MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR"

Transkript

1 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun tarih ve 2014/6072 sayılı kararı ile kararlaştırılan Manisa Büyük Şehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere tarihi itibariyle kurulan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, 3305 sayılı kanunun değişik 23. Maddesi hükmü gereği su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurlarının boşaltılması işlemlerine ilişkin hizmetleri ile ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre tespit edileceğini ve tespit edilen bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir. Kapsam MADDE 2-.Bu Yönetmelik, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün görev ve yetki alanı içerisinde kalan abonelere götürdüğü, her türlü hizmetin bedeli, teminat ve yaptırımları ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE tarihli 2560 sayılı İSKİ Kanunu Tanımlar MADDE 4- (1).Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a. MASKİ: Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nü b. İdare : MASKİ Genel Müdürlüğü nü c. Genel Kurul : MASKİ Genel Kurulunu ç. Yönetim Kurulu : MASKİ Yönetim Kurulunu d. Genel Müdür: MASKİ Genel Müdürünü e. Abone : MASKİ ile hizmet sözleşmesi yapan gerçek veya tüzel kişiyi f. Sözleşme: MASKİ ile abone arasındaki su satış şartlarını belirleyen gerçek ve tüzel kişiler ile imzalanmış akittir. g. Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesi. ğ. Şebeke: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleri h. Priz: Abonenin bağlantı noktasındaki ana vana ı. Kolon: Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemi. i. Sayaç: Abonenin kullandığı su miktarını ölçmeye yarayan cihaz j. Kapama Aparatı: Su kapatma işlemine yarayan aygıt k. Sayaç Kutusu: Sayacın içinde muhafaza edildiği kutu l. İç Tesisat: Sayaçtan sonraki bina iç teçhizatıdır. Aboneler, bu tesisatı istedikleri kimseye masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırabilirler. Aboneler bu tesisatın iyi bir halde bulundurulmasından ve su zayiatından mesuldürler. Sayacın kaydettiği su, abone veya aboneler tarafından sarf edilmiş sayılır. m. Kaçak Su Kullanma: Abone olmaksızın İdare ye ait su taşıyan borulardan veya yeraltı suyu kaynaklarından herhangi bir teknik düzenle su alma işidir. n. Usulsüz Su Kullanma: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanma veya kullandırmasıdır. o. Fesih: İdare ile abone arasındaki sözleşmenin ortadan kaldırılarak aboneliğin iptali işlemidir. ö. Şube Yolu: Şebeke ile bina arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır. p. Kanalizasyon Şebeke Hattı: Atıksu parsel hattı sonundan başlayan kanalizasyon şebekesi ile devam eden, terfi istasyonu, arıtma tesisi, deşarj kanalına kadar atıksu taşıyan tesis ve sanat yapılarından oluşan birbirleri ile bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki boru ve baca sistemleridir. 1

2 r. Atıksu Parsel Hattı: Kanalizasyon C parçası veya bacasından atıksu şube yolunun bağlandığı parsel bacası arasındaki atıksu taşıyan hattır. s. Atıksu Şube Yolu: Atıksu parsel bacasından abonenin binasının duvarına kadar olan kısımda atıksu taşıyan borular ve bacalardır. ş. Kanalizasyon Bağlantı Hattı: Kanalizasyon şebeke hattından abonenin mülkiyet sınırına (bina duvarı) kadar olan Atıksu parsel hattı ve Atıksu şube yolunu kapsayan atıksu taşıyan borulardır. t. Atık su: Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder. u. Evsel Atık su: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaç ve kullanımları neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sulardır. İşletmelerin, küçük sanayi sitelerin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır. ü. Atık su Kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten konut, endüstri kuruluşu zirai alanlar, iş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, otel, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonu, fabrika, atölye, benzinlik, imalathane vb. yapıları ifade eder. v. Atık su bağlantısı: Atık su kaynaklarının ürettiği atık suları parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen ya da geçirilecek ve Su ve Kanalizasyon müdürlüğünce belirlenecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, ana kanala bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde olan kanallardır. y. Parsel Baca: Atık su deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek amacıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerdeki tretuvarda ve parsel içindeki atık su bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır. 1. Parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde minimum 100x100 cm. iç ebadında olacaktır. 2. Derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyonun derinliği ile orantılı olarak değişkendir. 3. Kapakları her an açılabilecek durumda olacaktır. z. Kontrol Bacası (Muayene Bacası): Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletmesi amacıyla içine insan girebilecek kesitte, fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş yâda edilecek olan kanal bacalarıdır. aa. Pompa Şartı: Parselin cephe aldığı yol veya yollardan Atık su bağlantısının yapılacağı müdürlük tarafından belirlenecek en uygun tabi akışlı deşarj kolundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen yada edilecek binanın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir rögarda toplanacak atık suların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla Atık su kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilir. bb. Alıcı Ortam: Kanalizasyon şebekeleri veya kolektörlerin taşıdığı atık suların kanun, yönetmelik, yönerge ve teknik usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir. cc. Atık su Çukuru (Fosseptik) : Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki Atık su kaynaklarının ürettiği atık suların toplandığı, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz olarak fen ve sanat kaidelerine uygun parsel içerisinde inşa edilmiş haznelerdir. çç. Kanal Kot Tutanağı: İdare tarafından inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol/yollardaki kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerin olduğu yazılı belgedir. dd. Mükellef: Gayrimenkul un gerek mülkiyet ve gerekse diğer ayni haklarına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. ee. Vekil: İdare ye müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırabilecek derecede kanuni olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir. ff. Ortak Kullanım Alanları: Bahçeli nizamdaki yapı ve tesislerde parsel içerisindeki yeşil alanlar ile bu alanlardaki su tesisatları dâhil olmak üzere binalardaki merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makine dairesi, sığınak, kömürlük, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, toplantı odası, müştemilat vb. hacimlerin dıştan dışa brüt toplam inşaat alanıdır.(m 2) gg. İşyeri: Dükkân, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuvar, otel, motel, lokanta, süper market, hiper market, spor kompleksleri, oto 2

3 yıkama istasyonları, benzin istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın, sauna vb. ticari hizmet üretim yerlerini ifade eder. hh. Arıtma Tesisi: Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önlem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile kurduğu/işlettiği veya kirletici kaynaklardan müdürlük tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir. ıı. Tasfiye: Abone hesabındaki borçların abone alacaklarından (idareye verilen teminatlar) düşülerek, mahsup yapılarak sözleşmenin sona erdirilmesidir.(yönetmeliğin eski ıı maddesi) ii.kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87 ve 88. Maddeleri gereği bir programa göre yapılacak kanalizasyon yatırımları ile Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hallerinde, bu tesislerden faydalanacak gayrimenkullerin sahiplerinden alınan bedeldir. İKİNCİ BÖLÜM ABONE TÜRLERİ ve ABONE GRUPLARI Abone Türleri MADDE 5- (1). Abone türleri aşağıda belirtilmiştir. a) Su ve Atıksu Abonesi: İdarenin hem su hem de kanalizasyon hizmetinden birlikte yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ve atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır. b) Su Abonesi: İdarenin sadece su hizmetinden yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır. c) Atıksu Abonesi: İdarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan abonedir. Bu tip abonelere atıksu tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır. Abonelerin Gruplandırılması ve Tarife uygulaması MADDE 6- (1). Uygulanacak tarifeler itibariyle abone grupları aşağıda belirtilmiştir. a) Mesken(konut) Tarifesi Uygulanacak Aboneler 1. Barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve atık su üreten, 2. Meskenlere ait ortak mahallerde su tüketen ve atık su üreten, 3. İndirimli mesken abonelerinde su tüketen ve atık su üreten. 4. Resmi kurum ve ibadethane lojmanlarında su tüketen ve atık su üreten. b) İşyeri(Ticarethane) Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek ve sanatın icra edildiği yerler ile sanayi kuruluşları ve ticari hizmet üreten yerlerde su tüketen ve atık su üreten aboneler. c) Resmi Daire Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Genel ve katma bütçeli kamu kurum ve kuruluşları ile Resmi statüde olan bankalara ait aboneler. d) Resmi ve Özel Okul Tarifesi uygulanacak Aboneler: Genel ve Katma bütçeli kurumlara bağlı her dereceli resmi ve özel okul aboneleri e) İnşaat(Şantiye) Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Yapı ruhsatı belgesine istinaden şantiye bina, ihata duvarı vb. yapımlarda kullanılmak üzere su verilen aboneler. f) İndirimli Mesken Tarifesi Uygulanacak Aboneler: 1.Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar. 2. Şehit eşleri, yetimleri yoksa anne veya babası sıfatı ile aylık bağlanmış olanlar. 3. Engelli oranı %40 ve üzerinde bulunan 18 yaş ve üzerindeki(18 yaş altındakilerin de aynı adreste ikametgâh eden vasilerine) engelli kişilere ait abonelere sayılı Kanuna tabi olan Fakir ve Yaşlılık aylığı kapsamındaki 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişilere, yeşil kartlılar ile hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmayan fakir ilmühaberi getiren, meskende bizzat ikamet eden ve su aboneliği üzerinde olan abonelere. -Yukarıda 1, 2, 3 ve 4. Maddelerdeki abonelere; müstakil sayaç takılı olan yalnız bir abone için su bedelinde MASKİ Genel Kurulunun belirlediği oranda indirim uygulanır. -Aynı meskende birden fazla engelli var ise her engelli için, kademe aralığı genişletilerek su bedelinde indirim uygulanır. -Yukarıdaki koşullara uyan aboneler sadece bir abonelik için indirimden yararlanabilirler. g) Umumi Yerlere Ait Aboneler: 1. Ticari gayesi olmayan ve kamunun kullanımına sunulan ibadethaneler ile park, bahçe, mezarlık, sokak çeşmesi ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere su verilen yerlere ait abonelerdir. 3

4 2. Bu yerlerden su ve atık su ücreti alınıp alınmayacağı İdarenin yetkisindedir. 3. Bu yerlere su bağlanması için İdarenin uygun görüşü alınır. h) Park Bahçe Tarifesi uygulanacak Aboneler: 1. Yeşil alanların korunması bu tür yerlerin bakımının teşvik edilmesi amacıyla su kullanılan yerlere ait abonelikler. 2. Bu yerlerde tüketilen sulardan atık su alınmaz. ı) Hamam Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Şehrimizde bulunan tarihi eser vasfında olan ve hamam olarak faaliyette bulunan yerlere ait aboneliklerdir. i) Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi Uygulanacak Aboneler: 1. MASKİ su hizmetlerinden yararlanmayıp, kendi imkânları ile kuyu vb. yerlerden elde ettikleri suyu kullanıp, atık su üreten özel ve tüzel kişilere ait aboneler. 2. Su hizmetlerinden yaralanmayıp, kendi imkânları ile kuyu suyu kullanıp atık su üreten özel ve tüzel kişiler, İdare ye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. j) Geçici Aboneler: İdare nin sorumluluk alanı içinde geçici süre ile faaliyet gösteren sergi fuar, sirk, panayır ve geçici ticaret( karpuz tezgâhı) vb. gibi geçici seyyar yerlere ait aboneler. k) Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Aboneler: 1. Kamu yararına faaliyet gösteren vakıf, dernek ve hayır kurumları ile bunların bina ve tesisleri (ticari amaçlarının olmadığını belgelemeleri kaydı ile). 2. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar ve özel eğitim kurumları. 3. Ticari gayesi olmayan dernek ve vakıflar tarafından eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan yurt, kurs, pansiyon, hizmet binası ve tesisleri. 4. Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları. 5. Amatör spor kulüplerine ait abonelikler ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen lokal ve tesisleri 6. Siyasi parti ve şubelerinin hizmet binaları. 7. Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek üzere sergilendiği yerler ile kültür ve kültürün gelişimine hizmet etmek amacıyla kurulmuş konferans, opera, tiyatro sergi vb. etkinliklerin yapıldığı yerler. l) Turistik Tesis Abonesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen, Turizm Yatırım Belgesi ve Turizm İşletme Belgesi bulunan yatırım ve işletmelere ait abonelikler. - Tek Bağımsız birime bir su abonesi verilir. Bağımsız birimde iki ayrı abone tipinden su kullanmaya ihtiyaç duyan gerçek ve tüzel kişiler; kullanacakları abone tiplerinden yüksek olanı üzerinden tarifelendirilir. - İdare, ihtiyaç durumuna göre yeni abone grupları belirleyebilir.(geri dönüşüm suyu abonesi, ham su abonesi, ibadethane, halk çeşmesi, mezarlık çeşmesi, bedelsiz işletilen umumi wc ler vb. gibi) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TARİFE TESPİT ESASLARI Tarife tespit esasları MADDE 7- Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde rol oynayan iki ana faktörden birincisi, İdare giderleri ile amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları dikkate alınarak tespit edilir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır. a) İdare Giderleri: 1. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Isıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları ile kimyasal malzeme ve büro malzemesi alımları ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım onarım ödemelerini, telefon, haberleşme ve kira giderlerini, düşük değerli veya kullanım ömrü bir yılın altında olan ekipmanlar için yapılan harcamalardır. 2. Personel Giderleri: Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ile İş Kanunu'na göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini ve sosyal güvenlik kurumları, devlet primi giderlerini kapsar. 4

5 3. Sermaye Giderleri: Bütçe kanunu ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıl veya daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını ifade eder. Büro ve işyeri mefruşatı avadanlık, taşıt, iş makinesi, yayın alımları, menkul sermaye üretimi sürecinde kullanılan ham-maddedeler ile ara mallar ve mamul malların alım giderleri ile projelerin fizibilitesi ve kontrollüğü için müşavir firma ve kişilere yapılan ödemeler ile gayri maddi hak alımları gibi masraf kalemlerinden meydana gelir. b) Amortismanlar Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. 1.Yatırım kredilerinin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır. Tesislerin iyileştirilmesi ve aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri de hesaba katılır. 2.Tarifelerin belirlenmesindeki ikinci ana faktör; üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarıdır. 3. Su satış miktarının tahminine; gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TARİFE ÇEŞİTLERİ ve TARİFENİN YAPISI MADDE 8- (1). Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 4 grupta toplanır. 1. Su satış tarifesi, 2. Atık su tarifesi, 3. Hizmet ve teminatlar tarifesi, 4. Yaptırımlar tarifesi. 1-Su satış tarifesi MADDE 9- (1). Abone gruplarına göre hazırlanan su satış tarifesi; İdare giderleri, amortismanlar, ıslah ve tevsii giderleri dikkate alınarak, MASKİ Genel Kurulunca su ücret tarifesinde belirlenir. (2). İdare su tasarrufunu teşvik etmek ve israfı önlemek amacıyla kademeli tarife uygulamaları yapabilir. Gerekli kademe aralıkları, uygulama zamanı ve tarifelerin tespiti MASKİ Genel Kurulunun onayı ile uygulanır. (3). İşyeri, inşaat abonelerinin su kullanım amaçlarının ticari olduğu göz önüne alınarak bu tip abonelere uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilir. 2-Atık su tarifesi Kullanılmış suların uzaklaştırılması MADDE 10-(1). Su ve Kanalizasyon müdürlüğünün su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan aboneler, tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atıksu bedeli ödemekle yükümlüdürler. (2). Tüketilen beher m³ su üzerinden alınan atıksu bedeli, 8. Madde de sayılan İdare giderleri ile amortisman giderleri dahil, kanalizasyonla ilgili miktarının nasıl hesaplanacağı belirtilen tahmini su satış miktarına bölünmesiyle bulunur. (3). İşyeri abonelerin atıksuları, kanalizasyon tesislerine ve boşaltıldıkları çevreye daha zararlı olduğundan ve kirlilik oranına göre bu suların uzaklaştırılması daha yüksek maliyeti gerektirdiğinden bunların atıksu bedeli, konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir. Şebeke suyu haricinde su kullanan atıksu aboneleri MADDE 11- (1). Şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile kuyu vb. yerlerden elde ettikleri suyu, kullanıp kanalizasyona atan özel ve tüzel kişiler de, türlerine göre atıksu bedeli ödemek durumunda olduklarından, İdare ye müracaat ederek abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. (2). Bu tür abonelerin atıksu tüketimi, su kaynağının çıkışına takılan sayaçla ölçülür. İdare'nin vereceği süre içinde sayaç takmayan aboneler, sayaç takılıncaya kadar İdare tarafından yapılan atıksu miktarı tespitini kabul etmiş sayılırlar. 5

6 (3). Kuyu suyu bulunup da kullanmayan aboneler, İdare'ye müracaat ederek kuyu aboneliğini iptal ettirmedikleri sürece, tahakkuk edecek atıksu bedelini ödemek zorundadırlar. (4). Sayaç olmayan yerlerde atıksu miktarının tespiti, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır. a) Konut abonelerinde, ayda 15 m³ su tüketildiği, b) Konut dışı abonelerde, çalışan insan sayısı, aboneliğin özellikleri, emsal abonelerin tüketimleri veya varsa daha önceki şebeke suyu sarfiyatı gibi ölçüler dikkate alınarak atıksu tahakkukuna esas alınacak tüketim miktarı bulunur. Kanal bağlantısı olmayan aboneler MADDE 12- (1). Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. (2). Atıksu üretimi olan kişi ve kuruluşlar, aboneliklerinin bulunduğu cadde veya sokaktan kanalizasyon şebekesi geçtiği halde, kanalizasyona bağlantı yapmamaları halinde, kanalizasyon hattına atıksu bırakanlar gibi, yürürlükteki tarifeye göre atıksu bedeli ödemekle yükümlüdürler. (3). İnşaat halindeki yapılardan atıksu bedeli alınmaz. (4).Kanalizasyon şebekesi bulunmayan, fosseptik kullanan parsellerden atıksu bedeli alınmaz, bu parsellerdeki vidanjörle fosseptik çekim ücreti MASKİ Genel Kurulunca su ücret tarifesinde belirlenen bedel üzerinden abonelerden tahsil edilir. (5). Su aboneliği olmasına rağmen su ihtiyacını genel olarak sondaj ile karşıladığı tespit edilen parsellerin bulunduğu alanda kanalizasyon şebekesi mevcut olmayıp fosseptik kullanıyor ise söz konusu parsellerden atıksu bedeli alınmaz, bu parsellerdeki vidanjörle fosseptik çekim ücreti MASKİ Genel Kurulunca Genel Müdürlük Ücret tarifesinde belirlenen bedel üzerinden abonelerden tahsil edilir. Ayrıca söz konusu parsellere yönetmeliğin 43. Maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. 3-Hizmet ve Teminatlar Tarifesi Vidanjör Ücreti MADDE 13-(1) Atık suları kanalizasyon şebeke hattına bağlı olmayıp, fosseptik çukurunda biriktiren taşınmazların Atık suları vidanjör araçları ile taşınması ve bertaraf edilmesi ücreti, her yıl MASKİ Genel Kurulunca su ücret tarifesinde belirlenir. (2) MASKİ ile yapılmış boşaltım protokolü hükümlerince MASKİ den çalışma ruhsatı almış özel vidanjör ile çekimi yapılan fosseptiklerin Atıksu Arıtma Tesislerine deşarj ve bertaraf ücreti; MASKİ Genel Kurulunca Genel Müdürlük Ücret tarifesinde belirlenen bedel üzerinden tahsil edilir. Kanal Açma Aracı Ücreti MADDE 14- Atıksu şube yolu ve atıksu parsel hattında herhangi bir nedenle tıkanan atıksu abonelerinin hattı, kanal temizleme aracı ile açılır. Kanal açma aracı ücreti, her yıl MASKİ Genel Kurulunca Genel Müdürlük Ücret tarifesinde belirlenir. Kanalizasyon-Yağmursuyu Bağlantısı Zemin Tahrip Tarifesi MADDE 15- Yeni yapılacak Kanalizasyon Bağlantı Hattında ve kanalizasyon bağlantı hattı tamiratlarında çalışma yapılacak yerde meydana gelecek olan asfalt, kilit taşı, kaldırım ve muhtelif kaplamalarda oluşan tahribata ait masraflar; söz konusu tamiratları gerçekleştirecek ilgili idarece tahsil edilir. Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı: MADDE 16- (1).Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87 ve 88. Maddeleri gereği bir programa göre yapılacak kanalizasyon yatırımları ile Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hallerinde, bu tesislerden faydalanacak gayrimenkullerin sahiplerinden alınan bedeldir. (2).Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı; yeni inşaatlarda yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında dilekçe ve yapı ruhsatı ile yapılan başvuru sonrasında MASKİ Genel Kurulunca su ve kanalizasyon ücret tarifesinde belirlenen bedel müracaat sahiplerinden tahsil edilir. 6

7 (3).Mevcut kanalizasyon tesislerinin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hallerinde; Kanal Harcamalarına Katılım Payı, MASKİ Genel Kurulunca onaylanan Genel Müdürlük ücret tarifesinde belirlenen bedele göre bu tesislerden faydalanacak abonelerden tahsil edilir. (4).Atıksu Bedeli; Çevre ve Orman Bakanlığının Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atıksu Tarifelerinin Belirtilmesine Yönelik Kılavuz doğrultusunda hesap edilen ücret abonelerden tahsil edildiği takdirde ayrıca Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı alınmayacaktır. (5).Bu değer gayrimenkulün vergi değerinin %2 sini geçemez. (6).Bu değer aşağıdaki formülasyona göre hesaplanır. KP = (LxKBFxN)/2 KP = Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payı L = Tesislerden faydalanacak Gayrimenkulün Yola Nazaran Arsa Cephesi KBF = Gayrimenkulün faydalanacağı Kanalizasyon Hattının İller Bankası Birim Fiyatlarına göre 1 Metre fiyatı (Genel Müdürlük Ücret Tarifesinde Belirlenir.) A = Gayrimenkulün İnşaat Alanı N = Gayrimenkul Cinsi Katsayısı N = A/1000 (Konutlarda) N = A/625 (İşyerleri Küçük İşletme) N = A/333 (Fabrika Büyük İşletme) Su Hat İştirak Ücreti MADDE 17- İlk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere su hat iştirak bedeli tahsil edilir. Daha önce su almak üzere sözleşme yapmış kullanım yerleri için su iştirak bedeli alınmaz. Su iştirak bedeli, her yıl MASKİ Genel Kurulunca Genel Müdürlük Ücret Tarifesinde belirlenir. Sayaç Satış Ücreti MADDE 18- Abonelerin arızalı, çalışmayan ve ekonomik ömrünü doldurmuş sayaçları, İdare ye ait sayaç takılarak değiştirilmiş ise, sayaç ücreti her yıl MASKİ Genel Kurulunca Genel Müdürlük Ücret tarifesinde belirlenerek 2(iki) eşit taksitte tahsil edilir. Numarataj Ücreti MADDE 19- Su abone numaralarının yazıldığı plakalar, abonelere ücret karşılığında takılır. Numarataj ücreti MASKİ Genel Kurulunca Genel Müdürlük Ücret tarifesinde belirlenen miktar kadar tahsil edilir. Abone Sözleşme Ücreti MADDE 20- İdaremizle yapılan her abone sözleşmesinde MASKİ Genel Kurulunca Genel Müdürlük Ücret tarifesinde belirlenen miktar tahsil edilir. Kıymetli Evrak Tasdik Ücreti MADDE 21- Gerçek ve tüzel kişilerin; İdare miz arşivinde bulunan evraklarını talebi halinde, evrakların onaylanarak verilmesi ücrete tabidir. Kıymetli evrak tasdik ücreti her yıl MASKİ Genel Kurulunca Genel Müdürlük Ücret tarifesinde belirlenen miktar kadar tahsil edilir. Sayaç Muayene Ücreti MADDE 22- Doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla itirazda bulunan abonenin sayacı, Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliğine göre, ilgili Bakanlık teşkilatına muayene ettirilir. Muayene sonucu, aboneden sayaç sökme-takma ücreti ile ilgili Bakanlıkça belirlenen sayaç muayene bedeli, su ve atıksu faturasıyla birlikte, aboneden tahsil edilir. Sayaç sökme-takma Ücreti MADDE 23- (1). Çeşitli nedenlerle arızalanan, gövde mührü olmayan sayaçların yenisi ile değiştirilmesi İdare tarafından ücret karşılığı yapılır. Ücret miktarı MASKİ Genel Kurulu kararı ile uygulanır. (2). Ekonomik ömrünü doldurmuş ve 10 yıl süresi dolarak ayar için sökülmüş sayaçların tamir ettirilmeden yeni sayaç takan abonelerden sayaç sökme-takma ücreti alınmaz. 7

8 Su Keşif Ücreti MADDE 24- Gayrimenkulüne ilk defa su bağlatacak özel ve tüzel kişilere ait taşınmaza, su verilebilmesi için yerinde yapılan kontrol keşif ücretine tabidir. keşif ücreti olarak; MASKİ Genel Kurulunca Genel Müdürlük Ücret tarifesinde belirlenen ücret tutarı tahsil edilir. Kanal Keşif Ücreti MADDE 25- Gayrimenkulüne ilk defa kanal bağlatacak veya hattını yenileyecek özel ve tüzel kişilere ait taşınmazın, kanal bağlantısı için yerinde yapılan kontrol keşfi ücrete tabidir. Keşif ücreti; Genel Kurulca onaylanan Genel Müdürlük Ücret Tarifesinde belirlenen bedel üzerinden alınır. Tesisat ve Sayaç Yeri Muayene Ücreti MADDE 26- İlgili Kuruluşça onaylanmış projelere göre yapılan, kalorifer ve sıhhi tesisatlar ile müstakil binaların tesisatı ve sayaç yerleri muayeneye tabidirler. Muayene ücreti olarak; her bağımsız bina için MASKİ Genel Kurulunca ücret tarifesinde belirlenen ücret aboneden tahsil edilir. Su ve Kanal Bağlantı Ücreti MADDE 27- (1). İlk defa taşınmazına su ve kanalizasyon şebeke bağlantısı için müracaat eden taşınmaz sahiplerinden, MASKİ Genel Kurulu tarafından belirlenen ücret tutarı tahsil edilir. (2). Su kullanılmayacağı anlaşılan yıkılan ve virane binaların aboneleri iptal edilerek, yeniden abone olmak istendiğinde diğer ücretlerle birlikte su bağlantı ücreti de tahsil edilir. Su ve Kanalizasyon Branşman Yapım Bedeli MADDE 28- (1). Taşınmazlara yeni branşman hattı yapılması ya da yenilenmesi durumunda gerekli olan malzeme, kazı-dolgu ve işçilik ücretleri aboneye aittir. (2). Kanalizasyon bağlantı tarifesi: Atıksu şube yolu; atıksu parsel bacasından abonenin binasının duvarına kadar olan kısımda atıksu taşıyan borular ve bacalardır. Atıksu parsel hattı Kanalizasyon C parçası veya bacasından atıksu şube yolunun bağlandığı parsel bacası arasındaki atıksu taşıyan hattır. Atıksu şube yolu ve atıksu parsel hattı bağlantısı veya tamiri aboneye aittir. Şube yolu ve parsel hattı bağlantısı veya tamiri MASKİ tarafından yapılır ise MASKİ Genel Kurulunca onaylanan Genel Müdürlük Ücret Tarifesinde belirlenen bedel abone veya müracaat sahibine tahakkuk ettirilir. (3). Su şebekesi yenilenen bölgelerde, abone bağlantısının yapılmasında kazı, dolgu, su bağlantısı ve malzeme bedeli MASKİ Genel Kurulunca belirlenen miktar kadar aboneden tahsil edilir. (4). Kanal branşman hattı bedeli, kullanılan malzeme taşınmaz sahibine ait olup, işçilik, kazı, dolgu İdare tarafından yapılıp, bedeli MASKİ Genel Kurulunca ücret tarifesinde belirlenen miktar aboneden tahsil edilir. (5). Kanal veya su bağlantıları yapmak veya şebekeyi uzatmak durumunda olanlara, Genel Müdürlüğün imkanları dahilinde, mevcut iş makinelerinin saat ücreti Genel Kurulca onaylanan Genel Müdürlük Ücret Tarifesinde belirlenen bedel üzerinden alınır. Bu tarifenin tespit ve uygulamasında Genel Kurul yetkilidir. İdarece kullanılan malzeme ve işçilik bedelleri MADDE 29-(1). İdare'nin ambar ve depolarında bulunan malzemelerin (vana, rekor ve boru vs. ) şube yolu ve kolektör arızalarında kullanıldığında kullanılan malzeme ve işçilik bedeli MASKİ Genel Kurulunca belirlenen miktar kadar aboneden tahsil edilir. (2). Taşınmazın parsel bacalarına ait kompozit kapağının deforme olması nedeni ile idare tarafından yenisi ile değiştirilmesi ücret karşılığında yapılır. Kanalizasyon parsel baca kapağı ücreti günün rayiç bedellerine göre, MASKİ Genel Kurulunca belirlenir. Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onay Tarifesi MADDE 30- Atıksu Artıma Projesi onay ücreti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen ücret tarifesi üzerinden tahakkuk ettirilir. 8

9 Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Tarifesi MADDE 31- Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği esaslarına uygun endüstriyel Atıksu deşarj eden işletmelerden deşarj kalite kontrol ruhsatı belge bedeli Genel Kurulca onaylanan Genel Müdürlük Ücret Tarifesinde belirlenen bedel üzerinden alınır. Kirlilik Yükü Bedeli Tahakkuk Esasları MADDE 32- (1). Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Atıksıların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine ve uygun deşarj yapmadıklarının tespiti halinde kullanılmış suların uzaklaştırma bedeline ilaveten ilgili yönetmelik ve Atıksu Yönergesinde belirtilen esaslara göre ayrıca Kirlilik Yükü Bedeli alınır. (2).Endüstriyel nitelikte kullanılmış su oluşturan tesis ve işletmelerden ise ayrıca Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve Atıksu Yönergesinde belirtilen esaslara göre Kirlilik Yükü Bedeli alınır. Kirlilik Yükü Bedeli hesabında kullanılan b katsayısı (deşarj standartları üzerinde Atıksu deşarjı eden kuruluşların atıksularının arıtılabilmesi için uygulanacak (özel arıtma gerektiren) Atıksu arıtma bedeli (tl/m³); Genel Kurulca onaylanan Genel Müdürlük Ücret Tarifesinde belirlenen bedel üzerinden alınır. Su Teminat Bedeli MADDE 33- (1).İdare ile Sözleşme imzalayan her aboneden, kullanım yerinin değişmesi, abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde su ve atıksu tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak üç aylık tüketim bedelini karşılayacak kadar teminat bedeli, tarife grubuna göre MASKİ Genel Kurulunun her yıl su ücret tarifesinde belirlenen miktar kadar tahsil edilir. (2). Genel ve katma bütçeli Resmi daireler, genel ve katma bütçeli resmi dairelere bağlı resmi okullar ve kamu kurum ve kuruluşlarından teminat bedeli alınmaz. (3). Her yıl MASKİ Genel Kurulunca tarife gruplarına göre belirlenen teminat miktarı ile eskisi arasında oluşacak teminat farkının aboneye yansıtılıp yansıtılmayacağı konusunda, MASKİ Genel Kurulu yetkilidir. (4). Abone, eski taşınmazdaki abonesini adres değişikliği sebebi ile tahliye ederse 30 gün içerisinde müracaat ettiğinde teminatı; yeni taşınmazdaki abonesine teminat miktarına bakılmadan abone grubu aynı olmak koşuluyla fark alınmadan yeni abone sözleşmesine aktarılır. (5). Sözleşmenin feshi durumunda su ve atık su abonelerinden alınan teminat öncelikle abonenin ödenmemiş dönemlere ilişkin su borcuna mahsup edilir. Mahsup işleminden sonra teminat kalırsa kalan miktar aboneye iade edilir. (6). İdare ile abonelik ilişkisi kalmayan gerçek ve tüzel kişilere ait teminat bedelleri 10 yıllık zaman aşımından sonra irat kaydedilir. (7). Abone, su teminat bedelinden faiz talep edemez. 4-Yaptırımlar Tarifesi Tahsilâtın hızlandırılması MADDE 34- (1). Aboneler, tahakkuk eden su tüketim bedellerini, su tüketim bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemek zorundadırlar. (2). Borçlarını 2 tahakkuk dönemi sonunda ödemeyen abonelerinin borç miktarına bakılmaksızın suyu kesilir. (3). Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerin borçları yasal yollardan tahsil edilir. (4). Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerden (Resmi kurumlar hariç) 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunun 51. Maddesin de belirtilen oranlara göre, gecikme zammı tahsil edilir. (5). Takipli hale gelmiş su abonelerinin adlarına olan aboneliklerinin suyu, borç ödeninceye kadar kesilebilir. MADDE 35- Suyu açık olan bir aboneliğe yeni taşınanlar, İdare'ye müracaat ederek abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Aksi halde önceki abonenin ödenmeyen borçları kendisinden talep edilebilir. 9

10 MADDE 36- Aboneler, İdare ile yaptığı abone sözleşmesinin ilişiğini kesmeden aboneliği terk ederlerse, başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden sorumludurlar. MADDE 37- Tahliye nedeni ile suyu kapatılan aboneler, kesme endeksine kadar tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Aksi halde, yasal işlem yapılır. MADDE 38- Abone sözleşmesinin ilişiğini kesmeden başka bir yere taşınan aboneler, yeni taşındıkları yer için, İdare ile abone sözleşmesi imzalamak istediklerinde, tahliye ettikleri yerin abone sözleşmesini iptal ederek borçlarını ödemek zorundadırlar. MADDE 39- Taşınmaz maliki ve intifa hakkı sahibi kiracısının İdare ye abone olmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde taşınmaz sahibi veya intifa hakkı sahibi abone olmaksızın kullanılan her türlü su vs. borçlarından fiili kullanıcı ile birlikte müşterek ve müteselsilsen sorumludur. MADDE 40- Kullanmakta oldukları taşınmaza ait, su borcunu ödemeden başka bir yere taşınanlar; taşındıkları adresteki su aboneliğinin kendileri adına olup olmadığına bakılmaksızın yeni taşınmazın suyu kesilir, eski taşınmazdaki borcun ödenmesi halinde yeni taşınmazın suyu açılır. MADDE 41- Satış nedeni ile el değiştiren taşınmazda, abone olunmaksızın kullanılan her türlü su ve vs. borçlarından; satan ve satın alan müteselsilsen sorumludur. Satın alanın rücu hakkı saklıdır. Su kapatma ve açma ücreti MADDE 42-(1).Abonenin; Sözleşmeye, yönetmelik ve kanunlara aykırı davranışı nedeniyle İdarece suyu kesilir. Aykırılığın ortadan kalkması halinde kapatma-açma ücreti alınarak, abonenin suyu açılır. (2). Su kapatma-açma ücreti MASKİ Genel Kurulunca Genel Müdürlük Ücret tarifesinde belirlenir. Kaçak Su MADDE 43- (1). Abone olmaksızın İdare ye ait su dağıtım hattı, şube yolu hattından, kuyu veya kaynaktan boru döşeyerek, motor bağlayarak, şebekeyi delerek su temin etmek ve kullanmak, sayaç yerine boru takmak, kayıtsız sayaç takmak, abone olmasına rağmen İdare ye haber vermeksizin sayacı sökerek tüketim endeksini bozmak, sayacın tüketimini doğru olarak kaydetmesini önleyecek bir tertibat kurarak su temin etmek ve kullanmak, İdarenin kapatmış olduğu suyu açarak kullanmak, şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile İdare nin görev alanı içerisinde kalan yeraltı veya yerüstü kaynaklarından izinsiz ve ruhsatsız olarak su temin ederek atıksu üretmek, işlenmesi yasak olan fiillerden olup, aynı zamanda kaçak su olarak tanımlanır. (2). Yukarıda işlenmesi yasak olan fiilleri işleyerek kaçak su tüketenlerden, kaçak su bedeli olarak tahsil edilecek olan su ve atıksu kullanımının dışında ayrıca, her yıl, MASKİ Genel Kurulunca belirlenecek miktar üzerinden, maktu para cezası alınır. Kaçak Su Tespit Şekli MADDE 44- (1). Kaçak su kullananlar hakkında İdare görevlilerince tutanak tanzim edilir. (2). Aykırı fiilin tespiti, en az iki idare personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma neticesinde belirlenir. (3). Bu tutanakta aykırı fiilin şekli, varsa sayaç ve endeksi hakkında bilgi ve tespit edilen süre ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Kaçak bağlantının fotoğrafı ve inandırıcı belge ve deliller tutanak eki olmak üzere hazırlanır. (4). Tutanak 3 (üç) suret olarak tanzim edilir. İlgilinin imzası alınarak bir sureti ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzadan çekilmesi halinde bağımsız bölüme bırakılmakla bildirim tebligat yerine geçer. (5). Aykırı fiilin tespiti için tanzim edilen tutanak kaçak su kullanan gerçek ve tüzel kişiliklere, varsa aboneliğinin tespiti halinde aboneye tutulur. Kaçak kullanım yerinde, kaçak kullananın tespit edilemediği durumda adres e tanzim edilir. Adresteki kaçak kullanan kişinin 10

11 tespiti için yasal soruşturma yapılır. Yasal soruşturma sonucunda kaçak kullanan tespit edildikten sonra yönetmelik gereği kaçak su tarifesi ve MASKİ Genel Kurulu tarafından belirlenen maktu para cezası uygulanır. (6). Kaçak su kullanımın tespit edilmesinde, İdare nin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması esastır. (7). Abone kendisine kaçak tahakkukuna ilişkin tebliğ edilen faturaya kanıt ve belgelerle birlikte 7 (yedi) iş günü içerisinde itiraz edebilir. Bu itiraz İdare tarafından en geç 1 (bir) ay içerisinde sonuçlanır. (8). Kaçak su kullandığı tespit edilen abone kendisine tahakkuk ettirilen bedeli tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde ödemekle yükümlüdür. (9). Abonenin itirazını sonuçlandırıncaya kadar mağduriyetinin önlenmesi bakımından itiraza esas tahakkuk tutarı kadar teminat alınmak kaydıyla suyu açılır ve abonenin itirazı sonucunda haklı olmadığının tespit edilmesi durumunda, teminat mahsup edilir. Abonenin haklı olması durumunda ise, yeniden hesaplama yapılır. Kaçak su kullanma süresinin tespiti MADDE 45- (1). Sayaçlı tüketimde, sayacın endeksinin idarece uygun bulunması halinde, sayacın gösterdiği tüketim miktarı esas alınır. (2). Sayaçsız tüketimlerde, kira kontratı, yapının faaliyete geçtiği tarihi, son okuma tarihi, tutanak düzenleme tarihi, su kesme tarihi, doğal gaz ve elektrik kullanım bilgilerini gösteren belge veya İdare tarafından belirlenecek diğer tespit şekilleri de dikkate alınarak, kaçak su kullanım süresi tespit edilir. (3). 1 ve 2. fıkralardaki usullerle tespit edilemeyen hallerde, altı (6) ay kaçak su kullanıldığı kabul edilir. Kaçak olarak tüketilen su miktarının tespiti ve hesaplanması MADDE 46- (1). Kaçak su tespit edilen kullanım yerinde tüketilen su miktarının hesaplanmasında, a) Tüketimi doğru olarak kayıt eden bir sayaç varsa, sayacın gösterdiği tüketim miktarı esas alınır. b) Sayaç çalışmıyor ise, abonenin öncelikle ihtilafsız dönem olarak kabul edilen bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimleri esas alınarak aylık tüketim ortalaması üzerinden tespit edilir. Bir yıl öncesine ait tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa; tahakkuka bağlanmış son üç aylık ortalama tüketim esas alınarak tahakkuk ettirilir. c) Tüketimi kaydeden sayaç yoksa, meskenlerde her ay 15 m3, işyeri ve diğer abonelerde 20 m3 olmakla beraber İşyerinin büyüklüğü, kullanılan suyun rolü ve çalışan personel sayısı da esas alınarak tüketim bulunur. İnşaat abonelerinde 1m2 0.4,hazır betonlarda 1 m2 0.3 m3 su tüketeceği esasından hareketle kıyas usulü ile tahakkuk yapılır. d) Kaçak su kullanım bedeli; a, b ve c fıkralarında belirtilen şekilde tespit edilen kaçak su kullanım miktarı üzerinden, 38. madde de belirtilen kullanım süresine göre, ait olduğu abone gurubu esas alınarak hesaplanır. e) Kaçak su kullanımı, aynı aboneden veya abone olmaksızın aynı kişiler tarafından tekerrürünün tespit edilmesi durumunda kaçak su kullanım bedeli her tekerrürde tabi olduğu abone türüne ait tarifesinin ve MASKİ Genel Kurulunca belirlenen maktu para cezasının %50 fazlası dikkate alınarak tahakkuk ettirilir. Ölçümü Engelleme MADDE 47- (1).Sayaca müdahale ederek tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle su tüketiminin eksik veya hiç ölçülmeden yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan suyun geçirilmeden su tüketilmesidir. (2). İdare de kayıtlı su sayacının yerine İdarenin bilgisi haricinde su sayacı takmak, su sayacını kırmak, su sayacı yerine ara boru takmak, tesisata müdahale etmek, sayacı ters çevirerek su kullanmak, su sayacını tahrip ederek kullanılmayacak hale getirerek su tüketmek. (3). Yukarıdaki 1 ve 2 maddelerde aykırı fiili işleyen abonelere MASKİ Genel Kurulunca her yıl su ücret tarifesinde belirlenen maktu para cezası ile birlikte tespit edilen kaçak su bedeli yürürlükteki normal tarifesi dikkate alınarak tahakkuk ve tahsil edilir. 11

12 Aparata Müdahale Etmek MADDE 48- (1). İdare tarafından aparatla kesilen suyu açarak izinsiz su kullananların suyu kapatılır ve bu abonelerden, aparata müdahale cezası olarak; MASKİ Genel Kurulunca belirlenen maktu para cezası tahsil edilir. Sayaçsız kullanım var ise, tespit edilen su ve atık su miktarı tabi olduğu abone türünün tarifesine göre tahakkuk ettirilir. (2).İdare tarafından sayaç rekorlarına takılan plastik kelepçe ve tesisata takılan emniyet mührü ile Bakanlığın mührüne müdahale edilmesi halinde 39. maddesindeki cezai işlem uygulanır. (3). Mühür veya aparata müdahale, işlenmesi yasak fiillerden olduğundan bu gibiler hakkında yasal kovuşturma yapılır. Kaçak Su ve Kanal Bağlantısı MADDE 49- (1). İdareden müsaade belgesi alınmadan ve şebekeye su ve kanal bağlantısı yapılamaz. (2). Kullanılmış sularını projesiz ve ruhsatsız bir şekilde atıksu veya karışık sistem kanal şebekesine deşarj edenlerin bağlantısı kaldırılır, usulüne uygun bağlantı yapılır. Kanal şebekesinde hasar var ise onarılır. Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığınca tespit edilen bütün giderler % 50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir. (3). Kullanılmış suları kaçak bağlantı ile kanalizasyon sistemine akıtanlar hakkında (2) fıkra hükmü uygulanır. (4). Kanalizasyon şebeke hattı bulunan yerlerde; yağmur suyu kanallarına kaçak bağlantı yaparak veya arıtmadan yahut görev yapmayan arıtma tesisinden geçirerek atıksularını buralara akıtanlara (2) fıkra hükmü uygulanır. Akıtanların bağlantıları kaldırılır. Yaptıkları hasar giderilir ve bütün giderler %50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir. (5).(4) fıkradaki eylemin tekrarında, para iki kat, üçüncüsünde ise üç kat alınır ve aynı zamanda atık su çukuru veya arıtma tesisi yapılıncaya kadar suları kesilir. Yağmur sularının kanala akıtılması MADDE 50- (1). Yağmur suyu şebeke hattı bulunan yerlerde yağmur sularını bağlantı yaparak atıksu kanalına akıtanların bağlantıları kendilerince iptal edilir. İptal işlemi İdare tarafından yapılırsa bedeli %50 fazlasıyla ile ilgililerden alınır. (2). Mevcut yağmursuyu bağlantıları, İdarenin belirlediği süre içerisinde ilgililerce tekniğine uygun hale getirilir. Getirilmediği takdirde bu bağlantılar İdare tarafından yapılır ve bedeli %50 fazlasıyla ilgililerden tahsil edilir. Umumi alanlara ait yerlerden su kullanmak MADDE 51-Umumi yerlere ait (sokak, park ve yeşil alan gibi) abonelerden su kullananlara MASKİ Genel Kurulunca ücret tarifesinde belirlenen maktu para cezası uygulanır. Abone türünü değiştirmek MADDE 52-(1) Abone türünü değiştiren kişi veya kuruluşlar, İdare'ye haber vermek zorundadırlar. (2). Ucuz tarifeden su kullanırken, İdare ye haber vermeden abone türünü değiştirerek pahalı tarifeden su kullanmaya başlayanların suyu kesilir. (3). Bu abonelere, değişiklik tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar kullandıkları suyun bedeli ait olduğu abone gurubundan tarife farkı hesaplanarak tahakkuk ve tahsil edilir. (4). Teminat farkı alınarak, abone türünü değiştirerek sözleşmesi yenilenip, suyu açılır. Usulsüz su vermek MADDE 53- (1). Aboneler, daimi veya geçici bağlantı yaparak başkalarına su veremez. (2). Usulsüz su veren abonenin suyu kesilir ve kaçak bağlantı kaldırılır. (3). Usulsüz su verilen yerde tüketilen su miktarının tabi olduğu abone türü tespit edilerek İdarece hesaplanan su miktarı % 100 artırılarak tahakkuk ve tahsil edilir. (4). Kaçak kullanım bedeli tahsil edildikten sonra abonenin suyu açılır. Usulsüz su kullanmak MADDE 54- (1). İdare ile abone sözleşmesi yapmadan başkası adına tahakkuk eden su bedellerini ödeyerek su tüketilmesi halinde; İdarece fiili kullanıcıya süreli ihtar gönderilerek 12

13 aboneliğin devralınması, aksi halde suyun kapatılacağı hususu bildirilir. Bildirimde verilen süre sonunda abonelik devralınmaz ise aboneliğin suyu kullanıma kapatılır. (2). Abone sözleşmesini üzerine almadan abone kayıtsız olarak su kullananların suyu kesilir. İdare tarafından tahakkuk eden su bedelini ödedikten ve su kullanılan yere ait aboneyi üzerine aldıktan sonra suyu açılır. (3). İdarece sayaca takılan plastik kelepçe, emniyet kilidi ve Bakanlık mührünün kopuk olduğu hallerde; idareye haber verilmeden su tüketilmesi halinde, sayaç sökülerek yerine uygun bir sayaç takılmak suretiyle incelemeye alınır. İnceleme sonucunda: a) Sayaca ve ölçü sistemine müdahale edilmediğinin anlaşılması halinde, sökülen sayacın gösterdiği tüketim miktarı üzerinden ait olduğu tarifeye göre su bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. b) Sayaca veya ölçü sistemine müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemesi suretiyle su tüketilmesi halinde yönetmeliğin 40'ıncı madde hükümleri uygulanır. Çevreye zarar vermek MADDE 55- Kullanılmış sularını kaçak olarak kanallara veya bunlar aracılığıyla dolaylı veya doğrudan akarsuya, doğal mezralara veya açığa akıtanların suyu, atıksu çukuru yaptırana kadar kesilir. Su abonesi değilseler, haklarında yasal işlem yapılır. Çukurların çevreye boşaltılması MADDE 56- Atıksu çukurunda birikmiş sularını açığa boşaltanların veya taşınmasına fırsat verenlerin çukurları, İdareden vidanjör isteğinde bulunmamış iseler, birinci defasında %25, ikincisinde %50, üçüncüsünde %100 zamlı olarak boşaltılır. Tesislere zarar vermek MADDE 57- (1)Su ve kanalizasyon tesislerine bilerek zarar verenler hakkında; devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm harcamalar, o yılın rayiç fiyatlarına göre hesaplanır ve % 50 fazlasıyla ilgilisinden tahsil edilir. (2). Tesislerimize çeşitli nedenler ile hasar verenler hakkında Devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanır. Ayrıca hasar İdare tarafından giderilerek, ilgilisinden tahsil edilir. (3). Hasar bedelinin hesaplanmasında, o yıla ait İller Bankası / Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ve piyasa analizleri temel alınarak kullanılan malzeme-işçilik-makine bedelleri hesaplanır. Ayrıca içme suyu şebekesine verilen hasarlarda kayıp su miktarları hesaplanarak m3 bedeli yürürlükteki inşaat suyu tarifesinden tahsil edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM ABONELİK, TAHAKKUK ve TAHSİLATLA İLGİLİ ESASLAR Abone olma şartları ve uygulama esasları MADDE 58- (1). Özel veya tüzel kişiler gayrimenkullerine su ve kanalizasyon bağlatmak için bir dilekçe ile birlikte İdaremize müracaat ederek abone olmak zorundadırlar. (2). Başvuru sahibinden teminat, bağlantı ve hizmet bedelinin ödendiğine dair makbuz dışında başka bir belge istenmeksizin, e-devlet kapsamında tapu tescil belgesi, kira sözleşmesi, işyeri açma belgesi, vergi levhası gibi belgeler İdarece kontrol edilerek TC kimlik no su ile başvuru sahibinin beyanına dayalı olarak işlem yapılır. Başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğu İdare tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden teyit edilir. Başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerinin teyidi amacıyla kendilerinden nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı sureti veya başka bir belge talep edilmez. Abonelik tesisi için alınması zorunlu olup, e- devletten temin edilemeyen belgeler aboneden istenir. (3). Su abonelik işlemleri tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan, Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usül ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmektedir. Buna göre abonenin, abonelik işlemleri sırasında abonelik yapılacak taşınmaz ile ilgili, idaremize verdiği her türlü bilgi ve hukuki durumlarına ait yazılı beyanları esastır. Bu bilgi ve beyanların herhangi birinin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde İdare, yapılan sözleşmeyi tek taraflı iptal edip abone hakkında yasal işlem başlatabilir. 13

14 (4) İdare, başvuruları inceleyip, suyun verilip verilemeyeceğini yasal, idari ve teknik yönden araştırır. Su verilmesinde veya kanal bağlantısında bir sakınca yoksa başvuru sahibinden, yürürlükteki tarifesine göre, gerekli bağlantı, hizmet, teminat ve damga vergisi tahsil edildikten sonra, abone sözleşmesi imzalanır. (5). İdare'den tesisatını yaptırmak için izin alan müracaat sahibi, karnesi olan bir sıhhi tesisatçıya İdarenin belirdiği standartlara (protokol) uygun olarak şube yolu ve tesisatını yaptırır ve yapılan işlemlerin kontrol edilmesi amacıyla tekrar İdare ye müracaat eder. İdare tarafından mahallinde yapılan kontrol neticesinde, her hangi bir eksik işlem yoksa, ana şebekeye bağlantı yapılarak su verilir. (6). Ortak (umumi) kullanım suyu; yapı kullanma izin belgesi olan en az 3 katlı ve üzerindeki binalara verilir. (7). Sayaç Ayırma: Aynı sayaçtan su kullanmakta iken, tesisatlarını ayırtmak suretiyle müstakil abone olmak isteyenler, İdare ye müracaat etmek zorundadırlar. Müracaat esnasında İnşaatı yapan müteahhit ve tesisatı yapan sıhhi tesisatçı sayacın ayrılacağı yerde hazır bulunur. Tesisat ve kollektörün sıhhi tesisat projesine ve İdarenin belirlediği standartlara uygun olup olmadığı, İdarenin yetkilendirdiği personel tarafından, su plan krokisi çıkartılarak hangi sayacın hangi daireye bağlantı yapıldığı, sayaç bilgileri de alınarak kontrol edilir. Sayaç ayrılması hususunda herhangi bir engel yoksa, ortak sayaca ait son tüketim miktarı tahsil edilerek, sayaca ait abone iptal edilir, iptal edilen abone numarası uygun görülen bağımsız birime verilir. Yetkili personel tarafından sayaçlara ait bilgiler bilgisayar kayıtlarına işlenerek, abone olmaya hazır hale getirilir. (8). Su kullanılan yerde suyu fiilen tüketen özel veya tüzel kişiler, idare ile kendi adlarına abonelik sözleşmesi yapmak zorundadırlar. (9). Abone sözleşmesinin iptali istenmediği sürece, abone sözleşmesi, aynı koşullarla devam eder. (10). Abonenin ölümü durumunda borç ve alacakları varislerine intikal eder. Abonenin ölümünün İdarece öğrenildiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde, birikmiş borçlarını ödemek kaydıyla, varislerin İdareye başvurarak mevcut aboneliği kendi adlarına veya mirasçılardan biri adına devralacaklarını bildirmemeleri halinde, mevcut abonelik iptal edilerek tahakkuk eden tüm borçlar varislerden tahsil edilir. (11). Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez. (12). Abone, borcunu ödeyerek, abone sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir. (13). Abone, aboneliğin devamı şartıyla yazılı müracaat ederek geçici bir süre için suyunun kesilmesini isteyebilir. Bu talepte bulunan aboneler, sayacın üzerindeki son endekse kadar tahakkuk edecek olan fatura bedelini ödemek zorundadırlar. (14). Daha önceden abone işlemi yapılmış bir aboneliğin, el değiştirmesi halinde, abone sözleşmesinin yenilenmesi şarttır. Aksi halde, mevcut aboneliğin suyu kesilir ve yeni sözleşme yapılıncaya kadar su açılmaz. Su şebeke hattı MADDE 59- (1). Su şebeke hattı, idareye ait kuyu, pompa, depo vb. tesislerden şube yolu hattına kadar su taşıyan borulardır. a) Su şebeke hattının mülkiyeti, idareye aittir. b) Su şebeke hattının ıslahı, bakımı, onarımı ve işletmesi idare tarafından yürütülür. c) Su şebeke hattına İdare'nin haricinde hiçbir müdahalede bulunulamaz, bulunanlar veya zarar verenler hakkında yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır. Su şube yolu MADDE 60- (1). Su şube yolu, idare vanasının çıkışından sayacın çıkışındaki bağlantı rekoruna kadar su taşıyan borulardır. a) Su şube yolunun tesisi, İdare'den müsaade almak şartıyla, abone tarafından yaptırılır. b) Su verilecek yerlerin her birinin kendisine ait bir şube yolu olacaktır. c) Aboneler şube yolundaki herhangi bir arızada İdare ye haber vermek zorundadır. Su şube yolunda meydana gelecek arıza ve hasarlardan, abone sorumludur, bakım ve onarımı İdare ye aittir. d) Su şube yoluna, İdare den izin alınmadan hiçbir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar ve zarar verenler hakkında, yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır. Ancak, mal ve can 14

15 güvenliğini tehdit eden yangın, deprem, sel vb. hallerde, izin alınmadan, abone tarafından su kesilerek, derhal idareye haber verilir. e) Şube yoluna döşenecek borunun çapı, abonenin kullanacağı su dikkate alınarak İdare ce saptanır. f) Birden fazla sayaçla su verilecek, birden fazla birimli binalarda sayaç taksimatı kolon borusunun başladığı yerde yapılmalıdır. Bu yere kadar boru çapı ihtiyaca göre saptanarak bir şube yolu yapılır. g) İdare kullanma ömrünü dikkate alarak şube yolunun masraflarını aboneden almak kaydı ile yenilemeye yetkilidir. Su iç tesisatı MADDE 61- (1). Su iç tesisatı, sayaç çıkışındaki rekordan itibaren başlar. Bakım ve onarımı aboneye aittir. (2). Her ne suretle olursa olsun sayaçtan geçen su, abone tarafından tüketilmiş sayılır. Kanalizasyon Şebeke Hattı MADDE 62- (1). Kanalizasyon şebeke hattı Atıksu parsel hattı sonundan başlayan, kanalizasyon şebekesi ile devam eden, terfi istasyonu, arıtma tesisi, deşarj kanalına kadar atıksu taşıyan hatları kapsar. a) Kanal şebeke hattının mülkiyeti idareye aittir. b) Kanal şebeke hattının bakımı, işletmesi, onarım ve ıslahı, İdare tarafından yürütülür. c) Kanal şebeke hattına, İdare nin haricinde hiçbir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar veya zarar verenler hakkında yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır. Atıksu parsel hattı MADDE 63- (1). Atıksu parsel hattı, kanalizasyon c parçası veya bacasından atıksu şube yolunun bağlandığı parsel bacası arasındaki atıksu taşıyan hattır. a) Atıksu parsel hattının tesisinde, borunun çapı, cinsi, diğer hususlar ve abonenin atıksu miktarı dikkate alınarak İdarece belirlenir. b) Atıksu parsel hattı İdareden izin almak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler veya İdare (İdarenin imkanları dahilinde) tarafından yapılır. İdare tarafından yapılması durumunda masrafları yürürlükteki tarifelere göre aboneden tahsil edilir. c) Atıksu Parsel Hattının korunması, bakım ve onarımı abonelere aittir. Atıksu Parsel Hattının bakım ve onarımı İdareden izin almak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler veya İdare (İdarenin imkanları dahilinde) tarafından yapılır. İdare tarafından yapılması durumunda masrafları yürürlükteki tarifelere göre aboneden tahsil edilir. ç) Atıksu parsel hattına, başka bir bağlantı yapılması İdarenin iznine tabidir. d) Atıksu parsel hattına İdareden izin alınmadan hiçbir müdahalede bulunulamaz, bulunanlar ve zarar verenler hakkında yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır. Atıksu şube yolu MADDE 64- (1). Atıksu şube yolu, atıksu parsel bacasından abonenin binasının duvarına kadar olan kısımda atıksu taşıyan borular ve bacalardır. a) Atıksu şube yolu tesisinde borunun çapı ve diğer hususlar, abonenin atıksu miktarı dikkate alınarak idarece belirlenir. b) Atıksu şube yolu İdareden izin almak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler veya İdare (İdarenin imkanları dahilinde) tarafından yapılır. İdare tarafından yapılması durumunda masrafları yürürlükteki tarifelere göre aboneden tahsil edilir. c) Atıksu şube yolunun korunması, bakım ve onarımı abonelere aittir. Atıksu Parsel Hattının bakım ve onarımı İdareden izin almak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler veya İdare (İdarenin imkanları dahilinde) tarafından yapılır. İdare tarafından yapılması durumunda masrafları yürürlükteki tarifelere göre aboneden tahsil edilir. Kanalizasyon Bağlantısı MADDE 65- (1). Kanalizasyon bağlantı hattı, kanalizasyon şebeke hattından abonenin mülkiyet sınırına kadar olan kısımda atıksu taşıyan borulardır. a)kanalizasyon bağlantı tesisinde, borunun çapı, cinsi ve diğer hususlar, abonenin atıksu miktarı dikkate alınarak idarece belirlenir. 15

16 b) Kanalizasyon bağlantısı İdareden izin almak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler veya İdare (İdarenin imkanları dahilinde) tarafından yapılır. İdare tarafından yapılması durumunda masrafları yürürlükteki tarifelere göre aboneden tahsil edilir. c) Kanalizasyon bağlantısının korunması, bakım ve onarımı abonelere aittir. Kanalizasyon bağlantısının bakım ve onarımı İdareden izin almak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler veya İdare (İdare imkanları dahilinde) tarafından yapılır. İdare tarafından yapılması durumunda masrafları yürürlükteki tarifelere göre aboneden tahsil edilir. ç) Kanalizasyon bağlantısına, başka bir bağlantı yapılması, İdarenin iznine tabidir. d) Kanalizasyon bağlantısına, İdareden izin alınmadan, hiç bir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar veya zarar verenler hakkında, yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır. Pis su iç tesisatı MADDE 66- Pis su iç tesisatı, bina girişinde abonenin su kullanım yerlerine, WC, Lavabo, evye, vb. kadar olan kısımda atıksu taşıyan borulardır. Pis su iç tesisatının her türlü bakım ve onarımı aboneye aittir. Sayaçlar MADDE 67-(1). Abonelerin su tüketimi, sayaçlarla belirlenir. (2). Sayaçlar, standartlara uygun sistem ve tiplerde ayarlı ve damgalı olmalıdır. (3). Sayaçların konulacağı yer, İdare tarafından tespit edilecek; olabildiğince giriş kapısına yakın, girilmesi ve okunması kolay olan, donmaya ve dış etkilere karşı önlem alınacak bir yerde olmalıdır. (4). Birden fazla birimi olan binalarda, her birime ayrı sayaç ile su verilmesi durumunda, İdare tarafından binanın iç su tesisatı dikkate alınarak, her birime ayrı sayaçla su verilecek şekilde işlemler hazırlanır ve sayaçların konulacağı yer, projeye uygun olarak tespit edilir. (5). Her ne sebeple olursa olsun meskenlerin içine sayaçlar konulamaz. (6). Sayaçların muhafazası için yapılacak koruma kutuları, İdare tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, abone tarafından, masrafları karşılanarak yaptırılır. Koruma kutularını yaptırmayan abonelere su verilmez. (7). Sayaçların konulduğu yer için, abonelerce, kira veya başka bir adla, İdare den bedel istenemez. (8). Abone tesisatına takılan sayaç, bağlantı rekorları ile birlikte, İdare tarafından mühürlenir. (9). Aboneler, masraflarını karşılamak şartıyla, su sayacının yerini değiştirmek istediklerinde, İdare'ye müracaat ederek, müsaade belgesi almak zorundadırlar. Müsaade belgesi almadan sayaç yerini değiştirenler hakkında, yönetmelik gereğince işlem yapılır. (10). Sayaçların çapı, abonenin bir saatte almak istediği su miktarı, abone hattının ve şube yolunun boru çapı, ilgili kuruluşlarca uygulanan mevzuat göz önünde tutularak, İdare tarafından belirlenir. (11). Aboneler, su tüketimlerinin artmasını gerekçe göstererek, masraflarını karşılamak şartıyla, mevcut sayaçlarının, daha büyük çaplı sayaçlarla değiştirilmesini, İdare'den isteyebilirler. İsteğin uygun bulunması halinde, sayacın değiştirilmesi için, gerekli müsaade belgesi verilir. Müsaade belgesi almadan sayaçlarını, değiştirenler hakkında, yönetmelik gereğince işlem yapılır. (12). Gerektiğinde İdare, mevcut su sayacının, daha büyük çaplı sayaçla değiştirilmesini, aboneden isteyebilir. Bu isteğe uymayanların suyu, İdare tarafından kesilir. (13). Tek sayaçtan su kullanılır iken, sayaç ayırımı yapılarak müstakil aboneliğe dönüştürülen yerlerde, başlangıçta kullanılan büyük çaplı ortak sayaç; su tüketimi dikkate alınarak, daha küçük çaplı sayaç ile değiştirilir. (14). İdare nin; fotoğraflı kimliğini taşıyan elemanları, çalışma saatleri içinde ve gerekli görülen diğer zamanlarda, su sayaçlarının bulunduğu yere kadar girip, abonelerin su tesisatını ve sayacını kontrol ederler. (15). Abone veya bina sahibi, kimlik belgesi gösterildiği halde, su tesisatını veya sayacını kontrol ettirmemekte direnirse, su kapatılır. (16). Su tesisatına ilk kez sayaç takılması veya mevcut sayacın herhangi bir nedenle değiştirilmesi durumunda, sökülen ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, kayıt ettiği su endeksi tespit edilerek tespit raporuna kaydedilir. Tespit raporuna, abonenin ve tespiti yapan İdare elemanının imzası alınarak bir nüshası aboneye bırakılır. 16

17 (17). İdare, su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğini, kaçak ve usulsüz su kullanıp kullanmadığını tespit etmek üzere, gerek gördüğü zaman yerinde inceleme yapmaya, sayaçların doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, bir kontrol sayacı takmaya ve sökülen sayacın tamir, bakım ve ayar için gerekli masrafı, aboneden tahsil etmeye yetkilidir. (18). Aboneler, su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinden şüphelendikleri takdirde, kontrol edilmesini, İdare den isteyebilirler. a) Sayaçlar, bu hususta belirlenen standart projelere uygun olarak kurulmuş ve kabul edilmiş olan ayar istasyonlarında, ilgili Bakanlık teşkilatının görevlendirdiği kişiler tarafından kontrol edilir. b) Kontrol sonucunda sayacın kaydettiği endeks ile abonenin tüketimi arasında, belirlenen standardın dışında bir hata payı var ise, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenecek belgeye göre, gerekli düzeltmeler yapılır. (19). Ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya göndereceği kimse hazır bulunabilir. Kontrol esnasında hazır bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda yapılmış gibi işlem görür. (20). İdare; su sayaçlarını satın alıp aboneye satabileceği gibi, abonelerden standartlara uygun olmak koşuluyla İdarenin belirlediği tipteki sayacı satın almasını talep edebilir. (21). Sayaçların ücret bedeli günün rayiç değerlerine göre, MASKİ Genel Kurulunca ücret tarifesinde belirlenen miktar üzerinden 2(iki) eşit taksitte aboneden tahsil edilir (22). Abonelerden kaynaklanan ihmal, dikkatsizlik veya kusur nedeniyle, su sayaçlarının kırılması, donması, yanması, iç mekanizmasının tahrip olması, gövdesinin patlaması vb. hallerinde, sayacın tamiri mümkünse tamir bedeli, değilse yeni su sayacının bedeli aboneden tahsil edilir. (23). Abone, herhangi bir nedenle sökülen su sayacını sökülme tarihinden itibaren en geç 3(üç) ay içerisinde müracaat edip İdareden teslim almadığı takdirde İdare nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Tahakkuk ve tahsilât esasları MADDE 68- Abonelerin su ve atıksu tüketimleri, birer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilir. Özel hallerde, tahakkuk dönemlerinde değişiklik yapmaya MASKİ Genel Kurulu yetkilidir. MADDE 69- Her abonenin tükettiği su ve atık su tüketim miktarı, sayaçların periyodik bir şekilde okunup, bir önceki okuma ile arasındaki fark alınarak bulunur. Su ve atıksu tüketim bedeli, diğer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir. MADDE 70- Su aboneliğinin bulunduğu yere yapılan her türlü tebligat, abonenin kendisine yapılmış kabul edilir. Abonenin bulunduğu adreste kimsenin bulunmaması kapı çalındığı halde cevap verilmemesi halinde, görevli personelin su ve atıksu tüketim bildirimini kapıdan içeri atması, posta kutusuna bırakması vb. yaptığı işlemler, aboneye tebligat yapılmış sayılır. MADDE 71- (1). Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle su sayacının okunamaması durumunda, tüketimin birikmemesi için, aboneden sayacını okuyarak 3 (üç) gün içinde idareye bildirmesi istenir. Bu şekilde peş peşe iki okuma dönemi endeks bildirmediği takdirde, abonenin suyu ana vanadan kesilir. MADDE 72- Abonenin tasfiye esnasında borçlunun adreslerinin tespit edilememesi, su kullanılan yerlerin yıkılması, terk edilmesi veya başka sebeplerle tahsili mümkün olmayan alacaklardan, tutarı ferileri ile birlikte Bütçe Kanununda belirtilen meblağ kadar olanların, tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması ve borçluya ulaşılmasının mümkün olmaması halinde bu kayıtlar üst yöneticinin oluru ile terkin edilir. MADDE 73- Abone geçici olarak su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmiş ise, suyu kullanıma kapatılır ve kesme endeksine göre tahakkuk yapılarak bedeli tahsil edilir. Yeniden su kullanma müracaatında bulunduğunda kapatma/açma ücreti tahsil edilerek suyu açılır. 17

18 MADDE 74- Sayacı durmuş veya işlememiş abonelerden, abone grubuna göre, varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Bu şekilde abonenin önceki tüketimlerine ilişkin bir veriye ulaşılamaması halinde yeni takılan sayacın tüketim göstergesi esas alınarak kıyas usulü ile yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk yapılır. Buna rağmen tüketim belirlenememiş ise, söz konusu aboneliğin özellikleri ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kişi başına günlük tüketim miktarları dikkate alınarak, her ay meskenlerde 15 m3 Ticarethanelerde 20 m3 olmakla beraber İşyerinin büyüklüğü, çalışan personel sayısı ve işyerinde kullanılan suyun rolü gibi kriterlerde göz önünde bulundurularak kullanılan su tüketimi belirlenir. İnşaatlarda 1 m² 0.4 m³, hazır betonlarda 1 m² 0.3 m³ su tüketeceği esasından hareketle kıyas usulüyle tahakkuk yapılır. MADDE 75- (1). Abone veya görevli memur tarafından, su sayacının, tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesi istendiği takdirde, su sayacı sökülerek ilgili Bakanlık teşkilatınca kontrol edilmesi sağlanır. Kontrol neticesi düzenlenen raporda, sayacın endeksine itibar edilmeyeceği belirtilmiş ise 65. maddeye göre, kıyas usulüyle tahakkuk yapılır. (2). Sayacın hatalı çalıştığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılan kontrol neticesinde tespit edilmiş ise, o döneme ait hatalı tahakkuka, gecikme zammı tahakkuk ettirilmez. İnşaatlarda kullanılan suyun hesap edilmesi MADDE 76- (1). İnşaat halindeki binalarda, yapının tamamlanmasına kadar inşaat tarifesi uygulanır. a) İnşaat abonelerinden atıksu bedeli alınmaz. b) İnşaatı biten yapılarda, inşaat hesabı, sayaç muayene raporuna göre kesilir. (2). İnşaatı biten yapılarda, sayaç çalışıyor ve dışarıdan da bir müdahale yapılmamış ise, sayacın gösterdiği tüketim esas alınır. İnşaat süresince veya tahakkuk dönemlerinde sayacın çalışmadığının, tüketimi düzenli kaydetmediğinin, sayaca dış müdahalelerde bulunulduğunun tespit edildiği hallerde, en yakın dönem tüketimi esas alınır. Böyle bir bilgi yok ise, yapı ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanına göre, 1 m² inşaat alanında 0.4 m³ hazır betonlarda 1 m² 0.3 m³ su tüketileceği esasından hareketle kıyas usulü ile tahakkuk yapılır. (3). Ölçümlemeye tabi tutulan inşaatlarda, hazır beton ve taşıma suyu kullanıldığının, yasal belgelerle ispat edilmesi gerekir. Bu belgeler dikkate alınarak tahakkuk yapılır. (4). Daha önceden aboneliği bulunan bir yapının yıkılması sonucu yerine, yeni inşaat yaptıranlar, İdare ile yeniden abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Aksi halde, suları kesilir. Abonelik şartlarının yerine getirilmesini müteakip suyu açılır. (5). İnşaat yapılacak yerdeki taşınmaza ait su abonesi var ise, bu aboneye ait borç tahsil edildikten sonra su verilir. (6). İnşaat abonelerinde bildirilen yapı ruhsatı dışında, bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapan abonelerin suyu kesilerek, yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır. (7). Abone olmadan inşaat yapanlar, inşaatı bittikten sonra İdare ye abone olmak için müracaat ettiklerinde, inşaat esnasında kullanılan suyu nereden ve nasıl temin ettiklerini ispat etmek zorundadırlar. Aksi halde, bu yönetmeliğin 65. maddesinde belirtilen esaslara göre kıyas usulüyle tahakkuk yapılır. (8). Ölçümlemeye tabi tutulacak inşaatlarda, aşağıda belirtilen hususlar da dikkate alınır. a) İnşaatın yapımında hazır beton veya taşıma su kullanılmış ve bu durum, resmi faturalarla belgelenmiş ise, ibraz edilen belgelerde gösterilen hazır beton veya taşıma suyu miktarına göre kullanılabilecek su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için kıyaslama yoluyla tahakkuk edecek su miktarından düşülür. b) İnşaatın yapımında kullanılan suyun tamamı veya bir kısmı, başka aboneden, kuyudan veya bir başka kaynaktan temin edilmiş ve bu durum İdare görevlilerince bir tutanakla tespit edilmiş ise, bu şekilde temin edilen su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için tahakkuk edecek su miktarından düşülür. Ancak, başka aboneden su temin edilmişse bu yönetmeliğin 46. maddesine göre tahakkuk yapılır. (9). İnşaat tamamen bitmemiş ise, inşaat alanının %20 si temel, %30 u su basman, %30 u tabliye, %20 si sıva olarak kabul edilir. 18

19 Tahakkuklarda yapılması gereken düzeltme sebepleri MADDE 77-(1).Abonelerin, kendilerine veya adreslerine tebliğ edilen su tüketim bildirimlerinde gösterilen bedele itiraz etmeleri sonucu, aşağıda belirtilen hususların tespiti halinde; (2).İdare elemanlarınca veya abone tarafından su sayaçlarının hatalı okunması durumunda, (3).İlgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporunda, tüketim göstergesine itibar edilmeyeceğinin belirtilmesi durumunda, (4).Su sayaçlarının sökülmesi ve takılması esnasında, endekslerin hatalı tespit edilmesi halinde, (5).Su sayacının durduğu kanaatine varılması, okunamaması, şebeke dışında başka bir kaynaktan su temin edildiğinin anlaşılması vb. nedenlerle, kıyas usulüyle tahakkuk yapılması durumunda, (6). Sayaç karışıklığından dolayı başka bir aboneye yanlışlıkla tahakkuk yapılması durumunda, (7). Mükerrer tahakkuk yapılması durumunda, (8). Abone türünün değiştiği veya kayıtlara yanlış geçtiği durumlarda, (9). Bilgisayar kayıtlarına, bilgilerin hatalı girilmesi durumunda, (10).Atık su bedeli alınmaması gereken abonelere ve inşaat abonelerine, atıksu tahakkuk ettirilmesi durumunda, düzeltme yapılır. MADDE 78- Tahsilat; MASKİ vezneleri, internet, bankalar ve İdarenin belirleyeceği ödeme noktaları aracılığıyla yapılır. ALTINCI BÖLÜM SON HÜKÜMLER Suyun kapatılması ve Sözleşmenin feshi MADDE 79-Borcunu ödemeyen abonelerin suları kapatılır. Su kapatılmasına rağmen borç ödenmezse kapatma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sayacı kaldırılır. Sözleşmesi iptal ve hesabı tasfiye edilir. Ancak tasfiye edilen abone 3 ay içerisinde borcunu ve hangi tarife grubuna giriyorsa o tarife grubunun diğer giderlerini ödediğini belgelemesi ve yeni teminat alınmak koşulu ile aboneliği yenilenir, eski abone numarası verilir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar için yasal işlem yapılır. Teminat bedeli MADDE 80- Sözleşmenin iptali durumunda teminat bedeli, İdare ile olan bütün hesapların mahsubu yapıldıktan sonra iade edilir. Tarifelerin onaylı ilanı MADDE 81-(1)Yönetim Kurulu nca tespit edilen tarifeler, MASKİ Genel Kurulunun onayına sunulur. Onaylanan tarifeler, yürürlük tarihi belirtilmiş ise belirtilen tarihten, belirtilmemiş ise Genel Kurulca onay tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır ve İdarenin internet sitesinde ilan edilir. (2). Tarife değişikliği gereken durumlarda Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Yürürlük MADDE 82- Yönetmelik Genel Kurulun kabul tarihinden sonra ilan edilir ve.18/05./2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 83- Bu yönetmelik, MASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülür. 19

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2015 1 YALOVA ATIKSU VE KANALİZASYON ALT YAPI TESİSLERİNİ İŞLETME BİRLİĞİ (YASKİ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69 T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü ( ASKĠ) ASKİ Genel Kurulunun 21/11/2012 tarih tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ Genel Kurulu Sayı: 5 16.05.2014 Konu:2014 Yılı Ek Ücret Tarifesi KARAR a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,18 Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ MADDE 1 : ĠÇMESU SATIġ TARĠFESĠ

2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ MADDE 1 : ĠÇMESU SATIġ TARĠFESĠ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,42 b) Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını belgelemek ve yalnızca 1 abonelik verilmesi suretiyle) % 50 indirimli tarife

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ ASKİ Genel Kurulu Sayı: 16 1.12.2014 Konu:2015 Mali Yılı Ücret Tarifesi A. KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,24 dönemde

Detaylı

Ek-1. T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Ek-1. T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADI TANIMI DAYANAĞI Ek1 SUNUM SÜRECİNDE 1 Yeni Abonelik Hizmeti Verilmesi İçmesuyu veya kullanılmış suların uzaklaştırılması (atıksu) hizmeti verilen kullanıcılara Abonelik Verilmesi 5,6 ve 21. Maddeler

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

T.C. KEBAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KEBAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KONU: Belediye İçme suyu yönetmeliği hk. KARAR: Belediye Gelir Servisi tarafından hazırlanmış, 26.08.2015 Tarih ve 86550880/320.05/05 sayılı yazısının eki olarak sunulan, Belediyemiz İçme suyu iş ve işlemlerinin

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ ASKİ Genel Kurulu Sayı: 33 30.11.2015 Konu:2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi A. KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için....... 2,42 b) Belediyelere bağlı park, bahçe,

Detaylı

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER

ÖZEL BÜLTEN 16. Abonelerimize 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ SICAK HABER SICAK HABER Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 16 28 TEMMUZ 2011 SÜRYAY AŞ 28.07.2011 Tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde uygulamaları kolaylaştırıcı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) BÖLÜM 1-)

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU GENEL AÇIKLAMA: Bilindiği üzere, 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BIYIKLI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Tarifeler ve Abone TOPLANTI : TEMMUZ OLAĞANÜSTÜ Hizmetleri Yönetmelik taslağının görüşülmesi. BİRLEŞİM : 11 OTURUM : 1 KARAR NO : 20 KARAR TARİHİ

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

YENİKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 - İş Başvurusu 1. Dilekçe 2. Kimlik Fotokopisi 3. Ev ve Gsm Telefonları 4. CV Yasal süre 15 gün

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİSKİ) TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİK

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİSKİ) TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİK T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİSKİ) TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında Riskli Olarak Tespit Edilen Yapılarda Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca MALİK ve KİRACILAR Kira Yardımı

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; 6719 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAPSAMINDA BAZI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT TASLAĞA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA CETVELİ 1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2017 002 Sirkülerimizin konusunu Yargı Kararı Işığında Konutlarda uygulanacak KDV oranı ve KDV İadesi Sürecinde 150 m2 lik Net Alan Tespitinde Son Durum oluşturmaktadır. KAPSAM : Danıştay

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı