TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI DANIŞMAN PROF. DR. ERKAN PEHLİVAN MALATYA 2011

2 iii

3 iv TEŞEKKÜR Çalışmam boyunca bilgi ve deneyimleri ile bana yol gösteren danışmanım Prof. Dr. Erkan Pehlivan a ve desteklerini benden esirgemeyen Doç. Dr. Timur Selçuk, Doç. Dr. Hatice Selçuk, Dr. Reyhan Mehmetoğlu, eşim Kadir Karakaş a yardımlarından dolayı teşekkür ederim.

4 v ÖZET Bu araştırma, araştırma kapsamındaki bebeklerin annelerinin sosyodemografik, doğurganlık ve sağlık özelliklerinin düşük doğum ağırlıklı ve normal ağırlıklı bebeklerde farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Mart ve Temmuz 2010 tarihleri arasında Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Özel Sevgi Hastane sinin kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde yapıldı. Kesitsel tipte planlanan araştırmada, araştırma kapsamındaki bebeklerin annelerine 45 soruluk anket yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulandı. Araştırma kapsamındaki 350 bebek basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçildi. Bu araştırmadaki 2500 gram altı bebekler düşük doğum ağırlıklı kabul edildi gram altı 123 bebek vaka, 2500 gram ve üstü 227 bebek ise kontrol grubu olarak kabul edildi. Vaka ve kontrol grubundaki bebekler ve anneleri risk faktörleri açısından karşılaştırmalı olarak incelendi. Araştırma verilerinin analizi SPSS for Windows 16.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin analizinde Pearson Ki-Kare testi ve Fisher Kesin Ki-Kare testi kullanıldı. Sonuçlar % 95 lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Araştırma sonucunda annenin 20 yaş ve altında olması [OR (95% CI) = 5,4, GA :2,2 13,3], anne ve babanın öğrenim düzeyinin ilkokul ve altı olması, ailenin aylık gelir düzeyinin 1000 TL ve altında olmasının [OR (95% CI)=1,9 GA:1,1 3,0) düşük doğum ağırlığına neden olduğu kanaatine varıldı. Araştırma kapsamındaki annelerden yetersiz prenatal bakım alan, doğum aralığı 12 aydan kısa olan [ OR (95% CI)=3,0 GA:1,2-7,0], gebelik esnasında preeklemsi ve anemi tanısı alanların daha fazla oranda düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip oldukları bulundu. Ayrıca gebelikleri esnasında sigara içen annelerin içmeyenlere oranla daha fazla oranda düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip oldukları saptanmıştır, [OR (95% CI)=2,5 GA:1,5-4,5 ]. Elde ettiğimiz sonuçlar göstermektedir ki düşük doğum ağırlığına neden pek çok faktör az masraf ve basit önlemlerle ortadan kaldırılabilir. Sorunun çözümünde en gerçekçi yaklaşım birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalite ve kantitesini yükseltip, sağlık eğitimini toplumun her kesimine ulaştırmaktır. Anahtar Sözcükler : Düşük doğum ağırlığı, Risk Faktörü, Maternal, Yeni doğan, Anne

5 vi INVESTIGATION OF MATERNAL RISK FACTORS ASSOCIATED WITH LOW BIRTH WEIGHT BABIES IN MALATYA TURGUT OZAL MEDICAL CENTER AND A PRIVATE HOSPITAL ABSTRACT This research was made to investigate whether the demographic and health characteristics of fertility of mother of babies differ between the normal and low birth weight infants. The study was conducted at the obstetrics and gynecology clinics of a special hospital and Turgut Ozal Medical Center in the province of Malatya. In this crosssectional designed research, 45- item questionnaire administered to the mother of babies. Using face to face interview method. Simple random sampling method was used to select the 350 babies in the study. The babies weighted under 2500 grams were expressed as low birth weight babies. The case group consisted 123 babies under 2500 grams while the 227 babies over 2500 grams were accepted as the control group. The mother and the babies in the case and control group were compared with respect to risk factors. Statistical analyses were performed using SPSS for Windows 16.0 packet program, Pearson Chi-square test and Fisher s Exact Chi-square test was used for analyses of data. A p value < 0,05 was considered statistically significant at 95 % confidence interval. As a result mother being under 20 years of age olması [OR (95% CI) = 5,4, CI:2,2 13,3], mothers and father s education level being at or under primary school and family monthly income being below 1000 TL [OR (95% CI)=1,9, CI:1,1 3,0] were found to be related with low birth weight. The mothers in the study receiving inadequate prenatal care and who have birth interval of less than 12 months[ OR (95% CI)=3,0, CI:1,2-7,0], anemia and pre-eclampsia during pregnancy were found to have higher incidence of low birth weight babies. The mothers who smoke during pregnancy had a higher incidence of low birth weight babies [OR (95% CI)=2,5 CI:1,5-4,5 ]. Our results show that many factors related with low birth weight can be eliminated by low cost and simple measures. Raising the quality and quantity of primary health care services and bringing health education to all section of society seems to be the most realistic approaches for solving the problems. Key Words: Low birth weight, Risk factors, Maternal, Newborn, Mother

6 vii İÇİNDEKİLER ONAY...iii TEŞEKKÜR...iv ÖZET...v ABSTRACT...vi İÇİNDEKİLER...vii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ... x ŞEKİLLER DİZİNİ...xi TABLOLAR DİZİNİ...xiii 1. GİRİŞ GENEL BİLGİLER Düşük Doğum Ağırlığının Tanımı ve Sınıflaması Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Fizyolojik Özellikleri Simetrik IUGR Fizyolojik Özellikleri Asimetrik IUGR Fizyolojik Özellikleri Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerin Fizyolojik Özellikleri Dünyadaki Durum Türkiye deki Durum Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Mortalite Oranı Düşük Doğum Ağırlığının Sonuçları Düşük Doğum Ağırlığının Etiyolojisi Genetik ve Konstitüsyonel Faktörler Demografik ve Psikososyal Faktörler Obstetrik Faktörler Beslenme İlgili Faktörler Annenin Gebelikte Geçirdiği Hastalıklar Prenatal Bakım Diğer Riskler GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Araştırmanın Modeli Araştırmanın Değişkenleri Verilerin Toplanması ve Analizi...20

7 viii Anket Formunun Düzenlenmesi Anket Formunun Uygulanması Verilerin Analizi Tanımlar Araştırma Süresi ve Maliyeti Araştırmanın Sınırlılıkları BULGULAR Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Cinsiyetleri ve Doğum Ağırlıklarına İlişkin Bulgular Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Annelerinin Sosyodemografik Özelliklerine İlişkin Bulgular Annenin Yaşı Annenin Öğrenim Durumu Babanın Öğrenim Durumu Her İki Ebeveynin Öğrenim Durumu Ailelerinin Gelir Düzeyi Anne Mesleği Annenin Yaşadığı Bölge Annenin Yaşadığı Konut Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Annelerini Genel Sağlık Düzeylerine İlişkin Bulgular Annenin Gebelik Öncesi BMI Annenin Kronik Hastalığının Olması Durumu Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Annelerinin Doğurganlık Özelliklerine İlişkin Bulgular Parite Ölü Doğum Öyküsü Spontan Düşük Öyküsü Kürtaj Öyküsü Daha Önceden Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Sahip Olma İnfertilite Tedavisi Alma Durumu Doğum Aralığı...53

8 ix 4.5.Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Prenatal Dönem Özelliklerine İlişkin Bulgular Doğum Öncesi İlk Muayene Zamanı Doğum Öncesi Bakım Sayısı Anemi Tanısı Alma Durumu Preeklempsi Tanısı Alma Durumu Gebelik Esnasında Sigara İçme Durumu Gebelik Esnasında Kafein Tüketimi Gebelik Boyunca Aldığı Kilo Gebelik Esnasında Ağır Fiziksel Aktivitede Bulunma Durumu Gebelik Esnasında Psikolojik Travmaya Maruz Kalma Durumu Gebelik Esnasında Fiziksel Travmaya Maruz Kalma Durumu TARTIŞMA Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Cinsiyetleri ve Doğum Ağırlıklarına İlişkin Bulgular Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Annelerinin Sosyodemografik Özelliklerine İlişkin Bulgular Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Annelerinin Genel Sağlık Düzeylerine İlişkin Bulgular Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Annelerinin Doğurganlık Özelliklerine İlişkin Bulgular Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Annelerinin Prenatal Dönem Özelliklerine İlişkin Bulgular SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKLAR...87 EKLER...97 EK.1:Anket...97 EK2:Etik Kurul Onayı ÖZGEÇMİŞ...103

9 x SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ DSÖ DDA TÜİK TNSA : Dünya Sağlık Örgütü : Düşük doğum ağırlığı : Türkiye İstatistik Kurumu : Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

10 xi ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 2.1. Yenidoğan Doğum Tartısı ve Gestasyon Yaşına Göre Yapılan Sınıflama...5 Şekil 2.2. Türkiye de Yıllara Göre Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Görülme Sıklığı...10 Şekil 4.1. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Anne Yaşına Göre Dağılımı...26 Şekil 4.2. Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Anne Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı...28 Şekil 4.3. Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin İlkokul Mezunu Olma Durumlarına Göre Dağılımı...28 Şekil 4.4. Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Babalarının İlkokul Mezunu Olma Durumlarına Göre Dağılımı...30 Şekil 4.5. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Ailelerinin Aylık Gelir Düzeylerine Göre Dağılımı...33 Şekil 4.6. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Ağırlıklarının Anne Çalışma Durumuna Göre Dağılımı...35 Şekil 4.7. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Ağırlıklarının Annelerinin Yaşadıkları Bölgeye Göre Dağılımı...37 Şekil 4.8. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Herhangi Bir Kronik Hastalığa Sahip Olma Durumlarına Göre Bebek Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...41 Şekil 4.9. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Astım Hastası Olma Durumlarına Göre Bebek Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...44 Şekil Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Daha Önceden Düşük (Abortus) Yapma Durumlarına Göre Dağılımları...47 Şekil Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Daha Önceden Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Sahibi Olma Durumlarına Göre Dağılımları...50 Şekil Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin İnfertilite Tedavisi Alma Durumlarına Göre Dağılımları...52

11 xii Şekil Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Bir önceki Doğumları İle Şimdiki Doğumları Arasındaki Geçen Süreye Göre Dağılımları...54 Şekil Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Gebelikleri Esnasında İlk Muayeneyi Olma Zamanlarına Göre Dağılımı...56 Şekil Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Boyunca Toplam Muayene Sayılarına Göre Dağılımı...58 Şekil Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Süresince Anemi Tanısı Alma Durumlarına Göre Dağılımı...60 Şekil Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Süresince Sigara İçme Durumlarına Göre Dağılımı...63 Şekil Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Esnasında Günlük Kahve Tüketimlerine Göre Dağılımı...65 Şekil Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Esnasında Aldıkları Kiloya Göre Dağılımı...68 Şekil Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Esnasında Fiziksel Travmaya Maruz Kalma Durumlarına Göre Dağılımı...72

12 xiii TABLOLAR DİZİNİ Sayfa Tablo 2.1. Birleşmiş Milletler Bölgeler Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Sayı ve Yüzdesi...9 Tablo 2.2. TNSA 2008 Verilerine Göre Türkiye de Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Görülme Sıklığının Bölgelere Göre Dağılımı...11 Tablo 2.3. Bazı Ülkelerdeki Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Görülme Sıklığı ve Bebek Ölüm Hızı...12 Tablo 2.4. Düşük Doğum Ağırlığına Neden Olan Faktörler...14 Tablo 4.1. Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Doğum Ağırlıkları ve Hastanelere Göre Dağılımı...23 Tablo 4.2. Araştırma Kapsamına Giren Bebeklerin Doğum Ağırlıkları ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı...24 Tablo 4.3. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıkları ve Annelerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımları...25 Tablo 4.4. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıkları ve Annelerinin Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımları...27 Tablo 4.5. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıkları ve Babalarının Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımları...29 Tablo Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıkları ve Ebeveynlerinin Öğrenim Düzeylerine Göre Dağılımları...31 Tablo 4.7. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıkları ve Ailelerinin Gelir Düzeylerine Göre Dağılımları...32 Tablo 4.8. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Anne Mesleklerine Göre Dağılımları...34 Tablo 4.9. Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerin Yaşadıkları Bölgeye Göre Dağılımları...36 Tablo Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Oturdukları Konut Tipine Göre Dağılımları...38 Tablo Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Gebeli Öncesi BMI Göre Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Dağılımları...39

13 xiv Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Herhangi Bir Kronik Hastalığa Sahip Olma Durumlarına Göre Bebek Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...40 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Diyabet Hastası Olma Durumlarına Göre Dağılımı...42 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Hipertansiyon Hastası Olma Durumlarına Göre Bebek Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...42 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Astım Hastası Olma Durumlarına Göre Bebek Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...43 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Kalp Hastası Olma Durumlarına Göre Bebek Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...44 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Doğum Sayılarına Göre Bebek Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...45 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Daha Öncede Ölü Doğum Yapma Durumlarına Göre Dağılımları...46 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıkları ve Annelerinin Daha Önceden Düşük (Abortus) Yapma Durumlarına Göre Dağılımları...46 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Doğum Ağırlıklarının Önceden Kürtaj Olma Durumlarına Göre Dağılımı...48 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerin Önceden Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Sahip Olma Durumlarına Göre Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...49 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin İnfertilite Tedavisi Alma Durumlarına Göre Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...51 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerin Bir Önceki Doğumları İle Şimdiki Doğumları Arasındaki Geçen Süreye Göre Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...53 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Gebelikleri Esnasında İlk Muayeneyi Olma Zamanlarına Göre Dağılımı...55

14 xv Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Tablo Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Gebelik Boyunca Toplam Muayene Sayılarına Göre Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...57 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Gebelikleri Esnasında Anemi Tanısı Alma Durumlarına Göre Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...59 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Annelerinin Gebelikleri Esnasında Preeklempsi Tanısı Alma Durumlarına Göre Doğum Ağırlıklarının Dağılımı...61 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Esnasında Sigara İçme Durumlarına Göre Dağılımı...62 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Esnasında Günlük Kahve Tüketimlerine Göre Dağılımı...64 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Esnasında Günlük Çay Tüketim Miktarlarına Göre Dağılımı...66 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Esnasında Aldıkları Kiloya Göre Dağılımı..67 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Ağır Fiziksel Aktivite Gerektiren Bir İşte Çalışma Durumlarına Göre Dağılımı...69 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelik Esnasında Psikolojik Travmaya Maruz Kalma Durumlarına Göre Dağılımı...70 Araştırma Kapsamındaki Bebeklerin Doğum Ağırlıklarının Annelerinin Gebelikleri Esnasında Fiziksel Travmaya Maruz Kalma Durumlar...71

15 1 BÖLÜM Ι 1.GİRİŞ Doğurganlık özelliği nedeni ile kadının sağlığı; çocuğun, ailenin dolayısı ile toplumun sağlığı ile yakından ilgilidir. Sağlıklı anneler; sağlıklı çocuklar doğurur ve yetiştirir, sağlıklı çocuklar ise sağlıklı toplum demektir. Özellikle gelişmekte olan ve gelişmemiş toplumların nüfusunun önemli bir kısmını kadın ve çocuklar oluşturmaktadır. Bundan dolayı her ne kadar anne ve çocuk sağlığı düzeyini gösteren ölçütler toplumun bir kesimini ilgilendiriyor gibi görünüyor olsada toplumdaki anne çocuk sağlığı düzeyini olduğu kadar o ülkenin çevre koşullarını, toplumun sosyoekonomik düzeyini ve gelişmişlik durumunu da yansıtmaktadır (1). Anne ve çocuk sağlığı, birbirini etkileyen durumlar olduğu, nüfusun büyük kesimini ilgilendirdiği, ülkelerin gelişmişliğini ve genel sağlık durumunu yansıtması nedeni ile halk sağlığının temel konularındandır. Sağlıklı yaşam, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Anayasamızda yer alan doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. Sağlıklı yaşam hakkı iki açıdan incelenmektedir. Birincisi sağlık düzeyi ya da sağlık durumu iken, ikincisi ise bireylerin ve toplulukların sağlık düzeyini etkileyen etken ve değişkenlere ilişkindir (2). Toplumların sağlık düzeyi doğumdan sonra beklenen yaşam süresi, bebek ölüm hızı, beş yaş altı çocuk ölüm hızı ve anne ölüm hızı gibi göstergelerle ölçülebilir. Bu düzeyi, okuryazarlık, sağlık hizmetlerine ulaşabilme, içme suyuna ve kanalizasyona ulaşabilme, iklim koşulları gibi faktörler etkiler. Sağlık harcamaları, hastanede ortalama kalma süresi, toplumdaki kişilere düşen doktor sayısı ve yatak sayısı gibi verilerde sağlık hizmetlerinin düzeyini sayısal olarak ortaya koyar (2). Uzun ve sağlıklı bir yaşam bütün toplumlar için ulaşılmak istenen hedeftir. Fakat bu hedef, beslenme, sağlık, çevre ve eğitim ile yakından ilişkilidir (3). Sağlıklı yaşamın ön koşulu ise dünyaya sağlıklı olarak gelmektir. Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ) raporlarına göre dünyada her yıl 130 milyondan fazla bebek doğmakta ve bu bebeklerden 10 milyonundan fazlası beş yaşını, bunların da yaklaşık 8 milyonu bir yaşını bile göremeden ölmektedir (4).

16 2 Dünyada beş yaş altı ölümlerin %42,0 si Afrika, % 50,0 si de Asya da görülmektedir (5). Bebek ve çocuk ölümlerinin en önemli nedenleri arasında düşük doğum ağırlığı gösterilebilir. Düşük doğum ağırlığı, beş yaş altı ölümlerin %36,0 sından sorumlu olup, yaşamın erken veya geç dönemi için morbidite ve mortalite açısından önemli risk faktörüdür (6). Dünyada her yıl 20 milyonun üzerinde düşük doğum ağırlıklı bebek doğar ve bunlar dünyanın gelişmekte olan bölgelerinde yoğunlaşmışlardır (7). Düşük doğum ağırlıklı bebekler süt çocukluğu döneminde diğer bebeklere oranla 20 kat daha fazla mortalite riskine sahiptirler. Ayrıca yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde zeka geriliği, serebral palsi, TipII diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla normal doğum ağırlıklı bebekler göre daha sık karşılaşmaktadırlar (8). Düşük doğum ağırlıklı bebekler taşıdıkları bu riskler nedeni ile özel bakım ve tedaviye ihtiyaç duyarlar. Bu da maliyeti arttırmaktadır. Bu nedenle düşük doğum ağırlığında etkili olan risk faktörlerinin tespit edilip ve nispeten daha az harcama gerektiren birinci basamak sağlık hizmetlerinin arttırılması ile önlenebilir risk faktörleri ortadan kaldırılması, düşük doğum ağırlıklı bebek görülme oranı azaltılabilir. Anne ve çocuk sağlığı bir bütün olarak kabul edilmeli ve özellikle bebek sağlığının anneye ait bedensel, ruhsal, sosyoekonomik hatta kültürel faktörlerden etkilendiği unutulmamalıdır. Düşük doğum ağırlığına ilişkin anneye ait değiştirilebilen risk faktörlerinin bilinmesi ve bunları önlemeye yönelik girişimlerde bulunulması, yenidoğan sağlığı ve gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Toplum içinde yapılacak çalışmalar ile düşük doğum ağırlığı için risk faktörlerinin saptanıp, bu konuda toplumun eğitimi düşük doğum ağırlığında azalma ve dolayısıyla da düşük doğum ağırlığına bağlı morbidite ve mortalitede azalma sağlayabilir. Ayrıca düşük doğum ağırlıklı bebek sayısının azalmasıyla bu bebeklerde ileride görülebilecek kronik hastalıklar ve bu rahatsızlıkların topluma, kişiye, ailesine ve devlete yüklediği maddi, manevi yükte azaltılabilir. Bu çalışmanın amacı, düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip olan annelerin sahip oldukları risk faktörleri ile normal doğum ağırlıklı bebeğe sahip annelerin özelliklerini karşılaştırmak ve etiyolojik faktörleri incelemektir.

17 3 Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) ve Özel Sevgi Hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Mart ve Temmuz 2010 tarihleri arasında canlı doğum yapmış anneler üzerinde yapılan bu araştırmanın amaçları şunlardır: 1.Araştırmanın uygulandığı kesitsel sürede düşük doğum ağırlıklı bebek için risk faktörlerini incelemek. 2.Araştırma kapsamındaki annelerin sosyodemografik ve doğurganlık özelliklerinin düşük doğum ağırlıklı ve normal doğum ağırlıklı bebeklerde faklılık gösterip göstermediğini saptamak. 3.Araştırma kapsamındaki annelerin genel sağlık özelliklerinin düşük doğum ağırlıklı ve normal doğum ağırlıklı bebeklerde faklılık gösterip göstermediğini saptamak.

18 4 BÖLÜM ΙΙ 2.GENEL BİLGİLER 2.1.Düşük Doğum Ağırlığının Tanımı ve Sınıflaması Doğum ağırlığı; fetüs veya yenidoğanın doğumdan sonra elde edilen ilk ağırlığıdır (9). Doğum sonrası dönemde yenidoğanda kilo kaybı olması nedeni ile doğumdan sonraki ilk bir saat içinde yenidoğanın kilo ölçümü yapılmalıdır (9) yılında yaşamı uzun ve kısa vadede risk altına sokmayacak doğum ağırlığının alt sınırı olarak kabul gören 2500 gram kriteri Yippo tarafından önerildi (10) de Cenevre de toplanan uluslar arası komisyon ve 1948 yılında I. Dünya Sağlık Asamblesi nde 2500 gram ve altı doğum ağırlığına sahip bebekler prematüre olarak nitelendirildi. Bundan sonraki dönemlerde uzun yıllar düşük doğum ağırlığının nedeni erken doğuma bağlandı. Fakat doğum ağırlıkları 2500 gramın altında bütün küçük bebekler prematüre değil, bütün prematüreler de küçük değildi. Doğum sonrası dönemde farklı bakım ve ihtiyaçları vardı. Bu nedenle 1961 yılından itibaren DSÖ tarafından 2500 gram altı bebekler prematüre yerine düşük doğum ağırlıklı olarak tanımlandı yılında Londra da toplanan Avrupa Perinatal Tıp Kongresi nde alınan kararla günümüzde düşük doğum ağırlıklı bebekler için kullanılan terminoloji ortaya çıktı (11). Gebelik (gestasyon) süresi, annenin son adet kanamasının ilk gününden doğuma kadar geçen süredir. Bu süre normalde 40 haftadır ve 38 ile 42 hafta arasında değişebilir (12). Term ya da miadında doğan yenidoğanlar, bu süreyi tamamlayarak dünyaya gelmiş olan bebeklerdir. 38. gestasyon haftasından erken doğan bebekler (< 37 hafta + 6 gün) ise prematüre bebek olarak adlandırılır (12). Gebelik süresinin ilk 12 haftası embriyonik evre, geriye kalan dönem ise fetal dönemdir. Üçüncü trimester fetusun hızla kilo aldığı ve ekstrauterin yaşam için organların olgunlaştığı dönemdir. Onikinci gestasyonel hafta sonunda ortalama 45 gram olan fetus yirmi dördüncü gestasyonel hafta sonunda yaklaşık 550 gram ve 40. hafta sonunda 3000 gram ve üzerinde olması beklenir. Miadın da doğan bir yenidoğanın doğum ağırlığı 2500 gram ile 4500 gram arasında değişmelidir (12). DSÖ tarafından miadına bakılmaksızın doğum ağırlığı 2500 gram ın altı olan bebekler düşük doğum ağırlıklı olarak tanımlanmaktadır (9).

19 5 Bebeklerin vücut ağırlıklarını değerlendirmede en güvenilir yöntem, değişik gebelik yaşları göz önüne alınarak hazırlanmış standart eğrilerdir.bu eğrilerden en çok kullanılan ise Lubchenco ve Battaglia dır (12). Ancak bu eğrileri kullanmak için gebelik haftası kesin olarak bilinmelidir. Bu persantil eğrileri düzenlenirken, maternal boy ve yaş, etnik, coğrafik ve sosyoekonomik özelliklerde göz önünde bulundurulmalıdır (12). Günümüzde de özellikle gelişmekte olan ülkelerde gestasyon süresi konusunda bilgi almak güçtür ve bundan dolayı sağlık istatistiklerinde düşük doğum ağırlıklı bebek görülme oranı önemli bir parametre olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Şekil 2.1. yenidoğan doğum tartısı ve gestasyon yaşına göre yapılan sınıflamayı gösterilmektedir. kil 2.1. Yenidoğan Doğum Tartısı Ve Gestasyon Yaşına Göre Yapılan Sınıflama (Battaglia,1967) Şe Yenidoğan bebekler intrauterin büyüme özelliklerine göre 3 e ayrılırlar (13): 1.Gebelik yaşına uygun doğum ağırlığı, boy ve baş çevresi ölçülerine sahip (AGA) 2.Gebelik yaşına göre gereken ölçülerin altında değerler sahip (SGA)

20 6 3.Gebelik yaşına göre gereken ölçülerin üstünde değerlere sahip bebekler ( LGA) Düşük doğum ağırlığı gebeliğin kısa sürmesi veya fetusun gelişiminin geri kalmasına bağlı olarak oluşabilmektedir. Bu durum göz önüne alındığında düşük doğum ağırlıklı bebekler gestasyonel haftalarına göre ikiye ayrılır (14) : 1.Preterm bebek a)preterm ve gebelik süresine uygun ağırlıktaki bebekler (Preterm AGA) b)pretem ve gebelik süresine göre düşük ağırlıktaki bebekler (Preterm SGA) 2.Miadında (term) doğmasına rağmen gebelik süresine göre düşük doğum ağırlıktaki bebekler Düşük doğum ağırlıklı bebekler doğum ağırlıklarına göre ise üçe ayrılır (12) gram: Orta derecede düşük doğum ağırlığı ( MLBW) gram: Çok düşük doğum ağırlığı (VLBW) 3. <1000 gram: Çok ileri derecede düşük doğum ağırlığı (ELBW) İntrauterin gelişme geriliği (IUGR) ve SGA terimleri sıklıkla birbiri yerine kullanılmakla birlikte ayrı düşünülmeleri gerekir. IUGR perinatal morbidite ve mortaliteye neden olan yönleriyle klinik bir tanı olup fetal büyümeyi etkileyen fizyopatolojik bir süreci ifade eder. SGA tipik olarak tahmini veya kesin ağırlığı %10 persentilin altında olan fetüs ve yeni doğanların kapsamaktadır. Bu kategori genetik (yapısal) predispozisyona bağlı veya IUGR sonrası küçük olan bebeklerin hepsini kapsar (15). Yenidoğan bebekleri gebelik yaşlarına, doğum ağırlıklarına ve intrauterin gelişmelerine göre ayırmak onların bakımı, gerekse tedavileri için faydalıdır. Fakat bu sınıflama içinde nerede yer alırlarsa alsınlar tüm düşük doğum ağırlıklı bebekler hem neonatal hem de postneonatal dönemde normal doğum ağırlıklı bebeklere göre daha fazla morbidite ve mortalite riski taşımalarından dolayı yüksek riskli yenidoğan olarak kabul edilmektedirler. 2.2.Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Fizyolojik Özellikleri Simetrik IUGR fizyolojik özellikleri (12): 1. Ağırlık, boy ve baş çevresi orantılı olarak küçüktür.

21 7 2.Fetal büyüme gebeliğin erken döneminde etkilenmiştir. 3.Derialtı yağ dokusu normaldir. 4.Kromozom anomalileri, konjenital enfeksiyonlarla görülen simetrik IUGR de hastalığın özgül bulguları saptanabilir. 5.Fiziksel, mental bozukluk insidansı ve mortalite oranı bu grupta yüksekti Asimetrik IUGR fizyolojik özellikleri (12) : 1.Baş, gövde ve ekstremitelere göre büyük süturler açık, ön fontanel geniştir. 2.Derialtı yağ dokusu azalmıştır. 3.Deri kurudur, pullanma ve soyulmalar görülebilir. 4.Verniks kazeoza azalmış veya hiç yoktur. 5.Karın çökük, göbek kordonu incedir. 6.Ekstremiteler ince ve yağ dokusu azalmıştır. 7.Tırnaklar uzun, el ve ayaklar gövdeye göre büyük görünür. 8.Gebeliğin son döneminde etkilenme olmuştur. 9.Genelde uteroplasental nedenler sorumludur. 10.Beyin büyümesi korunurken, adrenal, derialtı yağ dokusu, karaciğer büyümesi glikojen depolanması geri kalır Düşük doğum ağırlıklı pretermlerin fizyolojik özellikleri (16): 1. Kahverengi yağ dokusu ve kas kitlesinin azlığı yanında vücut ağırlığına oranla cilt yüzeyinin fazla olması prematüreleri hipotermi riski ile karşı karşıya bırakan başlıca nedenlerdir. Hipotermiden yüsek mortalite ve morbidite nedeniyle kaçınılmalıdır. 2. Akciğerlerin yapısal ve fizyolojik eksikliği nedeniyle solunum sorunları ilk sıradadır, desteklenmek ister. 3. Santral sinir sisteminde solunum ve dolaşım sistemi merkezlerinin immatüritesine bağlı santral apne ve bradikardi rastlanan sorunlardandır. 4. PDA (Patent ductus arteriozus) varlığı soldan sağa şanta neden olarak pulmoner gaz değişiminin daha da bozulmasına yol açar. 5. Serebral damarların immatür olması intraventriküler germinal matriks kanamalarına neden olur.

22 8 6. Enfeksiyonlara eğilim artmıştır. 7. Sıvı elektrolit bozuklukları gelişebilir. 8. Pretermlerin glomerüler filtrasyon hızları term bebeklerden daha düşüktür. 9. Hipernatremik dehidratasyon, asidoz, hipotansiyon gelişebilir. 10. Glikojen, kalsiyum ve demir depoları azdır. 2.3.Dünyadaki Durumu: DSÖ verilerine dünyada her yıl 20 milyonun üzerinde düşük doğum ağırlıklı bebek doğar. Tablo 2.1 de sunulduğu gibi düşük doğum ağırlıklı bebeklerin % 95,0 i gelişmekte olan ülkelerde doğmakta olup, gelişmiş ülkelerde düşük doğum ağırlıklı bebek görülme oranı 100 canlı doğumda 7 iken, bu oran gelişmekte olan ülkelerde ise % 16,5 civarındadır (17). Düşük doğum ağırlıklı bebek görülme sıklığı açısından ana coğrafi bölgeler arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Dünya daki düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hemen %70,0 i Asya da doğmakta olup düşük doğum ağırlıklı bebek görülme sıklığının en yüksek olduğu bölge %27,0 ile Güney ve Orta Asya dır.fakat bölge içindede belirgin farklılıklar vardır. Asya da yer alan 49 ülkenin 7 sinde düşük doğum ağırlıklı bebek görülme sıklığı %20,0 nin üzerindeyken buna karşın yarıdan fazlasında düşük doğum ağırlıklı bebek görülme sıklığı %10,0 nun altında olup bu oran dünya ortalamasının çok altındadır. Örneğin Çin de düşük doğum ağırlıklı bebek görülme sıklığı %6,0 dır ( 17). Sahra altı Afrika Ülkerleri arasında düşük ağırlıklı bebek görülme sıklığı %13,0-15,0 arasında değişmekte olup bölgeler arasında önemli farklılık bulunmamaktadır. Bölgede yer alan birkaç ülkede bu oran %20,0, bir kaç ülkede ise %10,0 dur. Bölgede düşük doğum ağırlıklı görülme sıklığı genel olarak yüksektir. Orta ve Kuzey Afrika, Karayipler de düşük doğum ağırlıklı bebek görülme sıklığı Sahra Altı Afrika ülkelerine benzerdir. Okyanusya da ise düşük doğum ağırlıklı bebek görülme sıklığı %10,5 dur. Dünyadaki düşük doğum ağırlıklı bebek görülme sıklığının en düşük olduğu bölgeler Kuzey Amerika %8,0 ve Avrupa %6,0 dır (17).

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Temmuz 2011 1. Basım: Temmuz

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013

TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ÇOCUKLUK ÇAĞI ( 7-8 YAŞ ) ŞİŞMANLIK ARAŞTIRMASI (COSI-TUR) 2013 ANKARA 2014 Türkiye Çocukluk Çağı (7-8 Yaş) Şişmanlık Araştırması,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL 48 49 EPĠDEMĠYOLOJĠ TANIM, AMAÇ, KULLANIM ALANI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL, Öğr. Gör. Eray YURTSEVEN Yunanca EPĠ (=üstünde), DEMOS (=toplum,

Detaylı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 - Güz 2012 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.: 15

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı