ingilizce ~ TORKCE ELEKTRiK - ELEKTRONiK TEKNiK TERiMLER KLAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ingilizce ~ TORKCE ELEKTRiK - ELEKTRONiK TEKNiK TERiMLER KLAVUZU"

Transkript

1 ingilizce ~ TORKCE ELEKTRiK - ELEKTRONiK TEKNiK TERiMLER KLAVUZU OERLEYEN TURAN SENCiL. TMMOB ELEKTRiK MUHENOisLERi OOASI

2 ~

3 "". I Hergun bir yerden gocmek ne ;y/, Hergiin bir yere konmak ne giizel, Bulanmadan, donmadan akmak ne 1Jo~,.Diinle beraber gitti cancag/z..m, " Ne hadar.oz VQT$(J dune oil,. ~imdi yeni ~e;yler5iiylemel. gerefl.. MEVLANA,'J '.'.i. I {j N S 0 Z " ADa dilde. o~enme. o~etme ve dtilitinmenin kolayh!tl.. buinen bit" gen;ektir. Bilim ve teknik alanmda lion yl1larda' hlzla yaygmlalian ara~tarma ve uygulamalar. iiriinlerini evle 'rimlze dek sunarken. terimlerini de Tiirk~e'ye ta1i1maktadlilar, 'IUrk-re'ye akan yabancl so~ciiklerin alltllmasi geciktirilirlie; BlUm diliyle, 'llirk~e arasmda kopukluk ortaya erika-. caktlr. BUlmin ve bilimscl diiliuncenin; ulalil1maz sahte doruklarda oldu&tu bir toplum degil. tersine her bireyin kolay Cit ulalil\bildigi bir toplum olm~ zorundaylz. Qaglmlzda. bilgi iiretemcyen toplumlar. bilgi Urcten ve bilimscl onder li~i clind!! tulan top)umlarm hurmelsl olmak zorundadlrlar. SoyuUama, 60mut ara~)ar)a ) aplhr. Somut aral;larsa. sozciiklerdir. SOzciikler ezberlenmi~ dc~il. kavranml~ 01 duklan surece, soyutlama bilil1lsel tirunler saglar. SOzcUkler, anadildense. kavranmasl kolayla~lf. I : Bilimsel ve tcknik sozciiklerin T\irkl;ele~tirilme.-;abalanmn ncdenl acldar: Bilimsel Ifahllma, ntalitmna ve tiretkenliktcki yetersizli gimiz. Dolaylslyla. TtirkQelelitirme ~a h!jrnalarl, bir c;e!jit dil onurumuzu kurtarma ~abnmlz(hr. Dile~imiz bilimsel onderligi elc gct;irebilmek ve iiriinlerin. adml koyabilmek. Elinizdcki ktlavuz hit; kulikusuz tizlenen bir r;ahlima degildir. Oncriler kl1avuzu olarak degcrlcndireceilimiz bu r;ah!jmayl sizler yaliatlp, geli!jtirecek ve ereginc ulalitlra cakslnlz. 1/1

4 I AmacullIz, herljeyden once bu kl1avuzu saym okurlapmlzm tartlljnuwna ac;maktlr.be~enmediginiz terimleri, yeni onerilerinizi ve tiim eleljtirilerinizi ac;lk olarak bi~e bildirin. Katkl1artmzla diizeltilecek ve geliljtirilecek ~ir "E1ektrik vc Elektronik Teknik Terimler Kl1avuzu"nun bilim ve Leknik diinyamlzda gerekli oldugu kamsmday1z. SaygJlarlmla, Mart, 1985 ANKARA I i I Turan ~ENCIL I t IV

5 lngillzce - TORKGE ELEKTRlK - ELEKTRONIK. TEKNIK TERlMLER KlLAVUZU OZERlNE(*) Elektrlk MUhendislerl OdaSl'nea r:er'wekjeitlrljen bu 'Wa h~ma. Elektrik - Elektronlk bilim dallannda oet'etlm. tire. tim yapan ve billmsel yaym trl1cartan kurum ve kurululjlano Tiirkc;e'ye kazandlrdlklan terimlerin derlemesldlr. lnsanlann insanltk aiallulsma ula'imaianna, yani toplululu bic;irninde yaljaytp ortak iiretim ili'ikuerine girmelerine koljut olarak ba'iardlklan en onemli smaviardan birl de araiannda lietl'iim kurmalan olmu'itur. Insanotlu ilkln 1mlerle ba'ilayan ve sonra da seslcrle yi.iri.iyen iletiljlm siireehlde, dt'i dtinya ile ilintilerini duyumlannm lmgelerinden C;1 kanp diiliwce dedltimiz soyutlamalara gec;lrlrken, bu yenl aliamayl sozciiklerlo konuima bic;itninde gerc;ekle,. tlrmiltir. Boylece gundelik ya~mlh duyumlar yoluyla ayndedilen nesnelerin iizeluklerl hakkmda sozcuklerden olu~an diller ortaya t;lkarlar. DolaylSlyla gerc;ekte kaqlla~tl~ii1uz nemeler, duyu organlanmlza yaptlklan etkiye gijre algdarurken bu nesnejcrln yalmz all:lla.nan nlteuklerl lle decil, ba'ika iuljld ve etkilerlyle de du'iunme ve konu, ma yetiai geliljlr. Toplum iiyelerinln yapo.y olarak geu,tlr. dlklerl uylalillnsal slmgeler olan sozctiklorin blrefimi 11e di.i lnceler blt;imlenir, geuljlr ve toplumsal evrlm suredn de yer alnlar. SOzci.ikler, gcleneksel geliljim i'ylnde, giderek her toplumun kentline ozcu dilbilim kurauannm dolmasma yol.trarlar. Ancak nesneletln, olaylann ye siirec;lerln bu suuflanma ve kuraualjma 8ljll111UI l;ok uzun zamanda meydana eelml~tlr. BiitUn insanbk tarim boyunea her tireum bif;hnln. deld toplumda,:nauun ko~unanna gore iistyapl kurumlan DIn bultl soyut kavrambr yamnda altyapl ozelllklerinden eelen somut yanslmalar da dude yeralmt~tll. Du yollu1a toplanan biriklmler blr dl,ldeki ltavramlarm trellluenmesine ve aynmlann incelmeqne katklda bulunarak dllin zenglnle,. mes! dedi~hniz &tired ortaya Cjlunrlar. (.) Bu yui "Kimya Miihcndisligi" Dcrgisi'nin ~ubat 1917 tarihli 81. AYUlndan aktanlrnijtu". v

6 Dillerin dogu~ ve geu~meleri ilzerine ozetlenen bu teo mel kuramm '!i'~' altmda TUrkt;e'nin get;millini gozonune ahrsak. toplumsal degoderin vo ili1ikilerin dilimizdek! yan s,malanm bulmamlz gue; olmaz. Elimizdeki ilk yazdi ornegi!sa'dan sonra 700 yljlannda kurulan. Orhun yuzltlanyla belgesellelienvc t;llgllluza kadar i~inde Latincc de bulunan onsekiz kadar alfabcdc an latlo1i olan TUrkt;c. bu zengin YUZlm aynhkl:mna kar~lu. yaplsal ozelliklerini koruyabilen dillerden biridir. Ancak, Anadolu'ya yedcgen boylarm once sullanltk ve sonra imparatorluk govdcsinde kayna!jmalan He ozellikle yonetici kesimlede, bilim, sanat ve saray C;evresinin yazuu, Arap~& ve Farsc;a C;c!jitlemelerin detter yargdan ic;inde ge. li~irken, giiniimilze degin siiregelen siizlii halk yapluannm, glizel 'IUrkc;emizile bezenmi~ olmasl dikkato degor bir 01 gudur. Imparatorlugun. batl emperyalizminin elkis' lie kjlak degi~tirme zorunda kaldl~1 Tanzimat siirccinde AU Suavi, ~emscttin Sami, Muallim Nac! gibi yazarlann Osmalllica adml verdigimiz ile; dil kanlilmma tepkileri ne YlIZlk Id uzun orniirlu olmarnl~tu". Daha sonralan Orner Seyrettin ve.aji Canip gibi yazarlann c;abalan da Ilncak tamlamlllann dilden c;,kilnlrnasma ozgu kalml~t1r. Ole yandan, imparatorluk ordusunun kuuandlgl yabanci yaplllli "Balimos" toplan, Melunctt;igin dilinde "Dalyemez" olarak adlandmhrkcn, lugat paralama heveslisi bir Bub-I Ali kalibinin bu sozciigii, akhncri Farsc;a "Asel nem, hored" olarak resmi yazl~ma diline aktarmasl gibi aclkh. gulwh;1ii olaylarla dll kar~llalll1mllltjr. Du toplurnsal karga~ahk i,indc yozlallan tum kururnlarm yamnda. dilimizde de saghkh bir celillmenin bckjenemcyecegi.aparylktlr. Ulusal K1U"tulu~ SaVll~1 sonunda imparatorlugun y,. kllmasl VI! yeni TUrk devlctioin kurulmasl. bin;ok yenilcllme!yabalannm yamsini dil sorunlannm da yaklodan cle uhnm:.lsma olanak saglasm~tlr. 12 Temmuz 1932'de TUrk Dil Kurumu'nun ac;limasl ve ayru yilm 26 Eylw'Unde Bjrinci TUrk Oil KurultaYl'nlO toplanmas!. ile dilde antma. ozle~tirmc ve gcii~tirme ryabalan ki~isel giri~imjerden c;skunlurak devlclin koruyuculugunda yiiriilulen bir ugra!ia dollii~tiiriijmii~tiir. Diiyiik kurtancsmsz Atatiirk'iin iizerinde duyarhkla durdugu bu ugra~. O'nun oliimiinden sonra yay- VI.

7 gmh~ml ve yaptmm gucunii glderek yitirmj~. hele ~ok par ' tui dlizenc gclj;iljimizle pusuda beklcyeh "eski"eilerin hedet tahtasl durumullol gctirilmiljtir. TUm engel1emc ve ktis teklemelere kar~an. gerek dogal aylklanma ile gcrckse di. Iimizle gen;ckten olumlu amac;larla i1gilenenlerin katkdanyla a~lr aksak da oba biiylik aljamalardan gcc;en 'furklj;e'nin ozellikle doga bilimleri ve tiirevlcri keslminln ljlmdilik azgeli!lmi1jlikten kurtuhlmadlgml 60ylemck zorundaylz. Her c;agda ccli~milj toplumlann. digerleri iizerinde do~rudan veya dolayh olarak kurduklan egcmenlik. bir yanslmasml da diller arasmdaki etklleliimde gosterir. Uy gar toplumlar uygarhk iirunledni ncsnelerle oldunu kadar kavramlar ve sozcuklcrlc de aktarlrlar. flu sure,.. ~aemm geliljlmine ycti~emeyen toplumlann dillerlne kiml kurumlarda C;lkmamacasma yerleljen sozcuklcrle ve tiiretmelerle Bylesine girer kl. toplumun dli~iin yaplslmn bile etkilenme. sine nclien olur.. Ulkemizin Ilj;indc bulundugu koljullar da bundan pek ayn saytlamaz. Bilim ve miihendislik alanlanrruzm dl~a baglmhltgl. di~er ugralj alanlannmkinden c;ok daha belir 'gindir ve diinyadaki i1eti~im olanaklan oylesine artml~. bilimsel geli~me oylesine hlzlanml~t1r kit bu konuda ozgiinliik kurma olaslhglml% giderek c;ok azalmakta<jll. Bu durumun ort:lya «;Ikmasmda dil uzmanlan He bilim r,;evrcleri arasmda biitiinle~me yaratl1lmlflasmm da biiyuk etki5i olmulitur. Oy Ie kit kllkbe!j ytl OI'lCC ba!jliitllan dil demmi giri!iimi yanmda birisi 1949 otekisi de 1950 yl1larmda dilimize kazandmlan iki bilimsel yaplttan geliliigiiz.el 5Cl;tigimiz ~u par~alar. bu alandaki b~lbo~lu~u ve dqgtnlkh~1 belgeleyen en ~Uzel orneklerdir. tlkin J. Solvard'dan I;evrilen "Muhtasar fiziki Kimya" adlt kibba goz gezdirelim:' " I " sllbit tazyikte sistemin hacmmul suhunetin asga. ri namutenahi tahavviiliine tekabill eden ~ari namiitenahi tahavvillunii gosterir (bu tahavvill sisteminin vahit hacmlna nisbet edilmj~tir. Duna T suhunctindeki hakiki inbisat em sali denir". "... Bir 5istcmin F (V. p. T) = 0 hal muadelesi nazan. itibare almlrsa. tazyikin suhunete nazaran mu~lakkl. sabit tazyikte hacmm suhunele nazaran mu~takkl i1e sabit suhunette hacmm tazyika nazaran milljtakkl arasmdaki nisbete i~areti aksiye ile mi.i<;avidir". VII

8 - - -._ ~imdi de M. Curie'nin "Iladyoaktivite" adh kitabma bakahm:... TUrkl;e kar~111klan bulunmad1l1 gibi, biiyiik garp dillcrinde bile ayn ayn muk3billcri mcvcut almayan ve do. laylslyla beyneimillli bir karaktcr ar'.lcdcn "quantum, ad sorption, rudiation, photon"ilh. gibi kclimelcri beynel. mil!!l yazill~ ~ekil1eri He muhafaza ettik."..... Diger taraftan lilzumu kadllr ~iddetli bir saha ic;in i cereyan kcsafeti. husule gelcn "ion"lann kiimilcn istihracma tekabi.il cdcn I hibag klymetini ahr. V "potentiel" Carkmm ohmik nakiliyct "phase". huduthm dahilin de latbiki ile husulc gelcn "ian"lnr mecmuu adcdinin is tihrnl; cdilmesi k:.lbil alan kcsrini gosteren ill nisbeti, "ioll"larm "regime konccntralion"u i1e aksine miitcnasip olardk tahavvi.il cdcr". Unlii bilginlcrin yapltlanol yeni geli~lin bilim diinya. mlza kazandlriln I;evirmcnlcrin iyiniylltlerinden ku~ku duymuyorsak da, bu I;evirilcrin yeti~en ku~aldarm yarar lanmasma ne dellli katklda bulunacagl. yeni kahcdlklarmm silresinin ne olacagm. degerlcndirmeyl de sizlere bu-3klya. ruz. Vlll

9 A Abbreviation Ability Abnormal Abrasion Abrasive Absissa Absolute Absoloute Value Absorbe (to) t bsorbance. Absorban t Absorbtion Absorptive Absorptivity Absorber Abstract Abstract (to) Abstraction reaction Abundance Acceleration Accelerator Acceptor, Acceptor atoms Access Accessibility AcccsS time Accessories Accidental Accommodation,~ccomplish (I~ccounting Accumulate Accumulator Accuracy Accurate Acentric Achromatic Achromic Acid Acknowledge Klsaltma Yelenek Olananiisti.i, olal!andlljl A~mlm Allmdlrlcl Yatay koll, engi Salt Salt de~er Sogurmak Sogurum So~rucu Sogurma So~rgan Sonurganhk So~urucu 1.Soyut 2.(:)zet,.e SOkmek, aylrmak, "lkarmak SOkUcU tepklme Bolluk tvme tvdirge'w, hlzlandlrlci Altea Ahel atomlar Eriljim Eriljirlik, ulaljirhk Eriljim stiresi Donati, takl Rastlantllw Uyum Baljarmak, sonu't (landlrmak) lamak Saylljlm Birik (tit) mek Bitike~ DoWUluk Dogru, sal!hk (:)zckdlljl, ozeksiz Renksemez Renksiz Asit, ek~it Ahndl J

10 Acknowledge character Acoustic Acoustics Acquire (to) Acronym Action Activated Activation Active Activity Activity counter Activity ratio Actual Actuate (w) Actuating Signal Actuator Acyclic Adapt (to) Adaptive Adaptor Add (to) Adder Addition Additive Additive noise Additivity Address Address modification Address register Address (to) Addressing Adherence (Adhesion) Adherent Adhesive Adiabatic Adion Adjacent Adjacency Adjacency matrix Adjoint Almdl damgasl Sesil, sesle Hgili, sese deggin Sesbilim Kazanmak, elde etmek JUsaad Eylem - ctki Etkilemi~ Etkinleljtirme Etkin t~lek1ik, etkinlik t!jleklik sayacl tljlcklik oram I-Ger~ek 2-Giincel Uyarmak, devindirmek Uyarma imi Uygulal;, dcvindirge<; Qevrirnsiz Uyarlama, bagdlllltmna Uyarlamah Ba~daljtJrlcl Ekleme, katma TOplaYIC1, ekleyici Toplama, ekleme l Toplamall, toplamr 2-Katkl maddesi ToplaOlhr giirihlli ToplaOlrllk Adres, bulanak, eriljki Adres degiljtirim Adreslik, adres yazmacl Adreslemek Adresleme Tutunma, yapujltncl Tutkan Yaplljkan. yai:wjtlrlcl 151 almaz Yiizey yilkunii Bitiljik Biti!liklik BiCi~iklik matrisi Eklenik, ortak parl;ah 2

11 Adjoint equation Adjustment Administration Administrative Administrative Science Administrittor Admissible Admissible basis Admissible conlxol ~o\dmissible trajectory :Admixture Adsorbate Adsorbent Adsorption Advantage Adverse Advertisement Aerate Aerator Aerial Aerometer Aerosol Affinity AffIXing AffIXing leads Arterburning Artercoolcr Afterflow J~fLergloW Ageing, aging Agent Agglomerate (Aggregate) Agrandize (to) Aggregate (Agglomerate) A~tlltion Agitator Air Eklenik denklem Ayar, ayarlama, duzeltme, diizenleme Yonetim Yonetimsel, yonetsel Yonetim bilimi Yonetici Onarlr, geo;erli Onara temel Onallr denetim Onara yorunge Karlljtuma, kathjlk Tutunan Tutan Yiize so~urma 1 OSliinliik, yiirur, iyi yan, 2- Kazan,., yarar Ters, olumsuz Tamtl Hava vermek, havalandlrmak Havalandlllci Anten Gaz yogunlugunu Oll,;er Havadaki asllta ngi Tutturucu Tutturucu ul;lar tkincil yanma tkincil sogutucu Ardakl:; Fosfon:;llhk, uyarlm bittikten sonraki 1~lldama. Ya:;lan (dll') ma I.Aral,; 2 Aracl Ylgl:jlm, Ylgl:jma miyi.iltmek Ylgl1jlm, Ylgl:;ma Kayna~ma, Qalkalaylcl Ilava durtu:;me, I,;alkalanma 3

12 Blast Blowing Condition Jacket Suction Alarm Alcoholic Alembic Algebra AI&:ebric Algorithm Allocate (to) Allocation of resources Allochromatic crystal Allochromy Allotroge Allowed Band Transition Alloy Alpha - Decay I'article Ilatio Hays Alphabet Alphabetic Alphanumeric Data Alternating Alternative Altimeter Altitude Amalgam Ambient Temperature Ambigious Ampermcter Ampere. turn Amplidyne Hava piiskilrtmeli Hava ufleme Hava iklimleri Hllva cekcti Hava cmme Uyafl AlkoUii Durmllel Cebir Cebirsel Algoritma Adamuk Kuynak adamak I~rl ilelken ortit Rcnk degj~tirim Elluzde JZinli Izinli ku~ak Izinli gec;i~ Alallllll AI fa AHa bozunumu AHa parc;acigi Alfa oram Alfa 1~1Il1arJ Abec!! Abecescl A1fa saylsal Alfasaylsal veri Alma~,k Se<;enek Yukscklik ol<;er Yiiksclli Clvala~lm Gevre,.;evreleyen Gevre slcakhgj Qok anlamh Ak,m olt;er Amper.sarlm (Alum mlknattshk birimi) Bir Wr dogru aklm ilreteci./

13 Amplifier Amplitude Modulation Analog Analogous Analogy Analyse (to) Analysis Analytic Analyzer J \nd Gate Anemograph Anemometer Angle. Phase angle Angular Anhannonic.Oscilator - Vibration Anisotropic Anneal (to) Annihilate (to) Annular C10w Anode Answer (to) Anti Aticathode Anticoincidence Anticorrosive Anti frec'..:e ~\ntimatter Antisymetric Antisymmetry Anvil Aperiodic Aperture Appsteriori Apparatus Apparent Application Yiikseltei; Oenlik Genlik kiplenimi, genlik bindirimi 1- Orneksel, 2- Benzer Omeksel Ornekseme G ziimlemek Qozilmlcme Qozilmsel GozUmleyici Ve Ve ge~idi Yel yazar Yel iih;er Ai; 1 Evre ai;isi Ai;lsaI Uyumsuz Uyumsuz sallmci Uyumsuz titre!jim Yonden baglmslz Tavlamak, Yok etmek Halkasal aklli Artl Ui; Yanltlamak Tcrsit, karlilt Kar!jlteksi Ui; Rastlaliman18 Pasonler Donmaonler Karliltozde Ters bak1lilmh Ters bak1lilm Ors Donemsiz Ar;lkhk Sonsal Ayglt GorUnen Uygulama, uygulanmlli 5

14 Approach Approximate Approximalion Appriori Aqua regia Aqueous (Aq) Arbitrariness Arbitrary Arbitrary sequence computel Arc Archimedes principle Archimedes secrew Area Areameter Areamcter (Planimeter) Areometer Argument Aritmetic mean Aritmetic shift Aritmetic unit Annature Arrange (to) Arrangement Arrangement Array Arrest point Arrival Arrival rate Arrival time Articulation Artificial Artificial Intelligence Ash Aspheric surface Aspiration Aspirdtor Assay Assembly Assembly line 6 Yakla~lm Yakla~lk Yakla~lk, y~tlrma. yaklaljtmm Onsel KIaI suyu Sulu Geli1jigtizellik Geli~igUzel, rastgele, isteksel Rastgcle sirah bilgisayar Yay, Iljlk yayl, elektriksel atlama Ar~imet ilkesi Sonsuz vida YUzolc;tim, alan YUzolr;timoh;er Ytizolc;Umoh;er Yogunlukoh;er At;I, delil, sav Aritmctik ortalama Aritmetik kaydrrma Aritmetik iljlcm birimi Toplac; Dtizenlemek DUzenek, diizenleme Dtizenek,diizenleme Dizi, Slfa Duraksama noktasl, durdurma noktasl Varllj VarJ~ hlzl Varl~ zamam Eklcm, eklem.du~umi.i Yapma, yapay Yapay us Kiil Yuvarhktan ka<;lk yiizey Emme Emer; Deneme - c;ozumlemck - deger bir;mek Kurgu Kutgu hatt!

15 As.sesment As.sest Assing (to) Assigment Assing memory Assignable Assignable variation Associate Associate (to) Association ~ssociative "ssociativity Assume (to) Assumption Astatic Astigmatic difference Aston dark space Aston whole number rule Astronomical unit Asymmetric Asymmetry Asymptote Asymptotic Asymptotic behavior AsynChronous Asynchronous computer Athermancy Atmolysis. Atmosphere Atmospheric pressure,tom Atomizer Atomization Attenuation Attenuator AttraetiomeLcr Attraction Attractive Attribute Attrition Degerlendirim AktiOer, degerler Adamalt Atama BeUek adamak Atanabilir A91klanabilir degi~me Ortak Orta$mak Birleljme, birlik, topla~lm Birleljmeli Birleljmelik Varsaymak, saymak Sayl1tl, varsaymak Durgun olmayan Yon, dogrultu ozelligi olmayan Odak kattlkltgl Aston karanlik bolgesi Aston tam saytlar kurah Gokbilimsel birim ( mil) EljyanslZ baklljlmslz Eljynrullzhk, bllkllilffislzhk Kavuljmaz, s.onuljmaz Kavuljmaz gidilj Sonuljmazdaki davrantlj Eljzamanslz, eljanslz, eljlemesiz Zaman uyumsuz bilgisayar lsi so~urmazhk Yaymsal aylrma Havayuvar, atmoscer AC:lk hava basmci Atom PilskUrtec; Atomlaljtlrma, zerreciklendirme Giic;yitirim, zaylnama, yegnilenim GUc;yitirici, cl\izlallcl. guc;suzleljtirici C;ckim OIc;er C;ekim, ttekme C;ekici 0znitelik AljlOma. yeome 7

16 Atwood's machine Audibility Audi Audiogram Audiometer Audio oscillator Audio-visual Aufbau Auger effect Auger electron Augment (to) Augmllnling now AUlo Au tocoyariance Automatic Automatic assembly Automatic polling Automatic information processing Automation Au torefrigcration Automatique AUlomatism Auxiliary Availability Avagadro constant (Avagadro number) Avagadro law Avalanche Available Average Axial Axis Axiom Axiomatic Axle Azeotrope Azimuth AzmuthaJ quantum number Atwood diizenegi l~itirhk l~iti1ir l!iitirlik kartj hitirlik Oll;er tllitil sahngan Gijri~it Katyapl Auger etkisi Auger elektronu I Geni letmek, eklemek, ekle~tirm~ki Ek akl~ Ii"" Kendinden, oz, kendil r., t}zdegi!iinti Kendikendine, kendiliginden, I ozdevimli I t}zi~ler kurgu ' '! t}zdevimli tarama tjzdcvimli bilgi i!i1em 1.Kendii~leyim, ozdevim 2.tJzdeYimlile tirme Kendi sogutum. ozsogutum {)zdcvimli gtidiim t}zdevim Yardlmcl KuHamrhk, saglamrhk Avagadro sayisi (6.06x10 23 saylsl/g.atom ) Avagadro yasasl GIg no~ Ortalama Eksensel Eksen Delit Belitsel Dingil E~kaynar Yon a<;isi AC;lsal nicem say1s1

17 B Back Back-mixing Back-pressure. Background Backing Backlog Backorder 'acktrack (to) Backup Backup storage Backward Back computation Backwanl elimlnation Backward formulation Barne Bagasse Bake (to). Bake Baking Balance Ball Balance of payments Balance sheet Balking Ballistic Ballistics Balmer series ~and land pass Ciller Band stop filter Bankrupl Bankruplcy Bar Bar charl Bare Barion Barn Sirt-geri Geri karl~tlrma Karljl Basm!,; Qevre saylml, taban saymu, dogal ~~vre 81rt Arlbirikim Ardlsmarlama Oeri izlemek Yedek Yedek depolama Geri, geriye Geri hesaplama Oerl eleme Geri gosterim." Perde KUspe Pi~irmek, (JrInlamak Fmnla (n) mak Pi~irme, (mnlama 1) Denge - 2) Tarta~ Yuvar, bilye' OdemeIer dengesi Biliin~o Katllmama AlI~h AtJljbilgisi Balmer dizileri KU!jak,!jeril, bant Banl'ge~irensilzge~ Bant sonduren silzge!,; Balkm Balkl, balkmhk QUbuk Ql,Ibuk ~izit Qlplak Aglrclk Barn (etkin kesit birimi m2) 9

18 Barometer Barothore5is Baroscope Barostat Barrel Barrier Barycenter Barytcs concrete Bascule Base Basicity Basis Basis oc a vector space Balch Uatch processing Batch produ~tion Bath Bathochromic Bayonet cap Benchmark liolut.ion Benefit-cost analysis Benefit cost ratio Beam Dearing Beat Becquerel (Bq) Bed Bel Bell Bell character Belt Rench test Bend (to) Bend Bending Beneficiation.Bernoulli's theorem Beta Basml;OIl;er, barometre SIVI ic;inde aslltl serpiniml Havabasmcl gozler Basm<; gozctici FIl;1 Engel Aglrhk ozcei Raryumlu beton AgJrtal; Taban, temel, baz Bazhk, temeuik Temel Yoney uzaymm do~uragj 1) Obck 2) Kesikli-biroli;U Toplu ili1eme Toplu iiretim Yunak Renk koyultan SUngti dip Denekta!il <;oziim Yarar- maliyet I;oziilmesi si Yarar-maliyel aram Demet-kiri!i Yatak. Vum _ Rekurel, birim zamandaki par<;a _ lanma (Rq == S 'V 2.7 x 10 curie) Yatak Elcktriksel i1iti~imde gti<; diizeyi CarkJ birimi Qan, zil Qagn damgasl KaYI!i Labaratuar smamasi Biikmek. llukum, BUk (ill) mek BUkUcU Zenginlc!itirme Bernuli oncrmesi beta 10

19 Betatron Bev (billion electron volt) Bias Biased Biased estimator Biaxial Bibliography Dieubic. Bid Bid (to) ~idding 'idirectional Bidirectional flow Big M Method Bilinear Biliteral Billet Bimetal Bimolecular Bin Binary Binary cell Binary code Binary search Binder Binding Binding constraint Binomial Binomial coefficient Binomial distribution Binomial expanaon Illipartite lfiipolar Biquartz Biquadratic Birefringance Dirth proctlss Birth rate Birth-and-death process Bisector Distable Betatron, elektron hlzlandmclsl Milyar elektron volt (enerji birimi) Egilim Egilimli Yanh kestirici tki eksenu Kaynakc;a Qiftill;Ul Parasal oneri A';lk indirime girmek Ahma a~mak. a~lk indirim Qiet yonlti Qiet yonlli akl:;i lliiyiik M yontemi Qift dogrusal, ~iftbiril QiCtyanh Takoz Giftmetal, metalc;ift tkimolekiillil Depo, silo Ikili tkili goze Ikili diigum Ikili arama BalHaYlcl 1- Daglama, barllamm, 2- Etkin Etkin klslt tkiterimli tkiterimli katsaylsl tkiterimli daglhm tkiterimli a<;tnlm tkikiimeli tkikuluplu Qift kuartzh levha Qiftikil Qiftktnhm Salt dogma siireci Dogma oram Dogma-olme sureci A<;lortay Thikararh. c;iftkararh 11

20 Bright line spectrum Brightener Brightness Urillovin zone Brim~. Brittle Urittleness Broad beam Uroadening Broadcast Broadside array Bronze Brownian motion llrownian process Brosh Btu (british thermal unit) Bubble Bucking coil Burfer Buffer memory Burfer stock Burrer storage Building Building block Bulk Boiling Bulky Hurdle Burscnburner lluryaney llurden (overhead) Burner Burning Burning point Burnout heat nux Burnout ratio Burn-up Burr Bursting disterupture disk) Busy Busy period Parlak-t;izgi izgesi Parlakla~tmcl Parlakhk BriUoin bolgesi Tuzlu su Gevrek,' ku'tlgan Gcvreklik Geni~ demet G~ni~leme Yaym Eninc dizi Tun!; Brown devinimi Drown siireci fut;a tngiliz lsi birimi (252 kalori) Kabarclk Mlknatls gidcrici kangal Tarnbon, aymcl, yasllk YaSllk, bcllek Arastok, araylglt Yasllk bellek Yapl Yaplta~1 YIClk, Ylgan Ylglk, kaynama Hacimli,oylumlu Demet Burs~n ocagl Yiizmc, yilzilniim Genel p,idcrler Ocak, yaklcl, yakat; Yakma Yanma noktasl Yantk 151 akl!il Yanma orana Vamp bitme, sonuna dck yanrria C;:upak KlrJlma diski Meligul Me!iguliyet donemi /-1

21 Butt point Bypass By-pcoduct Degmeli baglanb. Yangef it Yaniiriil1 c \ lable Cage Cake Cal Calandria Calcareous Calcification Calcination Calculator C,dculus Calculus of variations Calibergage Calibration Calibration Calling sequence Caloric Calorific -Intensity ~ Power.. Value Calorimeter 0- Adiabatic Calorimetry Can Canal Cancel Cancel character Candle - Power Kaphtel. kablo Kares Pasta Kilokalori. binkajori Kapah tepkiye'w kabl Kalkerli Kire/; birikimi, kirel;leme, kire'wle~me. Kavurarak gevrek duruma getirme HesaplaYlcl Uesap Degi!jiler hesabl «;:apol'wer «;:aplama-boimeleme, bolmelendlrim 'Ayarlama «;:agjrlna sarasi lsi! ls,1 lsi! yeginlik ISiI gii'w wi deger Isl!oIt;er «;:evreyahtlk ISlolf er ISIOl'Wiim Kapah yaklt kabl Kallal GlitUrme. slindurme Unut damgasl Mum (1~lk ye~inli birimi) Mum giicii (aydmlatma gii~ birimi) 15

22 - Standard Canonical Corm Canonical - TransCormation Cap Capacimeter Capacitance - Stray Capacitive Capacitor Capacity -Ileat Capillarity Capillary - action - pressure Capital - aqity capital - working capital --Capital budget Capital budgeting Capilal investment Capital recovery Capture (to) Capture Carat Carbon Carbo.,naceous Carbonj\rc Carbon black (lamp black) Carbonation Carbonization Carburettor Carcass Cardinality Card reader Carnol's cycle Carriage control character Carriage relurn character Oh;iin mum (bir mum giici.indeki 1~lk kaynagl' Kuralsal bil;im Kuralsal, yasal Kuralsal donii~iim na~hk, ~apka Sl~ao\(;er Slgah~ Kar;ak 51ga, istenmez 51ga Sigal, sjj'~a Slga~ Sllla, sl~lm, al1m lsi sigmu KJlcalhk Kllcal Klkal elki Kllcal basm~ Anamal, anapara Ozsermaye l~lctme sermaycsi Yatmm biit~esi Anapara biit<;elemesi Anamal yatlrjml Anaparanm geri kazaolml Yakalama, kapmak Yakalama, kapma Karat (aglrhk birimi 1/5 gram) Karbon Karbonlu Karbon arkl 1 Karbon karasl l~ Karbonallama Komiir (Jell) tirme KomUrlcli (tir) me, karbonla (n) rna Kara<; tskelet Kiirne boyu Kart okuyucu Kama doniilu Yazici gudumdamgasl Satlr ba~ma don damgasl II;

23 Carrier Carry Cascade Cascaded Case Cash in-hand Cash return Cash now Casking III c~mpound li'astlng Catalyitic Catalyse Catalylis Catalyce (to) Category Cllthetometer Cathode Cathod ray tube (CRT) Cathodic protection Calhodluminescence Cathodophosphorescence Cation Cationic cu rrent Cause to Cause Causal Causality..{lausa.lloop diagram ilusuc Cavitation ' Cavity Ceiling Cell Cellular Cellular growth Cement Center, centre Centering coil T~IYlcl E1de 1) Ardarda 2) Caglayan Ardarda ba~lannuli Killf Kasa Nakit gelir Nakit akl~1 Macunlama Macun Dokiim, kahp 'I'ezgensel Tezgenleme 'I'ezgenlelitirilmi!i Tezgenleme Ulam Diizeyoll;er Eksi ufo. katot Katot l!iln tiipti Katotik koruma Eksi ur;sal l!ilklamm, eksiul; l!ilk lanyla 1~lklnmm Eksiur; I~lnlarlyla rosron~lilamm Artm Artmsal nklm Yol al;mak Nedcn Nedensel Ncdensellik Ncdensel dongii r;izenegi Yakici Oyma Kovuk, bo~luk Tavan l)ooze 2) Pi! Gozeli Gozesel biiyume 1) l;imento 2) Birle~tirici 1) Ortak 2){)zek, merkez Ortalaylci kangal 17

24 Centering control Ortalarna deneueme Centimeter Ytizdemetre (CGS uzunluk birimi), cm I Centipoise Ytizdcpoise (CGS a~daltk bilimi) Central Ozekscl I Central limited theorem Gausslaljma teoremi, ozeksel SIOlr lama kurarm Central moment Ozeksel moment Central procelising unit (CPU) Ana ililem birimi Central processor Ana iljlcmci Centralization Ozekle1jtirme Central Sample momolnt Ozeksel orneklem moment' Centrifuge Ozekka!; oiayi Centrifugal Ozekka!; - force Ozekka!; kuvvet - process Ozekka~ il;lemi Centripetal Mcrkezcil Ceramic Gomlek, seramik Cerenkov radiation Ccrcnkov Iljlnlml Certainty Kesinlik CGS system cas brimler dtizeni Chain Zincir. - conveyor Zincir taljlyici - reaction Zincirleme tepkime Chained list Zincirlenmilj liste Chaining search Zincirleme arama Chair Conn Koltuk birirni Chamber Oda - bubble Kabarclk Odasl - cloud Sis odasl Change Degiljik, degiljtirme - oc state Durum degiljimi Channel Oluk, kanal, akan - capacity Oluk slglml - frequency.oluk slkh~1 Channel result descriptor OIuk sonu!; belirteci Channeled spectnm OlukJu izge Channeling Oluklama, kanallaljma - effect OlukJama etkisi Chaos Ozyapi 18 I II, I I I I I I I { I I

25 Chapter Character Character fill Character set Character string Character subset Characteristic -x rays Characteristic Equation fharacteristic Value ~eigen Value) - curve - feature - function Charcoal Charge - balance Charge (to) Charger Charging Charm nu mber Charmed particle Chart Chasis Check Check digit Chelate Chelation Chemically Pure (c.p.) Chi-meson ~himney (stack) Chi-square distribution Chipping Chips Chisel Choice theory Choke - coil Chopper Chord BolUm Damga" Damga doldurmak Damga taklml Damga dizgisi Damga alttakmu Ayu1.kan belirtken, lfasal, ozeuik Belirtken x I~mlan lrasal denklem lrasal de~er {he~rl, lfasal e~ri IralaYlcl nitelik ()zililev Odun komiirii, mangal komiirii YUk - Besleme YUk denkligi YUklemek YUkleyici - Doldurucu YUkleme, doldurma Tl1slm saylsl Tllslmh parc;aclk Qizcnek, c;izge Qatl, c;atkl, ljase Gozden gec;irme, denetim Sa~lama sayisi KlskaC; KlskaC;lama Kimyasal ardlkh Chi ortacl~l Baca KI kare daglhffil Qcntme Yonga, klfmtj Keski SeC;me kuraffil Bogma Bogma kangah DUici, klyicl Kirilj-tel /9

26 Chroma Renksel parlakljk Chromatics Renk bilgisi Chromaticy RenkseUik. renk sayisi Chromophore Renkveren Chromotographic column Renkseme dikeci Chromotgraphy Renkbetlm Chronometer SUreOlt.er. kronometre Chute Oluk Circle Daire-Qember Circuit DongU-Devre Circular Dairesel-.;embersel - polarization Qembersel ucaylamm Circulating signal Dola~an imlem Circulation Dola~lm - of a veciort Bir yongunun dola1ilml - Circulator Dola~tmci : Circumference Qevre, I;ember Circumstance Durum, k01iu1 Cis-isomer Yanda~, e~iz Clad Yastlk - iron Demir yastlk Cladding Giydirme - material Giydirme gereci r Clamp Kelep«;e. klska«;. mandai, m ngene Clamping.. Kenetleme' _ Class SiDle Claliliification SlOlOandlrma, obekleme, aylnm Classi fier SlOlOandlncl I Class oc symmetry operations E!iyanh (bakl~linh) i~lemle~ SIOICI Clathrate Compound MolekUlsel slkl1ilmla olu1i m'f1i bi le~ik Clay Cleaner Cleaning Clear (to) Clearance Cleavage Clinometer Clip (to) Clipper 2U Kil Temizleyici Temizleme : Silmek, temizlemek AC;lkhk Yanlma. klrllma Egimolc;er Klrpmak Klrplcl I i

27 Clipping Clique Clockwllie Closed Closed loop Close-down routine Close packed hexagonal structure Close packing loser Closure Cloud '-chamber Cluster Cluster analyliis Clutch Coad Coal -tar Coalesce Coalescence' Coarse Coarse grid Coarseness Coarse table Coated Coating Coboundary Co-current..-contact ~ode Code Code. coding scheme Code extension character Code set, data code Coded representation.coefficient - oc expansion - of friction Coefficient of determination Kupma, kmlma Deme:ji, klik Saat yonilnde Kapah Kapah dongti Kapanlli yordallu Slkldolmulj altlgensel yapl Slkllilk doldurma. slk lstineme Kesicl Orti.im Sis, bulut Sis Odasl Salklm Kilmeleme rwozilrnlemesi Kavrarna tlrtu, kaplama KomUr Katran Kayna:jtlrmak Kayna:jtllma, birle:jtirme Kaba Kaba lzgara Kalaballk Kaba dizin Kaplanml!i. slvanml!i Kaplama Tilmler slm(. E!iyonlii aklm Degmesl. Tamm Ylikseklik DUgUm, kod DU~Um. Dliglim geniljletme damgasl DU~iim taklml DUgUmlenmi!i gosterim KatsaYI Genillietme katsaylsl SUrtiinme katsaylsl Belirleme katsayisl 21

28 Coenergy Coercimeter Coercive force Coercivity Cofactor Coforest Cognitive Coherence Coherence Coherent Cohesion Coil Coincidence Coincident Coke Coking coal Cold Collapse Collector Collater Collateral Collecting Collection Collective Coligative Collimating Collimator Collision Colloid Color Colorta Colorimeter Colorimetry Coloring Problem Column Combination Combinational Combinatorics Tiimlererk Artlk mlknntlslamm Olt;er Artlk mlknntlslamm gidericl kuvvet Artlk mlknatlslanam E!i~arpall Tiimler orman Bilillsel 1) Uyumluk 2) Yapl~mal 3) E~evrellik, e~evrelilik Uyumlu, e!ievrel, e!ievreli, bagdal;j It;tutunum. i~ yapl:jkanl1k, tiirde!i yapl:;ma Kangal Sanm, Sargl Qakl~rnn, rastla:;ma, rasla:jllll. aymanhk Qak1llik Kok Kokla1jar komur Soguk Got;mc, katlanma Toplayucl Giri1itirmek Yanyana 'roplama Derme, toplama Toplu-Ortak llaglalilk Yon verici Yonleyici, ko!iutlayicl Qarpl!ilTia Kollait Renk Renklendirmek Renkol~er Renkoh;iim Renklendirme problemi Dike~, kule-diksara Birlelii Birie~imsel Dirleljir hesabl 22

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU

BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU BLGSAYAR TERMLER KARILIKLAR KILAVUZU 2-Sided Printing 9-Pin Printer A/D-D/A Adaptors A/V Abbreviate Abnormal End Abort Abort Sequence Above Selection Absolute Absolute Address Absolute Colorimetric is

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK STANDART TERİMLER LİSTESİ Temmuz / 2003 Adres Web : İlkiz Sokak No:4 06430 Sıhhiye / ANKARA : www.saglik saglik.gov.tr BAŞLARKEN..

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA Terminoloji Sözlüğü トルコ 語 日 本 語 Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Türkçe-İngilizce

Detaylı

Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır.

Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır. Erdoğan Tekin, lise öğreniminden sonra devlet öğrencisi olarak İngiltere de metalbilim öğrenimi gördü. Leeds Üniversitesi nden çeliklerin menevişlenmesi üzerine doktorasını aldı. 1964 te yurda dönüşünde

Detaylı

Dr. Abdullah DEMİR tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Abdullah DEMİR tarafından hazırlanmıştır. Abbr English Türkçe C Degrees Celsius Derece, Celsius F Fahrenheit Fahrenheit 1/min Per minute, usually RPM Devir/Dakika 10V Ten Valve On Valfli / Supaplı 16V Sixteen Valve Onaltı Valfli/Supaplı 1L Axle

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ - AB KURS PROGRAMI Teknik İngilizce Terimler - Technical English Terminology Hazırlayan: Doç. Dr. Hasan Demirel 1 Gang 2 Way Switch Tekli vavyen anahtar: 1 Gang

Detaylı

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Kullanım Kılavuzu: Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi.

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır.

ACCESS PRIVILEGES: Giriş izni. Bilgisayar üzerindeki dosyalara giriş ve dosyalar üzerinde değişiklik yapmak için kullanıcılara tanımlanan haktır. A+: Bilgisayar sektöründe geçerli bir sertifika. Sertifikayı alabilmek için belirli bir sınavın geçilmesi zorunludur. Sınav yazılım ve donanım olmak üzere iki bölümden oluşur. Başarılı olunursa Microsoft'

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi 1. EK: ÖRNEK DĠLEKÇE SHT-TBÖT REV 02 (08.2015)././ SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA Ref : Sayı Konu İlgi : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

Detaylı

Havacılık Terimleri Sözlüğü

Havacılık Terimleri Sözlüğü Havacılık Terimleri Sözlüğü Dictionary of Aviation Terms SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 1 - Hava Trafik Müdürlüğü A ABEAM: KERTERİZ Bir uçağın; bir fix, nokta veya yerin yaklaşık 90º sağında veya solunda

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002 The Romanıan Steel Industry: Present And Forecasts S.Dımıtru, C.Mandru, G.Suceveanu, O.Radulescu The paper focuses on the evolution in Romania of the steel products concerning: capacities, production,

Detaylı

ÇEVRE TERIMLERI SÖZLÜGÜ

ÇEVRE TERIMLERI SÖZLÜGÜ ÇEVRE TERIMLERI SÖZLÜGÜ ABS 1. Alkil benzen sulfonat: deterjanlara eklenen, biyo- bozulmaya dirençli, kararli bir yüzey aktif madde. 2. Akrilonitril-butadien-stiren (bir tür plastik madde). ACI SU [ Brackish

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun. gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 5846 Sayılı Fikir ISBN:978-975-493-032-0 Eserleri Kanunun Müdürlüğü Yayınları-1 gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Havacılık Terimleri Sözlüğü 1.Baskı;

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment ECONOMY AND FINANCE TERMS İNGİLİZCE ability to pay absolute advantage accelerator coefficient acceptance acceptance credit accession agreement accession partnership account account in debit account summary

Detaylı

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak

Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Immanuel Wallerstein: Sosyal Bilimlere Yeniden Bakmak Elçin Aktoprak Arş. Gör., Ankara Üniversitesi,

Detaylı