Osm M çin Jeol. sman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osm M çin Jeol. sman"

Transkript

1 n aat M BÖLÜM 12- BARAJLARIN JEOLOJ Prof Giri -Barajlar n s fland lmas -Baraj tipi seçimi-baraja etki eden kuvvetler-baraj lmalar - Barajlar n ömrü-baraj gölü ve yeri çal malar -Baraj ve çevresel etkiler ma sman eol D tlar V YA I- G eoloji KAYA YA Baraj, Su tutma yap r. Tek ve Çok Amaçl Barajlar: 1. Akarsular n düzenlenmesi 2. Su sa lamak (içme+kullanma+sulama suyu) 3. Enerji üretmek 4. Ta n önlemek 5. Di er amaçlar (Bal kç k+turizm+spor+vd ) 1

2 Barajlarda Kullan lan Ortak Terimler 1. Abatman (Abutment): Baraj n, üzerine in a edildi i vadinin her iki taraf ndaki e imli yüzeylerdir. 2. Vadi Kesiti (River-Channel Section): Baraj gövdesinin akarsu yata na oturdu u kesimin en kesitidir. 3. Baraj Menba Ete i (Hael of The Dam): Baraj n menba yüzünün temel kayas na oturdu uk m. 4. Baraj Topu u (Toe of The Dam): Baraj n mansap yüzünün temel kayas na oturdu uk m. 5. Baraj Tepesi (Crest): Baraj nenüstk sm. Prof P sman M çin eoloji sm Jeol S VRa 6. Kenar Duvar (Parapet): Baraj tepesinin her iki k sm nda görülen nduvarlar. Baraj tepesinin yol olarak kullan lmas halinde emniyetli trafi isa lar. is la 7. Serbest K m (Freeboard): Baraj tepesi ile maksimum su seviyesi aras nda kalan k m. Bu k sma dalga pay ya da emniyet pay dadenir. 8. Baraj Ekseni (Axis of The Dam): Baraj tepesinin tamortas ndan veya baraj n menba yüzü taraf nda tepenin kenar ndan geçen hayali çizgi. 9. Baraj Kesiti (Dam Cross Section): Baraj n eksenine dik kesiti. 10.Galeriler (Galleries): Baraj gövdesi içinde, baraj eksenine paralel, dik ve e ik olarak yap lm bo luklar. eol Ders V KAYA YA baraj nya Not tlar 2

3 11.Dip Savak (Outlet Conduit): Ölü hacminin üstündeki suyu bo altmaya yarayan tünel. 12.Ölü Hacim Yüzeyi (Dead-Storage Water Surface): Baraj n içinde kalan, bo alt lmayan su yüzeyi. Bu hacim barajlarda toplanacak silti depolamaya yarar. 13.Baraj Yüksekli i: Talvegten (H1) ya da temelden (H2) baraj tepesine kadar olan mesafe. 14.Kuyruk Suyu Yüzeyi (Tail Water Surface): Baraj n dolu savak, dip savak ya da türbinlerinden ç kan suyun mansaptaki yüzeyi. 15.Maksimum Su Yüzeyi (Maximum Water Surface): Baraj gölünde su seviyesinin en yüksek oldu u (dolu savaktan akmadan) seviye. Prof P sman sm S V YA eol tlar KAYA YA 3

4 Prof 16. Minimum Su Yüzeyi (Minimum Water Surface): Baraj gölünde faydal ekilde kullan labilecek en dü ük su yüzeyi. 17. Dolu Savak (Spillway): Baraja maksimum su seviyesinin üstünde gelen suyu bo altmaya yarayan kanal. 18. Çevirme Tüneli (Diversion Tunnel): Baraj n gövde in aat ras nda akarsuyun yönünü de tirmeye yarayan tünel. 19. Batardo (Cofferdam): Baraj n in as ras nda akarsuyun çevirme tüneline girmesine yard mc olan ve akarsuyun in aat sahas basmas engelleyen ufak barajlar. Menba ve mansapta olmak üzere iki adet bulunur. P sman sm S V YA eol tlar KAYA YA 4

5 II- BARAJLARIN SINIFLAMASI Prof. AMAÇLARINA GÖRE 1. SU SA LAMA ( ÇME, KULLANMA, SULAMA) 2. TA KIN DENET 3. ENERJ ÜRET 4. ULA IM 5. TUR ST K 6. ATIK MALZEMEYE GÖRE 1. BETON a. Kemer b. Payandal c. A rl k 2. DOLGU a.toprak dolgu b. Kaya dolgu c. Kar k dolgu 3.KAG R 4.D ER (Ah ap,vs. ) P Dr. YÜKSEKL KLER NE GÖRE VE GÖL HACM NE GÖRE 1. H D< < 10 m GÖLET V < m < H <15m m KÜÇÜK < V < 10 6 m 3 3. H > 15 m. BÜYÜK.. B V > 10 6 m 3 sman eoloji eol tlar V YA KAYA YA 5

6 Dolu Savak Baraj gölü maksimum su seviyesine eri tikten sonra baraj gölüne gelen ta n sular baraj gövdesine ve göl alan yamaçlar na zarar vermeden bo altan kanallard r. Barajlar n emniyet vanalar r. 1. Kuyu Tipi Dolu Savak. 2. Üstten Akan Dolu Savak. 3. Üstten Kapakl Dolu Savak. 4. Dip Savak. 5. Tehlike Sava. Prof P sman M çin eoloji eol Ders Jeol ji V re ü BETON BARAJLAR Beton barajlar; A rl k, Payandal a rl k, ojk, Kemer olmak üzere üç gruptur. a) A rl k Barajlar rl k barajlar, suyun kald rma ve döndürme kuvvetine e kar kendi rl klar yla duran masif yap lard r. Bu tip barajlar n eksenleri do ru eklinde ya da ak yukar do ru hafifçe kavisli olabilir (kemer-a rl k). KAYA gruptuya Not tlar Baraj n enine kesiti üçgene benzeyen yamuktur. rl k barajlar n sa lam temele oturmas istenir. Vadi yamaçlar ; az e imli, geni, V ekilli olabilir. 6

7 Pro P Dr. sman M çin eoloji Sar yer Beton A rl k Baraj Jeol eol Ders b) Payandal A rl k Barajlar V Bu tip barajlar n memba taraf, su bas nc na na kar duran düz ya da az imli betonarme bir perde eklindedir. Mansap taraf nda, su bas nc temele ileten payandalar alar vard r. Payandalar aras ndaki yerlere kuvvet santralleri ve di er baz yap lar yerle tirilebilir Payandalara fazla yük dü er, payandalar aras na ise fazla yük binmez. KAYA YA Yamaç e imi az, geni, V ekilli vadilerde payandal rl k barajlar yap labilir. Not tlar 7

8 Prof P sman M çin eoloji Elmal II Baraj (Göksu nehri) Jeol eol Ders c) Kemer Barajlar V Kemer baraj, kavisli tek bir beton duvardanolu an sututma tesisidir. idi Suyun bas nc, kemer tesiriyle yamaçlara vermek için, beton duvar membaya do ru kavisli yap r. Kayaya merdivenimsi ekiller verilerek, gerilmelerin toplanmas na ve betonda çatlaklar nolu mas na engel olunur. Kemerin yamaçlara iyi bir ekilde kenetlenmesi için, kemer ile vadinin birle ti i noktadaki aç n45 0 olmas gerekir. KAYA YA Not tlar 8

9 Prof P sman ma Karakaya Baraj (F rat nehri) DOLGU BARAJLAR ojmas le y eoloji Ders KAYA YA Toprak ve kayan n belirli bir oranda kar lmas ile yap lan su tutma yap lar r. Toprak barajlar, daha çok geçirimsiz olan ve çok sa lam olarakak kabul edilmeyen ayr k ya da çimentolanm kayalar, heterojen zeminler, geni ve yayvan vadiler üzerinde yap lmaktad r. Depreme dayan kl rlar. 1. Toprak Dolgu ( Seyhan, Aslanta, Sülo lu, Büyükçekmece vb.). 2. Kaya Dolgu (Hirfanl, Hasan U urlu, Do anc, Keban, ). 3. Kar k Dolgu (Güzelhisar, Atatürk, Kralk ). i veya Not tlar 18 9

10 Kaya dolgu baraj n aat M çin eoloji P sman Toprak dolgu baraj sm n Baraj eol tlar Jeol Kompozit Baraj (A rl k ve Kaya dolgu) V Keban Baraj (F rat nehri) AYA YA t Atatürk Baraj (F rat nehri) Kaya dolgu baraj 10

11 COMPOSITE DAMS Composite dams are combinations of one or more dam types. Most often a large section of a dam will be either an embankment or gravity dam, with the section responsible for power generation being a buttress or arch. P r. sman Prof Keban Dam F rat River; Height= 163 m; Reservoir Capacity= 31 billion m 3 Gravity & Rock Fill eoloji eol tlar V YA KAYA YA 11

12 III- BARAJ T VE YER SEÇ NE ETK EDEN FAKTÖRLER Topografyas (vadi ekli) Litolojik özellikleri Yap sal özellikleri. Prof. Dr. Hidrolojik ve hidrolik durumu Hidrojeolojik özellikleri (rezervuar n ve baraj yerinin su tutmas ) Malzeme olanaklar klim ko ullar Bölgenin depremselli i Ülkenin ekonomik durumu ve i çilik Sosyalko ullar Çevre ko ullar Bilgi birikimi ve deneyimler sman eol Ders tlar eoloji ji V ) VAD EKL (Akarsu, Buzul, Litoloji, Yap, Evrim) Rrim Bo az ya da kanyonlar ( U ekilli vadiler) Darvadiler(Dar V ekilli vadiler) Geni vadiler (Geni V ekilli vadiler) Geni ve düz vadiler Kar ekilli vadiler KAYA YA Vadi Geni li i / Vadi Yüksekli i Oran U ekilli Vadilerde : 3 > Dar ekilli Vadilerde : 3-6 Geni Vadilerde : 6-7 Düz Vadilerde : 7 < ot 12

13 Vadi ekli Faktörü (K) K= TEPE UZUNLUÐU BARAJ YUKSEKLIGI = B H Prof. K= P Dr. b H (tan U1 tan U 2) H = H b + (tanu 1 + tanu 2 ) K: Vadi ekli faktörü b: Vadi taban geni li i H: Baraj yüksekli i U 1 ve U 2 : Vadi yamaçlar n ortalama do rultusunun dü eyle yapm oldu u aç. V ekilli Vadilerde: Fransa da Da K < 11 talya da K < 7 Amerika da K < 5 olmas istenir. U ekilli Vadilerde: K 4.5 ise Kemer baraj K 5 ise A rl k baraj K > 5 ise Dolgu baraj olmas istenir (Amerika da). sman eoloj eol tlar Litoloji 1. Litoloji cinsi 2. Kal nl klar ve Ayr ma derinlikleri 3. Geoteknik Özellikler: Ta ma Gücü Ayr ma Dayan m Suya Kar Hassasiyet Geçirgenlik-Gözeneklilik V KAYA YA Yap Geometri Baraj ekseni ile tabaka ve çatlaklar n do rultu / e imleri aras ndaki ili kiler. Baraj yerindeki kayaçlar n k vr ml olmas. Süreksizlik-su kaça ili kisi. Yamaçlardaki süreksizliklerin durumu. 13

14 Pr P Dr. sman eol Ders tlar V YA eoloji Hidroloji Büyük debili nehirler. Düzensiz debili (Vah i dereler). dereleri. Ak m ölçümleri. Baraj gölü alt nda kalan kaynaklar. Ya miktar ve rejimi. Yeralt suyu hareketi, yönü vs. KAYA YA klim Ko ullar klim ko ullar na göre dolgu barajlarda ki malzemelerin yerle tirilmesi (ya fazla olan ve don yapan bölgelerde). Don yapan bölgelerde beton dökümünün zorla mas. Kurak bölgelere toprak baraj gövdesinin kompaksiyonu, beton barajlarda betonun prizi esnas nda so utulmas için gerekli suyun sa lanmas. 14

15 Bölgenin Depremselli i Deprem bölgesinde yap lacak barajlarda aranan özellikler: 1. Dolgu barajlar (toprak ve kaya dolgu) tercih edilmelidir. 2. Gövde geni tabanl geçirimsiz zon üzerine oturmal r. 3. Yüksek dalga pay (3-4m.) b rak lmal r. 4. Geni tepe b rak lmal r. 5. Gövde evlerinin e imi az olmal r. Prof. Dr. Malzeme Olanaklar Baraj yap nda kullan lacak malzemenin uygun nitelikte, yeterli miktarda ve baraj yerine yak n olmas gerekir. Kaz lardan kar lacak malzemelerin kullan labilirli i. Malzeme ocaklar n baraj yerine uzakl. sman eol Ders tlar eoloji V ER IV- BARAJ GÖVDES NE ETK YEN KUVVETLER 1. Baraj A rl. 2. Hidrostatik Bas nç. 3. Suyun Kald rma Kuvveti. 4. Buz Bas nc. 5. Deprem Etkisi. 6. Silt Bas nc. 7. Dalga Etkisi. 8. Di er. KAYA YA 15

16 V- BARAJ YIKILMALARI ve PROBLEMLER Prof P sman A. Do al Nedenler (%40) a) Fazla Ya. b) Heyelan. c) Deprem. d) A nma. e) Rezervuar Alan nda Oyulmalar Meydana Gelmesi. f) Dalga Etkisi, Üstten A ma. g) Buz Etkisi. B. Yap m Hatalar (%35) eoloji Ders a) Borulanma. b) Baraj Gövdesi Alt nda S nt Olmas. c) Çökme. d) Baraj evlerine Uygun E im Verilmemesi. e) Yetersiz Kitle. f) Dolguda Farkl Oturma. g) Betonda Çatlama Ve Bozulma. h) Kayma. i) Kil Çekirde in Su Geçirmesi (Filtrelerin T kanmas ). j) Savak Yetersizli i. k) Di er Sebepler. V KAYA YA Not tlar 16

17 Pr P sman eol tlar V YA BÜYÜK BARAJLAR KOM SYONU (200 Baraj Y lmas nda) eoloj Üstten a ma Heyelan Borulanma zma Çökme Dalga etkisi nma etkisi aat kusurlar Yetersiz gövde Deprem Buzlanma (37.%18.5) (21.%10.5) (18.%9) (13.%6) (9 %4.5) (5 %2.5) (5 %2.5) (5 %2.5) (8 %4) (9 %4.5) (1 %0.5) AYA YA 34 17

18 Baraj yeri ve göl alan jeolojisinin iyice anla lmam olmas nedeniyle dünyada 1928 na kadar 250 baraj y lm r y nda ABD de St. Francis baraj y lm, 436 ki i ölmü tür. P sman Prof 2 Aral k 1959 da Fransa da Malpasset baraj n y lmas yla 421 ki i ölmü tür. sm 35 eol D tlar V YA eoloji 5 Haziran 1976 da ABD de 100 m yüksekliktekte Teton baraj sa yamaca yak n gövdede meydana gelen s nt lar nedeniyle birkaç saat içinde y ld. Ak daki yerle im alanlar zaman nda bo alt ld için ölü say 11 i geçmedi. KAYA YA ot Teton Baraj n n ak a dan görünü ü. lk s nt lar n ba lamas ve gedik aç lmas. 18

19 Sular n f rmaya ba lamas ve gedi in krete do ru ilerlemesi Prof. P Dr. sman Kretin dü ü sm S V YA 37 eo eol tlar Tam yar lma YA Gövdenin üçte birinin ve santral n kaybedili i. 19

20 Sular n durulmas. P Dr. Prof. Ak daki su bask yla ilgili gazetee haberi. sman 39 eoloji eol tlar V YA Barajlarla ilgili su tutma problemleri KAYA YA Keban Baraj sol yamaç Petek ma aras nda mermerlerde yer alan karstik bo luklardaki su kaçaklar Not Keban Baraj rezervuar ndan, yer alt karstik bo luklar içinden kaçan sular n sifon yaparak Keban Deresi sol yamac ndan ç kmas akt May Baraj nda kireçta n ayr mas yla olu mu rm renkli toprak (Terra-Rosa) ile örtülü düdenlerden sular n kaçmas 20

21 Atatürk baraj mansap topu undan su kaçaklar Prof P sman eol De eoloji V er Barajlarla ilgili heyelan problemleri KAYA Barajlar n kar la bir di er önemli mühendislikik jeolojisini ilgilendiren nproblem ise kütle hareketleridir YA D tlar Vayont Baraj Vayont Baraj göl havzas nda olu an kütle hareketi Vayont Baraj n n memba durumu (Heyelândan hemen sonra) 21

22 Vayont (Vaiont) Baraj Gölü yamac nda meydana gelen heyelân sonucu ta an baraj gölü suyunun, baraj n mansab nda yer alan yerle im yerlerini basmas sonucu, yerle im yerlerinde meydana gelen can ve mal kayb ve kullan lmaz hâle gelen Vayont Baraj. P Dr. sman M çin oji Vaiont Baraj rezervuar n heyelan malzemesiyle dolmu hali eol Ders Jeol eoloj V VI- BARAJLARIN ÖMRÜ VE S LTLENME Barajların yapımından sonra, suların taşıdığı malzeme (blok, çakıl, kum, silt,,kil)bar baraj gölüne dolmaya başlar ve baraj ömrü gitgide kısalır. Özellikle sağanak yağışları izleyen sellenme ile çok malzeme gelir. Bitki örtüsü azsa erozyon daha da fazla olur. KAYA YA ları Siltlenme mekanizması Taşınan malzeme baraj gölüne gelirken, iriden ufağa doğru çökelmeye başlar. Silt ve kil baraj gövdesi dolayında çökelir ve özgül ağırlığı 1,3-1,6 olan bir çamur oluşur. ur. yenya Akış yukarıda maksimum su düzeyinin üstünde kalan çökeltilere tepe çökelleri denir. Ön çökeltiler, suların baraj gölüne girdiği kısımda biriken tortullardır. Burada suyun hızı azalır; iri blok ve çakıllar toplanır. Bunlar akışa engelolur,akış yukarıda çökelme artar. Baraja yaklaştıkça daha ince malzeme çökelir, bunlara taban çökeltileri denir. Baraj gövdesine yakın çökelen en ince tortulara ağır akım çökeltileri adı verilir. Bunlar zamanla kompaksiyona uğrar, yoğunlukları artar ve baraj eksenine basınçları çoğalır. Not tlar int 22

23 Siltlenmenin Nedenleri A. Ya Alan n 1. Morfolojisine 2. Bitki Örtüsünün Türüne, S kl na 3. klim Ko ullar na 4. Ya lar n Tipi Ve iddetine B. Ya Alan ndaki Kayalar n 1. Litolojik Özelliklerine 2. Yap sal Özelliklerine 3. Ayr ma Derecelerine Ba r. P Dr. Prof. Siltleşmeyi Önleme için yapılan başlıca işlemler 1. Yer Seçimi. 2. Ye il Örtü. 3. Kaz vs. Azaltma. 4. Yan Kollar n Denetlenmesi (Gölet, Sel kapan ). 5. Siltin Uzakla lmas. 6. Dip Sava n a n Çal lmas. sman eoloji Baraj n Ömrü R L S C i T e T e Si S S i o eol Ders tlar V YA KAYA YA R L C S i S o T e : Baraj Ömrü : Rezervuar n Kapasitesi : Rezervuara Gelen Silt Hacmi : Rezervuara Bir Y lda Gelen Silt Hacmi : Silt Tutma Niteli i 23

24 VII- BARAJ GÖLÜ VE YER ÇALI MALARI BARAJ GÖLÜ ÇALI MALARI Göl alan ndaki kayaçlar n; a) Türleri, Litolojik Özellikleri b) Yatay ve Dü ey De imleri c) çerdikleri mineraller ve suya olan hassasiyetleri d) Yap sal özellikleri (Süreksizlikler) e) Porozite, Geçirgenlikleri (S zma ve Bas nçl su deneyleriyle) f) Ayr ma ve Erimeleri (Jeofizik çal malar, Sondajlar ve enjeksiyon). cak ve so uk kaynaklar, Kuyular, Artezyenler (Debi, Is ve Bas nçlar ölçülür). Yeralt suyu seviyesi ve de imi Sular n kimyasal analizleri Prof. P Dr. sman eol Ders V plan Yan dere sular ve getirdi i selinti miktarlar (Baraj ömrü hesaplan r) Baraj gölünden kom u havzalara su kaçma olas klar Yamaçlar n stabilitesi Depremsellik Do al Yer Alt Kaynaklar Tarihi Eserler eoloji KAYA YA Not tlar 24

25 BARAJ YER ÇALI MALARI Baraj yerinin Litolojisi (Litolojilerin türleri, Yay, Dü ey ve yatay de imi, S rlar) Kayalar n ayr ma derecesi ve Bitkisel topra n kal nl. Yamaç ve kaz lar n durayl. Baraj yerinin yap sal özellikleri (Süreksizlikler). Akarsu yata nda alüvyon kal nl ve Vadi kesiti. Prof. P Dr sman V YA eol Ders eoloji Baraj yerinin su tutma derecesi (Bas nçl su deneyleri) Sondaj kuyular nda YASS tespiti Mühendislik özellikleri ara rmak için aç lan galeri ve yerinde deneylerin yap lmas, RQD nin belirlenmesi. Depremsellik zma olup-olmayaca. sondajlarda KAYA YA Not tlar 25

26 ÖNEML KONULAR Baraj yeri ve tipinin belirlenmesi. Baraj yeri ve göl alan n su tutmas. Malzeme olanaklar. Prof. Dr. Ya alan. Çevre sorunlar (deprem, heyelan, kirlenme, kamula rma vb ). Barajlar n y lmas na sebep olan olaylar. Su hukuku. sman S VR eoloji eol D tlar V YA Malzemeler 1. Dolgu Malzemesi (Toprak dolgu, Kaya dolgu). 2. Filtre Malzemesi. 3. Agrega. 4. Çimento vb AYA YA Baraj yap nda kullan lan malzemeler Uygun nitelikte, Yeterli miktarda Baraj yerine Kaz lardan ç kar lacak malzemelerin kullan labilirli i ara lmal r. 26

27 VIII- BARAJLARIN ÇEVREYE SOSYAL VE EKONOM K ETK LER Bölgeye Çok Say da Eleman Gelmesi. Baz Arazilerin Kamula lmas. Önemli Miktarda Para Girdisi. Örf Ve Al kanl klara Etki. Prof. Dr. Yol Yap lmas. Kuru Tar mdan Sulu Tar ma Geçi. Elektrik, TV Mahkemeler, Avukat Bürolar, Okullar Aç lmas. Yeni Bir Ya ant. M çin eoloji sman eol Ders HAVAYA Ya a cakl a Buharla maya Kalitesine Di er Jeol Barajlar n Çevreye Etkileri SUYA YÜZEY SULARINA Akarsuyun Göle Dönü mesine Buharla ma Miktar n Artmas na YER ALTI SULARINA zma-beslenme Artmas na. YASS ve E iminin De mesine. Su Kalitesinin De mesi. KAYNAKLARA Termal Kaynaklara SULARDAN YARARLANMAYA Suda ya ama. Ta mac kla. Avc k, bal kç k, su sporlar. SULARIN K RLENMES NE. YER ALTI DEPOLAMASI. V KAYA YA RAY YA KARAYA Arazi Kullan na Canl lara Toprak Örtüsüne Kalitesine Erozyona Yamaç Stabilitesine Depremselli e Not tlar 27

28 Prof P sman eoloj eol s tlar V YA KAYA YA 28

29 n aat Pr sman sm S V YA 57 eol tlar AYA YA 58 29

30 n aat Pr sman sm S V YA 59 eoloj eol tlar AYA YA 30

31 ún üa at Pr M úç in sm an Je S ol ú V 61 AY A N ot la rö 62 31

32 n aat Pr sman sm S V YA 63 eol tlar AYA YA 64 32

33 Pr P. sman eoloj eol Ders tlar V YA KAYA YA 33

34 Pr P sman oji Ders Notlar KAYA 34

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

"HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ"

HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEO 320 MESLEKİ SAHA UYGULAMALARI DERS NOTU "HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ" Prof. Dr. Recep KILIÇ Jeoteknik Araştırma Grubu

Detaylı

BARAJLARIN SINIFLANDIRILMASI

BARAJLARIN SINIFLANDIRILMASI BARAJ JEOLOJİSİ BARAJLAR Barajlar (dams); enerji üretimi, içme suyu sağlanması, sulama ve taşkın önlemeye yönelik su kaynakları oluşturmak amacıyla akarsu vâdileri üzerinde yapay göller oluşturmak için

Detaylı

BARAJ JEOLOJİSİ. Enerji Santrali Makine Odası

BARAJ JEOLOJİSİ. Enerji Santrali Makine Odası BARAJ JEOLOJİSİ Dolu savak kapakları Gezici Vinç Dolu Savak Derivasyon Tüneli Enerji Santrali Makine Odası Kontrol Odası Çeşitli amaçlarla bir akarsu vadisinin uygun kesitine inşa edilen ve akarsuyun suyunun

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

SU YAPILARI. Su Alma Yapıları. 5.Hafta. Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr SU YAPILARI 5.Hafta Su Alma Yapıları Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su alma yapısı nedir? Akarsu ya da baraj gölünden suyu alıp iletim sistemlerine veren yapılara su alma yapısı denir. Su

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_10 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Baraj ve rezervuar jeolojisi Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını inşaat

Detaylı

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant

E P O T A P E. EPOTAPE Su tutucu bant ÜRÜN TANIMI PVC Sututucu Bantlar,esas polimer madde olarak yüksek K de erli Polivinil Klorür(PVC) reçinesi ile çe itii katalizörler (Plastifyanlar), stablizatörler, antioksidanlar, yüksek kalite de erleri

Detaylı

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan).

SORU 6: Su yapılarının tasarımında katı madde hareketinin (aşınma, oyulma, yığılma vb. olayları) incelenmesi neden önemlidir, açıklayınız (4 puan). KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 014-015 GÜZ YARIYILI SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I ARASINAV SORULARI Tarih: 16 Kasım 014 SORULAR VE CEVAPLAR Adı Soyadı: No: İmza:

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 1 Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ

ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ AKĠFERLERĠN HĠDROLOJĠK ve GEOMETRĠK ÖZELLĠKLERĠ DĠKKATE ALINMADAN YAPILAN SONDAJ ÇALIġMALARI SONUCU YOK OLAN AKĠFERLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA. ÖRNEK: SURUÇ OVASI ÖZET: * Yazan : Hasan KIRMIZITAġ Türkiye

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

BÖLÜM 9- HAR TALAR. Giri - Harita türleri - Kesitler. Osm sman. eoloji

BÖLÜM 9- HAR TALAR. Giri - Harita türleri - Kesitler. Osm sman. eoloji n aat Prof BÖLÜM 9- HAR TALAR Giri - Harita türleri - Kesitler Osm sman S VR 9.1. G eoloji V do eol Ders KAYA siya Bir bölgedeki sanayile me, ula m veyerle imerle o bölgedeki do al çevreyi büyük ölçüde

Detaylı

Sulama, su temini, taşkın kontrolu, enerji üretimi gibi amaçlarla yapılan su toplama yapıları yani barajlar, bağlamalar. Bağlama (regülatör)

Sulama, su temini, taşkın kontrolu, enerji üretimi gibi amaçlarla yapılan su toplama yapıları yani barajlar, bağlamalar. Bağlama (regülatör) HİDROLİK Dünyamızın 3/4 ü denizlerle yani suyla kaplıdır. Kara parçaları içinde de göller ve akarsular önemli bir yer kaplar. İnsanlar sudan değişik biçimde yaralanırlar: Içme Temizlik Sanayii Tarım Ulaşım

Detaylı

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR

DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR DEVLET DESTEKL SERA S GORTASI TEKN K ARTLAR, TAR FE VE TAL MATLAR Bu sigorta ile 5363 say l Tar m Sigortalar Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu karar ile kapsama al nan risklerin, Örtü

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ

SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ SUUDİ ARABİSTAN DAMAD BARAJINDA UÇUCU KÜL YERİNE PUZOLANİK MADDE OLARAK TAŞ UNU KULLANIMI VE PROJE EKONOMİSİNE ETKİSİ Sunan: Nejat Demirörs İnş. Müh. DAMAD BARAJI Damad barajının kesin projesi 1987 yılında

Detaylı

DER NER BARAJI VE HES N AATI PERDE ENJEKS YONU TEST ÇALI MALARI

DER NER BARAJI VE HES N AATI PERDE ENJEKS YONU TEST ÇALI MALARI DER NER BARAJI VE HES N AATI PERDE ENJEKS YONU TEST ÇALI MALARI Dr. Bünyamin ÜNAL 13 Devlet Su leri Genel Müdürlü ü 1.G R Bu çalı manın amacı, ülkemizin en yüksek barajı olan Deriner Barajında, baraj temeli

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER 0/18 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İZMİR BULUŞMASI 26 OCAK 2007 1/18 İklim Değişikliği 970 Atmosferdeki CO 2 konsantrasyonu

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE)

5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) 5. YERALTISUYU & SIZMA BASINCI (SEEPAGE PRESSURE) Toprak içindeki su: Toprağa giren su, yerçekimi etkisi ile aşağı doğru harekete başlar ve bir geçirimsiz tabakayla karşılaştığında, birikerek su tablasını

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

SU YAPILARI. Kabartma Yapıları

SU YAPILARI. Kabartma Yapıları SU YAPILARI 4.Hafta Barajlar Barajların genel özellikleri ve sınıflandırılması Barajların projelendirilmesi Barajların çevresel etkileri Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Kabartma Yapıları

Detaylı

2015-2016 Bahar. Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

2015-2016 Bahar. Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi naat Mühendislii Bölümü 1 Hidroloji

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

Çevre Geotekniği Dersi KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ

Çevre Geotekniği Dersi KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ Çevre Geotekniği Dersi KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ DERSİN SORUMLUSU YRD.DOÇ.DR.AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR MUHAMMED YASİN DİRİCAN 2013119088 ENES BOYRAZ 2013119086 YILDIRIM

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi FOTOGRAMETRİ I Fotogrametrik Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tanımlar Metrik Kameralar Mercek Kusurları

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 9 KÜTLE HAREKETLERİ 5/29/2017 3 9.1.

Detaylı

22.02.2014. Kestel Barajı İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu. Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi Sulama Yapıları SULAMA YAPILARI

22.02.2014. Kestel Barajı İzmir Sulama amaçlı, toprak dolgu. Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi Sulama Yapıları SULAMA YAPILARI Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Tarımsal Yapılar ve Sulama Dersi Sulama Yapıları Miktar: talep edilen su miktarı,(m³) Zaman: talep edilen

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

Akifer Özellikleri

Akifer Özellikleri Akifer Özellikleri Doygun olmayan bölge Doygun bölge Bütün boşluklar su+hava ile dolu Yer altı su seviyesi Bütün boşluklar su ile dolu Doygun olmayan (doymamış bölgede) zemin daneleri arasında su ve hava

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

İNŞ 600 SEMİNER ( - - -) İNŞ 601 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - - -) İNŞ 602 TEZ ÇALIŞMASI ( - - -)

İNŞ 600 SEMİNER ( - - -) İNŞ 601 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - - -) İNŞ 602 TEZ ÇALIŞMASI ( - - -) T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ALABİLECEĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ İNŞ 600 SEMİNER ( - - -) İNŞ 601 UZMANLIK

Detaylı

SU YAPILARI. 3.Hafta. Bağlama Yapıları. Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi

SU YAPILARI. 3.Hafta. Bağlama Yapıları. Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi SU YAPILARI 3.Hafta Bağlama Yapıları Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Derivasyon Derivasyon;

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

Ders 1.1 Toprak Dolgu Barajlar ve Genel Özellikleri

Ders 1.1 Toprak Dolgu Barajlar ve Genel Özellikleri İNM 424112 Ders 1.1 Toprak Dolgu Barajlar ve Genel Özellikleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI

16.07.2012 11. ŞEV DURAYLILIĞI 11. ŞEV DURAYLILIĞI ŞEV DURAYLILIĞI (Slope Stability) Şev: Düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeydir. Şevler Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevler (yamaç) Belirli bir geometriye sahip

Detaylı

Osm sman Jeol eol Ders

Osm sman Jeol eol Ders naat M çin eoloji BÖLÜM 1- G Prof oji ve Alt Disiplinleri - Mühendislik ojisi - Geoteknik/aat Mühendislii sman 1. JEOLOJ: Tanm V KAYA eya YA Not tlar Yunanca Geo: yer, arz ve logos: bilim, bilgi sözcüklerinden

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

BETONARME KARKAS SİSTEMLER

BETONARME KARKAS SİSTEMLER BETONARME KARKAS SİSTEMLER 2. BÖLÜM TEMELLER 1 BÖLÜM 2 TEMELLER Kolon ve perdeler vasıtası ile gelen yapı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına TEMEL denir. Zeminin kazılıp, sıkıştırılmasından ve

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr Binicilik alanları için zemin stabilizasyon ızgarası www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr RUNFLOOR AVANTAJLAR Izgaranın %85 düzeyindeki geçirgenliği ve su geçirir alt tabaka sayesinde çamuru ortadan

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU

3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU 3 ŞUBAT 2002 EBER VE ÇAY DEPREMLERİ ÖN RAPORU GİRİŞ Her ilki deprem kaynak mekanizması, odak derintiklerip kırık yırtılma biçimleri, kınk uzunlukları, artçı deprem dağılımları, dalga formları, P-S farklılıkları,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

MEKANİZE KAZI (TBM TÜNELLERİ) ve JEOLOJİ

MEKANİZE KAZI (TBM TÜNELLERİ) ve JEOLOJİ MEKANİZE KAZI (TBM TÜNELLERİ) ve JEOLOJİ Mühendislik jeolojisi çalışmalarında proje yapıları için ortaya konması gereken temel konular: 1) Jeoloji ve Yapı Geometrisi: Ortamdaki değişik malzemenin yayılım

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası Büyük kuşlar için kutu yuvalar Kuşların çoğu ağaç deliklerine yuva yaparlar. Yaşlı ve kurumuş ağaçlar fırtınalardan dolayı devrildiği için buraları kuşlar için önemli yuvalar teşkil etmezler. Bu yüzden

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Drenaj kanalları, drenaj alanına ilişkin en yüksek yüzey akış debisi veya drenaj katsayısı ile belirlenen kanal kapasitesi gözönüne alınarak

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (img-4)

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (img-4) ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (img-4) GEOTEKNĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar; Bayram Ali Uzuner, Temel Zemin Mekaniği Kutay Özaydın, Zemin Mekaniği CİMİLLİ, TAYFUN, İnşaat Mühendisliğine

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) BÖLÜM 4 BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) 1 GİRİŞ BARAJ akarsuların tutulması ve depolanması için nehir ve akarsuların en ideal kısımlarında inşa edilen bariyerlere denilir. Keban

Detaylı

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI

BACALAR HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ATEŞ BACALARI ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI BACALAR ATEŞ BACALARI HAVALANDIRMA BACALARI VE IŞIKLIKLAR ÇÖP BACALARI TESİSAT BACALARI ATEŞ BACALARI: Kalorifer soba şömine ve fabrika ocak ve kazanlarında yanan kati sıvı ya da gaz yakıtların dumanını

Detaylı

Ölçme Bilgisi Ders Notları

Ölçme Bilgisi Ders Notları 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ Ölçme Bilgisi: Sınırlı büyüklükteki yeryüzü parçalarının ölçülmesi, haritasının yapılması ve projelerdeki bilgilerin araziye uygulanması yöntemleri ile bu amaçlarla kullanılacak araç

Detaylı

TAŞKIN KONTROLÜ. Taşkınların Sınıflandırılması Taşkın Kontrolü

TAŞKIN KONTROLÜ. Taşkınların Sınıflandırılması Taşkın Kontrolü TAŞKIN KONTROLÜ Akarsuyun yatağından taşarak çevredeki arazileri ve yerleşim birimlerini su altında bırakması taşkın olarak tanımlanır. Taşkın Kontrolü Taşkınların Sınıflandırılması Oluşturan sebeplere

Detaylı

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER GENEL SINIR KROK S Burada arazi çal mas nda çal lan bölge, kuzey yönü dikkate al narak genel hatlar ile kroki olarak çizilir. Kullan lan poligonlar n yerleri ve numaralar, Çevredeki yollar, caddeler, önemli

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK YERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK YERİ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN ÇED DEKİ YERİ Barajların ÇED Yönetmeliği ndeki ndeki Yeri Ek-1 1 Listesi, Madde 15, Su depolama tesisleri (Göl( l hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan Baraj ve Göletler)

Detaylı

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SAPLAMA KAYNAĞI Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkın metalleri ergitme özelliğinden yararlanarak

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI

ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI ÇELİK YAPI BİRLEŞİM ELEMANLARI Çelik yapılarda, kullanılan üç farklı birleşim elemanı vardır. Bunlar; 1. Perçinli birleşimler, 2. Cıvatalı (Bulonlu) birleşimleri. 3. Kaynaklı birleşimler 2 1 1. PERÇİNLİ

Detaylı

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN

KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI. Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN KARAYOLLARINDA YÜZEY DRENAJI Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN Drenajın Amacı Yağmur veya kar suyunun yolun taşkına neden olmasına engel olmak ve yol yüzeyinde suyun birikmesine engel olmak, Karayolu üstyapısı

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

SU YAPILARI. Derivasyon Derivasyon; su yapısı inşa edilecek akarsu yatağının çeşitli yöntemler ile inşaat süresince-geçici olarak değiştirilmesidir.

SU YAPILARI. Derivasyon Derivasyon; su yapısı inşa edilecek akarsu yatağının çeşitli yöntemler ile inşaat süresince-geçici olarak değiştirilmesidir. SU YAPILARI 3.Hafta Bağlama Yapıları Bağlama nedir? Barajdan farkları Bağlamaların genel özellikleri ve türleri Bağlamaların projelendirilmesi Doç.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Derivasyon Derivasyon;

Detaylı