Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Antibiyotik'te 58. sýradayýz"

Transkript

1 Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga Kömür Ýþletmelerinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, 120 iþçinin yerüstünde çalýþmak üzere 1 Aðustos itibariyle iþe alýmýnýn planlandýðýný, 280 iþçi ile çalýþmalarýna devam ettiklerini, yerüstü kömür madeninde çalýþan iþçi sayýsýnýn 400'e ulaþacaðýný belirtti. 23 TEMMUZ 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ 7 DE Hitit Gýda Veli Paþa Haný Þubesine yüzde 25 indirimli kapanýþ Hitit Gýda Veli Paþa Haný Þubesi binanýn kültürel varlýk olarak kullanýlacak olmasý nedeniyle kapatýlacak. Firma yetkilileri Hitit Gýda Veli Paþa Haný Þubesini kapatmalarý nedeniyle tüm ürünlerde büyük indirim yapacak. 5 TE Antibiyotik'te 58. sýradayýz Dr. Cahit Baðcý Öðretmenevi tadilattan geçecek Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Akýlcý Antibiyotik Kullanýmý Deðerlendirme Toplantýsýnda konuþan Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýsmail Yücel, Bakanlýðýn saðlýk politikalarýnýn özellikle insan odaklý yaklaþýmlarla tüm hýzýyla devam ettiðini söyledi. Saðlýðý korumaya yönelik akýlcý antibiyotik kullanýmý gibi çok önemli bir konuda Çorum'da yapýlan toplantýnýn organizasyonun da emeði geçen herkese teþekkür eden Yücel, "Ýlimizde gerçekleþtirilen bu toplantýnýn hekimlerimiz, saðlýk çalýþanlarýmýz ve halkýmýza son derece yararlý olacaðýný düþünüyorum. 6 DA Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel Kaçak su tespiti ile yýllýk 1,5 milyon ton su tasarrufu Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor. Yapýlan planlý ve programlý kayýp-kaçak tespit çalýþmalarý esnasýnda Ata Caddesi, Baðcýlar, Ýbrahim Çayýrý, Kapaklý 2. Cadde ve Küçük Sanayi Sitesi içme suyu þebekesinde bulunan su kaçaðýna anýnda müdahale edildi. 3 TE AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Öðretmenevine yapýlacak tadilat projesinin ihale sürecinin baþlatýldýðýný açýkladý. Baðcý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi:"2015 yýlý baþýnda Maliye Bakanlýðýnca temin edilen 5 milyon TL ödeneðin harcama planý içinde... 3 TE "Memurlarýn kýlýk kýyafet ile deðerlendirilmesi çaða uygun bir davranýþ deðildir" Meteoroloji'den sýcak hava uyarýsý! Biçerdöverle hasatta dane kaybýna dikkat! Alaca Ziraat Odasý, ilçe merkez ve köylerindeki çiftçilere danýþmanlýk hizmeti sunmaya aralýksýz þekilde devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açýklama yapan Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz " Ýlçemizde hasat dönemine girmiþ bulunuyoruz. 6 DA Hayati Çam BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlan genel seçimlerde yüksek seçim kurulunun aldýðý karar gereðince sandýk baþlarýnda görevlendirilecek baþkan ve üyelerin siyasi partiler tarafýndan memurlarýn listeleri verildiðini hatýrlatarak "Bu durum ise açýkça memur siyasetin içerisine çekilmiþtir. 4 TE Meteoroloji Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada sýcak hava uyarýsýnda bulunuldu. Açýklamada "Çorum'dan güzel anýlarla ayrýlýyorum" Antalya Vali Yardýmcýlýðýna atanan Çorum Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a veda ziyaretinde bulundu. 9 DA Çorum'da en yüksek hava sýcaklýðýnýn 35 derece olmasýnýn beklendiði ifade edildi. Mustafa Çaðdaþ 3 TE Ticaret, Sanayi ve Ýstihdam Günleri Fuarý açýldý Ticaret, Sanayi ve Ýstihdam Günleri Fuarý düzenlenen törenle dün açýldý. Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar ve Sergi "Doðu, ümmet bilincinden uzaklaþtýrýlmak isteniyor" Akýncýlar Derneði Ýl Baþkaný Mustafa Çaðdaþ yaptýðý açýklamada, "Suruç' da ki patlamalar dikkatle takip edilip iyi analiz edilmeli. 3 TE Kompleksinde yapýlan açýlýþ töreni Çorum Belediyesi Mehteran Bölüðünün konseriyle baþladý. 7 DE Fatih Lisesi'nin ilk mezunlarý buluþtu Fatih Lisesi'nin ilk mezunlarý Rüstem Eren Parký'nda düzenlenen "Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý Buluþmasý"nda bir araya geldiler. 4 DE Çeltikte nematoda dikkat! Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, çeltik üretiminde verimi ve kaliteyi etkileyen zararlýlardan birisinin çeltik beyaz uç nematodu olduðunu ifade ederek bu konu da saha araþtýrmasý yaptýklarýný belirtti. 2 DE

2 2 AJANDA Ýmsâk : 03: Güneþ : 05:22 Öðle : 12:54 Mostar Köprüsü'nün açýlýþý (2004) - II. Meþrutiyet'in ilâný Ýkindi : 16:48 (1908) - Erzurum Kongresi Akþam : 20:14 (1919) - Hatay'ýn Anavatana katýlmasý (1939) Yatsý : 21:54 Yapýlmayan ve yerine getirilmeyen sözde hayýr yoktur. Fatih Lisesi'nin ilk mezunlarý buluþtu Ahmed bin Kays Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri SABRET Cahit KÜLEBÝ Sen petekte bir gömeç bal gibisin! Renksin yazdan kýþtan, tazeliksin bahardan. Yapraklarda dolaþan serin bir rüzgarsýn ki Her gün eser durursun hafýzamdan. Ellerin var beyaz güller gibi küçücük, Mutlak kalbin tomurcuklardan pembe! Sanki yeþil yaylalardýr gözlerin Alnýmda ter ve kuvvetsin iþimde. Ben kanadý kýrýk bir kuþ deðilim Döner birgün gurbet ellerde kalan Sabret neþem, sabret þarkým, sabret sevdiðim, Sabret kalbi tomurcuklardan pembe olan. Fatih Lisesi'nin ilk mezunlarý Rüstem Eren Parký'nda düzenlenen "Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý Buluþmasý"nda bir araya geldiler. Türkiye'nin dörtbir yanýnda önemli görevler ifa eden çok sayýda mezunun aileleri de buluþmaya katýldý. Çeþitli nedenlerle buluþmaya katýlamayan Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý ise gönderdikleri mesajlarla arkadaþlarý ile bayramlaþma imkaný buldular. Uzun yýllar sonra biraya gelerek eski günleri yadeden mezunlar yaklaþýk 5 saat süren buluþmanýn ardýndan toplu hatýra fotoðrafý çektirdi. 27 yýl sonra gerçekleþen buluþmada hasret gideren eski arkadaþlar organizasyonun daha kapsamlý olarak geleneksel hale getirilmesi kararý aldý. Fatih Lisesi 1988 Mezunlarý Buluþmasýna; 24 TV Haber Koordinatörü Recep Mert, Etap Halý Sahibi Mesut Doðan, Üst Düzey Yönetici Zafer Bahadýr Saraç, Avukat Filiz Yaðýz Mert, Çorum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüðü Memuru Yýldýz Kýlýçarslan Merzifonlu, Kýrýkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cavit Demiral, Cumhurbaþkanlýðý Hukuk Ýþleri Baþkaný Veysel Bektaþ, Kýrýkkale Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Op. Dr. Mustafa Boyabatlý, Üst Düzey Yönetici Mehmet Öztürk, AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Eski Baþkaný Avukat Haþim Ahlatçý, Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müdürü Yakup Batuhan Giraz, KTÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Koçak, AK Parti Çorum Eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ziraat Bankasý Demetevler Þube Müdürü Hulusi Küreli, Emekli Astsubay Alim Ayanoðlu, Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Temel Eðitim Þubesi Memuru Zekeriya Babaoðlu, A Kalite Mutfak Limited Þirketi Sahibi ve MHP Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Kurtbaþ, Çorum Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zeki Babaoðlu, Ekonomi Bakanlýðý Hazine Müsteþarlýðý Koruma Güvenlik Þube Müdürlüðü Grup Amiri Ekrem Güzel, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Uzmaný Ýsmail Yalçýn, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Týbbi Sekreterleri Þefi Ali Baþak, ÇANBENSAN A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Hakan Hatipoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Çorum Ýl Müdürlüðü Öðretmeni Veysel Demiral ve Kuntay Hacýlar Pazarý Sahibi Ýlhan Kuntay. YÝTÝK Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Ýnþaat Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Zekeriya Keleþ. Baba adý: Zihni ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7181 2,7181 EUR 2,9712 2,9719 STERLiN 4,2481 4,2512 2,1956 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Çeltikte nematoda dikkat! Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, çeltik üretiminde verimi ve kaliteyi etkileyen zararlýlardan birisinin çeltik beyaz uç nematodu olduðunu ifade ederek bu konu da saha araþtýrmasý yaptýklarýný belirtti. Ülkemizde 35 ilde çeltik tarýmý yapýldýðýný ev ancak yoðunlukla sýrayla Edirne, Balýkesir, Samsun, Çorum, Çankýrý, Sinop, Çanakkale, Tekirdað, Kastamonu, Diyarbakýr, Bursa ve Ýçel illerinde yapýldýðýný dile getiren Gül, "Ýlimizde yaklaþýk 80 bin dekar alanda ekim yapýlmaktadýr. Çeltik üretiminde verimi ve kaliteyi etkileyen zararlýlardan biriside çeltik beyaz uç nematodudur. Ülkemiz çeltik alanlarýnda sorun olan çeltik beyaz uç nematodunun tanýmý, yayýlýþý ve zararý, ekonomik önemi, mücadelesi ile tespit ve teþhis çalýþmasýna yönelik deðiþik yýllarda araþtýrma yapýlmýþtýr. Bu araþtýrma ilimizi de kapsamýþtýr" Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada çeltikte bulaþma kaynaðýnýn tohum olduðunu vurgulayan, "Tohumluk ekildiðinde nematodlar aktif hale gelir, gövde ve yapraklarda büyüme noktasýna doðru hareket eder. Çeltik beyaz uç nematodu, hassas bitkilerin sap, yaprak ve çiçek organlarýnda beslenir. Zarar görmüþ çeltik bitkisinde kardeþlere ait yapraklarýn uç kýsmýnda 3-5 cm mesafede beyazlaþma olur. Biçimsiz ve çimlenme potansiyeli düþük taneler elde edilir.çiftçimiz erken dönemlerde genellikle çinko ve magnezyum eksikliði ile karýþtýrmaktadýr. Çeltik beyaz uç nematodu Türkiye'de ilk kez 1995 yýlýnda saptanmýþtýr. Yapýlan bir çalýþmada Çorum'da çeltik ekim alanlarýndan alýnan numunelerde yaklaþýk %16 oranýnda bulaþýklýk tespit edilmiþtir. Çeltik beyaz uç nematodu ile bulaþýk bir tarlada %60'ý bulan verim kaybý ve %30'a varan randýman kaybý olabilmektedir. Sonuç olarak çeltik üretiminde bulaþýklýk söz konusu olduðunda verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkilediðini göstermektedir. Zarar durumu ekilen tohumlardaki nematod yoðunluðu ve bitkinin geliþme dönemindeki özellikle sapa kalkma sürecindeki iklim faktörlerinden etkilenmektedir. Yani bu günler hassas günlerdir. Önemli ekonomik kayýplara yol açan Çeltik beyaz uç nematodunun Osmancýk, Dodurga ve Kargý ilçelerinde ekili alanlarda mevcut olup olmadýðý ile ilgili cumartesi ve pazar günü saha çalýþmasý yaptýk. Yapýlan saha çalýþmasýnda gezilen parsellerde göz ile görülebilen herhangi bir etmene rastlanmamýþtýr. Bu durum ilimiz tarýmý için sevindiricidir. Çiftçimizin ekimden önce tohumluðun 3 saat soðuk suda ve müteakibinde 60 derece sýcak suda 15 dakika bekletmesi ilimizde nematodun görülmemesi anlamýna gelecektir" þeklinde kaydetti. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Kaçak su tespiti ile yýllýk 1,5 milyon ton su tasarrufu Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor. Yapýlan planlý ve programlý kayýp-kaçak tespit çalýþmalarý esnasýnda Ata Caddesi, Baðcýlar, Ýbrahim Çayýrý, Kapaklý 2. Cadde ve Küçük Sanayi Sitesi içme suyu þebekesinde bulunan su kaçaðýna anýnda müdahale edildi. Çorum Belediyesinin içme suyunda ki kayýp-kaçakla mücadelede etkili olduðunu söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Belediyemiz Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, planlý ve programlýyaptýðý kontroller sýrasýnda Küçük Sanayi Sitesinde su kaçaðý tespit etti. Son sistem arýza tespit ve tamir ekipmanlarý ile çok hýzlý bir þekilde kaçaða müdahale edildi. Toplamda bir kaç saat içerisinde içme suyu þebekesini tekrardan kullanýma açarak vatandaþlarýmýzý maðdur etmeden arýzayý giderdik" Son yýllarda barajlardaki su seviyesinin düþtüðüne ve yer altý su kaynaklarýnýn azaldýðýna dikkat çeken Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Adýyaman'da terör örgütü PKK tarafýndan gerçekleþtirilen saldýrýya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Adýyaman'da terör örgütü PKK tarafýndan gerçekleþtirilen saldýrýda Jandarma Uzman Onbaþý Müsellim Ünal þehit olurken, iki askerimiz de yaralandý. Þehidimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna, silah arkadaþlarýna ve milletimize baþ saðlýðý, yaralý askerlerimize de acil þifalar diliyoruz" "Son yolculuðuna uðurlanan þehidimizin acýsý yüreklerimizi yakmýþ, milletimizi üzmüþtür" diyen Lafcý, "Birlik ve beraberliðimizden rahatsýz olan terör örgütünün saldýrýsýný þiddetle tel'in ediyoruz. Ülkemizdeki istikrar, güven ve huzur ortamýný hedef alan bu saldýrýlarýn hedefine ulaþmasýna, milletimizin saðduyu ve basireti izin ver- Alper Zahir, sözlerine þunlarý ekledi: "Ýçme suyu þebekesindeki kayýp-kaçaklarýn tespit ve tamir iþlemleri için yaklaþýk bir yýl önce aldýðýmýz son teknoloji ile donatýlmýþ su þebekesi kayýp kaçak aracýmýz sayesinde, 46tane kayýp-kaçak tespiti yapýp arýzalarýný giderdik. Kaçak tespiti yapýlan þebekelerin yýlda yaklaþýk 1,774,944ton su geçirme kapasitesine sahip olduðunu belirledik. Bu da teknolojik arýza tespit araçlarýna yapmýþ olduðumuz yatýrýmýn kendisini amorti ettiðini ve parasal kaynaklarýmýzý da en iyi þekilde kullandýðýmýzý gösteriyor. Ayrýca içme suyu þebekelerinden boþa akarak yer altý sularýna karýþacak olan kayýpkaçaklarý tamir etmekleönemli bir tasarruf saðladýk. Bu sayede Çorum'un içme suyu kaynaklarýna da katkýda bulunmuþ olduk" þeklinde kaydetti. SU TEMÝNÝ VE DAÐITIM SÝSTEMÝ PROFESYONEL OLACAK Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, þehrin nüfusunun ve gelir düzeyinin yükselmesi ile birlikte içme ve kullanma suyu ihtiyacýnýn ve kalitesinin karþýlanmasýna yönelik çeþitli çalýþmalar yürüttüklerini vurguladý. Su þebekesinin kontrolü ve izlenmesi amacý ile Scada sistemi için proje çalýþmalarýna baþlandýðýný ifade eden Zahir, "Yüksek verimli pompalar kullanýlarak az enerji tüketilmesi için Eskice, Saðmaca, Konaklý ve Pýnarbaþý pompa istasyonlarýmýzý yenileyeceðiz. Vana ve vantuzlarý yenileriyle deðiþtireceðiz. Ölçmeyen yönetemez prensibi ile çalýþýyoruz. Kuyu ve kaynaklarýmýzdan alýnan sular debimetreler ile takip edilecektir. Amacýmýz içme suyunun musluklara þebekede en az kayýpla ulaþmasýna saðlamaktýr. Yeni temiz su kaynaklarý üretirken mevcut þebekedeki su kayýplarýn azaltýlmasýn ne derece önemli olduðunu iyi biliyoruz. Bir damla suyun servet sayýlacaðý günlere yaklaþýrken su temini ve daðýtým sistemini profesyonelleþtirmek için çalýþmalarýmýz devam ediyor" ifadelerini kullandý. "Her türlü terörü, teröristi ve destekçilerini lanetliyoruz" Hacý Nuri Lafcý meyecektir. Kimden gelirse gelsin, destekçisi kim olursa olsun, her türlü terörü, teröristi ve destekçilerini lanetliyoruz. Terörün her türlüsü terör, teröristin de her türlüsü teröristtir. Kim bir terör örgütünden ve mensuplarýndan medet umar, onlarla iþbirliðine giderse milletimiz bu þer odaklarýný asla affetmeyecek, her daim karþýsýnda olacaktýr. Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinde meydana gelen saldýrýda hayatýný kaybedenler de terörün aramýzdan aldýðý canlar arasýndadýr. Kayýplar arasýnda kýyaslama yapmak, acýlarý yarýþtýrmak kimseye fayda saðlamaz. Terörle topyekün ve kararlýlýkla mücadele ederek, terör örgütleri ve mensuplarýna imkân ve ortam verilmemelidir" ifadelerini kullandý. Öðretmenevi tadilattan geçecek Mustafa Çaðdaþ Akýncýlar Derneði Ýl Baþkaný Mustafa Çaðdaþ yaptýðý açýklamada, "Suruç' da ki patlamalar dikkatle takip edilip iyi analiz edilmeli. Bugün baktýðýmýzda görünen en büyük kumpasýn doðuda kardeþliðimize vurulmak istenen darbenin yaný sýra, orda yaþayan muhafazakar kesimin alanýný daraltýp, bölgeyi ümmet bilincinden uzaklaþtýrma ve ýrkçýlýk tabanlý faþist bir kutuplaþmaya götürme maksadý taþýmaktadýr" Örneðin bu patlamalardan sonra doðuda muhafazakar tabanlý esnafýn iþ yerlerinin taþlanmasý ve çeþitli saldýrýlara maruz kalmalarýnýn kardeþlerimize indirilmek istenen bir darbe olduðunu kaydeden Çaðdaþ, "Ülkemizde kutuplaþmayý sürükleyip AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý Öðretmenevine yapýlacak tadilat projesinin ihale sürecinin baþlatýldýðýný açýkladý. Baðcý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi:"2015 yýlý baþýnda Maliye Bakanlýðýnca temin edilen 5 milyon TL ödeneðin harcama planý içinde Öðretmenevi tadilatý, Ortaköy Sosyal Tesisi, Bayat Adliyesi, Köy Okullarýna spor ve oyun alaný düzenlemesi ile Saðlýk Ocaklarý ve saðlýk evlerinin bakým, onarýmý ve tarýmsal sulama projelerinin desteklenmesi ile Toyhane, Çatak ve Ýncesu Köyleri köprülerinin yapýmý kararlaþtýrýlmýþtý. Bu çerçevede Öðretmenevi tadilatý projesinin Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan yapýmý için ihale süreci baþlatýlmýþtýr. Ýhale sürecinde ilave ödenek ve tefriþat ve donaným ihtiyaçlarý için de Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan 500 bin TL ödenek talep edilmiþ olup, talep yakýn takibimizdedir. Ýhale süreci ile paralel olarak ek ödenek sorunu da çözülecek ve ilimiz modern bir öðretmenevine kavuþturulmuþ olacaktýr. Ýhale kapsamýnda öðretmenevinin ýsý yalýtýmý, mantolama, çatý ve asansör yenileme, yeni bir lokanta ve düðün salonu ve oda tefriþatlarý yapýlacaktýr. Hayýrlý olmasýný dilerim." "Doðu, ümmet bilincinden uzaklaþtýrýlmak isteniyor" Dr. Cahit Baðcý devletin güvenirliðini zedelemek isteyen þer odaklarý bir yandan PKK eliyle muhafazakar Kürtlere saldýrýrken diðer yandan da ÝÞID eliyle çeþitli gruplara bombalý saldýrý düzenleyerek devlet bütünlüðünün hiçe sayýldýðý çeþitli þer odaklarýna hizmet eden sürekli kavga ve fitneyi körükleyecek terör örgütlerinin kumpasýna itilmek istenmektedir. Bizler sivil toplum kuruluþlarý olarak bu alçakça yapýlmýþ planlarý yýkabilecek ve halka kardeþliði ve birliðimizi anlatabilecek en güçlü organlardan biri olmalýyýz. Bu kardeþlik bilinciyle hareken eden Kürdüyle, Türküyle, Arabýyla, Lazýyla, Çerkeziyle Bektaþisiyle birlik mesajlarý vermemiz ve bu þer odaklarýna dur dememiz gerekir bu gün deðilse ne zaman bizler asýrlardýr bu coðrafyada birlik de yaþayan kardeþler ve halklar topluluðuyuz bizim sorunlarýmýz sadece bizleri alakadar ederken birlik deliðimizi öyle göstermeliyiz ki bütün toplumlar bundan ibret alýp dersler çýkartýrken baþta siyonizm olmak üzere bütün þer odaklarý karþýlarýnda yeniden Çanakkale direniþini gerçekleþtirebilecek etin týrnaktan ayrýlmadýðýný Anadolu'da bir insanýmýzýn caný yandýmý tüm insanlarýmýzýn canýnýn yandýðýný ibreti alem için göstermeliyiz" þeklinde kaydetti. Çaðdaþ açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Bugün ülkemizin etrafýný çevirmiþ çýyan sürüleri Ukrayna'dan Irak'a, Suriye'den Mýsýr'a kadar sinsi emelleri uðruna halklarý birbirine düþürerek bu alçakça planlarýný baþarýyla sahneye koymuþlardýr. Yunanistan'daki krizin en büyük sebebi baþta Kýbrýs sorunu olmak üzere Yunanistan'ýn müdahil olabileceði konularda onu dizginlemek ve arzý mevut topraklarýnýn projelendirilmesinde Ýsrail karþýtý yunan hükümetlerini tek baþýna biçare býrakmaktýr. Bu nefret tohumlarýný atan günümüz dünyasýnýn leþ kargalarý býrakýn Ýslam ümmetini tarihin birçok safhasýnda görüldüðü üzere kendi inançlarýndan olan Hýristiyan Ortadoks veya Katolik olanlara bile acýmamaktadýr. Bu ehemmiyetle bir kez daha bütün sivil toplum kuruluþlarýna düþünce, rengine bakmadan birlikte hareket etmeye ve fikir alýþveriþine davet ediyoruz. Unutmayýnýz ki ayný gemideyiz ve gemi karadan çok uzak kurtulacaksak hep beraber boðulacaksak yine hep beraber olacaktýr çünkü bu zalimlerin kirli emelleri baþarýya ulaþýrsa hiçbir kardeþimizin gözünün yaþýna veya düþünce tarzýna bakmayacaklardýr ve aðýtlar her evden Kürtçe, Türkçe, Lazca, Arapça yükselecektir."

4 4 "Memurlarýn kýlýk kýyafet ile deðerlendirilmesi çaða uygun bir davranýþ deðildir" BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlan genel seçimlerde yüksek seçim kurulunun aldýðý karar gereðince sandýk baþlarýnda görevlendirilecek baþkan ve üyelerin siyasi partiler tarafýndan memurlarýn listeleri verildiðini hatýrlatarak "Bu durum ise açýkça memur siyasetin içerisine çekilmiþtir. Bir baþka husus ise hangi sendikanýn hangi siyasi partinin yan kuruluþu olduðunu artýk saðýr sultan bile bilmektedir. Siyasi partilerin ziyaretlerinde de bunu açýkça görülmektedir. Sosyal medyada da örneklere rastlanmaktadýr. Memura siyaset yasaðý fiiliyatta uygulanmamaktadýr" Sendikalarýn aldýklarý karar gereði "Kamu Kurum Ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk Ve Kýyafetine Dair Yönetmeliðe" uymama kararý alýndýðýný ve isteyen memurun sakal býrakmakta isteyenin kot pantolonu giymekte olduðunu ve bir çok memurun yönetmeliðe uymadýðýný dile getiren Çam, "Memurlar gerek siyasi düþünce, gerekse kýlýk kýyafeti ile deðerlendirilmesi çaða uygun bir davranýþ deðildir. Memur çalýþmalarý ile deðerlendirilmelidir. Ýnsan Haklarý Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasýna Ýliþkin Sözleþme'ye ek 12 Numaralý Protokolünde " Ayrýmcýlýðýn genel olarak yasaklanmasý 1. Maddesinde ; 1. Hukuken temin edilmiþ olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ýrk, renk, dil, din, siyasi veya diðer kanaatler, ulusal ve sosyal köken, ulusal bir azýnlýða mensup olma, servet, doðum veya herhangi bir diðer statü bakýmýndan hiçbir ayrýmcýlýk yapýlmadan saðlanýr. 2. Hiç kimse, 1. paragrafta belirtildiði þekilde hiçbir gerekçeyle, hiçbir kamu makamý tarafýndan ayrýmcýlýða maruz býrakýlamaz." hükmü ile yine Anayasamýzýn 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanýþma ve adalet anlayýþý içinde, insan haklarýna saygýlý, Atatürk milliyetçiliðine baðlý, baþlangýçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir." denilmektedir. Mevzuatta yasaklayýcý, kýsýtlayýcý ve uygulamada yer almayan mevzuatlarýn çaða uygun olarak deðiþtirilmesi ve yenilenmesi anayasamýzda belirtilen hukuk devleti gereðidir" ifadelerini kullandý. Hayati Çam Gül'den parkta hizmet serzeniþi Vücudumuz yapay tatlandýrýcýlar ile gerçek þekeri ayýrt edemiyor. Ancak yapýlan çalýþmalar gösteriyor ki yapay tatlandýrýcýlar diyabet hastalýðýndan pankreas kanserine kadar birçok hastalýða yol açabiliyor. Yapay tatlandýrýcýlarýn zararlarý hakkýnda uyarýlarda bulunan Anadolu Saðlýk Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmaný Özge Yüksel yaptýðý açýklamada, "Amerikan kongresi sakarin içeren besin maddelerinin etiketlerine 'bu ürün laboratuvar hayvan deneklerinde kansere yol açtýðýna karar verilen sakarin içermektedir' ve 'bu ürünün kullanýlmasý saðlýðýnýza zarar verebilir' ibaresinin yazýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Ýngiltere'de yapýlan çalýþmalarda ise aspartamýn kanserojen etkisinin olduðu iddia edilmiþtir" Hayatýndan þekeri çýkaramayan diyabet hastalarýnýn þeker alýmýný sýnýrlandýrmak veya kilo vermek isteyen bireylere kalorisi düþük tatlý sunmak amacýyla verilen yapay tatlandýrýcýlar, vücut tarafýndan þeker gibi kabul ediliyor ve insülin salgýlanmasýna yol açýyor. Vücutta insülin salgýlanmasýnýn ardýndan hipoglisemi yani kan þekeri düþüklüðü meydana geliyor. Hipogliseminin daha fazla yeme ihtiyacý doðurarak insülin direncine sebep olduðuna dikkat çeken Anadolu Saðlýk Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmaný Özge Yüksel, "Yeni yayýnlanan Necati Gül araþtýrmalarda tatlandýrýcýlarýn mide ve yemek borusunda yer alan tat alýcýlarýný etkilediði ve pankreasýn insülin salýnýmýný arttýrdýðýný gösteriyor. Yapay tatlandýrýcýlar bu sebeplerinden dolayý daha fazla yeme ihtiyacýný uyandýrýyor ve kilo alýmýný arttýrýyor" þeklinde kaydetti. Yüksel, yapay tatlandýrýcýlara iliþkin araþtýrmalarýn devam ettiðini dile getirerek, ulusal kanser enstitüsü ve diðer kurumlara göre aspartam ve diðer onaylanmýþ yapay tatlandýrýcýlarýn kanser veya diðer durumlara neden olabileceðini gösteren saðlam bir bilimsel kanýt bulunmadýðýnýn altýný çiziyor. HAZIR GIDA TÜKETÝMÝ OBEZÝTEYE YOL AÇIYOR Ýçerisinde fazla miktarda tuz, þeker, yað ve kafein içeren hazýr gýdalar konusunda uyarýlarda bulunan Yüksel, "Hazýr gýdalarýn fazla tüketilmesi obezite baþta olmak üzere baþta birçok saðlýk sorununu da beraberinde getiriyor. Ayrýca hazýr gýdalara dayanýklýlýðý arttýrmak için eklenen bazý katký maddeleri Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, parklar bulunan kafelerde daha kaliteli hizmet verilmesi gerektiðini belirtti. Yaptýðý yazýlý açýklamada, "Çorum gibi illerde ailenizle dýþarý çýkýp yapabileceðiniz çok da bir þey yok. En fazla ailenizi alýp parkta çay içebilirsiniz. Ayrýca misafiriniz gelmiþse bu durumu söylemiyorum bile. Ya Gazi Caddesini bir aþaðý bir yukarý gezersiniz yada bir parkta oturup çay içebilirsiniz. Önceki akþam böyle bir gündü. Misafirlerimizle Gazi Caddesinde kýsa bir gezintinin ardýndan Yunus Emre Parkýna oturduk. Semaver çayý söyledik. Semaver geldi. Otursun diye beklerken (çayý yeni demlenmiþtir zannederek) çocuklar geldi. Servis elemanýndan fazla bardak istedik. Servis elemaný fazla bardak getiremeyeceðini, yasak olduðunu söyledi. Mutlaka istememiz durumunda her bir bardak için 1 lira ücret ödeyeceðimizi söyledi. Yanýmda misafirlerim olduðu için hiçbir þey söylemeden getirmesini söyledim. Çay servisi yapmak için çayýn demlenip demlenmediðine bakmak istedim. Ne ile karþýlaþayým. Çay daha önce demlenip eski çay servis yapýlmýþ. Çay af edersiniz abdest suyu gibi. Hiç kimse çay içemedi. Kalkýp eve gittik. Þimdi bu yaþadýklarýmý ne ile ifade edersiniz. Çay içemediðimize mi? Misafirime rezil olduðuma mý? Ýlimizde bulunan bir iki parkýnda yüksek ücretle kiraya verilerek kiralayanýn bu kira parasýný çýkarmak ve kar etmek için yaptýðý uygulama ile vatandaþýn soyulmasýný, belediyenin hizmet anlayýþýný ve iþletme sahibinin ticaret anlayýþýný Çorum halkýnýn ve idarecilerimizin takdirine býrakýyorum" Saðlýðýnýz yapay tatlandýrýcýlarýn tehdidi altýnda Özge Yüksel de duyarlý bireylerde alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebiliyor" ifadelerini kullandý. Yüksel, hazýr gýdalarda bulunan renklendiricilerden bazýlarýnýn astým ve deri döküntüsü yaptýðýna, aroma arttýrýcýlarýn ise baþ dönmesi ve çarpýntýya sebep olduðuna dikkat çekiyor. KÝMLER YAPAY TATLANDIRICI VE HA ZIR GIDALARDAN UZAK DURMALI Özellikle hamile ve emziren kiþilerin yan etkilerinden dolayý yapay tatlandýrýcý ve hazýr gýdalardan uzak durmasý gerektiðini söyleyen Yüksel, "Katký maddelerinin ve yapay tatlandýrýcýlarýn çocuklarda hiperaktiviteye sebebiyet verdiði araþtýrýlmaktadýr. Bu yüzden çocuklarýn hazýr gýdalardan, enerji içeceklerinden ve asitli içeceklerden uzak tutulmasý gerekmektedir. Böbrek hastalarý ve diyabet hastalarýnýn da hazýr gýdalardaki þeker ve tuz miktarýndan dolayý besin etiketlerini dikkatlice okuyarak tüketmeleri önerilmektedir" þeklinde kaydetti. "Saldýrýlar ülkemizin huzurunu bozmaya yöneliktir" Þanlýurfa Suruç Ýlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önünde meydana gelen intihar saldýrýsýnýn ülkemizin birlik, beraberlik ve huzurunu bozmaya yönelik olduðunu belirten TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Suruç'taki hain saldýrýyý ve terörün her türlüsünü lanetle kýnýyoruz. Patlamada onlarca vatandaþýmýz hayatýný kaybederken, 100'den fazla yaralýnýn olmasý hepimizi derinden üzmüþtür. Hayatýný kaybedenler için acýmýz sonsuzdur. Bu saldýrýlar ülkemizin birlik, beraberlik ve huzuruna yöneliktir. Ülkemizdeki huzur ortamýnýn devamý için saðduyumuzu korumalýyýz. Bu hain saldýrýyý yapanlarý devletimiz, en kýsa zamanda adalete teslim edecektir. Terör saldýrýlarýnda hayatýný kaybedenlere rahmet, ailelerine ve sevenlerine baþsaðlýðý, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyorum" Fevzi Apaydýn Deðerli okuyucularým; Her insan kendi çapýnda bir deryadýr ama maalesef çoðu da dereden boþa akan sonrada iþlenmediði için kumlarýn arasýnda kaybolan su gibidir. Derenin baþýnda su vardýr ama sonunda kuraklýk çekilir. Yazý yazmak, aný yazmak ise tabiri caizse selin önünden odun kurtarmak gibidir. Kurtarýlamayan odunlar denize sürüklendiði gibi yazýlmayan, paylaþýlmayan bilgiler, anýlar da ölümle beraber topraða sürüklenir ve maalesef hiç olur. YAZILARIM ÝÇÝN Bu baðlamda yazýlarýmýn, þiirlerimin belki hiç bir ilmi deðeri yoktur. Hatta imla hatasý çoktur. Ama doðaldýr, samimidir ve herkesin anlayacaðý dildendir. Baþka bir lisanla Çin malýdýr... Köydeki Ahmet emmi de anlar, þehirdeki Ahmet Bey'de. Lakin her yazýmýn mutlaka bir müsebbibi vardýr. Okumaya baþlayan film seyreder gibi sonunu merak edip býrakamaz. (okuyucu mesajý) Yazdýklarýmý genelde ya bizatihi yaþamýþýmdýr ya þahit olmuþumdur ya da sohbet esnasýnda duymuþumdur. Araþtýrmalarýma göre Türkiye'de gerek sivil savunma, gerek çevresel güvenlik, gerekse depremler, yangýnlar, kazalar, hayatýn içinden olaylar, örf ve adetler vs. yönüyle bu tarzda sürekli makale - þiir yazan, bu kadar seminer, konferans veren ÝKÝNCÝ BÝR KÝÞÝ yoktur. Çünkü bu farklý bir gözlem ve emek ister. Bu nokta da benim en büyük þansým mazide köylerin sýkýntýsý, bugün de þehirlerin rahatlýðý ve milli eðitim gibi büyük bir camianýn içerisinde sürekli gezen, (18 yýlda, Ýlilçe-köyler dâhil kapýsýndan girilmeyen okul kalmayan) gören ve gördüðünü de yorumlamaya çalýþan bir yapýya sahip olmamdýr. Ünlü bir yazarýn dediði gibi; ''Heybeniz dolu ise çok ta mütevazý olmaya gerek yoktur. '' Müslüman gururlu olur ama asla kibirli olmaz. Çünkü gönüllülük esasýna göre yapýlan bu tür faaliyetler reklam deðil idrak edebilenler için FARKLI BÝR DEÐERDÝR. Vaktinde kadri kýymeti bilinmelidir. (Önemli bir kurumun baþýndaki profesör hocamýzdan, yazýlarýmý beðenerek takip etmeye çalýþtýðýný farklý gazetelerde yayýmlanmasýnýn hoþuna gittiðini duymam, 80 küsur yaþýndaki Metin Aþkýn hocamýzýn 'yavrucuðum gazetede ilk önce senin yazýný okuyorum, dua ediyorum, sakýn býrakma yaz. Çünkü bu konularý yazan yok' diye telefon etmesi, eski valilerimiz Nurullah Çakýr ve Sabri Baþköy beylerin ve bazý vali yardýmcýlarýmýzýn, bürokratlarýn Çorum'dan ayrýldýktan sonra da olsa gittikleri yerde çalýþmalarýmdan - yazýlarýmdan övgüyle bahsetmeleri beni fevkalade memnun etmektedir.) Ýnsanlarýn ekseriya beklenti içerisinde olduðu günümüzde, bazý dostlarýn (!) ''acaba Mahir Hocanýn uzun vade de amacý nedir? Ýþi gücü yok durmadan yazýp çiziyor.'' (Reklamýný yapýyor(!)'' diye düþünmesi, ''Ameller niyetlere göredir' sýrrýnca keseyi hanemizden pervasýzca harcamasý gayet normaldir. Lakin '' Kimileri afaki konuþur - kimileri de beklentisiz iþ yapar / Alýnan gýyabi dualar, kalbi teþekkürler, gücümüze güç katar'' Neticeyi kelam, yapýcý eleþtiriye daima açýk ama ön yargýlý keseden harcamaya þiddetle hayýr diyorum... Rahmetli babamýn ''Oðlum okumayý býrakma. Ýþini en iyi yap. Kimsenin iþine karýþma ama kimseyi de iþine karýþtýrma'' öðüdünü rehber edinmiþ. Üstat Necip Fazýl'ýn, Abdürrahim Karakoç'un kitaplarýyla büyümüþ, Akif Dedemizin ifadesiyle, kuru fasulye yemeye razý olduktan Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný sonra her zaman 'rahat olurum' demiþ, Mustafa Taþçý, Etem Erkoç, A. Ozulu, Ýsmail Tuncer, Mustafa Balcý, Metin Aþkýn, Selami Sönmez, Muharrem Meral gibi deðerli hocalarýn öðrencisi olma þerefine eriþmiþ ve örnek almýþ olarak âcizane çalýþmalarýmýz inþallah mesleðimizin zekatý olur dedik. Bunun yanýnda belki arzu edilen þekilde sahalarda görünemedik. Ama dünden bugüne hüsnü niyetle basýnda kalemimizle, sosyal medyada paylaþýmlarýmýzla, seminerlerde - konferanslarda dilimizle belki on katý - yüz katý kayda deðer mesaj verebildiðimize inandýk. Bu arada, ''HERKES görmek istediði cepheden BAKAR Kendince göremeyince de içinden kuruntu yapar'' Bilinciyle gelen mesajlarý, isimsiz yaptýðýmýz anketleri arþiv dünyamýzda sakladýk... * MAKALE VE ÞÝÝRLERÝM DÜN- DEN BUGÜNE: Hâkimiyet, Merhaba, Manþet, Kent, Yýldýz, Çorum Haber, Çorum Gazetesi, Dost Haber, Osmancýk Haber, Alaca Birlik gazetelerinde; Yaylahaber, Osmancýk Gündem, Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði, Osmancýk Belediyesi, Osmancýk Haber, Defter K, Mihrap Haber, Din Diyanet, Lider Haber, Antoloji.com, Haber Türk sitelerinde; sosyal medya da ve ayrýca alýntý yapýlarak birçok internet sitesi ve baþka illerdeki mahalli gazetelerde, bazýlarý ise ATV, STV, K-7, Kanal A, Haber 55, AKS gibi mahalli ve ulusal televizyonlarda yayýmlanmýþ ve yayýmlanmaya devam etmektedir. Zaman zaman eþ dost yazýlarýmýn her gazete yerine tek bir gazetede yayýmlanmasýný tavsiye etmektedir. Ama ben buna karþýyým. Çünkü benim yazýlarým dini deðil, siyasi deðil, kiþisel hiç deðil. A'dan Z'ye herkesi ilgilendirecek toplumsal yazýlar. Dolaysýyla hiçbir þahsi karþýlýk beklemeden, noktasýna virgülüne dokunulmadan yayýmlayacak her basýn organýna belki ihtiyaç halinde bir cümle mesajým iþe yarar da can mal, örf-adet kurtulmasýna vesile olabilir o da mesleðimizin zekâtý olur niyetiyle arz etmekteyim. O da Bu noktada zaman zaman farklý kesimlerden teþekkür mesajlarý, telefonlarý alýnca uygulamamýn ne kadarda doðru olduðunu düþünüyorum Sonu hayrola Herkese kalbi selam ve saygýlarýmla (Görüþ ve önerilerinizi bekliyorum: )

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı