BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI?"

Transkript

1 Sayı 63 Kasım-Aralık BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİ, TEHDİTLER VE FIRSATLAR SEMPOZYUMU SANAL TOPLUMA SANAL MÜHENDİSLİK Mİ? YAVAŞ KASABALAR: TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU

2

3

4 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Özkan Mustafa Küçükkural Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Mustafa Yanartaş, Mesut Uğur, Mehmet Önder Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Fatih Göksu Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: editörden Merhabalar Mimar ve Mühendis Dergisi olarak Bilişim konumuz ile Kasım-Aralık sayımızda sizlerle tekrar birlikteyiz yılında 27,3 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşan ve bu rakamı 2011 itibariyle bir hayli geride bırakacağı öngörülen sektör, 2012 yılı içinse hiç olmadığı kadar umutlu. Gerek devlet yardım ve yatırımları gerekse de özel sektör temsilcilerinin konunun öneminin farkına varmış olmaları, ülkenin bu sektörde de stratejik bir konumda yer alabileceği fikrine kendini alıştırdı. Bu sayımızda dosya konusu olarak ele aldığımız Bilişim sektörünü yine uzmanlar aracılığıyla incelemeye çalıştık. Başta Türkiye Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Sayın Erkin Fındık olmak üzere sektörün önde gelen isimleri ve akademisyenler konuyu dergimiz için değerlendirdi. Ayrıca bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda ülkemiz ne yazık ki büyük bir felaket olarak akıllarımızda yer eden Van Depremi ni, yaşadı. Yanlış ve bilinçsiz yapılanma burada da karşımıza çıktı ve birçok vatandaşımızın ölümüne neden oldu. Bu konu ve halen görmezden gelinmekte ısrar edilen İstanbul un siluetine yapılan saldırı da tekrardan 63. Sayımızda yer almaktadır. Mimar ve Mühendis Dergisi nin her sayısında olduğu gibi makaleleri, gezi yazılarını, mimari değerlendirmeleri ve de bizden haberleri bu sayımızda da okuma fırsatı bulacaksınız. Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle Bas m Milsan Basın San. A.Ş Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5

6 içindekiler 6 Bizden Haberler 30 Bildiri; MMG Van Depremi Raporu açıklandı 38 Mimarl k; Mehmet flci Silüet bir flehrin amentüsüdür 82 Gezi; Osman Arı Yavafl Kasabalar; TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU 42 KAPAK; H zl bir büyüme ivmesiyle birçok alanda ata a kalkan ülkemiz, gelece in en büyük ve karl sektörü olarak gösterilen biliflim alan nda tam olarak konumunu belirleyemedi. Önemi yeni yeni fark edilen sektörde s çrama yaflanmas için belirtilen görüfllerin ortak yan ise ayn ; biliflim stratejik bir sektör olarak ilan edilmeli. B L fi M NEDEN STRATEJ K SEKTÖR OLMALI? 32 Haber Analiz Sanal topluma sanal mühendislik mi? 94 Sinema ve Mühendislik 86 Yaflam; A. Gülseren Ekfli: De iflen stanbul un esas de erleri... AH TEfiK LATI, PEfiTEMAL KUfiATMA nsano lu befli inden, kara topra ndan, dünyas ndan 700 y l uzak kal nca insanl ktan ç km fl, dokunlay unutmufl, daha do rusu etraf ndaki tufllara dokunmaktan ve yüzünün dibindeki ekranlar seyretmekten birbirleriyle iliflki kurmaktan kopmufltur. WALL-E 4 M MAR VE MÜHEND S

7 BAfiKANDAN Büyümenin Motoru, Yaz l m Sektörü KAYITLI insanlık tarihinin bize bildirdiğine göre insanların son yıllarda her sene ürettiği bilgi birikimi bir önceki senelerin toplamından daha çok olmaktadır. Bu büyük bilgi birikimin oluşmasında ve yaygın olarak kullanıma açılmasında matbaanın bulunmasından sonra en büyük değişim bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) olmaktadır. BİT bizleri her gün daha yaklaştırmakta, bilgiye erişimi adeta bir mouse un tıklaması kadar bize yakınlaştırmaktadır. Bu bilgiye erişimdeki paradigma değişimi bilinen öğrenim metotlarını ve iş yapma şekillerini ve yöntemlerini radikal olarak değiştirmiştir. Yazılım uygulamaları, eğitimden organizasyonların yönetimine, otomasyondan süreç yönetimine kadar bir mal veya hizmetin ilk noktasından tüketiciye ulaşana kadar bütün süreçlerini değiştirmiştir. Bugün dünyada herhangi bir ürüne ulaşmak için kullandığımız en kolay ve yaygın ortamı internet oluşturmaktadır. Bugün web sitesi olmayan bir şirket veya i olmayan bir kişi düşünmek adeta imkânsız olmuştur. Bütün bu değişimi ve dönüşümün temelinde donanımdan yazılıma, internetten sosyal ağlara kadar BİT bulunmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ölçmede kullanılan parametrelerden birisi de kişilerin bilgiye erişim hızları ve o ülkedeki erişim cihazlarının (PC, notebook, akıllı telefon gibi cihazlar) sayısı olmaktadır. Ülkemiz bu konularda genç bir nüfusa sahip olmasından dolayı hızla mesafe almaktadır. Ülkemiz hızla büyüyen ekonomisi ve genç nüfusunu istihdam etmek ve geciktiği sanayi toplumu olma hedeflerini BİT sektöründe yakalayabilir. Özellikle yazılım sektörünü motorstratejik sektör olarak belirleyerek kendisini sanayi ötesi bilgi toplumunda öncü noktaya getirebilir. Bilgi teknolojileri inovasyon yapmak ve yaygın olarak kullanıma açmak açısından çok verimli bir alan oluşturmaktadır. İstihdamın ucuz ve kolay olması ve nüfusumuzun genç, dinamik ve eğitimli olması bunun için önemli fırsatlar önümüze koymaktadır. Bir bilgi çalışanın istihdamı için gerekli olan maliyet 6000 $ civarında, bunu ağır sanayi, kimya gibi sektörlerle karşılaştırdığımızda bu rakam yerine göre 20 de birlere, 10 da birlere düşmektedir. Bugün, ülkemizdeki üniversitelerde açılan yazılım mühendislikleri alanları yeterli istihdam için gerekli insan gücünü sağlamaktadır. Geleceğimizi inşa ederken yazılım sektörüne çok dikkat etmeliyiz. Bugün yazılımlar adeta donanımların yerini almakta, cihazları ve organizasyonları sanallaştırmaktadır. Geleceğin gerçekliği sanallığın üzerine inşa edilmektedir. Sanallaşmanın merkezinde yazılımlar yer almaktadır. Yazılım sektöründe güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme için devletin AR-GE teşviklerinin küçük firmalara da sağlanması adına gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bilişim sektörünün yeri ve önemi devlet hiyerarşisi içinde güçlendirilmelidir. Bunun için Başbakanlığa bağlı müsteşar yardımcılarından birisi yalnız başına bilişim müsteşarlığı haline getirilerek, farklı bakanlıklar ve kurumlar altında oluşan BİT proje ve yatırımlarını koordine etmelidir. Bugün eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve BİT ile öğrencilerimizi buluşturmak için başlatılan FATİH projesi çok önemli bir manivela görevi yüklenebilir. Burada kullanılacak teknolojilerin donanımdan yazılıma kadar hepsi yerli BİT firmalarıyla el ele verilerek sağlanmalıdır. Ülkemizin sanayileşmesinde kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak ve katma değerli hizmetlerin üretilmesi için BİT i fırsata çevirmeliyiz. Sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için bu sektörün her alanında hizmet eden teknisyeninden mühendisine kadar bütün çalışanlarının daha hassas olmaya ihtiyacı vardır. Bu sektörün sağlıklı ve doğru bir yolda gelişmesi için sektörde çalışan firma ve kişilerin haksız rekabeti kaldıracak kaliteyi ve sürekliliği sağlayacak iş görme disiplinlerini oluşturmaya ihtiyacı vardır. Henüz başlangıç aşamasında olan BİT sektörümüz için gerekli olan standart ve yeterlilik şartlarının gelişimi için sektör temsilcisi olan bütün STK lar katkı yapmalıdır. Bugün dünyada herhangi bir ürüne ulaflmak için kulland m z en kolay ve yayg n ortam internet oluflturmaktad r. Bugün web sitesi olmayan bir flirket veya i olmayan bir kifli düflünmek adeta imkâns z olmufltur. Avni Çebi Genel Başkan KASIM-ARALIK

8 B ZDENHABERLER Do a Sanatç s Cemal GÜLAS: NSANLIK YAfiADI I DÜNYAYI YOK ETMEYE ÇALIfiIYOR Deprem Sismolojisi Uzman Prof. Dr. Ömer Alptekin: VAN DEPREM SÜRPR Z BÜYÜKLÜKTE B R DEPREM MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan her çarflamba akflam düzenli olarak gerçeklefltirilen genel kültür-söylefli a rl kl Bizbize Konuflmalar program n n bu haftaki konu u Deprem Sismolojisi Uzman Prof. Dr. Ömer Alptekin oldu. Van Depremi ve Deprem Gerçe i konulu sohbette konuflan Prof. Dr. Ömer Alptekin yaflanan depremin Van Gölü ve çevresi için sürpriz büyüklükte bir deprem oldu unu ifade ederek yatay düflümlü bu depremin Türkiye gerçe inde az hasarla atlat lm fl oldu unu söyledi. MMG Genel Merkezi nde düzenlenen oturuma BB Zemin ve Deprem nceleme Müdürü Mahmut Bafl, MMG Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Osman Ar, MMG Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Kadem Ekfli, MMG Yer Bilimleri Komisyonu Baflkan fiehmus Y ld r m ile davetliler kat ld. Konuflmas nda Van Depremi nin teknik olarak oldukça büyük bir deprem oldu unu söyleyen Prof. Dr. Ömer Alptekin; Yaflad m z deprem Van Gölü çevresinde bugüne kadar kayda geçmifl en büyük depremdir. Millet olarak oluflu itibar ile az hasarla atlatt m z bu depremden ders ç karmam z gerekir. Deprem sonras nda en k sa zamanda bölgeye giden kurtarma ve yard m ekipleri baflar l çal flmalar yaparak önemli bir s - nav vermifllerdir. Ancak bu deprem bize deprem öncesi almam z gereken tedbirler konusunda yeterli bilgiye sahip olmad - m z göstermifltir dedi. Sohbette söz alan MMG Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Kadem Ekfli ise yap lan hatalar n milletçe gözyafl dökmemize sebep oldu unu belirterek; Toplum olarak bizlere düflen daha bilinçli bir yap laflman n içinde yaflam alanlar oluflturup güvenli yap lar ortaya ç karmakt r. Bunun içinde daha özverili hareket etmeliyiz. Anadolu dan büyükflehirlere göçler sürüyorken flehirlerin yaflam alanlar n s k flt rmak ve yaflanmaz hale getirmek ak l kar de ildir. S k nt l bir süreçten geçiyor olsak ta gelecek için ümitli olup sa lam ad mlar atmal y z diyerek sözlerine son verdi. MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan düzenlenen Bizbize Konuflmalar etkinli inin konu u Foto raf Sanatç s Cemal Gülas oldu. Sohbette konuflan Gülas, Gezmek insanlar n ufkunu aç yor. Anadolu daki birçok alan bizimle insan tan d. Ben co rafyay tan may insan hayat n n önemli bir gereksinimi olarak görürüm. nsan üzerinde yaflad co rafyay tan d kça kendi gerçeklili ini de keflfedebiliyor. dedi. MMG Genel Merkezi nde gerçeklefltirilen etkinli e MMG Genel Baflkan Avni Çebi, Genel Baflkan Yard mc lar Osman Ar ve Kadem Ekfli, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Özdemir ile Yavuz Sar, Genel Sekreter Özkan Mustafa Küçükkural n yan s ra çok say da davetli kat ld. Sohbete son bir y l içinde gerçeklefltirdi i belgesel çekimlerinden oluflan kolaj gösterisi ile bafllayan Cemal Gülas, insanlar n yaflad flehrin sosyo dinamik flartlar ndan etkilenerek yaflamlar n flekillendirdi ini belirterek; fiehrin da n k yaflam ortam ve belirsizliklerinden etkilenen insanlar buna göre yaflamlar n flekillendiriyor. Bu sebeple de ancak birbirlerini trajedilerde görebiliyorlar dedi. İstanbul`un Siluetini Bozuyorlar stanbul siluetinin bozuldu unun da alt n çizen Gülas, Kent dokusu duyarl l n kaybetmifliz. stanbul gibi siluet bir flehirde ucube yaflam yerleri yapm fl z. Tarihten gelen o kadar güzel örnekler varken bu kadar ucube yap lar yapma srar n anlayam - yorum dedi. nsanlar n teknoloji ba ml l içersinde do adan uzaklaflmalar n da elefltiren Gülas, Kutsal kitapta Allah bizlere diyor ki biz sizden önceki kavimlere de geliflmifl teknolojiler verdik, onlar azg nl klar ndan dolay helak oldular. Sizlerin bu teknolojiye ulaflman z n imkan yok. Ne kadar u rafl rsak u raflal m teknolojimizi en üst düzeye ç karamayacaksak do ay tahrip ederek teknolojiye ba ml hale gelmek neden, bu soruyu sormak gerekir nsan kanser mikrobuna benzeterek yok edici oldu unu söyleyen Gülas, nsanl k kanser mikrobu gibi yaflad dünyay yok etmeye çal fl yor. Bu yok olufl dünya ile birlikte insan da yok edifle götürmektedir. Ben bu insanl n bir parças olarak nas l iyi huylu bir kanser mikrobu olabilirim diye çabalamaktay m. Bilgi yüktür, insana bedeli ise çiledir demifl bir düflünür. Bizler bilgiden uzak bir yok edilifle sürüklüyoruz kendimizi. Hiçbir yar fl n birden fazla galibi yoktur diyerek sözlerine son verdi. 6 M MAR VE MÜHEND S

9

10 B ZDENHABERLER MMG, KENTLER ve KENT V ZYONUNU TARTIfiTI Her çarflamba akflam düzenli olarak düzenlenen genel kültür-söylefli a rl kl Bizbize Konuflmalar program kapsam nda GENAR Araflt rma E itim ve Dan flmanl k Baflkan Dr. hsan Aktafl konuk eden MMG, Kentler ve Kent Vizyonu konusunu tart flt. KENTLEŞME ve kent vizyonu konusunda kurumsal yay nc l k faaliyetleri de yürüten hsan Aktafl, kentleflmede birincil öznenin toplum oldu unu söyleyerek bu alandaki toplumsal bilinci art - racak yay nlara ve akademik çal flmalara ihtiyaç duyuldu unu belirtti. hsan Aktafl ayr ca kentlerin bütün olarak bir kültür ürünü oldu unu, kentlilik kültürünü sosyal ve ekolojik çevreyle ba daflt r p tarihi bir zemin üzerine infla edebilen insanlar n tam anlam yla bir flehirli olabilece ini ifade etti. Bu ba lamda kontrol edilemeyen nüfus hareketlerinin özellikle stanbul için dengeli bir flehir kültürü oluflumu aç s ndan büyük risk tafl d n da sözlerine ekleyen Aktafl bu alanda kamusal tedbirlerin faydal olaca n savundu. MMG Bursa fiubesi Bizbize Konuflmalar: MAK NE MÜHEND S HÜSEY N ERGÜN ile OTOMOT V SEKTÖRÜ ÜZER NE MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa fiubesi nce düzenlenen Bizbize Konuflmalar na Makine Mühendisi Hüseyin Ergün konuk oldu. Dünyada ve Türkiye de otomotiv üretiminin tarihçesini anlatan Ergün, ilk yerli otomobil Devrim otomobili ile ilgili de bir sunum yapt. Dünyada benzinle çal flan içten yanmal motora sahip ilk otomobilin Alman mühendis Karl Benz taraf ndan yap ld n belirten Ergün, ilk seri üretime ise ABD li Henry Ford un T modeli ile geçti ini ifade etti. lk üretim band fikrinin de babas olan Ford un 1913 te günde bin otomobil üretebildi ini dile getiren Ergün, 1929 y l nda Ford taraf ndan Türkiye de kurulmas planlanan fabrikan n baz güçlerin engellemesi sonucu kurulamad n ve hatta bugünde ayn senaryolar n yafland - n aç klad. MMG AVRASYA MARATONUNDA! Mimar ve Mühendisler Grubu bu y l 33 üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu Halk Yürüyüflü ne kat ld. 16 Ekim 2011 Pazar günü yap lan yürüyüfle MMG Genel Baflkan Yard mc lar Osman Ar, Kadem Ekfli ve Y.Kurulu üyeleri Murat Özdemir, Serkan Cantürk, Turan Koçyi it, Komisyon Baflkanlar Oktay Korkmaz, Hasan Omay, fiehmus Y ld r m, Mustafa Yanartafl ve MMG Genel Sekreteri Özkan Mustafa Küçükkural; ayr ca Mimar A.Reyhan Esen le birlikte bir grup MMG üyesi kat ld. Halktan da gruba yürüyüfl esnas nda kat l mlar oldu. stanbul siluetinin resmi bulunan tiflörtlerin üzerine S LUET ME DO- KUNMA slogan yazan grup stanbul siluetini bozan yap lara karfl bir protesto gerçeklefltirdi. Halk yürüyüflüne kat lanlar n büyük destek verdi i ve bas n mensuplar - n n yo un ilgi gösterdi i protesto bas n bildirisinin da - t lmas yla son buldu. 8 M MAR VE MÜHEND S

11 NÜKLEER ARAfiTIRMA MERKEZ NE TEKN K GEZ MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) üyeleri 19 Ekim Sal günü düzenledi i teknik gezi kapsam nda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TA- EK) na ba l faaliyet gösteren Çekmece Nükleer Araflt rma ve E itim Merkezi ni ziyaret ederek kurumun idari yap s ve yürütülen çal flmalar hakk nda bilgi ald. MMG Yer Bilimleri Komisyonu Baflkan fiehmus Y ld r m öncülü ünde Türkiye Atom Enerjisi Çekmece Nükleer Araflt rma ve E itim Merkezi ni ziyaret eden MMG Elektrik-Enerji Komisyonu Baflkan Doç. Dr. brahim Günefl, MMG Genel Sekreteri Ö. Mustafa Küçükkural ve kat - l mc lar kuruma gelifllerinde kurum müdürü Doç. Dr. A. Erdal Osmanl o lu karfl lad. MMG heyetiyle ö le yeme i yiyen Doç. Dr. Osmanl o lu, daha sonra konferans salonunda slayt görüntüleri eflli inde kurum hakk nda bilgi verdi. AK Parti stanbul Milletvekili Metin Külünk: YEN ANAYASA GELECEK 100 YILIN TÜRK YE S NE YÖN VEREB LMEL D R Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan düzenlenen Yeni Anayasa Sohbetleri konulu programa kat lan AK Parti stanbul Milletvekili Metin Külünk, yeni anayasan n dokunulmazlardan kurtar larak özgürlükçü, ça dafl ve dinamik bir anayasa olmas gerekti ini söyledi. TAKSİM Metro Sergi ve Konferans Salonu nda düzenlenen etkinlikte AK Parti fianl urfa Milletvekili Dr. Abdülkerim Gök ün yan s ra MMG Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Osman Ar, MMG Baflkan Yard mc s Kadem Ekfli, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Özdemir, Serkan Cantürk, Yalç n Boztoprak ve MMG Genel Sekreteri Özkan Mustafa Küçükkural ile davetliler kat ld. Konuflmas nda 1961 ve 1980 Anayasalar n n siparifl üzerine yaz ld n ve halk n iradesini yans tmaktan uzak oldu- unu söyleyen Metin Külünk; Atatürk sonras yap lan tüm anayasalar yasakç bir zihniyetin yans malar d r. Bu zihniyet darbeleri de 28 fiubat da anayasaya dayand rarak gerçeklefltirmifltir. Avrupa ayd nlanmas ile birlikte Tanr Yoktur mant yla haz rlanan anayasalardan referans al nan anayasalarla kendi Türk kimli ini oluflturan bu zihniyet halka bask yapm fllard r. Alevi yi de Sünni yi de yok sayan bu ak l Kürt kimli ini de Türk milliyetçili ini de yok saym flt r. Bu akl n uygulamalar nedeniyle PKK terörü ortaya ç km flt r. E er terör odaklar gençleri da lara çekmeye devam edebiliyorlarsa bu akl n geçmiflte uygulad ayr mc politikalar sayesindedir dedi. MMG de NÜKLEER ENERJ ve VER ML L K KONUfiULDU HER çarflamba akflam düzenli olarak gerçeklefltirilen genel kültür-söylefli a rl kl Bizbize Konuflmalar program kapsam nda MMG ye konuk olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araflt rma ve E itim Merkezi Müdürü Doç. Dr. A. Erdal Osmanl o lu, kat l mc lara Türkiye nin Nükleer Gelece i hakk nda bilgiler verdi. MMG Genel Merkezi ne gelerek toplant ya kat lan üyelere slayt görüntüler eflli inde nükleer enerji konusunda bir sunum yapan Doç. Dr. A. Erdal Osmanl o lu, nükleer enerji elde etmek için geçen aflamalar anlatt. Türkiye nin artan enerji ihtiyac n n nükleer güç santralleri ile karfl lanaca n belirten Doç. Dr. Osmanl o lu, TAEK in konuyla ilgili çal flmalara h z verdi ini ifade etti. KASIM-ARALIK

12 B ZDENHABERLER MMG BAfiARILI GEÇEN SEMPOZYUMU DE ERLEND RD MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan 19 Kas m da gerçeklefltirilen fiehirlerimizin Gelece i Tehditler ve F rsatlar sempozyumunun ard ndan MMG Yönetimi taraf ndan de erlendirme toplant s gerçeklefltirildi. Üsküdar Sebaattin Zaim Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen toplant ya MMG Genel Baflkan Avni Çebi, Baflkan Yard mc s Osman Ar, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özdemir, Ankara fiube Baflkan Y lmaz Ada, Sakarya fiube Baflkan Erol Demiralay, zmir fiube Baflkan Ünal Özturkut, Kayseri fiube Baflkan O uz Memifl, Konya fiube Baflkan Arif Kösem in yan s ra flubelerin yönetim kurulu üyeleri kat ld. Konuflmalar n ard ndan birlikte ö le yeme i yiyen MMG yönetici ve üyeleri, de erlendirme toplant s ndan duyduklar memnuniyeti dile getirerek önümüzdeki dönemde yap lacak stiflare Toplant - s nda buluflmak üzere ayr ld. MMG BURSA fiubes KAHVALTILI TOPLANTILARA DEVAM ETT Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa fiubesi taraf ndan düzenlenen ayl k kahvalt l toplant lar n ekim ay konu u, TCI Kabin çi Hizmetleri A.fi. Genel Müdürü Halil Tokel oldu. Tokel, Türkiye de uçak üretiminin tarihçesini ve günümüzdeki uçak üretimi ile ilgili bir sunum yapt. TCI Kabin çi Hizmetleri olarak bir seneye kadar uça n içerisindeki bütün parçalar üretmek istediklerini ifade eden Tokel, 2 sene sonra 70 kiflilik içi bofl bir uça n bize getirilmesiyle içerisindeki tüm parçalar üretip monte etmek istediklerini dile getirdi. Türkiye`de üretilen Anka lar n baflar l olaca na inand - n söyleyen Tokel, bunun için sürecin h zland r lmas gerekti ini vurgulad. Ülkemizde uçak üretimini baz ülkelerin istemedi ini belirten Tokel, bizim biran önce uçak üretimine bafllamam z gerekti inin alt n çizdi. STANBUL BÜYÜKfiEH R BELED YES N N KARARI OLUMLU ANCAK YETMEZ... İSTANBUL UN tarihi siluetine bir hançer gibi saplanan gökdelenlerle ilgili yetkilileri göreve ça ran bas n bildirimiz yaz - l ve görsel medyada genifl olarak yer alm fl, meslektafllar m z ve stanbul Büyükflehir Belediyesi nezdinde konunun yo un olarak tart fl lmas na vesile olmufltur. stanbul Büyükflehir Belediyesi, konunun vahametini ve kamuoyundan gelen tepkileri de dikkate alarak 13 Ekim de stanbul un siluetini korumaya yönelik bir plan haz rlanmas karar n meclisten geçirmifltir. Çok gecikmifl bir karar olmas na ra men; al nan karar stanbul un tarihi ve kültürel dokusunun korunmas ad na olumlu bir ad m olarak de erlendiriyoruz. Plan n haz rlanmas sürecinde, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) olarak her türlü katk y vermeye haz r z. Ancak, al nan karar metninde fiili durumla ilgili bir aç klanman n olmamas ; Zeytinburnu ndan stanbul un siluetine giren gökdelenlerin yükselmesine müsaade mi edilecek sorusunu gündeme getirmektedir. Fiili durumun kabulü, kalbine hançer saplanm fl bir stanbul un kabulü anlam na gelmektedir. stanbul da yaflayan, stanbul u seven hiçbir stanbullu nun bu oldubittiyi kabul etmesi mümkün de ildir. stanbul un imzas ve kimli i niteli inde olan tarihi siluete yap lacak olan her türlü müdahalenin toplumsal haf zam zda ve kamu vicdan nda onar lmas mümkün olamayacak tahribata sebebiyet verece inden, stanbul un tarihi siluetine tecavüz eden bu gökdelenlerin, siluete etki etmeyecek kota indirilmesi, stanbul un hakk n n teslim edilmesi ad na tek çözüm yoludur. MMG olay n takipçisidir. MMG bir sivil toplum kuruluflu olarak stanbul un tarihi siluetine yap lan bu müdahalenin kald r lmas için üzerine düflen her türlü sorumlulu u yerine getirmeye devam edecektir. 10 M MAR VE MÜHEND S

13 Marmara ve Bursa Büyükflehir Belediyeler Birli i Baflkan Recep Altepe: TÜRK YE EKONOM S N N YÜZDE 70 BÖLGEM ZDE DÖNÜYOR B R TOPLUM MÜHEND S : CEVAT ÜLGER MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Mimar Cevat Ülger in o lu Mehmet Ülger i konuk ederek mimariye yeni bir soluk kazand ran Cevat Ülger in yaflam n ve mimari alandaki üslubunu konu alan bir seminer düzenledi. Mimar, Yazar, Tasarımcı ve Düşünür Mimar olarak tan nmas na ra men çok yönlü bir kiflili e sahip olan Cevat Ülger in mimarl k d fl nda görsel tasar m, müzik ve edebiyatla da ilgili oldu unu belirten Mehmet Ülger, Cevat Ülger in bir meslek adam ndan çok toplumsal kayg lar n estetik alanda ortaya koymaya çal flan bir toplum mühendisi oldu unu ifade etti. Yay n hayat ndaki tecrübesine, bir kitap kapa ndan ziyade nonfigüratif abstrakt tablo hüviyetindeki tasar mlar yla bafllayan Ülger, bu çal flmalar yla Said Çekmegil in Siyaset Anlay fl m z, Ahlak Anlay fl m z, man Anlay fl - m z, Diyalektik Reçeteler, Gelenek ve Gelenekçilik, Ça D fl, Vahye Göre Büyük Zulüm, nsanl k Anlay fl m z, Dünya slam Devleti, Kur an a Muhatap Olmak ve Engelleri, Nasih - Mensuh Masumiyet ve Recm, slâm n Gerçe i, Düflünceler Düflledim gibi eserlerin kapaklar n süslemifltir. MMG BURSA fiubes, BURSA ESK fieh R B LEC K KALKINMA AJANSI`NA (BEBKA) Z YARET DÜZENLED MMG Bursa fiubesi Baflkan Mustafa Bayraktar, MMG Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Rasim Serim, Hasan Ayd n ve Faik Eren BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik i makam nda ziyaret etti. DEPREM konusunun, rutin gündemin önüne geçti i Marmara Belediyeler Birli i Meclis Toplant s Sapanca da gerçeklefltirildi. Toplant da Birlik Baflkan Recep Altepe, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve Büyükçekmece Belediye Baflkan Hasan Akgün deprem konusunda birbirinden önemli aç klamalarda bulundu. Marmara ve Bursa Büyükflehir Belediyeler Birli i Baflkan Recep Altepe nin konuflmas ile bafllayan toplant da deprem konusunda önemli konulara de inildi. Altepe konuflmas nda flu hususlara de indi: Van da yaflanan elim deprem felâketi, özellikle planlama, imar ve yap kontrol hususunda asla taviz verilmemesi gerekti ini bir kez daha ac bir flekilde göstermifltir. Türkiye ekonomisinin yüzde 70 i bölgemizde dönüyor. Önceli imiz rant de il sa l kl kentle;me. Marmara çökerse Türkiye çöker diye konufltu. Türkiye deki flehirlerin birçok konuda dünyan n önüne geçti ini, örnek projelere ve hizmetlere imza att n dile getiren Baflkan Altepe, Ancak, daha kat edecek uzun bir yolumuzun oldu unu da unutmam z gerekmektedir. Van da yaflanan elim deprem felâketi, özellikle planlama, imar ve yap kontrol hususunda asla taviz verilmemesi gerekti ini, bir kez daha ac bir flekilde göstermifltir. Birlik olarak, bu konuda bölgemizde bilinç düzeyinin ve fark ndal n art r lmas için yo un çaba harcamaktay z. Baflbakan m z da dün yapt konuflmada flehirlerde yenilenmesi gereken dokunun biran evvel yenilenmesi gerekti ine dikkat çekti. Bizlerin de en önemli gayesi kentlerimizdeki elveriflsiz yap stokunun biran evvel sa l kl hale getirilmesidir. K s r menfaatler ve k sa vadeli amaçlar u runa, ülkemizin en de erli varl olan insan kayna m z n, göz göre göre heba olmas na asla müsaade edemeyiz diye konufltu. ÇOK s cak bir ortamda gerçekleflen ziyarette Dr. Mehmet Sait Cülfik BEBKA n n kurulma amac n ve destekleri hakk nda bilgiler verdi. Her teklif ça r s için özel olarak belirlenecek kriterleri ve Kalk nma Ajanslar Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeli i ndeki uygunluk flartlar - n sa layan kamu kurum ve kurulufllar, sivil toplum kurulufllar, üniversiteler, yerel yönetimler, birlikler, kooperatifler ve kar amac güden iflletmeler baflvuruda bulunabilice inin bilgisini verdi. Destek al nabilecek konular hakk nda fikir al flveriflinde bulunuldu. KASIM-ARALIK

14 B ZDENHABERLER KONYA fiubes NDEN TEKN K GEZ : VEFA GROUP Z YARET KONYA fiubes KONYA NIN YERALTISUYU NU KONUfiTU MİMAR ve Mühendisler Grubu Konya fiubesi, Vefa Prefabrik Yap lar Firmas na teknik bir gezi düzenledi. Merkezi stanbul`da bulunan ve Türkiye de 1990 y l ndan bu yana prefabrik ve hafif çelik yap sektörünün önde gelen gruplar ndan biri olan Vefa Group, bünyesinde bulunan 5 markas ile bireysel, kurumsal ve endüstriyel anlamda ürün ve hizmet üretmektedir. Üyelerinin, teknolojiyi takibini ve mesleki yeniliklerden haberdar etmeyi görev bilen Mimar ve Mühendisler Grubu Konya fiubesi düzenledi i gezi ile Van için üretilmeye bafllayan hafif çelik konstrüksiyonlu kal c deprem konutu nun da prototipini inceleme imkan buldu. MİMAR ve Mühendisler Grubu Konya fiubesi taraf ndan Keleflo lu Kültür Merkezi nde düzenlenen Bizbize konuflmalar na Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Tahir Nalbantç lar konuk oldu. Nalbantç lar konuflmas nda Konya merkez yeralt sular n n kirlilik durumu hakk nda bilgi verdi. Nalbantç lar, Konya da tüketilen içme ve kullanma suyunun yüzde 90 yeralt sular ile karfl lan yor. Konya yeralt suyu ya fllarla beslenen bir yeralt suyudur. Yeralt suyunun kirlenmesine sebep olan kirleticiler fabrikalar-sanayiler, kat at k sahalar, mezarl klar, tar msal ve hayvansal aktivitelerdir diyerek konunun ciddiyetle ele al nmas gerekti ini söyledi. Murat Kals n: KENTSEL DÖNÜfiÜM STANBUL A UYMALI MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan düzenli olarak gerçeklefltirilen Bizbize Konuflmalar n bu haftaki konu u MÜS AD Genel Baflkan Yard mc s ve MMG 3. Dönem Genel Baflkan Murat Kals n oldu. Sohbette konuflan Kals n, stanbul için düflünülen kentsel dönüflüm planlar n n bölgesel düflünülemeyece ini belirterek; Geleneksel Türk mimarisine uygun, yaflanabilir projeleri hayata geçirmek gerekir. Bu aflamada MMG olarak sizlere büyük görev düflmektedir dedi. MMG Genel Merkezi nde düzenlenen sohbete MMG Genel Baflkan Yard mc lar Ömer Faruk Kültür ve Kadem Ekfli, MMG Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özdemir ve Yavuz Sar, MMG Genel Sekreteri Özkan Mustafa Küçükkural ile çok say da davetli kat ld. Konuflmas na Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflundan günümüze kadar geçen sürede toplum üzerinde uygulanan bask c rejimler yüzünden büyük tarvmalar yafland n söyleyen Murat Kals n, Osmanl mparatorlu u nun da lmas - n n ard ndan kurulan Türkiye Cumhuriyeti yap s ile yeni bir millet ortaya ç k yormuflças na bir bilinç oluflturulmaya çal fl ld. Millete yeni bir dil, yeni bir anlay fl ve yeni bir felsefe kabul ettirilmeye çal fl ld. Bu bask c uygulamalar n bir k sm müspet olarak kalsa da o tarihten itibaren toplumda büyük bir travma yafland. Her toplumda yönetim biçimi de iflebilir ancak bu de iflim toplumlara travma yaflatacak kadar büyük olmam flt r dedi. Konuflmas nda, stanbul da bafllat lacak kentsel dönüflüm çal flmalar na da de inen Murat Kals n, bölgesel bir kentsel dönüflüm uygulamas - n n stanbul için uygun olmayaca n belirterek; Kentsel dönüflüm diye insanlar gecekondular ndan ç kar p tünel kal p binalar dikmek yerine, o bölgenin muhtar ndan, STK lar ndan, bürokrasisine tüm birimlerini bir araya getirerek bölgeyi ada ada ele al p uygulanabilecek en iyi projeyi hayata geçirmeliyiz. Bu aflamada MMG ye de büyük görev düflmektedir. Öncelikle sizler bir araya gelerek projeler üretmelisiniz. Yollar geniflletip otopark ve s nma sorununu ortadan kald racak o bölgeye uygun bina flekilleri oluflturman z gerekir diyerek konunun önemine vurgu yapt. 12 M MAR VE MÜHEND S

15

16 B ZDENHABERLER Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen: OTOMOB LLER DÜNYANIN EN MÜKEMMEL SRAF MAK NASI MİMAR ve Mühendisler Grubu Bursa fiubesi taraf ndan düzenlenen "Bizbize Toplant lar" oturumunun konu u Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen oldu. Otomotiv teknolojileri ve kent içi ulafl mda uzun vadeli çözümler ile ilgili bir sunum yapan Sürmen, icat edildi inden bu yana motorlar n dünyay de ifltiren makineler oldu unun alt n çizdi. Henry Ford`un et paketleme fabrikas n kapat p makineleri araç üretimi için kullanarak seri üretime bafllad n dile getiren Sürmen, ilk kez 1929 y l nda üretilen Common Rail sistem motorlar n ancak 1996 y l ndan sonra piyasaya ç kt na vurgu yapt. Sürmen, otomobillerin dünyan n en mükemmel israf makinesi oldu unu fakat otomobil üreticilerinin yat r m yapt klar eski teknolojilerin ömrünü tamamlamaks z n yeni bir teknolojiyi kullanmad klar na iflaret etti. BAfiKAN AVN ÇEB : KENTSEL DÖNÜfiÜM EL B RL YLE OLUR Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Baflkan Avni Çebi ve Baflkan Yard mc s Kadem Ekfli 01 Aral k Perflembe günü Ülke TV`de yay nlanan ve lker Uykal` n sundu u ``Ülke`de Bu Gece`` program na konuk oldu. Olas stanbul depremi öncesi hükümet taraf ndan h zla hayata geçirilmeye çal fl lan kentsel dönüflüm projeleri hakk nda görüfllerini bildiren Avni Çebi, gerçeklefltirilecek kentsel dönüflümün beraberinde ve sonucunda birçok etkisi olaca n belirtti. Bu sonuçlardan en önemlilerinden birinin flehir içi göç durumu olaca n belirten Çebi, kentsel dönüflümün flehir içi göçe mahal vermeden ada baz nda gerçeklefltirilmesi gerekti ini belirterek, planlama sürecinin çok iyi düzenlenerek mahalle düzeyinde yaflam alanlar n n yer ald bir dönüflümün h zl bir flekilde gerçeklefltirilmesi gerekti ini ifade etti. Baflkan Çebi konuflmas - n flu flekilde sürdürdü: Bu konu herkesi ilgilendiren bir konu. Son Van depremi gösterdi ki binalar n tekrar ele al nmas gerekir. Hastanelerin, okullar n ve daha birçok kamu binas n n tatbiki yap ld ama vatandafl n oturdu u binalar n durumu incelenmedi. Bu binalar n incelenmesi laz m. Kentsel dönüflüm hususunda yap lacaklardan söz eden Baflkan Çebi, bu konuda herkesin fedakarl k yapmas gerekti i ve bu konunun el birli i ile gerçeklefltirece ini bahsetti. Programa Avni Çebi ile kat lan Kadem Ekfli de kentsel dönüflümün gereklili inden ve bu dönüflümün nas l yap lmas gerekti- inden bahsetti. Dönüflümün hiç vakit kaybetmeden, h zl bir flekilde yap lmas gerekti ini söyleyen Kadem Ekfli, bu h z n, yap larda güvenle nas l birleflece inden bahsetti. MMG Genel Baflkan Avni Çebi ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özdemir birlikte daha önce de yine Ülke TV de yay nlanan Ülke de Bu Sabah program na konuk olup fiehircilik Bilinci ve stanbul daki çarp k flehirleflme üzerine konuflmufltu. 14 M MAR VE MÜHEND S

17

18 B ZDENHABERLER Oral Avc : PARA KAZANMAKTAN ÇOK DOST KAZANMAK ÖNEML Mehmet Tayfur Do an: DEVR M TÜRKLER OTOMOB L YAPAMAZ F KR N ÇÜRÜTMÜfiTÜR MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan gerçeklefltirilen Bizbize Konuflmalar n konu u THY AO E itim, Koordinasyon ve Dokümantasyon Müdürü Mehmet Tayfur Do an oldu. Konuflmas na Türkiye de otomobil yapman n tutku oldu unu ve gerçekleflemeyen bir maceraya dönüfltü ünü söyleyerek bafllayan Do an; 1929 y l nda bafllayan memlekette otomobil maceras bir türlü hayata geçirilememifltir. Yol belgesi alamad için birçok proje asfalta ç kamadan rafa kald r lm flt r dedi. Türkiye de otomobil yapman n bir maceraya dönüfltü ünü ve bir tutku oldu unu söyleyerek konuflmas na bafllayan Mehmet Tayfur Do an; Ülkemizde otomobil maceras 2 fiubat 1929 tarihinde ç kar lan Ford Kanunu yla bafllam flt r. Ancak stanbul da kurulan fabrika sadece 8 adet otomobil ürettikten sonra kapanm flt r y l na kadar kimsenin cesaret edemedi i otomobil üretme maceras na tamamen Türk mühendislerinin çok k sa sürede yap m n tamamlad klar Devrim otomobiliyle devam edildi ini söyleyen Do an; Devrim otomobili Türkler otomobil yapamaz fikrini çürütse de çeflitli sebeplerden dolay seri üretime geçirilememifltir fleklinde konufltu. MİMAR ve Mühendisler Grubu nun (MMG) her hafta düzenli olarak gerçeklefltirdi i Bizbize Konuflmalar n konu u P OMAK fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan ve MMG 2. Dönem Genel Baflkan Oral Avc oldu. Önce Amerika da bafllayan ve Avrupa y etkisi alt na alan ekonomik krizin 2012 y l nda Türkiye yi de etkisi alt na alaca n söyleyen Avc, Bu kriz bizi etkilemez diye düflünmemek ve gerekli tedbirleri almak gerekir diye konufltu. MMG Genel Merkezi nde gerçekleflen sohbete MMG Genel Baflkan Avni Çebi, MMG Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özdemir ile MMG Genel Sekreteri Özkan Mustafa Küçükkural yan s ra MMG üyeleri ve davetliler kat ld. Kerkük lü çok varl kl bir ailede do du unu, 1980 li y llara kadar Irak ta her fley ucuz oldu u için paraya fazla ihtiyaç duymad n söyleyen Oral Avc ; insanlar n kendini paraya muhtaç etti ini, bu yüzden de dostlar n kaybetti ini ifade etti. Kendisinin para kazanmaktan çok dost kazanmay tercih etti ini söyleyen Avc ; Ne kadar para kazanaca n z n, ne kadar dost kazanaca- n z n karar n siz verebilirsiniz dedi. Ülkemizde ifladamlar n n kazan lan paray marka olmak için ifline veya Ar-Ge ye yat rmak yerine ranta ve lüks harcamalara yat rd n söyleyen Avc ; Sonra da oturup neden ekonomimiz büyümüyor da cari aç m z büyüyor diye kara kara düflünüyoruz. E er ben çal flan, üreten bir ifl adam ysam elde edilen gayrimenkulün fazlaca bir önemi yoktur. Benim için flirketimin büyümesi, marka olmas ve dünyada öncü olmas önemlidir diye konufltu. 16 M MAR VE MÜHEND S

19

20 B ZDENHABERLER Türksat Genel Müdür Yard mc s Dr. Ahmet Kaplan: ANLAYIfiIMIZ VATANDAfi ODAKLI H ZMET MİMAR ve Mühendisler Grubu Bursa fiubesi taraf ndan düzenlenen ayl k kahvalt l toplant lar n Kas m Ay konu u Türksat Genel Müdür Yard mc s Dr. Ahmet Kaplan oldu. Kaplan, e-devlet ve ülkemizin biliflim üzerine yapt projeler hakk nda bir sunum yapt. Türksat A.fi. nin sunmakta oldu u co rafi bilgi teknolojileri hakk nda da bilgi veren Kaplan, flirket olarak gerek kamu kurumlar, gerekse özel sektör kurulufllar n n ihtiyaçlar na cevap verebilecek hizmetler sunduklar n belirterek, Bu alanda da iddial y z dedi. e-devlet Kap s kullan m na ait say sal veriler sunan ve bu kap n n, bilgi ve iletiflim alan nda Türkiye nin geliflimine büyük katk sa lad n söyleyen Dr. Kaplan: e-devlet Kap s n hizmet çeflitlili- i, içerik yenilemesi ve uygulama yo unlu u aç s ndan sürekli olarak gelifltiriyoruz. e-devlet sadece Türksat n de il, tüm Türkiye nin projesidir. Kamu kesimi yöneticilerinin verdi i deste in artarak devam etmesini diliyoruz dedi. Yeni anlay fllar n n vatandafl odakl hizmet oldu unu belirten Kaplan ayr ca, Türkiye nin önemli meselelerinden biri haline gelen kay p çocuklar n aranmas nda e-devlet Kap s n n kullan laca müjdesini verdi. MMG BURSA fiubes NDE ELEKTR KL ARAÇLAR KONUfiULDU MİMAR ve Mühendisler Grubu Bursa fiubesi taraf ndan düzenlenen Bizbize Konuflmalar n konu u, Uluda Üniversitesi Otomotiv Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Mehmet hsan Karamangil oldu. Karamangil elektrikli ve hibrit araçlar ile ilgili bir sunum yapt. Elektrikli araçlar ilk olarak flarj edilemez olup 1830 lu y llarda yap ld n söyleyen Karamangil, elektrikli araçlar n yayg nlaflmamas n n sebebi batarya maliyetlerinin fazla olmas ve batarya ömürlerini az olmas olarak belirtti. Elektrikli araçlar n avantajlar ; çevreye zararl egzoz gaz emisyonlar üretmemeleri, sessiz çal flmalar, geri kazan ml frenleme, yak t masraflar n n az olmas, kirlilik ve gürültünün olmad alanlarda kullan lmak istenmesi oldu- unu vurgulayan Karamangil, dezavantajlar n n ise s n rl sürüfl menzili ve flarj istasyonu altyap s n n bulunmamas olarak ifade etti. Karamangil elektrikli araçlar n akülerinin h zl flarjla dakikada, evde flarj ile 6-8 saatte, batarya de ifltirme ile 3 dakikada yap ld n söyledi. Çin i baz flehirlerinde sadece elektrikli araç kullan ld n belirten Karamangil, batarya teknolojisinde Çin in ilk s rada yer ald n söyledi. YTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden: ARSA SA LADI IMIZ F RMALAR 18 YIL K RA ÖDEM YOR MİMAR ve Mühendisler Grubu zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Ünal Özturkut ve 90 kiflilik üye grubu ile zmir in Teknoloji Üssü Sizi Bekliyor konulu kahvalt l toplant 4 Aral k Pazar günü zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde gerçeklefltirildi. Kahvalt l toplant da konuflan YTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden; 1992 y l nda kurulan enstitünün a rl kl olarak araflt rma faaliyetleri yap lan genç bir üniversite oldu unu söyledi. Merkezi Kafeterya VIP Salonu ndaki program tan flma, YTE ve Mimar ve Mühendisler Grubu nun tan t m filmi ile bafllad. zmir fiube Baflkan Ünal Özturkut un aç l fl konuflmas ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Güden taraf ndan verilen zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Teknoloji Gelifltirme Bölgesi içerikli sunum ile devam etti. Kahvalt l toplant da soru-cevap bölümü de yer ald. Üniversite-Sanayi iflbirli i konular hakk nda fikir al flveriflinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Güden YTE nin 1992 y l nda kuruldu- unu, 3 bin 500 hektar bir alana sahip enstitünün a rl kl araflt rma faaliyetleri yap lan bir üniversite oldu unu, e itim dilinin ngilizce oldu unu, 40 Profesör, 30 Doçent, 78 Yard mc Doçent ve 205 Araflt rma görevlisinin görev yapt n, yafl ortalamas n n 40 yafl olmakla beraber genç bir üniversite olduklar n ifade etti. Enstitü nün çevresine olan faydas na da de inen Güden, arsa sa lad m z firmalar 18 y l kira ödemiyor diye belirtti. 18 M MAR VE MÜHEND S

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı