MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve tarih, sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren tarih ve 87/11594 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere tarihinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi kurulmuştur. Izsu Genel Müdürlüğüne bağlı birimler ve görevleri aşağıda sıralanmıştır. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE SU ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞI ATÖLYE VE AMBARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI ABONE işleri DAiRE BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERi PLANLAMA, PROJE VE İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KANALiZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE YERALTI TESiSLERi ARŞiV MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU ARITMA TESiSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU POMPA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU KAÇAK VE KONTROL PROJESİ BİRİMİ SU DAĞITIM VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU İŞLETME VE BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KANAL İŞLETME VE BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ SEVK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLiK AMiRLİĞİ TEFTİŞ KURULU VE HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

2 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yapmaktadır. Kurulumuzun görevi ile amacı; Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararlan, genelge, hizmet emri ve yürürlükteki toplu iş sözleşmeleri esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyip sonuçlarını bildirmek, yanlışlık, noksanlık ve yolsuzluklann tespitiyle giderilmesi, faaliyetlerin rasyonel ve verimli şekilde yürütülmesi tedbirlerim araştınp belirtmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmaktır yılı içinde Kurulumuza 38 adet inceleme ve soruşturma konusu intikal etmiş olup bunlardan 2 adedi Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmiş, 3 adediyle ilgili disiplin cezası uygulanmış, 7 adedi işlemden kaldırılmış, 13 adedinin incelenmesi yapılmış ve bağlı olarak Valilik Makamı'na, Genel Müdürlüğü'ne ve ilgili daire başkanlıklanna bilgi verilip yazı yazılmıştır. 13 adedinin ise muamelesi devam etmektedir. idaremiz birimlerinin genel teftişi kapsamında, Çiğli Atıksu Antma Tesisi Şube Müdürlüğü'nün teftişi tamamlanmıştır. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Müşavirliğimiz 1987 yılında 2560 sayılı yasa çerçevesinde kurulan Genel Müdürlüğümüzce hazırlanıp Genel Kurulda onaylanan "Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev ve Yetki" yönetmeliğine göre kurulmuş ve Genel Müdürlük Makamı'na direk bağlı bir birimdir. Müşavirliğimizde l müşavir, 6 avukat, l şef, 5 memur ve 2 adet şirket elemanı çalışmaktadır. FAALİYETLERİ Genel Müdürlük Makamı'nın emirleri ile idaremiz menfaatlerini korumak için adli ve idari yargıda dava açmak, açılmış davalarda idaremizi savunmak, süresinde tahsili mümkün olmayan su ve atıksu bedelleri ile diğer alacak-lan cebri icra yolu ile tahsil etmek, Genel Müdürlük makamınca havale edilen konularda hukuki mütalaalar vermektir YILINDA AÇILAN DAVALAR 2004 yılında idaremize karşı veya idaremiz tarafından 319 adet dava açılmıştır. Bunlardan 169 tanesi adli yargıda, 150 tanesi de idari yargıda açılmıştır YILINDA DERDEST OLAN DAVALAR 2004 yılında açılan veya önceki yıllardan devreden 967 adet dava derdest durumdadır. Bunlardan 313 tanesi adli yargıda açılan davalar, 654 tanesi ise idari yargıda açılan davalardır. İCRA TAKİPLERİ 2004 yılı içinde icra takibi açılmak üzere Müşavirliğimize intikal ettirilen dosya sayısı 3675 adettir. Bunların 1853 adedi geçmiş yıllar, 1027 adedi 2004 yılında açılan takiplerden olmak üzere toplam 2880 adedi infazla sonuçlanmış, 363 adet takip açılmadan ödenmiştir. Halen 2285 adet dosya takibi devam etmektedir yılında takip açılmak suretiyle tahsil edilen su ve atıksu ücreti toplamı TL.'dir. YAZIŞMALAR VE HUKUKİ MÜTALAALAR 2004 yılı içerisinde Müşavirliğimize gelen ve giden evrak sayısı 3533 adete ulaşmıştır. Müşavirliğimizce bunlann işlemleri yerine getirilmiştir. Genel Müdürlük Makamının, Daire Başkanlıklarının ve diğer birimlerin ihtiyaç duyduğu konularda mütalaa alınmak

3 üzere Müşavirliğimize 2004 yılı içinde 60 adet yazı intikal etmiş ve bunlann cevaplan verilmiştir. KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan, içme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlanmn yeraltı ve yerüstü kaynaklanndan sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için, kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gerekli tesislerin etüt ve projelerinin yapılması, yaptınlması ve bu projelere göre tesisleri kurmak, kurdurmak ve bunlann bakım ve onanmlanm yapmak, yaptırmak, kullanılmış sular ile yağış sulannın toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştınlması ve zararsız bir biçimde antma tesislerine ulaştınlması için gerekli tesislerin kurulması, dere ıslaman işlerinin yerine getirilmesi için ihale Yönetmeliğimize uygun olarak ihaleler yapılması, ihalelerin sonuçlandırılması, Bölge içindeki su kaynaklannın, deniz, göl, akarsu kıyılarının, barajların ve yeraltı sularının, kullanılmış sularla ve endüstri artıklan ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azaltılmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını Su Havzalan Koruma Yönetmeliği, Atıksularm Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve bu yönetmeliklere bağlı olarak çıkarılan Yönergeler çerçevesinde önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik ömrü kalmamış araç ve gereçleri satmak, kuruluş amacına dönük çalışmalann yerine getirilmesi için her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma haklan tesis etmek, ayrıca, personel atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları ile ilgili konulann karara bağlanması ile ilgili iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi, Konulan ile ilgili olarak, 2560 sayılı Kanunla Yönetim Kuruluna verilen görevler içerisinde gerekli kararlann alınması, sonrasında bu kararlann yazılması, kararlann karar defterine raptedilmesi, saklanması ve uygulanması için ilgili birimlere ulaştırılması, Genel Kurul'a gönderilecek konulann yazışmalarının yapılması, Genel Kurul'ca alınan kararların ilgili birimlere ulaştırılması, Yönetmelik değişikliklerinin gazetede ilanının sağlanması gibi iş ve işlemleri Genel Müdür'e bağlı olarak yürütmek ve Yönetim Kurulu'nun sekreterya görevini yapmak Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer almaktadır. İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımız bünyesinde; Muhasebe Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Maliyet Muhasebe Müdürlüğü, Tahsilat Müdürlüğü, İdari işler Müdürlüğü, İdari Tabipliği ve Yazı işleri Müdürlüğü mevcuttur. Mali işler Daire Başkanlığı 2003 yılı içinde, bağlı Şube müdürlükleri ile Genel Müdürlüğün gelir-gider, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin muhasebesini tutmuş, nakit durumu ile kıymetli evrakların kasa banka ve defterlerindeki hareketlerim takip edip, tüm personelin aylık ücret, sosyal yardım alacaklarını ve tazminat ödemelerini yapmıştır. Yapmış olduğu bu ödemelerin ana ve tali defterlerde usul ve kaidelerine göre işlenmesi kontrol edilmiştir, idaremizin işletme ve yatırım faaliyetlerinin devamı amacıyla işletmeci ve yatırımcı Daire Başkanlıklarından alınan bilgiler doğrultusunda, 2005 yılı bütçe programını hazırlamış, harcamalann bütçe fasıllarına uygun olarak yapılmasını takip ve temin etmiştir yılı Gider Bütçesi YTL, Gelir Bütçesi de Gider Bütçesine denk bir şekilde YTL. olarak kabul edilmiştir yılı kesin mizan,bilanço

4 ve kar zarar tabloları çıkarılmış, Genel Müdürlüğümüzün sabit kıymet ve ambar mevcutlarının envanter ve sayımlan yapılmıştır. Abonelere tahakkuk eden su, atıksu ve diğer fatura bedellerinin tahsilatı yapılmış, idare ve emekli personelin idare tabipliğinde muayenesi için gerekli düzenlemeleri sağlamış, idarenin tüm temizlik, ısınma, lojman, giyim ihtiyaçlarının karşılanmasında bağlayıcı rol oynamıştır, idare içi ve diğer birimlerden gelen evrakların zamanında bağlı birimlere ulaşması sağlanmıştır. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI MEMUR PERSONEL ŞEFLİĞİ Memur statüsüne tabi personelin, kadrolarının düzenlenmesi atama, nakil, terfi, istifa, emeklilik, izin, ceza, ödül, aylıkların tahakkuku, kesenek, icra kesintisi, ikramiye, borçlanma sicil raporları, özlük dosyalarının düzenlenmesi, muhafazası, kısaca tüm özlük işlemlerinin kanunlar çerçevesinde yürütülme ve takibinden sorumludur Yılında yapılan işlemler; Genel Müdürlüğümüz memurlarının giriş, çıkış, istifa, emeklilik, tayin, nakil, izin, istirahat, disiplin, ceza, gizli sicil raporlan vb. iş ve işlemler sonuçlandırılmıştır. Genel Müdürlüğümüz personeli hakkında çeşitli kuruluşlardan istenilen istatistiki bilgiler hazırlanarak ilgililere verilmiştir. Memurlarımızdan çalışırken bir üst öğrenimi bitirenlerin 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 36. maddesinin 12/d fıkrasına göre intibakları yemden düzenlenmiştir. Memuriyete girmeden önce S.S.K. veya Bağkur'a tabi hizmeti bulunan personelimizin 2829 Sayılı Kanuna göre hizmet birleştirmeleri yapılarak T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Memurlarımızın kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu 'aile fertlerinin idare Dispanseri ve resmi sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri yapılmış, sağlık karnesi talepleri değerlendirilmiştir tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Norm Kadro Esasları göz önüne alınarak, Genel Müdürlüğümüzün idari örgütlenmesinin, işlev ve konumuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak norm kadro çalışmalarına devam edilmiştir. Memurlarımızın terfi tarihleri itibariyle her ay derece, kademe ve kıdem terfileri yapılmış, derecesel olarak ek göstergeleri tespit edilerek maaşlara yansıtılmıştır. Memurlarımızın vergi iadelerine ait beyannameleri ve harcama belgeleri her yıl olduğu gibi kontrol edilerek mahsup işlemleri yapılmış, 2003 yılı memur emekli kesenekleri muhasebe ile mutabakat teminine müteakip ilgili kurumlara gönderilmiş ve memurlarımıza ödenen yan ödeme ve özel hizmet tazminatları kararname doğrultusunda hazırlanarak Valilikçe tasdiki sağlanmıştır. Memurlarımıza her ay ödenmesi gereken maaşlara ilişkin her türlü işlemler muntazam yapılmış ve borçlanma, icra gibi çeşitli kesintiler yapılarak ilgili kuruluşlara ödenmesi temin edilmiştir. Memurlara yasal olarak ödenmesi gereken doğum, ölüm yardımı ve ikramiyelerin tahakkuku yapılmış, ödenmesi sağlanmış, memurlarımızın 3 ayda bir nema ödemeleri yapılmıştır. Her ay güvenlik görevlilerine fazla mesai, îşyeri hekimlerine ücret ödemesine ilişkin işlemler yapılmıştır. İŞÇİ PERSONEL ŞEFLİĞİ İzmir Sigorta Müdürlüğünde tescilleri bulunan 27 işyeri ile Manisa Sigorta Müdürlüğünde kayıtlı 2 iş yerimizde, işçi konumunda halen çalışmakta olan 390 kadrolu işçi ile çeşitli birimlerimizde Izelman Limited Şirketi adına görev yapan 691 şirket personeli, Izbelcom Anonim Şirketi adına, Karşıyaka Atıksu Arıtma birimlerinde çalışan 184 Izbelcom A.Ş.

5 personeli ve 3308 sayılı Çıraklık Yasası uyarınca, idaremizde çalıştırılan 77 stajyer öğrencilerin, her türlü özlük işlemleri ile puantaj, tahakkuk ve hak ediş işlemlerinin yerine getirilmesinde, görevli ve sorumludur yılında yapılan işlemler; Çeşitli birimlerimizde görev yapan kadrolu işçiler ile şirket personelinin 2004 yılı TTF nema ödemelerinin üç aşamada yapılması, kadrolu işçilerin 2004 yılı özel gider indirim çalışmaları aşamasında, 2003 yılında idaremizden ayrılan personel ile birlikte 412 personelin vergi iade zarflarının kontrolü, tahakkuk ve tamamlanan özel gider indirim bordroları sonrasında, ödeme çalışmalarında, aylık mahsup işlemlerinin yapılması, 2004 yılında idaremizden ayrılan personelimizin, kıdem tazminat ödemeleri ile S.S.K. emeklilik işlemlerinin yapılması, idaremizden ayrılan personelin, tasarruf teşvik kesinti ana paralan ile nema ödemelerinin tamamının yapılması, kadrolu işçilerin her ayın 19'unda yapılan aylık ücret ödemeleri her ayın 5'inde yapılan özel avans ödemeleri, her ayın 25'inde yapılan izin avans ödemeleri Şubat ve Ağustos aylık ücretlerinin içinde yapılan sözleşme ikramiye ödemeleri ile Şu-bat-Mayıs-Ağustos-Aralık aylarında ödenmesi gereken, yasal ikramiye ve ikramiye farklarının, ödeme işlemlerinin yapılması, îzelman Limited Şirketi ile Izbelcom A.Ş.'nin 2004 yılı, ilk altı ve 2. altı aylık hizmet ihalelerinin hazırlanması, Izelman Limited Şirketi ile Izbelcom Anonim şirketlerine, ihale ile verilen işlerin 2005 yılı ihale çalışmalarının tamarnlanrnası, Izelman Limited Şirketi adına çeşitli birimlerde çalışan 691 şirket personeli ile Izbelcom A.Ş. adına Karşıyaka Atıksu Arıtma birimlerinde çalışan 184 şirket personelinin, 12 aylık puantaj çalışmaları ile hak ediş çalışmalarının yapılması, çeşitli birimler arasında, Genel Müdürlüğümüzce nakilleri uygun görülen kadrolu yada şirket personelinin nakil işlemlerinin yapılması, Disiplin Kurulu'na intikal eden dosyaların karara bağlanarak, uygulama aşamasına getirilmesi, sel yada yangından zarar gören personelin, Toplu iş Sözleşmesi gereği, doğal afet yardımından yararlanmaları için, zarar tespit komisyon çalışmalarının tamamlanması, iş sağlığı ve güvenliği kurul çalışmalarının, 22 değişik müdürlüğümüz için aylık düzeyde, eksiksiz bir şekilde tamamlanarak, alınan kararların uygulama aşamasına getirilmesi. Kadrolu yada şirket personelinin yıllık kimlik kartlarının ESHOT Genel Müdürlüğü'nden temin edilerek ilgili personele dağıtılması, 3308 sayılı stajyerler ve çıraklık eğitim yasası uyarınca çeşitli birimlerimizde çalışan 77 stajyer öğrencinin, her türlü özlük işlemlerinin yapılması, aylık ödemelerinin sağlanmasıdır. Yaz dönemi boyunca stajyerlik çalışmalarını idaremizde tamamlayan toplam 189 üniversite öğrencisinin her türlü özlük bilgi kayıtlan ile puantaj ve aylık ücret ödemelerinin yapılması, sigortalı işçilerimizin manyetik ortamda e-bildirge dosyalar hazırlanarak elektronik posta yoluyla ilgili kuruma gönderilmesi. EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim işleri Şube Müdürlüğü, İzmir Su ve Kanalizasyon idaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerinin artırılması ve bu amaçla hizmet içi eğitim ilkeleri, planlama esaslarının ve değerlendirme usullerinin tespiti ile görevlidir. Bu hizmetler l müdür, l memur personel tarafından yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda 2004 yılı içerisinde; 120 personelin bilgisayar (Word-Excel) programı eğitim ihtiyaçları Ünibel A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen kursa gönderilerek karşılanmıştır. Halen sabit vinç kullanmakta olan fakat vinç kullanma ehliyetine sahip olmayan 10 personelin eğitimlerinin sağlanması ve belge sahibi olmaları için Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesince düzenlenen "İş Makinalan Operatör Yetiştirme Kursu'na" katılmaları sağlanmıştır. 60 personelin mesleki ve teknik konularda eğitimlerinin sağlanması, bilgilerinin tazelenmesi ve güncelleştirilmesi amacıyla Bil-Tek Sınai Eğitim ve Danışmanlık Merkezindeki eğitime katılımı sağlanmıştır. Her ay düzenli olarak programlan dahilinde İzmir Sanat ve Devlet Tiyatrosu'ndan temin

6 edilen tiyatro, konser biletlerinin personele dağıtımı gerçekleştirilmiştir. YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI HAVZA ATIKSU ARITMA TESİSİ Menderes mevkiinde bulunan, Tahtalı Barajı Koruma Havzası'na gelen atıksulann toplanarak antılması amacıyla Izsu Genel Müdürlüğü tarafından yapımı üstlenilen eşdeğer nüfus ve 250 it/sn atıksu debisine göre tasarlanan ileri biyolojik antma tesisi inşaat, elektrik ve mekanik imalatları tamamlanarak iletmeye alma ve eğitim ça-lışmalanna başlanılmıştır. İZMİR BÜYÜK KANAL PROJESi YAYA KÖPRÜLERİ İzmir Büyük Kanal Projesi kapsamında inşaat çalışmalan devam eden dere ıslahlan kapsamında dere üstü yaya köprüleri inşaatı işi olup toplam 5 adet yaya geçiş köprüsü yapılmıştır. 11 adet yaya geçiş köprüsü imalatı devam etmektedir. NARLIDERE TOPLAYICISI Narlıdere havzasında oluşan atıksularm Çeşme Otoyolu kuzeyinde toplanarak 4000 m. uzunluğundaki 0600'lük bir kolektör hattı vasıtasıyla güneybatı atıksu arıtma tesisine iletilmesi sağlanarak işletmeye alınmıştır. BÜYÜK KANAL KANALiZASYON, KOLEKTÖR, YAĞMURSUYU VE ÎÇMESUYU ŞEBEKELERİ YAPIMI 2004 yılında m Kanalizasyon Şebekesi, 100 m Kolektör, m Yağmursuyu, m Içmesuyu şebeke, m içmesuyu branşman, m Dere Islahı, 5 adet Yaya Köprüsü imalatı yapılmıştır, 11 adet yay köprüsünün imalatına başlanmıştır. BUCA İLÇESİ Buca ilçesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon Şebeke inşaatı işi kapsamında Fırat, Yeşilbağlar, inönü, Kozağaç, Mustafa Kemal, Adatepe mahallelerinde çalışılmış olup, 0300'lük m. ve 0400'lük 137 m. kanalizasyon şebeke borusu döşenmiştir. Buca ilçesi Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu inşaatı işi kapsamında Menderes mahallesi ile Seyfi Demirsoy Cad. Kıbrıs Cad.ve Gazi Osman Paşa Caddelerinde çalışılmış olup, 0400'lük 259 m. boru döşenmiş ve 550 m. ızgaralı yağ-mursuyu imalatı yapılmıştır. Murathan Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi inşaatı işinde 0300'lük 1000 m., kanalizasyon şebekesi döşenmiş olup, imalat devam etmektedir. Toplam Buca bölgesinde muhtelif çaplarda yaklaşık m. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 809 m. uzunluğunda yağmursuyu, imalatı yapılmıştır. ÇİĞLİ İLÇESİ Çiğli Atıksu Antma Tesisi alanına çamur kurutma yatakları inşaatı işinde, 2 adet havuz yapılmış olup, imalat devam etmektedir. KARŞIYAKA İLÇESİ Karşıyaka ilçesi Mavişehir Atıksu Toplayıcı Hattı işinde 0600 çapında 100 m.' lik toplayıcı hat yapılmış olup, kalan 335 metrenin imalatı devam etmektedir. BORNOVA İLÇESİ Bornova ilçesi Muhtelif Sokaklar içmesuyu Şebeke inşaatı işi kapsamında Mevlana, Ergene, Kızılay mahallelerinde çalışılmış olup 0100lük 3.571,7 m. ve 0160lık 762,85m. içmesuyu borusu, 596 m. branşman döşenmiş olup, imalat devam etmektedir. Laka Deresi kolu olan Balı Ali Deresi ve Kanalizasyon Şebeke inşaatı imalatı işi imalatına

7 başlanışmış olup, 50 m. kanalizasyon şebekesi döşenmiştir, imalat devam ediyor. Toplam Bornova bölgesinde muhtelif çaplarda yaklaşık 50 m. uzunluğunda kanalizasyon şebeke, m. uzunluğunda içmesuyu şebeke, 596 m. içmesuyu branşman imalatı yapılmıştır. KONAK İLÇESİ Melez Deresi Kayasuyu Camii ile Mehmetçik Parkı arası beton kaplama yenilenmesi işinde metrekare beton kaplaması yapılmış olup, imalat tamamlanmıştır Konak ilçesi Kadifekale Vezirağa Mahallesi istinat duvan ve yağmursuyu drenaj işinde 0500'lük 310 m yer altısu-yu toplayıcı imalatı yapılmış olup, imalat devam etmektedir Konak ilçesi Kadifekale Ballıkuyu su geçirimsizlik perdesi yağmursuyu drenaj işinde 130 m. trapez kanal yapılmış olup, imalat devam etmektedir. Melez Deresi Yenişehir Trafik Amirliği önü mevcut kagir duvarlarının onanlması işinin imalatına başlanılmış olup, imalat devam etmektedir. Konak bölgesi muhtelif sokaklar içmesuyu şebeke inşaatı işi kapsamında Gıda Carşısı'nda 0100'luk m. ve 0160'hk m. içmesuyu borusu döşenmiş olup, m. branşman döşenmiştir, imalat devam etmektedir Dünya Üniversite Oyunları Köyü içmesuyu ve Kanalizasyon inşaatı işinde 0110'luk m., 0160'lık m., 0225'lik 202 m. içmesuyu, 0300'lük beton boru m., 0300 polietilen 959 m. Kanalizasyon imalatı yapılmış olup, 500 metreküplük su deposunun imalatı devam etmektedir. Konak Bölgesi Muhtelif Sokaklar içmesuyu Şebeke inşaatı işi kapsamında Güzelyurt, Yenigün ve Konak Mahallelerinde 0100lük m., 0160'lık 460 m., 0225 Düktü Font boru 403,2 m., 0225' lik m., 0350'lik 410,9 m., içmesuyu borusu döşenmiş olup, m. branşman döşenmiştir. Geçici kabulü yapılarak, imalat tamamlanmıştır. Konak bölgesi nolu Sayaç Bölgesi içmesuyu Şebeke inşaatı işi kapsamında Lale, Ferahlı, Mehtap, Is-metpaşa, Levent, Murat mahallelerinde 0100'lük 8.543,3 m., 0160'lık 1.329,2 m., 0225 D.F boru 826,7 m., 0225'lik 305,2 m., 0350'lik 1.022,8 m., içmesuyu borusu, 063'lük 1483,6 m. döşenmiş olup, 7.979,7 m. branşman döşenmiştir, imalat tamamlanmıştır. Konak bölgesi nolu sayaç bölgesi içmesuyu şebeke inşaatı kapsamında Kocakapı, Umurbey, Ballıkuyu, Yeşildere mahallelerinde 0110'luk 5.986,05 m., 0160'lık 734,39m., 0200 boru 67,7 m., 0225'lik 1.328,2 m. içmesuyu borusu döşenmiş olup, m. branşman döşenmiştir, imalat tamamlanmıştır. Uzundere Yankollan ıslahı ve Atıksu toplayıcı hattı inşaatı işinde 650 m. dere ıslahı, 0300 çapında 200 m. ve 0400 çapında 1,200 m. şebeke inşaatı yapılmış olup, imalat devam etmektedir. Konak ilçesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon Şebeke ve Yağmursuyu Kanalı inşaatı işinde Umut- Özgür Mahallelerinde imalat yapılmış olup, kanalizasyon şebekesi olarak 0300lük 382,21 m. ızgaralı yağmursuyu olarak 935,81 m. imalat tamamlanmıştır. Konak Bölgesi Muhtelif Sokaklar içmesuyu Şebeke inşaatı işi kapsamında Karabağlar Sevgi ve Barış Mahallelerinde 0100'luk 8.880,3 m. ve 0160'lık m. içmesuyu Borusu döşenmiş olup, m. branşman döşenmiştir, imalat devam etmektedir Halil Rıfatpaşa'dan gelen yağmurcularının Mithatpaşa'dan pompa vasıtasıyla denize deşarjı sağlanmıştır Konak ilçesi Salih Omurtak Mahallesi Poligon Arap Deresi Yan Kolu Dere Islah inşaatı işinde 500 m dere ıslahı yapılmıştır. Toplam Konak bölgesinde muhtelif çaplarda yaklaşık uzunluğunda 5292,21 m. kanalizasyon şebekesi, 935,81 m. uzunluğunda yağmursuyu, 259,54 m. uzunluğunda Içmesuyu şebeke ve ,7m. uzunluğunda branşman, m. dere ıslahı imalatı yapılmıştır. BALÇOVA ilçesi 9 Eylül Üniversite Hastanesi içindeki yağmursularmın drenaj kanalı ile Ilıca Deresi'ne verilmesi işinde 500 metrelik imalat tamamlanmıştır.

8 Balçova ilçesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon Şebeke ve Yağmursuyu kanalı inşaatı işinde Çetin Emeç Mahalle-si'nde imalat yapılmış olup, kanalizasyon şebekesi olarak 0300lük 658,5 m., ızgaralı yağmursuyu olarak 1.380,35 m. imalat tamamlanmıştır. Toplam Balçova Bölgesinde muhtelif çaplarda yaklaşık 658,5 m. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, m. uzunluğunda yağmursuyu ve 500 m. açık "V" yağmursuyu imalatı yapılmıştır. GÜZELBAHÇE ilçesi Güzelbahçe bölgesinde muhtelif çaplarda yaklaşık 470 m. uzunluğunda içmesuyu şebeke imalatı yapılmıştır. BUCA VE GAZlEMlR Buca ve Gaziemir ilçeleri Bölgesi içmesuyu Şebeke inşaatı işi kapsamında Laleli, Güven, Çamlık, Dicle, Yıldız, Ye-nigün, Mustafa Kemal, Ufuk, Valirahmibey, Efeler mahallelerinde 0100'luk 3.339,15 m., 0160'lık 3.459,75 m., 0350'lik 222 m., içmesuyu borusu döşenmiş olup, 1.838,3 m. branşman döşenmiştir, imalat tamamlanmıştır. HARMANDALI İzmir Kanalizasyon Projesi Harmandalı Beldesi l ve 2 Nolu Toplu Konut Alanları içmesuyu iletim Hatlan inşaatı işinde 0225'lik 1.492,8 m., 0250 Ductil Font borudan 780 m., 0300'lük Ductil Font borudan 168 m. içmesuyu şebekesi döşenmiştir. POMPA İSTASYONLARI, HiZMET BİNALARI YAPIM VE ONARIMI ÇiĞLi T51 SU DEPOSU VE P30 POMPA İSTASYONU ELEKTRiK TEMlNl VE ÇEVRE AYDINLATMASI Su deposuna ve pompa istasyonuna elektrik temini ve çevre aydınlatması yapılmıştır. ŞEHRİN MUHTELiF DEPOLARINA BAKIM, ONARIM, ÇEVRE DUVARI, TEL ÇlTl, SAHA TANZİMİ, AYDINLATMA VE GÜVENLiK KULÜBELERİ YAPIM işleri DUVARI, TEL ÇlTl, SAHA TANZlMl, AYDINLATMA VE GÜVENLiK KULÜBELERİ YAPIM işleri Depolara bakım, onanm, tel çit v.s yapılmıştır. ÇIĞLI P 30 POMPA İSTASYONU T 51 DEPOSU ELK. TEMiN VE ÇEVRE AYDINLATMA işi Pompa istasyonu aydınlatma sağlandı KARŞIYAKA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HiZMET BİNASI VE VEZNE BİNASI İNŞAATI işi imalatı tamamlanmış olup, Şube binası olarak kullanıma başlamıştır. TAHTALI BARAJI MUTLAK KORUMA ALANINDA TAMAMLAMA FiDAN DlKlMl, BAKIMI VE KORUMA İŞİ Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alam içerisinde adet fidan dikilmiş olup kamulaştırma çalışmaları tamamlandıktan sonra fidan dikimine devam edilecektir ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE YETKİLERİ Şube Müdürlüklerinin abonelerle ilgili olarak uygulamaların kararlarını üretir. Program Bütçe Koordinasyon Daire Başkanlığı (Bilgi işlem Daire Başkanlığı) ile koordineli bir

9 şekilde çalışarak şubelerin abonelere yönelik faaliyetlerin uygulamalarını belirler, istatistiki raporlan hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar. Şubelerin abonelerle ilgili faaliyetlerini periyodik olarak denetler ve raporlannı kontrol eder. Abonelerle ilgili hizmetlerin daha iyi ve daha modern yöntemlerle yürütülmesi için dünyadaki gelişmeleri takip eder, incelemeleri yapar ve Genel Müdürlüğe teklifte bulunur. Bu konularda şubelerce yapılan uygulamaların sonuçlarını izler ve Genel Müdürlüğe rapor eder. Genel Müdürlükçe verilecek bu konularla ilgili diğer görevleri yapar. ABONE işleri DAiRE BAŞKANLIĞI'NA BAĞLI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERi Sayaç Okuma ve Kaçak Denetim Müdürlüğü, Konak Şube Müdürlüğü, Karşıyaka Şube Müdürlüğü, Bayraklı Şube Şefliği, Eşrefpaşa Şube Müdürlüğü, Bornova Şube Müdürlüğü, Buca Şube Müdürlüğü, Yenişehir Şube Müdürlüğü, Narlıdere Şube Müdürlüğü, Katılım Payları Şube Müdürlüğü, Sayaç Kontrol Amirliği 2004 YILI FAALiYETLERİ 2004 yılı içerisinde adet yeni abone yapılarak adet aboneye ulaşmıştır m3 tahakkuk çıkarılmıştır yılı içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı adet sayaç değiştirilmiştir. Borcunu zamanında ödemeyen adet abonenin sulan kesilmiştir, daha sonra açılmıştır yılı içerisinde tahakkuk tahsilat oranı % 95 oranında gerçekleşmiştir. Abonelerin kaçak kullanımlanm önlemek amacıyla sayaç rekorlanna plastik kelepçe takma işlemi büyük ölçüde tamamlanmıştır. PLANLAMA, PROJE VE İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SU PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropolitan alan içinde şehrin muhtelif semtlerinde bulunan sokak, cadde, park, okul, ev, resmi bina, kooperatif ve sitelere ait vatandaşlardan, muhtarlıklardan ve resmi kurumlardan gelen içmesuyu talepleri incelenerek söz konusu yerlere su bağlanmasına ilişkin şebeke döşemeye yönelik etüt çalışmaları yapıldı. Projesi ve Keşfi Hazırlananlar Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe bölgeleri içmesuyu şebeke inşaatı işi. (I. Grup) Bornova ilçesi muhtelif sokaklar içmesuyu şebeke inşaatı işi Karabaglar bölgesi muhtelif sokaklar içmesuyu şebeke inşaatı işi. (I. Grup) Konak ilçesi nolu sayaç bölgeleri içmesuyu şebeke inşaatı işi. Konak ilçesi nolu sayaç bölgeleri içmesuyu şebeke inşaatı işi. Konak bölgesi nolu sayaç bölgeleri içmesuyu şebeke inşaatı işi. Karşıyaka-Çiğli muhtelif sokaklar içmesuyu şebeke inşaatı işi. Konak bölgesi muhtelif sokaklar içmesuyu şebeke inşaatı işi. (I. Grup) Buca Gaziemir bölgesi muhtelif sokaklar içmesuyu şebeke inşaatı işi. Konak ilçesi muhtelif sokaklar içmesuyu şebeke yenileme ve yeni şebeke inşaatı işi. (II. Grup) Bornova, Çamdibi, Altındağ, Işıkkent, Pınarbaşı bölgeleri içmesuyu şebeke inşaatı işi. Olimpiyat Köyü içmesuyu şebeke yapılması işi. Halkapmar 10000'lik depo ile Mersinpmar pompa arası iletim hattı. Kale grubu Kemeraltı nolu sayaç bölgeleri içmesuyu şebeke inşaatı işi. Güzelbahçe içmesuyu iletim hatlan yapılması işi. Selvili Pompa istasyonu terfi hatlan yapılması işi. P11-T18, P49-T18, P46-T73 ve P46-T72 arası toplayıcı hattı inşaatı işi. Halkapmar mevcut ambar bina çatısının bakım ve onarımının yapılması işi. Karşıyaka Şube Müdürlüğü prefabrik hizmet binası ve vezne binası inşaatı işi. Buca ara klorlama ünitesinin projelendirilmesi işi.

10 Selvili pompa istasyonu mimari, elektrik, mekanik, inşaat işlerinin projelendirilmesi. Bornova Teknik Amirliği ve Karşıyaka Teknik Amirliği binalan tadilat projeleri. Halkapmar Vaziyet-Idari Bina-Atölyeler (A,B,C)-lşçi Soyunma ve Lokal Binalan projeleri Karabağlar klorlama üniteleri projeleri. Buca klorlama üniteleri projeleri. Halkapmar su toplama havuzlan (l, 2, 3 nolu) projelerinin hazırlanması Tahtalı su alma yapısı şaftı üzerinde 2x600 mm'lik havalandırma bacası yapım işi projesi. Karayollan Aydın-Çeşme otoyolu güzergahında kalan içme suyu şebekelerinin deplasman projelerinin onayı Gördes ve Çağlayan barajlan yapım protokollerinin hazırlanması Samantepe pompaj istasyonunun motopomplannın yenilenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları. Yeni Selvili Pompaj istasyonunun mahallinin tespiti ve yeni istasyonun projelendirme çalışmalan P31 pompaj istasyonuna yeni motopomp kurulması Sarnıç kuyuları ve pompaj istasyonlarının değerlendirme çalışmalan. Mevcut membaa kaynaklarının yeni yasa doğrultusunda değerlendirilmesi ve ilgili birimlere iletilmesi çalışmalan. Uygulama Projeleri Hazırlananlar Bornova ilçesi Çamdibi, Altındağ, Işıkkent, Pınarbaşı Bölgeleri Muhtelif sokaklar I. Grup içmesuyu şebeke uygulama projelerinin yapılması işi. Karşıyaka Çiğli ilçeleri muhtelif sokaklar içmesuyu şebeke uygulama projelerinin yapılması işi. Bornova ilçesi Çamdibi, Altındağ, Işıkkent, Pınarbaşı Bölgeleri Muhtelif sokaklar II. Grup içmesuyu şebeke uygulama projelerinin yapılması işi. Buca - Gaziemir ilçeleri muhtelif sokaklar I. grup içmesuyu şebeke uygulama projelerinin yapılması işi. Konak Bölgesi nolu sayaç bölgeleri ve Kemeraltı nolu sayaç bölgeleri I. Grup içmesuyu şebeke uygulama projelerinin yapılması işi. Karşıyaka ilçesi P2 pompa-t4 depo arası ile T4 depo-onur pompa arası içmesuyu isale hattı ve Menemen acil mm'lik içmesuyu isale hattı uygulama projelerinin yapılması işi. Konak ilçesi Limontepe bölgesi ve çevre mahalleler II. Grup içmesuyu şebeke uygulama projelerinin yapılması işi. Halkapmar depo ile Mersinpınar pompa arası, Selvili pompa istasyonu - iletim hatları ve emiş hattı projelerinin yapılması işi. Konak ilçesi ve Karabağlar Bölgesi içmesuyu Şebeke Uygulama Projeleri Yapılması KANALiZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ izsu'nun kanalizasyon yatınmı ile ilgili atıksu ve yağmursuyu projelerini yapmak veya yaptırmak, kontrol faaliyetlerim planlamak ve bunlarla ilgili teknik şartnameleri hazırlamak ve hazırlatmak, gerçekleştirilen proje faaliyetlerini koordine etmektir YILI içinde GERÇEKLEŞTiRiLEN PROJE ÇALIŞMALARI İzmir Metropol Alan içindeki Çiğli, Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ilçeleri Yerleşim Alanlarındaki Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islah Projelerinin Yaptırılması işi. Balçova ilçesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon Şebeke ve Yağmursuyu Kanalı inşaatı. Konak ilçesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon Şebeke ve Yağmursuyu inşaatı. Konak ilçesi Salih Omurtak Mahallesi Poligon Arap Deresi Yan Kolu Dere Islah inşaatı.

11 Uzundere Yan Kollan Islahı ve Atıksu Toplayıcı Hattı inşaatı. Buca Muhtelif Sokaklar Yağmursuyu Kanal inşaatı işi., Murathan Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi inşaatı işi. Buca ilçesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon Şebekesi inşaatı işi. Dere Üzerlerine Yaya Köprülerinin Yapılması işi. Laka Deresi Kolu Olan Bali Ali Deresi ve Kanalizasyon Şebeke inşaatı. Konak ilçesi Kadifekale Vezirağa Mahallesi istinat Duvarı ve Yağmursuyu Drenaj inşaatı Karşıyaka - Mavişehir ilçesi Atıksu Toplayıcı Hattı inşaatı işi. Konak ilçesi Kadifekale Ballıkuyu Su Geçirimsizlik Perdesi ve Yağmursuyu Drenaj inşaatı işi. Melez Deresi, Yenişehir Trafik Amirliği Önü Mevcut Kargir Duvarlarının Onarılması. Bostanlı Deresi Üst Memba Alanlarının Düzenlenmesi işine Ait Projelerinin Yapımı. Bornova Gökdere Orta ve Üst Menba Drenaj Alanının Düzenlenmesi işine Ait Projelerin Yapımı. Bornova Çayı Orta ve Üst Menba Drenaj Alanının Düzenlenmesi işine Ait Projelerin Yapımı işi. Balçova 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Çeşme- İzmir Otoyolu Toplama Yolun Arası Yağmursuyu Drenaj inşaatı Yapımı Bornova ilçesi Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon ve Yağmursuyu Projesi Yapımı. Çitlenbik Deresi Yeşillik caddesi Izgaralı Taşkın Suyu Kanalı Yol Geçiş inşaatı işi. Karacaoğlanoğlu Sokak Izgaralı Açık Kanal Yağmursuyu ve Yamaç Sokak Taşkın Kanalı inşaatı işi. İzmir Kanalizasyon Projesi Kapsamında Konak ilçesi 2. Bölge (Alsancak, Eşrefpaşa,Ikiçeşmelik Mevkii) Muhtelif cadde ve Sokaklarda Kanalizasyon Atıksu ve Yağmursuyu Projesi Yapımı. İzmir Kanalizasyon Projesi Kapsamında, Konak ilçesi 1. Bölge (Gültepe, Gürçeşme, Yenişehir Mevkii Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon Atıksu ve Yağmursuyu Şebeke Projelerinin Hazırlanması. İzmir ili Kanalizasyon Projesi Kapsamında Karşıyaka- Çiğli ilçeleri Muhtelif Sokaklar Atıksu ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması. Konak ilçesi Muhtelif cadde ve sokaklarda kanalizasyon, atıksu ve yağmursuyu şebeke projelerinin hazırlanması. HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Büyük içme Suyu ve Büyük Kanal Projesi'nde yer alan tesisler ile kanalizasyon ve içmesuyu şebekelerinin mülkiyet durumlarını incelemek, gerekli ayırma, birleştirme, yola terk, ihdas işlemlerini yaparak kamulaştırma haritalarım hazırlamak, yer altı tesislerinin röleve ölçülerini ve aplikasyonunu yapmak, tüm içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin yer altı haritalarım bilgisayar ortamında hazırlamak ve güncelliğini sağlamak.dere, su deposu sahası v.b. gibi yerlerin her türlü haritasının çıkartılarak, plankote ölçülerini yapmak ve yaptırmaktır YILI ÇALIŞMALARI Dereler Aşağıda isimleri belirtilen derelerin imalat sonrası kot ve koordinat kontrollerinin yapılması ve haritaların bilgisayara işlenmesi. Taşpınar ve Malama derelerinin Kazankulbu Deresi ile birleştikleri noktadan Ankara Asfaltı'na kadar olan güzergahtaki mülkiyetlerin Kadastro paftalarından faydalanılarak işlenmesi. Manda Çayı DDY, Gaziemir Aktepe, Sepetçi Deresi ve Manda Deresi Metro Yapılan Ilıca, Kudurgan ve Laka Dereleri taban betonu okumalan ve Buca ilçesinde yapılan Seddel, 2, 3 imalatları

12 Küçükçiğli Deresi Geçiş Yapısı Manda, Arap, Üniversite ve Irmak Dereleri ve Kollan 2. Kısım ile Kuşaklama Kanalı inşaatı Barajlar Çamlı ve Tahtalı Barajları koruma alanlarında kalan 215 adet dilekçe ile gelen parselin havza içindeki konumlarının tespiti ve dilekçelerin yanıtlanması. Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında yer alan Bulgurca Lember ve Kekiktepe Mevkiindeki 43 adet ifraz; 21 adet tamamı kamulaştırma olmak üzere toplam 64 adet parselin kamulaştırma planlarının hazırlanması Çamlı Barajı Havzasında kalan derelerin belirlenmesi ve koruma bandı geçirilmesi Bostanlı Barajı Havzasında Kalan ve DSi II. Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen derelerin her iki tarafına m koruma bandı geçirilmesi. Tahtalı Baraj Havzasında kalan 148 adet kaçak yapının ve 58 adet kaçak sera ölçülmesi. Tahtalı ve Çamlı Baraj Havzalarının Uydu Görüntüleri Hizmeti Satın Alınması işi kapsamında alman Tahtalı Baraj Havzasına ait uydu görüntülerinin ön kontrolünün yapılması. Kanalizasyon ve Yağmurcuyu Şebeke inşaatı Aşağıda belirtilen kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke inşaatı işlerinin kot ve koordinat kontrollerinin yapılarak bilgisayar ortamına işlenmesi - Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahalleri (toplam 1,5 km) - Sahilevleri Kuşaklama Kanal inşaatı (toplam 22.5 km) - Mevcut Kanalizasyon Şebekelerinin Kolektörlere Entegrasyonu - Narlıdere Bölgesi Tali Toplayıcı Kanal inşaatı (toplam 4 km) - S.S. Şirin Nazhkent Konut Yapı Kooperatifinin kanalizasyon şebekesi - İzmir Metropolitan alan içindeki atıksu tamir, onarım, temizlik ve inşaatı işi kapsamında yapılan imalatlar - Mithatpaşa Cad. ve inönü Caddeleri ve Çevresi Yağmursuyu inşaatı (toplam 11.5 km) - Mithatpaşa Cadeesi Üzerindeki Yağmursuyu inşaatı (toplam 2.8 km) - Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon Şebekesi (toplam 13.6 km kanalizasyon, 5.3 km ızgara) - Buca ve Gaziemir ilçeleri Muhtelif Sokaklar Kanalizasyon Şebeke inşaatı (toplam 9.6 km kanal; 3 km ızgara) - Karşıyaka Sahili ve Çevresi Yağmursuyu Şebekesi inşaatı (toplam 3,5 km kanal; 7,5 km ızgara) - Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri Muhtelif Sokak Kanalizasyon Şebekesi (toplam 24.6 km kanal, 2.6 km ızgara) - Çiğli Atıksu Antma Tesisi Çamur Serme Yatakları Sürteler ve Ulaşım Yollarının Oluşturulması İçme Suyu Şebeke inşaatı Bornova ilçesi Kayadibi Köyü 143 ada; 7, 9, 18 ve 20 numaralı parsellerden geçen Bornova Su Kaynaklan Isale Hattının daimi irtifak hakkına ait işlem dosyalarının hazırlanması ve aşağıda belirtilen içme suyu şebeke inşaatı işlerinin kot ve koordinat kontrollerinin yapılarak bilgisayar ortamına işlenmesi. Buca ve Gaziemir ilçeleri Muhtelif Sokaklar (toplam 7. 1 km) Güzelbahçe ilçesi S.S Bankacılar Konut Yapı Kooperatifinin içme suyu Şebekesi Karşıyaka Çiğli Bölgesi Muhtelif Sokaklar içme suyu (toplam 10.5 km) Narlıdere Atatürk Mahallesi içme suyu Şebekesi (toplam 2,7 km ) Karşıyaka ilçesi Manavkuyu Bölgesi içme suyu Şebeke inşaatı (toplam 9.3 km) Konak 5 No'lu Sayaç Bölgesi Içmesuyu Şebeke inşaatı (toplam 7.6 km ) ilçesi S.S Baro mensuplan konut yapı kooperatifi içme suyu

13 HEDEFLER 2004 yılı içinde başlanan işlerin tamamlanması, 2005 yılı çalışma programında yer alan yatırımların harita çalışmalarını yapmak ve yaptırmak, Tahtalı Barajı kamulaştırma planlarının hazırlanmasına devam etmek. EMLAK VE YERALTI TESiSLERi ARŞiV MÜDÜRLÜĞÜ idaremiz görev kapsamındaki Barajların Mutlak Koruma Alanları, içmesuyu ve kanalizasyon şebeke hatları, depo ve pompa istasyonlan ile idari ve hizmet binalarının kamulaştırma çalışmalarının başlatılması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bilgisayar ortamında arşivlenmesi olup, ayrıca idaremize ait tüm alt yapı elemanlarının da sayısal ortamda konumlandırılarak IZSU Altyapı Bilgi Sistemi oluşturulmasını sağlamaktır. TAHTALI BARAJI MUTLAK KORUMA ALANINDA 2004 YILINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMA işlemleri DEVAM EDEN KAMULAŞTIRMALAR Müdürlüğümüzce 2004 yılında kamulaştırma planlan hazırlanan Tahtalı Barajı mutlak koruma alanı içinde kalan Bulgurca Lember Mevkii ve (l adet) Çamköy tapulama sınırlan içinde bulunan 80 adedi şahıs parseli, (toplam m2) idaremizin Kıymet Takdir Komisyonunca ayn ayrı parsel bazında belirlenen bedeller üzerinden Pazarlık Komisyonunca tarihi itibariyle, 35 adet parselde 161 kişi ile görüşülmüş ve bu kişilerle anlaşma sağlanmıştır ve bu parseller tapu devir aşamasına getirilmiştir. Kalan 45 adet parselin pazarlık görüşmeleri devam edecektir. SONUÇLANAN KAMULAŞTIRMALAR idaremiz adına 2004 yılında tescil edilen parseller: Beyköy-Eşen l adet Keler Köyü adet Küner Köyü adet Bulgurca Akçaalan adet Develiköy adet Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında ,85 m2'lik alanın tapusu idaremiz adına tescil olmuştur. DiĞER YERLEŞiM MERKEZLERiNDE 2004 YILINDA TESCiL EDiLEN PARSELLER Balçova l adet Buca l adet Konak adet Güzelbahçe l adet Menemen l adet Karşıyaka adet Çiğli adet Müdürlüğümüze 2004 yılında 604 adet evrak girişi olmuş, Müdürlüğümüz elemanlarınca, Kamulaştırma Kanunu gereği, Valilik, Belediyeler, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlükleri, Emlak Vergi Daireleri, Nüfus Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Karakol Komutanlıkları ve parsel sahipleri ile yazışmalar ve söz konusu idarelerde takip işleri yapılmış, aynca 2942 sayılı yasa hükümleri ve 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı değişiklik hükümleri gereği idaremizce açılan tespit ve tescil

14 davalarının yanı sıra eski kanuna göre vatandaşların idaremize açtıkları bedel artırım davalanna ilişkin 116 adet bilirkişi raporu Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca değerlendirilerek Hukuk Müşavirliğine bilgi ve dokümanlar aktarılmıştır yılı hedefimiz; 2005 yılı bütçemiz doğrultusunda kamulaştırma işlemlerine devam edilmesi ve Altyapı Bilgi Sistemi kurulması çalışmaları olacaktır. SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ idaremiz birimleri ve Ambarlar Şube Müdürlüğü'nce ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılan talepler 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamındaki eşik değerler ve parasal limitler dahilinde, ihale yöntemi ve temin şeklinin belirlenmesi için ihale yetkilisi olan Genel Müdür veya Yönetim Kurulu onayına sunulur. Kanunun 22/d maddesi doğrudan temin yöntemiyle alımları uygun görülen mal ve hizmet alınılan satın alma memurlannca yapılan piyasa araştırmaları sonucunda.diğer ihale usullerinden birisiyle ihale edilmeleri uygun görülen mal ve hizmet alımları ise kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılan ihaleleri neticesinde temin edilmektedir. Satın Alma Şube Müdürlüğünün temel ilkesi ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasıdır yılı içerisinde, kanunun 22/d maddesine istinaden toplam 919 adet ihale onay belgesiyle, talep edilen mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Aynca ihalelerde temel usul olarak açık ihale usulü önceliklidir. ÇEVRE KORUMA VE SU ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı Genel Müdür ve işletmeler Müdür Yardımcısına bağlı olarak çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir halkının su ihtiyacının sağlıklı bir şekilde sağlanması hususunda şebeke suyunun klorlanması ile dezenfeksiyon kontrolünün yürütülmesi, içme ve atıksulann fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılarak su kalitesi kontrolünün yürütülmesi ve bölge içindeki su kaynaklarının kullanılmış sularla ve endüstriyel atıklarla kirlenmesini önlemek amacı ile; kirletici kaynaklarda, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre gerekli önlemlerin alınması ve aldırtılması, içme suyu tesislerinin işletilmesi ve endüstriyel atıksu Arıtma tesislerinin işletilmesinin sağlanması Daire Başkanlığımızın görevidir. Daire Başkanlığına bağlı birimler Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma işletme Şube Müdürlüğü RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarih 3009 sayılı kanunla değişik ve 2560 sayılı istanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun gereği, İzmir Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Çevre Koruma ve Su Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı'na bağlı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Müdürlük tarihinden itibaren İzmir Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlamıştır.

15 Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü iki birimden oluşmaktadır; Merkez Kontrol Birimi, Havza Kontrol Birimi, Müdürlük bünyesindeki Merkez Ekipleri; tarih ve 10 sayılı ÎZSU Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek tarihinde yürürlüğe giren "Atıksulann Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği" ve ilgili yönerge hükümleri çerçevesinde İzmir mücavir alan içerisindeki atıksu kirletici kaynakların denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Kanalizasyona bağlantısı olan ve Kentsel Atıksu Arıtma Tesisine atıksulan iletilen endüstrilerin, önlem/arıtma tesisleri kontrol edilmekte, arıtılmış atıksu numuneleri analiz dilmekte, IZSU kanal standart değerlerini sağlamayanlar uyarılmakta, gerekli tedbirleri almayanlar çevre kanunu ve GSM ruhsatına esas olmak üzere yasal işlem için mülki amirliklerine gönderilmekte, yetersiz olan tesislerde revizyonlar yaptırılıp işletmelerin oto kontrolü sağlanarak kanala gelen atıksu kirliliği önlenmektedir. Uygulanan yaptırımlar sonucu önemli kirletici kaynak durumundaki birçok işletme, öncelikle atıksu kirliliğini kaynağında azaltmaya ve gidermeye ve de teknolojiye bağlı olarak işletim hatalannı minimuma indirmeye yönelik arıtma tesislerinde revizyon yapmıştır. Müdürlük bünyesindeki Havza Ekipleri; 16.03:1992 tarih 05/27 nolu Meclis Karan ile kabul edilerek yerel bir gazetede tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Havza Koruma Yönetmeliği", "Havza Yönergesi" tarih 05/128 sayılı Meclis Karan ile kabul edilerek yerel bir gazetede tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Havza Yıkım Yönetmeliği" ve "Havza Yıkım Yönergesi" doğrultusunda İzmir ili içme suyu kaynaklan Tahtalı, Çamlı, Balçova Barajı Koruma alanlannda ve diğer içmesuyu havzalannda konut, endüstrilerin, kaçak yapılann, tanmsal faaliyetlerin tespitleri yapılmakta ve gerekli önlemler aldırtılmaktadır tarihinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 16.maddesinde "içme ve kullanma suyu rezervuarlannın ve benzeri su kaynaklannın korunmasında, her kaynak için bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkarılmış olan özel hükümler getirilinceye kadar aşağıda verilen genel ilkeler ve koruma alanları geçerlidir" şeklindeki değişiklik hükmüne göre Tahtalı Havzası için bir bilimsel çalışma yaptırılmış, bilimsel çalışma sonuçlanna göre yine bilim adamlarının bulunduğu bir heyetle tüm içme suyu kaynaklan için revize edilerek hazırlanan Su Havzaları Koruma Yönetmeliği olarak tarih 05/16 sayılı Meclis Karan ile kabul edilerek yerel bir gazetede tarihinde de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibariyle tüm içme suyu havzalanndaki çalışmalar bu doğrultuda yürütülmektedir. Tahtalı Baraj Havzası Su Havzalan Koruma Yönetmeliği, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan notlan, Tahtalı Tanm Tebliği, Yıkım Yönetmeliği doğrultusunda; konut, endüstri, kaçak yapı, tanmsal faaliyetler açısından kontrol edilmektedir. Bu kapsamda özellikle göle gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, koruma kontrol çalışmaları yapılmakta, göl-mutlak-kısa-dere mutlak koruma alanlannda kalan kaçak yapılann tespiti ve yıkım işlemleri yapılmakta, orta ve uzun koruma alanlanndaki kaçak yapılar ise işlemlerin yapılması için ilgili kuruma gönderilmekte, kamulaştırması tamamlanan yerler çitle çevrilerek ağaçlandırılmakta, insan ve hayvan girişini engelleyecek önlemler ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Aynca havzadaki yerleşimlerde oluşan tüm atıksular, iller Bankası, Köy Hizmetleri ve IZSU tarafından imalatı yapılan ana kolektör, tali kolektörler, terfi istasyonları, belediye ve köy içi şebekeleri, iletim hatları ile toplanarak IZSU tarafından yapılan Aralık 2004 tarihinde devreye giren Pancardaki Havza Atıksu Arıtma Tesisi ile antılarak havza dışına çıkartılarak içmesuyu havzası koruma altına alınmaktadır. Çamlı Barajı, 1/ ölçekli koruma alanlan haritalan DSİ tarafından hazırlanmıştır. 1/5000 ölçekli haritalan da idaremizde mevcuttur. Temmuz 1998 tarihi itibariyle Havza Koruma Yönetmeliği doğrultusunda tespitlere başlanmıştır. Dereler DSi Bölge Müdürlüğü tarafından işlenmiş, Yerleşik Alan tespitleri ise Bayındırlık II Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Dere mutlak koruma alanlan bilimsel çalışma ile belirlenmiş olup haritalann onanması için konu Genel Kurula aktarılmıştır. Genel Kurul sonrası Çevre Düzeni Planı hazırlaması için ilgili kuruma yazılacaktır. GENEL BİLGİ

16 ENDÜSTRiYEL ATIKSU KONTROL ÇALIŞMALARI (MERKEZ BiRiMi) Merkez biriminde; memur personel olarak 1 Iklimlendirme Soğutma Teknikeri, 1 inşaat Teknikeri, İzelman-İzbel-com personeli olarak 4 Çevre Mühendisi, 1 Su Ürünleri Yüksek Mühendisi, 1l Çevre Teknikeri, 1 Bilgisayar Operatörü elemanı olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır. SU HAVZALARI KONTROL ÇALIŞMALARI (HAVZA BiRiMi) 555 km2 yağış alanına sahip Tahtalı Barajı koruma alanlarında 1 ilçe, 5 belde belediyesi, 25 köy ve mahalle bulunmakta olup, çalışmalar sanayi ve konutlardan kaynaklanan endüstriyel ve evsel kirliliğin kontrolü, yapılaşmanın kontrolü, tanm ve hayvancılık faaliyetlerinin kontrolü, altyapı, katı atık çalışmaları ve hamsu izleme çalışmaları olarak yürütülmektedir. Havza biriminde memur personel olarak 1 Biyolog, 3 inşaat Teknikeri, 1 Memur, İzelman personeli olarak 3 Çevre Mühendisi, 2 Şehir Plancısı, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Harita Teknikeri, 2 inşaat Teknikeri, 1 Bilgisayar Operatörü, 3 işçi olmak üzere 19 personel görev yapmaktadır. Tahtalı Havzası Ağaçlandırma Çalışmaları 255 hektarlık 1. ve 2.etap ağaçlandırma çalışmalarına bugüne kadar fidan dikilmiş, proje, sürüm, dikim ve bakım işleri için TL ödenmiştir. 255 hektarlık l ve 2.etap ağaçlandırma sahasının bakım, koruma, tamamlama dikimi ihalesi Mart 2004 tarihinde TL + KDV fiyatla yapılmış, ihale Egevak'ta kalmış ve çalışmalar devam etmektedir. Ağaçlandırma alanına fıstıkçamı, çınar, defne, kızılcam, sığla, japonarmudu, mavi selvi, gladiçya, kuru üzüm ağacı, karaselvi, iğde, ıhlamur, halepçamı, zakkum, sedir, demirağacı, akasya ve meşe türleri dikilmiştir. Göle girişleri engellemek için kamulaştırılması tamamlanan mutlak koruma alanının etrafına 21.5 km. tel çit çevrilmiştir. Ayrıca gölde balık avlayanların, yüzenlerin, su çekilen alanlarda ekim yapanların, hayvan otlatanların, piknik yapanların engellenebilmesi için 33 km'lik göl max su kotunun çitle çevrilme yapılmıştır. Çit etrafına 5 adet kapı yapılmıştır. İÇME SUYU ARITMA TESiSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz, 1997 yılında Tahtalı Barajı'nın devreye alınmasıyla, Çevre Koruma ve Su Arıtma Daire Başkanlı-ğı'na bağlı olarak fiilen kurulmuş olup Tahtalı Barajı Pompa istasyonu, Tahtalı Barajı içme Suyu Arıtma Tesisi ve Balçova Cengiz Saran Barajı Arıtma Tesisi'nin işletilmesi, bakım ve onanırımdan sorumludur. Müdürlüğümüzün temel amacı, Tahtalı Barajı ve Balçova Barajı yüzeysel su kaynaklanndan elde edilen hamsuyu mevcut arıtma ünitelerinde Arıtmak, Türk Standartlan Enstitüsü'nün içme ve Kullanma suyu standardı olan TS266'ya uygun, sağlıklı ve sürekli antılmış su temin etmektir. Bu çalışmalarımız 24 saat çalışan işletme vardiya ekiplerimiz, sağlıklı ve kaliteli su anlımı için gerekli analizlerin yapıldığı Laboratuar birimimiz, tesislerin kesintisiz ve verimli çalışmaları için bakım ve onarım ekiplerimiz (Elel trik, Elektronik, Mekanik, inşaat) tarafından yürütülmektedir. Müdürlüğümüzde; Şube Müdürü (Yüksek Mühendis), 7 mühendis, l kimyager, l matematikçi, 6 tekniker, 3 teknisyen, 9 şoför ve 15 işçi olmak üzere toplam 73 personel görev yapmaktadır. Bu personelin 9'u memur (Şu be Müdürü, 5 Mühendis, 2 teknisyen, l Matematikçi), 7'si kadrolu işçi, 53'ü Izelman şirketi (2 Mühendis, l kim yager, 31 teknisyen, 4 tekniker, 9 şoför, 6 işçi), 4'ü ise Izbelcom şirketi (2 tekniker 1 teknisyen, 1 işçi) kadrolu dur. Ayrıca, tesisleri tanıtan teknik bilgileri ile birlikte Tahtalı Içmesuyu Arıtma Tesisi, Balçova Barajı Içmesuyu ArıtmaTesisi çıkış suyu fiziksel-kimyasal kalite değerleri, üretilen su miktarları, baraj su seviyesi ve su hacmi bilgileri aylık olarak 'de

17 kamuoyuna açıklanmaktadır. LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Laboratuvar Şube Müdürlüğü şebeke suyunun ve su temin edilen kaynakların kimyasal, biyolojik analizlerle kali te kontrol izleme çalışmalarını, tüketiciye sunulan şebeke suyunun hijyenik kalitesinin sağlanması için dezenfek siyon ünitelerinin işletim, bakım ve onarımını ayrıca evsel ve endüstriyel atıksularm kimyasal ve biyolojik analiz lerini yapmakla işletme ve yatırım birimleri ve tüketiciler için kalite güvence görevini yürütmektedir. Bu Müdürlük, Laboratuvar ve Dezenfeksiyon Birimi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. KADRO NİTELİĞİ Dezenfeksiyon Birimi 20 adet tekniker, teknisyen nitelikli elemandan (2 adet memur, 14 adet sözleşmeli personel, 4 adet kadrolu işçi" oluşan bu birim 24 saat vardiyalı hizmet üretmekte olup Tablo l'de belirtilen dezenfeksiyon noktalarında kurulu olan klorlama sistemlerinin işletilmesi, bakımı, onarımı ve şebeke taramalannda görev yapmaktadır. İzmir şebeke suyu 10 ana nokta da gaz klor, 2 ana noktada sıvı klor ile dezenfekte edilmektedir. Dezenfeksiyon Sağlık Bakanlığı normlarında yapılmakta ve günlük ortalama 150 noktadan alınan numunelerle kontrol edilmektedir Laboratuvar Birimi 24 adet kimya mühendisi, kimyager, teknisyen ve işçi nitelikli elemandan (5 memur, 17 sözleşmeli personel, 2 kadrolu işçi) oluşan bu birim şebeke suyu, içme suyu kaynaklarının izlenmesi, atıksulann kimyasal, biyolojik analizlerinin yapılmasında ve ülke standartları ile kıyaslanmasından sorumludur, içme Suyu, Atıksu ve Bakteriyolojik. Laboratuvarlan olarak hizmet veren bu birim TS EN ISO/IEC kriterlerine göre Yeterlilik Belgesi'ne sahiptir. Bu birim İzmir ve Ege Bölgesi sınırlarında analiz yaptırmak isteyen tüm kişi ve kuruluşlara da hizmet vermektedir. ÇALIŞMA SONUÇLARI Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün 2004 yılı çalışma sonuçlarına göre içme suyu kaynaklarından getirilen, su ve şebeke kalitesi; fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik açıdan TS 266 içme ve Kullanma Suyu Standartlarına uygundur. Şehre su temin edilen derin kuyuların ve yüzeysel su kaynağı olan Tahtalı ve Balçova Barajının su kalitesi yıllık/aylık ortalama değerleri hesaplanmıştır. Laboratuvar Şube Müdürlüğü 2004 yılı ürettiği hizmet karşılığı TL analiz ücreti tahsil etmiştir. ATIKSU SU ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ATIKSU POMPA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Atıksu Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı'na bağlı olan Atıksu Pompa Tesisleri Şube Müdürlüğümüz, Merkez olarak belirlemiş olduğumuz Karşıyaka Atıksu Pompa Istasyonu'ndan idare ve kumanda edilmektedir.lşletmemizde 2 mühendis, 3 idari personel, 4 mekanik bakım personeli, 6 elektrik, elektronik bakım personeli, 2 inşaat bakım personeli ve 22 vardiya personeli olmak üzere toplam 39 personel bulunmaktadır. Pompa istasyonlarımızda bulunan toplam 22 adet atıksu pompası yardımı ile (24 saat

18 kesintisiz olarak) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ne 2004 yılında günlük ortalama 6.45 m3/sn atıksu pompalanmıştır. Gümrük Atıksu Pompa istasyonu l Sabit + 3 Değişken (4 Pompa) Bayraklı Atıksu Pompa istasyonu 2 Sabit + 3 Değişken (5 Pompa) Karşıyaka Atıksu Pompa istasyonu 2 Sabit + 3 Değişken (5 Pompa) Çiğli Atıksu Pompa istasyonu 4 Sabit + 4 Değişken (8 Pompa) işletmemizde 2004 yılı içinde yaklaşık TL. (5 trilyon)'lık elektrik enerjisi ve TL. (beşyüzmilyar) mekanik, elektrik ve kimyasal malzeme (NaOH; NaOCl) kullanılmıştır. ÇİĞLİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çiğli Atıksu Antma Tesisi'nde, Büyük Kanal Projesi kapsamında İzmir'de oluşan evsel ve ön arıtımı yapılmış endüstriyel atıksulann ileri biyolojik yöntemlerle arıtılarak, İzmir Körfezi'ne deşarj edilmektedir. Tesiste 2004 yılında günlük ortalama mvgün (6,45 mvsn) atıksu arıtımı yapılmıştır yılında arıtılan toplam atıksu miktarı 204 milyon ton'a ulaşırken, antma işlemleri sonucunda ton arıtma çamuru oluşmuştur. Bu çamurlar kireçle stabilize edildikten sonra, tesis sahasında inşa edilen çamur stok lagünlerinde depolanmaktadır yılında, atıksu arıtımında 27,8 milyon kwh elektrik enerjisi, çamurun susuzlaştınlmasında 165,5 ton poli-elektrolit, çamurun stablizasyonunda ton kireç (CaO), çamur stok sahalarında haşere mücadelesinde 640 ton kireç kaymağı [Ca(OH)2l ve 300 litre insektisit kullanılmıştır. Çiğli Atıksu Antma Tesisi'nin işletiminde 13 mühendis, 1 kimyager, 2 biyolog, 1 ekonomist, 2 büro personeli, 44 operatör ve teknik eleman olmak üzere toplam 63 personel görev yapmaktadır. GÜNEYBATI ATIKSU ARITMA TESİSİ Güzelbahçe kentsel alanında oluşan atıksular 79 km uzunluğunda bir kanalizasyon şebekesi ve 12,9 km'lik bir kol-lektör ile Narlıdere askeri birlik alanında oluşan atıksular ise 3,5 km uzunluğunda bir kollektör vasıtasıyla Güneybatı AAT'ne iletilmektedir. Güneybatı AAT'de ileri biyolojik yöntemlerle arıtılan atıksular 600 mm çapında ve 600 m uzunluğunda bir deniz deşarjı yapısı ile -25 m kotundan denize deşarj edilmektedir. Organik karbon ile birlikte azot ve fosfor giderimi de yapılan tesis m2 bir alana kurulmuştur. Tesis terfi merkezi ve kaba ızgara, ince ızgara, kum tutucu, anaerobik tank, havalandırma havuzu, son çökeltim havuzları, deniz deşarj hattı ve mekanik çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır. Tesiste 2004 yılında toplam m3 ( m3 / gün) atıksu arıtılmış olup, kwh elektrik enerjisi harcanmıştır. Birim atıksu arıtımı için harcanan elektrik enerjisi miktarı 0.25 kwh / m3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam 12 personel tarafından işletilen tesisin 2004,yılı işletme gideri TL olup, atıksu arıtma maliyeti TL / m' tür. Tesiste 2004 yılında toplam ton (5.4 t / gün) çamur oluşmuş ve bu çamurlar, 22 km uzaklıktaki Uzundere Kompost Tesisi'nde bertaraf edilmiştir. İŞLETME VE BAKIM DAİRE BAŞKANLIĞI SU KAÇAK VE KONTROL PROJESİ BİRİMİ Kentin su ihtiyacının her geçen gün artması, nüfusun hızla çoğalması, kaynaklarının sınırlı olması, suyun ekonomik kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Su kayıplarını en aza

19 indirmek amacıyla 1986 yılında başlatılan Su Kaçak ve Kontrol Projesi zaman zaman kesintiye uğrayarak çalışmalarını sürdürmüş, 2000 yılı Haziran ayında İzmir geneline yaygınlaştırılması amacı ile yeniden canlandırılmıştır yılında itü Geliştirme Vakfı'ndan danışmanlık hizmeti alınarak 6 aylık pilot çalışma başlatılmıştır. Bu dönemde çalışmaların sürdürülmesi için bir proje birimi oluşturulmuştur. Su Kaçak ve Kontrol Proje Birimi 1 Proje Yöneticisi, 1 Şebeke Analisti, 1 Teknisyen, 1 Harita Teknisyeni, 3 bölge kontrol ekibi ve 1 sayaç montaj ve tadilat ekibi ile çalışmalarını sürdürmektedir. GENEL Su kaçakları, üretilen su miktarı ile tahakkuk ettirilen (faturalanan) su miktarı arasındaki fark olarak iladc edilmektedir. Su kaçaklarının bileşenleri; Fiziki Kaçaklar Tahakkuk Kayıpları Ölçüm Hataları Denetim Dışı Kullanımlar Yasal Olmayan Kaçak Kullanımlar olduğu tespit edilmiştir. Su Kaçak ve Kontrol Proje Birimi, İzmir içmesuyu sisteminin ve işletilmesinin iyileştirilerek kaçak azaltma yöntemleri ile su kayıplarım azaltmak için çalışmalarım sürdürmektedir. Proje kapsamında, dağıtım sistemi üzerinde tek debi giriş noktası olan haneden oluşan izole bölgeler oluşturularak debi giriş noktasına filtre, sayaç ve basınç kontrol vanası içeren sayaç rogarlan tesis edilmektedir. Oluşturulan izole bölgelerden gerekli olanlarda basınç regülasyonu yapılmakta ve tüketimler bölge sayaçlarının haftalık rutin olarak okunması ile izlenmektedir. İZOLE BÖLGE OLUŞTURMA Bölgelerin bilgisayar ortamında Watnet 1.2 hidrolik modelleme programı ile matematik modelleri oluşturularak izole sayaç bölgeleri planlanmaktadır. Planlanan bölgelerin sayaç yerleri tespit edilerek sayaç rogarlan inşa edilmektedir. Sayaç rogarlannın içine sayaç, basınç kontrol vanası ve filtre montajı yapılmakta ve su şebekesine bağlantısı yapılmaktadır. Bornova bölgesinde, matematik modelleri daha önce oluşturulan ve sayaç rogarlannın inşası 2003 yılında yapılan 34 adet bölge sayacının su şebekesine bağlantısı yapılmıştır. Aynca 9 adet mevcut bölge sayacı düzenlenerek sayaç içi tesisatı yenilenmiştir. Karabağlar'da matematik modeli oluşturularak sayaç yerleri planlananlar ve daha sonra ilave edilenlerle birlikte 13 adet izole bölgenin sayaç rogarlan inşa edilmiştir. Balçova bölgesinde 6, Kadifekale bölgesinde 8, Gültepe-Gürçeşme bölgesinde 2 ve Eşrefpaşa bölgesinde de 2 adet olmak üzere 20 adet mevcut sayaç rogan düzenlenerek sayaç içi tesisatı yenilenmiştir. Karşıyaka Nafiz Gürman Mahallesi'nde T4 depo çıkışına ve Çiğli Evka-5 bölgesi T82 depo çıkışına birer adet sayaç rogan inşa edilerek su şebekesine bağlantılan yapılmıştır. ŞEBEKE TADÎLATLARI VE BÖLGE TEYİDİ Yeni oluşturulan ve sayaç montajlan yapılan izole bölgelerin sınırlamalan yapılmaktadır. Bölge sınırlamalan için şebeke tadilatlan ve şebeke yenileme çalışmalan yapılmaktadır. Sınırlama işlemi tamamlanan izole bölgeler, bölge teyitleri yapıldıktan sonra devreye alınmakta ve rutin olarak izlenmektedir yılında Bornova bölgesinde 36, Karabağlar'da 31, Altındağ'da 4, Balçova'da 6, Eşrefpaşa'da 2, Gültepe-Gür-çeşme'de 2, Gümûşpala'da 7, Ömekköy'de 3, Hatay'da l, Karşıyaka'da l, Güzeltepe'de l, Poligon'da 2 adet olmak üzere toplam 96 adet izole sayaç bölgesinin şebeke tadilatı ve sınırlamalan yapılarak teyitleri yapılmış olup, devreye alınmıştır. Aynca Karabağlar bölgesinde arazi çalışmalan 2003 yılında tamamlanan 5 adet sayaç bölgesi devreye alınmıştır.

20 Teyidi yapılan izole sayaç bölgelerine ait aboneler Abone bilgi Yönetim Sistemi (ABYS) programında söz konusu bölgenin tanımlanan Vana Koduna göre ataması yapılmaktadır. Atama işlemi bittikten sonra her bölgenin yıllık tüketim listeleri alınmaktadır yılı sonu itibari ile devreye alınan tüm bölgeler için bu çalışmalar bitirilmiş olup, her yıl güncellenerek yeni listelerin alınması planlanmıştır. Yeterli su alamayan ya da basınçlı su alan abonelerin şikayetleri değerlendirilerek problemlerin çözümü için çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla yeni şebeke döşemesi, şebeke tadilatı, basınç kontrol vanası montajı gibi çalışmalar yapılmaktadır. KAÇAK AZALTMA ÇALIŞMALARI VE DİNLEME 2004 yılı başında rutin olarak okumaları devam eden 169 iken 2004 yılında 101 bölge daha devreye alınarak tüketimleri izlenen izole bölge sayısı 270'e çıkarılmıştır. Devrede olan 270 adet bölgede Aralık aylarında lt/sn kazanç elde edilmiştir. Günlük kişi başına l00 lt/gün kullanımın normal olduğu varsayımı ile hesaplanan olası tüketimleri, ortalama tüketimler ve faturalanamayan miktarla karşılaştırılarak yapılan değerlendirmelerde olası tüketimlerin ortalama tüketimlere göre yüksek olduğu ve faturalama oranı düşük olan bölgelerde bunun sebebini tespit etmeye yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Bu bölgelerde fiziki kaçakları tespit etmek için dinleme çalışmaları yapılmış ve arızalar giderilmiştir. Su kaçağının diğer iki bileşeni de denetim dışı kullanımlardır. Denetim dışı kullanımları ortadan kaldırmak için park, bahçe ve yeşil alan sulamalarının ölçülmesi amacıyla park sayaçlarının düzenlenmesi ve düzenli olarak okunması için gerekli çalışmalar Abone işleri Daire Başkanlığı ile yürütülmektedir. Belediye ve resmi kurum tankerlerinin yangın musluklarından su almasının önlenmesi ve bunların belirlenen yerlerden su almalarının sağlanması amacıyla tanker dolum yerleri tesis edilmiştir. Ayrıca yasal olmayan kaçak kullanımların olabileceği tahmin edilen bölgeler, Frod servisi tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Abone işleri Daire Başkanlığı'na bildirilmektedir. SU DAĞITIM VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğü, İzmir kentinin ihtiyacı olan suyun; üretim kaynaklarından abonelere yeterli ve düzenli olarak ulaştırılmasını sağlar. Bu amaçla kısa ve uzun vadeli su dağıtım planlaması yapar. Su Dağıtım ve Kontrol Şube Müdürlüğü özetle; - Su dağıtımı, - Su üretim kaynaklarının izlenmesi ve yönlendirilmesi, - Scada sisteminin işletimi ve bakımı, - Şebeke tadilat çalışmaları, - Hat düzenleme çalışmaları, - Scada sisteminde ve personel iletişiminde kullanılan telsiz haberleşme sisteminin idamesi, - Resimhane faaliyetleri - Ana isale ve dağıtım hatlarının bakım-onarım ve iyileştirilmesi işlerinin kontrolüalanlarında faaliyet göstermektedir. SU DAĞITIMININ izlenmesi VE KONTROLÜ SCADA SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ SCADA; dağınık ve geniş bir alan içinde bulunan saha elemanlarının bir Merkez'den

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUNMASI İYİLEŞTİRMESİ MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİC.VE SAN A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUNMASI İYİLEŞTİRMESİ MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİC.VE SAN A.Ş. İZBELCOM A.Ş. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUNMASI İYİLEŞTİRMESİ MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİC.VE SAN A.Ş. GÖREV TANIMI Şirketimiz 1986 yılında İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile COMONIERE SOCIETE

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, imar planında Kamu hizmetlerine ayrılmış taşınmazların 3030 sayılı yasa çerçevesinde Belediyemiz adına tahsis işlemlerine devam edilmiştir.

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler MADDE 1- AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi İnsan

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler MADDE 1 AMAÇ : İlgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde, Karaman

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE-1-HUKUKİ YAPI: Bu iç yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3505 sayılı kanuna eklenen ek 4. Madde ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih 87/11594 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Ankara

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 3 : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç : Madde 1-) Bu yönetmeliğin amacı Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIKİRALAMA VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMASI İYİLEŞTİRMESİ, MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİC. ve SAN. A.Ş.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMASI İYİLEŞTİRMESİ, MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. İZBELCOM A.Ş İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMASI İYİLEŞTİRMESİ, MÜŞAVİRLİK VE PROJE HİZMETLERİ TİC. ve SAN. A.Ş. GÖREV TANIMI İZBELCOM A.Ş. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Personel Şube Müdürlüğü Başkanlık Makamının talimatlarını Personel Daire Başkanlığına bağlı olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI)

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİ 05.05.2011 Perşembe Saat:18:00 G Ü N D E M (03/05/2011 GÜNLÜ GÜNDEMİN DEVAMI) 1. Komisyonlardan gelen raporlar. 1. (82/2011)-İzmir İli Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı