AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ. Bakalavr hazırlığı üçün TURİZM MARKETİNQİ. kursunun TƏDRİS PROQRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ. Bakalavr hazırlığı üçün TURİZM MARKETİNQİ. kursunun TƏDRİS PROQRAMI"

Transkript

1 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ Marketinq kafedrası Bakalavr hazırlığı üçün TURİZM MARKETİNQİ kursunun TƏDRİS PROQRAMI İxtisas Marketinq GƏNCƏ 2012

2 2

3 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ Marketinq kafedrası Bakalavr hazırlığı üçün TURİZM MARKETİNQİ kursunun TƏDRİS PROQRAMI İxtisas Marketinq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin cü il tarixli iclasının 336 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. GƏNCƏ

4 Tərtib edənlər: i.f.d., dosent Xasay Musa oğlu Mehdiyev Rəy verənlər: AzTU-nun Menecment kafedrasının dosenti, i.f.d., Xalidə Mehdi qızı Ağayeva ADAU-nun Aqrar biznesin təşkili və idarə edilməsi kafedrasının dosenti, i.f.d. Etibar Əsgər oğlu İmamverdiyev Elmi redaktor: AzTU-nun Marketinq kafedrasının müdiri, i.f.d., dosent Nüşabə Aslan qızı Hacıyeva 4

5 İ Z A H A T V Ə R Ə Q İ Bazar iqtisadiyyatının formalaşması dünya iqtisadi prosdeslər praktikasında istehsal təsərrüfat fəaliyyətinin forma və metodlarına marağın artmasına səbəb olmuşdur. Onların içərisində yalnız bazarın tələbatının səmərəli ödənilməsi deyil, həm də kəskin rəqabət mübarizəsində müəssisənin uğur qazanmasını təmin edən marketinq xüsusi yer tutur. İlk dəfə istehsal sahəsində yaranan marketinq turizm sahəsində uzun müddət müvafiq tətbiqini tapmamışdır. Lakin rəqabətin güclənməsi, turist fəaliyyətinin kommersiyalaşdırılması turist müəssisələrinin iş praktikasında marketinqin əsas elementlərinin sürətli tətbiqinin zəruriliyinə gətirib çıxarmışdır. Bu məsələnin həllinin respublikamız üçün əhəmiyyəti xüsusilə boyükdür. Çünki zəngin mədəni-tarixi irsə və əlverişli təbii şəraitə malik olan Azərbaycan turizm sahəsində böyük inkişaf perspektivlərinə malikdir. Turizm öz perspektivliyinə görə qeyri-neft sektoru sahələri içərisində aparıcı mövqelərdən birini tutur. Ölkəmizdə turizmin əksər növlərinin (mədəni, sosial, müalicə-sağlamlıq, kommersiya, ekoloji, idman və s.) inkişafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. Son illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün münbit şərit yaradılmış, beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyanın təmin olunmasının əsası qoyulmuş, milli turizm kompleksinin rəqabətə davamlılığı yüksəlmişdir. Lakin buna baxmayaraq ölkənin turizm potensialından hələlik lazımınca istifadə edilmir. Bu potensialın gerçəkliyə çevrilməsində marketinqin rolu olduqca mühümdür. Bütün bunlar əsas tutularaq kursun müasir tələblərə cavab verən tədris proqramının hazırlanması olduqca vacib və aktualdır. 5

6 Bu fənnin tədrisində əsas məqsəd tələbələrə bazar münasibətləri şəraitində turizm sahəsində marketinq haqqında zəruri bilikləri öyrətmək və onun praktikada tətbiq edilməsi sahəsində vərdişlərin aşılanmasına kömək göstərməkdir. Proqramda turizm sahəsində marketinqin sosial-iqtisadi mahiyyəti aydınlaşdırılır, marketinq xidmətinin spesifikliyi qeyd olunur, marketinqin nəzəriyyə və praktikasının inkişafına baxılır, turizmdə marketinqin tətbiq edilməsinin əsas şərtləri və prinsipləri nəzərdən keçirilir, turist müəssisələrində marketinq konsepsiyasının reallaşdırılması texnologiyası şərh olunur, marketinqin informasiya sistemi nəzərdən keçirilir, turizmdə marketinq mühitinin öyrənilməsinin zəruriliyi əsaslandırılır, turist məhsulunun, rəqiblərin, turist xidməti istehlakçılarının marketinq tədqiqi aparılır, turizmdə marketinq strategiyasının formalaşmasına mühüm yer ayrılır, turist müəssisələrində məhsul, qiymət, satış strategiyaları tədqiq olunur, marketinqin təşkili və nəzarət sistemi öyrənilir. Tədris proqramının məzmunu və quruluşu marketinq ilə bağlı olan və yuxarıda qeryd olunan məsələlərin qarşılıqlı əlaqələri və asılılığı nəzərə alınmaqla məntiqi ardıcıllıqla qurulmuşdur. Turizm marketinqi fənninin proqramı 60 saat həcmində nəzərdə tutulur ki, bunun da 30 saatını mühazirə, 30 saatını isə seminar dərsləri təşkil edir. 6

7 Mövzu 1. Turizmdə marketinqin mahiyyəti və məzmunu Marketinqin sosial-iqtisadi mahiyyəti. Marketinqin müəyyən edilməsinə sistemli yanaşma. Marketinq iqtisadi proses kimi. Marketinq təsərrüfat funksiyası kimi. Marketinq təsərrüfat konsepsiyası kimi və ya müasir biznes fəlsəfəsi kimi. Sosial-etik marketinq konsepsiyası və onun formalaşması. Sosial-etik marketinq konsepsiyasının klassik marketinq konsepsiyasından fərqi. Xidmət anlayışı və turizm xidmətin mühüm sahəsi kimi. Xidmət bazarı və onun əmtəə bazarlarından fərqi. Xidmətlərin bütün müxtəlifliyi şəraitində onlara xas olan ümumi xarakterik cəhətləri: hissedilməzlik (duyulmazlıq), istehsal və istehlakın ayrılmazlığı, keyfiyyət dəyişkənliyi, saxlanıla bilinməməsi. Xidmət bazarının xüsusiyyətləri, xidmətlərin özünün xarakteristikası və istehlakçılar tərəfindən onların qəbul edilməsi ilə turizmdə marketinqin spesifikliyinin müəyyən edilməsi. Turizmdə marketinqin mahiyyəti, rolu və əhəmiyyəti. Turizm məhsuluna xas olan xüsusiyyətlər. Ümumdünya turizm təşkilatı tərəfindən turizmdə marketinqin müəyyən edilən əsas funksiyaları.turist müəssisələrində marketinqin vəzifələri. Mövzu 2. Turizmdə marketinq konsepsiyaları Marketinqin nəzəriyyə və praktikasının inkişafı. Marketinqin inkişafında ci illərin iqtisadi böhranının rolu. Turizmdə marketinq konsepsiyasının formalaşması mərhələləri. Marketinq konsepsiyası ilə kommersiya səylərinin intensivləşdirilməsi konsepsiyasının fərqli cəhətləri. Turizm sənayesinə daxil olan müəssisələr, təşkilatlar, idarələr. Turizmdə marketinqin səviyyələri. Marketinqin kommersiya sferasına aid olan səviyyələr. Turizmdə qeyri-kom- 7

8 mersiya sferasını xarakterizə edən səviyyələr. Bu səviyyələr arasında əlaqə. Turizmdə marketinqin vertikal səviyyəsi ilə yanaşı üfüqi koordinasiyası. Üfüqi koordinasiya və marketinq tədbirlərinin kooperasiyası. Milli səviyyədə turizm marketinqi. Dövlətin turizm siyasəti. Ölkə imici və onun səviyyələri. Müxtəlif ölkələrin turizm siyasətindəki fərqlər. Turist firması turistlə turist xidməti istehlakçıları arasında vasitəçi kimi. Turoperatorlar və turagentlər. Təşkil edilmiş turizm bazarının strukturu. Turizm bazarında situasiyanın satıcı bazarı ndan alıcı bazarı na keçidin xarakterizə olunması və onu müəyyən edən amillər. Turist müəssisələri marketinqin inkişafı. Turist xidmətinə tələbin inkişafının müasir meylləri. Turistlərin davranış stereotiplərində baş verən dəyişikliklər. Turistlərin öz zövqünə uyğun seçilmiş fərdi səfərlərə üstünlük verməsi. Tələbin müasir inkişafının mühüm xüsusiyyətləri. Turist səfərlərinin sıxlığı və uzunluğu. Marketinqin qarşılıqlı münasibətlər konsepsiyası. İstehlakçılarla qarşılıqlı münasibətlərin müxtəlif səviyyələri. Turizmdə marketinqin tətbiq edilməsinin əsas şərtləri və prinsipləri. Turist müəssisələrində marketinq konsepsiyasının reallaşdırılması texnologiyası. Marketinq kompleksi və onun əsas elementləri. Marketinq kompleksinin daha bir neçə tərkibi: personal, onun ixtisası və təhsili; göstərilən xidmətlər prosesi; mühit. Marketinqin bütün əsas elementləri üzrə xüsusi strategiyanın işlənib hazırlanması. Mövzu 3. Turizmdə marketinq tədqiqatları Marketinq tədqiqatlarının aparılmasının zəruriliyi, məqsədi və əhəmiyyəti. Marketinq tədqiqatlarının mahiyyəti. Marketinq tədqiqatlarının tipləri. Marketinq tədqiqatlarının vəzifələri. Situasiyalı təhlil və onun məqsədi. Siyuasiyalı təhlilin aparılmasında marketinq tədqiqatlarının rolu. 8

9 Marketinq tədqiqatlarının metodlar sistemi. Ümumelmi metodlar. Analitik-proqnostik metodlar. Metodik üsullar götürülmüş bilik sahələri. Marketinqin təhlili metodları. Marketinq tədqiqatları qaydaları və proseduraları. Marketinqin tədqiqatlarının aparılmasının əsas mərhələri. Marketinqin tədqiqatlarının təşkili formaları. Bu tədqiqatların turist firmalarının öz gücü ilə və ya bu sahədə ixtisaslaşmış digər təşkilatların köməyi ilə həyata keçirilməsi. Marketinqin tədqiqatlarının təşkili formalarının seçilməsini müəyyən edən amillər. Tədqiqat brifinqi. Brif və onun əsas elementləri. Marketinqin tədqiqatlarının istiqamətləri. Mövzu 4. Turist müəssisələrində marketinq informasiya sistemi Turizmdə marketinq informasiyasının əhəmiyyəti. Düzgün informasiya şəraitində marketinqin imkanları. Marketinq informasiyasının təsnifatı. Məlumatların aid olduğu dövrə görə marketinq informasiyalarının tarixi, cari və proqnoz informasiyalara ayrılması. Qiymətlərdirmə imkanlarına görə kəmiyyət və keyfiyyət informasiyaları. Əmələ gəlməsinin dövrülüyünə görə sabit, dəyişən və epozidik informasiyalar. Mənbələrinə görə təkrar və ilkin informasiyalar. Təkrar informasiyaların mənfi və müsbət cəhətləri. Marketinqin sistemində informasiyalrın formalaşması və istifadəsinin əsas prinsipləri. Marketinq informasiya sistemi. Daxili informasiya sistemi. Xarici marketinq informasiya sistemi və bu sistemdə ümumi və məhdudprofilli informasiya mənbələri. Sindikativ informasiya, onun müsbət cəhətləri və çatışmamazlıqları. İlkin marketinq informasiyasının toplanması sistemi. Sorğu metodu. Sorğuların təsnifatı. Sorğunun əsas formaları. Poçt sorğusu və onun üstünlükləri. Müşahidə metodu, onun 9

10 üstünlükləri və nöqsanları. Eksperimentlər. Əsas eksperiment qrupları: laboratoriya və səyyar eksperimentlər. Marketinq informasiyasının mənbəyi kimi ekspert qiymətləndirmə metodları. Ekspert qiymətləndirmədən istifadənin kəmiyyət və keyfiyyət səviyyələri. Ekspert qiymətləndirmənin çatışmazlıqları. Marketinq tədqiqatlarının aparılmasında fokus qrup metodu. Mövzu 5. Turist müəssisələrinin marketinq mühitinin öyrənilməsi Marketinq mühiti anlayışı. Marketinqin mühit amillərinin tərkibi. Daxili mühit ümumi marketinq mühitinin bir hissəsi kimi. Daxili mühitinin tədqiqinin məqsədi və müxtəlif istiqamətlər üzrə təhlili. Daxili mühitinin tədqiqi zamanı müəssisə mədəniyyəti və onun öyrənilməsinin əhəmiyyəti. Xarici mühit. Turist müəssisələri marketinqinin makromühit amilləri. Makromühitin demoqrafik amillərinin öyrənilməsi. Sosial-mədəni və təbii amillər. Elmi-texniki amillərin təhlili. Bilavasitə makromühit. Makromühitin bilvasitə xarici mühitini təşkil edənlər: istehlakçılar, rəqiblər, əlaqə auditoriyası, əlaqədar təşkilatlar. Mövzu 6. Turizm bazarının və rəqiblərin marketinq tədqiqi Bazar anlayışı və onun müəyyən edilməsinə mühüm yanaşmalar. Turizm bazarı və onun xarakteristikası. Turizm bazarının xarakteristikası zamanı nəzərə alınan mühüm məqamlar. Turizm bazarının təsnifləşdirilməsi. Ölkələrə münasibətinə görə turizm bazarları. Daxili turizm bazar. Səyyar turizm bazarı. Səyahətin təşkili xarakterinə görə təşkil edilmiş və təşkil edilməmiş turizm bazarları. Marketinq fəaliyyətinin xüsusiy- 10

11 yətləri və məzmunu nöqteyi-nəzərindən olan bazarlar. Turizm bazarının keyfiyyət strukturu. Bazarın tədqiqinin ümumi məqsədi. Turizm bazarının konyunkturası və onun qiymətləndirilməsi. Turizm bazarı konyunkturasına təsir edən amillər. Turizm bazarı konyukturasının tədqiqi mərhələləri. Bazarın tutumun müəyyən edilməsi. Bazar payı göstəricisi. Bazar payı göstəricisi üzrə müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi. Turist müəssisələrinin rəqabət mühiti. Rəqabət - turizm bazarının ən mühüm əlamətlərindən biri kimi. Turizm sahəsində rəqabətə təsir edən amillər. Rəqiblərin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi. Rəqiblərin qiymətləndirilməsində marketinq tədqiqatlarının rolu. Rəqib qrupları: birbaşa rəıqiblər və potensial rəqiblər. Rəqiblərin təhlili elementləri. Rəqiblərin fəliyyətinin təhlilində informasiya toplanmasının əhəmiyyəti. Kəmiyyət və keyfiyyət informasiyaları. Rəqiblərin keyfiyyət xarakteristikası. Bazarın rəqabəıt kartı. Bazarın rəqabət kasrtının qurulmasında istifadə edilən göstəricilər. Bazarın rəqabət kartının formalaşması matrisası. Mövzu 7.Turist məhsulunun marketinq tədqiqi Turist məhsulu anlayışı. Turist məhsulu mürəkkəb müxtəlif elementlərin məcmusu kimi. Əsas və əlavə xidmətlər. Əsas turist məhsulu. Turist məhsulunun səviyyələri. Turizmdə xidmətin keyfiyyəti. Turist məhsulunun mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi. Turist məhsulunun bazar mövqeyinin müəyyənləşdirilməsinin bazarın seqmentləşdirilməsi ilə sıx əlaqəsi. Turist müəssisəsi mövqeyinin müəyyənləşdirilməsində istifadə edilən alternativ yanaşmalar. Turist məhsulunun mövqeyinin müəyyənləşdirilməsinin bir sıra amillərin uçotunu tələb etməsi. Mövqeyin 11

12 müəyyənləşdirilməsində məhsulun fərqləndirici xüsusiyyətlərinin rolu. Məhsulun mövqeləşdirilməsində yol verilən əsas səhvlər. Turist məhsulunun həyat dövrü. Turist məhsulunun öz inkişafında keçdiyi əsas mərhələlər. Məhsulun bazara çıxışı və ya tətbiq mərhələsi, onun xarakterik cəhətləri. Artım mərhələsi. Yetkinlik mərhələsi və onun xarakterisatikası. Tənəzzül mərhələsi. Həyat dövrü ilə əlaqədar turist firmaları qarşısında duran məsələlər. Mövzu 8. Turist xidməti istehlakçılarının marketinq tədqiqi Turizm sferasında istehlakçıların öyrənilməsi marketinq tədqiqatlarının mühüm istiqaməti kimi. İstehlakçıların tədqiqinin turist xidmətinin alınmasının əsas motivlərinin üzə çıxarılmasının, istehlakçı davranışının təhlilinin və sairənin turist müəssisələri üçün əhəmiyyəti. İstehlakçıların düzgün başa düşülməsinin formalaşmasında əsas tutulan prinsiplər. İstehlakçı davranışının modeli. İstehlakçılara istiqamətləndirmə - marketinqin əsas prinsipidir. Turist xidməti istehlakçılarına təsir göstərən amillər. Xarici sövqedici amillər. Şəxsiyyət amilləri. İstehlakçılara turist müəssisələrinin marketinq amilləri vasitəsilə birbaşa təsir göstərməsi. Mədəni qabildən olan amillər də müştərilərə birbaşa təsir göstərən amillərdir. İstehlakçıların davranışı və ona təsir edən amillər. İstehlakçı davranışına çoxsaylı referent qruplarının güclü təsiri. İstehlakçıların davranış motivləri. Motivləşdirmə prosesi. Turist xidmətinin alınması haqqında qərarın qəbul edilməsi prosesinin xarakteristikası. Alqı prosesi və onun pillələri. 12

13 Mövzu 9.Turist məhsulunun seqmentləşdirilməsi Seqmentləşdirmə - daha perspektivli məqsədli bazarların seçilməsi vasitəsi kimi. Seqmentləşdirmənin əsas məqsədi. Bazarın seqmentləşdirilməsi turizmdə marketinqin ən mühüm vasitələrindən biri kimi. Seqmentləşdirmənin əsas əlamətləri. Coğrafi əlamət üzrə seqmentləşdirmə. Demoqrafik əlamət üzrə seqmentləşdirmə. İctimai-iqtisadi əlamət üzrə seqmentləşdirmə. Psixoqrafik seqmentləşdirmə. Müştərilərin sövqedici motivlər üzrə turizm bazarının seqmentləşdirilməsi. Gəzintinin müddəti əlaməti üzrə seqmentləşdirmənin turist müəssisələri üçün əhəmiyyəti. Bir neçə əlamət üzrə turizm bazarlarının seqmentləşdirilməsi. Məqsədli bazarlar və onların seçilməsi. Məqsədli bazarların seçilməsinin əsas mərhələləri. Bazar seqmentinin potensialının müəyyən edilməsi. Bazarın münasibliyinin və mühümlüyünün qiymətləndirilməsi. Bazar seqmentinin mənimsənilməsi. İmkanların təhlili. Məqsədli bazar seqmentinin optimal sayının axtarışı zamanı istifadə edilən metodlar. Mövzu 10.Turizmdə marketinq strategiyasının formalaşması Strateji marketinq planlaşdırılmasının mahiyyəti. Strateji marketinq planlaşdırılmasının məna və xüsusiyyətləri. Situasiyalı təhlil.turist müəssisəsinin marketinq strategiyasının müəyyən edilməsinin konkret situasiyadan asılılığı. Rəqabət üstünlüyünün müəyyən edilməsi. Turizm sahəsində rəqabət üstünlükləri. Müəssisənin məqsədinin işlənib hazırlanması strateji marketinq planlaşdırılmasının mühüm mərhələsi kimi. Müəssisənin məqsədlərinin planlaşdırılması. Turist müəssisələrinin tipik məqsədləri: iqtisadi, eqoist, sosial. 13

14 Alternativ strategiyaların işlənib hazırlanması. Məhsul bazar matrisası və onun marketinqin alternativ strategiyasının işlənib hazırlanmasında əhəmiyyəti.firmanın bazara dərin girməsi strategiyası. Məhsulun işlənib hazırlanması strategiyası. Strategiyanın seçilməsi və qiymətləndirilməsi. Marketinq strategiyasının seçilməsində nəzərə alınmalı əsas amillər. Maraqlar və rəhbərlik münasibətlərinin marketinq strategiyasının seçilməsində rolu. Seçilmiş strategiyanın qiymətləndirilməsinin onun uyğunluq meyarı üzrə aparılması. Marketinq proqramının işlənib hazırlanması. Marketinq proqramının strukturu. Marketinq büdcəsi və onun formalaşması metodları. Mövzu 11.Turist müəssisələrində marketinqin məhsul və qiymət strategiyası Məhsul strategiyası anlayışı. Məhsul strategiyasının formalaşması və əhəmiyyəti. Təklif edilən məhsulun strukturunun optimallaşdırılması. Həyat dövrü mərhələsindən asılı olaraq bazara yeni məhsulların tətbiq edilməsi. Marketinq fəaliyyətində yeni məhsullar. Bazara yeni turist məhsullarının işlənib hazırlanmasının və tətbiqinin mühüm xüsusiyyətləri. Turizmdə yeni məhsulun işlənib hazırlanmasının əsas mərhələləri. Turist müəssisələrinin marketinq kompleksində qiymətlər. Düzgün seçilmiş qiymət strategiyasının həm turist məhsulunun rəqabət qabiliyyətinə, həm də müəssisənin fəaliyyətinə həlledici təsiri. Marketinq fəaliyyətində qiymətin mühüm funksiyası. Qiymət strategiyasının formalaşmasında turizm sahəsində qiymətin əmələ gəlməsinə təsir göstərən xüsusiyyətlərin nəzərə alınması. Turist müəssisələrində qiymətin əmələ gəlməsi səviyyələri. 14

15 Qiymət strategiyasının işlənib hazırlanması zamanı nəzərə alınması zəruri olan xarici amillər. Qiymətlərin müəyyən edilməsinin turist müəssisələrinin imici ilə əlaqəsi. Qiymətin əmələ gəlməsinin əsas məqsədləri. Mövzu 12. Turist müəssisələrində marketinqin satış strategiyası Satış marketinqin mühüm elementlərindən biri kimi. Satış strategiyasının formalaşması. Marketinq fəaliyyətində satışın rolu. Satış strategiyasının işlənib hazırlanması prosesinin mərhələləri. Satış strategiyası müəssisənin ümumi marketinqinin mühüm hissəsi kimi. Turist məhsulunun satış kanalları. Satış kanallarının səviyyələri. Birsəviyyəli satış kanalı. İki və çox səviyyəli satış kanalları. Satış üzrə turizm agentliyi. Şaquli marketinq sisteminin (ŞMS) tipləri. Vasitəçilərin seçilməsi və onlarla iş formasının müəyyən edilməsi. Satış kanalı üçün vasitəçilərin seçilməsi meyarları. Mövzu 13. Turist müəssisələrinin spesifik firma üslubu Firma üslubu anlayışı. Firma üslubunun formalaşmasının məqsədi. Dar və geniş mənada firma üslubu. Firma üslubunun öz sahibinə verdiyi üstünlüklər. Firma üslubunun əsas elementləri: əmtəə nişanı, firma şrift yazısı (loqotipi), firma şüarı (sloqanı), firma bloku, firma rəngi və s. Firma üslubunun əsas daşıyıcıları. Firma üslubunun bu və ya digər daşıyıcılarının işlənib hazırlanması, formalaşması üçün reklam agentliklərinin xidmətindən istifadənin məqsədəuyğunluğu. Əmtəə nişanları və onların tətbiqi. 15

16 Mövzu 14. Marketinq kommunikasiya sistemində şəxsi satış və turist təbliğatı Turist müəssisələri marketinqində şəxsi satış və onun əhəmiyyəti. Şəxsi satış marketinq kommunikasiya elementi kimi. Şəxsi satışın kommunikasiya xüsusiyyətləri. Şəxsi satış prosesi və onun mərhələləri. Müştərinin qəbul edilməsi və əlaqə yaradılması. Müştəri ilə əlaqələrin müəyyən edilməsinə kömək edən metodlar. Müştərinin tələbatının üzə çıxarılması. Müxtəlif davranış tipləri. Turist təbliğatının mahiyyəti və onun xüsusi məqsədləri. Təbliğat və birbaşa reklam arasında fərqlər. Turist təbliğatının əsas elementləri. Kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələrin təşkili və onun müəyyən edilməsinin əsas üsulları. Mövzu 15.Reklam və turist müəssisələrində marketinqin təşkili və nəzarət sistemi Marketinq kommunikasiya sistemində reklam. Reklam anlayışı, Turizm sferasında reklamın xüsusiyyətləri. Turist reklam növlərinin təsnifatı. Müasir reklam prosesinin xasrakteristikası. Reklam agentlikləri. Reklam fəaliyyəıtinin həyata keçirilməsinin əsas mərhələləri. Turist müəssisələrində marketinqin təşkili. Turist müəssisələrində marketinq şöbəsinin təşkilat strukturu. Marketinq xidmətinin funksional təşkili. Regional prinsip üzrə marketinq xidmətinin təşkili. Marketinq xidmətinin təşkilat strukturlarının güclü və zəif tərəfləri.turist müəssisələrinin marketinq strukturunun təşkili zamanı onun qurulmasının əsas prinsipləri. Marketinq fəaliyyətində nəzarətin zəruriliyi, məqsəd və vəzifələri. Turizmdə marketinq nəzarət pörosesi və onun mərhələləri. Strateji marketinq nəzarəti. Turizmdə marketinq təftişi 16

17 TURİZM MARKETİNQİ fənni üzrə ayrılmış tədris saatlarının bölgüsü (60 saat) Saatların bölgüsü Mövzuların adları O cümlədən Cəmi Müh. Məşğ Turizmdə marketinqin mahiyyəti və məzmunu Turizmdə marketinq konsepsiyaları Turizmdə marketinq tədqiqatları Turist müəssisələrində marketinq informasiya sistemi 5 Turist müəssisələrinin marketinq mühitinin öyrənilməsi 6 Turist bazarının və rəqiblərin tədqiqi 7 Turist məhsulunun marketinq tədqiqi 8 Turist xidməti istehlakçılarının marketinq tədqiqi 9 Turist məhsulunun seqmentləşdirilməsi Turizmdə marketinq strategiyasının formalaşdırılması 11 Turist müəssisələrində marketinqin məhsul və qiymət strate- giyası 12 Turist müəssisələrində marketinqin satış strategiyası 13 Turist müəssisələrinin spesifik firma üslubu Marketinq kommunikasiya sistemində şəxsi satış və turist təbliğatı 15 Reklam və turist müəssisələrində marketinqin təşkili və nəzarət sistemi Cəmi

18 İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR 1. Акулич И.Л., ДемченкоЕ.В. Основы маркетинга. Уч. Пособие.Мн, Багиев Г.Л., Тарасович В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов. М., ОАО Изд-во «Экономика» Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламы. Уч. Пособие. М., Вузовский учебник Голубков Е.П. Основы маркетинга. М., «Финпресс» Дурович А.П. Маркетинг в туризме. Уч. Пособие. Мн., Новое знание, Məmmədov A.T. Marketinqin əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, İqtisad universiteti nəşriyyatı, Məmmədov X.Ə., Mirzəyev S.Q. Marketinqin əsasları. Dərslik. Bakı, Qapp Poliqraf nəşriyyatı, Yeganlı S.T., Hacıyev E.M. Turizm. Dərs vəsaiti, Bakı, Сарафанова Е.В., Яцук А.В. Маркетинг в туризме. М., Инфра М,

19 19

20 20

ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI

ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI i.e.n., doc. Hüseynova Arzu Rəqabətədavamlı təşkilatların layihələndirilməsi Baxılan məsələlər: Strategiyaların təsnifləşdirilməsi

Detaylı

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu

Bakı Tədris proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Təhsil Problemləri İnstitutu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Təhsil Problemləri İnstitutu Ilk peşə ixtisas təhsilli mütəxəssislərin hazırlığı üçün Kompüterlərin konstruksiyası və komponovkası fənninin Tədris proqramı Bakı

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2016 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2015) ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI Azərbaycanda ÜDM-nin

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2016-cı il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU. Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 2016-cı il AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016-cı il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: Ekologiya və torpaqşünaslıq I. Fənn

Detaylı

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti Azərbaycanda turizmin vəziyyəti İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iqtisadi və sosial mexanizmlərin formalaşması, dinamikası və proqnozlaşdırılması, xüsusi tədqiqat obyekti kimi təhlili, islahatların

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Sektorunun İnkişafı Strategiyası Nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

Turizimdə informasiya texnologiyaları fənni üzrə imtahan suallarının cavabları.

Turizimdə informasiya texnologiyaları fənni üzrə imtahan suallarının cavabları. Turizimdə informasiya texnologiyaları fənni üzrə imtahan suallarının cavabları. 1. İn formasiya texnologiyaları aləmində süni intellektin yeri və əsas iqtisadi tətbiq sahələri. Kompüter sistemini XX əsrin

Detaylı

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyəti mülkiyyət formasından asılı olamayaraq fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə özlərinin

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev 2016 İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi Təhlil və Analitik-İnformasiya Departamenti 2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin

Detaylı

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi:

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi: Korporativ idarəetmə Məruzəçi: Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri 1 Sahibkarlığın tarixi inkişafı a) Tacirlər, sənətkarlar, iri torpaq sahibləri və s.; b) XVI əsrdə sahibkarlığın

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib olunması QAYDALARI 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI T Ə H S İ L P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI T Ə H S İ L P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1463 saylı 31 avqust 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI MAGİSTRATURA

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ FƏNN SİLLABUSU Təsdiq edirəm (kafedra müdiri) İmza: Tarix: 016_-ci il Kafedra: Bioekologiya Fakültə: Ekologiya və torpaqşünaslıq I. Fənn

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Tikinti İqtisad fakültəsi Biznesin təşkili və idarə olunması kafedrası Fənnin adı: Biznesin təşkili və idarə edilməsi

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

REFERAT. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti. Kompyuter təhlükəsizliyi. Kompyuter mühəndisliyi

REFERAT. Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti. Kompyuter təhlükəsizliyi. Kompyuter mühəndisliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Naizrliyi Azərbaycan Dövlət Texniki Universiteti Fakültə: Qrup: İxtisas: Kompyuter təhlükəsizliyi M 682a5 Kompyuter mühəndisliyi REFERAT Fənn: Mövzu: Paylanmış və paralel

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA 23 sentyabr 2016 Bakı, Azərbaycan STRATEJİ PLANLAŞDIRMA Gubad İbadoğlu Strategiya nədir? Strategiya əksər vaxtı Plan Üsül Pozisiya Ssenari Perspektiv kimi təsvir olunur Strategiya - taktika Strategiya

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı Departament Uşaq Psixologiyası,PSYC310, 3kredit Psixologiya Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr Tədris semestri Payız 2016 Fənni tədris edən müəllim

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu qanun Azərbaycan Respublikasında heyvandarlıqda damazlıq işinin təşkilinin və idarə edilməsinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ AZƏRBAYCANIN İQTİSADİ SİYASƏTİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 İQTİSADİ SİYASƏT VƏ ƏSAS NÖVLƏRİ İqtisadi siyasət, makroiqtisadi tarazlıqların hansı istiqamətdə

Detaylı

TƏLƏBƏNİN YADDAŞ KİTABÇASI

TƏLƏBƏNİN YADDAŞ KİTABÇASI Azərbaycan Texniki Universiteti Xüsusi Texnika və Texnologiya Fakültəsi TƏLƏBƏNİN YADDAŞ KİTABÇASI Bakı-2013 AzTU-nun Xüsusi Texnika və Texnologiya fakültəsinin dekanlığı hazırlamışdır. Məsləhətçi: AzTU-nun

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI SƏRBƏST İŞ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI SƏRBƏST İŞ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASI SƏRBƏST İŞ FƏNN: KOMPÜTER ELMLƏRİNİN TARİXİ VƏ METODOLOGİYASI MÖVZU: DÜNYADA SMART-KART, E-MONEY VƏ DİGƏR ELEKTRON XİDMƏT NÖVLƏRİ

Detaylı

Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə

Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə P R O Q R A M Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş Məktəbəqədər

Detaylı

Ana kart (Motherboard)

Ana kart (Motherboard) 1 Ana kart (Motherboard) 2 Ana lövhə və ya ana kart (ing. motherboard) mürəkkəb çoxqatlı çap lövhəsində fərdi kompüterin əsas komponentləri (mərkəzi prosessor, operativ yaddaşın kontrollerləri, operativ

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU II CİLD Azərbaycan Dövlət Hacettepe Qırğızıstan-Türkiyə Ahmet Yesevi İqtisad Universiteti Universiteti Manas Universiteti Universiteti Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Paradiqması: Bazar və Sonrası mövzusunda

Detaylı

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma

DÜNYA İQTİSADİYYATI. I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma DÜNYA İQTİSADİYYATI I Mövzu - Giriş: dünya iqtisadiyyatının coğrafiyası və qloballaşma THE WORLD ECONOMY: Geography, Business, Development Frederick P. Stutz, Barney Warf Sixth Edition, Pearson, 2012 HAZIRLADI:

Detaylı

Məmməd MUSAYEV, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyasının prezidenti

Məmməd MUSAYEV, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyasının prezidenti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında 2016-2017-ci

Detaylı

MÜASİR AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ FORMALAŞMASININ ƏSAS MƏRHƏLƏLƏRİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

MÜASİR AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ FORMALAŞMASININ ƏSAS MƏRHƏLƏLƏRİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru MÜASİR AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ FORMALAŞMASININ ƏSAS MƏRHƏLƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 MÜSTƏQİLLİYƏ QƏDƏRKİ DÖVR... XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri: Qurudan çıxarılan

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

MÖVZU 9. TİCARƏT NƏZƏRİYYƏSİ VƏ PRAKTİKASI

MÖVZU 9. TİCARƏT NƏZƏRİYYƏSİ VƏ PRAKTİKASI MÖVZU 9. TİCARƏT NƏZƏRİYYƏSİ VƏ PRAKTİKASI 1. Beynəlxalq ticarətin əhəmiyyəti 1. Beynəlxalq ticarətin əhəmiyyəti. 2. Müqayisəli üstünlük prinsipi. 3. Tariflər və ticarət üzrə Baş razılaşma. Dünya ticarəti

Detaylı

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu.

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. 1 Kompüter nədir? 2 Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. Analoq kompüterlər analoq (kəsilməz) siqnallarını toplayır və vurur Rəqəmsal kompüterlər

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri haqqında Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə "Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyat və idarəetmə İxtisas: Mühasibat uçotu və audit Kafedra: Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarə etməsi Kurs: IV Qrup:

Detaylı

Biologiya tədrisi sisteminin formaları

Biologiya tədrisi sisteminin formaları Biologiya tədrisi sisteminin formaları Bütün fənlərin tədrisi yalnız sistem halında keçildikdə faydalı olur. Sistem yunan sözü olub, mənası fənlərin, hadisələrin və anlayışların məntiqi ardıcıllıqla birləşməsini

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair

Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin göstərilməsinə və bu xidmətlər üzrə təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin " 21 " dekabr 2015-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 43 D/Reyestr 316_ Azərbaycan Respublikasında elektron bankçılıq xidmətlərinin

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma

Açıq bazar əməliyyatları. Banklardan kənar nağd pul. Baza inflyasiya. Çərçivə alətləri. Deflyasiya. Dezinflyasiya. Dollarlaşma Açıq bazar əməliyyatları Banklararası pul bazarı Banklardan kənar nağd pul Baza inflyasiya Çərçivə alətləri Deflyasiya Devalvasiya Dezinflyasiya Dollarlaşma Dövriyyədə olan nağd pul Emissiya Faiz dərəcələri

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

TEXNOPARKLAR. Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi

TEXNOPARKLAR. Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi TEXNOPARKLAR Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi Bakı - 2015 Texnoparklar: kiçik sahibkarlar üçün bələdçi. Bakı 2015, 48 səh Müəllif: Arif Nəcimov Redaktor: Azər Mehtiyev Bu nəşr Amerika Birləşmiş Ştatlarının

Detaylı

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU

TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU Məktəb mebeli Partalar Oturacaqlar Toplantı yerləri Laboratoriya İxtisaslaşmiş siniflər Metal mebellər Bağça mebeli Akt zalı Yumşaq mebel TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBEL KATALOQU TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN

Detaylı

MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK

MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK 1. Bu sənəd nələri ehtiva edir? Dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yerləşən yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı).

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI. Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti. fənnindən. Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə və xidmətin təşkili

MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI. Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti. fənnindən. Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə və xidmətin təşkili Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Turizm İnstitutu MENECMENT VƏ MARKETİNQ KAFEDRASI Sanatoriya kurort müəssələrinin menecmenti fənnindən Mehmanxanada qəbul, yerləşdirmə

Detaylı

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ ONDAN İSTİFADƏ İMKANLARI İnsan resurslarının dəyərlərə dayalı menecmenti Korporativ dəyərlər və davranış kodeksi İctimai sektorda fəallıq KSM Təhcizatda

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

Microsoft Enterprise Services

Microsoft Enterprise Services Microsoft Enterprise Services Xidmətlərin təsviri Yanvar 2015 Mündəricat 1 Bu sənəd haqqında... 2 2 Məsləhətləşmə xidmətləri... 3 2.1 Satın almaq haqqında... 3 2.2 Paketin təsvirləri... 3 2.2.1 Enterprise

Detaylı

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ

IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ IV Zirvə Oyunlarının ƏSASNAMƏSİ Xırdalan-2016 Təsdiq edirəm Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin Direktoru R.Rəsulov 01 aprel 2016-cı il Zirvə İnternational Sport Clubs MMC-nin IV Zirvə Oyunlarının

Detaylı

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ

5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT ÜZRƏ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2006-ci il 18 aprel tarixli İ-38 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir 5 li KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTI PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

Detaylı

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi

Kurs işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ. Kafedra: Bank işi AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ Kafedra: Bank işi Fakultə: Kredit-İqtisad İxtisas: Maliyyə-Kredit Kurs işi Kurs : II Qrup: K-648 Tələbə: Mövzu: Elmi rəhbər:

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 1 Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına və sərəncamlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Gömrük xidməti əməkdaşlarının xüsusi geyim forması və tanınma nişanları vardır. (Gömrük orqanlarının bayrağı və tanınma nişanları).

Gömrük xidməti əməkdaşlarının xüsusi geyim forması və tanınma nişanları vardır. (Gömrük orqanlarının bayrağı və tanınma nişanları). *Məlumat Azərbaycan Respublikasının bütün sərhəd keçid məntəqələrində gömrük xidməti fəaliyyət göstərir (aeroportlar, dəniz limanları, avtomobil və dəmiryolu keçid məntəqələri). Gömrük xidməti əməkdaşlarının

Detaylı

DÖVLƏT ORQANLARI TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN XİDMƏTLƏRİN ELEKTRON REYESTRİ İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ TÖVSİYƏLƏR

DÖVLƏT ORQANLARI TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN XİDMƏTLƏRİN ELEKTRON REYESTRİ İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ TÖVSİYƏLƏR DÖVLƏT ORQANLARI TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN XİDMƏTLƏRİN ELEKTRON REYESTRİ İNFORMASİYA SİSTEMİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ METODİKİ TÖVSİYƏLƏR Mündəricat Giriş... 5 1. Ümumi müddəalar... 5 2. Elektron Reyestrin

Detaylı

Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI Mündəricat: 1. Giriş... 3 2. Elektron xidmətin məzmunu... 3 3. Elektron xidməti göstərən dövlət

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

I fəsil Ümumİ müddəalar

I fəsil Ümumİ müddəalar Nəşriyyat işi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun nəşriyyat işinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir, nəşriyyat fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi ilə əlaqədar nəşriyyat işinin

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ İdarə Heyətinin 18.05.2017-ci il tarixli 179 N-li qərarına əlavə "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla, əsas

Detaylı

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Elmi-Təşkilat şöbəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Böyük elmi

yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Elmi-Təşkilat şöbəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Böyük elmi CV ŞƏXSİ MƏLUMAT Soyadı, adı və atasının Rəcəb Zakir oğlu Rəhimli adı: Elmi adı və elmi dərəcəsi Dosent, Siyasi e.f.d. Doğulduğu tarix və yer: 12.08.1973. Naxçıvan MR Ordubad rayonu, Azərbaycan Telefon

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası

Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Fakültə: Avianəqliyyat istehsalatı Kafedra: Avianəqliyyat istehsalatı İxtisas: Qrup: Fənn: Avianəqliyyat istehsalatının təşkili

Detaylı

Azərbaycan Respublikası və İsrail Dövləti arasında 2009 cu il iyunun 28 də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında

Azərbaycan Respublikası və İsrail Dövləti arasında 2009 cu il iyunun 28 də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında Azərbaycan Respublikası və İsrail Dövləti arasında 2009 cu il iyunun 28 də Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI 1. Azərbaycan Respublikası və İsrail

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

Tədris semestri Payız 2017

Tədris semestri Payız 2017 Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və Personality Psychology,PSYC212, 3 kredit kreditlərin sayı Departament Psixologiya Proqram (bakalavr, Bakalavr magistr) Tədris semestri Payız 2017 Fənni tədris edən Anar

Detaylı

İslam bankçılığı üzrə sertifikatlaşdırılmış treyninqin P R O Q R A M I may 2016-cı il, Bakı, Azərbaycan. 22 may 2016-cı il (Bazar günü)

İslam bankçılığı üzrə sertifikatlaşdırılmış treyninqin P R O Q R A M I may 2016-cı il, Bakı, Azərbaycan. 22 may 2016-cı il (Bazar günü) İslam bankçılığı üzrə sertifikatlaşdırılmış treyninqin P R O Q R A M I 22-27 may 2016-cı il, Bakı, Azərbaycan 22 may 2016-cı il (Bazar günü) VAXT MÖVZU MƏRUZƏÇİ 09:00-09:30 İŞTİRAKÇILARIN QEYDİYYATI TREYNİNQİN

Detaylı

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 9.1. Debet kartlar: Xidmətin növü Kartın əldə olunması və 1 illik istifadə haqqı (əsas kart) 1 Visa İnternet 10 AZN 5 AZN/ USDEUR DebitMC/ Visa Electron Debit MC/ Visa

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 21-Jun-2017 USD 1.7022 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR "Elektron hökumət" portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı"nın və "İnformasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin "Elektron hökumət" portalına qoşulması

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları QSC. Milli Aviasiya Akademiyası. Iqtisadiyyat və Hüquq. Kurs işi. Avidaşımaların satışında reklamın.

Azərbaycan Hava Yolları QSC. Milli Aviasiya Akademiyası. Iqtisadiyyat və Hüquq. Kurs işi. Avidaşımaların satışında reklamın. Azərbaycan Hava Yolları QSC Milli Aviasiya Akademiyası Fakültə İxtisas Iqtisadiyyat və Hüquq BİM Kurs işi Fənn Mövzu HNKİ Avidaşımaların satışında reklamın işinin təşkili Rəhbər Tələbə Qrup Süleymanlı

Detaylı

Sabancı Universiteti

Sabancı Universiteti Sabancı Universiteti 1996-cı ildə qurulan Sabancı Universiteti, araşdırmalara və fərdə fokuslanan fənlərarası təhsillə qabaqda gələn bir qlobal universitetdir; Akademik seçki və performansın azadlığı və

Detaylı