Kullaným Kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský"

Transkript

1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHM- 8NX ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz. Copyright Nokia Corporation Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'un ticari markasýdýr. "Dance2Music", "Bumper" ve "Link5" Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

3 Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz / 2. Baský

4 Hýzlý ve kolay Bu Hýzlý Baþvuru Kýlavuzu, Nokia 3510 cep telefonunuzun temel fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Bölüm 3-6 da bu fonksiyonlar hakkýnda ayrýntýlý bilgi verilmektedir. Arama yapma Ýlk aramanýzý yapmadan önce, SIM kartýn takýlmasý, bataryanýn takýlmasý ve þarj edilmesi ve telefonun açýlmasý hakkýnda bilgi edinmek için SIM kartý ve bataryayý takma bölümünü okuyun. 1. Sýrasýyla alan kodunu ve telefon numarasýný girin ve tuþuna basýn. 2. Görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Arama fonksiyonlarý Gelen aramayý cevaplama: tuþuna basýn. Aramayý bitirme/reddetme: tuþuna basýn. Zil sesini duyurmamak için Sessiz tuþuna da basabilir, ardýndan çaðrýyý cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz. Kulaklýk ses seviyesini ayarlama: Görüþme sýrasýnda ilerleme tuþlarýna basýn. Telesekreteri arama: tuþunu basýlý tutun. Telefon telesekreter numarasýný girmenizi isterse, numarayý girin ve Tamam tuþuna basýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 4

5 Hýzlý arama: Önce bir hýzlý arama tuþuna bir telefon numarasý atayýn (bkz: s. 57). Sonra istediðiniz hýzlý arama tuþuna, ardýndan tuþuna basýn. Bekleyen aramayý cevaplama: Önce Arama bekletme servisi etkinleþtirin (bkz: s. 36). Sonra, bekleyen aramayý tuþuna basarak cevaplayabilirsiniz. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Daha ayrýntýlý bilgi edinmek için bkz: Rehber (Menü 1), sayfa 51. Yazýlý mesaj gönderme 1. Menü tuþuna basýp sýrasýyla Mesajlar ve Mesaj yaz seçeneðini seçin. 2. Mesajý yazýn. Bkz: Metin yazma, sayfa 38. Ayrýca bkz: Metin ve resim þablonlarý, sayfa Mesajý göndermek için Seçim tuþuna basýn ve Gönder seçeneðini seçin. 4. Alýcýnýn telefon numarasýný girin ve mesajý göndermek için Tamam tuþuna basýn veya telefon numarasýný rehberde arayýn. Mesajý yollamak için Tamam tuþuna basýn. Ayrýntýlý bilgi için bkz: Mesajlar (Menü 2), sayfa 60. Tuþ takýmý kilitleme ve kilidini açma Tuþ takýmý kilitlemek için: Bekleme modunda, tuþ takýmýný kilitlemek için Menü tuþuna ve 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 5

6 Tuþ takýmý kilidini devreden çýkartmak için: Bekleme modunda, tuþ takýmý kilidini devreden çýkarmak için Tuþ aç tuþuna ve1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmýný otomatik olarak kilitlenmek üzere ayarlamak için: Sýrasýyla Menü, Ayarlar, Telefon ayarlarý ve Otomatik tuþ kilidi tuþuna basýn. Tuþ kilidini etkinleþtirmek için Açýk seçeneðini seçin ve tuþ takýmýnýn otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 6

7 Ýçindekiler Hýzlý ve kolay... 4 Ýçindekiler... 7 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Eriþim kodlarý Telefonun fonksiyonlarýna genel bakýþ Multimedya mesaj servisi Polifonik ses (MIDI) GPRS (General Packet Radio Service - Genel Paket Radyo Servisi) WAP (Wireless Application Protocol - Kablosuz Uygulama Ýletiþim Kuralý) Telefonunuz Tuþlar ve baðlantý noktalarý Bekleme modu Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma SIM kartý çýkarma Bataryayý þarj etme Telefonun açma ve kapatma Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Kapaklarý deðiþtirme Taþýma kordonunu takma Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 7

8 3. Arama fonksiyonlarý Arama yapma Son numarayý yeniden arama Telesekreterinizi arama Telefon numarasý hýzlý arama Konferans aramasý yapma Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Aramayý bekletme Görüþme sýrasýndaki seçimler Metin yazma Akýllý metin giriþini açýk veya kapalý olarak ayarlama Akýllý metin giriþini kullanma Birleþik sözcükler yazma Normal metin giriþini kullanma Metin yazma ipuçlarý Menüyü kullanma Menü fonksiyonlarýna eriþme Menü fonksiyonlarýnýn listesi Menü fonksiyonlarý Rehber (Menü 1) Rehber ayarlarýný seçme Ýsim ve telefon numaralarýný kaydetme (Ýsim ekleme) Her isim için birden çok numara ve metin öðesi kaydetme Rehberde isim arama Ýsim, numara veya metin öðesi düzeltme Ýsim ve numara silme Rehberleri kopyalama Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 8

9 Kartvizit gönderme ve alma Hýzlý arama tuþuna numara atama Sesle arama Ses etiketi ekleme Ses etiketi kullanarak arama yapýlmasý Ses etiketini dinleme, deðiþtirme veya silme Servis numaralarý Ýsme göre zil sesi Mesajlar (Menü 2) Yazýlý mesajlar yazma ve yollama Mesaj gönderme seçenekleri Metin ve resim þablonlarý Mesaja metin þablonu ekleme Mesaja resim þablonu ekleme Yazýlý mesajý okuma ve cevaplama Gelen kutusu ve giden kutusu klasörleri Metin mesajlarýný silme Sohbet Klasörlerim ve Arþiv klasörü Ses mesajlarý Bilgi mesajlarý Servis komutu yazýmý Metin mesajý ayarlarý Multimedya mesajlarý alma Multimedya mesaj ayarlarý Multimedya mesajlarýna bakma Alýnan mesajlara bakma Kaydedilen mesajý görüntüleme Arama kaydý (Menü 3) Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 9

10 Cevapsýz aramalar ve arayan numaralar Aranan numaralar Son arama listelerini sil Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý Zil sesleri (Menü 4) Tercihler (Menü 5) Ayarlar (Menü 6) Saat ve tarih ayarlarý Saat ayarlarý Tarih ayarlarý Tarih ve saati otomatik güncelleþtirme Arama ayarlarý Arama aktarma Herhangi bir tuþla cevap Otomatik tekrar arama Hýzlý arama ayarlarý Arama bekletme servisi Arama sonrasý özeti Numaranýzýn gönderilmesi Giden aramalar telefon hattý Telefon ayarlarý Dil Tuþ kilidi ayarlarý Hücre bilgi ekraný Açýlýþ notu Þebeke seçimi SIM iþlemlerini onaylama Yardým metni Baþlama tonu Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 10

11 Aksesuar ayarlarý Güvenlik ayarlarý Fabrika ayarlarýna geri gön Oyunlar (Menü 7) Oyun baþlatma Oyun servisleri ve oyun ayarlarý Örgütleyici (Menü 8) Çalar saat Takvim Ajanda notu yazma Telefon bir not için uyarýda bulunduðunda Araçlar (Menü 9) Ekran koruyucu Ekran koruyucu etkinliði zaman aþýmý MMS üzerinden ekran koruyucu alma veya resimli mesajlar Hesap makinesi Para birimi dönüþtürme Geri sayým sayacý Kronometre Süre gözlemi ve ara derece Tur zamanlarý Süreleri görüntüleme ve silme Mobil Internet servisleri, WAP (Menü 10) WAP servislerine eriþim ve kullanýmda temel adýmlar Telefonu WAP servisleri için ayarlama Yazýlý mesaj olarak alýnan servis ayarlarýný kaydetme Servis ayarlarýný el ile girme Seçili veri taþýyýcý GSM verisi olduðunda Seçili veri taþýyýcý GPRS olduðunda Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 11

12 WAP servisiyle baðlantý kurma WAP servisi sayfalarýný tarama Telefon tuþlarýnýn kullanýmý hakkýnda genel bilgiler WAP doðrudan arama WAP baðlantýsýný kesme WAP tarayýcýsýnýn görünüm ayarlarý Ýndirme ayarlarý Yer imleri Yer imi alma Servis gelen kutusu Telefonu servis mesajlarýný alacak þekilde ayarlama Önbellek Güvenlik göstergesi Yetki sertifikalarý SIM hizmetleri (Menü 11) Batarya özellikleri Þarj Etme ve Boþaltma BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 12

13 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn. GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONU KAPATIN Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir. BENZÝN ÝSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN Telefonu benzin pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 13

14 DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. ARAMA Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan olduðundan emin olun. Telefon numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek için (örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için) tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil numarayý tuþlayýn ve sonra tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 14

15 Þebeke Hizmetleri Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Dualbant, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kullanýp kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir. Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 güç kaynaklarý ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uyarý: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 15

16 Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müþteri desteði ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. etiketini satýþ paketindeki Club Nokia davetiyesi üzerine yapýþtýrýn. etiketini garanti belgenizin üzerine yapýþtýrýn. Eriþim kodlarý Güvenlik kodu (5 basamaklý): Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanýmlara karþý korur. Güvenlik kodu üretici tarafýndan olarak ayarlanmýþtýr. Ayarlar menüsünde kodu deðiþtirin (bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 84). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasýlýðýna karþý gizli bir yerde yazýlý bir kopyasýný saklayýn. Telefonu, kodu soracak þekilde ayarlayýn (bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 84). PIN kodu (4-8 basamaklý): Kiþisel Tanýmlama Numarasý (PIN) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýma karþý korur. PIN kodu, genellikle SIM kartýnýzla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Telefonu, her açýldýðýnda PIN kodunu soracak þekilde ayarlayýn (bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 84). PIN2 kodu (4-8 basamaklý): SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, ücret sayaçlarý gibi bazý fonksiyonlara girilmesi için gereklidir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 16

17 PUK ve PUK2 kodlarý (8 basamaklý): Kiþisel Bloke Açma Anahtarý (PUK) kodu bloke olmuþ PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu deðiþtirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis saðlayýcýnýza baþvurun. Kýsýtlama þifresi: Kýsýtlama þifresi, Arama kýsýtlama servisi kullanýlýrken gereklidir bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 84. Þifre servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 17

18 Telefonun fonksiyonlarýna genel bakýþ Nokia 3510 cep telefonu Takvim, Saat, Çalar saat, Geri sayým sayacý, Hesaplamalar, Oyunlar gibi günlük kullaným için çok kullanýþlý fonksiyonlar sunar. Telefonunuz için bir dizi aksesuar kapak da vardýr. Kapak deðiþtirmek için bkz. Kapaklarý deðiþtirme, sayfa 30. Multimedya mesaj servisi Multimedya mesaj servisi multimedya mesajlarýný almanýzý saðlar. Bu mesajlar yazýlý, grafik veya sesli olabilir. Mesajdaki grafik bölümü kaydedilerek ekran koruyucu, sesli bölüm de zil sesi olarak kullanýlabilir. Not: Multimedya mesaj servisinin ayarý varsayýlan olarak açýktýr (Çoklu ortam alýmýna izin ver Evet olarak ayarlanmýþtýr); bu durumda operatör veya servis saðlayýcýnýz size gelen her multimedya mesajý için ücret alabilir. Polifonik ses (MIDI) Polifonik ses, tek hoparlörde ayný anda çalýnan birçok ses bileþeninden oluþur. Geleneksel bipli zil sesleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda, polifonik sesler gerçek melodilere benzer zil sesleridir. Polifonik sesler zil sesi, mesaj uyarý sesi, oyunlarda arka plan ve efekt sesi olarak kullanýlýr telefonunuzda, 40 ýn üzerinde enstrümanýn polifonik sesler için kullanýlabilen ses bileþenleri bulunur. Ayný anda en çok dört enstrüman kullanýlabilir. Desteklenen biçim: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI). Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 18

19 Multimedya servisi üzerinden polifonik zil sesleri alabilirsiniz, bkz: Multimedya mesajlarý alma, sayfa 70 ve Zil sesleri (Menü 4). Bunlarý, WAP yoluyla Zil sesi servisi menüsü yoluyla da yükleyebilirsiniz. Bkz: Zil sesleri (Menü 4), sayfa 75. GPRS (General Packet Radio Service - Genel Paket Radyo Servisi) GPRS, cep telefonlarýnýn mobil þebeke üzerinde veri gönderip almak üzere kullanýlmasýna olanak saðlayan teknolojidir. GPRS, Internet gibi veri þebekelerine kablosuz eriþim saðlayan veri taþýyýcýsýdýr. GPRS kullanan uygulamalar WAP, MMS ve SMS mesajlarýdýr. GPRS teknolojisini kullanmadan önce GPRS servisine abone olmanýz gerekir. GPRS servisine abonelik ve bu servisin kullanýmý için þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýzý arayýn. GPRS üzerinde kullanýlan uygulamalar için GPRS ayarlarýný kaydetmeniz gerekir. Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 97. Bkz: Metin mesajý ayarlarý, sayfa 69. GPRS ve uygulamalarýn ücretleri Hem GPRS baðlantýsý hem de WAP servisleri, veri gönderme ve alma ile SMS mesajlarý gibi GPRS üzerinde kullanýlan uygulamalar ücretlidir. Ücretler hakkýnda ayrýntýlý bilgi için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 19

20 WAP (Wireless Application Protocol- Kablosuz Uygulama Ýletiþim Kuralý) Haberler, hava durumu raporlarý, eðlence, sinema ve çevrimiçi oyunlar gibi çeþitli WAP servislerine eriþebilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonlarý için tasarlanmýþtýr ve WAP servis saðlayýcýlarý tarafýndan saðlanýr. Servislerinden yararlanmak istediðiniz þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan kullanýlabilir WAP servisleri, fiyatlar ve tarifeler hakkýnda bilgi alýn. Servis saðlayýcýlar, servislerinin kullanýmýna ait yönergeleri de verirler. Bkz: Mobil Internet servisleri, WAP (Menü 10), sayfa 96. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 20

21 1. Telefonunuz Tuþlar ve baðlantý noktalarý 1. Açma/kapatma tuþu, Telefonunuzu açar ve kapatýr. Telefon rehberi veya menü fonksiyonlarýndayken veya tuþ takýmý kilitli olduðunda, açma kapatma tuþuna kýsa süreyle basmak, ekran ýþýðýnýn yaklaþýk 15 saniye yanmasýný saðlar. 2. Seçim tuþlarý ve Tuþlarýn fonksiyonlarý, üzerlerinde görüntülenen kýlavuz metne baðlý olarak deðiþir; örneðin, bekleme modunda Menü ve Ýsimler. 3. Ýlerleme tuþlarý, ve Ýsimler, telefon numaralarý, menüler veya ayarlar arasýnda ilerlemenizi saðlar. Arama sýrasýnda kulaklýk ses düzeyini de ayarlar. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 21

22 4. etkin aramayý bitirir. Herhangi bir iþlevden çýkar. 5. telefon numarasýný çevirir ve gelen aramayý yanýtlar. Bekleme modunda, en son aranan numarayý görüntüler sayý ve karakter girer. tuþu basýlý tutulduðunda telesekreteriniz aranýr. ve, farklý fonksiyonlarda çeþitli amaçlar için kullanýlýr (tuþ takýmýný kilitleme gibi). Bekleme modu Telefon kullanýma hazýr olduðunda ve kullanýcý tarafýndan karakter girilmediðinde, bekleme modundadýr. Menü ve Ýsimler bekleme modundaki seçim tuþlarýdýr. xxxxxx Telefonunuzun kullanýlmakta olduðu hücresel þebekeyi gösterir. Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir. Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 22

23 Bekleme modundaki diðer temel göstergeler: Bir veya birkaç yazýlý veya resimli mesaj aldýnýz. Bkz: Yazýlý mesajý okuma ve cevaplama, sayfa 63. Bir veya birkaç ses mesaj aldýnýz. Bkz: Ses mesajlarý, sayfa 67. Telefonun tuþ takýmý kilitli. Bkz: Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi), sayfa 28. Gelen arama bildirimi Kapalý ve Mesaj bildirim tonu Kapalý olarak ayarlanýrsa, arama veya yeni mesaj geldiðinde telefon çalmaz. Bkz: Zil sesleri (Menü 4), sayfa 75. Çalar saat, Açýk olarak ayarlý. Bkz: Çalar saat, sayfa 88. Geri sayým sayacý çalýþýyor. Bkz: Geri sayým sayacý, sayfa 94. Arka planda kronometre çalýþýyor. Bkz: Kronometre, sayfa 94. Tüm aramalarýnýz baþka bir numaraya aktarýlýr, Tüm sesli aramalarý aktar. Ýki telefon hattýnýz varsa, ilk hattýnýzýn aktarma göstergesi, ikinci hattýnýzýnki ise olur. Bkz: Arama aktarma, sayfa 79. Aramalar dahili kullanýcý grubu ile sýnýrlýdýr (þebeke servisi). Bkz: Güvenlik ayarlarý, sayfa 84. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 23

24 2. Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. SIM kartý ve baðlantý noktalarý çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. SIM kartý takmadan önce telefonu kesinlikle kapatýn, sonra bataryayý çýkarýn. 1. Telefonu arka kýsmý size dönük olacak þekilde tutarken, serbest býrakma düðmesine basýn. Telefonun arka kapaðýný ok yönünde kaydýrýp kaldýrarak çýkarýn. 2. Önce alt tarafý olmak üzere, bataryayý kaldýrarak telefondan çýkarýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 24

25 3. SIM kartý telefona takýn. SIM kartýn doðru yerleþtirildiðinden ve kartýn altýn baðlantý noktalarýnýn aþaðý baktýðýndan emin olun. 4. Bataryayý yerine takýn. 5. Arka kapaðý yerine takýn. Kapaðýn yan taraflarýndaki kilit dillerinin telefondaki yuvalara oturduðundan emin olun. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 25

26 SIM kartý çýkarma SIM kartý telefonunuzdan çýkarmanýz gerekiyorsa, önce arka kapaðý ve bataryayý çýkarýn; SIM kart tutucusunu aþaðý bastýrýp SIM kartý yavaþça telefonun üst tarafýna doðru itin. Bataryayý þarj etme 1. Þarj cihazý kablosunu telefonun alt kýsmýndaki sokete takýn. 2. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. Telefon açýksa, ekranda kýsa bir süre için Þarj oluyor mesajý görüntülenir. Batarya tamamen boþaldýðýnda, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk bir süre geçmesi gerekebilir. Telefonunuzu þarj cihazýna baðlýyken de kullanabilirsiniz. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazý ve bataryanýn özelliklerine baðlýdýr. Örneðin, ACP- 7 þarj cihazýyla BLC-2 bataryasýnýn þarj edilmesi yaklaþýk 3 saat 45 dakika sürer. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 26

27 Telefonun açma ve kapatma Açma/kapatma tuþunu basýlý tutun,. SIM kartýn doðru yerleþtirilmiþ olmasýna karþýn yine de SIM i takýn mesajý görüntüleniyorsa, þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýza baþvurmanýz gerekir. Telefonunuz 5 Voltluk SIM kartlarýný desteklememektedir; bu nedenle kartýn deðiþtirilmesi gerekebilir. Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Güvenlik ayarlarý bölümü, PIN kodunun sorulmasý, sayfa 84 ve Eriþim kodlarý, sayfa 16. Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (***** olarak görüntülenir) ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Eriþim kodlarý, sayfa 16. Uyarý: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 27

28 ETKÝLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzda yerleþik bir anten bulunmaktadýr. Diðer radyo vericisi aletlerde de olduðu gibi, telefon açýkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayýn. Antenle temas, konuþma niteliðini etkiler ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný saðlar. Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Telefon tuþlarýný kilitleyerek, telefon tuþlarýna (örneðin çantanýzdayken) yanlýþlýkla basýlmasýný önleyebilirsiniz. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 28

29 Tuþ takýmýný kilitleme Bekleme modunda, tuþ takýmýný kilitlemek için önce Menü tuþuna ve ardýndan 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmý kilitli durumdayken, ekranýn üst tarafýnda simgesi görüntülenir. Tuþ takýmý kilidini açma Tuþ takýmý kilidini açmak için önce Tuþ aç tuþuna, sonra 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ kilidi devredeyken Gelen aramayý cevaplandýrmak için tuþuna basýn. Arama sýrasýnda telefonunuz normal olarak kullanýlabilir. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Otomatik tuþ kilidi Tuþ takýmýný belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: Tuþ kilidi ayarlarý, sayfa 82. Not: Tuþ muhafazasý açýkken, telefonunuzdaki programlanmýþ acil telefon numaralarýný (örn., 112 veya baþka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayý tuþlayýp, tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan sonra görüntülenir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 29

30 Kapaklarý deðiþtirme Her iki kapaðý da deðiþtirmeden önce, her zaman açma/kapatma düðmesini kapatýn ve telefonu þarj aleti veya diðer cihazlardan ayýrýn. Telefonu her zaman kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn. 1. Telefonun arka kapaðýný çýkarmak için telefonu arka tarafý size bakacak biçimde tutup, arka kapak serbest býrakma düðmesine basýn ve iterek kapaðý telefondan ayýrýn. Bkz: SIM kartý ve bataryayý takma, sayfa Alt tarafýndan baþlayarak, telefonun ön kapaðýný yavaþça çekin. 3. Gerekiyorsa, yeni ön kapakta tuþ takýmýný deðiþtirin. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 30

31 4. Ön kapaðý yerine takmak için telefonun alt kýsmýyla ön kapaðýn alt kýsmýný hizalayýn ve telefonu kapaða doðru yavaþça bastýrýn. Kapaðýn yan taraflarýndaki kilit dillerinin telefondaki yuvalara oturduðundan ve kapaðýn yerine yerleþtiðinden emin olun. 5. Telefonun arka kapaðýný takmak için arka kapaðý ön kapaðýn kilit dillerine yönlendirin ve arka kapaðý yerine yerleþene kadar kaydýrýn. Bkz: SIM kartý ve bataryayý takma, sayfa 24. Taþýma kordonunu takma 1. Ön ve arka kapaðý çýkarýn, bkz: Kapaklarý deðiþtirme, sayfa Açma kapatma düðmesini þekilde gösterildiði gibi kenarýndan kaldýrýn. Açma kapatma düðmesini tümüyle de çýkarabilirsiniz, ancak bu durumda kaybetmemeye özen gösterin. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 31

32 Taþýma kordonunu þekilde gösterildiði biçimde baðlayýp sýkýn. 3. Açma kapatma düðmesini yerine bastýrýn. Yerine tam olarak yerleþtiðinden emin olun. 4. Ön ve arka kapaðý yeniden takýn, bkz: Kapaklarý deðiþtirme, sayfa 30. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 32

33 3. Arama fonksiyonlarý Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Ekrandaki numarayý düzenlemek için tuþuna basýn veya imleci hareket ettirmek için tuþuna basarak imlecin solundaki karakteri silmek için Sil tuþuna basýn. Uluslararasý aramalarda, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce tuþuna iki kez basýp ardýndan da sýrasýyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasýný girin. 2. Numarayý aramak için tuþuna basýn. 3. Aramayý bitirmek veya arama giriþimini iptal etmek için veya Kapat tuþuna basýn. Telefon rehberini kullanarak arama yapma 1. Bkz: Rehberde isim arama, sayfa Ekranda görüntülenen numarayý aramak için tuþuna basýn. Son numarayý yeniden arama Bekleme modunda, aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz en son 20 numaranýn listesini görüntülemek için tuþuna bir kez basýn. Aramak istediðiniz numara veya isme ilerleyerek, tuþuna basýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 33

34 Telesekreterinizi arama Bekleme modunda, tuþuna basýlý tutun veya ile tuþlarýna basýn. Telefon, telesekreter numarasýný girmenizi isterse, numarayý girin ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Ses mesajlarý, sayfa 67. Telefon numarasý hýzlý arama Hýzlý arama tuþlarýndan birine ( - ) bir telefon numarasý atayabilir ve bu numarayý aþaðýdaki yöntemlerden birini kullanarak arayabilirsiniz: Önce istediðiniz hýzlý arama tuþuna, ardýndan da tuþuna basýn. Hýzlý arama etkinse, hýzlý arama tuþuna basýn ve arama baþlayýncaya kadar basýlý tutun. Bkz: Hýzlý arama ayarlarý, sayfa 80. Ayrýca bkz: Hýzlý arama tuþuna numara atama, sayfa 57. Konferans aramasý yapma Konferans aramasý, en çok altý kiþinin görüþmede yer almasýna olanak tanýyan bir þebeke servisidir. 1. Ýlk katýlýmcýyý arayýn. 2. Yeni katýlýmcýyý aramak için Seçim tuþuna basýn ve Yeni arama seçeneðini seçin. 3. Yeni katýlýmcýnýn telefon numarasýný girin veya rehberden bulup Ara tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 34

35 4. Yeni arama cevaplandýðýnda, ilk katýlýmcýyý konferans aramasýna ekleyin. Seçim tuþuna basýn ve Konferans seçeneðini seçin. 5. Aramaya yeni katýlýmcýlar eklemek için 2-4 arasýndaki adýmlarý yineleyin. 6. Katýlýmcýlardan biriyle özel görüþme yapmak için: Seçim tuþuna basýn ve Özel seçeneðini seçin. Ýstenilen katýlýmcýya ilerleyin ve Tamam tuþuna basýn. Özel görüþmeyi bitirdikten sonra yukarýda adým 4'te açýklanan þekilde konferans aramasýný yeniden kurun. 7. Konferans aramasýný bitirmek için tuþuna basýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 35

36 Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna, aramayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý reddetmek için tuþuna basýn. Sessiz tuþuna basarsanýz yalnýzca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayý cevaplayýn veya reddedin. Ýpucu: Aramalarý, örneðin telesekreterinize aktarmak için Meþgulse aktar fonksiyonu etkinleþtirildiyse, reddedilen arama da aktarýlacaktýr. Bkz: Arama aktarma, sayfa 79. Aramayý bekletme Arama bekletme servisi fonksiyonunu etkinleþtirdiyseniz bir görüþmeyi sürdürürken, gelen baþka bir aramayý cevaplayabilirsiniz. Bkz: Arama bekletme servisi, sayfa 80. Görüþme sýrasýnda bekleyen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn. Görüþme sýrasýndaki seçimler Aþaðýdaki þebeke servis seçeneklerinden bazýlarý için (servis saðlayýcýnýz ve geçerli görüþmenin operatörü bu servisleri sunuyorsa) görüþme sýrasýnda Seçim tuþuna basýn: Sustur veya Sesi aç, Aktifi bitir, Aramalarý bitir, Rehber, Menü ve Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferans, Özel, Cevapla ve Reddet. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 36

37 DTMF gönder, þifre veya banka hesap numarasý gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanýlýr. DTMF dizisini girin veya rehberden bulup, Tamam tuþuna basýn. tuþuna arka arkaya basarak, bekletme karakteri olan w ve duraklatma karakteri olan p'yi de tuþlayabilirsiniz. Deðiþtir, etkin ve beklemedeki arama arasýnda geçiþ yapmakta kullanýlýr. Baðla, beklemedeki aramayý etkin aramaya baðlamakta ve görüþmelerden baðlantýnýzý kesmekte kullanýlýr. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 37

38 4. Metin yazma Mesaj yazarken, geleneksel veya akýllý metin giriþi ile olmak üzere iki farklý yöntem kullanabilirsiniz. Metni yazarken, ekranýn sol üst kýsmýnda akýllý metin giriþi ile, geleneksel metin giriþi ise simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin giriþ göstergesinin yanýnda yer alan Abc, abc veya ABC biçiminde gösterilir ve düðmesine basýlarak deðiþtirilebilir. Sayý modu, 123 simgesiyle gösterilir. tuþunu basýlý tutarak harf ve rakam modu arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. Akýllý metin giriþini açýk veya kapalý olarak ayarlama Yazý yazarken Seçim tuþuna basýp Sözlük seçeneðini seçin. Akýllý metin giriþini etkinleþtirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akýllý metin giriþi, yalnýzca listede bulunan dillerde kullanýlabilir. Geleneksel metin giriþi moduna dönmek için Sözlük kapalý seçeneðini seçin. Ýpucu: Metin yazarken akýllý metin giriþini hýzla açmak veya kapatmak için iki kez tuþuna basýn veya Seçim tuþunu basýlý tutun. Akýllý metin giriþini kullanma Tek bir tuþa basarak A dan Z ye istediðiniz harfi girebilirsiniz. Akýllý metin giriþi, yeni sözcükler de ekleyebileceðiniz yerleþik bir sözlüðe dayanýr. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 38

39 1. - arasýndaki tuþlarý kullanarak sözcükleri yazmaya baþlayýn. Bir harf için her tuþa yalnýzca bir kez basýn. Sözcük her harf giriþinin ardýndan deðiþir. Örneðin, Ýngilizce sözlük seçildiðinde Nokia yazarken, N için bir kez, o için bir kez, k için bir kez, i için bir kez ve a için bir kez tuþuna basýn: Harf modundayken sayý girmek için istediðiniz sayý tuþunu basýlý tutun. Metin yazma hakkýnda diðer talimatlar için bkz: Metin yazma ipuçlarý, sayfa Sözcüðü yazmayý bitirdiyseniz ve sözcük doðruysa, tuþuna basarak veya tuþuyla bir boþluk ekleyerek sözcüðü onaylayýn. Sözcük doðru deðilse, aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: Ýstediðiniz sözcük görüntülenene kadar arka arkaya tuþuna basýn ve bu sözcüðü onaylayýn. Seçim tuþuna basýp Uygun kayýtlar seçeneðini seçin. Sözcükten sonra? karakteri görüntülenirse, yazmayý düþündüðünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüðü sözlüðe eklemek için Çýkýþ tuþuna basýn, sözcüðü yazýn (normal metin giriþi kullanarak) ve Kaydet tuþuna basýn. Sözlük dolduðunda, yeni sözcük eklenen en eski sözcüðün yerini alýr. 3. Bir sonraki sözcüðü yazmaya baþlayýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 39

40 Birleþik sözcükler yazma Sözcüðün ilk bölümünü girin ve tuþuna basarak sözcüðü onaylayýn. Sözcüðün son bölümünü yazýn ve veya tuþuna basarak sözcüðü onaylayýn. Normal metin giriþini kullanma - arasýndaki bir sayý tuþuna istediðiniz karakter görüntüleninceye dek arka arkaya basýn. Sayý tuþlarýna atanan tüm karakterler tuþ üzerinde yazýlý deðildir. Kullanýlabilir karakterler Dil menüsünde seçilen dile baðlýdýr; bkz: Dil, sayfa 82. Harf modundayken sayý girmek için istediðiniz sayý tuþunu basýlý tutun. Yazmak istediðiniz bir sonraki harf en son yazdýðýnýz harfle ayný tuþ üzerindeyse, imleç belirene kadar bekleyin veya ya da tuþuna basýn ve harfi yazýn. En sýk kullanýlan noktalama iþaretleri ve özel karakterler sayý tuþunun altýndadýr. Metin yazma hakkýnda diðer yönergeler için aþaðýdaki Metin yazma ipuçlarý bölümüne bakýn. Metin yazma ipuçlarý Metin yazmak için aþaðýdaki tuþlarý da kullanabilirsiniz: Boþluk eklemek için tuþuna basýn. Ýmleci saða veya sola taþýmak için veya tuþuna basýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 40

41 Ýmlecin solundaki karakteri silmek için Sil tuþuna basýn. Karakterleri daha çabuk silmek için Sil tuþunu basýlý tutun. Normal metin giriþini kullanýrken özel karakterler girmek için tuþuna basýn veya akýllý metin giriþini kullanýrken tuþunu basýlý tutun veya Seçim tuþuna basýp Simge girin seçeneðini seçin. Karakter listesi içinde ilerleyin ve istediðiniz karakteri seçmek için Kullan tuþuna basýn. Listede daha hýzlý ilerlemek için,, veya tuþuna basýn ve tuþuna basarak karakter seçin. Harf modundayken sayý girmek için Seçim tuþuna basýn ve Numara girin seçeneðini seçin. Ýstediðiniz numaralarý girin ve Tamam tuþuna basýn. Rehberde arayarak isim veya telefon numarasý girmek için Seçim tuþuna basýn ve Ýsim ekle veya Numara ekle seçeneðini seçin. Akýllý metin giriþini kullanýrken sözcük eklemek için Seçim tuþuna basýn ve Kelime girin seçeneðini seçin. Normal metin giriþ yöntemini kullanarak sözcüðü yazýn ve Kaydet tuþuna basýn. Kelime sözlüðe de eklenir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 41

42 5. Menüyü kullanma Telefonunuz, menüler þeklinde gruplandýrýlmýþ geniþ bir fonksiyon yelpazesi sunar. Menü fonksiyonlarýnýn bir çoðu kýsa yardým metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardým metinlerini etkinleþtirmek için; bkz: Yardým metni, sayfa 83. Yardým metnini görüntülemek için istediðiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardým metninden çýkmak için Geri tuþuna basýn. Menü fonksiyonlarýna eriþme Ýlerleyerek 1. Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn. 2. Menü içinde ilerleyip örneðin Seç tuþuna basarak Ayarlar seçeneðini seçin. 3. Menü içerisinde alt menüler bulunuyorsa istediðiniz alt menüyü seçin (örneðin, Arama ayarlarý). 4. Seçilen alt menü altýnda da alt menüler varsa 3. adýmý tekrarlayýn. Bir sonraki alt menüyü seçin (örneðin, Herhangi bir tuþla cevap). 5. Ýstediðiniz ayarý seçin. 6. Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuþuna ve menüden çýkmak için Çýk tuþuna basýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 42

43 Kýsayol kullanarak Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandýrýlmýþtýr ve bunlara, ilgili kýsayol numaralarýný kullanarak eriþebilirsiniz. Ýlgili kýsayol numarasý, ekranýn sað üst köþesinde gösterilir. Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn; iki saniye içinde eriþmek istediðiniz menü fonksiyonunun dizin numarasý tuþuna eriþirsiniz. Örneðin, Herhangi bir tuþla cevap özelliðini Açýk olarak ayarlamak için Menü,,, ve tuþlarýna basýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 43

44 Menü fonksiyonlarýnýn listesi 1. Rehber 1. Bul 2. Ýsim ekle 3. Ýsmi düzelt 4. Sil 5. Kopyala 6. Numara ekle 7. Ayarlar 1. Kullanýlan hafýza 2. Rehber ekraný 3. Hafýza durumu 8. Hýzlý aramalar 9. Ses etiketleri 10. Danýþma no.'larý Servis no.'larý Kendi no.'larýnýz 2 2. Mesajlar 1. Mesaj yaz 2. Sohbet 3. Gelen kutusu 1. Sadece þebekeniz desteklerse görüntülenebilir. 2. Sadece þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýz desteklerse görüntülenebilir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 44

45 4. Çoklu ortam gelen kutusu 5. Giden kutusu 6. Arþiv 7. Þablonlar 8. Resimler 9. Klasörlerim 10. Mesajlarý sil 1. Tüm okunanlarý 2. Gelen kutusu 3. Giden kutusu 11. Ses mesajlarý 1. Ses mesajlarýnýn dinlenmesi 2. Telesekreter numarasý 12. Bilgi mesajlarý 13. Servis komutu yazýmý 14. Mesaj ayarlarý 1. Metin mesajlarý 2. Çoklu ort. msj. 3. Arama kaydý 1. Cevapsýz aramalar 2. Arayan numaralar 3. Aranan numaralar 4. Arama süresi 1. Son arama süresi 2. Tüm aramalarýn süresi Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 45

46 3. Gelen aramalar süresi 4. Giden aramalar süresi 5. Zaman sayaçlarýný sýfýrla 5. Arama ücretleri 1. Son arama kontörü 2. Tüm arama kontörleri 3. Arama ücreti ayarlarý 6. GPRS veri sayacý 1. Son oturumda giden veri 2. Son oturumda alýnan veri 3. Giden verilerin toplamý 4. Alýnan verilerin toplamý 5. Veri sayaçlarýný sýfýrla 7. GRPS baðlantýsý zaman sayacý 1. Son oturumun süresi 2. Oturumlarýn toplam süresi 3. Zaman sayaçlarýný sýfýrla 8. Son arama listelerinin silinmesi 1. Tümü 2. Cevapsýzlar 3. Arananlar 4. Gelenler 4. Zil sesleri 1. Zil ses ayarlarý 1. Gelen arama bildirimi 2. Zil sesi tonu 3. Zil sesi seviyesi Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 46

47 4. Titreþimle bildirim 5. Mesaj bildirim tonu 6. Tuþtakýmý tonlarý 7. Uyarý tonlarý 2. Zil sesi servisi 5. Tercihler 1. Genel 1. Etkin kýl 2. Uyarla 3. Zamanlý 2. Sessiz 3. Tek bip 4. Yüksek ses 5. Stilim 1 6. Stilim 2 6. Ayarlar 1. Saat ve tarih ayarlarý 1. Saat 2. Tarih 3. Tarih/saat oto. güncelleme 2. Arama ayarlarý 1. Arama aktarma 2. Herhangi bir tuþla cevap 3. Otomatik tekrar arama 4. Hýzlý arama Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 47

48 5. Arama bekletme servisi 6. Arama sonrasý özeti 7. Numaranýzýn gönderilmesi 8. Giden aramalar telefon hattý 3. Telefon ayarlarý 1. Dil 2. Otomatik tuþ kilidi 3. Hücre bilgi ekraný 4. Açýlýþ notu 5. Þebeke seçimi 6. SIM hizmeti iþlemini onayla 7. Yardým metni 8. Baþlama tonu 4. Aksesuar ayarlarý 1 1. Kulaklýk 2. Ahizesiz 3. Ýþitme cihazý 5. Güvenlik ayarl. 1. PIN kodunun sorulmasý 2. Arama kýsýtlama servisi 3. Sabit arama 4. Dahili kullanýcý grubu 5. Güvenlik seviyesi 6. Giriþ kodlarýný deðiþtir 6. Fabrika ayarlarýna geri dön 1. Yalnýzca aksesuar kullanýldýðýnda gösterilir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 48

49 7. Oyunlar 1. Oyunlarý seç 1. Kart Racing 2. Space Impact II 3. Dance 2 Music 4. Link5 5. Bumper 2. Oyun servis. 3. Ayarlar 1. Sesler 2. Aydýnlatma 3. Titreþim 4. Club Nokia üye numarasý 5. Oyun kontrolü 8. Ajanda 1. Çalar saat 2. Ajanda 9. Araçlar 1. Ekran koruyucu 2. Hesaplamalar 3. Geri sayým sayacý 4. Kronometre 10. Gezgin 1. Ana sayfa Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 49

50 2. Yer imleri Gönder 3. Servis gelen k. 4. Ayarlar 1. Etkin servis ayarlarý 2. Etkin servis ayarlarýný düzenle 3. Görünüm ayarlarý 4. Çerez ayarlarý 5. Güvenlik sertifikasý 6. Servis gelen kutusu ayarlarý 5. Adrese git 6. Önbelleði boþalt 11. SIM hizmeti 1 1. Yalnýzca SIM kart tarafýndan desteklenmesi halinde görüntülenir. Ýsim ve içindekiler SIM karta baðlý olarak deðiþir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 50

51 6. Menü fonksiyonlarý Rehber (Menü 1) Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefonun hafýzasýna (dahili rehber) veya SIM kartýn hafýzasýna (SIM rehberi) kaydedebilirsiniz. Dahili rehbere, her biri birçok numara ve yazýlý not ile en çok 500 kadar isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilen toplam isim sayýsý, isim, telefon numarasý ve ekli metin öðelerinin sayýsýna baðlýdýr. Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarasý kaydedebilen SIM kartlarýný destekler. SIM kart hafýzasýna kaydedilen isim ve numaralar simgesiyle gösterilir. Rehber ayarlarýný seçme 1. Ýsimler veya Menü ve Rehber tuþlarýna basýp Ayarlar seçeneðini seçin. 2. Kullanýlan hafýza seçeneðini seçin ve aþaðýdaki seçeneklerden birini tercih edin: Telefon ve SIM: Her iki telefon rehberinden de isim ve numara çaðýrmak için. Ýsimler ve numaralar telefon hafýzasýna kaydedilir. Telefon: Telefonun dahili rehberini kullanmak için. SIM kart: SIM kartýn rehberini kullanmak için. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 51

52 3. Rehber ekraný seçeneðini belirleyip aþaðýdakilerden birini tercih edin: Ýsim listesi: Ayný anda üç isim görüntülemek için. Ýsim ve numara: Bir defada tek bir isim ve telefon numarasý görüntülemek için. 4. Hafýza durumu seçeneðini seçin. Seçilen rehberde geçerli olarak kaç isim ve telefon numarasýnýn kayýtlý olduðunu; kaç tane daha kaydedilebileceðini görmek için Telefon veya SIM kart seçeneðini seçin. Ýsim ve telefon numaralarýný kaydetme (Ýsim ekleme) Ýsimler ve numaralar kullanýlmakta olan hafýzaya kaydedilir. Yukarýdaki Rehber ayarlarýný seçme bölümüne bakýn. 1. Ýsimler tuþuna veya Menü ve Rehber tuþlarýna basýp Ýsim ekle seçeneðini seçin. 2. Ýsmi girin ve Tamam tuþuna basýn. Bkz: Metin yazma, sayfa Telefon numarasýný girin ve Tamam tuþuna basýn. Numara girmek için bkz: Arama yapma, sayfa Ýsim ve numara kaydedildiðinde Bitti tuþuna basýn. Ýpucu: Hýzlý kaydet Bekleme modunda, telefon numarasýný girin. Seçim tuþuna basýn ve Kaydet seçeneðini seçin. Ýsmi girin ve Tamam tuþuna basýn. Her isim için birden çok numara ve metin öðesi kaydetme Telefonun dahili rehberine, her isim için en çok beþ telefon numarasý ve dört kýsa metin öðesi kaydedebilirsiniz. Bir isim altýnda kaydedilen metin öðeleri ev ve e- posta adresi, not veya web adresi örneklerindeki gibi olabilir. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 52

53 Bir isim altýna kaydedilen ilk numara, otomatik olarak varsayýlan numara olarak kabul edilir ve simgesiyle gösterilir. Örneðin arama yapmak için rehberden bir isim seçtiðinizde, baþka bir numara seçmediðiniz sürece varsayýlan numara kullanýlýr. 1. Birden çok numara ve metin öðesi sadece telefon hafýzasýna kaydedilebildiði için kullanýmdaki hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðundan emin olun. Bkz: Rehber ayarlarýný seçme, sayfa Ýsimler ve telefon numaralarý listesine eriþmek için tuþuna veya bekleme modundayken tuþuna basýn. 3. Yeni numara veya metin öðesi eklemek istediðiniz dahili rehberde kayýtlý isme ilerleyin ve Detaylar tuþuna basýn. (Ýsim telefonda kayýtlý deðilse, telefona kaydetmek isteyip istemediðiniz sorulur.) 4. Seçim tuþuna basýn ve Numara ekle veya Ayrýntý ekle seçeneðini seçin. 5. Aþaðýdaki numara veya metin türlerinden birini seçin: Genel: Baþka bir numara türü varsayýlan numara olarak ayarlanmadýðý sürece varsayýlan tür. Mobil, Ev, Ýþ ve Faks diðer numara türleridir. E-posta, Posta adresi, Not ve Web adresi: metin türleridir. Numara veya metin türünü deðiþtirmek için seçenekler listesindeki Türünü deðiþtir seçeneðini seçin. 6. Numarayý veya metin öðesini girin ve bunu kaydetmek için Tamam tuþuna basýn. 7. Geri tuþuna, ardýndan da bekleme moduna dönmek için Çýk tuþuna basýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 53

54 Varsayýlan numarayý deðiþtirme tuþuna veya bekleme modundayken tuþuna basýn, istediðiniz isme ilerleyin ve Detaylar tuþuna basýn. Varsayýlan olarak belirlemek istediðiniz numaraya ilerleyin. Seçim tuþuna basýp Öncelikli seçeneðini seçin. Rehberde isim arama 1. Ýsimler veya Menü tuþlarýndan birine ve Rehber tuþuna basýp Bul seçeneðini seçin. 2. Telefon rehberine eriþmek için Dinle tuþuna basýn veya aradýðýnýz ismin ilk harflerini girip Bul tuþuna basýn. Eþleþenler açýlan pencere yoluyla görüntülenir. 3. Ýstediðiniz isme ilerleyin ve Detaylar tuþuna basýn. Seçilen ismin ayrýntýlarýný görüntülemek üzere ilerleyin. Ýpucu: Ýsmi veya telefon numarasýný hemen bulmak için tuþuna veya bekleme modundayken tuþuna basýn. Ýsmin ilk harflerini girin ve/veya istediðiniz isme ilerleyin. Ýsim, numara veya metin öðesi düzeltme Düzeltmek istediðiniz ismi (ve numarayý) arayýn ve Detaylar tuþuna basýn. Düzeltmek istediðiniz isim, numara veya metin öðesine ilerleyin ve Seçim tuþuna basýn. Ýsmi düzelt, Noyu düzelt veya Ayrýntýyý düzelt seçeneðini seçin, ismi, numarayý veya metni düzeltin ve Tamam tuþuna basýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 54

55 Ýsim ve numara silme Ýsimler veya Menü tuþlarýndan birine ve Rehber tuþuna basýp Sil seçeneðini seçin. Ýsim ve numaralarý sýrayla silmek için Sýrayla seçeneðini seçin ve silmek istediðiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce Sil tuþuna, ardýndan da silme iþlemini onaylamak için Tamam tuþuna basýn. Rehberdeki isimleri ve numaralarýn tümünü birden silmek için Tümünü sil seçeneðini seçin, Telefon veya SIM kart rehberine ilerleyin ve Sil tuþuna basýn. Tamam tuþuna basýn ve güvenlik kodunu girip onaylayýn. Rehberleri kopyalama Ýsim ve telefon numaralarýný telefon hafýzasýndan SIM kart hafýzasýna veya SIM karttan telefon hafýzasýna kopyalayabilirsiniz. 1. Ýsimler veya Menü tuþlarýndan birine ve Rehber tuþuna basýp Kopyala seçeneðini seçin. 2. Kopyalama yönünü (Telefondan SIM karta veya SIM karttan telefona) seçin. 3. Sýrayla, Hepsini veya Standart no.'lar seçeneðini seçin. Sýrayla seçeneðini belirlerseniz, kopyalamak istediðiniz isme ilerleyin ve Kopyala tuþuna basýn. Standart no. lar, telefondan SIM karta kopyalama iþlemi yapýyorsanýz görüntülenir. SIM kartýnýz bir isim altýnda birden çok numara saklanmasýný destekleyemediðinden yalnýzca standart numaralar kopyalanýr. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 55

56 4. Ýlk isim ve telefon numaralarýný saklamak veya silmek için Ýlkini sakla veya Ýlkini sil seçeneðini seçin. Hepsini veya Standart no. lar seçeneðini belirlerseniz Kopyalama baþlatýlsýn mý? veya Taþýmaya baþlansýn mý? iletisi görüntülendiðinde,tamam tuþuna basýn. Kartvizit gönderme ve alma Þebeke tarafýndan destekleniyorsa, bir kiþiyle ilgili baðlantý bilgilerini kartvizit olarak OTA (Over The Air) mesajý biçiminde gönderebilir ve alabilirsiniz. Kartvizit alma OTA mesajý biçiminde bir kartvizit aldýðýnýzda, Göster tuþuna basýn. Seçim tuþuna basýp kartviziti telefon hafýzasýna kaydetmek için Kaydet seçeneðini, alýnan kartviziti silmek için de Sil seçeneðini seçin. Kartvizit gönderme Kiþi baðlantý bilgilerini kartvizit olarak uyumlu bir telefona veya vcard standardýný destekleyen diðer uyumlu elde taþýnabilir cihazlara gönderebilirsiniz. 1. Göndermek istediðiniz isim veya telefon numarasýný rehberden bulun, Seçim tuþuna basýn ve Kartý Gönder seçeneðini seçin. 2. Kartviziti OTA mesajý olarak göndermek için SMS seçeneðini seçin. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 56

57 Hýzlý arama tuþuna numara atama Ýsimler veya Menü tuþlarýndan birine ve Rehber tuþuna basýp Hýzlý aramalar seçeneðini seçin. Ýstediðiniz hýzlý arama tuþ numarasýna ilerleyin. Ata, ardýndan da Bul tuþuna basýn. Önce bu tuþa atamak istediðiniz ismi, sonra da numarayý seçin. Tuþa daha önce bir numara atanmýþsa, Seçim tuþuna basýp atanan numarayý görüntüleyebilir, deðiþtirebilir veya silebilirsiniz. Hýzlý arama tuþlarýný kullanarak arama yapmak için bkz: Telefon numarasý hýzlý arama, sayfa 34. Sesle arama Telefon numarasýna atanan ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. En fazla 14 ses etiketi ekleyebilirsiniz. Kiþi ismi veya isimleri gibi herhangi bir sözcük veya sözcükler ses etiketi olabilir. Sesli aramayý kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin: Ses etiketleri dile baðlý deðildir. Bunlar, konuþanýn sesine baðlýdýr. Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlýdýr. Bunlarý sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapýn. Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulaðýnýza yakýn tutun. Çok kýsa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanýn ve farklý numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçýnýn. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 57

58 Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediðiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneðin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koþulda yalnýzca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir. Ses etiketi ekleme Ses etiketi eklemek istediðiniz isim ve telefon numaralarýný telefonun hafýzasýna kaydedin veya kopyalayýn. SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz ancak SIM kartýnýzý yenisiyle deðiþtirdiðinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir. 1. Bekleme modundayken veya tuþuna basýn. 2. Ses etiketi eklemek istediðiniz isme ilerleyip Detaylar tuþuna basýn. Ýstediðiniz telefon numarasýna ilerleyin ve Seçim tuþuna basýn. 3. Ses etiketi ekle seçeneðini seçin. 4. Baþlat tuþuna basýn ve ses etiketi olarak kaydetmek istediðiniz sözcüðü veya sözcükleri anlaþýlýr biçimde söyleyin. Kayýt iþleminin ardýndan telefon kaydedilen etiketi seslendirir. 5. Ses etiketi baþarýyla kaydedildikten sonra, Ses etiketi kaydedildi mesajý görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasýnýn ardýnda simgesi görüntülenir. Ses etiketi kullanarak arama yapýlmasý GPRS baðlantýsýný kullanan bir uygulama veri gönderir veya alýrken sesle arama iþlevini kullanarak arama yapamazsýnýz. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için GPRS baðlantýsýný kullanan uygulamaya son verin. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 58

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354245

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9235631 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355583 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NAM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3 Kullaným Kýlavuzu 9355047 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPL-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu 9311581 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9310236 4. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-12 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu 9311098 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-23 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1 Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu 9238200 Sayý 1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-75 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9311955 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-53 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9230899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9354202

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu 9232901 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-59 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu 9245058 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-145 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu 9244369 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-38 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR Kullaným Kýlavuzu 9362105 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Kullaným Kýlavuzu 9235405 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, RM-14 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu 9252173 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-198 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-165 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu 9250185 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-200 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu 9248570 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-189 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9253724 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-97 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu 9242053 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı