T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:"

Transkript

1 T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat da Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda yaptığı Kasım ayı olağan Genel Kurul toplantısında alınan Genel Kurul kararı ile komisyonumuza havale edilen, Meski Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği komisyonumuzda 28/11/2013 tarihinde yapılan toplantıda görüşülmüştür. Meski Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği komisyonumuzca incelenerek idareden geldiği şekilde kabule uygun görülmüştür. Tarifeler Yönetmeliğinin Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: Gündemin 4. maddesini oluşturan, Meski Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda aşağıdaki şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması ile bu işlemlere ilişkin hizmetlerle ilgili tarifelerin hangi esaslara göre tespit edileceğini ve uygulanacağını belirlemektir. Kapsam MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, MERSİN Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün görev ve yetki alanı içerisinde kalan abonelere götürdüğü, her türlü hizmetin bedeli, teminat ve yaptırımları ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak 1

2 MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu nun 23, Ek 5 ve Geçici 10. maddeleri ile 28/09/1989 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1989/14524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) MESKİ :MERSİN Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nü, b) İdare :MESKİ Genel Müdürlüğü nü c) Genel Kurul :MESKİ Genel Kurulu nu, ç) Yönetim Kurulu :MESKİ Yönetim Kurulu nu, d) Genel Müdür :MESKİ Genel Müdürü nü, e) Abone :MESKİ ile hizmet sözleşmesi yapan gerçek veya tüzel kişiyi, f)mabet :Topluca veya tek başına ibadet edilen, özel olarak yapılan, ibadet yapmak için toplanılan yer(sinagog, havra, kilise, mescit ve cami) g) Su :İdarece üretilerek, her türlü kontrolü yapıldıktan sonra abonelerin hizmetine sunulan, içme, kullanma atık sularını h) Atık su :Aboneler tarafından kullanılarak kanalizasyon şebekesine veya diğer alıcı ortamlara bırakılan kirletilmiş suyu, ı) Tarife :Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirtilmesini, i) Tahakkuk : Tespit edilen su ve atık su bedelinin tahsil edilebilir hale gelmesini, j) Tahsilât : MESKİ Gelirlerinin toplanmasını, k) KÖP : Kirlilik önleme payını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Tarife Çeşitleri, Abone Türleri ve Abone Grupları Tarife çeşitleri MADDE 5- (1)Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 4 grupta toplanır. a ) Su satış tarifesi, b) Atık su tarifesi, c) Hizmet ve teminatlar tarifesi, ç) Yaptırımlar tarifesi. Abone türleri MADDE 6- (1) Su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan, özel veya tüzel kişilerle su abone sözleşmesi yapılır. (2) Atık su üretimi olan ve cadde veya sokağından kanalizasyon şebekesi geçen her su abonesi, ayrı bir sözleşme yapmaya gerek olmaksızın aynı zamanda atık su abonesidir. (3) Su abonesi olmaksızın, kendi kuyularından elde ettikleri suyu kullanıp atık su üreten kişi ve kuruluşlarla da atık su abone sözleşmesi yapılır. (4) Abone türleri, suyun kullanıldığı ve kirletildiği yerlere göre aşağıda açıklanmıştır. a) Mesken Abonesi: 1)Barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve atık su üreten, 2)Meskenlere ait ortak mahallerde su tüketen ve atık su üreten, 3)Öğrenci yurtlarına ait yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve atık su üreten, 2

3 4)İlgili mevzuatına göre mesken tarifesi uygulanması gereken diğer abonelerdir. b) İşyeri Abonesi: Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek ve sanatın icra edildiği yerler ile sanayi kuruluşları ve ticari hizmet üreten yerlerde su tüketen ve atık su üreten abonelerdir. c) Resmi Daire Abonesi: Genel yönetim kapsamındaki Kamu İdarelerine ait hizmetlerin yürütüldüğü yerlerde su tüketen ve atık su üreten abonelerdir. ç) İnşaat Abonesi: Yapı ruhsatı belgesine istinaden şantiye, bina, ihata duvarı vb. yapımlarda kullanılmak üzere su verilen abonelerdir. d) Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Aboneler; 1) Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen hayır dernek ve vakıfları, hayır kurumları ile bunların bina ve tesisleri, 2) Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar ve özel eğitim kurumları, 3) Ticari gayesi olmayan dernek ve vakıflar tarafından eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan yurt, kurs, pansiyon, hizmet binası ve tesisleri, 4) Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları 5) Amatör Spor Kulüplerine ait abonelikler ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen lokal ve tesisleri, 6) Siyasi parti ve şubelerinin hizmet binaları, 7) Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat veya bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek üzere sergilendiği yerler ve kültür ve kültürün gelişimine hizmet etmek amacıyla kurulmuş, konferans, opera, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerler e) Umumi Yerlere Ait Abonelikler: 1) Ticari gayesi olmayan ve kamunun kullanımına sunulan park bahçe, yeşil alan mezarlık ve umumi tuvaletlerde kullanılmak üzere su verilen yerlere ait abonelerdir. 2) Yeşil alanların korunması ve bu tür yerlerin teşvik edilmesi içim Mülkiyeti Belediyelere ait olan ancak, müstecirlere kiraya verilen park, bahçe gibi dinlenme tesislerine ait bahçe sulama suyu aboneleridir. 3) Şehir içinde Sayaç takmak kaydıyla MESKİ'nin de uygun bulması durumunda belirli yerlere hayrat çeşme aboneliği yapılabilir. Mezarlık alanlarının dışında kalan hayrat çeşme aboneliklerinde mesken tarifesi uygulanır. Atık su ücreti uygulanmaz. 4) umumi yerlere ait aboneliklerden atık su bedeli alınmaz. f) Tenzilatlı Mesken Abonesi: 1) 12/07/2013 tarihinde 6495 sayılı kanunun 88.maddesi ile eklenen değişiklikle (Ek fıkra: 12/7/ /88 md.),vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanların ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların, engel oranı % 40 ve üzerinde olanların ve 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Ünvanı verilmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren sporcuların ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenlerde kullandıkları su ve atık su bedellerinde, MESKİ Genel Kurulu nca belirlenen oranda tenzilat uygulanır. (2) Bir tenzilattan istifade eden abone ikinci bir tenzilattan istifade edemez. g) Toplu Su Satışı Yapılan Aboneler: MESKİ'nin hizmet sınırları içinde veya dışında kalan ve dağıtımı kendi şebekelerinden yapılan yerleşim birimlerine, belli noktalardan su verilen abonelerdir. h) Özel Sözleşmeli Aboneler: 1) MESKİ'nin hizmet sınırları içinde veya dışında kalan mülki kuruluş, toplu konut,işyeri, sanayi vb. yerlere, özel protokolle su verilen abonelerdir. 2) Bu konuda protokol yapmaya, Yönetim Kurulu yetkilidir. ı) Geçici Abone; 3

4 1) Yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, ilgili belediyesinin veya Mülki İdare Amirinin yazılı talebi ile veya tarihinden önce yapıldığının ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi halinde, geçici olarak, kullanım türüne göre su verilen aboneliklerdir. 2) MESKİ hizmet sınırları içerisinde kurulan sergi, fuar, sirk, Pazar, kermes, panayır vb. yerlerle, ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici olarak, kullanım türüne göre, su verilen aboneliklerdir. (3) Yukarıda belirtilen abonelere verilen su, resmi dairelerin talebi ve MESKİ nin de bu talebi uygun görmesi halinde kesilebilir. (4) Bu maddenin uygulanmış olması, yapıya ve yapı sahibine hiçbir hak kazandırmaz. i) Orman Köyü Abonesi: Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Orman Köyü Statüsündeki yerlerde içme ve temizlik amacıyla su ve atık su kullanan ve kirleten abonelerdir. 1- Orman Köyü yerleşim sınırı içerisindeki mesken abonelerine: Tarifeler Yönetmeliği nin 6/a maddesinde tanımlanan mesken aboneleri tarifesi kademeli fiyatlarının yüzde (%) 50 si (KDV hariç) uygulanır. Atık su bedeli talep edilmez, Vidanjör ücreti alınmaz. 2- Orman Köyü sınırlarında bulunan ve İdaremizin şebeke abonesi olan binalarda aynı parselde bulunan bağ, bahçe, tarla, sera v.b yerler (binada MESKİ şebeke aboneliği bulunması kaydıyla) her türlü küçükbaş ve büyükbaş hayvanların barındığı ve sulandığı ahır, dam v.b yerlere Tarifeler Yönetmeliğinin 6/a maddesinde tanımlanan mesken abonelerine uygulanan tarife fiyatının yüzde (%) 50 si (KDV Hariç) olarak uygulanır. 3- Orman Köyü sınırlarında bulunan işyeri abonelerine, Tarifeler Yönetmeliğinin 6/b maddesinde tanımlanan işyeri abonelerine uygulanan tarifenin 1. kademe fiyatının yüzde (%) 50 si (KDV Hariç) kademeli olarak uygulanır. 4- Orman Köyleri ile yapılan protokol gereği Muhtarlıklara; hizmet karşılığı olarak köyde içme suyu ve kanalizasyon işlerinin bakım ve onarımlarında kullanmak üzere tahsil edilen su bedelinin yüzde (%) 70 i ödenir. 5- Orman Köylerinin tamamında aynı tarife uygulanır DİĞER HUSUSLAR MADDE 7-MESKİ hizmet sınırları içerisinde bulunan mabetlerin abone olmak ve sayaç taktırmak zorunluluğu vardır. Ancak, kendi ihtiyaçları için (Temizlik, Tuvalet, Gasilhane) kullanılan sulardan ücret alınmaz. Kendi ihtiyaçları dışında (ücretli tuvalet vb) bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde ait oldukları abone ve tarife grubundan ücret tahakkuk ettirilir. MADDE 8-Kuraklık, doğal afet veya başka bir sebeple şebekeye verilen günlük su miktarında düşme olması halinde, MESKİ su tasarrufunu sağlamak ve öncelikle konut abonelerine su vermek amacı ile bazı abonelerine su satışını geçici olarak durdurabilir. MADDE sayılı kanunun 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz. Abone grupları MADDE 10- (1)Su ve atık su aboneleri, bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim, aynı sayaçtan su alan aynı abone türüne dâhil birden fazla bağımsız birim olmak üzere, iki grupta toplanır. Birincisi "Abone, ikincisi Gurup Abone" olarak adlandırılır, 4

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tarifelerin Yapılış Tarife tespit esasları MADDE 11-(1)Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde rol oynayan iki ana faktörden birincisi, Yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve karlılık oranıdır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. a) Yönetim ve İşletme Giderleri: 1) Enerji ve Malzeme Giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları ile alüminyum sülfat, mayi klor ve benzeri enerji ve malzeme giderlerinden oluşur. 2) Personel Giderleri: Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ile İş Kanunu'na göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar. 3) Çeşitli Giderler: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, bakım onarım, imalat giderleri, tevsi, ıslah, atık su tasfiye giderleri gibi masraf kalemlerinden meydana gelir. b) Amortismanlar: 1) Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. 2) Yatırım kredilerinin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır. 3) Tesislerin iyileştirilmesi ve aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri de hesaba katılır. c) Kâr: (1) Buraya kadar söz konusu edilen giderlere bir kâr oranı ilave edilir. (2) Tarifelerin belirlenmesindeki ikinci ana faktör; üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarıdır. (3) Su satış miktarının tahminine; gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır. Su tarifeleri MADDE 12- (1) Abone türlerine uygulanacak su satış tarifelerinin, 11. madde de belirtilen yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerini karşılayacak ve belirli bir oranda kar sağlayabilecek düzeyde olması esastır. (2) MESKİ Faaliyetlerin daha seri yürütebilmek ve verimi artırabilmek amacıyla, Ön ödemeli Elektronik Kartlı Sayaç ve Uzaktan Okuma Sistemi vb. sistemleri uygulayabilir, bu sistemleri teşvik için abonelerine tahakkuk edecek su ve atık su bedellerinde, işletme gereğince indirimler yapabilir. (3) Tarifelerin tespiti Genel Kurul tarafından yapılır. Toptan su satış tarifesi MADDE 13-(1) Dağıtım kendi şebekelerinden yapılmak suretiyle, belli noktalardan, toptan su verilen yerleşim birimlerinde, ölçümleme noktasından sonraki tesislerin yönetim ve işletme giderleriyle, bakım, onarım ve yenileme giderleri aboneler tarafından 5

6 karşılanacağından, buralara verilen suyun satış fiyatını belirlemeye, emsallerine göre daha düşük oranda tutmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Tatlı su tarifesi MADDE 14-(1) MESKİ, sahibi bulunduğu tatlı suları, satış yerlerinde, isteklilere satabilir. Bu nitelikteki suların satış tarifesini belirlemeye Genel Kurul yetkilidir. (2) Su nakliyesi MESKİ'ye ait vasıtalarla yapıldığı takdirde, nakliye bedeli, süre ve mesafe dikkate alınarak bulunacak maliyet miktarına bir kâr oranı ilave edilmek suretiyle her yıl Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Özel sözleşme MADDE 15-(1) Yürürlükteki tarifelerle satışı mümkün olmayan sular için, Yönetim Kurulu tarife dışı satış kararı almaya yetkilidir. Atık su tarifeleri MADDE 16-(1) MESKİ nin su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan aboneler, tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler. (2) Tüketilen beher m3 su üzerinden alınan atık su bedeli, 11. maddede sayılan yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerinin kâr oranı dahil, kanalizasyonla ilgili miktarının nasıl hesaplanacağı belirtilen tahmini su satış miktarına bölünmesiyle bulunur. (3) İşyeri, sanayi ve resmi abonelerin atık suları, kanalizasyon tesislerine ve boşaltıldıkları çevreye daha zararlı olduğundan ve kirlilik oranına göre bu suların uzaklaştırılması daha yüksek maliyeti gerektirdiğinden bunların atık su bedeli, konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir. (4) Kullanılmış sularını, MESKİ'nin uygun göreceği ve kendilerine ait arıtma tesislerinden geçiren işyeri, sanayi ve resmi abonelerden, atık su bedeli, ait olduğu abone türü tarifesinden alınır. (5) Endüstriyel nitelikte atık su oluşturan tesis ve işletmelerden, ayrıca, Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nde belirtilen Kirlilik Önleme Payı alınır. Şebeke suyu haricinde su kullanan atık su aboneleri MADDE 17- (1) Şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile kuyu vb. yerlerden elde ettikleri suyu, kullanıp kanalizasyona atan özel ve tüzel kişiler de, türlerine göre atık su bedeli ödemek durumunda olduklarından, MESKİ'ye müracaat ederek abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. (2) Bu tür abonelerin atık su tüketimi, su kaynağının çıkışına takılan sayaçla ölçülür. MESKİ'nin vereceği süre içinde sayaç takmayan aboneler, sayaç takılıncaya kadar MESKİ' tarafından yapılan atık su miktarı tespitini kabul etmiş sayılırlar. (3) Kuyusu bulunup da kullanmayan aboneler, MESKİ'ye müracaat ederek kuyu aboneliğini iptal ettirmedikleri sürece, tahakkuk edecek atık su bedelini ödemek zorundadırlar. (4) Sayaç olmayan yerlerde atık su miktarının tespiti, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. a) Mesken abonelerinde, ayda 12 m 3 su tüketildiği, b) Mesken dışı abonelerde, çalışan insan sayısı, aboneliğin özellikleri, emsal abonelerin tüketimleri veya varsa daha önceki şebeke suyu sarfiyatı gibi ölçüler dikkate alınarak atık su tahakkukuna esas alınacak tüketim miktarı bulunur. 1) Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat 16. maddeye göre hesaplanan değerlerdir. 2) Bu abone türlerine uygulanacak diğer esasları belirlemeye, Yönetim Kurulu yetkilidir. Kanal bağlantısı olmayan aboneler MADDE 18- (1) Kuruluş Kanunu nun 17. maddesi uyarınca, kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. 6

7 (2) Atık su üretimi olan kişi ve kuruluşlar, aboneliklerinin bulunduğu cadde veya sokaktan kanalizasyon şebekesi geçtiği halde, kanalizasyona bağlantı yapmamaları halinde, kanalizasyon hattına atık su bırakanlar gibi, atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler. (3) Cadde veya sokağından kanalizasyon geçtiği halde, kullandığı sudan hiç atık su oluşmayan, dolayısıyla, kanalizasyon şebekesine deşarj edecek herhangi bir atık suyu bulunmayan abonelerden, atık su bedeli alınmaz. (4) Cadde veya sokağından kanalizasyon şebekesi geçtiği halde, bağlantı yapılmasına MESKİ tarafından izin verilmeyen abonelerden atık su bedeli alınmaz. (5) Cadde veya sokağından kanalizasyon şebekesi geçmeyen ve taşıma yöntemi ile MESKİ nin görev alanı içerisinde bulunan kanalizasyon şebekesine atık su bırakmayan yerlerden konutlarda %15, ticarethanelerden %25 atık su bedeli alınır,ancak vidanjör ücreti talep edilmez. (6) Atık suyun taşıma yöntemi ile kanalizasyon şebekesine deşarjı gerektiği hallerde, alınacak atık su bedeli, yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasının ı bendi gereğince özel sözleşme yapılarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hizmet ve Teminatlar Tarifesi Vidanjör Tarifesi MADDE 19- (1) MESKİ Genel Kurulunun belirlediği tarifeye göre alınır. (2)MESKİ dışında, içme ve kullanma suyu ile atık su nakil amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işlemleri, Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. (3)Su abonesi olup atık su ücreti ödeyen abonelerden vidanjör ücreti alınmaz. Kanal Açma Tarifesi MADDE 20-(1) Kanal Şube yolları herhangi bir nedenle tıkananların hattı, kanal temizleme aracı ile açılır. Kanal açma ücreti, Yönetim Kurulunca her yıl tarifede belirlenir. (2) Su abonesi olup atık su ücreti ödeyen abonelerden kanal açma ücreti alınmaz. Katılım Payları MADDE sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 87. ve 88. maddeleri gereği, Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranlarda tahsil edilir. a) Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı: 1) Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranda 2464 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil edilir. b) Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı: 1) Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranda 2464 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil edilir. 2) Alınacak harcamalara katılma payı bina ve arsalarda Emlak Vergi Değerinin %1 ini geçemez. Su Sayacı Kontrol Talebi ve Sayaç Muayene Tarifesi : MADDE 22- (1) Abone tarafından su sayacının fazla tüketim yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusunda bulunulması veya İdare tarafından yapılan tespitler neticesinde sayacın okunamaması, tüketimin şüpheli, sayacın müdahaleli olması hallerinde sayaç sökülerek yerine yenisi takılır. Sökülen sayaç atölye sorgusuna veya ölçüye tabi tutulur. (2) Doğru ölçüm yapmadığı iddiasıyla şikâyet eden abonenin su sayacı muayene edilir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğünce veya akredite edilmiş laboratuvarlarca yapılan muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, 7

8 belirlenen tarifesine göre sayaç sökme-takma bedeli, muayene bedeli ve sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğuna ilişkin bir tutanağın bulunması halinde yeni takılan sayacın bedeli alınır. Talep edilmesi halinde hurdaya ayrılan sayaç iade edilir. Sayaç Sökme-takma Tarifesi : MADDE 23- İdarece su sayacı takılacak yeni abonelerden, sayaçların ihmal, dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle patlaması veya kullanılamaz şekilde hurdaya ayrılması, ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi sonucunda sayaçları değiştirilen abonelerden, muayene neticesinde sayacın doğru çalıştığı tespit edilen aboneler, istek üzerine sayacı sökülen veya takılan abonelerden her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan "Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ de belirtilen sayaç sökme- takma ücreti alınır. (2) Abonenin tahakkuk eden borcunu zamanında ödememesi nedeniyle sayacın sökülmesi halinde bu yönetmeliğin 41'inci maddesi hükmü uygulanır. Tetkik ve keşif tarifesi MADDE 24- (1) Talep üzerine yapılacak şebeke hattı, abone hattı, şube yolu, sayaç ayırma vb. işlerde tetkik ve keşif ücreti olarak; 1 /2 kontrolör/saat ile l /2 şöför/saat ücretine bir kâr oranı edilerek belirlenen ücret tutarı, müracaat sahibinden alınır. Abone hattı ve şube yolu hattı bağlantı tarifesi MADDE 25- (1) Abone hattı bağlantı ve sayaç yeri ıslah tarifesi, aşağıdaki esaslara göre belirlenir. a) Taşınmazların su ve kanalizasyon şebekesine bağlantısı, MESKİ'nin bilgisi dahilinde vatandaş tarafından yapılır. Ancak MESKİ tarafından yapılması halinde malzeme + işçilik + dolgu masrafı ve bir kar payı ilave edilerek taşınmaz sahibinden tahsil edilir. (O yılın İller Bankası rayiç fiyatları uygulanır.) b) Su ve atık su abonelerimize ait sayaç yerlerinin, endeks okuma ve sayaç değiştirmeye uygun olmaması nedeniyle ıslah edilmesi gerektiği hallerde, kullanılan malzemenin dışında işçilik olarak, yapılan her sayaç yeri ıslahı için, 1 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücretine bir kâr oranı ilave edilerek belirlenen ücret tutarı, aboneden tahsil edilir. Su ve kanalizasyon abone bağlantı, Sayaç yeri ıslah ve sayaç bağlantı elemanları arıza giderme tarifesi : MADDE 26- (1) Su ve kanalizasyon abone bağlantı, Sayaç yeri ıslah ve sayaç bağlantı elemanları arıza giderme tarifesi aşağıdaki esaslara göre belirlenir. a) Taşınmazın su ve kanalizasyon şebekesine bağlantısı için, kullanılan malzemenin rayiç bedeli ve ½ işçi/saat ile ½ şoför/saat ücret tutarı kadar işçilik bedeli, aboneden tahsil edilir. b) Su ve atık su abonelerimize ait sayaç yerlerinin, endeks okuma ve sayaç değiştirmeye uygun olmaması nedeniyle ıslah edilmesi gerektiği hallerde, kullanılan malzemenin rayiç bedeli ve 1 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücret tutarı kadar işçilik bedeli, aboneden tahsil edilir. c) Sayaç bağlantı elamanlarında meydana gelen arıza giderme işlemlerinde kullanılan malzeme rayiç bedeli ve 1/4 montör / saat ile 1/4 şoför/ saat ücreti kadar işçilik bedeli aboneden tahsil edilir. ç) a, b ve c bentlerinde belirtilen esaslara göre hesaplanacak ücretlere, Genel Kurul ca kabul edilecek bir kâr oranı ilave edilir. MESKİ atölyelerinde imalatı yapılan malzemeler ile ambarlarda fazla bulunan malzemelerin satış tarifesi MADDE 27- (1) MESKİ atölyelerinde imalatı yapılarak dışarıya satılan malzemelerin satış fiyatı, imalat bedeli üzerine bir kâr oranı ilave edilerek belirlenir. 8

9 (2) MESKİ ambarında bulunan ihtiyaç fazlası malzemeler, o günkü rayiç bedeli üzerine bir kâr oranı ilave edilip satış fiyatı belirlenir ve bu bedel üzerinden isteklilere satılır. (3) MESKİ atölyelerinde imalatı yapılan malzemeler ile MESKİ ambarlarında bulunan ihtiyaç fazlası malzemelerin satışı, 1. ve 2. fıkralarda belirtilen esaslar dâhilinde Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. İş makinelerinin kiraya verilmesi halinde uygulanacak tarife MADRE 28- (1) MESKİ'ye ait iş makineleri, idarenin işleri imkân veriyorsa, Genel Müdürlüğün onayı ile ücreti mukabilinde kiraya verilebilir. (2) Kiralandığı süre, iş makinelerinin kiracıya teslimi ile geri alındığı zaman arasında geçen saat olarak hesaplanır. İş makinelerinin saat ücretleri, Bayındırlık Bakanlığı nın fiyat analizlerine göre tespit edilen bedel üzerine bir kâr oranı ilave edilmek suretiyle hesaplanır. (3) Kanal içi görüntüleme aracı kiralama saat ücreti, 19. maddedeki usulle hesaplanır. Bir saatte 80 metre iş yaptığı kabulü ile bir metre hizmet fiyatı tespit edilir. Su teminat bedeli MADDE 29- (1) Sözleşme imzalayan her aboneden, iki aylık tüketim bedelini karşılayacak kadar teminat bedeli, tarifesine göre nakit olarak alınır. (2) Konut abonelerinde, ayda 12 m 3 su kullanıldığı varsayılır. (3) İşyeri abonelerinde işyerinin büyüklüğü, çalışan personel sayısı ve üretimde kullanılan suyun rolü dikkate alınarak, aylık tüketim miktarı Yönetim Kurulu nca belirlenir. (4) İnşaat halindeki binalar için, kamu kurum ve kuruluşları adına üçüncü şahıslar tarafından yapılan inşaatlar dahil, yapının temel ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanının 1/20 si kadar su tüketim miktarı karşılığında teminat bedeli alınır. (5) Yukarıda belirtilen esaslara göre, teminat miktarı tespit edilemeyen abonelerden, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği usul ve esaslara göre teminat bedeli alınır. (6) Grup aboneler için teminat bedeli, yukarıda açıklanan esaslara göre, bir bağımsız birim için hesaplanacak miktarın, toplam birim sayısıyla çarpılması suretiyle bulunur. (7) Tüketimin, bir yıllık gözetim sonucu teminat bedelinin esas alındığı miktarı aştığının tespiti durumunda, teminat, yeni tüketim miktarına kadar yükseltilebilir. (8) Resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları ile ön ödemeli su satışı yapılan abonelerden teminat bedeli alınmaz. (9) İdare, abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden nakden tahsil edilen güvence bedelini, tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla; abonelik tesis edildiğinde alınan güvence bedeli karşılığı m3,ün aboneliğin sona erdiği tarihteki su ve atıksu tarifesindeki birim fiyatla çarpılması suretiyle hesaplayarak aboneye iade edilir. (10) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususları değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Atık su teminat bedeli MADDE 30- (1) Su abonelerinden veya şebeke suyu haricinde su kullanan atık su abonelerinden 29 uncu madde de gösterilen usul ve esaslara göre, atık su teminat bedeli alınır. Su ve kanal abone hattı ve şube yolu hattı yapımı, şube yolu hattı onarım ve ıslah bedeli. MADDE 31 (1) Su ve Kanal Abone Hattı yapımı ile Şube Yolu hattı yapımı, onarımı ve ıslahı İdare tarafından yapılabilir. (2) İdare tarafından yapılan Su ve Kanal Abone Hattı ve Şube Yolu hattı yapımı, şube yolu hattı onarımı ve ıslahı için yapılan harcamalar, o yılın rayiç fiyatlarına göre hesaplanır ve bu bedele bir kar oranı ilave edilerek ilgilisinden tahsil edilir. Proje onay ücreti : MADDE 32- Kanalizasyon, İçme suyu ve Yağmursuyu projelerinin her biri için inceleme ve onay ücreti : 1 mühendis/saat toplamına en az bir kar oranı ilave edilerek hesaplanır. Bu ücret; 9

10 a) Konutlarda : Daire sayısı x İnceleme Ücreti 2 b) İşyerlerinde : Toplam İnşaat Alanı (m²) x İnceleme Ücreti 100 c) Otellerde : Oda Sayısı x İnceleme Ücreti olarak uygulanır. 5 Proje inceleme ve onay ücreti en az konutlarda iki daire, işyerlerinde 100 m² ve otellerde 5 oda için hesaplanan ücrettir. Mühendis ücreti ise, kurumun çalıştırdığı kadrolu memur mühendisinin günlük yevmiyesine göre hesaplanır. Kirlilik Önlem Payı (KÖP) Ücreti MADDE 33 Atık su oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, atık suları ile ilgili ön arıtma yapmaları veya özel arıtma tesisi kurmaları istendiği ve kendilerine süre verildiği halde; verilen süre içinde arıtma tesisi kurmadığı, arıtma tesisi kurduğu halde işletmediği, işlettiği halde limitleri sağlayamadığında; yönetmelikte ön görülen şartları sağlayıncaya veya atık su kaynağı kaldırılıncaya veya faaliyetine son verilinceye kadar, MESKİ tarafından yapılan hizmetin karşılığı olarak KÖP öderler. Tahakkukun başlangıcı için MESKİ elemanları veya sair resmi kurumlar tarafından yapılan ilk tespit tarihi esas alınır. Tahakkuk ve tahsilat, MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Yedinci Bölüm madde 25 teki formüle ve MESKİ Atık su Deşarj Yönergesi Ek-3 ile listelenen ilgili katsayı esas alınarak gerçekleştirilir. Endüstri Kuruluşları Arıtma Tesisi Proje Onay Ücreti MADDE 34 Endüstri kuruluşlarına ait arıtma tesisi projeleri için alınan Proje Onay Bedeli (POB), MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Madde 11.2 de belirtildiği üzere, MESKİ Atık su Deşarj Yönergesinde Madde 9 da belirtilen formüle göre hesaplanan ücret karşılığı onaylanır. Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Ücreti MADDE 35 MESKİ Genel Müdürlüğüne Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için başvuran Endüstriyel atık su üreten tesislerde Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli, MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği 11. Maddesinde belirtilen esaslara göre ve MESKİ Atık su Deşarj Yönergesi madde 5.11'de açıklandığı gibi tahakkuk ve tahsil edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Yaptırımlar Tarifesi Tahsilâtın hızlandırılması MADDE 36- (1) Aboneler, tahakkuk eden ihbarname bedellerini, fatura bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemek zorundadırlar. (2) Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerin borçları yasal yollardan tahsil edilir. (3) Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerden 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirtilen oranlarda aylık gecikme zammı, gecikme süreleri günlük olarak hesaplanarak gecikme zammı tahsil edilir. (4) Gecikme zammını uygulayıp uygulamamaya, yüzdeleri değiştirmeye, uygulama devrelerini tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. MADDE 37- (1) Suyu açık olan bir aboneliğe yeni taşınanlar, MESKİ'ye müracaat ederek abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. MADDE 38- (1) Aboneler, MESKİ ile yaptığı abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden aboneliği terk ederlerse, başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden sorumludurlar. 10

11 MADDE 39- (1) Tahliye nedeni ile suyu kapatılan aboneler, kesme endeksine kadar tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Aksi halde, yasal işlem yapılır. MADDE 40- (1) Abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden başka bir yere taşınan aboneler, yeni taşındıkları yer için, MESKİ ile abone sözleşmesi imzalamak istediklerinde, tahliye ettikleri yerin abone sözleşmesini iptal ederek borçlarını ödemek zorundadırlar Su Kapatma ve Açma Ücreti MADDE 41- (1) Sözleşme, yönetmelik ve kanunlara aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kesilir. Aykırılığın ortadan kalkması halinde, kapama-açma ücreti alınarak, abonenin suyu açılır. Abone veya aboneliğin suyu; a) Mühür veya kelepçe takılmak suretiyle vanadan kesilmiş ise, kapatma-açma ücreti tarifede belirlenen oranda alınır. b) Sayaç sökülmek suretiyle kesilmiş ise, kapatma-açma ücreti tarifede belirlenen oranda alınır. c) Su ana Şebekeden kesilmiş ise, kapatma-açma ücreti tarifede belirlenen oranda alınır. d) Her borç ödeme bildirimi bir ihbar niteliğindedir. Borç tahakkuk ettikten sonra borcunu ödeme süresi içinde ödemeyen abonelere son ödeme tarihinden sonra 10 gün içinde su kesme ihbarnamesi bırakılır. Su kesme ihbarnamesi bırakıldıktan sonra ödeme yapılmaması halinde 10 gün sonra su kör conta ile sayaçtan kesilir. Kesildikten sonra 60 gün içinde su borcunu ödemeyen aboneler ile ilgili icra yolu ile ödemenin yapılması işlemi başlatılır. İdare gerek duyarsa suların kesilmesi işini sayaçları sökerek yapabilir. Bedeli Genel kurulca belirlenecek; Su kesme ihbarnamesi verilme işi, kör conta ile su kesilme işi, kör contadan su açma işi, sayaç sökerek su kesilme işi, sayaç bağlanarak su açma işi bedeli olarak abonelerden tahsil edilir. (2) Su kesmeye gidildiği halde abonenin suyu kesilememiş ise, aboneliğin kapalı olması, sayaç yerinin uygun olmaması vb. durumlarda kesmek için yerine gidildiğinden a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen esaslara göre hesaplanan ücretin % 50 si alınır. Ancak abone, aboneliğinde bulunduğu halde suyunu kestirmemiş ise, bu ücret tam olarak alınır. (3) Bu ücretlere ayrıca, KDV ilave edilir. Kaçak su MADDE 42- (1) Abone olmaksızın MESKİ ye ait su dağıtım hattı, su abone veya şube yolu hattından, kuyu veya kaynaktan boru döşeyerek, motor bağlayarak, şebekeyi delerek su temin etmek ve kullanmak, sayaç yerine boru takmak, kayıtsız sayaç takmak, abone olmasına rağmen MESKİ ye haber vermeksizin sayacı sökerek tüketim endeksini bozmak, sayacın tüketimini doğru olarak kaydetmesini önleyecek bir tertibat kurarak su temin etmek ve kullanmak, şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile MESKİ nin görev alanı içerisinde kalan yeraltı veya yerüstü kaynaklarından izinsiz ve ruhsatsız olarak su temin ederek atık su üretmek, işlenmesi yasak olan fiillerden olup, aynı zamanda su hırsızlığı suçunu oluşturduğundan, bu gibiler hakkında yasal soruşturma yapılmakla birlikte, tespit edilen kaçak su ve atık su tüketim miktarı, cezalı olarak tahsil edilir ve kaçak bağlantı iptal edilir. (2) Su şebeke hattı, su abone veya şube yolu hattından, şehir şebeke suyu haricinde, MESKİ nin görev alanı içerisinde kalan yeraltı ve yerüstü kaynaklarından izin almaksızın, daimi bağlantı yaparak kaçak su temin edenlerden, birinci fıkraya göre cezalı olarak tahsil edilecek olan su ve atık su kullanımının dışında ayrıca, her yıl, Genel Kurul tarafından belirlenecek miktar üzerinden, maktu para cezası alınır. Kaçak su kullanma süresinin tespiti MADDE 43- (1) Sayaçlı tüketimde, sayacın endeksinin idarece uygun bulunması halinde, sayacın gösterdiği tüketim miktarı esas alınır. 11

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 26 Mart 2010 Cuma 26 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27533 KANUN SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5957 Kabul

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı