Deprem Kaynakl ev Deplasmanlar n Hesaplayan Basitle tirilmi Yöntemlerin ncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deprem Kaynakl ev Deplasmanlar n Hesaplayan Basitle tirilmi Yöntemlerin ncelenmesi"

Transkript

1 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon Deprem Kaynakl ev Deplasmanlarn Hesaplayan Basitletirilmi Yöntemlerin ncelenmesi Hasan Emre Demirci 1, Musaffa Ayen Lav Özet Heyelan; öncelikli olarak kaya veya zemin kütlesinin, kayma yenilmelerinin olduu snr boyunca hareket etmesiyle oluan bir olaydr. Heyelanlar genellikle yerçekimi kuvvetleri nedeniyle olumaktadr ama bazen sismik kuvvetlerde heyelan olumasna katkda bulunabilmektedir. Depremin neden olduu heyelanlar tarih boyunca önemli hasarlara ve kayplara yol açmlardr. nsan ölümleri, yapsal hasarlar, tarm arazilerinin zarar görmesi ve büyük ölçekli finansal kayplar heyelanlarn neden olduu hasarlardan birkaçdr. Baz depremler heyelan oluturmasa bile yapda (dolgu barajlar vb.) neden olduu deformasyonlardan ötürü, yapnn performans kaybetmesine sebep olabilmektedir. Ayrca heyelann olutuu bölgeden geçen yeralt ve yerüstü yaplarnda (boru hatlar ve yollar vb.) ciddi hasarlar oluabilmektedir. Deprem sonucunda bir evde oluabilecek hasarlarn hesaplanmas ve bu evlerde meydana gelecek deformasyonlarn dier yaplar üzerindeki etkisinin tahmin edilebilmesi için, evlerde oluacak kalc deplasman miktarlarnn öngörülmesi gerekmektedir. Depremden dolay evlerde oluabilecek deplasmanlarn hesab için birçok basitletirilmi yöntem gelitirilmitir. Bu çalma kapsamnda bugüne kadar üzerinde çalmalar yaplm olan bu basit yöntemler ele alnm ve mühendislik pratii açsndan bu yöntemlerin uygunluu incelenmitir. The Examination of Simplified Seismic Slope Displacement Methods Abstract Landslide is a phenomenon that generally occurs due to the movement of rock and soil masses along boundary which shear failure arises. Landslides usually occur because of gravitational force but sometimes seismic forces contribute to landslide. Earthquake induced landslides have caused significant damages and losses throughout history. Several of damages caused by earthquake are people deaths, structural damages, agricultural land damages, and large scaled financial losses. Even though certain earthquakes don t cause to landslides, the performance of structures (earth fill dam, etc.) may decrease because of deformation occurred in the structures due to earthquake. The infrastructures and superstructures (pipelines, highway, etc.) which passes through landslide site can be damaged. In order to calculate damages that occur in slopes as a result of an earthquake and to estimate effects of deformations that take place in slopes on other structures, the permanent ground deformations which are supposed to occur in slopes must be predicted. Many simplified methods are developed for calculating the deformation occurred in slopes due to

2 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon earthquake. Within the scope of this study the simplified seismic displacement methods are dealed and in terms of engineering practice the suitability of these methods are investigated. 1. Giri Toprak dolgu barajlarda, insanlar tarafndan oluturulmu yapay dolgularda ve tabii evlerde deprem esnasnda oluan göçmeler çok önemli kayplara neden olabilir. Bu tip yaplarda göçmeler meydana gelmese dahi oluan deformasyonlardan ötürü önemli ekonomik kayplar oluabilir. Olas kayplarn önüne geçebilmek için evlerin sismik performanslarnn deerlendirilmesi gerekmektedir. evlerin sismik performanslarn deerlendirebilmek için deiik yollar bulunmaktadr. Bu yollarn en basiti psödostatik yaklamdr. Psödostatik yaklam deprem ivmesinin olas toprak kaymas kütlesine kalc statik gövde kuvveti olarak etkitilmesi ve limit denge analizi yardmyla evin deprem ivmesi altnda güvenlik faktörünün bulunmas ilkesine dayanmaktadr. Psödostatik analizde evin sismik güvenlik faktörünü 1 e düüren ivme deeri, akma ivmesi olarak adlandrlmaktadr. Psödostatik analiz akma ivmesinin bulunmasn salamakta olup, deprem koullar altnda bir evde oluabilecek deplasmanlar hakknda bilgi vermemektedir. evlerin sismik performanslarnn deerlendirilebilmesi için gerekli en önemli parametre deprem nedeniyle evlerde oluabilecek deplasman deerleridir. Newmark (1965) evlerde deprem esnasnda oluabilecek deplasmanlar tahmin edebilmek için bir yöntem önermitir. Bu yöntemde Newmark toprak kaymalarn rijit plastik sürtünme blou olarak kabul etmektedir. Toprak kaymalarn temsil eden rijit plastik sürtünme blounun akma ivmesine sahip olduu ve bu akma ivmesinden büyük olan ivme deerlerinde evlerde deplasmanlarn oluaca kabul edilmektedir. Makdisi ve Seed (1978) dolgularda ve barajlarda deprem nedeniyle oluacak deformasyonlar hesaplamak için ortalama ivme deerlerini ve Newmark kayan blok analizini kullanmlardr. Bu tür yaplar için dinamik sonlu elemanlar analizleri ve kayma kirii analizlerini kullanarak kalc deplasmanlarn tahmini için basitletirilmi bir yöntem gelitirmilerdir. Bu yöntem yardmyla deprem iddeti ve a y /a max orannn deiimine bal olarak normalize edilmi deplasman deerleri bulunabilmektedir. Bray ve Rathje (1998) dorusal olmayan analizler ve Newmark kayan blok analizlerini kullanarak basitletirilmi bir yöntem gelitirmilerdir. Snrl sayda deprem bilgileri kullanlarak gelitirilen Makdisi ve Seed yönteminin aksine Bray ve Rathje nin gelitirdii bu yöntemde çok sayda deprem bilgisi kullanlm ve deprem yer hareketlerinin, sismik yüklemenin ve sismik deplasman hesaplarnn kapsaml bir ekilde ele alnmas salanmtr. Bu yöntem yardmyla deprem iddeti ve k y /k max orannn deiimine bal olarak normalize edilmi deplasman deerleri bulunabilmektedir. Bu bildiri kapsamnda deprem nedeniyle evlerde oluabilecek deplasmanlarn tahmin edilmesi için gelitirilmi olan basitletirilmi yöntemler genel hatlar ile özetlenmi olup, bu yöntemlerin birbirlerine kar olan avantaj ve dezavantajlarna deinilmitir. 2. Yöntem 2.1 Psödostatik analiz Psödostatik yaklam ile toprak yaplarna deprem etkisi sabit yatay ve düey ivmeler kullanlarak yanstlmaktadr. Bu yatay ve düey ivmeler kayan ev kütlesinin arlk merkezinde yatay ve düey atalet kuvvetleri meydana getirmektedir. Yatay psödostatik kuvvet evin güvenlik faktörünü azaltmaktadr. Düey yönde etkiyen psödostatik kuvvet evin stabilitesini hem devirici hem koruyucu yönde etkilediinden etkisi ihmal edilmektedir. Psödostatik analizin sonuçlar büyük ölçüde yatay sismik katsays olan k h n deerine baldr. Bu yüzden k h deerinin seçilmesi ilemi son derece önemli bir hal almaktadr. Psödostatik analiz büyük boluk suyu basnçlarnn olutuu ve depreme bal olarak mukavemet özelliklerinin %15 ten fazla bir azalma gösterdii zeminlerde güvenilir sonuçlar

3 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon vermemektedir. Bu analiz ile sadece evin sismik stabilitesi öngörülebilmekte olup, depreme bal olarak evlerde oluabilecek deplasmanlar hesaplanamamaktadr. 2.2 Newmark Kayan Blok Analizi Newmark kayan blok modeli toprak kaymalarn rijit plastik sürtünme blou olarak kabul eder. Bu kayan blok, evin geometrik özelliklerine ve evi oluturan zeminin mukavemet parametrelerine bal olarak kritik bir ivme deerine sahiptir. Kritik ivme deeri aldnda eik düzlemde kaymalar oluacaktr. Newmark kayan blok analizi kullanlarak deprem etkisi ile oluan kayan bloun toplam deplasman miktar hesaplanabilmektedir. Newmark modelinin birkaç snrlayc varsaym bulunmaktadr. Newmark modeli kayan bloun rijit plastik gövde hareketi yapt yani kayan bloun kendi içerisinde deformasyon yapmad varsaymna dayanmaktadr. Kritik ivme deerinin altnda oluacak ivme deerlerinde evlerde hiçbir deplasmann olumayaca kabul edilmektedir. Kritik ivme deeri aldnda bazal kayma yüzeyi boyunca plastik deformasyonlarn oluaca varsaylmaktadr Akma katsays (ky) Newmark (1965) herhangi bir yer hareketi sebebiyle evlerde oluabilecek deplasman miktarlarnn hesaplanabilmesi için bir yöntem gelitirmitir. Bu yöntemi olas toprak kaymas blounu, eik bir düzlemde bulunan bir bloa benzetirerek gerçekletirmitir. KayanKütle KayanBlok KaymaYüzeyi EikDüzlem ekil 1. Olas toprak kaymas ile eik düzlem üzerinde bulunan blok arasndaki benzeim (Kramer, 1996) Deprem nedeniyle oluan yer hareketleri sonucunda, olas toprak kaymas yapacak kütlenin arlk merkezine atalet kuvvetleri etki edecektir. Etki eden bu atalet kuvvetlerinin yeteri kadar büyük olmas sonucunda devirici kuvvetler kar koyucu kuvvetleri geçecek ve olas kayma dairesinin güvenlik faktörü 1 in altna düecektir. Kayma güvenlik faktörünün 1 in altna dümesi sonucunda toprak kaymalar oluacaktr. Newmark (1965) gelitirdii bu yöntemle evin psödostatik kayma güvenlii faktörünü hesaplayan formülü aadaki gibi elde etmitir. FS () t d Rd() t (cos kh()sin t )tan D () t sin k ()cos t d h (1) Newmark n elde ettii formülde psödostatik kayma güvenlii faktörü 1 e eitlenerek akma katsays (k y ) deeri elde edilebilir. Kritik akma ivmesi deeri ise a y =k y g olarak elde olunur. Ayrca toprak kaymas evin eimi yönünde ise akma katsays (k y ) denklem 2 yardmyla ile de hesaplanabilmektedir.

4 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon k tan( ) y Denklem 2 den de görülebilecei üzere bir evin akma katsays deeri o evin eim açsna ve o evi oluturan zeminin kayma mukavemeti açsna baldr. Akma katsaysnn belirlenmesi yer hareketleri sonucu evlerde oluacak deplasman deerinin hesaplanmas açsndan önem arzetmektedir. (2) Kohezyon Kayma mukavemeti açs ekil 2. Akma katsaysnn basitletirilmi tahmin yöntemleri (Bray, 27) Bray ve dierleri (1998) akma katsaysnn bulunabilmesi için evin geometrisine, arlna ve mukavemetine bal olarak yukardaki basitletirilmi formülü önermitir. Bray ve dierleri Newmark n önerdii formülasyonu, evi oluturan zeminin kohezyon parametresini de hesaba katarak gelitirmilerdir. Bu bildiri kapsamnda ekil 2 de belirtilen formül kullanlarak evin farkl eim açs deerlerinde, farkl mukavemet açs ve farkl kohezyon deerlerinde akma katsaysnn elde edilmesi amacyla parametrik bir çalma yaplmtr. Parametrik bu çalma sonucunda farkl ev eimleri, farkl mukavemet açs ve farkl kohezyon deerleri için akma katsaysnn c/h oran ile deiimini gösteren grafikler elde edilmitir. Bu grafikler ekil 3 te verilmitir. Elde edilen bu grafikler yardmyla istenilen ev eiminde ve istenilen mukavemet parametrelerine sahip evlerin akma katsays kolaylkla elde edilebilir. ky C/(H) =1 =5 =5 =1 =1 =15 =15 =2 =2 =25 =25 =3 =3 =35 =35 =4 =4

5 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon ky C/(H) =15 =5 =5 =1 =1 =15 =15 =2 =2 =25 =25 =3 =3 =35 =35 =4 =4 ky C/(H) =2 =5 =5 =1 =1 =15 =15 =2 =2 =25 =25 =3 =3 =35 =35 =4 =4 ky C/(H) =25 =5 =5 =1 =1 =15 =15 =2 =2 =25 =25 =3 =3 =35 =35 =4 =4 ekil 3. Farkl ev açlar ve farkl mukavemet parametreleri altnda akma katsaysnn c/h oran ile deiimi Newmark Modeli ile Deplasman Hesab Toprak kaymasnn oluaca kritik ivme deerinin belirlenmesinden sonra seçilen ivmezaman kaytlarna göre Newmark deplasman hesaplanmaktadr. Newmark deplasman ivmezaman kaytlarnn kritik ivme deerini geçtii bölgelerin zamana göre iki kere integrali alnarak toprak kaymas sonucu oluabilecek toplam deplasman deeri hesaplanabilmektedir.

6 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon Zaman Zaman Zaman ekil 4. Rölatif hz ve rölatif deplasmanlarn dikdörtgen titreim altnda zamana bal deiimi (Kramer, 1996) a () t A a ( t tt t) rel y t rel rel () y ( ) ( t t 1 2 rel () rel () y ( ) 2 ( t v a t dt A a t t d t v t dt A a t t t tt t) t tt t) Yukardaki denklemlerde A, dikdörtgen titreim ivmesinin genliini; a y, akma ivmesini ve t ise titreim ivmesinin devam ettii süreyi göstermektedir. Rölatif ivme deerinin iki kere zamana bal integrali alnarak t süresindeki rölatif deplasman deeri bulunabilmektedir. t 1 süresindeki toplam rölatif deplasman deeri ise aadaki formül yardm ile belirlenebilmektedir. 1 drel ( t1) ( Aay ) t 2 2 A a y (3) 2.3 Makdisi ve Seed Yöntemi Newmark modelinde yer ivmelerinin kayan blok boyunca sabit olduu varsaylmtr. Makdisi ve Seed (1978), Newmark modelinin aksine potansiyel kayma yüzeyi boyunca yer ivmesinin deikenliini hesaba katabilmek için Newmark yöntemini, ortalama ivme deerlerini evlere uygulayarak düzenlemitir. Makdisi ve Seed (1978) birbirinden farkl gerçek ve varsayma dayal olan barajlara deprem iddetini temsil edebilmek amacyla ölçekli gerçek ve yapay yer hareketleri uygulamlar ve kalc deplasmanlarn a y /a max ve deprem büyüklüü ile deiimini hesaplamlardr. Makdisi ve Seed yöntemi ile sismik deplasmanlarn tahmin edilebilmesi için aadaki prosedürlerin izlenmesi gerekmektedir. 1. Dizayn pik yer ivmesi deeri (a max,z= ) deterministik veya olaslksal sismik hasar analizi ile belirlenmelidir. 2. Barajn veya dolgunun doal periyodu belirlenmelidir.

7 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon Farkl ivmeler kullanlarak gerçekletirilen psödostatik analiz sonucunda dolgunun veya barajn akma ivmesi belirlenmelidir. Akma ivmesi, barajn veya dolgunun güvenlik faktörünün 1 e eit olduu ivme deeridir. 4. Adm yardmyla potansiyel kayma kütlesinin yükseklii (z) belirlenir ve dolaysyla z/h deeri hesaplanabilir. H deeri burada barajn veya dolgunun toplam yüksekliini ifade etmektedir. 5. ekil 5 kullanlarak ortalama maksimum ivme deeri (a max ) belirlenebilir. 6. a y /a max oranndan ekil 6 kullanlarak deplasman deeri elde edilebilir. T o ve a max deerleri bilindiinden sismik deplasman hesaplanabilir. F.E. yöntemi Kayma Dilimi Bütün verilerin ortalamas ekil 5. Barajlar ve dolgular için potansiyel kayma yüzeyinin derinlii boyunca ortalama maksimum ivmenin deiimi (Makdisi ve Seed, 1978) (sn) (sn) ekil 6. Farkl deprem büyüklükleri için a y /a max orannn normalize deplasman ile deiimi (Makdisi ve Seed, 1978) Makdisi ve Seed yöntemini kullanmadan önce dolgu veya baraj oluturan malzemelerin mukavemet kayb potansiyelinin incelenmesi çok önemlidir. Bu yöntemin malzemenin mukavemetindeki azalmann çok az olaca durumlarda kullanlmas daha gerçekçi sonuçlar

8 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon vermektedir. Drenajsz pik kayma mukavemeti deerindeki %1 ile %2 arasnda azalmaya kadar bu yöntemin kullanlmas önerilmektedir. 2.4 Bray ve Rathje Yöntemi Bray ve Rathje (1998) Newmark n kayan blok yöntemi ile dorusal olmayan analiz sonuçlarn birlikte kullanarak sismik ev deplasmanlarn hesaplayan bir yöntem gelitirmilerdir. Oluacak kayma kütlesinin dinamik tepki karakteristiklerinin önemine deinebilmek için her biri farkl zemin profiline ve kayma dalga hz profiline sahip 6 adet farkl yükseklikteki dolguyu dikkate almlardr. Ayrca iki farkl ekil deitirmeye bal kayma modülü azalm ve malzeme sönüm ilikileri kullanlmtr. Bray ve Rathje nin önerdii bu yöntem deprem yer hareketlerinin, sismik yüklemenin ve sismik deplasman hesaplarnn kapsaml bir ekilde ele alnmasn salamakla birlikte Makdisi ve Seed yöntemine göre daha fazla çaba gerektirmektedir. Bray ve Rathje (1998) gelitirdii bu yöntemde ilk adm olarak MHA, T m ve D 5-95 belirlenerek yer hareketinin karakterize edilebilmesi salanr. MHA, T m ve D 5-95 deerlerinin deprem kaynann ilgilenilen sahaya olan uzaklna göre deiimi ekil 7 de verilmitir. Mesafe (km) Mesafe (km) Mesafe (km) ekil 7. Deprem kaya hareketinin basitletirilmi karakterizasyonu (a) younluk-dorultu atml fay için MHA deerleri (ters faylarda, Mw 6.4 için 1.3*MHA ve Mw 6. için 1.64*MHA, 6.<M w <6.4 için dorusal interpolasyon yaplr.) (Abrahamson ve Silva,1997), (b) frekans içerii-t m (Rathje ve dierleri, 24), (c) devam süresi-d 5-95 (Abrahamson ve Silva, 1996) Önemli Süreklilik, D 5-95 (s) Kaya bölgesi medyan ve %16, %84 alma olasl çizgileri kaya kaya ekil 8. Normalize edilmi maksimum edeer ivmenin normalize edilmi kayma kütlesinin esas periyoduna göre deiimi (Bray ve Rathje, 1998) atk

9 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon Derin kayma durumlar için, olas kayma kütlesinin balangç periyodu (T s ), T s =4H/V s formülüyle belirlenir. T s /T m orannn belirlenmesi ile normalize edilmi maksimum sismik yükleme ekil 9 yardm ile bulunabilir. Normalize edilmi sismik yükleme MHEA/((MHA kaya )x(nrf)) oran ile temsil edilir. MHEA; maksimum yatay edeer ivme deerini ve NRF ise dorusal olmayan tepki faktörünü ifade etmektedir. k y deerinin tahmin edilmesi ile birlikte k y /k max oran hesaplanabilir. Normalize edilmi sismik deplasman k y /k max orannn bir fonksiyonu olarak denklem 4 yardmyla hesaplanmaktadr. Normalize edilmi sismik deplasman deeri k max ve D 5-95 deerleri ile çarplarak sismik deplasman (U) cm cinsinden hesaplanabilmektedir. log 1( U/( kmaxd5 95)) ( ky / kmax ) (4) Normalize edilmi lineer taban kayma deplasmanlar (U/kmax*D5-95, cm/sec) Mw= 6.25-Std. Hata.35 Mw= 7.-Std. Hata.33 Mw= 8.-Std. Hata.36 Tüm data takm regresyonu 16% ve 84% alma olasl 5% ve 95% alma olasl ekil 9. Normalize edilmi sismik deplasman deerlerinin k y /k max oran ile deiimi (Bray ve Rathje, 1998) 2.5 Yöntemlerin Açklayc Bir Örnek ile Karlatrlmas 17 Austos 1999 Düzce depreminde ARC istasyonundan alnan ivme kaytlar kullanlarak Maksidi ve Seed yöntemi ile Bray yöntemi yardmyla ARC (Gebze) istasyonuna yakn bir bölgede bulunan bir dolguda deprem nedeniyle oluacak deplasmanlar hesaplanmtr. Söz konusu dolgunun ev açs 25 olarak düünülmü olup, dolguyu oluturan zeminin kohezyonu 1 kpa, kayma mukavemeti açs ise 3 olarak seçilmitir. Dolgunun yükseklii 1m, dolguyu oluturan zeminin kayma dalgas hz 75 m/s olarak seçilmitir. 17 Austos Düzce depreminin Richter ölçeine göre moment iddeti 7.5 olup, bu deprem dorultu atml bir depremdir. ARC (Gebze) istasyonundan kaydedilen deprem ivme kaytlarndan elde edilen Arias younluu-zaman grafii yardmyla D 5-95 =25sn olarak belirlenmitir. Akma katsays (k y ) dolgunun ev açs ve dolguyu oluturan malzemenin mukavemet parametrelerine bal olarak ekil 3 teki grafikler yardmyla.14 bulunmutur. ARC (Gebze) istasyonundan alnan ivme kaytlarna göre pik yer ivmesi.211 olarak belirlenmitir (ekil 1). Maksidi ve Seed yöntemi için k y /k max oran.664 olarak hesaplanmtr. Bu dolgunun temel periyodu (T ).35 sn olarak belirlenmitir. Bu bilgiler nda Makdisi ve Seed yöntemine göre dolgu evinde oluacak kalc deplasman deeri 8.7 mm olarak belirlenmitir.

10 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon ekil 1. Arçelik istasyonundan alnan deprem ivme kaytlar ( Dolgu evinde olumas muhtemel kayma kütlesinin balangç periyodu (T s ).53 sn, T s /T m oran ise.96 olarak belirlenmitir. Maksimum yatay edeer ivme deeri.153g olarak hesap edilmitir. Bray ve Rathje yöntemi için ky/kmax oran.92 olarak hesaplanmtr. Bu bilgiler nda Bray ve Rathje yöntemine göre dolgu evinde oluacak kalc deplasman deeri 1.8mm olarak belirlenmitir. 3. Sonuç ve Öneriler Deprem sonucunda doal ve yapay evlerde meydana gelebilecek deplasmanlarn tahmin edilebilmesi amacyla bu bildiri kapsamnda 3 farkl yönteme yer verilmitir. Newmark yöntemine göre deplasman hesab, deprem ivme kaytlarnn akma ivmesini geçtii bölgelerin zamana göre iki kere integralinin alnmas ile belirlenmektedir. Makdisi ve Seed, Newmark n gelitirdii bu yöntem ve farkl deprem verilerini kullanarak dolgu ve barajlarda deprem nedeniyle oluacak deplasmanlar k y /k max oranna bal olarak tahmin eden bir yöntem gelitirmilerdir. Bu yöntem çok yaygn kullanlmakla birlikte, snrl sayda deprem verisi ve yapay ev kullanlarak gelitirildiinden ev deplasmanlarn tahmin etmekte yetersiz kalabilmektedir. Açklayc örnekte görüldüü üzere Bray ve Rathje nin önerdii yönteme göre hesaplanan kalc deplasman deeri, Makdisi ve Seed yönteminde hesaplanan kalc deplasman deerinden yaklak 5 kat daha küçük çkmtr. Bunun sebebi olarak Bray ve Rathje nin önerdii yöntemin; deprem yer hareketlerini, sismik yüklemeyi ve sismik deplasman hesaplarn kapsaml bir ekilde ele almas, çok sayda deprem verisi ve çok sayda ev kullanlarak gelitirilmi olmas gösterilebilir. Bray ve Rathje yöntemi, Makdisi ve Seed yöntemine göre evlerde depremden dolay oluacak deplasmanlarn tahmininde daha hassas sonuçlar vermekte olup, Makdisi ve Seed yöntemine göre daha fazla çaba gerektirmektedir. Açklayc örnekte seçilen geometri iki yöntem arasndaki farkllklara vurgu yapmak adna seçilmi olup, daha farkl geometrilerde bu iki yöntemin uygulanmas mümkündür. Kaynaklar 1) Abrahamson N.A., Silva W.J. (1996). Empirical ground motion models. Report Prepared for Brookhaven National Laboratory, USA. 2) Abrahamson N.A., Silva W.J. (1997). Empirical response spectral attenuation relations for shallow critical earthquakes. Seismological Research Letters 68(1): ) Bray J.D., Rathje E.R. (1998). Earthquake induced displacements of solid-waste landfills. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ACE 124(3): ) Bray J.D. (27). Simplified seismic slope displacement procedures. Earthquake Geotechnical Engineering

11 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 213, Trabzon ) Kramer S.L (1996). Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, p ) Makdisi F.J., Seed H.B. (1978). Simplified procedure for estimating dam and embankment earthquake induced deformations. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 14 No.GT7, pp ) Newmark N.M. (1965). Effects of earthquakes on dams and embankments. Geotechnique, Vol.15, No.2, pp ) Rathje E.M., Faraj F., Russell S., Bray J.D. (24). Empirical relationships for frequency content parameters of earthquake ground motions. Earthquake Spectra, Earthquake Engineering Research Institute 2(1): )

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Geomembran Kaplamalı Kaya Dolgu Bir Barajın Sismik Şev Deformasyonu Tahmini

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Geomembran Kaplamalı Kaya Dolgu Bir Barajın Sismik Şev Deformasyonu Tahmini Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 17 (2017) 025601 (638-645) DOI: 10.5578/fmbd.57310 AKU J. Sci.

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 293 - Tabii Yamaçlarn Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Doç.Dr. A. Ouz Tan TÜ naat Fakültesi, Ayazaa-34744-stanbul, (212) 285 37 39, oguztan@itu.edu.tr

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

YAKIN FAY YER HAREKETİ ALTINDA AĞIRLIK TİPİ KIYI DUVARLARININ KAYMA DEPLASMANLARININ TAHMİNİ

YAKIN FAY YER HAREKETİ ALTINDA AĞIRLIK TİPİ KIYI DUVARLARININ KAYMA DEPLASMANLARININ TAHMİNİ - 189 - YAKIN FAY YER HAREKETİ ALTINDA AĞIRLIK TİPİ KIYI DUVARLARININ KAYMA DEPLASMANLARININ TAHMİNİ Alper AĞDAŞAN 1, Şevket ÇOKGÖR 2, U. Utku CELEP 3 1 İnşaat Yüksek Mühendisi, Mahmut Yesari Cad. No:

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU

YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ. Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİ Yrd. Doç. Dr Mehmet Alpaslan KÖROĞLU Serbest Titreşim Dinamik yüklemenin pek çok çeşidi, zeminlerde ve yapılarda titreşimli hareket oluşturabilir. Zeminlerin ve yapıların dinamik

Detaylı

SIKI TIRILMI DOLGULARDA D NAM K KUVVETLER N STAB L TEYE ETK S N N NCELENMES ÖZET

SIKI TIRILMI DOLGULARDA D NAM K KUVVETLER N STAB L TEYE ETK S N N NCELENMES ÖZET SIKI TIRILMI DOLGULARDA D NAM K KUVVETLER N STAB L TEYE ETK S N N NCELENMES Murat OLGUN Ar. Gör. Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. n aat Müh. Bölümü Konya/Türkiye M. Hilmi ACAR Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI

YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI ÖZET E. Yıldız 1 ve R. Güner 2 1 Dr. İnşaat Yüksek Mühendisi, Temelsu Uluslararası Müh. Hiz. A.Ş. 2 İnşaat

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES

ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mays 009, Karabük, Türkiye YÜKSEK HIZLI DEMRYOLU KÖPRÜLERNDE ETKN DNAMK ANALZ YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS

Detaylı

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIV, Sayı:, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIV, No:1, 2011 Makalenin

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BMER ENSTTÜSÜ DOKTORA TEZ lker Fatih KARA BETONARME YAPIARIN ÇATAMA ETKS GÖZ ÖNÜNE AINARAK NEER OMAYAN ANAZ N"AAT MÜHENDS$ ANABM DAI ADANA, 7 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BMER ENSTTÜSÜ

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI 11. ŞEV DURAYLILIĞI ŞEV DURAYLILIĞI (Slope Stability) Şev: Düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeydir. Şevler Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevler (yamaç) Belirli bir geometriye sahip

Detaylı

TOPRAK DOLGU BARAJLARIN SİSMİK TEPKİ VE ZEMİN SIVILAŞMASI ANALİZLERİ

TOPRAK DOLGU BARAJLARIN SİSMİK TEPKİ VE ZEMİN SIVILAŞMASI ANALİZLERİ 1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi Mayıs 28-30, 2007 TOPRAK DOLGU BARAJLARIN SİSMİK TEPKİ VE ZEMİN SIVILAŞMASI ANALİZLERİ Berna UNUTMAZ 1, K. Önder ÇETİN 2 ÖZ Çalışma kapsamında toprak dolgu

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ ve DİNAMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ ve DİNAMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 14-16 Ekim 215 DEÜ İZMİR TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ ve DİNAMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçkin AYDIN 1,İsmail KARABULUT 2 Yasemin ER, 3 1 İnş. Yük. Müh. DSİ Genel Müd. Barajlar ve HES Dairesi

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

Homojen Zeminlerde Deprem Ve Yer Alt Suyunun ev Güvenlik Say s na Etkisinin Janbu Yöntemi le ncelenmesi

Homojen Zeminlerde Deprem Ve Yer Alt Suyunun ev Güvenlik Say s na Etkisinin Janbu Yöntemi le ncelenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 203, Trabzon - 33 - Homojen Zeminlerde Deprem Ve Yer Alt Suyunun ev Güvenlik Saysna Etkisinin Janbu Yöntemi le ncelenmesi Ör.Gör. Tülin ÇETN, Doç.Dr. Yusuf ERZN

Detaylı

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 107 - ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Doç. Dr. smail Hakk Aksoy TÜ naat Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Maslak stanbul,

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-15 Mayıs, 215, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-15 May 215, Istanbul, Turkey Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 --

Detaylı

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI

DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI DİKEY DOĞRULTUDA KÜTLE DÜZENSİZLİĞİ OLAN YAPILARIN DEPREM ALTINDAKİ DAVRANIŞI Kamil Aydın Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Böl. 38039 Kayseri Tel: 0352-437 4901-32379,

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION Çeken U. -1, Beyhan G. -1, Tüzel B. -1 Posta Adresi: 1- Afet İşleri

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

Deprem Mühendisliği 1

Deprem Mühendisliği 1 ESTIMATION OF GROUND MOTION PARAMETERS AZALIM İLİŞKİLERİ ATTENUATION RELATIONSHIPS DR. M. KUTANİS SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 1 Depreme dayanıklı yapı tasarımında, tasarıma esas deprem hareketinin

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ S.S. Yücel 1, M. Bikçe 2, M.C. Geneş 3, Ş. Bankir 4 1 Y.L. Öğrencisi, İnşaat Müh. Fakültesi, İskenderun Teknik

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını Sıvılaşabilen zeminlerde kazıklı temellerin davranışı Behaviour of pile foundations in liquefiable soils Berrak Teymür, Sadi Cem Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye ÖZET: Depremlerde

Detaylı

Politeknik Dergisi, 2015; 18 (3) : Journal of Polytechnic, 2015; 18 (3) :

Politeknik Dergisi, 2015; 18 (3) : Journal of Polytechnic, 2015; 18 (3) : Politeknik Dergisi, 2015; 18 (3) : 175-181 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (3) : 175-181 Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtları Kullanılarak Deprem Kaynaklı Kalıcı Zemin Yer Değiştirmelerinin Tahmin Edilmesi

Detaylı

KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY

KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY ıı! "#$$%$ ıı ı KONUYLA LGL FAYDALANILABLNECEK DOKÜMANLAR FEMA 273 FEMA 274 FEMA 356 ATC 40 DBYBHY SÜNEKLK: Taıyıcı sistemin yük taıma kapasitesinde önemli bir azalma olmadan yer deitirme yapabilme yetenei

Detaylı

DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ

DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ Gürkan Özden Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, İzmir, e-posta: gurkan.ozden@deu.edu.tr,

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

FARKLI DEPREM YÜKLERİNİN BETONARME KONSOL BİR İSTİNAT DUVARININ MALİYETİNE ETKİSİNİN ANALİZİ

FARKLI DEPREM YÜKLERİNİN BETONARME KONSOL BİR İSTİNAT DUVARININ MALİYETİNE ETKİSİNİN ANALİZİ FARKLI DEPREM YÜKLERİNİN BETONARME KONSOL BİR İSTİNAT DUVARININ MALİYETİNE ETKİSİNİN ANALİZİ Ömer ARSLAN 1 İnan KESKİN 2 Ali ATEŞ 3 1 İnşaat Mühendisi, İnşaat Müh. Bölümü, Karabük Üniversitesi, Karabük

Detaylı

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan

Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Deprem Tehlike Analizi Nedir? Ne Zaman Gerekir? Nasıl Yapılır? Naz Topkara Özcan Türkiye neden bir deprem ülkesi? Türkiye nin deprem ülkesi olması jeolojik-tektonik konumuyla ilgilidir. Türkiye neden bir

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5

24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5 ÖN RAPOR 24/05/2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI EGE DENİZİ DEPREMİ Mw:6.5 www.afad.gov.tr www.deprem.gov.tr 24 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye Saati ile 12:25 te Gökçeada açıklarında (Ege Denizi) bir deprem meydana

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Yer Hareketinin Karakterizasyonu ve Temel Kavramlar

Deprem Mühendisliğine Giriş. Yer Hareketinin Karakterizasyonu ve Temel Kavramlar Deprem Mühendisliğine Giriş Yer Hareketinin Karakterizasyonu ve Temel Kavramlar Yer Hareketindeki Belirsizlikler Yerel Zemin Durumu (Katmanlar) Yapı Altı bileşenli deprem yer hareketinin uzaysal ve zamansal

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

Karayolu Köprülerinin Sismik Tasarımı: Mesnet Tiplerinin Karşılaştırılması ve Seçimi

Karayolu Köprülerinin Sismik Tasarımı: Mesnet Tiplerinin Karşılaştırılması ve Seçimi Karayolu Köprülerinin Sismik Tasarımı: Mesnet Tiplerinin Karşılaştırılması ve Seçimi Dr. Kemal Arman DOMANİÇ 13.10.2016 Mesnet/İzolatör Tipleri Mesnet ve İzolatör Tipleri Pot Mesnet Elastomer Mesnet/İzolatör

Detaylı

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde Prof. Dr. Tamer Topal- ODTÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü van depreminde jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi 6 Van depremlerine jeolojik açýdan bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki hasarlarýn

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü )

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Herhangi bir kuvvet etkisi altında kalarak, yenilme (defo rmasyon)

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat

Detaylı

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN Yapı Sistemleri: İzostatik (Statikçe Belirli) Sistemler : Bir sistemin tüm kesit tesirlerini (iç kuvvetlerini) ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI Hülya Karakuş (1), Çağlar Birinci (2), Işıkhan Güler (3) (1) : Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara (2) : Proje Mühendisi, Yüksel Proje Uluslararası

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ. Ders 1. Genel Giriş. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ. Ders 1. Genel Giriş. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0426102 İLERİ ZEMİN MEKANİĞİ Ders 1. Genel Giriş Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Hafta / Week Konular / Subjects

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ

GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ GERÇEK ZAMANLI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMLERİ Erdal Şafak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Çengelköy, İstanbul erdal.safak@boun.edu.tr

Detaylı

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği

Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği * Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berna UNUTMAZ Doğum Tarihi: 12 Eylül 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

21 TEMMUZ 2017 KOS ADASI - GÖKOVA KÖRFEZİ DEPREMİ İVME KAYITLARI VE ÖZELLİKLERİ

21 TEMMUZ 2017 KOS ADASI - GÖKOVA KÖRFEZİ DEPREMİ İVME KAYITLARI VE ÖZELLİKLERİ Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı 21 TEMMUZ 2017 KOS ADASI - GÖKOVA KÖRFEZİ DEPREMİ İVME KAYITLARI VE ÖZELLİKLERİ Hakan Alçık, Ahmet Korkmaz, Oktay Çırağ, Erdal Şafak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı İNM 4411 Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat Yapıları Eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ

BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ ÖZET: BETONARME PERDE DUVAR ORANININ BİNALARIN SİSMİK PERFORMANSINA ETKİSİ Ö. Avşar 1, Ö. Yurdakul 2 ve O. Tunaboyu 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 2 Araştırma

Detaylı

hir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik

hir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik 6. ÇELK YAPILAR SEMPOZYUMU hir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik * e-posta: ozbasaran@ogu.edu.tr, estetik, ve ekonomi gibi sebeplerle, son dönemde modern kafes tercih edilmektedir. sistemlerinin projelendirilmesinde

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞI VERİLERİNİN MEVCUT YER HAREKETİ TAHMİN İLİŞKİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞI VERİLERİNİN MEVCUT YER HAREKETİ TAHMİN İLİŞKİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: TÜRKİYE ULUSAL KUVVETLİ YER HAREKETİ GÖZLEM AĞI VERİLERİNİN MEVCUT YER HAREKETİ TAHMİN İLİŞKİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Y. Kamer 1 ve C. Zülfikar 2 1 Araştırma Görevlisi,Deprem Müh. Anabilim Dalı,

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

DENEY RAPORU. Viskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney)

DENEY RAPORU. Viskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Fizikokimya III Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Viskozienin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney) DENEY TARH 3 Mar 2003 Pazaresi AMAÇ Oswald viskozimeresi

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi ZM14 Geoteknik Deprem Mühendisliği Plaxis ile dinamik analiz (2) Sismik risk ve zeminin dinamik davranışı (3) Sıvılaşma (4) Dalga yayılımı (1) Titreşime Maruz Kalan Bir

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ NAKAMURA HASAR ENDEKSİ PARAMETRESİNİN ZEMİN DİNAMİK ANALİZLERİNDE ÖN BİLGİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Ahmet Turan Arslan 1, Tolga Gönenç 1, Mehmet Kuruoğlu 2 1 Profesör,Dr.,

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME YAPILARDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ

DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME YAPILARDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME YAPILARDA YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ Naci ÇAĞLAR 1, Zehra Şule GARİP 1, Zeynep Dere YAMAN 1 caglar@sakarya.edu.tr, sgarip@sakarya.edu.tr, zdyaman@sakarya.edu.tr Öz: Bu çalışmanın

Detaylı

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ. Özet

DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN TAŞIMA GÜCÜNÜN ETKİSİ. Özet DEPREM EKİSİNDEKİ YAPI DAVRANIŞINA ZEMİN AŞIMA GÜCÜNÜN EKİSİ M. ELMAS 1,. KARABÖRK 2, D. MERCAN 3 Özet 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Adapazarı nda yapılan incelemelerde bir çok yapıda aşırı düşey

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Murat OLGUN 1, M. Hilmi ACAR 2

DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Murat OLGUN 1, M. Hilmi ACAR 2 S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.2, 29 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.2, 29 DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Murat OLGUN 1, M. Hilmi

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

İNM Ders 2.1 Dinamik Yükler, Yer Hareketi Parametreleri ve İvme Spektrumları

İNM Ders 2.1 Dinamik Yükler, Yer Hareketi Parametreleri ve İvme Spektrumları İNM 424112 Ders 2.1 Dinamik Yükler, Yer Hareketi Parametreleri ve İvme Spektrumları Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK YÜKLER Dinamik yüklemenin pek çok

Detaylı

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1

SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ali URAL 1 SARILMIŞ VE GELENEKSEL TİP YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ali URAL 1 aliural@ktu.edu.tr Öz: Yığma yapılar ülkemizde genellikle kırsal kesimlerde yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu

2.3. Dinamik Benzeri Yöntemler ile Ölçekli Beton Barajda Deprem Simulasyonu BETON AĞIRLIK BARAJLARIN SİSMİK DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PARAMETRELER B.F. Soysal 1 ve Y. Arıcı 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara 2 Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara Email:

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı