İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 TÜRKİYE DE OTOMOTİV SONRASI DURUMU Sayı:25 Bahar 2014s SANAYİNİN 2008 KRİZİ Nuray TEZCAN1 ÖZET Otomotiv sanayi Türkiye nin önde gelen sanayilerinden biridir ve 2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik krizden etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı, kriz sonrası otomotiv sanayinin durumunu ortaya koymaktır. Bu amaçla, İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan veriler kullanılarak 25 firma için 2007 ve 2008 yıllarına ait finansal göstergeler karşılaştırılmıştır. Veriyi analiz etmek için, Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları testi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre; ihracat dışında, firmaların finansal göstergelerinin kriz öncesi duruma ulaştığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Otomotiv Sanayi, Türkiye Ekonomisi, Kriz,Wilcoxon İşaretli Sıra Testi CONDITION OF AUTOMATIVE INDUSTRY IN TURKEY AFTER 2008 CRISIS ABSTRACT Automative Industry is one of the leading industry in Turkey and it has affected from economis crisis occurred in the world in The aim of this study is to state the condition of automative industry after crisis. For this purpose, financial indicators that belong 2007 and 2011 for 25 firms were compared by using data that released by Istanbul Chamber of Industry. To analyze data, Wilcoxon s Sign Rank Test was employed. According to result obtained from analysis it has been found that financial indicators of the firms could reach the condition before crisis except export indicator. Keywords :Automative Industry, Turkish Economy, Crisis, Wilcoxon s Sign Rank Test 1 Yrd.Doç.Dr., Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul,

2 Nuray TEZCAN 1. GİRİŞ Otomotiv sanayi, motorlu karayolu taşıtlarının üretildiği ana sanayi ile bu ana sanayinin belirlediği teknik dokümanlara uygun orijinal ya da eşdeğer aksam, parça, modül ve sistem üreten yan sanayinin tümünü kapsayan büyük bir sanayi koludur (T.C. Sanayi Bakanlığı, 2011). Türkiye de otomotiv sanayi, 1960 lı yıllardan itibaren gelişmeye bağlamış, önceleri ithal ikamesi anlayışı hakim iken, sonraları sırasıyla yerlileştirme ve otomobil üretimi, kapasite ve teknoloji yatırımları, küresel rekabet ve 2000 li yıllardan itibaren sürdürülebilir küresel rekabet anlayışı hakim olmuştur (T.C. Sanayi Bakanlığı, 2011). Bu anlayışla birlikte dünya standartlarında, pazara kalitesi yüksek ürün sunabilmek için; Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları, ileri teknolojinin kullanılması, tedarikçilerle işbirliği, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi gibi konularda ilerleme kaydedilmiştir. Dünyada olduğu gibi, Türkiye de de gerek ihracattaki potansiyeli, gerekse yarattığı istihdam bakımından ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan otomotiv sanayi, 2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik krize paralel olarak küçülmüş daha sonra tekrar toparlanmaya başlamıştır. Bununla birlikte, 2012 yılında ekonominin yavaşlaması, otomotiv sanayini etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı, yaşanan 2008 krizin otomotiv sanayi üzerindeki etkisini belirlemek ve kriz öncesi değerlere ulaşıp ulaşılmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, otomotiv sanayinde kriz öncesi ve kriz sonrasına ait finansal göstergeler karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, literatürde Türk otomotiv sanayi ile ilgili olarak yapılmış çalışmalardan bazılarına yer verilmiş ve üçüncü bölümde otomotiv sanayinin Türkiye deki gelişimi ve ülke ekonomisi içindeki önemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise, finansal göstergeler ile istatistiki bir uygulama yapılmıştır. Beşinci ve son bölümde ise sonuçlar özetlenerek, bulgular ışığında önerilere yer verilmiştir. 2. LİTERATÜR TARAMASI Literatürde otomotiv sanayinin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi konusunda, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine dair çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Türk otomotiv sanayinin, firma ve endüstri ölçeğinde ekonomik performansını verimlilik ve teknik etkinlik ile araştıran çalışmada, Veri Zarflama Analizi kullanılmış ve sonuç olarak firmaların verimlilik düzeylerinin yıldan yıla farklılık gösterdiği ve özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde verimliliğin düştüğü görülmüştür. Ayrıca firmaların optimum üretim ölçeğinde üretim yapmadığı belirlenmiştir (Çoban, 2007:17-36). Türk otomotiv sanayinde yaşanan problemleri, sanayinin ekonomiye katkısını ve geleceğe dönük beklentilerini inceleyen çalışmada; sanayinin rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için verimlilik, üretim, ihracat gibi konularda ilerlemek zorunda olduğu ve dünyada hızla gelişen teknolojilerin yakından takip edilmesi gerektiği, 92

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 ana ve yan sanayi arasında işbirliğinin, teşviklerin ve Ar-Ge yatırımlarının arttırılması gerektiği vurgulanmıştır (Görener ve Görener, 2008: ) Yapılan bir diğer çalışmada, 2008 yılında yaşanan krizin Türk otomotiv sektörüne olan etkisi araştırılmış; uygulanan vergi indirimine karşın sektörde beklenen düzeyde bir canlanma olmadığı vurgulanmıştır. Sektörün gelişmesi için daha yüksek bir vergi indirimine ihtiyaç olduğu ve Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) yatırımına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir (Engin ve Polat, 2010: 35-43) Otomotiv sanayinde inovasyon konusunu ele alan çalışmada ise; inovasyon alanında öne çıkan firmaların etkinlikleri ile inovasyon kapasiteleri arasındaki ilişki araştırılmıştır yılları arasında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 de yer alan otomotiv firmalarını kapsayan çalışma sonuçlarına göre, inovasyon kapasitesi ile firma etkinliği arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunmuştur (Aras vd., 2010). 3.OTOMOTİV SANAYİNİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ VE 3.1. Otomotiv Sanayinin Türkiye deki Gelişimi Otomotiv sanayi, dünya ekonomisi içinde önemli bir role sahiptir ve bugün küresel ölçekte yaklaşık 20 ülkede faaliyet gösteren 50 motorlu taşıt üreticisi bulunmaktadır. Önemli otomotiv üreticileri arasında özellikle İtalya, Fransa, İspanya ve Japonya gelmektedir. Dünyada önemli otomotiv üreticilerinden bir olan Türkiye, 2012 yılında dünya otomotiv üretiminin %1,26 sını gerçekleştirerek 16. sırada, 2013 yılında ise 17. sırada yer almıştır. (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı [TEPAV], 2013: 15). Tablo 1 de, 2013 yılı itibarıyla motorlu taşıt üretimi bakımından dünyanın ilk 20 ülkesi ve aynı ülkelerin döneminde gerçekleştirdikleri üretim miktarları verilmektedir. Tablo 1. incelendiğinde 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası hemen hemen tüm ülkelerde üretimin düştüğü, 2010 ve 2011 yıllarındaki iyileşmenin ardından özellikle Avrupa ülkelerinde 2012 yılında üretim miktarında tekrar bir azalmanın gerçekleştiği görülmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta BRIC2 ülkelerinin durumudur. BRIC ülkelerinin yıllara göre üretimi, Rusya haricinde artmaktadır. Önümüzdeki 15 yıl içinde dünya otomotiv pazar ve üretiminin yoğun bir şekilde Asya ülkelerine kayması ve 2028 de dünya otomotiv pazar ve üretiminin yaklaşık %50 sinin BRIC ülkelerinde olması beklenmektedir. (TEPAV, 2013: 20) 2 Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin 93

4 Nuray TEZCAN Tablo Döneminde Dünya da Otomotiv Üretimi (adet) Ülkeler Çin ABD Japonya Almanya Güney Kore Hindistan Brezilya Meksika Tayland Kanada Rusya İspanya Fransa İngiltere Endonezya Çek Cum Türkiye İran İtalya Polonya Kaynak: OICA Türkiye de otomotiv sanayi, özellikle 1990 lı yıllardan bugüne hızla gelişmiş ve ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir paya sahip olmuştur. Tablo 2. de döneminde gerçekleşen üretim ve ihracat miktarları Tablo 3. te ise, döneminde gerçekleşen kapasite kullanım oranları verilmektedir. Tablolar birlikte incelendiğinde üretim ve ihracat miktarının ve buna bağlı olarak kapasite kullanım oranının 2003 yılından itibaren arttığı, 2008 yılında yaşanan ekonomik krizden sonra üretimin, ihracatın ve kapasite kullanım oranının düştüğü, bununla birlikte 2010 yılı itibarıyla değerlerin artmaya başladığı görülmektedir yılında yaşanan krizden sonra, krizin etkilerini azaltmak ve sanayide hareketlilik sağlamak amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nde yapılan indirim sanayide olumlu etki yaratmış, fakat bu iyileşme uzun vadeli olmamıştır. 94

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Tablo 2. Türkiye de Dönemi Otomotiv Sanayinde Üretim ve İhracat Miktarı Yıllar Üretim (adet) İhracat (adet) İhraç Edilen Pay (%) , , , , , , ,026, , ,132, , ,171, , , , ,124, , ,234,637 1,115, , , ,166, , Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2013 Tablo 3. Otomotiv Sanayinde Dönemi Kapasite Kullanım Oranı Yıllar Kapasite Kullanım Oranı (%) Kaynak: OSD, 2003-I Otomotiv sanayi, 2008 yılında yaşanan krizden etkilenmesine rağmen, kriz sonrası dönemde de ekonomideki önemli sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. İSO tarafından her yıl yapılan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasına göre; 2012 yılında kârlılık, yaratılan katma değer, ihracat ve işgücü verimliliği göstergelerinde üst sıralarda yer almaktadır (İstanbul Sanayi Odası [İSO], 2013). Bununla birlikte, yaşanan krizin etkisiyle otomotiv sanayinde faaliyet gösteren firmalar ya küçülmüş ya da rekabete dayanamayarak kapanmıştır döneminde otomotiv sanayinde İSO 500 sıralamasında yer alan firma sayısının 95

6 Nuray TEZCAN giderek azaldığı Şekil 1 de görülmektedir yılında firma sayısı 43 iken, bu rakam 2012 yılında 34 e düşmüştür Firma Sayısı Şekil 1. Otomotiv Sanayinde Döneminde İSO 500 Sıralamasına Giren Firma Sayısı Kaynak: İSO, 2003 İSO 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasına giren otomotiv sanayindeki firmaların üretimden satışları ve satış hâsılatları 2008 krizinden sonra azalmakla birlikte, daha sonra iyileşme göstererek artmış ve 2012 yılında dünyada yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle tekrar azalmıştır. Zaman içinde meydana gelen değişim Şekil 2 de görülmektedir. 3 İSO 500 sıralamasında yer almalarına rağmen adlarının ve bilgilerinin açıklanmasını istemeyen firmalar bulunduğu için, bu bölümdeki hesaplamalar verileri açıklanan firmalara göre yapılmıştır. 96

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar Üretimden Satışlar (Net) (TL) Satış Hasılatı (Net) TL Şekil 2. Otomotiv Sanayinin Döneminde Üretimden Satışlar ve Satış Hâsılatı Kaynak: İSO, 2003 Otomotiv sanayindeki firmaların özkaynak toplamları 2007 yılından 2011 yılına kadar aynı kalmasına rağmen 2012 yılında azalmıştır. Aktif toplamı ise 2007 yılından 2009 yılına kadar hemen hemen aynı seviyede kalmış, daha sonra 2011 yılına kadar artış göstermiş, 2012 yılında ise azalmıştır. Şekil 3 de görüldüğü gibi, özkaynak ve aktif toplamında 2008 krizinden daha çok, 2012 yılındaki durgunluk etkisini göstermiştir Özkaynak (TL) Aktif Toplamı (TL) Şekil 3. Otomotiv Sanayinin Döneminde Özkaynak ve Aktif T. Kaynak: İSO,

8 Nuray TEZCAN Otomotiv sanayinde belirtilen dönemde ihracatta önemli dalgalanmalar meydana gelmiştir. Kriz yılından sonra keskin bir düşüş yaşayan ihracat, bu yıldan sonra artmaya başlamış, 2012 yılında tekrar azalmıştır. İhracatın, zaman içindeki değişimi Şekil 4 de görülmektedir İhracat (bin $) Şekil 4. Otomotiv Sanayinin Döneminde Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı Kaynak: İSO, Otomotiv Sanayinin Türkiye Ekonomisi İçin Önemi Otomotiv sanayi bugün, Türkiye de imalat sanayi kapsamında faaliyet gösteren ana sektörlerden biri olup, ekonominin gelişmesinde ve ekonomik istikrarın sürdürülebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu durumun en önemli nedeni, otomotiv sanayinin birçok sektörle bağlantılı olmasıdır. Otomotiv sanayi demirçelik, hafif metaller, petro-kimya, lastik, plastik gibi temel sanayi dallarının başlıca ürün alıcısıdır ve otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmelerin paralelinde bu sektörleri de teknolojik gelişmeye zorlayan ve katkı sağlayan bir sektördür. Turizm, alt yapı ve inşaat ile ulaştırma ve tarım sektörlerinin gerek duyduğu her çeşit motorlu ve motorsuz araçlar otomotiv sektörü ürünleri ile sağlanmaktadır (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2013) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ilk 10 firma içerisinde, otomotiv sanayinden 3 firma (Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ve TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.) bulunmaktadır yılında İSO 500 Büyük Sanayi Kuruşu sıralamasında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 36 firma bulunmaktadır. Bu firmalar, toplam ihracatın %21,9 unu gerçekleştirerek birinci sırada yer almıştır. Aynı çalışmaya göre, imalat sanayi genelinde, istihdam yaratma bakımından 10 sanayi arasında %15,1 ile üçüncü, brüt katma değer açısından ise %7,6 ile dördüncü sırada yer almıştır. Tablo 1 98

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 incelendiğinde otomotiv sanayi; üretimden satışlarda Gıda, İçki ve Tütün Sanayinden sonra ikinci sırada olduğu görülmektedir. Aktif toplamında dördüncü, ihracatta birinci sırada olan otomotiv sanayi diğer sanayilerle hemen hemen aynı sayıda çalışan istihdam etmektedir. İstihdam alanında Türk ekonomisine yaptığı katkı, otomotiv sanayinin en önemli özelliklerinden biridir (İSO, 2013). Otomotiv sanayinin, 2012 yılı için seçilmiş göstergelerle, İSO 500 içinde yer alan diğer sanayilerle karşılaştırılması Tablo 4 de verilmektedir. Tablo Yılında Otomotiv Sanayinin Çeşitli Göstergeler Bakımından Diğer Sanayilerle Karşılaştırılması Sanayi Adı Firma Sayısı (adet) Gıda, İçki ve Tütün 107 Sanayi Dokuma, Giyim Eşyası, 52 Deri ve Ayakkabı Sanayi Metal Eşya, Makine Teçhizat 65 ve Mesleki Aletler Sanayi Otomotiv 36 Sanayi Kaynak: İSO, 2013 İhracat (bin $) Ücretle Çalışan Ortalaması (adet) 54,466,640,422 54,298,614,801 5,311, ,889 15,308,686,407 20,442,129,271 3,549,140 81,072 39,211,864,613 41,549,556,344 11,422,643 87,826 41,339,034,419 29,225,438,254 13,976,855 81,649 Üretimden Satışlar (TL) Aktif Toplamı (TL) Ekonomik gelişmenin en önemli göstergelerinden biri olan ihracat, Türkiye gibi dış ticaret açığı sorunuyla karşı karşıya olan bir ülke için ayrıca önem taşımaktadır. Otomotiv sanayinin ihracat alanında önemli ölçüde ekonomiye katkısı bulunmaktadır. Sektörel bazda, İSO 500 Sanayi Kuruluşu tarafından yapılan toplam ihracat içinde otomotiv sanayinin payı, diğer sanayilerle birlikte Tablo 5 de verilmiştir. Adı geçen tabloda görüldüğü gibi, otomotiv sanayinin

10 Nuray TEZCAN döneminde toplam ihracat içindeki payı, diğer sektörlere göre oldukça fazladır. Bununla birlikte; aynı dönemde otomotiv sanayinin toplam ihracat içindeki payı giderek azalmıştır. Tablo 5. İSO 500 Kuruluşu Kapsamında İhracatın Döneminde Sektörlere Göre Dağılımı (%) Sanayi Adı Gıda, İçki ve Tütün Sanayi ,9 4,5 6,7 7,2 7,4 8,3 7,5 5,5 6,2 5,9 5,8 5,6 Metal Eşya, Makine Teçhizat ve Mesleki Aletler Sanayi 16,0 14,0 18,0 18,5 16,9 17,9 Otomotiv Sanayi 31,5 26,5 27,5 26,0 25,3 21,9 Diğer Sekiz Sanayi 40,1 49,5 41,6 42,4 44,6 46,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Dokuma, Giyim Eşyası, Deri ve Ayakkabı Sanayi TOPLAM Otomotiv sanayinin özellikle inovasyon faaliyetleri konusunda ekonomiye olan katkısı incelenmesi gereken diğer bir noktadır. Günümüzde, hızla artan rekabet karşısında rakipleriyle mücadele edebilmek için inovasyon faaliyetlerine hız veren Türkiye son 10 yılda önemli gelişmeler kaydetmesine rağmen dünya sıralamasında hala alt sıralarda yer almaktadır. İnovasyon konusunda dünyada üst sıralarda olmayı hedeflemesine rağmen INSEAD tarafından her yıl yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi ne göre, 2007 yıllında 45. sırada olan Türkiye, 2012 yılı sonunda 74. Sıraya gerilemiştir (INSEAD, 2013). Ülkemizin inovasyon konusunda öngördüğü noktada bulunabilmesinde otomotiv sanayi önemli bir rol üstlenmektedir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan raporda, Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlar; Ar-Ge harcaması, Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) araştırmacı sayısı ve dış ticaret göstergeleri baz alındığında otomotiv, makine imalatı ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörleri olarak belirtilmiştir (TÜBİTAK, 2010:6) Buna bağlı olarak, adı geçen sektörlerde yoğun olarak Ar-Ge harcaması ve insan kaynağına yatırım yapıldığı görülmektedir. Otomotiv sanayinin, TÜBİTAK tarafından sağlanan destek programlarından aldığı pay dikkat çekici niteliktedir döneminde bu programlara yapılan proje 100

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 başvurularının sektörlere göre dağlımı incelendiğinde; otomotiv sektörü %9 ile dördüncü, desteklenen proje sayısı bakımından %10 ile dördüncü, hibe edilen destek miktarı bakımından %28 ile birinci sıradadır (TÜBİTAK, 2013) 2012 yılı itibarıyla kurulan 134 Ar-Ge Merkezi nden 12 tanesi otomotiv sanayinde, 37 tanesi otomotiv yan sanayinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca bu Ar-Ge merkezlerinde çalışan toplam kişiden %32,17 si otomotiv ve otomotiv yan sanayinde görev yapmaktadır (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012). Otomotiv sanayinin inovasyon faaliyetleri için önemi, beş yıllık kalkınma planlarında da kendisini göstermektedir. Dokuzuncu Kalkınma Planı nda 2013 yılı sonunda Ar-Ge harcamalarının Gayri Sâfi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) içindeki payı %2 olarak hedeflenmişti (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2006). Aynı planda, otomotiv sanayinde, yüksek katma değer yaratan, sürdürülebilir rekabet gücü bulunan, öncelikle gelişmiş pazarlara ihracatı hedefleyen ve gelişmiş Ar-Ge yeteneğine sahip bir sanayi yapısı oluşturulması öngörülmekteydi. Bununla birlikte 2013 yılı sonunda, Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı olarak öngörülen %2 lik hedefe ulaşılamamıştır. Onuncu Kalkınma Planı nda ise, 2018 yılı sonunda Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payının %1,8 olması hedeflenmektedir. Bu amaçla, otomotiv sanayinde tasarım ve Ar-Ge süreçlerinin geliştirilerek katma değerin arttırılması hedeflenmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013). 4.UYGULAMA Çalışmanın uygulama bölümünde, otomotiv sanayinin 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası çeşitli finansal göstergeler bakımından kriz öncesi durumuna gelip gelmediği belirlenmeye çalışılmıştır krizi, dünyada ve Türkiye de çok sayıda sektörü etkilediği gibi, otomotiv sanayini de olumsuz etkilemiş, bununla birlikte kriz sonrası yaşanan durgunluğa rağmen göstergeler iyileşme sürecine girmiştir. Çalışmadaki en önemli kısıt açıklanan veri türünün azlığıdır. İSO tarafından açıklanan veriler arasında özellikle inovasyon ile ilgili verilerin bulunmaması sonuçların her yönüyle ele alınıp yorumlanmasını güçleştirmektedir Veri ve Yöntem Otomotiv sanayinin kriz sonrası durumunu belirlemek amacıyla İSO tarafından her yıl yapılan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasından yararlanılmıştır. İSO tarafından gerçekleştirilen 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında her yıl sıralamayla birlikte firma sayıları da değişmektedir. Sağlıklı bir sonuca ulaşılabilmesi için değerlendirmenin aynı firmalar üzerinde yapılması gerektiğinden 2007 ile 2011 yıllarının her ikisinde de sıralamaya giren 25 firma belirlenerek, bu firmalara ait veriler kullanılmıştır. (İSO, 2003). Belirlenen firmaların listesi Ek1 de verilmiştir. Çalışmanın önceki bölümlerinde açıklandığı gibi, 2008 yılında yaşanan krizden sonra göstergeler 2011 yılında normalleşmeye 101

12 Nuray TEZCAN başlamış ve bu nedenle karşılaştırma 2007 ve 2011 yılları için yapılmıştır. Ayrıca, 2012 yılı için de karşılaştırma gerçekleştirilmiştir. Analize dahil edilen firmalar, 2007 yılında otomotiv sanayinde gerçekleşen toplam üretimden satışın %87 sini, brüt katma değerin %84 ünü, ihracatın %92 sini oluşturmakta, toplam çalışan sayısının %75 ini istihdam etmektedir. Aynı firmalar 2011 yılında ise; üretimden satışın %89 unu, brüt katma değerin %81 ini, ihracatın %92 sini oluşturmakta, toplam çalışan sayısının %80 nini istihdam etmektedir. Bu durum; analizde kullanılan firmaların otomotiv sanayini temsil ettiğini göstermektedir. Firmaların 2007 ve 2011 yıllarına ait verilerine iki bağımlı örnek için, parametrik olmayan Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları Testi yapılmıştır. Güçlü varsayımların sağlanmasını gerektiren parametrik testlerin, gözlem sayısı az olduğu durumlarda güvenilirlikleri azalmakta ve sonuçların yorumlanması güçleşmektedir. Parametrik olmayan testler ise özellikle, anakütle dağılımının bilinmediği veya gözlem sayısının az olduğu durumlarda (n<30) kullanılmaktadır (Orhunbilge, 2000: 245). Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları testi bağımlı iki örnek için uygulanmakta ve bu testte gözlem çiftlerinin farklarından oluşan yığına ait medyan değerinin sıfırdan farklı olup olmadığı test edilmektedir (Gamgam ve Altunkaynak, 2008: 248). Parametrik testlere oranla, daha az varsayım gerektiren parametrik olmayan testler uygulama ve sonuçların açıklanması bakımından kolaylık sağladıkları gibi, aykırı gözlemlerden etkilenmemektedir (Hollander ve Wolfe, 1999: 1). Çalışmada kullanılan finansal göstergelerin tanımsal istatistikleri incelendiğinde aykırı değerlerin bulunduğu ve buna bağlı olarak aralıkların geniş olduğu görülmüştür. Gerek gözlem sayısının azlığı, gerekse aykırı gözlemlerin varlığı nedeniyle Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları testi analiz yöntemi olarak kullanılmıştır. Çalışmada; MD, gözlem çiftlerinin farklarından oluşan dağılımın medyanı olmak üzere; test edilecek hipotezler H0 : M D 0 H1 : MD 0 biçiminde ifade edilebilir. H0 hipotezinin reddedilmesi durumunda; otomotiv sektöründe kriz sonrasında, kriz öncesindeki değerlerin aşıldığı diğer bir ifade ile, krizin etkilerinin atlatıldığı söylenebilir Analiz Sonuçları Kriz öncesi ve kriz sonrası elde edilen değerleri karşılaştırmak için yapılan Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları testine göre elde edilen sonuçlar Tablo 6 da verilmiştir. 102

13 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 Tablo Yılları İçin Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları Testi Sonuçları Gözlem z Değeri Sayısı Üretimden Satışlar 2007-Üretimden Satışlar Satış Hasılatı 2007-Satış Hasılatı Brüt Katma Değer Brüt Katma Değer Özkaynak 2007-Özkaynak Aktif Toplamı 2007-Aktif Toplamı Dönem Kâr/Zarar 2007-Dönem Kâr/Zarar İhracat 2007-İhracat Çalışan Sayısı 2007-Çalışan Sayısı * %1 ve ** %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. Finansal Göstergeler p Değeri 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.004* ** Analiz sonuçlarına göre; kriz öncesi 2007 ve kriz sonrası 2011 yılları karşılaştırıldığında; 2011 yılına ait üretimden satışlar, satış hâsılatı, brüt katma değer, özkaynak, aktif toplamı, dönem kârı/zararı ve çalışan sayısı değerlerinin 2007 yılına ait değerleri aştığı, bununla birlikte ihracat tutarında kriz öncesi değerlere henüz ulaşılamadığı görülmektedir. Buna göre, otomotiv sanayinin, İSO 500 Firması içinde 2011 yılında sektörel olarak ihracatta en büyük paya sahip olmasına rağmen kriz öncesi değerlere ulaşamadığı görülmektedir. Aynı analiz, 2007 ve 2012 yılları için de yapılmıştır. Tablo Yılları için Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları Testi Sonuçları Finansal Göstergeler Gözlem z Değeri Sayısı p Değeri Üretimden Satışlar 2007-Üretimden Satışlar * Satış Hasılatı 2007-Satış Hasılatı * Brüt Katma Değer Brüt Katma Değer * Özkaynak 2007-Özkaynak * Aktif Toplamı 2007-Aktif Toplamı * Dönem Kâr/Zarar 2007-Dönem Kâr/Zarar İhracat 2007-İhracat Çalışan Sayısı 2007-Çalışan Sayısı * * %1 ve ** %5 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. Analiz sonrasında benzer sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre; kriz öncesi 2007 ve kriz sonrası 2012 yılları karşılaştırıldığında; 2012 yılına ait üretimden satışlar, satış hâsılatı, brüt katma değer, özkaynak, aktif toplamı ve çalışan sayısı değerlerinin 2007 yılına ait değerleri aştığı, bununla birlikte ihracat tutarında kriz öncesi değerlere henüz ulaşılamadığı görülmektedir. Buna göre, otomotiv sanayinin, İSO 103

14 Nuray TEZCAN 500 Firması içinde sektörel olarak ihracatta en büyük paya sahip olmasına rağmen kriz öncesi değerlere ulaşamadığı söylenebilir yılında elde edilen bir diğer bulgu ise; firmaların dönem kârlarının kriz öncesi dönemin altında kaldığıdır. Bu durumun en önemli nedeni, 2012 yılında dünya ekonomisinde görülen durgunluktur. 5.SONUÇ Türkiye ekonomisinde en önemli sanayilerden biri olan otomotiv sanayi, diğer sektörlerle ilişkili olması ve ayrıca ithalat ve istihdam açısından yüksek bir potansiyele sahip olması bakımından ayrıca büyük öneme sahiptir. Üretim miktarını ve ihracatını her geçen yıl arttıran otomotiv sanayi, üretimde dünyada ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. Otomotiv sanayi, Türkiye de inovasyon faaliyetleri açısından da üst sıralarda yer almaktadır. Enerji tasarrufu ile ilgili yasal zorunluluklar, tüketicilerin konfor ve güvenlik konusundaki talepleri, malzeme biliminin ve teknolojinin gelişimi, otomotiv sanayindeki kalite standartlarının yükselmesine neden olmuş ve bu durum üreticileri Ar-Ge konusunda yatırım yapmaya teşvik etmiştir yılında dünyada yaşanan ekonomik krizle birlikte, otomotiv sanayi de krizden olumsuz yönde etkilenmiş ve finansal göstergeler aşağı yönlü bir seyir izlemiştir. Kriz sonrası Özel Tüketim Vergisi nde yapılan indirimler, sanayide bir süre canlılık sağlasa da, bu hareketlilik uzun sürmemiştir yıllarını kapsayan dönemde, otomotiv sanayi krizden sonra iki yıl içinde toparlanma eğilimi göstermiş, fakat 2012 yılında dünyada yaşanan durgunluk büyüme hızını yavaşlatmıştır. Çalışmanın amacı, yaşanan ekonomik kriz sonrası otomotiv sektörünün durumunu tespit etmektir. Bu amaçla; İSO tarafından her yıl açıklanan Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasından yararlanılarak, hem kriz öncesi 2007 yılında hem de kriz sonrası 2011 yıllarında sıralamada yer alan firmalar belirlenerek, iki bağımlı örnek için, parametrik olmayan Wilcoxon İşaretli Sıra Sayıları Testi yapılmıştır. Analiz ile iki yıla ait çeşitli göstergelerin ortalamaları karşılaştırılmıştır. Buna göre, 2011 yılına ait üretimden satışlar, satış hasılatı, brüt katma değer, özkaynak, aktif toplamı, dönem kârı/zararı ve çalışan sayısı değerlerinin 2007 yılına ait değerleri aştığı, bununla birlikte ihracat tutarında kriz öncesi değerlere henüz ulaşılamadığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile otomotiv sanayi, İSO 500 Firması içinde 2011 yılında ihracatta sektörel bazda %25,3 ile birinci sırada olmasına rağmen, kriz öncesi değerlere ulaşamamıştır. Burada incelenmesi gereken en önemli nokta ihracat değerinin azalmasına rağmen, üretimden satışlar, satış hâsılatı ve dönem kârı gibi göstergelerin artmasıdır. Bu durum, otomotiv sektörünün krizi fırsata dönüştürdüğünü göstermektedir. Aynı analiz 2007 ve 2012 yılları için de tekrarlandığında; 2012 yılında ihracata ek olarak, dönem kârında da kriz öncesi dönemin gerisinde kalındığı görülmüştür. Bu durumun nedeni, 2012 yılında dünya 104

15 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 ekonomisinde yaşanan durgunluktur yılında ihracatın 2011 yılına göre hem tutarı, hem de toplam içindeki payı azalmıştır. Rekabetin hızlı bir şekilde arttığı günümüzde, firmaların varlıklarını sürdürebilmesi için değişim ve dönüşüme ayak uydurması kaçınılmazdır. İnovasyon alanında hareket kabiliyeti yüksek olan otomotiv sanayinin, Türkiye nin inovasyon ile ilgili hedeflerinin gerçekleştirilmesinde oynadığı rol büyüktür. Bu duruma bağlı olarak; firmaların Ar-Ge ve inovasyon alanında kendilerini geliştirmeleri hem mikro, hem de makro düzeyde yaratılan katma değerin artmasını sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle, otomotiv sanayinde, ihracatın arttırılarak ilk aşamada kriz öncesi seviyeye ulaşılması ve sonraki dönemlerde arttırılması için öncelikli olarak Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, Ar-Ge yatırımlarının ve inovasyon faaliyetlerinin uzun zaman alan ve oldukça fazla kaynak gerektiren yatırımlar olması otomotiv sanayine devlet tarafından verilen teşvik ve primlerin arttırılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca, otomotiv sanayini ilgilendiren vergilerde düzenlemeler yapılması, ülke içinde tüketici talebinin artmasına ve iç pazarın büyümesine yardımcı olacaktır. KAYNAKÇA Aras, G., Aybars, A., Kutlu, Ö., Tezcan, N., (2010), The Relationship between Firm Efficiency and Innovation Capacity: An Application on Turkish Automotive Industry Using DEA and Panel Data Analysis, International Conference on Global Trends in the Efficiency and Risk Management of Financial Services, Chania, Greece. Çoban O., (2007), Türk Otomotiv Sanayinde Endüstriyel Verimlilik ve Etkinlik, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 29, Engin C., Polat E., (2010), Türk Otomotiv Sektörü ve Küresel Finansal Krizin Sektöre Etkileri ( ), Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(1), Görener A., Görener Ö., (2008), Türk Otomotiv Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkıları ve Geleceğe Yönelik Sektörel Beklentiler, Journal of Yasar University, 3(10), Gamgam H., Altunkaynak B., (2008), Parametrik Olmayan Yöntemler SPSS Uygulamalı, Ankara, Gazi Kitabevi Hollander M., Wolfe D.A., (1999), Nonparametric Statistical Methods, U.S.A, A Wiley Interscience Publication INSEAD (2013), Global Innovation Index Report

16 Nuray TEZCAN İSO, (2013) Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 Özel Sayı, 28 OICA, (2013) Production Statistics OSD, (2013) Aylık İstatistiki Bilgiler Bülteni OSD, (2013-I) Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni Orhunbilge, N., (2000), Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, İstanbul, Avcıol Basım Yayın: 245 TEPAV, (2013) Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü TÜBİTAK, (2010) Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenililk Stratejisi TÜBİTAK, (2013) Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin İstatistikler, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (2013), Sanayi Genel Müdürlüğü, Otomotiv Sanayi Raporu (2013/1) T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (2012), Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Ar-Ge Merkezleri Hakkında Bilgi Notu T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2013), Onuncu Kalkınma Planı ( ) kınma_planı.pdf T.C. Sanayi Bakanlığı, (2011), Sanayi Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) 106

17 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Bahar 2014 EK 1: 2007, 2011 ve 2012 Yıllarında İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Sıralamasında Otomotiv Sanayinde Yer Alan Firmalar Anadolu-Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Beyçelik Gestamp Kalıp ve Oto Yan San. Paz. ve Tic. A.Ş. Bosch San. ve Tic. A.Ş. CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. Delphi Automotive Systems Ltd. Şti. Ermetal Otomotiv ve Eşya San. Tic. A.Ş. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Hayes Lemmerz İnci Jant Sanayi A.Ş. Hema Endüstri A.Ş. Honda Türkiye A.Ş. Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Major SKT Oto Donanım San. ve Tic. A.Ş. Man Türkiye A.Ş. Mercedes-Benz T.A.Ş. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Temsa Global San. ve Tic. A.Ş. TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Tusaş Motor Sanayii A.Ş. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. 107

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ RAPOR 2013/15 TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ'NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ İstanbul Sanayi Odası tarafından

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ RAPOR 2012/17 TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ'NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA TEMMUZ 2012 ÖNSÖZ İstanbul Sanayi Odası tarafından

Detaylı

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012 İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 45 incisi hazırlanan TÜRKİYE NİN İLK 500 BÜYÜK KURULUŞU içerisinde bu yılda 2011 yılına göre değişiklik olmamış ve 487 özel, 13 de kamu sanayi kuruluşu yer almaktadır.

Detaylı

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü 2009 YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER ĠÇĠNDEKĠLER 1- GĠRĠġ 3 2- OTOMOTĠV SANAYĠNĠN ÜLKEMĠZ EKONOMĠSĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ..3 3- ÖZET SONUÇLAR.4

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Ağustos ayında 23.805 adedi otomobil olmak üzere toplamda 50.374 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 8 ayında ise toplamda 324.607 adedi otomobil olmak üzere 538.899 adetlik

Detaylı

TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA Temmuz 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA ÖNSÖZ 1982

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) İhracattaki talep daralmasına ek olarak iç pazardaki talepte yaşanan düşüşler ertesinde ilk 6 ayda 246.000 i otomobil olmak üzere toplam 400.000 adetlik bir araç üretimi gerçekleşmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ NİN YILLAR GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA ÖNSÖZ 1982

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Nisan 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Nisan 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Nisan ayında 51.459 adedi otomobil olmak üzere 92.262 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin Nisan ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre artışlar; otomobil % 6,

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 41.635 adedi otomobil olmak üzere toplamda 78.156 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 11 ayında ise 462.014 adedi otomobil olmak üzere 789.072 adetlik araç

Detaylı

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Basın Bülteni OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ Ocak 21 ÖZET DEĞERLENDİRME 29 Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Aralık Ocak-Aralık KONULAR 28 29 (%) 28 29 (%) 38.482 93.77 143,7 1.147. 869.65-24,2 Üretim Otomobil 2.5

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ RAPOR 2010/16 TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ'NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA TEMMUZ 2010 ÖNSÖZ 1982 yılı itibari ile Istanbul

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 57.433 adedi otomobil olmak üzere 100.987 adet araç üretilmiştir. yılının Mayıs ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre ; otomobil 9, kamyonet 15,

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 9 Ayında %2,6

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı

Süheyl BAYBALI - TAYSAD. Süheyl BAYBALI Denetleme Kurulu Başkanı - TAYSAD Dünya da Otomotiv Sanayisi - Sıralama 1) ÇIN 2) JAPONYA 3) A.B.D. 4) ALMANYA 5) GÜNEY KORE 6) BREZILYA 7) HINDISTAN 8) ISPANYA 9) MEKSIKA 10) FRANSA 11) KANADA 12) TAYLAND 13) IRAN 14) BĠRLEġĠK

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı

Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı Artan Sağlık Harcamaları Temel Sağlık Göstergelerini Nasıl Etkiliyor? Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 1 19 191 19 193 19 195 19 197 19 199 199 1991 199 1993 199 1995 199 1997

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının ayında 46.810 adedi otomobil olmak üzere toplamda 78.335 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin ayına göre üretim adetlerindeki artışlar; otomobilde % 96, kamyonette %

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 45.453 otomobil, 40.655 hafif ticari araç, 3.534 ağır ticari araç, 2.972 traktör olmak üzere toplam 92.614 araç üretilmiştir. yılının Kasım ayına göre otomobil

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Besfin İletişim

YÖNETİCİ ÖZETİ. Besfin İletişim YÖNETİCİ ÖZETİ 2012 yılında En Yüksek ARGE Harcaması yapan uluslararası firmaların sektörlerine bakıldığında en yüksek 10 sektör toplam ARGE harcamalarının %84 ünü karşılamaktadır. Türkiye de yapılan ARGE

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Yetkili satıcılar ve mevzuat. OYDER Başkanı Z. Alp Gülan

Yetkili satıcılar ve mevzuat. OYDER Başkanı Z. Alp Gülan Yetkili satıcılar ve mevzuat OYDER Başkanı Z. Alp Gülan OYDER-Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 1 Oyder 2 4 3 Türkiye Otomotiv Pazarı Dünya Otomotiv Pazarı Sektörel Gelişmeler 5 Sonuç OYDER-Otomotiv

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler:

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler: TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009)

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERĠ DEĞERLENDĠRME NOTU (MART 2009) Döküm ve dövme ürünleri, otomotivden beyaz eşya sanayine, demir-çelik sanayinden çimento sanayine, savunma sanayinden gemi inşa sanayine, tarımdan

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

Polonya Otomotiv Sektörü Ve Yan Sanayii

Polonya Otomotiv Sektörü Ve Yan Sanayii Polonya Otomotiv Sektörü Ve Yan Sanayii Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı NESTEREN KESEN 2006 I. Sektörün Genel Özellikleri Avrupa Birliği üyeliği ile birlikte cazip bir pazar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82 AB PAZARINDA TÜRKİYE VE RAKİPLERİ Zümrüt İmamoğlu Son günlerde büyük tartışma yaratan TEPAV ın AB pazarındaki ihracat kayıpları adlı politika notunda Türkiye nin Avrupa Birliği deki (AB) pazar payının

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür

Barbaros Demirci Genel Müdür 1 21 YILI ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İLK 5 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Barbaros Demirci Genel Müdür 2 DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, ISO - Türkiye nin 5 Büyük Sanayi

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 2012 İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 1.1. BAŞVURU SAHİBİ... 3 1.2. BAŞVURU

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PRES SEKTÖRÜ NOTU Modern yaşamın gerekleri olarak ihtiyaç duyduğumuz bir çok ürünün üretimini yapan tekstil, gıda, kimya, otomotiv sanayilerinin yanında elektronik ve haberleşme, savunma, havacılık

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 24 Ekim 2014 İstanbul Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve n E-ihracatın Türkiye için manası è

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 Ticarette katma değer ölçümü, ihracata konu olan mal ve hizmetlerin üretimindeki değerin kaynağını ülke ve sektörler açısından ortaya koyabilmek amacıyla

Detaylı

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU EK-1 NAYLON İPLİK İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU 1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. Başvuru ve Soruşturma Açılması Yerli üreticiler adına Suni ve Sentetik İplik Üreticileri

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı