Genelge No: 265 Kotasyon Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü. İstanbul, 5 Temmuz 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genelge No: 265 Kotasyon Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü. İstanbul, 5 Temmuz 2007"

Transkript

1 Genelge No: 265 Kotasyon Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 5 Temmuz 2007 Konu: İlgi: Toptan Satışlar Pazarı nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi nde yapılan değişiklik hk tarih ve 246 sayılı Toptan Satışlar Pazarı nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi. Sayın Üyemiz/Genel Müdür, Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli kararına istinaden, tarih ve 246 sayılı Toptan Satışlar Pazarı nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi nin VII. İşlem Fiyatı başlıklı maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Genelge nin son hali ilişikte yeralmakta olup, bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. Saygılarımla, İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI Osman BİRSEN Başkan Ek: Toptan Satışlar Pazarı nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (13 sayfa) EYA/AC/MS

2 TOPTAN SATIŞLAR PAZARI'NIN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI I. AMAÇ İMKB'nda Toptan Satışlar Pazarı nın (TSP) oluşturulmasındaki amaç, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin, Borsa'da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktır. II. DAYANAK Bu Genelge, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği nin 27 inci, İ.M.K.B. Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği nin 28 inci ve İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği'nin 6. maddesine dayanılarak çıkarılmıştır III. KAPSAM Aşağıda belirtilen işlemler Borsa Başkanlığı'nın uygun görmesi halinde TSP'nda gerçekleştirilebilir: 1 Hisse Senetleri Borsa'da İşlem Gören Şirketlerin; a) Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek hisse senetlerinin veya bunları temsil eden belgelerinin, b) Mevcut ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerinin veya bunları temsil eden belgelerinin, önceden belirli olan veya olmayan alıcılara, tahsisli veya toplu olarak satışı, 2 - Hisse Senetleri Borsa'da İşlem Görmeyen Şirketlerden; Özelleştirme kapsamında veya programında bulunan şirketler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu şirket hisse senetlerinin veya paylarının satışı. IV. SORUMLULUK Borsa dışında alıcı ve satıcı arasında anlaşma yapılıp fiyatı belirlenen TSP işlemlerinde, işlemin TSP nda yapılmış olması Borsa nın tekeffülü anlamına gelmez. V. BAŞVURU ve BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TSP nda satış başvuruları işlem yapılmasının talep edildiği tarihten asgari 2 işgünü önce Borsa Başkanlığı na gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte tam olarak yapılır. Hisse senetleri Borsa da işlem gören veya görmeyen özelleştirme kapsamındaki şirketlerde, Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın sahip olduğu payların TSP nda satışında sözkonusu süre aranmayabilir. TSP nda satış başvurularında talep edilen işlem tarihi, SPK nun ilgili düzenlemelerinde belirtilen minimum süreden erken olamaz. 2

3 TSP satışlarında, satıcıların yetkili kıldığı aracı kurumun, örneği Genelge ekinde (Ek:1) yer alan bir başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri Borsa Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. A) Genelge nin III. Maddesi (I) No lu Bendi Kapsamında Yapılan Başvurularda istenecek belgeler: i-) Taraflar ile işleme aracılık yapacak aracı kurum / kurumlar arasında varsa yapılan Aracılık Sözleşmesi yoksa alım-satım emri, ii-) Taraflar tüzel kişi iseler, varsa sözkonusu tüzel kişilerin yetkili organlarınca alınan kararların bir örneği ve yetkililerin imza sirküleri, iii-) Satış, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz niteliğinde ise, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan kayıt belgesi, onaylı izahname ve halka arz sirküleri, iv-) Satış talebinde bulunanların, sahip oldukları ve satışa sundukları payların nominal tutarı ve ayrıntılı dökümünü gösteren liste ve satılacak hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt olup olmadığına ilişkin beyan, v-) Hisse senetlerinin SPK düzenlemelerine göre Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne (MKK) depo edildiğine ilişkin MKK ndan alınan saklama belgesi, vi-) Takas işlemlerinin Takasbank ve MKK nda / Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirileceğine ilişkin açıklama, Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilecek ise alıcı ve satıcı tarafların ibranameleri (Ek:3), vii-) TSP nda Satış Formu (Örneği Ek:2 de yer almaktadır. Formun şekli ve içeriği Borsa Başkanlığı nca değiştirilebilir.) viii-) Satış fiyatını belirleme yöntemine ilişkin açıklamalar, ix-) Örneği Genelge ekinde yeralan Form B formatına uygun olarak hazırlanan satış öncesi ve sonrası Şirket ortaklık yapısı (Ek:4), x-) Borsa tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler. B) Genelge nin III. Maddesi (2) No lu Bendi Kapsamında Yapılan Başvurularda istenecek belgeler: Yukarıdaki belgelere ilave olarak; i-) Hisse senetleri satılacak şirketin yürürlükteki ana sözleşme örneği, 3

4 ii-) Satılacak hisse senetleri üzerinde, senetlerin tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca hisse senetleri üzerinde intifa hakları olup olmadığını belgeleyen ilgili şirketten alınan bir yazı ile hisse senetlerini satacak olanlarının bu konudaki yazılı beyanları, iii-) İşlemin Borsa da yapılmasının gerekçelerine ilişkin açıklamalar, iv-) Borsa tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler. Borsa yönetimi, işlemin taraflarından, gerekli gördüğü bilgi ve belgelerin ilanını isteyebilir veya gideri satıcı tarafından karşılanmak şartıyla, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde uygun gördüğü şekil ve zamanda ilan ettirebilir. Küçük tasarruf sahiplerinin korunması amacıyla, Borsa Başkanlığı TSP'nda yapılacak satış başvurularında, ek koşulların yerine getirilmesini isteyebileceği gibi, sözkonusu başvuruları kabul etmeyebilir. VI. ASGARİ İŞLEM MİKTARI Hisse senetleri Borsa'da işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin TSP da satışında asgari işlem miktarı, ilgili hisse senedi için geçerli özel emir miktarından az olamaz. Bu Genelge nin III. Maddesi (2) No lu bendi kapsamında yapılacak TSP işlemlerinde asgari işlem miktarı Borsa Başkanlığı'nca belirlenir. VII. İŞLEM FİYATI TSP nin işleyiş esasları bakımından işlem fiyatı, başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki esaslar kapsamında belirlenir. Borsa Başkanlığı, alıcı ve satıcı taraflarla ortaklık ilişkisi bulunmayan yetkili kuruluşlarca hazırlanmış bir fiyat tespit raporu varsa gönderilmesini, yoksa böyle bir raporun hazırlanmasını ve fiyat tespit raporunda belirtilen esasların tamamının veya bir kısmının Borsa'da ilân edilmesini şart koşabilir. TSP nda önceden belirlenmiş alıcılara kamu kurumlarınca veya yargı mercilerince belirlenen ya da onaylanan, ancak bu Genelge de belirtilen marjlar dışında kalan bir fiyattan satılabilmesi, fiyatın tespiti ile ilgili bilgilerin Borsa Bülteni nde yayınlanması şartıyla Borsa Başkanlığı nın onayı ile mümkündür. A) Borsa da İşlem Gören Hisse Senetlerinin Fiyatı: Hisse senetleri Borsa da işlem gören anonim ortaklıkların hisse senetlerinin; şirket yönetiminin el değiştirmesi sonucunu verecek miktarda ve anılan anonim ortaklığın dahil olduğu grup dışındaki önceden belirlenmiş alıcı kişilere TSP nda satışında fiyat serbest bir şekilde belirlenir. Hisse senetleri Borsa da işlem gören anonim ortaklıkların dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında TSP nda yapılacak hisse senedi alış veya satışlarına ilişkin işlemler ile şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak TSP işlemlerinde; işleme baz alınacak fiyat başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca 4

5 oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilir. İşlem fiyatı, baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe belirlenir. Bu marjlar dahilinde taraflarca serbestçe belirlenen fiyattan işlemin TSP de gerçekleşmesinin Borsa Başkanlığınca uygun görülmesi, işlem fiyatının Borsaca tekeffül edildiği anlamına gelmez. Ancak, aşağıda belirtilen hallerde TSP işlem fiyatı, fiyat marjları dışında belirlenebilir: a) Hisse senetleri Borsa da işlem gören anonim ortaklıkların Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili tebliği çerçevesinde, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmeksizin TSP nda tahsisli hisse senedi satışı yapmaları durumunda, yukarıda belirtilen fiyat marjları dışında işlem yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu nun yazılı izni aranır. b) Hisse senetleri Borsa da işlem gören anonim ortaklıkların sermaye artırımı ve/veya mevcut ortakların sahip olduğu payların satışı suretiyle yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik yatırımcılara halka arz yoluyla TSP nda hisse senedi satışı yapılması durumunda, TSP nda geçerli fiyat marjlarının uygulanması esastır. Sözkonusu satışlarda, yatırımcı talebini teşvik etmek amacıyla, farklı yatırımcı gruplarına veya farklı ödeme koşullarına bağlı olarak yapılacak ilave prim veya ilave iskonto uygulaması sonucunda oluşacak fiyatlar, Borsa Yönetim Kurulu nca uygun görülmesi halinde, fiyat marjları dışında bulunabilir. c) Yukarıdaki (b) bendindeki TSP işlemlerinde belirli bir süre ile sınırlı olmak üzere alıcılara anlaşma fiyatından ilave hisse senedi alım hakkı verilmesi durumunda, konuya ilişkin bilgilerin önceden gerçekleşen satış işleminde kamuya açıklanması ve işlemin talep edildiği tarihten asgari 2 iş günü önce başvurulması kaydıyla, ilave satış işlemi anlaşma fiyatından TSP nda gerçekleştirilebilir. Ek satış hakkı SPK nın konu ile ilgili düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilebilir. B) Bu Genelge nin III/2. Maddesi kapsamındaki hisse senetlerinin TSP İşlem Fiyatı: Sözkonusu TSP işlemlerinde fiyat, taraflarca serbestçe belirlenir. Borsa Başkanlığı, alıcı ve satıcı taraflarla ortaklık ilişkisi bulunmayan yetkili kuruluşlarca hazırlanmış bir fiyat tespit raporu varsa gönderilmesini, yoksa böyle bir raporun hazırlanmasını ve fiyat tespit raporunda belirtilen esasların tamamının veya bir kısmının Borsa'da ilân edilmesini şart koşabilir. C) İşlem Fiyatına İlişkin Diğer Hususlar: Halka açık ve hisse senetleri Borsa da işlem gören anonim ortaklıkların bu maddenin A bendinin ilk fıkrası dışında kalan hisse senedi satışlarının, bu genelgede düzenlenen fiyat marjları dahilinde olması veya SPK ca marj dışında işlem yapılmasına izin verilmiş olması gerekmekte olup bu bağlamda TSP da gerçekleştirilecek tüm işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu nun 15 inci maddesi son fıkrasında belirtilen, hisse senetleri halka satılan bir anonim ortaklık, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz bir şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi işlemlerde bulunarak yıllık kârını ve/veya mal varlığını azaltamaz hükmü açısından, alıcı ve satıcı halka açık anonim ortaklıkların sorumluluğu bulunmaktadır. 5

6 VIII. İŞLEM ESASLARI TSP nda işlemler peşin esasına göre yapılır. Fiyat adımı 1 (bir) Yeni Kuruştur. Ancak, yapılan işlem peşin olmakla birlikte, Borsa Başkanlığı nca uygun görülmesi halinde ödeme koşulları vadeli olan satışlar yapılabilir; bu durumda vade ve diğer ödeme esasları Borsa Bülteni nde önceden ilân edilir. Pazar da yapılacak alım satım işlemlerinin diğer esasları Borsa Başkanlığı nca belirlenerek Borsa Bülteni nde duyurulur. IX. İŞLEM SAATLERİ TSP kapsamına giren işlemler, saat 11:00-12:00 saatleri arası yapılır. X. İŞLEM TARİHİ VE İŞLEM ÖNCESİ DUYURULAR Borsa Bülteni nde duyurulacak hususlar, Borsa Başkanlığı tarafından belirlenir. Satışa ilişkin bilgilerin SPK düzenlemelerinde öngörülen sürede kamuya açıklanmış olması ve en geç TSP işlem tarihi itibariyle satılacak hisse senetlerinin Borsa da işlem gören statüsüne geçmiş olması halinde, TSP işlemine ilişkin Borsa Başkanlığı onayını takiben işlemin ayrıntıları hakkında Borsa Bülteni nde yapılacak duyuruyu izleyen iş günü TSP işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak, bu Genelge nin III üncü maddesinin (2) nci bendi kapsamında yapılacak satışlarda, TSP işlemine ilişkin Borsa Bülteni nde yayınlanacak duyurunun ilan tarihini izleyen en erken 2. işgünü TSP işlemi gerçekleştirilebilir. Borsa ya başvuru tarihinde satışa konu hisse senetlerinin "Borsa da işlem gören" statüsünde olmaması durumunda hisse senetlerinin Borsada satılabilmesi için SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince işlem yapılması gerekmektedir. Satışa konu hisse senetleri, takas işleminin Takasbank ve MKK nda yapılacak olması halinde sözkonusu düzenleme gereğince MKK tarafından hazırlanan duyurunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesini izleyen en erken 4 ncü iş günü, takas işleminin Borsa dışında gerçekleştirilecek olması halinde ise 6 ncı iş günü TSP nda satılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu ve MKK nın düzenlemelerinde yer alan diğer şartlar saklıdır. TSP nda işlem yapılmasına ilişkin başvuru, başvuru tarihinde ilan edilir. Ayrıca TSP başvurusunun taraflarca geri çekilmesi için Borsa Başkanlığı na başvurulması veya TSP başvurusunun Borsa Başkanlığı nca uygun görülmemesi halinde, bu hususlara ilişkin bilgiler de Borsa Bülteni nde ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili düzenlemeleri kapsamına girecek özel durumlar, satış sonrası ilgililerce Borsa'ya açıklanır ve Günlük Bülten'de ilân edilir. XI. SATIŞ SÜRESİ TSP'nda satım işleminin kaç seans süreceği işleme konu tarafların talebi dikkate alınarak Borsa Başkanlığı'nca belirlenir ve Borsa Bülteni'nde ilân edilir. 6

7 XII. İŞLEMLERİN BÜLTENDE İLANI TSP bilgileri Borsa Günlük Bülteni'nde yer alır. XIII. BORSA PAYI ve TSP PAZAR KAYIT ÜCRETİ TSP'nda gerçekleşen işlemler üzerinden alıcı ve satıcı Borsa üyelerinden, Hisse Senetleri Piyasasında uygulanan tarife esas alınarak Borsa payı tahsil edilir. Ayrıca hisse senetleri Borsa da işlem görmeyen ortaklıkların TSP nda işleme konu olacak hisse senetleri için, satış işlemini talep eden taraf, satışı teklif edilen toplam tutar üzerinden % 0.05 oranında "TSP Pazar Kayıt Ücreti" 'ni peşin olarak öder. Anlaşma yapılan fiyat sözkonusu değil ise, işlemin gerçekleşmesini izleyen gün TSP Pazar Kayıt Ücreti Borsa'ya ödenir. Önceden alıcısı belirli olmayan işlemlerde, talep edilen fiyat üzerinden TSP Kayıt Ücreti işlem öncesi ödenir, işlemin gerçekleşmesi durumunda ödemeye esas alınan fiyattan farklı bir fiyat oluşmuş ise, ödenen ücrette ortaya çıkan farklar izleyen gün Borsa'ya ödenir. Hisse senetleri Borsa da işlem gören ortaklıkların TSP nda alım-satıma konu olacak hisse senetleri için TSP Pazar Kayıt Ücreti alınmaz. Hisse senetleri Borsa da işlem gören veya görmeyen, özelleştirme kapsamındaki şirketlerde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın sahip olduğu payların TSP nda satışında Borsa Payı ve TSP Pazar Kayıt ücreti alınmaz. XIV. TAKAS ESASLARI TSP nda satışa konu olacak hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca "Borsa da işlem gören" statüsünde olması esastır. Bu çerçevede, satışa konu hisse senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince, bu düzenlemede belirtilen sürede satış öncesinde MKK na depo edilmiş olması ve MKK tarafından hazırlanan duyurunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilerek kamuya duyurulmuş olması şarttır. TSP de satılacak hisse senetlerinin en geç işlem tarihi itibariyle Borsa da işlem gören statüsüne geçmiş olması zorunludur. TSP nda yapılan işlemlerin takası işlem gününü izleyen 2. iş günü gerçekleştirilir. TSP'nda yapılacak işlemlerde, nakit takası Takasbank ta müşteri detayında kıymet hareketleri MKK bünyesinde gerçekleştirilir. Ancak, alıcının ve satıcının yazılı talebi ile birlikte Borsa'nın, Takasbank ın ve MKK nın takas işlemlerinde sorumlu olmayacağına dair ibraname vermesi ve Borsa Başkanlığı'nın uygun görmesi halinde takas işlemleri Borsa dışında gerçekleştirilebilir. Borsa dışında yapılan takas işleminin sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler, takas tarihini izleyen 2 iş günü içerisinde başvuruyu yapan aracı kurum tarafından Borsa Başkanlığı na teslim edilir. XV. TAKAS ve SAKLAMA ÜCRETLERİ TSP nda işleme konu olacak hisse senetlerinin takas ve saklama hizmetleri için, Takas ve Saklama Ücretleri tarifesi ve MKK tarafından belirlenen ücret tarifesi uygulanır. 7

8 Ek:1/a BAŞVURU DİLEKÇESİ (Ortak Satışında) İMKB BAŞKANLIĞI NA.. A.Ş. ortaklarından.... nın sahip olduğu Şirket sermayesinin %. una tekabül eden toplam....ytl nominal bedelli hisse senetleri, 1 YTL nominal değerli (. adet) hisse için.. fiyatla alıcı... na Kurumumuz aracılığıyla 1 (alıcı/satıcı üye) Toptan Satışlar Pazarı (TSP) nda satılacaktır. Sözkonusu işlemde beher hisse bedeli.... yöntemi ile belirlenmiştir. 2 Sözkonusu hisse senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince *** tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne depo edilmiş olup, konu *** tarihli Borsa Günlük Bülteni nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. duyuruları kısmında ilan edilmiştir. Bu kapsamda TSP de satılacak hisse senetleri *** tarihi itibariyle Borsa da işlem gören statüsüne geçmiş olacaktır. TSP nda satış işleminin *** tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir VEYA Alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuş olup, takasın gerçekleştirileceği... tarihi izleyen engeç tarihine kadar takas sonuçlarına ilişkin belgeler Borsanıza teslim edilecektir.3 Satışa konu hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Sözkonusu TSP işleminin Borsanız Toptan Satışlar Pazarı ında gerçekleştirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz. 1 Alıcı ve satıcı olarak 2 farklı aracı kurum varsa her ikisi de belirtilecektir 2 Fiyat belirleme yöntemi detaylı olarak belirtilecektir. 3 Satışa konu senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne depo edilmiş olması şart olup, sözkonusu hisse senetleri üzerindeki blokaj İMKB da satılabileceği tarihi izleyen 2. işgünü çözülmektedir. Dolayısıyla takas işlemi hisse senetleri üzerinde blokaj çözüldükten sonra yapılabilecektir. Takas işlemine ilişkin belgeler takası izleyen en geç 2 iş günü içinde gönderilmelidir. Başvuru dilekçesinde işlemin takasının İMKB Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinde gerçekleştirilmesi halinde ilk cümle; aksi durumda ise ikinci cümle kullanılmalıdır. 8

9 Ek:1/b BAŞVURU DİLEKÇESİ (Sermaye Artışında ) İMKB BAŞKANLIĞI NA... A.Ş. (Şirket) nin sermayesinin. YTL dan YTL na artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam.. YTL nominal değerli hisse senetlerinin ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 YTL nominal değerli (. adet) hisse için. fiyatla alıcı. na Kurumumuz aracılığıyla 1 (alıcı/satıcı üye) Toptan Satışlar Pazarı (TSP) nda satılacaktır. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri SPK nun tarih ve.. sayı ile kayda alınmıştır. Sözkonusu işlemde beher hisse bedeli.. yöntemi ile belirlenmiştir. 2 Sözkonusu hisse senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince *** tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne depo edilmiş olup, konu *** tarihli Borsa Günlük Bülteni nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. duyuruları kısmında ilan edilmiştir. Bu kapsamda TSP de satılacak hisse senetleri *** tarihi itibariyle Borsa da işlem gören statüsüne geçmiş olacaktır. TSP nda satış işleminin *** tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir VEYA Alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuş olup, takasın gerçekleştirileceği... tarihi izleyen engeç tarihine kadar takas sonuçlarına ilişkin belgeler Borsanıza teslim edilecektir. 3 Satışa konu hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Sözkonusu TSP işleminin Borsanız Toptan Satışlar Pazarı ında gerçekleştirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz. 1 Alıcı ve satıcı olarak 2 farklı aracı kurum varsa her ikisi de belirtilecektir 2 Fiyat belirleme yöntemi detaylı olarak belirtilecektir. 3 Satışa konu senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne depo edilmiş olması şart olup, sözkonusu hisse senetleri üzerindeki blokaj İMKB da satılabileceği tarihi izleyen 2. işgünü çözülmektedir. Dolayısıyla takas işlemi hisse senetleri üzerinde blokaj çözüldükten sonra yapılabilecektir. Takas işlemine ilişkin belgeler takası izleyen en geç 2 iş günü içinde gönderilmelidir. Başvuru dilekçesinde işlemin takasının İMKB Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesi halinde ilk cümle; aksi durumda ise ikinci cümle kullanılmalıdır. 9

10 Ek:2 TOPTAN SATIŞLAR PAZARI SATIŞ FORMU (HİSSE SENETLERİ BORSA'DA İŞLEM GÖREN FİRMALAR İÇİN ) Hisse Senetleri Satışa Konu Şirket Ünvanı: Satılacak Hisse Senedi Nominal Tutarı: Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%): Satış Yöntemi (Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak/Ortak Satışı): Satan Ortak: Satan Ortağın Mevcut Sermaye İçindeki Payı ve Oranı : Alıcıya İlişkin Bilgiler : Satış Tarihi : Satışa Aracılık Edecek Kuruluş : Satış Fiyatı : Hisse Senedi Üzerinde Bulunan İmtiyazlar: Satılacak Hisse Senetlerinin Üzerindeki İlk kar payı kupon numarası : Hisse Senedi Nominal Tutarı ve Seri No Hakkında Bilgi : (Tertip, Grup, N/H, Seri No:, Küpür, Tutar YTL) Satışa Konu hisse senetlerinin Merkezi kayıt Kuruluşu A.Ş. ne depo edildiğinin İMKB Günlük Bülteni nde ilan edildiği tarih: Örneği Genelge ekinde yeralan Form B formatına uygun olarak hazırlanan satış öncesi ve sonrası Şirket ortaklık yapısı (HİSSE SENETLERİ BORSA'DA İŞLEM GÖRMEYEN FİRMALAR İÇİN ) Hisse Senetleri Satışa Konu Şirket Ünvanı : Satılacak Hisse Senedi Nominal Tutarı : Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%) : Satış Yöntemi (Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak/Ortak Satışı): Satan Ortak : Satan Ortağın Mevcut Sermaye İçindeki Payı ve Oranı: Alıcıya İlişkin Bilgiler : Satış Tarihi : Satışa Aracılık Edecek Kuruluş : Satış Fiyatı : Hisse Senedi Üzerinde Bulunan İmtiyazlar : Hisse Senedi Nominal Tutarı ve Seri No Hakkında Bilgi : (Tertip, Grup, N/H, Seri No:, Küpür, Tutar YTL : 10

11 Ek:3 (İŞLEMİN TAKASI TAKASBANK A.Ş. VE MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. NEZDİNDE YAPILACAK İSE BU BEYANA GEREK YOKTUR) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na / /.. Konu: A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak Toptan Satışlar Pazarı nda gerçekleştirilecek işlem hk. A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak Borsanız Toptan Satışlar Pazarı nda gerçekleştirilecek alış/satış işleminin takası İMKB Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. dışında gerçekleştirilecek olup, sözkonusu takas işleminde İMKB nın, Takasbank A.Ş. nin ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan ederiz. Saygılarımızla, Alıcı ve/veya Satıcı Tüzel kişi ise.a.ş. Yetkili isim ve imza Gerçek kişi ise Ad Soyad İmza 11

12 Ek:4 FORM-B ŞİRKETİN SON DURUM İTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI: A) ORTAKLIK SERMAYESİNİN VEYA TOPLAM OY HAKLARININ EN AZ %10'UNA SAHİP GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR (AYRI AYRI), Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) TOPLAM (1) B) ORTAKLIK YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINDA GÖREVLİ PAY SAHİBİ KİŞİLER (AYRI AYRI), Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) TOPLAM (2) C) ORTAKLIK GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, BÖLÜM MÜDÜRÜ YADA BENZER YETKİ VE SORUMLULUK VEREN DİĞER UNVANLARA SAHİP YÖNETİCİLERİ (AYRI AYRI), Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) TOPLAM (3) 12

13 D) (A), (B) VE (C) ALT BAŞLIKLARINDA BELİRTİLEN HİSSEDARLAR İLE BİRİNCİ DERECEDEN AKRABALIK İLİŞKİSİ BULUNAN PAY SAHİBİ KİŞİLER (AYRI AYRI), Ortağın Adı,Soyadı Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) TOPLAM (4) E) SERMAYE YADA TOPLAM OY HAKKI İÇİNDE %10'DAN AZ PAYA SAHİP OLMAKLA BİRLİKTE, (A) ALT BAŞLIĞINDA BELİRTİLEN TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR İLE AYNI HOLDİNG, GRUP YADA TOPLULUK BÜNYESİNDE BULUNAN TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR ( AYRI AYRI ) Ortağın Adı,Soyadı Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) TOPLAM (5) F) DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK KISIM) Ortakların Sayısı (Belirlenemiyor İse Tahmini Rakam Verilebilir) Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) GENEL TOPLAM ( DİĞER ORTAKLAR) Toplam Sermaye (YTL) Sermaye Oranı (%) 13

14 AÇIKLAMALAR 1) Yukarıdaki tablolar İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5 inci maddesinin Halka Açıklık başlığı altında belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır. 2) Sözkonusu tabloda ortaklar, niteliklerine göre ayrı ayrı alt başlık altında toplanmış olup, her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır. Herhangi bir alt başlık altında tanımlanmış bulunan tablolar doldurulmadığı takdirde, Şirketin bu niteliklere sahip ortağı olmadığı kabul edilecektir. Bu nedenle, Şirketlerin Borsa da İşlem Görme Taahhütnamesi nin 7 nci maddesi uyarınca, bu konuda ortaklarının bilgilerine başvurmaları gerekmektedir. 3) Sermaye Piyasası Kurulu nun özel durumların kamuya açıklanması ile ilgili düzenlemeleri uyarınca, ortaklık yapısında değişme yaratacak hisse senedi alım satım işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Borsa Başkanlığı na en kısa sürede bildirim yükümlülüğü, işlemleri gerçekleştiren ortaklara verilmiştir. Ancak aynı Tebliğ gereğince, bilgisi dahilindeki ortaklık yapısı değişikliklerini, Şirketlerin de Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Borsa Başkanlığı na en kısa sürede bildirim yükümlülüğü vardır. Bu çerçevede, yukarıda verilmiş bulunan Form B nin dikkatli ve özenli bir şekilde doldurulması, ileride çıkabilecek sorunların çözüme kavuşturulmasında önem taşıyacaktır. 14

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER. BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER. BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 i fe İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Toptan Satışlar Pazarı (TSP) hakkında. İstanbul, 25 Temmuz 1996 İlgi : 13.12.1995 tarih

Detaylı

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011

Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü. Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul, 17 Kasım 2011 Sayı : ÎMKB/GDD-010.06.02/4333- Konu : İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi Hk. 12 3 4 5 S 1 = İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Genelge No:379 Kotasyon Müdürlüğü Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, İstanbul,

Detaylı

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü A fc. 15833 Sayı: İMKB/4-GDD-010.06.02, Konıı: Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar. www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 istanbul Tel

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008

Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008 Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008 SERMAYE PİYASASI KURULU KAYDINDA OLUP HİSSE SENETLERİ BORSA DA İŞLEM GÖRMEYEN ŞİRKETLERİN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORSA DA İŞLEM

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. TOPTAN ALIŞ SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. TOPTAN ALIŞ SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI Belge Adı Türü Kodu Onay Tarihi 30/12/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan Onaylayan TOPTAN ALIŞ SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI 04.UUE.03

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU

VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU VARANTLARIN BORSA YA KOTASYONU Alev DUMANLI İMKB Kotasyon Müdür Yardımcısı İMKB 20 Şubat 2010 Mevzuat Aracı kuruluş varantlarının Kurul kaydına alınmasına ve alım satım işlemlerine ilişkin esaslar SPK

Detaylı

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında.

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında. Genelge No146 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü M fe İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Istinye İJ0860 İstanbul Tel. : (0212) 29S 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 31 Ocak 2001 Konu : Borsa dışı lot

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi BİST (İMKB) T+2 TAKASBANK MKK İHRAÇCI Sermaye Piyasası Aracı Fon Aracı Kurum-Banka Müşteriş Müşteriş Müşteri YATIRIMCI ARACI KURUM-BANKA Türk Sermaye Piyasalarının

Detaylı

TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2)

TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Sayı : İMKB/4-GDD-149 12& - 24.24 A fc Konu : Ulusal Pazar ve İkinci Ulusal Pazar'da İşlem Gören Paylar İçin Dönemsel Değerlendirme Esasları Genelgesi hk. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI J. Genelge No:363

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 2 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28870 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ORTAKLIKTAN ÇIKARM A VE SATM A HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri

J Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören İhraççıya İlişkin Kaydileştirme İşlemleri A. GENEL İLKELER 4. Sistem, kaydileştirilecek tüm sermaye piyasası araçlarının ve bunlara bağlı hakların tutulmasını sağlayan, çoklu para birimi ve çoklu dil mantığında çalışan, hesap yapılarının esnek

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/229-1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıklar,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı Sayı :29833736-105.14-E.8921 16.08.2016 Konu : Kira sertifikası ihracı hk. AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. Büyükdere

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Hikmet TURLİN Değ. ve İstatistik Müdürü

Hikmet TURLİN Değ. ve İstatistik Müdürü Genelge No:269 İstanbul, 27.09.2007 Konu : İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları hakkında. İlgi : 12.04.2007 tarih ve 263 sayılı Genelge. Sayın Genel Müdür/Sayın Üyemiz, Borsa Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

EK/1-A Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Hazırlanan Tebliğ Taslağı

EK/1-A Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Hazırlanan Tebliğ Taslağı EK/1-A Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Hazırlanan Tebliğ Taslağı HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE EK TEBLİĞ Seri : I No : 30 Madde 1 - Seri:I, No:26

Detaylı

Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerine İlişkin Esaslar

Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerine İlişkin Esaslar Yavuz AKBULAK SPK Başuzmanı Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerine İlişkin Esaslar Türk Hukuku'na ilk kez 1983 yılında TPKKH 30 sayılı Karar ile giren ve esası faize duyarlı kesimin menkul kıymetler aracılığıyla

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı Sayı :29833736-105.03.01-E.6006 10.05.2017 Konu : Borçlanma aracı ihracı talebiniz hk. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Büyükdere

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI. Genelge No: Kotasyon Müdürlüğü

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI. Genelge No: Kotasyon Müdürlüğü İTANBUL MENKUL KIYMETLER BORAI ayı : İMKB-4-GDİ-010-06-02 -

Detaylı

KOTASYON ÜCRET TARĠFESĠ

KOTASYON ÜCRET TARĠFESĠ 1. PAYLAR ĠÇĠN KOTA ALMA ÜCRETĠ Payların ilk kota alınmasından ücret alınmaz. KOTASYON ÜCRET TARĠFESĠ 2. PAYLAR ĠÇĠN ĠLAVE KOTA ALMA ÜCRETĠ Artırılan sermayenin nominal tutarı üzerinden 3 baz puandır.

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-14.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-14.htm Page 1 of 5 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ORTAKLIK VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135)

TEBLİĞ. ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 135) 20 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29301 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502. Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Sermaye Piyasası Kurulundan : Resmi Gazete 24.06.2004 Sayı : 25502 Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, menkul kıymetlerin Borsa

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.. PAYLARININ KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT ÇERÇEVESİNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1)

KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) KONU: Kar Payı Tebliği (Seri II No:19.1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:27 tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren Seri II No:15.1 sayılı Kar Payı Tebliği 23.01.2014 tarihinde

Detaylı

HALKA ARZIN AŞAMALARI HALKA ARZIN FAYDALARI

HALKA ARZIN AŞAMALARI HALKA ARZIN FAYDALARI HALKA ARZ KILAVUZU HALKA ARZIN FAYDALARI Finansman Geri ödemesiz finansman elde edilmesi. Likidite Payların alınıp satılabilme özelliğine kavuşarak likidite olması, kredilendirmelerde teminat gösterilebilmesi.

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2005/21 Çıkarıldığı Tarih : 05.08.2005 Yürürlük Tarihi : 05.08.2005 Konusu : Üyelerin Pozisyon

Detaylı

İMKB'YE KABUL SÜRECİ

İMKB'YE KABUL SÜRECİ İMKB'YE KABUL SÜRECİ SPK ve İMKB İncelemeleri Şirket hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvuru yapılması durumunda SPK tarafından şirket nezdinde

Detaylı

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde, 17 Mayıs 2010 tarihinde faaliyete geçen Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nın açılması ile

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER. Genelge No: 232 Değerleme ve istatistik Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü. İstanbul, 23 Aralık 2004

4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER. Genelge No: 232 Değerleme ve istatistik Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü. İstanbul, 23 Aralık 2004 4 t Genelge No: 232 Değerleme ve istatistik Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 23 Aralık

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI Şirketimizin; yatırımcılarını korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacı ile kendi paylarını satın almasını

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/36 HAFTALIK BÜLTEN 10/08/2009 14/08/2009 A. DUYURU Kurulumuzun 12.08.2009 tarih 25/706 sayılı Kararı uyarınca; Kurulumuzun 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı ile

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

8.1.4. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

8.1.4. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 8.1.4. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (Seri: VIII, No: 22) (27/10/1993 tarihli ve 21741 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL Denizbank A.Ş A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu na ait izahnamenin başlangıç kısmı ile I. 1., I.2., II., III.1., V. ve X.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı. Genelge No: Endeks ve Veri Müdürlüğü. Sayın Üyemiz/Genel Müdür,

ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı. Genelge No: Endeks ve Veri Müdürlüğü. Sayın Üyemiz/Genel Müdür, M fc Sayı : İMKB-5-GDD-010.07 Konu : Özsermaye Hallerinde Payların Teorik Fiyatlarının Belirlenmesi ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı 2 7 6 04/01/2013 Genelge No: Sayın Üyemiz/Genel Müdür, Yönetim Kurulumuzun

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.10.2012/180-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine,

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI MADDE 3 Tanımlar ve Kısaltmalar (1) Bu Tebliğde geçen; a) Birlikte hareket eden kişiler: Kurulun

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

Varant İhraçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Varant İhraçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Sermaye Piyasası Kurulundan: Varant İhraçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri : III No :? BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve 16.10.2012

Detaylı

a) Gayrimenkul projelerinin vc yatırımlarının finansmanının sermaye piyasası kanalıyla desteklenmesi.

a) Gayrimenkul projelerinin vc yatırımlarının finansmanının sermaye piyasası kanalıyla desteklenmesi. M t Genelge No: Rotasyon Müdürlüğü Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00 Faks : (0212) 298 25 00 İstanbul, 13 Mayıs 1996 Sayın

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Genelge No:349 Rotasyon Müdürlüğü. Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği

Genelge No:349 Rotasyon Müdürlüğü. Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği ayı : İMKB/GDD-010.06.02/ 5 T- Konu : Yabancı Menkul Kıymetler ve Depo ertifikalarının İMKB'de İşlem Görmesine İlişkin Esaslar Genelgesi MENKUL KIYMETLER www.imkb.gov.tr Emirgaıı 34467 Ist.-ınbul Tel :

Detaylı

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00

2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 2011/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI 24 Mart 2011-Perşembe 18:00 SORULAR SORU 1: Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve

Detaylı

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 09 Haziran 2015 günü saat

Detaylı