Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antibiyotik'te 58. sýradayýz"

Transkript

1 Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga Kömür Ýþletmelerinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, 120 iþçinin yerüstünde çalýþmak üzere 1 Aðustos itibariyle iþe alýmýnýn planlandýðýný, 280 iþçi ile çalýþmalarýna devam ettiklerini, yerüstü kömür madeninde çalýþan iþçi sayýsýnýn 400'e ulaþacaðýný belirtti. 23 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ 7 DE Hitit Gýda Veli Paþa Haný Þubesine yüzde 25 indirimli kapanýþ Hitit Gýda Veli Paþa Haný Þubesi binanýn kültürel varlýk olarak kullanýlacak olmasý nedeniyle kapatýlacak. Firma yetkilileri Hitit Gýda Veli Paþa Haný Þubesini kapatmalarý nedeniyle tüm ürünlerde büyük indirim yapacak. 5 TE Antibiyotik'te 58. sýradayýz Dr. Cahit Baðcý Öðretmenevi tadilattan geçecek Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Deðerlendirme Toplantýsýnda konuþan Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýsmail Yücel, Bakanlýðýn saðlýk politikalarýnýn özellikle insan odaklý yaklaþýmlarla tüm hýzýyla devam ettiðini söyledi. Saðlýðý korumaya yönelik akýlcý antibiyotik kullanýmý gibi çok önemli bir konuda Çorum'da yapýlan toplantýnýn organizasyonun da emeði geçen herkese teþekkür eden Yücel, "Ýlimizde gerçekleþtirilen bu toplantýnýn hekimlerimiz, saðlýk çalýþanlarýmýz ve halkýmýza son derece yararlý olacaðýný düþünüyorum. 6 DA Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel Kaçak su tespiti ile yýllýk 1,5 milyon ton su tasarrufu Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor. Yapýlan planlý ve programlý kayýp-kaçak tespit çalýþmalarý esnasýnda Ata Caddesi, Baðcýlar, Ýbrahim Çayýrý, Kapaklý 2. Cadde ve Küçük Sanayi Sitesi içme suyu þebekesinde bulunan su kaçaðýna anýnda müdahale edildi. 3 TE AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Öðretmenevine yapýlacak tadilat projesinin ihale sürecinin baþlatýldýðýný açýkladý. Baðcý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi:"2015 yýlý baþýnda Maliye Bakanlýðýnca temin edilen 5 milyon TL ödeneðin harcama planý içinde... 3 TE "Memurlarýn kýlýk kýyafet ile deðerlendirilmesi çaða uygun bir davranýþ deðildir" Meteoroloji'den sýcak hava uyarýsý! Biçerdöverle hasatta dane kaybýna dikkat! Alaca Ziraat Odasý, ilçe merkez ve köylerindeki çiftçilere danýþmanlýk hizmeti sunmaya aralýksýz þekilde devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açýklama yapan Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz " Ýlçemizde hasat dönemine girmiþ bulunuyoruz. 6 DA Hayati Çam BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlan genel seçimlerde yüksek seçim kurulunun aldýðý karar gereðince sandýk baþlarýnda görevlendirilecek baþkan ve üyelerin siyasi partiler tarafýndan memurlarýn listeleri verildiðini hatýrlatarak "Bu durum ise açýkça memur siyasetin içerisine çekilmiþtir. 4 TE Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada sýcak hava uyarýsýnda bulunuldu. Açýklamada "Çorum'dan güzel anýlarla ayrýlýyorum" Antalya Vali Yardýmcýlýðýna atanan Çorum Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a veda ziyaretinde bulundu. 9 DA Çorum'da en yüksek hava sýcaklýðýnýn 35 derece olmasýnýn beklendiði ifade edildi. Mustafa Çaðdaþ 3 TE Ticaret, Sanayi ve Ýstihdam Günleri Fuarý açýldý Ticaret, Sanayi ve Ýstihdam Günleri Fuarý düzenlenen törenle dün açýldý. Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar ve Sergi "Doðu, ümmet bilincinden uzaklaþtýrýlmak isteniyor" Akýncýlar Derneði Ýl Baþkaný Mustafa Çaðdaþ yaptýðý açýklamada, "Suruç' da ki patlamalar dikkatle takip edilip iyi analiz edilmeli. 3 TE Kompleksinde yapýlan açýlýþ töreni Çorum Belediyesi Mehteran Bölüðünün konseriyle baþladý. 7 DE Fatih Lisesi'nin ilk mezunlarý buluþtu Fatih Lisesi'nin ilk mezunlarý Rüstem Eren Parký'nda düzenlenen "Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý Buluþmasý"nda bir araya geldiler. 4 DE Çeltikte nematoda dikkat! Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, çeltik üretiminde verimi ve kaliteyi etkileyen zararlýlardan birisinin çeltik beyaz uç nematodu olduðunu ifade ederek bu konu da saha araþtýrmasý yaptýklarýný belirtti. 2 DE

2 2 AJANDA Ýmsâk : 03: Güneþ : 05:22 Öðle : 12:54 Mostar Köprüsü'nün açýlýþý (2004) - II. Meþrutiyet'in ilâný Ýkindi : 16:48 (1908) - Erzurum Kongresi Akþam : 20:14 (1919) - Hatay'ýn Anavatana katýlmasý (1939) Yatsý : 21:54 Yapýlmayan ve yerine getirilmeyen sözde hayýr yoktur. Fatih Lisesi'nin ilk mezunlarý buluþtu Ahmed bin Kays Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri SABRET Cahit KÜLEBÝ Sen petekte bir gömeç bal gibisin! Renksin yazdan kýþtan, tazeliksin bahardan. Yapraklarda dolaþan serin bir rüzgarsýn ki Her gün eser durursun hafýzamdan. Ellerin var beyaz güller gibi küçücük, Mutlak kalbin tomurcuklardan pembe! Sanki yeþil yaylalardýr gözlerin Alnýmda ter ve kuvvetsin iþimde. Ben kanadý kýrýk bir kuþ deðilim Döner birgün gurbet ellerde kalan Sabret neþem, sabret þarkým, sabret sevdiðim, Sabret kalbi tomurcuklardan pembe olan. Fatih Lisesi'nin ilk mezunlarý Rüstem Eren Parký'nda düzenlenen "Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý Buluþmasý"nda bir araya geldiler. Türkiye'nin dörtbir yanýnda önemli görevler ifa eden çok sayýda mezunun aileleri de buluþmaya katýldý. Çeþitli nedenlerle buluþmaya katýlamayan Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý ise gönderdikleri mesajlarla arkadaþlarý ile bayramlaþma imkaný buldular. Uzun yýllar sonra biraya gelerek eski günleri yadeden mezunlar yaklaþýk 5 saat süren buluþmanýn ardýndan toplu hatýra fotoðrafý çektirdi. 27 yýl sonra gerçekleþen buluþmada hasret gideren eski arkadaþlar organizasyonun daha kapsamlý olarak geleneksel hale getirilmesi kararý aldý. Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý Buluþmasýna; 24 TV Haber Koordinatörü Recep Mert, Etap Halý Sahibi Mesut Doðan, Üst Düzey Yönetici Zafer Bahadýr Saraç, Avukat Filiz Yaðýz Mert, Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Memuru Yýldýz Kýlýçarslan Merzifonlu, Kýrýkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cavit Demiral, Cumhurbaþkanlýðý Hukuk Ýþleri Baþkaný Veysel Bektaþ, Kýrýkkale Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Op. Dr. Mustafa Boyabatlý, Üst Düzey Yönetici Mehmet Öztürk, AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Eski Baþkaný Avukat Haþim Ahlatçý, Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Batuhan Giraz, KTÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koçak, AK Parti Çorum Eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ziraat Bankasý Demetevler Þube Müdürü Hulusi Küreli, Emekli Astsubay Alim Ayanoðlu, Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Temel Eðitim Þubesi Memuru Zekeriya Babaoðlu, A Kalite Mutfak Limited Þirketi Sahibi ve MHP Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kurtbaþ, Çorum Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Babaoðlu, Ekonomi Bakanlýðý Hazine Müsteþarlýðý Koruma Güvenlik Þube Müdürlüðü Grup Amiri Ekrem Güzel, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Uzmaný Ýsmail Yalçýn, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Týbbi Sekreterleri Þefi Ali Baþak, ÇANBENSAN A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Hakan Hatipoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Çorum Ýl Müdürlüðü Öðretmeni Veysel Demiral ve Kuntay Hacýlar Pazarý Sahibi Ýlhan Kuntay. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ýnþaat Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Zekeriya Keleþ. Baba adý: Zihni ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7181 2,7181 EUR 2,9712 2,9719 STERLiN 4,2481 4,2512 2,1956 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çeltikte nematoda dikkat! Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, çeltik üretiminde verimi ve kaliteyi etkileyen zararlýlardan birisinin çeltik beyaz uç nematodu olduðunu ifade ederek bu konu da saha araþtýrmasý yaptýklarýný belirtti. Ülkemizde 35 ilde çeltik tarýmý yapýldýðýný ev ancak yoðunlukla sýrayla Edirne, Balýkesir, Samsun, Çorum, Çankýrý, Sinop, Çanakkale, Tekirdað, Kastamonu, Diyarbakýr, Bursa ve Ýçel illerinde yapýldýðýný dile getiren Gül, "Ýlimizde yaklaþýk 80 bin dekar alanda ekim yapýlmaktadýr. Çeltik üretiminde verimi ve kaliteyi etkileyen zararlýlardan biriside çeltik beyaz uç nematodudur. Ülkemiz çeltik alanlarýnda sorun olan çeltik beyaz uç nematodunun tanýmý, yayýlýþý ve zararý, ekonomik önemi, mücadelesi ile tespit ve teþhis çalýþmasýna yönelik deðiþik yýllarda araþtýrma yapýlmýþtýr. Bu araþtýrma ilimizi de kapsamýþtýr" Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada çeltikte bulaþma kaynaðýnýn tohum olduðunu vurgulayan, "Tohumluk ekildiðinde nematodlar aktif hale gelir, gövde ve yapraklarda büyüme noktasýna doðru hareket eder. Çeltik beyaz uç nematodu, hassas bitkilerin sap, yaprak ve çiçek organlarýnda beslenir. Zarar görmüþ çeltik bitkisinde kardeþlere ait yapraklarýn uç kýsmýnda 3-5 cm mesafede beyazlaþma olur. Biçimsiz ve çimlenme potansiyeli düþük taneler elde edilir.çiftçimiz erken dönemlerde genellikle çinko ve magnezyum eksikliði ile karýþtýrmaktadýr. Çeltik beyaz uç nematodu Türkiye'de ilk kez 1995 yýlýnda saptanmýþtýr. Yapýlan bir çalýþmada Çorum'da çeltik ekim alanlarýndan alýnan numunelerde yaklaþýk %16 oranýnda bulaþýklýk tespit edilmiþtir. Çeltik beyaz uç nematodu ile bulaþýk bir tarlada %60'ý bulan verim kaybý ve %30'a varan randýman kaybý olabilmektedir. Sonuç olarak çeltik üretiminde bulaþýklýk söz konusu olduðunda verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkilediðini göstermektedir. Zarar durumu ekilen tohumlardaki nematod yoðunluðu ve bitkinin geliþme dönemindeki özellikle sapa kalkma sürecindeki iklim faktörlerinden etkilenmektedir. Yani bu günler hassas günlerdir. Önemli ekonomik kayýplara yol açan Çeltik beyaz uç nematodunun Osmancýk, Dodurga ve Kargý ilçelerinde ekili alanlarda mevcut olup olmadýðý ile ilgili cumartesi ve pazar günü saha çalýþmasý yaptýk. Yapýlan saha çalýþmasýnda gezilen parsellerde göz ile görülebilen herhangi bir etmene rastlanmamýþtýr. Bu durum ilimiz tarýmý için sevindiricidir. Çiftçimizin ekimden önce tohumluðun 3 saat soðuk suda ve müteakibinde 60 derece sýcak suda 15 dakika bekletmesi ilimizde nematodun görülmemesi anlamýna gelecektir" þeklinde kaydetti. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Kaçak su tespiti ile yýllýk 1,5 milyon ton su tasarrufu Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor. Yapýlan planlý ve programlý kayýp-kaçak tespit çalýþmalarý esnasýnda Ata Caddesi, Baðcýlar, Ýbrahim Çayýrý, Kapaklý 2. Cadde ve Küçük Sanayi Sitesi içme suyu þebekesinde bulunan su kaçaðýna anýnda müdahale edildi. Çorum Belediyesinin içme suyunda ki kayýp-kaçakla mücadelede etkili olduðunu söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Belediyemiz Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, planlý ve programlýyaptýðý kontroller sýrasýnda Küçük Sanayi Sitesinde su kaçaðý tespit etti. Son sistem arýza tespit ve tamir ekipmanlarý ile çok hýzlý bir þekilde kaçaða müdahale edildi. Toplamda bir kaç saat içerisinde içme suyu þebekesini tekrardan kullanýma açarak vatandaþlarýmýzý maðdur etmeden arýzayý giderdik" Son yýllarda barajlardaki su seviyesinin düþtüðüne ve yer altý su kaynaklarýnýn azaldýðýna dikkat çeken Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Adýyaman'da terör örgütü PKK tarafýndan gerçekleþtirilen saldýrýya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Adýyaman'da terör örgütü PKK tarafýndan gerçekleþtirilen saldýrýda Jandarma Uzman Onbaþý Müsellim Ünal þehit olurken, iki askerimiz de yaralandý. Þehidimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna, silah arkadaþlarýna ve milletimize baþ saðlýðý, yaralý askerlerimize de acil þifalar diliyoruz" "Son yolculuðuna uðurlanan þehidimizin acýsý yüreklerimizi yakmýþ, milletimizi üzmüþtür" diyen Lafcý, "Birlik ve beraberliðimizden rahatsýz olan terör örgütünün saldýrýsýný þiddetle tel'in ediyoruz. Ülkemizdeki istikrar, güven ve huzur ortamýný hedef alan bu saldýrýlarýn hedefine ulaþmasýna, milletimizin saðduyu ve basireti izin ver- Alper Zahir, sözlerine þunlarý ekledi: "Ýçme suyu þebekesindeki kayýp-kaçaklarýn tespit ve tamir iþlemleri için yaklaþýk bir yýl önce aldýðýmýz son teknoloji ile donatýlmýþ su þebekesi kayýp kaçak aracýmýz sayesinde, 46tane kayýp-kaçak tespiti yapýp arýzalarýný giderdik. Kaçak tespiti yapýlan þebekelerin yýlda yaklaþýk 1,774,944ton su geçirme kapasitesine sahip olduðunu belirledik. Bu da teknolojik arýza tespit araçlarýna yapmýþ olduðumuz yatýrýmýn kendisini amorti ettiðini ve parasal kaynaklarýmýzý da en iyi þekilde kullandýðýmýzý gösteriyor. Ayrýca içme suyu þebekelerinden boþa akarak yer altý sularýna karýþacak olan kayýpkaçaklarý tamir etmekleönemli bir tasarruf saðladýk. Bu sayede Çorum'un içme suyu kaynaklarýna da katkýda bulunmuþ olduk" þeklinde kaydetti. SU TEMÝNÝ VE DAÐITIM SÝSTEMÝ PROFESYONEL OLACAK Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, þehrin nüfusunun ve gelir düzeyinin yükselmesi ile birlikte içme ve kullanma suyu ihtiyacýnýn ve kalitesinin karþýlanmasýna yönelik çeþitli çalýþmalar yürüttüklerini vurguladý. Su þebekesinin kontrolü ve izlenmesi amacý ile Scada sistemi için proje çalýþmalarýna baþlandýðýný ifade eden Zahir, "Yüksek verimli pompalar kullanýlarak az enerji tüketilmesi için Eskice, Saðmaca, Konaklý ve Pýnarbaþý pompa istasyonlarýmýzý yenileyeceðiz. Vana ve vantuzlarý yenileriyle deðiþtireceðiz. Ölçmeyen yönetemez prensibi ile çalýþýyoruz. Kuyu ve kaynaklarýmýzdan alýnan sular debimetreler ile takip edilecektir. Amacýmýz içme suyunun musluklara þebekede en az kayýpla ulaþmasýna saðlamaktýr. Yeni temiz su kaynaklarý üretirken mevcut þebekedeki su kayýplarýn azaltýlmasýn ne derece önemli olduðunu iyi biliyoruz. Bir damla suyun servet sayýlacaðý günlere yaklaþýrken su temini ve daðýtým sistemini profesyonelleþtirmek için çalýþmalarýmýz devam ediyor" ifadelerini kullandý. "Her türlü terörü, teröristi ve destekçilerini lanetliyoruz" Hacý Nuri Lafcý meyecektir. Kimden gelirse gelsin, destekçisi kim olursa olsun, her türlü terörü, teröristi ve destekçilerini lanetliyoruz. Terörün her türlüsü terör, teröristin de her türlüsü teröristtir. Kim bir terör örgütünden ve mensuplarýndan medet umar, onlarla iþbirliðine giderse milletimiz bu þer odaklarýný asla affetmeyecek, her daim karþýsýnda olacaktýr. Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde meydana gelen saldýrýda hayatýný kaybedenler de terörün aramýzdan aldýðý canlar arasýndadýr. Kayýplar arasýnda kýyaslama yapmak, acýlarý yarýþtýrmak kimseye fayda saðlamaz. Terörle topyekün ve kararlýlýkla mücadele ederek, terör örgütleri ve mensuplarýna imkân ve ortam verilmemelidir" ifadelerini kullandý. Öðretmenevi tadilattan geçecek Mustafa Çaðdaþ Akýncýlar Derneði Ýl Baþkaný Mustafa Çaðdaþ yaptýðý açýklamada, "Suruç' da ki patlamalar dikkatle takip edilip iyi analiz edilmeli. Bugün baktýðýmýzda görünen en büyük kumpasýn doðuda kardeþliðimize vurulmak istenen darbenin yaný sýra, orda yaþayan muhafazakar kesimin alanýný daraltýp, bölgeyi ümmet bilincinden uzaklaþtýrma ve ýrkçýlýk tabanlý faþist bir kutuplaþmaya götürme maksadý taþýmaktadýr" Örneðin bu patlamalardan sonra doðuda muhafazakar tabanlý esnafýn iþ yerlerinin taþlanmasý ve çeþitli saldýrýlara maruz kalmalarýnýn kardeþlerimize indirilmek istenen bir darbe olduðunu kaydeden Çaðdaþ, "Ülkemizde kutuplaþmayý sürükleyip AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Öðretmenevine yapýlacak tadilat projesinin ihale sürecinin baþlatýldýðýný açýkladý. Baðcý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi:"2015 yýlý baþýnda Maliye Bakanlýðýnca temin edilen 5 milyon TL ödeneðin harcama planý içinde Öðretmenevi tadilatý, Ortaköy Sosyal Tesisi, Bayat Adliyesi, Köy Okullarýna spor ve oyun alaný düzenlemesi ile Saðlýk Ocaklarý ve saðlýk evlerinin bakým, onarýmý ve tarýmsal sulama projelerinin desteklenmesi ile Toyhane, Çatak ve Ýncesu Köyleri köprülerinin yapýmý kararlaþtýrýlmýþtý. Bu çerçevede Öðretmenevi tadilatý projesinin Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan yapýmý için ihale süreci baþlatýlmýþtýr. Ýhale sürecinde ilave ödenek ve tefriþat ve donaným ihtiyaçlarý için de Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan 500 bin TL ödenek talep edilmiþ olup, talep yakýn takibimizdedir. Ýhale süreci ile paralel olarak ek ödenek sorunu da çözülecek ve ilimiz modern bir öðretmenevine kavuþturulmuþ olacaktýr. Ýhale kapsamýnda öðretmenevinin ýsý yalýtýmý, mantolama, çatý ve asansör yenileme, yeni bir lokanta ve düðün salonu ve oda tefriþatlarý yapýlacaktýr. Hayýrlý olmasýný dilerim." "Doðu, ümmet bilincinden uzaklaþtýrýlmak isteniyor" Dr. Cahit Baðcý devletin güvenirliðini zedelemek isteyen þer odaklarý bir yandan PKK eliyle muhafazakar Kürtlere saldýrýrken diðer yandan da ÝÞID eliyle çeþitli gruplara bombalý saldýrý düzenleyerek devlet bütünlüðünün hiçe sayýldýðý çeþitli þer odaklarýna hizmet eden sürekli kavga ve fitneyi körükleyecek terör örgütlerinin kumpasýna itilmek istenmektedir. Bizler sivil toplum kuruluþlarý olarak bu alçakça yapýlmýþ planlarý yýkabilecek ve halka kardeþliði ve birliðimizi anlatabilecek en güçlü organlardan biri olmalýyýz. Bu kardeþlik bilinciyle hareken eden Kürdüyle, Türküyle, Arabýyla, Lazýyla, Çerkeziyle Bektaþisiyle birlik mesajlarý vermemiz ve bu þer odaklarýna dur dememiz gerekir bu gün deðilse ne zaman bizler asýrlardýr bu coðrafyada birlik de yaþayan kardeþler ve halklar topluluðuyuz bizim sorunlarýmýz sadece bizleri alakadar ederken birlik deliðimizi öyle göstermeliyiz ki bütün toplumlar bundan ibret alýp dersler çýkartýrken baþta siyonizm olmak üzere bütün þer odaklarý karþýlarýnda yeniden Çanakkale direniþini gerçekleþtirebilecek etin týrnaktan ayrýlmadýðýný Anadolu'da bir insanýmýzýn caný yandýmý tüm insanlarýmýzýn canýnýn yandýðýný ibreti alem için göstermeliyiz" þeklinde kaydetti. Çaðdaþ açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Bugün ülkemizin etrafýný çevirmiþ çýyan sürüleri Ukrayna'dan Irak'a, Suriye'den Mýsýr'a kadar sinsi emelleri uðruna halklarý birbirine düþürerek bu alçakça planlarýný baþarýyla sahneye koymuþlardýr. Yunanistan'daki krizin en büyük sebebi baþta Kýbrýs sorunu olmak üzere Yunanistan'ýn müdahil olabileceði konularda onu dizginlemek ve arzý mevut topraklarýnýn projelendirilmesinde Ýsrail karþýtý yunan hükümetlerini tek baþýna biçare býrakmaktýr. Bu nefret tohumlarýný atan günümüz dünyasýnýn leþ kargalarý býrakýn Ýslam ümmetini tarihin birçok safhasýnda görüldüðü üzere kendi inançlarýndan olan Hýristiyan Ortadoks veya Katolik olanlara bile acýmamaktadýr. Bu ehemmiyetle bir kez daha bütün sivil toplum kuruluþlarýna düþünce, rengine bakmadan birlikte hareket etmeye ve fikir alýþveriþine davet ediyoruz. Unutmayýnýz ki ayný gemideyiz ve gemi karadan çok uzak kurtulacaksak hep beraber boðulacaksak yine hep beraber olacaktýr çünkü bu zalimlerin kirli emelleri baþarýya ulaþýrsa hiçbir kardeþimizin gözünün yaþýna veya düþünce tarzýna bakmayacaklardýr ve aðýtlar her evden Kürtçe, Türkçe, Lazca, Arapça yükselecektir."

4 4 "Memurlarýn kýlýk kýyafet ile deðerlendirilmesi çaða uygun bir davranýþ deðildir" BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlan genel seçimlerde yüksek seçim kurulunun aldýðý karar gereðince sandýk baþlarýnda görevlendirilecek baþkan ve üyelerin siyasi partiler tarafýndan memurlarýn listeleri verildiðini hatýrlatarak "Bu durum ise açýkça memur siyasetin içerisine çekilmiþtir. Bir baþka husus ise hangi sendikanýn hangi siyasi partinin yan kuruluþu olduðunu artýk saðýr sultan bile bilmektedir. Siyasi partilerin ziyaretlerinde de bunu açýkça görülmektedir. Sosyal medyada da örneklere rastlanmaktadýr. Memura siyaset yasaðý fiiliyatta uygulanmamaktadýr" Sendikalarýn aldýklarý karar gereði "Kamu Kurum Ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk Ve Kýyafetine Dair Yönetmeliðe" uymama kararý alýndýðýný ve isteyen memurun sakal býrakmakta isteyenin kot pantolonu giymekte olduðunu ve bir çok memurun yönetmeliðe uymadýðýný dile getiren Çam, "Memurlar gerek siyasi düþünce, gerekse kýlýk kýyafeti ile deðerlendirilmesi çaða uygun bir davranýþ deðildir. Memur çalýþmalarý ile deðerlendirilmelidir. Ýnsan Haklarý Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasýna Ýliþkin Sözleþme'ye ek 12 Numaralý Protokolünde " Ayrýmcýlýðýn genel olarak yasaklanmasý 1. Maddesinde ; 1. Hukuken temin edilmiþ olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ýrk, renk, dil, din, siyasi veya diðer kanaatler, ulusal ve sosyal köken, ulusal bir azýnlýða mensup olma, servet, doðum veya herhangi bir diðer statü bakýmýndan hiçbir ayrýmcýlýk yapýlmadan saðlanýr. 2. Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiði þekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamý tarafýndan ayrýmcýlýða maruz býrakýlamaz." hükmü ile yine Anayasamýzýn 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanýþma ve adalet anlayýþý içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." denilmektedir. Mevzuatta yasaklayýcý, kýsýtlayýcý ve uygulamada yer almayan mevzuatlarýn çaða uygun olarak deðiþtirilmesi ve yenilenmesi anayasamýzda belirtilen hukuk devleti gereðidir" ifadelerini kullandý. Hayati Çam Gül'den parkta hizmet serzeniþi Vücudumuz yapay tatlandýrýcýlar ile gerçek þekeri ayýrt edemiyor. Ancak yapýlan çalýþmalar gösteriyor ki yapay tatlandýrýcýlar diyabet hastalýðýndan pankreas kanserine kadar birçok hastalýða yol açabiliyor. Yapay tatlandýrýcýlarýn zararlarý hakkýnda uyarýlarda bulunan Anadolu Saðlýk Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmaný Özge Yüksel yaptýðý açýklamada, "Amerikan kongresi sakarin içeren besin maddelerinin etiketlerine 'bu ürün laboratuvar hayvan deneklerinde kansere yol açtýðýna karar verilen sakarin içermektedir' ve 'bu ürünün kullanýlmasý saðlýðýnýza zarar verebilir' ibaresinin yazýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Ýngiltere'de yapýlan çalýþmalarda ise aspartamýn kanserojen etkisinin olduðu iddia edilmiþtir" Hayatýndan þekeri çýkaramayan diyabet hastalarýnýn þeker alýmýný sýnýrlandýrmak veya kilo vermek isteyen bireylere kalorisi düþük tatlý sunmak amacýyla verilen yapay tatlandýrýcýlar, vücut tarafýndan þeker gibi kabul ediliyor ve insülin salgýlanmasýna yol açýyor. Vücutta insülin salgýlanmasýnýn ardýndan hipoglisemi yani kan þekeri düþüklüðü meydana geliyor. Hipogliseminin daha fazla yeme ihtiyacý doðurarak insülin direncine sebep olduðuna dikkat çeken Anadolu Saðlýk Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmaný Özge Yüksel, "Yeni yayýnlanan Necati Gül araþtýrmalarda tatlandýrýcýlarýn mide ve yemek borusunda yer alan tat alýcýlarýný etkilediði ve pankreasýn insülin salýnýmýný arttýrdýðýný gösteriyor. Yapay tatlandýrýcýlar bu sebeplerinden dolayý daha fazla yeme ihtiyacýný uyandýrýyor ve kilo alýmýný arttýrýyor" þeklinde kaydetti. Yüksel, yapay tatlandýrýcýlara iliþkin araþtýrmalarýn devam ettiðini dile getirerek, ulusal kanser enstitüsü ve diðer kurumlara göre aspartam ve diðer onaylanmýþ yapay tatlandýrýcýlarýn kanser veya diðer durumlara neden olabileceðini gösteren saðlam bir bilimsel kanýt bulunmadýðýnýn altýný çiziyor. HAZIR GIDA TÜKETÝMÝ OBEZÝTEYE YOL AÇIYOR Ýçerisinde fazla miktarda tuz, þeker, yað ve kafein içeren hazýr gýdalar konusunda uyarýlarda bulunan Yüksel, "Hazýr gýdalarýn fazla tüketilmesi obezite baþta olmak üzere baþta birçok saðlýk sorununu da beraberinde getiriyor. Ayrýca hazýr gýdalara dayanýklýlýðý arttýrmak için eklenen bazý katký maddeleri Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, parklar bulunan kafelerde daha kaliteli hizmet verilmesi gerektiðini belirtti. Yaptýðý yazýlý açýklamada, "Çorum gibi illerde ailenizle dýþarý çýkýp yapabileceðiniz çok da bir þey yok. En fazla ailenizi alýp parkta çay içebilirsiniz. Ayrýca misafiriniz gelmiþse bu durumu söylemiyorum bile. Ya Gazi Caddesini bir aþaðý bir yukarý gezersiniz yada bir parkta oturup çay içebilirsiniz. Önceki akþam böyle bir gündü. Misafirlerimizle Gazi Caddesinde kýsa bir gezintinin ardýndan Yunus Emre Parkýna oturduk. Semaver çayý söyledik. Semaver geldi. Otursun diye beklerken (çayý yeni demlenmiþtir zannederek) çocuklar geldi. Servis elemanýndan fazla bardak istedik. Servis elemaný fazla bardak getiremeyeceðini, yasak olduðunu söyledi. Mutlaka istememiz durumunda her bir bardak için 1 lira ücret ödeyeceðimizi söyledi. Yanýmda misafirlerim olduðu için hiçbir þey söylemeden getirmesini söyledim. Çay servisi yapmak için çayýn demlenip demlenmediðine bakmak istedim. Ne ile karþýlaþayým. Çay daha önce demlenip eski çay servis yapýlmýþ. Çay af edersiniz abdest suyu gibi. Hiç kimse çay içemedi. Kalkýp eve gittik. Þimdi bu yaþadýklarýmý ne ile ifade edersiniz. Çay içemediðimize mi? Misafirime rezil olduðuma mý? Ýlimizde bulunan bir iki parkýnda yüksek ücretle kiraya verilerek kiralayanýn bu kira parasýný çýkarmak ve kar etmek için yaptýðý uygulama ile vatandaþýn soyulmasýný, belediyenin hizmet anlayýþýný ve iþletme sahibinin ticaret anlayýþýný Çorum halkýnýn ve idarecilerimizin takdirine býrakýyorum" Saðlýðýnýz yapay tatlandýrýcýlarýn tehdidi altýnda Özge Yüksel de duyarlý bireylerde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebiliyor" ifadelerini kullandý. Yüksel, hazýr gýdalarda bulunan renklendiricilerden bazýlarýnýn astým ve deri döküntüsü yaptýðýna, aroma arttýrýcýlarýn ise baþ dönmesi ve çarpýntýya sebep olduðuna dikkat çekiyor. KÝMLER YAPAY TATLANDIRICI VE HA ZIR GIDALARDAN UZAK DURMALI Özellikle hamile ve emziren kiþilerin yan etkilerinden dolayý yapay tatlandýrýcý ve hazýr gýdalardan uzak durmasý gerektiðini söyleyen Yüksel, "Katký maddelerinin ve yapay tatlandýrýcýlarýn çocuklarda hiperaktiviteye sebebiyet verdiði araþtýrýlmaktadýr. Bu yüzden çocuklarýn hazýr gýdalardan, enerji içeceklerinden ve asitli içeceklerden uzak tutulmasý gerekmektedir. Böbrek hastalarý ve diyabet hastalarýnýn da hazýr gýdalardaki þeker ve tuz miktarýndan dolayý besin etiketlerini dikkatlice okuyarak tüketmeleri önerilmektedir" þeklinde kaydetti. "Saldýrýlar ülkemizin huzurunu bozmaya yöneliktir" Þanlýurfa Suruç Ýlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önünde meydana gelen intihar saldýrýsýnýn ülkemizin birlik, beraberlik ve huzurunu bozmaya yönelik olduðunu belirten TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Suruç'taki hain saldýrýyý ve terörün her türlüsünü lanetle kýnýyoruz. Patlamada onlarca vatandaþýmýz hayatýný kaybederken, 100'den fazla yaralýnýn olmasý hepimizi derinden üzmüþtür. Hayatýný kaybedenler için acýmýz sonsuzdur. Bu saldýrýlar ülkemizin birlik, beraberlik ve huzuruna yöneliktir. Ülkemizdeki huzur ortamýnýn devamý için saðduyumuzu korumalýyýz. Bu hain saldýrýyý yapanlarý devletimiz, en kýsa zamanda adalete teslim edecektir. Terör saldýrýlarýnda hayatýný kaybedenlere rahmet, ailelerine ve sevenlerine baþsaðlýðý, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyorum" Fevzi Apaydýn Deðerli okuyucularým; Her insan kendi çapýnda bir deryadýr ama maalesef çoðu da dereden boþa akan sonrada iþlenmediði için kumlarýn arasýnda kaybolan su gibidir. Derenin baþýnda su vardýr ama sonunda kuraklýk çekilir. Yazý yazmak, aný yazmak ise tabiri caizse selin önünden odun kurtarmak gibidir. Kurtarýlamayan odunlar denize sürüklendiði gibi yazýlmayan, paylaþýlmayan bilgiler, anýlar da ölümle beraber topraða sürüklenir ve maalesef hiç olur. YAZILARIM ÝÇÝN Bu baðlamda yazýlarýmýn, þiirlerimin belki hiç bir ilmi deðeri yoktur. Hatta imla hatasý çoktur. Ama doðaldýr, samimidir ve herkesin anlayacaðý dildendir. Baþka bir lisanla Çin malýdýr... Köydeki Ahmet emmi de anlar, þehirdeki Ahmet Bey'de. Lakin her yazýmýn mutlaka bir müsebbibi vardýr. Okumaya baþlayan film seyreder gibi sonunu merak edip býrakamaz. (okuyucu mesajý) Yazdýklarýmý genelde ya bizatihi yaþamýþýmdýr ya þahit olmuþumdur ya da sohbet esnasýnda duymuþumdur. Araþtýrmalarýma göre Türkiye'de gerek sivil savunma, gerek çevresel güvenlik, gerekse depremler, yangýnlar, kazalar, hayatýn içinden olaylar, örf ve adetler vs. yönüyle bu tarzda sürekli makale - þiir yazan, bu kadar seminer, konferans veren ÝKÝNCÝ BÝR KÝÞÝ yoktur. Çünkü bu farklý bir gözlem ve emek ister. Bu nokta da benim en büyük þansým mazide köylerin sýkýntýsý, bugün de þehirlerin rahatlýðý ve milli eðitim gibi büyük bir camianýn içerisinde sürekli gezen, (18 yýlda, Ýlilçe-köyler dâhil kapýsýndan girilmeyen okul kalmayan) gören ve gördüðünü de yorumlamaya çalýþan bir yapýya sahip olmamdýr. Ünlü bir yazarýn dediði gibi; ''Heybeniz dolu ise çok ta mütevazý olmaya gerek yoktur. '' Müslüman gururlu olur ama asla kibirli olmaz. Çünkü gönüllülük esasýna göre yapýlan bu tür faaliyetler reklam deðil idrak edebilenler için FARKLI BÝR DEÐERDÝR. Vaktinde kadri kýymeti bilinmelidir. (Önemli bir kurumun baþýndaki profesör hocamýzdan, yazýlarýmý beðenerek takip etmeye çalýþtýðýný farklý gazetelerde yayýmlanmasýnýn hoþuna gittiðini duymam, 80 küsur yaþýndaki Metin Aþkýn hocamýzýn 'yavrucuðum gazetede ilk önce senin yazýný okuyorum, dua ediyorum, sakýn býrakma yaz. Çünkü bu konularý yazan yok' diye telefon etmesi, eski valilerimiz Nurullah Çakýr ve Sabri Baþköy beylerin ve bazý vali yardýmcýlarýmýzýn, bürokratlarýn Çorum'dan ayrýldýktan sonra da olsa gittikleri yerde çalýþmalarýmdan - yazýlarýmdan övgüyle bahsetmeleri beni fevkalade memnun etmektedir.) Ýnsanlarýn ekseriya beklenti içerisinde olduðu günümüzde, bazý dostlarýn (!) ''acaba Mahir Hocanýn uzun vade de amacý nedir? Ýþi gücü yok durmadan yazýp çiziyor.'' (Reklamýný yapýyor(!)'' diye düþünmesi, ''Ameller niyetlere göredir' sýrrýnca keseyi hanemizden pervasýzca harcamasý gayet normaldir. Lakin '' Kimileri afaki konuþur - kimileri de beklentisiz iþ yapar / Alýnan gýyabi dualar, kalbi teþekkürler, gücümüze güç katar'' Neticeyi kelam, yapýcý eleþtiriye daima açýk ama ön yargýlý keseden harcamaya þiddetle hayýr diyorum... Rahmetli babamýn ''Oðlum okumayý býrakma. Ýþini en iyi yap. Kimsenin iþine karýþma ama kimseyi de iþine karýþtýrma'' öðüdünü rehber edinmiþ. Üstat Necip Fazýl'ýn, Abdürrahim Karakoç'un kitaplarýyla büyümüþ, Akif Dedemizin ifadesiyle, kuru fasulye yemeye razý olduktan Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný sonra her zaman 'rahat olurum' demiþ, Mustafa Taþçý, Etem Erkoç, A. Ozulu, Ýsmail Tuncer, Mustafa Balcý, Metin Aþkýn, Selami Sönmez, Muharrem Meral gibi deðerli hocalarýn öðrencisi olma þerefine eriþmiþ ve örnek almýþ olarak âcizane çalýþmalarýmýz inþallah mesleðimizin zekatý olur dedik. Bunun yanýnda belki arzu edilen þekilde sahalarda görünemedik. Ama dünden bugüne hüsnü niyetle basýnda kalemimizle, sosyal medyada paylaþýmlarýmýzla, seminerlerde - konferanslarda dilimizle belki on katý - yüz katý kayda deðer mesaj verebildiðimize inandýk. Bu arada, ''HERKES görmek istediði cepheden BAKAR Kendince göremeyince de içinden kuruntu yapar'' Bilinciyle gelen mesajlarý, isimsiz yaptýðýmýz anketleri arþiv dünyamýzda sakladýk... * MAKALE VE ÞÝÝRLERÝM DÜN- DEN BUGÜNE: Hâkimiyet, Merhaba, Manþet, Kent, Yýldýz, Çorum Haber, Çorum Gazetesi, Dost Haber, Osmancýk Haber, Alaca Birlik gazetelerinde; Yaylahaber, Osmancýk Gündem, Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði, Osmancýk Belediyesi, Osmancýk Haber, Defter K, Mihrap Haber, Din Diyanet, Lider Haber, Antoloji.com, Haber Türk sitelerinde; sosyal medya da ve ayrýca alýntý yapýlarak birçok internet sitesi ve baþka illerdeki mahalli gazetelerde, bazýlarý ise ATV, STV, K-7, Kanal A, Haber 55, AKS gibi mahalli ve ulusal televizyonlarda yayýmlanmýþ ve yayýmlanmaya devam etmektedir. Zaman zaman eþ dost yazýlarýmýn her gazete yerine tek bir gazetede yayýmlanmasýný tavsiye etmektedir. Ama ben buna karþýyým. Çünkü benim yazýlarým dini deðil, siyasi deðil, kiþisel hiç deðil. A'dan Z'ye herkesi ilgilendirecek toplumsal yazýlar. Dolaysýyla hiçbir þahsi karþýlýk beklemeden, noktasýna virgülüne dokunulmadan yayýmlayacak her basýn organýna belki ihtiyaç halinde bir cümle mesajým iþe yarar da can mal, örf-adet kurtulmasýna vesile olabilir o da mesleðimizin zekâtý olur niyetiyle arz etmekteyim. O da Bu noktada zaman zaman farklý kesimlerden teþekkür mesajlarý, telefonlarý alýnca uygulamamýn ne kadarda doðru olduðunu düþünüyorum Sonu hayrola Herkese kalbi selam ve saygýlarýmla (Görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: )

5 Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret etti. Ziyarette çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Belediye Baþkaný Ýsbir, Uslu'dan yeni projeleri için de destek istedi. KARAHACÝP YOLU YAPIMINA BAÞLANDI Ortaköy Belediye Baþkaný Ýsbir verdiði bilgide, "Ramazan Bayramýnda Ortaköy'ü ziyaret ederek bizleri memnun ettiniz. Bayram ziyaretinizde de görüþtüðümüz konulardan; Ortaköy - Karahacip yolu yapýmýna Karayollarý Genel Müdürlüðünce baþlanýldý. Teþekkür ediyoruz. ÝLÇE STADYUMUNU ÝHALE AÞAMASINDA Ödeneðini Gençlik ve Spor Bakanýmýz Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþerek saðladýðýnýz Sentetik Çim Yüzeyli Þehir Stadyumu için belirlediðimiz yerin tesviyesini yaptýk. Ýhale edilmesi için bakanlýktan teknik ekibin yerinde incelemesi ve onayýný bekliyoruz. Sürecin hýzlandýrýlmasý için desteðinizi bekliyoruz. ÝÇME SUYU ÞEBEKESÝ TAMAMLANDI Ýçme suyu hattý boru deðiþimi çalýþmalarýný tamamladýk. Kanserojen etkili asbestli borularýn tamamen deðiþtirildi. 30 yýldýr 5 kilometre kaynaktan baþlayan, ana hattýmýzda kanserojen içeren asbest þebeke hattýmýz vardý. Kaynak suyumuz kirli ve içilmesi riskli sulardandý. Sorun aciliyet gerektiren durumdu. Sizin de desteðinizle Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýza yaptýðýmýz 234 Bin TL'lik projemiz için 100 bin TL ödenek almýþtýk. Kalan ödenek için destek bekliyoruz" Belediye Baþkaný Ýsbir, ayrýca Acil Durum ve Afet Yönetimi Baþkanlýðý'ndan talep ettiði yardým talebi için de destek istedi. Yatýrým ve çalýþmalarýn ilçelerde hýzla devam ettiðini söyleyen Uslu, "Yaklaþýk 5 Km'lik Ortaköy - Karahacip yolunuz hayýrlý olsun. Kaplama talep edilen 2 Km'lik Karahacip - Çorum yolunun da Karayollarý tarafýndan yapýmý için ilgililerle görüþtük. Ötegeçe mevkiinde 100 bin dekarlýk alana mesire yeri düzenlemesi ihalesi tamamlandý. Yakýn süreçte yapýmýna baþlanacak. Hayýrlý olsun" þeklinde kaydetti. Uslu, Þehir Stadyumu için teknik heyetin hýzlý bir þekilde ilçeye gitmesi konusu ile Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan talep edilen Ýçme Suyu ödeneði ile ilgili kurumlarla görüþerek sürecin hýzlandýrýlmasýný istedi. TEK 5 Hitit Gýda Veli Paþa Haný Þubesine yüzde 25 indirimli kapanýþ Selahattin Zelveci -KAPANIÞA ÖZEL ÝNDÝRÝM- Zelveci, "Kuruluþumuzdan bugüne kadar Hitit Gýda'nýn bugünlere gelmesinde emeði geçen, þuan da aramýzda bulunmayan baþta babam Hacý Yaþar Hasan Zelveci olmak üzere ortaklarýmýz ve çalýþma arkadaþlarýmýza Allah'tan rahmet dilerim. Þuan ki ortaklarýmýz ve çalýþma arkadaþlarýma da baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Hanýmýzýn bize kattýðý Hitit Gýda ruhuyla bundan sonra da ilk gün ki heyecanla devam etmek bizim için kaçýnýlmazdýr. Bu vefa borcunu kendimizce bir ifadesi olarak tarihleri arasýnda tüm ürünlerde Veli Paþa Þubemize özel Veli Paþa Haný anýsýna % 25'lik indirim yapacaðýmýzý duyurmak isteriz. Þimdi hepinizi tüm Çorum halký ve de hakkýn huzurunda müsaadenizle mekanýmýza seslenmek istiyorum: Deðerli Veli Paþa Han'ý, hep birlikte baþardýðýmýz Hitit Gýda markasýnýn oluþumunda bizi baðrýnda büyüttün, hepimiz sana teþekkür ederiz. Sebep olanlardan Allah razý olsun" þeklinde konuþtu. Hitit Gýda Veli Paþa Haný Þubesi binanýn kültürel varlýk olarak kullanýlacak olmasý nedeniyle kapatýlacak. Firma yetkilileri Hitit Gýda Veli Paþa Haný Þubesini kapatmalarý nedeniyle tüm ürünlerde büyük indirim yapacak. Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda bilgi verdi. Hitit Gýda Saray Þubesinde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci, "Bizi Hitit Gýda yapan Veli Paþa Hanýmýza elimizde olmayan sebeplerden dolayý veda etmek zorunda kaldýk" "Ancak bugün hüzünlü bir vedanýn arifesindeyiz ve bu hüznümüzü de sizinle paylaþmak istedik" diyerek sözlerine devam eden Selahattin Zelveci, "Bizim ürün kutularýmýzda bir sloganýmýz vardýr; "ilk gün ki heyecanla" yazar. Gerçekten de tam 33 yýl, 1982'den beri her güne ilk gün ki heyecanla baþladýk. Çünkü anýlarla dolu bir mekanýn huzuru ile karþýladýk her sabahý. Güneþ ufukta doðmamýþken Veli Paþa Han'ýn ýþýklarý çoktan yanmýþ, Yýllardýr beklenen 'Perakende Yasasý'nýn 29 Ocak 2015 tarihinde yürürlüðe girmesinin piyasalarda beklenen etkilerinin görülmediðini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Perakende Yasasý çýktý ama esnaf ve sanatkar olarak etkisini daha hissetmiyoruz. AVM (Alýþveriþ Merkezi) açýlýþlarý çýð gibi devam ediyor. Sosyal alan olabilecek yerlere artýk yan yana yapýlmaya devam eden AVM'lerin2018 yýlý itibariyle toplam sayýsý 421'e, toplam alanýn da 12,8 milyon metrekareye ulaþmasý bekleniyor. 25 bin metrekarelik AVM'ler artýk küçük ölçekli kalacak. Önümüzdeki süreçte, otel, rezidans, hipermarket, kültür merkezi ve AVM birleþiminden oluþan devasa AVM'lerinard arda geldiðini göreceðiz.bir an önce Perakende Yasasý'nýn yönetmelikleri hazýrlanarak. Piyasanýn kurallarý hayata geçirilmeli" "HEM ESNAF HEM MÝLLÝ SERVETE ZARAR" AVM yapýmýnýn her sermayesi olanýn yapacaðý iþ olarak görülmesinin hem esnaf ve sanatkara hem de milli sermayeye zarar verdiðini açýklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bazý bölgelerde AVM enflasyonu baþladý. Bu güne kadar 47,5 milyar liralýk yatýrým yapýlmýþ. Sayý olarak ilk sýrada yer alan Ýstanbul'da, 2009 yýlýnda 40 olan AVM sayýsý bugün 103 adet yýlýna kadar açýlacak 31 yeni AVM ile sayý 134 olacak. Ýkinci sýrada 37 AVM ile Ankara bulunurken, bin kiþiye düþen 294 metrekare alýþveriþ alaný ile birinci durumda. Büyük þehirlerdeki yoðunlaþma artýk birbirine zarar verir durumda. Her sermayesi olanýn rant için kira için kolayca yapacaðý iþ gibi görüldüðünden mantar gibi AVM bitiyor her yerden. Çevreye, esnaf-sanatkara, vatandaþýn cebine verilen zararý kimse hesap etmiyor" diye belirtti. "ARTIK YAÞLANAN, BATAN AVM'LERÝ KONUÞACAÐIZ" tezgahlarýmýz hazýrlanmýþ olurdu. Ancak artýk ayrýlýk vakti geldi. Eminim tüm ülkede belki de yurt dýþýnda birçok açýlýþa katýldýnýz. Belki bazý vedalara da þahit oldunuz ama bir kurumun þubesi kapanýrken bu kadar duygu yüklü bir basýn toplantýsý büyük ihtimalle sizin için de bir ilktir. Ýçinizde Çorum da büyüyenler bilir. Veli Paþa Haný Hitit Gýda markasý ile bütünleþmiþtir. Sadece Hitit Gýda camiasý için deðil tüm Çorum halký için de bir sembol haline gelmiþtir. Ancak, ne yazýk ki bugün bir yol ayrýmýndayýz ve tek tesellimiz Veli Paþa Hanýna iyi bakmýþ olmamýz ve gelecek nesillere saðlam bir kültür mirasý býrakmýþ olmamýzdýr" þeklinde kaydetti. -YENÝ ÞUBELER AÇILACAK- Sattýklarý tüm ürünlerin kaliteli olduðunu ve daha iyi ürünleri vatandaþlarýn hizmetine sunduklarýný ifade eden Zelveci, "Meyvelerimiz tarlalardan temizlenip direk bizim tezgahlarýmýza geliyor. Paket servisini Türkiye'de ilk biz baþlattýk" diye kaydetti. Yeni þubeler açmaya devam edeceklerini ifade eden Zelveci, Fatih Caddesi, Osmancýk Caddesi, Amasya ve Merzifon'a yeni þubeler açacaklarýný belirtti. Yýlmaz MERT "Türkiye genelinde yenilenmeyi bekleyen 83 AVM var" 2015 yýlý ilk verilerine göre, Türkiye'de toplam alaný 10 milyon metrekareyi geçen 344 alýþveriþ merkezi bulunduðunu ifade eden Palandöken, "Ýstanbul'da yaþlanan, iþlevini kaybeden 37, Ankara'da 11 AVM var. Ülke çapýnda 10 yaþýn üzerinde yenilenmeyi bekleyen 83 AVM var. 2 milyon metrekare alýþveriþ alanýna sahip eskiyen AVM'ler mevcut alanýn yüzde 20'sine denk geliyor. Bu sayý beþ yýl içinde iki katýna çýkacak. Yaþlanan, atýl duruma düþmüþ batan AVM'leri konuþmamak için Perakende Yasasý'nýn düzenlemelerinin bitirilerek bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Þimdiden çevre için çirkin görüntülerin oluþmamasý için yetkililer önlem almalý" KALP KRÝZÝNE DÝKKAT Kalp damar hastalýklarý dünyada en önemli ölüm sebebi olmaya devam etmektedir. Kalp damar hastalýklarýnýn en yaygýn sebebi halk arasýnda damar sertliði olarak da bilinen aterosklerozdur. Bu hastalýk damarýn Ýç: yüzünde çok Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak genç yaþlarda yaðlanma ile baþlayan ve ilerleyen yýllarda kan akýmýný azaltacak daralma oluþumuna kadar ilerleyen bîr süreci ifade eder. Kalp damar darlýðý için en önemli risk faktörleri arasýnda sigara içilmesi, tansiyon ve kolesterol yüksekliði, þeker hastalýðý, ailede erken yaþta kalp krizi geçiren bireylerin olmasý sayýlabilir. Kalp damarlarýnda kan akýmýnýn ani olarak kesilmesine yada baþka bir ifadeyle kalp damarýnýn ani olarak týkanmasýna kalp krizi diyoruz. Kriz öncesi dönemde bazý belirtiler olabilmesine raðmen vakalarýn yaklaþýk yarýsýnda önceden belirti vermeden ani olarak ortaya çýkar. Kalp krizinin en önemli belirtisi çok þiddetli göðüs aðrýsý olmasýdýr. Bu aðrý genellikle göðsün sað yada sol tarafýndan ziyade tam orta kýsmýnda ve baský, yanma þeklinde hissedilir, genelde sol kola yayýlýr. Beraberinde terleme, bulantý-kusma.çarpýntý gibi belirtiler eþlik eder. Hastalar aniden bayýlýp þuurlarýný kaybedebilirler. Bazý hastalarda kriz öncesi birtakým belirtiler gözlenebilir.en tipik þikayet eforla gelen göðüs aðrýsýdýr. Hastalarýn bunu çok ciddiye almalarý gerekir.bu bir kalp krizinin habercisi olduðu gibi kriz olmadan altta yatan kalp damar hastalýðýnýn da en sýk bulgusudur.çok þiddetli göðüs aðrýsýnýn istirahat halinde gelmesi yine kalp krizinin çok erken bir bulgusu veya baþlangýcý olabilir. Göðüs bölgesinde özellikle orta kýsmýnda aðrý, baský, yanma hissedenlerin vakit geçirmeden bir acil seviþe baþvurmalarý hayati önem taþýmaktadýr. Yine yürürken, merdiven çýkarken veya baþka efor isteyen aktivîtelerle göðüs aðrýsý hisseden, istirahat edince göðüs aðrýsý kendiliðinden geçen kiþilerin en kýsa zamanda bir kalp doktoruna muayene olmalarý gerekir. Daha önceden kalp krizi geçiren veya kalp damarlarýnda darlýk tespit edilen hastalarýn da yine kriz geçirdikleri döneme benzer bir göðüs aðrýsý hissederlerse veya göðüs aðrýlarýnýn süre, sýklýk ve þiddetinde bir artýþ hissederlerse hemen hekime baþvurmalarý gerekir. Tespit edilmiþ kalp hastalýðý bulunan bireylerinde hekimlerinin önerdiði sürelerde kontrollerini yaptýrmalarý çok önemlidir. Asýl önemli olan hastalýðýn ortaya çýkmasýný önlemektir. Bu yüzden yukarýda saydýðýmýz risk faktörleri ile ilgili olarak sigara içenlerin sigarayý býrakmasý, tansiyon þeker ve kolesterol yüksekliði bulunan kiþilerin bunlarý normal seviyede tutacak tedavileri almalarý ve tedavilerine aksatmadan devam etmeleri çok önemlidir. Yine ailesinde (anne, baba, kardeþlerinde) erken yaþta kalp krizi veya ani ölüm olanlarýn 35 yaþýndan sonar mutlaka bir kalp doktoruna müracaat etmeleri önerilir. Ortaköy'ün projeleri tam gaz

6 6 Akýlcý Antibiyotik Kullanýmýný anlattýlar Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Deðerlendirme Toplantýsý Çorum'da yapýldý. Rektörlük konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýnýn açýlýþ konuþmalarýný Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Özkan Ünal, Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca yaptý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan akademisyenler konu hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdiler. Yýlmaz MERT Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkaný Prof. Dr.Özkan Ünal Biçerdöverle hasatta dane kaybýna dikkat! Antibiyotik'te 58. sýradayýz Ýlhan Yýlmaz Alaca Ziraat Odasý, ilçe merkez ve köylerindeki çiftçilere danýþmanlýk hizmeti sunmaya aralýksýz þekilde devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açýklama yapan Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz " Ýlçemizde hasat dönemine girmiþ bulunuyoruz. Yýl boyunca, tarým danýþmanlarýmýzla birlikte titizlikle yürüttüðümüz danýþmanlýk hizmetlerimizi, biçerdöverlerle hasat yapýlan arazileri ziyaret etmek ve çiftçilerimizi bilinçli hasat konusunda bilgilendirmek suretiyle sürdürüyoruz. Alaca Ziraat Odasý olarak temel amacýmýz, tarýmsal konularda daima deðerli üreticilerimizin yanlarýnda olmaktýr. Bundan böyle de danýþmanlýk hizmetleri baþta olmak üzere her konuda ayný ideallerle yolumuza devam edeceðiz" Yýlmaz, tüm üreticilerin ürünlerinin bol, kazançlarýnýn bereketli olmasý temennisinde bulundu. Ýlhan Yýlmaz yaptýðý açýklamada, "Alaca Ziraat Odasý bünyesinde görevli Tarým Danýþmanlarý Filiz Salkým ve Alirýza Bektaþ tarafýndan üreticilerin iþletmelerine gidilerek sürdürülen danýþmanlýk hizmetleri, ilçe merkez ve köylerindeki çiftçiler tarafýndan memnuniyetle karþýlanýyor. Danýþmanlýk sistemine kayýtlý üreticilerin yaný sýra hasat dönemine girilmesi nedeniyle, bu sisteme kayýtlý olmayan çiftçiler arazilerinde ziyaret edilerek danýþmanlar tarafýndan kendilerine gerekli bilgilendirmeler yapýlýyor" BÝÇERDÖVERLE HASATTA DANE KAYBINA DÝKKAT! Alaca'nýn merkez ve köylerinde biçerdöverlerle hububat hasadýna baþlanýlmasý nedeniyle Alaca Ziraat Odasý Tarým Danýþmanlarý Filiz Salkým ve Alirýza Bektaþ tarafýndan üreticiler tarlalarýnda ziyaret ediliyor. Konuyla ilgili olarak açýklama yapan Salkým ve Bektaþ, hububat hasat ve harmanýnýn ülkemizde büyük ölçüde biçerdöverlerle yapýldýðýný, biçerdöverle yapýlan hasatta bütün iþlemler ayný anda yapýldýðýndan masraftan tasarruf, iþçi gereksiniminde azalma, tarlanýn erken toprak iþlemeye hazýr duruma gelmesi, ürünün daha erken pazara çýkarýlmasý gibi avantajlarýnýn olduðunu belirttiler. Bilinçsiz biçerdöver kullanýmýnda büyük oranda dane kayýplarýnýn oluþtuðunu, bu nedenle üreticilerin kendi bütçeleriyle birlikte milli ekonominin de büyük zararlar gördüðünü hatýrlatan uzmanlar, ülkemizde biçerdöverlerle biçilen alanlarda yaklaþýk olarak ton buðdayýn dane kaybý olarak topraða býrakýldýðýný, bunun da ekmeðini topraktan çýkaran üreticilerin kazançlarýnda önemli oranda düþüþlere neden olduðunu kaydettiler. Biçerdöverle hasatta dane kayýplarýnýn önüne geçebilmenin ilk þartýnýn tarladaki ürünün mutlaka belgeli operatörlere teslim edilmesi ve denetimlerinin yapýlmasý olduðunu vurgulayan Filiz Salkým ve Alirýza Bektaþ, arazilerinde ziyaret ettikleri üreticileri bu konuda özellikle uyardýklarýný söylediler. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Deðerlendirme Toplantýsýnda konuþan Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýsmail Yücel, Bakanlýðýn saðlýk politikalarýnýn özellikle insan odaklý yaklaþýmlarla tüm hýzýyla devam ettiðini söyledi. Saðlýðý korumaya yönelik akýlcý antibiyotik kullanýmý gibi çok önemli bir konuda Çorum'da yapýlan toplantýnýn organizasyonun da emeði geçen herkese teþekkür eden Yücel, "Ýlimizde gerçekleþtirilen bu toplantýnýn hekimlerimiz, saðlýk çalýþanlarýmýz ve halkýmýza son derece yararlý olacaðýný düþünüyorum. Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý özellikle ülkemizde gerek halkýmýzýn saðlýðý gerekse ülke ekonomisi açýsýndan son derece önem arz etmektedir. Bu konudaki duyarlýlýðýn hekimlerimiz baþta olmak üzere tüm halkýmýz tarafýndan hissedilmesi ülkemizin saðlýðý için elzemdir. Tüm dünyada yanlýþ, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanýmý çeþitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadýr. Bu etkiler arasýnda hastalýk ve ölüm oranlarýnda artýþ olmasý, ilaçlarýn yan etki riskinin artmasý, kaynaklarýn yanlýþ tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile ulaþýlabilirliðin azalmasý, acil ve temel ilaçlara karþý geliþebilecek dirence dayalý olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artmasý sayýlabilir. Bu nedenlerden dolayý dünyada çeþitli çözüm yollan üretilmeye, geliþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu baðlamda dünyada "Akýlcý Ýlaç Kullanýmý" çalýþmalarý sürdürülmektedir" Yücel, "Dünya Saðlýk Örgütü'nün tahminlerine göre, ilaçlarýn % 50'sinden fazlasý uygun olmayan þekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satýlmaktadýr. Tüm hastalarýn yansý da ilaçlarýný doðru þekilde kullanamamaktadýr yýlýnda ise aile hekimleri tarafýndan düzenlenen reçetelerin sayýsý olup bunlarýn %33,95'i ( reçete) antibiyotik içermektedir. Antibiyotik içeren reçete yüzdesine göre iller sýralamasýnda Çorum, %27,37 oranýyla Türkiye de 58. sýradadýr. Amasya, Artvin, Bartýn, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel Gümüþhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun. Sinop. Tokat, Trabzon ve Zonguldak'in içinde bulunduðu Karadeniz Bölgesi'nde antibiyotik içeren reçete yüzde bölge ortalamasýnýn %25.48 ve antibiyotik bulunan reçete sayýsýnýn ise olduðu saptanmýþtýr. Çorum'un, bölge illeri arasýnda ise 3. sýrada olduðu tespit edilmiþtir. Saðlýðýmýz ve geleceðimiz için yukarýda belirtmiþ olduðum hususlarýn ne kadar önemli olduðu ortadadýr. Çok daha yararlý bilgiler deðerli katýlýmcýlar tarafýndan sunulacaðýndan þimdiden kendilerine ve emeði geçen herkese teþekkür ediyor ilimizde böylesine önemli bir toplantýnýn gerçekleþtirilmiþ olmasýndan dolayý þükranlarýmý sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yýlmaz MERT

7 TEK 2 23 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 7 Emniyet Müdürü'nden Þoförler Odasý'na ziyaret Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette þoför ve nakliyeci esnafýnýn kendileri için ayrý bir önem taþýdýðýný ifade eden Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Çorum'da sürücülerin trafik kurallarýna hassasiyet göstermelerinin kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Çorum'a hizmet etmeye geldiðini de belirten Kolcu, Çorum'un asayiþ bakýmýndan önemli bir sorunu olmadýðýný ve huzurlu bir Ýl olduðunu kaydetti. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin de, þoför ve nakliyeci esnafýnýn temsilcileri olarak þehrin huzur ve asayiþinin sürekli kýlýnmasý noktasýnda bugüne kadar Emniyet Teþkilatý'na her türlü desteðin verildiðini, bundan sonra da verileceðini belirterek, Emniyet Müdürü Murat Kolcu'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Metin Hodul da hazýr bulundu. Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga Kömür Ýþletmelerinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, 120 iþçinin yerüstünde çalýþmak üzere 1 Aðustos itibariyle iþe alýmýnýn planlandýðýný, 280 iþçi ile çalýþmalarýna devam ettiklerini, yerüstü kömür madeninde çalýþan iþçi sayýsýnýn 400'e ulaþacaðýný belirtti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu eski bir Sivil Toplum Kurulu Baþkaný olarak konuyu yakýndan takip ettiklerini belirterek iþçilerle sýký sýk görüþtüðünü ve Bakanlýk nezdinde de çalýþmalar yaptýklarýný belirtti. Uslu görüþme sonucu yaptýðý açýklamada, "Antigrizu teçhizatlarý ihtiva eden Avrupa Birliði normlarýna uygun ATEX sertifikasý verilmesi konusunda bir kanun düzenlemesi gerekiyor. Bu konuda hazýrlýklar yapýldý. Meclis açýlýr açýlmaz bu kanunun gündeme geleceðine inanýyorum. Ayrýca ton baþýna da iþletmenin çalýþma koþullarý ve kârlýlýðý da dikkate alýnarak iyileþtirilmeler ve fiyat ayarlamalarý yapýldý. Bir hafta önce Bakanlar Kurulu kararýyla çýkartýldý. ATEX sertifikasý ile ilgili de meclis çalýþma yapar ise inanýyorum ki sorun çözülmüþ olacak. Ayrýca bu aybaþý itibariyle Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonu da ihtiyaç sahiplerine kömür yardýmý yapýlmasý konusunda bir çalýþma yapýyor. Ýlgili kurumlar çalýþmalarýn sonuçlarýný TKÝ Genel Müdürlüðü ile paylaþacaklar. Sayýn Hüseyin Gürler de ziyaretinde"bütün bu iyileþtirmeler, yeni teknik düzenlemeler ve kömür yardýmýnýn yeniden planlanmasý nedeniyle 120 civarýnda eleman alabileceklerini özellikle 50'eyakýnýn þoför olmak üzere yeni eleman alacaklarýný" belirttiler" Uslu, "Muhtelif tarihlerde Ankara ve Çorum'da iþçilerle yaptýðýmýz toplantýlar iþveren ve ilgili kurumlarla yaptýðýmýz çalýþmalarda zaten iþsizlik sigortasýnda þartlarý yerine getiren arkadaþlarýmýzýn ödemeleri yapýlmýþtý. Þimdi 120 civarýnda yapýlacak iþçi alýmýnda da bilhassa iþyerinden ayrýlan arkadaþlara öncelikli olarak davet edilmesi çalýþýrken iþsiz kalan arkadaþlarýmýza açýsýndan da son derece doðru ve insani bir tercih olur" þeklinde kaydetti. Ticaret, Sanayi ve Ýstihdam Günleri Fuarý açýldý Ticaret, Sanayi ve Ýstihdam Günleri Fuarý düzenlenen törenle dün açýldý. Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar ve Sergi Kompleksinde yapýlan açýlýþ töreni Çorum Belediyesi Mehteran Bölüðünün konseriyle baþladý. Ardýndan açýlýþ konuþmalarý yapýldý. Kürsüye ilk gelen Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal sözlerine, terör saldýrýsý sonucu hayatýný kaybeden vatandaþlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabýr dileyerek baþladý. Þimdiye kadar yerel fuar veya bölgesel fuar olarak yapýlan fuarlarýn artýk yerini Sergilere ve Günlere býraktýðýný dile getiren ve TSO'nun da bu yönde bir deðiþime gideceðini kaydeden Çetin Baþaranhýncal, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün sivil toplum kuruluþlarýný dikkate aldýðýný ve TSO olarak birlikte güzel çalýþmalar yaptýklarýný ifade ederek Baþkan Külcü'ye teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise yaptýðý konuþmada terör eylemleri nedeniyle festival programlarýný iptal ettiklerini hatýrlattý. "Bu ülkeye ihanet etmeden yaþamýþ ve hayatýný kaybeden kim varsa Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Külcü, "Binlerce yýl birlikte yaþadýk. Ayrýlýklarý zenginlik olarak görüp yolumuza devam edeceðiz. Türkiye bir tezgaha çekilmek isteniyor. Ýdareciler olarak daha aklý selim hareket etmemiz lazým. Þimdiye kadar böyle oldu bundan sonra da böyle olacak. Bu ülkede kavgadan acýdan kandan beslenenler var. Bunlar þimdiye kadar yitirdiðimiz 40 evladýmýza susuyorlar. Ülkemizin çekilmek istendiði oyuna bizler gelmeyeceðiz. Her ne sebeple olursa olsun terörün her türlüsünü lanetliyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Çeritoðlu Kurt ise Ýstihdam Günlerini önemsediðini dile getirerek kadýn sanayicilerin sayýsýnýn artmasý temennisinden bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ise Hükümetin 13 yýldýr artan performansýnýn yeni dönemde de devam edeceðini söyledi. "Siyaset sorumluluk gerektirir. Sorumluluðu bir baþkasýnýn üzerine atarak yolumuza devam edemeyiz" diyen Milletvekili Baðcý, herkesin üzerine düþen görevi yapmasý gerektiðini kaydetti. Son 5 ayda Türkiye'de kurulan yabancý sermayeli þirket sayýsýna dikkat çeken Milletvekili Baðcý, bu firmalarýn sayýsýnýn 1722 olduðunu kaydetti. Türkiye'nin ayak baðý olabilecek geliþmelere izin vermeyeceðini dile getiren Milletvekili Baðcý, "Bölgesinde laik ve demokratik yapýsýyla örnek gösterilen bir Türkiye'de þimdi istikrar hedef alýnýyor. Tüm siyasi partiler bunu görmeliler" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan Ticaret, Sanayi ve Ýstihdam Günleri Fuarý'nýn açýlýþ kurdelesi protokol üyeleri tarafýndan kesildi. Protokol üyeleri daha sonra fuarý gezerek stantlar hakkýnda bilgi aldýlar. Fatih AKBAÞ

8 YAÞAM 8 Bir gurup insan uçakta yolculuk ediyormuþ pilot gelip yolculara uçak düþüyor demiþ: Uçakta bir paraþüt eksikmiþ adamýn biri:- Ben Fransa'nýn baþkanýyým yaþamalýyým deyip, paraþütün birini alýp atlamýþ. Baþka bir adam o Fransa'nýn baþkanýysa, bende Amerika'nýn baþkanýyým deyip o da atlamýþ. Adamýn biride: -Ben dünyanýn en zeki insanýyým demiþ o da atlamýþ. Uçakta en son sadece bir yaþlý bir de genç adam kalmýþ yaþlý adam oðlum benim ayaðýmýn biri çukurda sen atla demiþ. Genç oðlan: Amca ikimizde kurtulacaðýz demiþ. Yaþlý adam: Nasýl olacak bu? demiþ.genç çocukta; hani o ben dünyanýn en zeki insanýyým diyerek atlayan adam vardý ya o benim sýrt çantamý alýp atladý demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Banyodaki görünmez düþmanlarýnýz Yalnýzca temizlenmek maksadýyla deðil, fiziksel ve zihinsel yorgunluðumuzu atmak için de duþa giriyoruz. Vakit geçirmekten hoþlandýðýmýz bu ortam, kimi zaman saðlýðýmýzý tehdit edebiliyor. Çünkü küvet, duþakabin ve duþ baþlýðýnda oluþan mikroplar, hastalýk saçýyor. Birkaç yöntemle banyonuzdaki gizli mikroplardan kurtulabilirsiniz. DUÞ BAÞLIÐI Mikrobakterium avium adlý bakteri, duþ baþlýðýndaki sývý yüzeye yapýþarak ince film tabakasý oluþturur. Duþun altýna girince ilk olarak yüzünü ýslatanlar, bu mikroba maruz kalýr. Zararlý mikroplar, nefes alýp verme sýrasýnda da akciðerin en derin yerlerine kadar ilerler ve akciðer iltihaplanmasýna yol açar.çözüm Metal duþ baþlýklarý plastiklere göre daha az bakteri barýndýrýr. Bakterinin bulaþma riskini azaltmak için duþa girmeden önce su bir dakika akýtýlmalý. LAVABO GÝDERLERÝ Lavabo giderleri fusarium adlý küflü mantarýn en az bir türüne ev sahipliði yapar. Bu mantar, sinüs enfeksiyonlarý ve alerjik sinüzite sebep olur. Ayak týrnaklarýnda da hastalýk oluþturur. ÇÖZÜM Banyo iyi havalandýrýlmalý, rutubet azaltýlmalý. DÝÞ FIRÇASI Islak diþ fýrçalarýnýn kurutulmadan kapalý bir kutuda muhafaza edilmesi zararlý bakterilerin üremesine yol açar. ÇÖZÜM Diþ fýrçasý suya tutularak parmaklar yardýmýyla iyice temizlenmeli. Kapalý kutu yerine hava alan bir kapakla muhafaza edilmeli. Diþ fýrçasý - mikroplarýn kýrýlmasý için- aðýz çalkalama suyunda 20 dakika bekletilebilir. Ayrýca fýrça 3 ayda bir deðiþtirilmeli. KÜVET Banyo esnasýnda vücudun býraktýðý kirler, küvet, duþakabin ve duvarlara yapýþýr. Bu kýsýmlar sýk sýk temizlenmezse ayak mantarý gibi rahatsýzlýklar, diðer kiþilere de bulaþýr. ÇÖZÜM Küvetin yüzey temizleyicilerle ovulmasý yanlýþ. Çünkü ovucu malzeme, duþakabinin iç yüzeyini çizer. Bu da mikrobik kirlenmeye sebep olur. Küvet/kabin, sýk sýk sirkeli-karbonatlý su ile ovulmadan temizlenmeli. PASPAS Özellikle altý plastik olan paspaslar, nemli kaldýklarýnda yapýþkanýmsý cývýk maya ve küf geliþimine sebep olur. Bu da astým, midebaðýrsak rahatsýzlýklarý ile alerjiye yol açar. ÇÖZÜM Gün aþýrý sýcak suyla yýkanmalý. Islak serilmemeli. HAVLULAR Sabun, içerisindeki kimyasallar yüzünden derideki zararlý bakterileri gevþetir. Eller, havlu ile kurulandýðýnda bu mikroplar havluya geçer. Mikroorganizmalar, özellikle ýslak havlularda geliþir. ÇÖZÜM Havlu, kiþiye özel olmalý. Diðer kýyafetlerden ayrý olarak derecede yýkanmalý. YASAL UYARI:Yayýnlanan köþe yazýsý/haberin tüm haklarý Feza Gazetecilik e aittir. Kaynak gösterilse dahi köþe yazýsý/haberin tamamý özel izin alýnmadan kullanýlamaz. Bu haber veya yazý sadece zaman gazetesi tarafýndan saðlanan RSS verileri kullanýlarak alýntýlanabilir. Sinema 21:30 Sinema Ölümsüzler Tanrýlarýn Titanlara karþý verdikleri mücadelede baþarýlý olmalarýnýn ardýndan gelen huzur çaðýnda, Kadim Yunan'da daha önce hiç görülmemiþ bir güç ortaya çýkar. Güce tapan Kral Hyperion insanlýða savaþ açmýþtýr. Hükmü altýnda kana susamýþ bir ordu kuran Hyperion, Ares tarafýndan cennette dövülen ve insanýn hayal gücünü aþan bir güce sahip olan Epirus Yay'ýný bulmak için tüm Yunan'ý ateþe verir. Sadece bu Yay'ý elinde bulunduran kiþi, zamanýn baþlangýcýndan beri Tartaros Daðý'nýn derinliklerinde hapsedilmiþ olan ve intikam ateþiyle tutuþan Titanlarý serbest býrakabilir. 20:30 Kolpaçino Her þey Tayfun un sosyeteye özenip, mafya babasý olan Ateþ Bey in paralarýný çalmasýyla baþlamýþtýr. Ancak kýsa zamanda yakayý ele veren Tayfun, büyük bir tehdidin altýna girmiþtir. Ona bir hafta içinde elli bin dolar getirmesi söylenmiþtir. Tayfun un bu kadar parayý nasýl bir araya getireceði konusunda hiçbir fikri yoktur. Aklýna mahallenin abisi Sabri gelir ve hemen onun yanýna koþar. Sabri, alemin duayenlerinden sayýlan, her þeyi görmüþ ve yaþamýþ birisidir. Tayfun'a parayý illegal bir kumarhane açarak toparlama fikrini verir. Fakat Sabri nin gidebileceði tüm mekanlar polis tarafýndan bilinmektedir. Eþkýya 19:55 Sinema Otuz beþ yýl önce bir grup eþkiya, Cudi daðlarýnda jandarma tarafýndan yakalanýr. Baran dýþýnda, bu eþkiyalarýn hepsi ya hastalýktan ya da hesaplaþmalardan ötürü hayatýný kaybeder. Yýllar sonra hapishaneden çýkan Baran köyüne döner. Doðduðu topraklar baraj sularý altýnda kalmýþtýr. Geçmiþin izlerini sürmeye baþlayan Baran, yýllardýr bilmediði bir gerçeði öðrenir. Hapse düþmesine en yakýn arkadaþý Berfo'nun ihaneti neden olmuþtur. Arkadaþý, Baran nýn çocukluk aþký Keje yi de alarak Ýstanbul a kaçmýþtýr. Douglas Hofstadter Douglas Richard Hofstadter, (gen. Douglas R. Hofstadter, d. 15 Þubat 1945) ABD'li bir bilimadamýdýr. Yaygýn olarak 1979'da yayýnlanan Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid (Gödel, Escher, Bach: Ebedi Güzel Baðlantý, Türkiye'de Gödel, Escher, Bach: Bir Ebedi Gökçe Belik adýyla 2001 yýlýnda yayýnlanmýþtýr) kitabý ile tanýnýr yýlýnda kurgu dýþý alanda Pulitzer Ödülünü kazanan bu kitap, binlerce öðrencinin bilgisayar bilimleri ve yapay zekâ konusunda meslekler seçmelerine önayak olmuþtur.nobel Fizik Ödülü sahibi Robert Hofstadter'in oðludur. 1975'te Oregon Universitesi'nden Fizik Doktoru derecesini kazanmýþtýr yýlý itibarýyla Bloomington'daki Indiana Üniversitesi'nde (Indiana University at Bloomington, IUB) Biliþsel Bilim öðretim üyesidir. Ayrýca Bilim Tarihi ve Felsefesi, Felsefe, Karþýlaþtýrmalý Edebiyat ve Psikoloji bilim dallarýnda da baðlantýlý profesör olarak görev almaktadýr. Burada Kavramlar ve Kavrama Araþtýrmalarý Merkezi'ni yönetmektedir. Ýsveçce, Ýtalyanca, Ýngilizce, Fransýzca, Almanca ve bir miktar Rusça bilen Hofstadter, çok dillidir (GEB'in bazý bölümlerini Rusçaya çevirmiþtir). Kaybettiði eþi Carol'a adanmýþ olan kitabý Le Ton beau de Marot'da, kendisini "pi dilli" ( dilde yetkin) ve "oligoglot" (birkaç dili konuþabilen) olarak nitelemektedir. Ýlgi alanlarý arasýnda zihnin temalarý, yaratýcýlýk, bilinç, kendine gönderme yapma, çeviri, ve matematiksel oyunlar yer almaktadýr. TAZE FASULYE Malzemeler 1 kilo taze fasulye 150 gram sývý yað 1 adet soyulmuþ, ince kýyýlmýþ domates 1 adet doðranmýþ soðan,ince kýyým Ýnsan ile insan arasýnda fark vardýr. Bir demirden hem nal, hem de kýlýç yapar. Nizami 1 çay kaþýðý toz þeker Yeteri kadar tuz 1 adet sýkýlmýþ limon suyu 2 bardak su Yemeðin Tarifi Ayýklanmýþ fasulyeleri yýkayýp bir tencereye dizin. Her dizdiðiniz sýraya domates, soðan, þeker, tuz ve limondan serpiþtirin. Son olarak yað ve suyu ilave ederek kýsýk ateþte 1 buçuk saat kadar piþmeye býrakýn. Soðuduktan sonra servise sunulur. 09:00 Aþ Kendini 09:50 Gagguk 10:20 Mahpus 12:30 Öðle Haberleri 12:50Aslý Hünel ile Rengarenk 15:30 Deli Ýþi 16:40 Keskin niþancý 19:35 Spor Bülteni 19:45 Cinayet Uzmaný 21:30 Ölümsüzler 23:40 Deli Ýþi Tür: (Komedi Programý) 08:00Dizi 'Kezban Yenge' 09:30 'Hastane Önünde Ýncir Aðacý' 11:30'Sýðýntý' 13:20TV Filmi 'Ýhtiras' 15:10 Dizi 'Elif' (Tekrar) 16:10 'Üvey Anne' 18:00Kanal 7 Ana Haber 19:00 Türk Filmi 'Ýnatçý' 20:45 Kanal 7 Haber Saati 22:00Yabancý Sinema 'Karanlýk Fýrtýna' 00:00TV Filmi 'Karayýlan' 05:30 Lezzet haritasý Yemek Programý 06:30 Cennet Mahallesi 08:00 Reisin kýzý Türk filmi 10:00 Asla Vazgeçmem 12:00 Lezzet Haritasý 14:30 Reisin kýzý Türk filmi 16:30 Acil aþk aranýyor 18:30 Show Ana Haber 20:30Kolpaçino 22:30 Ýki Dakika 05:00 Geniþ Aile 06:00 Acemi Cadý 07:30Akasya Duraðý 09:00 Güneþin Kýzlarý 11:00 Poyraz Karayel 13:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 14:15 Küçük Aða 16:30Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber Bülteni 20:00 Güneþin Kýzlarý Dizi 06:15 6 Mantý 07:30 1'de Sabah 10:00 Böyle Bitmesin 11:45 Ana Ocaðý 13:25 Yeþil Deniz 15:30 Pastane 16:30 Seksenler 18:50 Hava Durumu 18:55 Spor 19:00 Ana Haber Bülteni 19:55 Eþkýya Türk Filmi 22:30 Filinta 07:00 Beþinci Boyut 08:00TV Filmi 10:00TV Filmi 11:00TV Filmi 12:00 Beþinci Boyut 13:00TV Filmi 14:20 Oktay Usta - Yeþil Elma 16:40 Küçük Askerler 17:00 Beþinci Boyut 18:10Ana Haber Bülteni 20:00 Zýrh ve Kýlýç 2 22:00 Sungurlar

9 2 AÐUS- 23 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 9 Uðurludað Beyoðlu Mesire Alaný düzenlemesine baþlanýyor Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret etti. Ziyarette çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Belediye Baþkaný Torun, Uslu'dan yeni projeleri için de destek istedi. Uðurludað Belediye Baþkaný Torun, "Her zaman bizlerin yanýnda olarak projelerimize desteklerinizi verdiniz. Sayenizde Sentetik Çim Yüzeyli Þehir Stadyumumuzun yapýmýna baþlandý. Beyoðlu Mesire yeri düzenlemesi de önümüzdeki günlerde baþlýyor. Uðurludað ilçemizde her yýl geleneksel olarak düzenlenen Beyoðlu Yayla ve Kültür Þenlikleri bu yýl23 Aðustos'ta yapýlacak sizleri de aramýzda görmek isteriz" Belediye Baþkaný Torun ayrýca Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan talep ettiði yardým talepleri için de destek istedi. Ýlçelerde yatýrým ve çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini söyleyen Uslu, "Taleplere göre kamu yatýrýmlarýmýzý ilçelerimize ulaþtýrýlmasýný saðlamaya devam ediyoruz. Sentetik çim yüzeyli Þehir Stadyumu ile yapýmýna baþlanacak Beyoðlu Mesire alaný ilçemize hayýrlý olsun. Geleneksel Beyoðlu Yayla ve Kültür Þenliklerinde programýma göre aranýzda olmak isterim. Acil Durum ve Afet Yönetimi Baþkanlýðý'ndan altyapý hasarlarý için talep ettiðiniz yardým için 30 bin TL ödenek onayý da çýktý. Hayýrlý olsun" þeklinde kaydetti. Meteoroloji'den sýcak hava uyarýsý! Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada sýcak hava uyarýsýnda bulunuldu. Açýklamada Çorum'da en yüksek hava sýcaklýðýnýn 35 derece olmasýnýn beklendiði ifade edildi. Meteorolojiden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Basra alçak basýncýnýn etkisi altýnda olan ülkemizde hava sýcaklýklarý mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmektedir. Bölgemiz genelinde etkili olan sýcak hava dalgasýnýn, Cuma günü ve hafta sonunda Karadeniz bölgesinin kýyý ve iç kesimlerinde etkili olmasý iç bölgelerimizdeki hava sýcaklýðýnýn normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor" denilen açýklamada, "En yüksek hava sýcaklýklarýnýn Cumartesi günü Amasya ve Tokat 39, Çorum ve Kastamonu'da 35, Samsun, Ordu ve Sinop 31 derecelere ulaþmasý beklenmektedir. Karadeniz kýyý kesiminde rüzgarýn kuzeyli yönlerden esmesi beklendiðinden deniz üzerinden taþýnacak nemle birlikte hissedilen sýcaklýklarýn özellikle kýyýlarda daha fazla olacaðý tahmin ediliyor. Yüksek hava sýcaklýklarýnýn oluþturabileceði baþta saðlýk sorunlarý olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý (Güneþ çarpmasý, orman yangýný vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalýdýr. Önümüzdeki günlerde görülecek sýcak, havanýn nemle birleþmesi ile hissedilen sýcaklýklarýn yükselmesi ile oluþturabileceði olumsuzluklara karþý en baþta yaþlýlar, çocuklar ile astým ve kalp rahatsýzlýklarý olanlar olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzýn tedbirli olmalarý, özellikle saatleri arasýnda zorunlu olmadýkça dýþarý çýkmamalarý tavsiye edilmektedir" denildi. "MHP iktidarýnda terörü daðlarýmýzdan söküp atacaðýz" Emekliler sorunlarýnýn çözülmesini istiyor Tüm Ýþçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneði Genel Baþkaný Satýlmýþ Çalýþkan, Genel Baþkan Yardýmcýsý Yunus Atiktürk, Genel Mali Sekreter Ali Selçuk Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ziyarette emeklilerin yaþadýðý sorunlar ve yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Genel Baþkan Satýlmýþ Çalýþkan, "25. dönemde tekrar milletvekili seçilmeniz ve Ýdare Amiri olarak TBMM Baþkanlýk divanýnda görev almanýzdan dolayý tebrik ederiz. Sizlerin burada olmasý ve bizlere olan desteðiniz bize her zaman güç katýyor. Baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerim" Çalýþkan ayrýca Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili birkaç talebini Uslu'ya ileterek destek istedi. Yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Uslu, emeklilerin sorunlarýný bildiðini, yakýndan takip ettiðini her zaman kendilerine destek olmaya devam edeceðini söyledi. Uslu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili taleplerini Kurum Baþkaný ve Sayýn Bakana ileterek yardýmcý olmaya çalýþacaklarýný belirtti. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Orhan Özyol yaptýðý açýklamada iki polisin teröristler tarafýndan þehit edilmesine tepki gösterdi. Açýklamasýna, "Þanlýurfa'da hain köpekler tarafýndan evlerine girilerek þehit edilen polislerimize Allahtan rahmet ailelerine ve Türk Milletine baþsaðlýðý diliyorum. Günümüz hükümetinin terörü þýmartmýþ haddini aþmasýna sebep olmuþtur" diyerek baþlayan Özyol, "Gün geçmiyor ki cennet vatanýmýzda, terörün þýmartýlmýþ yüzüne rastlamayalým. AKP hükümeti tarafýndan teröre ve teröriste her türlü taviz verilerek, þýmartýlan yine üzülerek belirtelim ki memleketimizin bir kýsmýnda ise devletin tüm kadrolarýnýn teröre teslim edildiði bu süreci içimiz kan aðlayarak izlemekte ve yaþamaktayýz. Devletin askeri birliðinden bayrak indiren, üniversitede vatan sever yavrularýmýzý þehit eden, polis karakolunu basan, asker, polis, sivil vatandaþ katleden ve ikidir iyice azýtýp polisimizin evine kadar girip þehit ederek hain kalleþ terör ve yandaþlarýný cesaretlendirerek bu çocuk katillerini bizlere melekleþtirme ve þirin gösterme algý operasyonlarýyla milletimizin baþýna bela eden mevcut iktidar partisidir. Ýsmi ne olursa olsun terörün her türlüsü fitnedir. Dinde fitnenin hükmü ise "katli vaciptir" Timsah göz yaþlarýyla kitabýn iki yüzünü hem kendileri okumakta, hem de timsah göz yaþlarý dökerek milletimize kan aðlatýlmaktadýr. Lakin devlet dediðimiz kurumun ululuðu ve büyüklüðü öyle bir kavramdýr ki, acz içerisinde olmasý her halükarda en çokta bizleri derin bir þekilde yaralamaktadýr. Fakat Türk milliyetçileri hükümetin bu yanlýþ politikalarýnýn bedelini yine bizlerin ödeyeceðini uzun yýllardýr haykýrmakta. Yýllardýr haykýrdýðýmýz terör meselesinde tavizkar olmanýn yanlýþ olduðu terörle müzakere deðil, mücadele edilmesi gerektiði savýmýzýn haklýlýðýný üzülerek belirtelim ki terörün azmasý ve þýmarýk tavrýnýn hangi boyutlara geldiði kararýný yüce kamuoyu ile birlikte bir kez daha görmekteyiz. Þehitlerimize Allah'dan rahmet, kederli ailelerine ise baþ saðlýðý diliyor, milliyetçi iktidarla aziz yurdumuzda hiç bir masumun burnunun dahi kanamayacaðýný, teröre anladýðý dilden cevap verileceðini, MHP iktidarýnda terörün hangisi olursa olsun þehir ve daðlarýmýzdan sökülüp atýlacaðý aziz milletimize bir kez daha haykýrýyoruz" ifadelerini kullandý. "Ülkemizi karýþtýrmak isteyen güçler harekete geçti, tedbirli olunmalý" Þanlýurfa Suruç'ta yaþanan elim terör saldýrýsýnýn üzüntüsünü yaþarken Ceylanpýnar'dan gelen 2 polisimizin þehit edilmesi haberi ile üzüntülerinin katlandýðýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, " Polisimize yapýlan bu sinsice saldýrýyý nefretle kýnýyoruz. Daha Suruç'ta yaþanan insanlýk dýþý terör eyleminin üzüntüsü yaþarken iki polisimizin evlerinde þehit edilmesini kabul edemiyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlerin harekete geçtiðini görüyoruz. Bu durumda güvenlik güçlerimiz gerekli tedbir ve önlemleri alacaktýr. Saðduyulu hareket etmek çok önemli. Þehit polislerimize rahmet, yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý dilerim" "Çorum'dan güzel anýlarla ayrýlýyorum" Antalya Vali Yardýmcýlýðýna atanan Çorum Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Çorum'da görevde bulunduðu süre içerisinde Rektör Prof. Dr. Alkan'la samimi ve güzel iliþkiler içerisinde çalýþtýklarýný ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn takdire þayan çalýþmalarýyla Çorum'a çok güzel katkýlar saðladýðýný söyledi. Üniversitenin geliþiminin yapýlan bu deðerli çalýþmalar ýþýðýnda hýzla artýrmaya devam edeceðine inandýðýný dile getiren Vali Yardýmcýsý Bolat, Çorum'dan güzel anýlarla ayrýldýðýný sözlerine ekledi. Rektör Prof. Dr. Alkan ise göreve geldiði günden bugüne hemen her konuda üniversiteye büyük destekler veren, bürokratik engelleri koyan deðil önlerini açan Vali Yardýmcýsý Bolat'ýn, Çorum'da büyük izler býraktýðýný ve yaptýðý güzel çalýþmalardan dolayý hayýrla anýlacaðýný ifade etti. Ýl'e ve üniversiteye yaptýðý hizmetler için Vali Yardýmcýsý Bolat'a teþekkür eden den Rektör Prof. Dr. Alkan, "Ýlimizin bir bürokratýný deðil bir arkadaþýmýzý göndermenin hüznü beraberinde valimizin farklý bir yerde daha iyi hizmetlerine devam edeceðinin de sevincini yaþýyoruz" diyerek Vali Yardýmcýsý Bolat'a yeni görevinde baþarýlar diledi.

10 10 Kanser vakalarýnýn azalmasý için obezite tedavi edilmeli Obezite büyük küçük herkesin hayat kalitesini düþürüyor, ayný zamanda hayati riskler oluþturuyor. Fast food tüketiminin günlük hayata girmesi, hareket azlýðý, televizyon ve bilgisayar baþýnda geçirilen zamanýn fazla olmasý gibi yaygýn alýþkanlýklar, obezite artýþýný tetikliyor. Kýsa vadede vücutta aþýrý kiloya sebep olan obezite, uzun vadede ise çok daha büyük riskler yaratýyor. Ýç organlarda yaðlanma, uyku apnesi, damar týkanýklýðý, kalp krizi, diyabet ve buna baðlý geliþen böbrek yetmezliði, hipertansiyon, görme kaybý, uzuvlarýn kesilmesi ve hatta kanser gibi ölümcül hastalýklara sebep oluyor. Dünyada olduðu gibi Türkiye'de de obezite vakalarýnýn her geçen gün arttýðýný belirten Yrd. Doç. Dr. Erol Vural, Türkiye'de erkeklerin yüzde 25'inin, kadýnlarýn ise yüzde 40'ýnýn aþýrý kilolu olduðunu belirtiyor. Vural, yapýlan araþtýrmalarda diyet ya da egzersiz yaparak kilo veren kiþi sayýsýnýn yüzde 3 ile yüzde arasýnda olduðunu söylüyor. Bilinen tüm kanser vakalarýnýn dörtte birinin obezite ile iliþkili olduðunu vurgulayan uzman, Kanser, üzerinde durulan ve titizlikle tedavi edilen bir hastalýksa, obezitenin de ayný þekilde tedavi edilmesi gerekir. Dünyada kanserden sonra en çok ölüm nedeni obezite ve yandaþ hastalýklarýdýr. Obezite yalnýzca dýþ görünüþ ve estetik kaygý olarak algýlanmamalý. Obezite hastalýðý ile mücadele edilerek belli kanser vakalarýnýn artýþý önlenebilir. Obezite kontrol altýna alýnýrsa, kanser vakalarýnda da düþüþ saðlanabilir. diyor. SÝM kart tarihe karýþýyor! YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle il merkezi ve ilçelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: tarihinde 11:00-14:00 saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesine baðlý Çiftlikler Mahallesi D-100 karayolu üzerindeki ahýr ve meskenler, Gökbelbaðlarý, Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü Bakýmevi ve Damatoðlu küme evlerine, Ýkizler Tuðla Fabrikasý, Ün Tarým Orman Gýda, Karayollarý Asfalt Plenti, Karakaþlar OPET, Alýþkan Turistlik Dinlenme Tesisleri, Tadým Yoðurt Fabrikasý, Türkcell sanayi karþýsý damatoðlu vericisi, Vodofone sanayi karþýsý damatoðlu vericisi, Avea sanayi karþýsý damatoðlu vericisi tarihinde 11:00-13:00 saatleri arasýnda: Çorum iline baðlý Eck Ece Kiremit, Güven Yem Fabrikasý, Aydýn Blok Tuðla, Alapala Yem, Çorum Anadolu Tuðla, Kýzýlýrmak Döküm Sanayi, Cezmi Akça -Çorum, Güç Gýda tarihinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda: Uðurludað ilçe merkezi tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda: Alaca ilçesine baðlý Ýbrahim köyü tarihlerinde 14:30-16:30 saatleri arasýnda: Alaca ilçesine baðlý Günhan Mahallesinin bir kýsmýna tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda: Boðazkale ilçesine baðlý Çarþý Mahallesinin bir kýsmýna tarihlerinde 14:30-16:00 saatleri arasýnda: Boðazkale ilçesine baðlý Sarýçýçek köyüne tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesine baðlý Þekerpýnar Mahallesinin bir kýsmýna tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesine baðlý Çavuþ köyüne tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda: Uðurludað ilçesine baðlý Yeþilyut Mahallesine tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda: Uðurludað ilçesine baðlý Gökçeaðaç köyüne tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda: Bayat ilçesine baðlý Yatukçu Mahallesinin bir kýsmýna tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda: Bayat ilçesine baðlý Çayköy köyüne tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda: Ýskilip ilçesine baðlý Hacýpiri Mahallesine tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda: Ýskilip ilçesine baðlý Yalakçay köyüne tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda: Dodurga ilçesine baðlý Yüzevler Mahallesi ve Okul Mahallesinin bir kýsmýna tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda: Dodurga ilçesine baðlý Çiftlik köyüne tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda: Laçin ilçesine baðlý Bahçelievler Mahallesi ile Yeni Mahallenin bir kýsmýna tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda: Laçin ilçesine baðlý Çamlýca köyü Þenyurt Mahallesine tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda: Oðuzlar ilçesine baðlý Birtatlý Mahallesinin bir kýsmýna tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda: Oðuzlar ilçesine baðlý Aðaççamý köyünün bir kýsmýna tarihlerinde 10:30-12:00 saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesine baðlý Cumhuriyet Mahallesi ile Güney Mahallenin bir kýsmýna tarihlerinde 15:00-17:00 saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesine baðlý Kumbaba köyüne tarihlerinde 14:00-15:30 saatleri arasýnda: Kargý ilçesine baðlý Orta Mahalle ve Ýmambey Mahallesinin bir kýsmý ile Akkise köyüne tarihinde 08:00-13:00 saatleri arasýnda: Sungurlu ilçesine baðlý Hacettepe Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi, Cumhuriyet okulu civarý Elif Tuðba Sitesi ve Körpýnar civarýna." Fiziksel SIM kart ihtiyacýný ortadan kaldýracak olan e-sim için önde gelen iki dev, anlaþmaya vardý. Elektronik SIM (e- SIM), büyük olasýlýkla önümüzdeki yýllarda GSM tabanlý akýllý telefonlarda yaygýn hale gelecek. Fiziksel SIM kart gerekliliðini ortadan kaldýracak bu yenilik, birçok avantajý da beraberinde getirmiþ olacak. Teknoloji devleri Samsung ve Apple, yeni nesil ürünlerinde bu teknolojiyi uygulama konusunda anlaþmaya vardý. Buna göre iki þirket, dünyanýn önde gelen GSM operatörleri ile görüþerek e-sim'in bir an önce hayata geçirilmesi için çalýþmalar yapacak. Apple daha önce benzer bir teknolojiyi ipad Air 2'de denemiþti. "Apple SIM" olarak adlandýrýlan teknoloji, tekrar programlanabilme özelliði ile büyük avantaj saðlýyordu. Kullanýcýlar bu sayede SIM kart deðiþtirme gereksinimi duymadan diledikleri operatörden veri paketi satýn alýp kullanabiliyorlardý. Elektronik SIM teknolojisine geçiþ yapýlmasýyla birlikte cihazlardaki SIM kart yuvalarý tarihe gömülecek ve diðer bileþenler için az da olsa yer açýlmýþ olacak. Yaz aylarýnda çocuklara alternatif saðlýklý gýdalar Diyetisyen Emre Uzun yaz aylarýnda annelerin, çocuklarýn sývý kayýplarýný giderebileceði saðlýklý atýþtýrmalýklarý tercih etmeleri gerektiðini belirtti. Yaz aylarýnda, yoðun fiziksel aktiviteler ve sýcaklýðýn etkisiyle terle beraber su kayýplarý kaçýnýlmaz oluyor. Özellikle çocuklarda sývý kaybýnýn göz ardý edilmemesi gerektiðini belirten Diyetisyen Emre Uzun, kayýplarýn asitli ya da gazlý içecekler yerine, ayran, taze sýkýlmýþ meyve sularý ve komposto gibi sývýlarla karþýlanmasýnýn faydalý olacaðýný söylüyor. Özellikle güneþ altýnda uzun saatler geçiren çocuklarýn su içmesini keyifli hale getirmek için plajlarda renkli sürahi ve bardaklarý tercih edebilirsiniz. Kalorisi çok yüksek dondurmalar yerine, çocuklara doðal sütlü dondurmalar alýþtýrýlmalýdýr. Sütlü dondurma çeþitleri yaz aylarýnda hem serinlemek açýsýndan, hem de kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi bir çok yararlý minerali almanýn en kolay yollarýndan. Ancak miktarýný ayarlamak þartýyla tabi. Bunlar yerine yine kendi hazýrladýðýnýz, meyveli, kakaolu, sütlü smoothielerle ara öðün yaptýrabilirsiniz. Çoðu ailenin yaptýðý büyük hatalardan biri, taþýnma kolaylýðý ve pratikliði açýsýndan, plajlara giderken hemen paketli ürünleri çantaya atmak oluyor. Dolayýsýyla tüm gün boyunca çocuklarla beraber öðünler, bisküvi, kek, kraker gibi besin deðerleri kaliteli olmayan besinlerle geçiþtiriliyor. Bu ürünler yerine, kahvaltýlýk gevrek ve ya beyaz peynirli kepekli tost-þekersiz limonata veya peynir sürülmüþ esmer ekmek veya lifli diyet bisküvi, domates, salatalýk dilimleri, taze meyve çeþitleri, fýndýk, badem, ceviz gibi kuruyemiþler gibi atýþtýrmalýklarla bir beslenme çantasý oluþturulmalý. Öðlenleri salata aðýrlýklý, ancak yanýnda ýzgara et, tavuk veya balýk, peynir gibi protein kaynaklarý ile destekli bir öðün planlayýn. Bunlar yerine daha pratik olacaksa esmer bir sandviç ekmeðini yaðsýz ton balýðý, bol yeþillik veya beyaz peynir, domates, salatalýkla da hazýrlayabilirsiniz. Böylece yað oranlarý yüksek hamburgerler ve patates kýzartmalarýndan çocuklarý uzak tutmuþ oluruz. Ýhsan Özkes'in neden istifa ettiði ortaya çýktý CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes dün istifasýný açýkladý. Partide þok etkisi yaratan istifanýn perde arkasý ortaya çýktý. Parti Meclisi'nden istifa etmesinin istenmesi yatýyor. Hakký Süha Okay'ý PM'de üst sýralara taþýmak isteyen yönetimin, Özkes'in PM'den istifasýný istediði iddia edildi. Ancak CHP'nin en son 18. Olaðanüstü Kurultayý'nda Parti Meclisi'ne en yüksek oyu alarak giren Özkes, bu teklifi kabul etmedi ve istifa etti. Özkes'in koalisyon görüþmeleri aþamasýnda partinin zarar görmesini istemediði için açýklama yapmadýðý öðrenildi.

11 2 AÐUS- 23 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 11 Buzlu çaylar kilo yapýyor Sesiniz kýsýlýyorsa evinizin nemine dikkat! Ses kýsýklýðýnýn; akut larenjit, soðuk algýnlýðý ya da üst solunum yolu enfeksiyonu gibi çeþitli nedenleri vardýr. Bunlarýn çoðu ciddi saðlýk problemlerine neden olmaz ve kýsa sürede düzelir. Ancak kimi ses kýsýklýklarý kronik bir hal alýr ve hayat kalitesini etkiler. Daha uzun süreli ses kýsýklýklarýnýn nedeni, genellikle sesin uzun süreyle aþýrý ve zorlanarak kullanýlmasýdýr. Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Hakan Yenice, ses kýsýklýðýnýn iki haftadan uzun sürdüðü ve belirli bir nedeni olmadýðý durumlarda doktora gitmeyi tavsiye ediyor. Yenice ses kýsýklýðýný önlemek için þu tavsiyelerde bulunuyor: * Sigara içiyorsanýz býrakýp, sigara dumaný bulunan ortamlardan kaçýnýn. * Kafein (kahve, kolalý meþrubatlar) ve alkol kullanýmýndan kaçýnýn. * Bol su için. * Evinizin havasýný nemlendirin. * Baharatlý gýdalardan kaçýnýn. * Sesinizi uzun süreyle ve yüksek þiddette kullanmayýn. * Ses kýsýklýðý olduðunda sesinizi dinlendirin. Diþeti hastalýklarý, diyabet habercisi olabilir Yaz mevsiminde vücut için en gerekli sývý sudur. Yaz aylarýnda tüketilen su miktarýnýn 2 litrenin altýnda olmamasýna dikkat edilmesi gerekiyor. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beslenme ve Diyet Uzmaný Deniz Þafak bu miktarýn erkeklerde 3 litreye kadar çýkabileceðini söylüyor. Diðer içeceklerin kalori içerdiðinden gizli kilo alýmlarýna neden olacaðýný hatýrlatan Þafak, Örneðin limonata yazýn çok tüketilen bir içecektir. Ancak 100 ml'sinde ortalama kalori vardýr. Günde 1 litre içilirse yaklaþýk 500 kalori alýnmýþ olur ki bu da neredeyse günlük ihtiyacýn üçte biri demektir. Bu nedenle tüketilecek içeceklerin enerjisinin de hesaba katýlmasý gerekir diyor. buzlu çaylar ve asitli renkli içeceklerin de kalorisi fazla olduðundan içilmemesini tavsiye eden Þafak, içmek isteyenlere ise bu içeceklerin diyet olanlarýný öneriyor ve özellikle zayýflamak için diyet yapanlarý bu konuda dikkatli olmaya çaðýrýyor. Yaz aylarýnda zeytinyaðlý soðuk yemek yiyin Yemek seçimlerinde de kýþ aylarýna göre farklýlýk gösterilmesi gerektiðini belirten Diyetisyen Deniz Þafak, þu önerilerde bulunuyor: Yazýn su ihtiyacý fazla olduðundan karpuz, kavun gibi bol sulu meyveler tüketilebilir. Týpký kýþýn hastalýklardan korunmak için ihtiyacýmýz olan C vitaminini karþýlayan portakal ve mandalina meyvelerini tükettiðimiz gibi. Bu nedenle yaz aylarýnda meyve ve sebzelere mutfakta bolca yer verilmelidir. Yaz döneminde soðuk yemekler de sýklýkla tercih edilir. Zeytinyaðlý yemekler her öðünde bulunabilir ancak yað miktarýna dikkat etmek gerekir. Salatalarda da mümkün olduðunca renkli sebzeler bir arada bulunmalýdýr. Böylece her sebzeden gelen farklý vitamin bir arada alýnmýþ olur. Son 10 yýlda egzama arttý Çocuklarda en sýk görülen deri hastalýklarýndan biri egzama, diðer adýyla atopik dermatittir. Egzama, hem çocuk hem de aile için büyük bir mutsuzluk ve huzursuzluk nedenidir. Ailenin sosyal yaþantýsýný etkileyen önemli bir problem haline gelebilen egzamanýn, uygun tedaviyle önüne geçilebilir. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dermatoloji Uzmaný Þerafettin Saraçoðlu, egzamanýn kaþýntý, terleme ve deriyi tahriþ edici maddelerle temas veya hastanýn duyarlý olduðu alerjenle karþýlaþmasý sonucu artacaðýný söylüyor. Özellikle son 10 yýl içinde egzamanýn sýklýðýnda belirgin bir artýþýn meydana geldiðine dikkat çeken Saraçoðlu'na göre bu artýþýn nedeni tam olarak bilinmemekle beraber modern yaþam koþullarýyla ilgili olduðu düþünülüyor. Hastalýðýn ilk belirtilerinde hemen doktora gidilmesi gerektiðini belirten Saraçoðlu, Özellikle hastalýðýn hafif formlarýnda bazý koruyucu önlemler ve cildin nemlendirilmesi hastalýk belirtilerinin önlenmesi için yeterli olabilir diyor. Alerji yapan besinlere dikkat! Egzamanýn alerjik hastalýklar grubuna girdiðini hatýrlatan Saraçoðlu, hastalýðýn aðýrlýðý arttýkça alerji riskinin de artacaðýný kaydediyor ve bu nedenle çocuklarýn mutlaka alerji yönünden deðerlendirilmesi gerektiðini dile getiriyor: Orta ve aðýr þiddette egzamalý çocuklarýn % 40'ýndan fazlasýnda bir alerji vardýr. En sýk rastlanan alerji besin alerjisidir. Türkiye'de çocukluk çaðýndaki besin alerjilerinin % 85'inden süt, yumurta aký, buðday, fýndýk ve daha seyrek olarak soya, balýk, kabuklu deniz ürünleri ve yerfýstýðý mesuldür. Besinlerin yaný sýra ev tozu akarlarýna, hayvan tüy ve döküntülerine, polenlere karþý alerjiler de egzamada rol oynarlar. Diyabetli (þeker) hastalarda kan þekerinin yüksek olmasý, birçok sistemik soruna yol açabiliyor. Diyabetli hastalardaki göz, böbrek, damar, sinir ve cilt ile ilgili sorunlarýn yaný sýra diþeti hastalýðý diyabetin altýncý komplikasyonu' olarak kabul ediliyor. Acýbadem Ankara Hastanesi Periodontoloji Uzmaný Dr. Dt. Merve Altýngöz, diyabette vücudun savunma sistemi zayýfladýðýndan diðer tüm enfeksiyonlar gibi aðýzda meydana gelen sorunlarýn iyileþme süresinin de uzayacaðýný kaydediyor. Altýngöz, Diþeti hastalýðý görülme sýklýðý ve bu nedenle diþ kaybetme oraný diyabetli hastalarda daha fazladýr. diyor. Tükürüðün, aðýz temizliðinde önemli olduðunu aktaran uzman, þunlarý öneriyor: Gün boyu sýk sýk su içmek, ara öðünlerden sonra aðzý su ile çalkalamak, diþ hekimi tavsiyesi ile yapay tükürük ajanlarýnýn kullanýmý aðýz kuruluðunu azaltýr. Her üç kadýndan birinde demir eksikliði var Demir eksikliði dünyada çok sýk rastlanan bir beslenme sorunudur. Süt çocuklarý ve büyüme çaðýndaki çocuklar, gebeler, vejetaryen diyetle beslenenlerde daha sýk eksiklik görülmektedir. Dr. Fevzi Özgönül'ün yazýsýna göre; kadýnlarda demir depolarý daha az olduðu için hemen hemen her üç kadýndan birinde demir eksikliðine baðlý kansýzlýk þikâyeti görülmektedir. Kadýnlarda aþýrý âdet görmeye baðlý aþýrý kanama nedeniyle de demir eksikliði yaþanabilmektedir. Özellikle yiyeceklerin demir içeriðinin az olmasý ve demirin baðýrsaklardan emilmesinin çok güç olmasý sebebi ile demir eksikliðine sýk rastlanmaktadýr. Kahve içme saatinizi deðiþtirin Ramazan ayý, oruç, bayram derken yazýn ortasýna gelmiþ bulunmaktayýz. Artýk normal beslenme düzenimize geçtiðimize göre doðru bildiðimiz bir yanlýþtan daha bahsetmek istiyorum. Kahveyi yemekten hemen sonra tüketmeyin. Neden mi? Kahveyi yemekten hemen sonra tüketmek demir emilimini olumsuz yönde etkiliyor. Demir insan vücudunda toplam 4-5 gr bulunduðu halde çok önemli bir elementtir. Demir baðýþýklýk sisteminin güçlenmesi, sinir iletimi, dokulara oksijen taþýnmasý, DNA, RNA ve protein sentezi gibi yaþam için önemli olan birçok enzimin yapým aþamasýnda görev almaktadýr. Bu nedenle demir eksikliði, özellikle büyüme çaðýndaki çocuklarda, ergenlik çaðýnda ve kadýnlarda hamilelik döneminde ortaya çýkmaktadýr. Çay, demir emilimini azaltýyor Yemeklerde içilen çay besinden alýnan demirin emilimini azaltýr. Çay, kahve ve kakao içerisinde bulunan bazý maddeler, demir emilimini yarý yarýya azaltýr. Bu nedenle yemeklerin hemen üzerine içilen çay ve kahveden vazgeçmemiz gerekir. Tabii ki demirin faydalarý olduðu gibi fazlalýðýnýn da zararlarý vardýr. Bünyeye fazla miktarda demir almak damar sertliðine, hücrelerin yaðlanmasýna ve erken yaþlanmasýna da sebep olur. Demir fazlalýðý kanser riskini artýrdýðý gibi siroz, þeker hastalýðý, halsizlik, iþtahsýzlýk, kalp büyümesi, bulantý, kusma, nefes darlýðý gibi rahatsýzlýklara da sebebiyet vermektedir. Ýnsanlarýn günlük almasý gereken demir miktarý mg'dýr. Bebeklerde 1-2 mg, yetiþkin erkeklerde 10s mg, kadýnlarda 20 mg, gebeliklerde ise mg olarak tavsiye edilir. * Vücudumuzun demir ihtiyacýný karþýlamada kullanýlan en önemli kaynaklar, sýrasýyla et, karaciðer, yumurta, pekmez, kuru meyveler ve yeþil yapraklý sebzelerdir. Demir ihtiyacýný en iyi seviyede karþýlayacak olan besin karaciðerdir. * Demir eksikliði halsizlik, çarpýntý, konsantrasyon bozukluðu, sinirlilik, yorgunluk, saç dökülmesi, týrnaklarda çatlamalar ve buna benzer birçok rahatsýzlýða sebebiyet verir. Tatilde gerçek hayattan kopmak depresyona sürüklüyor Tatilden döndünüz ama kendinizi keyifsiz, yorgun, bitkin hissediyor, her zamanki kolay rutin iþinizi yapmakta zorlanýyorsunuz, hatta hep keyif aldýðýnýz iþler size angarya mý geliyor? Üstüne üstlük tatilden yeni döndüðünüz halde kendinizi zerre kadar dinlenmiþ hissetmiyor musunuz? Uykusuzluk, iþtahsýzlýk ve aþýrý yorgunluktan þikâyetçi misiniz? Tüm bu þikâyet ve belirtiler varsa tatil dönüþü depresyonu yaþýyorsunuz demektir! Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; birçok insan için tatil gibi sene boyu arzulanan bir durumdan sonra yeniden dünya gerçekleriyle temas etmek, güzel bir rüyadan uyanmak gibidir. Bu gerçekler stres uyandýrýcý türden özellikler de taþýyorsa tatil dönüþü tam bir cehennem etkisi meydana getirebilir. Psikiyatri Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Alper Evrensel, tatile büyük beklentilerle çýkan, iþinden memnun olmayan ve stresle baþa çýkamayan kiþilerin tatil dönüþü depresyonu yaþayabildiklerini söylüyor. Evrensel, Neþesizlik, isteksizlik, dikkat daðýnýklýðý, zevk alamama, rutin iþlerden bile sýkýlma ve enerjisizlik gibi belirtilerle bize gelen hastaya sebep sorgulamasý yaptýðýmýzda tatilden yeni dönmüþ olduklarýný ve üzerinden iki hafta geçmiþ olmasýna raðmen bu belirtilerde gerileme olmadýðýný belirliyoruz diyor. Ýþinden memnun olmayanlar dikkat! Alper Evrensel, tatil boyunca gerçeklikten uzaklaþan kiþilerin, dönüþlerinde gerçekliðin acýsýný daha fazla hissettiklerini belirterek þu bilgileri veriyor: Tatil boyunca gerçeklikten ne kadar uzaklaþýlýrsa gerçekliðin acý verici etkisi o denli þiddetli olacaktýr. Mesafe açýldýðýnda ise uyum zorluklarý ortaya çýkacaktýr. Uyum becerisi yeterli olmayan kiþiler bu deðiþime adapte olamayýp depresyona sürüklenebilecektir. Tatilin kalitesi kadar tatil sonrasý iþ hayatýnýn kalitesi de bu uyum üzerinde etkili bir faktördür. Eðer kiþi iþinden memnun deðilse tatil sonrasý deðil her gün sabah uyanýp iþe gitmek zaten onun için çok çileli bir iþtir. Bu, tatil dönüþü çok daha büyük bir kâbus olacaktýr. Tatil süresince gerçeklikten kopmamak gerekir. Zira her güzel þey gibi tatilin de bir sonu vardýr. Her ne kadar bunu bilmek ve düþünmek tatil zevkini azaltýyor olsa da her zaman akýlda bulundurmak gerekir. Bu bilgi tatil sonrasýnda hayal kýrýklýðý yaþamayý azaltýr.

12 23 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE Zonguldakspor Nevþehir'de kampta Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan ve sezonun ilk maçýný deplasmanda Düzcespor ile oynayacak olan Zonguldakspor'un Nevþehir'de yaptýðý kamp çalýþmalarý baþladý. Pazartesi günü Nevþehir'e giden kýrmýzý-lacivertliler, kamptaki ilk antrenmanýný Salý günü yaptýlar. Kaldýklarý otelin tesislerinde ilk antrenmanýný yapan Zonguldakspor'lu futbolcular yeni sezon öncesi güç depoluyorlar. Kamp çalýþmalarýnýn çok iyi bir ortamda yapýldýðýný belirten Teknik Direktör Cahit Terzi, lige en iyi þekilde hazýrlandýklarýný söyledi. Darýca 10 numarasýný buldu Belediyespor'da durmak yok Darýca Gençlerbirliði, önemli bir yýldýzý daha kadrosuna kattý. Transfer çalýþmalarýný ara vermeden sürdüren Darýca G.B, Kocaeli Birlikspor'un baþarýlý futbolcusu Sinan Turan'ý kadrosuna kattý. Sarý yeþilli temsilcimizde 6 sezon boyunca forma giyen ve bu sezon takýmdan ayrýlan Yusuf Atay'ýn yerine transfer edilen Sinan Turan, yeni sezon Darýca G.B formasý giyecek. Transferin kesinleþmesinin ardýndan gazetemize açýklamalarda bulunan Darýca G.B Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Sinan Turan'ýn kalitesine güvendiðini ve Darýca G.B'ye çok þey katacaðýný belirti. Sinan'ýn PTT 1.Lig ve 2.Lig'de kendisini ispatlamýþ önemli bir oyuncu olduðunu kaydeden Ýncedal, transferin hem Sinan için hem Darýca G.B camiasý için hayýrlý olmasýný diledi. Darýca G.B'nin yeni transferi Sinan Turan'ýn Cuma günü Darýca G.B kampýna katýlacaðý öðrenildi. 20 OYUNCU YER ALIYOR Kastamonuspor 1966'nýn ikinci etap kampýnda yer alan isimler ve mevkileri þöyle: Hasan Sürmeli (Kaleci), Emre Aydýn (Kaleci) Eray Hüdaverdi (Defans), Ceyhun Elmas (Orta saha), Müslüm Aydoðan (Defans), Taner Arý (Defans), Osman Alptekin (Saðbek), Bedri Evren (Saðbek), Süleyman Moroðlu (Orta Saha), Ergin Kangal (Orta Saha), Ýbrahim Çýdamlý (Orta Saha), Tansel Ekingen (Forvet), Melih Vardar ( Forvet), Faruk Öcal (Defans), Salim Uzun (Orta Saha), Uður Yanýkdemir (Orta Saha), Cabir Çoþar (Orta Saha), Fatih Selimhan Solmaz (Solbek), Aykut Sarýdoðan (Orta Saha), Uður Çelik (Orta Saha). Sezon hazýrlýklarýný Çorum'da sürdüren Çorum Belediyespor dünü yaptýðý çift antrenmanla noktaladý. Hazýrlýklarýný Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yaptýðý antrenmanlarla sürdüren Çorum Belediyespor günün ilk antrenmanýný 10.00'da gerçekleþtirdi. Sabah gerçekleþtirilen antrenmanda bütün futbolcular hazýr bulunurken, Teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolcularýna zaman zaman uyarýlarda bulundu. Antrenman öncesinde futbolcularýyla kýsa bir toplantý yapan Sayhan, gelecek sezon sahaya koyacaklarý oyun tarzýný futbolcularýna anlattý. Günün ikinci antrenmaný ise 17.00'de baþladý. Akþam antrenmanýnda da bütün futbolcular hazýr bulunurken, Kýrmýzý-Siyahlýlar taktik çalýþmayý sürdürdüler. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve yardýmcý antrenörler nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmanda Sayhan, futbolcularýndan oyunu sýkýþýk bölgenin dýþýna çýkartmalarýný ve kaleyi gördükleri anda golü düþünmelerini istedi. Oyunun geniþ alanlara açýlmasýný isteyen Sayhan, futbolcularýndan göze hoþ gelen futbol ortaya koymalarýný istedi. Yasin Yücel Kastamonu'nun Bolu kampý baþladý sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta mücadele temsil edecek olan Kastamonuspor 1966 dün Bolu'da ikinci etap kamp çalýþmalarýna baþladý sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta ilimizi temsil edecek olan Kastamonuspor 1966 dün Bolu'da ikinci etap kamp çalýþmalarýna baþladý. Bolu Nov Otel'de kampa giren temsilcimiz ilk antrenmanýný saat 17.30'da gerçekleþtirdi. Kýrmýzý-siyahlýlar bugün itibariyle çalýþmalar günde çift antrenman olarak sürecek. Temsilcimizin ikinci etap kamp çalýþmasý 30 Temmuz'da sona erecek. ÝLK MAÇ KOZAN BELEDÝYESPOR ÝLE Kastamonuspor 1966'nýn ikinci etap kamp çalýþmalarýnda 3. Lig'de mücadele edecek olan üç takýmla hazýrlýk maçý oynayacak. Temsilcimiz ilk hazýrlýk maçýný 23 Temmuz'da Kozan Belediyespor ile ikinci hazýrlýk maçýný 26 Temmuz'da Adliyespor ile üçüncü hazýrlýk maçýný ise 29 Temmuz'da Silivrispor ile oynayacak. Ýkinci etap çalýþmalarýnýn ardýndan üçüncü etap kampý da Bolu'da yapýlacak. Kastamonuspor 1966 üçüncü etap çalýþmalarýný da Bolu Koru Otel'de gerçekleþtirecek. Temsilcimiz üçüncü etap çalýþmalarýnda da dört hazýrlýk maçý yapacak. Körfez Ýskenderunspor'un Nevþehir kampý devam ediyor Spor Toto 3. Lig 3. Gurubunda mücadele eden Körfez Ýskenderun Spor'un 15 günlük Kamp çalýþmalarý Teknik Direktör Ramazan Silin nezaretinde Nevþehir Avanos Yýltok tesislerinde devam ediyor. Daha önce 4 futbolcuyu renklerine baðlayan Körfez Ýskenderun Spor, 4 futbolcuyla daha sözleþme imzaladý. Turuncu Mavililer kamp kadrosuna dahil ettiði 6 futbolcuyla da önümüzdeki günlerde sözleþme imzalayacak. Hatay temsilcisi Körfez Ýskenderun Spor'un kamp kadrosunda eski ve yeni tüm futbolcular bulunuyor. Körfez Ýskenderun Spor kulüp Baþkaný Kazým Aydýn yaptýðý açýklamada, "Yeni sezon öncesi 15 günlük kamp çalýþmalarýmýz Nevþehir Avanos Yýltok otelinde devam etmektedir. Daha önce 4 futbolcuyu renklerimize baðlamýþtýk. Bu günde Kahramanmaraþ Spor'dan Soner Özdemir, Hatay Spor'dan Ömer Kýzýldað, Tavþanlý Linyit Spor'dan Fýrat Bingöl, Manisa Belediye Spor'dan da Tugay Pýnar ile sözleþme imzaladýk. Þu ana kadar transfer ettiðimiz 8 futbolcuyla da 2 yýllýk sözleþme imzaladýk. Kamp kadrosuna dahil ettiðimiz 6 futbolcuyla da önümüzdeki günlerde sözleþme imzalayacaðýz" KÖRFEZ ÝSKENDERUN SPOR'UN HAZIRLIK MAÇLARI Körfez Ýskenderun Spor Teknik Direktörü Ramazan Silin'in verdiði bilgilere göre, Turuncu Mavililer 15 günlük kamp esnasýnda 26 Temmuz - 3 Aðustos tarihleri arasýnda 4 hazýrlýk karþýlaþmasý yapacak. Manavgat start verdi Spor Toto 3. Lig'de mücadele edecek olan Manavgatspor, hazýrlýklarýna kendi tesislerinde baþladý. Futbolcular, Sportif Direktör Kamil Atalay, antrenörler Ýsmail Kýsa ve Can Güçer ile kaleci antrenörü Cevdet Bilgin gözetiminde ilk antrenmanýný yaptý. 31 Temmuz'a kadar kendi tesislerinde sabah ve akþam olmak üzere günde çift idman yapacak olan Manavgatspor, 1 Aðustos'ta Nevþehir'de 15 günlük kampa girecek.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Zonguldak ta Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR ı Kocaeli nin ardından 11. durağı olarak Zonguldak a ulaştı. Uğur Mumcu Kavşağında bulunan TIR, Zonguldaklı vatandaşlar ile buluşuyor. Bodrum

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı