EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE"

Transkript

1 EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i

2 KABUL ve ONAY S AYFASI T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü onay ii

3 LG SAYAR MÜHEND SL YÜKSEK L SANS PROGRAMI DO RULUK BEYANI lgili tezin akademik ve etik kurallara uygun olarak yaz ld ve kullan lan tüm literatür bilgilerinin kaynak gösterilerek ilgili tezde yer ald beyan ederim. 12/06/2013 nan nce iii

4 Emniyetli Bir Ulusal A Yap Model Önerisi Ve A Altyap Sistemlerinin Birle tirilmesi T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisli i Anabilim Dal ÖZET Dünyam z h zl bir de im ve dönü üm süreci ya amaktad r. Bu de im ve dönü ümün temelinde, Bilgi ve leti im Teknolojileri (B T) alan ndaki ba döndürücü geli meler yatmaktad r. Bilgi ve bilgiye ba bu teknolojileri üreten, depolayan, kullanan ve pazarlayan konumunda olan toplumlar n ve devletlerin bilgi ça olarak adland lan bu dönemde hem yurtta lar n refah aç ndan hem de uluslararas güç dengeleri aç ndan belirleyici konuma geldikleri bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktad r. Fakat Ulusal Kurumsal ve akademik a lar n bir da kl k içerisinde oldu unu görmekteyiz. Baz kurumlar halen frame relay devreleri kullan rken, baz lar ise SONET altyap na çoktan geçmi durumdad r. Fiber optik altyap n tüm band geni li i kapasitesinin ulusal olarak payla lmas ve bu altyap üzerine kurulmu veya kurulacak modern transmisyon sistemlerinin kurumlar aras bölümlendirilmesidir. Payla m sonunda da kamu kurum ve akademik birimlerin kendi a ihtiyaçlar giderirken, ulusal bütün kurumsal organlar aras nda entegrasyonun olu turulmas r. Bütün bunlar n yan nda, ulusal bütünle ik a lar n büyük güvenlik zafiyetlerin olmas muhtemeldir. Bunun içinde milli güvenlik politikalar n belirlenerek uygulamaya konulmas r. l : 2013 Sayfa Say : 80 Anahtar Kelimeler : Optik a lar, SDH, WDM, MPLS, ATM, Metro Ethernet iv

5 A Proposal for a Secure National Network Model and the Integration of These Network Infrastructure Systems. Trakya University Institute of Natural Sciences Department of Computer Science ABSTRACT Our world is experiencing a rapid process of change and transformation. The underlying causes of this change and transformation are the stunning developments in the field of Information and Communication Technologies (ICT). In this information age it is an undisputable fact that societies and countries that produce, store, use and market these information-based Technologies are in a decisive position not only in terms of international balance of power but also in terms of the welfare of its citizens. However, it can be seen that national corporate and academic networks are in a mess. While some institutions are still using frame relay circuits, others shifted to SONET infrastructure long ago. Sharing all the bandwidth capacity of the fiber-optic infrastructure on a nationwide scale and inter-agency segmentation of the modern transmission systems established or to be established based on this infrastructure. At the end of the sharing, public institutions and academic units meet their own network needs and integration of all corporate bodies is created. Apart from all these, nationally-integrated Networks are likely to have major security weaknesses. For this national security policies must be determined and must be implemented. Year : 2013 Number of Pages : 80 Keywords : Optical Networks, SDH, WDM, MPLS, ATM, Metro Access Networks v

6 ÖNSÖZ Bu çal man n haz rlanmas esnas nda bana yol gösteren, bu alanda çal mam için beni sab rla te vik eden, yard mlar ve deste ini benden esirgemeyen de erli dan man hocam Yrd. Doç. Dr. Andaç AH N MESUT a te ekkür ederim. Haziran 2013 nan NCE vi

7 NDEK LER ÖNSÖZ... vi EK LLER... xi BÖLÜM KAYNAK ARA TIRMASI Fiber Optik Fiber Optik 'e Giri ve Tarihi Fiber Optik Nedir? Fiber Opti in Tarihi Geli imi Fiber Optik letimi Gerçekle tiren irketler Interoute Jad L nk Superonline Mednaut lus Tellcom Pantel TNAP Optik A lar Genel Tan m Fotonik Paket Anahtarlama Etiket Anahtarlama DWDM ve Optik Anahtarlama Yo un Dalga Boyunu Bölerek Ço ullama (DWDM) DWDM' in Geli imi WDM ve TDM Kar la rmas DWDM Sistem Uygulamalar DWDM Sisteminin Üstün Yönleri DWDM Sisteminin Zay f Yönleri MPLS (Çok Protokollü Etiket Anahtarlama ) MPLS nedir? MPLS Teknolojisinin Kullan ld Alanlar MPLS Protokolleri, Fonksiyonlar ve Birimleri Yönlendirme (Routing) : Etiket (Label) : Anahtarlama (Switching) Kontrol Mekanizmas letim Mekanizmas Gönderme Tablosu FEC ( Forwarding Equivalence Class) ELSR (Edge Label Switch Router) LRS (Label Switch Router) Etiket Anahtarlama Gönderme Yap ta lar (LSFC) MPLS Teknolojisinin Çal ma Prensibi Optik A lar n Gelece i vii

8 3. MATERYAL VE METOD Ulusal A da Güvenlik Giri MPLS ve Güvenlik MPLS-VPN MPLS-VPN Mimarisi Sanal Yönlendirme letimi Emniyetli A Altyap lar le lgili Çözümler IPSec Çözümleri SSL Çözümleri Ulusal Veri Merkezi Tasar Ulusal Veri Merkezi Mimarisi Temel Hizmetler Güvenlik Hizmetleri Di er Hizmetler SONUÇLAR VE TARTI MA Sonuçlar Tart ma Ulusal A ve Ulusal Veri Merkezleri Gerekli midir? Sahip Olma Maliyeti Birle tirme (Consolidation) Öneriler...60 KAYNAKLAR ÖZGEÇM viii

9 MGELER C v h E I x b e f P k P r T Emaks :I n bo luktaki h :I n frekans :Plank sabiti :Foton enerjisi :I k iddeti :Enerji konumu :Efektif potansiyel bariyer geni li i :Fiberin optik ç gücü :Fiberin optik giri gücü :Anahtarlama penceresinin maksimum transmisyonu ix

10 KISALTMALAR ARP :Address Resolution Protocol ATM : Asynchronous Transfer Mode EDFA : Erbium-Doped Fiber Amplifier EGP : External Gateway Protocol FDDI : Fiber Distributed Data Interface GMPLS : Generalized MultiProtocol Label Switching ICMP : Internet Control Message Protocol IGP : Interior Gateway Protocol ILP : Integer Linear Program LAN : Local Area Network LED : Light Emitting Diode MAN : Metropolitan Area Network MILP : Mixed-Integer Linear Program MTU : Maximum Transmission Unit OXC : Optical Cross-Connect PMD : Polarization Mode Dispersion PON : Passive Optical Networks RWA : Routing and Wavelength Assignment SDH : Synchronous Digital Hierarchy SOA : Semiconductor Optical Amplifier SONET : Synchronous Optical Network TCP : Transmission Control Protocol TTL : Time To Live TDM : Time Division Multiplexing UDP : User Datagram Protocol VPN : Virtual Private Network VTD :Virtual Topology Design VTR : Virtual Topology Reconfiguration WAN : Wide Area Network WDM : Wavelength Division Multiplexing x

11 EK LLER Sayfa ekil 2.1 Bir fiber optik kablo örne i... 7 ekil 2.2 I n Su Jetleriyle Yönlendirilmesi... 8 ekil 2.3 Fiber Optik Kablo Yap... 9 ekil 2.4 Interoute A Haritas ekil 2.5 Yeni Dijital pek Yolu ekil 2.6 Tüm Dünyadaki Invitel International A ekil 2.7 MedNautilus Fiber Altyap ekil 2.8 Pantel Birle tirilmi ebeke Haritas ekil 2.9 TNAP Topolojisi ekil 2.10 Optik Temelli Ip Ta yan Katman ekil 2.11 Mikroskobik Ayna ekil 2.12 Etiket Anahtarlama Yönlendiricileri le Yönlendirme ekil 2.13 Optik sistemler ve geli imi ekil 2.14 TDM ve DWDM kar la rmas ekil 2.15 DWDM Sistemi ekil 2.16 Etiket Y (Label Stack) ekil 2.17 MPLS Teknolojisinin Çal ma Prensibi ekil 2.18 Sonradaki Hop'un Öncekine Do rudan Ba lanmas ekil 2.19 Kesin ve Kesikli Yönlendirmelerin Kar la mas ekil 3.120Sanal Özel A lar ekil 3.221PPTP Uygulama Kurulumu ekil 4.122Ulusal A Veri Merkezi Topolojisi xi

12 TABLOLAR Sayfa Tablo 4.1 Temel lk Yat m Maliyet Kalemleri. 79 Tablo 4.2 Güncelleme ve Ek Maliyetler xii

13 BÖLÜM 1 1. Dünya üzerinde internetin bir anda geni bir kullan m alan bulmas n ard ndan a teknolojilerinde önemli ölçüde geli meler meydana gelmi tir. Tüm dünyada son birkaç y l içerisinde yüzbinlerce kurumsal ve milyonlarca bireysel internet kullan ortaya ç km r. vmesi sürekli artan kullan say, internetin geni kitlelere ula mas sa layan a altyap n da ayn ivmeyle artan bir ekilde geli mesini, h zlanmas, hizmet kalitesinin ve servis çe itlerinin artmas öngörmektedir. Bundan dolay gerek çok büyük, gerekse küçük çapl servis sa lay lar, hem bu h zl büyümeyi destekleyecek, hem de daha güvenilir ve daha farkl la lm hizmetlerin sa lanmas yönünde kullan lar ndan gelen istekleri kar layacak ekilde kendi altyap lar sürekli yeni durumlara adapte etmek zorunda kalmaktad rlar [3]. Yeni nesil uygulamalar kamusal ve bireysel kullan lar n servis sa lay lara olan ba lant lar n bant geni liklerini geni letmeye zorlam, ayn zamanda servis sa lay lar n kendi altyap lar ve omurgalar nda kulland klar protokolleri daha verimli hale getirmelerini gerektirmi tir. Klasik bilgi ak n yan s ra ses ve görüntü ileti imi de günden güne artmaktad r. Bu yeni çoklu ortam uygulamalar n kullan n artmas a kavram geli tirme zorunlulu unda b rakm fakat h z ve bant geni li i aç ndan mevcut yap lar zorlanmaya ba lam r [1]. Kaynak s nt n yan nda Internet kullan lar n ve trafi in her geçen gün artmas, farkl kullan lara ya da trafik çe itlerine uygulanmas gereken farkl s fland rma 1

14 zorunlulu u ve bu s flara uygulanmas gereken Servis Kalitesi (QoS - Quality of Service) gereklili ini do urmu tur [5]. Bunlar n sonucunda 90'l y llarda ulusal ve kamusal bilgi sistem altyap teknolojileri bütçe için ayr lan ödeneklerde, dünyan n de ik yerlerinde, ülkeye göre de mekle birlikte belli oranlarda art lar kaydedilmi tir. Son zamanlarda özellikle vatanda - e-devlet aras nda ileti im ve kamusal ili kileri ile alakal çe itli veri tabanlar ortaya konularak, internet üzerinden eri im imkanlar artt lm r. Kamusal alanda yap lan altyap projeleri ve planlamalar geli mekte olan ülkelerde hep yanl anla lm, gerçek altyap yerine sadece günlük, ayl k ve y ll k çözümler içeren projelere yönlenmi lerdir. Ba ka bir de le yap lan yat mlar n nerdeyse % 90 oran na yak 3-5 y l içerisinde at l duruma veya eski teknoloji durumuna dü mü tür [4]. Günümüzde bütün dünyada ekonomik alandaki dar bo azlar sebebiyle masraflar n devlet kurumlar istemsiz bir ekilde bütçelerde tasarrufa yönelmeye ba lam lard r. Tasarrufta ilk ad m olaraktan BT altyap lar nda güncelleme ve yeni teknoloji al mlar araka planda b rakm lard r. Bir yönde Ulusal BT altyap iyile tirmeyi ve dönü türmeyi amaçlayan projeler, di er yönde parasal engeller olunca; milli bilgi sistem altyap lar kaynaklar nda amaçlara ula may izin vermeyecek olan projeleri bitirmek seçene i yerine, de imin önünü kapamayacak bütçeleri küçültecek tedbirler üzerinde çal lmaktad r. Bu tedbirler ras yla a da verilen üç a ama ile düzenlenmelidir: Birle tirme: Bir çok kamu kurum ve kurulu lar kendi kadrosunda olan BT personelinin ba ms z bir altyap kurma faaliyetlerini desteklemi tir. Bu ba ms z altyap lar n sonucu ise ayr lokasyonlarda, ayr sistemlerde, ayr portaller kullan larak hem at l yat m, hem de vatanda n kafas nda kar kl k yaratm r. Altyap da yap lacak olan birle tirme, i yükü ve personel tasarrufu sa layacakt r. kaynak kullan : letmelerin altyap tesisi esnas nda veya ileri teknik sorunlarla kar la abilece i öngörüsüne dayanan ve kullan n iç kaynak kullan na göre daha ucuz olan kaynaklar n kullan lmas r. Örne in transmisyon altyap nda kullan lacak olan yönlendirme cihazlar üreten birkaç 2

15 ülke vard r. Milli sermaye ile üretilmesi ve piyasaya sürülmesi y llar ve deneyim gerekece inden çekirdek kaynak kullan nda olmazsa olmazd r. Payla ma: Kurulu lar n herhangi bir sistem ya da uygulama kullan nda, üretici firmalara ödeyece i lisanslama bedelleri veya sa layaca bilgi depolama hizmetinin birden çok kullan r. Böylelikle birim fiyat ölçütünde, toplu al mlar ve ihaleler vas tas yla gözle görülür bir azalma olacakt r. Bütün bu maddeler göze al narak kamusal ve gerekti inde sivil birimlere de hizmet verebilecek; hatta kar getiren, kendini amorti edebilen bir devlet yat haline gelebilecek; Emniyetli Ulusal A ve A Altyap Sistemlerinin Birle tirilmesi konusu gündeme gelmi tir. Var olan internet a her ne kadar küresel i odaklar na hizmet verse de; bu milli altyap da ulusal ç karlara hizmet vermek amac yla tasarlanm r. Yap lan de erlendirme ve ara rmalara bak larak; ülkelerin kendi milli a ve altyap lar kendilerinin kurma iste inin sebepleri; emniyet ile ilgili ihtirazlar, yönetimi elde tutma al kanl, verileri ba ka ülkelerin eline geçmesinden kaynaklanan tepki olarak belirlenmi tir. Bu sebepten dolay tez içinde emniyetli bir altyap ve ulusal güvenlik politikalar gerçekle tirmek için nelerin gerekli oldu u özet halinde verilecektir [3]. Ancak devletler kendi kadrolar nda BT altyap lar sönümleyerek, ihtiyaçlar ortak kaynaklardan sa lamaya ba lad kça; güvenlik, sadelik, h z ve destek hizmetlerinin ivmelenerek yükseldi ini görecektir. Bu durumda kurumlar n BT ihtiyaçlar, uzman kurulu lara devredece i a ikârd r. Ülkemizde Emniyetli Ulusal A gerçekle tirmek maksad yla ayr lan devlet bütçesinin, normal alarak bir AB ülkesi kadar olmad bilinmektedir. Bu durumda yap labilecek en iyi çözüm, mükerrer yat mlardan artacak bütçelerin bu alana kayd lmas olacakt r. Bu a yap olu turulurken, sistemin ithal olan cihaz ve parçalar, en iyi güncel donan m ile ihale edilirken, birim say lar azald için asl nda burada da bir tasarruf söz konusu olacakt r. Bu tez Ulusal A ve buna ba Ulusal Veri Merkezlerinin ülkemizde uygulanabilirli i ve ekonomik alandaki getirileri de erlendirilecektir. 3

16 Çal man n ikinci bölümünde, 1960 lardan itibaren kullan lan ve günümüzde Türkiye de telekomünikasyon altyap olu turan fiber temelli optik a lar ve ço ullama teknolojileri incelenecektir. Üçüncü bölümde di er kamu veri yönetim merkezi kullan m fikirleri de ele al narak son bölümünde tezin bütününü dikkate alan, daha genel bir de erlendirme yap lmaktad r. Bu tez ile; Toplumun, BT teknolojileri sayesinde, kamu alanlar ndaki karar alma süreçlerine i tirak etmesi temin edecek sistemlerin güncellenmesi, Kamu yönetimini, daha saydam ve hesap verecek duruma çekilmesinde destekte bulunulmas, Kamusal hizmetlerinin sunulmas nda, BT teknolojilerden oldukça fazla biçimde faydan larak iyi yönetim kurallar n faal hale getirilmesinde katk sa lanmas, BT teknolojilerinin kullanan vatanda say n artt lmas, BT teknolojisi kapsam nda bütçe harcamalar küçültmek maksad yla, devletin tekrarl k gösteren veya birle tirilebilecek ilgili yat m projelerinin birle tirilmesi, gözlenmesi, sonuç ç kar lmas ve yat m yapacak kamusal birimler aras nda gereken uyulmaman n yap lmas, Ulusal kurulu lar n BT e olan ihtiyaçlar (veri bar nd rma, payla ma ve gösterimi) uygun bütçelerde kamu veri merkez noktalar ndan sa lamas n mali faydalar ve uygulanabilirli ini ara rmak amaçlanmaktad r. 4

17 BÖLÜM 2 2. KAYNAK ARA TIRMASI 2.1. Fiber Optik Fiber Optik 'e Giri ve Tarihi Optik haberle me, duman i aretlerinin, kollar n veya bayraklar n sallanmas ve yans tmak için aynalar n kullan lmas kadar eskidir. 1950'lerin sonu 1960'lar n ba nda, bir RF (Radyo Frekans) jeneratörünün optik e de erini sa layan lazerin ke fi, haberle me için optik dalgalar n kullan lma ihtimali üzerinde büyük bir ilgi uyand r [1]. Bilginin bir noktadan di er bir noktaya ula mas, yani haberle me, ço u kez, bir haberle me altyap kapsam nda, verini ta nmas i lemini yapan bir elektromanyetik dalga üstünde verini bildirilmesi ve modülasyonuyla sa lan r. Ayr lm ta, al nacak yerde de ifre (demodüle) yap larak as l bilgi i areti temin edilir [24]. Ta dalga olarak; mm dalgalar, mikrodalgalar, RF dalgalar ve optik frekansl dalgalar kullan labilir. lke olarak, herhangi bir ta n veri gönderme e i frekans yla yükselir. Fakat, x nlar ve daha k sa dalga boylu olan dalgalar parçac k özelli i belirtirler; bu sebeple, frekans ile büyüyen gürültü ile kar ya kal rlar [1]. Bunlardan ba ka, x nlar madde içinde de gücünü azalt rlar ve yüksek uzakl klara iletemezler. Böylelikle yararl frekanslar n en üst limiti belirir veya ihtimal uzun UV (morötesi) alan meydana gelir. Spektrumun dü ük frekans yönünde 1.0 MHz 5

18 etraf ndaki frekanslar zaten radyo için faydalan r; 1-10 GHz civar ndaki VHF (Very High Frequency) ve UHF (Ultra High Frequency ) bantlar mikrodalga haberle me için kullan r. Bununla beraber, kullan bant geni li i nispeten s rl r. IR (k lalt ) bölge haberle me için iyidir; fakat oda s cakl klar nda siyah cisim mas 10 im'de pik yapar; böylece sistemin tamam so utulmad kça gürültü sorunu büyük ölçüde meydana gelir. Böyle bir a amada, haberle me için en uyguna yak n ta gibi gözlenir ve yak n IR (~ Hz) aras kal r. Lazer, belirtilen frekansta uyumlu bir k kayna r. Artan i, modülasyonu i aret üstüne yüklemenin ve i areti uzun yerlere ta man n yollar aran r [2]. Bir optik haberle me sisteminin ba ca üstünlü ü, zannedildi i gibi bilginin k h yla iletilmesi de il, bant geni li inin yani birim zamanda ta nan bilgi miktar n büyük olmas r. Bir televizyon karesi, ses h ndan 10 3 kat daha büyük kapasite geni li i ister [1]. saca, bilgi ça nda oldu umuzdan, bant geni li i ihtiyac h zl bir ekilde artmaktad r; böylece çok yüksek bit h zlar nda kullan labilen bir iletim sistemine sahip olmak önemlidir. Ayr ca, kullan lan bant geni li i artt kça, sistemin gürültüye ba kl da artar Fiber Optik Nedir? Fiber, ngilizce bir kelime olup Türkçe kar liftir. Lif her türlü maddeyi olu turan ince ve uzun parçalar, ipliksi yap lard r. Bir iplik içindeki pamuk lifleri, yal m amac yla kullan lan cam lifleri ve kaslar olu turan kas lifleri bu tür malzemelere örnektir [1]. Fiber optik ya da Optik fiber, kendi boyunca içinden n yönlendirebildi i plastik veya cam fiberlerden olu mu bir optik fiberdir Fiber Opti in Tarihi Geli imi Romal lar zaman na kadar geri giden zamanlarda cam, fiberler eklinde çekilmi ti.1840'larda, fizikçi Daniel Collodon ve Jacques Babinet n f skiye göstergeleri için su jetleri boyunca yönlendirilebildiklerini gösterdiler. 1854'de, ngiliz 6

19 fizikçi John Tyndall n bükülmü bir su ak nt boyunca ilerleyebildi ini gösterdi; dolay yla k i aretinin bükülebilece ini ispatlad [4]. O bunu bir taraf ndaki delikten ar ya su ak tan bir su tank kullanarak yapt. Su delikten akarken, tank n içini bir lamba ile ayd nlatt. Su yere do ru akarken bir k yay su ak nt izledi. 1880'de,William Wheeler bir kaide üzerinde yerle tirilmi bir elektrik ark lambas ndan elde edilen kullanarak ve borularla evin etraf na yönlendirerek evleri ayd nlatan, oldukça yans kaplamayla astarlanm bir k borular sistemini ke fetti. Viyanal doktorlar Roth ve Reuss 1888'de vücudun içini ayd nlatma için bükülmü cam çubuklar kulland lar [2]. Frans z mühendis Henry Saint-Rene yedi y l sonra ilk televizyon denemesinde k görüntülerini k lavuzlama için bükülmü cam çubuklar sistemini tasarlad.1898'de Amerikal David Smith bükülü bir cam çubuk kullanarak bir dental ayd nlat patenti için ba vurdu [7,10]. ekil 2.1 Bir fiber optik kablo örne i 7

20 ekil 2.2 I n Su Jetleriyle Yönlendirilmesi Dielektrik silindirlerde elektromanyetik yay lman n ilk tam bir teorik analizi 1910'da Hondros ve Debye taraf ndan yap lm r [25]. 1920'lerde, John Logie Baird televizyon için görüntüleri ta mak amac yla effaf çubuklar dizisi kullanma fikrinin patentini ald. Clarence W. Hansell ay eyi kopyalama (facsimiles) için yapt. Ancak Heinrich Lamm, 1930'da bir optik fiber demeti ile bir görüntüyü aktaran ilk ki iydi. Onun niyeti vücudun girilmeyen k mlar görebilmekti [2]. 1951'de, Holger Moeller cam veya plastik fiberleri effaf dü ük indisli bir malzeme ile yedeklemeyi önerdi i fiber optik görüntülemede Danimarka patenti için ba vurdu; fakat Baird ve Hansell patentleri yüzünden reddedildi [14]. Üç y l sonra, Abraham van Hoel ve Harold H. Hopkins ayr zamanlarda ngiliz dergisi 'Nature'de görüntüleme demetlerini sundular. Van Hell daha sonra fiberler aras ndaki giri im ve kar may (crosstalk) büyük oranda azaltan yelekli fiber sistemini üretti [1]. 1961'de, Amerikal Elias Snitzer, özünün sadece tek bir dalga modunu ta yabilece i kadar küçük olaca tek modlu fiberlerin teorik bir tasvirini yay nlad. Snitzer, t bbi uygulamalar için yeterli olan fakat haberle me uygulamalar için zay flatmas çok fazla olan ince bir cam fiberden bir lazer geçirebildi. ngiltere'de Standart Communications Laboratories'den Charles Kao ve George Hockham 1964'de, safs zl klar n azalt lmas yla cam fiberlerde mevcut olan k kayb n önemli oranda azalt labilece ini teorik olarak gösteren bir makale yay nlad lar [23]. Optik fiberlerin 8

21 optik haberle mede potansiyel üstünlüklerine ra men, 1966'ya kadar bu alanda kullan mlar mümkün görülmedi. Bunun sebebi, o s rada kullan labilen fiberlerin sergiledi i zay flatma binlerce db/km bölgesindeydi. Bu yüzden sadece çok k sa mesafelere iletim mümkün oldu [1,2]. 1970'de Corning Glass Works'deki bilim adamlar taraf ndan, 20 db/km den daha az zay flatmaya sahip tek modlu fiberler yapma amac na ula ld. Bu, silika cam titanyumla katk layarak ba ar ld [26]. 1970'lerde ayr ca, Bell Laboratuvarlar ndan Morton Panish ve Izuo Hayashi, Leningrad'daki loffe Physical Institute'deki bir grup ile birlikte, oda s cakl nda sürekli dalgalar yayabilen bir yar iletken diyot lazer gösterimini yapt lar. 1972'de Corning Glass taraf ndan, yüksek silika özlü çok modlu optik fiberlerde yakla k 0,84 p.m'lik bir dalga boyunda 4 db/km lik minimum kay p elde edildi. 1973'de, Bell Laboratuvarlar, dü ük kay pl optik fiberlerin seri imalat na imkan veren, a effaf cam olu turmak için kimyasal buharlar ve oksijeni tan bir modifiye kimyasal buharla biriktirme prosesi geli tirdiler. Bu proses fiber optik kablo üretimi için hâlâ standart olarak kullan lmaktad r. lk deneysel olmayan fiber-optik hatt 1975'de ngiltere'de Dorsetpolisi taraf ndan kuruldu. ki y l sonra, fiber optikle ilk canl telefon trafi i Kaliforniya Long Beach'de ortaya ç kt. 1976'da NTT ve Fikura Cables'daki Japon ara rmac lar çok dü ük OH muhteval ve 1,3 p.m dalga boyunda yakla k 0,47 db/km lik minimum kay pl fiber imal ettiler. 1979'da tek modlu fiber için 1,55 p.m de 0,2dB/km lik dü ük bir kayba ula ld [1,2]. Art k 1,3p.m ve 1,55 p.m lik dalga boylar nda s ras yla 0,36 db/km ve 0,2 db/km lik ortalama kay p de erleri endüstriyel üretimde rutin olarak elde edilmektedir. ekil 2.3Fiber Optik Kablo Yap 9

22 Fiber Optik letimi Gerçekle tiren irketler Interoute Mü terilerle ehir ebekeleri ve yüksek performansl veri merkezleri aras nda toplam 55 bin kilometrelik bir a bulunmaktad r. Avrupa'n n ötesinde bulunan letmeler de 8 Interoute istasyonu ve trans-k ta denizalt kablolar üzerinden Amerika, Orta Do u, Afrika ve Asya ba lanabilmektedir [6]. ekil 2.4 Interoute A Haritas Jadi Link JADI LINK k talararas internet, data ve ses iletiminde Singapur, Japonya, Hindistan'dan ba layarak Hint Okyanusu - K ldeniz- Süvey Kanal - Akdeniz güzergah takip eden ve talya, Fransa, spanya ve ngiltere'de sonlanan denizalt fiber 10

23 optik kablo sistemleriyle ABD'ye ba lanan hatta en önemli ikinci ba lant koridorunu olu turan fiber hatt r [6]. ekil 2.6 Tüm Dünyadaki Invitel International A Suriye Telekom (STE- Syrian Telecommunication Establishment) ve Ürdün Telekom (JTG- Jordan Telecom Group) kendi ülke s nda ulusal ana fiber optik omurgalar üzerinde gerekli fiziksel ba lant lar gerçekle tirecek ve projenin hayata geçebilmesi için sistemlerinde 200 Gbps'lik kapasite geni letmesi yap lm r Superonline Türkiye Elektrik daresi'nin (TEIA ) at l fiber hatlar n de erlendirilmesi için açt ihaleye kat larak, stanbul-ankara aras ndaki "fiber optik" kablo hatt n letmecili ine sahip olmu tur. Kendi fiber omurgas üzerinden Türkiye'de ilk kez ev kullan lar 100 Mbps'a varan h zlarda hizmet veren Fiber nternet kullan ma açm r.2007 y ndan itibaren fiber-optik kablo altyap toplam km'dir [6]. Superonline, Türkiye çap nda kurdu u Fiber Optik altyap, Bulgaristan na ula rm ve böylece Türkiye'ye alternatif bir uluslararas transmisyon ebekesi eklemi tir. S rdan gerçekle tirdi i uluslararas internet ve uluslararas kapasite ara ba lant lar ile Frankfurt POP noktas na eri mi tir [10]. 11

24 Mednaut lus MedNautilus, Türkiye'nin ilk özel uluslararas denizalt kablo sisteminin Atina- stanbul ba lant tamamlayarak stanbul'u dünyaya ba lamaktad r. Yüksek kapasite ihtiyac olan operatörlerin, medya irketlerinin yan s ra pek çok farkl kurulu a büyük kolayl k getirmesi hedeflenen 3Tbps'lik (terabit) denizalt kablo a dö emi lerdir [6] Tellcom ekil 2.7 MedNautilus Fiber Altyap Tellcom ve Ericsson, 2008 y içerisinde Tellcom'un ilk sualt projesi olan 7 km.'lik zmit Körfezi'nde sualt fiber optik kablo uygulamas gerçekle tirmi tir Pantel Pantel, ileri düzey teknolojik ileti im sistemleri ile "Ulusal ve Uluslararas Alternatif Fiber Optik Altyap " hizmetleri sunmaktad r. Telekomünikasyon sektöründe, fiber optik altyap tesisi ile dark fiber, ses, internet, görüntü vb hizmetleri sunan Pantel, haberle me a ba lant sistemi sa lamaktad r. Pantel, ilgili kanun ve yönetmelikler do rultusunda, Bulgaristan (K.Andrevo) -Türkiye (Kap kule) s ndan geçerek, 12

25 stanbul'a ba lanm ve sadece stanbul içinde yakla k 300 km ehir içi a kurmu tur. Devam nda da stanbul'u Ankara ve zmir ile ba layarak Ring'ini olu turmu tur [6,10]. ekil 2.8 Pantel Birle tirilmi ebeke Haritas TNAP Türkiye'nin 7 büyük nternet Servis Sa lay (ISS) Borusan Telekom, Do an Telekom, Global leti im, Grid Telekom, Koç.net, Superonline ve TurkNet bir araya gelerek Türkiye Network Altyap Platforumu'nu (TNAP) kurmu tur. ekil 2.9 TNAP Topolojisi 13

26 TNAP (Türkiye Network Altyap Platformu), nternet Servis Sa lay lar n, aralar ndaki internet trafi ini, kendi kurduklar fiber omurga üzerinden eri im için yedekli ve güvenli bir yol üzerinden ta yarak kaliteyi art rmak ve eri im sürelerini azaltmak amac ile kurulmu tur. TurkNet eri im noktalar (POP) Türkiye genelinde yayg n bir eri im noktas a na sahiptir [6,10]. 14

27 2.2. Optik A lar Genel Tan m ki bilgisayar birbirine ba lamakla ba lanan a olu umu günümüzde oldukça yayg nla ve internet ad yla bütün dünyay birbirine ba layacak kadar geni lemi tir. Dünyan n herhangi bir yerinden çok uzak ba ka bir yerine sadece bir telefon hatt kullanarak ba lanmak art k çok kolayla r. nternetin bu kadar kolay ula labilmesi ve bu kadar h zl yay lmas sonucu kullan say n yan s ra daha h zl ve kolay kullan ma yönelik uygulamalar n say artm r. Bu durum ise artan bir bant geni li i ve h z ihtiyac gündeme getirmi tir [32]. ekil 2.10 Optik Temelli Ip Ta yan Katman Fiber opti in yayg n kullan yla, opti in artan ban geni li i ve h z ihtiyac kar layabilecek potansiyeli hat rlanm ve bilgisayar a lar geli imini bu do rultuda sürdürmü tür [32]. ki sabit nokta aras ndaki optik ortam üzerinden verinin iletilmesi için geli tirilmi bulunan e zamanl optik a (SONET) linkleri ile yayg nla an fiber optik ileti im, daha sonra hücre ad verilen küçük boyutlu (53 bayt) paketler arac yla bilginin iletildi i e zamans z aktar m kipi (ATM) servislerini de destekler duruma getirilmi ve internet trafi i ya da daha s k kullan lan ekliyle internet protokolü (IP), ATM, SONET katmanlar n biri veya birle imi üzerinde ta r hale getirilmi tir. 15

28 Optik a lar ileti im ortam olarak optik fiberleri kullan rlar ve fiberin benzersiz özelliklerinden yararlanmak için tasarlanm lard r. Tek bir fiberin bant geni li i yakla k olarak 50 Tb/s'dir, bu kapasite daha dar bant ya da kanallara bölünerek ve bu kanallar e zamanl çal larak kullan labilir. Bu, her kanal n farkl bir dalgaboyunda çal ti ve elektronik parçalar n yaln zca bir dalgaboyu kanal n istendi i gibi seçilebilen bit h nda (40 Gb/s'e kadar) çal abildi i, dalgaboyu bölmeli ço ullama (WDM) ile gerçeklenebilir [2]. nternet Protokolü yak nsama katman olmas yla performans na ve WDM'in bant kapasitesi aç ndan dolu fiziksel tabaka olmas sayesinde, IP/WDM mimarisininde ba ar bir birle imi olaca oldukça kan ksanm r. Bu durumda güçlük; yanyasyonu ve referans yönetimiyle alakal olan k yolu yönlendirme, tekrar düzenlenebirlik, durumunda imkan verme, görüntüleme gibi ileti im istenen durumlar sonuçland rarak, iki tabakan n da birle tirilmesini sa layan, ak ll bir denetleme ortam tasarlamakt r [21,23]. Optik a lar için ileriye dönük bak aç iki a amaya ayr r: Devre anahtarlama ve paket anahtarlama. Paket anahtarlama altyap halen çok yeni bir amadad r ve çe itli teknik sorunlar sebebiyle, ço u yat mc ve ilgililer taraf ndan ufuktaki bir denizde bir küçük ihtimal gibi dü ünülmektedir. Devre anahtarlama biza daha yak n dünyan n optik a lar ayarlama maksad yla temel bir bak aç olarak de erlendirilmektedir [2,28]. Optik altyap WDM a n büyük bir getirisi dalga boyu yönlendirmedir. Dalgaboyu yönlendirme ile çal an WDM a lar, var ve kaynak dü ümü birer fiber ile direkt alakal olmasa dahi, optik fiber ve ara dü ümdeki optik anahtar arac ile hat boyunca optik iletim yollar elde eder. Bu bahsedilen optik yolar ( k kanallar ) fiziksel biçimde k kanal n üstünden yönlendirildi i aradaki dü ümde ek i lemi iptal eder. Bir k kanal n düzenlenmesi ile iki dü üm bulundu u durum olarak yan yana ekilde durur. Bunlara ek olarak, derecelendirebilme ve mali endi eler sebebiyle, her dü üm ikilisi için bir k kanal olu turmak olas de ildir. Bu sayede, ak n bir k sm n, eri ene kadar bir k yolundan di erine, ara dü ümlerde elektronik olarak yönlendirilmesi gerekebilir; bu yakla ma çok s çramal olarak adland r. I k 16

29 yollar n ayr ayr kurulmas i lemi, aç kça görülece i gibi birbirlerine ba r, çünkü bir k yolu do rudan ba lad iki uç dü üm aras ndaki tek hop trafi in yan s ra çok hoplu trafik de ta yabilir. Bu nedenle, k yolu topolojisinin (sanal topoloji) tasar, verilen bir trafik iste ine göre a kaynaklar n kullan ve a performans kusursuzla rmay amaçlayan bütün bir sorundur [22,27]. Öteki yandan, a üzerindeki noktalar aras ndaki trafi in h zamanla görünen ekilde dalgalan r. A kaynaklan belirlenmi bir yo unluk matrisine hizmet edecek biçimde ekillendirilebilir; fakat yo unluk matrisi zamanla de ime ramaktad r. Bu sebeple, sanal olan topolojide farkl la an yo unlu a ayak uydurmak için ekillendirilmelidir. Optik anahtar n de ken durumu, k saca dalga boyunun herhangi bir giri teki fiberden herhangi bir ç taki fibere de ken olarak anahtarlama kapasitesi optik kanalda böyle bir de ime imkân sa lar. Bu durum sanal topolojinin tekrar ayarlanmas olarak ortaya ç kar. Tekrar ayarlanmas sorunu tan mdan anla laca gibi sanal topolojinin tasar sorununu da kapsamaktad r. Bu yüzden birçok derecelendirmeyi kapsayan bir kusursuzla rma sorunudur ve sanal topoloji tasar na t bir ekilde online bir çözüme kavu turmas gerekir [22,27]. WDM a lar nda tasar m, yönlendirme, kaynak ay rma ve tekrar ayarlama problemlerim çözmek için birçok algoritma mevcuttur [2]. Genel bir de le, tekrar ayarlanma alan ndaki ara rmalar, ayarlama hükmünün aniden verildi inin, bir durumla ate lendi inin ve bunlar n sonucu olarak da sanal topoloji tadilat n kesintili bir süreç oldu u kan na dayanmaktad r. Bu bak ta trafik matrisi için tasarlanm bir V sanal topolojisi, trafik T2 matrisine de ene kadar ayn kal r, bu yeni matris yeni bir V2 sanal topolojisinin tasarlanmas tetikler [50]. Di er yandan, önceki çal malar uygun bir tetikleme mekanizmas, yani bir omurga a nda sanal topolojinin konfigürasyonu karar n ne zaman ve nas l verilece ine ili kin bir yöntem geli tirme yetersiz kalm r. Bu iki a amal yakla mda bir di er problem ise, gelecekteki trafi in bilindi inin varsay lmas r. Uygulamada, elastik bir ayarlama sistemi de ken yo unlukla, ilerideki yo unluk beklenen yo unluk matrisinden çok de ik bile olsa, üstesinden gelebilmelidir. Bütün bunlara ekleyecek olursak, tekrar ayarlama bir sorun alg land ndan, tavsiye edilen çözümlerin bütünü yerel ara rma fikri olmas na 17

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2

WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA. Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ WCDMA HABERLEŞMESİNDE PASİF DAĞITILMIŞ ANTEN SİSTEMLERİ KULLANILARAK BİNA İÇİ HÜCRE PLANLAMA Ferhat Yumuşak 1, Aktül Kavas 1, Betül Altınok 2 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

TÜM-OPTİK BİLGİSAYAR AĞLARI ve YÖNLENDİRİCİLERİ. Mehmet Erdal ÖZBEK, Mehmet Salih DİNLEYİCİ

TÜM-OPTİK BİLGİSAYAR AĞLARI ve YÖNLENDİRİCİLERİ. Mehmet Erdal ÖZBEK, Mehmet Salih DİNLEYİCİ TÜM-OPTİK BİLGİSAYAR AĞLARI ve YÖNLENDİRİCİLERİ Mehmet Erdal ÖZBEK, Mehmet Salih DİNLEYİCİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gülbahçe Köyü, 35437, Urla, İzmir Tel:

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ, 26 27 MAYIS BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA SES İLETİM KAYBININ NÜMERİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Özgür Palaz, Eksen Mühendislik opalaz@ex-en.com.tr Burak Erdal,

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ Bitirme Ödevi Damla Dönderdi 040080219 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması

AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı AB ve Türkiye Telekomünikasyon Pazarları 2009 Yılı Durum Karşılaştırması Hazırlayanlar Uzman Hakan

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Keşif Aşaması. Niyet Mektubu & Kontrat

Keşif Aşaması. Niyet Mektubu & Kontrat Keşif Aşaması Bu üretimin başlangıç aşamasıdır. Bu aşamada üretici alıcı ile ilişki ve anlaşmayı kurar. Bu aşamanın sonunda taraflar anlaşmaya dair bir mutabakat, hazırlık bütçesini ve programı oluşturulur.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte

Son yıllarda Türkiye de artan enerji talebiyle birlikte Makale www.madencilik-turkiye.com Mine Yılmaz İlkdoğan Deloitte Türkiye Müdür Yardımcısı miyilmaz@deloitte.com Türkiye de Linyit Kömürüne Genel Bir Bakış Berker Adıgüzel Deloitte Türkiye Danışman badiguzel@deloitte.com

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı