İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

2 İÇİNDEKİLER Amaç ve kapsam... 5 Dayanak... 5 Tanımlar ve kısaltmalar... 5 Tarife tespitinin esasları Tarife ve bedel çeşitleri Abone türleri Abone grupları ve tarife uygulaması Konut tarifesi uygulanacak aboneler İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler Sanayi tarifesi uygulanacak aboneler Konut dışı inşaat şantiye tarifesi uygulanacak aboneler Konut inşaatı şantiye tarifesi uygulanacak aboneler Resmi daire tarifesi uygulanacak aboneler Köy konut tarifesi uygulanacak aboneler Köy işyeri tarifesi uygulanacak aboneler Geçici abonelik uygulaması Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli ve yalnız kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli uygulanması Tarife uygulamasına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlar Abonelere uygulanacak su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi unsurları Geri dönüşüm kullanma suyu tarifesi Ham su tarifesi Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarifesi Vidanjör hizmet bedeli Kanal temizleme hizmeti İş makineleri kira bedeli Proje inceleme ve görüş verme harcı (pih) Atık su kanal bağlantısı, atık su çukuru proje inceleme ve onaylama harcı (pioh) Tadilat projelerini inceleme ve onay harçları Suret mimarî projelerin tasdiki harcı Kanal durum belgesi harcı İçme suyu ve atık su şebekeleri proje onay şartları İçme suyu ve atık su şebekeleri proje yapım şartları Katılma payları Yapılaşmalarda katılma payı uygulamaları Su ve atık su tesisleri bakım bedeli Su iştirak, şube yolu ve kazı ruhsatı bağlantı bedeli

3 Su sayacı ölçü talebi ve sayaç muayene ücreti Abonelik teminatı Tülani kanal yapım şartları Atık su kanalı ve atık su bağlantısı yapım şartları Taşınmazların cadde ve/veya sokaklardaki atık su kanalına bağlantısı Endüstri kuruluşlarınca uyulacak esaslar Gecikme cezası uygulanması Su kapama ve açma ücreti uygulanması Kaçak su kullanımı ve re sen abonelik Kaçak su kullanma süresinin tespiti Kaçak su kullanım bedeli hesaplanması ve diğer işlemler Ölçümün engellenmesi Sayacın muhafaza edilmesi Usulsüz su kullandırılması Usulsüz su kullanımı Sayaç mührünün veya mühür bağının koparılması Yetkisiz müdahale Abone türünün değiştirilmesi Ödenmemiş kaçak su, usulsüz su kullanımı ve abone türü değiştirme tahakkuklarının yeniden hesaplanması İzinsiz kanal bağlantısı yapılması Çatı, drenaj, zemin ve yağmur sularının atık su kanalına bağlanması Çevreye zarar verilmesi Atık su çukurlarının çevreye boşaltılması Tesislere zarar verilmesi Suyun kapatılması ve sözleşmenin feshi Alacakların taksitlendirilerek tahsil edilmesine ilişkin hususlar Rakamların düzeltilmesi Tarifelerin onaylı ilanı Hizmetlerin sunumunda uyulacak usul ve esaslar Öncelikli olarak uygulanacak hükümler ve uygulama yönergesi Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlük Yürütme EKİ

4 YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin Adı İSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2 Hazırlayan Birim Abone İşleri Avrupa 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Avrupa 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Asya Bölge Dairesi Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı. 3 Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 06/01//2011 Tarihli, 2011/524 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı 4 5 Genel Kurul Karar Tarihi ve Sayısı Yayımlandığı Gazete ve Yayım Tarihi 24/11/2011 Tarihli, 2011/34 Sayılı Genel Kurul Kararı Gündem Gazetesi, 15 / 12 / Yürürlük Tarihi 15 / 12 / Revizyon No 8 Tadilat No T4 Yönetmeliğin İlk Hali Üzerinde Sonradan Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler S.No Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul Kararı Yayımlandığı Gazete ve Tarihi Tadil Edilen Maddeler 1 18/05//2012 Tarih, 2012/174 Sayılı Kararı 17/05/2012 Tarih, 2012/7 Sayılı Karar Tarihli Bizim Anadolu Gazetesi 3,8,16,19,33,34,38, 42,47,56 ve 62 Maddeleri Tarih, 2013/207 Sayılı Kararı 16/05/2013 Tarih, 2013/9 Sayılı Kararı Tarihli Milli Gazete 3,4,27,33,34,36,38,46,47, 52,60 ve 64 Maddeleri 3 28/04/2014 Tarih, 2014/267 Sayılı Kararı 15/05/2014 tarih, 2014/4 Sayılı Kararı Tarihli Bizim Anadolu Gazetesi 18,38,43,47 ve 54 Maddeleri 4 21/10/2014 Tarih, 2014/761 Sayılı Kararı 19/11/2014 tarih, 2014/15 Sayılı Kararı Tünaydın Gazetesi ,14,15,34 ve 36. Maddeleri 4

5 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. (2) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde, su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve sanayi suyunun tüketicilere ulaştırılması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü bedel, pay, teminat ve müeyyidelerin tespiti ile bunların tahsiline ilişkin İdarece uygulanacak usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen tanım ve kısaltmalar; a) Abone: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce sunulan su ve atık su hizmetlerinden abonelik sözleşmesi çerçevesinde faydalanan veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişilere denir. b) Abone grubu: Abonenin normal, aylıkçı, sanayi, resmi daire, belediye toplu su, inşaat, kuyu, tanker ve ücretsiz su veya atık su kullanan gruplardan hangisine dâhil olduğunu gösterir. c) Açma: Borcun ödenmesi veya geçici kapama süresinin bitmesi sebebiyle suyun açılması işlemidir. ç) Açma kapama bedeli: Su kapama ve açma işlemleri için; iki işçinin saat ücreti ile bir memurun bir saatlik ücretinin yarısına tekabül eden tutarın toplamına eşit olan veya suyun kapama ve açma işlemleri için İdarenin abonece daha ağır bir külfete katlanmak zorunda bırakılması halinde, İdarenin katlandığı maddi yükümlülüğün bedeli olarak aboneden tahsil edilecek tutardır. 5

6 d) Aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsii masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri olarak tarife hesaplanmasında hesaba katılan tutarlardır. e) Altyapı: Planlanan veya mevcut atık su kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kolektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompaları, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğalgaz, telefon ve benzeri tesislerden müteşekkil sistemlerdir. f) Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ekonomik ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen ve tarife tespitinde maliyet unsurları arasında bulunan tutarlardır. g) Arıtma tesisi: Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce alınacak tedbir ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesi ile İdarenin kuracağı veya kirletici kaynaklardan İdare tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir. ğ) Atık su: Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder. h) (Yeniden düzenlenen bent: 17/05/2012 tarihli, 7 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi) Atık su bağlantı kanalı (rabıt): Atık su kaynaklarının ürettiği atık suları, parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen veya geçirilecek ve İdare tarafından tespit edilecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, minimum Ø 20 cm. çapında muflu beton boru veya idarenin uygun göreceği borularla minimum 1/50 meyille fen ve sanat kaidelerine uygun döşenerek, akış yönünde ve yatayda açı yaparak sokaktaki kanala bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde ve sorumluluğunda olan kanallardır. ı) Atık su kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten konut, endüstri kuruluşu, zirai alanlar, iş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, otel, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonu, fabrika, atölye, benzinlik, imalathane ve benzeri her türlü yapı ve faaliyet yerleridir. i) Atık su sistemi bileşenleri: Atık su toplam sistem maliyetlerinin hesaplanmasında esas alınacak atık suların toplanması, nakli, pompalanması, arıtılması, deşarjı, çamur bertarafı, geri kazanımı ve satışına ilişkin temel bileşenlerdir. j) Atık suların kanalizasyona deşarj yönetmeliği: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğidir. k) Atık su çukuru (fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki, atık suların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz ve her bağımsız konut başına en az 12 m³ olacak şekilde fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen haznelerdir. 6

7 l) Bedeller ve ücretler: İdare tarafından sağlanan hizmet ve haklardan faydalanmak isteyenlerce, mevzuatla belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenmesi gereken tutarlardır. m) Borç-alacak: İdarenin aboneden alacağı veya abonenin İdareden alacağı bedel olup, faturada borç veya alacak hanesinde görülür. n) Çeşitli masrafları: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelen ve tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. o) Çevre temizlik vergisi (ÇTV): 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesi çerçevesinde; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınan vergidir. ö) Deşarj kalite kontrol ruhsatı (DKKR): İdare tarafından düzenlenen endüstriyel nitelikli atık sularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgedir. p) Dönem ortalaması (tüketim averajı):abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyattır. r) Endüstriyel atık su: Evsel atık sular hariç, sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan kirlenmelere maruz kalıp kirlenmiş ve özelliklerini kaybetmiş sulardır. s) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masraflarıyla alüminyum sülfat, mayi klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşan ve tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. ş) Evsel atık su: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları ve kullanım neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sulardır. t) Gayri sıhhi müessese ruhsatı (GSM ruhsatı): Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve tabi kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere yetkili makam tarafından verilen açılış ve çalışma ruhsatıdır. u) Geçici kapama: Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağını beyan ederek suyunu kapattırmasıdır. ü) Genel ortalama: Abonenin geçmiş yıllara ait sarfiyatları da dikkate alınarak bulunan günlük ortalama sarfiyatıdır. 7

8 v) Geri dönüşüm kullanma suyu abonesi: Atık suların İdarenin arıtma tesislerinden geçirildikten sonra elde edilen geri dönüşüm sularını almak için mukavele yapmış olan abonedir. y) Grup abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. z) Ham su abonesi: İdareden arıtılmamış ve herhangi bir işleme tabi tutulmamış su almak için mukavele yapmış olan abonedir, her ham su abonesi kullanılmış suların uzaklaştırılması abonesidir. aa) Harçlar: Mevzuat gereği İdare tarafından tahsil edilen bedeller ve vergilerin dışında, yalnızca İdare tarafından verilen hizmetler mukabilinde, hizmet faydalanıcılarının mevzuatla öngörülen şekil ve tutarlar dâhilinde zorunlu olarak ödemek durumunda oldukları kamusal gelirlerdir. bb) Hizmetlerin sunumuna ilişkin yönetmelik: Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 31 Temmuz 2009 tarihli, mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliktir. cc) İdare (kurum): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüdür, İSKİ olarak kısaltılmıştır. çç) İmar kanunu: 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunudur. dd) İnşaat alanı (A): Bir parselde yapılan veya yapılacak konut, işyeri, endüstri sanayi ve benzeri maksatlı inşaatların; etrafı kapalı bütün brüt alanları toplamıdır, inşaat alanına tabii zemine oturan açık teraslar, avlular, ışıklıklar, her nevi hava bacaları, saçaklar ile üstü açık; spor alanları, oto parklar, oto galerileri teşhir, kanopi, sundurma, portik ve benzeri alanlar dâhil edilmez. ee) (Değişik:16/05/2013 tarihli, 2013/9 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değiştirilmiştir.) İnşaat alanının maliyete tesir katsayısı (C uygulama katsayısı): Her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kanal Birim Fiyatının 0,0125 ile çarpılmasından elde edilen ve bir m² inşaat alanı için uygulanan TL/m² birim fiyatıdır. ff) İSKİ hizmet bedelleri: İSKİ Kuruluş Kanunu gereği şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetler sebebiyle kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre alınan bedellerdir. gg) İSKİ kanunu: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanundur. (01/6/1984 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3009 sayılı Kanunla değişik.) ğğ) İş emri: İlgili birimlere gönderilmek üzere basılan ve hangi işin yapılacağını tarif eden formdur. hh) İşyeri: Dükkân, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuar, otel, motel, lokanta, süpermarket, hipermarket, spor 8

9 kompleksleri, oto yıkama istasyonları, benzin istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın sauna ve benzeri işyerlerini ifade eder. ıı)kaçak su kullanımı: Abone olmaksızın; İdarenin suyunu, İdareye ait su taşıyan boru hatlarından, şube yolundan, bina içerisindeki ana kolon borusundan ve yer altı suyu kaynaklarından her hangi bir teknik düzenekle su alma işidir. ii) Kanal birim fiyatı (K birim fiyatı): İçinde bulunulan yıla ait Bayındırlık Bakanlığı rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan ve bir metre kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dâhil, bir metre uzunluğunda Ø 300 mm. çapındaki atık su kanalının TL/m cinsinden maliyet bedelidir. jj) Kanalizasyon durum belgesi: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir. kk) Kanalizasyon şebekesi: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki beton boru sistemleridir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili Belediyesi tarafından yaptırılan resmi kanalizasyonlar, kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, halk kanalları vb. gibi kanallar, gerçek veya tüzel kişiler tarafından İdare kontrollüğünde yaptırılan tulani kanallar, kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilir. mm) kapatılmasıdır. ll) Kapama aparatı: Su kapama işlemine yarayan aletlerdir. Kapama: Borçtan veya geçici iptalden dolayı sayacı sökmeden suyun nn) Kara kanal: Bizanslılar, Osmanlılar veya halk tarafından yapılmış basit sathi, bacasız çeşitli derinlikte ve çevredeki bütün yapıların faydalandığı kanallardır. oo) Karışık grup abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. öö) (Değişik:16/05/2013 tarihli, 2013/9 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile değiştirilmiştir.) Kârlılık oranı: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, sutaşıma giderleri, çeşitli masraflar altında toplanan giderler, amortisman payı giderleri, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları toplamına uygun bir değer ilave edilerek elde edilecek tutardır. pp) Kartlı sayaç abonesi: Ön ödemeli kartlı sayaçtan, peşin ödeme yaparak kullanan abone grubu. rr) Katılma payı (KP): İdarenin yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, 9

10 ıslahı, tevsii ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir. ss) Katılma payı avansı (KPA): İdarenin yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan müsaade almayan ve/veya geçici müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsii ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir. şş) Katma Değer Vergisi (KDV): 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre alınan vergilerdir. tt) Kesin hesap faturası: Abonenin, mukavelesini iptal ettirirken hesabının tasfiyesi için alınan ve kesin hesabın nasıl yapıldığını gösteren faturadır. uu) Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanması ilkesidir. üü) Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişilerdir. vv) Kirlilik kat sayısı: Abonenin kullanılmış sularının endüstriyel vasıfta kirlilik durumunu, derecesini gösteren katsayısıdır. yy) Kolon: Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemidir. zz) Kontrol bacası (fenni baca ) : Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletilmesi gayesiyle içine insan girebilecek kesitte ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenen standartlara, fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş veya edilecek olan kanal bacalarıdır. aaa) (Eklenen bent: tarihli, 15 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi) Köy yerleşik alan sınırı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskûn) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı sınırını tanımlar. bbb) KSU aboneliği: Kasım 2001 Genel Kurulunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2002 yılı tarife teklifleri ve hizmet tarifelerinin 11 inci maddesinde İdaremizden şebeke suyu almayan tanker su ve kuyu suyu kullanan abonelerin ait olduğu tarife gurubundaki fiyatın yarısı alınır kararı gereğince yapılan aboneliktir. 10

11 ccc) Kullanılmış su abonesi (KSU abonesi): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile temiz su veya ham su mukavelesi yapan veya İdareden su almadığı halde, kullanılmış suyunu alıcı ortamlara deşarj etmek için mukavele yapmış olan abonedir. ççç) Mahsup tahakkuku: Kıyas tahakkuklar sebebi ile Aboneye yapılan fazla tahakkukun gerçek tahakkuktan mahsup edilmesi işlemidir. ddd)mansap (alıcı ortam): Kanalizasyon şebekeleri veya kolektörlerin taşıdığı atık suların kanun, yönetmelik, yönerge ve teknik usuller dâhilinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazilerdir. eee)mukavele grubu: Abone mukavelesinin, su-kullanılmış suların uzaklaştırılması, ham su-kullanılmış suların uzaklaştırılması veya özel bir protokolle tespit edilmiş götürü günlük sarfiyat üzerinden yapıldığını belirten mukavele cinsini belirler. fff)mukavele iptali: Abonenin isteği üzerine sayacın sökülerek abone mukavelesinin iptal edilmesidir. ggg)mükellef: Gayrimenkulün gerek mülkiyet ve gerekse diğer ayni haklarına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. ğğğ) NVİ kaydı : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adrese dayalı kayıt ve takip sisteminden alınan kayıt ve belgelerdir. hhh) Organize sanayi bölgeleri (OSB) : Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu 15/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir. ııı)ortak kullanım alanları (OKA): Merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makine dairesi, sığınak, kömürlük, su ve akaryakıt deposu, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, portik, toplantı odası, müştemilat ve benzeri hacimlerin dıştan dışa m² cinsinden brüt toplam inşaat alanıdır. iii) Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli (AAB): Özel arıtma gerektiren atık su üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderleridir. jjj)özel proje inceleme ve onay harcı (PİOH): Su Kanal ve Ruhsat Şeflikleri tarafından yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre, atık su kanal bağlantısı ve/veya atık su çukuru bakımından eksikliği tespit edilemeyen; 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan ruhsat alan veya alacak olan yapılara ait mimari projelere; altyapı uygunluk görüşü verilmesini teminen tahsil edilecek tutarlardır. kkk)parsel bacası (rögar) :Atık su deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek maksadıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerindeki tretuarda ve 11

12 parsel içindeki atık su bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır, derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyon derinliği ile orantılı olarak değişkendir, parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde asgari 70 cm x 70 cm veya Ø 70 cm prefabrik iç ebadında olacaktır, kapaklar her an açılabilecek durumda ve zaruri haller hariç bina dışında olacaktır. lll)parsel bağlantısı bedeli: Binaların parsel bağlantısı yapılabilmesi için, işçilik, iş makinesi, kazı bedeli dâhil olmak üzere tüm maliyet unsurlarının dâhil edilerek belirlenen tutarlardır. mmm) Personel giderleri: 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsayan tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. nnn)pompa şartı: Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atık su bağlantısının yapılacağı İdare tarafından belirlenecek en uygun tabi akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen ya da edilecek binanın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir terfi çukuru veya rögarda toplanacak atık suların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atık su kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilmesi şartıdır. ooo)priz: Abonenin bağlantı noktasındaki ana musluktur. ööö) Proje inceleme harcı (PİH): Proje inceleme mukabili alınan harçtır. ppp) Resmi binalar (resmi daireler): Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine veya bu kurumlar tarafından sermayesinin yarısından fazlası karşılanan, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulan kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir. rrr) Resmi daire abonesi: Resmi kuruluşlar tarafından yapılan ve ödeme yeri saymanlıklar olan mukavelelere ait abone grubudur. sss) Sanayi abonesi: İdareden su veya kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti almak için mukavele yapmış, gelir sağlamak gayesiyle şekil, vasıf değiştirerek mal üreten gerçek veya tüzel kişilerdir. şşş) Sanayi tesisleri: Ham madde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek mamul veya yarı mamul madde üreten tesislerdir. ttt) Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır. uuu)sayaç çapı: Sayacın çapını gösteren numaradır. üüü)sözleşme (Mukavele): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile abone arasındaki su satış şartlarını belirleyen İdare yetkilisi ve abone tarafından imzalanmış akittir. 12

13 vvv)sutaşıma giderleri: Su şebekesi bulunmayan veya su şebekesinden su sağlanamayan yerlere tankerlerle yapılan sutaşıma masrafları da tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. yyy) Şantiye: Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle özel ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan geçici tesisler ile halen yapı kullanma izin iskân belgesi alınmamış yapılar şantiye olarak kabul edilir. zzz)şebeke: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir. aaaa)şube yolu: Ana musluğun ana boruya bağlandığı noktadan başlayıp, bahçeli nizamlarda parsel sınırından bahçe duvarından en fazla bir metre içerde, bahçesi olmayan binalarda ise cephe duvarına kadar olan kısımdır. bbbb)tahakkuk: İdarenin verdiği su ve atık su hizmetlerinin karşılığı olarak, abonelerin tükettikleri su miktarlarının ölçülmesi suretiyle tahsil edilmesi gereken bedellerin hesaplanıp faturalanması işlemidir. cccc) Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. çççç) Tarife grubu: Aboneye çıkartılacak faturanın birim fiyatının konut, işyeri, sanayi, ham su, toplu su satışı, bedelsiz grubunun hangi tarifesinden alınacağını ve katma değer vergisi uygulanıp, uygulanmayacağını gösterir. dddd)tasfiye: Sözleşme aşamasında abone tarafından idareye verilen ve abone alacağı mahiyetinde olan teminatlarından abone hesabındaki borçları düşülerek mahsuplanması suretiyle sözleşmenin sona erdirilmesidir. eeee)teminat: Aboneden, İdare tarafından belirtilmiş süre için kullanacağı farz edilen su sarfiyatı karşılığı alınmış teminattır. ffff)teminata esas cetvel (abonelik teminat bedelinin tespitine esas cetvel): Abone grubuna göre; abone tarafından teminat olarak ödenmesi gereken parasal tutarın TL cinsinden tespitinde kullanılmak üzere; muhtelif çaplı sayaçlardan 1 (bir) saatte metreküp cinsinden (m 3 ) geçen su miktarının günlük 5 (beş) saatlik kullanım ve 30 (otuz) gün üzerinden tüketildiği farz edilen aylık su tüketim miktarlarının yer aldığı Yönetmelik ekinde sunulan tablodur. gggg) Toplam sistem maliyeti: Yatırımın finansal maliyetini, sistemin işletilmesi ve bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri, kamulaştırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak getirisini de içeren toplam değeri, ğğğğ) Tulani kanal: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi bulunmayan ve teknik şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgilisi tarafından, onay ve kabulü ise İdare tarafından yapılmak şartı ile yerinde yine ilgilisi 13

14 tarafından inşa ettirilen kanallardır. hhhh) Usulsüz su kullanımı: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması veya kullandırmasıdır. ıııı)yapı kullanma izin belgesi (iskân raporu): Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini, inşaat bitirim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren yapı denetim kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak ilgili Belediye tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir. iiii)yönerge: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği kapsamında hazırlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesidir. jjjj)yönetim kurulu: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kuruludur. kkkk)yönetim ve işletme giderleri: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, sutaşıma giderleri, çeşitli masraflar altında toplanan giderlerinin toplamından oluşan maliyet tutarlarıdır. llll)yönetmelik (Tarifeler yönetmeliği): İdarenin görev ve yetki alanı dâhilinde, kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi suyunun ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak her türlü harç, bedel, pay, teminat ve yaptırımlarla bunların tahsili esaslarını tanzim eden, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğidir. İKİNCİ BÖLÜM Tarife Tespitinin Esasları, Tarife ve Bedel Çeşitleri ile Abone Türleri Tarife tespitinin esasları MADDE 4- (1) Tarifelerin belirlenmesinde; gerçek değerlere dayanılarak hesaplama yapılır. (2) Toplam sistem maliyetleri tarifelere yansıtılır. (3) (Değişik:16/05/2013 tarihli, 2013/9 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile değiştirilmiştir.) Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin tespitinde esas alınacak unsurlar yönetim ve işletme giderlerini, amortisman giderlerini karşılayacak ve uygun bir kâr sağlayabilecek seviyede tespit edilen tutarlardır. (4) Tarifenin belirlenmesinde, üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı ana unsurdur. 14

15 Tarife ve bedel çeşitleri MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin konusu olan tarife ve bedeller; su satış tarifesi, kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi, hizmet bedelleri, teminat bedelleri ve yaptırım bedelleri olmak üzere beş grupta toplanır. Abone türleri MADDE 6- (1) İki türlü abone vardır. Bunlar; a) İdarenin hem su ve hem de kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal şebekesi bulunmakla birlikte kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetlerinden yararlanan abonelerdir; bu tip abonelere su tarifesi ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır. b) Kuyu ve tanker suyu kullanan veya İdarenin kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan abonelerdir, bu tip abonelere kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Abone Grupları ve Tarife Uygulaması Abone grupları ve tarife uygulaması MADDE 7- (1) Uygulanacak tarifeler itibariyle abone grupları; Konut Tarifeli Aboneler, İşyeri Tarifeli Aboneler, Sanayi Tarifeli Aboneler, Konut Dışı İnşaat Şantiye Tarifeli Aboneler, Konut İnşaatı Şantiye Tarifeli Aboneler, Resmi Daire Tarifeli Aboneler, Köy Konut Tarifeli Aboneler ve Köy İşyeri Tarifeli Aboneler şeklinde gruplandırılır. Konut tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 8- (1) Konut tarifesi uygulanacak aboneler aşağıda belirtilmiştir. a) Barınma amacıyla oturulan yerler, meskenler. b) Tüm kamu konutları. c) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliklerine ait tüm abonelikler ile Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne ve Amatör Kulüpler Federasyonuna kayıtlı spor kulüplerinin ticari amaçla işletilmeyen lokal ve tesisleri. ç) Tek sayaçtan su kullanan karışık grup abonelerden yoğunluğu mesken olmak şartı ile su kullanan, avukatlık, muhasebecilik, mali müşavirlik, mühendislik ve bunun gibi ev-ofis olarak kullanılan büro niteliğindeki işyerleri. d) Tüm kamu hastaneleri ve kamu sağlık kurumları. e) Yabancı ülke temsilcilikleri ve konsoloslukları. f) Siyasi partilere, ticari gaye ile işletilmeyen hayvan barınaklarına, site villa ve 15

16 apartmanların ortak kullanımına giren ve ticari amaçlı olmayan havuz, yönetim odası, otoparklar, güvenlik kulübelerine, bina temizliği için kullanıma, yangın tesisatlarına ait abonelikler. g) Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları. ğ) (Yeniden düzenlenen bent: 17/05/2012 tarihli, 7 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi) Bu grupta; 1) Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen hayır derneklerine ait hizmet binaları 2) Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait hizmet binaları, 3) Askeri okullar ve polis okulları, 4) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Islah ve Eğitim Evleri, 5) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı veya Bakanlığın denetimindeki huzurevleri, yaşlı bakım evleri ve özürlü rehabilitasyon merkezleri, 6) Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı veya bu Bakanlığın denetimindeki eğitim kurumları, öğrenci yurtları, kurslar, pansiyonlar, 7) Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar, yurtlar, pansiyonlar, 8) Dernek ve vakıfların idare bina veya merkezleri ile dernek ve vakıflarca eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan ve işletilen öğrenci yurdu, kurs, pansiyonlar Yer alır. h) Konutlarda bahçe ve çevre sulama ile müşterek kalorifer suyu abonelikleri. ı) Belediyeler ile iştiraklerinin tüm hizmet binaları ve tesislerine ait abonelikler. İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 9- (1) İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler aşağıda sıralanmış olup, mahiyetine göre bunlar; a) Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak icra edilen her çeşit meslek, sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerler, bürolar, ticarethaneler, fırınlar, kahvehaneler, lokantalar, gazinolar, hamamlar ve diğer ticari hizmet üretilen tüm yerler, yerler. b) İşyerlerine ait bahçe sulama abonelikleri. c) Konsolosluk binalarının dışındaki yabancı ülkelere ait temsil faaliyeti gösteren ç) Tüm özel hastaneler ve özel sağlık kurumları 16

17 Sanayi tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 10- (1) Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten yerlere sanayi tarifesi uygulanır. Konut dışı inşaat şantiye tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 11- (1) Konut dışı inşaat şantiyesi abone grubuna; konut dışı inşaatlar, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi etkinliklerin sürdürülmesini sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurulan, faaliyetlerin ve kalıcı tesislerin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek geçici tesislere ait abonelikler dâhildir. (2) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Konut inşaatı şantiye tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 12- (1) Tarifeler Yönetmeliğinin Konut Tarifesi Uygulanan Abonelikleri düzenleyen 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h ve ı bentlerinde belirtilen yerlerin inşaatı için; yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar konut şantiye abone tarifesi uygulanır. (2) Karışık grup inşaat şantiye aboneleri için ise; yapıya ait proje esas alınarak birim sayıları tespit edilir ve birim başına ortalama su tüketimi bulunarak ait oldukları şantiye tarifesi uygulanır. (3) Mevcut şantiye abonelerinden konut inşaatı şantiye aboneliği değişikliği talebi için İdareye müracaat edilir, müracaatın İdarece onayını müteakip konut inşaatı şantiye aboneliği grup değişikliği yapılır ve müracaat tarihinden itibaren konut inşaatı şantiye tarifesi uygulanır. (4) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Resmi daire tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 13- (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan yerlere resmi daire tarifesi uygulanır. Köy konut tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 14- (1) (Yeniden düzenlenen fıkra: 19/11/2014 tarihli, 15 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi) Köy konut tarifesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde uygulanır. a) Önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının İstanbul Valiliği sınırlarına genişletilmesi sebebiyle ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun 17

18 Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla mahalle konumuna gelmiş köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan bölgelerdeki konut aboneliklerine, b) Önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının İstanbul Valiliği sınırlarına genişletilmesi sebebiyle ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla mahalle konumuna gelmiş köylerdeki köy yerleşik alan sınırı dışında kalan bölgeler ve tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre mahalle statüsüne dönüşen Çatalca İlçesi Muratbey ve Karacaköy mahallesi, Binkılıç Atatürk, Binkılıç Fatih, Çiftlikköy ve Arnavutköy Durusu ve Terkos, Silivri Büyükçavuşlu Mahallelerinde ikameti adrese dayalı sistem kayıtları veya Muhtarlık Belgesi ile tevsik edilen, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan yerlerdeki konut aboneliklerine Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle köy konut tarifesi uygulanır. (2) Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bu yerlerde beş yıl süreyle uygulanacak köy konut tarifesi, içme ve kullanma suları için tespit edilecek en düşük konut tarifesinin % 25 ini geçmeyecek şekilde belirlenir. Köy işyeri tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 15- (Yeniden düzenlenen madde: 19/11/2014 tarihli, 15 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 3 ncü maddesi) (1) Köy işyeri tarifesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde uygulanır. a) Önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının İstanbul Valiliği sınırlarına genişletilmesi sebebiyle ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla mahalle konumuna gelmiş köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan bölgelerdeki işyeri aboneliklerine, b) Önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının İstanbul Valiliği sınırlarına genişletilmesi sebebiyle ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla mahalle konumuna gelmiş köylerdeki köy yerleşik alan sınırı dışında kalan bölgeler ve tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa göre mahalle statüsüne dönüşen Çatalca ilçesi Binkılıç Atatürk, Binkılıç Fatih, Çiftlikköy ve Arnavutköy Durusu ve Terkos, Silivri Büyükçavuşlu mahallelerindeki köy hayatının idamesi için gerekli olan bakkal, kahvehane, marangoz, terzi, lokanta, kasap, berber, manav, fırın ve benzeri ölçekteki abonelere Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle köy işyeri tarifesi uygulanır. 18

19 (2) Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bu yerlerde beş yıl süreyle uygulanacak köy işyeri tarifesi, içme ve kullanma suları için tespit edilecek en düşük işyeri tarifesinin % 25 ini geçmeyecek şekilde belirlenir. (3) İşyeri sahiplerinin bu durumlarını bağlı bulundukları muhtarlıklar tarafından belgelendirilmeleri gerekmektedir. Geçici abonelik uygulaması MADDE 16- (1) Hizmet alanı şehir, kasaba ve köylerde kurulan sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır ve ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici abonelikler yapılır. (2) (Yeniden düzenlenen fıkra: 17/05/2012 tarihli, 7 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesi) 12/10/2004 tarihi ile 26/07/2008 tarihleri arasındaki ruhsatlı olup yapı kullanma izin belgesi bulunmayan binalara geçici abonelik uygulaması yapılır. Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli ve yalnız kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli uygulanması MADDE 17- (1) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan; konut, işyeri, sanayi, resmi daire, köy tarifeli abone grubuna giren özel ve tüzel kişi aboneleri bu gruba dâhildirler. (2) Kuyu, kaptaj havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanan veya kanalizasyon şebekesinden yararlanan özel ve tüzel kişiler İdareye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. (3) Tahakkuk edecek bedel için Yönetmeliğin 22 nci madde hükümleri uygulanır. (4) Endüstriyel nitelikte atık su oluşturan tesis ve işletmelerden ise, ayrıca atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen atık su arıtma bedeli alınır. Tarife uygulamasına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlar MADDE 18- (1) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet sınırları içerisinde bulunan ibadethaneler, halk çeşmeleri ile mezarlıklar içerisindeki çeşmelerin su ve atık su bedelleri İdare tarafından karşılanır, halk çeşmelerinin tesisi İdare tarafından yapılır, mezarlıklar içerisinde yeni açılacak çeşmeler için İdareden görüş alınır ve lüzum görüldüğünde çeşmenin açılmasına izin verilir. (2) Kuraklık, tabi afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, İdare su tasarrufunu sağlamak ve su temininde önceliği konut abonelerine su vermek amacı ile bazı abonelere su satışını geçici olarak durdurabilir. 19

20 (3) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet sınırları dışında kalan ve İdaremizden toptan su alımına ihtiyaç duyan Mülkî veya Mahallî İdare birimleri ile Kurumumuz arasında düzenlenecek toptan su satışı protokolü çerçevesinde; dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli noktalardan İdaremizce ilgili Kurumlara toptan su satışı yapılabilir. (4) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kadrolu veya geçici süreli mensubu olarak gerek yürüttükleri güvenlik, asayiş ve istihbarat hizmetleri kapsamında, gerekse Terörle Mücadele Kanunu çerçevesindeki hizmetleri sırasında şehitlik veya gazilik mertebesini haiz olan tüm şehitlerin ailelerine, gazilere ve bunların dul, öksüz ve yetimleri durumundaki ailelerine, engelliliği en az % 40 oranında olup, rapor ile tevsik edilen engellilerin konutlarına ait faturalandırmalarda konut tarifesinin % 50 si uygulanabilir. (5) (Yeniden düzenlenen fıkra: 15/05/2014 tarihli, 2014/4 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değişik fıkra) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (g), (ğ) ve (ı) bentlerinde sayılan aboneliklere ilişkin tüm tahakkuk ve faturalandırmalar; konutlara uygulanan bedel ve tarifenin en alt kademesinden yapılır. (6) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin g bendinde düzenlenen muhtarlık hizmet binalarında, muhtarlık hizmetleri kapsamının dışında, başka bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde, faturalandırma konut tarifesinden yapılmaz, söz konusu faaliyetin ait olduğu tarife grubundan tahakkuk ettirilir. (7) İdare su tasarrufunu teşvik, az kullanana sosyal yardım sağlamak ve gelirini artırmak amacıyla kademeli tarife uygulaması yapılabilir. (8) İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerine uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir. (9) İnşa halindeki binalara; yapının tamamlanmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır, yapımı tamamlanan binaların yapı kullanma izin belgesi almaları durumunda ferdi abonelik işlemleri yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Su Satış Tarifesi ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi Abonelere uygulanacak su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi unsurları MADDE 19- (Yeniden Düzenlenen Madde: 17/05/2012 tarihli, 7 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesi) (1) Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin tespitinde esas alınacak unsurlar aşağıda sunulmuştur; 20

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2015 1 YALOVA ATIKSU VE KANALİZASYON ALT YAPI TESİSLERİNİ İŞLETME BİRLİĞİ (YASKİ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ (ESKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ (ESKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ (ESKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

Yapılaşmalarda katılma payı uygulamaları Su iştirak, şube yolu ve kazı ruhsat bedeli Su sayacı kontrol talebi, Sayaç muayene ve Sayaç

Yapılaşmalarda katılma payı uygulamaları Su iştirak, şube yolu ve kazı ruhsat bedeli Su sayacı kontrol talebi, Sayaç muayene ve Sayaç İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 7 Tarife Tespit Esasları, Çeşitleri, Uygulanması ve Abone Türleri... 7 Tarife tespit esasları... 7 Tarife çeşitleri

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmelik; 31 Mart 2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; 6719 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAPSAMINDA BAZI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT TASLAĞA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA CETVELİ 1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEMET ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı Kapsam

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü Antalya Nisan, 2012 SUNUMUN İÇERİĞİ 1. Mevzuat Özeti 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ(TASKİ) NİN ATIK SU VE KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT VE HESAPLAMA YÖNTEMİ

TARSUS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ(TASKİ) NİN ATIK SU VE KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT VE HESAPLAMA YÖNTEMİ TARSUS BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ(TASKİ) NİN ATIK SU VE KATI ATIK TOPLAMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT VE HESAPLAMA YÖNTEMİ 2012 mali yılında uygulanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KOMİSYON ÇALIŞMASI ERDEMLİ BELEDİYESİ 2015

EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KOMİSYON ÇALIŞMASI ERDEMLİ BELEDİYESİ 2015 EVSEL KATI ATIK TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KOMİSYON ÇALIŞMASI ERDEMLİ BELEDİYESİ 2015 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu çalışmanın amacı; 27.10.2010 tarihinde Çevre

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-8 KONU : 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları yer

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER Recep AKDENİZ Kentsel Atıksu Kirliliğinin Kontrolü Şube Müdürü recep.akdeniz@cevresehircilik.gov.tr 2011 Kasım Ankara SUNUM İÇERİĞİ Mevcut Durum Mevzuat

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11.11.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20339 ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 SİRKÜLER İstanbul, 02.01.2017 Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 Konu: 1/1/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-3 KONU : 49 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları Maliye

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ŞEHZADELER BELEDİYESİ Katı Atık Tarife Raporu 2015

ŞEHZADELER BELEDİYESİ Katı Atık Tarife Raporu 2015 ŞEHZADELER BELEDİYESİ Katı Atık Tarife Raporu 2015 Şehzadeler Belediyesi ŞEHZADELER BELEDİYESİ KATI ATIK TARİFE RAPORU i ii Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesi Raporu Şehzadeler Belediyesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194-03.05.1985

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2017 002 Sirkülerimizin konusunu Yargı Kararı Işığında Konutlarda uygulanacak KDV oranı ve KDV İadesi Sürecinde 150 m2 lik Net Alan Tespitinde Son Durum oluşturmaktadır. KAPSAM : Danıştay

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) BÖLÜM 1-)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/33 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/33 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/33 TARİH: 25.06.2010 KONU KDV / 58 Nolu Sirküler; Taşınmaz ve taşınmaz niteliği taşıyan mal ve hakların satışında katma değer vergisi uygulaması. Gelir İdaresi Başkanlığı nca 23.06.2010

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI

2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI Sirküler Rapor 04012011/ 10-1 2011 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİ DEĞERİNE ESAS BİNA METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ AÇIKLANDI ÖZET : 2011 yılına ait binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı