İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

2 İÇİNDEKİLER Amaç ve kapsam... 5 Dayanak... 5 Tanımlar ve kısaltmalar... 5 Tarife tespitinin esasları Tarife ve bedel çeşitleri Abone türleri Abone grupları ve tarife uygulaması Konut tarifesi uygulanacak aboneler İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler Sanayi tarifesi uygulanacak aboneler Konut dışı inşaat şantiye tarifesi uygulanacak aboneler Konut inşaatı şantiye tarifesi uygulanacak aboneler Resmi daire tarifesi uygulanacak aboneler Köy konut tarifesi uygulanacak aboneler Köy işyeri tarifesi uygulanacak aboneler Geçici abonelik uygulaması Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli ve yalnız kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli uygulanması Tarife uygulamasına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlar Abonelere uygulanacak su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi unsurları Geri dönüşüm kullanma suyu tarifesi Ham su tarifesi Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarifesi Vidanjör hizmet bedeli Kanal temizleme hizmeti İş makineleri kira bedeli Proje inceleme ve görüş verme harcı (pih) Atık su kanal bağlantısı, atık su çukuru proje inceleme ve onaylama harcı (pioh) Tadilat projelerini inceleme ve onay harçları Suret mimarî projelerin tasdiki harcı Kanal durum belgesi harcı İçme suyu ve atık su şebekeleri proje onay şartları İçme suyu ve atık su şebekeleri proje yapım şartları Katılma payları Yapılaşmalarda katılma payı uygulamaları Su ve atık su tesisleri bakım bedeli Su iştirak, şube yolu ve kazı ruhsatı bağlantı bedeli

3 Su sayacı ölçü talebi ve sayaç muayene ücreti Abonelik teminatı Tülani kanal yapım şartları Atık su kanalı ve atık su bağlantısı yapım şartları Taşınmazların cadde ve/veya sokaklardaki atık su kanalına bağlantısı Endüstri kuruluşlarınca uyulacak esaslar Gecikme cezası uygulanması Su kapama ve açma ücreti uygulanması Kaçak su kullanımı ve re sen abonelik Kaçak su kullanma süresinin tespiti Kaçak su kullanım bedeli hesaplanması ve diğer işlemler Ölçümün engellenmesi Sayacın muhafaza edilmesi Usulsüz su kullandırılması Usulsüz su kullanımı Sayaç mührünün veya mühür bağının koparılması Yetkisiz müdahale Abone türünün değiştirilmesi Ödenmemiş kaçak su, usulsüz su kullanımı ve abone türü değiştirme tahakkuklarının yeniden hesaplanması İzinsiz kanal bağlantısı yapılması Çatı, drenaj, zemin ve yağmur sularının atık su kanalına bağlanması Çevreye zarar verilmesi Atık su çukurlarının çevreye boşaltılması Tesislere zarar verilmesi Suyun kapatılması ve sözleşmenin feshi Alacakların taksitlendirilerek tahsil edilmesine ilişkin hususlar Rakamların düzeltilmesi Tarifelerin onaylı ilanı Hizmetlerin sunumunda uyulacak usul ve esaslar Öncelikli olarak uygulanacak hükümler ve uygulama yönergesi Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlük Yürütme EKİ

4 YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin Adı İSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2 Hazırlayan Birim Abone İşleri Avrupa 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Avrupa 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Asya Bölge Dairesi Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı. 3 Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 06/01//2011 Tarihli, 2011/524 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı 4 5 Genel Kurul Karar Tarihi ve Sayısı Yayımlandığı Gazete ve Yayım Tarihi 24/11/2011 Tarihli, 2011/34 Sayılı Genel Kurul Kararı Gündem Gazetesi, 15 / 12 / Yürürlük Tarihi 15 / 12 / Revizyon No 8 Tadilat No T4 Yönetmeliğin İlk Hali Üzerinde Sonradan Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler S.No Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul Kararı Yayımlandığı Gazete ve Tarihi Tadil Edilen Maddeler 1 18/05//2012 Tarih, 2012/174 Sayılı Kararı 17/05/2012 Tarih, 2012/7 Sayılı Karar Tarihli Bizim Anadolu Gazetesi 3,8,16,19,33,34,38, 42,47,56 ve 62 Maddeleri Tarih, 2013/207 Sayılı Kararı 16/05/2013 Tarih, 2013/9 Sayılı Kararı Tarihli Milli Gazete 3,4,27,33,34,36,38,46,47, 52,60 ve 64 Maddeleri 3 28/04/2014 Tarih, 2014/267 Sayılı Kararı 15/05/2014 tarih, 2014/4 Sayılı Kararı Tarihli Bizim Anadolu Gazetesi 18,38,43,47 ve 54 Maddeleri 4 21/10/2014 Tarih, 2014/761 Sayılı Kararı 19/11/2014 tarih, 2014/15 Sayılı Kararı Tünaydın Gazetesi ,14,15,34 ve 36. Maddeleri 4

5 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. (2) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde, su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve sanayi suyunun tüketicilere ulaştırılması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü bedel, pay, teminat ve müeyyidelerin tespiti ile bunların tahsiline ilişkin İdarece uygulanacak usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen tanım ve kısaltmalar; a) Abone: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce sunulan su ve atık su hizmetlerinden abonelik sözleşmesi çerçevesinde faydalanan veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişilere denir. b) Abone grubu: Abonenin normal, aylıkçı, sanayi, resmi daire, belediye toplu su, inşaat, kuyu, tanker ve ücretsiz su veya atık su kullanan gruplardan hangisine dâhil olduğunu gösterir. c) Açma: Borcun ödenmesi veya geçici kapama süresinin bitmesi sebebiyle suyun açılması işlemidir. ç) Açma kapama bedeli: Su kapama ve açma işlemleri için; iki işçinin saat ücreti ile bir memurun bir saatlik ücretinin yarısına tekabül eden tutarın toplamına eşit olan veya suyun kapama ve açma işlemleri için İdarenin abonece daha ağır bir külfete katlanmak zorunda bırakılması halinde, İdarenin katlandığı maddi yükümlülüğün bedeli olarak aboneden tahsil edilecek tutardır. 5

6 d) Aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsii masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri olarak tarife hesaplanmasında hesaba katılan tutarlardır. e) Altyapı: Planlanan veya mevcut atık su kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kolektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompaları, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğalgaz, telefon ve benzeri tesislerden müteşekkil sistemlerdir. f) Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ekonomik ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen ve tarife tespitinde maliyet unsurları arasında bulunan tutarlardır. g) Arıtma tesisi: Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce alınacak tedbir ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesi ile İdarenin kuracağı veya kirletici kaynaklardan İdare tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir. ğ) Atık su: Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder. h) (Yeniden düzenlenen bent: 17/05/2012 tarihli, 7 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi) Atık su bağlantı kanalı (rabıt): Atık su kaynaklarının ürettiği atık suları, parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen veya geçirilecek ve İdare tarafından tespit edilecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, minimum Ø 20 cm. çapında muflu beton boru veya idarenin uygun göreceği borularla minimum 1/50 meyille fen ve sanat kaidelerine uygun döşenerek, akış yönünde ve yatayda açı yaparak sokaktaki kanala bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde ve sorumluluğunda olan kanallardır. ı) Atık su kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten konut, endüstri kuruluşu, zirai alanlar, iş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, otel, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonu, fabrika, atölye, benzinlik, imalathane ve benzeri her türlü yapı ve faaliyet yerleridir. i) Atık su sistemi bileşenleri: Atık su toplam sistem maliyetlerinin hesaplanmasında esas alınacak atık suların toplanması, nakli, pompalanması, arıtılması, deşarjı, çamur bertarafı, geri kazanımı ve satışına ilişkin temel bileşenlerdir. j) Atık suların kanalizasyona deşarj yönetmeliği: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğidir. k) Atık su çukuru (fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki, atık suların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz ve her bağımsız konut başına en az 12 m³ olacak şekilde fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen haznelerdir. 6

7 l) Bedeller ve ücretler: İdare tarafından sağlanan hizmet ve haklardan faydalanmak isteyenlerce, mevzuatla belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenmesi gereken tutarlardır. m) Borç-alacak: İdarenin aboneden alacağı veya abonenin İdareden alacağı bedel olup, faturada borç veya alacak hanesinde görülür. n) Çeşitli masrafları: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelen ve tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. o) Çevre temizlik vergisi (ÇTV): 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesi çerçevesinde; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınan vergidir. ö) Deşarj kalite kontrol ruhsatı (DKKR): İdare tarafından düzenlenen endüstriyel nitelikli atık sularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgedir. p) Dönem ortalaması (tüketim averajı):abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyattır. r) Endüstriyel atık su: Evsel atık sular hariç, sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan kirlenmelere maruz kalıp kirlenmiş ve özelliklerini kaybetmiş sulardır. s) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masraflarıyla alüminyum sülfat, mayi klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşan ve tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. ş) Evsel atık su: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları ve kullanım neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sulardır. t) Gayri sıhhi müessese ruhsatı (GSM ruhsatı): Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve tabi kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere yetkili makam tarafından verilen açılış ve çalışma ruhsatıdır. u) Geçici kapama: Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağını beyan ederek suyunu kapattırmasıdır. ü) Genel ortalama: Abonenin geçmiş yıllara ait sarfiyatları da dikkate alınarak bulunan günlük ortalama sarfiyatıdır. 7

8 v) Geri dönüşüm kullanma suyu abonesi: Atık suların İdarenin arıtma tesislerinden geçirildikten sonra elde edilen geri dönüşüm sularını almak için mukavele yapmış olan abonedir. y) Grup abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. z) Ham su abonesi: İdareden arıtılmamış ve herhangi bir işleme tabi tutulmamış su almak için mukavele yapmış olan abonedir, her ham su abonesi kullanılmış suların uzaklaştırılması abonesidir. aa) Harçlar: Mevzuat gereği İdare tarafından tahsil edilen bedeller ve vergilerin dışında, yalnızca İdare tarafından verilen hizmetler mukabilinde, hizmet faydalanıcılarının mevzuatla öngörülen şekil ve tutarlar dâhilinde zorunlu olarak ödemek durumunda oldukları kamusal gelirlerdir. bb) Hizmetlerin sunumuna ilişkin yönetmelik: Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 31 Temmuz 2009 tarihli, mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliktir. cc) İdare (kurum): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüdür, İSKİ olarak kısaltılmıştır. çç) İmar kanunu: 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunudur. dd) İnşaat alanı (A): Bir parselde yapılan veya yapılacak konut, işyeri, endüstri sanayi ve benzeri maksatlı inşaatların; etrafı kapalı bütün brüt alanları toplamıdır, inşaat alanına tabii zemine oturan açık teraslar, avlular, ışıklıklar, her nevi hava bacaları, saçaklar ile üstü açık; spor alanları, oto parklar, oto galerileri teşhir, kanopi, sundurma, portik ve benzeri alanlar dâhil edilmez. ee) (Değişik:16/05/2013 tarihli, 2013/9 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değiştirilmiştir.) İnşaat alanının maliyete tesir katsayısı (C uygulama katsayısı): Her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kanal Birim Fiyatının 0,0125 ile çarpılmasından elde edilen ve bir m² inşaat alanı için uygulanan TL/m² birim fiyatıdır. ff) İSKİ hizmet bedelleri: İSKİ Kuruluş Kanunu gereği şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetler sebebiyle kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre alınan bedellerdir. gg) İSKİ kanunu: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanundur. (01/6/1984 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3009 sayılı Kanunla değişik.) ğğ) İş emri: İlgili birimlere gönderilmek üzere basılan ve hangi işin yapılacağını tarif eden formdur. hh) İşyeri: Dükkân, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuar, otel, motel, lokanta, süpermarket, hipermarket, spor 8

9 kompleksleri, oto yıkama istasyonları, benzin istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın sauna ve benzeri işyerlerini ifade eder. ıı)kaçak su kullanımı: Abone olmaksızın; İdarenin suyunu, İdareye ait su taşıyan boru hatlarından, şube yolundan, bina içerisindeki ana kolon borusundan ve yer altı suyu kaynaklarından her hangi bir teknik düzenekle su alma işidir. ii) Kanal birim fiyatı (K birim fiyatı): İçinde bulunulan yıla ait Bayındırlık Bakanlığı rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan ve bir metre kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dâhil, bir metre uzunluğunda Ø 300 mm. çapındaki atık su kanalının TL/m cinsinden maliyet bedelidir. jj) Kanalizasyon durum belgesi: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir. kk) Kanalizasyon şebekesi: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki beton boru sistemleridir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili Belediyesi tarafından yaptırılan resmi kanalizasyonlar, kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, halk kanalları vb. gibi kanallar, gerçek veya tüzel kişiler tarafından İdare kontrollüğünde yaptırılan tulani kanallar, kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilir. mm) kapatılmasıdır. ll) Kapama aparatı: Su kapama işlemine yarayan aletlerdir. Kapama: Borçtan veya geçici iptalden dolayı sayacı sökmeden suyun nn) Kara kanal: Bizanslılar, Osmanlılar veya halk tarafından yapılmış basit sathi, bacasız çeşitli derinlikte ve çevredeki bütün yapıların faydalandığı kanallardır. oo) Karışık grup abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. öö) (Değişik:16/05/2013 tarihli, 2013/9 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile değiştirilmiştir.) Kârlılık oranı: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, sutaşıma giderleri, çeşitli masraflar altında toplanan giderler, amortisman payı giderleri, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları toplamına uygun bir değer ilave edilerek elde edilecek tutardır. pp) Kartlı sayaç abonesi: Ön ödemeli kartlı sayaçtan, peşin ödeme yaparak kullanan abone grubu. rr) Katılma payı (KP): İdarenin yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, 9

10 ıslahı, tevsii ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir. ss) Katılma payı avansı (KPA): İdarenin yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan müsaade almayan ve/veya geçici müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsii ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir. şş) Katma Değer Vergisi (KDV): 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre alınan vergilerdir. tt) Kesin hesap faturası: Abonenin, mukavelesini iptal ettirirken hesabının tasfiyesi için alınan ve kesin hesabın nasıl yapıldığını gösteren faturadır. uu) Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanması ilkesidir. üü) Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişilerdir. vv) Kirlilik kat sayısı: Abonenin kullanılmış sularının endüstriyel vasıfta kirlilik durumunu, derecesini gösteren katsayısıdır. yy) Kolon: Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemidir. zz) Kontrol bacası (fenni baca ) : Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletilmesi gayesiyle içine insan girebilecek kesitte ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenen standartlara, fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş veya edilecek olan kanal bacalarıdır. aaa) (Eklenen bent: tarihli, 15 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi) Köy yerleşik alan sınırı: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskûn) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alan köy yerleşik alanı sınırını tanımlar. bbb) KSU aboneliği: Kasım 2001 Genel Kurulunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2002 yılı tarife teklifleri ve hizmet tarifelerinin 11 inci maddesinde İdaremizden şebeke suyu almayan tanker su ve kuyu suyu kullanan abonelerin ait olduğu tarife gurubundaki fiyatın yarısı alınır kararı gereğince yapılan aboneliktir. 10

11 ccc) Kullanılmış su abonesi (KSU abonesi): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile temiz su veya ham su mukavelesi yapan veya İdareden su almadığı halde, kullanılmış suyunu alıcı ortamlara deşarj etmek için mukavele yapmış olan abonedir. ççç) Mahsup tahakkuku: Kıyas tahakkuklar sebebi ile Aboneye yapılan fazla tahakkukun gerçek tahakkuktan mahsup edilmesi işlemidir. ddd)mansap (alıcı ortam): Kanalizasyon şebekeleri veya kolektörlerin taşıdığı atık suların kanun, yönetmelik, yönerge ve teknik usuller dâhilinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazilerdir. eee)mukavele grubu: Abone mukavelesinin, su-kullanılmış suların uzaklaştırılması, ham su-kullanılmış suların uzaklaştırılması veya özel bir protokolle tespit edilmiş götürü günlük sarfiyat üzerinden yapıldığını belirten mukavele cinsini belirler. fff)mukavele iptali: Abonenin isteği üzerine sayacın sökülerek abone mukavelesinin iptal edilmesidir. ggg)mükellef: Gayrimenkulün gerek mülkiyet ve gerekse diğer ayni haklarına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. ğğğ) NVİ kaydı : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adrese dayalı kayıt ve takip sisteminden alınan kayıt ve belgelerdir. hhh) Organize sanayi bölgeleri (OSB) : Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu 15/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir. ııı)ortak kullanım alanları (OKA): Merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makine dairesi, sığınak, kömürlük, su ve akaryakıt deposu, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, portik, toplantı odası, müştemilat ve benzeri hacimlerin dıştan dışa m² cinsinden brüt toplam inşaat alanıdır. iii) Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli (AAB): Özel arıtma gerektiren atık su üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderleridir. jjj)özel proje inceleme ve onay harcı (PİOH): Su Kanal ve Ruhsat Şeflikleri tarafından yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre, atık su kanal bağlantısı ve/veya atık su çukuru bakımından eksikliği tespit edilemeyen; 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan ruhsat alan veya alacak olan yapılara ait mimari projelere; altyapı uygunluk görüşü verilmesini teminen tahsil edilecek tutarlardır. kkk)parsel bacası (rögar) :Atık su deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek maksadıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerindeki tretuarda ve 11

12 parsel içindeki atık su bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır, derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyon derinliği ile orantılı olarak değişkendir, parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde asgari 70 cm x 70 cm veya Ø 70 cm prefabrik iç ebadında olacaktır, kapaklar her an açılabilecek durumda ve zaruri haller hariç bina dışında olacaktır. lll)parsel bağlantısı bedeli: Binaların parsel bağlantısı yapılabilmesi için, işçilik, iş makinesi, kazı bedeli dâhil olmak üzere tüm maliyet unsurlarının dâhil edilerek belirlenen tutarlardır. mmm) Personel giderleri: 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsayan tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. nnn)pompa şartı: Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atık su bağlantısının yapılacağı İdare tarafından belirlenecek en uygun tabi akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen ya da edilecek binanın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir terfi çukuru veya rögarda toplanacak atık suların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atık su kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilmesi şartıdır. ooo)priz: Abonenin bağlantı noktasındaki ana musluktur. ööö) Proje inceleme harcı (PİH): Proje inceleme mukabili alınan harçtır. ppp) Resmi binalar (resmi daireler): Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine veya bu kurumlar tarafından sermayesinin yarısından fazlası karşılanan, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulan kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir. rrr) Resmi daire abonesi: Resmi kuruluşlar tarafından yapılan ve ödeme yeri saymanlıklar olan mukavelelere ait abone grubudur. sss) Sanayi abonesi: İdareden su veya kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti almak için mukavele yapmış, gelir sağlamak gayesiyle şekil, vasıf değiştirerek mal üreten gerçek veya tüzel kişilerdir. şşş) Sanayi tesisleri: Ham madde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek mamul veya yarı mamul madde üreten tesislerdir. ttt) Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır. uuu)sayaç çapı: Sayacın çapını gösteren numaradır. üüü)sözleşme (Mukavele): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile abone arasındaki su satış şartlarını belirleyen İdare yetkilisi ve abone tarafından imzalanmış akittir. 12

13 vvv)sutaşıma giderleri: Su şebekesi bulunmayan veya su şebekesinden su sağlanamayan yerlere tankerlerle yapılan sutaşıma masrafları da tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. yyy) Şantiye: Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle özel ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan geçici tesisler ile halen yapı kullanma izin iskân belgesi alınmamış yapılar şantiye olarak kabul edilir. zzz)şebeke: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir. aaaa)şube yolu: Ana musluğun ana boruya bağlandığı noktadan başlayıp, bahçeli nizamlarda parsel sınırından bahçe duvarından en fazla bir metre içerde, bahçesi olmayan binalarda ise cephe duvarına kadar olan kısımdır. bbbb)tahakkuk: İdarenin verdiği su ve atık su hizmetlerinin karşılığı olarak, abonelerin tükettikleri su miktarlarının ölçülmesi suretiyle tahsil edilmesi gereken bedellerin hesaplanıp faturalanması işlemidir. cccc) Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. çççç) Tarife grubu: Aboneye çıkartılacak faturanın birim fiyatının konut, işyeri, sanayi, ham su, toplu su satışı, bedelsiz grubunun hangi tarifesinden alınacağını ve katma değer vergisi uygulanıp, uygulanmayacağını gösterir. dddd)tasfiye: Sözleşme aşamasında abone tarafından idareye verilen ve abone alacağı mahiyetinde olan teminatlarından abone hesabındaki borçları düşülerek mahsuplanması suretiyle sözleşmenin sona erdirilmesidir. eeee)teminat: Aboneden, İdare tarafından belirtilmiş süre için kullanacağı farz edilen su sarfiyatı karşılığı alınmış teminattır. ffff)teminata esas cetvel (abonelik teminat bedelinin tespitine esas cetvel): Abone grubuna göre; abone tarafından teminat olarak ödenmesi gereken parasal tutarın TL cinsinden tespitinde kullanılmak üzere; muhtelif çaplı sayaçlardan 1 (bir) saatte metreküp cinsinden (m 3 ) geçen su miktarının günlük 5 (beş) saatlik kullanım ve 30 (otuz) gün üzerinden tüketildiği farz edilen aylık su tüketim miktarlarının yer aldığı Yönetmelik ekinde sunulan tablodur. gggg) Toplam sistem maliyeti: Yatırımın finansal maliyetini, sistemin işletilmesi ve bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri, kamulaştırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak getirisini de içeren toplam değeri, ğğğğ) Tulani kanal: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi bulunmayan ve teknik şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgilisi tarafından, onay ve kabulü ise İdare tarafından yapılmak şartı ile yerinde yine ilgilisi 13

14 tarafından inşa ettirilen kanallardır. hhhh) Usulsüz su kullanımı: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması veya kullandırmasıdır. ıııı)yapı kullanma izin belgesi (iskân raporu): Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini, inşaat bitirim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren yapı denetim kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak ilgili Belediye tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir. iiii)yönerge: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği kapsamında hazırlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesidir. jjjj)yönetim kurulu: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kuruludur. kkkk)yönetim ve işletme giderleri: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, sutaşıma giderleri, çeşitli masraflar altında toplanan giderlerinin toplamından oluşan maliyet tutarlarıdır. llll)yönetmelik (Tarifeler yönetmeliği): İdarenin görev ve yetki alanı dâhilinde, kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi suyunun ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak her türlü harç, bedel, pay, teminat ve yaptırımlarla bunların tahsili esaslarını tanzim eden, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğidir. İKİNCİ BÖLÜM Tarife Tespitinin Esasları, Tarife ve Bedel Çeşitleri ile Abone Türleri Tarife tespitinin esasları MADDE 4- (1) Tarifelerin belirlenmesinde; gerçek değerlere dayanılarak hesaplama yapılır. (2) Toplam sistem maliyetleri tarifelere yansıtılır. (3) (Değişik:16/05/2013 tarihli, 2013/9 sayılı İSKİ Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile değiştirilmiştir.) Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin tespitinde esas alınacak unsurlar yönetim ve işletme giderlerini, amortisman giderlerini karşılayacak ve uygun bir kâr sağlayabilecek seviyede tespit edilen tutarlardır. (4) Tarifenin belirlenmesinde, üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı ana unsurdur. 14

15 Tarife ve bedel çeşitleri MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin konusu olan tarife ve bedeller; su satış tarifesi, kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi, hizmet bedelleri, teminat bedelleri ve yaptırım bedelleri olmak üzere beş grupta toplanır. Abone türleri MADDE 6- (1) İki türlü abone vardır. Bunlar; a) İdarenin hem su ve hem de kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal şebekesi bulunmakla birlikte kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetlerinden yararlanan abonelerdir; bu tip abonelere su tarifesi ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır. b) Kuyu ve tanker suyu kullanan veya İdarenin kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan abonelerdir, bu tip abonelere kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Abone Grupları ve Tarife Uygulaması Abone grupları ve tarife uygulaması MADDE 7- (1) Uygulanacak tarifeler itibariyle abone grupları; Konut Tarifeli Aboneler, İşyeri Tarifeli Aboneler, Sanayi Tarifeli Aboneler, Konut Dışı İnşaat Şantiye Tarifeli Aboneler, Konut İnşaatı Şantiye Tarifeli Aboneler, Resmi Daire Tarifeli Aboneler, Köy Konut Tarifeli Aboneler ve Köy İşyeri Tarifeli Aboneler şeklinde gruplandırılır. Konut tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 8- (1) Konut tarifesi uygulanacak aboneler aşağıda belirtilmiştir. a) Barınma amacıyla oturulan yerler, meskenler. b) Tüm kamu konutları. c) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliklerine ait tüm abonelikler ile Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne ve Amatör Kulüpler Federasyonuna kayıtlı spor kulüplerinin ticari amaçla işletilmeyen lokal ve tesisleri. ç) Tek sayaçtan su kullanan karışık grup abonelerden yoğunluğu mesken olmak şartı ile su kullanan, avukatlık, muhasebecilik, mali müşavirlik, mühendislik ve bunun gibi ev-ofis olarak kullanılan büro niteliğindeki işyerleri. d) Tüm kamu hastaneleri ve kamu sağlık kurumları. e) Yabancı ülke temsilcilikleri ve konsoloslukları. f) Siyasi partilere, ticari gaye ile işletilmeyen hayvan barınaklarına, site villa ve 15

16 apartmanların ortak kullanımına giren ve ticari amaçlı olmayan havuz, yönetim odası, otoparklar, güvenlik kulübelerine, bina temizliği için kullanıma, yangın tesisatlarına ait abonelikler. g) Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları. ğ) (Yeniden düzenlenen bent: 17/05/2012 tarihli, 7 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi) Bu grupta; 1) Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen hayır derneklerine ait hizmet binaları 2) Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait hizmet binaları, 3) Askeri okullar ve polis okulları, 4) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Çocuk Islah ve Eğitim Evleri, 5) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na bağlı veya Bakanlığın denetimindeki huzurevleri, yaşlı bakım evleri ve özürlü rehabilitasyon merkezleri, 6) Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı veya bu Bakanlığın denetimindeki eğitim kurumları, öğrenci yurtları, kurslar, pansiyonlar, 7) Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar, yurtlar, pansiyonlar, 8) Dernek ve vakıfların idare bina veya merkezleri ile dernek ve vakıflarca eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan ve işletilen öğrenci yurdu, kurs, pansiyonlar Yer alır. h) Konutlarda bahçe ve çevre sulama ile müşterek kalorifer suyu abonelikleri. ı) Belediyeler ile iştiraklerinin tüm hizmet binaları ve tesislerine ait abonelikler. İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 9- (1) İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler aşağıda sıralanmış olup, mahiyetine göre bunlar; a) Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak icra edilen her çeşit meslek, sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerler, bürolar, ticarethaneler, fırınlar, kahvehaneler, lokantalar, gazinolar, hamamlar ve diğer ticari hizmet üretilen tüm yerler, yerler. b) İşyerlerine ait bahçe sulama abonelikleri. c) Konsolosluk binalarının dışındaki yabancı ülkelere ait temsil faaliyeti gösteren ç) Tüm özel hastaneler ve özel sağlık kurumları 16

17 Sanayi tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 10- (1) Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten yerlere sanayi tarifesi uygulanır. Konut dışı inşaat şantiye tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 11- (1) Konut dışı inşaat şantiyesi abone grubuna; konut dışı inşaatlar, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi etkinliklerin sürdürülmesini sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurulan, faaliyetlerin ve kalıcı tesislerin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek geçici tesislere ait abonelikler dâhildir. (2) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Konut inşaatı şantiye tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 12- (1) Tarifeler Yönetmeliğinin Konut Tarifesi Uygulanan Abonelikleri düzenleyen 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h ve ı bentlerinde belirtilen yerlerin inşaatı için; yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar konut şantiye abone tarifesi uygulanır. (2) Karışık grup inşaat şantiye aboneleri için ise; yapıya ait proje esas alınarak birim sayıları tespit edilir ve birim başına ortalama su tüketimi bulunarak ait oldukları şantiye tarifesi uygulanır. (3) Mevcut şantiye abonelerinden konut inşaatı şantiye aboneliği değişikliği talebi için İdareye müracaat edilir, müracaatın İdarece onayını müteakip konut inşaatı şantiye aboneliği grup değişikliği yapılır ve müracaat tarihinden itibaren konut inşaatı şantiye tarifesi uygulanır. (4) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Resmi daire tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 13- (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan yerlere resmi daire tarifesi uygulanır. Köy konut tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 14- (1) (Yeniden düzenlenen fıkra: 19/11/2014 tarihli, 15 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesi) Köy konut tarifesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde uygulanır. a) Önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının İstanbul Valiliği sınırlarına genişletilmesi sebebiyle ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun 17

18 Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla mahalle konumuna gelmiş köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan bölgelerdeki konut aboneliklerine, b) Önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının İstanbul Valiliği sınırlarına genişletilmesi sebebiyle ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla mahalle konumuna gelmiş köylerdeki köy yerleşik alan sınırı dışında kalan bölgeler ve tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre mahalle statüsüne dönüşen Çatalca İlçesi Muratbey ve Karacaköy mahallesi, Binkılıç Atatürk, Binkılıç Fatih, Çiftlikköy ve Arnavutköy Durusu ve Terkos, Silivri Büyükçavuşlu Mahallelerinde ikameti adrese dayalı sistem kayıtları veya Muhtarlık Belgesi ile tevsik edilen, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan yerlerdeki konut aboneliklerine Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle köy konut tarifesi uygulanır. (2) Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bu yerlerde beş yıl süreyle uygulanacak köy konut tarifesi, içme ve kullanma suları için tespit edilecek en düşük konut tarifesinin % 25 ini geçmeyecek şekilde belirlenir. Köy işyeri tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 15- (Yeniden düzenlenen madde: 19/11/2014 tarihli, 15 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 3 ncü maddesi) (1) Köy işyeri tarifesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde uygulanır. a) Önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının İstanbul Valiliği sınırlarına genişletilmesi sebebiyle ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla mahalle konumuna gelmiş köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan bölgelerdeki işyeri aboneliklerine, b) Önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının İstanbul Valiliği sınırlarına genişletilmesi sebebiyle ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla mahalle konumuna gelmiş köylerdeki köy yerleşik alan sınırı dışında kalan bölgeler ve tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa göre mahalle statüsüne dönüşen Çatalca ilçesi Binkılıç Atatürk, Binkılıç Fatih, Çiftlikköy ve Arnavutköy Durusu ve Terkos, Silivri Büyükçavuşlu mahallelerindeki köy hayatının idamesi için gerekli olan bakkal, kahvehane, marangoz, terzi, lokanta, kasap, berber, manav, fırın ve benzeri ölçekteki abonelere Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle köy işyeri tarifesi uygulanır. 18

19 (2) Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bu yerlerde beş yıl süreyle uygulanacak köy işyeri tarifesi, içme ve kullanma suları için tespit edilecek en düşük işyeri tarifesinin % 25 ini geçmeyecek şekilde belirlenir. (3) İşyeri sahiplerinin bu durumlarını bağlı bulundukları muhtarlıklar tarafından belgelendirilmeleri gerekmektedir. Geçici abonelik uygulaması MADDE 16- (1) Hizmet alanı şehir, kasaba ve köylerde kurulan sergi, fuar, sirk, pazar, kermes, panayır ve ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici abonelikler yapılır. (2) (Yeniden düzenlenen fıkra: 17/05/2012 tarihli, 7 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesi) 12/10/2004 tarihi ile 26/07/2008 tarihleri arasındaki ruhsatlı olup yapı kullanma izin belgesi bulunmayan binalara geçici abonelik uygulaması yapılır. Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli ve yalnız kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli uygulanması MADDE 17- (1) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan; konut, işyeri, sanayi, resmi daire, köy tarifeli abone grubuna giren özel ve tüzel kişi aboneleri bu gruba dâhildirler. (2) Kuyu, kaptaj havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanan veya kanalizasyon şebekesinden yararlanan özel ve tüzel kişiler İdareye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. (3) Tahakkuk edecek bedel için Yönetmeliğin 22 nci madde hükümleri uygulanır. (4) Endüstriyel nitelikte atık su oluşturan tesis ve işletmelerden ise, ayrıca atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen atık su arıtma bedeli alınır. Tarife uygulamasına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlar MADDE 18- (1) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet sınırları içerisinde bulunan ibadethaneler, halk çeşmeleri ile mezarlıklar içerisindeki çeşmelerin su ve atık su bedelleri İdare tarafından karşılanır, halk çeşmelerinin tesisi İdare tarafından yapılır, mezarlıklar içerisinde yeni açılacak çeşmeler için İdareden görüş alınır ve lüzum görüldüğünde çeşmenin açılmasına izin verilir. (2) Kuraklık, tabi afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, İdare su tasarrufunu sağlamak ve su temininde önceliği konut abonelerine su vermek amacı ile bazı abonelere su satışını geçici olarak durdurabilir. 19

20 (3) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet sınırları dışında kalan ve İdaremizden toptan su alımına ihtiyaç duyan Mülkî veya Mahallî İdare birimleri ile Kurumumuz arasında düzenlenecek toptan su satışı protokolü çerçevesinde; dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli noktalardan İdaremizce ilgili Kurumlara toptan su satışı yapılabilir. (4) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kadrolu veya geçici süreli mensubu olarak gerek yürüttükleri güvenlik, asayiş ve istihbarat hizmetleri kapsamında, gerekse Terörle Mücadele Kanunu çerçevesindeki hizmetleri sırasında şehitlik veya gazilik mertebesini haiz olan tüm şehitlerin ailelerine, gazilere ve bunların dul, öksüz ve yetimleri durumundaki ailelerine, engelliliği en az % 40 oranında olup, rapor ile tevsik edilen engellilerin konutlarına ait faturalandırmalarda konut tarifesinin % 50 si uygulanabilir. (5) (Yeniden düzenlenen fıkra: 15/05/2014 tarihli, 2014/4 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değişik fıkra) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (g), (ğ) ve (ı) bentlerinde sayılan aboneliklere ilişkin tüm tahakkuk ve faturalandırmalar; konutlara uygulanan bedel ve tarifenin en alt kademesinden yapılır. (6) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin g bendinde düzenlenen muhtarlık hizmet binalarında, muhtarlık hizmetleri kapsamının dışında, başka bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde, faturalandırma konut tarifesinden yapılmaz, söz konusu faaliyetin ait olduğu tarife grubundan tahakkuk ettirilir. (7) İdare su tasarrufunu teşvik, az kullanana sosyal yardım sağlamak ve gelirini artırmak amacıyla kademeli tarife uygulaması yapılabilir. (8) İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerine uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir. (9) İnşa halindeki binalara; yapının tamamlanmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır, yapımı tamamlanan binaların yapı kullanma izin belgesi almaları durumunda ferdi abonelik işlemleri yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Su Satış Tarifesi ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi Abonelere uygulanacak su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi unsurları MADDE 19- (Yeniden Düzenlenen Madde: 17/05/2012 tarihli, 7 sayılı Genel Kurul Kararı eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesi) (1) Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin tespitinde esas alınacak unsurlar aşağıda sunulmuştur; 20

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

İSKİ SIHHİ TESİSAT EĞİTİM VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

İSKİ SIHHİ TESİSAT EĞİTİM VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ SIHHİ TESİSAT EĞİTİM VE UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2015 İ

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 Resmi Gazete

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı