Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor"

Transkript

1 YIL: 1 SAYI: YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir el tarafýndan, bana yöneltildi. Abi boyayým. Yanýma dikilen çocuða hayýr dedim. Israrla - abi boyayým, dedi. -Benim ayakkabým boyanmaz. -Abi cila atayým. -Benim ayakkabým süet. Süet ne boyanýr, ne de cilalanýr. -Haa anladým, tozunu alayým. -Adýn ne senin? -E -Ben çocuklarýn çalýþmasýna ve çalýþtýrýlmasýna karþýyým. Sen oyun çocuðusun. Senin þu anda arkadaþlarýnla oynaman gerekir. Sen öðrenci misin? -Evet. -Kaçýncý sýnýftasýn? -5. sýnýf. -Sabahçý mýsýn? 2 DE Hasan Kaya Kürt Sorunu ve diðerleri Artýk hiç kimse bir Kürt sorunu olduðunu yadsýmýyor. Bazen terör sorunu dense de sonuç deðiþmiyor. Deðiþik tanýmlamalarla hepimiz ayný þeyi söylüyoruz. Ve biliyoruz ki sözü edilen Kürt sorunundan baþkasý deðil. Bunu bir baþarý saymak gerekir mi bilemem ama daha düne kadar Kürtlerin varlýðýndan dahi söz edilmediði düþünülürse, bir Kürt sorunumuz olduðunu kabul etmek de baþarýdýr. 2 DE Belediye Encümeni kararý esnafa teblið edildi.esnaf ne diyor? Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor Hacýbektaþ Belediye Meclisince alýnan karar geregi, Hacýbektaþ Veli Sevgi yolu, Aþýk Mahzuni Þerif Caddesi, Özgürlük Parký çevresi, Welbert Caddesi ve Bektaþ Efendi Sokak giriþine tezgah açýlmayacak. Ayrýca açýk olan tezgahlar dükkan içerisine alýnacak veya kaldýrýlacak. Hacýbektaþ Belediye Meclisinin aldýðý karar, Çarþamba günü bu caddelerdeki tezgah sahiplerine daðýtýlarak teblið edildi. 3 DE Zaman içinde evrimin kanýtý Afrika'da yeni ortaya çýkarýlan bir fosil, insanýn evrim halkalarýný bibir araya getiren önemli bir bulgu ortaya koydu. Etiyopya'nýn kuzeydoðusunda bulunan 4.2 milyon yýllýk fosil, insanýn atalarýnýn bir türden diðerine nasýl 'Özelleþtirme kurbanlarý' Hükümetin dört elle sarýldýðý özelleþtirme operasyonlarý, çalýþanlar için kabusa dönüþtü. Kamu mallarýný ele geçiren özel þirketler, karýný artýrmak için verimliliði yükseltmek yerine büyük sýçramalar yaptýðý konusundaki bilinmeyenlere ýþýk tutacak nitelikte. 5 DE iþçi çýkarmayý tercih etmeye baþladý. Satýþ sözleþmelerine çalýþanlarý koruyan maddelerin eklenmemesi þirketlerin iþini kolaylaþtýrýyor. Okunacak en büyük kitap insandýr 6 DA Gazetemizin Hacýbektaþ içi abonelik bedeli aylýk 5 YTL dir. Gazetemizin Hacýbektaþ dýþý aylýk abonelik bedeli 10 YTL olarak belirlendi. Daha önce 20 YTL üzerinden abone olan okurlarýmýza bir ay daha fazla gazete gidecektir. Yurt dýþý abonelik bedeli aylýk 20 Euro. Gazetemiz yurt dýþýna, her hafta sonu biriktirilerek postalanacaktýr. Gazetemizi internette sitesindeki Suluca Karahöyük linkinden günübirlik týpký basým olarak okuyabilirsiniz. Üreticileri uyarýldý Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerine gelen talimat doðrultusunda üreticiler uyarýldý. Edinilen bilgiye göre; Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Hacýbektaþ genelinde (köyler dahil) yem bitkisi ekerek, destek kredisi için baþvuru yapan çiftçileri uyardý. 3 DE Damar sertliðini önlüyor Ýlçe Saðlýk Gurup Baþkaný Dr. Ali Cemal Hüsnügil, Ýsviçre'de yapýlan bir araþtýrmada, çikolatanýn damar sertleþmesini önleyerek, ciddi kalp rahatsýzlýklarýný azaltabileceðinin belirlendiðini bildirdi. 3 DE Kýrýkkale birinci Tarým Bakanlýðý tarafýndan üçüncüsü düzenlenen ve Nevþehir Tarýnm Ýl Müdürlüðü nce organize edilen ; Ankara, Nevþehir, Kýrýkkale, Yozgat, Kýrþehir, Kayseri, Aksaray, Niðde, Konya, Karaman illerinin il birincilerinin katýldýðý Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor yarýþmasý bölge finali tarihinde Nevþehir de yapýldý. Türkiye'deki kanser oraný çok arttý 6 DA Türk Tabipler Birliði ve Hopa Belediyesi'nin ortak yürüttüðü alan araþtýrmasý, Hopa'da kanser vakalarýnýn Türkiye ve dünyadaki oranlarýn çok üzerinde olduðunu gösterdi. 6 DA Mustafa Kemal Atatürk, yüzyýlýmýzda halka dayalý, kaynaðý doðrudan doðruya halk olan ulusal bir devletin temellerini atmýþtýr. Bu devlet akla, bilimin kýlavuzluðuna, dayanan laik, demokratik, sosyal bir anlam taþýyordu. Atatürk ün devlet anlayýþý Anadolu halkýnýn düþüncelerine uyuyordu. Aslýnda kaynaðý da halkýn kendisiydi. Özgür, akýlcý, bilimseltoplumsal düþünce yani Bektaþilik, yüzyýllar boyu Mustafa Kemal devrimciliðini beklemiþ gibidir. 11. Bölüm 4 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞLER 14 Nisan 2006 Cuma Þakir Þenol Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir el tarafýndan, bana yöneltildi. Abi boyayým. Yanýma dikilen çocuða hayýr dedim. Israrla - abi boyayým, dedi. -Benim ayakkabým boyanmaz. -Abi cila atayým. -Benim ayakkabým süet. Süet ne boyanýr, ne de cilalanýr. -Haa anladým, tozunu alayým. -Adýn ne senin? -E -Ben çocuklarýn çalýþmasýna ve çalýþtýrýlmasýna karþýyým. Sen oyun çocuðusun. Senin þu anda arkadaþlarýnla oynaman gerekir. Sen öðrenci misin? -Evet. -Kaçýncý sýnýftasýn? -5. sýnýf. -Sabahçý mýsýn? -Hayýr, normal. -Yani saat üçten beri çalýþýyor musun? -Evet. -Saat 6.30, artýk evine gitmen gerekmiyor mu? -Para kazanmam lazým. -Nerelisin? -Efendim. -Maraþlý mýsýn? -Batmanlýyým. -Baban, annen çalýþmýyor mu? -Babam bazen çalýþýyor. Ýþ bulamazsa çalýþmýyor. -Baban annene para vermiyor mu? -? -Sen kazandýðýný annene mi veriyorsun? -Hýý. -Kaç lira kazanýyorsun? -3-5 milyon. -Þimdi 5 milyon olmadý mý? -Hayýr olmadý. -Kazandýðýn kadarýný götür eve. -Annem döver Kýsa bir sessizlik ve küçük kara boncuk gözlerde hafif buðulanma -Bu durumu öðretmenine anlat. Hem, valilik ailelere yardým ediyor.annen oradan para alsýn. -20 milyon veriyorlar. -Yetmiyor mu? -Bilmiyorum. -F. Ve O. Öðretmenler senin okulunda mý? -Evet, tanýyorum. -Ýkisine de selamýmý söyle. -Tamam. -Haydi evine dön artýk, iyi akþamlar. -Ýyi akþamlar ( ) Eve geldim ama E yi unutamadým. Okulunu ziyarete gideceðim. O kadar çoðaldý ki küçük E ler. Göçler, zorunlu göçler, issizlik, yoksulluk, yoksunluk. IMF ve Dünya Bankasý nýn acý reçetelerini yýllardýr bu ülke insanýna zorla uyguladýlar. Neo liberal ekonomiyi inatla göklere çýkardýlar. Son yýllarda ekonomi düzlüðe çýktý deniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasý içindeyiz. Enflasyon yerinde sayýyor deniyor. Satýn alma gücünün düþtüðünü; iþsizliðin hortladýðýný; on binlerce tekstil iþçisinin iþinden atýldýðýný; esnafýn zor durumda olduðunu; çalýþanlarýn iyice yoksullaþtýðýný; yoksulluktan açlýða, milyonlarýn zorunlu terfii ettiðini hiç söyleyen yok Kýzsak ta, üzülsek te, yasaklasak ta sayýlarý hep artacak küçük E lerin. tartayým aðabey, paran yoksa canýn sað olsun. boyayým abi., taþýyayým teyze cümlelerini hep duyacaðýz. Yaþtaþlarý 50 kuruþ, 1 lira daha fazla harçlýk almak için çabalarken; E nin üzerine yüklenen yükün farkýnda mýyýz? Onlar bizim çocuklarýmýz. Onlar bizim geleceðimiz. Onlardan emanet aldýðýmýz bu dünyayý; hangi yüzle geri vereceðiz? Hasan Kaya Artýk hiç kimse bir Kürt sorunu olduðunu yadsýmýyor. Bazen terör sorunu dense de sonuç deðiþmiyor. Deðiþik tanýmlamalarla hepimiz ayný þeyi söylüyoruz. Ve biliyoruz ki sözü edilen Kürt sorunundan baþkasý deðil. Bunu bir baþarý saymak gerekir mi bilemem ama daha düne kadar Kürtlerin varlýðýndan dahi söz edilmediði düþünülürse, bir Kürt sorunumuz olduðunu kabul etmek de baþarýdýr. Ancak bir sorunu bilmek, kabul etmek tek baþýna sorunu çözmeye yetmiyor. Yetmediði ortada. Kaldý ki Türkiye'nin tek sorunu Kürt Sorunu deðil. Aleviler ve biriken sorunlarý var. En basitinden bir Cem Evinin açýlýþý dahi sorun oluyor. Sonra ister kabul edelim ister etmeyelim, çokça gündemde kendine yer bulan bir turban sorunumuz var. Sözün kýsasý; kýrsal kesimden hýzla büyük þehirlere doðru süren göçlerle kýrýn yaþam biçimi, alýþkanlýklarý, inançlarý ve geleneði Þerefelerden dizi dizi kandiller sarkmaya baþlamýþtý. Mahyacýlar, on bir ay mahpus kalan marifetlerini gösteriyorlar, suya nakýþ iþler gibi havaya yazý yazmaya, resim çizmeye çalýþýyorlardý. Bunlarý yapmaya çalýþýrken kandiller dizi dizi sarkýyor, saða yükseliyor, sola kayýyor, titreþiyor, uçuþuyor ve sanki gökten damlarken minare boðumlarýna takýlý kalmýþ yýldýz kýrýntýlarý gibi insana esrarlý bir heyecan veriyordu. Hacýbektaþ kullarýndan Derviþ mehmet, kahvenin önünde oturmuþ, teravih den çýkan Müslümanlarý minarelerin saçtýðý nurani ýþýk altýnda seyrediyordu. Bu aralýk Kürt Sorunu ve diðerleri büyük þehirlere olduðu gibi taþýnýyor. Kýrýn kendi doðal yapýsý içinde göze batmayan ve bir sorun olarak algýlanmayan olgular þehirlerde sanki bizim gerçeðimiz deðilmiþ gibi algýlanýp bir sorun olarak karýþýmýza çýkarýlýyor. Böylece gerçeðimizle yüzleþmenin sýkýntýsý da bir sorun olup çýkýyor. Ama her þeye raðmen görünen o ki; Kürt sorunu çözülmeden diðer sorunlarýmýza sýra gelmeyecek gibi. Baksanýza Kürt Sorunu mu, terör mü tartýþmasýnýn tozu dumaný içinde. Okullarýn önünde býçaklama olaylarý ve cinayetler yaþanana kadar okullarýmýza düþen ateþten bihaberdik. Ülkenin bir üretim sorunu olduðu, iþsizliðin hýzla arttýðý ve yoksulluðun giderek yaygýnlaþtýðý dahi, gündemde kendine hak ettiði yeri bulamýyor. Siyasilerin, siyaseti kiþisel çýkarlarý ve palazlanmalarýnýn aracýna dönüþtürmesini tepkisiz seyrediyoruz. Demokratik laik bir ülkede olmasý Ýkisini de hoþ gören camiden çýkan bir yobaz yanýna sokuldu. Tezyif dolu bir sözle sordu: - Mahya kuruluþunu mu seyrediyorsun? Oruç tutmazsýn, alnýn secde-i rahmana kapanmaz! Ramazaný yalnýz mahya seyretmek için mi gelsin diye beklersin? - Ramazaný, ramazan diye severim. Ali'yi Ali diye sevdiðim gibi. - Fakat biz sizin gibi deðiliz. Ýsteriz ki her gün ramazan olsun, her gün oruç tutalým. - Öyle ama. Ramazan gider gitmez de arkasýndan bayram edersiniz!.. Bir adam, sevdiði gidince müteessir olur, matem tutar. Benim hiç bayram ettiðimi gördünüz mü? Biz ikisini de hoþ görenlerdeniz. gerekenlerin hiç birini gündelik yaþamýmýzda duyumsamýyoruz. Ýnsan haklarý, inanç ve ibadet özgürlüðü, farklý kimliklerin kendisini ifade etmesi ve yaþanan sorunlarýn demokratik çözümlerinden önce militarist ve þiddete dayalý çözümlerin gündeme gelmesi, demokratik laik bir ülke olup olmadýðýmýzý ciddi olarak düþündürüyor. Ateþ düþtüðü yeri yakar anlayýþýndan yola çýkarak, her kesimin kendi duyarlýklarýný öne alarak gündeme taþýmaya çalýþmasý, dayatmalarý, birlikte konuþmayý ve sorunlarýn tartýþýlarak çözülmesinin zeminini ortadan kaldýrýyor. Birlikte konuþamamak, sorunlarýn çözülmesini zorlaþtýrmakla kalmýyor, yeni bir sorun olarak karþýmýza çýkýyor. Farklý görüþlerin birlikte tartýþýldýðý platformlar dinamitleniyor. Konuþmalarýmýzda hoþgörü, tahammül, farklýlýklarýmýzý zenginliðimiz görme, sabun köpüðünden oluþturulmuþ süs olarak kalýyor Her konuþma denemesi, þiddetin gündeme gelmesine neden oluyor. Bizden farklý düþünen, farklý çözümleri ileri sürenleri Mina tepesine koyarak insafsýzca taþa tutuyoruz. Linç olaylarý sýkça yaþanýr olmaya baþladý. Toplum hýzla karþý kutuplara doðru sürükleniyor. Bütün bunlar, birlikte konuþma ve tartýþma sorunumuz olduðunun bir iþareti. Küs insanlarýn bir birinden uzaklaþmasýna varmadan, birlikte konuþmanýn yolunu mutlaka bulmalýyýz. Çokça sözü edilen ülkemiz üzerine oynanan oyunlarýn boþa çýkarýlmasý için en kolay halkadan baþlamak ve korkmadan sorunlarýmýzý saðduyu içinde konuþmak, tartýþmak zorundayýz. Bunu baþardýðýmýzda diðer sorunlarýmýzýn çözümüne de sýra gelecektir. Hasan Kaya nýn öteki yazýlarý için GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkaný Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 14 Nisan 2006 Cuma HABER 3 Belediye Encümeni kararý esnafa teblið edildi. Esnaf ne diyor? Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor HACIBEKTAÞ-Hacýbektaþ Belediye Meclisince alýnan kara geregi, Hacýbektaþ Veli Sevgi yolu, Aþýk Mahzuni Þerif Caddesi, Özgürlük Parký çevresi, Welbert Caddesi ve Bektaþ Efendi Sokak giriþine tezgah açýlmayacak. Ayrýca açýk olan tezgahlar dükkan içerisine alýnacak veya kaldýrýlacak. Hacýbektaþ Belediye Meclisinin aldýðý karar, Çarþamba günü bu caddelerdeki tezgah sahiplerine daðýtýlarak teblið edildi. Belediye nin aldýðý kararla ilgili olarak görüþlerine baþvurduðumuz tezgah sahibi esnaf þunlarý söyledi: * Uyum güzelliði yoktu, herkes sen on santim ileri çýktýn, ben beþ santim geride kaldým diyerek tartýþýyorlardý, iyi oldu. * 3-5 Ay önceden haber verilse idi, herkes de ona göre tedbirini alýrdý. * Bir düzen bir intizam gelir, vitrinler daha düzenli olur, bu iþi gerçekten yapanlarýn ortaya çýkmasý lazým. * Bu tezgahlarýn kaldýrýlmasý yanlýþ, bu caddede herkesin dükkaný var. Yukarýdaki tezgah sahipleri ne iþ yapacak? Hýrsýzlýk mý yapsýn? Bir de benim rahatsýzlýðým; Meclis'in almýþ olduðu karara giren yerlerin dýþýnda kalan caddeler, alabildiðine çirkin gözüküyor, biz üvey evlat mýyýz? Oralar turistik bölge kapsamýnda deðil mi? Ana caddeler de þehir dýþýna kadar uygulama içine alýnsýn, yoksa emsal gösterme hakkýmýz var. * Kalkmasý iyi olur bir düzen gelir, gelen misafirler yürüyemez duruma geliyorlar, buyurun, buyurun diyerek nerede ise insanlarýn aðzýnýn içine giriyorlar. Bunlar hoþ olan þeyler deðil, hatta insanlarýn kolundan tutulup çekiliyor, bu ne hýrs, bu ne açgözlülük. Bunlar bizim kültürümüze yakýþan davranýþlar deðil. Hele bir de son ses müzik açmak, çok ayýp þeyler. * Esnafa sorularak alýnan bir karar olsaydý, daha demokratik olurdu. Bunun böyle olacaðý duyurusunu sezon sonunda yapsalardý, tedbirimizi ona göre alýrdýk. Ben þimdi 150.YTL'ye yeni tezgah yaptýrdým, nerede kullanacaðým, parasýný nasýl ödeyeceðim? * Dükkanlarýmýzýn 1-1,5 metre önü kullaným olarak yasal hakkýmýz. Belediye projesinde sütunlarla dükkân arasý satýþ reyonu olarak gözüküyor, sonra sezon açýldý, biz buna göre mal hazýrladýk, sipariþ verdik. Bu cadde niye kapandý? Alýnan kararda Hiçbir gerekçe yok. Tezgah turizme açýk olan her yerde vardýr ve Belediyelerin denetimindedir. Ben kapatýyorum kaldýrýn demeyle olmaz, buradaki esnafla toplantý yapýlýp fikirleri alýnmalýydý. Tüm bu yanlýþlara karþý Belediye Encümen kararý baðlayýcý deðildir. Gerekirse yasal hakkýmýz olan Ýdari Mahkemeye baþvuracaðýz. 20 yýldýr bu iþi yapýyoruz ve tezgah açýyoruz. Önceki Belediye Baþkanlarý bu iþi bilmiyorlar mýydý? Hediyelik eþya satmak için sergilemek gerekir, içeri ile dýþarý arasýnda yapýlacak iþ kazanç açýsýndan yüzde 50 fark eder. Çok kalabalýk bir nüfusumuz yok, ekonomik açýdan güçlü de deðiliz, bu iþten kaç aile geçiniyor ve kaç nüfus yararlanýyor onun da hesabý yapýlmalý. Ben ne dersem o olur mantýðý asla çözüm olamaz. * Ýlla ki çek derlerse çekmek mecburiyetindeyiz ama, bizim iþimiz tezgahta satýlan bir iþ. Bu kadar çeþidi hangi vitrine yerleþtireceðiz. * Dükkanýmýz var içeriye alalým ama, dükkaný olmayanlar ne yapacak? Eðer dükkan yapýlacaksa ondan sonra kaldýrmayý düþünseler daha iyi olur. Yem bitkisi ekip destek kredisi için baþvuranlar dikkat!.. Üreticileri uyarýldý HACIBEKTAÞ- Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlüklerine gelen talimat doðrultusunda üreticiler uyarýldý. Edinilen bilgiye göre; Ýlçe Tarým Müdürlüðü, Hacýbektaþ genelinde (köyler dahil) yem bitkisi ekerek, destek kredisi için baþvuru yapan çiftçileri uyardý. Yapýlan uyarýda þöyle denildi: Ýlçemizde yem bitkileri desteklemesi için 2006/9 nolu teblið gereði, tek ve çok yýllýk yem bitkilerinde çýkýþ kontrolü yapýlacaktýr. Ancak yem bitkilerinin çiçeklenme baþlangýcýnda (%25 çiçeklenme döneminde) kaba yem üretimi amacýyla biçilmesi gerekmektedir. Yonca desteklenmesi 5 yýllýk, korunga desteklenmesi ise 3 yýllýk olup destekleme ödemesi, sadece ilk yýl (ekiliþ yapýldýðý yýl) için yapýlacaktýr. Ancak kaba yem üretimi amacýyla ekilen yem bitkisi, yukarýda belirtilen süreler içerisinde biçilmesi gerekmektedir. Silajlýk mýsýr bitkisinde ise hasat kontrolü yapýlacak olup, bitkinin süt olum devresinde (koçanlarda bulunan tanelerin sertleþmeye baþladýðý dönem) biçilmesi ve silaj yapýlmasý gerekmektedir. Son baþvurma tarihi 15 Haziran 2006 olup, tarla kontrollerinin yapýlabilmesi için daha önce baþvurulmasý önem arz etmektedir Ayrýca açýklanan koþullara uygun olmayan ekiliþlerin desteklenmeyeceði veya destekleme ödemesi yapýlmýþ olsa bile 6183 sayýlý yasa gereði, yapýlan ödemenin yasal faizi ile birlikte geri alýnacaðýný belirtildi. Rahat rahat çikolata yiyebilirsiniz Damar sertliðini önlüyor HACIBEKTAÞ- Ýlçe Saðlýk Gurup Baþkaný Dr. Ali Cemal Hüsnügil, Ýsviçre'de yapýlan bir araþtýrmada, çikolatanýn damar sertleþmesini önleyerek, ciddi kalp rahatsýzlýklarýný azaltabileceðinin belirlendiðini bildirdi. Dr.Ali Cemal Hüsnügil yaptýðý açýklamada, Ýsviçre'de kurulu Zürih Üniversitesi ile Kalp-Damar Merkezi ve Klinik Kimya ve Hematoloji Enstitüsü tarafýndan çikolatanýn, insan saðlýðý üzerendeki etkileri konusunda yapýlan araþtýrmanýn bu yýlýn baþlarýnda sonuçlandýðýný söyledi. Çikolatanýn sigara içenlerde damar sertleþmesinin oluþumunu engelleyerek, her gün birkaç parça tüketimi ile ciddi kalp hastalýklarý riskini, azaltabileceði konusunda yapýlan çalýþmada, normal çikolata (%74 kakao oraný) ve beyaz çikolatanýn 20 sigara içen erkeðin damarýndan kan akýþýna etkisini karþýlaþtýrýldýðýný ifade eden Hüsnügil, þunlarý kaydetti: Sigara içenlerde, damar duvarlarýný çevreleyen endotel hücreleri baþta olmak üzere, bir çok hücrenin aktivitesinin sürekli olarak bozulmasý nedeniyle, damarlarýn kroner kalp hastalýðýnýn karakteristiði olan sertleþme ve daralmaya yatkýn hale geldiði bilinmektedir. Araþtýrmada, sigara içen deneklerden, 40gram çikolata yemeden 24 saat öncesinden antioksidan açýsýndan zengin olan soðan, elma, lahana ve kakao ürünlerinden uzak durmalarý istendi. Çikolata tüketiminden 2 saat sonra, ultrason taramalarý sonucunda çikolatanýn damarda akýþýn düzgünlüðünü önemli ölçüde geliþtirdiði görüldü. Etkinin 8 saat boyunca sürdüðü de ortaya çýktý. Kan örneklerinin analizlerine bakýldýðýnda ise siyah çikolatanýn damarlardaki bozulmayý yarý yarýya azalttýðýnýn belirlendiðini dile getiren Hüsnügil, Çikolatanýn damar sertleþmesini önleyerek ciddi kalp rahatsýzlýklarýný azaltabileceði belirlendi. Antioksidan düzeylerinde ise 2 saat sonra keskin bir artýþ saptanmýþtýr. Ancak bu etkiler beyaz çikolata ile gözlemlenmiþtir dedi. Araþtýrmada çikolatada antioksidan açýsýndan zengin olduðu bilinen kýrmýzý þarap ve yeþil çay ile çilek, kiraz ve böðürtlen gibi meyvelerden daha fazla miktarda antioksidan bulunduðunun tespit edildiðini belirten Dr.Hüsnügil, Günlük olarak küçük bir biter ve sütlü çikolata tüketiminin vücuda antioksidan alým düzeyini artýrabileceði ve damar saðlýðýný yaralý þekilde etkileyebileceði belirlendi diye konuþtu.

4 4 ARAÞTIRMA 11 Bektaþilik ve Atatürk: Mustafa Kemal Atatürk, yüzyýlýmýzda halka dayalý, kaynaðý doðrudan doðruya halk olan ulusal bir devletin temellerini atmýþtýr. Bu devlet akla, bilimin kýlavuzluðuna, dayanan laik, demokratik, sosyal bir anlam taþýyordu. Atatürk ün devlet anlayýþý Anadolu halkýnýn düþüncelerine uyuyordu. Aslýnda kaynaðý da halkýn kendisiydi. Özgür, akýlcý, bilimseltoplumsal düþünce yani Bektaþilik, yüzyýllar boyu Mustafa Kemal devrimciliðini beklemiþ gibidir. Baðýmsýzlýk savaþýyla, ulusal devrimleriyle, çaðdaþ geliþmeleriyle, ulusal egemenlik devrimleriyle, dili-edebiyatý, sanatý, yazýsýyla Bektaþi toplumu bütünleþecekti. Artýk padiþahlarýn yaptýðý gibi onu kimse katletmeyecekti. Atatürk devrimciliði ilk kez, bu gerçek halk kaynaðýna sahip çýkan bir akým olmuþtur. Gelir bu halk kaynaðý Hacýbektaþ a yakýn bir yerde, Ankara da kendi öz devletini, kendi eliyle kurar. Sosyal yapýsýyla devlet özdeþleþir, teokratik (din adamlarýnýn elinde bulunduðu siyasi düzen) devlet yerine laik devlet kurulur. Saltanat ve hilafetin yerine akýlcý düþünce ve halk egemenliði alýr. Öyle ki bu ulusal devlete karþý emperyalizmle iþbirliði yapan bütün kuruluþlar, tarikatlar ayaklanýr. Ama Bektaþilik, býrakýn ayaklanmayý Mustafa Kemal Atatürk ün yanýnda yer alýr. Onun savaþýný, eylemini yürekten destekler. Onunla birlik olur. J.C. Risler Çaðdaþ Ýslam Dünyasý nda þöyle diyor: Mustafa Kemal, köklü ve laik bir tutum ile Ýslam dinini Türkiye nin siyasal ve kültürel yaþamýnýn dýþýna itti. Sonra da Batý nýn ekonomik, teknik ve mali boyunduruðunu silkip attý. Batý halklarýný örnek alarak Avrupa ya özgü yasalarý, yazýyý ve toplumsal yaþamý benimsedi. Örnek verecek olursak Ýsviçre Medeni Kanuna göre evlenen, Ýtalya Ceza Kanun una göre hüküm giyen, Fransa Ýdare Hukukuna göre yönetilen yasalarý getirdi. Çok kadýnla evliliði kaldýrdý, kadýnlara seçme ve seçilme haklarý tanýdý. Dinsel mahkemeleri ve tarikatlarý, din okullarýný kapattý (J.C. Risler, Çeviri:Nihal Önol, Çaðdaþ Ýslam Dünyasý, Sayfa 22). Türkiye nin Avrupa Birliðine girmesiyle ilgili bir toplantýda güncel olan bir konuþmayý aktaralým. Fransa nýn dünyaca saygýn tarih yazarlarýndan, Alexandre Adler, Sizde, yani Türklerde Avrupalý isteðini oluþturan padiþah veya halife deðil Mustafa Kemal Atatürk tür. Onun idealleriyle Osmanlý sonrasý yeniden bir devlet kurdunuz. Size Okunacak en büyük kitap insandýr Atatürk ün resmi önünde diz çökün demiyorum. Türkiye yi bu günlere getiren Mustafa Kemal dir. Avrupa Birliðine Müslüman olduðunuz için deðil, Türk olduðunuz için, Atatürk ün yolunda gittiðiniz için girebileceksiniz (Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet Gazetesi, , Sayfa 5). Bunu yazmaktaki amacýmýz laik Türkiye cumhuriyetini beðenmeyip, yerine ýlýmlý Ýslam modeli getirmek isteyenlere ders verir gibi bir açýklamadýr. Aslýnda bu çaðdaþ nitelikteki devrimlerin orijini batýdan çok Anadolu toplumunun öz geleneðinde vardýr. Bektaþi toplumu, Atatürk devrimini kendi düþüncesiyle yedi yüzyýl önce gerçekleþtirmiþti. Mustafa Kemal in arayýþý Bektaþi toplumunda yaþýyordu. Tarihte pratiði de vardý. Ancak hukukileþmesi, siyasileþmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal bunu yaptý. Siyasal, toplumsal, kültürel, dil, sanat bakýmýndan özgür, yaratýcý bir toplum. Dinsel açýdan, Ýslam dinini Mustafa Kemal in getirdiði laikleþmeden zarar gördüðü kanýtlanmamýþtýr. Hatta öyle görülüyor ki tam tersine, din, bazý ileri görüþlü din adamlarýna karþý, sapmalardan ve yanlýþ uygulamalardan arýnmýþtýr. Bu yenileþme bu yepyeni dinsel yorum, ufak bir aksama olmaksýzýn baþarýya ulaþmýþtýr (AGY. Sayfa 22). Mustafa Kemal in Türk ulusunun gerçek efendisi, gerçek üreticisi olan köylüdür sözü Bektaþiliðin köylü devrim-ciliðiyle birleþir (Johannes Glasneck, Çeviri:Arif Gelen, Sayfa 15). Ýnsaný yaratma, toplu üretme, toplu tüketme açýsýndan Köy Enstitüleri de Bektaþilikle buluþur. Hacý Bektaþ Veli düþüncesiyle Köy Enstitüleri arasýndaki benzerlikler: Akýlcýlýkta, Ýþte-üretimde, doðayý sömürmede, Köycülükte, Kolektif üretimde, Toplumu amaçlamada, Ulusçuluk ve devrimciliktedir. Köy Enstitülerinin kurucusu ve kuramcýsý Ýsmail Hakký Tonguç un þu satýrlarý bize, Hacý Bektaþ Veli düþüncesini anýmsatmýyor mu? Elimden gelse bütün dünya okullarýna, insanýn insaný sömürmemesi adlý bir ders koyardým. Halkýn yapmadýðýný hiç kimse yapamaz, hele sadece okur-yazarlýðýna güvenen hiç yapamaz. Köye dayanmayan hiç bir örgütün verimli, yararlý olmasý olanaðý yoktur. Tonguç un yüzyýlýmýzda canlandýrmayý amaçladýðý köyü Hacý Bektaþ Veli on ikinci yüzyýlda canlandýrmýyor muydu? Mustafa Kemal Atatürk 22 Aralýk 1919 da Ulusak Kurtuluþ Savaþý baþlarýnda, Ankara ya giderken Mustafa Kemal in uðradýðý Hacýbektaþ ta büyük bir ilgiyle, coþkuyla karþýlandýðýný biliyoruz. O nu, yüzyýllarýn baskýsýný ezincini yaþamýþ, Türkmen yýðýnlarýnýn bir kurtarýcýsý gibi görmeleri doðaldýr. Osmanlý ya baþkaldýran her insan da kendi tarihsel ezikliklerini yenen bir kiþilik görmüþlerdir. Mustafa Kemal, kendi kiþiliðiyle bir baþkaldýrýcý deðil midir? (Ceyhun Atuf Kansu). Anadolu da Bektaþi-Alevi kitlesi Mustafa Kemal in baðýmsýzlýk devrimini yürekten desteklerken laik düþünen, Anadolu halkýnýn harcý, özü durumunda olan kitleleri içinden atmýþ olan saltanatýn temsilcisi Padiþah, iþgal kuvvetlerinin uþaðý durumuna düþmüþ olarak þöyle diyordu: Millet bir koyun sürüsü, ona bir çoban lazým, o da benim (Þevket Süreye Aydemir, Tek Adam 2, Sayfa 206). Atatürk ve Hacý Bektaþ gerçeðini þu þiir ne güzel vurgulamýþ: Balýk susuz olmaz insan vatansýz Gözüm Hacý Bektaþ elim Atatürk Ýlmin nihayetsiz yolum hatasýz Ýlim Hacý Bektaþ yolum Atatürk Okuyabilirsen insan bir ilim Fikirden mantýktan geçiyor yolum Birbirine baðlý gönlüm ve dilim Gönlüm Hacý Bektaþ dilim Atatürk Hünkar ruhundaki yeþeren daldýr Atam o daldaki açýlan güldür Týpký buna benzer buna misaldir Dalým Hacý Bektaþ gülüm Atatürk Ýþte Hüdai niz meydana geldim Ben böyle inandým ben böyle bildim Bir yüce uludan bir dolu aldým Ulum Hacý Bektaþ dolum Atatürk Aþýk Hüdai (SÜRECEK) 14 Nisan 2006 Cuma

5 14 Nisan 2006 Cuma Zaman içinde evrimin kanýtý (Sesonline) Afrika'da yeni ortaya çýkarýlan bir fosil, insanýn evrim halkalarýný bibir araya getiren önemli bir bulgu ortaya koydu. Etiyopya'nýn kuzeydoðusunda bulunan 4.2 milyon yýllýk fosil, insanýn atalarýnýn bir türden diðerine nasýl büyük sýçramalar yaptýðý konusundaki bilinmeyenlere ýþýk tutacak nitelikte. Australopithecus anamensis (anam: Turkana dilinde 'göl' anlamýna geliyor) fosili, insan evriminin üç temel aþamasýnýn daha önce keþfedildiði ve 6 milyon yýla yayýlan yedi insansý türün daha bulunduðu Orta Avaþ'ta ortaya çýkarýldý. Araþtýrma makalesini kaleme alan antropologlar, "zaman içinde süregiden evrim zincirini bulduk. Bu, tek bir yerde zaman içinde meydana gelen evrimin kanýtý" diyor. 6 MÝLYON YILLIK KISA FÝLM 'Nature' dergisinde yayýmlanan makalede bilim insanlarý, Australopithecus türlerinin yeni olmadýðýný, ancak bulunduðu yerin, insana benzeyen türlerin bir aþamadan diðerine geçiþini gösterdiðini yazdý. Bilim insanlarý, bu yedi türün birbirinden bir günlük yürüyüþ uzaklýkta bulunduðunu belirterek, evrimin deðiþik aþamalarýnýn tek bir bölgede bulunmasýnýn, 6 milyon yýlý kapsayan kýsa bir evrim filmine benzediðini kaydetti. BOÞLUKLAR DOLUYOR Yeni fosil, Ardipithecus ramidus ile Australopithecus anamensis arasýndaki boþluðu doldurmada büyük önem taþýyor. Ýki türün baðlantýlý olduðu teorisi, 11 yýl önce Kenya'da Australopithecus fosili bulunduðunda ortaya atýlmýþtý. Bilim insanlarý, Ardipithecus ortadan kalktýktan sonra ayný yerde Australopithecus'un yeni bir tür olarak ortaya çýktýðý fikrini de tamamýyla reddetmiyor. ÝNSANIN EVRÝMÝ» Orrorin tugenensis: 6 milyon yýl önce» Ardipithecus ramidus: 4.4 milyon yýl önce» Australopithecus anamensis: SOLDAN SAÐA : 1) 1989 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'n i n "Dizi Yazý" Ödülü ve 1991 Ýnsan Haklarý Derneði Ödülü sahibi yazarýmýz. 2) Renk renk parlak tüyleri olan iri gövdeli bir papaðan. -Fiyat çizelgesi. 3) Azerbaycan'ýn baþkenti. -Don, þalvar. 4) Deðersiz, terbiyesiz kimse. -Milimetre çapýnda, ingiliz yapýsý, hafif, kullanýþý kolay bir tür makineli tüfek. -Bir baðlaç. 5) Doðalgazýn önemli bir bileþeni olan gaz. - Gün doðmadan önceki alaca karanlýk. 6) Sinema ve tiyatroda teknik ustalýkla yapýlan hile, -Kampana. 7) Demin ve metalleri kendine çeken demir oksit. 8) Hala. -Balýk yumurtasý ile yapýlan bir tür meze. 9) Kesin. -Patlayýcý bir madde. 10) Konya'nýn bir ilçesi. -Sýcaklýk, hararet. YUKARIDAN AÞAÐIYA : 1) Subay. -Su kýyýlarýnda yaþayan bir av kuþu. 2) Askerler. -Osmanlýda, hizmet karþýlýðýnda kiþilere verilen, yýllýk geliri 3-20 bin akçe olan toprak. 3) Tibet sýðýrý. -Argoda, Dikiz. 4) Yüksek nitelikli. -Araba okunun ekseni. 5) Bir gýda maddesi. -Güç, » Australopithecus afarensis: » Kenyanthropus platyops: » Australopithecus africanus: 3-2» Australopithecus aethiopicus: » Australopithecus garhi: 2.5» Australopithecus boisei: » Homo habilis: milyon yýl önce» Homo erectus: milyon yýl önce» Australopithecus robustus: » Homo heidelbergensis: bin yýl önce» Homo neanderthalensis: bin yýl önce» Homo sapiens: Günümüz insaný derman. 6) Buz ayakkabýsý. -Baðlý, baðýmlý. 7) Makam, yer. -Yaðlý ve çabuk yanmaya elveriþli aðaç 8) Rorna'nýn eski adý. -Bir kimsenin yapmayý düþündüðü þey. 9) Yürek oynamasý. -Ýri bir geyik cinsi. 10) Ünlü Rus lideri. -Bir yapýnýn, bir evin damýný, örtüsünü kuran parçalarýn tümü ABD Cumhurbaþkaný Abraham Lincoln öldürüldü. Güney ve Kuzey arasýndaki iç savaþta Güneylilerin teslim olmasýndan beþ gün sonra, Güney sempatizaný tiyatro oyuncusu John Wilkes Booth, Lincoln'ý Washington'daki Ford Tiyatrosu'nda oyun izlerken tabancayla vurdu Titanik transatlantiði buzdaðýna çarptý. Kuzey Atlantik'te gece yarýsýndan önce buzdaðýna çarpan gemi batmaya baþladý Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði'nden bir grup müzisyen Ankara'ya geldi. Konuk sanatçýlar arasýnda besteci Dimitriy Þostakoviç, kemancý David Oyþtrah, piyanist Lev Oborin de yer alýyordu Ýngiltere ve ABD, Türkiye'ye nota vererek, Almanya'ya krom ihracýnýn durdurulmasýný istedi Güreþçi Yaþar Doðu Avrupa Þampiyonu oldu. Türk Milli Güreþ Takýmý Avrupa üçüncülüðü kazandý Ankara'da oynanan Galatasaray-Vasco da Gama maçýnda kavga çýktý. Galatasaraylý futbolcu Coþkun rakibi Pingo'ya yumruk attý. Brezilyalý futbolcunun çene kemiði kýrýldý Ýçiþleri Bakaný Namýk Gedik, Fener Ortodoks Patriðiyle görüþtü. Görüþme sonrasý yayýmladýðý bildiride Patrikhane, "Vatana sadakatle baðlýyýz. Kýbrýs siyasi bir meseledir" dedi. Bildiri yetersiz bulundu üniversite öðrencisi, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'na çektikleri telgraflarda "Ýstanbul'da yüksek tahsilde bulunan Kürt gençleri" imzasýný kullandýlar. Kürtçülük konusunda derhal yayým yasaðý getirildi Seçim kampanyasýný baþlatan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Ýsmet Ýnönü, "Baþlýca rakibimiz Türkiye Ýþçi Partisi'dir" dedi Baþbakan Yardýmcýsý Atilla Karaosmanoðlu, "Ortak Pazar seviyesine ulaþmamýz için 2359 yýl geçmesi gerekiyor" dedi Samsun sigarasý karaborsaya düþtü Balkan Film Festivali Ýstanbul'da baþladý Bütün dünyada silah tüccarý olarak tanýnan Suudi Arabistanlý Adnan Kaþýkçý Baþbakan Süleyman Demirel'le görüþtü Ses sanatçýsý Bülent Ersoy ameliyatla cinsiyet deðiþtirdi. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü þarkýcýnýn sahneye çýkmasýný yasakladý. Ayný yasak, bütün eþcinsel sanatçýlara uygulandý. Ayný gün, Sosyalist Enternasyonal toplantýsýna katýlmak üzere yurt dýþýna çýkmak isteyen eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Bülent Ecevit'e izin verilmedi Kürtaj Kanunu kabul edildi ABD, Amerikan yurttaþlarýna ve askeri birliklerine karþý "terörist" saldýrýlarý desteklediði gerekçesiyle Libya'ya hava saldýrýsýna giriþti Tek tip öðrenci derneðini hedefleyen Öðrenci Dernekleri tasarýsýný protesto eylemleri yapýldý. Öðrenciler Ankara'ya doðru yürüyüþe geçtiler. Ýki gün sonra Anavatan Partisi tasarýyý geri çekmek zorunda kaldý. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluðu'na tam üyelik için baþvurdu Tutuklu bulunan Genel Baþkan Murat Bozlak'la birlikte Halkýn Demokrasi Partisi'nden (HADEP) 13 yönetici tahliye edildiler Susurluk sanýklarýndan eski Terörle Mücadele Daire Baþkaný Ýbrahim Þahin kayýp silahlar nedeniyle 1 yýl hapis cezasý aldý. Bugün Ölenler: Alman besteci George Friederich Handel Rus þair Vladimir Mayakovskiy Feminizmin öncülerinden Fransýz yazar Simone de Beauvoir. Ayrýntý için:

6 6 'Özelleþtirme kurbanlarý' NEVÞEHÝR - Hükümetin dört elle sarýldýðý özelleþtirme operasyonlarý, çalýþanlar için kabusa dönüþtü. Kamu mallarýný ele geçiren özel þirketler, karýný artýrmak için verimliliði yükseltmek yerine iþçi çýkarmayý tercih etmeye baþladý. Satýþ sözleþmelerine çalýþanlarý koruyan maddelerin eklenmemesi þirketlerin iþini kolaylaþtýrýyor. Ýlbeyi Keskin, özelleþtirmenin son kurbanlarýndan biri. Tekel in sattýðý Nevþehir Ýçki Fabrikasý ndaki iþinden çýkarýldý. Keskin, Bana istihdam fazlalýðý olduðunu, o nedenle çýkarmak zorunda kaldýklarýný söylediler. Oysa fabrikada fazla iþçi yok. Mevcut iþçiler gece yarýlarýna kadar çalýþýyor, hatta hafta sonlarý bile mesai yapýyorlar dedi. Ýþten atýlmasýnýn ardýnda sendikalý NEVÞEHÝR - Tarým Bakanlýðý tarafýndan üçüncüsü düzenlenen ve Nevþehir Tarýnm Ýl Müdürlüðü nce organize edilen ; Ankara, Nevþehir, Kýrýkkale, Yozgat, Kýrþehir, Kayseri, Aksaray, Niðde, Konya, Karaman illerinin il birincilerinin katýldýðý Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor yarýþmasý bölge finali tarihinde Nevþehir de yapýldý. Ulusal ve Yerli Basýn mensuplarýnýn yoðun ilgi gösterdiði Kadýn Çiftçiler Yarýþmasýnda birinciliði, Kýrýkkale yi temsil eden kadýn çiftçiler kazandý. Ýkinciliði Nevþehirli kadýn çiftçiler alýrken, üçüncülüðü Kayseri yi temsil eden kadýn çiftçiler kazandý. Kadýn Çiftçiler BÖlge Yarýþmasý sonuçlarý ile ilgili olarak Nevþehir Tarým Ýl Müdrülüðü internet sitesinde þu bilgiler verildi: Yarýþmanýn beklenildiði gibi, kýrsal alandaki kadýn çiftçilere kendilerine öðretilen eðitimyayým çalýþma sonuçlarý görülmüþ ve olmasý ve bu nedenle ortalama iþçi ücretinin biraz üzerinde ücret almasý gerçeðinin yattýðýný kaydeden Keskin, Bizim yerimize asgari ücretli iþçi istihdam edecekler diye konuþtu. Tekel in özelleþtirilen fabrikalarýnda bugüne kadar birçok arkadaþýnýn iþ akdinin feshedildiðini anlatan Ýlbeyi Keskin, iþverenin, iþine son verirken, kýdem ve ihbar tazminatlarýný ödediðini de ifade etti. Adem Baþtürk de, bir diðer özelleþtirme kurbaný. O da Nevþehir Ýçki Fabrikasý nda çalýþýrken aniden iþini kaybetti. Baþtürk, fabrikada çalýþan tüm iþçilerin büyük bir huzursuzluk içinde olduklarýný, hepsinin gelecek endiþesi içine düþtüklerini anlattý. Hükümetin, kamuya ait mallarý satarken, alýcýlarla, çalýþanlarýn haklarýnýn korunmasý yönünde bir 20 soru sorulan yarýþmacýlarýmýzýn büyük çoðunluðunun sorulan sorulara doðru cevaplar verdikleri ve böylelikle de kadýn çiftçilerimizin kendisine verilenleri görme fýrsatý olmuþ ve kadýnlarýmýzýn ne kadar zeki olduklarý müþahede edilmiþtir. Bilhassa kadýnlarýmýzýn sorulan sorulara kendilerinden emin bir þekilde cevaplar vermesi ve yarýþmaya gelen kadýnlarýmýzýn birbirleriyle kaynaþtýklarý görülmüþ ve bu beklenilenler doðrultusunda yarýþmanýn amacýna ulaþtýðý müþahede edilmiþtir. Bölge finali birincileri ise, daha sonra 17 Mayýs 2006 tarihinde Mersin' de yapýlacak olan Türkiye birinciliði için yarýþacaklardýr. anlaþma yapmamasýnýn büyük bir yanlýþlýk olduðunu vurgulayan Baþtürk, þimdiye kadar 118 arkadaþlarýnýn iþten çýkarýldýðýný iddia etti. Ýþçi fabrikalarýnýn Tekel in adeta altýn yumurtlayan tavuklarý olduðunu söyleyen Adem Baþtürk, kar eden bu fabrikalarýn yok pahasýna satýlmasýný ne kendisinin ne de arkadaþlarýnýn anladýðýný sözlerine ekledi. MEY YETKÝLÝLERÝ NE DÝYOR? Ýþten çýkarýlma konusunu, Tekel in içki fabrikalarýný alan Mey Alkollü Ýçkiler A.Þ nin yetkilileri, Mart ayýnda 53 iþçiyi kadro fazlalýðý nedeniyle iþten çýkardýklarýný belirten yetkililer, bu iþçilere yasalardan kaynaklanan tüm haklarýnýn ödendiðini bildirdiler. KADIN ÇÝFTÇÝLER YARIÞIYOR BÖLGE FÝNALÝ NEVÞEHÝR DE YAPILDI Kýrýkkaleli kadýnlar birinci Yarýþma birincilerine birer adet Cumhuriyet altýný, Yarýþma ikincilerine birer adet yarým altýn, Yarýþma üçüncülerine birer adet çeyrek altýn, verilmiþtir. Ayrýca yarýþmaya katýlan tüm kadýn çiftçilerimize Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan hazýrlanan hediye paketleri verilmiþtir. [Sesonline] Türk Tabipler Birliði ve Hopa Belediyesi'nin ortak yürüttüðü alan araþtýrmasý, Hopa'da kanser vakalarýnýn Türkiye ve dünyadaki oranlarýn çok üzerinde olduðunu gösterdi. 20 yýl sonra kanser vakalarýndaki hýzlý artýþýn Çernobil faciasýndan kaynaklandýðý ise ispatlanamadý. Türk Tabibleri Birliði ve Hopa Belediyesi'nin ortaklaþa yürüttüðü 'Çernobil Kazasý Sonrasý Türkiye'de Kanser' araþtýrmasýnýn sonuçlarý Ýstanbul Tabib Odasý'nda yapýlan bir basýn toplantýsýyla açýklandý. Yaptýklarý araþtýrmanýn bilimsel bir çalýþma niteliði taþýmadýðýný söyleyen Doç. Dr. Kayýhan Pala, çalýþmanýn bir ön araþtýrma olduðunu, ancak ileride yaþanacak olasý felaketlerin önleminin bugünden alýnmasý ve Türkiye'de ciddi kanser araþtýrmalarýnýn yapýlmasý gerektiðini belirtti. Çernobil Nükleer Santrali nin patlamasýndan sonra neler yaþandý, dünyada ne gibi olaylar oldu, ne gibi önlemler alýndý ve patlamadan yirmi yýl sonra, kazanýn çevreye ve insan saðlýðýna etkisi ne yönde olmuþtur gibi konularda bir sunum gerçekleþtiren araþtýrmacýlar, Hopa'da 1939 evde 7831 kiþiyle konuþtular. Hopa'daki ölümlerin %48'i kanserden. 30 Eylül 2005 tarihlerinde Hopa ilçe merkezinde gerçekleþtirilen çalýþmada örneklem seçilmediðini ve amaçlarýnýn her eve ulaþmak olduðunu söyleyen Doç. Dr. Kayýhan Pala Hopa'da son üç yýlda hayatýný 14 Nisan 2006 Cuma Türkiye'deki kanser oraný çok arttý kaybedenlerin sayýsýnýn 96 olduðunu ve bu ölümlerin yüzde 48'inin sebebinin kanser olduðunu belirtirken kiþilerin yüzde 24'ünün ölüm nedeninin bilinmediðini vurguladý. Afyonkarahisar'a baðlý Çobanlar ilçesinde yapýlan baþka bir kanser araþtýrmasýyla kendi araþtýrmalarýný karþýlaþtýrdýklarýný söyleyen Pala rakamlarýn ürkütücü olduðunu belirterek, ''Çobanlar'da son 5 yýlda kanserden ölenlerin sayýsý 26 iken, bu rakam Hopa'da son üç yýlda 46 olarak gözüküyor. Ayrýcýa Çobanlar'da araþtýrmanýn kapsamý 11 bin 155 iken Hopa'da 7 bin 831'' dedi. ''Çernobil Nükleer kazasýndan hemen sonra bugüne dek gelecek geçerli ve güvenilir bir kayýt/bildirim sisteminin kurulmamasý nedeniyle, kazanýn bölgede kanser olgularý ve ölümleri üzerine etkisini kanýta dayalý olarak mümkün görünmediði için bu konuda toplum ayrýntýlý olarak bilgilendirilmelidir. Saðlýk bakanlýðý tarafýndan bütün Türkiye'de 'Toplum Tabanlý Kanser Kayýt Sistemi' kurulmalýdýr'' þeklinde konuþan Pala, en kýsa zamanda Saðlýk Bakanlýðý ve bölgedeki üniversitelerin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafýndan rodyoaktivite düzeyi açýsýndan riskli olduðu bildirilen yerleþim alanlarý baþta olmak üzere bir kanser araþtýrmasý yapmasý gerektiðini vurguladý. 26 Nisan 1986 da Ukrayna da bulunan Çernobil Nükleer Santralinde insanlýk tarihinin en büyük nükleer felaketi oldu. Kazadan sonraki bir ay içinde çevreye yayýlan radyoaktif kirlilik, o güne kadar patlatýlan tüm atom bombalarýndan, nükleer santrallerden ve uranyum madenlerinden doðal ya da kaza ile salýnan tüm radyasyondan daha fazlaydý. Birçok ulus radyasyon bulutunun etkisi altýnda iken ülke yöneticileri; sessiz kalmayý tercih etti.

7

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Çarþý içi Esnaf Kefalet Koop. binasý kat: 2 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Bala Mah. Bektaþ Efendi Sk. No: 38 Hacýbektaþ Tel-Faks: Pazar günleri yayýnlanmaz. Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Saðanak Yaðmur En Yüksek 0 C 18 En Düþük 0 C 12 'Nükleere deðil, yaþama yatýrým yapýn' [Sesonlien] ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnda Perþembe günü nükleer santraller konusunda bir toplantý yapýlacak. Toplantýya, Türkiye nin dev holdinglerinden Koç, Sabancý, Enka, Tekfen ve Alarko üst düzey yöneticileriyle katýlýyor. Bakanlýk yetkililerinin toplantýda, Türkiye de kurulmasý düþünülen nükleer santrallerin yerleri, kapasiteleri, muhtemel maliyetleri konularýnda bilgi verecekleri ve holding temsilcilerinden böyle bir yatýrýma tek baþlarýna yada bulacaklarý yabancý ortaklarla katýlýp katýlamayacaklarýna iliþkin nabýz yoklayacaklarý öðrenildi. TEHLÝKELÝ BÝR GÝRÝÞÝM Bu arada, Çevre Mühendisleri Odasý Genel Sekreteri Burçak Uysal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ndaki nükleer zirve konusunu Birgün e deðerlendirirdi. Uysal, Bakanlýktaki toplantýda bir araya gelecek olanlar, saðlýðýmýzý, yaþam [Sesonline] ANKARA - Milli Eðitim Bakanlýðý Okul Öncesi Eðitimi Genel Müdürlüðünün verilerine göre, Türkiye de okul öncesi eðitim çaðýnda 2 milyon 700 bin çocuk olmasýna raðmen bunlardan sadece 414 bini eðitim alabiliyor. Ülkemizde her 7 çocuktan ancak 1 i okul öncesi eðitimden yararlanýyor. Bu bakýmdan ortamlarýmýzý, bugünümüzü ve geleceðimizi tehdit edecek olan bir teknolojiyi ve yatýrýmý planlamaya çalýþacaklar. Oysa bu holdinglerin nükleere deðil, yaþama ve geleceðe yatýrým yapmalarý gerekir dedi. Uysal, sözlerini þöyle sürdürdü: Nükleer santral teknolojisi, enerji üretim seçeneði olarak tüm dünyada geri ve eski bir teknoloji olarak kabul edilirken, Türkiye de baþka bir þeyler oluyor. Nükleer atýk sorununu, kaza riskini, santrallerin olasý çevre ve saðlýk etkilerini bir yana býrakan Hükümet, nükleerde ýsrar ediyor. Ýnsaný, doðayý, yaþamý yok sayanlar, bir gün saðlýklý bir çevrede yaþamanýn kendileri için de olmazsa olmaz olduðunu anladýklarýnda her þey çok geç olabilir. Türkiye nin nükleer santral yapýmýna hiç giriþmemesi, yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmesi gerekir. Okul öncesi eðitimde Avrupa sonuncusuyuz Avrupa da en geri durumda olan ülkeyiz. Lüksemburg da okul öncesi çaðdaki çocuklarýn yüzde 97 si eðitim alýrken bu oran Ýtalya da yüzde 95. Okul Önceki Eðitim Genel Müdürlüðünün kurulduðu 1991 yýlýnda okul öncesi eðitim oraný yüzde 5.1 olarak tespit edilmiþti. Bu oran þimdi yüzde 16.1 e yükseldi. Önümüzdeki beþ yýlda ise söz konusu oranýn yüzde 25 e çýkarýlmasý hedefleniyor. Bu arada, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði ile onun proje ortaðý Danone, yurt genelinde okul öncesi eðitimi geliþtirmek için harekete geçti. Bu kuruluþlar çeþitli okullarda ana sýnýflarý kurulmasýna öncülük ediyorlar. Ýki kuruluþun çabalarý sonucu þimdiye kadar 81 ilde toplam 12 bin 500 öðrencinin ana sýnýflarýndan yararlanmasý saðlandý.. Dilimizdeki hayvanlar Çocukluðumuzdan beri dilimize bir çok deyim, özdeyiþ, benzetme, argo ya da sövgü sözcüðü yerleþmiþtir. O tür kullanýþlar her dilde vardýr, kuþaktan kuþaða intikal ederler, bazýlarý zamanla kaybolur, ama dile yenileri eklenir. Onlarýn hepsi iyidir, dilin zenginliðidir diyemem. Aralarýnda sýnýf egemenliðine, ýrkçýlýða, milliyetçiliðe veya en yaygýný da kadýný küçümseyen erkek egemenliðine dayananlar az deðildir. Ben burada, hayvanlarla ilgili olanlarýna deðinmek istiyorum... Ýnsanlar kendilerindeki özelliklerin çoðunu çeþitli hayvanlarda bulduklarý düþünerek, günlük dilde hayvanlarýn adlarýný çok kullanýrlar, ama bunun farkýnda deðillerdir. Zira, onlarý kullanýrken hayvanlardan deðil, insanlardan söz etmektedirler. O sözlerin bazýlarý olumludur, olumlu olanlarýn önemlice bir kýsmýnda uçan veya uçamayan kuþlar geçer: kuþ gibi" ( hür'' veya hafif'') deriz ya da "kuðu gibi", "sülün gibi","tavus kuþu gibi", "keklik gibi" (sekmek), "güvercin gibi" (yumuþak), "kartal bakýþlý","þahinim" veya "turnayý gözünden ÜRGÜP - Dünya'nýn en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da bu yýl turizm haftasý geniþ bölge genelinde geniþ kapsamlý etkinliklerle kutlanacaðý bildirildi. Ürgüp Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen ve AB tarafýndan finanse edilen Ürgüp Mesleki Eðitim Seferberliði Temel Yalçýn Yusuoðlu vurmak"... Bu benzetmeler hep olumlamadýr, hatta imrenmedir. Ama kuþlarýn olumsuz olanlarý da vardýr, akbabalar gibi, "karga gibi çirkin", "leþ kargalarý", "kaz gibi" (aptal), "sarsak kaz", "ördek gibi", "keklik gibi" (avlanmak), "çantada keklik"... Bazýlarý nötrdür "serçe kadar küçük", "kanarya sarýsý". Böceklerden kelebek güzellik ve zarifliði, arý çalýþkanlýðý, aðustos böceði gevezelik edip can sýkmayý (Lafontaine de ise yarýný düþünmemeyi), sivrisinek önemsememeyi, karýnca (gibi üþüþmek) çokluðu anlatýyor. Su hayvanlarýndan "balýk gibi yüzmek" övgüdür, "köpek balýðý gibi" olmak kötüdür, "yengeç gibi olmak" da. Bazan güneþte "istakoz gibi" kýzarýrýz. En yaygýn baþvurduðumuz hayvan benzetmeleri olumsuzlamadýr. Her þeyden önce hayvan'' kelimesinin kendisi küfürdür, en azýndan hakarettir. Ýnsanlara gýyaplarýnda da söylenir, yüzlerine karþý da. "Hayvan herif", "hayvanoðlu hayvan" kýzgýnlýðýmýzýn en kestirme ifadelerindendir. Kapadokya'da Turizm Haftasý kutlamalarý Projesi'nin de bir stand ile tanýtýlacaðý etkinliklere Turizm Bakaný Atilla Koç'un da katýlacaðý öðrenildi. 15 Nisan cumartesi güanü baþlayacak olan Turizm Haftasý kutlama etkinlikleri bir hafta sürürek 22 Nisan Cumartesi günü sona erecektir. Etkinlikler çerçevesinde konserler, sergiler ve yarýþmalar düzenleneceði de bildirildi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı