Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örgütlerde Felaket Yönetimi. Hasan KARABAKKAL"

Transkript

1 Örgütlerde Felaket Yönetimi Hasan KARABAKKAL

2 İçindekiler Kavram Olarak Felaket... 3 Acil Durum Yönetimi... 3 Acil Durum Yönetimi İlkeleri... 4 Acil Durum Yönetimi İlkelerinin Hedefleri... 5 Etkili Kriz Yönetimi... 6 İşyeri Acil Durum ve Kurtarmaları nasıl planlanır?... 7 Acil Durum Eylem Planı... 7 Şüpheli Paket Gönderimi ve Felaket Durumu Bir Acil Durum ve Afet Yönetimi Sistemi Örneği - Japon Afet Yönetim Sistemi Deprem Güvenliği İş Yeri Önlemleri Türkiye de Afet Yönetimi Konusu - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet Sonrasında İletişim Afete Müdahale - 11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi Saldırısına Maruz Kalan Şirketlerin İşyerlerindeki Etkiler: Bir Odak Grup Çalışması Felaket Yönetimi ve İş Sürekliliği İş Sürekliliği Açısından İş Denetim Listesinin Hazırlanması Kaynakça Şekiller Şekil 1: Acil Durum Planlamasında Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Süreci?... 8 Şekil 2: Acil Durum Eylem Planı Hazırlarken Dikkate Alınabilecek Örnek Süreçler Ekler EK 1. Acil Durum Planlaması Kontrol Listesi

3 Kavram Olarak Felaket Felaket, tek bir tanıma sığdırılması zor olan bir kavramdır, zira bir kişi için felaket şeklinde tanımlanabilecek bir durum, bir başkası için aynı şekilde tanımlanamayabilir. Bilakis, kişinin kendini geliştirmesi için bir fırsat olduğu durum olarak da karşımıza çıkabilir. Örneğin Raphael (1986) (akt.tehrani, 2005) felaket kavramının belirgin bir tanımının olmadığını, felaket durumunun bir örgütün afetlere adaptasyon becerisini test ettiğini, genellikle örgütlerin kapasitelerinin üstünde olduğunu ve örgütlerin işleyişlerinde büyük çaplı bozulmalara yol açtığını ifade etmiştir. Öngörülemezliği ve gelişme hızı ile birlikte; örgütlerin işleyişine, saygınlığına ve çalışanların ruh sağlığına etkisi düşünüldüğünde, afetlerin etkin bir biçimde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır (Capanigro 1998) (akt.tehrani, 2005). Felaketler, kişilerin ve kurumların sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren bir konu olduğundan, devletler yasal düzenlemeler yaparak bu konuyu hukuki güvence altına almışlardır. Ülkemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, afetlere hazırlıklı olma ve afetleri etkin yönetme konusunda bazı yükümlülükler getirmektedir. Örneğin 6331 sayılı kanun; işyerlerinin, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanması gerektiğini ve bu yönde bakımının yapılması gerektiğini belirtmiştir. Benzer şekilde, ilgili yasa tüm güvenlik talimatlarının çalışanların anlayacağı şekilde hazırlanacağını da dile getirmiştir sayılı kanun afetlere hazırlıklı olmayla ilgili düzenlemelerin yanında, afet durumunda kaçış ve kurtarma konularında da bazı yükümlülükler getirmektedir. Örneğin işverenin, bir tehlike anında çalışanların çalışma yerlerini en kısa zamanda ve güvenli bir şekilde terk edebilmeleri için uygun kaçış ve kurtarma araçlarını sağlayacağını ve bunları kullanıma hazır tutması gerektiğini işaret etmektedir (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012). Acil Durum Yönetimi Afet yönetimi kendi içinde bir acil durum içerir ve acil durumun doğru yönetilmesi afet yönetiminde önemli bir role sahiptir. Acil durum yönetimi toplulukların tehlikelere karşı hassasiyetini azaltmayı, güvenlik açığını en aza indirmeyi ve afetlerle başa çıkma becerilerini artırmayı hedefleyen kurallar ve planlar bütünü olarak tanımlanabilir (Henshaw, 2001). Acil durum yönetimindeki temel vizyon, tehlike durumları ve afetlerle baş etme becerisine sahip, kırılganlığı düşük ve daha güvenli toplum olmayı teşvik etme şeklinde tanımlanmıştır. 3

4 Bu noktada afet yönetiminin temel görevi insanları doğal afet, terör eylemleri veya insandan kaynaklı diğer felaketlerden korumak ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli tüm faaliyetleri birleştirip koordine ederek toplumları korumaktır (Principles of Emergency Management Supplement, 2007). Acil Durum Yönetimi İlkeleri Acil durum yönetimi, kapsamlılık, aşamalılık, risk odaklılık, bütünleşiklik, işbirliği, koordinasyon, esneklik ve profesyonellik gibi sekiz temel ilkeden oluşmaktadır. Bu ilkeler şu şekilde tanımlanabilir: 1. Kapsamlılık Afetler ile ilgili tüm tehlikeleri, tüm safhaları, tüm paydaşları ve tüm etkileri göz önünde bulundurma 2. Aşamalılık Gelecekteki felaketleri tahmin etme, ve afete dayanıklı ve dirençli toplumlar oluşturmak için önleyici ve hazırlayıcı tedbirleri alma 3. Risk Odaklılık Öncelikleri belirleyip kaynakları etkin kullanmak için tehlike tanımlama, risk analizi ve etki analizi gibi nitelikli risk yönetimi ilkelerini kullanma 4. Bütünleşiklik Devletin her kademesinde ve toplumun tüm unsurları arasında gösterilecek çabaların birliğini sağlama 5. İşbirliği Güven teşvik etme, kolaylaştırma takım ruhunu savunma, fikir birliği oluşturma ve iletişimi 6. Koordinasyon Ortak bir amacı gerçekleştirmek için, tüm ilgili paydaşların faaliyetlerini eş zamanlı hareket eder hale getirme 4

5 7. Esneklik Afetler sırasındaki zorlukları çözmede yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar kullanma 8. Profesyonellik Eğitim, gelişim, deneyim, etik uygulamalar, kamu idaresi ve sürekli gelişim ilkesine dayanan, bilgiye dayalı uygulamalara değer verme Acil durum yönetimi ilkeleri afet yönetimi konusunda daha çok önleyici tedbirler olarak adlandırılan kısımda yer alır. Bununla birlikte, bu ilkeler temelde beş ana hedefi gözetmektedir. Bunlar; afet risklerini azaltma, afete hazırlıklı olma, acil durum sırasında yapılan uygulamalar, iyileştirme ve süreklilik olarak öne çıkmaktadır (Principles of Emergency Management Supplement, 2007). Acil Durum Yönetimi İlkelerinin Hedefleri 1. Azaltma Tehlike oluşturabilecek risklerin belirlenmesi ve etkilerinin en aza indirilmesi çabaları 2. Hazırlıklı Olma Afete müdahaleyi kolaylaştırmak ve hazır oluşu teşvik etmek için acil durum öncesinde yapılan uygulamalardır. Hazırlıklı olma, temelde aşağıdaki huşuları içerir; Hazır olma, müdahale ve iyileştirme planlarının yazılı olarak hazırlanması Bu planların güncel olmaları ve test edilmeleri Kurum içinde afet müdahale takımı kurulması ve bu ekibin eğitilmesi Afet müdahale teknikleri konusunda eğitimler alınması Belgelendirme yapılması ve bunların güncel tutulması Yerlerin açıkça gösterildiği bina-kat planlarının hazırlanması Acil durum sırasında görevleri bulunan personelin isim, adres ve telefon numaralarının listelenmesi Kurtarma prosedürlerinin açıkça yazılması 5

6 3. Acil Durum Sırasındaki Uygulamalar Hayat, mülkiyet ve çevreyi korumak için acil durum sırasında yapılan uygulamalardır. Böyle durumlarda acil durum prosedürlerinin izlenmesi, acil durumun büyümesinin önüne geçmek için ortamın stabilize edilmesi ve sigorta tazminat talepleri için zarar gören malzemelerin fotoğraflarının çekilmesi önemlidir. 4. İyileştirme Normal işlemleri iyileştirip devam ettirmek için acil durum sonrasında yapılan uygulamalardır. Bu kapsamda, afet bölgesinin iyileştirilmesi ve tekrar kullanılır hale getirilmesi için program oluşturulması, restorasyon çalışmaları için önceliklendirme yapılması, afet bölgesinin temizlenmesi ve afetin analiz edilip, afet sırasındaki deneyimler ışığında planların geliştirilmesi önem taşımaktadır. 5. Süreklilik Süreklilik, acil durum yönetiminin tüm adımlarına etki eder (Principles of Emergency Management Supplement, 2007). Etkili Kriz Yönetimi Etkili kriz yönetimi ile ilgili kabul edilen genel tutum; kriz durumunun bir işletmenin itibarını veya güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyebilme potansiyeli üzerinedir. Ancak, krizlerin afetlere olan etkisinin yanında, insanların ruh hallerinde oluşturduğu etki, telafisi daha uzun uğraş gerektiren zor bir süreçtir. Krizleri öngörmek zor olduğundan ve kriz durumu hızlı bir biçimde geliştiğinden; kriz durumu ihtimallerini doğru tahmin etmek potansiyel etkilerini azaltmanın yollarını belirlemek çok daha önemli bir hal almıştır. Bu noktada hazırlık ve planlama, etkili kriz yönetiminde başat bir yere sahiptir. Risk değerlendirmesi, kriz yönetimi ve iş sürekliliği konuları ise bu safhaların önemli sacayaklarıdır. Acil Durum Planlaması Acil durumun planlanması temelde üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki risk ve tehlikeleri tanımaktır ve afet durumlarının neler olabileceği, ne zaman ve ne şekilde olabileceği sorularına cevaplar aramaktadır. Ya olursa sorusu, acil durum planlamasındaki risk ve tehlikeleri tanıma safhasında öne çıkan en önemli sorudur. 6

7 Acil durum planlamasının ikinci aşamasında kimin ne şekilde zarar görebileceği konusu yer alır. Burada, çalışanlardan kimlerin tehlikeye daha yatkın olduğunun saptanması, çalışanların ne şekilde tehlikenin içinde olabileceklerinin hesaplanması ve mevcut görev dağılımında hangi iş ve sorumlulukların tehlikeli olarak adlandırılabileceği konuların altı çizilmektedir. Acil durum planlamasının üçüncü aşamasında ise risklerin analizi ve değerlendirilmesi yer almaktadır. Bu kısım ise afet durumlarının olasılığının ne olduğu, olası sonuçlarının neler olabileceği, hali hazırda alınan önlemlerin neler olduğu ve bu önlemlerin yeterli olup olmadığı gibi sorulara cevap aramaktadır. Şekil 1 de acil durum planlamasında risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreci gösterilmiştir (Tehrani,2005). İşyeri Acil Durum ve Kurtarmaları nasıl planlanır? ABD İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Çalışanlar ve İşyeri Afet Durumunda Nasıl Korunur? Afetler, doğal ve insan kaynaklı, beklenmedik, işletmenin operasyonlarını sekteye uğratan veya durdurabilen, fiziksel ve/ya çevresel hasarlara neden olan kriz durumlarıdır. Bu noktada, en kötü durum senaryoları hakkında beyin fırtınası yapılması, işyerinde oluşabilecek olası acil durumların tespiti ve afete hazırlık ve afet yönetimi konusunda çalışanların kuruma bağlılığı ve sürece desteği ön planda yer almaktadır (Henshaw, 2001). 7

8 Şekil 1: Acil Durum Planlamasında Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Süreci Risklerin ve Tehlikelerin Belirlenmesi Riskler ne olabilir? Ne zaman olabilir? Ne şekilde olabilir? Şayet olursa ne olur? Kim Ne Şekilde Zarar Görebilir? İLETİŞİM PLANLAMA İŞBİRLİĞİ & DANIŞMA Kimler zarar görmeye daha yatkın? Ne şekilde zarar görebilirler? Hangi görevler daha çok zarar oluşturmaya müsaittir? Felaketlerin Risk Durumunun Analizi ve Değerlendirmesi Olasılığı nedir? Sonuçları neler olabilir? Hali hazırda alınan önlemler nelerdir? Bunlar yeterli midir? Risk öncelikleri nelerdir? KAYIT GÖZDEN GEÇİRME & İYİLEŞTİRME Risklerin Azaltılması Seçeneklerin belirlenmesi Alternatifler arasından seçim yapılması Seçimlerin planlanması Planların uygulanması 8

9 Acil Durum Eylem Planı 1. Raporlama 2. Tahliye politikası ve prosedürü 3. Acil kaçış prosedürleri ve rota atamaları 4. Kurum içindeki veya kurum dışındaki sorumlu kişilerin isimlerinin, unvanlarının, çalıştığı birimlerin ve telefon numaralarının yazılması 5. Diğer temel hizmetleri yerine getiren çalışanlar için prosedürlerin belirlenmesi 6. Bir yangın veya patlama anında ulaşılmak üzere alternatif iletişim merkezlerinin belirlenmesi 7. Önemli evrakların asıllarının veya kopyalarının saklanması için kurum içinde ve/ya kurum dışında yerlerin olması (Henshaw, 2001). Acil durum hazırlıkları ve planlamalarının yanında çalışanların acil durum hakkında uyarılmaları ve kurumda acil durum için ortak bir dilin oluşturulması önemli bir konudur. Bundan dolayı aşağıda ifade edilen hususlar önem taşımaktadır: 1. Alarmların belirgin olduğundan ve tüm çalışanlarca ayırt edilebildiğinden emin olunması, 2. Mutlaka bir jeneratör bulundurulması, 3. Engelli çalışanlar var ise mutlaka alternatif bir uyarı sistemi bulundurulması, 4. Birinci önceliğin tesis içindeki her kişinin sağlığının ve güvenliğinin korunması olması, 5. Süreci denetleyecek bir koordinatörün olması, 6. Çalışanların tahliye sonunda toplanabilecekleri alanların tasarlanması, 7. Kurtarma çalışmalarının eğitimli ve donanımlı olan kişilerce yürütülmesi, 8. Kriz durumunda çalışanların kullanımı için özel ekipmanların temin edilmesi (Henshaw, 2001). Şekil 2 de acil durum eylem planı hazırlarken dikkate alınabilecek süreçlere örnekler verilmiştir. 9

10 Şekil 2: Acil Durum Eylem Planı Hazırlarken Dikkate Alınabilecek Örnek Süreçler DURUMSAL FAKTÖRLERİ Güvenlik Sistemleri Prosedürler Acil Durum Desteği Örgütsel Kültür Kıyafetler Ekipmanlar Çalışma Ortamı Kişisel Faktörler Beceri ve Nitelikler Eğitimler Tutumlar Destekler Danışmanlık Yeterli ve etkinler mi? Uygun bir biçimde yerleştirilmiş mi? Düzenli olarak bakımları yapılıyor mu? Çalışanlar bunları kullanabiliyor mu? DEĞERLENDİRİLECEK ALAN Olası travmaları azaltmak için mi tasarlanmışlar? Anlaşılması ve uygulanması kolay mı? Düzenli olarak gözden geçiriliyor mu? Geliştirilmesi sürecinde çalışanların görüşleri dikkate alınıyor mu? Çalışanların yardım çağırma araçları nelerdir? Acil durum testleri yapıldı mı? Çalışanlar acil durum destek sistemlerini biliyor mu? Kurum kültürü işbirliğini teşvik ediyor mu? Çalışanlar hislerini rahatlıkla paylaşabiliyor mu? Yöneticiler çalışanları önemsediklerini hissettiriyor mu? Çalışanlarda destek gördükleri algısı var mı? Çalışanlar, görevlerine uygun mu giyiniyor? Kıyafetleri onları işleriyle ilgili risklerden koruyor mu? Çalışanlar işleri ilgili uygun ekipmanlara sahip mi? Bu ekipmanların düzenli olarak bakımları yapılıyor mu? Çalışma ortamı güvenli mi? Çalışma ortamını iyileştirmek adına neler yapılıyor? Çalışma ortamındaki aydınlatma yeterli mi? Çalışanların kişisel özellikleri dikkate alınıyor mu? Çalışanların görevlere ilişkin beceri ve nitelikleri uygun mu? Seçim kriterleri şeffaf mı? Çalışan seçim süreçleri yeterli mi? Zor durumlarla ilgili eğitimler veriliyor mu? Çalışanların güvenlik ekipmanlarını kullanabilmesi için eğitim veriliyor mu? Eğitimler devamlı mı? Sağlıklı yaşam konusunda çalışanlara eğitimler de veriliyor mu? Çalışanlar güvenlik ve emniyet konularında bilinçli mi? Çalışanlar zor durumlarla baş edebilecek durumda mı? Kurum kültürü bireyleri destekler nitelikte midir? Çalışanlar, iş sağlığı hizmetlerine ulaşabiliyor mu? Ölümlü kazaların olması durumunda, kurum kişinin ailesine maddi/manevi destek oluyor mu? Çalışanların gidebileceği psikolojik danışma hizmeti var mı? Danışmanlık hizmetleri gözden geçirilip, değerlendiriliyor mu? 10

11 Şüpheli Paket Gönderimi ve Felaket Durumu Son dönemlerde kurumlarda öne çıkan kriz durumlarından birisi de kişiye ya da kuruma gönderilen şüpheli paketler veya gönderilerdir. Bu paket veya gönderilerin temel amacı korku ve panik yaratmak olup, posta ya da kurye ile gönderilmekte ve içlerinde genellikle patlayıcı cihazlar, kimyasal ajanlar, radyoaktif ve biyolojik içerikli ürünler olabilmektedir. Bu tür gönderilerle ilgili farkındalık oluşturmak adına bazı özelliklerin bilinmesinde fayda vardır. Bu tür paketler genellikle beklenmeyen bir posta olmakta ya da üzerinde gönderenin kim olduğuna dair açık adres bulunmamaktadır. Bunun yanında pakette fazla sayıda posta pulu olması, zarfın sert veya kabarık olması, paketin çıkıntılı, orantısız veya şekilsiz olması gibi özellikler de şüpheli paketlerde karşılaşılan durumlardır. Farkındalığın oluşması adına, gelen paketlerin hemen açılması yerine yukarıda ifade edilen durumlar gözden geçirilip öyle hareket edilmelidir. Ancak, paketin açılması durumunda yakınında cep telefonu veya telsiz telefon kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Paketin izole edilip ellerin dezenfekte edilerek güvenlik güçlerinin durumdan haberdar edilmeleri gerekmektedir (Şüpheli Paketler Nasıl Anlaşılır, 2014). Bir Acil Durum ve Afet Yönetimi Sistemi Örneği - Japon Afet Yönetim Sistemi Japonya afetlerle iç içe olan bir ülkedir; ancak Japonya nın afet yönetimi konusunda dünyaya örnek olan bir sisteme ve bilince sahip olduğu öne sürülebilir. Bir acil durum ve afet yönetimi sistemi örneği olarak Japon Afet Yönetim Sistemi incelendiğinde, sistemin dönüm noktası olarak 1959 yılında yaşanan Ise-wan Tayfunu öne çıkmaktadır. Bu tayfunun ülkeye verdiği zarar, Japonların afet yönetimi konusunda hazırlıklı olma ve planlı hareket etme durumlarında gelişmişliğinin nüvesini oluşturmuştur denilebilir. Tayfun afetinde alınan derslerle, 1961 yılında çıkarılan Afete Karşı Önlemler Temel Yasası, Japon afet yönetimi bilincinin temel ve hukuki dayanak noktasını oluşturmaktadır. Bu yasanın en önemli özelliği; öncelikle afet yönetimi felsefesinin ve sorumluluklarının belirgin biçimde tanımlanmasıdır. Bu bağlamda temel politikaların netleştirilmesinin; hükümet, belediyeler ve belirlenen kamu kurumlarının sorumluluklarının belirginleştirilmesinin önemli olduğu ifade edilmiştir. Yönetsel sorumluluğu olan kurum ve birimlerin afet yönetimi felsefesini formüle etmeleri ve uygulamaları ve afet 11

12 yönetimi için karşılıklı işbirliği iklimi yaratmaları belirginleştirme safhasında altı çizilen diğer bir konudur. Buna ek olarak, kurum veya örgüt içindeki çalışanların afetle ilgili sorumluluklarının tanımlanması öne çıkarılan bir diğer konudur. Ayrıca, kişilerin felaket için ön-hazırlık yapmaları, temel ihtiyaç malzemelerini depolamaları ve afete hazırlık faaliyetlerine gönüllü katılımları teşvik edilmiş ve onurlandırılmıştır. Japon afet yönetim sisteminde sorumlulukların belirgin hale getirilmesinden sonraki diğer önemli adım organizasyon olarak adlandırılmıştır. Bu kavram, kapsamlı afet yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaşların bu konuda farkındalıklarının artırılması gibi konuları içermekle birlikte, bu süreçte ulusal hükümet ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını da açıkça ifade etmektedir. Japon afet yönetim sisteminin üçüncü adımı planlama sistemi olarak adlandırılmıştır. Planlama ayağı, organizasyon ayağının vücut bulmasında önemli bir rol oynar ve sistematik afet yönetimi önlemlerinin geliştirilmesi ve tanıtımında etkili olduğu gibi, ulusal ve yerel afet yönetim operasyon planının ortaya konmasında önemli bir görev ifa etmektedir. Planlamanın önemli ayaklarından birisi de toplum afet yönetimi planıdır. Bu kısım, afet bölgesinde ikamet edenlere bazı sorumluluklar yüklemektedir ve bu sorumlulukların (olası) afet bölgesindeki insanlar tarafından bilinmesini zaruri kılmaktadır. Böylelikle, kağıt üzerinde yapılan planların kriz durumunda insanlar ve kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğu önlediği ve kaos ortamının oluşmasına mani olduğu öne sürülebilir. Japon afet yönetim sisteminin dördüncü adımı afet önlemlerinin teşvik edilmesi şeklindedir. Burada afet planlamasının her aşamasında aktörler tarafından yapılacak rollerin ve sorumlulukların tanımlanması yer alır. Bu sistemdeki beşinci adım ise afetten etkilenen insanların ve onların geçimlerinin korunması ndan oluşmaktadır. Afet durumunda yardım edilmesi gerekecek insanların listelerinin önceden hazırlanması, afet durumunda tahliye merkezlerinin ve imkânlarının standartlarının belirlenmesi ve koruyucu önlemlerin geliştirilmesi ve genişletilmesi bu aşamanın temel bileşenleridir. Japon afet yönetim sisteminin altıncı ve yedinci adımlarında ise afet yönetiminde mali tedbirler ve Afet Acil Durum Bakanlığı nın kurulması hususları yer almaktadır. Japon afet yönetimi sisteminde sürecin başarılı bir biçimde yürütülmesinde kurumlar arasındaki organizasyonel düzenlemenin önemine ve sorumlulukların belirgin hale getirilmesine işaret edildiği öne sürülebilir (Disaster Management in Japan, 2015). 12

13 Deprem Güvenliği İş Yeri Önlemleri Türkiye, geçmişinde yaşadığı depremlerin acılarını ve kötü hatıralarını hala derinden yaşamaktadır. Yaşanılan depremler sonrasında öne çıkan temel husus, ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğidir. Örneğin Türkiye depremlerdeki insan kaybı sıralamasında dünya ülkeleri sıralamasında dokuzuncu, depremden etkilenen toplam insan sayısı açısından da beşinci sıradadır. AFAD ın yayınladığı raporlara göre de ülkemizde her yıl 5-6 büyüklüğünde en az bir deprem yaşanmaktadır. Ayrıca, ülkemizin deprem bölgeleri haritası incelendiğinde ülkemiz yüzölçümünün %70 i ve sanayi tesislerinin %76 sı I. ve II. derece deprem bölgeleri üzerinde yer almaktadır ( AFAD Stratejik Plan, 2012). Felaket yönetimi açısından deprem güvenliği konusunda deprem öncesinde alınacak önlemler ve insanlarda artırılacak bilinç, belki de en önemli etkiye sahiptir. Örgütler tarafından hazırlanacak planlarda insanlara düşen sorumlulukların net biçimde hazırlanıp tebliğ edilmesi, iş yerlerinde düşebilecek ve insana zarar verebilecek malzemelerin sabitlenmesi, masaların camlardan uzak yere konumlandırılması önleyici önlemler konusunda öne çıkan temel şeylerdir. Deprem sırasında nasıl hareket edileceğiyle ilgili konuya gelince, iş yerlerinde insanlara en çok zarar veren şeyin kırılan cam parçaları olduğu öne sürülmüş ve çalışan masalarının bu durum dikkate alınarak yerleştirilmesinin altı çizilmiştir. Ayrıca, Çök-Kapan-Tutun pozisyonuna geçilmesi, masanın altına girilmesi, ya da başın çanta, kitap gibi şeylerle korunması koruyucu önlem olarak en temel şeylerdendir (Afetlerden Korunma Rehberi, 2015). Türkiye de Afet Yönetimi Konusu - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın (AFAD) fikri temelleri, 17 Ağustos 1999 Marmara depremine dayanmaktadır. Büyük can ve mal kaybına neden bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tek elden ve daha koordineli şekilde yürütülmesi gereğini doğurmuştur. Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılmış ve 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile AFAD Başbakanlık a doğrudan bağlı olarak kurulmuştur (AFAD Hakkında, 2015). AFAD ın stratejik planı incelendiğinde sürekli gelişen ve öğrenen kurum olma, risk odaklı bütünleşik afet yönetimi sistemi kurma, afet yönetimi standartlarını yaygınlaştırma, afetlere hazırlık için eğitim seferberliği başlatma ve bu alanda uluslararası anlamda öncü kuruluş olma 13

14 gibi hedefleri olduğu görülmektedir. Beklenmeye hazırlıklıyız sloganıyla hareket eden AFAD, afetlere dirençli toplum oluşturmayı kendine görev edinmiş, afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmayı da kendisine vizyon olarak koymuştur (AFAD Stratejik Plan, 2012). Afet Sonrasında İletişim Afet sonrasında örgütlerde iletişimin nasıl yürütüleceği konusu önemli bir yer edinir. Yaşanan felaketlerde insan kayıpları şüphesiz en büyük kayıplardır; ne var ki kurumlar tarafından yapılan açıklamalar kurumsal itibara ve kurum algısına da olumsuz etki yapabilmektedir. Bu bağlamda, verilecek mesajlar mevcut durumla ilgili gerçek bilgileri içermeli, ölen ve/ya yaralan kişiler ve ailelerinin acılarını paylaşan, konudan duyulan üzüntüyü dile getiren şekilde olmalıdır. İlaveten, konuşma sırasında kurumun önceliğinin tüm çalışanların sağlık ve iyiliği olduğuna dair paydaşlara ve kamuoyuna güvence verilmeli ve tüm gayretin felaket nedenini bulmaya yönelik olduğu ifade edilmelidir. Ayrıca, özelikle felaket durumları sonrasında basın ile kurulacak tüm temasların örgüt sözcüsü tarafından yapılması tutarlılık ve profesyonellik açısından anlamlı olduğu gibi, dezenformasyonun oluşmasının önüne geçilmesi açısından da önemlidir. Son olarak, olay/durumla ilgili bir sonraki güncellemenin ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgilendirme yapılması da atılması gereken adımlardan birisidir (Tehrani, 2005). Afete Müdahale 11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi Saldırısına Maruz Kalan Şirketlerin İşyerlerindeki Etkiler: Bir Odak Grup Çalışması North ve diğerleri (2013) tarafından yapılan çalışma, 11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi saldırısına maruz kalan şirketlerdeki risk faktörleri ve koruyucu faktörleri ele almaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre profesyonel anlamda müdahale edilmeyen duygusal tepkiler yıkıcı bir etkiye sahip olmuş ve bu durum kurum çalışanlarının verimliliğini düşürmüştür. Ayrıca bu durum şirketlerin iş gücünün ekonomik istikrarını da zedelemiştir. Çalışmanın sonuçlarından olan koruyucu faktörlere gelince, çalışanların felaket sonrasında iş ortamına hızlı dönüş yapmaları, olaydan etkilenen personele iş yeri ruh sağlığı hizmetlerinin sağlanması ve akran desteği önemli birer etken olarak ortaya çıkmıştır (North ve diğerleri, 2013). 14

15 Felaket Yönetimi ve İş Sürekliliği Felaketler, beklenmedik zamanda ortaya çıkıp işletmelerin operasyonlarını sekteye uğrattığından veya durdurabildiğinden iş sürekliliğini sağlamak adına İş Sürekliliği Yönetimi Modeli geliştirilmiştir. Bu yönetim modeline göre çalışma alanı müdahale planlamasının yapılması, kriz yönetiminin planlaması, insan kaynaklarının planlanması, saha müdahale planlamasının yapılması, felaket müdahale planlaması yapılması, iş sürekliliği planlaması yapılması ve belki de hepsinden önemlisi- tüm bunların devlet tarafından denetlenmesi çok önemlidir. İş sürekliliği açısından kritik hizmet veya ürünlerin afet sırasında da devamını sağlayacak planlama süreçleri proaktif ruhta olmalıdır. Bu noktada, kişilerin hayatta kalmalarını sağlayacak, yaralanmalarının önüne geçecek yasal yollarla belirlenmiş kuralların yanında kurumsal olarak belirlenmiş standartlar felaket yönetiminde önemli bir yere sahiptir. Proaktif ruhlu süreçler ise temelde beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar; iş sürekliliği planı yönetişimi, iş etki analizi, iş sürekliliği için gerekli planlar tedbirler ve düzenlemeler, eğitim ve egzersiz içerikli hazırlık prosedürleri, ve bakım ve denetim gerektiren kalite güvence teknikleridir (A Guide to Business Continuity Planning, 2015). İş Sürekliliği Açısından İş Denetim Listesinin Hazırlanması İş sürekliliği yönetiminde, iş denetim listesinin oluşturulması, felaket yönetiminde önleyici ve gelişimsel önlemler açısından önemli bir rol oynar. Örneğin iş yerinde vazgeçilmeyecek kritik alan ve fonksiyonların belirlenmesi, kritik iş alanı analizlerinin tamamlanması ve olası başarısızlık durumunda işe olan etkisinin hesaplanması iş sürekliliğin sağlanmasında etkilidir. İlaveten, iş sürekliliği açısından sigorta yaptırılması ve/ya sigortanın mevcut riskleri kapsayıp kapsamadığının öğrenilmesi, önemli iş belge ve evraklarının güvenli bir yerde saklanması, dijital verilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve acil bir durumda kullanmak üzere sanal ofis hizmetlerinin araştırılması düşünülmesi gereken diğer önemli konulardır (Prepare your business checklist, 2015) 15

16 EK 1. Acil Durum Planlaması Kontrol Listesi 16

17 Acil Durum Planlaması Kontrol Listesi Planlama Takımı Evet Hayır Planlama takımı kurulu mu? Planlama takımı çalışma takvimi var mı? Bütçe ayrıldı mı? İç Plan ve Politika İnceleme Tahliye planı var mı? Yangına karşı koruma planı var mı? Güvenlik ve sağlık programı var mı? Güvenlik prosedürleri var mı? Sigorta programları var mı? Çalışan el kitabı var mı? Kural ve Yönetmelikleri İnceleme Yangınla ilgili kurallar incelendi mi? Elektrikle ilgili kurallar incelendi mi? OSHA düzenlemeleri incelendi mi? Kritik Hizmet ve Operasyonların İncelenmesi Kurum tarafından sağlanan hizmetleri belli mi? Hizmetlerin devamı için kritik olan hizmetler belli mi? Hizmetlerin devamı için kritik olan ekipmanlar belli mi? Hizmetlerin devamı için kritik olan personel belli mi? Tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetler belli mi? İç Kaynak ve Kapasitenin İncelenmesi Personel Yangın sorumluları? Yaşam destek eğitimi? İlk yardım eğitimi? Ekipmanlar? Yangın muhafaza? İletişimler? İlk yardım sunucular? Acil durum enerjisi? Destek hizmetleri? Maaş bordroları? İletişimler? Müşteri ilişkileri? Müşteri destek? 17

18 Dış Kaynak İnceleme Evet Hayır Acil durum yönetimi ofisi incelendi mi? Yangın birimi incelendi mi? Polis birimi incelendi mi? Acil tıbbi hizmetler incelendi mi? Telefon şirketleri incelendi mi? Elektrik imkanı incelendi mi? Sigorta Hizmetleri İnceleme? Plan Geliştirme Plan amaçları? İlgili kişilerin sorumlulukları? Olası acil durumlar? Acil durum koordinasyon merkezi? Acil Durum Yönetim Elemanları Yönetim ve kontrol? İletişim? Can güvenliği? Mülkiyet koruma? Sosyal yardım? Kurtarma ve restorasyon? Ele Alınacak Acil Müdahale Prosedürleri Durum değerlendirmesi? Çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin, ekipmanların ve Hayati kayıtların korunması? İşin tekrar faaliyete geçişi? Ele Alınacak Bomba Tehlikesi Prosedürleri Müşteri ve çalışanların uyarılması? Personel ile iletişim Kurumdaki kişiler için tahliye planı? Operasyonların durdurulması? Kurumun önemli kayıtlarının korunması? Operasyonların restorasyonu? Mevcut Destek Belgeleri Acil çağrı listeleri sorumlulukları ve telefon numaraları? Çalışan listeleri - ev ve cep telefon numaraları? Kaynak listeleri - acil ihtiyaç duyulabilecek ekipman ve malzemeler? 18

19 Gelişim Süreci Evet Hayır Kişiler ve görevlerini belirleyen görev listesi? Engelli ve/ya anadili yabancı dil olan kişilerin ihtiyacı? Çalışanlar için eğitim planlaması yapıldı mı? Plan Dağıtımı Çalışanlara planın kopyası dağıtıldı mı? Plan üzerinde tarih ve revizyon numarası yazıyor mu? Plan Uygulama Prosedürleri uygulayacak personel eğitildi mi? Tanıtım ve eğitim oturumları yapıldı mı? Tahliye yolları? Çalışanlar sorumlulukları tatbik edildi mi? Çalışan Eğitimi: Kişisel rol ve sorumluluklar? Tehditler, tehlikeler ve koruyucu eylemleri hakkında bilgiler? Bildirim, uyarı ve iletişim prosedürleri? Acil bir durumda aile üyeleri bulma yolları? Acil müdahale prosedürleri? Tahliye, barınak ve hesap prosedürleri? acil durum ekipmanlarının yeri ve kullanımı? Plan Değerlendirme ve Gözden Geçirme Planın gözden geçirilmesi yılda en az bir defa yapıldı mı? Plan, mevcut durumlardan çıkarılan dersleri içeriyor mu? Tesis fotoğrafları ve diğer varlıkları kayıt altına alındı mı? Plandaki isim, unvan ve telefon numaraları güncel mi? 19

20 Kaynakça A Guide to Business Continuity Planning (2015) tarihinde Public Safety Canada resmi internet sitesinden indirilmiştir. AFAD Hakkında. (2015) tarihinde TC Başbakanlık Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesinden indirilmiştir: https://www.afad.gov.tr/tr/icerikdetay.aspx?id= AFAD Stratejik Plan. (2012) tarihinde TC Başbakanlık Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesinden indirilmiştir: https://www.afad.gov.tr/belgeler/afadsp pdf Afetlerden Korunma Rehberi (2015) tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi nin (AKOM) resmi internet sitesinden indirilmiştir. Disaster Management in Japan (2015) tarihinde Japon Hükümeti nin Felaket Yönetimi Kabine Ofisi nin resmi internet sitesinden indirilmiştir: Henshaw, J.L.(2001). How to Plan for Workplace Emergencies and Evacuations. U.S. Department of Labor. Occupational Safety and Health Administration, OSHA tarihinde OSHO resmi internet sitesinden indirilmiştir. https://www.osha.gov/publications/osha3088.pdf?utm_source=publicaster&utm_ medium= &utm_campaign=52_tips_week_26&utm_content=how+to+plan +for+workplace+emergencies+and+evacuations İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012). TC Başbakanlık Resmi Gazete resmi internet sitesinden tarihinde indirilmiştir: North, C.S., Pfefferbaum, B., Hong, B.A., Gordon, M.R., Kim, Y.S., Lind, L. & Pollio, D.E. (2013). Workplace response of companies exposed to the 9/11 World Trade Center attack: a focus-group study. Disasters 37(1): doi: /j x. 20

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASINDA ACİL DURUM UYARI VE HABERLEŞMESİ. Zeynep Çakır, BTYÖN Danışmanlık

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASINDA ACİL DURUM UYARI VE HABERLEŞMESİ. Zeynep Çakır, BTYÖN Danışmanlık İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASINDA ACİL DURUM UYARI VE HABERLEŞMESİ Zeynep Çakır, BTYÖN Danışmanlık Acil durum uyarı ve haberleşmesi, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi içerisinde ele alınması gereken önemli konulardan

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği

İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği İş Sürekliliği Yönetimi ve İşe Etki Analizi için bir uygulama örneği Zeki Yazar, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa 1 Bir uygulama örneği olarak Siemens İş Sürekliliği Yönetimi İşe Etki Analizi Sayfa

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Z. Yonca ODABAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Sayfa GÜVENLİ OKULLAR... 1 Giriş... 1 Güvenli Okulların Bileşenleri... 3 Acil Durumlarda Okullar... 8 Okulların Acil Durum Yönetimine İlişkin Araştırmalar... 10 Okullarımızda Acil Durum

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ. Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık

İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ. Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI OLUŞTURMA REHBERİ Ferihan Melikoğlu, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği planları, herhangi bir kriz ya da afet anında söz konusu organizasyonun varoluş sebebi olan iş süreçlerinin kesintisiz

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ACİL DURUM PLANLARI Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü Ankara, 2010 Giriş Yönetmelik

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj :07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj :07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü AFETLERDE ERGOTERAPİ Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Nedir? Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları; Risk Değerlendirmesi Sıfır risk, sıfır iş kazası hedefi yle yola çıkarak; Türkiye deki tüm iş sektörler inde işverenlerin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ilişkide olduğu yakın çevrenin ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KRİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KRİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KRİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER I. KRİZİN TANIMI... 3 II. KRİZİN NEDENLERİ... 4 A. ÇEVRE FAKTÖRLERİ... 4 1. Doğal Faktörler... 5 2. Ekonomik Faktörler... 5 3. Politik

Detaylı

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN 2 Başarılı bir afet yönetimi Açık ve anlaşılır Afet Yönetim Planı Afet yönetimi planında görevli bilinçli ve sorumluluk sahibi ekip üyeleri 3 SAĞLIK HİZMETİ

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

HASTANELERDE GENEL TAHLİYE AMAÇLI TATBİKATLARIN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE TESİS YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Prof.Dr.BİLÇİN TAK Uludağ Üniversitesi

HASTANELERDE GENEL TAHLİYE AMAÇLI TATBİKATLARIN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE TESİS YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ. Prof.Dr.BİLÇİN TAK Uludağ Üniversitesi HASTANELERDE GENEL TAHLİYE AMAÇLI TATBİKATLARIN PLANLANMASI, UYGULANMASI VE TESİS YÖNETİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Prof.Dr.BİLÇİN TAK Uludağ Üniversitesi Tesis Yönetimi ve Güvenliği Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin ( Banka ) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir. Eylül, 2014 Yapı ve

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

12 NİSAN 2017 İÇ KONTROL STANDARTLARI EĞİTİMİ ÖN TEST SORULARI

12 NİSAN 2017 İÇ KONTROL STANDARTLARI EĞİTİMİ ÖN TEST SORULARI 12 NİSAN 2017 İÇ KONTROL STANDARTLARI EĞİTİMİ ÖN TEST SORULARI 1- Aşağıdakilerden hangisi Bir girdiyle başlayan ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı adımlar

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi Toplam 120 birim var: 27 birim > 50 (50 den çok çalışanlı) 50 birim 10 < < 50 (10 50 arası çalışanlı)

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 2 2 TANIMLAR... 2 3 MEVZUAT VE İLGİLİ RİSKLER... 3 4 KAPSAM... 3 5 POLİTİKA AÇIKLAMASI... 3 1 1 AMAÇ Bu doküman, Groupama Sigorta & Emeklilik A.Ş. (Groupama) bünyesinde kurulmuş olan

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

ANTALYA MUSTAFA ADIYAMAN ORTAOKULU ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI

ANTALYA MUSTAFA ADIYAMAN ORTAOKULU ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI 2013-2014 ANTALYA MUSTAFA ADIYAMAN ORTAOKULU ŞİDDETİ ÖNLEME VE AZALTMA EYLEM PLANI ÇALIŞMA TARİHİ (AYLAR) EKİM KASIM AMAÇ Okulda eylem ekibinin oluşturulması ile ilgili çalışmaların yapılması. Tehlike

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Madde 1- Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği [Resmi Gazete: 09.12.2003 Salı, Sayı: 25311 (Asıl)] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1475 sayılı iş yasası ve bu yasanın 74. Maddesine göre çıkarılan tüzükler incelendiğinde mevzuatın, Teknik bilgi vermeye çalışan ve buna bağlı olarak

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu: 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı