BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI?"

Transkript

1 Sayı 63 Kasım-Aralık BİLİŞİM NEDEN STRATEJİK SEKTÖR OLMALI? ŞEHİRLERİMİZİN GELECEĞİ, TEHDİTLER VE FIRSATLAR SEMPOZYUMU SANAL TOPLUMA SANAL MÜHENDİSLİK Mİ? YAVAŞ KASABALAR: TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU

2

3

4 mtiyaz Sahibi Mimar ve Mühendisler Grubu adına Genel Başkan Avni Çebi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Özkan Mustafa Küçükkural Yay n Kurulu Mehmet İşci, Osman Arı, Yakup Güler, Mahmut Çelik, Yavuz Sarı, Mesut Uğur, Osman Şahbaz, Yılmaz Ada Bu Say ya Katk da Bulunanlar Mustafa Yanartaş, Mesut Uğur, Mehmet Önder Yay n Dan flma Kurulu Prof. Dr. İlhami Karayalçın, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Adnan Çelik, Prof. Dr. Nizamettin Aydın, Prof. Dr. Zeki Çizmecioğlu, Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Kültür, Ali Reyhan Esen, Fatih Dönmez letiflim Adresi Kuştepe Biracılar Sok. No: 7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: Yay n Koordinatörü İsmail Şaşmaz Editör A. Kadir Mermertaş Fatih Göksu Görsel Yönetmen Nevzat Albayrak Renk Ayr m Muhammet Dilsiz Reklam Eski Osmanlı Sok. Cansun Apt. 5/7 Mecidiyeköy/İstanbul Tel: Fax: Web: E-posta: editörden Merhabalar Mimar ve Mühendis Dergisi olarak Bilişim konumuz ile Kasım-Aralık sayımızda sizlerle tekrar birlikteyiz yılında 27,3 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşan ve bu rakamı 2011 itibariyle bir hayli geride bırakacağı öngörülen sektör, 2012 yılı içinse hiç olmadığı kadar umutlu. Gerek devlet yardım ve yatırımları gerekse de özel sektör temsilcilerinin konunun öneminin farkına varmış olmaları, ülkenin bu sektörde de stratejik bir konumda yer alabileceği fikrine kendini alıştırdı. Bu sayımızda dosya konusu olarak ele aldığımız Bilişim sektörünü yine uzmanlar aracılığıyla incelemeye çalıştık. Başta Türkiye Bilişim Sektörü Derneği Başkanı Sayın Erkin Fındık olmak üzere sektörün önde gelen isimleri ve akademisyenler konuyu dergimiz için değerlendirdi. Ayrıca bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda ülkemiz ne yazık ki büyük bir felaket olarak akıllarımızda yer eden Van Depremi ni, yaşadı. Yanlış ve bilinçsiz yapılanma burada da karşımıza çıktı ve birçok vatandaşımızın ölümüne neden oldu. Bu konu ve halen görmezden gelinmekte ısrar edilen İstanbul un siluetine yapılan saldırı da tekrardan 63. Sayımızda yer almaktadır. Mimar ve Mühendis Dergisi nin her sayısında olduğu gibi makaleleri, gezi yazılarını, mimari değerlendirmeleri ve de bizden haberleri bu sayımızda da okuma fırsatı bulacaksınız. Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle Bas m Milsan Basın San. A.Ş Yay n Türü İki ayda bir yayınlanır. Yerel Süreli Yayın Ücretsizdir Yazı ve reklamların içerik sorumluluğu sahiplerine aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

5

6 içindekiler 6 Bizden Haberler 30 Bildiri; MMG Van Depremi Raporu açıklandı 38 Mimarl k; Mehmet flci Silüet bir flehrin amentüsüdür 82 Gezi; Osman Arı Yavafl Kasabalar; TARAKLI, GÖYNÜK, MUDURNU 42 KAPAK; H zl bir büyüme ivmesiyle birçok alanda ata a kalkan ülkemiz, gelece in en büyük ve karl sektörü olarak gösterilen biliflim alan nda tam olarak konumunu belirleyemedi. Önemi yeni yeni fark edilen sektörde s çrama yaflanmas için belirtilen görüfllerin ortak yan ise ayn ; biliflim stratejik bir sektör olarak ilan edilmeli. B L fi M NEDEN STRATEJ K SEKTÖR OLMALI? 32 Haber Analiz Sanal topluma sanal mühendislik mi? 94 Sinema ve Mühendislik 86 Yaflam; A. Gülseren Ekfli: De iflen stanbul un esas de erleri... AH TEfiK LATI, PEfiTEMAL KUfiATMA nsano lu befli inden, kara topra ndan, dünyas ndan 700 y l uzak kal nca insanl ktan ç km fl, dokunlay unutmufl, daha do rusu etraf ndaki tufllara dokunmaktan ve yüzünün dibindeki ekranlar seyretmekten birbirleriyle iliflki kurmaktan kopmufltur. WALL-E 4 M MAR VE MÜHEND S

7 BAfiKANDAN Büyümenin Motoru, Yaz l m Sektörü KAYITLI insanlık tarihinin bize bildirdiğine göre insanların son yıllarda her sene ürettiği bilgi birikimi bir önceki senelerin toplamından daha çok olmaktadır. Bu büyük bilgi birikimin oluşmasında ve yaygın olarak kullanıma açılmasında matbaanın bulunmasından sonra en büyük değişim bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) olmaktadır. BİT bizleri her gün daha yaklaştırmakta, bilgiye erişimi adeta bir mouse un tıklaması kadar bize yakınlaştırmaktadır. Bu bilgiye erişimdeki paradigma değişimi bilinen öğrenim metotlarını ve iş yapma şekillerini ve yöntemlerini radikal olarak değiştirmiştir. Yazılım uygulamaları, eğitimden organizasyonların yönetimine, otomasyondan süreç yönetimine kadar bir mal veya hizmetin ilk noktasından tüketiciye ulaşana kadar bütün süreçlerini değiştirmiştir. Bugün dünyada herhangi bir ürüne ulaşmak için kullandığımız en kolay ve yaygın ortamı internet oluşturmaktadır. Bugün web sitesi olmayan bir şirket veya i olmayan bir kişi düşünmek adeta imkânsız olmuştur. Bütün bu değişimi ve dönüşümün temelinde donanımdan yazılıma, internetten sosyal ağlara kadar BİT bulunmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ölçmede kullanılan parametrelerden birisi de kişilerin bilgiye erişim hızları ve o ülkedeki erişim cihazlarının (PC, notebook, akıllı telefon gibi cihazlar) sayısı olmaktadır. Ülkemiz bu konularda genç bir nüfusa sahip olmasından dolayı hızla mesafe almaktadır. Ülkemiz hızla büyüyen ekonomisi ve genç nüfusunu istihdam etmek ve geciktiği sanayi toplumu olma hedeflerini BİT sektöründe yakalayabilir. Özellikle yazılım sektörünü motorstratejik sektör olarak belirleyerek kendisini sanayi ötesi bilgi toplumunda öncü noktaya getirebilir. Bilgi teknolojileri inovasyon yapmak ve yaygın olarak kullanıma açmak açısından çok verimli bir alan oluşturmaktadır. İstihdamın ucuz ve kolay olması ve nüfusumuzun genç, dinamik ve eğitimli olması bunun için önemli fırsatlar önümüze koymaktadır. Bir bilgi çalışanın istihdamı için gerekli olan maliyet 6000 $ civarında, bunu ağır sanayi, kimya gibi sektörlerle karşılaştırdığımızda bu rakam yerine göre 20 de birlere, 10 da birlere düşmektedir. Bugün, ülkemizdeki üniversitelerde açılan yazılım mühendislikleri alanları yeterli istihdam için gerekli insan gücünü sağlamaktadır. Geleceğimizi inşa ederken yazılım sektörüne çok dikkat etmeliyiz. Bugün yazılımlar adeta donanımların yerini almakta, cihazları ve organizasyonları sanallaştırmaktadır. Geleceğin gerçekliği sanallığın üzerine inşa edilmektedir. Sanallaşmanın merkezinde yazılımlar yer almaktadır. Yazılım sektöründe güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme için devletin AR-GE teşviklerinin küçük firmalara da sağlanması adına gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bilişim sektörünün yeri ve önemi devlet hiyerarşisi içinde güçlendirilmelidir. Bunun için Başbakanlığa bağlı müsteşar yardımcılarından birisi yalnız başına bilişim müsteşarlığı haline getirilerek, farklı bakanlıklar ve kurumlar altında oluşan BİT proje ve yatırımlarını koordine etmelidir. Bugün eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve BİT ile öğrencilerimizi buluşturmak için başlatılan FATİH projesi çok önemli bir manivela görevi yüklenebilir. Burada kullanılacak teknolojilerin donanımdan yazılıma kadar hepsi yerli BİT firmalarıyla el ele verilerek sağlanmalıdır. Ülkemizin sanayileşmesinde kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak ve katma değerli hizmetlerin üretilmesi için BİT i fırsata çevirmeliyiz. Sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesi için bu sektörün her alanında hizmet eden teknisyeninden mühendisine kadar bütün çalışanlarının daha hassas olmaya ihtiyacı vardır. Bu sektörün sağlıklı ve doğru bir yolda gelişmesi için sektörde çalışan firma ve kişilerin haksız rekabeti kaldıracak kaliteyi ve sürekliliği sağlayacak iş görme disiplinlerini oluşturmaya ihtiyacı vardır. Henüz başlangıç aşamasında olan BİT sektörümüz için gerekli olan standart ve yeterlilik şartlarının gelişimi için sektör temsilcisi olan bütün STK lar katkı yapmalıdır. Bugün dünyada herhangi bir ürüne ulaflmak için kulland m z en kolay ve yayg n ortam internet oluflturmaktad r. Bugün web sitesi olmayan bir flirket veya i olmayan bir kifli düflünmek adeta imkâns z olmufltur. Avni Çebi Genel Başkan KASIM-ARALIK

8 B ZDENHABERLER Do a Sanatç s Cemal GÜLAS: NSANLIK YAfiADI I DÜNYAYI YOK ETMEYE ÇALIfiIYOR Deprem Sismolojisi Uzman Prof. Dr. Ömer Alptekin: VAN DEPREM SÜRPR Z BÜYÜKLÜKTE B R DEPREM MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan her çarflamba akflam düzenli olarak gerçeklefltirilen genel kültür-söylefli a rl kl Bizbize Konuflmalar program n n bu haftaki konu u Deprem Sismolojisi Uzman Prof. Dr. Ömer Alptekin oldu. Van Depremi ve Deprem Gerçe i konulu sohbette konuflan Prof. Dr. Ömer Alptekin yaflanan depremin Van Gölü ve çevresi için sürpriz büyüklükte bir deprem oldu unu ifade ederek yatay düflümlü bu depremin Türkiye gerçe inde az hasarla atlat lm fl oldu unu söyledi. MMG Genel Merkezi nde düzenlenen oturuma BB Zemin ve Deprem nceleme Müdürü Mahmut Bafl, MMG Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Osman Ar, MMG Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Kadem Ekfli, MMG Yer Bilimleri Komisyonu Baflkan fiehmus Y ld r m ile davetliler kat ld. Konuflmas nda Van Depremi nin teknik olarak oldukça büyük bir deprem oldu unu söyleyen Prof. Dr. Ömer Alptekin; Yaflad m z deprem Van Gölü çevresinde bugüne kadar kayda geçmifl en büyük depremdir. Millet olarak oluflu itibar ile az hasarla atlatt m z bu depremden ders ç karmam z gerekir. Deprem sonras nda en k sa zamanda bölgeye giden kurtarma ve yard m ekipleri baflar l çal flmalar yaparak önemli bir s - nav vermifllerdir. Ancak bu deprem bize deprem öncesi almam z gereken tedbirler konusunda yeterli bilgiye sahip olmad - m z göstermifltir dedi. Sohbette söz alan MMG Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Kadem Ekfli ise yap lan hatalar n milletçe gözyafl dökmemize sebep oldu unu belirterek; Toplum olarak bizlere düflen daha bilinçli bir yap laflman n içinde yaflam alanlar oluflturup güvenli yap lar ortaya ç karmakt r. Bunun içinde daha özverili hareket etmeliyiz. Anadolu dan büyükflehirlere göçler sürüyorken flehirlerin yaflam alanlar n s k flt rmak ve yaflanmaz hale getirmek ak l kar de ildir. S k nt l bir süreçten geçiyor olsak ta gelecek için ümitli olup sa lam ad mlar atmal y z diyerek sözlerine son verdi. MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan düzenlenen Bizbize Konuflmalar etkinli inin konu u Foto raf Sanatç s Cemal Gülas oldu. Sohbette konuflan Gülas, Gezmek insanlar n ufkunu aç yor. Anadolu daki birçok alan bizimle insan tan d. Ben co rafyay tan may insan hayat n n önemli bir gereksinimi olarak görürüm. nsan üzerinde yaflad co rafyay tan d kça kendi gerçeklili ini de keflfedebiliyor. dedi. MMG Genel Merkezi nde gerçeklefltirilen etkinli e MMG Genel Baflkan Avni Çebi, Genel Baflkan Yard mc lar Osman Ar ve Kadem Ekfli, Yönetim Kurulu üyeleri Murat Özdemir ile Yavuz Sar, Genel Sekreter Özkan Mustafa Küçükkural n yan s ra çok say da davetli kat ld. Sohbete son bir y l içinde gerçeklefltirdi i belgesel çekimlerinden oluflan kolaj gösterisi ile bafllayan Cemal Gülas, insanlar n yaflad flehrin sosyo dinamik flartlar ndan etkilenerek yaflamlar n flekillendirdi ini belirterek; fiehrin da n k yaflam ortam ve belirsizliklerinden etkilenen insanlar buna göre yaflamlar n flekillendiriyor. Bu sebeple de ancak birbirlerini trajedilerde görebiliyorlar dedi. İstanbul`un Siluetini Bozuyorlar stanbul siluetinin bozuldu unun da alt n çizen Gülas, Kent dokusu duyarl l n kaybetmifliz. stanbul gibi siluet bir flehirde ucube yaflam yerleri yapm fl z. Tarihten gelen o kadar güzel örnekler varken bu kadar ucube yap lar yapma srar n anlayam - yorum dedi. nsanlar n teknoloji ba ml l içersinde do adan uzaklaflmalar n da elefltiren Gülas, Kutsal kitapta Allah bizlere diyor ki biz sizden önceki kavimlere de geliflmifl teknolojiler verdik, onlar azg nl klar ndan dolay helak oldular. Sizlerin bu teknolojiye ulaflman z n imkan yok. Ne kadar u rafl rsak u raflal m teknolojimizi en üst düzeye ç karamayacaksak do ay tahrip ederek teknolojiye ba ml hale gelmek neden, bu soruyu sormak gerekir nsan kanser mikrobuna benzeterek yok edici oldu unu söyleyen Gülas, nsanl k kanser mikrobu gibi yaflad dünyay yok etmeye çal fl yor. Bu yok olufl dünya ile birlikte insan da yok edifle götürmektedir. Ben bu insanl n bir parças olarak nas l iyi huylu bir kanser mikrobu olabilirim diye çabalamaktay m. Bilgi yüktür, insana bedeli ise çiledir demifl bir düflünür. Bizler bilgiden uzak bir yok edilifle sürüklüyoruz kendimizi. Hiçbir yar fl n birden fazla galibi yoktur diyerek sözlerine son verdi. 6 M MAR VE MÜHEND S

9

10 B ZDENHABERLER MMG, KENTLER ve KENT V ZYONUNU TARTIfiTI Her çarflamba akflam düzenli olarak düzenlenen genel kültür-söylefli a rl kl Bizbize Konuflmalar program kapsam nda GENAR Araflt rma E itim ve Dan flmanl k Baflkan Dr. hsan Aktafl konuk eden MMG, Kentler ve Kent Vizyonu konusunu tart flt. KENTLEŞME ve kent vizyonu konusunda kurumsal yay nc l k faaliyetleri de yürüten hsan Aktafl, kentleflmede birincil öznenin toplum oldu unu söyleyerek bu alandaki toplumsal bilinci art - racak yay nlara ve akademik çal flmalara ihtiyaç duyuldu unu belirtti. hsan Aktafl ayr ca kentlerin bütün olarak bir kültür ürünü oldu unu, kentlilik kültürünü sosyal ve ekolojik çevreyle ba daflt r p tarihi bir zemin üzerine infla edebilen insanlar n tam anlam yla bir flehirli olabilece ini ifade etti. Bu ba lamda kontrol edilemeyen nüfus hareketlerinin özellikle stanbul için dengeli bir flehir kültürü oluflumu aç s ndan büyük risk tafl d n da sözlerine ekleyen Aktafl bu alanda kamusal tedbirlerin faydal olaca n savundu. MMG Bursa fiubesi Bizbize Konuflmalar: MAK NE MÜHEND S HÜSEY N ERGÜN ile OTOMOT V SEKTÖRÜ ÜZER NE MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa fiubesi nce düzenlenen Bizbize Konuflmalar na Makine Mühendisi Hüseyin Ergün konuk oldu. Dünyada ve Türkiye de otomotiv üretiminin tarihçesini anlatan Ergün, ilk yerli otomobil Devrim otomobili ile ilgili de bir sunum yapt. Dünyada benzinle çal flan içten yanmal motora sahip ilk otomobilin Alman mühendis Karl Benz taraf ndan yap ld n belirten Ergün, ilk seri üretime ise ABD li Henry Ford un T modeli ile geçti ini ifade etti. lk üretim band fikrinin de babas olan Ford un 1913 te günde bin otomobil üretebildi ini dile getiren Ergün, 1929 y l nda Ford taraf ndan Türkiye de kurulmas planlanan fabrikan n baz güçlerin engellemesi sonucu kurulamad n ve hatta bugünde ayn senaryolar n yafland - n aç klad. MMG AVRASYA MARATONUNDA! Mimar ve Mühendisler Grubu bu y l 33 üncüsü düzenlenen Avrasya Maratonu Halk Yürüyüflü ne kat ld. 16 Ekim 2011 Pazar günü yap lan yürüyüfle MMG Genel Baflkan Yard mc lar Osman Ar, Kadem Ekfli ve Y.Kurulu üyeleri Murat Özdemir, Serkan Cantürk, Turan Koçyi it, Komisyon Baflkanlar Oktay Korkmaz, Hasan Omay, fiehmus Y ld r m, Mustafa Yanartafl ve MMG Genel Sekreteri Özkan Mustafa Küçükkural; ayr ca Mimar A.Reyhan Esen le birlikte bir grup MMG üyesi kat ld. Halktan da gruba yürüyüfl esnas nda kat l mlar oldu. stanbul siluetinin resmi bulunan tiflörtlerin üzerine S LUET ME DO- KUNMA slogan yazan grup stanbul siluetini bozan yap lara karfl bir protesto gerçeklefltirdi. Halk yürüyüflüne kat lanlar n büyük destek verdi i ve bas n mensuplar - n n yo un ilgi gösterdi i protesto bas n bildirisinin da - t lmas yla son buldu. 8 M MAR VE MÜHEND S

11 NÜKLEER ARAfiTIRMA MERKEZ NE TEKN K GEZ MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) üyeleri 19 Ekim Sal günü düzenledi i teknik gezi kapsam nda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TA- EK) na ba l faaliyet gösteren Çekmece Nükleer Araflt rma ve E itim Merkezi ni ziyaret ederek kurumun idari yap s ve yürütülen çal flmalar hakk nda bilgi ald. MMG Yer Bilimleri Komisyonu Baflkan fiehmus Y ld r m öncülü ünde Türkiye Atom Enerjisi Çekmece Nükleer Araflt rma ve E itim Merkezi ni ziyaret eden MMG Elektrik-Enerji Komisyonu Baflkan Doç. Dr. brahim Günefl, MMG Genel Sekreteri Ö. Mustafa Küçükkural ve kat - l mc lar kuruma gelifllerinde kurum müdürü Doç. Dr. A. Erdal Osmanl o lu karfl lad. MMG heyetiyle ö le yeme i yiyen Doç. Dr. Osmanl o lu, daha sonra konferans salonunda slayt görüntüleri eflli inde kurum hakk nda bilgi verdi. AK Parti stanbul Milletvekili Metin Külünk: YEN ANAYASA GELECEK 100 YILIN TÜRK YE S NE YÖN VEREB LMEL D R Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan düzenlenen Yeni Anayasa Sohbetleri konulu programa kat lan AK Parti stanbul Milletvekili Metin Külünk, yeni anayasan n dokunulmazlardan kurtar larak özgürlükçü, ça dafl ve dinamik bir anayasa olmas gerekti ini söyledi. TAKSİM Metro Sergi ve Konferans Salonu nda düzenlenen etkinlikte AK Parti fianl urfa Milletvekili Dr. Abdülkerim Gök ün yan s ra MMG Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Osman Ar, MMG Baflkan Yard mc s Kadem Ekfli, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Özdemir, Serkan Cantürk, Yalç n Boztoprak ve MMG Genel Sekreteri Özkan Mustafa Küçükkural ile davetliler kat ld. Konuflmas nda 1961 ve 1980 Anayasalar n n siparifl üzerine yaz ld n ve halk n iradesini yans tmaktan uzak oldu- unu söyleyen Metin Külünk; Atatürk sonras yap lan tüm anayasalar yasakç bir zihniyetin yans malar d r. Bu zihniyet darbeleri de 28 fiubat da anayasaya dayand rarak gerçeklefltirmifltir. Avrupa ayd nlanmas ile birlikte Tanr Yoktur mant yla haz rlanan anayasalardan referans al nan anayasalarla kendi Türk kimli ini oluflturan bu zihniyet halka bask yapm fllard r. Alevi yi de Sünni yi de yok sayan bu ak l Kürt kimli ini de Türk milliyetçili ini de yok saym flt r. Bu akl n uygulamalar nedeniyle PKK terörü ortaya ç km flt r. E er terör odaklar gençleri da lara çekmeye devam edebiliyorlarsa bu akl n geçmiflte uygulad ayr mc politikalar sayesindedir dedi. MMG de NÜKLEER ENERJ ve VER ML L K KONUfiULDU HER çarflamba akflam düzenli olarak gerçeklefltirilen genel kültür-söylefli a rl kl Bizbize Konuflmalar program kapsam nda MMG ye konuk olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araflt rma ve E itim Merkezi Müdürü Doç. Dr. A. Erdal Osmanl o lu, kat l mc lara Türkiye nin Nükleer Gelece i hakk nda bilgiler verdi. MMG Genel Merkezi ne gelerek toplant ya kat lan üyelere slayt görüntüler eflli inde nükleer enerji konusunda bir sunum yapan Doç. Dr. A. Erdal Osmanl o lu, nükleer enerji elde etmek için geçen aflamalar anlatt. Türkiye nin artan enerji ihtiyac n n nükleer güç santralleri ile karfl lanaca n belirten Doç. Dr. Osmanl o lu, TAEK in konuyla ilgili çal flmalara h z verdi ini ifade etti. KASIM-ARALIK

12 B ZDENHABERLER MMG BAfiARILI GEÇEN SEMPOZYUMU DE ERLEND RD MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan 19 Kas m da gerçeklefltirilen fiehirlerimizin Gelece i Tehditler ve F rsatlar sempozyumunun ard ndan MMG Yönetimi taraf ndan de erlendirme toplant s gerçeklefltirildi. Üsküdar Sebaattin Zaim Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen toplant ya MMG Genel Baflkan Avni Çebi, Baflkan Yard mc s Osman Ar, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özdemir, Ankara fiube Baflkan Y lmaz Ada, Sakarya fiube Baflkan Erol Demiralay, zmir fiube Baflkan Ünal Özturkut, Kayseri fiube Baflkan O uz Memifl, Konya fiube Baflkan Arif Kösem in yan s ra flubelerin yönetim kurulu üyeleri kat ld. Konuflmalar n ard ndan birlikte ö le yeme i yiyen MMG yönetici ve üyeleri, de erlendirme toplant s ndan duyduklar memnuniyeti dile getirerek önümüzdeki dönemde yap lacak stiflare Toplant - s nda buluflmak üzere ayr ld. MMG BURSA fiubes KAHVALTILI TOPLANTILARA DEVAM ETT Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa fiubesi taraf ndan düzenlenen ayl k kahvalt l toplant lar n ekim ay konu u, TCI Kabin çi Hizmetleri A.fi. Genel Müdürü Halil Tokel oldu. Tokel, Türkiye de uçak üretiminin tarihçesini ve günümüzdeki uçak üretimi ile ilgili bir sunum yapt. TCI Kabin çi Hizmetleri olarak bir seneye kadar uça n içerisindeki bütün parçalar üretmek istediklerini ifade eden Tokel, 2 sene sonra 70 kiflilik içi bofl bir uça n bize getirilmesiyle içerisindeki tüm parçalar üretip monte etmek istediklerini dile getirdi. Türkiye`de üretilen Anka lar n baflar l olaca na inand - n söyleyen Tokel, bunun için sürecin h zland r lmas gerekti ini vurgulad. Ülkemizde uçak üretimini baz ülkelerin istemedi ini belirten Tokel, bizim biran önce uçak üretimine bafllamam z gerekti inin alt n çizdi. STANBUL BÜYÜKfiEH R BELED YES N N KARARI OLUMLU ANCAK YETMEZ... İSTANBUL UN tarihi siluetine bir hançer gibi saplanan gökdelenlerle ilgili yetkilileri göreve ça ran bas n bildirimiz yaz - l ve görsel medyada genifl olarak yer alm fl, meslektafllar m z ve stanbul Büyükflehir Belediyesi nezdinde konunun yo un olarak tart fl lmas na vesile olmufltur. stanbul Büyükflehir Belediyesi, konunun vahametini ve kamuoyundan gelen tepkileri de dikkate alarak 13 Ekim de stanbul un siluetini korumaya yönelik bir plan haz rlanmas karar n meclisten geçirmifltir. Çok gecikmifl bir karar olmas na ra men; al nan karar stanbul un tarihi ve kültürel dokusunun korunmas ad na olumlu bir ad m olarak de erlendiriyoruz. Plan n haz rlanmas sürecinde, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) olarak her türlü katk y vermeye haz r z. Ancak, al nan karar metninde fiili durumla ilgili bir aç klanman n olmamas ; Zeytinburnu ndan stanbul un siluetine giren gökdelenlerin yükselmesine müsaade mi edilecek sorusunu gündeme getirmektedir. Fiili durumun kabulü, kalbine hançer saplanm fl bir stanbul un kabulü anlam na gelmektedir. stanbul da yaflayan, stanbul u seven hiçbir stanbullu nun bu oldubittiyi kabul etmesi mümkün de ildir. stanbul un imzas ve kimli i niteli inde olan tarihi siluete yap lacak olan her türlü müdahalenin toplumsal haf zam zda ve kamu vicdan nda onar lmas mümkün olamayacak tahribata sebebiyet verece inden, stanbul un tarihi siluetine tecavüz eden bu gökdelenlerin, siluete etki etmeyecek kota indirilmesi, stanbul un hakk n n teslim edilmesi ad na tek çözüm yoludur. MMG olay n takipçisidir. MMG bir sivil toplum kuruluflu olarak stanbul un tarihi siluetine yap lan bu müdahalenin kald r lmas için üzerine düflen her türlü sorumlulu u yerine getirmeye devam edecektir. 10 M MAR VE MÜHEND S

13 Marmara ve Bursa Büyükflehir Belediyeler Birli i Baflkan Recep Altepe: TÜRK YE EKONOM S N N YÜZDE 70 BÖLGEM ZDE DÖNÜYOR B R TOPLUM MÜHEND S : CEVAT ÜLGER MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) Mimar Cevat Ülger in o lu Mehmet Ülger i konuk ederek mimariye yeni bir soluk kazand ran Cevat Ülger in yaflam n ve mimari alandaki üslubunu konu alan bir seminer düzenledi. Mimar, Yazar, Tasarımcı ve Düşünür Mimar olarak tan nmas na ra men çok yönlü bir kiflili e sahip olan Cevat Ülger in mimarl k d fl nda görsel tasar m, müzik ve edebiyatla da ilgili oldu unu belirten Mehmet Ülger, Cevat Ülger in bir meslek adam ndan çok toplumsal kayg lar n estetik alanda ortaya koymaya çal flan bir toplum mühendisi oldu unu ifade etti. Yay n hayat ndaki tecrübesine, bir kitap kapa ndan ziyade nonfigüratif abstrakt tablo hüviyetindeki tasar mlar yla bafllayan Ülger, bu çal flmalar yla Said Çekmegil in Siyaset Anlay fl m z, Ahlak Anlay fl m z, man Anlay fl - m z, Diyalektik Reçeteler, Gelenek ve Gelenekçilik, Ça D fl, Vahye Göre Büyük Zulüm, nsanl k Anlay fl m z, Dünya slam Devleti, Kur an a Muhatap Olmak ve Engelleri, Nasih - Mensuh Masumiyet ve Recm, slâm n Gerçe i, Düflünceler Düflledim gibi eserlerin kapaklar n süslemifltir. MMG BURSA fiubes, BURSA ESK fieh R B LEC K KALKINMA AJANSI`NA (BEBKA) Z YARET DÜZENLED MMG Bursa fiubesi Baflkan Mustafa Bayraktar, MMG Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Rasim Serim, Hasan Ayd n ve Faik Eren BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik i makam nda ziyaret etti. DEPREM konusunun, rutin gündemin önüne geçti i Marmara Belediyeler Birli i Meclis Toplant s Sapanca da gerçeklefltirildi. Toplant da Birlik Baflkan Recep Altepe, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ve Büyükçekmece Belediye Baflkan Hasan Akgün deprem konusunda birbirinden önemli aç klamalarda bulundu. Marmara ve Bursa Büyükflehir Belediyeler Birli i Baflkan Recep Altepe nin konuflmas ile bafllayan toplant da deprem konusunda önemli konulara de inildi. Altepe konuflmas nda flu hususlara de indi: Van da yaflanan elim deprem felâketi, özellikle planlama, imar ve yap kontrol hususunda asla taviz verilmemesi gerekti ini bir kez daha ac bir flekilde göstermifltir. Türkiye ekonomisinin yüzde 70 i bölgemizde dönüyor. Önceli imiz rant de il sa l kl kentle;me. Marmara çökerse Türkiye çöker diye konufltu. Türkiye deki flehirlerin birçok konuda dünyan n önüne geçti ini, örnek projelere ve hizmetlere imza att n dile getiren Baflkan Altepe, Ancak, daha kat edecek uzun bir yolumuzun oldu unu da unutmam z gerekmektedir. Van da yaflanan elim deprem felâketi, özellikle planlama, imar ve yap kontrol hususunda asla taviz verilmemesi gerekti ini, bir kez daha ac bir flekilde göstermifltir. Birlik olarak, bu konuda bölgemizde bilinç düzeyinin ve fark ndal n art r lmas için yo un çaba harcamaktay z. Baflbakan m z da dün yapt konuflmada flehirlerde yenilenmesi gereken dokunun biran evvel yenilenmesi gerekti ine dikkat çekti. Bizlerin de en önemli gayesi kentlerimizdeki elveriflsiz yap stokunun biran evvel sa l kl hale getirilmesidir. K s r menfaatler ve k sa vadeli amaçlar u runa, ülkemizin en de erli varl olan insan kayna m z n, göz göre göre heba olmas na asla müsaade edemeyiz diye konufltu. ÇOK s cak bir ortamda gerçekleflen ziyarette Dr. Mehmet Sait Cülfik BEBKA n n kurulma amac n ve destekleri hakk nda bilgiler verdi. Her teklif ça r s için özel olarak belirlenecek kriterleri ve Kalk nma Ajanslar Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeli i ndeki uygunluk flartlar - n sa layan kamu kurum ve kurulufllar, sivil toplum kurulufllar, üniversiteler, yerel yönetimler, birlikler, kooperatifler ve kar amac güden iflletmeler baflvuruda bulunabilice inin bilgisini verdi. Destek al nabilecek konular hakk nda fikir al flveriflinde bulunuldu. KASIM-ARALIK

14 B ZDENHABERLER KONYA fiubes NDEN TEKN K GEZ : VEFA GROUP Z YARET KONYA fiubes KONYA NIN YERALTISUYU NU KONUfiTU MİMAR ve Mühendisler Grubu Konya fiubesi, Vefa Prefabrik Yap lar Firmas na teknik bir gezi düzenledi. Merkezi stanbul`da bulunan ve Türkiye de 1990 y l ndan bu yana prefabrik ve hafif çelik yap sektörünün önde gelen gruplar ndan biri olan Vefa Group, bünyesinde bulunan 5 markas ile bireysel, kurumsal ve endüstriyel anlamda ürün ve hizmet üretmektedir. Üyelerinin, teknolojiyi takibini ve mesleki yeniliklerden haberdar etmeyi görev bilen Mimar ve Mühendisler Grubu Konya fiubesi düzenledi i gezi ile Van için üretilmeye bafllayan hafif çelik konstrüksiyonlu kal c deprem konutu nun da prototipini inceleme imkan buldu. MİMAR ve Mühendisler Grubu Konya fiubesi taraf ndan Keleflo lu Kültür Merkezi nde düzenlenen Bizbize konuflmalar na Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Tahir Nalbantç lar konuk oldu. Nalbantç lar konuflmas nda Konya merkez yeralt sular n n kirlilik durumu hakk nda bilgi verdi. Nalbantç lar, Konya da tüketilen içme ve kullanma suyunun yüzde 90 yeralt sular ile karfl lan yor. Konya yeralt suyu ya fllarla beslenen bir yeralt suyudur. Yeralt suyunun kirlenmesine sebep olan kirleticiler fabrikalar-sanayiler, kat at k sahalar, mezarl klar, tar msal ve hayvansal aktivitelerdir diyerek konunun ciddiyetle ele al nmas gerekti ini söyledi. Murat Kals n: KENTSEL DÖNÜfiÜM STANBUL A UYMALI MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan düzenli olarak gerçeklefltirilen Bizbize Konuflmalar n bu haftaki konu u MÜS AD Genel Baflkan Yard mc s ve MMG 3. Dönem Genel Baflkan Murat Kals n oldu. Sohbette konuflan Kals n, stanbul için düflünülen kentsel dönüflüm planlar n n bölgesel düflünülemeyece ini belirterek; Geleneksel Türk mimarisine uygun, yaflanabilir projeleri hayata geçirmek gerekir. Bu aflamada MMG olarak sizlere büyük görev düflmektedir dedi. MMG Genel Merkezi nde düzenlenen sohbete MMG Genel Baflkan Yard mc lar Ömer Faruk Kültür ve Kadem Ekfli, MMG Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özdemir ve Yavuz Sar, MMG Genel Sekreteri Özkan Mustafa Küçükkural ile çok say da davetli kat ld. Konuflmas na Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflundan günümüze kadar geçen sürede toplum üzerinde uygulanan bask c rejimler yüzünden büyük tarvmalar yafland n söyleyen Murat Kals n, Osmanl mparatorlu u nun da lmas - n n ard ndan kurulan Türkiye Cumhuriyeti yap s ile yeni bir millet ortaya ç k yormuflças na bir bilinç oluflturulmaya çal fl ld. Millete yeni bir dil, yeni bir anlay fl ve yeni bir felsefe kabul ettirilmeye çal fl ld. Bu bask c uygulamalar n bir k sm müspet olarak kalsa da o tarihten itibaren toplumda büyük bir travma yafland. Her toplumda yönetim biçimi de iflebilir ancak bu de iflim toplumlara travma yaflatacak kadar büyük olmam flt r dedi. Konuflmas nda, stanbul da bafllat lacak kentsel dönüflüm çal flmalar na da de inen Murat Kals n, bölgesel bir kentsel dönüflüm uygulamas - n n stanbul için uygun olmayaca n belirterek; Kentsel dönüflüm diye insanlar gecekondular ndan ç kar p tünel kal p binalar dikmek yerine, o bölgenin muhtar ndan, STK lar ndan, bürokrasisine tüm birimlerini bir araya getirerek bölgeyi ada ada ele al p uygulanabilecek en iyi projeyi hayata geçirmeliyiz. Bu aflamada MMG ye de büyük görev düflmektedir. Öncelikle sizler bir araya gelerek projeler üretmelisiniz. Yollar geniflletip otopark ve s nma sorununu ortadan kald racak o bölgeye uygun bina flekilleri oluflturman z gerekir diyerek konunun önemine vurgu yapt. 12 M MAR VE MÜHEND S

15

16 B ZDENHABERLER Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen: OTOMOB LLER DÜNYANIN EN MÜKEMMEL SRAF MAK NASI MİMAR ve Mühendisler Grubu Bursa fiubesi taraf ndan düzenlenen "Bizbize Toplant lar" oturumunun konu u Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Sürmen oldu. Otomotiv teknolojileri ve kent içi ulafl mda uzun vadeli çözümler ile ilgili bir sunum yapan Sürmen, icat edildi inden bu yana motorlar n dünyay de ifltiren makineler oldu unun alt n çizdi. Henry Ford`un et paketleme fabrikas n kapat p makineleri araç üretimi için kullanarak seri üretime bafllad n dile getiren Sürmen, ilk kez 1929 y l nda üretilen Common Rail sistem motorlar n ancak 1996 y l ndan sonra piyasaya ç kt na vurgu yapt. Sürmen, otomobillerin dünyan n en mükemmel israf makinesi oldu unu fakat otomobil üreticilerinin yat r m yapt klar eski teknolojilerin ömrünü tamamlamaks z n yeni bir teknolojiyi kullanmad klar na iflaret etti. BAfiKAN AVN ÇEB : KENTSEL DÖNÜfiÜM EL B RL YLE OLUR Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Genel Baflkan Avni Çebi ve Baflkan Yard mc s Kadem Ekfli 01 Aral k Perflembe günü Ülke TV`de yay nlanan ve lker Uykal` n sundu u ``Ülke`de Bu Gece`` program na konuk oldu. Olas stanbul depremi öncesi hükümet taraf ndan h zla hayata geçirilmeye çal fl lan kentsel dönüflüm projeleri hakk nda görüfllerini bildiren Avni Çebi, gerçeklefltirilecek kentsel dönüflümün beraberinde ve sonucunda birçok etkisi olaca n belirtti. Bu sonuçlardan en önemlilerinden birinin flehir içi göç durumu olaca n belirten Çebi, kentsel dönüflümün flehir içi göçe mahal vermeden ada baz nda gerçeklefltirilmesi gerekti ini belirterek, planlama sürecinin çok iyi düzenlenerek mahalle düzeyinde yaflam alanlar n n yer ald bir dönüflümün h zl bir flekilde gerçeklefltirilmesi gerekti ini ifade etti. Baflkan Çebi konuflmas - n flu flekilde sürdürdü: Bu konu herkesi ilgilendiren bir konu. Son Van depremi gösterdi ki binalar n tekrar ele al nmas gerekir. Hastanelerin, okullar n ve daha birçok kamu binas n n tatbiki yap ld ama vatandafl n oturdu u binalar n durumu incelenmedi. Bu binalar n incelenmesi laz m. Kentsel dönüflüm hususunda yap lacaklardan söz eden Baflkan Çebi, bu konuda herkesin fedakarl k yapmas gerekti i ve bu konunun el birli i ile gerçeklefltirece ini bahsetti. Programa Avni Çebi ile kat lan Kadem Ekfli de kentsel dönüflümün gereklili inden ve bu dönüflümün nas l yap lmas gerekti- inden bahsetti. Dönüflümün hiç vakit kaybetmeden, h zl bir flekilde yap lmas gerekti ini söyleyen Kadem Ekfli, bu h z n, yap larda güvenle nas l birleflece inden bahsetti. MMG Genel Baflkan Avni Çebi ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özdemir birlikte daha önce de yine Ülke TV de yay nlanan Ülke de Bu Sabah program na konuk olup fiehircilik Bilinci ve stanbul daki çarp k flehirleflme üzerine konuflmufltu. 14 M MAR VE MÜHEND S

17

18 B ZDENHABERLER Oral Avc : PARA KAZANMAKTAN ÇOK DOST KAZANMAK ÖNEML Mehmet Tayfur Do an: DEVR M TÜRKLER OTOMOB L YAPAMAZ F KR N ÇÜRÜTMÜfiTÜR MİMAR ve Mühendisler Grubu (MMG) taraf ndan gerçeklefltirilen Bizbize Konuflmalar n konu u THY AO E itim, Koordinasyon ve Dokümantasyon Müdürü Mehmet Tayfur Do an oldu. Konuflmas na Türkiye de otomobil yapman n tutku oldu unu ve gerçekleflemeyen bir maceraya dönüfltü ünü söyleyerek bafllayan Do an; 1929 y l nda bafllayan memlekette otomobil maceras bir türlü hayata geçirilememifltir. Yol belgesi alamad için birçok proje asfalta ç kamadan rafa kald r lm flt r dedi. Türkiye de otomobil yapman n bir maceraya dönüfltü ünü ve bir tutku oldu unu söyleyerek konuflmas na bafllayan Mehmet Tayfur Do an; Ülkemizde otomobil maceras 2 fiubat 1929 tarihinde ç kar lan Ford Kanunu yla bafllam flt r. Ancak stanbul da kurulan fabrika sadece 8 adet otomobil ürettikten sonra kapanm flt r y l na kadar kimsenin cesaret edemedi i otomobil üretme maceras na tamamen Türk mühendislerinin çok k sa sürede yap m n tamamlad klar Devrim otomobiliyle devam edildi ini söyleyen Do an; Devrim otomobili Türkler otomobil yapamaz fikrini çürütse de çeflitli sebeplerden dolay seri üretime geçirilememifltir fleklinde konufltu. MİMAR ve Mühendisler Grubu nun (MMG) her hafta düzenli olarak gerçeklefltirdi i Bizbize Konuflmalar n konu u P OMAK fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan ve MMG 2. Dönem Genel Baflkan Oral Avc oldu. Önce Amerika da bafllayan ve Avrupa y etkisi alt na alan ekonomik krizin 2012 y l nda Türkiye yi de etkisi alt na alaca n söyleyen Avc, Bu kriz bizi etkilemez diye düflünmemek ve gerekli tedbirleri almak gerekir diye konufltu. MMG Genel Merkezi nde gerçekleflen sohbete MMG Genel Baflkan Avni Çebi, MMG Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özdemir ile MMG Genel Sekreteri Özkan Mustafa Küçükkural yan s ra MMG üyeleri ve davetliler kat ld. Kerkük lü çok varl kl bir ailede do du unu, 1980 li y llara kadar Irak ta her fley ucuz oldu u için paraya fazla ihtiyaç duymad n söyleyen Oral Avc ; insanlar n kendini paraya muhtaç etti ini, bu yüzden de dostlar n kaybetti ini ifade etti. Kendisinin para kazanmaktan çok dost kazanmay tercih etti ini söyleyen Avc ; Ne kadar para kazanaca n z n, ne kadar dost kazanaca- n z n karar n siz verebilirsiniz dedi. Ülkemizde ifladamlar n n kazan lan paray marka olmak için ifline veya Ar-Ge ye yat rmak yerine ranta ve lüks harcamalara yat rd n söyleyen Avc ; Sonra da oturup neden ekonomimiz büyümüyor da cari aç m z büyüyor diye kara kara düflünüyoruz. E er ben çal flan, üreten bir ifl adam ysam elde edilen gayrimenkulün fazlaca bir önemi yoktur. Benim için flirketimin büyümesi, marka olmas ve dünyada öncü olmas önemlidir diye konufltu. 16 M MAR VE MÜHEND S

19

20 B ZDENHABERLER Türksat Genel Müdür Yard mc s Dr. Ahmet Kaplan: ANLAYIfiIMIZ VATANDAfi ODAKLI H ZMET MİMAR ve Mühendisler Grubu Bursa fiubesi taraf ndan düzenlenen ayl k kahvalt l toplant lar n Kas m Ay konu u Türksat Genel Müdür Yard mc s Dr. Ahmet Kaplan oldu. Kaplan, e-devlet ve ülkemizin biliflim üzerine yapt projeler hakk nda bir sunum yapt. Türksat A.fi. nin sunmakta oldu u co rafi bilgi teknolojileri hakk nda da bilgi veren Kaplan, flirket olarak gerek kamu kurumlar, gerekse özel sektör kurulufllar n n ihtiyaçlar na cevap verebilecek hizmetler sunduklar n belirterek, Bu alanda da iddial y z dedi. e-devlet Kap s kullan m na ait say sal veriler sunan ve bu kap n n, bilgi ve iletiflim alan nda Türkiye nin geliflimine büyük katk sa lad n söyleyen Dr. Kaplan: e-devlet Kap s n hizmet çeflitlili- i, içerik yenilemesi ve uygulama yo unlu u aç s ndan sürekli olarak gelifltiriyoruz. e-devlet sadece Türksat n de il, tüm Türkiye nin projesidir. Kamu kesimi yöneticilerinin verdi i deste in artarak devam etmesini diliyoruz dedi. Yeni anlay fllar n n vatandafl odakl hizmet oldu unu belirten Kaplan ayr ca, Türkiye nin önemli meselelerinden biri haline gelen kay p çocuklar n aranmas nda e-devlet Kap s n n kullan laca müjdesini verdi. MMG BURSA fiubes NDE ELEKTR KL ARAÇLAR KONUfiULDU MİMAR ve Mühendisler Grubu Bursa fiubesi taraf ndan düzenlenen Bizbize Konuflmalar n konu u, Uluda Üniversitesi Otomotiv Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Mehmet hsan Karamangil oldu. Karamangil elektrikli ve hibrit araçlar ile ilgili bir sunum yapt. Elektrikli araçlar ilk olarak flarj edilemez olup 1830 lu y llarda yap ld n söyleyen Karamangil, elektrikli araçlar n yayg nlaflmamas n n sebebi batarya maliyetlerinin fazla olmas ve batarya ömürlerini az olmas olarak belirtti. Elektrikli araçlar n avantajlar ; çevreye zararl egzoz gaz emisyonlar üretmemeleri, sessiz çal flmalar, geri kazan ml frenleme, yak t masraflar n n az olmas, kirlilik ve gürültünün olmad alanlarda kullan lmak istenmesi oldu- unu vurgulayan Karamangil, dezavantajlar n n ise s n rl sürüfl menzili ve flarj istasyonu altyap s n n bulunmamas olarak ifade etti. Karamangil elektrikli araçlar n akülerinin h zl flarjla dakikada, evde flarj ile 6-8 saatte, batarya de ifltirme ile 3 dakikada yap ld n söyledi. Çin i baz flehirlerinde sadece elektrikli araç kullan ld n belirten Karamangil, batarya teknolojisinde Çin in ilk s rada yer ald n söyledi. YTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden: ARSA SA LADI IMIZ F RMALAR 18 YIL K RA ÖDEM YOR MİMAR ve Mühendisler Grubu zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Ünal Özturkut ve 90 kiflilik üye grubu ile zmir in Teknoloji Üssü Sizi Bekliyor konulu kahvalt l toplant 4 Aral k Pazar günü zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde gerçeklefltirildi. Kahvalt l toplant da konuflan YTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden; 1992 y l nda kurulan enstitünün a rl kl olarak araflt rma faaliyetleri yap lan genç bir üniversite oldu unu söyledi. Merkezi Kafeterya VIP Salonu ndaki program tan flma, YTE ve Mimar ve Mühendisler Grubu nun tan t m filmi ile bafllad. zmir fiube Baflkan Ünal Özturkut un aç l fl konuflmas ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Güden taraf ndan verilen zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Teknoloji Gelifltirme Bölgesi içerikli sunum ile devam etti. Kahvalt l toplant da soru-cevap bölümü de yer ald. Üniversite-Sanayi iflbirli i konular hakk nda fikir al flveriflinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Güden YTE nin 1992 y l nda kuruldu- unu, 3 bin 500 hektar bir alana sahip enstitünün a rl kl araflt rma faaliyetleri yap lan bir üniversite oldu unu, e itim dilinin ngilizce oldu unu, 40 Profesör, 30 Doçent, 78 Yard mc Doçent ve 205 Araflt rma görevlisinin görev yapt n, yafl ortalamas n n 40 yafl olmakla beraber genç bir üniversite olduklar n ifade etti. Enstitü nün çevresine olan faydas na da de inen Güden, arsa sa lad m z firmalar 18 y l kira ödemiyor diye belirtti. 18 M MAR VE MÜHEND S

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı