ingilizce ~ TORKCE ELEKTRiK - ELEKTRONiK TEKNiK TERiMLER KLAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ingilizce ~ TORKCE ELEKTRiK - ELEKTRONiK TEKNiK TERiMLER KLAVUZU"

Transkript

1 ingilizce ~ TORKCE ELEKTRiK - ELEKTRONiK TEKNiK TERiMLER KLAVUZU OERLEYEN TURAN SENCiL. TMMOB ELEKTRiK MUHENOisLERi OOASI

2 ~

3 "". I Hergun bir yerden gocmek ne ;y/, Hergiin bir yere konmak ne giizel, Bulanmadan, donmadan akmak ne 1Jo~,.Diinle beraber gitti cancag/z..m, " Ne hadar.oz VQT$(J dune oil,. ~imdi yeni ~e;yler5iiylemel. gerefl.. MEVLANA,'J '.'.i. I {j N S 0 Z " ADa dilde. o~enme. o~etme ve dtilitinmenin kolayh!tl.. buinen bit" gen;ektir. Bilim ve teknik alanmda lion yl1larda' hlzla yaygmlalian ara~tarma ve uygulamalar. iiriinlerini evle 'rimlze dek sunarken. terimlerini de Tiirk~e'ye ta1i1maktadlilar, 'IUrk-re'ye akan yabancl so~ciiklerin alltllmasi geciktirilirlie; BlUm diliyle, 'llirk~e arasmda kopukluk ortaya erika-. caktlr. BUlmin ve bilimscl diiliuncenin; ulalil1maz sahte doruklarda oldu&tu bir toplum degil. tersine her bireyin kolay Cit ulalil\bildigi bir toplum olm~ zorundaylz. Qaglmlzda. bilgi iiretemcyen toplumlar. bilgi Urcten ve bilimscl onder li~i clind!! tulan top)umlarm hurmelsl olmak zorundadlrlar. SoyuUama, 60mut ara~)ar)a ) aplhr. Somut aral;larsa. sozciiklerdir. SOzciikler ezberlenmi~ dc~il. kavranml~ 01 duklan surece, soyutlama bilil1lsel tirunler saglar. SOzcUkler, anadildense. kavranmasl kolayla~lf. I : Bilimsel ve tcknik sozciiklerin T\irkl;ele~tirilme.-;abalanmn ncdenl acldar: Bilimsel Ifahllma, ntalitmna ve tiretkenliktcki yetersizli gimiz. Dolaylslyla. TtirkQelelitirme ~a h!jrnalarl, bir c;e!jit dil onurumuzu kurtarma ~abnmlz(hr. Dile~imiz bilimsel onderligi elc gct;irebilmek ve iiriinlerin. adml koyabilmek. Elinizdcki ktlavuz hit; kulikusuz tizlenen bir r;ahlima degildir. Oncriler kl1avuzu olarak degcrlcndireceilimiz bu r;ah!jmayl sizler yaliatlp, geli!jtirecek ve ereginc ulalitlra cakslnlz. 1/1

4 I AmacullIz, herljeyden once bu kl1avuzu saym okurlapmlzm tartlljnuwna ac;maktlr.be~enmediginiz terimleri, yeni onerilerinizi ve tiim eleljtirilerinizi ac;lk olarak bi~e bildirin. Katkl1artmzla diizeltilecek ve geliljtirilecek ~ir "E1ektrik vc Elektronik Teknik Terimler Kl1avuzu"nun bilim ve Leknik diinyamlzda gerekli oldugu kamsmday1z. SaygJlarlmla, Mart, 1985 ANKARA I i I Turan ~ENCIL I t IV

5 lngillzce - TORKGE ELEKTRlK - ELEKTRONIK. TEKNIK TERlMLER KlLAVUZU OZERlNE(*) Elektrlk MUhendislerl OdaSl'nea r:er'wekjeitlrljen bu 'Wa h~ma. Elektrik - Elektronlk bilim dallannda oet'etlm. tire. tim yapan ve billmsel yaym trl1cartan kurum ve kurululjlano Tiirkc;e'ye kazandlrdlklan terimlerin derlemesldlr. lnsanlann insanltk aiallulsma ula'imaianna, yani toplululu bic;irninde yaljaytp ortak iiretim ili'ikuerine girmelerine koljut olarak ba'iardlklan en onemli smaviardan birl de araiannda lietl'iim kurmalan olmu'itur. Insanotlu ilkln 1mlerle ba'ilayan ve sonra da seslcrle yi.iri.iyen iletiljlm siireehlde, dt'i dtinya ile ilintilerini duyumlannm lmgelerinden C;1 kanp diiliwce dedltimiz soyutlamalara gec;lrlrken, bu yenl aliamayl sozciiklerlo konuima bic;itninde gerc;ekle,. tlrmiltir. Boylece gundelik ya~mlh duyumlar yoluyla ayndedilen nesnelerin iizeluklerl hakkmda sozcuklerden olu~an diller ortaya t;lkarlar. DolaylSlyla gerc;ekte kaqlla~tl~ii1uz nemeler, duyu organlanmlza yaptlklan etkiye gijre algdarurken bu nesnejcrln yalmz all:lla.nan nlteuklerl lle decil, ba'ika iuljld ve etkilerlyle de du'iunme ve konu, ma yetiai geliljlr. Toplum iiyelerinln yapo.y olarak geu,tlr. dlklerl uylalillnsal slmgeler olan sozctiklorin blrefimi 11e di.i lnceler blt;imlenir, geuljlr ve toplumsal evrlm suredn de yer alnlar. SOzci.ikler, gcleneksel geliljim i'ylnde, giderek her toplumun kentline ozcu dilbilim kurauannm dolmasma yol.trarlar. Ancak nesneletln, olaylann ye siirec;lerln bu suuflanma ve kuraualjma 8ljll111UI l;ok uzun zamanda meydana eelml~tlr. BiitUn insanbk tarim boyunea her tireum bif;hnln. deld toplumda,:nauun ko~unanna gore iistyapl kurumlan DIn bultl soyut kavrambr yamnda altyapl ozelllklerinden eelen somut yanslmalar da dude yeralmt~tll. Du yollu1a toplanan biriklmler blr dl,ldeki ltavramlarm trellluenmesine ve aynmlann incelmeqne katklda bulunarak dllin zenglnle,. mes! dedi~hniz &tired ortaya Cjlunrlar. (.) Bu yui "Kimya Miihcndisligi" Dcrgisi'nin ~ubat 1917 tarihli 81. AYUlndan aktanlrnijtu". v

6 Dillerin dogu~ ve geu~meleri ilzerine ozetlenen bu teo mel kuramm '!i'~' altmda TUrkt;e'nin get;millini gozonune ahrsak. toplumsal degoderin vo ili1ikilerin dilimizdek! yan s,malanm bulmamlz gue; olmaz. Elimizdeki ilk yazdi ornegi!sa'dan sonra 700 yljlannda kurulan. Orhun yuzltlanyla belgesellelienvc t;llgllluza kadar i~inde Latincc de bulunan onsekiz kadar alfabcdc an latlo1i olan TUrkt;c. bu zengin YUZlm aynhkl:mna kar~lu. yaplsal ozelliklerini koruyabilen dillerden biridir. Ancak, Anadolu'ya yedcgen boylarm once sullanltk ve sonra imparatorluk govdcsinde kayna!jmalan He ozellikle yonetici kesimlede, bilim, sanat ve saray C;evresinin yazuu, Arap~& ve Farsc;a C;c!jitlemelerin detter yargdan ic;inde ge. li~irken, giiniimilze degin siiregelen siizlii halk yapluannm, glizel 'IUrkc;emizile bezenmi~ olmasl dikkato degor bir 01 gudur. Imparatorlugun. batl emperyalizminin elkis' lie kjlak degi~tirme zorunda kaldl~1 Tanzimat siirccinde AU Suavi, ~emscttin Sami, Muallim Nac! gibi yazarlann Osmalllica adml verdigimiz ile; dil kanlilmma tepkileri ne YlIZlk Id uzun orniirlu olmarnl~tu". Daha sonralan Orner Seyrettin ve.aji Canip gibi yazarlann c;abalan da Ilncak tamlamlllann dilden c;,kilnlrnasma ozgu kalml~t1r. Ole yandan, imparatorluk ordusunun kuuandlgl yabanci yaplllli "Balimos" toplan, Melunctt;igin dilinde "Dalyemez" olarak adlandmhrkcn, lugat paralama heveslisi bir Bub-I Ali kalibinin bu sozciigii, akhncri Farsc;a "Asel nem, hored" olarak resmi yazl~ma diline aktarmasl gibi aclkh. gulwh;1ii olaylarla dll kar~llalll1mllltjr. Du toplurnsal karga~ahk i,indc yozlallan tum kururnlarm yamnda. dilimizde de saghkh bir celillmenin bckjenemcyecegi.aparylktlr. Ulusal K1U"tulu~ SaVll~1 sonunda imparatorlugun y,. kllmasl VI! yeni TUrk devlctioin kurulmasl. bin;ok yenilcllme!yabalannm yamsini dil sorunlannm da yaklodan cle uhnm:.lsma olanak saglasm~tlr. 12 Temmuz 1932'de TUrk Dil Kurumu'nun ac;limasl ve ayru yilm 26 Eylw'Unde Bjrinci TUrk Oil KurultaYl'nlO toplanmas!. ile dilde antma. ozle~tirmc ve gcii~tirme ryabalan ki~isel giri~imjerden c;skunlurak devlclin koruyuculugunda yiiriilulen bir ugra!ia dollii~tiiriijmii~tiir. Diiyiik kurtancsmsz Atatiirk'iin iizerinde duyarhkla durdugu bu ugra~. O'nun oliimiinden sonra yay- VI.

7 gmh~ml ve yaptmm gucunii glderek yitirmj~. hele ~ok par ' tui dlizenc gclj;iljimizle pusuda beklcyeh "eski"eilerin hedet tahtasl durumullol gctirilmiljtir. TUm engel1emc ve ktis teklemelere kar~an. gerek dogal aylklanma ile gcrckse di. Iimizle gen;ckten olumlu amac;larla i1gilenenlerin katkdanyla a~lr aksak da oba biiylik aljamalardan gcc;en 'furklj;e'nin ozellikle doga bilimleri ve tiirevlcri keslminln ljlmdilik azgeli!lmi1jlikten kurtuhlmadlgml 60ylemck zorundaylz. Her c;agda ccli~milj toplumlann. digerleri iizerinde do~rudan veya dolayh olarak kurduklan egcmenlik. bir yanslmasml da diller arasmdaki etklleliimde gosterir. Uy gar toplumlar uygarhk iirunledni ncsnelerle oldunu kadar kavramlar ve sozcuklcrlc de aktarlrlar. flu sure,.. ~aemm geliljlmine ycti~emeyen toplumlann dillerlne kiml kurumlarda C;lkmamacasma yerleljen sozcuklcrle ve tiiretmelerle Bylesine girer kl. toplumun dli~iin yaplslmn bile etkilenme. sine nclien olur.. Ulkemizin Ilj;indc bulundugu koljullar da bundan pek ayn saytlamaz. Bilim ve miihendislik alanlanrruzm dl~a baglmhltgl. di~er ugralj alanlannmkinden c;ok daha belir 'gindir ve diinyadaki i1eti~im olanaklan oylesine artml~. bilimsel geli~me oylesine hlzlanml~t1r kit bu konuda ozgiinliik kurma olaslhglml% giderek c;ok azalmakta<jll. Bu durumun ort:lya «;Ikmasmda dil uzmanlan He bilim r,;evrcleri arasmda biitiinle~me yaratl1lmlflasmm da biiyuk etki5i olmulitur. Oy Ie kit kllkbe!j ytl OI'lCC ba!jliitllan dil demmi giri!iimi yanmda birisi 1949 otekisi de 1950 yl1larmda dilimize kazandmlan iki bilimsel yaplttan geliliigiiz.el 5Cl;tigimiz ~u par~alar. bu alandaki b~lbo~lu~u ve dqgtnlkh~1 belgeleyen en ~Uzel orneklerdir. tlkin J. Solvard'dan I;evrilen "Muhtasar fiziki Kimya" adlt kibba goz gezdirelim:' " I " sllbit tazyikte sistemin hacmmul suhunetin asga. ri namutenahi tahavviiliine tekabill eden ~ari namiitenahi tahavvillunii gosterir (bu tahavvill sisteminin vahit hacmlna nisbet edilmj~tir. Duna T suhunctindeki hakiki inbisat em sali denir". "... Bir 5istcmin F (V. p. T) = 0 hal muadelesi nazan. itibare almlrsa. tazyikin suhunete nazaran mu~lakkl. sabit tazyikte hacmm suhunele nazaran mu~takkl i1e sabit suhunette hacmm tazyika nazaran milljtakkl arasmdaki nisbete i~areti aksiye ile mi.i<;avidir". VII

8 - - -._ ~imdi de M. Curie'nin "Iladyoaktivite" adh kitabma bakahm:... TUrkl;e kar~111klan bulunmad1l1 gibi, biiyiik garp dillcrinde bile ayn ayn muk3billcri mcvcut almayan ve do. laylslyla beyneimillli bir karaktcr ar'.lcdcn "quantum, ad sorption, rudiation, photon"ilh. gibi kclimelcri beynel. mil!!l yazill~ ~ekil1eri He muhafaza ettik."..... Diger taraftan lilzumu kadllr ~iddetli bir saha ic;in i cereyan kcsafeti. husule gelcn "ion"lann kiimilcn istihracma tekabi.il cdcn I hibag klymetini ahr. V "potentiel" Carkmm ohmik nakiliyct "phase". huduthm dahilin de latbiki ile husulc gelcn "ian"lnr mecmuu adcdinin is tihrnl; cdilmesi k:.lbil alan kcsrini gosteren ill nisbeti, "ioll"larm "regime konccntralion"u i1e aksine miitcnasip olardk tahavvi.il cdcr". Unlii bilginlcrin yapltlanol yeni geli~lin bilim diinya. mlza kazandlriln I;evirmcnlcrin iyiniylltlerinden ku~ku duymuyorsak da, bu I;evirilcrin yeti~en ku~aldarm yarar lanmasma ne dellli katklda bulunacagl. yeni kahcdlklarmm silresinin ne olacagm. degerlcndirmeyl de sizlere bu-3klya. ruz. Vlll

9 A Abbreviation Ability Abnormal Abrasion Abrasive Absissa Absolute Absoloute Value Absorbe (to) t bsorbance. Absorban t Absorbtion Absorptive Absorptivity Absorber Abstract Abstract (to) Abstraction reaction Abundance Acceleration Accelerator Acceptor, Acceptor atoms Access Accessibility AcccsS time Accessories Accidental Accommodation,~ccomplish (I~ccounting Accumulate Accumulator Accuracy Accurate Acentric Achromatic Achromic Acid Acknowledge Klsaltma Yelenek Olananiisti.i, olal!andlljl A~mlm Allmdlrlcl Yatay koll, engi Salt Salt de~er Sogurmak Sogurum So~rucu Sogurma So~rgan Sonurganhk So~urucu 1.Soyut 2.(:)zet,.e SOkmek, aylrmak, "lkarmak SOkUcU tepklme Bolluk tvme tvdirge'w, hlzlandlrlci Altea Ahel atomlar Eriljim Eriljirlik, ulaljirhk Eriljim stiresi Donati, takl Rastlantllw Uyum Baljarmak, sonu't (landlrmak) lamak Saylljlm Birik (tit) mek Bitike~ DoWUluk Dogru, sal!hk (:)zckdlljl, ozeksiz Renksemez Renksiz Asit, ek~it Ahndl J

10 Acknowledge character Acoustic Acoustics Acquire (to) Acronym Action Activated Activation Active Activity Activity counter Activity ratio Actual Actuate (w) Actuating Signal Actuator Acyclic Adapt (to) Adaptive Adaptor Add (to) Adder Addition Additive Additive noise Additivity Address Address modification Address register Address (to) Addressing Adherence (Adhesion) Adherent Adhesive Adiabatic Adion Adjacent Adjacency Adjacency matrix Adjoint Almdl damgasl Sesil, sesle Hgili, sese deggin Sesbilim Kazanmak, elde etmek JUsaad Eylem - ctki Etkilemi~ Etkinleljtirme Etkin t~lek1ik, etkinlik t!jleklik sayacl tljlcklik oram I-Ger~ek 2-Giincel Uyarmak, devindirmek Uyarma imi Uygulal;, dcvindirge<; Qevrirnsiz Uyarlama, bagdlllltmna Uyarlamah Ba~daljtJrlcl Ekleme, katma TOplaYIC1, ekleyici Toplama, ekleme l Toplamall, toplamr 2-Katkl maddesi ToplaOlhr giirihlli ToplaOlrllk Adres, bulanak, eriljki Adres degiljtirim Adreslik, adres yazmacl Adreslemek Adresleme Tutunma, yapujltncl Tutkan Yaplljkan. yai:wjtlrlcl 151 almaz Yiizey yilkunii Bitiljik Biti!liklik BiCi~iklik matrisi Eklenik, ortak parl;ah 2

11 Adjoint equation Adjustment Administration Administrative Administrative Science Administrittor Admissible Admissible basis Admissible conlxol ~o\dmissible trajectory :Admixture Adsorbate Adsorbent Adsorption Advantage Adverse Advertisement Aerate Aerator Aerial Aerometer Aerosol Affinity AffIXing AffIXing leads Arterburning Artercoolcr Afterflow J~fLergloW Ageing, aging Agent Agglomerate (Aggregate) Agrandize (to) Aggregate (Agglomerate) A~tlltion Agitator Air Eklenik denklem Ayar, ayarlama, duzeltme, diizenleme Yonetim Yonetimsel, yonetsel Yonetim bilimi Yonetici Onarlr, geo;erli Onara temel Onallr denetim Onara yorunge Karlljtuma, kathjlk Tutunan Tutan Yiize so~urma 1 OSliinliik, yiirur, iyi yan, 2- Kazan,., yarar Ters, olumsuz Tamtl Hava vermek, havalandlrmak Havalandlllci Anten Gaz yogunlugunu Oll,;er Havadaki asllta ngi Tutturucu Tutturucu ul;lar tkincil yanma tkincil sogutucu Ardakl:; Fosfon:;llhk, uyarlm bittikten sonraki 1~lldama. Ya:;lan (dll') ma I.Aral,; 2 Aracl Ylgl:jlm, Ylgl:jma miyi.iltmek Ylgl1jlm, Ylgl:;ma Kayna~ma, Qalkalaylcl Ilava durtu:;me, I,;alkalanma 3

12 Blast Blowing Condition Jacket Suction Alarm Alcoholic Alembic Algebra AI&:ebric Algorithm Allocate (to) Allocation of resources Allochromatic crystal Allochromy Allotroge Allowed Band Transition Alloy Alpha - Decay I'article Ilatio Hays Alphabet Alphabetic Alphanumeric Data Alternating Alternative Altimeter Altitude Amalgam Ambient Temperature Ambigious Ampermcter Ampere. turn Amplidyne Hava piiskilrtmeli Hava ufleme Hava iklimleri Hllva cekcti Hava cmme Uyafl AlkoUii Durmllel Cebir Cebirsel Algoritma Adamuk Kuynak adamak I~rl ilelken ortit Rcnk degj~tirim Elluzde JZinli Izinli ku~ak Izinli gec;i~ Alallllll AI fa AHa bozunumu AHa parc;acigi Alfa oram Alfa 1~1Il1arJ Abec!! Abecescl A1fa saylsal Alfasaylsal veri Alma~,k Se<;enek Yukscklik ol<;er Yiiksclli Clvala~lm Gevre,.;evreleyen Gevre slcakhgj Qok anlamh Ak,m olt;er Amper.sarlm (Alum mlknattshk birimi) Bir Wr dogru aklm ilreteci./

13 Amplifier Amplitude Modulation Analog Analogous Analogy Analyse (to) Analysis Analytic Analyzer J \nd Gate Anemograph Anemometer Angle. Phase angle Angular Anhannonic.Oscilator - Vibration Anisotropic Anneal (to) Annihilate (to) Annular C10w Anode Answer (to) Anti Aticathode Anticoincidence Anticorrosive Anti frec'..:e ~\ntimatter Antisymetric Antisymmetry Anvil Aperiodic Aperture Appsteriori Apparatus Apparent Application Yiikseltei; Oenlik Genlik kiplenimi, genlik bindirimi 1- Orneksel, 2- Benzer Omeksel Ornekseme G ziimlemek Qozilmlcme Qozilmsel GozUmleyici Ve Ve ge~idi Yel yazar Yel iih;er Ai; 1 Evre ai;isi Ai;lsaI Uyumsuz Uyumsuz sallmci Uyumsuz titre!jim Yonden baglmslz Tavlamak, Yok etmek Halkasal aklli Artl Ui; Yanltlamak Tcrsit, karlilt Kar!jlteksi Ui; Rastlaliman18 Pasonler Donmaonler Karliltozde Ters bak1lilmh Ters bak1lilm Ors Donemsiz Ar;lkhk Sonsal Ayglt GorUnen Uygulama, uygulanmlli 5

14 Approach Approximate Approximalion Appriori Aqua regia Aqueous (Aq) Arbitrariness Arbitrary Arbitrary sequence computel Arc Archimedes principle Archimedes secrew Area Areameter Areamcter (Planimeter) Areometer Argument Aritmetic mean Aritmetic shift Aritmetic unit Annature Arrange (to) Arrangement Arrangement Array Arrest point Arrival Arrival rate Arrival time Articulation Artificial Artificial Intelligence Ash Aspheric surface Aspiration Aspirdtor Assay Assembly Assembly line 6 Yakla~lm Yakla~lk Yakla~lk, y~tlrma. yaklaljtmm Onsel KIaI suyu Sulu Geli1jigtizellik Geli~igUzel, rastgele, isteksel Rastgcle sirah bilgisayar Yay, Iljlk yayl, elektriksel atlama Ar~imet ilkesi Sonsuz vida YUzolc;tim, alan YUzolr;timoh;er Ytizolc;Umoh;er Yogunlukoh;er At;I, delil, sav Aritmctik ortalama Aritmetik kaydrrma Aritmetik iljlcm birimi Toplac; Dtizenlemek DUzenek, diizenleme Dtizenek,diizenleme Dizi, Slfa Duraksama noktasl, durdurma noktasl Varllj VarJ~ hlzl Varl~ zamam Eklcm, eklem.du~umi.i Yapma, yapay Yapay us Kiil Yuvarhktan ka<;lk yiizey Emme Emer; Deneme - c;ozumlemck - deger bir;mek Kurgu Kutgu hatt!

15 As.sesment As.sest Assing (to) Assigment Assing memory Assignable Assignable variation Associate Associate (to) Association ~ssociative "ssociativity Assume (to) Assumption Astatic Astigmatic difference Aston dark space Aston whole number rule Astronomical unit Asymmetric Asymmetry Asymptote Asymptotic Asymptotic behavior AsynChronous Asynchronous computer Athermancy Atmolysis. Atmosphere Atmospheric pressure,tom Atomizer Atomization Attenuation Attenuator AttraetiomeLcr Attraction Attractive Attribute Attrition Degerlendirim AktiOer, degerler Adamalt Atama BeUek adamak Atanabilir A91klanabilir degi~me Ortak Orta$mak Birleljme, birlik, topla~lm Birleljmeli Birleljmelik Varsaymak, saymak Sayl1tl, varsaymak Durgun olmayan Yon, dogrultu ozelligi olmayan Odak kattlkltgl Aston karanlik bolgesi Aston tam saytlar kurah Gokbilimsel birim ( mil) EljyanslZ baklljlmslz Eljynrullzhk, bllkllilffislzhk Kavuljmaz, s.onuljmaz Kavuljmaz gidilj Sonuljmazdaki davrantlj Eljzamanslz, eljanslz, eljlemesiz Zaman uyumsuz bilgisayar lsi so~urmazhk Yaymsal aylrma Havayuvar, atmoscer AC:lk hava basmci Atom PilskUrtec; Atomlaljtlrma, zerreciklendirme Giic;yitirim, zaylnama, yegnilenim GUc;yitirici, cl\izlallcl. guc;suzleljtirici C;ckim OIc;er C;ekim, ttekme C;ekici 0znitelik AljlOma. yeome 7

16 Atwood's machine Audibility Audi Audiogram Audiometer Audio oscillator Audio-visual Aufbau Auger effect Auger electron Augment (to) Augmllnling now AUlo Au tocoyariance Automatic Automatic assembly Automatic polling Automatic information processing Automation Au torefrigcration Automatique AUlomatism Auxiliary Availability Avagadro constant (Avagadro number) Avagadro law Avalanche Available Average Axial Axis Axiom Axiomatic Axle Azeotrope Azimuth AzmuthaJ quantum number Atwood diizenegi l~itirhk l~iti1ir l!iitirlik kartj hitirlik Oll;er tllitil sahngan Gijri~it Katyapl Auger etkisi Auger elektronu I Geni letmek, eklemek, ekle~tirm~ki Ek akl~ Ii"" Kendinden, oz, kendil r., t}zdegi!iinti Kendikendine, kendiliginden, I ozdevimli I t}zi~ler kurgu ' '! t}zdevimli tarama tjzdcvimli bilgi i!i1em 1.Kendii~leyim, ozdevim 2.tJzdeYimlile tirme Kendi sogutum. ozsogutum {)zdcvimli gtidiim t}zdevim Yardlmcl KuHamrhk, saglamrhk Avagadro sayisi (6.06x10 23 saylsl/g.atom ) Avagadro yasasl GIg no~ Ortalama Eksensel Eksen Delit Belitsel Dingil E~kaynar Yon a<;isi AC;lsal nicem say1s1

17 B Back Back-mixing Back-pressure. Background Backing Backlog Backorder 'acktrack (to) Backup Backup storage Backward Back computation Backwanl elimlnation Backward formulation Barne Bagasse Bake (to). Bake Baking Balance Ball Balance of payments Balance sheet Balking Ballistic Ballistics Balmer series ~and land pass Ciller Band stop filter Bankrupl Bankruplcy Bar Bar charl Bare Barion Barn Sirt-geri Geri karl~tlrma Karljl Basm!,; Qevre saylml, taban saymu, dogal ~~vre 81rt Arlbirikim Ardlsmarlama Oeri izlemek Yedek Yedek depolama Geri, geriye Geri hesaplama Oerl eleme Geri gosterim." Perde KUspe Pi~irmek, (JrInlamak Fmnla (n) mak Pi~irme, (mnlama 1) Denge - 2) Tarta~ Yuvar, bilye' OdemeIer dengesi Biliin~o Katllmama AlI~h AtJljbilgisi Balmer dizileri KU!jak,!jeril, bant Banl'ge~irensilzge~ Bant sonduren silzge!,; Balkm Balkl, balkmhk QUbuk Ql,Ibuk ~izit Qlplak Aglrclk Barn (etkin kesit birimi m2) 9

18 Barometer Barothore5is Baroscope Barostat Barrel Barrier Barycenter Barytcs concrete Bascule Base Basicity Basis Basis oc a vector space Balch Uatch processing Batch produ~tion Bath Bathochromic Bayonet cap Benchmark liolut.ion Benefit-cost analysis Benefit cost ratio Beam Dearing Beat Becquerel (Bq) Bed Bel Bell Bell character Belt Rench test Bend (to) Bend Bending Beneficiation.Bernoulli's theorem Beta Basml;OIl;er, barometre SIVI ic;inde aslltl serpiniml Havabasmcl gozler Basm<; gozctici FIl;1 Engel Aglrhk ozcei Raryumlu beton AgJrtal; Taban, temel, baz Bazhk, temeuik Temel Yoney uzaymm do~uragj 1) Obck 2) Kesikli-biroli;U Toplu ili1eme Toplu iiretim Yunak Renk koyultan SUngti dip Denekta!il <;oziim Yarar- maliyet I;oziilmesi si Yarar-maliyel aram Demet-kiri!i Yatak. Vum _ Rekurel, birim zamandaki par<;a _ lanma (Rq == S 'V 2.7 x 10 curie) Yatak Elcktriksel i1iti~imde gti<; diizeyi CarkJ birimi Qan, zil Qagn damgasl KaYI!i Labaratuar smamasi Biikmek. llukum, BUk (ill) mek BUkUcU Zenginlc!itirme Bernuli oncrmesi beta 10

19 Betatron Bev (billion electron volt) Bias Biased Biased estimator Biaxial Bibliography Dieubic. Bid Bid (to) ~idding 'idirectional Bidirectional flow Big M Method Bilinear Biliteral Billet Bimetal Bimolecular Bin Binary Binary cell Binary code Binary search Binder Binding Binding constraint Binomial Binomial coefficient Binomial distribution Binomial expanaon Illipartite lfiipolar Biquartz Biquadratic Birefringance Dirth proctlss Birth rate Birth-and-death process Bisector Distable Betatron, elektron hlzlandmclsl Milyar elektron volt (enerji birimi) Egilim Egilimli Yanh kestirici tki eksenu Kaynakc;a Qiftill;Ul Parasal oneri A';lk indirime girmek Ahma a~mak. a~lk indirim Qiet yonlti Qiet yonlli akl:;i lliiyiik M yontemi Qift dogrusal, ~iftbiril QiCtyanh Takoz Giftmetal, metalc;ift tkimolekiillil Depo, silo Ikili tkili goze Ikili diigum Ikili arama BalHaYlcl 1- Daglama, barllamm, 2- Etkin Etkin klslt tkiterimli tkiterimli katsaylsl tkiterimli daglhm tkiterimli a<;tnlm tkikiimeli tkikuluplu Qift kuartzh levha Qiftikil Qiftktnhm Salt dogma siireci Dogma oram Dogma-olme sureci A<;lortay Thikararh. c;iftkararh 11

20 Bright line spectrum Brightener Brightness Urillovin zone Brim~. Brittle Urittleness Broad beam Uroadening Broadcast Broadside array Bronze Brownian motion llrownian process Brosh Btu (british thermal unit) Bubble Bucking coil Burfer Buffer memory Burfer stock Burrer storage Building Building block Bulk Boiling Bulky Hurdle Burscnburner lluryaney llurden (overhead) Burner Burning Burning point Burnout heat nux Burnout ratio Burn-up Burr Bursting disterupture disk) Busy Busy period Parlak-t;izgi izgesi Parlakla~tmcl Parlakhk BriUoin bolgesi Tuzlu su Gevrek,' ku'tlgan Gcvreklik Geni~ demet G~ni~leme Yaym Eninc dizi Tun!; Brown devinimi Drown siireci fut;a tngiliz lsi birimi (252 kalori) Kabarclk Mlknatls gidcrici kangal Tarnbon, aymcl, yasllk YaSllk, bcllek Arastok, araylglt Yasllk bellek Yapl Yaplta~1 YIClk, Ylgan Ylglk, kaynama Hacimli,oylumlu Demet Burs~n ocagl Yiizmc, yilzilniim Genel p,idcrler Ocak, yaklcl, yakat; Yakma Yanma noktasl Yantk 151 akl!il Yanma orana Vamp bitme, sonuna dck yanrria C;:upak KlrJlma diski Meligul Me!iguliyet donemi /-1

21 Butt point Bypass By-pcoduct Degmeli baglanb. Yangef it Yaniiriil1 c \ lable Cage Cake Cal Calandria Calcareous Calcification Calcination Calculator C,dculus Calculus of variations Calibergage Calibration Calibration Calling sequence Caloric Calorific -Intensity ~ Power.. Value Calorimeter 0- Adiabatic Calorimetry Can Canal Cancel Cancel character Candle - Power Kaphtel. kablo Kares Pasta Kilokalori. binkajori Kapah tepkiye'w kabl Kalkerli Kire/; birikimi, kirel;leme, kire'wle~me. Kavurarak gevrek duruma getirme HesaplaYlcl Uesap Degi!jiler hesabl «;:apol'wer «;:aplama-boimeleme, bolmelendlrim 'Ayarlama «;:agjrlna sarasi lsi! ls,1 lsi! yeginlik ISiI gii'w wi deger Isl!oIt;er «;:evreyahtlk ISlolf er ISIOl'Wiim Kapah yaklt kabl Kallal GlitUrme. slindurme Unut damgasl Mum (1~lk ye~inli birimi) Mum giicii (aydmlatma gii~ birimi) 15

22 - Standard Canonical Corm Canonical - TransCormation Cap Capacimeter Capacitance - Stray Capacitive Capacitor Capacity -Ileat Capillarity Capillary - action - pressure Capital - aqity capital - working capital --Capital budget Capital budgeting Capilal investment Capital recovery Capture (to) Capture Carat Carbon Carbo.,naceous Carbonj\rc Carbon black (lamp black) Carbonation Carbonization Carburettor Carcass Cardinality Card reader Carnol's cycle Carriage control character Carriage relurn character Oh;iin mum (bir mum giici.indeki 1~lk kaynagl' Kuralsal bil;im Kuralsal, yasal Kuralsal donii~iim na~hk, ~apka Sl~ao\(;er Slgah~ Kar;ak 51ga, istenmez 51ga Sigal, sjj'~a Slga~ Sllla, sl~lm, al1m lsi sigmu KJlcalhk Kllcal Klkal elki Kllcal basm~ Anamal, anapara Ozsermaye l~lctme sermaycsi Yatmm biit~esi Anapara biit<;elemesi Anamal yatlrjml Anaparanm geri kazaolml Yakalama, kapmak Yakalama, kapma Karat (aglrhk birimi 1/5 gram) Karbon Karbonlu Karbon arkl 1 Karbon karasl l~ Karbonallama Komiir (Jell) tirme KomUrlcli (tir) me, karbonla (n) rna Kara<; tskelet Kiirne boyu Kart okuyucu Kama doniilu Yazici gudumdamgasl Satlr ba~ma don damgasl II;

23 Carrier Carry Cascade Cascaded Case Cash in-hand Cash return Cash now Casking III c~mpound li'astlng Catalyitic Catalyse Catalylis Catalyce (to) Category Cllthetometer Cathode Cathod ray tube (CRT) Cathodic protection Calhodluminescence Cathodophosphorescence Cation Cationic cu rrent Cause to Cause Causal Causality..{lausa.lloop diagram ilusuc Cavitation ' Cavity Ceiling Cell Cellular Cellular growth Cement Center, centre Centering coil T~IYlcl E1de 1) Ardarda 2) Caglayan Ardarda ba~lannuli Killf Kasa Nakit gelir Nakit akl~1 Macunlama Macun Dokiim, kahp 'I'ezgensel Tezgenleme 'I'ezgenlelitirilmi!i Tezgenleme Ulam Diizeyoll;er Eksi ufo. katot Katot l!iln tiipti Katotik koruma Eksi ur;sal l!ilklamm, eksiul; l!ilk lanyla 1~lklnmm Eksiur; I~lnlarlyla rosron~lilamm Artm Artmsal nklm Yol al;mak Nedcn Nedensel Ncdensellik Ncdensel dongii r;izenegi Yakici Oyma Kovuk, bo~luk Tavan l)ooze 2) Pi! Gozeli Gozesel biiyume 1) l;imento 2) Birle~tirici 1) Ortak 2){)zek, merkez Ortalaylci kangal 17

24 Centering control Ortalarna deneueme Centimeter Ytizdemetre (CGS uzunluk birimi), cm I Centipoise Ytizdcpoise (CGS a~daltk bilimi) Central Ozekscl I Central limited theorem Gausslaljma teoremi, ozeksel SIOlr lama kurarm Central moment Ozeksel moment Central procelising unit (CPU) Ana ililem birimi Central processor Ana iljlcmci Centralization Ozekle1jtirme Central Sample momolnt Ozeksel orneklem moment' Centrifuge Ozekka!; oiayi Centrifugal Ozekka!; - force Ozekka!; kuvvet - process Ozekka~ il;lemi Centripetal Mcrkezcil Ceramic Gomlek, seramik Cerenkov radiation Ccrcnkov Iljlnlml Certainty Kesinlik CGS system cas brimler dtizeni Chain Zincir. - conveyor Zincir taljlyici - reaction Zincirleme tepkime Chained list Zincirlenmilj liste Chaining search Zincirleme arama Chair Conn Koltuk birirni Chamber Oda - bubble Kabarclk Odasl - cloud Sis odasl Change Degiljik, degiljtirme - oc state Durum degiljimi Channel Oluk, kanal, akan - capacity Oluk slglml - frequency.oluk slkh~1 Channel result descriptor OIuk sonu!; belirteci Channeled spectnm OlukJu izge Channeling Oluklama, kanallaljma - effect OlukJama etkisi Chaos Ozyapi 18 I II, I I I I I I I { I I

25 Chapter Character Character fill Character set Character string Character subset Characteristic -x rays Characteristic Equation fharacteristic Value ~eigen Value) - curve - feature - function Charcoal Charge - balance Charge (to) Charger Charging Charm nu mber Charmed particle Chart Chasis Check Check digit Chelate Chelation Chemically Pure (c.p.) Chi-meson ~himney (stack) Chi-square distribution Chipping Chips Chisel Choice theory Choke - coil Chopper Chord BolUm Damga" Damga doldurmak Damga taklml Damga dizgisi Damga alttakmu Ayu1.kan belirtken, lfasal, ozeuik Belirtken x I~mlan lrasal denklem lrasal de~er {he~rl, lfasal e~ri IralaYlcl nitelik ()zililev Odun komiirii, mangal komiirii YUk - Besleme YUk denkligi YUklemek YUkleyici - Doldurucu YUkleme, doldurma Tl1slm saylsl Tllslmh parc;aclk Qizcnek, c;izge Qatl, c;atkl, ljase Gozden gec;irme, denetim Sa~lama sayisi KlskaC; KlskaC;lama Kimyasal ardlkh Chi ortacl~l Baca KI kare daglhffil Qcntme Yonga, klfmtj Keski SeC;me kuraffil Bogma Bogma kangah DUici, klyicl Kirilj-tel /9

26 Chroma Renksel parlakljk Chromatics Renk bilgisi Chromaticy RenkseUik. renk sayisi Chromophore Renkveren Chromotographic column Renkseme dikeci Chromotgraphy Renkbetlm Chronometer SUreOlt.er. kronometre Chute Oluk Circle Daire-Qember Circuit DongU-Devre Circular Dairesel-.;embersel - polarization Qembersel ucaylamm Circulating signal Dola~an imlem Circulation Dola~lm - of a veciort Bir yongunun dola1ilml - Circulator Dola~tmci : Circumference Qevre, I;ember Circumstance Durum, k01iu1 Cis-isomer Yanda~, e~iz Clad Yastlk - iron Demir yastlk Cladding Giydirme - material Giydirme gereci r Clamp Kelep«;e. klska«;. mandai, m ngene Clamping.. Kenetleme' _ Class SiDle Claliliification SlOlOandlrma, obekleme, aylnm Classi fier SlOlOandlncl I Class oc symmetry operations E!iyanh (bakl~linh) i~lemle~ SIOICI Clathrate Compound MolekUlsel slkl1ilmla olu1i m'f1i bi le~ik Clay Cleaner Cleaning Clear (to) Clearance Cleavage Clinometer Clip (to) Clipper 2U Kil Temizleyici Temizleme : Silmek, temizlemek AC;lkhk Yanlma. klrllma Egimolc;er Klrpmak Klrplcl I i

27 Clipping Clique Clockwllie Closed Closed loop Close-down routine Close packed hexagonal structure Close packing loser Closure Cloud '-chamber Cluster Cluster analyliis Clutch Coad Coal -tar Coalesce Coalescence' Coarse Coarse grid Coarseness Coarse table Coated Coating Coboundary Co-current..-contact ~ode Code Code. coding scheme Code extension character Code set, data code Coded representation.coefficient - oc expansion - of friction Coefficient of determination Kupma, kmlma Deme:ji, klik Saat yonilnde Kapah Kapah dongti Kapanlli yordallu Slkldolmulj altlgensel yapl Slkllilk doldurma. slk lstineme Kesicl Orti.im Sis, bulut Sis Odasl Salklm Kilmeleme rwozilrnlemesi Kavrarna tlrtu, kaplama KomUr Katran Kayna:jtlrmak Kayna:jtllma, birle:jtirme Kaba Kaba lzgara Kalaballk Kaba dizin Kaplanml!i. slvanml!i Kaplama Tilmler slm(. E!iyonlii aklm Degmesl. Tamm Ylikseklik DUgUm, kod DU~Um. Dliglim geniljletme damgasl DU~iim taklml DUgUmlenmi!i gosterim KatsaYI Genillietme katsaylsl SUrtiinme katsaylsl Belirleme katsayisl 21

28 Coenergy Coercimeter Coercive force Coercivity Cofactor Coforest Cognitive Coherence Coherence Coherent Cohesion Coil Coincidence Coincident Coke Coking coal Cold Collapse Collector Collater Collateral Collecting Collection Collective Coligative Collimating Collimator Collision Colloid Color Colorta Colorimeter Colorimetry Coloring Problem Column Combination Combinational Combinatorics Tiimlererk Artlk mlknntlslamm Olt;er Artlk mlknntlslamm gidericl kuvvet Artlk mlknatlslanam E!i~arpall Tiimler orman Bilillsel 1) Uyumluk 2) Yapl~mal 3) E~evrellik, e~evrelilik Uyumlu, e!ievrel, e!ievreli, bagdal;j It;tutunum. i~ yapl:jkanl1k, tiirde!i yapl:;ma Kangal Sanm, Sargl Qakl~rnn, rastla:;ma, rasla:jllll. aymanhk Qak1llik Kok Kokla1jar komur Soguk Got;mc, katlanma Toplayucl Giri1itirmek Yanyana 'roplama Derme, toplama Toplu-Ortak llaglalilk Yon verici Yonleyici, ko!iutlayicl Qarpl!ilTia Kollait Renk Renklendirmek Renkol~er Renkoh;iim Renklendirme problemi Dike~, kule-diksara Birlelii Birie~imsel Dirleljir hesabl 22

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Güz Dönemi EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR 2014/2015 Güz ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ

EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Bahar Dönemi EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ 2013/2014 Bahar ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK PARKI / MACHINE PARK P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

Bass Instruments The Fluid Control Expert

Bass Instruments The Fluid Control Expert Magnetic Flowmeters Features The induction flow meter EMD is a device for measurement of volume flow rates of conductive fluids in a closed pipeline.it allows measurement in both directions,with high accuracy

Detaylı

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması

ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA Fider Yönetim Rölesi Tip Testleri Karşılaştırması ASHIDA, Fider Yöetim Rölesine; TEDAŞ Şartnamesinde geçen tüm Tip Testleri uygulanmış ve başarılı bulunmuştur. Tedaş Şartnamesini karşılar ve fazlasıyla

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI MEVCUT DENEY TESĠSATLARI VE CĠHAZLAR 2013 Edirne 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011 L011 L K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı/beam ngle LED Ø L Packing Meas. L011 3000 2.6 220 74 23 200 120 20 50 14.5x40x17.5 229 NE K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı Soket Ø L Beam

Detaylı

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ

SAYISAL İŞARET İŞLEME. M. Kemal GÜLLÜ SAYISAL İŞARET İŞLEME M. Kemal GÜLLÜ İçerik Giriş Ayrık Zamanlı İşaretler Ayrık Zamanlı Sistemler İşaret ve Sistemlerin Frekans Uzayı Analizi Sürekli Zaman İşaretlerin Ayrık Zamanlı İşlenmesi İşaret ve

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E SİSTEMLER / Systems SİSTEM 03 SYSTEM 03 45x60 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde Poolsaver 1320 2 Adet 5L/5B Nano Dozaj Pompası Elektrot akış hücresi Kalibrasyon rafı ph ve ORP elektrodu

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR CAST IRON AND FIRE BRICKS STOVES DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR CAST IRON AND FIRE BRICKS STOVES. fr21g

DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR CAST IRON AND FIRE BRICKS STOVES DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR CAST IRON AND FIRE BRICKS STOVES. fr21g DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR frigy surel frc cast iron stove DÖKÜM VE TUĞLALI SOBALAR fr21g f ire bricks Complete Cast Iron Body Enamelled Cast Iron With cast iron and fire bricks Fire Window for fireplace

Detaylı

Technical Requirements for Large Combustion Plants (LCPs)

Technical Requirements for Large Combustion Plants (LCPs) Technical Requirements for Large Combustion Plants (LCPs) By Pat Swords Content of the Presentation Goals and Principles Control Technologies for NOx Control Technologies for SO 2 Control Technologies

Detaylı

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722 T TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. A broad range of products and sophisticated materials technology combined with application knowhow are the keys to success in industrial plants. Türbosan API-Process

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set

Y Analog - Dijital Haberleşme Eğitim Seti Analog - Digital Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications Analog Dijital Haberleşme Eğitim Seti analog ve dijital haberleşme ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 13 Adet (9 adet standart

Detaylı

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SC 2 12133ZV0305 GUIDE, IN. VALVE (OS) 1217270 (2) SC 3 12211ZV0000 HEAD,

Detaylı

Fluent Launcher File > Read > Mesh Scale View Length Unit Mesh Was Created In Scale Close General>Time Gravity

Fluent Launcher File > Read > Mesh Scale View Length Unit Mesh Was Created In Scale Close General>Time Gravity FLUENT VOF 2014 1. Fluent Launcher 3-D seçili olarak başlatılır. 2. File > Read > Mesh tıklanarak ankflush.msh.gz adlı mesh dosyası açılır. 3. Domain in büyüklüğü için Scale menüsü tıklanır. View Length

Detaylı

BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP 8 Configurable Digital Channels BLCDP-4M12MT-8XSG-PD

BL compact Fieldbus Station for PROFIBUS-DP 8 Configurable Digital Channels BLCDP-4M12MT-8XSG-PD On-Machine kompakt fieldbus I/O blokları PROFIBUS-DP slave 9.6 kbps 12 Mbps Two 5-pin, reverse-keyed M12 male receptacles for fieldbus connection 2 rotary coding switches for node-address IP 69K M12 I/O

Detaylı

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri

Endüstriyel vakumlu temizlik makineleri Model VHC200 is compact and ergonomic so it is perfect to be moved everywhere in the production areas, even on tough grounds. The big wheels and the handle ensure fast and easy movements, while the container

Detaylı

YANGIN POMPA SİSTEMLERİ

YANGIN POMPA SİSTEMLERİ YANGIN POMPA SİSTEMLERİ Türbosan A.Ş. nin Yangın Pompaları UL LİSTED olmuştur. NFPA 20 (National Fire Protection Association) Standardı yangından korunmak için Yangın Pompa Gruplarını ve Tesisatlarını

Detaylı

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4)

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Şekil 1.1. İzostatik sistem EA GA 0, EI = 2.10 4 knm 2, E = 2.10 8, t =10-5 1/, h =60cm (taşıyıcı eleman yüksekliği, her yerde)

Detaylı

RMF A.Ş. Ürün Kataloğu 2017 / Product Catalog 2017

RMF A.Ş. Ürün Kataloğu 2017 / Product Catalog 2017 RMF A.Ş. Ürün Kataloğu 2017 / Product Catalog 2017 RMF Endüstriyel Ürünler San. ve dış Tic. A.Ş. Mimar Sinan Mah. Hakimiyeti Milliye Cad. 47/66 Üsküdar / İstanbul / Türkiye Tel: 0216 346 69 08 bsft@rmf.com.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

COAL AND OIL ADDITIV CONVERGENCE OF ECOLOGY AND ECONOMY

COAL AND OIL ADDITIV CONVERGENCE OF ECOLOGY AND ECONOMY COAL AND OIL ADDITIV CONVERGENCE OF ECOLOGY AND ECONOMY www.encontech.de SP-ECO KÖMÜR VE FUEL OİL VE AĞIR YAKIT YAKMA KATKI MADDESİ SP-ECO geleneksel enerji üretenlerin enerji randımanını artırır. Kömür

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 TEREYAĞI

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

www.baskentfirinmakina.com 1986 yılında; yola çıktığımızda ilk olarak Döner Arabalı Ekmek Fırını ile sizlerin karşısına çıkmıştık. Daha sonra sizlerin güvenci ve bizlere verdiğiniz cesaret ile şuan tam

Detaylı

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS KL MA SANTRALLER N TASARLANAN B R DEL KL D F Z RL BO H CREDEK HAVA AKI ININ SAYISAL OLARAK NCELENMES ahmet.erdogan@inonu.edu.tr, ekrem.tacgun@inonu.edu.tr, suat.canbazoglu@inonu.edu.tr, gokhan.aksoy@inonu.edu.tr,

Detaylı

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 40 BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 41 42 AYDIN TRAFO BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI AYDIN TRAFO HIGH PRESSURE WASHERS Aydın Trafo Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları nda yüksek kaliteli, 3 silindirli

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Tanım - Definition Tanım nasıl verilmelidir? Tanım tanımlanan ismi veya sıfatı yeterince açıklamalı, gereğinden fazla detaya girmemeli ve açık olmalıdır. Bir

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Problem B. Beton duvar (perde) Beton. E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2. Yapılacaklar

Problem B. Beton duvar (perde) Beton. E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2. Yapılacaklar Problem B Beton duvar (perde) Beton E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2 Yapılacaklar Duvarı modellerken shell (kabuk) elemanları kullanınız. A Perdesindeki kesme kuvvetini, eksenel kuvveti ve momenti hesaplayınız.

Detaylı

GERİ YIKAMALI OTOMATİK FİLTRE AUTOMATIC SELF CLEANING FILTER

GERİ YIKAMALI OTOMATİK FİLTRE AUTOMATIC SELF CLEANING FILTER GERİ YIKAMALI OTOMATİK FİLTRE AUTOMATIC SELF CLEANING FILTER Type of Treatment; Disposal of solid materials in suspension in liquids by filtration Arıtma Tipi; Suda askıda bulunan özellikle tahta, talaş

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method 1-Yapı Malzemeleri/Constructıon Materıals 1 YML-03 2 YML-14 3 YML-18 4 YML-19 Beton Concrete Seramik Karolar Ceramic Tiles Beton Agregası Concrete Agrega Beton Agregası Agrega Sertleşmiş Beton/Basınç Dayanım

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

ELEKTR K TES SAT BORULARI

ELEKTR K TES SAT BORULARI GALVAN ZL ÇEL K BORULAR GALVANIZED STEEL CONDUITS KOLAY ve TAM BÜKÜM Panasonic borular, yüksek kaliteli çelikten üretilmifltir. Çelik levha yüksek frekansl endüksiyon kayna sayesinde birlefltirme dikifli

Detaylı

POWER FİLTRE / POWER FILTER

POWER FİLTRE / POWER FILTER POWER FİTRE / POWER FITER Özellikleri; Otomatik geri yıkama ile, kendi kendini temizleme özelliği. üşük yük kaybı. eniş filtrasyon alanı. Vakumlama yıkama özelliği ile en üst düzeyde temizlik. Paslanmaz

Detaylı

KOMPONENTLER COMPONENTS

KOMPONENTLER COMPONENTS KOMPONENTER KOMPONENTER K 014 3000 30 230 111 80 2000 30 r111 24 54x42x26 m Işık çısı Beam ngle K 249 013 3000 36 230 95 143 0 25 E27 50.5x30x22 m Işık çısı Beam ngle KOMPONENTER K 006 3000 5.5 230 50

Detaylı

Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines

Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines KN/100 HB A Modeli Type Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines KN/100

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Onluk duzende toplama. Lecture 4. Addition and Subtraction. Onluk tabanda toplama

Onluk duzende toplama. Lecture 4. Addition and Subtraction. Onluk tabanda toplama Lecture 4 Oku H&P sections 4.3-4.5 ddition and Subtraction CPU daki circuit (devrelerle) gerceklestirilir Bu is icin devreler nasil dizayn edilir? Bilgisayar Mimarisi 4.1 Bilgisayar Mimarisi 4.2 Onluk

Detaylı

DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 9/125 OS2

DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 9/125 OS2 DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 15 Yıl Ürün Garantisi 25 Yıl Sistem Garantisi Ağınız için en iyi performans ve bağlantı kalitesi LC Tek Yönlü Konnektör Tekli Mod 12 farklı kılıf rengi Özet DIGITUS

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE

TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE TEK SIRA KANATLI MENFEZ (BRG) RETURN GRILLE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BRG - H : Ayarlanabilir yatay tek sýra kanatlý menfez. *BRG - V : Ayarlanabilir

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY

SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY CLEANING AND SURFACE PROCESSING SELECTION OF THE OPTIMUM CLEANING TECHNOLOGY Ümit Tekeli, Global Area Sales Turkey Forum: Surfaces in the metalworking industry, Istanbul, February 2016 www.durr.com DÜRR

Detaylı

Multiplication/division

Multiplication/division Multiplication/division Oku H&P sections 4.6-4.8 Bir kac integer multiplication algorithm Bir integer division algorithms Floating point math 10/22/2004 Bilgisayar Mimarisi 6.1 10/22/2004 Bilgisayar Mimarisi

Detaylı

Yedek Parça Kataloğu. Spare Parts Catalogue VFPN -H SERİSİ İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP VERSİYON:01 TR/ EN

Yedek Parça Kataloğu. Spare Parts Catalogue VFPN -H SERİSİ İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP VERSİYON:01 TR/ EN İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP Yedek Parça Kataloğu Spare Parts Catalogue TR EN VFPN -H SERİSİ VERSİYON:0 TR/ EN Tüm haklar VOLKAN'da saklıdır. 05 TÜRKİYE'de basılmıştır. /Copyright by VOLKAN - 05 - printed

Detaylı

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY Teknik Özellikler 1.Standartlar : IEC 60947-4-1, TS EN 60947-4-1 2.Depolama Sıcaklıı : - 40 0 C +70 0 C 3.Çalıma Sıcaklıı :

Detaylı

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS HmSS HmSS 50 NO 1 2 3 4 45 P. ADI SLG 540 SLG 540 SLG 540 SLG 540 40 HP 15 20 25 30 HmSS 20 14 P. ADI HP SLG 4" 10 18 2900 d/dk 13 2900 d/dk 16 30 1450 d/dk 12 35 4 P. ADI HP SLG 540 4 14 11 12 10 10 9

Detaylı

High Bay Lighting Fixtures Saver Compact HB 115

High Bay Lighting Fixtures Saver Compact HB 115 High Bay Lighting Fixtures Saver Compact HB 5 High energy costs of our age leads the managers to use lighting systems with long life span, low on maintenance costs and high efficiency. Life span of a conventional

Detaylı

İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin waterfun ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz.

İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin waterfun ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı talep edin waterfun ürünlerinde de en uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. İhtiyacınız olan ürünleri mail ile bildirip iskontolu fiyatlarımızı

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Giriş

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Giriş Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Giriş Malzeme bilimi ve mühendisliği konusunda temel konular hakkında bilgi edinmek Bu ders ile -Malzeme yapıları -Yapı ile özellik arasındaki ilişki -Üretim ve sentez

Detaylı

GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU

GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU GALVANIZED FLEXIBLE STEEL CONDUIT / GALVAN Z KAPLI ÇEL K SP RAL BORU Galvanizli Çelik Spiral Borular bükülme özelli ine sahip, Amerikan U.L onayl, NEC flartnamesine uygun

Detaylı

Pnömatik Komponentler

Pnömatik Komponentler Bornova Caddesi No: 9/7H Öztim İş Merkezi TR 370 Işıkkent - Bornova / İZMİR Tel :+90 232 472 23 pbx Fax :492 00 www.izmir.com Komponentler Ürün Kataloğu 1 2 F/RL+M AS SERİSİ HAVA HAZIRLAMA ELEMANLARI R

Detaylı

ENDÜSTRİYEL CHILLER INDUSTRIAL CHILLER

ENDÜSTRİYEL CHILLER INDUSTRIAL CHILLER 8 ENDÜSTRİYEL CHILLER INDUSTRIAL CHILLER ISISO nun tescilli markasıdır. TEKNİK ÖZELLİKLER; R22 / R2 / R4A / R7A Vidalı veya yarı hermetik kompresör, Hava veya su soğutmalı kondenser, Fonksiyonel plakalı

Detaylı

R-2R LADDER SWITCHES 8-BIT DAC SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 3-STATE BUFFERS

R-2R LADDER SWITCHES 8-BIT DAC SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 3-STATE BUFFERS MİKROİŞLEMCİ UYUMLU A/D VE D/A ÇEVİRİCİLER A/D ve D/A çeviricilerin pratikte sıkça kullanılan türlerinden biri de mikroişlemci uyumlu olanlarıdır. Şekil.'de ZN8 D/A çeviricinin çalışma prensip şeması verilmiştir.

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI ATIKSU DALGIÇ POMPA

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI ATIKSU DALGIÇ POMPA POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI % TS 8 4 POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. DN 5/8,3-63 KW MALZEME Motor yuvası; sfero döküm GGG 4/5 Soğutma ceketi; ST 37-2 Motor

Detaylı

YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 10 POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

Slot Difüzör Teknik Detaylarý ve Üflenen Havanýn Yönlendirilmesi Slot Diffuser Technical Details and Deflection of Supply Air

Slot Difüzör Teknik Detaylarý ve Üflenen Havanýn Yönlendirilmesi Slot Diffuser Technical Details and Deflection of Supply Air SLOT DÝFÜZÖR (BSD) SLOT DIFFUSER Slot Difüzör Teknik Detaylarý ve Üflenen Havanýn Yönlendirilmesi Slot Diffuser Technical Details and Deflection of Supply Air Model: *BSD - S : Daðýtýcý tip slot difüzör,

Detaylı

Arch Dams. Prof. Dr. Recep YURTAL (Ç.Ü.) Translated from the slides of. by his kind courtesy. ercan kahya

Arch Dams. Prof. Dr. Recep YURTAL (Ç.Ü.) Translated from the slides of. by his kind courtesy. ercan kahya Arch Dams Translated from the slides of Prof. Dr. (Ç.Ü.) by his kind courtesy ercan kahya Ç.Ü. İnş.Müh.Böl. Arch Dams Curved in plan and carry most of the water thrust horizontally to the side abutments

Detaylı

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SD, LD 1 12100ZV0841 BARREL COMP., CYLINDER 1242712 001 SD, LD 2 12133ZV0305

Detaylı

YOL AFMİN KAZIMA MAKİNELERİ COLD PLANER TOPRAK SİLİNDİRLERİ SOİL COMPACTORS FİNİŞHER PAVERS ASFALT SİLİNDİRLERİ ASPHALT COMPACTORS

YOL AFMİN KAZIMA MAKİNELERİ COLD PLANER TOPRAK SİLİNDİRLERİ SOİL COMPACTORS FİNİŞHER PAVERS ASFALT SİLİNDİRLERİ ASPHALT COMPACTORS AFMİN YOL KAZIMA MAKİNELERİ COLD PLANER TOPRAK SİLİNDİRLERİ SOİL COMPACTORS FİNİŞHER PAVERS ASFALT SİLİNDİRLERİ ASPHALT COMPACTORS 400 401 402 403 404 EĞİM TERAZİ SLOPE ANA KONTROL MAİN CONTROL HELEZON

Detaylı

BC Teknik bilgi Technical info Kod Code FİYAT PRICE EURO Paket Box ENDÜSTRİYEL NEM ALMA CİHAZLARI Yüzme havuzlarının bulunduğu kapalı ortamlarda oluşabilecek neme karşı önlem olarak kullanılır. İstenmeyen

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

Hava so utmal SADECE SO UTMA

Hava so utmal SADECE SO UTMA Hava so utmal nvertör so utucu R-410A so utkanla kullanlmak üzere optimize edilmi tir Daikin savrulma kompresörü Entegre hidrolik sistem Tampon tank gerektirmez Geli mi kontrol olanaklar Hassas scaklk

Detaylı

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu

BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING. Earthquake Resistant Design. Haluk Sucuoğlu BASIC ISSUES IN EARTHQUAKE ENGINEERING Earthquake Resistant Design Haluk Sucuoğlu Basic steps in Earthquake Resistant Design Calculation of earthquake forces (V t ) Reduction of earthquake forces (R) Applying

Detaylı

MONO. MONO family that is designed to be efficient as well as economical, is at your service with its spotlight, surcafe mounted and pendant versions.

MONO. MONO family that is designed to be efficient as well as economical, is at your service with its spotlight, surcafe mounted and pendant versions. 214 MONO Ekonomik olmasına rağmen verimli bir spot ürün olacak şekilde tasarlanan MONO, ayrıca sıva üstü ve sarkıt versiyonları ile de hizmet veriyor. MONO family that is designed to be efficient as well

Detaylı

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

STAR MİNİMUM ENERJİ & MAKSİMUM SONUÇ / MINIMUM ENERGY CONSUMPTION & MAXIMUM RESULTS. STARLED Spot aygıtlar / Spot luminaires

STAR MİNİMUM ENERJİ & MAKSİMUM SONUÇ / MINIMUM ENERGY CONSUMPTION & MAXIMUM RESULTS. STARLED Spot aygıtlar / Spot luminaires 76 STAR STAR MİNİMUM ENERJİ & MAKSİMUM SONUÇ / MINIMUM ENERGY CONSUMPTION & MAXIMUM RESULTS STARLED Spot aygıtlar / Spot luminaires 4400 lümen ve 50.000 saat ömürlü LED 22W - 32W - 44W güç 22-36 ışık açısı

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Ders Adı / Course Name Yarıyıl INM8 Betonarme I 6 Ders Uyg. Lab. Kredi AKTS 5 Ön Koşul Dersin

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

Çizgeler (Graphs) Doç. Dr. Aybars UĞUR

Çizgeler (Graphs) Doç. Dr. Aybars UĞUR Çizgeler (Graphs) ve Uygulamaları Doç. Dr. Aybars UĞUR Giriş Şekil 12.1 : Çizge (Graph) Çizge (Graph) : Köşe (vertex) adı verilen düğümlerden ve kenar (edge) adı verilip köşeleri birbirine bağlayan bağlantılardan

Detaylı

Safety Relief Valve. RLT Series. Safety Relief Valves According to 2014/68/EU. Emniyet Tahliye Vanaları 2014/68/EU Direktiflerine uygundur.

Safety Relief Valve. RLT Series. Safety Relief Valves According to 2014/68/EU. Emniyet Tahliye Vanaları 2014/68/EU Direktiflerine uygundur. Safety Relief Valve RLT Series Safety Relief Valves According to 2014/68/EU Emniyet Tahliye Vanaları 2014/68/EU Direktiflerine uygundur. ÜRÜN AÇIKLAMASI RLT serisi emiyet tahliye vanaları, herhangibir

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 100 Dersin Öğretim

Detaylı

{\} /\ Suhap SAHIN Onur GÖK

{\} /\ Suhap SAHIN Onur GÖK Veri Yapıları ve Algoritmalar 0 {\} /\ Suhap SAHIN Onur GÖK Kaynaklar http://www.papatyabilim.com.tr/veriyapilari_algoritmalar.htm Kaynaklar http://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms/index.htm

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı