ŞIKÂYET BAŞVURUSU ÜZERINE İDARE TARAFINDAN ALINAN KARAR. AAA İL MÜDÜRLÜĞÜ Çankaya/ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞIKÂYET BAŞVURUSU ÜZERINE İDARE TARAFINDAN ALINAN KARAR. AAA İL MÜDÜRLÜĞÜ Çankaya/ANKARA"

Transkript

1 ŞIKÂYET BAŞVURUSU ÜZERINE İDARE TARAFINDAN ALINAN KARAR AAA İL MÜDÜRLÜĞÜ Çankaya/ANKARA Tebligatın yapılış şekli İadeli taahhütlü mektupla gönderilme tarihi Tarih:../ / İmza karşılığı elden teslim tarihi Tarih:../ / Faksla gönderilme tarihi Tarih:../ / EKAP üzerinden gönderilme tarihi Tarih: 21/02/2016 Başvuru konusu ihalenin adı ve ihale kayıt numarası Personel Taşıma Hizmeti İhalesi İKN: 2016/ İhale tarihi İhale kararının onaylandığı tarih Başvuru sahibi Başvuru sahibinin ehliyeti Başvuru dilekçesinin idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı Başvuru üzerine hangi tarihte karar alındığı Varsa başvuru üzerine alınan diğer kararlar ve yapılan işlemlerin özeti BB Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. Kazanç İş Merkezi No:1 Şişli/İSTANBUL İstekli / İddiaların incelenmesi için üç raportörden oluşan bir komisyon görevlendirilmiştir. Ayrıca şikâyet başvurusunda belirtilen iddiaların karşılanabilmesi için, ilgili meslek mensuplarından maliyet ve satış tutarı tespit tutanakları talep edilmiştir. Başvuru sahibinin ileri sürdüğü iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti: 1) Şirketlerine ait tarih ve 1111 sayılı iş deneyim belgesinin örneğinin çıkarılması için, ihale tarihinden önce noter onaylı suretinin idareye sunulduğu, idarece görevlendirilen kişinin fotokopisi çıkarılan söz konusu iş deneyim belgesinin üzerine aslının aynıdır ibaresini idare yetkilisinin adı ve unvanını taşıyan kaşenin basıldığı ve mühürlendiği, ancak bu işlemlere karşın idare yetkilisinin belgeyi imzalamadığı, taraflarına verilen belgenin teklif mektubu ekinde idareye sunulduğu, ancak kendilerine gönderilen kesinleşen ihale kararında söz konusu belgenin ihale tarihinden önce aslının değil noter onaylı suretinin sunulması, belge üzerinde idare yetkilisinin imzasının bulunmaması ve belge üzerindeki şerhin aslı idarece görülmüştür şeklinde değil aslı gibidir şeklinde olması gerekçeleriyle uygun görülmediği, idarenin gerekçelerinin yerinde olmadığı, şöyle ki; - Noter tarafından üzerine aslı gibidir şerhi düşülerek yapılan örnek çıkarma işleminde, örneği çıkarılan belgenin asıl belge ile aynı hukuki ispat kudretine sahip olduğu, bu nitelikteki belgelerin asıl belge gibi kullanılabileceği, hukuken aynı ispat kudretine sahip olan ve varlığı sabit olan noter onaylı belgenin idareye sunulması halinde de, bu belgeye dayanılarak idarece gerekli onay işleminin yapılması ve bu şekilde yapılan onayların da kabulünün gerektiği, kaldı ki onaydan kaynaklanan sorunlardan kendilerinin sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı, Kamu 1 / 7

2 İhale Kurulu nun emsal nitelikteki tarih ve 2016/UH.I-2015 sayılı kararında da, ihale tarihinden önce suret işlemleri için idareye sunulan ve aslı gibidir şerhi taşıyan noter onaylı belgelerin de idare tarafından kabulünün gerektiğine karar verildiği, - Belge üzerine düşülmesi gereken şerhin mutlak surette aslı idarece görülmüştür şeklinde olmasının gerekmediği, bu anlama gelecek şerhlerin düşülmesi halinde bunun da kabul edilmesi gerektiği, emsal nitelikteki tarih ve 2015/UH.II-549 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında da bu yönde karar verildiği, ayrıca belge örneğinin çıkarılması işlemindeki sorumluluğun idarede olduğu, bu gerekçeyle belgenin kabul edilmemesinin mevzuata uygun olmadığı, - Uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesi üzerindeki kaşede aslı gibidir şeklinde idarenin şerhi ve yine idare yetkilisinin adı ve unvanının bulunduğu, bu hususların belgenin idare tarafından onaylandığını açıkça gösterdiği, belge örneğini çıkaran görevlinin imzasının bulunmamasının idareden kaynaklanan bir eksiklik olduğu ve teklifin esasına ilişkin bir husus olmadığı, idare yetkilisinin eksik yapmış olduğu bir onay işleminden dolayı belgenin kabul edilmemesi ve bu husustaki sorumluluğun kendilerine yüklenmesinin hukukun genel ilkeleriyle de bağdaşmadığı, kaldı ki 4734 sayılı Kanun un 37 nci maddesinde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak istenilebileceğinin hüküm altına alındığı, Kamu İhale Genel Tebliği nin inci maddesinin (b) bendinde de sunulan belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin idarelerce tamamlatılacağının belirtildiği, emsal nitelikteki Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından verilen tarihli ve E:2015/1494, K:2015/1186 sayılı kararın da bu yönde olduğu, netice itibariyle aktarılan Kanun maddesinin öngördüğü şekilde herhangi bir tamamlatma işlemine başvurulmaksızın belgenin kabul edilmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, Netice itibariyle bahse konu iş deneyim belgesinin belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığına yönelik kesinleşen ihale kararında yer alan gerekçelerin mevzuata uygun olmadığı, belgenin kabulünün gerektiği iddia edilmektedir. 2) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendinde alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından birden fazla teklif vermenin yasak fiil ve davranışlar arasında sayıldığı ve bu davranışta bulunanlar hakkında Kanun da yer alan yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli CC Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif zarfı kapsamında iki adet teklif zarfı sunulduğu, dolayısıyla söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak hakkında yasaklamaya ilişkin işlemlerin başlatılması gerektiği iddia edilmektedir. 3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif zarfı kapsamında sunmuş olduğu, bakım-onarım giderine ilişkin fiyat teklifinde yer alan meslek mensubuna ait beyanda fiyat teklifine dayanak olan tutanakların tarih ve sayısının belirtilmediği, kendi malı olması şartı bulunmayan araçların giderine ilişkin olarak sunulan fiyat tekliflerinde yer alan bedellerin tamamı değil, bu bedel üzerinden hesaplanan amortisman tutarının maliyete yansıtıldığı, yedek parça ve lastik maliyet bileşenlerine ilişkin olarak sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden maliyet ve satış tutarı tespit tutanaklarının meslek mensuplarınca tanzim edilmediği, tutanakların ilgili meslek mensuplarından istenmesi gerektiği, idarenin talebi üzerine belgelerin sonradan tanzimi ihtimali olduğu, dolayısıyla tutanaklara dayanak teşkil eden fatura ve kayıtların da talep edilmesi gerektiği, ihale konusu işte çalıştırılacak araçlara ilişkin olarak sunulan zorunlu mali sorumluluk sigortası ve araç kasko maliyetleri için sunulan belgelerin işin süresinin tamamını kapsamadığı, sigorta şirketi tarafından verilen belgede sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğünün yetkililerine ait imzaların bulunmadığı, söz konusu belgeye sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının da eklenmediği, akaryakıt giderinin tevsiki için EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının kullanılmadığı, bunun yerine fiyat teklifi ile açıklama yoluna gidildiği, söz konusu fiyat teklifinde öngörülen bedelin, ihalenin ilanı ile ihale tarihi arasında EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının en düşüğünden daha düşük bir bedele tekabül ettiği, belirtilen nedenlerden dolayı ihale üzerinden bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir. 4) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen DD Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu teklif mektubunun, şirket müdürü Deha Demre nin vekalet verdiği Emre Elvan tarafından imzalandığı, genel kurulun verdiği açık bir yetki olmadan şirket müdürünün, şirkette herhangi bir ortaklık ve görevi bulunmayan bir kişiyi vekil tayin etmek suretiyle ihaleye teklif sunmasının hukuken mümkün olmadığı, ayrıca vekil tayin edilen 2 / 7

3 Emre Elvan hakkında yasaklama kararı bulunduğu, 4734 sayılı Kanun un 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlandığı, Kamu İhale Kurulu nun tarih ve 2016/UY.III-1763 sayılı kararında da belirtilen şekilde karar verildiği, dolayısıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve hakkında yasaklamaya ilişkin hükümlerinin uygulanması gerektiği iddia edilmektedir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi: İstekli sıfatını haiz ancak teklifi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibi BB Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin iddialarının tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin işlemlere yönelik olduğu, dolayısıyla başvuru ehliyetinin bulunduğu anlaşılmıştır. Öte yandan tekliflerin değerlendirilmesine yönelik şikâyet başvurusunun süresi içerisinde yapıldığı ve diğer şekil şartları bakımından mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, sonuç olarak başvuru sahibinin iddialarının esastan incelenmesi gerektiğine karar verilmiştir. Kararın dayandığı hukuki sebepler, gerekçeleri ve sonucu: Başvuru sahibinin iddiaları ve konuyla ilgili yapılan inceleme sonucu hazırlanan raportör raporunun değerlendirilmesi sonucunda yapılan tespitlere ve verilen kararlara aşağıda yer verilmiştir. 1) tarihinde alınan ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine ilişkin olarak BB Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesi üzerinde aslı idarece görülmüştür şerhi yerine aslı gibidir şerhinin yer aldığı, belge üzerinde şerhi düşen idare yetkilisinin adı ve soyadı ile idarenin mührü bulunmakla beraber imzanın yer almadığı, ayrıca belge üzerinde yer alan noter onayından, idareye sunulan belgenin asıl belge değil aslı gibidir şeklinde şerh taşıyan noter onaylı suret olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespitler çerçevesinde BB Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan söz konusu iş deneyim belgesi, belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı gerekçesine yer verilmiştir. Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. hükmü yer almaktadır. Başvuru sahibi tarafından teklif zarfı kapsamında sunulan uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesi üzerinde yer alan onay ve şerhlerden, ihale tarihinden önce suret çıkarılması amacıyla idareye sunulan belgenin asıl belge değil, aslı gibidir şerhi taşıyan noter onaylı belge olduğu tespit edilmiştir sayılı Noterlik Kanunu nun noterlere vermiş olduğu yetki çerçevesinde, noterlerin belgenin aslını görerek yapmış oldukları örnek çıkarma işleminde, asıl belge ile aslı gibidir şerhi düşülerek çıkarılan örnek arasında ispat gücü bakımından farklılık bulunmadığı anlaşılmış, Kamu İhale Kurulu nun emsal nitelikteki tarih ve 2016/UH.I-2015 sayılı kararı da göz önünde bulundurularak, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Başvuru sahibinin sunmuş olduğu uyuşmazlığa konu belge üzerinde aslı gibidir şeklindeki şerh yer almaktadır. Aktarılan Yönetmelik hükmünden, suret çıkarılması için ihale tarihinden önce idareye sunulan belgeler üzerinde aslı idarece görülmüştür şerhinin olmasının zorunlu olmadığı, bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinde başvuru kapsamında sunulabileceği anlaşılmaktadır. Şikayet başvurusu üzerine yeniden yapılan değerlendirme ve emsal nitelikteki tarih ve 2015/UH.II-549 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında yer alan gerekçelerin dikkate alınması sonucunda, belge üzerindeki aslı gibidir şeklindeki şerhin kabul edilmesi gerektiği, bu husustaki başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. İş deneyim belgesi üzerinde idare yetkilisinin ad ve unvanı, idarenin mührü ve aslı gibidir şeklindeki kaşesi bulunmakla beraber, idare yetkilisinin imzası yer almamaktadır. Suret çıkarılmak üzere idareye sunulan belgelerin usulüne uygun bir şekilde suretinin çıkarılması işleminde idarenin sorumluluğu bulunmakla beraber, basiretli tacir olarak, teklif kapsamında sunulacak belgelerin belgelerin sunuluş şekline uygunluğunun temin edilmesi 3 / 7

4 hususunda nihai sorumluluk isteklilere aittir. Aksine bir kabul isteklilerin teklif hazırlamada gerekli özeni ve sorumluluğu gösterme yükümlülüklerinin bir kenara bırakılması anlamını taşıyacaktır. Öte yandan imza belgelerin sıhhatine ilişkin esaslı bir şekil şartıdır. İmzanın iradeyi yansıtan en önemli araç olduğu dikkat alındığında, imzanın olmamasındaki sorumluluğun kimde olduğundan bağımsız olarak, üzerinde imza bulunmayan bir belgenin de kabul edilmesi mümkün değildir. Benzer bir duruma yönelik olarak Kamu İhale Kurulu tarafından verilen tarih ve 2015/UY.III-1169 sayılı kararda da aynı yönde bir sonuca varılmıştır. Sonuç olarak, ihaleden önce suretinin çıkarılması için idareye sunulan belgenin asıl belge değil noter onaylı belge olması hususu ile belge üzerinde aslı idarece görülmüştür şerhi yerine aslı gibidir şerhinin bulunması hususunda başvuru sahibinin iddiası yerinde görülerek bu hususların belgenin uygun görülmemesine yönelik gerekçeler arasından çıkarılmasına, ancak belge üzerinde onayı yapan idare yetkilisinin imzasının bulunmaması esaslı şekil aykırılı olduğundan ve bu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması mümkün olmadığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin sonucu itibariyle mevzuata uygun olduğuna karar verilmiştir. Ayrıca yeniden yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibinin teklif mektubunun şirketi temsil ve ilzama yetkili Berk Baran tarafından imzalandığı, ancak sunulan imza sirkülerinde yer alan Berk Baran a ait imza ile teklif mektubunda yer alan imzanın birbirinden faklı olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği nin 53 üncü maddesinin teklif mektuplarının taşıması zorunlu şartları düzenleyen ikinci fıkrasının (e) bendi gereğince teklif mektuplarının yetkili kişilerce imzalanması gerektiği, aynı maddenin beşinci fıkrasında taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağının hüküm altına alındığı, bu sebeple başvuru sahibinin teklifinin bu sebeple de mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış ve teklifinin bu sebeple de değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2) Başvuru sahibinin iddiasında belirtmiş olduğu üzere ihale üzerinde bırakılan istekli CC Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfından iki adet teklif mektubu çıkmış, ihale komisyonu üyeleri tarafından bu durum ilk oturumda diğer katılımcılar huzurunda tespit edilerek tutanağa bağlanmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif zarfı kapsamında sunulan, teklif mektuplarının birinin bedel içerdiği, imzalandığı ve kaşelendiği görülmüş, diğer teklif mektubunun ise herhangi bir bedel içermediği, imzalanıp kaşelenmediği, standart form niteliğinde bir teklif mektubu olduğu tespit edilmiştir sayılı Kamu İhale Kanunu nun 4 üncü maddesinde teklif; Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler şeklinde tanımlanmıştır sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendinde ise alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmış ve bu davranışta bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kanun un dördüncü kısmında belirtilen yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir sayılı Kanun un yukarıda yer verilen teklif tanımından da anlaşılacağı üzere teklifin esaslı unsurunu fiyat teklifi nin oluşturduğu, isteklilerce birden fazla teklif sunulduğunun kabulü için teklif bedeli içeren birden fazla teklif mektubunun sunulması gerektiği, teklif bedeli içermeyen mektupların teklif mektubu niteliği kazanamayacağı anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfında birinin standart form olmak üzere iki adet teklif mektubu çıkmış olmasının 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendinde kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin söz konusu iddiasının reddine karar verilmiştir. 3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu, belgelerin başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde yeniden incelenmesi neticesinde; - Bakım-onarım giderini tevsik için sunmuş olduğu fiyat teklifleri üzerinde yer alan meslek mensubuna ilişkin beyanlarda, iddia edildiği üzere tutanaklara ait tarih ve sayının yer almadığı, kendi malı olması şartı bulunmayan araçlar giderlerine ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan fiyat tekliflerinde yer alan bedelin tamamı değil, kiralanacak araçlar isteklinin kendi malıymış gibi değerlendirilerek fiyat teklifleri üzerindeki tutarlar üzerinden hesaplanan amortisman giderinin maliyet hesabına yansıtıldığı tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri ve emsal nitelikteki Kamu İhale Kurulu kararları dikkate alındığında, belirtilen hususlarla ilgili olarak 4 / 7

5 başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. - Yedek parça ve lastik giderlerine ilişkin olarak sunulan fiyat tekliflerine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının tanzim edilmediği iddiasının uygun olup olmadığının tespiti için ilgili meslek mensuplarından satış tutarı tespit tutanaklarının üç iş günü içerisinde idareye teslimi istenmiş, teslim için tanınan süre sona ermesine karşın tutanaklar idaremize teslim edilmemiş, aynı talep ikinci kez yapılmış ancak bu talebe de olumlu bir cevap verilmemiştir. Satış tutarı tespit tutanakları incelenmeksizin fiyat tekliflerinin tutanaklara uygun düzenlendiğini belirleme imkânı bulunmadığından ve tutanakların idaremize teslim edilmemiş olması ile tutanakların tanzim edilmemiş olması aynı hukuki sonucu doğurduğundan, yedek parça ve lastik giderlerine ilişkin olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. - Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve araç kasko giderlerine ilişkin olarak sunulan poliçelerin işin süresini kapsadığı, poliçelerin genel müdürlükten alındığı ve yetkili kişilerin imzasını taşıdığı, bu itibarla söz konusu giderlere ilişkin olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. - Akaryakıt (motorin) giderinin tevsiki için EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatları kullanılmamış, bunun yerine fiyat teklifi ile açıklama yoluna gidilmiştir. Söz konusu fiyat teklifinde öngörülen bedelin, ihalenin ilanı ile ihale tarihi arasında EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının en düşüğünden daha düşük olduğu görülmektedir. Kamu İhale Genel Tebliği nin üncü maddesinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hangi belgelerin sunulabileceğine ilişkin belirleme yapıldığı, istekliler tarafından kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olmak kaydıyla ilan edilen asgari fiyatların aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabilecek yöntemlerden biri olarak sayıldığı, bu bağlamda EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının da bu kapsamda değerlendirilebileceği, bununla birlikte Tebliğ in ilgili maddesi doğrultusunda mevzuata uygun şekilde üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile de açıklama yapılmasına olanak sağlandığı, dolayısıyla akaryakıta ilişkin EPDK tarafından ilan edilen fiyatlar ile açıklama yapılması zorunluluğunun olmadığı, Kamu İhale Kurulu nun emsal nitelikteki tarih ve 2016/UY.II-2359 sayılı kararında da, aynı şekilde değerlendirme yapıldığı, bu itibarla başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, akaryakıt fiyatının tevsiki için üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile ve EPDK tarafından ilan edilen fiyatlardan daha düşük bir bedel esas alınarak açıklamada bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddialarının aksine zorunlu mali sorumluluk sigortası, kasko ve akaryakıt giderleri için yapılan açıklama mevzuata uygun olmakla beraber, kendi malı olma zorunluluğu bulunmayan araçlar ile bakım-onarım, yedek parça ve lastik giderlerine ilişkin olarak yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Özetle ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 4) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi DD Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif mektubu, şirket müdürü Deha Demre nin vekalet verdiği Emre Elvan tarafından imzalanmıştır. - Şirket müdürünün şirket adına Emre Elvan ı vekil tayin etmesi hususu; Şirket müdürü Deha Demre tarafından yetki verilen kişi, Türk Ticaret Kanunu nun 631 inci maddesi uyarınca ticari vekil olarak atanmış bir kişi değil, sınırlı olarak teklif mektubunu imzalama yetkisi verilen kişidir. Ortaklar kurulu kararına bakıldığında da, belirtilen işlemle sınırlı olarak vekalet verme konusunda da şirket müdürü Deha Demre nin yetkisinin sınırlanmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla vekile verilen yetkiyle gerçekleştirilen iş, olağan iş niteliğinde olduğundan ve şirket müdürünün şirketin olağan işleri için üçüncü kişileri vekil tayin etme yetkisi bulunduğundan başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. Nitekim Kamu İhale Kurulu tarafından verilen tarih ve 2015/UM.III-413 sayılı karar ile tarih ve 2016/UH.I-1965 sayılı kararlarda genel kurul kararına gerek bulunmaksızın temsil ve ilzama yetkili şirket müdürünün teklif mektubunu imzalama konusunda vekalet verebileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla şirket müdürünün vekalet verme işlemine yönelik başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 5 / 7

6 - Vekil tayin edilen ve teklif mektubunu imzalayan Emre Elvan ın yasaklı olması hususu; 4734 sayılı Kanun un 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlanmıştır. İhale komisyonu tarafından yapılan yasaklama teyid işlemlerinden, vekil olarak tayin edilen ve bu yetkiyle teklif mektubunu imzalayan Emre Elvan in ihale tarihi itibariyle yasaklı olmadığı, ihale tarihinden ( ) sonraki bir tarih olan da başka bir idarece alınan karar üzerine hakkında yasaklama kararı verildiği görülmüştür. Aktarılan Kanun hükmünde, hakkında yasaklama kararı bulunan kişilerin vekaleten ve başkaları adına ihaleye katılamayacağının belirtildiği, şirket adına teklif mektubunu imzalayan vekil hakkında ihale tarihi itibariyle yasaklama kararı bulunmadığı, dolayısıyla yasaklı bir kişin vekalet ve başkaları adına ihaleye katılması durumunun bulunmadığı, vekilin hukuki durumunun ihale tarihinden sonra değiştiği, dolayısıyla vekil Emre Elvan hakkında verilen yasaklama kararının ileriye yönelik olarak etki doğurması gerektiği, söz konusu şirketle sözleşme imzalanması durumunda vekil Emre Elvan tarafından sözleşmenin imzalanamayacağının açık olduğu, ancak şirketin yasaklı olmayan bir şirket yetkilisi veya bir vekil aracılığıyla da sözleşmeyi imzalanmasının mümkün olduğu, bütün bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, ihale tarihinden sonra vekil hakkında verilen yasaklama kararı nedeniyle şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayacağı, geçici teminatının gelir kaydedilemeyeceği ve hakkında yasaklamaya ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı sonucuna varılmıştır. Nitekim benzer bir olaya ilişkin olarak Danıştay 13. Dairesinin almış olduğu tarih ve E:2015/4576, K:2016/506 sayılı kararda da belirtilen şekilde değerlendirme yapılarak karar verildiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibinin emsal olarak belirtmiş olduğu tarih ve 2016/UY.III-1763 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına konu olayda, vekil tayin edilen kişi hakkında ihale tarihi itibariyle yasaklama kararı bulunduğu, dolayısıyla isteklinin, hakkında yasaklama kararı bulunan bir kişi vasıtası ile ihaleye katıldığı anlaşılmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi, başvuruya konu ihalede ise, vekil tayin edilen Emre Elvan hakkında ihale tarihi itibariyle verilmiş bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. Her iki olaya arasında önemli farklılıklar bulunduğundan, tarih ve 2016/UY.III-1763 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının emsal karar olarak dikkate alınması mümkün değildir. Sonuç olarak, başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine yönelik iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Şikâyetin haklı bulunması halinde, yapılması gereken düzeltici işlemler: Başvuru sahibi BB Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin iddialarının değerlendirilmesi neticesinde; 1) Teklifi değerlendirme bırakılan başvuru sahibinin, teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiğine yönelik iddiasının yerinde olmadığı, 2) İhale üzerinde bırakılan istekli CC Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddiası yerinde olduğundan bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, 3) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi DD Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan istekli CC Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmiştir. Karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresi Kararın bildirimini izleyen 10 gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir. 6 / 7

7 Fatih Fuat Fatin AA İl Müdürü İmza 7 / 7

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ KAMU İHALE KURUMUNA ANKARA

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ KAMU İHALE KURUMUNA ANKARA İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ KAMU İHALE KURUMUNA ANKARA 26 / 02 /2017 Başvuru sahibi BB Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. Kazanç İş Merkezi No:1 Şişli/İSTANBUL Faks: (0312) 1111111 Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ. AA İL MÜDÜRLÜĞÜNE Çankaya/ANKARA. Berk Baran

ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ. AA İL MÜDÜRLÜĞÜNE Çankaya/ANKARA. Berk Baran ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ 15 / 02 / 2017 AA İL MÜDÜRLÜĞÜNE Çankaya/ANKARA Başvuru sahibi BB Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. Kazanç İş Merkezi No:1 Şişli/İSTANBUL Faks: (0312) 1111111 Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 05.04.2017 Davacı : BB Taş. Tem. İnş. Tic. Ltd. Şti. (Vergi Kimlik Numarası: 11111111) Kazanç İş Merkezi No:1 Şişli/İSTANBUL

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI Hakkında ihalelere girmekten yasaklılık kararı olan ve şirketi temsile yetkili olan kişi, şirket hisselerinin yarısından azına ortak olması halinde ihaleye teklif verilebilir mi? KAMU İHALE KURUL KARARI

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu?

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 57 Karar

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No: Eyüp/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No: Eyüp/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Tarsan Tarım İnş.San.ve

Detaylı

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi?

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/023 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 08.04.2015 Karar No :

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan Kazım ÖZKAN Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2017/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Örs-El Deri Ayakkabı

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI İstekli Tarafından İhalede Sunulan Geçmiş Yıllara Yönelik Gelir Tablosunun Sıfır Olması Halinde İlgili Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Sonradan Tamamlatılabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2145 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2145 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. BAŞVURU SAHİBİ: Seril İnşaat

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Has-Demir İnş. Taah. Elk. Taah. Turz. Nak. Harf. San. ve Tic. Ltd. Şti., A. Menderes Cad. Süreyya Kobal Apt. No:1/2 Yakutiye/ERZURUM

BAŞVURU SAHİBİ: Has-Demir İnş. Taah. Elk. Taah. Turz. Nak. Harf. San. ve Tic. Ltd. Şti., A. Menderes Cad. Süreyya Kobal Apt. No:1/2 Yakutiye/ERZURUM TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Has-Demir İnş. Taah. Elk. Taah.

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Burdur İl Özel İdaresi, Bahçelievler Mahallesi Ali Kemal Erdem Bulvarı Ek Bina No: BURDUR

İHALEYİ YAPAN İDARE: Burdur İl Özel İdaresi, Bahçelievler Mahallesi Ali Kemal Erdem Bulvarı Ek Bina No: BURDUR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Efa Turizm ve Seyahat Acentası Limited Şirketi,

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

Birinci Derece Akrabanın (Baba-Oğul) Aynı İhaleye Farklı Şirketler Vasıtasıyla Teklif Vermeleri Mevzuata Uygun Mudur?

Birinci Derece Akrabanın (Baba-Oğul) Aynı İhaleye Farklı Şirketler Vasıtasıyla Teklif Vermeleri Mevzuata Uygun Mudur? Birinci Derece Akrabanın (Baba-Oğul) Aynı İhaleye Farklı Şirketler Vasıtasıyla Teklif Vermeleri Mevzuata Uygun Mudur? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2011/080 Gündem No : 49 Karar Tarihi : 12.12.2011

Detaylı

Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi?

Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi? Teklif Cetvelinde, Herhangi Bir İş Kalemi İçin Sıfır ( 0 ) Fiyat Teklif Edilebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 25947 RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.09.2005 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2005/64 Gündem No

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/ İhale Kayıt Numaralı Düzce 55 Şube Tesis Rehabilitasyonu İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Koç İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Fotokopi Olarak Sunulan Bir Belge, Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilip Sonradan Tamamlatılabilir mi?

Fotokopi Olarak Sunulan Bir Belge, Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilip Sonradan Tamamlatılabilir mi? Fotokopi Olarak Sunulan Bir Belge, Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilip Sonradan Tamamlatılabilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/015 Gündem No : 9 Karar Tarihi : 18.02.2010 Karar No

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ 57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ KAMU ĠHALE MEVZUATI ĠHALELERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġdare Tarafından Ġnceleme ġikayet baģvurusu üzerine inceleme MADDE 10 (1) İhalelere

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. - YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Maslak Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 Sarıyer/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Nurol İnş. ve Tic. A.Ş. - YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Maslak Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 Kat:19 Sarıyer/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Hazantem İnş. Tem. Gıda. Otom. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. İntaş İnş. Tar. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Hazantem İnş. Tem. Gıda. Otom. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. İntaş İnş. Tar. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Toplantı No: 2016/055 Gündem No: 49 Karar Tarihi: 12.10.2016 Karar No: 2016/UY.II-2516 Şikayetçi: Hazantem İnş. Tem. Gıda. Otom. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. İntaş İnş. Tar. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Denizay Yemek Hizmetleri İnş. Turizm Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti., 325 Sok. No: 11/1 Bahçelievler / Konak/İZMİR

BAŞVURU SAHİBİ: Denizay Yemek Hizmetleri İnş. Turizm Taş. Araç Kiralama San. Tic. Ltd. Şti., 325 Sok. No: 11/1 Bahçelievler / Konak/İZMİR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN İBRAZI Ömer KÖSE * I-GİRİŞ İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe sahip olması ve sahip olunan mali yeterliğin

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: York İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çekirge Cad.

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı)

Karayolları Genel Müdürlüğü (Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı) Toplantı No: 2016/031 Gündem No: 5 Karar Tarihi: 25.05.2016 Karar No: 2016/UH.III-1366 Şikayetçi: Apron Proje Mühendislik Müşavirlik İnş. Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ BAŞVURU SAHİBİ: YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Büyükesat

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Vurallar Temizlik Teks. Gıda Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Sipahioğlu Cad. Havsa Apt. No:13/4 Yeşilyurt/ Bakırköy/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Vurallar Temizlik Teks. Gıda Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti., Sipahioğlu Cad. Havsa Apt. No:13/4 Yeşilyurt/ Bakırköy/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2017/850 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/850 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Nil Yapı

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Tunc Turizm ve Sey. Sos. Hizm. Gıda

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Hasan Vardar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. - Pam İnş. ve Turz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Yeniköy Mah. Sarı Asman Sok. No:14/2 Sarıyer/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Hasan Vardar İnş. San. Ve Tic. A.Ş. - Pam İnş. ve Turz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Yeniköy Mah. Sarı Asman Sok. No:14/2 Sarıyer/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Hasan Vardar İnş. San. Ve

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Kumsan Asfalt Beton Mıcır ve İnş. San. ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU. 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı

KAMU İHALE KURUMU. 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme. Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı KAMU İHALE KURUMU 4734 KANUN KAPSAMINDA YAPILAN İHALELERDE Şikayet ve İnceleme Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı 1 İlgili düzenlemeler 4734 sayılı Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde hükümleri İhalelere Yönelik

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tanımlar İkinci Bölüm Başvuru Yolları, Ehliyet

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Tanımlar İkinci Bölüm Başvuru Yolları, Ehliyet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2016/054 Gündem No : 36 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 8 Gündem Konusu : Kamu İhale Kurulunun 02.06.2016 tarihli ve 2016/UY.I-1447 sayılı kararı hakkında açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilgisayar Özel Güv.

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü, 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No: Yıldırım/BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü, 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No: Yıldırım/BURSA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Deha

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE SAYISI: 27099 RESMİ GAZETE TARİHİ: 03.01.2009 DEĞİŞİKLİK: RESMİ GAZETE SAYISI: 27296 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.07.2009 İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ BAŞVURU SAHİBİ: Kur İnşaat A.Ş. - Yedigöze İnşaat Danışmanlık Oto.

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hangi durumlar aritmetik hata olarak kabul edilir? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/062 Gündem No : 21 Karar Tarihi : 27.09.2010 Karar No : 2010/UH.I-2880 Şikayetçi : Karahan Group İnş. Nak.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Samsun Makina Sanayi A.Ş., Yüzüncüyıl Mah.

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA KAMU ALIM İHALELERİNDE VERGİ BORCU

SORU VE CEVAPLARLA KAMU ALIM İHALELERİNDE VERGİ BORCU SORU VE CEVAPLARLA KAMU ALIM İHALELERİNDE VERGİ BORCU Düzenlemeler ve Uyuşmazlık Kararları ÖZET Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde vergi borcu konusu

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: Kağıthane/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: Kağıthane/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Referans Zemin

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 37-b) 4. sırada teklif veren Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları

Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Đhalelere Yönelik Yapılacak Đtirazen Şikâyet Başvuruları Ömer KÖSE MB Muhasebat Kontrolörü I. Giriş Đhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı idari işle işlem

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2044 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2044 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Heltaş İnş.

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik, Yenikent Mah. Öykü Sokak No:9 Derince/KOCAELİ

BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik, Yenikent Mah. Öykü Sokak No:9 Derince/KOCAELİ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Yenal Aldırmaz / Oran Mühendislik,

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır. 55- ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhalelere yönelik baģvurular 1 Madde 54 - (DeğiĢik: 20/11/2008-5812/21 md.) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/2745 İhale Kayıt Numaralı Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/2745 İhale Kayıt Numaralı Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Tek-Art Viltur Tur. Hiz. Org.

Detaylı

TEBLĐĞ. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 28/1/2009 27124 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

TEBLĐĞ. Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 28/1/2009 27124 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 7 Haziran 2014 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 29023 TEBLĐĞ Kamu Đhale Kurumundan: ĐHALELERE YÖNELĐK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLĐĞDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ MADDE 1 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI Ömer KÖSE * I. GİRİŞ Kamu ihalelerine giren firmalar, ihaleyi kazanmak için teklif vermektedirler. Firmaların verdikleri teklifler, yapılan çeşitli ölçümlemeler

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret 46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi aşırı düşük teklif açıklamasında İşçilik

Detaylı

Yasaklama işleminin hukuki

Yasaklama işleminin hukuki İsteklinin Teklif Zarfından Birden Fazla Teklif Mektubu Çıkması Mutlaka Yasaklanmayı Gerektirir mi? BORA YOSUNKAYA* HALİL UZUN** 44 ÖZET Yasak fiil ve davranışlar başlıklı 17 nci maddesinin (d) bendinde,

Detaylı

Şikâyet Başvurusu İlk Önce İdareye Yapılması Gerekirken Kamu İhale Kurumuna Yapılırsa Bu Durumda KİK Tarafından Nasıl Bir Karar Verilir?

Şikâyet Başvurusu İlk Önce İdareye Yapılması Gerekirken Kamu İhale Kurumuna Yapılırsa Bu Durumda KİK Tarafından Nasıl Bir Karar Verilir? Şikâyet Başvurusu İlk Önce İdareye Yapılması Gerekirken Kamu İhale Kurumuna Yapılırsa Bu Durumda KİK Tarafından Nasıl Bir Karar Verilir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 43 Karar

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI Nitelikler: İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek ve bunlara uygun amirlerin talimatlar doğrultusunda işlemler yapmak, Gerekli

Detaylı

42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir.

42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir. 42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir. BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU Bilançosu İncelenen Kişinin Adı ve

Detaylı