3. Çorum Tarým Fuarý, Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým"

Transkript

1 Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý fuarda Çorum'un en iyi þekilde tanýtýlmasý için hazýrlýklar tamamlandý. 5 De "11 ayda 37 milyon lira evde bakým ücreti ödendi" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamasýnda "Yeni Türkiye Yolunda engellilerimizin engellerini aþmaya devam edeceðiz" dedi. 5 DE Salim Uslu 04 ARALIK 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ Çorum tarým Arzu Özkader "Tar-Gel personelinin sorunlarý çözülene kadar mücadelemiz devam edecek" Toç Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Arzu Özkader yaptýðý açýklamada bugüne kadar Tar-Gel personelinin sorunlarýnýn çözümünde Toç Bir Sen'in verdiði mücadeleye deðinerek diðer sendikalarýn bu sorunlarýn çözümünde destek olmak bir yana köstek olduklarýna belirtti. Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, engellilerin sadece yýlda bir gün deðil, her gün hatýrlanmasý gerektiðine vurgu yaparak, engelsiz bir dünya için herkesin el ele vermesi gerektiðini kaydetti. HGYD Baþkaný Demirci, 3 Aralýk Dünya Engelliler günü ile ilgili bir mesaj yayýmladý. 9 DA "Engelsiz bir dünya için el ele olalým" Birkan Demirci 4 DE fuarý markalaþtý 3. Çorum Tarým Fuarý, Kasým Aðaçlar tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7 kesiliyor, CHP bin metrekarelik Fuar Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Teþkilatý nerede? Fuarý, bu yýl yaklaþýk 3 bin metrekarelik ilave çadýr AK ile 10 bin metrekarelik Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami civarýnda firmanýn kapalý alanda, 40 ilden 250 Ceylan, Yalova Belediyesi tarafýndan çok sa- Her yýl bir önceki yýla göre katýlýmýyla yapýldý. yýda aðacýn kesilmesine daha da geliþtirilerek raðmen CHP Teþkilatlarýnýn gerçekleþtirilen Çorum henüz tepki göstermediklerin söyledi. anlamda bir marka deðere Tarým Fuarý, artýk ulusal AK Parti Ýl Binasýnda yeni kavuþtu ve hem ziyaretçi Merkez Ýlçe Yönetimi ile biraya gelen Ahmet Sami Cey- alan açýsýndan her yýl sayýsý, hem de kullanýlan lan, eski Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile yö- büyüyor. netim kurulu üyelerine teþekkür etti. 3 DE Ahmet Sami Ceylan Gasp zanlýsý yakalandý 11 DE 3 DE Yaþar Anaç mazbatasýný aldý Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan AK Parti Merkez Ýlçe Kongresinde baþkanlýða seçilen Yaþar Anaç ve yönetim kurulu mazbatasýný aldý.yaþar Anaç ve yönetim kurulu dün Ýlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasýný aldý. Mazbata törenine AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile bazý Ýl Yönetim Kurulu üyeleri ile yeni Merkez Ýlçe yönetimi katýldý. 3 DE Taksiciyi silahla tehdit edip kendini gezdirtti Çorum'da aracýna bindiði bir taksiciyi silahla tehdit ederek parasýný aldýktan sonra, kenti gezdiren zanlý, polis tarafýndan yakalandý. Bir ticari taksiye binen O.K.E isimli zanlý taksiciyi elinde bulunan tabanca ile tehdit edip kendisini þehrin deðiþik yerlerini gezdirtip, zorla parasýný aldý ve gezerken de tabanca ile havaya ateþ etti. 11 DE "Engelli vatandaþlarýmýz toplumun ayrýlmaz bir parçasýdýr" 2 DE Madenciliðe ÝLO standartlarý geliyor 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Leventler Kuyumculuk Eleman arýyor Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz bünyesinde yetiþtirilmek üzere yaþ erkek eleman aranmaktadýr.müracaatlarýn þahsen olarak Yeniyol mahallesi sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý gerekmektedir. Tel: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR "Engelli vatandaþlarýmýz toplumun ayrýlmaz bir parçasýdýr" Ahmet Sami Ceylan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. "Bir ülkenin huzuru onu oluþturan tüm bireylerin mutluluðu ile saðlanýr" diyerek açýklamasýna baþlayan Ceylan, "Engelli vatandaþlarýmýz toplumumuzun ayrýlmaz bir parçasýdýr. Güçlü geliþen çaðdaþ bir ülkede tüm vatandaþlar imkan ve fýrsatlardan eþit bir þekilde faydalanmalýdýr. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlýk göstermeleri ve kendilerine yer bulmalarý tüm toplumu zenginleþtirerek güçlendirecektir. Çaðdaþ ve sosyal devlet anlayýþý gereði hükümetimiz engelli vatandaþlarýmýzýn yaþama sevinçlerini kaybetmeden üretken aktif fertler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmelerini saðlayacak önlem ve düzenlemelerin hayatta geçirilmesi için birçok yasal düzenlemeler yapmýþtýr" dedi. Toplumun en çok ihmal edilen kesimlerinin baþýnda gelen engelli vatandaþlara yönelik uygulamalara öncelik ve aðýrlýk verildiðini kaydeden Ceylan, "Onlarýn geleceðe güvenle bakabilmeleri için çözümler üretilerek hukuki, sosyal ve fiziki engeller peyder pey kaldýrýlmýþ ve kaldýrýlmaya da devam edilecektir. Engelli vatandaþlarýmýzýn desteklenmesi halinde neleri baþarabildiklerini hep birlikte görüyor þahit oluyoruz. Engelli duruma düþmek hiçbir zaman hayatýn sonu olarak deðerlendirilmemelidir. Dünya Engelliler Gününde, engellerin kaldýrýldýðý bir dünya temennisi ile tüm hemþehrilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandý. Madenciliðe ÝLO standartlarý geliyor Soma maden kazasý sonrasý 20 Mayýs 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde maden iþyerlerinde güvenlik ve saðlýk konusu üzerine bir konuþma yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Dr.Cahit Baðcý maden iþyerlerinde madencileri hayatta ve güvende tutacak tedbirlerin alýnmasý ve 176 sayýlý ÝLO Sözleþmesi'nin onaylanmasýnýn önemine deðinip ve bir madenci çocuðu olarak iþ saðlýðý ve güvenliðinin önemine dikkat çekmiþti. Geliþmeler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi "Maden Ýþ yerlerinde Güvenlik ve Saðlýk Sözleþmesi" isimli ÝLO Sözleþmesini bu haftaki gündemine aldý. Genel Kurul görüþmelerinin ikinci sýrasýnda yer alýyor. Ýmsâk : 05:08 Güneþ : 06:40 Öðle : 11:37 Ýkindi : 13:59 Akþam : 16:22 Yatsý : 17:47 Kedimin her gece böbrekle dolardý sepeti Yok idi Ni'metinin râhatýnýn hiç adedi Çeþmi þehlâ nigehi fârik iken nik ü bedi Sardý etrafýný bin dürlü adular Kedimi gaflet ile fare-i idbâr yedi Buna yandý yüreðim âh kedi vâh kedi Keyfi gelse býyýðýn oynatarak mýrlar iken Kýzdýrýrsan yüzüne atlayarak hýrlar iken Kuyruðu geçse ele dýrlanarak hýrlar iken Sofrada her kedinin def'ini hazýrlar iken Kedimi gaflet ile fare-i idbâr yedi Buna yandý yüreðim âh kedi vâh kedi Keseyi kapsa dökerdi yere hep pâreleri Ciðere iþler idi týrnaðýnýn yâreleri Koþturur oynar idi kukla gibi fareleri Deliðe sokmaz idi bir gün o âvâreleri Kedimi gaflet ile fare-i idbâr yedi Buna yandý yüreðim âh kedi vâh kedi Ürperir tüyleri bir kerre deyince mýrnav Korkudan baþlar idi lerziþe bakkal ile manav Saldýrýrdý âdeme bulmaz ise baþka bir av Yüzünü görse köpekler diyemezken hav hav Kedimi gaflet ile fare-i idbâr yedi Buna yandý yüreðim âh kedi vâh kedi Sokulunca yataða kovmak ile gitmez idi Okþamakla tokadý tekmeyi farketmez idi Yiyecek görse gözü mýrlamasý bitmez idi Kedimi gaflet ile fare-i idbâr yedi Buna yandý yüreðim âh kedi vâh kedi. Namýk Kemal YILDIZ AJANDA Þiddetli soðuklar ve yaðýþlar - Siyasal Bilgiler Fakültesinin açýlýþý (1877) Müslüman bir kadýn, çocuðunu emzirdiði sürece, Allah yolunda cihad edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri HÝRRENÂME HAVA DURUMU Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Belediye Meclisi yarýn Çorum Belediye Meclisinin aralýk ayý toplantýsý yarýn yapýlacak. Meclis salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirilecek olan toplantý görüþülecek gündem maddeleri þunlar:"koçhisar Barajýndan su alýnmasý için Belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Kadro ihdasý. Gayrimenkul satýn alýnmasý. Gülabibey Mahalllesi, 3519 ve 2379 adalar arasýnda yer alan 7 metre yaya yolunun kaldýrýlmasý. Ulukavak Mahallesi, Akpýnar Caddesi, Yýl: 10 Sayý: ARALIK 2014 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Osmancýk Caddesi, Karamançavuþ Caddesi, Çiftlik Caddesi arasýnda kalan yaklaþýk 6 hektarlýk alanda plan deðiþikliði. Ulukavak Mahallesi, 3633 adanýn güneyinde pazar yeri olarak planlý alanda plan deðiþikliði. Belediyemizin 2015 yýlýnda uygulamaya koyacaðý gelir tarifesi. Köprüalan Mevkii, 570 parselde plan deðiþikliði. Çoraklýk Mevkii, 82 pafta, 585 ada, 38 nolu parselde plan deðiþikliði." TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2361 2,2364 EUR 2,7542 2,7545 STERLiN 3,5048 3,5058 JPY YENi 1,8724 1,8727 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ TEL: ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI ODABAÞ ECZANESÝ TEL: ÖZEL HAS- TANEDEN ÝKBALEVLERE GÝDEN CADDE ÜZERi -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Aðaçlar kesiliyor, CHP Teþkilatý nerede? Yaþar Anaç mazbatasýný aldý Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan AK Parti Merkez Ýlçe Kongresinde baþkanlýða seçilen Yaþar Anaç ve yönetim kurulu mazbatasýný aldý.yaþar Anaç ve yönetim kurulu dün Ýlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasýný aldý. Mazbata törenine AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile bazý Ýl Yönetim Kurulu üyeleri ile yeni Merkez Ýlçe yönetimi katýldý. Mazbata töreni sonrasýnda Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Yaþar Anaç ve yönetim kurulunu tebrik etti. Fatih AKBAÞ Yeni yönetim genel seçim çalýþmalarýna baþladý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Yalova Belediyesi tarafýndan çok sayýda aðacýn kesilmesine raðmen CHP Teþkilatlarýnýn henüz tepki göstermediklerin söyledi. AK Parti Ýl Binasýnda yeni Merkez Ýlçe Yönetimi ile biraya gelen Ahmet Sami Ceylan, eski Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ile yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaçla 4,5 yýldýr çalýþtýðýný ve Seçim Ýþleri Baþkanlýðý döneminde baþarýlý çalýþmalar yaptýðýný dile getiren Ceylan, Anaç'ý ve yeni yönetimi tebrik etti ve bu ekibin seçimde de baþarýlý olacaðýna inandýðýný kaydetti. Konuþmasýnda Yalova Belediyesi tarafýndan kesilen aðaçlar konusuna da deðinen Ceylan, Gezi olaylarý sýrasýnda 3-5 aðaç için kýyameti koparanlarýn geçtiðimiz hafta içinde Yalova Belediyesi tarafýndan kesilen 181 aðaç için henüz bir tepki göstermediðini dile getirerek, "Gezi olaylarý sýrasýnda Çorum'da 3-5 aðaç kesilmesini protesto eden CHP'liler CHP'li Yalova Belediyesinin kestiði 181 aðacý neden görmeler. Hiçbir tepki göstermediler. Maden aðaç sevginiz var neden sesiniz çýkmýyor. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, aðaçlarýn kesenin CHP'li belediye olmasýndan mý, aðaç duyarlýlýðýný kaybettiði için mi yoksa siyasi geleceði için mi tepki göstermiyor. Yalova Belediye Baþkaný CHP'li Vefa Salman isteseydi Çorum Belediyesinin aðaç sökme makinelerini gönderirdik" dedi. -SAMSUN YOLU AYDINLATMASI- NIN ÝLK ETABI TAMAM- Samsun yolunun aydýnlatýlmasý konusuna da deðinen Ceylan, iki etap þeklinde yapýlacak aydýnlatma projesinin ilk etabýnýn tamamlandýðýný ifade ederek, "Ýlk etap kapsamýnda Hasan Zahir'e kadar olan 4 km'lik bölümünün aydýnlama projesi tamamlandý yýlýnda hayata geçecek ikinci etabýn da ihalesi yapýldý. Bu kapsamda Mecitözü yol ayýrýmýna kadar aydýnlatma yapýlacak. YEDAÞ aydýnlatma için 2 milyon TL yatýrým yapacak. YEDAÞ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'a teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ "Çorum tarým fuarý markalaþtý" Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan AK Parti Merkez Ýlçe Kongresinde baþkanlýða seçilen Yaþar Anaç ve yeni yönetimi ilk toplantýsýný dün yapýldý. Parti binasýnda bir araya gelen yönetim kurulu 2015 yýlýnda yapýlacak olan Genel Seçimin hazýrlýklarýný masaya yatýrdý. Toplantý öncesinde basýn mensuplarýna konuþan Av. Yaþar Anaç, seçimlerde tek aday olmasý yönünde kendisine teveccüh gösteren genel merkez ile teþkilat üyelerine teþekkür etti. "Bu bir bayrak yarýþýdýr. Mustafa Köse ve ekibine teþekkür ediyorum" diyen Anaç, "Partimizi daha iyi yere getirmek için çalýþacaðýz. Önümüzde 2015 genel seçimleri var. Ýlk iþimiz genel seçimler için hýzlý bir hazýrlýk yapmak olacak" ifadelerini kullandý. Yaþar Anaç sözlerini tüm engellilerin Dünya Engelliler Gününü tebrik ederek tamamladý. Fatih AKBAÞ 3. Çorum Tarým Fuarý, Kasým tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7 bin metrekarelik Fuar Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Fuarý, bu yýl yaklaþýk 3 bin metrekarelik ilave çadýr ile 10 bin metrekarelik kapalý alanda, 40 ilden 250 civarýnda firmanýn katýlýmýyla yapýldý. Her yýl bir önceki yýla göre daha da geliþtirilerek gerçekleþtirilen Çorum Tarým Fuarý, artýk ulusal anlamda bir marka deðere kavuþtu ve hem ziyaretçi sayýsý, hem de kullanýlan alan açýsýndan her yýl büyüyor. Çorum Tarým Fuarý'ný 3 yýldýr baþarýyla organize eden Atlas Fuarcýlýk Yetkilisi Fevzi Atasagun, fuarýn ev sahibi olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýný ziyaret ederek, fuar çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarýaslan'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Atasagun, Çorum'un ihtisas fuarcýlýðý açýsýndan konum olarak uygun bir il olduðunu söyledi. -80 BÝN KÝÞÝ GEZDÝ- 3. Çorum Tarým Fuarý'na 40 ilden 250 civarýnda firmanýn katýldýðýný belirten Fevzi Atasagun, civar illerden yaklaþýk 1000 civarýnda otobüs ile servis hizmeti verdiklerini söyledi. Bu tür teþviklerle fuarýn yaklaþýk 80 bin civarýnda ziyaretçi aðýrladýðýný ifade eden Atasagun, "Bu yýl geçen yýla göre daha az sayýda firma, çok daha büyük bir alanda stant kurarak tanýtým yaptý. Katýlan firmalarýmýza ve desteklerinden dolayý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na teþekkür ediyorum" dedi. -"ÇORUM TARIM FUARI MARKALAÞTI"- TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Çorum Tarým Fuarý'nýn artýk markalaþtýðýný, ziyaretçi sayýsýnýn her geçen yýl arttýðýný söyledi. Atlas Fuarcýlýk'ýn baþarýlý bir organizasyona imza attýðýný belirten Baþaranhýncal, "Fuarýn ev sahibi olarak hem organizasyon firmasýnýn denetlenmesi, hem de bir sonraki yýl daha iyi bir organizasyon yapýlmasý için katýlýmcý firmalarýmýzla anket çalýþmasý yaptýk. Anket sonuçlarý, katýlýmcý firmalarýn genel olarak organizasyondan memnun olduklarýný, gelecek yýl da fuara katýlmak istediklerini göstermektedir. Anket çalýþmasýyla birkaç eksik-aksak husus tespit edilmiþ ve bir sonraki yýl ayný sorunlarýn yaþanmamasý için gerekli tedbirler alýnmýþtýr" þeklinde kaydetti. Baþaranhýncal, baþarýlý bir organizasyon gerçekleþtirmelerinden dolayý Atlas Fuarcýlýk Yetkilisi Fevzi Atasagun'a teþekkür ederek plaket verdi.

4 YILDIZ "Engelsiz bir dünya için el ele olalým" HABER Birkan Demirci Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, engellilerin sadece yýlda bir gün deðil, her gün hatýrlanmasý gerektiðine vurgu yaparak, engelsiz bir dünya için herkesin el ele vermesi gerektiðini kaydetti. HGYD Baþkaný Demirci, 3 Aralýk Dünya Engelliler günü ile ilgili bir mesaj yayýmladý. 3 Aralýk Dünya Özürlüler Günü'nün tüm dünyada engellerin ortadan kaldýrýlmasý için toplumsal duyarlýlýðýn artýrýlmasý yönünde çeþitli etkinliklerle kutlandýðýný hatýrlatan Birkan Demirci, "Engelli olmak 'ben böyle varým' demektir. Engelli arkadaþlarýmýzýn ayrýcalýk veya ayrýmcýlýk beklemediðinin, sadece anlayýþ istediklerinin farkýndayýz. Özellikle toplumsal yaþamda engelli olmayanlar tarafýndan acýmanýn ve engellenmenin onlarý üzdüðünün de farkýndayýz. Eþit koþullar uygulandýðýnda bir çok örnek gösterilecek baþarýlarýnýzda olduðu gibi ortaya koyacaðýnýz mücadele, baþarý ve üstün yetenekleriniz aþikardýr" dedi. Demirci, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Toplumu oluþturan tüm bireyler eþit hak ve özgürlüklere sahiptir. Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþama sevincini yitirmeden mutlu bir yaþam sürmeleri için çaba gösterilmesi, devlet ve toplum olarak temel sorumluluðumuzdur. Toplumun ayrýlmaz bir parçasýný oluþturan engelli vatandaþlarýmýzýn üretken ve paylaþýmcý bir yaþam sürmelerinde, toplumsal bilincin geliþtirilmesi de büyük önem taþýmaktadýr. Tüm vatandaþlarýmýzý bu konuda duyarlý olmaya; engellilerimizin yaþamdan kopmamalarýný saðlamak için yürütülen çalýþmalara destek olmaya ve zorluklarý hep birlikte paylaþmaya davet ediyorum. Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluþturan engellilerin çalýþma hayatý, eðitim, saðlýk ve sosyal haklardan yeterince yararlanmalarý devletimizin en önemli hedefidir. Ancak doðuþtan veya herhangi bir hastalýk, kaza ya da baþka nedenlerle engelli hale gelen vatandaþlarýmýzýn, sorunlarýnýn çözümü, üretken ve katýlýmcý bir hayat sürme beklentilerinin karþýlanmasý, Devletimizin yaný sýra sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlarýmýzýn katkýlarý ile daha kolay saðlanabilecektir. Bu yönüyle, engellilere saðlanan imkânlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý için hepimize önemli görevler düþmektedir. Huzurlu ve güvenli bir toplum oluþturulmasýnýn yolu, engelli vatandaþlarýmýzýn da toplumun ayrýlmaz birer parçasý haline getirilmesi ile mümkündür. Çeþitli zorluk ve engellerine raðmen, hayat mücadelesi veren ve yaþamlarýný onurlu bir þekilde sürdürmek için ekonomik ve sosyal hayatýn içerisinde olan engelli vatandaþlarýmýza her fýrsatta sahip çýkarak eþit ve deðerli vatandaþlar olduklarýný göstermeliyiz. Bu davranýþ hem dini inancýmýzýn hem de milli kültürümüzün bir gereðidir. Toplumumuzdaki engelli arkadaþlarýmýzýn insan onuruna yakýþýr þekilde sosyal hayata katýlmalarýný saðlamak, becerilerini geliþtirmek, istihdamlarýna katkýda bulunmak ve þehrimizin fiziksel koþullarýný buna hazýrlamak için dernek olarak þehrimizin büyüklerini ve vatandaþlarýmýzý bir kez daha duyarlý olmaya ve göreve davet ediyoruz. Bu kapsamda tüm engelleri kaldýrmak ve azaltmak için þu ana kadar yapýlan faaliyetleri önemsiyor ve emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz. HGYD olarak engelli arkadaþlarýmýzýn da aramýzda olacaðý engelsiz bir Dünya ile bu konudaki bilinç ve hassasiyetin daha da artmasý ümidiyle tüm engelli arkadaþlarýmýzýn Dünya Özürlüler Gününü kutlar, kendilerine ve ailelerine saðlýk ve mutluluklar dileriz." Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen tarafýndan düzenlenen Aný Yarýþmasýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Sendikamýz tarafýndan düzenlenen Saðlýk Sen 7. Aný Yarýþmasý baþvurularý baþladý. Yarýþmaya son baþvuru tarihi 31 Ocak 2015" dedi. Yarýþmanýn ödülleri hakkýnda açýklamalarda bulunan Lafcý yarýþmada derece alan ve seçici kurul tarafýndan uygun görülen eserlerin kitap haline getirilerek yayýnlanacaðýný kaydetti. Aný yarýþmasýnda Türkiye birinciliðine TL, Türkiye ikinciliðine TL, Türkiye üçüncülüðüne TL, Jüri Özel Ödülü olarak da TL verilecek. Lafcý, aný yarýþmasýna katýlým þartlarý ve anýlarýn yayýmlanmasý hakkýnda ise þu bilgiler verdi: "Yarýþmaya özel ya da kamu kurum ve kuruluþlarýnda görev yapan saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanlarý katýlabilir. Aný, çalýþma hayatýnda yaþanmýþ olmalýdýr. Konu serbesttir. Yarýþmaya her katýlýmcý yalnýzca bir aný ile katýlabilir. Yarýþmaya katýlacak anýlar daha önce hiçbir yerde yayýnlanmamýþ olmalýdýr. Yarýþmaya, Saðlýk Sen Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme ve Genel Disiplin Kurulu asýl üyeleri ile 4 Saðlýk Sen 7. Aný Yarýþmasý baþvurularý baþladý sendikamýz þube baþkan ve yönetim kurulu üyeleri katýlamaz. Anýlar, Word dosyasýnda, Times News Roman yazý karakterinde, 12 puntoda, 1.5 satýr aralýðýnda yazýlmýþ, en az 2, en çok 10 A4 sayfasý olacak þekilde yazýlmalýdýr. Word dosyasý þeklinde oluþturulan anýlara ayrý sayfada katýlýmcý ad-soyad, adres ve iletiþim bilgileri ile kýsa özgeçmiþ eklenmeli, dosyanýn her sayfasýnýn sað üst köþesine gelecek þekilde katýlýmcý rumuzu yazýlmalýdýr. Katýlýmcýlar anýlarýný; adresimize dijital ortamda gönderilecek olup posta yoluyla katýlým alýnmayacaktýr. Dosyalarýn posta yerine mail yoluyla gönderilmesi suretiyle daha kolay ve daha fazla katýlým amaçlanmýþtýr. Dosyanýn mail yoluyla alýndýðýna dair geri bildirim almayanlar / 146 nolu telefonla irtibata geçerek teyid almalýdýr. Yarýþmaya en son aný gönderim tarihi, 31 Ocak 2015'tir. Yarýþma seçici kurulu eserlerle ilgili incelemesini tamamladýktan sonra sonuçlar web sitemizden duyurulacaktýr. Yarýþmaya katýlan eserler ödül kazansýn kazanmasýn geri verilmez. Yarýþmaya katýlan tüm anýlar, Saðlýk Sen'in her türlü yayýn organý ile uygun göreceði sair yayýn organlarýnda yayýnlanabilir. Yayýnlanan anýlar için ayrýca bir telif ücreti ödenmez." Kamu Sen hafta sonu alanlarda Ýskilip'in "Yerel Kalkýnma Stratejisi"ni belirliyorlar LEADER yaklaþýmý kapsamýnda Ýskilip Yerel Kalkýnma Stratejisi plan ve proje toplantýsý Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi konferans salonunda dün üçüncü kez gerçekleþtirildi. Toplantýya Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, AB Komisyonu Tarým Kýrsal Kalkýnma Genel Müdürlüðü Türkiye sorumlusu Iwona Lýstzwan, Tarým Bakanlýðý temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin baþkanlarý, daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Yerel Kalkýnma Stratejisi plan ve proje toplantýsýnýn üçüncü oturumunda bakanlýktan gelen yetkili tarafýndan LEADER projesi için kurulmasý planlanan derneðin tüzüðü hakkýnda bilgilendirilmelerde bulunuldu. Yetkililere Ýskilip'in coðrafi ve ekonomik yapýsý hakkýnda bilgilendirmelerde bulunan Kaymakam Gürsoy'un Lýstzwan ile proje desteklemesi konusunda yaptýðý sýký müzakere dikkatlerden kaçmadý. LEADER projesinin sadece Kýrsal Kalkýnmayý deðil þehir merkezi içinde de önemli katkýlar saðlamasý gerektiðini belirten Kaymakam Gürsoy, kent merkezinde el sanatlarý, meyve yetiþtiriciliði, Ýskilip'in turizme kazandýrýlmasý gibi birçok konu hakkýnda eylem planý hazýrladýklarýný kaydederek projenin Türkiye sorumlusu Lýstzwan'ý ikna etmeyi baþardý. Bu sýrada Lýstzwan'a Ýskilip'in el sanatlarýný anlatan bir kitap gösterildi. Yaklaþýk yarým saat bu kitabý inceleyen Lýstzwan "Burasýnýn neden LEADER projesi kapsamýnda deðerlendirildiðini þimdi daha iyi anlýyorum" diyerek Ýskilip'in potansiyelinin yüksek olduðuna deðindi. Belediye Baþkaný Recep Çatma toplantý sonrasý LEADER yaklaþýmýnýn amacýnýn Tarým, Turizm, Kültürel Miras, Hizmetler Sektörü, Sosyal konular gibi geniþ kapsamlý bir proje olarak Ýskilip için önemli bir fýrsat olduðunu belirtti. Baþkan Çatma, tüm kurum ve kuruluþlarýn iþbirliði içinde çalýþmalarýnýn önemine deðindi. Baþkan Çatma çabalarýndan dolayý Kaymakam Þuayib Gürsoy'a ve tüm emeði geçenlere teþekkür ederek Belediye olarak her türlü desteðe hazýr olduklarýný söyledi. Ýskilip'in Yerel Kalkýnma Stratejisinin hazýrlanmasýna yönelik toplantýda hazýr bulunan STK temsilcileri ve diðer katýlýmcýlarýn görüþ ve önerileri de alýndý. Türkiye'de Urfa Birecik ve Ýskilip olmak üzere iki ilçede uygulanan Yerel Kalkýnma Stratejisi kapsamýnda önümüzdeki süreçte veriler toplanacak ve deðerlendirme raporlarý hazýrlanarak çalýþmada görev alacak kiþi ve kurum temsilcileri belirlenip uygulama aþamasýna geçilecek. Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen iþ kazalarý, devleti bu konuda yeni düzenlemeler yapmaya yöneltti. Yapýlan bazý yasal düzenlemelerde iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda yeni tedbirlerin alýnmasýnýn saðlanmasý hedefleniyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da, bu konuda üyelerini bilgilendirmek amacýyla bir eðitim programý düzenleyecek. ÝÞGÜSA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi ile Fatih Gök Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök, Ankara'da yapacaklarý yürüyüþ ve miting hakkýnda açýklamada bulundu ve 2015 yýlý maaþ zamlarýnýn belirlendiði toplu sözleþme görüþmelerinde sözde yetkili konfederasyon tarafýndan masada yüz üstü býrakýldýklarýný iddia eden Gök, "Kanuna göre 30 gün sürmesi gereken toplu sözleþme görüþmeleri hileli bir imza ile 7 gün içinde, 2 toplantý sonunda bitirildi. Toplu sözleþme sonunda hiçbir ekonomik kazaným elde edilemediði gibi kazanýlmýþ hakkýmýz olan enflasyon farký ödemesi dahi gasp edildi. Memur maaþlarýna yapýlan 123 TL, emekli maaþlarýna yapýlan 140 TL'lik net artýþ, tarihi baþarý olarak yutturulmaya çalýþýldý. 123 liralýk artýþ doðalgaza, elektriðe, suya, gýdaya yapýlan zamlarla çoktan eridi, gitti. Ailenin zorunlu harcamalarý 10 ayda tam 410 lira yükseldi, memur maaþý kuþa döndü. Bu haksýzlýklara, hileli anlaþmalara, danýþýklý dövüþlere, ahbap çavuþ iliþkilerine "artýk yeter" deme vakti geldi. Memuru ve emekliyi yok sayan, sorunlarýmýza çare üretmeyen, bizleri bütün bir yýl boyunca 123 liraya mahkûm eden ve 2015'de de %3+%3 zammý reva görenlere karþý, memuruyla, emekli, dul ve yetimiyle tüm vatandaþlarýmýzýn feryadýný duyurmak için, eriyen maaþlarýn telafisi için, artmayan nöbet ücretleri, fazla mesai ödemeleri, döner sermayeler, ek ders ücretleri, ek ödemeler, özel hizmet tazminatlarý, sosyal yardýmlar nedeniyle oluþan maðduriyetlerin giderilmesi için, 4/C'lilere, yardýmcý hizmetlilere verilen sözlerin tutulmasý için, belli kesimlere verilen maaþ zammýnýn, bütün memurlarý kapsayacak þekilde geniþletilmesi için, tam 1,4 milyar liraya saray inþa edip, Cumhurbaþkanlýðýna 200 milyon lira, milletvekili maaþlarýna 1000 lira zam yapýp, bizlerden aldýklarý vergileri, lojman kiralarýný, yemek ücretini, kreþ ücretini %10'un üzerinde artýrýp, memurlara 123 lira zammý reva görenlere "dur" demek için,2014 ve 2015 yýllarýnýn þaibeli bir imzaya kurban edilmemesi için, yüzde 12 ek zam talebimizi haykýracaðýz. 6 Aralýk 2014 Cumartesi günü saat 12.30'da Ankara Abdi Ýpekçi Parký'nda tüm illerimizden gelen kamu görevlilerimizle meydanlarý dolduruyoruz. Haklýyýz, hakkýmýzý talep ediyoruz ve mutlaka kazanacaðýz.hâkim ve savcýya 1155 TL zam veriliyorsa memur ve emekliye neden verilmesin? Yaþanan adaletsizliðe dur demek için bütün kamu görevlilerini eylemimize destek vermeye davet ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. TSO'dan iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi birlikte gerçekleþtirilecek eðitimde katýlýmcýlara, 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu'nun kapsam ve hedefleri, yasanýn getirdiði sorumluluklar, yeni iþ güvenliði paketinin iþletmelere ve çalýþanlara getirdiði yükümlülükler baþta olmak üzere iþ saðlýðý ve güvenliði konusu bütün detaylarý ile anlatýlacak. 5 Aralýk Cuma günü TSO Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan eðitim, saat 14.00'te baþlayacak.

5 YILDIZ HABER 5 Baþkan Külcü'den engellilere yeni okul müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Engelli Eðitim Merkezi'nden sonra þimdi de özel bir engelli okulu yapmayý planladýklarýný açýkladý. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle kendisini ziyaretinde konuþan Baþkan Külcü, engelli okulu açmak için ön hazýrlýklarý yaptýklarý müjdesini verdi. Belediye bünyesinde açýlan Engelli Eðitim Merkezi'nin engelliler için büyük bir fýrsata dönüþtüðünü söyleyen Külcü, "Bu memnuniyet, engelli kardeþlerimizin bu mekândaki mutluluðu bizi yeni arayýþlara sevketti" dedi. Geçtiðimiz yýl açýlýþýný yaptýklarý Engelli Eðitim Merkezi'nden engellilerin ve ailelerin çok memnun olduðuna dikkat çeken Külcü, bu durumun kendilerine daha büyük bir alanda, bahçesi de olacak þekilde yeni bir okul yapmayý düþündürdüðünü söyledi. Okul yeri için 5-6 bin m2bir arsa arayýþý içerisinde olduklarýnýn altýný çizen Külcü, "Arsayý bulduktan sonra ya Milli Eðitime arsa bizden okul sizden deriz. Ya da bir hayýrsever vatandaþtan okul ricasýnda bulunabiliriz. Arsa bizden okul onlardan, dua da milletimizden olur. Eðer hiçbir þey yapamazsak arsayý nasýl bulacaksak binayý da biz tek baþýmýza yaparýz. Böylece evlatlarýmýzýn hayýr duasýný almýþ oluruz" þeklinde kaydetti. Son 10 yýlda AK Parti hükümetleri zamanýnda devletin, sosyal bir devlet olmanýn tüm gereklerini yerine getirdiðini anlatan Külcü, "Engellisinden, fakirine, gencinden yaþlýsýna her toplumsal katman için özel çalýþma yapýlýyor þuan. Bununla birlikte bizim de yaþam kalitemiz artýyor. Bu durum en çok bizi mutlu ediyor. Çünkü biz idareciler olarak milletimizin hizmetkârýyýz" ifadelerini kullandý. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de yaptýðý konuþmada, engelliler konusunda farkýndalýk oluþturmak için þehir olarak hep birlikte yoðun bir þekilde bu çalýþtýklarýný söyleyerek, "Çorum Belediyesi olarak sizler engelliler konusundaki çalýþmalara önemli destekler veriyorsunuz. Bizlerde Milli Eðitim Müdürlüðü olarak eðitim alanýnda bu hafta boyunca etkinlikler düzenleyeceðiz" þeklinde kaydetti. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün ziyaretinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader, Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, Özel Eðitim Meslek Lisesi Müdürü Cafer Can, Müdür Yardýmcýsý Murat Öncül, okul öðrenciler Büþra Nur Ak, Hüseyin Bozsekide hazýr bulundu. Avcýlara "Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayatý Yönetimi" eðitimi Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube Müdürlüðü koordinatörlüðünde, Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü ev sahipliðinde "Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayatý Yönetimi" konulu toplantý yapýldý. Çalýþma toplantýsýna Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 11. Bölge Müdürlüðünden Av ve Yaban Hayatý Þube Müdürü Ýlyas Koç, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel, Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Baþkaný Yusuf Bayram ve dernek yöneticileri, Alaca Avcýlar ve Atýcýlar Kulübü Baþkaný Ýsrafýl Ataç ve dernek yöneticileri, Sungurlu Avcýlar ve Atýcýlar Dernek Baþkaný Ýdris Akyüz ve dernek yöneticileri, Osmancýk Avcýlar ve Atýcýlar Dernek Baþkaný Aydýn Güler ve dernek yöneticileri, Oðuzlar Kara Avcýlar ve Atýcýlar Dernek Baþkaný Mustafa Karakiraz ve dernek yöneticileri ve Mecitözü Kara avcýlarý Dernek Baþkaný Bülent Ýlhan ve dernek yöneticileri ile Çorum'da görev yapan fahri av müfettiþlerinden Fýrat Yýldýz, Nuri Derici, Ýlhan Gümüþ, Aslan Özkaya, Günaydýn Temiz ve Kazým Kaplan ve çok sayýda avcý katýldý. Çalýþma toplantýsýna konuþmacý olarak katýlan Hitit Üniversitesi Öðretim üyesi Yrd.Doç.Dr Ali Salur "Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayatý Yönetiminde Ekolojinin Önemi", Çevre ve Þehircilik Müdürlüðünden Þube Müdürü Veysel Bulur "Avcýlýk Etiði", Þube Müdürlüðüm Mühendisleri Hayri Kömür "Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayatý Yönetimi", Yüksel Þimþir "Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayatýnýn Ekonomik Boyutu, Av turizmi ve Avlaklar" ve Çorum Tüm Avcýlar ve Atýcýlar Spor Kulübü Baþkaný Yusuf Bayram "Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayatý Yönetiminde Avcýlarýmýzýn Rolü" konularýnda sunum yaptýlar. Hitit Üniversitesi Öðrenci Konseyi'nden "Kalite Yönetim Sistemi" eðitimi Hitit Üniversitesi öðrenci konseyini seçer seçmez yönetimini kuran öðrenci konseyi çalýþmalara hýzlý bir þekilde baþladý. "Konsey Günleri Baþlýyor" kapsamýnda bir dizi faaliyet, eðitim aktiviteleri, sosyal projeler hayata geçirecek olan konsey ilk faaliyetini Ýktisadi ve Ýdari Birimler Fakültesi Konferans salonunda 4 Aralýk 2014 saat gerçekleþtirecek. Öðrenciler adýna yararlý faaliyetler yürütmeyi planlayan öðrenci konseyi kulüplerle ortak çalýþmayý alanýnda baþarýlý ve tecrübe sahibi kiþilerden bilgi ve alanlarý kapsamýnda faydalanmak için büyük gayret sarf edeceklerini kaydeden Öðrenci Konsey Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Koca, "Bu doðrultuda ilk çalýþmamýzý, Çorum'da danýþmanlýk ve eðitim alanýnda büyük paya sahip olan ve saha tecrübesi uzmanlýðý olan KAMU ile gerçekleþtirmeyi konsey olarak kararlaþtýrdýk. Yapacak ilk eðitimde Akademik Araþtýrmalar Topluluðu ile beraber "Kalite Yönetim Sistemleri" eðitimi olarak verilecektir. Kamu Danýþmanlýk sponsorluðu ile alanýnda uzman Eþref Burçin Özsaçmacý ve Onur Çivicioðlu eðitimcileri ile bu eðitim gerçekleþtirecektir. Öðrenci Konseyi devamý gelecek farklý alanlarla çalýþmalara ara vermeden devam edecektir. Bu vesile ile ilk faaliyetimizde bizlere desteklerini esirgemeyen KAMU Danýþmanlýk Eðitim Sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý'ya Konsey olarak teþekkürlerimizi sunarýz" dedi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamasýnda "Yeni Türkiye Yolunda engellilerimizin engellerini aþmaya devam edeceðiz" dedi. Uslu, AK Parti döneminde engelliler için yapýlan bazý hizmetler hakkýnda bilgiler verdi. Engelli vatandaþlarýn yaþama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmeleri için yeni düzenlemeler yapýlarak hayata geçirilmesi konusunda önemle durulduðunu kaydeden Uslu, "AK Parti iktidarý olarak, engelli vatandaþlarýmýzýn eðitim-öðretim þartlarýný iyileþtirerek istihdamlarýný kolaylaþtýrdýk. Çorum'da engelleri nedeniyle okuluna gidemeyen 11 öðrencimize evinde bire bir eðitimle okullardaki eðitim müfredatýnýn aynýsý öðretmenlerimiz tarafýndan verilmektedir yýlýnda engellilerimize ödenen maaþ 25 TL iken bu rakam 2014 yýlýnda engellilik oraný %40- %69 arasý için aylýk 283 TL %70 üzeri engellilerimiz için ise 424 TL'ye yükseltilmiþtir. Ýlk defa, "11 ayda 37 milyon lira evde bakým ücreti ödendi" bakýma muhtaç tüm engelliler bakým hizmeti kapsamýna alýnmýþ, engellilere evde veya özel bakým merkezlerinde sunulan bakým hizmetinin ücretlerinin ödenmesi saðlanmýþtýr. Bu uygulama ile 2014 Kasým ayý itibari ile Çorum ilimizde aileye aylýk 769 TL olmak üzere 11 ayda yaklaþýk 37 milyon TL Evde Bakým Ücreti ödenmiþtir yýlý itibariyle Kamu kurumlarýnda engelli kontenjanýnda memur olarak çalýþan sayýsý iken bu rakam 2014 Haziran ayý itibariyle 'e ulaþmýþtýr. Sadece 2012 yýlý ÖMSS ile 5.254, 2013 yýlý ÖMSS ile Engellimiz kamu kurumlarýnda memur kadrosunda iþe baþlamýþtýr EKPSS ile 11 Eylül 2014 de engelli memurun yerleþtirmesi yapýlmýþ olup, atama iþlemleri devam etmektedir. Engellisini bilen, gören, dikkate alan ve topluma kazandýran bir devleti var artýk. Bu duygu ve düþüncelerle, tüm engelli vatandaþlarýmýzýn dünya engelliler gününü kutluyor, aileleri ile birlikte saðlýk ve huzur dolu bir hayat geçirmelerini diliyorum" þeklinde kaydetti. Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý fuarda Çorum'un en iyi þekilde tanýtýlmasý için hazýrlýklar tamamlandý. Çorum'un tanýtýmý için gerekli stant hazýr hale getirildi Aralýk 2014 tarihleri arasýnda Ýzmir Uluslar arasý Fuar Alaný'nda gerçekleþecek olan fuara, Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi adýna katýlým saðlanarak il kültür ve turizm deðerlerinin tanýtýmý yapýlacak.türkiye'nin turizm alanýndaki en önemli buluþmalarýndan biri olan Travel Turkey Ýzmir-Turizm Fuar ve Konferansý, 4 Aralýk Perþembe günü, Ýzmir Uluslar arasý Fuar Alaný'nda düzenlenecek törenle kapýlarýný 8. kez açacak.ýzmir Büyükþehir Belediyesi ev sahipliðinde Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ. (Ýzfaþ), Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (Türsab) ve Hannover Fairs Turkey Fuarcýlýk A.Þ. iþbirliðinde organize edilen Travel Turkey Ýzmir- Turizm Fuar & Konferansý; Kültür Ve Turizm Bakanlýðý himayesinde düzenleniyor. Partner ülkenin Ýtalya, Partner ilin Adýyaman olduðu Travel Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni, düzenlenen tören ile sahiplerine verdi. Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda gerçekleþen törene, Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam, Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Gençlik ve Spor Bakaný A.Çaðatay Kýlýç, Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, çok sayýda Milletvekili, bilim, sanat ve iþ dünyasýndan katýlýmýn olduðu toplantýya Cumhurbaþkaný Erdoðan eþi Emine Erdoðan ile katýldý yýlý Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve Turkey Ýzmir, bu yýlda çok sayýda katýlýmcýya ev sahipliði yapacak sezonuna iliþkin baðlantýlarýn kurulacaðý Turizm Fuarý, Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný'nýn tüm hollerinde birden gerçekleþecek. Düzenlendiði ilk yýl 2007'de, 185 firmanýn katýlýmýyla baþlayan ve her yýl katýlýmcý sayýsýný katlayarak artýran Travel Turkey Ýzmir Fuarý'na; 30'a yakýn ülkeden 900 üzerinde katýlýmcý bekleniyor. 29 ülke katýlýmýnýn kesinleþtiði Turizm Fuarý'nda; Almanya, Arjantin, Avusturya, Bulgaristan, Cibuti, Endonezya, Gambiya, Gürcistan, Güney Afrika, Güney Kore, Güney Sudan, Hindistan, Ýran, Ýtalya, Kenya, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moðolistan, Namibya, Nijerya, Portekiz, Ruanda, Tanzanya, Tunus, Türkiye, Uganda, Ürdün, Yunanistan yer alacak. Uslu, Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve Sanat Büyük Ödül Törenine katýldý Sanat Büyük Ödülleri, yüzüncü yýlý kutlanan Türk sinemasýna yaptýðý büyük katkýlar nedeniyle sinema alanýnda Hülya Koçyiðit'e, uzun sanat hayatý boyunca klasik Türk müziði ve tasavvuf müziðine yaptýðý büyük katkýlar nedeniyle müzik alanýnda Niyazi Sayýn'a, Türk edebiyatýna ve geliþmesine yaptýðý önemli katkýlar nedeniyle edebiyat alanýnda Alev Alatlý'ya, Abdülhamit dönemi ve Cumhuriyetin ilk yýllarýna dair deðerli çalýþmalarý için tarih alanýnda Prof. Dr. Engin Akarlý'ya, Ýslam dünyasýnda hazýrlanan ilk ve en kapsamlý Ýslam ilimleri ansiklopedisi olmasý ve Türkiye'de ilim dünyasýna sunduðu baþarýlý çalýþmalar nedeniyle kurum kategorisinde Türkiye Diyanet Vakfý Ýslam Ansiklopedisi'ne verildi.

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Meclis'ten Þeker Fabrikasýnda inceleme Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis üyeleri, Þeker Fabrikasýný ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Geçtiðimiz kasým ayýnda gerçekleþtirilen Ýl Genel Meclis Toplantýlarýna Türkiye'de bir ilk olarak Þeker Fabrikalarýnýn çalýþmalarý ve sorunlarýyla ilgili bilgi verilmesi amacýyla yetkililer davet edilmiþti. Davet üzerine Çorum Þeker Fabrikasý Genel Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Bölüm Müdürü Hüseyin Avni Akca ile Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Ýl Genel Meclisinde birer sunum yapmýþlar ve Ýl Genel Meclis Üyelerini Þeker Fabrikasýna davet etmiþlerdi. Bu kapsamda Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis Üyeleri, Þeker Fabrikasýný ziyaret etti. Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk ile Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman'ý ziyaret eden Ýl Genel Meclis Üyeleri, fabrika içinde yaptýklarý incelemeler esnasýnda üretimin baþladýðý andan itibaren pancarýn þeker haline getirilerek torbalanmasý süreçlerini görme fýrsatý buldular. Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk ve Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman tarafýndan karþýlanan Ýl Genel Meclis Üyelerine, Çorum Þeker Fabrikasý'nýn 2014 yýlý faaliyetleri hakkýnda kýsaca bilgi verildi. Ziyarette bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum'da taþ üstüne taþ koyan herkesin yanýnda olduklarýný belirtti. Çorum Þeker Fabrikasýnýn Avrupa standartlarýna sahip olduðunu kaydeden Meclis Baþkaný Kaya, kent için iyi bir istihdam alaný da olduðunu vurguladý ve "Bu fabrika hepimizin fabrikasý. Ýþçi ve memur personeliyle fabrikamýzýn tüm çalýþanlarýnýn yanýndayýz" dedi. Atýk Pil Eðitici Eðitimi yapýldý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca yetkilendirilmiþ tek kuruluþ olan Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýthalatçýlarý Derneði (TAP) Çorum Belediyesi ile Eðitici Eðitimi düzenledi. Turgut Özal Konferans Salonunda dün gerçekleþtirilen eðitimde atýk pilleri, çevreyi kirletmeyecek þekilde toplamak ve bertaraf etmekle yükümlü tek kuruluþ olan TAP Derneði uzmaný, Atýk Piller konusunda bilgiler verdiler. TAP Derneði Teknik ve Eðitim Sorumlusu Gani Özkýlýç, þimdiye kadar yapýlmýþ olan çalýþmalar ve Engelli gençlerden Külcü'ye ziyaret 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli bir grup genç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Belediyenin örnek projeleri arasýnda gösterilen Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören gençler, kendilerine benzersiz imkânlarý sunan Belediye Baþkaný Külcü'ye bizzat teþekkür etti.külcü'ye merkezde ürettikleri el emeði göz nuru çini tabak hediye eden engelli gençler, "Bizler daha önce evlerimize mahkûmduk. Bu merkeze gelince hem mutlu olduk hem ürettik hem de yeni yeni arkadaþlar edinip sosyalleþtik. Bizleri hiç yalnýz býrakmadýnýz. Desteðiniz için teþekkür ederiz" dediler.külcü ise AK Parti iktidarý ile birlikte deðiþen devlet anlayýþýna vurgu yaparak, "Bu hizmetler artýk hem genel idarenin hem de yerel idarenin görevi. Engelli, yaþlýsý, genci ile tüm toplum kesimlerinin belediye baþkanýyým. Sizler için engelsiz bir þehir oluþturmaya çalýþýyoruz. Sosyal belediye olmanýn gereklerini en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþýyoruz. Ýnþallah bundan sonra da tüm dezavantajlý kesimler için örnek çalýþmalarýmýz devam edecek. Mutluluðunuz herþeyden önemli" þeklinde kaydetti. edinilen tecrübeler ile atýk pil toplama hususunda en çok verimin okullardan alýndýðýný belirtti. Özkýlýç, atýk pillerin toplanmasýnda sürekliliðin saðlanmasý için ilk önce eðiticilerin eðitilmesi gerektiðini söyledi. Yasin YÜCEL

7 YILDIZ HABER 7 "Engelli bireylerin önünde bulunan engel ve eþitsizlikleri ortadan kaldýrýldý" Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlarýn sadece kendilerinin deðil, ailelerinin, çevrenin, toplumun kýsaca tüm insanlýðýn ortak sorunu olduðunu söyledi. Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla açýklamada bulunan Halil Ýbrahim Kaya, dünya nüfusunun yaklaþýk %15'ne denk gelen yaklaþýk 1 milyardan fazla insanýn engelli durumda olduðunu ifade ederek, Türkiye'deki engelli sayýsýnýn resmi rakamlara göre 1 milyon 599 bin 222'ye ulaþtýðýný kaydetti. Türkiye'deki engellilerin 672 bin 172'sinin kadýn, 887 bin 041'inin ise erkeklerden oluþtuðunu anlatan Kaya, Türkiye'deki engellilerin engel gruplarýna göre daðýlýmýnýn ise 808 bin 335'inin kronik hastalýklar, 482 bin 361'inin zihinsel, 321 bin 895'inin ortopedik, 216 bin 077'sinin görme, 176 bin 475'inin ruhsal ve duygusal, 37 bin 494'ünün ise konuþma engelliler þeklinde sýralandýðýný açýkladý. Ýnsanlarýn özürlü olmalarýnýn çeþitli faktörlere baðlý olarak ortaya çýkan bir sonuç olmakla birlikte, özürlülerin normal bir hayat sürmelerinin ancak toplumsal duyarlýlýðýn oluþturulmasýyla mümkün olacaðýný özellikle vurgulayan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya konuþmasýnda þöyle dedi:"özürlü vatandaþlarýmýza acýma duygularý ile yaklaþmak yerine, kurumsal hizmetlerin geliþtirilmesi esas alýnmalýdýr. Bu nedenle özürlülere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir. Engelli bireylerimizin toplumsal yaþama tam katýlmalarýný saðlamak, ayrýmcýlýða maruz kalmayan, fýrsat eþitliðinden yararlanan, haklarýný kullanabilen bireyler olmalarýna imkan verecek en temel amaçlarýmýz olmalýdýr. Özellikle son 12 yýldýr eðitimden istihdama, sosyal yardýmlardan bakým hizmetlerine kadar neredeyse her alanda reform niteliðinde yasal düzenlemelerle, engelli bireylerin önünde bulunan engel ve eþitsizlikleri ortadan kaldýrýlmýþtýr. Engelli Kamu Personeli Seçme Sýnavý ile getirilen memuriyete alým sistemi, korumalý iþyerleri ile kota desteðinin geliþtirilmesi uygulamalarý önemli çalýþmalara örnektir. Engelsiz insanlarýn bir gün engelli duruma düþme riski olduðu unutulmamalýdýr. Bu anlamlý günün toplumsal duyarlýlýðý, sorumluluðu artýrmasýný dileyerek, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" dedi. Yasin YÜCEL Bu arada Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Ünal Cevizci, CHP Merkez Ýlçe Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek ile AK Parti Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Alagöz de 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla gündem dýþý söz alarak, engelli bireylerin sorun ve sýkýntýlarýnýn çözümüne iliþkin talep ve önerilerini dile getirdiler. AK Parti Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla sözlü bir önerge teklifi vererek, Çorum'da engellilere yönelik olarak sürdürülen sportif faaliyetlerin araþtýrýlmasýný istedi.halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda gündem dýþý sözlü önerge teklifi veren Nurettin Karaca, Çorum'daki engelli bireylerin sportif faaliyetlerden yeterince yararlanýp yararlanmadýklarý ile Çorum'da engellilere yönelik faaliyet gösteren spor kulüplerinin bulunup bulunmadýðýnýn, var ise ne tür etkinlikler düzenlediklerinin araþtýrýlmasýný istedi.yapýlan Meclis, engellilere yönelik sportif faaliyetleri araþtýracak görüþmenin ardýndan Nurettin Karaca'nýn sözlü önerge teklifi üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Aile ve Engelliler Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL "Engellilerin sosyal dýþlanmýþlýk duygusundan kurtulduðu bir Türkiye hedefliyoruz" AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda, "Türkiye'yi sosyal hizmet alanýnda evrensel yaklaþýmlara model bir ülke haline getireceðiz" dedi. AK Parti Hükümetleri engelli vatandaþlarýn özel durumlarý ve farklýlýklarýný dikkate alarak engelli- engelli olmayan ayrýmý yapmaksýzýn eþit sosyal, maddi ve eðitim imkânlarý saðlamaya gayret ettiklerini dile getiren Baðcý, "Çaðdaþ ve sosyal bir devlet olarak; vatandaþlara sunulan hizmetlerin eþit olmasý, dil, din, ýrk ayrýmý gözetilmeksizin herkesin eþit haklardan yararlandýrýlmasýnýn öneminin bilincindeyiz. Daha önce de ifade ettiðim gibi engelli nüfusumuz dünya ortalamasýnýn da üstünde yaklaþýk 8,5 milyon kiþi ile nüfusumuzun %12'sini oluþturmaktadýr. Bu yüzden daha önceki AK Parti Hükümetleri programlarýnda ve 62. Hükümet Programýmýzda da belirtildiði gibi, Sosyal Devlet olarak engelli vatandaþlarýmýzýn yaþamlarýný kolaylaþtýracak düzenlemeler yapmak öncelikli görevlerimizden birisidir. Engellilerimizi Anayasal ve yasal bir güvenceye kavuþturacak her türlü saðlýk, rehabilitasyon, eðitim ve bakým hizmetlerini saðladýk. Ýnsanca yaþayabilmeleri için gelir ve öncelikli olarak iþ ve meslek sahibi olmalarý konusunda düzenlemeleri yaptýk. Engelli maaþý alanlarýn sayýsýný iki katýna çýkardýk. Kamuda engelli istihdamýný beþ katýna çýkardýk. Engelli vatandaþlarýmýzý çalýþtýran iþverenlere de pirim teþviki getirdik. Engelli çocuklarýna bakmak zorunda olan annelerimize erken emeklilik imkaný getirdik. Türkiye genelinde evinde ailesi tarafýndan bakýlan 450 bin engelli vatandaþlarýmýzýn ailelerine asgari ücret ödemesi yapýyoruz. Ýlimiz genelinde 4378 bakýma muhtaç engellimizin ailesine bu yýl içerisinde TL civarýnda evde bakým ödemesi yapýlmýþtýr. Engellilerin eðitim kurumlarýna taþýnmasý ve özel eðitim hizmeti programýný uygulamaya koyarak, yýllarý arasýnda 1,9 milyon engelli çocuðumuzun eðitim kurumlarýna ücretsiz taþýnmasýný saðladýk. Eðitim kurumlarýna gidemeyecek durumda olan engelli çocuklarýmýzýn eðitimi için de evde eðitim hizmetini baþlattýk. Bu baðlamda Ýlimizde 10 öðrencimize evinde eðitim hizmeti sunulmaktadýr. Bizler AK Parti Hükümetlerinin çalýþanlarý olarak engelli vatandaþlarýmýzý topluma kazandýrma ve sosyal hayatta var olabilmeleri adýna tüm gayretimizi göstermekteyiz. Engellilerle ilgili Dünyanýn en iyi ve güçlü sosyal destek sistemini kurmuþ iktidarýz. Önümüzdeki dönemlerde de Türkiye'yi sosyal hizmet alanýnda evrensel yaklaþýmlara model bir ülke haline getireceðiz. Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþamlarýný kolaylaþtýrmak için kamu hizmet binalarý ve kültürel ve sosyal tesislerin engelli kullanýmýna uygun hale getirilmesi için projeler uyguluyoruz. Engellilerin sosyal ve ekonomik hayatlarýný daha kolay sürdürebilmeleri amacýyla saðlýk, eðitim, barýnma, ulaþým ve çalýþma þartlarýný asgari standartlar ölçüsünde saðlanabildiði ve bu standartlarýn da ülke genelinde yaygýnlaþtýrýldýðý, engellilerin sosyal dýþlanmýþlýk duygusundan kurtulduðu bir Türkiye hedefliyoruz. Yaþamýn engelli-engelsiz herkes için anlamlý ve daha yaþanabilir hale gelebilmesi için; Dünya Engelliler Gününün toplumdaki duyarlýlýðýn artmasý ve vatandaþlarýmýzýn bilinçlendirilmesine katký saðlayacaðýný düþünüyor, bu duygu ve düþüncelerle tüm vatandaþlarýmýza selam ve sevgilerimi sunuyorum" þeklinde kaydetti. 6 yýlda 470 projeye 96 milyon TL mali destek OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, 6 yýlda 470 projeye 96 milyon TL mali destek verdiklerini açýkladý.orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)'nýn yýllarýný kapsayan dönemde Çorum'un da dahil olduðu TR83 bölgesinde yer alan 4 ilde 370 projeye toplam 70 milyon TL mali destekte bulundu. Ajans, 2014 yýlýnda ise bölgedeki 100 projeye 26 milyon TL mali destek saðladý. OKA böylece son 6 yýllýk süre içerisinde bölgede 470 projeye toplam 96 milyon TL mali destek saðlamýþ oldu. Ýl Genel Meclisi Toplantýsýna katýlan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Ýl Genel Meclisi Üyelerine sunu eþliðinde ajansýn yaptýðý çalýþmalar hakkýnda kapsamlý bilgiler verdi. OKA'nýn Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat'ýn dahil olduðu TR83 bölgesinde kurumlar arasý iþbirliðini geliþtirmek, kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýný saðlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel "Obruk, bölgenin Alaçatýsý olabilir" Ýl Genel Meclisi Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkaný Arif Çamici, üzerinde yamaç paraþütü ve su sporlarý gösterisi yapýlan Obruk Barajý'yla Çorum'un Orta Anadolu'nun Alaçata'sý konumuna geldiðini söyledi. Çamici, Çorum'un turizm ve su sporlarýnýn yanýnda su kamplarýna da ev sahipliði yapmaya hazýr bir durumda olduðunu kaydetti.ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda Çorum'da yürütülen izcilik ve dað sporlarý faaliyetleriyle ilgili olarak Gençlik ve Spor Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu.hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Komisyon Baþkaný Arif Çamiçi, Çorum'un izcilik ve doða sporlarý açýsýndan oldukça zengin mekanlara sahip olduðunu ancak altyapý konusunda ciddi eksiklikler bulunduðunu söyledi.çorum'un izcilik ve doða sporlarý açýsýndan oldukça zengin mekanlara sahip olmasýna karþýn bu alanlarda fazla etkinlik yapýlmadýðýný anlatan Çamiçi, bu konuda verilecek küçük desteklerle Kargý Abdullah Yaylasý baþta olmak üzere, Ýskilip Elma Beli, Ýbik Yaylasý, Çatak Mesire Alaný, Hattuþa ve Ortaköy'ün bu sporlar için son derece cazip hale getirilebileceðini kaydetti.obruk Barajý'nýn su sporlarý ve yamaç paraþütü açýsýndan geleceði parlak Çorum'un en önemli mekanlarýndan birisi olduðunu özellikle kaydeden Arif Çamiçi, Obruk'un yamaç paraþütü açýsýndan geliþmeyi hýzlandýrmak, bölge içi geliþmiþlik farklarýný azaltmak amaçlarýný gerçekleþtirmek üzere faaliyet yürüttüðünü ifade eden OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, konuþmasýnda OKA'nýn vizyon ve misyonu ile görevleri hakkýnda bilgiler verdi.konuþmasýnda OKA desteðiyle Çorum'da yürütülen belli baþlý bazý projeler hakkýnda da bilgiler veren Mevlüt Özen, toplam 6 milyon TL bütçesi olan Çorum TEKNOKENT Projesi'nin OKA desteðiyle sürdürüldüðünü ve bu projeye OKA'nýn saðladýðý mali desteðin 4,5 milyon TL olduðunu hatýrlattý. Mevlüt Özen, OKA'nýn KOBÝ Mali Destek Programý kapsamýnda Çorum'da 26 projeye 4 milyon 673 bin TL, 2011 yýlýnda 29 projeye 6 milyon 383 bin TL destek verdiðini açýkladý. Özen, 2014 KOBÝ Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý kapsamýnda ise Çorum'daki 18 projele 3 milyon 102 bin TL mali destek verdiðini kaydetti. Ajansýn 2010 Küçük Ölçekli Altyapý Mali Destek Programý kapsamýnda ise Çorum'da 8 projeye 4 milyon 261 bin TL mali destek verdiðini anlatan OKA Genel Sekreteri Özen, 2011 Ýnsan Kaynaklarý Geliþtirme Mali Destek Programý kapsamýnda ise Çorum'da 7 projeye 446 bin TL destek verdiðini dile getirdi.özen, 2013 Dezavantajlý Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Mali Destek Programý kapsamýnda ise Çorum'da 4 projeye 634 bin TL mali destek verildiðini sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL da uygunluðunun yapýlan denemelerle kanýtlandýðýný vurguladý.arif Çamiçi, "Obruk Barajý üzerinde yapýlan su sporlarý ve yamaç paraþütü gösterileri baþta Çorum ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin büyük beðenisini kazanmýþtýr. Obruk Barajý ile ilimiz Orta Anadolu'nun Alaçatý'sý konumunda turizm ve su sporlarýna, su kamplarýna ev sahipliði yapmaya hazýr olduðu komisyonumuzca da tespit edilmiþtir" dedi. Yasin YÜCEL

8 YILDIZ YAÞAM Aracýn Kýþlýk Bakýmý Nasýl Yapýlýr? 8 Babada Kalacaktýr Boþanma davasýnda kadýn, hakime talebini gerekçesi ile açýklamýþ: - "Sayýn hakim, çocuðun bende kalmasýný istiyorum. Onu dokuz ay karnýmda taþýdým." Hakim kocaya sormuþ: - "Karýnýzý duydunuz. Bir diyeceðiniz var mý?" Kelime Avý Adam "Var tabii" demiþ ve anlatmýþ: - "Sayýn hakim. Farzedelim ki canýnýz bir kutu soðuk kola istedi. Makineye parayý attýnýz ve kola geldi. Þimdi bu kola makinenin midir, yoksa parayý deliðe atanýn mý?" Hakim sekreterine dönmüþ: - "Yaz kýzým. Çocuk babada kalacaktýr. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Uzmanlar, hava sýcaklýklarý 7 derecenin altýna düþtüðünde mutlaka kýþ lastiklerinin takýlmasý gerektiðini belirtiyor.hava sýcaklýklarýnýn yavaþ yavaþ düþmeye baþladýðý son günlerde, uzmanlar, sürücüleri, aniden bastýrabilecek kýþ koþullarýna karþý araçlarýnýn kýþlýk bakýmlarýný zaman geçirmeden yapmalarý yönünde uyarýyor. Uzmanlar, sürücülerin, araçlarýnýn soðuk havalarda sorunsuz bir þekilde çalýþmasý ve araçlarýyla güvenli seyahat edebilmeleri için mutlaka kýþlýk bakýmlarýnýn yapýlmasý gerektiðini belirtiyor. Araçlara yazlýk ve kýþlýk olmak üzere yýlda en az iki kere bakým yapýlmasý gerekirken, özellikle kýþlýk bakýmda araçlarýn yaðý, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatlarý, silecekleri, hortumlarý, akü ve lastiklerinin kontrol edilmesi büyük önem taþýyor. Bakým yapýlmamasýnýn özellikle kýþ þartlarýnda araca büyük zararlar verebildiðini ifade eden uzmanlar, bakýmsýz aracýn sürücü ve sürüþ güvenliðini de olumsuz yönde etkilediðine dikkati çekiyor. Uzmanlar, kýþlýk bakýmý yapýlmayan araçta performansýn düþtüðünü, yakýt sarfiyatýnýn arttýðýný belirterek, bakýmsýz aracýn sahibine çýkardýðý masrafýn bununla sýnýrla kalmadýðýný ifade ediyorlar. Uzmanlara göre, kýþlýk bakým yapýlmamasý halinde araç sabahlarý geç çalýþýyor ya da çalýþmayabiliyor. Örneðin aracýn motor suyuna antifriz konulmamasý sonucu soðuk havalarda motor suyu donabiliyor. Bu da motorda en az 4-5 bin liraya mal olabilecek arýzalar çýkarabiliyor. Bir baþka deyiþle sürücüler lira masraftan kaçayým derken, 4-5 bin liralýk faturalarla karþýlaþmak zorunda kalabiliyorlar. ''4 LASTÝK ÜZERÝNDE GÝTTÝÐÝNÝZÝ UNUTMAYIN'' Araçlarda en önemli aksamlardan birini lastiklerin oluþturduðunu hatýrlatan uzmanlar, kýþ þartlarýnda kýþlýk lastik kullanýlmasýnýn hayati önem taþýdýðýný ifade ediyorlar. Kýþ þartlarýna uygun lastik kullanýlmamasý durumunda aracýn yol tutuþunun azalacaðýný, buna baðlý olarak aracýn hafif virajlarda bile savrulabileceðini, fren mesafesinin uzayacaðýný belirten uzmanlar, bunun da maddi hasarlý, yaralanmalý ve hatta can kaybýna yol açan kazalara yol açabileceðini vurguluyorlar. Sürücülerin bir çoðunda ''kýþlýk lastiklerin kar ve buz þartlarýnda gerekli olduðu'' gibi yanlýþ bir algýnýn bulunduðunu belirten uzmanlar, hava sýcaklýklarý 7 derecenin altýna düþtüðünde mutlaka kýþlýk lastiklerin takýlmýþ olmasý gerektiðini ifade ediyor. Uzmanlara göre, yazlýk lastikler 7 derecenin altýndaki hava sýcaklýklarýnda özeliklerini kaybederek sertleþiyorlar ve sertleþen lastiðin yol tutuþ özelliði azalýyor, fren mesafesi uzuyor. Kýþlýk lastikler ise soðuk havaya ve ýslak zemine uygun malzemeden üretiliyorlar ve soðuk havalarda güvenli bir sürüþe imkan saðlýyor. Uzmanlar, Türkiye þartlarýnda mevsim normallerine göre en geç Kasým ayýnýn baþýnda kýþlýk lastiklerin takýlmýþ olmasýný, Nisan baþýnda da yazlýk lastiklere geçilmesini tavsiye ediyor. Bir kýþlýk lastikle binek araçlarda ortalama 50 bin kilometre, 4x4 araçlarda 30 bin kilometre yol yapýlabildiðini belirten uzmanlar, bu kilometreler yapýldýktan sonra lastiklerin yenilenmesi gerektiðini ifade ediyor. Uzmanlar, hiç kullanýlmasa bile lastiðin ömrünün 4 yýl olduðunu, 4 yýldan sonra lastiðin özelliðini kaybettiðinin altýný çiziyorlar TRAFÝK VE KASKO SÝGORTALARINI KONTROL EDÝN Araç sahiplerine, kýþa girmeden önce mutlaka trafik ve kasko sigortalarýný da kontrol etmesi önerisinde bulunan uzmanlar, süresi dolan sigortalarýn mutlaka yenilenmesi gerektiðini belirtiyor. Araçlarýn muayene süresi dolanlarýn da, araçlarýnýn muayenelerini yaptýrmalarý gerektiðini hatýrlatan uzmanlar, tüm bu uyarýlarýn sürücülerin kýþ þartlarýnda güvenli þekilde araçlarýný kullanmalarý ve ortaya çýkacak kazalarda masraflarýný azaltmalarý için önemli olduðunun altýný çiziyor. Kýþa girerken akü bakýmýnýn da çok önemli olduðunu hatýrlatan uzmanlar, araç sahiplerini akü bakýmlarýný da aksatmamalarý yönünde uyarýyorlar. Sinema 23:15 20:00 19:55 Transformers Ayýn karanlýk yüzünde yatan inanýlmaz gerçek dünya için büyük bir tehdit oluþturmaktadýr. Ýyi ve kötü robotlar Dünya üzerinde bir kez daha karþý karþýya gelir. Ýnsanlýðýn yaptýðý bir hata sonrasý dünyanýn tarihinin en büyük savaþýna tanýk oluyoruz. Aya yapýlan yolculuk sonrasýndaburada bulunan bir Decepticon u canlandýran insanoðlu kendini yine Decepticonlar ile bir savaþýn içinde bulur. Heyecan dozu daha da arttýrýlmýþ olan serinin üçüncü filminde olaðan üstü bir dekor ve teknoji kullanýlmýþ. Bu kez robotlar çok daha güçlü ve geliþmiþ. M.Ö Tarih öncesi dönemlerde gizemli savaþçýlardan oluþan bir grup, bir kabileyi yaðmalayýp köyün güzel kýzý Evolet'i kaçýrýr. Aralarýnda D'Leh'in de olduðu köyün delikanlýlarý intikam almak ve esirleri kurtarmak için yollara düþerler. Avcý grubu, yollarda sivri diþli kaplanlardan, insan suretindeki bir tanrýnýn yönettiði vahþi bir düzene kadar pek çok tehlike beklemektedir. Avcýlar, köleleþtirilen esirleri kurtarmak için hayatlarý pahasýna mücadele verirler. Kurtlar Vadisi Pusu Polat Alemdar, Aksaçlý görevini Hoca'ya devredip KGT'nin baþýna geçer ve Abdülhey Çoban'ýn intikamýný almak için yemin eder. Tapýnakçýlar dýþýnda IÞÝD, FBI gibi küresel güçlerin resmi ve gayr-ý resmi ekipleri de Polat Alemdar ve ekibini yok etmek için savaþacaklardýr.saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Aksiyon, Macera) Oyuncular : Necati Þaþmaz, Çiðdem Batur, Ali Buhara Mete, Cahit Kayaoðlu, Erhan Ufak, Gaye Gürsel Yönetmen : Doðan Ümit Karaca Ozan Doðulu Þarkýcý Kenan Doðulu'nun aðabeyi ve besteci merhum Yurdaer Doðulu'nun oðludur. Annesi ise Serpil Doðulu'dur. Canan Doðulu adýnda moda ve tasarým ile ilgilenen bir kýz kardeþi vardýr. Aslen Gaziantep'lidir.Uzun bir süre Sezen Aksu'nun orkestra þefliðini yapmýþtýr, þimdilik ise yoðun tempo dolayýsýyla kendisini daha çok kardeþinin albüm ve konser çaliþmalarýna vermiþtir. Ayrýca kendi müzik projesi olan "Ozan Doðulu Live Project"i muhteþem ve eþsiz DJ performanslarýyla çesitli mekanlarda ve etkinliklerde baþariyla yürütmektedir. Ozan Doðulu piyanoyla çocukken tanýþtý ve Zeki Müren dahil olmak üzere birçok sanatçýnýn arkasýnda çaldý. Gününün birçok vaktini piyano çalmaya adadý ve konservatuarý birincilikle bitirdi yýlýnda Bursa'da Sezen Aksu konserinde tanýþtýðý hayatýnýn aþký Ece Yosmaoðlu ile birliktedir. Çift 18 Aralýk 2007 tarihinde Maslak Refresh The Venue'de evlenmiþtir. Ilk kýzlarý Arya, 24 Mayýs 2008 tarihinde dünyaya gelmiþtir. 15 Haziran 2010 tarihinde DMC'den 130 Bpm isimli ilk albümünü çýkarmýþ ve bu albümde sanatçýya Sezen Aksu, Tarkan, Kenan Doðulu, Sýla, Ferhat Göçer, Ajda Pekkan, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Agusev Brass Band eþlik etmiþtir.[1] Albümün ilk video klibi sözlerinin Sýla'ya ve müziðinin Ozan Doðulu'ya ait olduðu "Alain Delon" isimli þarkýya çekilmiþ ve Haziran ayýnda gösterime girmiþtir. Ýkinci klip ise Ziynet Sali'nin seslendirdiði "Sen Mutlu Ol" þarkýsýna çekilmiþtir. ETLÝ BOHÇA BÖREÐÝ Malzemeler 4 Su Bardaðý Un 1 Su Bardaðý Su 2 Yumurta, 1 Yumurta Sarýsý 1 Su Bardaðý Yoðurt 1 Çay Bardaðý Sývýyað 1 Paket Kabartma Tozu 250 gr. Erimiþ Margarin Tuz Ýç Malzemesi 350 gr Küçük Doðranmýþ Kuþbaþý Kuzu Eti 3 Çorba Kaþýðý Sývýyað 3 Soðan Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Çukur bir kaba unu boþaltýn. Ortasýný havuz gibi açýp 2 yumurta, yoðurt, sývýyað, süt, kabartma tozu ve tuz ilave edin. Orta yumuþaklýkta bir hamur yoðurun. Ceviz büyüklüðünde parçalar koparýp unlayarak tabak büyüklüðünde açýn.hamurlarý erimiþ margarinle yaðlayýn. Dört kenarýný ortada birleþtirerek kare haline getirin. Unlayýp merdane ile kare þeklinde geniþletin.kuþbaþý etleri kendi suyunda hafifçe kavurun. Soðanlarý piyazlýk doðrayýn. Sývýyað ile birlikte ete ilave edin. Çok az su ekleyip piþirin. Suyunu çekince karabiber ve tuz serpin.ýç malzemesi soðuduktan sonra hazýrladýðýnýz hamurun ortasýna yerleþtirin. Kenarlarýný ortada birleþtirip üzerlerine yumurta sarýsý sürüp sýcak fýrýnda piþirip servis yapýn. Bizim sözlerimizin hepsi nakit, baþkalarýnýnki nakildir. Nakil, nakdin fer'idir. Hz.Mevlana Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber 19:45 Keçiörengücü- Trabzonspor 23:00 Dosta Doðru 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:00 Kýlýbýk 21:50 Battal Gazi nin Oðlu 23:50 Haber Saati Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Roman Havasý 23:15 M.Ö :45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu 23: Acil Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Transformers 22:50 Aþkýn Kanunu 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:20 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Maceracý

9 YILDIZ Gönüllerince eðlendiler HABER 9 Dünya Engelliler Günü'nde Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nin ziyaretçileri vardý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar, Belediye Sosyal Ýþler Müdürü Cengiz Özkader, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'ndeki gençlerle birlikte engelli gençlerin fýrsat verilirse neleri baþarabildiðini yerinde gördü. Engelli gençler, merkezin müdürü Zehra Betül Özseçer ile birlikte misafirlerini kapýda karþýladý, sonra da misafirlerine merkezi gezdirdi. Önce resim ve çini sergisi ziyaret edildi. Ardýndan müzik sýnýfýnda engelli gençlerin seslendirdiði birbirinden güzel þarkýlar, türküler dinlenildi. Baþkan Yardýmcýsý Candan ve Milli Eðitim Müdürü Büyük detürkülere eþlik etti. Candan ile birlikte diðer ziyaretçiler gençlerin müzik performansýna hayran kalarak, onlarý tebrik etti. Merkezde eðitim alan gençler, misafirlerine ikramda bulunmayý ihmal etmedi. Kokteyl esnasýnda Engelli Eðitim Merkezi öðrencilerinden Vural Kamýþ baðlama eþliðinde türkü söylerken hem ziyaretçiler hem de öðrenciler doyasýya eðlendi. Hitit Üniversitesi'nden Engelliler Günü etkinliði 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birim Koordinatörlüðü tarafýndan program düzenlendi. Hitit Üniversitesi Rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirilen programa Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Sakatlar Derneði Baþkaný Yusuf Hoþnut, Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Gökova Yat Kulübü Yöneticisi ve Paralimpik Yelken Projesi Temsilcisi Mehmet Özçetin, davetliler ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programda Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Ýl Müftülüðü olarak engelli vatandaþlarýn hayatlarýný kolaylaþtýrmak için yapýlan ve planlanan projeler hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi. Pamuklu'nun ardýndan Gökova Yat Kulübü Yöneticisi ve Paralimpik Yelken Projesi Temsilcisi Mehmet Özçetin de "Kiþisel geliþim ve paralimpik yelken" konulu sunum yaptý. Gerçekleþtirilen sunumlarýn ardýndan Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, programa katýlmasý nedeniyle Gökova Yat Kulübü Yöneticisi ve Paralimpik Yelken Projesi Temsilcisi Mehmet Özçetin'e teþekkür plaketi verdi. CHP Milletvekili Köse'den karma eðitim teklifine tepki! CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel Kurulunda yaptýðý konuþmada görüþülmekte olan Hâkimler ve Savcýlar Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna dair kanun teklifinin "44. Maddesinin" teklif metninden çýkarýlmasýný teklif ederek, "Deðerli milletvekilleri, yine bir AK Parti klasiðiyle karþý karþýyayýz. Altý ay önce deðiþtirdiðimiz bir kanunu bugün yine altý ay önceki hâline getireceðiz. Nedir bunun gerekçesi? Bir Aralýk operasyonlarý geçti. Bu sizde bir fobi yarattý. O dönemde hemen ne yaptýnýz? Makul þüpheyi kaldýrdýnýz, somut delillere dayalý kuvvetli þüpheyi getirdiniz. Niye? Soruþturmalarý engellemek için. Maalesef bunda da baþarýlý oldunuz. Bugün iþ sizden artýk kurtuldu, yeniden kanunu deðiþtiriyorsunuz ve makul þüpheyi yeterli hâle getiriyorsunuz. Tabii, bunu nasýl yutturacaksýnýz millete, haziran ayýnda göreceðiz. Þimdi biz bu maddenin tamamen çýkartýlmasýný istiyoruz ama hiç olmazsa, tamamýný çýkartmayacaksanýz bile - çünkü Komisyon ve Hükûmet öyle diyor- bu suç iþlemek için örgüt kurmak suçunu katalog suçlardan çýkartýrsak eðer, yarýn kötü niyetli bir savcýnýn eline bir koz vermemiþ oluruz. Bunu deðerlendirmenizi istiyorum" dedi.19'uncu Eðitim Þûrasýnýn Antalya'da yaptýðý toplantýya da deðinen Köse, "Tabii "Niye Antalya'da?" diye de sormak lazým. Biliyorsunuz Millî Eðitim Bakanlýðýnda ismi "Þûra Toplantý Salonu" olan bir de salon var. Bu salon dururken milyonlarca lira masraflarla beþ yýldýzlý otellerde kimlerin gözünü boyamak istiyorsunuz merak ediyoruz, toplum da, vatandaþlarýmýz da bunu merak ediyor. Yine son yýllarda her eðitim þûralarý toplanmadan önce bir iktidar yanlýsý, her iktidar yanlýsý, iþveren yanlýsý sendika gibi sarý sendika olan Eðitim Bir Sen sendikasý bir açýklama yaptý. Onlar da kendi aralarýnda bir eðitim ve ahlak þûrasý düzenlemiþler, demek ki kendilerinde eksik bir þey buluyorlar. Tabii Millî Eðitim Bakaný burada yok ama sormak istiyorum: Bu Millî Eðitimde din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmenlerinin dýþýnda ya da Eðitim Bir Sen sendikasýnýn üyelerinin dýþýnda okul müdürü ya da müdür yardýmcýsý olacak hiç öðretmen yok mu? Tabii bunu da sorgulamak gerekiyor. Bu Hükûmetin yancýsý olan sendika bir þey söylemiþ; demiþ ki: "Karma eðitime son verilsin. Böyle bir talebimiz var. Þûranýn gündeminde yok ama biz þûrada bunu gündeme getireceðiz" diye böyle bir karar almýþlar. Ne demiþler karma eðitime son vermek isterken? Demiþler ki:" Devamsýzlýk azalacak " Baþarý artacakmýþ, okulda da þiddet azalacakmýþ, var mý bilimsel bir verisi? Yok. Var mý bir bilimsel araþtýrma? Yok. Hayatýn içerisinde ayrý yaþamadýðýmýzý göre okullarda ayrý zaman geçirmeyi hangi mantýkla izah ediyorsunuz acaba? Soruyorum ben AK Partili arkadaþlarýma, Hükûmet yetkililerine.yine kadýn ve erkeði taa okul çaðýnda birbirlerinden koparacaksak, o zaman ayný iþyerlerinde de çalýþtýrmayalým biz bunlarý, ayný metroya da bindirmeyelim, otobüse de bindirmeyelim, uçaða da bindirip seyahat ettirmeyelim, Mecliste de oturtturmayalým hep beraber milletvekillerini. Yani niyetiniz ne? Niyet belli, kadýnlarý hep birlikte eve kapatmak, kadýnsýz bir toplum yaratmak. Bu toplumu çok böldünüz. Bu toplumu Kürt- Türk diye böldünüz, Alevi-Sünni diye böldünüz, baþörtülü baþörtüsüz diye böldünüz, hiç olmazsa, cinsiyete dayalý bir bölücülük de yapmayýn, bari bunu yapmayýn. Buradan uyarýyorum, bu Eðitim Þûrasý'ndan alýnacak kararlar gelecek dört yýlýmýz, gelecek kýrk yýlýmýzý etkileyecektir. Bu konuyu hassasiyetle sizler de takip edin. Özellikle, AK Parti'nin kadýn milletvekillerini özellikle uyarmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladý. "Tar-Gel personelinin sorunlarý çözülene kadar mücadelemiz devam edecek" Toç Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Arzu Özkader yaptýðý açýklamada bugüne kadar Tar-Gel personelinin sorunlarýnýn çözümünde Toç Bir Sen'in verdiði mücadeleye deðinerek diðer sendikalarýn bu sorunlarýn çözümünde destek olmak bir yana köstek olduklarýna belirtti.yaklaþýk 10 bin Tar-Gel personelinin kadro almasýnýn Toç Bir Sen'in ve Memur Sen'in baþarýsý olduðunu, mesleki ve özlük haklarýna iliþkin sorunlarýn da yine Toç Bir Sen tarafýndan çözüleceðinin altýný çizen Arzu Özkader, "Bugüne kadar Tar-Gel çalýþanlarýmýz adýna hiçbir kazaným elde edemeyenler, bugün Toç Bir Sen'in büyük mücadelelerle elde ettiði birçok kazanýma ilkesizce sahip çýkmaya çalýþmaktadýr. Biz Toç Bir Sen olarak Köy-Mer sürecinden 1 Ocak 2007'deki Tar-Gel sürecine, 1 Ocak 2007'de baþlayan Tar-Gel sürecinden bugüne kadar daima Tar-Gel çalýþaný kardeþlerimizin yanýnda olduk ve hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadýk. 10 bin civarýndaki mesai arkadaþýmýzýn meslektaþýmýzýn, çalýþanýmýzýn, üyemizin kadro almasý da tamamen bir Toç Bir-Sen ve Memur-Sen baþarýsýdýr. Yetkili sendika Toç Bir Sen olarak gerek Toplu Görüþme masalarýnda, gerek bakanlýk içi, gerek bakanlýk dýþý aktörlerle Tar-Gel projesi ve Tar-Gel personelinin kadro sorununu teferruatlý bir biçimde anlatarak kadroyu aldýk. Þimdi diðer bir sorun olan köyde istihdamýnda bitirilerek, arkadaþlarýmýzýn emsal meslektaþlarý ile eþit þartlara kavuþmasý için verdiðimiz mücadeleyi de yýlmadan büyük bir kararlýlýkla sürdürüyoruz. Sorun yetkili sendika olarak Toç Bir Sen'in sorunudur ve bu yetkinin sorumluluðuyla siz Tar-Gel personeli kardeþlerimiz mesleki haklarýnýza kavuþuncaya kadar da mücadelemiz devam edecektir" dedi. "Engelli olmak, hayatýn içinde olmak için engel deðildir" Çenesiz Parliament Ceramic Foruma katýldý Türkiye Seramik Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Erdem Çenesiz European Parliament Ceramic Foruma katýldý. Çenesiz, Avrupa Parlamentosunda yapýlan European Parliament Ceramic Forumnda Türkiye'yi temsil etti. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayýnlayan Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, "Tüm dünyada 3 Aralýk Engelliler Günü toplumun engelliler konusunda dikkatini çekebilmek ve daha duyarlý olmalarýný saðlamak için her yerde çeþitli etkinliklerle kutlamalar düzenleniyor. WHO'ya göre dünya nüfusunda 500 milyon engelli yaþýyor" dedi.türkiye'de nüfusun yüzde 12.29'u yani 8,5 milyon kiþinin engelli olduðunu belirten Okay Erözgün þunlarý belirtti: "Engellilerin herkes gibi 365 günü yaþadýðý gerçeðinin görmezden gelinerek sadece 1 gün için gazete, tv ve kamuoyunda gündeme getirilmemeli. Engelliler için gerekli tedbirler alýnmadýðý için birkaç gün önce kaldýrýma çýkamayarak hayatýný kaybeden engellinin feci sonu daha hatýralarýmýzda tazeliðini korumakta. Ama bu olaydan sonra bile engellileri için hayatý kolaylaþtýracak en ufak bir tedbir gündeme gelememiþ insanlýðýn yaþadýðý bu acý bile konuyu gündeme taþýyamamýþ olmasý ayrýca düþündürücüdür. Engelli olmak, hayatýn içinde olmak için engel deðildir. Özürlü olmak, topluma hizmet etmekten muaf olmak demek deðildir. Ýmkân tanýndýðýnda engelli vatandaþlarýmýz da çok güzel bir þekilde memlekete hizmet borçlarýný ödeyebilmektedirler. Ancak, bu konuda engelli vatandaþlarýmýzýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý gerekmektedir. Engelli kardeþlerimiz bizim birer parçamýzdýr. Onlarýn daha güzel þartlar altýnda hayatlarýný sürdürebilmeleri için her türlü tedbir alýnmalýdýr.bu duygularla tüm engellilerin 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, yaþanmakta olan tüm sorunlarýn en kýsa sürede çözüme kavuþturulmasýný temenni ediyor, tüm engelli vatandaþlarýmýza saðlýklý, mutlu ve baþarýlý bir hayat diliyorum" dedi.

10 YILDIZ Yangýn tatbikatý gerçeðini aratmadý Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nde gerçekleþtirilen yangýn tatbikatý gerçeðini aratmadý. Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi tarafýndan yýlda bir kez yapýlan yangýn tatbikatýna Ýskilip Belediyesi Ýtfaiye Amirliði ile ortaklaþa gerçekleþtirildi. HABER Hastanede düzenlenen tatbikatta senaryo gereði yangýn sireni çalmaya baþladý. Yangýn sirenini duyan memurlar, hastaneyi terk ederken yangýn ihbarý üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangýnýn çýktýðý binaya hýzlýca müdahale ederek yangýný büyümeden söndürdü. Ýçeride bulunan hastalar ise yangýn sýrasýnda yoðun dumandan etkilenmemeleri için itfaiye ekiplerince sedyeler ve itfaiye merdiveni ile kurtarýldýlar. Tatbikata katýlan tüm personelin büyük bir ciddiyetle olaya yaklaþtýðýný belirten hastane Baþhekimi Uzm. Dr. Özlem Ersoy, "Gerçeði aratmayan bir tatbikat gerçekleþtirildi. Katkýlarýndan dolayý tüm personelimize ve tatbikata katýlan tüm ekiplere teþekkür ederim" dedi. Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Yetim Birimi gönüllüsü hanýmlar Çorum'da bulunan yetim ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu Baþkaný Amine Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Amacýmýz yaný baþýmýzdaki yetim yavrularýmýza destek olmak onlarý geleceðe daha iyi hazýrlamaktýr. ÝHH dünyada ve Türkiye'de Altmýþ Binden fazla yetime bakmaktadýr. Bu sayý her geçen gün artmasýna raðmen çok yetersizdir. Dünyada dört yüz binden fazla yetim olduðu gerçeði bizim daha çok çalýþmamýz gerektiðini gösteriyor. Çorum'da bulunan yetim çocuklarýmýza ulaþarak onlarý yetim sponsorluk sistemimize dahil ediyoruz. Böylece yetim çocuðumuzu kendi ayaklarý üzerinde durana kadar desteklemeye devam ediyoruz. Sistem baðýþçýlarýmýzýn yetimler için bize ulaþtýrdýðý yardýmlar ile gerçekleþmektedir. Bir yetim sponsorluðu 10 ÝHH Hanýmlar Komisyonu'ndan yetimlere yardým 90 TL. Duyarlý Çorum halkýný yetim destekleme projemize sahip çýkmaya çaðýrýyoruz. Çalýþmalarýmýzda görev almak isteyen haným kardeþlerimizi Eþref Hoca Caddesindeki ÝHH Ofisimize davet ediyoruz" dedi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü personeli saðlýklý yaþam için yürüdü MÜSÝAD Þube Baþkaný Bekiroðlu'dan Engelliler Günü açýklamasý MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, "Engelliler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Toplumun engelliler konusunda dikkatini çekebilmek ve daha duyarlý olmalarýný saðlamak için çeþitli etkinlikler düzenlendiðini kaydeden Bekiroðlu, "Anayasanýn 10. Maddesin de pozitif ayrýmcýlýk gereði ''engelliler hakkýnda alýnacak tedbirlerin, eþitlik ilkesine aykýrý olamayacaðý'' ifadesi yer alýrken yine 5378 Sayýlý Engelliler Yasasýnýn 15.maddesinde'' Hiçbir gerekçeyle engellilerin eðitim almasý engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve yetiþkinlere, özel durumlarý ve farklýlýklarý dikkate alýnarak, bütünleþtirilmiþ ortamlarda ve engelli olmayanlarla eþit eðitim imkâný saðlanýr'' denilmektedir. Bu sebeple tüm engellilerimizin, Engelliler Gününü en kalbi duygularýmýzla kutlarýz" dedi. Ülkü Ocaklarý'ndan Özel Eðitim Uygulama Merkezine ziyaret Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Üniversite birimi "3 Aralýk Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Çorum Özel Eðitimi Uygulama Merkezini ziyaret ettiler.çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Üniversite Baþkaný Mert Burak Þýk, Engelliler Günü ile ilgili yaptýðý açýklamada, "3 Aralýk Dünya Engelliler Günü'nde "Engelli Kim?" sorusunun sorulmasý gerektiðini ifade etmek ister isek "Engelli fiziki eksikliði olan mý, yoksa bu sorunun bir parçasý olmasýna raðmen bu sorunu hissetmeyenler mi? Bu sorunlara karþý gönül penceresi açýk olanlar mý, yoksa gönül penceresi kapalý olanlar mý engelli? Engelliler Günü'nde asýl sorulmasý gereken soru budur" engelli insanlarýn yaþadýklarý sorunlar sadece kendilerinin deðil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kýsacasý tüm insanlarýn ortak sorunudur.keza bu sorun kanunlarda yer almakta fakat insanýmýz bu sorunu kulak ardý etmektedir. Bakýnýz ki baþta Özürlüler Kanunu, Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesi Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi olmak üzere birçok belge özürlülük sorununu temelde bir insan haklarý sorunu olarak ele almaktadýr. Bu sebeptendir ki Türk milleti olarak engel olmak yerine hep birlikte ve el ele engelleri ortadan kaldýrmalý, engelli kardeþlerimizin eli ayaðý,gözü kulaðý olmalýyýz. Biz Ülkücü Türk gençliði olarak engelli kardeþlerimizin yanýndayýz ve yanýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. Ahmet Ertekin, "Kültür Sohbetleri"ne konuk olacak Çorum Valiliði tarafýndan gerçekleþtirilen "Kültür Sohbetleri" devam ediyor.sohbetlerin bu seferki konuðu emekli Kültür Müdürü Ahmet Ertekin olacak. "Ýskilip'te Çocukluðumdaki Günlük Hayat" konulu sohbet 5 Aralýk 2014 tarihinde Hasanpaþa Yazma Eserler Kütüphanesinde saat 19.00'da yapýlacak. Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi'nin koordinasyonunda ve "Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý" kapsamýnda her hafta Yunus Emre Parkýnda düzenlenen yürüyüþe bu hafta Ýl Saðlýk Müdürlüðü personeli misafir oldu. Yürüyüþe, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýlarý Dr. Hüseyin Göksal, Dr. Funda Karan, Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi, her iki kurumun þube müdürleri ve personeli ile aileleri katýldý. Haber Servisi Ýskilip'te Dünya Engelliler Günü programý Ýskilip'te 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla Ýskilip Bedensel Engelliler Derneði tarafýndan program düzenledi. Dernek binasýnda düzenlenen programa Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip Bedensel Engelliler Derneði Baþkaný Ýsmet Uslu, Ýskilip Þoförler Odasý Baþkaný Abdurrahman Uysal, Bakkallar Odasý Baþkaný Osman Top ve engelli Ýskilipliler katýldý. Programda kýsa bir konuþma yapan Kaymakam Þuayib Gürsoy, "Engelli vatandaþlarýmýzýn topluma uyum saðlamalarý, yaþam standartlarýnýn yükseltilmesi hepimizin görevi olmalýdýr. Engelli bireylerin sorunlarýnýn, çözümü için toplumun her kademesinin uyumlu þekilde çalýþmasý gerekmektedir" dedi. Belediye Baþkaný Recep Çatma ise, kendisinin de bir engelli çocuðunun olduðunu ifade ederek yerel yönetimler olarak Ýskilip'te engellilerin hayatýný kolaylaþtýrýcý düzenlemeleri bir bir gerçekleþtirmeye çalýþacaklarýný söyledi.düzenlenen program sonrasý engelli katýlýmcýlara Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlanan "Bedri Rahmi Eyüboðlu Adýna Hikayeler" kitabý hediye edildi. Engelli Ýskiliplilerin kendilerine aktardýklarý sorunlarýný da dinleyen Gürsoy ve Çatma program sonrasý katýlýmcýlarla hatýra fotoðrafý çekindikten sonra dernekten ayrýldý. Dernek Baþkaný Ýsmet Uslu ise, düzenlenen programa katýlan ve bu anlamlý günde kendilerini yalnýz býrakmayan herkese teþekkür etti. "Alaca'nýn en büyük medeniyet projesi Koçhisar Barajýdýr" Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Çorum Radyo Televizyonu (ÇRT) de yayýnlanan ve Ayhan Aykanat'ýn sunduðu "Yerel Gündem" programýna konuk oldu. Programda açýklamalarda bulanan Baþkan Eyvaz, iþsizlik ile ilgili yöneltilen soruya "Koçhisar en büyük medeniyet projesidir. Çorum'un en büyük tarým arazisine sahibiz ve Koçhisar Barajý ile birlikte tarým arazilerimiz sulanabilir hale gelecek. Ciddi oranda tarým iþçisi ihtiyacýmýz var. Ancak vatandaþlarýmýzýn büyük kýsmý bu iþi tercih etmiyor" diyerek yanýt verdi. Nüfus ve göç problemine iliþkin sorulan soruya cevap veren Belediye Baþkaný Eyvaz, "Alaca'da göç problemi yaþýyoruz bu doðru. Ancak son zamanlarda bu azaldý. Köylerde göç kaybý yaþýyoruz ancak merkez de azaldý. Merkezde göç probleminin önlenmesinin en önemli bir sebebi de son dönemlerde yapýlan yatýrýmlardan kaynaklanýyor. Alaca'da kalan insanlar iþsizlik sebebiyle göç ediyor. Göç problemini önlemek adýna bizim yaptýðýmýz projeler var. Bunlardan en önemlisi Koçhisar Barajý. Alaca'nýn en büyük medeniyet projesi Koçhisar Barajý vardýr. Koçhisar barajý bitti. Hüseyinova çok kýymetli bir ovadýr. Þu haliyle Alaca'da en büyük sulanabilir araziye sahibiz. Koçhisar barajýndan sonra sulanabilir arazilerin hepsini sulamýþ olacaðýz" dedi. Eyvaz, programda belediye olarak hayata geçirdikleri projeler hakkýnda bilgi verildi.

11 YILDIZ HABER Muay Thai il birinciliði hafta sonu yapýlan müsabakalar ile sona erdi 11 Minik, yýldýz, genç ve büyükler kategorilerinde bay-bayan toplam 105 sporcunun mücadele ettiði il birinciliðinde 16 hakem görev yaparken dokuz kulüpten sporcular katýldýlar. Minikler ve yýldýzlar kategorilerinde katýlýmýn çok düþük olduðu bir çok sýklette maç yapmadan tek sporcu kürsüye çýktý. Ýl birinciliðine Gençlikspor, Akademispor, HE Kültürspor, Baharspor, Hedefspor, Atýlýmspor, Gençlik Çepnispor ile ilçelerden Alaca, Sungurlu, Osmancýk ve Uðurludað'dan sporcularýn yanýnda konuk olarakta Amasya ve Aydýncýk ilçesinden sporcular katýldýlar. Minik bayanlarda bir, minik erkeklerde beþ, yýldýz kýzlarda dokuz, yýldýz erkeklerde on bir, genç erkeklerde 20, genç bayanlarda sekiz, büyük erkeklerde yirmi iki büyük bayanlarda ise üç sporcunun mücadele ettiði Muay Thai il birinciliðinde yapýlan müsabakalar sonunda sýkletlerinde dereceye giren sporculara madalya verildi. Kürsüye çýkan sporcular ve kulüpleri þöyle: MÝNÝK BAYANLAR: 34 Kg Rabia Aydýn (ferdi); MÝNÝK ERKEKLER: 30 Kg 1. Batuhan Çimen (ferdi), 32 Kg 1. Enes Daðlamaz (ferdi), +45 Kg 1. Furkan Özgenç (ferdi), 2. Ýsmail Oðulcan Demirkaya (Çorum Belediyespor), 48 Kg Süleþman Umut Gökboða (Baharspor. YILDIZ BAYAN: 36 Kg 1, Hilal Nur Uðurlu (HE Kültürspor), 40 Kg 1. Zeynep Beyza Çoban (Alaca Belediye), 42 Kg 1. Leyla Lamia Avcý (Alaca Belediye), 48 Kg 1. Merve Yücel (Osmancýk Belediye), 57 Kg 1. Esma Coþar (ferdi), 2. Özlem Kayabaþý (ferdi), +60 Kg 1. Elif Duman (Gençlik Çepni), 2. Merve Tankal (Hedefspor), 3. Beyza Nur Pak (Alaca Belediyespor). YILDIZ ERKEK: 38 Kg 1. Taha Metin (Alaca Belediyespor), 42 Kg 1. Ahmet Emin Akman (ferdi), 51 Kg 1. Alperen Uzun (ferdi), 54 Kg 1. Arapcan Biçer (Baharspor), 2. Eren Taþkýn (Hedefspor), 3. Erkay Yurtsever (Alaca Belediyespor), 57 Kg 1. Murat Taþkaldýran (Gençlikspor)., 2. Onur Burak Dilekçi (Hedefspor). 60 Kg 1. Onurcan Aslan (ferdi). 67 Kg 1. Ýsmail Doðan (Baharspor).+67 Kg 1. Barýþ Doðan Aydoðdu (Alaca Belediyespor). GENÇ BAYAN: 45 Kg 1. Burcu Akkuþ (Alaca Belediyespor), 51 Kg 1. Adeviye Varan (Hedefspor), 2. Emine Burcu Yýldýrým (HE Kültürspor). 54 Kg 1. Gamze Çýnar (ferdi), 2. Münire Demirci (ferdi). 60 Kg 1. Öznur Eliaðýr (ferdi), 2. Ayþenur Dede (Hedefspor) Kg 1. Zeliha Duman (ferdi). GENÇ ERKEK: 48 Kg 1. Umut Serttaþ (ferdi), 51 Kg 1. Recep Tayyip Güner (ferdi), 2. Buðrahan Bekdamar (ferdi), 3. Mikail Alacam (ferdi). 54 Kg 1. Sezer Süzer (Baharspor). 60 Kg 1. Ömer Faruk Gençkan (ferdi), 2. M. Bilal Eker (Ferdi), 3. Sabri Türksal (Baharspor), 4. Halil ibrahim Özdemin (Ferdi) Kg 1. Hasan Basri Daðlamaz (Çorum Belediyespor), 2. Fatih Kayý (ferdi), 3. Muharrem M. Özdemir (ferdi), Mustafa Kuran (Alaca Belediyespor). 67 Kg 1. Mehmet Akif Avþar (Baharspor), 71 Kg 1. Mehmet Damar (ferdi), 2. Alper Samet Memiþ (ferdi), 3. Kerem Çam (ferdi), 4. Mücahit Ali Süer (ferdi). 75 Kg 1. Mehmet Ceylan (Çorum Belediyespor), 2. Recep Tayyip Aydoðdu (Baharspor). BÜYÜK BAYAN: 54 Kg 1. Gizem Canikli (ferdi), 67 Kg 1. Ýlkay Saðýr (Hedefspor), 2. Kübra Güçlü (ferdi),. BÜYÜK ERKEK: 60 Kg 1. Abdulsamet Uðurlu (HE Kültürspor), 2. Ömer Doðan (ferdi), 3. Mehmet Külcü (ferdi) Kg 1. Hacý Osman Hoþ (ferdi), 2. Sebahattin Topuz (ferdi). 67 Kg 1. Yahya Bozdoðan (Çorum Belediye). 71 Kg 1. Giray Keltepe (Gençlikspor), 2. Mustafa Yalman (ferdi), 3. Nadir Hakan Ayar (ferdi), 4. Hüseyin Bozkurt (HE Kültürspor. 75 Kg 1. Uður Serttaþ (ferdi), 2. Sadýk Kumaþ (ferdi), 3. Mehmet Ali Cebeci (ferdi), 4. Taner Eser (ferdi). 86 Kg 1. Atacan Akça (Baharspor), 2. Murat Görkem (ferdi), 3. Fatih Dumlupýnar (Çorum Belediyespor), 4. Ýhsan Burak Cenan (ferdi) Kg 1. Mehmet Özbolat (HE Kültürspor), 2. Ö. Faruk Küçüksakal (ferdi), 3. Ýhsan Ýsmet Maftan (Gençlikspor), 4. Sacit Karakurt (Baharspor). "1 puana sevindik" Osmancýk Belediyesi'nden engelli öðrencilere jest Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bülent Karagöz, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilçedeki engelli öðrencilerin öðrenim gördüðü Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezini ziyaret etti. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü beraberinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bülent Karagöz ve Ýlçe Milli Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nden panel Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan "Anadolu'nun Ýlk Siyasi Birliði: Hitit Devleti" konulu panel düzenlenecek.panel Boðazkale'de yer alan ve Dulkadiroðullarý Konaklarý'nda yapýlacak.yarýn saat 14.00'da yapýlacak panele konuþmacý Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere ile birlikte engelli öðrencilerin öðrenim gördüðü Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezini ziyaret etti. Öðrencilerle tanýþarak sohbet eden Üçüncü, öðrencilere çikolata ikram etti. Kaymakam Üçüncü, daha sonra sýnýflarý gezerek öðrencilerin çalýþmalarýný inceledi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Osmancýk Belediyesi tarafýndan da Nenehatun Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezinde öðrenim gören öðrencilere hediye hazýrlandý.belediye Baþkan Yardýmcýsý Bülent Karagöz öðrencilere çeþitli hediyeler verdi. olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Öðretim Üyesi Tunç Sipahi, Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýlknur Taþ, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eric Jean katýlacak. Haber Servisi Pazar günü deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karþýlaþan ve bu zorlu deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönerek bir puaný hanesine yazdýran Çatalcaspor'da Basan Sözcüsü Lokman Naroðlu, bir puanýn Zonguldak deplasmanýndan alýnmasýna sevindiklerini söyledi. Zonguldak Kömürspor'un esin favori olarak gösterilen maçtan puanla dönmenin kendilerini mutlu ettiðini söyleyen Naroðlu, 1-0 geriden gelip beraberliði yakalamak ve maçý kazanmak için büyük çaba gösteren oyuncularýný maç sonunda tebrik ettiðini söyleyen Naroðlu, rakiplerine korku verdiklerini söyledi. Geçtiðimiz sezon ligde deplasmanda yine beraberlikle döndüklerini ve Çatalca'daki maçta rakiplerini maðlup ettiklerini söyleyen Naroðlu, bu filmi geçtiðimiz sezon izlediklerini söylemeden geçemedi. Takým olarak iyi bir oyun ortaya koyduklarýný söyleyen Naroðlu, "Zonguldak'a puan ve ya puanlar için gitmiþtik. Çünkü hafta arasý çalýþmalarýmýzý bu yönde yapmýþtýk ve neticede istediðimiz bir puaný alarak evimize dönmüþ olduk. Taksiciyi silahla tehdit edip kendini gezdirtti Çorum'da aracýna bindiði bir taksiciyi silahla tehdit ederek parasýný aldýktan sonra, kenti gezdiren zanlý, polis tarafýndan yakalandý. Bir ticari taksiye binen O.K.E isimli zanlý taksiciyi elinde bulunan tabanca ile tehdit edip kendisini þehrin deðiþik yerlerini gezdirtip, zorla parasýný aldý ve gezerken de tabanca ile havaya ateþ etti. Olayý ihbar alan polis ekipleri aracý hemen takibe aldý. Hýdýrlýk kavþaðýnda suçta kullandýðý tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltýna alýnan ve kendi beyanýna göre isminin M.A.E. olduðunu söyleyen þahsýn yapýlan Gasp zanlýsý yakalandý Ulukavak Mahallesi Ölçek 4. Sokak üzerinde yürürken bir bayanýn kafasýna silahýn kabzasýný vurarak içinde kimlik ve özel eþyalarla birlikte lira paranýn bulunduðu çantayý gasp eden H.K yakalanarak göz altýna alýndý.h.k "Silahla Yaðma" suçundan hakkýnda hazýrlanan tahkikat evraký ile birlikte Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildi. Zonguldak deplasmanýnda ve ayný zamanda taraftarlarýn önünde rakip takým sporseverlerine iyi bir maç izlettirdiðimizi düþünüyorum. Gönül isterdi ki Ýstanbul'a üç puanla dönmek fakat olmadý. Yinede bir puan bizim için çok iyi oldu" dedi. (Spor servisi) teknik incelemesinde gerçek kimliðinin hakkýnda çok sayýda suç kaydý bulunan O.K.E olduðu tespit edildi. O.K.E "Silahlý Yaðma, Genel Güvenliðin Kasten Tehlikeye Sokulmasý, Kiþi Hürriyetinden Yoksun Býrakma, Silahla Tehdit, 6136 Sayýlý Kanunu Muhalefet, Görevli Memuru Silahlý Mukavemet ve Mala Zarar Verme, Baþkasýna Ait kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçlarýndan hakkýnda düzenlenen tahkikat evraký ile birlikte Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna sevk edildi.

12 04 ARALIK 2014 PERÞEMBE Cevizci galibiyet istiyor Bursa Nilüferspor Teknik Direktörü Ferda Cevizci, yaptýðý açýklamada, hafta deplasmanda Batman Petrolspor'la zorlu bir maça çýkacaklarýný ve bu maça en iyi þekilde hazýrlandýklarýný söyledi. Batman Petrolspor maçýný kazanarak, ligde üst sýralarý yakalayarak çýkýþlarýný sürdürmek istediklerini kaydeden Cevizci, " Batman Petrolspor iyi ve güçlü bir ekip. Bu nedenle karþýlaþmanýn zor geçeceðini biliyoruz. Çalýþmalarýmýzý hafta boyunca ona göre yaptýk ve iyi hazýrlandýk. Bu zorlu maçtan galip ayrýlacaðýmýza inanýyoruz. Son haftalarda iyi bir çýkýþ yakaladýk bu çýkýþýmýzý Batman Petrolspor' da yenerek devam ettirmek hedefimiz" dedi. (Spor servisi) Haydi taraftar göster gücünü Ýlk yarýda son 3 hafta virajý Çorum Belediyespor dün ulukavak Nazni Avluca sahasýnda yaptýðý tek çalýþma ile hafta sonu Dr. Turhan Kýlýcýoðlu stadýn da konuk edeceði istanbul temsilcisi gazi Osmanpaþaspor hazýrlýklaýrný sürdürdü. Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþmaya futbolcular tam kadro katýldý. Isýnma koþusunun ardýndan topla çalýþmalar yapan Kýrmýz siyahlýlar, çalýþmanýn son bölümünde yarý alanda taktikçift kale maç yaptýlar. Teknik direktör yavuz Ýncedal, son 3 haftadýr alýnan galibyetler halkasýna gaziosmanpaþa karþsýnda galibiyet ile ayrýlmak için oyun planlarýný skor üzerine kuruyor. Futbolculara antrenmanda sürekli gol yollarýnda son vuruþlarýn etkili yapýlmasý yönünde uyarýlarda bulunduðu görüldü. Ýlk yarýnýn bitimine 3 maç kalýrken Belediyespor son 3 maçtanda puanlar hedefliyor. Ligin ilk yarýsnda kalan son 3 maç ise, gaziosmanpaþa, Darýca gençlerbirliði (D) ve son maç Çorum da Bursa temsilcisi Nilüferspor maçý ile ilk yarý perdesi kapanacak. (Yasin Yücel) Çorum belediyespor kulübü Finansal ve Ýdari As Baþkaný ayný zamanda Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, dün yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýndan geçtiðimiz hafta Batman petrolspor maçý öncesi belediyespor sosyal tesislerini ziyaret eden ve futbolcular ile tanýþan vali Ahmet Kara'ya teþekkür etti. Özbayram yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þunlarý vurguladý; Geçen hafta tesislerimizi ziyaret eden sayýn valimiz baþta olmak üzere Batman Petrolspor maçýmýza gelerek bizleri destekleyen iþ adamlarýmýza, il emniyet müdürümüze, baþ savcý vekilimize, Ak Parti il baþkanýmýza, il müftümüze, daire müdürlerimize, Gençlik Hizmetleri Spor Ýl müdürümüze ve bizleri her zaman destekleyen taraftarlarýmýza kulübümüz adýna teþekkür ediyor, þükranlarýmýzý sunuyoruz. HAYDÝ MAÇA TFF Futbol Sezonu Sportoto 3. Lig 1. Grup 14. Haftasýnda, kendi sahamýz da ve seyircimiz önünde Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek çýkýþýmýz devam etmiþtir. Yine grubumuzda liderliði yakalayabilmemiz için önemli maçlarýmýzdan birisi olan Gazi Osmanpaþa spor maçýnýn önemi bir kat daha artmýþtýr. Geçen hafta oynadýðýmýz Batman Petrolspor maçýnda olduðu gibi ayný birlik ve beraberliðin gösterilmesini arzu ediyor, takýmýmýza destek olmak üzere baþta sayýn Valimiz ve Belediye Baþkanýmýz olmak üzere, TSO Baþkanýmýzý ve üyelerini, siyasi parti temsilcilerimizi, ilimiz bürokratlarýný, kýrmýzýsiyah renklere gönül vermiþ taraftarlarýmýzý ve kýsaca tüm Çorumlu futbol severlerimizi 07 Aralýk 2014 Pazar günü saat 13.30'da Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumunda oynayacaðýmýz Gazi Osmanpaþa spor maçýna davet ediyoruz. Þeklinde yazýlý basýn açýklamasý yaptý. (Spor servisi) Bu kadarý Türkiye de olur...! Gökhan hocaya sürpriz doðum günü Son haftalarda alýnan galibiyetlerle birlikte morallerin yüksek olduðu Çorum Belediyespor'da yardýmcý antrenör olarak görev yapan Gökhan Kaynak'a sürpriz doðum günü kutlamasý yapýldý. Dün yapýlan antrenmanýn bitiminin ardýndan kaleci antrenör Cengiz Tarým ve genç kaleci Muhammed Zahid, saha kenarýnda hazýrlýklarýný yaparak Gökhan Kaynak'a pasta ikram ettiler. Sürpriz doðum günü pastasý karþýsýnda þaþkýnlýðýný gizleyemeyen yardýmcý antrenör Gökhan Kaynak, tüm futbolculara hitaben uzun yýllar baþarýlar dolu hep birlikte bir ömür geçirmeleri dileðinde bulunarak yanan mumlarý üfledi. Kesilen pastanýn ilk dilimini kaptan Nedim, kendi elleriyle hocasýna yedirirken, alkýþlarla sürpriz doðum günü kutlamasý sona erdi. Gökhan Kaynak'ýn 42 yaþýna girdiði öðrenildi. Türkiye Kupasý'nda PTT 1. Lig takýmýný yendiler Hentbol'da dün Türkiye'de belkide bir ilk yaþandý. Bir takým ayný günde iki farklý ilde iki farklý kategoride hentbol maçýna çýktý. Hitit Üniversitesi erkek hentbol takýmý dün sabah saat 09.00'da Amasya'da Hentbol 2. ligine yükselme müsabakalarýnda Mersin ile karþýlaþtý, maçýn ardýndan Çorum'a geldi saat 15.00'de bu kez Ünilig'de Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda karþýlaþtý. Hitit Üniversitesi erkek hentbol takýmý iki gündür Amasya'da devam eden 2. lige terfi müsabakalarýnda mücadele ediyor. Dün ayrýca Ünilig'de Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Çorum'daki maçýnýn ertelenmesi için Hentbol Federasyonu'na baþvurdu. Ancak bu baþvuru Federasyon tarafýndan anlamsýz þekilde reddedildi. Dün gruptan çýkma adýna büyük önem taþýyan maçta sabah saat 09.00'de Amasya'da Mersin Üniversitesi ile zorlu bir maça çýkan Hitit Üniversitesi erkek hentbol takýmý maçýn ardýndan ise hemen yola çýktý ve Çorum'a geldi. Hentbol takýmý dün saat 15.00'de Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda Ünilig'de Erzurum Atatürk Üniversitesi ile karþýlaþtý. SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Kamil Küçükyýlmaz, Mehmet Orakçý (Konya). ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Sefa, Abdulbaki, Emrullah, Ahmet Emre, Mustafa, Burak, Muhittin, Ýrfan, Ýbrahim, Muhammet Ali, Erhan, Tugay, Nedim Alp, Abdülhamit, Cem, Ufuk. ERZURUM ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ : Yusuf Emre, Yunus, Hakan, Sabri, Cumali, Hasan Cemre, Hakan, Ömür, Mustafa Sefa, Yusuf, Emrullah, Serhat, Yusuf Önler, Anýl, Ahmet Zeki. Maç sonucu: 24-8 Zonguldak Kömürspor'un Pazar gün kü rakibi Tuzlaspor, dün Ziraat Türkiye Kupasý A Grubu ilk maçýnda PTT 1. Lig takýmlarýndan Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'u 3-2 maðlup etti. Gaziantep'te oynanan karþýlaþmada 32. dakikada Mehmet Alaeddinoðlu'nun golüyle öne geçen Tuzlaspor, 54 ve 69. dakikalarda yediði gollerle 2-1 yenik duruma düþtü. Tuzlaspor, buna raðmen 78 ve 79'uncu dakikalarda peþ peþe bulduðu gollerle 3-2'lik galibiyete ulaþtý. Ýstanbul ekibini galibiyete taþýyan bu gollerde yine Mehmet Alaeddinoðlu ve Okan Baydemir'in imzasý vardý.(spor servisi) Ýstanbul zirveye yaklaþýyor Antalya Manavgatspor deplasmandan alýnan 3-0'lýk galibiyet, Ýstanbulspor'da moralleri üst seviyelere taþýdý. Manavgatspor karþýsýnda cesur futbolunu ve kazanma isteðini üst seviyelere taþýyan sarýsiyahlýlarda bunun karþýlýðý net bir skorla alýnmýþ oldu. Ýstanbul'a kara yolu ile dönen ve alýnan farklý galibiyetten sonra neþeli bir yolculuk yapan Ýstanbulspor'lu oyuncular, zirve için iddialarýný bir anlamda sürdürmüþ oldu. 3-0'lýk Manavgatspor galibiyetinin ardýndan, Salý günü çalýþmayla Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýna start verdi. Ýlk devrenin son üç maçýný da kazanýp zirve yarýþýndan kopmamak isteyen sarý-siyahlýlarda oyuncular, kendilerine olan güveni iyi neticelerle pekiþtireceklerini söylediler. (Spor servisi)

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu HGYD'den Vali Kara'ya tebrik Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu, Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde bulundular.dün gerçekleþtirilen ziyarete Dernek Baþkaný Birkan Demirci,

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı