Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor"

Transkript

1 YIL: 1 SAYI: YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir el tarafýndan, bana yöneltildi. Abi boyayým. Yanýma dikilen çocuða hayýr dedim. Israrla - abi boyayým, dedi. -Benim ayakkabým boyanmaz. -Abi cila atayým. -Benim ayakkabým süet. Süet ne boyanýr, ne de cilalanýr. -Haa anladým, tozunu alayým. -Adýn ne senin? -E -Ben çocuklarýn çalýþmasýna ve çalýþtýrýlmasýna karþýyým. Sen oyun çocuðusun. Senin þu anda arkadaþlarýnla oynaman gerekir. Sen öðrenci misin? -Evet. -Kaçýncý sýnýftasýn? -5. sýnýf. -Sabahçý mýsýn? 2 DE Hasan Kaya Kürt Sorunu ve diðerleri Artýk hiç kimse bir Kürt sorunu olduðunu yadsýmýyor. Bazen terör sorunu dense de sonuç deðiþmiyor. Deðiþik tanýmlamalarla hepimiz ayný þeyi söylüyoruz. Ve biliyoruz ki sözü edilen Kürt sorunundan baþkasý deðil. Bunu bir baþarý saymak gerekir mi bilemem ama daha düne kadar Kürtlerin varlýðýndan dahi söz edilmediði düþünülürse, bir Kürt sorunumuz olduðunu kabul etmek de baþarýdýr. 2 DE Belediye Encümeni kararý esnafa teblið edildi.esnaf ne diyor? Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor Hacýbektaþ Belediye Meclisince alýnan karar geregi, Hacýbektaþ Veli Sevgi yolu, Aþýk Mahzuni Þerif Caddesi, Özgürlük Parký çevresi, Welbert Caddesi ve Bektaþ Efendi Sokak giriþine tezgah açýlmayacak. Ayrýca açýk olan tezgahlar dükkan içerisine alýnacak veya kaldýrýlacak. Hacýbektaþ Belediye Meclisinin aldýðý karar, Çarþamba günü bu caddelerdeki tezgah sahiplerine daðýtýlarak teblið edildi. 3 DE Zaman içinde evrimin kanýtý Afrika'da yeni ortaya çýkarýlan bir fosil, insanýn evrim halkalarýný bibir araya getiren önemli bir bulgu ortaya koydu. Etiyopya'nýn kuzeydoðusunda bulunan 4.2 milyon yýllýk fosil, insanýn atalarýnýn bir türden diðerine nasýl 'Özelleþtirme kurbanlarý' Hükümetin dört elle sarýldýðý özelleþtirme operasyonlarý, çalýþanlar için kabusa dönüþtü. Kamu mallarýný ele geçiren özel þirketler, karýný artýrmak için verimliliði yükseltmek yerine büyük sýçramalar yaptýðý konusundaki bilinmeyenlere ýþýk tutacak nitelikte. 5 DE iþçi çýkarmayý tercih etmeye baþladý. Satýþ sözleþmelerine çalýþanlarý koruyan maddelerin eklenmemesi þirketlerin iþini kolaylaþtýrýyor. Okunacak en büyük kitap insandýr 6 DA Gazetemizin Hacýbektaþ içi abonelik bedeli aylýk 5 YTL dir. Gazetemizin Hacýbektaþ dýþý aylýk abonelik bedeli 10 YTL olarak belirlendi. Daha önce 20 YTL üzerinden abone olan okurlarýmýza bir ay daha fazla gazete gidecektir. Yurt dýþý abonelik bedeli aylýk 20 Euro. Gazetemiz yurt dýþýna, her hafta sonu biriktirilerek postalanacaktýr. Gazetemizi internette sitesindeki Suluca Karahöyük linkinden günübirlik týpký basým olarak okuyabilirsiniz. Üreticileri uyarýldý Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerine gelen talimat doðrultusunda üreticiler uyarýldý. Edinilen bilgiye göre; Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Hacýbektaþ genelinde (köyler dahil) yem bitkisi ekerek, destek kredisi için baþvuru yapan çiftçileri uyardý. 3 DE Damar sertliðini önlüyor Ýlçe Saðlýk Gurup Baþkaný Dr. Ali Cemal Hüsnügil, Ýsviçre'de yapýlan bir araþtýrmada, çikolatanýn damar sertleþmesini önleyerek, ciddi kalp rahatsýzlýklarýný azaltabileceðinin belirlendiðini bildirdi. 3 DE Kýrýkkale birinci Tarým Bakanlýðý tarafýndan üçüncüsü düzenlenen ve Nevþehir Tarýnm Ýl Müdürlüðü nce organize edilen ; Ankara, Nevþehir, Kýrýkkale, Yozgat, Kýrþehir, Kayseri, Aksaray, Niðde, Konya, Karaman illerinin il birincilerinin katýldýðý Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor yarýþmasý bölge finali tarihinde Nevþehir de yapýldý. Türkiye'deki kanser oraný çok arttý 6 DA Türk Tabipler Birliði ve Hopa Belediyesi'nin ortak yürüttüðü alan araþtýrmasý, Hopa'da kanser vakalarýnýn Türkiye ve dünyadaki oranlarýn çok üzerinde olduðunu gösterdi. 6 DA Mustafa Kemal Atatürk, yüzyýlýmýzda halka dayalý, kaynaðý doðrudan doðruya halk olan ulusal bir devletin temellerini atmýþtýr. Bu devlet akla, bilimin kýlavuzluðuna, dayanan laik, demokratik, sosyal bir anlam taþýyordu. Atatürk ün devlet anlayýþý Anadolu halkýnýn düþüncelerine uyuyordu. Aslýnda kaynaðý da halkýn kendisiydi. Özgür, akýlcý, bilimseltoplumsal düþünce yani Bektaþilik, yüzyýllar boyu Mustafa Kemal devrimciliðini beklemiþ gibidir. 11. Bölüm 4 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞLER 14 Nisan 2006 Cuma Þakir Þenol Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir el tarafýndan, bana yöneltildi. Abi boyayým. Yanýma dikilen çocuða hayýr dedim. Israrla - abi boyayým, dedi. -Benim ayakkabým boyanmaz. -Abi cila atayým. -Benim ayakkabým süet. Süet ne boyanýr, ne de cilalanýr. -Haa anladým, tozunu alayým. -Adýn ne senin? -E -Ben çocuklarýn çalýþmasýna ve çalýþtýrýlmasýna karþýyým. Sen oyun çocuðusun. Senin þu anda arkadaþlarýnla oynaman gerekir. Sen öðrenci misin? -Evet. -Kaçýncý sýnýftasýn? -5. sýnýf. -Sabahçý mýsýn? -Hayýr, normal. -Yani saat üçten beri çalýþýyor musun? -Evet. -Saat 6.30, artýk evine gitmen gerekmiyor mu? -Para kazanmam lazým. -Nerelisin? -Efendim. -Maraþlý mýsýn? -Batmanlýyým. -Baban, annen çalýþmýyor mu? -Babam bazen çalýþýyor. Ýþ bulamazsa çalýþmýyor. -Baban annene para vermiyor mu? -? -Sen kazandýðýný annene mi veriyorsun? -Hýý. -Kaç lira kazanýyorsun? -3-5 milyon. -Þimdi 5 milyon olmadý mý? -Hayýr olmadý. -Kazandýðýn kadarýný götür eve. -Annem döver Kýsa bir sessizlik ve küçük kara boncuk gözlerde hafif buðulanma -Bu durumu öðretmenine anlat. Hem, valilik ailelere yardým ediyor.annen oradan para alsýn. -20 milyon veriyorlar. -Yetmiyor mu? -Bilmiyorum. -F. Ve O. Öðretmenler senin okulunda mý? -Evet, tanýyorum. -Ýkisine de selamýmý söyle. -Tamam. -Haydi evine dön artýk, iyi akþamlar. -Ýyi akþamlar ( ) Eve geldim ama E yi unutamadým. Okulunu ziyarete gideceðim. O kadar çoðaldý ki küçük E ler. Göçler, zorunlu göçler, issizlik, yoksulluk, yoksunluk. IMF ve Dünya Bankasý nýn acý reçetelerini yýllardýr bu ülke insanýna zorla uyguladýlar. Neo liberal ekonomiyi inatla göklere çýkardýlar. Son yýllarda ekonomi düzlüðe çýktý deniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasý içindeyiz. Enflasyon yerinde sayýyor deniyor. Satýn alma gücünün düþtüðünü; iþsizliðin hortladýðýný; on binlerce tekstil iþçisinin iþinden atýldýðýný; esnafýn zor durumda olduðunu; çalýþanlarýn iyice yoksullaþtýðýný; yoksulluktan açlýða, milyonlarýn zorunlu terfii ettiðini hiç söyleyen yok Kýzsak ta, üzülsek te, yasaklasak ta sayýlarý hep artacak küçük E lerin. tartayým aðabey, paran yoksa canýn sað olsun. boyayým abi., taþýyayým teyze cümlelerini hep duyacaðýz. Yaþtaþlarý 50 kuruþ, 1 lira daha fazla harçlýk almak için çabalarken; E nin üzerine yüklenen yükün farkýnda mýyýz? Onlar bizim çocuklarýmýz. Onlar bizim geleceðimiz. Onlardan emanet aldýðýmýz bu dünyayý; hangi yüzle geri vereceðiz? Hasan Kaya Artýk hiç kimse bir Kürt sorunu olduðunu yadsýmýyor. Bazen terör sorunu dense de sonuç deðiþmiyor. Deðiþik tanýmlamalarla hepimiz ayný þeyi söylüyoruz. Ve biliyoruz ki sözü edilen Kürt sorunundan baþkasý deðil. Bunu bir baþarý saymak gerekir mi bilemem ama daha düne kadar Kürtlerin varlýðýndan dahi söz edilmediði düþünülürse, bir Kürt sorunumuz olduðunu kabul etmek de baþarýdýr. Ancak bir sorunu bilmek, kabul etmek tek baþýna sorunu çözmeye yetmiyor. Yetmediði ortada. Kaldý ki Türkiye'nin tek sorunu Kürt Sorunu deðil. Aleviler ve biriken sorunlarý var. En basitinden bir Cem Evinin açýlýþý dahi sorun oluyor. Sonra ister kabul edelim ister etmeyelim, çokça gündemde kendine yer bulan bir turban sorunumuz var. Sözün kýsasý; kýrsal kesimden hýzla büyük þehirlere doðru süren göçlerle kýrýn yaþam biçimi, alýþkanlýklarý, inançlarý ve geleneði Þerefelerden dizi dizi kandiller sarkmaya baþlamýþtý. Mahyacýlar, on bir ay mahpus kalan marifetlerini gösteriyorlar, suya nakýþ iþler gibi havaya yazý yazmaya, resim çizmeye çalýþýyorlardý. Bunlarý yapmaya çalýþýrken kandiller dizi dizi sarkýyor, saða yükseliyor, sola kayýyor, titreþiyor, uçuþuyor ve sanki gökten damlarken minare boðumlarýna takýlý kalmýþ yýldýz kýrýntýlarý gibi insana esrarlý bir heyecan veriyordu. Hacýbektaþ kullarýndan Derviþ mehmet, kahvenin önünde oturmuþ, teravih den çýkan Müslümanlarý minarelerin saçtýðý nurani ýþýk altýnda seyrediyordu. Bu aralýk Kürt Sorunu ve diðerleri büyük þehirlere olduðu gibi taþýnýyor. Kýrýn kendi doðal yapýsý içinde göze batmayan ve bir sorun olarak algýlanmayan olgular þehirlerde sanki bizim gerçeðimiz deðilmiþ gibi algýlanýp bir sorun olarak karýþýmýza çýkarýlýyor. Böylece gerçeðimizle yüzleþmenin sýkýntýsý da bir sorun olup çýkýyor. Ama her þeye raðmen görünen o ki; Kürt sorunu çözülmeden diðer sorunlarýmýza sýra gelmeyecek gibi. Baksanýza Kürt Sorunu mu, terör mü tartýþmasýnýn tozu dumaný içinde. Okullarýn önünde býçaklama olaylarý ve cinayetler yaþanana kadar okullarýmýza düþen ateþten bihaberdik. Ülkenin bir üretim sorunu olduðu, iþsizliðin hýzla arttýðý ve yoksulluðun giderek yaygýnlaþtýðý dahi, gündemde kendine hak ettiði yeri bulamýyor. Siyasilerin, siyaseti kiþisel çýkarlarý ve palazlanmalarýnýn aracýna dönüþtürmesini tepkisiz seyrediyoruz. Demokratik laik bir ülkede olmasý Ýkisini de hoþ gören camiden çýkan bir yobaz yanýna sokuldu. Tezyif dolu bir sözle sordu: - Mahya kuruluþunu mu seyrediyorsun? Oruç tutmazsýn, alnýn secde-i rahmana kapanmaz! Ramazaný yalnýz mahya seyretmek için mi gelsin diye beklersin? - Ramazaný, ramazan diye severim. Ali'yi Ali diye sevdiðim gibi. - Fakat biz sizin gibi deðiliz. Ýsteriz ki her gün ramazan olsun, her gün oruç tutalým. - Öyle ama. Ramazan gider gitmez de arkasýndan bayram edersiniz!.. Bir adam, sevdiði gidince müteessir olur, matem tutar. Benim hiç bayram ettiðimi gördünüz mü? Biz ikisini de hoþ görenlerdeniz. gerekenlerin hiç birini gündelik yaþamýmýzda duyumsamýyoruz. Ýnsan haklarý, inanç ve ibadet özgürlüðü, farklý kimliklerin kendisini ifade etmesi ve yaþanan sorunlarýn demokratik çözümlerinden önce militarist ve þiddete dayalý çözümlerin gündeme gelmesi, demokratik laik bir ülke olup olmadýðýmýzý ciddi olarak düþündürüyor. Ateþ düþtüðü yeri yakar anlayýþýndan yola çýkarak, her kesimin kendi duyarlýklarýný öne alarak gündeme taþýmaya çalýþmasý, dayatmalarý, birlikte konuþmayý ve sorunlarýn tartýþýlarak çözülmesinin zeminini ortadan kaldýrýyor. Birlikte konuþamamak, sorunlarýn çözülmesini zorlaþtýrmakla kalmýyor, yeni bir sorun olarak karþýmýza çýkýyor. Farklý görüþlerin birlikte tartýþýldýðý platformlar dinamitleniyor. Konuþmalarýmýzda hoþgörü, tahammül, farklýlýklarýmýzý zenginliðimiz görme, sabun köpüðünden oluþturulmuþ süs olarak kalýyor Her konuþma denemesi, þiddetin gündeme gelmesine neden oluyor. Bizden farklý düþünen, farklý çözümleri ileri sürenleri Mina tepesine koyarak insafsýzca taþa tutuyoruz. Linç olaylarý sýkça yaþanýr olmaya baþladý. Toplum hýzla karþý kutuplara doðru sürükleniyor. Bütün bunlar, birlikte konuþma ve tartýþma sorunumuz olduðunun bir iþareti. Küs insanlarýn bir birinden uzaklaþmasýna varmadan, birlikte konuþmanýn yolunu mutlaka bulmalýyýz. Çokça sözü edilen ülkemiz üzerine oynanan oyunlarýn boþa çýkarýlmasý için en kolay halkadan baþlamak ve korkmadan sorunlarýmýzý saðduyu içinde konuþmak, tartýþmak zorundayýz. Bunu baþardýðýmýzda diðer sorunlarýmýzýn çözümüne de sýra gelecektir. Hasan Kaya nýn öteki yazýlarý için GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkaný Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 14 Nisan 2006 Cuma HABER 3 Belediye Encümeni kararý esnafa teblið edildi. Esnaf ne diyor? Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor HACIBEKTAÞ-Hacýbektaþ Belediye Meclisince alýnan kara geregi, Hacýbektaþ Veli Sevgi yolu, Aþýk Mahzuni Þerif Caddesi, Özgürlük Parký çevresi, Welbert Caddesi ve Bektaþ Efendi Sokak giriþine tezgah açýlmayacak. Ayrýca açýk olan tezgahlar dükkan içerisine alýnacak veya kaldýrýlacak. Hacýbektaþ Belediye Meclisinin aldýðý karar, Çarþamba günü bu caddelerdeki tezgah sahiplerine daðýtýlarak teblið edildi. Belediye nin aldýðý kararla ilgili olarak görüþlerine baþvurduðumuz tezgah sahibi esnaf þunlarý söyledi: * Uyum güzelliði yoktu, herkes sen on santim ileri çýktýn, ben beþ santim geride kaldým diyerek tartýþýyorlardý, iyi oldu. * 3-5 Ay önceden haber verilse idi, herkes de ona göre tedbirini alýrdý. * Bir düzen bir intizam gelir, vitrinler daha düzenli olur, bu iþi gerçekten yapanlarýn ortaya çýkmasý lazým. * Bu tezgahlarýn kaldýrýlmasý yanlýþ, bu caddede herkesin dükkaný var. Yukarýdaki tezgah sahipleri ne iþ yapacak? Hýrsýzlýk mý yapsýn? Bir de benim rahatsýzlýðým; Meclis'in almýþ olduðu karara giren yerlerin dýþýnda kalan caddeler, alabildiðine çirkin gözüküyor, biz üvey evlat mýyýz? Oralar turistik bölge kapsamýnda deðil mi? Ana caddeler de þehir dýþýna kadar uygulama içine alýnsýn, yoksa emsal gösterme hakkýmýz var. * Kalkmasý iyi olur bir düzen gelir, gelen misafirler yürüyemez duruma geliyorlar, buyurun, buyurun diyerek nerede ise insanlarýn aðzýnýn içine giriyorlar. Bunlar hoþ olan þeyler deðil, hatta insanlarýn kolundan tutulup çekiliyor, bu ne hýrs, bu ne açgözlülük. Bunlar bizim kültürümüze yakýþan davranýþlar deðil. Hele bir de son ses müzik açmak, çok ayýp þeyler. * Esnafa sorularak alýnan bir karar olsaydý, daha demokratik olurdu. Bunun böyle olacaðý duyurusunu sezon sonunda yapsalardý, tedbirimizi ona göre alýrdýk. Ben þimdi 150.YTL'ye yeni tezgah yaptýrdým, nerede kullanacaðým, parasýný nasýl ödeyeceðim? * Dükkanlarýmýzýn 1-1,5 metre önü kullaným olarak yasal hakkýmýz. Belediye projesinde sütunlarla dükkân arasý satýþ reyonu olarak gözüküyor, sonra sezon açýldý, biz buna göre mal hazýrladýk, sipariþ verdik. Bu cadde niye kapandý? Alýnan kararda Hiçbir gerekçe yok. Tezgah turizme açýk olan her yerde vardýr ve Belediyelerin denetimindedir. Ben kapatýyorum kaldýrýn demeyle olmaz, buradaki esnafla toplantý yapýlýp fikirleri alýnmalýydý. Tüm bu yanlýþlara karþý Belediye Encümen kararý baðlayýcý deðildir. Gerekirse yasal hakkýmýz olan Ýdari Mahkemeye baþvuracaðýz. 20 yýldýr bu iþi yapýyoruz ve tezgah açýyoruz. Önceki Belediye Baþkanlarý bu iþi bilmiyorlar mýydý? Hediyelik eþya satmak için sergilemek gerekir, içeri ile dýþarý arasýnda yapýlacak iþ kazanç açýsýndan yüzde 50 fark eder. Çok kalabalýk bir nüfusumuz yok, ekonomik açýdan güçlü de deðiliz, bu iþten kaç aile geçiniyor ve kaç nüfus yararlanýyor onun da hesabý yapýlmalý. Ben ne dersem o olur mantýðý asla çözüm olamaz. * Ýlla ki çek derlerse çekmek mecburiyetindeyiz ama, bizim iþimiz tezgahta satýlan bir iþ. Bu kadar çeþidi hangi vitrine yerleþtireceðiz. * Dükkanýmýz var içeriye alalým ama, dükkaný olmayanlar ne yapacak? Eðer dükkan yapýlacaksa ondan sonra kaldýrmayý düþünseler daha iyi olur. Yem bitkisi ekip destek kredisi için baþvuranlar dikkat!.. Üreticileri uyarýldý HACIBEKTAÞ- Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerine gelen talimat doðrultusunda üreticiler uyarýldý. Edinilen bilgiye göre; Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Hacýbektaþ genelinde (köyler dahil) yem bitkisi ekerek, destek kredisi için baþvuru yapan çiftçileri uyardý. Yapýlan uyarýda þöyle denildi: Ýlçemizde yem bitkileri desteklemesi için 2006/9 nolu teblið gereði, tek ve çok yýllýk yem bitkilerinde çýkýþ kontrolü yapýlacaktýr. Ancak yem bitkilerinin çiçeklenme baþlangýcýnda (%25 çiçeklenme döneminde) kaba yem üretimi amacýyla biçilmesi gerekmektedir. Yonca desteklenmesi 5 yýllýk, korunga desteklenmesi ise 3 yýllýk olup destekleme ödemesi, sadece ilk yýl (ekiliþ yapýldýðý yýl) için yapýlacaktýr. Ancak kaba yem üretimi amacýyla ekilen yem bitkisi, yukarýda belirtilen süreler içerisinde biçilmesi gerekmektedir. Silajlýk mýsýr bitkisinde ise hasat kontrolü yapýlacak olup, bitkinin süt olum devresinde (koçanlarda bulunan tanelerin sertleþmeye baþladýðý dönem) biçilmesi ve silaj yapýlmasý gerekmektedir. Son baþvurma tarihi 15 Haziran 2006 olup, tarla kontrollerinin yapýlabilmesi için daha önce baþvurulmasý önem arz etmektedir Ayrýca açýklanan koþullara uygun olmayan ekiliþlerin desteklenmeyeceði veya destekleme ödemesi yapýlmýþ olsa bile 6183 sayýlý yasa gereði, yapýlan ödemenin yasal faizi ile birlikte geri alýnacaðýný belirtildi. Rahat rahat çikolata yiyebilirsiniz Damar sertliðini önlüyor HACIBEKTAÞ- Ýlçe Saðlýk Gurup Baþkaný Dr. Ali Cemal Hüsnügil, Ýsviçre'de yapýlan bir araþtýrmada, çikolatanýn damar sertleþmesini önleyerek, ciddi kalp rahatsýzlýklarýný azaltabileceðinin belirlendiðini bildirdi. Dr.Ali Cemal Hüsnügil yaptýðý açýklamada, Ýsviçre'de kurulu Zürih Üniversitesi ile Kalp-Damar Merkezi ve Klinik Kimya ve Hematoloji Enstitüsü tarafýndan çikolatanýn, insan saðlýðý üzerendeki etkileri konusunda yapýlan araþtýrmanýn bu yýlýn baþlarýnda sonuçlandýðýný söyledi. Çikolatanýn sigara içenlerde damar sertleþmesinin oluþumunu engelleyerek, her gün birkaç parça tüketimi ile ciddi kalp hastalýklarý riskini, azaltabileceði konusunda yapýlan çalýþmada, normal çikolata (%74 kakao oraný) ve beyaz çikolatanýn 20 sigara içen erkeðin damarýndan kan akýþýna etkisini karþýlaþtýrýldýðýný ifade eden Hüsnügil, þunlarý kaydetti: Sigara içenlerde, damar duvarlarýný çevreleyen endotel hücreleri baþta olmak üzere, bir çok hücrenin aktivitesinin sürekli olarak bozulmasý nedeniyle, damarlarýn kroner kalp hastalýðýnýn karakteristiði olan sertleþme ve daralmaya yatkýn hale geldiði bilinmektedir. Araþtýrmada, sigara içen deneklerden, 40gram çikolata yemeden 24 saat öncesinden antioksidan açýsýndan zengin olan soðan, elma, lahana ve kakao ürünlerinden uzak durmalarý istendi. Çikolata tüketiminden 2 saat sonra, ultrason taramalarý sonucunda çikolatanýn damarda akýþýn düzgünlüðünü önemli ölçüde geliþtirdiði görüldü. Etkinin 8 saat boyunca sürdüðü de ortaya çýktý. Kan örneklerinin analizlerine bakýldýðýnda ise siyah çikolatanýn damarlardaki bozulmayý yarý yarýya azalttýðýnýn belirlendiðini dile getiren Hüsnügil, Çikolatanýn damar sertleþmesini önleyerek ciddi kalp rahatsýzlýklarýný azaltabileceði belirlendi. Antioksidan düzeylerinde ise 2 saat sonra keskin bir artýþ saptanmýþtýr. Ancak bu etkiler beyaz çikolata ile gözlemlenmiþtir dedi. Araþtýrmada çikolatada antioksidan açýsýndan zengin olduðu bilinen kýrmýzý þarap ve yeþil çay ile çilek, kiraz ve böðürtlen gibi meyvelerden daha fazla miktarda antioksidan bulunduðunun tespit edildiðini belirten Dr.Hüsnügil, Günlük olarak küçük bir biter ve sütlü çikolata tüketiminin vücuda antioksidan alým düzeyini artýrabileceði ve damar saðlýðýný yaralý þekilde etkileyebileceði belirlendi diye konuþtu.

4 4 ARAÞTIRMA 11 Bektaþilik ve Atatürk: Mustafa Kemal Atatürk, yüzyýlýmýzda halka dayalý, kaynaðý doðrudan doðruya halk olan ulusal bir devletin temellerini atmýþtýr. Bu devlet akla, bilimin kýlavuzluðuna, dayanan laik, demokratik, sosyal bir anlam taþýyordu. Atatürk ün devlet anlayýþý Anadolu halkýnýn düþüncelerine uyuyordu. Aslýnda kaynaðý da halkýn kendisiydi. Özgür, akýlcý, bilimseltoplumsal düþünce yani Bektaþilik, yüzyýllar boyu Mustafa Kemal devrimciliðini beklemiþ gibidir. Baðýmsýzlýk savaþýyla, ulusal devrimleriyle, çaðdaþ geliþmeleriyle, ulusal egemenlik devrimleriyle, dili-edebiyatý, sanatý, yazýsýyla Bektaþi toplumu bütünleþecekti. Artýk padiþahlarýn yaptýðý gibi onu kimse katletmeyecekti. Atatürk devrimciliði ilk kez, bu gerçek halk kaynaðýna sahip çýkan bir akým olmuþtur. Gelir bu halk kaynaðý Hacýbektaþ a yakýn bir yerde, Ankara da kendi öz devletini, kendi eliyle kurar. Sosyal yapýsýyla devlet özdeþleþir, teokratik (din adamlarýnýn elinde bulunduðu siyasi düzen) devlet yerine laik devlet kurulur. Saltanat ve hilafetin yerine akýlcý düþünce ve halk egemenliði alýr. Öyle ki bu ulusal devlete karþý emperyalizmle iþbirliði yapan bütün kuruluþlar, tarikatlar ayaklanýr. Ama Bektaþilik, býrakýn ayaklanmayý Mustafa Kemal Atatürk ün yanýnda yer alýr. Onun savaþýný, eylemini yürekten destekler. Onunla birlik olur. J.C. Risler Çaðdaþ Ýslam Dünyasý nda þöyle diyor: Mustafa Kemal, köklü ve laik bir tutum ile Ýslam dinini Türkiye nin siyasal ve kültürel yaþamýnýn dýþýna itti. Sonra da Batý nýn ekonomik, teknik ve mali boyunduruðunu silkip attý. Batý halklarýný örnek alarak Avrupa ya özgü yasalarý, yazýyý ve toplumsal yaþamý benimsedi. Örnek verecek olursak Ýsviçre Medeni Kanuna göre evlenen, Ýtalya Ceza Kanun una göre hüküm giyen, Fransa Ýdare Hukukuna göre yönetilen yasalarý getirdi. Çok kadýnla evliliði kaldýrdý, kadýnlara seçme ve seçilme haklarý tanýdý. Dinsel mahkemeleri ve tarikatlarý, din okullarýný kapattý (J.C. Risler, Çeviri:Nihal Önol, Çaðdaþ Ýslam Dünyasý, Sayfa 22). Türkiye nin Avrupa Birliðine girmesiyle ilgili bir toplantýda güncel olan bir konuþmayý aktaralým. Fransa nýn dünyaca saygýn tarih yazarlarýndan, Alexandre Adler, Sizde, yani Türklerde Avrupalý isteðini oluþturan padiþah veya halife deðil Mustafa Kemal Atatürk tür. Onun idealleriyle Osmanlý sonrasý yeniden bir devlet kurdunuz. Size Okunacak en büyük kitap insandýr Atatürk ün resmi önünde diz çökün demiyorum. Türkiye yi bu günlere getiren Mustafa Kemal dir. Avrupa Birliðine Müslüman olduðunuz için deðil, Türk olduðunuz için, Atatürk ün yolunda gittiðiniz için girebileceksiniz (Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet Gazetesi, , Sayfa 5). Bunu yazmaktaki amacýmýz laik Türkiye cumhuriyetini beðenmeyip, yerine ýlýmlý Ýslam modeli getirmek isteyenlere ders verir gibi bir açýklamadýr. Aslýnda bu çaðdaþ nitelikteki devrimlerin orijini batýdan çok Anadolu toplumunun öz geleneðinde vardýr. Bektaþi toplumu, Atatürk devrimini kendi düþüncesiyle yedi yüzyýl önce gerçekleþtirmiþti. Mustafa Kemal in arayýþý Bektaþi toplumunda yaþýyordu. Tarihte pratiði de vardý. Ancak hukukileþmesi, siyasileþmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal bunu yaptý. Siyasal, toplumsal, kültürel, dil, sanat bakýmýndan özgür, yaratýcý bir toplum. Dinsel açýdan, Ýslam dinini Mustafa Kemal in getirdiði laikleþmeden zarar gördüðü kanýtlanmamýþtýr. Hatta öyle görülüyor ki tam tersine, din, bazý ileri görüþlü din adamlarýna karþý, sapmalardan ve yanlýþ uygulamalardan arýnmýþtýr. Bu yenileþme bu yepyeni dinsel yorum, ufak bir aksama olmaksýzýn baþarýya ulaþmýþtýr (AGY. Sayfa 22). Mustafa Kemal in Türk ulusunun gerçek efendisi, gerçek üreticisi olan köylüdür sözü Bektaþiliðin köylü devrim-ciliðiyle birleþir (Johannes Glasneck, Çeviri:Arif Gelen, Sayfa 15). Ýnsaný yaratma, toplu üretme, toplu tüketme açýsýndan Köy Enstitüleri de Bektaþilikle buluþur. Hacý Bektaþ Veli düþüncesiyle Köy Enstitüleri arasýndaki benzerlikler: Akýlcýlýkta, Ýþte-üretimde, doðayý sömürmede, Köycülükte, Kolektif üretimde, Toplumu amaçlamada, Ulusçuluk ve devrimciliktedir. Köy Enstitülerinin kurucusu ve kuramcýsý Ýsmail Hakký Tonguç un þu satýrlarý bize, Hacý Bektaþ Veli düþüncesini anýmsatmýyor mu? Elimden gelse bütün dünya okullarýna, insanýn insaný sömürmemesi adlý bir ders koyardým. Halkýn yapmadýðýný hiç kimse yapamaz, hele sadece okur-yazarlýðýna güvenen hiç yapamaz. Köye dayanmayan hiç bir örgütün verimli, yararlý olmasý olanaðý yoktur. Tonguç un yüzyýlýmýzda canlandýrmayý amaçladýðý köyü Hacý Bektaþ Veli on ikinci yüzyýlda canlandýrmýyor muydu? Mustafa Kemal Atatürk 22 Aralýk 1919 da Ulusak Kurtuluþ Savaþý baþlarýnda, Ankara ya giderken Mustafa Kemal in uðradýðý Hacýbektaþ ta büyük bir ilgiyle, coþkuyla karþýlandýðýný biliyoruz. O nu, yüzyýllarýn baskýsýný ezincini yaþamýþ, Türkmen yýðýnlarýnýn bir kurtarýcýsý gibi görmeleri doðaldýr. Osmanlý ya baþkaldýran her insan da kendi tarihsel ezikliklerini yenen bir kiþilik görmüþlerdir. Mustafa Kemal, kendi kiþiliðiyle bir baþkaldýrýcý deðil midir? (Ceyhun Atuf Kansu). Anadolu da Bektaþi-Alevi kitlesi Mustafa Kemal in baðýmsýzlýk devrimini yürekten desteklerken laik düþünen, Anadolu halkýnýn harcý, özü durumunda olan kitleleri içinden atmýþ olan saltanatýn temsilcisi Padiþah, iþgal kuvvetlerinin uþaðý durumuna düþmüþ olarak þöyle diyordu: Millet bir koyun sürüsü, ona bir çoban lazým, o da benim (Þevket Süreye Aydemir, Tek Adam 2, Sayfa 206). Atatürk ve Hacý Bektaþ gerçeðini þu þiir ne güzel vurgulamýþ: Balýk susuz olmaz insan vatansýz Gözüm Hacý Bektaþ elim Atatürk Ýlmin nihayetsiz yolum hatasýz Ýlim Hacý Bektaþ yolum Atatürk Okuyabilirsen insan bir ilim Fikirden mantýktan geçiyor yolum Birbirine baðlý gönlüm ve dilim Gönlüm Hacý Bektaþ dilim Atatürk Hünkar ruhundaki yeþeren daldýr Atam o daldaki açýlan güldür Týpký buna benzer buna misaldir Dalým Hacý Bektaþ gülüm Atatürk Ýþte Hüdai niz meydana geldim Ben böyle inandým ben böyle bildim Bir yüce uludan bir dolu aldým Ulum Hacý Bektaþ dolum Atatürk Aþýk Hüdai (SÜRECEK) 14 Nisan 2006 Cuma

5 14 Nisan 2006 Cuma Zaman içinde evrimin kanýtý (Sesonline) Afrika'da yeni ortaya çýkarýlan bir fosil, insanýn evrim halkalarýný bibir araya getiren önemli bir bulgu ortaya koydu. Etiyopya'nýn kuzeydoðusunda bulunan 4.2 milyon yýllýk fosil, insanýn atalarýnýn bir türden diðerine nasýl büyük sýçramalar yaptýðý konusundaki bilinmeyenlere ýþýk tutacak nitelikte. Australopithecus anamensis (anam: Turkana dilinde 'göl' anlamýna geliyor) fosili, insan evriminin üç temel aþamasýnýn daha önce keþfedildiði ve 6 milyon yýla yayýlan yedi insansý türün daha bulunduðu Orta Avaþ'ta ortaya çýkarýldý. Araþtýrma makalesini kaleme alan antropologlar, "zaman içinde süregiden evrim zincirini bulduk. Bu, tek bir yerde zaman içinde meydana gelen evrimin kanýtý" diyor. 6 MÝLYON YILLIK KISA FÝLM 'Nature' dergisinde yayýmlanan makalede bilim insanlarý, Australopithecus türlerinin yeni olmadýðýný, ancak bulunduðu yerin, insana benzeyen türlerin bir aþamadan diðerine geçiþini gösterdiðini yazdý. Bilim insanlarý, bu yedi türün birbirinden bir günlük yürüyüþ uzaklýkta bulunduðunu belirterek, evrimin deðiþik aþamalarýnýn tek bir bölgede bulunmasýnýn, 6 milyon yýlý kapsayan kýsa bir evrim filmine benzediðini kaydetti. BOÞLUKLAR DOLUYOR Yeni fosil, Ardipithecus ramidus ile Australopithecus anamensis arasýndaki boþluðu doldurmada büyük önem taþýyor. Ýki türün baðlantýlý olduðu teorisi, 11 yýl önce Kenya'da Australopithecus fosili bulunduðunda ortaya atýlmýþtý. Bilim insanlarý, Ardipithecus ortadan kalktýktan sonra ayný yerde Australopithecus'un yeni bir tür olarak ortaya çýktýðý fikrini de tamamýyla reddetmiyor. ÝNSANIN EVRÝMÝ» Orrorin tugenensis: 6 milyon yýl önce» Ardipithecus ramidus: 4.4 milyon yýl önce» Australopithecus anamensis: SOLDAN SAÐA : 1) 1989 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'n i n "Dizi Yazý" Ödülü ve 1991 Ýnsan Haklarý Derneði Ödülü sahibi yazarýmýz. 2) Renk renk parlak tüyleri olan iri gövdeli bir papaðan. -Fiyat çizelgesi. 3) Azerbaycan'ýn baþkenti. -Don, þalvar. 4) Deðersiz, terbiyesiz kimse. -Milimetre çapýnda, ingiliz yapýsý, hafif, kullanýþý kolay bir tür makineli tüfek. -Bir baðlaç. 5) Doðalgazýn önemli bir bileþeni olan gaz. - Gün doðmadan önceki alaca karanlýk. 6) Sinema ve tiyatroda teknik ustalýkla yapýlan hile, -Kampana. 7) Demin ve metalleri kendine çeken demir oksit. 8) Hala. -Balýk yumurtasý ile yapýlan bir tür meze. 9) Kesin. -Patlayýcý bir madde. 10) Konya'nýn bir ilçesi. -Sýcaklýk, hararet. YUKARIDAN AÞAÐIYA : 1) Subay. -Su kýyýlarýnda yaþayan bir av kuþu. 2) Askerler. -Osmanlýda, hizmet karþýlýðýnda kiþilere verilen, yýllýk geliri 3-20 bin akçe olan toprak. 3) Tibet sýðýrý. -Argoda, Dikiz. 4) Yüksek nitelikli. -Araba okunun ekseni. 5) Bir gýda maddesi. -Güç, » Australopithecus afarensis: » Kenyanthropus platyops: » Australopithecus africanus: 3-2» Australopithecus aethiopicus: » Australopithecus garhi: 2.5» Australopithecus boisei: » Homo habilis: milyon yýl önce» Homo erectus: milyon yýl önce» Australopithecus robustus: » Homo heidelbergensis: bin yýl önce» Homo neanderthalensis: bin yýl önce» Homo sapiens: Günümüz insaný derman. 6) Buz ayakkabýsý. -Baðlý, baðýmlý. 7) Makam, yer. -Yaðlý ve çabuk yanmaya elveriþli aðaç 8) Rorna'nýn eski adý. -Bir kimsenin yapmayý düþündüðü þey. 9) Yürek oynamasý. -Ýri bir geyik cinsi. 10) Ünlü Rus lideri. -Bir yapýnýn, bir evin damýný, örtüsünü kuran parçalarýn tümü ABD Cumhurbaþkaný Abraham Lincoln öldürüldü. Güney ve Kuzey arasýndaki iç savaþta Güneylilerin teslim olmasýndan beþ gün sonra, Güney sempatizaný tiyatro oyuncusu John Wilkes Booth, Lincoln'ý Washington'daki Ford Tiyatrosu'nda oyun izlerken tabancayla vurdu Titanik transatlantiði buzdaðýna çarptý. Kuzey Atlantik'te gece yarýsýndan önce buzdaðýna çarpan gemi batmaya baþladý Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði'nden bir grup müzisyen Ankara'ya geldi. Konuk sanatçýlar arasýnda besteci Dimitriy Þostakoviç, kemancý David Oyþtrah, piyanist Lev Oborin de yer alýyordu Ýngiltere ve ABD, Türkiye'ye nota vererek, Almanya'ya krom ihracýnýn durdurulmasýný istedi Güreþçi Yaþar Doðu Avrupa Þampiyonu oldu. Türk Milli Güreþ Takýmý Avrupa üçüncülüðü kazandý Ankara'da oynanan Galatasaray-Vasco da Gama maçýnda kavga çýktý. Galatasaraylý futbolcu Coþkun rakibi Pingo'ya yumruk attý. Brezilyalý futbolcunun çene kemiði kýrýldý Ýçiþleri Bakaný Namýk Gedik, Fener Ortodoks Patriðiyle görüþtü. Görüþme sonrasý yayýmladýðý bildiride Patrikhane, "Vatana sadakatle baðlýyýz. Kýbrýs siyasi bir meseledir" dedi. Bildiri yetersiz bulundu üniversite öðrencisi, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'na çektikleri telgraflarda "Ýstanbul'da yüksek tahsilde bulunan Kürt gençleri" imzasýný kullandýlar. Kürtçülük konusunda derhal yayým yasaðý getirildi Seçim kampanyasýný baþlatan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Ýsmet Ýnönü, "Baþlýca rakibimiz Türkiye Ýþçi Partisi'dir" dedi Baþbakan Yardýmcýsý Atilla Karaosmanoðlu, "Ortak Pazar seviyesine ulaþmamýz için 2359 yýl geçmesi gerekiyor" dedi Samsun sigarasý karaborsaya düþtü Balkan Film Festivali Ýstanbul'da baþladý Bütün dünyada silah tüccarý olarak tanýnan Suudi Arabistanlý Adnan Kaþýkçý Baþbakan Süleyman Demirel'le görüþtü Ses sanatçýsý Bülent Ersoy ameliyatla cinsiyet deðiþtirdi. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü þarkýcýnýn sahneye çýkmasýný yasakladý. Ayný yasak, bütün eþcinsel sanatçýlara uygulandý. Ayný gün, Sosyalist Enternasyonal toplantýsýna katýlmak üzere yurt dýþýna çýkmak isteyen eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Bülent Ecevit'e izin verilmedi Kürtaj Kanunu kabul edildi ABD, Amerikan yurttaþlarýna ve askeri birliklerine karþý "terörist" saldýrýlarý desteklediði gerekçesiyle Libya'ya hava saldýrýsýna giriþti Tek tip öðrenci derneðini hedefleyen Öðrenci Dernekleri tasarýsýný protesto eylemleri yapýldý. Öðrenciler Ankara'ya doðru yürüyüþe geçtiler. Ýki gün sonra Anavatan Partisi tasarýyý geri çekmek zorunda kaldý. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluðu'na tam üyelik için baþvurdu Tutuklu bulunan Genel Baþkan Murat Bozlak'la birlikte Halkýn Demokrasi Partisi'nden (HADEP) 13 yönetici tahliye edildiler Susurluk sanýklarýndan eski Terörle Mücadele Daire Baþkaný Ýbrahim Þahin kayýp silahlar nedeniyle 1 yýl hapis cezasý aldý. Bugün Ölenler: Alman besteci George Friederich Handel Rus þair Vladimir Mayakovskiy Feminizmin öncülerinden Fransýz yazar Simone de Beauvoir. Ayrýntý için:

6 6 'Özelleþtirme kurbanlarý' NEVÞEHÝR - Hükümetin dört elle sarýldýðý özelleþtirme operasyonlarý, çalýþanlar için kabusa dönüþtü. Kamu mallarýný ele geçiren özel þirketler, karýný artýrmak için verimliliði yükseltmek yerine iþçi çýkarmayý tercih etmeye baþladý. Satýþ sözleþmelerine çalýþanlarý koruyan maddelerin eklenmemesi þirketlerin iþini kolaylaþtýrýyor. Ýlbeyi Keskin, özelleþtirmenin son kurbanlarýndan biri. Tekel in sattýðý Nevþehir Ýçki Fabrikasý ndaki iþinden çýkarýldý. Keskin, Bana istihdam fazlalýðý olduðunu, o nedenle çýkarmak zorunda kaldýklarýný söylediler. Oysa fabrikada fazla iþçi yok. Mevcut iþçiler gece yarýlarýna kadar çalýþýyor, hatta hafta sonlarý bile mesai yapýyorlar dedi. Ýþten atýlmasýnýn ardýnda sendikalý NEVÞEHÝR - Tarým Bakanlýðý tarafýndan üçüncüsü düzenlenen ve Nevþehir Tarýnm Ýl Müdürlüðü nce organize edilen ; Ankara, Nevþehir, Kýrýkkale, Yozgat, Kýrþehir, Kayseri, Aksaray, Niðde, Konya, Karaman illerinin il birincilerinin katýldýðý Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor yarýþmasý bölge finali tarihinde Nevþehir de yapýldý. Ulusal ve Yerli Basýn mensuplarýnýn yoðun ilgi gösterdiði Kadýn Çiftçiler Yarýþmasýnda birinciliði, Kýrýkkale yi temsil eden kadýn çiftçiler kazandý. Ýkinciliði Nevþehirli kadýn çiftçiler alýrken, üçüncülüðü Kayseri yi temsil eden kadýn çiftçiler kazandý. Kadýn Çiftçiler BÖlge Yarýþmasý sonuçlarý ile ilgili olarak Nevþehir Tarým Ýl Müdrülüðü internet sitesinde þu bilgiler verildi: Yarýþmanýn beklenildiði gibi, kýrsal alandaki kadýn çiftçilere kendilerine öðretilen eðitimyayým çalýþma sonuçlarý görülmüþ ve olmasý ve bu nedenle ortalama iþçi ücretinin biraz üzerinde ücret almasý gerçeðinin yattýðýný kaydeden Keskin, Bizim yerimize asgari ücretli iþçi istihdam edecekler diye konuþtu. Tekel in özelleþtirilen fabrikalarýnda bugüne kadar birçok arkadaþýnýn iþ akdinin feshedildiðini anlatan Ýlbeyi Keskin, iþverenin, iþine son verirken, kýdem ve ihbar tazminatlarýný ödediðini de ifade etti. Adem Baþtürk de, bir diðer özelleþtirme kurbaný. O da Nevþehir Ýçki Fabrikasý nda çalýþýrken aniden iþini kaybetti. Baþtürk, fabrikada çalýþan tüm iþçilerin büyük bir huzursuzluk içinde olduklarýný, hepsinin gelecek endiþesi içine düþtüklerini anlattý. Hükümetin, kamuya ait mallarý satarken, alýcýlarla, çalýþanlarýn haklarýnýn korunmasý yönünde bir 20 soru sorulan yarýþmacýlarýmýzýn büyük çoðunluðunun sorulan sorulara doðru cevaplar verdikleri ve böylelikle de kadýn çiftçilerimizin kendisine verilenleri görme fýrsatý olmuþ ve kadýnlarýmýzýn ne kadar zeki olduklarý müþahede edilmiþtir. Bilhassa kadýnlarýmýzýn sorulan sorulara kendilerinden emin bir þekilde cevaplar vermesi ve yarýþmaya gelen kadýnlarýmýzýn birbirleriyle kaynaþtýklarý görülmüþ ve bu beklenilenler doðrultusunda yarýþmanýn amacýna ulaþtýðý müþahede edilmiþtir. Bölge finali birincileri ise, daha sonra 17 Mayýs 2006 tarihinde Mersin' de yapýlacak olan Türkiye birinciliði için yarýþacaklardýr. anlaþma yapmamasýnýn büyük bir yanlýþlýk olduðunu vurgulayan Baþtürk, þimdiye kadar 118 arkadaþlarýnýn iþten çýkarýldýðýný iddia etti. Ýþçi fabrikalarýnýn Tekel in adeta altýn yumurtlayan tavuklarý olduðunu söyleyen Adem Baþtürk, kar eden bu fabrikalarýn yok pahasýna satýlmasýný ne kendisinin ne de arkadaþlarýnýn anladýðýný sözlerine ekledi. MEY YETKÝLÝLERÝ NE DÝYOR? Ýþten çýkarýlma konusunu, Tekel in içki fabrikalarýný alan Mey Alkollü Ýçkiler A.Þ nin yetkilileri, Mart ayýnda 53 iþçiyi kadro fazlalýðý nedeniyle iþten çýkardýklarýný belirten yetkililer, bu iþçilere yasalardan kaynaklanan tüm haklarýnýn ödendiðini bildirdiler. KADIN ÇÝFTÇÝLER YARIÞIYOR BÖLGE FÝNALÝ NEVÞEHÝR DE YAPILDI Kýrýkkaleli kadýnlar birinci Yarýþma birincilerine birer adet Cumhuriyet altýný, Yarýþma ikincilerine birer adet yarým altýn, Yarýþma üçüncülerine birer adet çeyrek altýn, verilmiþtir. Ayrýca yarýþmaya katýlan tüm kadýn çiftçilerimize Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan hazýrlanan hediye paketleri verilmiþtir. [Sesonline] Türk Tabipler Birliði ve Hopa Belediyesi'nin ortak yürüttüðü alan araþtýrmasý, Hopa'da kanser vakalarýnýn Türkiye ve dünyadaki oranlarýn çok üzerinde olduðunu gösterdi. 20 yýl sonra kanser vakalarýndaki hýzlý artýþýn Çernobil faciasýndan kaynaklandýðý ise ispatlanamadý. Türk Tabibleri Birliði ve Hopa Belediyesi'nin ortaklaþa yürüttüðü 'Çernobil Kazasý Sonrasý Türkiye'de Kanser' araþtýrmasýnýn sonuçlarý Ýstanbul Tabib Odasý'nda yapýlan bir basýn toplantýsýyla açýklandý. Yaptýklarý araþtýrmanýn bilimsel bir çalýþma niteliði taþýmadýðýný söyleyen Doç. Dr. Kayýhan Pala, çalýþmanýn bir ön araþtýrma olduðunu, ancak ileride yaþanacak olasý felaketlerin önleminin bugünden alýnmasý ve Türkiye'de ciddi kanser araþtýrmalarýnýn yapýlmasý gerektiðini belirtti. Çernobil Nükleer Santrali nin patlamasýndan sonra neler yaþandý, dünyada ne gibi olaylar oldu, ne gibi önlemler alýndý ve patlamadan yirmi yýl sonra, kazanýn çevreye ve insan saðlýðýna etkisi ne yönde olmuþtur gibi konularda bir sunum gerçekleþtiren araþtýrmacýlar, Hopa'da 1939 evde 7831 kiþiyle konuþtular. Hopa'daki ölümlerin %48'i kanserden. 30 Eylül 2005 tarihlerinde Hopa ilçe merkezinde gerçekleþtirilen çalýþmada örneklem seçilmediðini ve amaçlarýnýn her eve ulaþmak olduðunu söyleyen Doç. Dr. Kayýhan Pala Hopa'da son üç yýlda hayatýný 14 Nisan 2006 Cuma Türkiye'deki kanser oraný çok arttý kaybedenlerin sayýsýnýn 96 olduðunu ve bu ölümlerin yüzde 48'inin sebebinin kanser olduðunu belirtirken kiþilerin yüzde 24'ünün ölüm nedeninin bilinmediðini vurguladý. Afyonkarahisar'a baðlý Çobanlar ilçesinde yapýlan baþka bir kanser araþtýrmasýyla kendi araþtýrmalarýný karþýlaþtýrdýklarýný söyleyen Pala rakamlarýn ürkütücü olduðunu belirterek, ''Çobanlar'da son 5 yýlda kanserden ölenlerin sayýsý 26 iken, bu rakam Hopa'da son üç yýlda 46 olarak gözüküyor. Ayrýcýa Çobanlar'da araþtýrmanýn kapsamý 11 bin 155 iken Hopa'da 7 bin 831'' dedi. ''Çernobil Nükleer kazasýndan hemen sonra bugüne dek gelecek geçerli ve güvenilir bir kayýt/bildirim sisteminin kurulmamasý nedeniyle, kazanýn bölgede kanser olgularý ve ölümleri üzerine etkisini kanýta dayalý olarak mümkün görünmediði için bu konuda toplum ayrýntýlý olarak bilgilendirilmelidir. Saðlýk bakanlýðý tarafýndan bütün Türkiye'de 'Toplum Tabanlý Kanser Kayýt Sistemi' kurulmalýdýr'' þeklinde konuþan Pala, en kýsa zamanda Saðlýk Bakanlýðý ve bölgedeki üniversitelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafýndan rodyoaktivite düzeyi açýsýndan riskli olduðu bildirilen yerleþim alanlarý baþta olmak üzere bir kanser araþtýrmasý yapmasý gerektiðini vurguladý. 26 Nisan 1986 da Ukrayna da bulunan Çernobil Nükleer Santralinde insanlýk tarihinin en büyük nükleer felaketi oldu. Kazadan sonraki bir ay içinde çevreye yayýlan radyoaktif kirlilik, o güne kadar patlatýlan tüm atom bombalarýndan, nükleer santrallerden ve uranyum madenlerinden doðal ya da kaza ile salýnan tüm radyasyondan daha fazlaydý. Birçok ulus radyasyon bulutunun etkisi altýnda iken ülke yöneticileri; sessiz kalmayý tercih etti.

7

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Çarþý içi Esnaf Kefalet Koop. binasý kat: 2 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Bala Mah. Bektaþ Efendi Sk. No: 38 Hacýbektaþ Tel-Faks: Pazar günleri yayýnlanmaz. Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Saðanak Yaðmur En Yüksek 0 C 18 En Düþük 0 C 12 'Nükleere deðil, yaþama yatýrým yapýn' [Sesonlien] ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnda Perþembe günü nükleer santraller konusunda bir toplantý yapýlacak. Toplantýya, Türkiye nin dev holdinglerinden Koç, Sabancý, Enka, Tekfen ve Alarko üst düzey yöneticileriyle katýlýyor. Bakanlýk yetkililerinin toplantýda, Türkiye de kurulmasý düþünülen nükleer santrallerin yerleri, kapasiteleri, muhtemel maliyetleri konularýnda bilgi verecekleri ve holding temsilcilerinden böyle bir yatýrýma tek baþlarýna yada bulacaklarý yabancý ortaklarla katýlýp katýlamayacaklarýna iliþkin nabýz yoklayacaklarý öðrenildi. TEHLÝKELÝ BÝR GÝRÝÞÝM Bu arada, Çevre Mühendisleri Odasý Genel Sekreteri Burçak Uysal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ndaki nükleer zirve konusunu Birgün e deðerlendirirdi. Uysal, Bakanlýktaki toplantýda bir araya gelecek olanlar, saðlýðýmýzý, yaþam [Sesonline] ANKARA - Milli Eðitim Bakanlýðý Okul Öncesi Eðitimi Genel Müdürlüðünün verilerine göre, Türkiye de okul öncesi eðitim çaðýnda 2 milyon 700 bin çocuk olmasýna raðmen bunlardan sadece 414 bini eðitim alabiliyor. Ülkemizde her 7 çocuktan ancak 1 i okul öncesi eðitimden yararlanýyor. Bu bakýmdan ortamlarýmýzý, bugünümüzü ve geleceðimizi tehdit edecek olan bir teknolojiyi ve yatýrýmý planlamaya çalýþacaklar. Oysa bu holdinglerin nükleere deðil, yaþama ve geleceðe yatýrým yapmalarý gerekir dedi. Uysal, sözlerini þöyle sürdürdü: Nükleer santral teknolojisi, enerji üretim seçeneði olarak tüm dünyada geri ve eski bir teknoloji olarak kabul edilirken, Türkiye de baþka bir þeyler oluyor. Nükleer atýk sorununu, kaza riskini, santrallerin olasý çevre ve saðlýk etkilerini bir yana býrakan Hükümet, nükleerde ýsrar ediyor. Ýnsaný, doðayý, yaþamý yok sayanlar, bir gün saðlýklý bir çevrede yaþamanýn kendileri için de olmazsa olmaz olduðunu anladýklarýnda her þey çok geç olabilir. Türkiye nin nükleer santral yapýmýna hiç giriþmemesi, yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmesi gerekir. Okul öncesi eðitimde Avrupa sonuncusuyuz Avrupa da en geri durumda olan ülkeyiz. Lüksemburg da okul öncesi çaðdaki çocuklarýn yüzde 97 si eðitim alýrken bu oran Ýtalya da yüzde 95. Okul Önceki Eðitim Genel Müdürlüðünün kurulduðu 1991 yýlýnda okul öncesi eðitim oraný yüzde 5.1 olarak tespit edilmiþti. Bu oran þimdi yüzde 16.1 e yükseldi. Önümüzdeki beþ yýlda ise söz konusu oranýn yüzde 25 e çýkarýlmasý hedefleniyor. Bu arada, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði ile onun proje ortaðý Danone, yurt genelinde okul öncesi eðitimi geliþtirmek için harekete geçti. Bu kuruluþlar çeþitli okullarda ana sýnýflarý kurulmasýna öncülük ediyorlar. Ýki kuruluþun çabalarý sonucu þimdiye kadar 81 ilde toplam 12 bin 500 öðrencinin ana sýnýflarýndan yararlanmasý saðlandý.. Dilimizdeki hayvanlar Çocukluðumuzdan beri dilimize bir çok deyim, özdeyiþ, benzetme, argo ya da sövgü sözcüðü yerleþmiþtir. O tür kullanýþlar her dilde vardýr, kuþaktan kuþaða intikal ederler, bazýlarý zamanla kaybolur, ama dile yenileri eklenir. Onlarýn hepsi iyidir, dilin zenginliðidir diyemem. Aralarýnda sýnýf egemenliðine, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe veya en yaygýný da kadýný küçümseyen erkek egemenliðine dayananlar az deðildir. Ben burada, hayvanlarla ilgili olanlarýna deðinmek istiyorum... Ýnsanlar kendilerindeki özelliklerin çoðunu çeþitli hayvanlarda bulduklarý düþünerek, günlük dilde hayvanlarýn adlarýný çok kullanýrlar, ama bunun farkýnda deðillerdir. Zira, onlarý kullanýrken hayvanlardan deðil, insanlardan söz etmektedirler. O sözlerin bazýlarý olumludur, olumlu olanlarýn önemlice bir kýsmýnda uçan veya uçamayan kuþlar geçer: kuþ gibi" ( hür'' veya hafif'') deriz ya da "kuðu gibi", "sülün gibi","tavus kuþu gibi", "keklik gibi" (sekmek), "güvercin gibi" (yumuþak), "kartal bakýþlý","þahinim" veya "turnayý gözünden ÜRGÜP - Dünya'nýn en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da bu yýl turizm haftasý geniþ bölge genelinde geniþ kapsamlý etkinliklerle kutlanacaðý bildirildi. Ürgüp Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen ve AB tarafýndan finanse edilen Ürgüp Mesleki Eðitim Seferberliði Temel Yalçýn Yusuoðlu vurmak"... Bu benzetmeler hep olumlamadýr, hatta imrenmedir. Ama kuþlarýn olumsuz olanlarý da vardýr, akbabalar gibi, "karga gibi çirkin", "leþ kargalarý", "kaz gibi" (aptal), "sarsak kaz", "ördek gibi", "keklik gibi" (avlanmak), "çantada keklik"... Bazýlarý nötrdür "serçe kadar küçük", "kanarya sarýsý". Böceklerden kelebek güzellik ve zarifliði, arý çalýþkanlýðý, aðustos böceði gevezelik edip can sýkmayý (Lafontaine de ise yarýný düþünmemeyi), sivrisinek önemsememeyi, karýnca (gibi üþüþmek) çokluðu anlatýyor. Su hayvanlarýndan "balýk gibi yüzmek" övgüdür, "köpek balýðý gibi" olmak kötüdür, "yengeç gibi olmak" da. Bazan güneþte "istakoz gibi" kýzarýrýz. En yaygýn baþvurduðumuz hayvan benzetmeleri olumsuzlamadýr. Her þeyden önce hayvan'' kelimesinin kendisi küfürdür, en azýndan hakarettir. Ýnsanlara gýyaplarýnda da söylenir, yüzlerine karþý da. "Hayvan herif", "hayvanoðlu hayvan" kýzgýnlýðýmýzýn en kestirme ifadelerindendir. Kapadokya'da Turizm Haftasý kutlamalarý Projesi'nin de bir stand ile tanýtýlacaðý etkinliklere Turizm Bakaný Atilla Koç'un da katýlacaðý öðrenildi. 15 Nisan cumartesi güanü baþlayacak olan Turizm Haftasý kutlama etkinlikleri bir hafta sürürek 22 Nisan Cumartesi günü sona erecektir. Etkinlikler çerçevesinde konserler, sergiler ve yarýþmalar düzenleneceði de bildirildi.

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı