AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR"

Transkript

1 AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

2 O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR

3 AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR

4 O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR

5 Bu nedenle Afrikada tüm canl%lar gün do(umuyla beraber ko+maya ba+larlar. Aksi takdirde ya canlar%n% yada a+ lar%n% kaybedeceklerini bilirler

6 GERLLA PAZARLAMA SABAH ERKEN KALKIP KOMAYA BALAMAK ZORUNDA OLANLARIN HKAYESDR

7 BÜTÇES KÜÇÜK HAYALLER BÜYÜK GR MCLER ÇN PAZARLAMA TAKTKLER PROF.DR.AHMET GÖKSEL

8 NEDEN GERLLA PAZARLAMA Klasik Pazarlama Yöntemlerinin Eski gücünü yitirmesi 4p De,i-en Tüketici Davran/-lar/ PROF.DR.AHMET GÖKSEL

9 NEDEN GERLLA PAZARLAMA leti-im kirlili,i Bilgi bombard/man/ Medyan/n çe-itlenmesi Medyada yer alman/n artan maliyeti Azalan yarat/c/l/k Reklam/n inand/r/c/l/,/n/ yitirmesi Ni- pazarlar/n önem kazanmas/ Ni- medyalar/n ortaya ç/kmas/ PROF.DR.AHMET GÖKSEL

10 Esas/nda gerillan/n ve geleneksel pazarlama anlay/-/n/n hedefleri konusunda bir farkl/l/k bulunmuyor. Daha fazla satmak ve daha çok kar elde etmek ama gerilla, kulland/,/ yöntemlerle geleneksel pazarlamadan ayr/l/yor. esas fark amaçta de,il araçlarda ortaya ç/k/yor. Geleneksel olmayan bu araçlar/ kullanarak ba-ar/ya ula-mak için ise gerilla ruhu gerekiyor PROF.DR.AHMET GÖKSEL

11 Gerilla ruhu nedir Ufak bir i-yeri var mobilya sat/yor. Etrafta ondan çok daha büyük mobilya ma,azalar/ var. Bir yan/ndaki ma,aza kocaman; ma,aza boyunda bir afi- asm/- yüzde 60 indirim! di,er yan/ndaki ondan da büyük yüzde 75 indirim! Ve ortadaki gerillan/n ise ne bu kadar indirimi yapacak,ne de bu kadar büyük afi- asacak paras/ var. O da tam ortaya kap/s/n/n üzerine -unu yaz/yor: Ana giri-. -te gerilla ruhu budur... PROF.DR.AHMET GÖKSEL

12 GERLLA Küçük ve gizli birliklerin Düzenli bir orduya kar yürüttükleri Ypratma sava takti"idir. AMAÇ: Kar taraftaki askerin öldürülmesi deildir. kar taraftaki askerleri yaralamak. onlarn yarallar ile ilgilenmelerini sa"layarak yavalatmak ve düman ypratmak. ordunun lojistik kayna"n tüketmektir.

13 GERLLA PAZARLAMA. Temelinde yatan: özellikle küçük ve orta ölçekli iletmelerin, küçük, periyodik ama artc ataklarla, piyasadaki di"er rakiplerini demoralize edip piyasalarda bir yer edinmesi prensibine dayanmaktadr. Amaç: çok küçük bütçeler ile dikkat çekici ve etkili pazarlama çalmalaryla daha küçük gruplara marka bilincini ve tüketim alkanlklarn kazandrmaktr.

14 Gerilla Pazarlama Gerilla pazarlama Kt kaynaklarla yüksek verimlilikte pazarlama yapmaktr tpk gerillalarn ormanlarda düük kaynaklarla yaamaya çalmalar gibidir.

15 GERLLA PAZARLAMA En k/sa ve öz tan/m olarak gerilla pazarlama için: Geleneksel olmayan ortamlarda, beklenmedik metotlarla, minimum pazarlama yat/r/mlar/ ile maksimum geri dönü-lerin al/nd/,/ pazarlama aktiviteleri ve stratejileri bütünüdür diyebiliriz. (gerilla pazarlaman/n silah/ olan 100 metodu kullanarak ekstra hiçbir yat/r/m yapmadan)

16 GERLLA PAZARLAMA Gerilla Pazarlama hzl, kararl admlarla yolunda ilerleyen, bulundu"u koullara kendisini adapte eden, stratejik düünebilen, sonuç odakl pazarlama biçimidir

17 Gerilla pazarlama ile klasik pazarlama aras/ndaki fark Allagelmi pazarlama anlaynn dna çkan Gerilla Pazarlama yöntemini klasik pazarlamadan ayran 20 fark vardr

18 20 Fark 1- Geleneksel pazarlama der ki; pazarlama için para yatrman gerekir. r. gerilla der ki; paran varsa yatr, ama önemli olan para deil, enerji ve hayal al gücüdür. 2- Geleneksel pazarlama insanlarn akln kartrr mistik bir hava yaratr, gerilla ise açk seçik gerçekleri anlatr. 3- Geleneksel pazarlama büyük i dünyasna yöneliktir, gerilla pazarlama ise küçük iletmelere yöneliktir. 4- Geleneksel pazarlama performans satla ölçer, gerilla ise karll ön plana çkartr. Gerilla için önemli olan kar etmektir. 5- Geleneksel pazarlama deneyim ve yarglar üzerine kuruludur yani tahmindir. Oysa gerilla psikoloji ve insan davranlar üzerine odakldr. Çünkü gerillann tahminle kaybedecek zaman yoktur. Gerilla satn alma kararlarnn yüzde 90'nn bilinçaltyla verildiini bilir.

19 20 Fark 6- Geleneksel pazarlama birden fazla ie ayn anda girer, gerilla isei önce iini yönet, iine odaklan ve ondan sonra baka ie giri der. 7- Geleneksel pazarlama çizgisel olarak iini büyütmeni söyler. Oysa gerilla pazarlama geometrik artla ii büyütmeye yöneliktir. Her müteri i için daha fazla ilem yapmak bunun bir parçasdr. Dier yöntem ise müterinizin akrabalarn, arkadalarn iin içine katmaktr. 8- Geleneksel pazarlama önemli olan sattr der ve sat sonrasnda müteriyi unutur. Gerilla ise müteriyi her zaman takip eder ve onu asla kaybetmez. k 9- Gerilla pazarlama rakiplerle çok ilgilenmez. Gerilla, rakipleri i unut, senin gibi standard olanlara bak ve onlarla ibirlii yap der. 10- Geleneksel pazarlama insanlara der ki; hizmetimin veya malmn faydalarn satn al! Oysa gerilla insanlarn problemlerini bulmak ve çözmek üzerine odaklanmtr

20 20 Fark 11- Geleneksel pazarlama her zaman ben der. Her eyi bunun üzerine kuruludur. Ama gerilla sen der. Gerillann her eyi; broürü, ilan, web sitesi vb. hep müteriyle ilgilidir. 12- Geleneksel pazarlama ne satabilirim der. Gerilla ise müteriye ne verebilirim diye sorar. Geleneksel pazarlama almak-satmak üzerine kuruludur. Oysa gerilla müteriye ne verirsem onun iine yarar diye düünür. 13- Geleneksel pazarlama reklam, PR gibi geleneksel yollarn her zaman ie yaradn düünür ve bunlardan birine inanr. Oysa gerilla pazarlama bunlarn birinin deil hepsinin birden ie yaradn düünür. Bunlarn bileimi ie yarar der. 14- Geleneksel pazarlama ayn sonunda gelen faturalara bakar, gerilla la ise ilikilere bakar. Bu ay kimlerle iliki kurduk diye sorar.

21 20 Fark 15- Geleneksel pazarlama teknolojiye pek fazla önem vermez, gerilla ise teknolojiyi sonuna kadar kullanr. 16- Geleneksel pazarlama büyük gruplar hedef alr. Gerilla ise küçük k gruplar ve kiileri hedefler. 17- Geleneksel pazarlama bilinç dn hedefler ve küçük detaylara önem vermez. Oysa gerilla pazarlama bilinç altn hedef alr ve detaylara önem m verir. Telefonla konuma biçimi veya insanlar ziyaret eklinin önemli olduuna inanr. i 18- Geleneksel pazarlama yalnzca pazarlama tantm ile sat yapabileceine inanr. Oysa gerilla pazarlama sattan önce rza almaya önem verir. Önemli olan insanlara çok fazla pazarlama malzemesi göndermek deil, bu malzemeleri göndermek için insanlarn rzasn almaktr. Sata deil rzaya odaklanmak önemlidir. Bu durumda sizin malnz almak isteyenler ihtiyaçlar olduunda ellerini kaldrp sizi çarrlar.

22 20 Fark 19- Geleneksel pazarlama monologtur,, gerilla pazarlama ise diyalogtur.. Gerilla her zaman bir sen söyle bir ben söyleyeyim der. 20- Geleneksel pazarlama bir avuç pazarlama yöntemi kullanr. Gerilla la pazarlamada ise kullanlabilecek 100 ayr silah vardr ve gerilla bunlarn içinden seçim yapp bilekesini kullanr.bu 100 silahn 62 si ise tamamen bedavadr.

23 Gerilla Pazarlama Silahlar 1) Pazarlama plan 2) Pazarlama takvimi 3) Ni/konumlandrma 4) =irket ad 5) Kimlik 6) Logo 7) Tema 8) Krtasiye malzemeleri 9) Kartvizit 10) ç tabelalar 11) D tabelalar 12) Çalma saatleri 13) Çalma günleri 14) Vitrin 15) Esneklik 16) A"zdan a"za pazarlama 17) Kitlesel katlm 18) Barter/takas 19) Kulüp/dernek üyeli"i 20) Ksmi ödeme planlan 21) Sosyal sorumluluk pazarlamas

24 Gerilla Pazarlama Silahlar 22) Telefon davranlar 23) Ücretsiz arama hatt 24) Ücretsiz danma 25) Ücretsiz seminerler 26) Ücretsiz tantm 27) Ücretsiz eantiyonlar 28) Alc yerine verici tutum 29) Füzyon pazarlama 30) Telefonda beklerken pazarlama 31) Baar hikayeleri 32) Çalanlarn kyafetleri 33) Servis 34) Takip 35) Siz ve çalanlarnz 36) Hediyeler 37) Katalog 38) Sar sayfalardaki ilanlar 39) Yaynlardaki köeler 40) Yaynlardaki makaleler 41) Herhangi bir kulüpteki konumac 42) Basn bültenleri

25 Gerilla Pazarlama Silahlar 43) Dinleyiciler 44) Fayda listesi 45) Bilgisayar 46) Eleme/seçim 47) Müterilerle görüme zaman 48) Merhaba/hoça kaln deme ekliniz 49) Halkla ilikiler 50) Medya ba"lantlar 51) Düzen/ekil/zarafet 52) Referans program 53) Çalma arkadalarnzla paylam 54) Garanti 55) Tele pazarlama 56) Hediye sertifikalan 57) Broürler 58) Elektronik broürler 59) Lokasyon 60) Reklam 61) Sat e"itimleri 62) A" ba"lantlar (networking) 63) Kalite

26 Gerilla Pazarlama Silahlar 64) Yeni basklar 65) Büyük boyutlu ka"tlar/beyaz tahta 66) lerleme/terfi frsatlar 67) Yarmalar 68) Online pazarlama 69) sseri ilanlar 70) Gazete reklamlar 71) Dergi reklamlar 72) Radyo spotlar 73) Televizyon spotlar 74) Bilgilendirici reklamlar (infomercial) 75) Sinema reklamlar 76) Do"rudan postalanan mektuplar 77) Do"rudan postalanan kartlar 78) Posta kartlar 79) Posterler 80) Talebe göre faks 81) Özel organizasyonlar 82) Fuar sergileri 83) itsel-görsel yardmc malzemeler 84) Bo zaman

27 Gerilla Pazarlama Silahlar 85) Olas müteri posta listesi 86) Aratrma çalmalar 87) Rekabet avantajlar 88) Pazarlama önsezisi 89) Seyahat 90) Tavsiye mektubu 91) Atibar 92) Coku & ihtiras 93) Güvenilirlik 94) Kendinizi ve bakalarn gözlemek 95) Birlikte çalmas kolay olmak 96) Marka ad bilinirlii 97) Belirlenmi Gerilla taktikleri 98) Müteri posta listesi 99) Rekabetçi olmak 100) Tatmin olmu müteriler

28 Sonradan Eklenen Gerilla Pazarlama Silahlar 1) Bilinçdna odaklanmak 2) Uygunluk 3) Temsil Sistemleri 4) Dil Modelleri 5) Riskleri tersine çevirmek 6) Balklar 7) Hz derecesi 8) Altn Oran 9) Not 10) Canl sohbet 11) Avatarlar 12) Mükemmelli"i modellemek 13) Pozitif sonuç tutumu 14) Farkl para birimlerini kabul etmek 15) otomasyon yazlm 16) Taksi reklamlar 17) Müteri düünceleri komiteleri 18) Sanal ofis 19) Yükseltme ve eklemeler 20) Çapalar ve tetikleyiciler 21) Alama 22) SMS mesajlar 23) nternet sitesi içerik yöntemi 24) Egosuz internet sitesi 25) Yüzde yüz izinli pazarlama listesi

29 Nas%l Gerilla Olursunuz! Silahlar!m!z var. Baz! yöntemlere sahibiz, Peki O zaman biz gerilla olduk mu? HAAAYIIIIIIR.!

30 Nas%l Gerilla Olursunuz! Madem Hayr, Gerilla Ruhu nu ortaya çkartan kiilik özellikleri nedir?

31 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 1- Sabr Gerillan/n olmazsa olmaz özelli,idir. Çünkü bir -eyi satmak için çok büyük sab/r gerekir. 2- Hayalgücü Gerçeklerle yüzle-ebilmek kabiliyeti yan/nda gelecekte ne olaca,/n/ da öngörmek gerekiyor. Zaten birincisi olmadan ikincisini ba-armak oldukça güç.

32 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 3- Duyarllk Gerilla pazarlamaclar ehirlerde, ülkelerde u anda neler oluyor, u anda durum nedir, Hep izlerler. O zaman da insanlarn kafasndakileri bilirler ve insanlarn kafalarnda sohbetlerinde ne varsa ondan söz edebilirler.

33 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 4- Salam bir kiilik Egonuz, kiiliiniz çok güçlü olmal. Sizin çevrenizdeki insanlar, einiz dostunuz sizin pazarlamanzdan bkarlar ve size bunu deitir artk, bundan bktk derler. Bu çok kötü bir mesajdr ve bunun karsnda duracak kadar güçlü bir kiiliiniz olmaldr. Çünkü çevrenizdekiler sklsa bile sizi alacak insanlar ar daha sizin mesajnz alglamamtr bile. Ate bu nedenle çevrenizdekilere kulak asmayp srar edecek kadar güçlü olmalsnz. 5- Girikenlik, saldrganlk ABD'de irketler brüt gelirlerinin ortalama yüzde 4'ünü pazarlamaya ayryorlar. Daha agresif olabilen irketler daha iyi sonuçlar da elde edebilirler. Yaptnz ii heryerde anlatabilecek kadar giriken ve doru zamanda doru silahlarla harekete geçecek kadar saldrgan olabilmelisiniz

34 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 6- Deiime açk olmak Gerillalar deiimden korkmaz ve deiimi çok sever. Bunu ben kucaklamazsam rakiplerim kucaklar diye düünür ve deiimi önce o içselletirir. 7- Cömertlik Gerilla her zaman müterime neyi verebilirim, neyi feda edebilirim im diye düünür. Müterilerinizle paylan, onlar baarl yaparsanz veyav beklentilerini karlarsanz siz de baarl olursunuz. Elinizde bir mum olsayd, bir salonda herkesin elindeki mumlar tek bir mumla yakmak mümkün olurdu. Böylece, sizinki hala yanarken, ayn anda bütün salons l l olabilirdi Enerjik olmak Gerilla pazarlamas zordur ve her zaman ayn ekilde uray gerektirir. Bu nedenle her zaman enerjik ve çalkan olmak zorundasnz.

35 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 9- Merak ve örenme istei Gerilla her -eyi merak eder, ö,renir. Çünkü çevremizde ö,renecek çok -ey vard/r. Mart/lar gibi, yükseklerde uçacaks/n/z, denizdeki bal/klar/ görmek için iyice alçalacaks/n/z, sonra tekrar yükseleceksiniz. Böylece yeni geli-meleri sürekli izleyebilirsiniz. 10- Ansanlara dönüklük Gerillalar insanlarla bir arada olmaktan çok ho-lan/r. Herkesi severs ve herkesin hikayes/n/ dinler. Dinlemeyi bilmek gerillan/n önemli özelliklerinden biridir.

36 Gerilla Ruhu nu ortaya ç/kartan 12 ki-ilik özelli,i 11- Odaklanma 11 Gerillalar amaçlar/n/, hedeflerini suland/rmazlar. Odaklan/rlar ve odakland/klar/ i-i mükemmel hale getirmeye çal/-/rlar. Yani ayn/ anda oraya buraya birden fazla i-e sald/rmazlar. 12- Çok yönlü beyin ve eyleme dönüklük 12 Baz/ insanlar/n beyni tek yönlüdür. Her yere giderler, okurlar, seyrederler, gezerler vs. Fakat bu beyinlerinde kal/r. Baz/lar/n/n beyni ise çok yönlüdür. Bilgiyi al/rlar bunu harekete, eyleme dönü-türürler. -te gerilla bu yetene,e sahiptir.

37 Nas%l Gerilla Olursunuz! Tekrar döndük Nas/l Gerilla Olursunuz sorusuna Bu Ki-ilik özelliklerini geli-tirdikten sonra yapman/z gerekenler

38 Nasl Gerilla Olursunuz! Gerilla Sözlü,ünde Olmayan Sözcükler Yapamam Mazeret Duraksama Ben Asla Yava- Belirsizlik Olmaz Endi-e

39 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Yapamam Gerçek bir gerilla için her ey bir frsattr, bir engel deil. Bir eyi siz yapmazsanz bakas yapar. Onun için bir eyi niçin yapamayacanza ilikin nedenlerle deil, nasl yapacanzn yollarn seçin.

40 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Duraksama Bir söz ve birkaç posta puluyla hareket geçmek zorunda olan bir gerilla için duraksamaya gerek yoktur. Elinizde kaynaklarla ve güvenle harekete geçmeyi örenin; ayakta kalan ilk gerilla siz olun.

41 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Mazeret Mazeretten kaç/n/n Ba-ar/s/zl/,/n mazereti yoktur Aranan mazeret de,il, hedeflere ula-makt/r

42 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Ben Konu, sizinle i- yapmas/ için çal/-t/,/n/z mü-teridir Olas/ mü-terilere hedeflerine ula-malar/nda onlara nas/l yard/m olabilece,ini gösterin

43 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Asla E,er bir -ey asla yap/lmam/- ise bu, o ana kadar kimse taraf/ndan yap/lmam/- anlam/na gelir Bir -eyi siz asla yapmazsan/z bir ba-kas/ yapacakt/r ve kapmaya çal/-t/,/n/z i-i kapacaklard/r

44 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Yava+ Yava- hareket ediyorsan/z siz bir gerilla de,ilsiniz demektir

45 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Belirsizlik Gerilla h/zl/ olmak zorunda Belirsizlikle harcanacak vakit yok Ne kadar h/zl/ olursan/z sizin için o kadar iyidir

46 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Olmaz Olmaz diye bir kavram gerilla için söz konusu de,ildir Bir fikri uygulamaya geçirmemenin nedenleri yaln/zca fazlas/yla maliyetli olmas/, i-e yaramayaca,/n/n anla-/lmas/ ya da dünyay/ yok etme olas/l/,/n/n bulunmas/ olabilir

47 Gerilla Sözlü(ünde Olmayan Sözcükler Endi+e Bir gerillan/n endi-elenmeye zaman/ yoktur Ba-ar/l/ bir gerilla her zaman dü-ünür ancak hiçbir zaman endi-elenmez. Endi-e verimsizlik kayna,/d/r

48 Gerilla Pazarlamas Sadece KOB ler çin Midir? Özellikle küçük ve orta ölçekli iletmeler gerek pazarda, gerekse tüketicinin zihninde büyük paya sahip dev rakiplerle savamak zorunda oldu"undan, pazarlama stratejisi olarak en az maliyetle, rakibe en çok zarar veren gerilla pazarlamay etkin bir yöntem olarak benimsemek durumunda kalabilmektedirler. Bunun için de, küçük ve orta ölçekli iletmeler pazarlanabilir rekabetçi avantajlarn tanmlamal ve bu avantajlar üzerinde younlamaldrlar. Eer iletmenin rekabetçi avantaj yoksa etkin ve yaratc bir gerilla yönetici, bu avantajlar kefederek yaratabilecek olan gerekli vizyon ve kararll gösterebilecektir.

49 Levinson gerilla pazarlamada baarl olmak için 10 adm sralyor: 1- Pazarn aratr- Durumu ö"ren 2- Saladn faydalarn listesini yap nsanlar sizle i yaptklarnda ne yarar sa"larlar 3- Silahlarn seç Gerilla'nn 125 silah içinden sana uygun olanlar seç 4- Pazarlama plan yap Planl hareket etmek gerillann en büyük silahdr 5- Gerilla pazarlama takvimi yap - Neyi ne zaman yapaca"n bil 6- Füzyon Pazarlamada ibirli"i yapacak senin gibi irketler, kiiler bul 7- Telalanma sakin ol Panik ve acelelik zaman ve para kaybettirir 8- Saldry sürekli hale getir ve sürdür- Sonuç bir anda gelmez, en zoru budur 9- Azini sür Baz silahlar iyi sonuç vermeyebilir, onlar izle, ölçümle ve aykla 10- Kanallar seç - Sat için kullanaca"n kanallar seç

50 GERLLA PAZARLAMA NIN DÜNYA VE TÜRKYEDEK UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

51 Ambalaj örnekleri

52

53

54

55

56 Adrenalin boardshop. Otobüste adrenalin (=L) Bir kahve firmas Hey,City that never sleeps.wake up. slogan ile billboardn yere koyuyor.

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Fruit Tree Fresh (meyve suyu ) MONDO Makarna (ALMANYA)

66

67

68 Formula di frças kürdanlk (ENDONEZYA) NIKE futbol.

69 Dev bir markör kaldrm bordürlerini boyuyor. NIKE ve çöp kutular. Çöp sepetine çöp atarken dna düürmeden içine düürme iste"i ile basket atma iste"i birletirilmitir.

70 3 küçük delik izlenimi veren sticker ve bowling topu üreticisi.

71 Fiat Ducato emsallerinden çok daha uzun ve geni iç hacimli oldu"unu anlatmak için yapt" alveri arabalarn XXL olarak yaptrm.

72 Saatchi&Saatchi.New York sokaklarnda umumi tuvalet ihtiyacn duyurmak için kartondan adamlar hazrlanyor ve ehrin muhtelif yerlerine konuyor. Amacna ulaan ve yetkilileri acil önlem almaya iten bir çalma.

73 Unicef Pakistan depremine yardm toplamak amac ile ka"ttan elbiseler satyor. Duracell ve bitmeyen tükenmeyen enerjisi.

74 Bir krlmaz cam üreticisi. çi para dolu bir kafesi insanlar bir umut ile ha bire tekmeliyor. Krabilirsen senindir. sveç demiryollar. Havaalanndan kalkan uçaktaki yolcular tarlada bir mesaj görüyor. Demiryolu ile yolculuk daha ucuzdu.

75 Bir Mobilyac%n%n önündeki durakta uygulad%(% gerilla

76 Yeni Rak/ fas/l heyeti

77

78 GERLLA PAZARLAMA NIN TÜRKYE DEK UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

79 T-box Boyner Holding T-box tat piyasaya yeni giren bir marka olarak, sergiledii tüm pazarlama faaliyetlerinde gerilla pazarlamann silahlarn kullanmtr. T-box kategori olarak klasiklemi ve pazarda benzerleriyle dolu olan ürünlerini yaratc uygulamalarla biçimlendirerek yeni bir ürün olarak sunmutur.

80 T-box Ürünün pazarlamasndaki farkllklarn dikkat çekicili"i T-box yetkilileri tarafndan da vurgulanm ve bu farkllklar öyle özetlenmitir: Geleneksel sistemin dna çklm ve sktrlm bir paketleme yaplmtr. Her yerde satlabilen bir ürün olsun istenmitir. Fiyat küsaratl konularak para üstü de ambalajn içine yerletirilmitir. Plajlarda, ayakkabclarda, ma"azalarda, benzin istasyonlarnda sata sunulmutur

81 T-box Boyner Holding, yllardr faaliyet gösterdi"i tekstil sektöründe giderek artan pazardaki rakipler ve üretimin çoklu"undan dolay tekstil markalarnn kendi paylarndan ciro kaybetmeye baladklarn fark etmitir. Bu durum karsnda, T-box yeni olmayan bir pazarda, yeni olmayan bir ürünü tüketiciyle buluturmak için gerilla pazarlamann ana unsuru olan yaratc enerjiyi devreye sokmu ve ortaya yeni bir konsept çkarmtr: Sktrlm ürün.

82 T-box T-box,, günümüzde 100 e yakn ürün yelpazesine ulamadan önce tüketicisini ve pazar sahip olduu tecrübe ve mevcut aratrma sonuçlaryla tanyarak pazara girmitir. Tüm bunlarn sonucu olarak iletme, yeni bir ürün veya hizmeti sunmadan önce yaplmas gereken geni kapsaml yüksek maliyetli aratrmalara gerek kalmakszn yüksek sat adetleri yakalayabileceini önceden tahmin edebilmitir.

83 T-box Uygulad" baarl gerilla pazarlama stratejisi sonucunda gerek pazarlama, gerekse iletiim faaliyetlerinde belirlemi olduu hedefleri yakalam ve hatta geçmitir. Temel amac ticari etkinlii yüksek olan, sonuç getiren reklam kampanyalarn seçerek ödüllendirmek olan ve A.M.A. (American( Marketing Association) ) izniyle yürütülen Effie Reklam Etkinli"i Yarmas nda T-boxT box, Giyim ve Aksesuar kategorisinde ödül almtr.

84 T-box Sektörde yeni bir pazar oluturan,, artk kendisiyle yaran bir platform marka haline gelen T-box, tekstil d ürünler üretmeye ve satmaya da balayarak Türkiye nin etkin, baarl ve karl markalar arasnda yer alma hedefini gerçekletirmitir (RVD/Kazananlar 2006). Tüm bu gelimelerin ardndan T-boxT Superbrands kitabnda yer almaya layk görülmütür.

85 T-box 2007 yl Ocak ay itibariyle T-boxT markas altnda iskambil kartlar, saat, srt çantas, cüzdan, emsiye, oyun zarlar, çakmak, prezervatif, dudak kremi, frizbi, örgü ipleri, oda kokusu gibi tekstil d bir çok ürünün satld" görülmektedir. Bu noktada, T-box nt box n, hedeflendi"i üzere platform marka olarak geliim gösterdi"ini söylemek mümkündür.

86 T-box ÜRÜN: FYAT:

87 T-box DAMITIM:

88 T-box

89 T-box

90 T-box

91 SONUÇ Umulmadk anlarda ortaya çkma ilkesiyle Rakibin kolaylkla taklit edemeyece"i Yaratc pazarlama iletiimi stratejileriyle =artc taktikler gelitirerek Müteriyi etkileyebilmek ve müteri zihninde rakip mamullere göre yakalamak istedi"iniz yeri elde edebilmek adna Hedef kitlenin tutumlarn de"itirmeye çalarak, niçin kendi markanzn satn alnmas gerektii noktasnda sistemli ve bilinçli olarak bir strateji planlamas ile Konumlandrma stratejisinin yan sra farkllatrma stratejisinin uygulanmasyla Gerilla pazarlama faaliyetleri baaryla gerçekletirilmi olur.

92 BEN SABIRLA DNLEDJNZ ÇN TE=EKKÜR EDERM.

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR YABANCI KELMELERE KARILIKLAR absürt : Franszca absurde (saçma, zrva, anlamsz). Kelimenin karlklar dilimizde zaten vardr: saçma, anlamsz. Örnek: Modaclar bu anlamsz (saçma) tasarmlardan para kazanmay beklemiyorlar.

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

E. ÇELTEK M. BOZDOĞAN / Journal of Yaşar University 2012 28(7) 4788-4812. Journal of Yasar University 2012 28(7) 4788-4812

E. ÇELTEK M. BOZDOĞAN / Journal of Yaşar University 2012 28(7) 4788-4812. Journal of Yasar University 2012 28(7) 4788-4812 Journal of Yasar University 202 28(7) 4788-482 ALTERNATİF PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARACI OLARAK GERİLLA PAZARLAMA: UYGULANMIŞ GERİLLA PAZARLAMA REKLAM ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ ve TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN MODEL ÖNERİLERİ

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses

SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses SMSZ ÇEVRMEN ANITI 1 Sabri Gürses Çevirmen, Osmanl Devleti nden günümüze, Türkiye de yaadmz bütün dönüümlerin balca kahraman, kesinlikle ant dikilmesi gereken bir figür. Küçük Kaynarca Antlamas ndan Lozan

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

TÜRK ŞİRKETLERİNİN KATMA DEĞER ÜRETME REHBERİ ŞUBAT 2014 İSTANBUL TÜRKİYE

TÜRK ŞİRKETLERİNİN KATMA DEĞER ÜRETME REHBERİ ŞUBAT 2014 İSTANBUL TÜRKİYE TÜRK ŞİRKETLERİNİN KATMA DEĞER ÜRETME REHBERİ ŞUBAT 2014 İSTANBUL TÜRKİYE Tu rk Şirketleri Neden Patent U retemiyor! Üretirse Ne Olur? Üretmezse Ne Olur? Bu rapor Kordinat Inovasyon ve Fikrî Mülkiyet Yönetimi

Detaylı

Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma

Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma 21. yüzyılın son büyük engeli ortadan kaldırılıyor Nisan 2009 / Tanıtım Broşürü Brandi McManus, Çözümler VP, Enerji Enerjinizle daha fazlası SM Özet I. Özet...3 II. Tüfekler,

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

MİGROS SİZE İYİ GELECEK...

MİGROS SİZE İYİ GELECEK... MİGROS SİZE İYİ GELECEK... İÇİNDEKİLER 2 FORMATLARIMIZ 4 KURUMSAL PROFİL 4 VİZYON-MİSYON-STRATEJİLER- İLKELER 5 BİR BAKIŞTA 2014 YILI 8 BAŞLICA GÖSTERGELER 10 TARİHÇE 12 BAŞKAN MESAJI 14 EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

Perakendede mobil etkinin yükselişi. Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi

Perakendede mobil etkinin yükselişi. Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi Perakendede mobil etkinin yükselişi Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi 2 İçindekiler Yönetici özeti 1 Mobil etki 2 Gelecek öngörüleri 7 Akıllı telefonların perakendede kullanımı 9 Mobil yolculuğa

Detaylı