utandýrmasýn" dedi. Haber Servisi Vali Ahmet Kara, Çorum Valiliði görevine baþlamasý vesilesiyle kendisini ziyarete gelen, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Öz-Ak Gýda Sahibi Mehmet Özdoðan ve Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdülkadir Erdoðan'a iade-i ziyarette bulunarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Mahir ODABAÞI 12 KASIM DEPREMÝ ANILARI - 8 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Millet olarak ihtiyacýmýz olsun olmasýn yardým kelimesini duyduðunda koþuyoruz. Bu nokta da maalesef zafiyetimiz var. Merkez ilçe kriz merkezi önü ana baba günü. Yardým daðýtýmý yapýlýyor. Kimin sýrasý geldiði belli deðil. Kimsesi olmayan hakkýný aramayan okuma yazmasý olmayan bayanlar var. Dolaysýyla onlar iþlerini takip etmekte zorlanýyorlar. Bir taraftan depremin verdiði acý diðer taraftan baþkasýnýn yardýmýna muhtaç olmak. Kendi iþini kendisi takip edememek. Sanki ikinci bir afet gibi. Allah kolaylýk versin diyoruz Kriz merkezine, Bolunun merkez köylerinden yaþlý bir amca geldi. Evi orta hasarlý imiþ. Ne yapmasý gerektiðini soruyor. Memur arkadaþ gerekli bilgiyi veremiyor. Fakat iletiþimde bir aksaklýk var. Memur bey, Amca; ''elindeki kâðýda göre devletin kendisine ne yapabileceðini öðrenmek istiyor'' dedim. Yaþlý amca da ''evet'' onu diyorum dedi. Anladým ki, herkesin anlayacaðý dilden konuþmak lazým. Çünkü bir takým kelimeleri ilk defa duymuþ olabilirler ve bu sebeple anlamakta güçlük çekmeleri normal. Bu konuda þahit olduðum bir olayý sizlerle paylaþmak istiyorum. Yýllar önce Çorum'da bir hastanede anneme kemik testi yaptýrmak için sýra bekliyorum. Ýçeri de yaþlý bir teyze test yaptýrýyor. Test yapan görevli genç bir bayan. Belli ki yaþlý teyzeyle tam anlaþamýyor. Görevli bayan yaþlý teyzeyi ''Haným saða dön, haným sola dön '' diye uyarýyor. Perde arkasýndan gelen sesten yaþlý teyzemizin söylenenleri yapamadýðýný veya tersini yaptýðýný anlýyoruz. Bir ara görevli genç bayan dýþarý çýkýnca, Haným efendi, kusura bakmazsanýz yaþlý teyzeye haným saða dön, haným sola dön deðil de, teyze bak þu tarafýna dön, bu tarafýna dön derseniz daha kolay anlaþýrsýnýz. Hem de sizi yormaz. Resmi anlamda sizin konuþtuðunuz doðru ama ben köy çocuðuyum belki de teyze haným kelimesine alýþkýn deðil. Köyde hiç kimse ona bu kelimeyi kullanmadýðý için farklý algýlýyor hatta heyecanlanýyor. Netice de iletiþim bozukluðu yaþanabiliyor dedim. Görevli arkadaþ, ''Bildiðimin öðretmeni, bilmediðimin öðrencisiyim ' hesabý, uyarýlarýma alýnganlýk yapmadan uydu. Test yaptýrmak için içeriye giren anneme teyze diye hitap etti. Ýletiþim de sorun yaþanmadý. Boþuna dememiþler, ''Akýl, tecrübeye muhtaçtýr'' diye Kriz merkezinin ilan panosunda, kira yardýmýnýn geçici olarak durdurulduðu ve ayni yardýmlarýn birkaç gün sonra daðýtýlmaya tekrar baþlanacaðý yazýyor. Yazýyor yazmasýna da gel vatandaþa anlat. Tabiri caizse vatandaþ kriz merkezine her gün hücum ediyor. Böyle durumlarda '' kimsesi olmayan garibanlar yardým alamýyor, bunun aksine dýþ görünüþünden zengin olduðu tahmin edilenler yardým alýyorlarmýþ '' türü yalan yanlýþ fýsýltý haberler kulaktan kulaða hýzla yayýlýyor. Bu tür fýsýltý haberler vatandaþla görevlilerin zaman zaman tartýþmasýna sebep oluyor. *Sevdiðim söz: '' Ýnsan hayatta iki þeyi iyi bilmeli. Haddini ve hesabýný'' (M. Akif) Ben ölürsem üzerime taþ koymayýn, Býrakýn güllü dikenli boþ toprak kalsýn Günahlarýmýn aðýrlýðý ziyadesiyle yetiyor Birde taþýn aðýrlýðý üzerimde yük olmasýn'' Vali Kara'dan iade-i ziyaretler Köy muhtarý kazada hayatýný kaybetti Ýskilip Güney Aluç Köyü'nde meydana gelen kazada köy muhtarý Recep Pozukçu () hayatýný kaydetti. Edinilen bilgilere göre Recep Pozukçu, Güney Aluç Köyünde orman kesim çalýþmalarý yaparken kullandýðý traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attý. Pozukçu olay yerinde hayatýný kaybetti. Haber Servisi

5 HABER TEÞEKKÜR Hitit 19 Yapý Kooperatifimiz tarafýndan sanayi esnafýmýz için yaptýrýlan 0 Dükkanýn 29 Kasým 20 Cumartesi günü gerçekleþtirilen temel atma törenine katýlarak bizleri onurlandýran; Adalet Bakanýmýz SayýnBekir BOZDAÐ Valimiz Sayýn Ahmet KARA AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim USLU AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayýn Cahit BAÐCI Garnizon Komutanýmýz Sayýn J. Alb. Ahmet ÇELÝK Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ Emniyet Müdürümüz Sayýn Salih Erkan TARANCI AK Parti Ýl Baþkaný Sayýn Ahmet Sami CEYLAN Ýl Müftümüz Sayýn Mehmet AÞIK Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Sayýn Turgay HAPPANÝ Belediye Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn temsilcilerine, esnaf ve sanatkarlarýmýza, Çorumlu hemþehrilerimize, þahsým, yönetim kurulu ve üyelerimiz adýna teþekkür eder, þükranlarýmýzý sunarýz. Ticaret Borsasý Baþkaný Sayýn Ali BEKTAÞ Ýl Genel Meclis Baþkaný Sayýn Halil Ýbrahim KAYA Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki GÜL, Alper ZAHÝR, Turhan Candan, Ahmet YABACIOÐLU AK Parti eski Ýl Baþkaný Sayýn Faruk ÖZKADER AK Parti eski Merkez Ýlçe Baþkaný Sayýn Mustafa KÖSE AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Sayýn Erkan AKAR ÇESOB Baþkan Vekili Recep GÜR, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin UZUN, Nurullah MÜSTET Hitit 19 Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Uslu, ASKON Genel Kuruluna katýldý Rektör Alkan, engelli öðrencilerle bir araya geldi Hitit Üniversitesinde öðrenim gören engelli öðrenciler ile birim temsilcisi öðretim elemanlarý, Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat eþliðinde, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile bir araya geldiler. Öðrencilerle bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede öðrenim gören engelli öðrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaþamlarýný kolaylaþtýracak biçimde öðretim programlarýný düzenlemek, devam ettikleri eðitim ortamýný daha da uygun hale getirmek amacýyla özverili bir þekilde çalýþýldýðýný belirterek yapýmý devam eden inþaatlarýn tamamlanmasý ile birlikte öðrencilerin daha da kaliteli ortamlarda öðrenimlerini sürdürebileceklerini ifade etti. "Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmek hepimizin temel görevidir. Bu bilinçten hareketle kamudan aldýðý güçle özverili bir þekilde çalýþmalarýný sürdüren Üniversitemiz, kurumsal olarak bünyesinde oluþturduðu Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörlüðü ile de konulara daha profesyonel yaklaþmakta, Üniversitemizde öðrenim gören engelli öðrencilerimize daha teknik, daha sosyal destekler vermektedir" diyerek sözlerine devam eden Rektör Prof. Dr. Alkan, "Hitit Üniversitesi olarak sizler için yapýlan bu çalýþmalarý bir görevinde üstesinde tutarak kendimizle içselleþtirmekteyiz, Üniversite olarak sizler talep etmeden, sizler söylemeden, sizler için üzerimize düþeni yapmak istiyoruz, sizlerden de bizim bilmediðimiz sorunlarýnýz varsa onlarý bilmek isteriz" ifadelerini kullandý. Rektör Prof. Dr. Alkan, "Hitit Üniversitesi olarak engelli bireylerimizle iþbirliði içerisinde hareket ederek engelli bireylerin toplumsal hayatýn içerisinde mutlu ve huzurlu bir þekilde yer almalarýna destek olmak ve çalýþmalarýna ortak olmak gayretindeyiz" diyerek öðrencilerin eðitim hayatýnda ihtiyaç duyduklarý tüm gereksinimler için üniversitenin yanlarýnda olduðunu kaydetti. Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonu görüþmesine katýlan öðrenciler de sorunlarýnýn dinlenerek çözüm yollarýnýn sunulmasýndan duyduðu memnuniyeti belirterek Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür ettiler. Haber Servisi Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði'nin (AS- KON) 9. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Ýstanbul'da yapýldý. Genel Kurula Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Nurettin Nebati ve çok sayýda davetli katýldý. Anadolu Aslanlarý Ýþ Adamlarý Derneði'nin (AS- KON) Genel Baþkaný Mustafa Koca, "Biz ekonomi, para, kapital ile uðraþan insanlar olmamýza raðmen, beklenenin aksine kapitalist telakkilere, sosyalist hülyalara ve liberal fantazilere karþý bir duruþumuz var. Biz hak taksiminin doðru yapýlmasýný isteriz" dedi.cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Çýraðan Saray'ýnda düzenlenen Anadolu Aslanlarý Ýþ Adamlarý Derneðinin (ASKON) 9. Olaðan Genel Kurulu'nda bir konuþma yaptý. Türkiye'deki bütün cemaatlerin, vakýflarýn, derneklerin ve teþekküllerin hedef yapýldýðý iddiasýnýn doðru olmadýðýný belirten Erdoðan, "Milli Güvenlik Kurulu'nda bu türden kararlarýn alýndýðý yalaný sürekli pompalanýyor. Burada, ASKON'un Genel Kurulu'nda açýk açýk ifade ediyorum. Ulusal güvenliðimizi tehdit eden, vatanýna ihanet içinde olan her yapý, Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alýnýr ve onun gözünün yaþýna bakýlmaz, tavsiye kararý çýkar" þeklinde kaydetti. Konuþmasýnda Gezi olaylarýna da deðinen Erdoðan, "Gezi olaylarý kontrol edilmemiþ, bastýrýlmamýþ olsaydý, sokaklar þiddete teslim olmuþ olsaydý acaba Türkiye bugün nerede olurdu? Bu Mýsýr'da cevabý verildi" dedi. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 2 Cadde No:8 ÇORUM Eren Er'den öðrencilere "bilim çocuk" dersleri Eren Er Dershanesi öðrencilerine eðitim- öðretim yýlýnda Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergisi aboneliði baþlattý. Dershaneye kayýt yaptýran öðrenciler Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergilerinin dördüncü sayýsýný aldýlar. Öðrenciler yoðun bir þekilde okul derslerine ve sýnavlara hazýrlýðýn yanýnda bilim çocuk dersleriyle bilimin renkli dünyasýný keþfetme imkâný buluyorlar.eren Er Dersanesi Müdürü Menderes Yýlmaz, "Dersanede yaptýðýmýz programlara bu yýl dahil ettiðimiz Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Aboneliðiyle öðrencilerimize bilimi küçük yaþlardan baþlayarak sevdirmek, bilim dünyasýna katkýda bulunabileceklerini fark ettirmek; araþtýrma yapma, soru sorma, merak etme, okuma isteði uyandýrmak ve bilimin yaþamýn bir parçasý olduðunu göstermeyi hedefledik "dedi. Bilim çocuk derslerine öðrencilerde yoðun ilgi gösteriyor. Derslerde öðrencilerin gözlem, keþif, sorgulama, hipotezi test etme, problemi çözme ve model oluþturma becerilerinin geliþtirmek hedefleniyor. Bu doðrultuda öðrenciler, gündelik hayattaki sorunlarýný bilimsel yöntemlerle nasýl çözümleneceðini rehber öðretmenleri aracýlýðýyla öðrenme imkâný buluyor. Haber Servisi Osmancýk AK Partili kadýnlardan anlamlý ziyaret Sungurlu Belediyesi öðretmenin sesine kulak verdi AK Parti Osmancýk Ýlçe Kadýn Kollarý üyeleri Osmancýk Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Okulunda öðrenim gören özel öðrencileri ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Osmancýk Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Ayþegül Yücel, yönetim kurulu üyeleri Ecz. Nuray Dündar Karakaya, Hatice Özer ve AK Parti Osmancýk Belediye Meclis üyesi Yurdagül Yýlmaz katýldý. Ayþegül Yücel, Ak kadýnlar olarak Dünya Engelliler günü ile ilgili olarak özel eðitim gören öðrencileri ziyaret ederek özel eðitimin önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi. Haber Servisi Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner Aðrý'nýn Patnos ilçesi Kazanbey köyü Ýlkokulu öðretmeninin, "Aðrý'dan bir öðretmenin çýðlýðý" baþlýyla adý altýnda, Hürriyet gazetesinde çýkan mektubunun ardýndan harekete geçti. Baþkan Þahiner bu yazýyý okuduðunda hemen öðretmenin istediði kýrtasiye malzemeleri ile kitap setlerini gönderdi.haber Servisi Yýldýrým Beyazýt Okul Aile Birliði yeni yönetimini seçti Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulu Okul Aile Birliði toplantýsý yapýldý.divan Kurulu Baþkanlýðýný Turhan Candan'ýn yaptýðý toplantýda yeni yönetim seçildi. Yönetim kuruluna Ýbrahim Ergan, Alper Zahir, Halil Ýbrahim Aþgýn, Yakut Bozdoðan ve Murat Çatal seçildi. Toplantýda konuþan Okul Müdürü Kadir Çatal, Yýldýrým Beyazýt ÝHO'yu Çorum'un lider ve en fazla tercih edilen okulu haline getirebilmek için Okul Aile Birliði Üyeleri ve diðer velilerle yeni bir ruh ve heyecanla, yoðun bir çalýþmanýn içerisine gireceklerini ifade etti. Toplantýnýn ardýndan veliler çocuklarýnýn sýnýflarýna geçerek öðretmenleriyle görüþtüler. Haber Servisi

7 2 0 ARALIK 20 CUMARTESÝ YILDIZ HABER Bahçelievler MTAL'de engellilere özel sýnýf Üniversiteden Çorum Vakfý'na emeði geçenlere teþekkür Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde engellilerin de rahatlýkla kullanabileceði bir atölyeyi hizmete açtý. Açýlýþta konuþan Okul Müdürü Halise Akay, öðretim yýlýnda farkýndalýk yaratmak hayatý daha da kolaylaþtýrmak adýna güzel bir baþlangýç olduðunu belirterek açýlýþ kurdelesini kesti. Grafik-Fotoðraf öðretmeni olarak görev yapan Erol Aygör de, Okul Müdürü Halise Akay'a desteklerinden dolayý teþekkür etti. Haber Servisi Adýný "Çorum Hitit Vakfý" olarak deðiþtirme kararý alan 28 yýllýk Çorum Vakfý'na emeði geçenlere teþekkür amacýyla önceki akþam Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nde bir toplantý düzenlendi. Vakfýn en büyük burs vereni olan Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu'nun ve Ankara Þube yönetiminin tam kadro katýldýðý toplantý öncesi, Vakýf Baþkaný, Rektör Prof.Dr.Reha Metin Alkan tarafýndan konuklara akþam yemeði verildi. Rektörlük Konferans Salonu'nda, Vakýf çalýþmalarý ve Hitit Üniversitesi'nin geliþimi hakkýnda ayrýntýlý bilgiler veren Prof.Dr.Reha Metin Alkan, isim dahil, vakýf senedinde yapýlan deðiþikliklerle ilgili prosedürün tamamlanmak üzere olduðunu belirterek, "Vakfýmýzýn, zaman içinde çok daha önemli iþlevler üstleneceðine inanýyoruz" dedi. Hitit Üniversitesi'nin gerek fiziki büyüme, gerekse akademik baþarý çizgisiyle iyi bir noktaya geldiðini de belirten Rektör Alkan, üniversite-sanayi iþbirliðinin en güzel örneklerinin sergilenmeye baþladýðýný, Çorum'a katkýlarýnýn giderek daha da artacaðýný, Týp Fakültesi'nin ise, Ankara'ya hasta sevkini minimum seviyeye düþürdüðünü anlattý. Haber Servisi Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak TSO TSM Topluluðu Ankara'da konser verecek Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara, "Sadece Aralýkta deðil sizlerle sürekli ilgilenmek gerekir. Bakanlýktan ödenek istedik alacaðýmýz ödenek ile Valiliðe görme engelliler için asansör yaptýracaðýz ve sizleri Valiliðe daha rahat ulaþabilir hala getireceðiz söz vermiþtik sözümüzü tutacaðýz. Sizlerin her zaman hizmetinde olacaðýz" þeklinde konuþtu.altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Abid Ahýskalý, "Bizler vatandaþlar için çalýþan bir derneðiz. Geçenler de sizi ziyaret ettiðimizde size bir dosya sunmuþtuk o dosyanýn içerisinde bütün toplumu ilgilendiren projeler vardý inceleme fýrsatý bulmuþ iseniz sadece görme engelliler için hazýrlanan bir dosya deðil. Yapýlan iþler yarým elma gönül elma þeklinde yapýlýyor. Bu yapýlan iþler eksik iþler eksik iþ ise hem zaman hemde maddi yönden kayýp oluyor. Az önce Valiliðe asansör yaptýracaðým dediniz yapýlacak asansörün tuþlarý elle dokunduðumuz da hissedile bilir olmalý kat sayýlarý söylemedir. Çünkü biz bastýðýmýzda vatandaþýn biri de 2'ye basýnca bizler acaba. kata mý geldik diye iniyoruz. Engelliler için yapýlacak iþleri teknik anlamda ki kiþilere sorarak dizayn edilirse bizler için daha kullanýþlý olur. Sizin buraya gelmesi bizim sesimizi duyurmamýz gerek. Size verdiðimiz dosyayý incelerde uygularsanýz memnun oluruz" dedi. Ziyarette, Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkaný Kürþat Abid Ahýshalý ile birlikte, Altý Nokta Körler Derneði Ankara Genel Sekreteri ve Çorum Þubesi üyesi Fazlý Koçak ve dernek üyeleri de hazýr bulundu. Yasin YÜCEL Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TSO'yu ziyaret ettiler. Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nin faaliyetlerinin deðerlendirildiði ziyarette, iki kurumun birlikte güzel çalýþmalara imza attýðý ve bundan sonraki süreçte de iþ birliðinin devam etmesi gerektiði vurgulandý. Ziyarette açýklamalarda bulunan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Türk Sanayi Müziði Topluluðu'nun Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nin organizasyonuyla her yýl Ankara'daki hemþehrileriyle buluþtuðunu söyledi. Baþaranhýncal, konserlerin bundan sonraki yýllarda da devam etmesini arzuladýklarýný belirterek, 20 yýlý Mayýs ayý içerisinde Ankara'da bir konser düzenlenebileceðini ifade etti. Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan da, TSO Türk Sanayi Müziði Topluluðu'nun Ankara'da düzenlediði konserlerin, gurbetteki Çorumlularýn kaynaþmasý adýna büyük önem taþýdýðýný söyledi. Bilan, geçmiþ yýllarda olduðu gibi 20 yýlýnda da muhteþem bir konser için gerekli organizasyonu yapacaklarýný söyledi. Haber Servisi

8 YILDIZ Kelime Avý YAÞAM Akciðere kaçan yabancý Ödünç Bir adam sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi farkeder; önde giden köpekli bir adam, arkasýnda bir tabut ve 10 metre arkadan gelen bir baþka tabut ve tek sýra olmuþ yaklaþýk 200 adam. Tuhafýna gider. Kafilenin basýndaki adam kuskusuz cenazenin sahibidir diye düþünür, yanýna gider ve sorar; - "Beyefendi, acýnýzý tazelemek istemem ama ölenler neyiniz oluyor?" Adam yanýtlar - "öndeki karim arkadaki de kayýnvalidem." - "Vah vah baþýnýz saðolsun. Nasýl oldu?" - "Köpeðim karýma saldýrýp öldürmüþ. Kayýnvalidemde karýma yardýma gelmiþ onu da öldürmüþ." Adam biraz düþündükten sonra sorar; - "Beyefendi köpeðinizi ödünç alabilir miyim?" - "Sýraya gec." Cisimlere dikkat! Göðüs Cerrahý Prof. Dr. Leyla Hasdýraz, akciðere kaçan yabancý cisimlerin, uzun süre burada kalabileceðini ve iltihaba sebep olarak ciðerlerde tahribata neden olabileceðini söyledi. Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Göðüs Cerrahý Prof. Dr. Leyla Hasdýraz, Türkiye'de enfeksiyona baðlý akciðer rahatsýzlýklarýnýn halen yaygýn olarak görüldüðünü söyledi. Yabancý cisimler genelde çocuk yaþlarda akciðere yerleþtiðini belirten Hasdýraz, "Çocuklar, yutma refleksi zayýf olduðundan gýdalarý yemek borusuna gönderemeyebilirler. Bu durumda akciðere kaçan yabancý cisimler, boðulma nöbetine sebep olabilir." dedi.akciðere kaçan yabancý cisimlerin nefes alamama, öksürük ve morarma þeklinde belirti verdiðini anlatan Hasdýraz, uzun süre bulgu vermeyen vakalarýn da olabileceðini kaydetti. Hasdýraz, "Bazen anneler elini atar ve yabancý cismi çýkardýðýný düþünür. Öyle olmayabilir. Çünkü hemen bulgu vermez. ay, yýl, 8 sene ya da 10 yýl sonra bulgu verdiði olur. Yakýn tarihte hastanemize baþvuran bir hastamýzýn ciðerlerinin bir bölümünün iltihaba baðlý harap olduðu anlaþýldý. Ameliyata alýnan hastanýn ciðerlerinde sene önce yuttuðu tahmin edilen yabancý bir cisim çýkarýldý." diye konuþtu.ýltihaba baðlý olarak akciðerlerin harap hale gelebileceðini belirten Hasdýraz, enfeksiyonun sürekli ilerleme meylinde olduðunu ifade etti. Akciðerlerde yaþanacak muhtemel tahribatýn ciðerin bir kýsmýnýn alýnmasýna sebep olacaðýný anlatan Hasdýraz, "Tedavi edilmeyen alt solunum yolu enfeksiyonlarý, ciðerde tahribata ve devamýnda ciðerin bir kýsmýnýn alýnmasýna neden olmaktadýr." dedi. Hasdýraz, alt solunum yolu enfeksiyonu geçiren, uzun süren öksürük ve balgamý olan kiþilerin mutlaka doktora baþvurmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. (CÝHAN) Yerli Dizi 19: 8 Þimdi Onlar Düþünsün Malatya'da çiðköftenin kralý olan Aziz Keklik, annesi Saniye ve kardeþi Reyhanla kendi halinde yaþayýp giderken; Ýstanbul da holding ortaðý olan amcasýnýn vefatýyla bir anda sosyetenin ortasýna düþüyor. Cemiyet hayatýnýn tanýnmýþ simalarýndan Aytekin Eren ise çiðköfteci bu yeni ortaðý kendisine yakýþtýrmaz ve türlü planlarla Ýstanbul a gelmesini engellemek ister. Engellemesin de ne yapsýn çünkü hem holdingi hem de kýzý Senem elden gidecektir. Aytekin hamlesini yapar ve Londra'dan Pamir i çaðýrýr. Sezaryen doðumlarda Ürküten artýþ 22:0 Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Saðlýk Bakanlýðý istatistiklerine göre Türkiye de 2002 de yüzde 21 olan sezaryen doðumlar, 201 te yüzde 0, e yükseldi. Türkiye, bu oranla dünya ve Avrupa ortalamasýnýn çok üzerine çýktý. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, bu oranlarý, Dünya bilim çevrelerinde baþýmýzý öne eðdiren bir tablo. diye yorumladý.hekimlere göre cerrahi bir karýn ameliyatý olan sezaryen doðumlar, anne ve bebek için birçok riski de beraberinde getiriyor. Sezaryen doðum, anneyle bebeðin etkileþimini geciktirmesinin yaný sýra nadiren de olsa annede enfeksiyon, kanama ve organ yaralanmalarýna yol açabiliyor. Sezaryen doðumdan sonra anne daha geç iyileþiyor ve normal yaþantýsýna dönmesi daha uzun zaman alabiliyor. Sezaryen ameliyatý geçiren anne, sonraki doðumlarýný normal doðurma þansýný büyük oranda kaybediyor ve bu yolla doðan bebeklerde astým, solunum gibi sýkýntýlar daha fazla oluyor. Bütün bu dezavantajlarýna karþýn Türkiye de sezaryen doðum oranlarý dünya ve Avrupa ortalamasýnýn çok üstünde seyrediyor. Saðlýk Bakanlýðý nýn son açýkladýðý verilere göre Türkiye de her iki doðumdan biri sezaryen yöntemle yapýlýyor.sezaryen oranlarýnýn çok yüksek olmasý Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en büyük gediklerinden biri olarak deðerlendiriliyor. Plan Bütçe Komisyonu nda konuya deðinen Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu; sezaryen doðumun, sonraki doðumlarda sezaryen ihtiyacýný provoke ettiðini belirtti. Meclis tutanaklarýna yansýyan ifadelerine göre Müezzinoðlu, þu itirafta bulundu: Saðlýk açýsýndan mahcup olduðumuz, dünya bilim çevrelerinde de bizim baþýmýzý öne eðdiren bir tablomuz. Sezaryen de sosyal endikasyon, risk oluþturuyor. Ülkemizde doðumlarýn yarýya yakýný sezaryen ile yapýlýyor ne yazýk ki. En yüksek sezaryen oraný Ýstanbul da Sezaryen doðumlarýn uluslararasý karþýlaþtýrmasýnda Türkiye yüzde 0 ile yüzde 1 olan dünya ortalamasýnýn çok üstünde. Türkiye de sezaryen doðumlar 2008 de 0 bin 99 iken 2012 de 20 bin oldu. Oransal olarak bakýldýðýnda 2002 yýlýnda yüzde 21 iken 201 yýlýnda yüzde 0,2 olarak rekor seviyeye ulaþtý. 201 yýlýnda sezaryenlerin yüzde sý devlette, yüzde ü üniversite hastanelerinde, yüzde,9 u özelde oldu. Türkiye de sezaryen doðumlar yüzde 0 lýk oranla en çok Akdeniz Bölgesi nde yapýlýyor. Ýkinci sýrayý Ege, üçüncü sýrayý ise Batý Marmara alýyor. Yüzde 8 oranýyla en az sezaryen Güneydoðu Anadolu da, yüzde oranýyla en fazla Ýstanbul da yapýlýyor. Sinema Casino Royale Bond un kariyerindeki ilk görevi, teröristlere finansman desteði saðlayan Le Chiffre ile mücadele etmektir. Onun teröristlerle olan baðýný koparabilmek ve bu aðý çökertebilmek için öncelikle Casino Royale deki yüksek bahisli poker oyununda Le Chiffre yi yenmesi gerekmektedir. Bond un bu oyunda kullanacaðý paraya göz kulak olmasý için Hazine Dairesi, Vesper Lynd i gönderince Bond, bu durumdan oldukça rahatsýz olur. Ama bu sayede, ölüm tehlikeleri ve inanýlmaz bir aksiyonun ortasýnda büyüyecek tutkulu bir aþk baþlayacaktýr. 20:00 Karadayý Yerli Dizi Mahir, Haydar ýn hayatýný kurtarabilmek için farkýnda olmadan Orhan ý öldüresiye dövmüþtür. Büyük bir vicdan azabýyla kardeþini hastaneye götürür. Orhan ýn tedavisi sürerken yanýndan ayrýlmaz. Bu sýrada Orhan, olaylarý birleþtirerek abisinin kabadayýlara oyun oynadýðýný anlar. Orhan içindeki öfkeye ve kýskançlýða yenilip, abisini ele verecek midir? Feride, Vehbi ve Belgin le yediði akþam yemeðinde ikisi arasýnda bir iliþki olduðunu anlamýþtýr. Belgin in yemek boyunca kýþkýrtýcý tavýrlarý karþýsýnda saðlam durmaya çalýþýr çünkü Mahir in ona verdiði sözü tutup Belgin den uzak duracaðýndan emindir. Ýbn-i Sina Ýbn-i Sina d. 980 Afþana Köyü, Buhara - ö. 10 Hamedan) Týp adamý, yazar, filozof ve bilim adamý.buhara yakýnlarýndaki Afþana köyünde (Özbekistan) Hicri 0 (M.S 980) yýlýnda dünyaya gelmiþ ve Hamedan þehrinde (Ýran) 2 Hicri (Miladi 10) tarihinde vefat etmiþtir. Týp ve Felsefe alanýna aðýrlýk verdiði deðiþik alanlarda 200 kitap yazmýþtýr. Batýlýlarca, Orta Çað Modern Biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir ve "Büyük Üstad" ismi ile tanýnýr. Týp alanýnda yedi asýr boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El- Kanun fi't-týb (Týbbýn Kanunu) adlý kitabý ile ünlenmiþ ve bu kitap Avrupa üniversitelerinde 1. asrýn ortalarýna kadar týp biliminde temel eser olarak okutulmuþtur.[ Fars veya Türk bilim adamýdýr.ýbn-i Sina, Kuþyar isimli bir hekimin yanýnda týp eðitimi aldý. Deðiþik konular üzerine 20'ý günümüze gelen 0 kadar makale yazdý. Elimizdeki yazýlarýn 0 tanesi felsefe 0 tanesi de týp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularýný içeren çok geniþ bir çalýþma olan Kitabü'þ-Þifa (Ýyileþme Kitabý) ile El-Kanun fi't- Týb'dýr (Týbbýn Kanunu). Bu ikincisi ortaçað üniversitelerinde okutulmuþtur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain'de 10 yýlýna kadar ders kitabý olmuþtur.samanoðullarý sarayý kâtiplerinden Abdullah Bin Sina'nýn oðlu olan Ýbn-i Sina (Batý'da Avicenna adýyla tanýnýr), babasýndan, ünlü bilgin Natili'den ve Ýsmail Zahit'ten ders aldý. Geometri (özellikle Öklid geometrisi), mantýk, fýkýh, sarf, nahiv, týp ve doðabilim üstüne çalýþmalar yaptý. Farabi'nin el- Ýbane's[9] aracýlýðýyla Aristoteles felsefesini ve metafiziðini öðrenip, hastalanan Buhara prensini iyileþtirince (99) saray kütüphanesinden yararlanma olanaðýna kavuþtu. BAHÇIVAN USULÜ HÝNDÝ Malzemeler 1 Hindi But 1 Su Bardaðý Beyaz Þarap 2 Havuç Çorba Kaþýðý Sirke Çorba Kaþýðý Sývýyað 1 Çorba Kaþýðý Un 1 Salçalýk Kýrmýzý Biber 8-12 Arpacýk Soðan 1 Çorba Kaþýðý Hardal 1 Çorba Kaþýðý Kuþ Üzümü 1 Su Bardaðý Su 1 Defne Yapraðý 1 Çorba Kaþýðý Domates Salçasý - Dal Maydanoz Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Hindi butunu parçaya bölüp derin bir tencereye yerleþtirin. Bir kasede þarap, sirke, 1 çorba kaþýðý sývýyað, tuz ve karabiberi karýþtýrýp etlerin üzerine dökün. Etleri ara sýra çevirerek 2- saat marine edin. Salçalýk biber, arpacýk soðan ve havuçlarý temizleyin. Biber ve havuçlarý uzun þeritler halinde doðrayýn.eti marinattan alýp kurulayýn ve una bulayýn. Kalan sývýyaðda etleri kýzartýn ve bir güvece alýn. Ayný yaðda havuç ve soðanlarý soteleyip etlerin yanýna yerleþtirin. Kýrmýzý biberleri de ayný yaðda kýzartýp ekleyin. Hardal, kuþüzümü, su ve defne yapraðýný ilave edin.eti marine ettiðiniz karýþýmda salçayý eritip güvecin üzerine gezdirin karýþtýrýn. Güveci alüminyum folyo ile kaplayýn. 10 dereceye ayarlý sýcak fýrýnda 2-2. saat piþirin. Sýcak olarak servis yapýn. Kimden kaçýyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak þey! Kimden kapýp kurtarýyoruz, Hak'tan mý? Ne boþ zahmet. Hz.Mevlana 0. Benim Annem Bir Melek 0.00 Selena 10.2 Yahþi Cazibe 1.10 Adanalý.00 Alemin Kýralý 1:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata 1.10 Alemin Kýralý 18. Ana Haber 20:00 Karadayý 2:0 Kim Milyoner Olmak Ýster? 0:0 Haber Saati 08:00 Yasemince 09.0 Þehit in Annesi 11.0 Aliye 12.0 Telgrafýn Telleri.0 Ebru Yaþar la Her Gün 1.00 Kumarbazýn Karýsý 1.0 Ana Haber 18.0 Elif 20:00 Bitirim Ýkili 21:0 Koltuk Belasý 2:0 Haber Saati 0.0 Ayý Kardeþler Pepee 08.0 Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler.00 Lezzet Haritasý : Arthur ve Minimoylar 1. Sivri Akýllýlar Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:0 Casino Royale 0: Denize Hançer Düþtü 0.00 Geniþ Aile 08.0 Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar.00 Evim Þahane 1. Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:0 Koca Kafalar Ana Haber 21:00 Ulan Ýstanbul 2: Takip 08.0 Böyle Bitmesin Yerli Dizi 10.2 Beni Böyle Sev 1.00 Haber 1. Küçük Hanýmefendi.10 Hayat Yokuþu 1. Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:0 Hava Durumu 19: Þimdi Onlar Düþünsün 22:0 Aþkýn Kanunu 09:10 Maceracý 10:0 Ayna 12. Dizi Filmm 1.20 Ritmini Arayan Kalpler : Yetim Gönüller :0 Beþinci Boyut Yerli Dizi 1: Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 2:00 Mutfak Keyfi

9 YILDIZ Osmancýk AK Parti'de Necmettin Tatar dönemi HABER 9 AK Parti Osmancýk. Olaðan Kongresi yapýldý. Üç dönemdir ilçe baþkanlýðý yürüten Avukat Oðuzhan Kaya'nýn aday olmadýðý kongrede yeni baþkan Necmettin Tatar oldu. Osmancýk Kültür Merkezinde yapýlan kongrede bir konuþma eski Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, AK Partiyi kutsal bir dava olarak gördüðünü ve 9 yýl ilçe baþkanlýðý görevinde bulunmaktan onur duyduðunu söyledi. AK Partinin kuruluþundan bu güne ilçe teþkilatýnda görev alanlara teþekkür eden Kaya, yeni yönetime de baþarýlar diledi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise Türkiye'nin 202, 20 ve 201 hedefine giderken yeni bir anayasanýn yapýlmasýnýn zorunlu hale geldiðini söyledi. AK Parti'nin yeni anayasa için hiçbir tereddüdünün bulunmadýðýný ifade eden Ceylan "Bu zamana kadar parti olarak yapýlamaz denilen her þeyi yaptýk. Nasýl 2010 yýlýndaki referandumda bu ülkeye vurulan prangalarý, bu ülkenin sýrtýndaki kamburu attýysak, Yeni Türkiye hedefinde de bu anayasa artýk bize dar geliyor. Bu anayasayý deðiþtirmemiz gerekiyor. Daha sivil, saha özgürlükçü, daha demokratik, içinde insanýmýzýn bulunduðu bir anayasa yapmamýz gerekiyor. Ancak bu anayasayý deðiþtirmemiz için bu dönem mecliste en az 0 milletvekilini Ak Parti sýralarýnda bulundurmamýz gerekiyor. Ýþte bu nedenle 20 seçimleri bu kadar önemli" dedi -OSMANCIK DOÐALGAZA KAVUÞUYOR- Osmancýk'a yapýlan yatýrýmlarla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise Osmancýk'a sözü verilen doðalgazýn proje çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný ve uygulama aþamasýna geldiðini söyledi. AK Parti olarak verilen her sözün arkasýnda durduklarýna vurgu yapan Uslu "Osmancýk'a doðalgaz için bazý sözler verilmiþ, bir kampanya baþlatýlmýþ, aboneler yapýlmýþtý. Biz de arkadaþlarýmýz böyle bir söz verdiyse onun takipçisi oluruz demiþtik. Ancak baktýk ki hukuki referanslar, alýnan kararlar yeterli deðil. Konuyu baþbakanýmýza ilettik ve bir çalýþma yapýldý. Elektik abonesinin yüzde 0'ýnýn abone yapýlmasý durumunda doðalgaz verilmesine karar verildi. Belediye baþkanlarýmýz bu sayýyý tamamlayamayacaklarýný söyleyince ikinci bir talepte bulunduk ve bu sayýyý mesken abonelerinin yüzde 0'ýna indirdik. Osmancýk'ýn proje ve kamulaþtýrma ihalesi 1 Ocak'ta tamamlandý ve uygulama sürecine baþlamýþ olacaðýz. Osmancýk'ýmýza hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan seçimlere geçildi. AK Parti Ýlçe Baþkanlýðýna Necmettin Tatar'ýn tek aday kongrede 20 kiþilik yönetim kurulu þu isimlerden oluþtu: "Necmettin Tatar, Menderes Çakallý, Mehmet Yücel, Ercan Arslan, Nuray Dündar, Fikret Aksoy, Haydar Çalýþkan, Ýsmail Gömeç, Mehmet Özüdoðru, Þerif Okudan, Ekrem Öz, Yasin Çýplak, H. Ýbrahim Uslu, Zeki Kaþýkçý, Mehmet Turan, Nuri Yançýzer, Ercan Demirkan, Hilmi Ünver, Ömer Çaðlar, Ayþegül Sönmez." Haber Servisi Engelsizler yaþayarak engellileri anladýlar Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerde Gençlik Merkezi üyeleri, Gençlik Liderleri ve Gençlik Merkezi çalýþanlarý Çorum Altý Nokta Körler Derneði, Ýþitme Engelliler Derneði ve Sakatlar Derneði yetkilileri ve üyeleri Mahmut Atalay Gençlik Merkezinde engellilerin günümüzde yaþadýklarý sorunlarý dile getirdiler ve gençleri bu konuda daha bilinçli olmasý konusunda empati istasyonlarýnda bire bir uygulamasýný yaptýrarak kýsmen de olsa anlattýlar. Gençlik Merkezi Müdürü Ýsmail Þahan derneklerin ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarýný dile getirdi. Gençlik Merkezleri olarak, sosyal sorumluluk alanýnda da duyarlý olmaya çalýþtýklarýný dile getiren Þahan, ''Engelli kardeþlerimizin problemlerini bir nebzede olsa empati istasyonlarýnda anlamaya çalýþtýk ve onlara karþý daha hassas olmamýz gerektiði konusunda farkýndalýk oluþturduk gençlik merkezi üyelerimiz gençlik liderlerimiz ve tüm çalýþanlarýmýz bu konuda duyarlýlýklarýný gösterdiler ve yoðun bir katýlým da bulundular engelli kardeþlerimizi empati yapmadan anlamak mümkün deðil, bizde empati istasyonlarý hazýrlayarak kýsmen de olsa engelli olursak ne hissederiz bunu yaþatmaya çalýþtýk emeði geçen herkese teþekkür ediyorum'' dedi. Engelli dernekleri yetkilileri kurumlarýnda engelli öðrencilerin yaþama uyum saðlamalarý için çalýþma modellerinden bahsederek, engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarýn sadece kendilerinin deðil, ailelerin, çevrenin, toplumun kýsacasý tüm insanlarýn ortak sorunu olduðunu, normal bir hayat sürmeleri için toplumsal duyarlýlýðýn oluþturulmasý gerektiðini dile getirdiler. Haber Servisi Diva'da Happy Hour baþlýyor 200 yýlýnda Çorum'da hizmet vermeye baþlayan Diva Pastane Restoran yeni bir uygulamayý hayata geçirecek. Happy Hour (Mutlu Saatler) denilen uygulamada belirtilen saatler içinde yüzde 0'ye varan indirimler yapýlacak.divan Halkla Ýliþkiler Müdürü Iþýlay Güler, düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgiler verdi.200 yýlýnda kurulduklarý gündem beri zengin yemek ve tatlý menüsüyle damaklarda istenilen kaliteli tadý býraktýklarýný kaydeden Güler, "Nefis kýrmýzý et yemekleri özel menü konseptleri, dünya ve Türk mutfaðýndan seçmelerle tüm halkýnýn beðenisini kazanýyoruz. Ayrýca sütlü ve çikolatalý tatlýlarýmýz, Diva Special tasarým yaþ pastalarýmýz da dikkat çekiyor" dedi. 8 Aralýk'tan itibaren yeni bir uygulamayý hayata geçireceklerini dile getiren Güler, "Çorum'da ilk olacak bir uygulamayý daha baþlatýyoruz. Yurt dýþýnda yaygýn olan Türkiye'de yeni yeni baþlayan bizde ise 8 Aralýktan itibaren uygulanacak olan Happy Hour ( Mutlu Saatler)'da tüm yiyecek ve içeceklerde %0'ye varan indirimler yapýlacak. Ayrýca 20 yýlýnýn 10. Kuruluþ yýlýmýz olmasý nedeniyle 10. yýla 10 gün özel günler yapacaðýz. Bu uygulamayý. yýla özel olarak ta yapmýþtýk" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL SES''ten meczuplara tavsiye SES Þube Baþkaný ve KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek, Adliye önündeki Atatürk büstüne meczup olduðu iddia edilen bir kiþi tarafýndan saldýrýlmasýna tepki gösterdi. "Ülkemizde maalesef uzun süredir, her konu gibi, tarihi þahsiyetlerde benden senden diye ayrýþtýrýlmakta, insanlar ortak duygulara sahip olunmasý gereken konularda bile kutuplaþtýrýlmakta baþta Atatürk olmak üzere pek çok tarihi devlet adamý itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr" diyen Kocatüfek, "Atatürk bu ülkenin ortak deðeridir. Atatürk bu ülkenin kilit taþýdýr. Öncelikle siyasilere ve toplum karþýsýnda konuþan herkese düþen görev kullandýðýmýz dil ve üsluba dikkat etmek olmalýdýr. Aksi takdirde toplumsal yaþantýmýzda tahribatlara yol açabiliriz. Bu vesile ile raporlu raporsuz tüm meczuplara bir kez daha sesleniyoruz. Atatürk'ten alacaklý deðilsiniz. Atatürk ve Cumhuriyete çok þey borçlusunuz" dedi. Haber Servisi

10 YILDIZ Tüm Bel Sen Çorum Þubesi ile Bahadýn Belediyesi arasýnda Toplu Ýþ Sözleþmesi imzalandý. Bahadýn Belediye Baþkaný Dilaver Özcan ve Meclis üyelerinin çalýþanlar adýna göstermiþ olduðu iyi niyetleri ile Toplu Ýþ Sözleþmesi imzalanmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný kaydeden Tüm Bel-Sen Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet, "Yapýlan toplu iþ sözleþmesi yalnýzca ekonomik deðil sosyal anlamda da katkýlar içermektedir. Yaþamýn kamu emekçileri adýna giderek zorlaþtýðý bu dönemde elbette ki ekonomik kazanýmlar çalýþanlar için hayati önem taþýmaktadýr. Belediye çalýþaný arkadaþlarýmýz, Bahadýn Belediye Baþkanýmýz ve Meclis üyelerinin de emekten emekçiden yana olumlu yaklaþýmlarý ile 20 yýlýnda ilk altý ay için aylýk net 18 ikinci altý ay için TL ek ücrete kavuþtu" dedi. Veldet, "Bizlere içtenlikle yaklaþan, çalýþan emekçilere karþý hiçbir fedakarlýktan kaçýnmayan Bahadýn Belediye Baþkanýmýz Dilaver Özcan'a örgütümüz ve üyelerimiz adýna teþekkür ediyoruz. Ayrýca göstermiþ olduklarý misafirperverlikten dolayý þükranlarýmýzý sunuyoruz. Kamu emekçilerinin ekonomik, demokratik, sosyal, siyasal, mesleki, hukuksal ve özlük haklarý için mücadele eden sendikamýz her koþulda mücadeleyi sürdürecektir. Kazanýmlarýmýzý daha yukarýlara taþýmak için tüm kamu emekçisi arkadaþlarýmýzý Tüm Bel-Sen'de örgütlenmeye çaðýrýyoruz. 201 yýlýnda Memur-Sen tarafýndan imzalanan satýþ sözleþmesi ile kamu çalýþaný memurlar ilk defa 20 yýlýnda enflasyon farkýndan mahrum býrakýlmýþtýr. Artan HABER Tüm Bel Sen ve Bahadýn Belediyesi TÝS imzaladý enflasyon karþýsýnda maaþlarýmýz erirken 20 yýlý için % + lük artýþa boyun eðen Memur-Sen yöneticilerinden hala bir ses çýkmamaktadýr. 20 yýlý bütçe görüþmelerinin sürdüðü bu günlerde Konfederasyonumuz KESK tarafýndan hak alma amaçlý bir dizi etkinlik düzenlenmiþ, geçmiþ yýldan kaynaklanan kayýplarýmýzýn telafi edilmesi ve halktan, emekten, emekçiden yana bir bütçe yapýlmasý için eylemlilik içerisine girilmiþtir" ifadelerini kullandý. Toplu Ýþ Sözleþmesini Bahadýn Belediyesi adýna imzalayan Belediye Baþkaný Dilaver Özcan ise, "Tüm Bel- Sen ile yapýlan bu sözleþmeye imza atmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyuyorum. Eski bir emekçi ve halen bir kamu emekçisinin eþiyim. Kamu personeli emekçi arkadaþlarýmýn yaþadýðý geçim sýkýntýsýný yakýndan biliyorum. Sosyal devlet anlayýþý içerisinde kamu çalýþanlarýnýn onurlu bir yaþam sürdürme adýna hak ettikleri ücretleri almalarý gerektiðine inanýyorum. Belediyemizin sýnýrlý imkanlarý ile çalýþanlarýn sosyal ekonomik ve demokratik haklardan faydalanabilmeleri adýna sözleþmeyi imzaladýk. Yapýlan sözleþmenin özellikle belde halkýna güleryüz ve kaliteli hizmet olarak yansýyacaðýný, personelimizi motive edeceðini düþünüyorum. Bizler her zaman çalýþanlarýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Yerel yönetimlerdeki insan gücü, hizmetlerin sürekliliði ve kalitesi açýsýndan kuþkusuz çok önemli. Halka daha iyi hizmet vermenin ön koþulu ise iþ yerinde çalýþma barýþýnýn saðlanmasýdýr. Ülkemizin için de bulunduðu ekonomik ve sosyal sorunlara karþý Bahadýn Belediyesi'nde bu çalýþma koþullarýný olanaklarýmýzý seferber ederek saðlýyoruz. Bir süredir memur arkadaþlarýmýzýn örgütü olan Tüm Bel-Sen ile sürdürdüðümüz görüþmelerin olumlu sonuçlanmasý da çalýþma barýþýna, emeðe olan saygýmýzýn göstergesidir. Belediyemiz, belde halký ve çalýþanlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi "Özel eðitim öðrencilerine karþý çok hassas olunmalý" TEMÝZLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM ÝL KÜLTÜR VE TURÝZM MÜDÜRLÜÐÜ KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK 10 ilimiz Müze ve Örenyerierine 8 kiþilik Temizlik hizmet alýmý sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :20/100 a)adresi: : Yeni Hükümet Binasý 8. Kat C Blok Gazi Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a)niteliði,türü ve miktarý :1 yýl süre ile 8 kiþilik temizlik ve kalarifer hizmeti.ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dökümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. :Ýlimiz Müze Müdürlüðü ve baðlý birimler b)yapýlacaðý yer c)süresi :Ýþe baþlama tarihi ,iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a)yapýlacaðý yer :Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Gazi Cad.Valilik Binasý 8.Kat Blok b)tarihi ve saati : Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümunu göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,.1.. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen teklif mektubu..1.. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat..1. ihale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz..1. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve malý yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir... Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:..1. Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % ( oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi... Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:..1.ýsteklinin kamu ve öze! sektörde yapsnýþ olduðu "Temizlik, kalorifer yakum, bakým onanm hizmetleri" tek olarak benzer iþ olarak kabul edilecektir..ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:.1. ihale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ît Kültür ve Turizm Müdürlüðü Gazi Cad, Valilik Binasý 8, Kat, C. Btok-Çorum adresinden satýn alýnabilir..2. ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ýi Kültür ve Turizm Müdürlüðü Gazi Cad. Valilik Binasý.Kat t C Blok Çorum adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 0 (Atmýþ) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihalaye teklif verilemez. 1.Diðer hususlar:teklif sýnýr deðerin altýnda tespit edilen isteklerin teklifleri,kanunun 8 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn No:128 Resmi ilanlar de Travel Turkey'de Çorum standýna ilgi yüksek Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ýn eþi Hamide Karataþ, ilçede faaliyet gösteren Ýlk Gülen Gözler Özel Eðitim Merkezinde öðrenim gören öðrencileri ziyaret etti. AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Ayþe Fikriye Yücel ve Kadýn Kollarý üyeleri ile birlikte öðrencileri ziyaret eden Karataþ, öðrencilerle tanýþarak sohbet etti.öðrencilerin yetenek ve el becerilerini geliþtirmek üzere yaptýklarý çalýþmalarý inceleyen Karataþ, öðrencilerle ayrý ayrý ilgilenerek geliþim durumu hakkýnda eðitimcilerden bilgi aldý. Karataþ öðrenci velileri ile de bir araya geldi. Kendisinin de Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezinde görev yaptýðýný ifade eden Karataþ, özel eðitim öðrencilerine karþý çok hassas olunmasý gerektiðini belirterek öðrenci velilerine tavsiyelerde bulundu. Ýlk Gülen Gözler Özel Eðitim Merkezi Müdürü Gülden Arzoðlu, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek özel eðitim öðrencilerine gösterilen ilgiden dolayý Karataþ ve beraberindekilere teþekkür etti. Haber Servisi Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarýnýn. günün de ziyaretçi akýný vardý. Fuarýn. gününde Çorum standýna olan ilgi eksilmeden devam etti. Travel Turkey Ýzmir Fuarý güzel tesadüflere de ev sahipliði yaptý. Alaca Nedim Tuðaltay Lisesi emekli Türkçe öðretmeni Yaþar Ensivri standý ziyaret edenler arasýndaydý. Ayný zamanda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül' ün 0 yýldýr görmediði orta okul öðretmeni olan Yaþar Ensivri ile eski öðrencisinin buluþmasýnda duygusal anlar yaþandý. Standý ziyarete gelen Zeki Gül'ün okul arkadaþý eski futbolcu Yalçýn Mýhçý'nýn da katýlýmýyla anýlarla dolu keyifli bir sohbet oldu. Çorum standýný ziyaret edenler arasýnda Amasya Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Kaya, Amasya Yamaç Bistro Sahibi Selami Çoban, Çorum eski Vali yardýmcýsý Manisa Þehzadeler Kaymakamý Ýsmail Çorumlu, Silver Holidays Director ü Stefanos Hajimanolis Chandrýs Hotels yöneticisi George L.Paldovsýs aðýrlandý. Mardin Valiliðinin davetleriyle Mardin standýnda yapýlan kokteyle katýlan Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru Çorum Belediye Kültür ve Sosyal iþler Müdürü Mustafa Ercan Mardin Vali Yardýmcýsý Ali Gül Doðan ve Izala Hotel Genel Müdürü Hüseyin Uður tarafýndan aðýrlandý. Haber Servisi

11 YILDIZ HABER 11 Türkiye Atletizm Federasyonundan Rektör Alkan'a teþekkür Ulukavakspor'u hakem engeldi: - Ulukavakspor, deplasmanda termespor ile -, berabere kalarak puanlarý paylaþtý. Karþýlaþmaya süretli baþlayan temsilcimiz rakibin kendi kalesine attýðý gol ile 1-0 galip duruma yükseldi. Golden sonra rakibine üstünlüðünü kabul ettiren Ulukavakspor sayýsýz gol posizyonlarýný deðerlendirmedi. Maçýn 8. Dakikasýnda ev sahibi ekip Sönmez ile eþitliði bularak skora dengeyi getirdi.1-1 ilk yarý bu skor ile bitmesi beklenirken, futbolda atamayan atarlar sözü yaþandý. Terme spor yenik duruma düþtüðü karþýlamadan 2. Dakikada galip duruma geçerek skoru 2-1,e taþýdý. Ýlk yarý bu skor ile kapandý.ýkinci yarýya süratli baþlayan Ulukavakspor. Dakikada Yusuf Cihan ile ev sahibi ekip karþsýnda beraberliði saðlayarak skoru 2-2 yaptý. Golden sonra þok yaþayan Termespor, Ulukavak karþýsýnda bocaladý. Maçýn 0. Dakikasýn da sahanýn baþarýlý ismi Ulukavaksporlu Yusuf Cihan galibiyeti getiren gole imza atan oyuncu oldu. Ulukavakspor ev sahibi ekip karþsýnda -2 üstün duruma geçti. Maçýn normal süresi Ulukavakspor'un -2, lik üstünlüðü ile tamamlandý. Maçýn hakemi Kütahya bölgesinden maça oynanmamýþ süre olarak dakika ilave etti. Termespor bütün hatlarý ile beraberlik golü için Ulukavakspor yarý alanýna oyunu yýktý hakeminde yardýmlarý sayesinde maçýn uzatma bölümünün uzatma dakikalrýnda..! beraberlik golünü bularak sahadan her iki takýmda birer puan ile ayrýldý.maç içinde rakibi ile girdiði bir ikili mücadele sonrasýnda ayaðýna darbe alan Sedat, sedye ile saha dýþýna alýndý. Yapýlan ilk müdale sonrasýnde ilçe hastenesinde ayaðnýný alçýya alýndýðý öðrenildi. (Yasin Yücel) Saha: Terme ilçe Hakemler: A.Ýlhan Aydýn, Bülent Eraykutlu, Hicri Yýldýrým Termespor: Murat, Emrah, Sefa, Kaþif, Hüseyin, caner, Mert, Fatih, Sönmez, Ýlker, Hakan Ulukavakspor: Ömer, Sedat (Fatih), Recep, M.Ali, Serdar, Emre, Arif (Yusuf Cihan), Onur, Yusuf Demir, Oðuzhan, Ahmet (Tuncay) Goller: Dk Hüseyin (Kendi kalesine), Dk ve 0 Yusuf Cihan (Ulukavakspor), Dk 8 Sönmez, Dk 2 Ýlker, Dk 90+ Uður (Termespor) 0-0 Aralýk 20 tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliðinde Çorum'da Uluslararasý Atletizm Federasyonlar Birliði (IAAF) tarafýndan düzenlenen "Çocuk Atletizmi Antrenör Eðitimi" seminerine vermiþ olduðu destekler nedeni ile Türkiye Atletizm Federasyon Baþkanlýðý tarafýndan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür belgesi takdim edildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Baþkaný Fatih Çintimar'ýn, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç tarafýndan görüþmeye çaðrýlmasý nedeni ile Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür belgesi Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Oyunlarý Genel Koordinatörü Necdet Ayaz tarafýndan takdim edilerek Federasyon Baþkanýnýn selamlarý iletildi. Görüþmede Üniversitemiz Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Erkan Demirkan, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku Kamuk ve Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Emrah Cerit de hazýr bulundu. Üniversitemize iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak Üniversitemizin her geçen gün yeni bir baþarýya imza attýðýna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eðitimi seminerinin Üniversitemizde düzenlenmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek Üniversitemizin baþarýlý çalýþmalarýnda yer alarak sürece katký saðlayan tüm paydaþlarýmýza teþekkür etti. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda teorik kýsmý ve Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda da uygulama kýsmý gerçekleþtirilen IAAF Çocuk Atletizmi Antrenörlük Semineri, Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Oyunlarý Koordinatörlüðü bünyesindeki Eðitim Kurulu üyesi Kocaeli Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðr. Gör. Ertay Sertak tarafýndan verildi.türkiye'de ilimizde. sý düzenlenen seminere Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu öðrencilerimiz katýldý. Seminerde ayrýca Ankara Üniversitesi öðretim üyesi Doç. Dr. Perican Bayar tarafýndan "Çocuk Psikolojisi" isimli sunum da gerçekleþtirdi. Etkinlik kapsamýnda -12 yaþ grubundaki kýz ve erkek öðrencilerin katýldýðý uygulamada katýlan 00 öðrenciye IAAF tarafýndan "Çocuk Sertifikasý" verildi. (Spor servisi) Ýkinci yarý 2 Ocak'ta baþlýyor Spor Toto 2. ve. Lig'de sezonunun ikinci yarý müsabakalarýnýn tüm programý açýklandý. Bu sezon ilk defa uygulanan sistem ile güneþin batýþ saatleri ve hava sýcaklýklarý dikkate alýnarak, müsabaka saatleri bölgesel olarak belirlendi. Bu programlama sayesinde kulüplerin seyahat ve konaklama giderlerinden de tasarruf etmeleri saðlanýyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerek duyulan hallerde deðiþiklik yapabilecektir. Buna göre Çorum Belediyespor ligin ikinici yarýsýna ( ) tarihinde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda Kýzýlcabölük maçý ile start verecek. Çorum belediyespor ve grupdaki diðer takýmlarda futbol sezonunu ( ) tarihinde oynayacaklarý karþýlaþmalar ile tamamlayarak sezonu kapatacaklar. Ancak gruplarýnda 2,, ve,inci olan takýmlar federasyonun belirleyeceði bir tarihde play of maçlarýný oynayarak gruplardan çýkmak için mücadele edecekler. (Yasin Yücel) Spor Toto.Lig 1.Grup'ta zirve hesaplarý yapan Tire 1922 takýmý Silivri'de Cumartesi günü oynanan Çatalcaspor karþýsýnda beklenmedik bir yenilgi alarak zirve yolunda büyük bir yara aldý. Maçýn bitiþ düdüðü ile birlikte az sayýda takýmlarýný desteklemeye gelen Çatalcalýlara giderek galibiyeti kutlayan Çatalcalý oyuncular kendilerine yapýlan tezahüratlara karþýlýk vermeyi de ihmal etmediler. Silivri Stadý'nda oynanan müsabakayý Çatalca Belediye Baþkaný Cem Kara, Silivri Gençlik ve Spor Müdürü Sinan Büyükparmaksýz, Silivrispor kulüp yönetimi, Alibeyspor Kulüp Baþkaný Ali Tonta ile birlikte çok sayýda Silivrili de müsabakayý takip etti.silivri Stadý'nda oynanan ve doksan dakikasý kaliteli bir oyuna sahne olan Çatalcaspor ve Tire 1922 arasýndaki mücadelede tek gol Ertunga'dan geldi. Çatalca Stadý'nýn bakýmda olmasý nedeni ile ilk devredeki tüm maçlarýný dýþ sahada oynayan Çatalcaspor Silivri Stadý'nda oynadýðý Tire maçýndan da üç puan ile ayrýlmasýný bildi. Geçtiðimiz hafta zirvenin takipçilerinden Zonguldak Kömür karþýsýnda iyi bir oyun ile 1-1 berabere ayrýlan Çatalcaspor kendi sahasýnda yine bir baþka zirveye oynayan ekiplerden Tire 1922 takýný aðýrladý. Maça her iki takýmda orta alaný kalabalýk tutarak baþladý. Baþtan sona kadar orta alan Çatalca Tire'yi tek gol ile vurdu: 1-0 mücadelesi þeklinde geçen maçýn 1.dakikasýnda Tire ceza alanýna yapýlan sert ortayý iyi takip eden golcü oyuncu Ertunga durumu 1-0 yaptý. Ýlk yarý atýlan bu tek golle tamamlandý. Ýkinci yarýya da ayný oyun anlayýþý içinde çýkan iki takýmýn cýlýz ataklarýnda her iki takýmýn kalecilerinin yerinde müdahaleleri maça damgasýný vurdu. Müsabakada baþka gol olmadý ve ilk yarýda bulduðu golü ile Çatalcaspor üç puana ulaþan takým oldu ve tehlikeli bölgeden bir adým daha uzaklaþtý. Stat: Silivri Hakemler: Murat Erdoðan 8 Çaðdaþ Çallýoðlu 8 Musa Yýlmaz 8 Çatalcaspor: Sercan 8, Oðuz 9, Evren 8, Hurþit 9, Sertaç 8, Ertunga 9, Muhammet 8 (90' Erhan?), Oðuzhan 8, Tayfun 8, Okan 9 (89' Murat ), Berk 8 (' Murat ) Tire 1922: Samet 8, Aykut (Can ), Ýsmail 8, Anýl 8, Serhat 8 (' Ozan Arif ), Taha 8, Feyyaz 8, Selçuk 8, Muhammet 8, Özcan 8, Alpaslan 8 (81' Egemen ) Gol: 1' Ertunga (Çatalca) Sarýkartlar: Selçuk, Ozan, Egemen (Tire 1922) Muhammet, Alp, Murat (Çatalcaspor) Bahçelievler KKSM'de Mevlana Haftasý etkinliði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Bahçelievler Kültür ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleþtirilen Mevlana Haftasý etkinliðine katýldý. Merkezde görevli Ýngilizce Öðretmeni Derya Karaca tarafýndan hazýrlanan etkinlik öncesi bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geleceðin emanet edileceði gençlerin güçlü bir bilgi ve donanýmla yetiþtirilmesi için Belediye olarak önemli çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini söyledi. Külcü, "Gençlerimiz ne kadar güçlü bir bilgiyle donanmýþ olarak yetiþirlerse o bilgiyi Mevlana gibi ne kadar hikmetle bezeyebilirlerse o kadar bizim olacaklar ve biz de yarýnlarýmýza güvenle bakacaðýz" dedi. Dünyanýn birçok yerinde eðitim sorununun devam etmesine karþýn Türkiye'nin bu sorunu aþmak üzere olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, "Yaþam kalýplarýmýzýn çoðunu farklý ülkelere bakarak oradan edinmeye çalýþýyoruz. Bizi biz yapan, bizi diðer insan topluluklarýndan ayýran çok yüce deðerlerimiz var. Biz elbette dünyayý takip edeceðiz. Dünyada olup bitenleri, geliþmeleri her alanda takip edeceðiz. Çocuklarýmýz Sheaksper'i Hegel'i de bilecekler. Ama Mevlana'yý da, Hacý Bektaþ-ý Veli'yi de Eyyup El-Ensari'yi de çok iyi bilecekler, bilmelidirler" ifadelerini kullandý. Çocuklarýný eðitim için Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi'ne gönderen anne ve babalarý da tebrik eden Baþkan Külcü, belediye bünyesinde yer alan gençlik merkezlerinden her çocuðun ve her kadýnýn istifade edebileceðinin altýný çizdi. Programda Mesnevi'den seçme þiirleri seslendiren merkezde eðitim alan öðrenciler Melisa Ýlayda Býyýksýz, Yaren Gülnaz, Zehra Bayram ve drama öðretmeni Bilgehan Geniþ katýlýmcýlardan bol bol alkýþ aldý. Baþkan Külcü ile birlikte programa AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir ve Turhan Candan, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ile çok sayýda öðrenci velisi de katýldý. Haber Servisi

12 08 ARALIK 20 PAZARTESÝ Cezaevi yönetiminden çiçek Çorum Belediyespor, Gazi Osmanpaþaspor maçý öncesi maçýn hakemlerine, misafir takým kaptanýna ve Çorum belediyespor'a cezaevi müdürlüðünden çiçekler takdim edildi. Seremoni sonrasýnda Çorum cezaevi müdürü maçý izlemeye gelen yarý açýk cezaevi mahkumlarý adýna hakemlere, misafir takým oyuncularýna, hakemlere ve Çorum belediyespor takým kaptaný Nedime çiçek takdim etti. Cezaevi müdürü Halit Çanga, hakemlere, misafir takým oyuncularýna ve Çorum Belediyespor'a baþarý dileklerinde bulundu. (Yasin Yücel) Adým adým zirveye: 2-1 Turgay bu posizyonda topu iki direðin birleþtiði yere niþanladý Çorum belediyespor ligin alt sýrasýnda bulunan gazi osmanpaþaspor'u 2-1 maðlup ederek puaný hanesine yazdýran takým oldu. Karþýlaþmayý vali Ahmet kara da ilk kez izledi. Belediyespor aldýðý puan ile haftayý en karþý kapatan takým olurken, lider Darýca gençlerbirliði ile arasýndaki puan farkýný,e indirdi. Karþýlaþmaya futbol severler ilgi gösterdi. Ancak maçýn ikinci yarýsýnda taraftar gruplarý maç ý býrakarak, bir birleri ile karþýlýklý sloganlar atarak, dýþarýya davet ettiler. Maçýn içinde yakýþmayan görüntüler yaþanmasýna neden oldu. Belediyespor galibiyet golü bulmak için ataklar yaparken, tarfatlar bir birleri ile karþýlýklý sözlü sataþmalar yapmasý belediyespor taraftarlarýna yakýþmayan görüntü olarak maç notlarýnda yer aldý. Çorum belediyespor, maçýn. Dakikasýnda Turgay'ýn ayaðýndan penaltý vuruþundan yararlanamadý. Seyirci desteðinide arkasýna alarak maça süratli baþlayan Çorum belediyespor maçýn daha. Dakikasýn da Gaziosmanpaþasporlu Ýbrahim Eren'in kendi kalesine attýðý attýðý gol ile 1-0 üstün durma geçti. Golden sonra moral bozukluðu yaþayan Ýstanbul temsilcisi Gazi osmanpaþaspor, golün þokunu çabuk üzerinden atarak maça ortak oldu. 20. dakikada geliþen Gazi Osmanpaþaspor ataðýnda ceza alaný içinde topla buluþan Uður, aþýrtma bir vuruþ ile Gazi Osmanpaþaspor'un beraberlik golünü Belediyespor filelerine gönderdi. 1-1 Golden sonra bu kez belediyespor þok yaþadý. Bu þoku seyircinin de desteði ile üzerinden atan Kýrmýzý siyahlýlar, maçýn. Dakikasýnda bir de penaltý vuruþundan yararlanamadý. Bu dakikada ceza alaný içinde topa elle müdahale eden Ahmet, Belediyerspor'a penaltý kazandýrdý. Topun baþýna Turgay geçti. Turgay topu filelere göndermek yerine iki direðin birleþtiði noktaya niþanlayýnca Çorum belediyespor galibiyet þansýný kaçýrdý. Ýlk yarýda baþka gol olmayýnca iki takýmda soyunma odasýna 1-1,lik beraberlik ile gitti. Ýkinci yarýya belediyespor Sefa'nýn yerine Osman Bodur'u alarak baþladý. Gazi osmanpaþa spor ikinci yarýda ilk yarýya göre belediyespor kalesine sýk sýk tehlikeli ataklar ile gelmeye baþladý.belediyespor savunmasý bu ataklarý kaleci fatih ile uzaklaþtýrdý. Belediyespor galibiyet golü için oyunu rakip alana tamamen yýktý. Ancak saha zeminin çok kötü olmasý belediyesporlu futbolcularýn rakip kalede topla mücadele etmek yerine saha zemini ile mücadele etmeleri üstünlük sayýsýný bulmakta sýkýntýlar yaþadý. Bu skýntý maçýn 8. Dakikasýnda sona erdi. Savunmadan ileri çýkan Akýn, ceza alaný sað çaprazýndan topa çok sert vurdu. Topa kaleci hamle yapmakta geçikince top 90 dan tabir edilen yerden fileler ile kucaklaþtý.2-1 Golden sonra belediyespor ve Gazi Osmanpaþaspor ataklar geliþtirse de maç Belediyespor'un 2-1 üstünlüðü ile sona erdi. MAÇTAN DAKÝKALAR Dk : GOOL: Sað taraftan belediyespor Burak ile gazi osmanpaþa ceza alanýnýný yan çizgisine geldi. Burak, altýpas içinde çaðlar'a pasýný aktardý. Arkadan gelen Ýbrahim, ters bir vuruþ ile topu kendi kalesine gönderdi. 1-0 Dk 8: Turgay çalýmlar ile Rakip ceza alaný içine girdi. Sert þutunda kaleci topu kornere çeldi. Dk 20 GOL: gazi Osmanpaþa ileri uç elemenlarý belediyespor'un savunmasýndaki boþluðu iyi deðerlendirdi.bu dakikada belediyespor savunmasý arkasýna atýlan uzun topla buluþan Uður, kaleci fatih'in üzerinden topu filelere gönderdi. 1-1 Dk : bu dakikada gazi osmanpaþaspor ceza alaný içinde oluþan karambolde Gazi Osmanpaþaspor dan Ahmet topa eli ile müdahale yapýnca maçýn hakemi penaltý noktasýný iþaret etti. Topun baþýna Turgay geçti. Turgay topu file yerine direklere niþanlayýnca Belediyespor adýna mutlak bnir golü kaçýran isim oldu. Ýlk yarýda baþka gol olmayýnca her iki takýmda soyunma odasýna 1-1 berbaberlik ile gitti. ÝKÝNCÝ YARI Dk : Osman sol taraftan ceza alaný yan çizgisine kadar topla hareketlendi. Ceza alaný içinde çaðlar'a pasýný aktardý. Çaðlar topun geliþinekafa ile dokundu top kalecinin kucaðýnda kaldý. Dk : Gazi Osmanpaþa tehlikeli geldi. Bu dakikada Emrah, Belediyespor ceza alaný içine topu gönderdi. Armaðan topa vurmakta geçikince arkadan topa ayak koyan Nedim topu kornere gönderdi. Dk 8 GOOL: Belediyespor köþe atýþý kazandý. Ceza alaný içine gönderilen topa gazi savunmasý kafa ile topu ceza alaný dýþýna gönderdi. Posizyonu iyi takip eden Akýn gerilerden gelerek topa çok sert vurdu top kalecinin bakýþlarý arasýnda top doksan tabir edilen yere gitti.2-1 Golden sonra her iki takýmda orta alan þeklinde bir mücadele ortaya koyarken Belediyespor, son haftalardaki yükseliþini gazi osmanpaþaspor karþsýndada sürdürerek zirveye bair adým daha yaklaþarak lider darýca gençlerbirliði ile arasýnda ki puan farkýný da puana indirdi. Saha: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Hakemler: Veli Karakaya 8 Koray cankaradedeli 8 Hasan Okan Baylan 8 Çorum Belediyespor: Fatih, Eray 8, Burak, (Dk 89 Okan 2), Çaðlar, Turgay Ali (Dk 0 Ender ) Nedim 8, Furkan, Oðuzhan 8, Akýn 8, Sefa (Dk Osman ) Gaziosmanpaþa: Murat, Aykut, Ahmet Uður, Yiðit,(Dk Muhammed ) Emrah, Engin (Dk 82 Burak 2), Ethem, Ýbrahim, Deniz (Dk 1 Armaðan ), Onur Goller: Dk Ýbrahim (Kendi kalesine), Dk 8 Akýn (Çorum belediyespor) Dk 20 Uður (Gazi Osmanpaþa) TOPLU SONUÇLAR Çorum Belediye-G.Osmanpaþa: 2-1 Niðde Bld.spor-Kýrýkhanspor: 1-0 Adliyespor-Manavgatspor: 1-2 Tuzlaspor-Zonguldakspor: 1-1 Ýstanbulspor-Darýca G.B.: 2-1 Þekerspor-Akçaabatspor: 0-0 Batman Petrol-Bursa Nilüfer: 0-1 Çatalcaspor-Tire 1922spor: 1-0 Bozöyükspor-Kýzýlcabölük: 0- (Hük.) PUAN DURUMU Darýca G.B. Tuzlaspor Zonguldakspor Çorum Belediye Ýstanbulspor Bursa Nilüfer Niðde Bldspor Tire 1922 spor Kýzýlcabölükspor Ankara Adliye Manavgatspor Çatalcaspor Kýrkhanspor Trabzon Akç. Batman Petrol Tutap Þekespor Gaziosmanpaþa Bozöyükspor O G B M A Y P HAFTANIN MAÇLARI Darýca G.B.-Çorum Belediye Akçaabatspor-Bozöyükspor Kýrkhanspor-Çatalcaspor Ýstanbulspor-Adliyespor Tire 1922spor-Tuzlaspor Bursa Nilüfer-Gaziosmanpaþa Kýzýlcabölük-Batman Petrol Zonguldakspor-Þekerspor Manavgatspor-Niðde Bld.spor

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU.

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KAMIÞLI, 28 Mart 2001 tarihi itibariyle H.Ö. Sabancý Holding Çimento Grubu Baþkanlýðý'na atanmýþtýr.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gazetemizi ziyaret eden Vali Ahmet Kara, Çorum da Kalkýnma Ýdaresi kurulmasý gerektiðini söyledi.

ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gazetemizi ziyaret eden Vali Ahmet Kara, Çorum da Kalkýnma Ýdaresi kurulmasý gerektiðini söyledi. Çorum dan Akdeniz e demiryolu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, Samsun'dan Çorum'a Kýrýkkale'ye Kýrþehir'e, Aksaray'a Ulukýþla'ya oradan da Adana'ya, Mersin'e yani Lütfi Elvan Akdeniz'e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SAYFA 12 7 ARALIK 2018 Okullararasý Yýldýz Erkekler Atatürk Kupasý heyecaný sona erdi Merkez YBO þampiyon Okullararasý düzenlenen Yýldýz Erkekler Atatürk'ü Anma Hentbol Turnuvasý'nda Kerebi Gazi Ýmam Hatip

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

01 Kasým 2018

01 Kasým 2018 Geri Dönüþüm Markasý... www.adametal.com.tr 01 Kasým 2018 Ada Metal Demir Çelik Geri Dönüþüm San. ve Tic. A.Þ. 1956 yýlýndan bu yana, özellikle metal sektöründe, fabrikalarýn üretim artýklarýný toplayýp

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI ENCÜMEN VE KARARLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 35. maddesi gereði Baþkanlýk Makamýnca Encümen Gündemine girmek üzere havale edilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar 2017 Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SAYFA 15 28 ARALIK 2018 Genç futbolcu Oðuzhan Batman tekrardan sahalara dönmek için gün sayýyor. Genç futbolcu ameliyat oldu Rýfat KARA Yeni Çorumspor U19 takýmýnýn baþarýlý futbolcusu Oðuzhan Batman sakatlýðý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur.

Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur. POWERED BY Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur. Corporate Stars her yýl Türkiye nin en iyi kurumsal firmalarýný bir araya getirir. Oluþturduðu sinerji

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

DOÐA KOLEJÝ 2019 BURSLULUK SINAVI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI

DOÐA KOLEJÝ 2019 BURSLULUK SINAVI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI 13 OCAK 2019 4, 5,, 7,, 9, ve 11. sınıflar için %0 e varan burs imkânı DOÐA KOLEJÝ 2019 BURSLULUK SINAVI VELÝ BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI Değerli Anneler ve Babalar, Doða Koleji olarak ve 13 Ocak 2019 tarihlerinde

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur.

Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur. POWERED BY Corporate Stars, Türkiye nin en iyi markalarını bir araya getiren sosyal bir iş platformudur. Corporate Stars her yýl Türkiye nin en iyi kurumsal firmalarýný bir araya getirir. Oluþturduðu sinerji

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı