ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YARGIÇ VE SANIK 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... ARANAN 3, BULUNAN 3'ÜN 1'Ý!.. Erdoðan Baybars KÜRTAJ BÝZDE DE YASAKLANACAK MI? Dolgun Dalgýçoðlu SURÝYE KIBRIS DEÐÝL... Ali Osman 25 MÝLYON EURO NAKÝT TRANSFER Afrika dan Mektup YARGIYA GÜVEN EROZYON ALTINDA Mehmet Levent Cemal Baþkan'a soruyoruz: Bu yazýyý sana yazdýran kim? Kara paranýn aklanmasý sayýlabilecek bir belge bu... 'Purse Investment Ltd.' adýna Lefkoþa Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý tarafýndan 2009 Haziran'ýnda Maliye Bakaný Ersin Tatar'a yazýldý... Nakit para transferi 25 milyon Euro Cemal Bulutoðlularý 2009'da Haspolat'taki belediye sosyal konutlarýnýn projesi için baþlangýçta anlaþtýðý 'Purse Investment Ltd.' adýna Maliye Bakanlýðý'ndan yurda 25 milyon Euro nakit kaynak getirebilmek amacýyla izin istedi... Maliye Bakanlýðý'na yapýlan yazýlý baþvuruda "25 milyon Euro'luk kaynaðýn transferinin yapýlabilmesi ve ülkeye giriþinin saðlanabilmesi için Gümrük Dairesi tarafýndan gerekli kolaylýðýn saðlanabilmesini arz eder, saygýlar sunarým" deniliyor... Bu iþin arkasýnda bazý ünlü iþadamlarý ile çeteci ortaklarýnýn olduðu öne sürülüyor... Bilgisine baþvurduðumuz Ersin Tatar, banka dekontlarý olmadan kimseye bu tür izinlerin verilmediðini söyledi sayfada "Afrika'dan Mektup"ta YDÜ'nün 9 milyon TL'lik elektrik borcu Ara emrinin yürürlükte kalmasýný Kýb-Tek'in avukatý istedi YDÜ'nün Elektrik Kurumu'na 9 milyon TL'lik borcu ile ilgili olarak Yüksek Mahkeme Yargýcý Þafak Öneri'nin, elektriðin kesilmemesine iliþkin verdiði ara emrinin taraflar anlaþýncaya dek yürürlükte kalmasýný Kýb-Tek'in avukatýnýn talep ettiði öðrenildi... Avukat Feyzi Hansel olayý doðruladý. "Bunu kurumdan aldýðým talimatla deðil, ben kendi inisiyatifimle yaptým, çünkü öyle gerekiyordu" dedi... Hansel, bu konuda Kýb-Tek'te itirazlarla karþýlaþtýðýný da söyledi... Ara emri hala yürürlükte... Taraflar kendi aralarýnda henüz anlaþamadý... Önümüzdeki günlerde davaya devam edilecek sayfada "Afrika'dan Mektup"ta BES TEN HALKA Belediyeye ödediðiniz vergilerin hesabýný sorun 6. sayfada

2 MUHACERET ÝÞLEMLERÝNÝ YAPTIRMADAN GÝRÝÞ YAPTI "Vize borcu" nedeniyle muhaceret iþlemlerini yaptýrmadan Girne Turizm Limaný'ndan KKTC'ye giriþ yapan 34 yaþýndaki kadýn hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis bülteninde kadýnýn adý A.H. olarak belirtildi. SICAKLIK 34 DERECEYE KADAR ÇIKACAK Dengesiz bahar aylarýnýn ardýndan yaz aylarýna giriþle birlikte hava sýcaklýðý da artmaya baþladý. Meteoroloji Dairesi'nin haftalýk raporuna göre, hava sýcaklýðý önümüzdeki günlerde 34 dereceye kadar çýkacak. Rapora göre, pazar günü güney ve batý yönlerden kuvvetli rüzgar da bekleniyor. ORTAKÖY'DEKÝ TRAFÝK IÞIKLARI DEVRE DIÞI Ortaköy bölgesindeki trafik ýþýklarýnýn arýza nedeniyle devre dýþý kaldýðý bildirildi. Lefkoþa Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, arýza giderilinceye kadar sürücülerin dikkatli olmasý istendi. ÝSKELE MAHKEMELER BÝNASI ÝNÞAATINA YÖNELÝK PROTOKOL ÝMZALANDI Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nýn, Ýskele Mahkemeler Binasý ihalesini kazanan Kemal Aktunç Firmasý ile inþaat protokolünü imzaladýðý bildirildi. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, inþaat protokolü, ihaleyi kazanan firma sahibi Kemal Aktunç ile Planlama Ýnþaat Dairesi Müdürü Hüseyin Tazeoðlu tarafýndan imzalandý. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu da protokole imza koydu. 20 TEMMUZ HAZIRLIKLARI BAÞLADI 20 Temmuz Barýþ ve Özgürlük Bayramý'nýn 38'inci yýldönümüne yönelik hazýrlýklarýn baþladýðý bildirildi. Enformasyon Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi bu amaçla dün Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün baþkanlýðýnda toplandý. Bakanlýkta yapýlan toplantýya, Milli Günleri Kutlama ilçe komite temsilcileri, bakanlýklar ile ilgili kurum ve kuruluþ temsilcileri katýldý. AÇIK ARTIRMA ÝLE ARAÇ SATIÞI Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 7 ve 8 Haziran tarihlerinde açýk artýrma usulüyle salon ve iþ aracý satýþý yapacak. Daireden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Su Ýþleri Dairesi Lefkoþa atölyesi avlusunda ve Girne gümrüðünde bulunan salon, kamyon, otobüs, dozer, limuzin türü araçlarýn satýþlarý peþin para karþýlýðýnda olacak. Açýk artýrma usulü ile araç satýþlarý, perþembe günü saat 09.30'da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarý avlusunda, 12.30'da Su Ýþleri Dairesi Lefkoþa atölyesinde gerçekleþtirilecek. Cuma günü ise saat 10.30'da Girne Gümrüðü'nde bulunan 1 adet týr dorsesi satýþa sunulacak. 8 TV'NÝN KONUÐU EROÐLU Kýbrýs Türk Televizyonlarý Birliði ortak yayýnýnýn konuðu bu kez Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu olacak. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, "Kýbrýs sorunundan, iç politikaya, müzakere sürecinden, 1 Temmuz sonrasý yürütülecek siyasete kadar kamuoyunun merak ettiði tüm sorular bu programda yanýt bulacak". Bu kez 5 deðil 8 televizyon kanalýnýn ayný anda yayýnlayacaðý program 4 Haziran Pazartesi Saat 20.30'dan itibaren ortak yayýnda olacak. 9 çek daha ciro edildi (Evrim Kamalý)- Lefkoþa Taþkýnköy bölgesinde bulunan Serana Butik'ten Mayýs tarihlerinde iþ yerine ait bin 150 TL nakit para, henüz seri numaralarý ve meblaðlarý tespit edilemeyen 20 bin 334 TL'lik dolu çek ve 73 adet Ýþ Bankasý'na ait boþ çek yapraklarýnýn sirkat edilmesi ile ilgili olarak "dükkan açma, sirkat, çek sahteleme, sahtelenen çeki tedavüle sürme" suçlarý ile gözaltýna alýnan Hasan Taþ, dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Duruþmada Baþsavcýlýk adýna Savcý Emine Taþkýn ve zanlý Hasan Taþ þahsen hazýr bulundu. Mahkemede Lefkoþa Polis Müdürlüðü'nde görevli polis memuru Ercan Atasay yeminli þahadet verdi. Olayla ilgili bulgularý aktaran Atasay, zanlýnýn Mayýs'da Lefkoþa Taþkýnköy de meydana gelen "dükkan açma, sirkat, çek sahteleme, sahtelenen çeki tedavüle sürme" suçlarýndan methalder olduðunu kaydederek, zanlý Hasan Taþ'ýn 28 Mayýs'ta mahkeme emri ile tutuklandýðýný belirtti. Olayýn Þht. Mehmetali Arap Sokak No:2 Taþkýnköy'de faaliyet gösteren Serana Butik isimli iþ yerine ait güneye bakan aleminyum kapýdan içeri girildiðini ifade eden polis memuru Atasay, iþ yerindeki bin 150 TL nakit para, henüz seri numaralarý ve meblaðlarý tespit edilemeyen 20 bin 334 TL'lik dolu çek ve 73 adet Ýþ Bankasý'na ait boþ çek yapraklarýnýn sirkat edildiðini söyledi. Ayrýca olayda Serena Butik'e ait kamera sisteminin harddiskinin de çalýndýðýný belirten Açý YARGIÇ VE SANIK Atasay, 28 Mayýs'ta Türkiye Ýþ Bankasý'na ait üzerinde Taha Ltd. yazýlý 100 bin TL'lik meblaðlý çekin Özmerhan Finans'a ibraz edildiðini çekin arkasýnda ise Hasan Taþ'ýn imzasýnýn bulunduðunu ve çekin Taþ adýna ciro edilip tedavüle sürüldüðünü aktardý. Yapýlan soruþturmalarda 9 adet daha çekin ciro edildiði ve ciro eden kiþinin tesbid edildiðini konu þahsýn tutuklanmasý için çalýþmlar yürütüldüðünü aktardý. Olayla ilgili aranan emareler ve alýnacak ifadeler olduðuna dikkat çeken Atasay, zanlýnýn 7 gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etmesine raðmen Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin, polise son bir fýrsat daha vereceðini ifade ederek, zanlýnýn 2 gün daha poliste tutuklu kalmasý emrini verdi. Linç takýmý teminatla serbest (Evrim Kamalý) - Geçtiðimiz hafta Perþembe günü Lefkoþa Küçükkaymaklý bölgesinde Cemil Ýzgi ve Ýsmail Baþak'ý dövdükleri gerekçesiyle tutuklanan Necati Kasap, Hüseyin Kasap, Ekrem Þentürk, Hasan Altýok, Mustafa Hacet, Güner Özyay, Ahmet Gündoðdu, Murat Karahüseyin ve Erdal Daðaþaner dün teminata baðlanmak üzere bir kez daha Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldýlar. Mahkemede Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Damla Güçlü, ve zanlýlar hazýr bulundu. Savcý Damla Güçlü tarafýndan mahkemede tanýk olarak dinletilen Lefkoþa Polis Müdürlüðü Adli Þube Amirliði'nde görevli polis memuru Erkan Yavuz olayý anlattý. Yavuz, zanlýlarýn Lefkoþa Küçük Kaymaklý Bolu Sokak üzerinde 24 Mayýs tarihinde meydana gelen "ciddi darp ve vahim zarar" suçlarýndan methalder olduklarýný kaydetti. Polis memuru yavuz zanlýlarýn soruþturmalarýnýn tamamlandýðýný ve görüþülecek olan mahkemelerinde hazýr bulunmalarý için uygun bir teminata baðlanmalarý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin'de zanlýlarýn mahkemelerinde hazýr bulunmalarý için "yurt dýþýna çýkýþlarýnýn yasaklanmasýna, her birinin ayrý ayrý 1 muteber kefilin 20000TL kefalet imzalamasý halinde tutuksuz yargýlanmalarý için serbest býrakýlmalarýna emir verdi. Mahkeme avlusunda duruþmayý takip etmeye gelen darp edilenlerin yakýnlarýndan aldýðýmýz bilgiye göre darp edilen Cemil Ýzgi devlet hastanesinden taburcu edildikten sonra bilincinin açýk olmadýðý ve görme bozukluðu yaþadýðý için ailesi tarafýndan tedavi edilmek üzere Ýzmir'e götürüldüðü öðrenildi. Þener LEVENT Þiddetli biçimde darp edilen Cemil Ýzgi babasý tarafýndan Ýzmir e götürüldü Çiziktir di Çiziktirdi En son bir sokakta karþýlaþmýþtýk... Öðle paydosunda yemeðe çýkýyordu. Ben maraton duruþmalardan çýkýyordum. Her sabah mahkeme koridorlarýndaydýk. Arada bir onu da görüyordum, ama uzaktan selamlaþýyorduk. Mesleðindeki baþarý grafiði sürekli yükseliyordu. Avukattý, yargýç olmuþtu, sonra daha da büyük yargýç... Sokakta polislerin selama durduðu bir yargýç... Terfi çizgisi kiþiliðini de etkiliyordu. Yalnýz o da mý çýkýþtaydý, yoksa iniþte mi, kestiremiyordum doðrusu... Eskisi gibi klasik müziðe bayýlýyor, seyahat etmeyi seviyor ve edebiyattan etkileniyordu. Ama çevresi eski çevresi deðildi artýk... Eski dostlarý yoktu yanýnda... Yüksek öðrenimini tamamlayýp dünyanýn bazý ücra köþelerini de dolaþtýktan sonra solcu birisi olarak dönmüþtü yurduna... Ama kýsa bir süre sonra rotasýný deðiþtirmiþti... "Bütün insanlýðý kurtarmak mümkün olmasa bile, çevremdeki insanlarý kurtarabilir, onlara faydalý olabilirim" düþüncesi, onu teselli eden bir düþünce olmuþtu... Ama ne yazýk girdiði çarkýn içinde düzene uyum saðlamaktan kendini kurtaramadý. Sokakta birden karþýlaþýnca balýklama dalýverdik konuya. Ama bizim havamýz da eski hava deðildi. Deðiþen koþullar, toplumda makamýn ve paranýn yozlaþtýrdýðý iliþkiler bizi de takmýþtý pençesine, sürükleyip götürüyordu. Ýnsanlýðýn kurtuluþu için birlikte devrimci þarkýlar dinleyerek tasalandýðýmýz günler geride kalmýþtý. Tartýþmaya baþlayýnca dayanamayýp patladým sonunda... -Anlaþamayýz, dedim... Bu toplumda sen yargýç, ben de sanýk oldukça anlaþamayýz... Her zamanki yumuþak tebessümü ile baktý yüzüme. -Sen hep sanýksýn, dedi. Sanki her zaman haksýzsýn der gibi... -Ne demek hep sanýk, dedim. Bak iþte Nikaragua'da aklandým, Küba'da, Arjantin'de, Ýran'da ve Filipinler'de de... Þimdi Sovyetler'de de aklanýyorum ve orada da sanýk deðilim artýk... Yargýçlarla sanýklar çok yer deðiþtirdi tarihte... Buralarda sanýk olabilirim hala, ama haksýz olduðum anlamýna gelmez. Belki ilk kez böylesine sert ve kýrýcý oluyorduk birbirimize karþý... Ve bunun da kahredici, üzücü bir yaný vardý... Yurtdýþýndan tatile geldiðim günleri anýmsýyordum. Beni en çok anlayan, bilinmeyen bir dünyadan getirdiðim haberlere ve yorumlara þaþmayan, hatta onaylayan birkaç kiþiden biri de o olmuþtu. Ama o zamanlar buradaki düzenin çarkýna kaptýrmamýþtý henüz kendini. Sosyal adaletsizlikleri, ezilen insanlarýn acýlarýný konuþabilir ve paylaþabilirdik daha... Þimdilerde herþey deðiþti... Mutlu mu, mutsuz mu bilmem. Ama rahat ve maddi sýkýntýlardan uzak bir yaþam sürüyor. Mesleðinde týrmanabileceði yere týrmandý. Artýk her önüne çýkana ülkemizdeki demokrasiyi övüp duruyor. Eski sonbaharlarý sarý yapraklar gibi Akdeniz esintilerinde yitip kaybolan yalnýz o mu? Deðil... Ama o bir yargýç... Bense sanýk bir yazar... Yargýçlar kalemini kýrabilirler bir gün... Ama yazarlar asla! Otuz yýl kadar önce yazdýðým bir yazýydý yukarýdaki yazý... Çok þey deðiþmedi dünden bugüne... Yargýçlarla ilgili yazdýðým yazýlarda kasýt ya da kötü niyet aramasýn kimse... Hakkýmýzda haksýz olduðuna inandýðým kararlarý alan yargýçlara karþý bile içimde hiçbir kin ve nefret duymadým. Gazetecilik sanýldýðý gibi hoþ bir meslek deðil... Bunu hakkýyla yapmak istersen kýrmak istemediklerini de kýrarsýn... Sonra da yazdýðýn doðrunun senden baþka hiç kimseyi ilgilendirmediðini görünce, bir hayal kýrýklýðý da öyle yaþarsýn... Aha kimsenin umurunda deðil... Ne diye boþu boþuna kafa patlatýrsýn? Deðer mi? Dalgacý Mahmut gibi yapsan... Gökyüzünü boyasan her sabah... Deniz yýrtýlýnca diksen... Olmaz mý?

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup MÝLYON EURO NAKÝT TRANSFER Bu memleketin alavereli dalavereli iþlerini yazmaktan biz usandýk, onlar bunlarý yapmaktan usanmadý... Her taþýn altýndan bir pislik çýkýyor. Ýþte yeni bir belge daha geçti elimize ve onu da yayýnlýyoruz Haziran 2009 tarihli... Maliye Bakanlýðýna Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý tarafýndan yazýlmýþ... Bir talebi var... Ancak kendisi için deðil... O sýralarda sosyal konut projesi konusunda anlaþtýðý 'Purse Investment Ltd.' þirketi için... Þirket sosyal konutlarý yapacak ya, paraya ihtiyacý varmýþ milyon Euro'ya... En çok 10 milyon Euro'ya çýkacak olan proje için neden 25 milyon? O da ayrý bir konu... Cemal Baþkan Maliye Bakaný Ersin Tatar'a yaptýðý yazýlý baþvuruda, bu 25 milyon Euro'nun Purse Investment Ltd. tarafýndan yurda transferi ve 'ülkeye giriþi'nin saðlanmasý için izin istiyor... "Gümrük Dairesi tarafýndan gerekli kolaylýk saðlansýn" diyor... Neden Gümrük Dairesi? Para nakit gelecek çünkü de ondan! Söyleyin... Kara para deðil de ne tüter bu? Bulutoðlularý'na soruyoruz þimdi: -Bu yazýyý kim yazdýrdý sana? Bizim elde ettiðimiz bilgilere göre, bazý ünlü iþadamlarý ile çeteci ortaklarý var bu iþin arkasýnda... Baþ sayfamýzda yayýnladýðýmýz bu belgenin kimlerin elinden gelip geçtiðini biliyoruz... Ersin Tatar'ýn bilgisine de baþvurduk... Bu izin verilmemiþ... Kendilerine sözlü olarak da yapýlan çok baþvurular varmýþ böyle... Ama banka dekontlarý olmadan kimseye bu tür izinler vermiyorlarmýþ... Bu meselenin kökünü kazýmaya devam edeceðiz... YDÜ'NÜN ELEKTRÝK BORCU Yüksek Mahkeme Yargýcý Þafak Öneri'den bu konuda özür dileriz... Kýb-Tek'e YDÜ'nün 9 milyon TL'lik elektrik borcu ile ilgili ara emrini o verdi gerçi, ama bu emrin yürürlükte kalmasýný Kýb-Tek'in avukatý istedi... Ara emri YDÜ'nün elektriðinin kesilmesini men ediyordu... Avukat Feyzi Hansel, Kýb-Tek yönetiminin fikrini almadan, mahkemede bu emrin, taraflar kendi aralarýnda anlaþana kadar yürürlükte kalmasýna itiraz etmedi... Ancak taraflar, aradan bir yýl geçmesine raðmen anlaþamadýlar henüz... Ara emri hala yürürlükte... Dava devam ediyor... Ve artýk bu davaya da Þafak Öneri Bey bakmýyor... Davanýn önümüzdeki günlerde mahkemede görüþülmesi bekleniyor... Ýlgili mahkeme kararý konusunda bizi aydýnlattýðý için Þafak Bey'e teþekkür ederiz ayrýca... Keþke 4 Mayýs 2012'de manþetten yaptýðýmýz yayýndan sonra aydýnlatsaydý bizi... Zararý yok... Geç olsun da güç olmasýn! Gamze BAYKUR- Güney Kýbrýs'tan araba alarak Kuzey Kýbrýs'a geçiren ve arabanýn plakasý ile þasi numarasýný deðiþtiren Kenan Duymazer, Yýlmaz Yazgý ve Erkut Ümiter isimli 3 kiþi tutuklandý. "Ýthali yasak gümrüksüz mal tasarrufu" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan her 3 zanlý aleyhine 3'er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Arabayý Güney'den satýn aldý Olayýn tahkikat memuru Mehmet Kortaç, 31 Mayýs tarihinde alýnan bir bilgide zanlý Yýlmaz Yazgý'nýn tasarrufunda bulunan Subaru marka bir aracýn motor ve þasi numarasýnda deðiþiklik yapýldýðýný öðrendiklerini belirtti. Zanlý Yýlmaz Yazgý'nýn evinde yapýlan aramada söz konusu aracý evin önünde plakasýz olarak bulduklarýný açýklayan Kortaç, zanlý Yazgýdan yapýlan soruþturmada arabayý 15 gün önce zanlý Kenan Duymazer'den bir adet çekici ve bir adet motosiklet karþýlýðýnda aldýðýnýn tespit edildiðini belirtti. Kortaç, zanlý Kenan Duymazer'den yapýlan soruþturmada ise söz konusu aracý zanlý Erkut Ümiter ile birlikte 2012 yýlý Ocak ayý içerisinde Limasol'a giderek satýn aldýðýný ve arabaya GC 555 plakalý kazalý arabanýn plakasýný takarak Kuzey Kýbrýs'a geçirdiklerinin tespit edildiðini açýkladý. Ayrýca Kortaç, zanlý Duymazer'in evinde kaynak makinesi ile GC 555 plakalý aracýn þasi numarasýný kesip Güney'den getirdikleri araca monte ettiðini belirtti. Güney'den KKTC Polis Genel Müdürlüðü'ne bilgi Olayýn tahkikat memuru Mehmet Kortaç, Güney Kýbrýs'tan KKTC Polis Genel Müdürlüðü'ne, Güneyde 315 adet salon araç ile motosikletin sirkat edilerek KKTC'de satýldýðý yönünde bilgi verildiðini belirtti. Kortaç, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný ve 1 adet plakasý deðiþtirilen kazalý aracýn arandýðýný belirterek her 3 zanlýnýn da 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, her 3 zanlýnýn da poliste 3'er gün süreyle tutuklu kalmasýna emir verdi. TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK TDP HEYETÝ GÜNEÞKÖY'DE ÜRETÝCÝLERÝ ZÝYARET ETTÝ Üreticiler alýn terinin karþýlýðýný alamýyorlar Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt ilçesinden bir heyet Güneþköy'ü ziyaret ederek üreticilerle görüþtü. TDP'den yapýlan açýklamaya göre Ýlçe Baþkaný Osman Gümüþok ziyarette, UBP hükümetinin hayvan ve sebze üreticilerini kaderine terk ettiðini söyledi. Üreticilerin çok ciddi sorunlarý olduðunu, ancak sorunlara çare üretmesi gereken hükümetin karar ve uygulamalarý ile üreticiyi bitirme noktasýna getirdiðini kaydeden Gümüþok, üreticilere ödenmesi gereken paralarýn ödenmediðini, özellikle süt paralarýný alamayan üreticilerin büyük maðduriyet yaþadýklarýný vurguladý. Bir kasa salatalýðýn fiyatýnýn bir kahve fincanla Arabanýn þasi numarasýný deðiþtirdiler denk duruma geldiðini belirten Gümüþok, gün 24 saat çalýþmak zorunda kalan üretici kesimin alýn terinin karþýlýðýný alamadýðýný ifade etti. Hükümeti üreticilerin sorunlarýna duyarlý olmaya ve sorunlarýnýn çözümü için acil tedbir almaya davet eden Gümüþok, bu konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti. Maðusa'da 1 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde ile yakalanan Caner Ercantan'ýn ardýndan Nejdet Soðukkanlý isimli kiþi de gözaltýna alýndý 3 gün daha tutuklu kalacaklar Gamze BAYKUR- Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerinin aldýðý bir bilgi üzerine yapýlan aramada üzerinde 1 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde bulunan Caner Ercantan'ýnardýndan zanlýya söz konusu maddeyi satan Nejdet Soðukkanlý da tespit edilerek tutuklandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde alma verme ve tasarruf" suçlarýndan dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Ercantan ile Soðukkanlý aleyhine 3 gün daha tutukluluk süresi temin edildi. 1 kiþi daha aranýyor Olayýn tahkikat memuru, 30 Mayýs tarihinde alýnan bir bilgi üzerine zanlý Caner Ercantan'ýntasarrufunda uyuþturucu madde olduðunu öðrendiklerini belirterek zanlýnýn üzerinde arama yapýldýðýný ve aramada zanlýnýn tasarrufunda 1 gram Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde bulunduðunu açýkladý. Olayýn tahkikat memuru, zanlý Ercantan'dan yapýlan soruþturmada ise söz konusu uyuþturucu maddeyi zanlý NejdetSoðukkanlý'dan aldýðýnýn öðrenildiðini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn devam ettiðini ve aranan bir kiþinin daha olduðunu açýklayan olayýn tahkikat memuru her 2 zanlýnýn da 3 gün daha poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 3 gün daha Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Caner Ercantan ile NejdetSoðukkanlý'nýn poliste 3 gün süreyle daha tutuklu kalmasýna emir verdi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Öyle bir leþ-abbana oldu ki bu siyaset Bir deðil on Büyük Hamam temizleyemez Ne Arif'in kesesi ne da baþka bir alet Bu kokuþmuþ pisliði temizlemeye yetmez Ali OSMAN Periyodik SURÝYE KIBRIS DEÐÝL Bir TC yetkilisi feryat figandý... Ona göre Ýlla ki Suriye'ye müdahale edilmeliydi... "Konu BM'ye gidiyor ancak Rusya hemen karþý tepkisini koyup eylemi durduruyor... Çin ise umursamýyor bile. Olaylara çekimser kalmaya devam ediyor" diyordu... NATO gücünün Suriye'ye girmesini caný gönülden arzuluyor Türkiye... Bu gerçekleþmediði için de içi içini yiyor. Geçtiðimiz haftalar içinde bir Ýspanyol gazetecinin sorularýný yanýtlayan Erdoðan, "Þimdiye kadar Suriye'ye karþý sabýrlý olduk ama hükümet sýnýrdaki hatalarýna devam ederse 5'inci maddeye göre bu artýk NATO'nun sorunu olur. Esad, þimdiye kadar Annan'a verilen hiçbir sözü yerine getirmedi. Ölümler devam ediyor. Güvenlik Konseyi daha ciddi bir tavýr almalýdýr. Avrupa Birliði, dýþarýdan seyirci kalmamalýdýr." TC'li yetkili Erdoðan'ýn söylediklerinin týpkýsýný söylüyor. Ýþe bakýn... Suriye'nin tam 900 kilometrelik bir sýnýrý varmýþ Türkiye ile... Suriye Scud füze rampalarýný Türkiye ve Ýsrail sýnýrýna doðru kaydýrýyormuþ... Batýlýlarýn, Amerikanlarýn yalanlarýndan farký var mý Tayyip'in söylediklerinin? Onlar da Irak'ýn petrollerini ele geçirmek için az yalana mý baþvurmuþtu? Ne bileyim, Irak füzeleri, biyokimyasal silahlar falan filan... Sonuçta herþey ortaya çýktý... Söylenenlerin tümü de yalandý... Libya için de durum ayný... Kaddafi'nin de Saddam'ýn da iþini gördüler... Kendilerine daha baðýmlý birilerini getirip o koltuklara oturttular. Suriye için söylenen yalanlarýn en çoðu son zamanlarda Erdoðan'ýn aðzýndan çýkýyor... Özgürlüklerden de dem vuran Erdoðan, Ýslamla demokrasinin nasýl iþleyeceðini gösterdiklerini de anlatmaya çalýþtý... Gazetecilerin hapiste olduðuna iþaret eden basýn mensuplarýna Erdoðan'ýn cevabý hazýrdý zaten... -Onlar gazeteci deðildirler, terör baðlantýlýdýrlar... Fethullah için yazý yazmayý düþünenleri dahi hapse attýran Erdoðan... Yasama, yürütme ve yargýyý kontrolü altýna alan Erdoðan, demokrasiden bahsetmeden de duramýyor iþte... Ýslamla demokrasi... Birbirine zýt iki kelime... Ýki anlayýþ... Ýslam'ýn yaptýklarýndan, uyguladýklarýndan dolayý nasýl bir baský rejimi olduðunu söylemeye gerek yok sanýrým. Demokrasilerde bu var mý? Kadýnlarýn durumu... Ýkinci sýnýf vatandaþ olduklarý... Eþlerinden baþka birisiyle aþk yaþarlarsa cemaatin onu taþlarla öldürmesinin mübah sayýldýðý bir demokrasi düþünebilir misiniz? Sosyalizmle, kapitalizm bile belki de içiçe bir süreliðine yaþarlar, ancak Ýslamla demokrasinin birarada olmasý mümkün deðildir... Mümkün olsaydý, henüz yazýlmamýþ yazýlar için yazarlar hapse atýlmazdý... Gazeteciler terör baðlantýsý mazeretiyle tutuklanmazlardý... Türkiye'de sadece Erdoðan ve AKP haklý olmazdý... Türkiye yetkilileri ýsrarlý... Ellerinden gelse kendileri Suriye'ye girecekler, ancak orasýnýn Kýbrýs adasý olmadýðýnýn farkýndadýrlar... Kalay Bonzai'den yakalanan Sovukkanlý teminatla serbest (Evrim Kamalý) - Lefkoþa Ortaköy'de geçtiðimiz gün gerçekleþen narkotik operasyonunda 2 gr bonzai "sentetik cannabinoid" türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ele geçirildi. Operasyonda suçla baðlantýlý olarak gözaltýna alýnan Ahmet Sovukkanlý tutukluluk talebi ile dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzuruna çýkarýldý. Mahkemede Ýddia Makamý Baþsavcýlýk adýna Savcý Damla Güçlü ve zanlý Ahmet Sovukkanlý hazýr bulundu. Mahkemede yeminli þahadet veren Lefkoþa Polis Müdürlüðü Narkotik Þube polisi Murat Özkýzar olayla ilgili bulgularý aktardý. Özkýzar, olayýn önceki gün zanlý Sovukkanlý'nýn Ortaköy Lefkoþa'daki evinde mahkeme emri ile yapýlan aramada zanlýnýn yatak odasýndaki çekmecesinde yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda sentetik cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ile bir adet, içerisinde ayný tür uyuþturucu olduðuna inanýlan yanýk sigara izmariti bularak emare olarak aldýðýný söyledi. Polis memuru Murat Özkýzar zanlýnýn soruþturmasýnýn tamamlandýðýný mahkemesinde hazýr bulunmasý için uygun bir teminata Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye toplam 1 kilo 1 gram 20 miligram olmak üzere 350 paket Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde ithal eden Eray Çimen Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý 3 yýl hapis cezasýna mahkum edildi Gamze BAYKUR- Güney Kýbrýs'tan KKTC'ye piyasa deðeri 70 bin TL olan toplam 1 kilo 1 gram 20 miligram olmak üzere 350 paket Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde ithal eden ve tasarrufunda bulunduran sanýk Eray Çimen dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde ithal etme" ve "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçlarýndan yargýlanan sanýk Çimen 3 yýl hapis cezasýna mahkum edildi. Babasýnýn 3 yýl hapis cezasýna mahkum edildiðini duyan sanýk Çimen'in kýzý ise aðlama krizine girdi. Baþkasýnýn isteði ile ithal etti Sanýk Eray Çimen 2011 yýlý Temmuz ayý içerisinde arkadaþý olan Zafer Kadý ile sohbet ederken Kadý'dan iþ istemiþ, Kadý ise "Sana göre bir iþ var. AgiaNapa'da bir kiþi ile buluþup bana uyuþturucu madde getireceksin. Sana 500 TL vereceðim" demiþ ve anlaþmýþlardý. Akabinde 2011 yýlý Aðustos ayý içerisinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerimaðusa bölgesinde bir suç þebekesinin Güney Kýbrýs'tan uyuþturucu madde alarak Maðusa'da gençlere satýldýðýný öðrenmiþ ve yine söz konusu þebekenin 17 Eylül 2011 tarihinde Güney'den uyuþturucu madde ithal edeceklerini öðrenmiþlerdi. Akyar Kara Giriþ Kapýsý'nda pusu görevine baþlayan Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri sanýk Çimen'i EV 094 plakalý aracý ile KKTC'ye giriþ yaptýðý sýrada tespit ederek araçta arama yapmýþlardý. Araçta yapýlan aramada ise bagajda bulunan yedek lastik içerisinde gizlenmiþ 350 paket Sentetik Cannabionid türü uyuþturucu madde ele geçirmiþlerdi. Güran: "Tüm insanlýðýn saðlýðýna karþý iþlenen bir suç " Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, sanýk Eray Çimen'i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Güran, sanýðýn iþlemiþ olduðu suçun tüm insanlýðýn saðlýðýna karþý iþlenen bir suç olduðunun altýný çizdi. Uyuþturucu madde kullanýmýnýn ve tutkunluðunun gerçek sayýsýný belirtmenin imkansýz olduðunu ifade eden Güran, küçücük ülkemizde mahkemelerin gündeminin büyük bir bölümünü uyuþturucu suçlarýnýn iþgal ettiðini üzüntüyle gördüklerini vurguladý. Bu gibi suçlara artýk bir son verilmesinin gerektiðinin altýný çizen Güran, toplum içerisinde uyuþturucu suçunu iþlemeye meyilli kiþilere caydýrýcý cezalar verilmesinin gündeme gelmesi gerektiðine dikkatleri çekti. Sanýk Çimen'in uyuþturucu tacirliðine soyunup maddi gelir elde etmeye ve KKTC'ye 1 kilo 1 gram 20 miligram aðýrlýðýnda uyuþturucu madde ithal EN BAÞARISIZ "SAÐ" VE EN SOL OLMAYAN "SOL" TDP milletvekili Mustafa Emiroðlularý "UBP hükümeti bugüne kadarki UBP hükümetlerinin en baþarýsýzý, en faþisti, en kötüsüdür" diyor. Eðer tarihte bir kerecik olsun baþarýsýz olmayan, faþist olmayan, kötü olmayan bir UBP hükümeti görmüþlüðümüz olsaydý katýlabilirdik Emiroðlularý'na. Yine de UBP kendi rekorunu kýrýyor diyebiliriz. Peki ya solcular? Halen siyaset sahnesinde izlemekte olduðumuz solcular Kýbrýs tarihinde gördüðümüz en "sol" olmayan solcular deðil mi? baðlanmasý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin de zanlýnýn "yurt dýþýna çýkýþýnýn yasaklanmasýna, 3000TL nakdi teminat yatýrmasýna ve muteber bir kefilin TL kefalet senedi imzalamasý halinde tutuksuz yargýlanmasýna" emir verdi. etmeye teþebbüs ettiðini belirten Güran, asýl önemli olan hususun maddi kazanç elde etmek olduðunu ifade etti. Bu tür kiþilere hapislik cezasý yerine baþka bir ceza taktir etmeyeceklerinin altýný çizerek sanýk Çimen'i 3 yýl hapis cezasýna mahkum ettiklerini açýkladý. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YARGIYA GÜVEN EROZYON ALTINDA Kuzey Kýbrýs'ta hukuka ve yargýya güvende ciddi anlamda erozyon yaþanýyor. Gün geçmiyor ki ülkemiz bu erozyonun üstüne tuz biber eken, halkýn güvensizliðini daha da körükleyen ve umutlarý giderek daha da söndüren olaylara sahne olmasýn... Kýbrýs Türk Serbest Çalýþan Hekimler Birliði, Kýbrýs Türk Diþ Tabipleri Odasý, Týp-Ýþ ve Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nin, geçtiðimiz günlerde ölüm yýldönümü anýlan Baþhakim Zekâ bey anýsýna ortaklaþa yayýnladýklarý bildiri, genel anlamda ülkemizin içinde çýrpýndýðý acý gerçeklere tam yerinde parmak basan bir nitelik taþýmaktadýr. "Afrika", doktorlarýmýzýn Kýbrýs'ýn yetiþtirdiði en büyük deðerlerden biri olan baþhakim Zekâ beye hitaben yazdýklarý mektubu bir "imdat çýðlýðý" olarak niteledi. Çok yerinde bir deðerlendirme. Çünkü mektup baþtan sona gerçekten bir imdat çýðlýðý. Ve çünkü toplum olarak, baþhakim Zekâ beye ve onun gibilere olan ihtiyacýmýzýn en þiddetli olduðu bir dönemden geçiyoruz. Hem kendi, hem de ülkemizin geleceði açýsýndan... Bu ihtiyacýmýzýn tavan yaptýðý bir zaman diliminde týp örgütlerimiz tarafýndan dile getirilmesi çok anlamlýdýr. Gönül arzu ederdi ki, "Polis kendine çekidüzen vermelidir" diyen Barolar Birliði de, baðýmsýz hukukçularýmýz da, doktorlarýmýzýn bu imdat çýðlýðý gibi mektubunun altýna imzalarýný atsýnlar... Bugün 2 Haziran... Endiþeler haklý çýktý... Korkulan oldu... Ve Lefkoþa Belediyesi'nde Mayýs ayý maaþlarý henüz ödenmedi. Ne zaman ödeneceðine dair hiçbir iþaret de yok! Bulutoðlularý, "Meclis toplanýrsa Mayýs ayý maaþlarý iki haftaya kadar ödenir" demiþti geçenlerde. O günden beridir Belediye Meclisi toplanabilmiþ deðil. Toplanacaðýna dair bir umut da ufukta görünmüyor. Hükümet Mayýs ayý maaþlarýnýn ödenemeyeceðini biliyordu. BES de, Cemal baþkan da, bütün halk da biliyordu. Sendikanýn bu amaçla yeniden eylemlere baþlayacaðýný da biliyordu herkes. Hükümet iþte bu nedenle yeni eylemleri önlemek için belediye çalýþanlarýnýn grev yapmasýný 60 gün süreyle peþinen yasakladý! Sendika yasaklama kararýnýn anayasaya aykýrý olduðunu ileri sürerek, kararýn iptali için ara emri baþvurusuyla Yüksek Ýdare Mahkemesi'nde dava açtý. Ne var ki, BES'in ara emri baþvurusunun görüþülmesi, önce 25 Mayýs'a, sonra da 11 Haziran'a ertelendi! Son derece ivedilik arzeden bu konunun, sanki hiç öyle bir ivediliði yokmuþ gibi sürekli ertelenmesi, yargýya olan güveni büyük ölçüde sarsan baþka bir olumsuzluktur. Sanýrým bundan murad edilen, Mayýs maaþlarýný ne zaman alacaklarý hiç belli olmayan belediye çalýþanlarýnýn, yeniden bir iþ yavaþlatmasýna gitmesini önlemektir! Belediye çalýþanlarý geçen defa yasak kararýna uymamýþ, iþbaþý yapmamýþlardý. Çünkü kararýn hiçbir yasal dayanaðý yoktu. Yine yasal dayanaðý yok. Ama nedendir bilinmez, Yüksek Ýdare Mahkemesi bir türlü oturup bunu karara baðlayamýyor! Þimdi Lefkoþa'nýn üstünde yeni bir çöp kâbusu dolaþýyor! Kaldýrýlan çöplerin yerleri hâlâ leþ gibi kokar ve hastalýk saçmaya devam ederken, yeni çöp daðlarý oluþabilir... Ve muhterem Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin sürekli erteleme kararlarýyla... Salgýn hastalýk kâbusu, Lefkoþa'nýn üstünde bir heyulâ gibi dolaþmaya devam edebilir! Elbette bütün bunlarda BES'in hiçbir sorumluluðu olmayacaðýný belirtmeye bilmem gerek var mý?

5 5 2 Haziran 2012 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Birçok kapýda "Müdür" yazýyor Ama bu ülkede bir tek sorumlu müdür bulabilene aþkolsun. Aranan 3, bulunan 3'ün 1'i!.. MÝÞ-MIÞLAR Halý sahada futbol oynayan gencin kalbi durmuþ. - Halý sahalar da ölüm makinesi gibi Bu kaçýncý ölüm Birileri bir önlem almalý. Demet Akalýn'ýn olaylý Kýbrýs konserinde bebeði düþmüþ. - Yoktu ki Yoksa o gece mi yapmýþ. 3 milyon sterlin gitmiþ, yerine 3 milyon TL gelmiþ - Sizi gidi mýzýkçýlar sizi Ýlle bir kulp bulacaksýnýz. Ha sterlin, ha TL Sonuçta her ikisi de para deðil mi Eroðlu Rumlarýn anlaþma niyetinde olmadýðýný söylemiþ. - Þýracýnýn niyetini kim anlar Bozacý tabii ki! Denktaþ "Türk askeri Kýbrýs'tan çekilemez" demiþ. - Niye? Gemileri mi yaktýlar?.. Yoksa Ayþe tatilden sýkýlýp eve dönmek istemiyor mu? Maðusa'ya iki gün daha su verilemeyecekmiþ. - No problem Alýþkýnýz kesintilere Yöntem geliþtirdik denizden hallediyoruz Su kalitesinde pek fark da yok doðrusu. TDP, AB'ye inanýyormuþ. - Nasýl olur AB'liler bile kuþkulu. Muhalif meclis üyeleri Bulutoðlularý'ný istifaya çaðýrmýþ. - Hadi caným, býrakýn baðcýyý dövmeyi de, bað elden gitmeden, asmacýklara bakýn biraz. Bugün 2 Haziran Ve havalar bir öyle, bir böyle Biz eskiden yaðmur yaðarken karpuz yemezdik. - Aranan 3 ün bulunduðu yönünde söylentiler var Bir açýklama yapacak mýsýnýz efendim? - Evet. - Ne zaman? - Aha þimdi Onun için toplandýk ya Gaveler gelsin baþlaycayýk. - Sorun çözüldü mü? - Bakýn arkadaþlar Ortada bir sorun yoktu zaten. Aranan 3 bulunmuþ, olay kapanmýþtýr. - Nerede bulundu efendim? - Meðer masanýn alt çekmecesindeymiþ. - Niye daha önce bakýlmadý? - O masada 2 çekmece var. Çekmeceler iki ayrý görevliye aittir. Alt çekmecenin sahibi o gün iþe gelmediði için, sadece üstüne bakýldý, altýna bakýlmadý. Adam yokken araþtýrmak etik olmazdý. - O 3, o çekmeceye neden konmuþ efendim? - Siz da her þeyin dibine darý ekmekten vazgeçin Kayýp bulunmuþtur, mesele kapanmýþtýr Daha ne garýþtýracaksýnýz. - Görevlinin paranýn üstüne yatmak istediði iddialarýna ne diyeceksiniz? - Ne yatmasý yahu Yatacak olsa çekmeceye mi koyar Allah aþkýna? Onun yeri baþgadýr. - Efendim, bir iddiaya göre, bulunan 3, aranan 3 deðilmiþ Siz gördünüz mü?.. Bulunan ayný 3 mü? - Sevgili arkadaþlar, bildiðiniz gibi devletimizin kalkýnmasý yönündeki hamleleri engellemek isteyenler var. Her zaman olmuþtur, yine olacaktýr Ýþte bu zavallý insanlar, bulunan 3 ün, kayýp 3 olmadýðýný iddia etmiþlerdir... Ben gördüm Bu iddia kesinlikle yalandýr. Her iki üç de, bir çeþit kaðýt paradýr. Boylarý da, aðýrlýklarý da aþaðý yukarý aynýdýr. Sadece logolarda bir farklýlýk göze çarpmaktadýr ki, bu da her banknot için geçerlidir. - Efendim, kayýp maddenin sterlin cinsi, bulunan maddenin ise tele cinsi olduðu söylenmektedir. - Doðrudur arkadaþlar Bulunan para tele cinsidir. - Bu durumda siz eksik buldunuz demektir. - Nasýl yani? - 3 sterlin, 3 teleden daha fazla eder O fazlalýk meydanda yok. Ve siz ýsrarla fark yok diyorsunuz. - Eee? BÖYLE BÝR ANDI - Esi þu efendim. Siz 3 ü deðil, 3 ün 1 ini buldunuz demektir. Bu da size yetiyorsa, sizin bileceðiniz konudur. -! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KÜRTAJ BÝZDE DE YASAKLANACAK MI? (Ýstanbul)- Daha önceden mi aralarýnda konuþup en uygun zamaný beklediler, yoksa pat diye mi çýktý aðýzlarýndan bilinmez ama Açýklamanýn tam da Uludere katliamýnýn baþlarýna iyice dolandýðý bu günlere denk gelmesi ilginçti Ki tam da eleþtirilerden bunalmýþ her savunmalarý aleyhlerine dönmeye baþlamýþtý Kolay mý ülkenin baþbakaný olacaksýn, kendi vatandaþlarýnýn baþýna kendi uçaklarýn üstelik sýnýr ötesi bir ülkede bomba yaðdýracak, sen uyuyacaksýn Sonra da haberim yok deyip sýyrýlmaya çalýþacaksýn Kolay deðil elbet. Ve o anlarda Ki, benim haberim yoktu diyordu, en acýsý da budur ABD, "biz biliyorduk" dedi Týpký bizim baþýmýzdaki Ýrsen Küçük gibi Kýbrýs'ta bir þey olmadan daha RTE'nin haberi var, bizimkinin yok Diyelim ki kapýlarda birilerinin kendi ülkesine geçmesine yasak kondu, adam geçerken ona, " Dur hemþerim yasak" denildi RTE'nin emrindeki polis bunu bilir, Ýrsen Küçük uykuda, bilmez Ondan vazgeçtik Bir arazi ki bal gibi bize aittir, bir yandaþ TC sermayesine peþkeþ çekilecek RTE emir verir, "verin" diye, Ýrsen ertesi gün sivil toplum örgütleri ayaða kalktýðýnda duyar. Petrol dolum tesisleri mesela Ýrsen mi gece yatmadan önce "Hým bu iþi yaparsak ülkeye para girer, itibarýmýz artar" diye düþünerek karar vermiþtir? Hayýr Maðusa daðlarýna petrol bulmak adýyla delik açmak fikri Ýrsen'den mi çýktý? Ona da hayýr Ayný þekilde Kýbrýslýtürklerin yaþam standartlarýnýn giderek kötüleþmesi, bu þekilde Kýbrýs'ý terk edip ufaktan yok olmalarý için kararý herhalde Ýrsen almamýþtýr Bunun gibi bir sürü aslýnda istifayý gerektiren zayýflýðý sineye çekip orada hala oturmak, zordur Bu durumda ne yapmak lazým? Düþünen ve karþý çýkanlarýn akýllarýný, karýþtýracaksýn Tam tersi bir olay yaratacaksýn Dikkat daðýtacaksýn. Herkes o tarafa giderken iþi bitireceksin Böylece kafanda sorun yaratacak sorunlardan, kurtulacaksýn. Ýþte öyle bir þeydi RTE'nin aðzýndan çýkan sezaryen ve kürtajla ilgili sözler Kafa bulandýrmaya yarayan eylemlerdi Diyelim bu karmaþa içerisinde hem Uludere olayýný unutturdular, hem de meclisten kürtajýn yasaklanmasý kararýný çýkarttýlar. Fena mý olur Olmaz Zaten adamlarýn akýllarýnda ne batý ne çaðdaþlaþmak var Adamlarýn akýlarýnda þeriat var þeriat.. Ve bu gidiþ o yöne doðru Ýster misiniz bize de aynýlarýný Ýrsen'i kullanarak yutturmaya çalýþsýnlar Sezaryeni yasaklasýnlar mesela "Kürtaj yapan canidir katildir" desinler Ben de ne düþünmüþtüm daha RTE'nin ilk sözleri ile Güya o kararla birlikte Kýbrýs'a gidip bir klinik açacaktým Tabelasýna da, "Sayýn TC'li "özgür" kadýnlar, her türlü Kürtajýnýz itina ile yapýlýr" yazacaktým Sonra da oturup, "Ýnþallah Ýrsen sabah kalktýðýnda" Akþam içimden geldi þu kürtaj cinayetle eþ, yasaklayacaðýz " demesin diye dua edecektim Ne bileyim ben Ýzcan, AP Milletvekili Zimmer ile görüþtü Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, Avrupa Birleþik Solu / Ýskandinav Yeþil Solu Konfederasyon Grubu (GUE/NGL) Baþkaný ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Gaby Zimmer ile görüþtü. Ara bölgede, Ledra Palace'daki Dayanýþma Evi'nde gerçekleþen görüþmede BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan ve BKP Dýþiliþkiler Sekreteri Salih Rüþtü Sonüstün de hazýr bulundu. KTÖS'ÜN 3. ULUSLARARASI DEMOKRATÝK EÐÝTÝM FORUMU BAÞLIYOR "Öðretmenler; demokratik okul ve toplum için" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), "3. Uluslararasý Demokratik Eðitim Forumu" düzenliyor. Gazimaðusa'da bugün baþlayacak ve iki gün sürecek forum "Öðretmenler; Demokratik Okul ve Toplum Ýçin" ana temasýyla toplanacak. KTÖS Eðitim Sekreteri Mustafa Özhür'ün açýklamasýna göre, Gazimaðusa Belediyesi'nin katkýlarýyla Maðusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 09.00'da baþlayacak foruma, Avrupa'nýn çeþitli ülkelerinden akademisyen, sendikacý ve eðitimciler de katýlacak. Ýki tam gün sürecek forumda katýlýmcýlar 4 konu baþlýðý altýnda 4 BES Lefkoþalýlardan destek istedi BES BAÞKANI BOZAT: "LTB'YE ÖDEDÝÐÝNÝZ VERGÝLERÝN HESABINI SORUN KÝ, NE SÝZ NE DE ÇALIÞAN MAÐDUR OLSUN" Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) Baþkaný Savaþ Bozat, yasalardan ve anayasadan kaynaklanan haklarýn çiðnendiðini savunup bunlara karþý direnmeye devam edeceklerini belirterek, Lefkoþa halkýndan destek istedi. Bozat, Lefkoþalýlara belediyeye ödediði vergilerin hesabýný sormasý çaðrýsý yaptý. Bozat yazýlý açýklamasýnda, Belediye Personel Yasasý'nýn 118. maddesinin, belediye personelinin devletin kamu görevlilerini ödediði gün maaþlarýný almasý gerektiðini düzenlediðini hatýrlatarak, ödeme yapýlmayarak birinci suçun; Anayasa'ya göre kamu görevlileri angarya çalýþtýrýlamayacaðý için ikinci suçun; yine anayasaya göre sosyal güvencesiz çalýþtýklarý için üçüncü suçun iþlendiðini ileri sürdü. BES Baþkaný Bozat, Cumhurbaþkaný baþkanlýðýnda toplanan Bakanlar Kurulu'nun grevlerini 60 gün yasakladýðýný; ara emri için yargýya baþvurduklarýný ancak duruþmalarýn ertelendiðini komisyonda çalýþacak ve sonuç bildirgesi hazýrlayacak. KTÖS Eðitim Sekreteri Özhür, eðitim sistemini yaralayan ve doðrudan etkileyen büyük tehlikelere dikkat çekmek için bu yýl forum þeklinde yapýlacak 3. Uluslararasý Eðitim Forumu'na Rusya (ESEUR), Türkiye (Eðitim-Sen), Bulgaristan (Podkrepa), Kuzey Ýrlanda (UTU), Rum Ýlkokul Öðretmenler Sendikasý (POED), Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Iþýl Ünal, Israil (ITU), KTÖS, KTOEÖS ve Belçika'dan Avrupa Öðretmen Sendikalarý Konfederasyonu (ETUCE) Genel Sekreteri Martin Romer'in katýlacaðýný duyurdu. kaydederek, þunlarý ifade etti: "Belediyeye hizmet veren ve günü geldiðinde maaþýnýn ödenmesini bekleyen bin civarýnda kiþi ortalama 4 bin kiþi bu insanlýk dýþý uygulamalardan maðdur, huzursuz, geleceði ne olacak diye kara kara düþünüyor. Grev yasaklanýyor, anayasal haklarýmýz görmezlikten gelinerek ciddiye alýnmýyor." BES Baþkaný Bozat, açýklamasýnda Lefkoþa halkýna da seslendi ve "Bizler direnmeye devam edeceðiz. Sizleri de maðdur etmeden direneceðiz. Bu süreçte siyasi partilerden, sivil toplum örgütlerinden ve duyarlý halkýmýzdan istediðimiz; eyleme de onlar ortak olsunlar. Biz sizlere hizmet vermeye devam ederken sizler de Lefkoþa'nýn çöpkent halini almamasýný, çalýþanlarýn haklý taleplerinin gerçekleþtirilmesini, ödediðiniz vergilerin karþýlýðýnda hizmetleri görmek istediðinizi seslendirin, destek olun ki, sonunda yapanýn yanýna kalmayacaðý bir düzen yaratalým" dedi. GENÇLERÝMÝZ ANKARA'DA- Gençlik Dairesi'nin organizasyonuyla KKTC'den gençler, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý etkinlikleri çerçevesinde Ankara'da Gençlik Haftasý etkinliklerine katýldý. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, üç grup halinde etkinliklere katýlan gençlerin birinci grubu Ankara'da Gençlik Haftasý kapsamýndaki etkinliklere katýlarak, Türkiye'nin çeþitli illerinden gelen gençlerle kültür alýþveriþinde bulundu. GÜNLÜK "ULUDERE KATLÝAMI TÜRKÝYE'NÝN 11 EYLÜL'Ü" Zaman gazetesindeki son yazýsýný Uludere Katliamýnýn yaþandýðý gün yazan ve ardýndan da gazetesi ile yollarýný ayýran Kürt þair Bejan Matur Uludere Katliamý'ný "Türkiye'nin 11 Eylül'ü" olarak tanýmlýyor. "Zaman"dan ayrýlma nedenlerini ise þöyle açýklýyor: "Yazmak istemediðim, ara verdiðim zamanlar oldu. Ama bazý þeyler birikiyor. Tetikleyici etkisi oldu Uludere olayý. Genel olarak sýtkým sýyrýldý. Yazý yazmanýn olup bitene etki etmediðini, masumlarýn ölmeye devam ettiðini gördüm. Zaman'da yazmamýn bir anlamý olduðunu düþünüyordum. Ama sözünüzün nerede söylendiðinin de bir anlamý var." Uludere'ye giden Matur izlenimlerini þöyle aktarýyor: "Devletin sorumlularý yargýlamasýný, özür dilemesini bekliyorlar. Baþbakan henüz gitmedi, eþini gönderdi. Her Perþembe mezarlarý baþýnda dualar okuyorlar. Devletten, hesap sormasý için beklerken o kadar samimiler ki. Devlet orada sadece tanký, topu, helikopterleri ve arada gökyüzünden geçen F16'larýyla var." BAZ ÝSTASYONLARI Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? 'HALKÇI BASIN' Dünkü gazetelerimizden hiçbiri (Ortam dýþýnda) KTÖS'ün Büyük Hamam'daki eylemini birinci sayfadan vermeye layýk görmedi... Haberi iç sayfalarda önemsiz baþlýklarla kaybettiler... 'Kýbrýs' gazetesi ise hiç yayýnlamadý... 'Halkçý basýn'ý gördünüz mü? KÝMSE ÝLGÝLENMEDÝ Yüksek Mahkeme yargýçlarýmýzýn Suat Günsel ile birlikte Cannes Film Festivali'ne uçmasý siyasi parti ve örgütlerimizin hiçbirini ilgilendirmedi... Kafayý yiyen bir tek 'Afrika', bir de KTÖS... AKP GÝBÝ KKTC'de AKP gibi bir partiye ihtiyaç varmýþ... Bir AKP yetmedi mi? KÜLLÝYE Külliye yapýmý için gerekli zemin hazýrlanmýþ... Ýnþaata baþlanýyor... Ama galiba kimsenin bu da umurunda deðil artýk... Týrnak... "Nasýl da görülmemiþ, nasýl da fark edilmemiþ 3 milyoncuk, nasýl olmuþ da Sterlin, TL'ye dönüþmüþ? Sosyal Sigortalar Dairesi'nin kasasýna düþmüþ de fark edilmemiþ! Hem de batmanýn eþiðine gelmiþ, kasasýnda para dahi bulunmayan, sigorta emeklilerini ödemek için her ay borçlanan Sosyal Sigortalar Dairesi'nin kasasýna böyle büyük miktarda para düþmüþ de fark edilmemiþ ha? Sanki de 3 milyon TL'den deðil de 3 kuruþtan, 3 TL'den söz ediyormuþuz gibi." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Baþbakan uçuyoruz derken, insanlar mazbatadan bir bir ya hapse, ya da Ýngiltere'ye uçuyor. Vatandaþ uçmaktan yorgun ve bitap düþerken, Baþbakan yeniden koltuða uçmak için perende alýyor. Kýsacasý vatandaþ can, Baþbakanýmýz koltuk derdinde." Taner ULUTAÞ (Kýbrýslý) "Feminist Atölye'den yine mecliste bir mor çamaþýr defilesi bekliyorum. Ama sanýrým olmayacak. Neticede Þerife Ünverdi bir UBP'li. Yüzüne tükürülmeyi hak ediyor. Hele hele çok sevip saydýðým Meclis Baþkan Yardýmcýsý Dr. Mustafa Yektaoðlu'na ne demeli. En büyük hayal kýrýklýðým da o. Tükürme fiili zabýtlara geçmedi herhalde ki hakaret sayýlmýyor." Rasýh REÞAT (Haberdar) Günün Kahramaný TAMER GARÝP 'Kod Adý Venüs' isimli filmin yapýmcýsý, yazarý ve yönetmeni Tamer Garip dün bir basýn toplantýsý düzenledi YDÜ'de ve filmiyle ilgili bilgi verdi. Garip'e göre, Cannes Film Festivali'nde gösterilen filmi izleyenler çok duygulanmýþlar ve Kýbrýs'la ilgili bilgi sahibi olmuþlar. Dünya standartlarýnda bir filmmiþ bu arasý Kýbrýs'ta yaþanan olaylarý anlatýyormuþ... Kasým veya Aralýk aylarýnda Kýbrýs'ta da gösterime sunulacakmýþ... Filmi izledikten sonra biz de yazarýz mutlaka düþündüklerimizi... Çok yüksekten atan yönetmenin bunu izleyicinin takdirine býrakmasý gerekir deðil mi?

7 2 Haziran 2012 Cumartesi 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI DÝKMEN'DE ÇOCUK ÞENLÝÐÝ DÜZENLENDÝ- Dikmen Ýlkokulu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle Dikmen Parký'nda çocuk þenliði düzenledi. Dikmen Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Dikmen Ýlkokulu Bando Takýmý'nýn Dikmen Parký'nda düzenlediði kortej yürüyüþünün ardýndan çocuklarýn yaðlý boya resimleri sergilendi ve dans gösterileri yapýldý. Dikmen Belediye Baþkaný Yüksel Çelebi, etkinlikte yaptýðý konuþmada, çocuklarýna sahip çýkmayan milletlerin geleceklerine umutla bakamayacaðýný söyledi. Çelebi, yarýnýn emanetçisi olan çocuklarýn iyi yetiþmelerinde aileler ve öðretmenlere çok büyük görev düþtüðünü belirtti. "ÞARTLI TAHLÝYE" KONUSUNDA AÇIKLAMA Merkezi Cezaevi Müdürlüðü, Þartlý Tahliye Kurulu'nun kararlar alýrken; "Hükümlünün ýslah olup olmadýðý, cezaevinde geçirdiði süre, mahkum olduðu suçun türü, ciddiyeti, vahameti, iþleniþ tarzý, yasaca öngörülen ceza, mahkemenin takdir ettiði hapislik cezasýnýn süresi, þartlý tahliye edilip serbest kalmasý halinde tekrar suç iþleme durumu ve toplumda yaratacaðý infial, þartlý tahliye edilip serbest kalmasý halinde toplum için tehlike teþkil edip etmeyeceði ve sair diðer önemli faktörler dikkate alýnarak, oy çokluðu ile karar aldýðýný" bildirdi. Cezaevi Müdürlüðü, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý Basýn Bürosu aracýlýðýyla, bir gazetede bugün yayýmlanan "Cezaevini yakanlar tahliye oldu" þeklindeki habere iliþkin açýklama yaptý. Cezaevi Müdürlüðü, cezaevinin "Fasýl 286 Disiplin Yasasý ve bu Yasaya baðlý çýkarýlan Tüzüklerle" yönetildiðini, kuruluþ amaçlarý olan "Mahkeme emriyle Cezaevine sevk edilen hükümlü ve tutuklularý muhafaza etmek; Hükümlüleri eðitmek ve sanat sahibi yaparak topluma yeniden kazandýrmak" görev bilinci içerisinde hareket ettiðini kaydetti. Zaman zaman sýkýntýlar ve olaylarýn yaþandýðý cezaevinde gerekli tedbirlerin alýnarak huzur ortamý yaratýldýðý, kurulan atölyelerde hükümlülere meslek öðrenme imkaný saðlandýðý ve sosyal yönlerinin geliþimi için de zaman zaman tiyatro, kermes ve benzeri faaliyetlerin düzenlendiðini anýmsatan müdürlük, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Yine hükümlülerin topluma kazandýrýlmasý amacýyla Fasýl 286 Disiplin Yasasý'nýn 4'ncü ve 10'uncu maddelerinin verdiði yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca Resmi Gazetede yayýmlanarak 05 Þubat 2009 tarihinde yürürlüðe giren Þartlý Tahliye Tüzüðü'ne uygun olarak oluþturulan 7 kiþililik Þartlý Tahliye Kurulu rutin olarak her ay cezaevinde toplanarak baþvurularý deðerlendirip karar üretmektedir. Yerel basýnda Haberdar Gazetesi'nde yayýmlanan 01 Haziran, 2012 tarihli haberde 'Cezaevini yakanlar tahliye oldu' þeklindeki habere karþýn; Þartlý Tahliye Tüzüðü'nün 9 (2) ve 7 (1),(2) maddelerinde belirtilen uygulamalarýn açýklanmasý ihtiyacý duyulmuþtur. Þöyle ki; Þartlý Tahliye Kurulu kararlar alýrken hükümlünün ýslah olup olmadýðý, cezaevinde geçirdiði süre, mahkum olduðu suçun türü, ciddiyeti, vahameti, iþleniþ tarzý, yasaca öngörülen ceza, mahkemenin takdir ettiði hapislik cezasýnýn süresi, þartlý tahliye edilip serbest kalmasý halinde tekrar suç iþleme durumu ve toplumda yaratacaðý infial, þartlý tahliye edilip serbest kalmasý halinde toplum için tehlike teþkil edip etmeyeceði ve sair diðer önemli faktörler dikkate alýnarak oy çokluðuyla karar alýnýr. Ancak, Þartlý Tahliye edilen hükümlü, mahkemece verilen ceza süresi içerisinde hapis cezasý ile cezalandýrýlan baþka bir suç iþlemesi ve mahkum olmasý halinde; Þartlý Tahliye Kurulu iþlenen suçun nevi, vahamet ve ciddiyeti ve öngörülen cezayý dikkate alarak þartlý tahliye kararýný geri alýr. Suç iþleyip þartlý tahliye kararý geri alýnan hükümlünün önce ikinci suçunun cezasý infaz edilir. Bilahare þartlý tahliye edildiði hükmün yeniden suç iþlediði tarihten sonraki mütebaki cezasýný da çekmeye baþlar. Þartlý tahliye edilen hükümlüler cezaevinden tahliye edilirken Þartlý Tahliye Tüzüðü hükümleri bir kez daha hatýrlatýlarak suç iþlemeyeceði hususunda imza alýnarak tahliye edilmektedirler. Buna raðmen suç iþleyip ceza alan hükümlülere ayný yaklaþýmýn bir kez daha gösterilmediði tüm kamuoyunun bilgisine sunulur." TELEFONLAR DÝNLENÝYOR Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen vatandaþýmýzýn þikayeti telefonlarýnýn dinlenmesiyle ilgili. Ýsmi yanýmýzda mahfuz vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Deðerli Afrika Gazetesi, ben sizlere ayda bir de olsa bazý yazýlar yazar þikayetlerimi bildiririm. Ýsmimi veremediðim için özür dilerim. Bu güne kadar yazdýðým bütün yazýlar gazetenizde çýktý, bunun için de teþekkür ederim. Gelelim konumuza. Ben özel sektörde genel müdürlük yapmaktayým. Yaklaþýk 6 aydan beridir belki de daha fazla, benim ve patronumun telefonlarýmýzýn dinlendiðinin farkýndayým. Buradan bu telefonlarýmýzý dinleyen sapýklara seslenmek istiyorum. Bunu yapmanýzýn amacý ne? Biz kendi halimizde, iþimizde, gücümüzde birer vataþdaþýz. Aylardýr dinlenen bu telefonlardan birþey bulamadýlar demek ki, de bizlere birþey yapmadýlar. Bu alem daha ne kadar sürecek? Yetmedi mi? Ne kýz arkadaþlarýmýzla konuþabilir olduk, ne arkadaþlarýmýzla. Yasak birþeyimiz olduðundan deðil ama her insanýn da arkadaþlarýyla veya sevgilileriyle gizli þeyleri olur. Kimin ne hakký var ki bunlarý dinlemeye, insanlarýn özel hayatlarýna girmeye,kolay yolu bulmuþlar bu arkadaþlar. Takip etme yok, araþtýrma yok, insan hakkýnda bilgi alma yok, telefonunu dinleyin bir þey varsa orda ortaya çýkar diyerek oturduklarý yerden insanlarýn özel hayatlarýna giriyorlar. Ben bunu kaldýramaz hale geldim ve çok rahatsýzlýk duyuyorum ve buradan yetkililere sesleniyorum. Önce götünüzdeki boku temizleyin, memleketi yaþanýr bir hale getirin, rüþvet yemeyin, mafyayý korumayýn, 1 gram hintkenevirini býrakýn onun arkasýndan geçen kilolarca eroini yakalayýn. Fakiri ezip, zenginlerle ahbap olmayýn, daha sonra da ister telefon dinleyin, isterseniz buyurun yatak odamýza da girin bakalým ne bulacak, ya da ne göreceksiniz." GELEN GÝDENÝ ARATIR Gazetemize düþüncelerini anlatan Baþbakanlýk memurunun söyledikleri þunlar: "Ben son yaþananlarla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Baþbakanlýkta çalýþýyorum. Memleketin durumu her tarafta aynýdýr. Kimse kimseyi sallamýyor, kimse kimsenin umurunda dahi deðil. Yirmi dört yýllýk memurluk yaþantýmda birçok bakan ve baþbakanla çalýþtým. Devlet nasýl ileriye BÝZÝM DUVAR gitmiyorsa, gelen baþbakanlar da gerilemektedirler. Her gelen gideni aratýr... Ýrsen Bey geldiði günden beri biz eskileri, Derviþ Eroðlu'nu, Ferdi Sabit Soyer'i aramaktayýz." LEFKOÞA'NIN BOKU ÇIKTI "CANNES"A GÝDELÝM Bizim Mandra EROÐLU, ÇERNOBÝL ÇOCUKLARININ SARAY HATIRASI- Derviþ Eroðlu, Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn davetlisi olarak KKTC'ye gelen, Çernobil felaketinden etkilenen Belaruslu çocuk ve gençleri kabul etti. Cumhurbaþkaný Eroðlu, kabul sýrasýnda çocuklarla beraber seyahat eden doktorlarýndan, saðlýk durumlarý hakkýnda bilgi aldý. Mandrada siyasetin artýk çýðýrýndan çýkacak derecede kirlenmesine dikkat çekmek amacýyla KTÖS'ün Büyük Hamam önünde yaptýðý basýn toplantýsý toplumda geniþ yanký yaratýr. Büyük Hamam'ýn son derece isabetli bir seçim olduðunu belirten vatandalaþr, mandrada kirlenen þeyin sadece siyaset olmadýðýný, buna baðlý olarak herþeyin ve tüm deðerlerin bu kirlenmeden nasibini aldýðýný belirtmekten kendilerini alamazlar. Sokaktaki adam "Þener hoca çok doðru söyledi. Bu pisliði Büyük Hamam bile temizleyemez" diye kendi kendine söylenir.

8 8 2 Haziran 2012 Cumartesi MECLÝSTEKÝ HAKARETLERE KINAMA KKTC Gençlik Platformu, "Meclis'in üslup ve deyim kirliliðiyle, parlamenterlerin birbirlerine hakaretli konuþmalarýný kýnadýklarýný" belirterek, milleti temsil eden parlamentoya yakýþmayan davranýþlardan ivedilikle kaçýnýlmasýný temenni etti. KKTC Gençlik Platformu, yaptýðý açýklamada, sebep her ne olursa olsun, bunlarýn, medya ve mecliste olan biteni takip eden gençliðe umut kýrýcý ve kötü örnek olmaktan baþka bir þeye hizmet etmediðini belirterek, "bu tür davranýþlarý kýnýyoruz. Sizleri alkýþlamadýðýmýzý aksine daha da umutsuzluða kapýldýðýmýzý bilginize getiririz" dedi. Platform, "tek yürek olarak, ülkeyi rahatlatacak kararlarýn alýnmasý gereken yer olan KKTC Meclisi'nin, vatandaþýn vekil olarak yolladýðý parlamenterlerin ülkenin refahý ve ülkenin içinde bulunduðu sorunlarýndan kurtarýlabilmesi için çalýþmasý gerektiðini" belirtti. GÖNYELÝ BELEDÝYESÝ VI. ÇOCUK ÞENLÝÐÝ YAPILDI n BU YIL ÝLKÝ DÜZENLENECEK UÇURTMA ÞENLÝÐÝ ÝSE BUGÜN BELEDÝYE BULVARI'NDA YAPILACAK Geleneksel Gönyeli Belediyesi Çocuk Þenliði önceki akþam yapýldý. Bu yýl 6.'sý düzenlenen Þenlik, Gönyeli Belediye Þubesinden Yalçýn Park'a yapýlan kortej yürüyüþüyle baþladý. Yalçýn Park'ta, Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn ardýndan Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtirdi. Daha sonra çocuklar gösteriler gerçekleþtirdi. Þenlikte, Gönyeli Ýlkokulu, Gönyeli Fazýl Plümer Anaokulu, Neþe Yuvam, Junior's Home, Levent Ýlkokulu, Dance Base Art Studio, Minik Dahiler ve Macaristan Grubu gösteriler sundu. Ücretsiz balon daðýtýmý, çizgi film karakterlerinin animasyon gösterileri, yüz boyamasý, izaz-ikram ve oyuncaklar da yer aldý. Katýlýmcýlara teþekkür plaketleri de verildi. Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli, Þenliðin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, 1 Haziran Çocuk günü çerçevesinde 6.'sýný düzenledikleri Çocuk Þenliðiyle çocuklarý kaynaþtýrmayý, arkadaþ, dost olmalarýný, sosyalleþmelerini saðlamayý amaçladýklarýný anlattý. Þenlikte yurt dýþýndan ekiplerin de bulunduðuna iþaret eden Benli, farklý kültürlerden çocuklarý kaynaþtýrarak dünya barýþýna da katký yapýldýðýný kaydetti. Bu yýl ilki düzenlenecek uçurtma þenliði ise bugün saat 17.00'de Belediye Bulvarý'nda (Yenikent'te) yapýlacak. Þenlikte çocuklar kendilerinin boyadýklarý uçurtmalarý uçuracak. ÇERNOBÝL ÇOCUKLARI KKTC'DE Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, KKTC'ye gelen, Rusya'da yaþanan Çernobil felaketinden etkilenen ve zarar gören Belaruslu çocuk ile gençleri kabul etti. Bakanlýk basýn bürosundan verilen bilgiye göre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayýsýyla Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn davetlisi olarak KKTC'ye gelen çocuklar, temaslarý çerçevesinde ilk olarak Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün'ü ziyaret etti. Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, kabulde yaptýðý konuþmada, çocuklarý KKTC'de görmekten büyük memnuniyet duyduðunu belirterek, Çernobil'de yaþanan felaketin bir daha tekrarlanmamasýný temenni etti. Özgürgün, tüm çocuklarýn mutluluk, sevgi ve bolluk içerisinde yaþamasý gerektiðini vurgulayarak, heyeti gelecek yýl yapýlacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarýna davet etti, ayrýca, atom bombalarýndan arýndýrýlmýþ bir dünya temennisinde bulundu. Kabulde yaþ arasý çocuk ve gençlerden oluþan grubun sorularýný da yanýtlayan Özgürgün, çocuklarýn KKTC'de iyi vakit geçirmelerini diledi. Görüþmenin ardýndan konuklara hediye takdimi yapýldý. KKTCELL ÝKÝ ÜST GEÇÝT YAPACAK Kuzey Kýbrýs Turkcell (KKTCELL), Gazimaðusa- Ýskele bölünmüþ anayolu üzerinde iki üst geçit yapacak. Üstgeçitlerden ilki Yeniboðaziçi okullar yolu kavþaðýnda, diðeri ise yine Gazimaðusa- Ýskele anayolu üzerinde Salamis kavþaðý ile Ötüken kavþaðý arasýnda konutlarýn yoðunlaþtýðý bölgede yer alacak. Üstgeçitlerle, bölünmüþ yol dolayýsýyla yayalarýn karþýya geçmede yaþadýðý sýkýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasý ve güvenli geçiþ amaçlýyor. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, KKTCELL Genel Müdürü Aybars Karaatmaca ve beraberindeki yetkililer, Yeniboðaziçi Belediye Baþkaný Cemal Biren ile Karayollarý Dairesi Müdürü Mustafa Demircioðlu, bu sabah üst geçit yapýlmasý planlanan iki noktada ön incelemelerde bulundular. KIBRIS TMT MÜCAHÝTLER DERNEÐÝ: KURUMLAR YABANCI SERMAYENÝN TEKELÝNE VERÝLEMEZ Kýbrýs TMT Mücahitler Derneði, önlem alýnacak diye Kýbrýs Türk halkýnýn öz malý olan ve varoluþ mücadelesinde etkin birer misyon üstlenen kurumlarýnýn özelleþtirme yoluyla yabancý sermayenin tekeline verilmesini onaylamanýn mümkün olamayacaðýný kaydetti. Dernek, yaptýðý yazýlý açýklama, bugün itibarýyla ekonomik açýdan zarar eden kurumlara yönelik yönetsel ve ekonomik önlemler alýnmasýný zaruri gördüklerine dikkat çekti. Açýklamada, Kýbrýs konusunda siyasi geliþmelerin hýzlý bir seyir arz ettiði bir dönemden geçildiðine iþaret edilerek, "Derneðimiz gerek dýþ geliþmeleri, gerekse içteki ekonomik ve sosyal geliþmeleri hassasiyetle izlemektedir" denildi. DAÜ GÝRÝÞ VE BURS SINAVI 6 HAZÝRAN'DA Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ), KKTC uyruklu öðrencilere yönelik giriþ ve burs sýnavý 6 Haziran'da yapýlacak. DAÜ Giriþ ve Burs Sýnavý, saatleri arasýnda DAÜ Kampusu ile Lefkoþa'da Þht. Hüseyin Ruso Ortaokulu olmak üzere iki merkezde gerçekleþtirilecek. Adaylarýn sýnav günü saat 09.30'da sýnav merkezlerinde hazýr olmalarý gerekiyor. Sýnava baþvurular 5 Haziran tarihine kadar DAÜ Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü'ne veya DAÜ Lefkoþa Ýrtibat Bürosu'na yapýlabilecek. GELENEKSEL TÜRK SANATLARI KUZEY KIBRIS'TA Geleneksel Türk sanatlarýndan "Tezhip ve Minyatür Sergisi", 4-9 Haziran tarihleri arasýnda Lefkoþa Bedesten'de sanatseverlerle buluþacak. Sergide sanatseverlerin beðenisine sunulacak 35 eserin sekizi Kýbrýs eserlerinden oluþuyor. Sergiden elde edilen gelirin tamamý Spastikleri Koruma Cemiyeti yararýna, farklý geliþen bireylere yönelik "Yaþam Ev"' projesine baðýþlanacak Tezhip ve minyatür sanatçýsý Sabriye Þeker yönetiminde "Sabriye Þeker ve Þeker Sanatevi Grubu"nun "Tezhip ve Minyatür Sergisi", Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði himayesinde, Kaner Þirketler Grubu'nun desteðiyle, 4-9 Haziran tarihleri Kuzey Kýbrýs'ta sanatseverlerle buluþacak. Sergi "açýlýþ kokteyli", 5 Haziran Salý günü saat 18.30'da Bedesten'de düzenlenecek. CYPFRUEX, SIKMA ÝÇÝN PORTAKAL ALACAK Cypfruex, sýkma tesislerinde (Meysan) deðerlendirmek üzere valensiya portakal alacaðýný duyurdu. Cypfruex'ten yapýlan açýklamada, bu amaçla portakal verecek üreticilerin en geç 11 Haziran'a kadar þirkete baþvurup sözleþme imzalamasý gerektiði kaydedildi.

9 9 2 Haziran 2012 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV BÜTÜN KADINLAR ÝSYAN ETMELÝ AKP, baský, otorite, sopa, gaz bombasý, cop, tank, cezaevi, kelepçe dýþýnda hiçbir yüzünü görmediðimiz devletin ta kendisidir. Türkiye siyasetinde Baþbakan'ýnki kadar seviyesiz üslup kullanan çýkmamýþtýr. Söylediklerini kulaklarý duyuyor mu? 'Nekrofili' diye bir terim kullanýyor, ölü sevici. Bu kavram ölü bedenlere cinsel istismarda bulunanlar için kullanýlýr. Bu, Uludere'de katledilen 34 insana en büyük hakarettir. Bu ne seviyesizlik, aile terbiyesi de mi görmedin? Bize yaptýðý hakaretlerin hepsini kendisine iade ediyorum. Kürt sorununun çözümü konusunda ortaya konmuþ onlarca proje var ama sen derman aramýyorsun ki belaný arýyorsun. Uludere konusunu kapatmak için "kürtaj ve sezaryen" tartýþmasýný ortaya attý. Her þeyi belirme hakkýný kendisinde görüyor. Buna bütün kadýnlar isyan etmeli. 'Kim oluyorsun sen, haddini bil' demeli. Gültan KIÞANAK (BDP Eþ Genel Baþkaný/T24) TARÝH 29 NÝSAN 2011 Halil Ýbrahim Akça'nýn "Kýbrýs'ýn sahibiymiþ gibi hareket ederek Kýbrýslý Türk toplumu adýna konuþamayacaðýný ve içiþlerine karýþamayacaðýný" vurgulayan Ýzcan, Türkiye'yi Hatay örneðini hayata geçirmeye çalýþmakla suçladý... Gözden kaçmayanlar... ESKÝ KÖYLERE YENÝ ADETLER Neymiþ Rum Ýçiþleri Bakaný Eleni Mavru Ýstanbul'a Kostantinopolis diyormuþ da, vazgeçsinmiþ. Ýstanbul'un derdi sizi mi gerdi? Mavru'nun Ýstanbul'a Konstantinopolis demesi Ýstanbul'un umurundaydý sanki. Ýstanbul'un unutulmamaktan rahatsýz olduðunu kim söylemiþ Ýstanbul, "Konstantinopolis" diyenleri de kucaklar, diðerlerini de Gönlü geniþ Ama bir de Lefkoþa'ya bakýn Siz "Lefkoþe" dedikçe, yarým olan aklý nasýl da karýþýyor. Siz eski köylere yeni adetler getirdikçe, eski köylere yeni isimler verdikçe Kýbrýslýlar kendi köylerinin yolunu bulamýyor be DÝPNOT Dünyada 73 ülkede kürtaj serbest, 68 ülkede yasak. AB üyeleri arasýnda kürtajýn yasak olduðu sadece iki ülke var: Ýrlanda ve Malta. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ ''Türkiye tüm bölgede pozitif deðiþikliklere yol açan, halklarý ve liderleri barýþtýran büyük bir güçtür.'' Bakir Ýzzetbegoviç Bosna Hersek Konseyi Baþkaný VÝRGÜL... ONLAR CANNES'Ý GÖRÜR, CANNES ONLARI GÖRMEZ KKTC'nin ne kadar geliþmiþ bir devlet olduðunu anlamak için çok akýllý olmaya gerek yok. Görmek için iki gözden, duymak için iki kulaktan fazlasýna da ihtiyaç yok. Bir yanda Lefkoþa'dan Maðusa'ya gidecek parasý olmayanlar, üç kuruþu ödeyemediði için hapse girenler var. Bir yanda ise, Lefkoþa'da caný sýkýlýnca özel uçaðýna atlayýp Cannes'a gidenler var. Cannes onlarý görmese de, onlar Cannes'i görür. Oysa ne filmler döner bu küçücük memlekette KIBRIS'IN TOPRAK BÜTÜNLÜÐÜ YOK NASILSA "Biz Yunanistan'ýn toprak bütünlüðüne saygýlýyýz. Onlar da Türkiye'nin toprak bütünlüðüne saygý göstermeli." Zorlu TÖRE (UBP milletvekili) "Baþýmýzdaki yeni Sezar 'veni, vidi, vici' demeye hazýrlanýyor" Amerika'nýn temel tartýþma konularýndandýr kürtaj, Cumhuriyetçileri ve Demokratlarý saflaþtýrýr. Baþbakan sayesinde kürtaj artýk Türkiye'nin de en büyük dertlerinden biri. Peki, kürtaj ve bir de üstüne sezaryen mevzularý birden bire neden polemik konusu oluverdi? Baþbakaný, Türkiye'nin "Papa"lýðýna soyunduran neydi? Roboski tartýþmalarý sürüp giderken, Baþbakan beklenmedik bir hamleyle, "her kürtaj bir Uludere'dir" diyerek, olayý alakasýz biçimde kürtaj ve sezaryen meselelerine baðladý. Kürtaj ve sezaryeni "cinayet" olarak gördüðünü belirten Erdoðan, Uludere'yi de bir cinayet, katliam olarak kabul etmiþ oldu -peki, neden hâlâ doðru düzgün bir özürden imtina ediyor? "Her kürtaj, bir Uludere'dir!"... Metafor desen deðil, edebî bir yaklaþýmla kullanýlmýþ bir sözcük desen hiç deðil. Erdoðan'dan alýþtýðýmýz kaba ve "söyledim bitti" demeye getiren bir üslup. Roboski, þüphesiz vahþi bir katliam, kürtaj ve sezaryense tercih ya da zorunluluktan ileri gelen birer vakýa. Ýkisini ayný kefeye koymaksa, asýl vahþeti basitleþtirmeye dönük yeni bir Ali Cengiz oyunu ve yeni bir vahþet. ( ) Kürtajý ve hatta sezaryeni cinayet olarak görenlerin, ergen ya da partnersiz erkeklerin mastürbasyonuna ve iliþkide prezervatif kullanýmýna da karþý çýkmalarý gerekmez mi? Ceninin KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu doðumunun engellenmesi cinayetse eðer, ceninin ve hepimizin erken formu olan spermin de "boþa israf edilmesi" ayný suçun farklý bir þekli olmuyor mu? Cinselliði, çocuk yapmaktan baþka bir þey olarak görmeyenlerin ve kadýný bir tarla olarak deðerlendirenlerin bu mantýkla buralara dek varmalarý gerekir, abarttýðýmý düþünmüyorum.( ) Baþbakanýn bu konularý aniden orta yere atmasýnýn sebebi sadece onun kürtaja bu þekilde bakmasý deðil. Uludere'nin hesabýnýn sorulmasýndan "altý aydýr bu meseleyi neden gündemden düþürmüyorsunuz!" diye esip gürleyerek rahatsýz olduðunu dillendiren Erdoðan, topluma yeni tartýþma konularý sunarak, onu asýl tartýþýlmasý gerekenlerden uzak tutma çabasý içindedir. Yazarlarýn kitaplarýndan, köþe yazýlarýna, gazete sahiplerinin yazarlarla ilgili tasarruflarýndan, dergilerdeki karikatürlere, oradan Behzat Ç.'ye dek her þeye karýþma hakký olduðunu düþünen AKP hükümetinin þimdi de insanlarýn cinsel yaþamlarýna ve çocuk isteyip, istememelerine karýþmasý þaþýrtýcý deðil. Yaþamýn tüm alanlarýna müdahaleyi hak gören bu dikta zihniyetinin ülkemizde yeni bir "Sezar"(1) yarattýðý açýk. Baþýmýzdaki yeni Sezar büyük bir iþtahla "veni vidi vici"(2) demeye hazýrlanýrken, "vici" diyemeden onu girdiði imparatorluk rüyasýndan uyandýrmak gerekiyor. (1) "Sezaryen" adý Roma imparatoru Sezar'dan gelir. Sezar'ý, annesi Aurelia Cotta böyle bir operasyon sonucu doðurmuþ. (2) "Geldim, gördüm, fethettim". Sezar'ýn Roma Senatosu'na yazdýðý Zela Savaþýndaki zaferini anlatan mektupta geçer. Bu özdeyiþ Sezar'ýn Roma Cumhuriyeti'ndeki en güçlü grubu temsil eden senatoyu küçümseyiþinin bir göstergesi olarak yorumlanýr. (Bu yazý Ýsmail Güney YILMAZ'ýn bianet.org'da yayýmlanan "Bizim Sezar, Kürtaj ve Uludere" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 2 Haziran 2012 Cumartesi GÜNEYDEN... AKEL GÜÇLÜ MERKEZÝ HÜKÜMETTEN YANA AKEL'in, Kýbrýs sorununun çözümü durumunda merkezi hükümetin güçlü olmasý gerektiðini ifade ettiði belirtildi. Politis gazetesi AKEL'in bir açýklama yaparak, DÝSÝ'nin federal hükümetin yetkilerinin zayýflatýlmasýna iliþkin yaklaþýmýna katýlmadýðýný dile getirdiðini yazdý. Habere göre AKEL Kýbrýs sorununun çözümü durumunda, devletin birliðinin garanti altýna alýnmasý için merkezi hükümetin güçlü olmasý gerektiðine vurgu yaptý. Tasos Papdopulos döneminde bu yetkilerin az olduðu ve partilerin bunun artýrýlmasý yönünde talebinin bulunduðunu da anýmsatan AKEL, merkezi hükümete ait 11 yerine 12 yetkinin bulunduðunu anýmsattý. MAÐUSA ÇOCUK FESTÝVALÝ KAPSAMINDA 20. YIL BALOSU Rum gazeteci Kostas Yennaris, Rum tarafýnýn AB dönem baþkanlýðý sözcüsü oldu. Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, dün Yennaris'i AB dönem baþkanlýðý sözcüsü olarak atadýðýný söyleyen Rum Hükümeti sözcüsü Stefanos Stefanu, Yennaris'in görevinin bugün baþlayýp 31 Ocak 2013'te sona ereceðini dile getirdi. Haravgi'nin haberine göre Stefanu, AB dönem baþkanlýðý sözcüsünün görevinin, dönem baþkanlýðý sýrasýnda Rum tarafýný ziyaret edecek Avrupalý yetkililerin ve gazetecilerin bilgilendirilmesi yaný sýra, Rum gazetecilerin de AB dönem baþkanlýðýyla ilgili bilgilendirilmesini kapsadýðýný belirtti. Gazimaðusa Belediyesi ve Maðusa Kültür Derneði'nin ortaklaþa düzenlediði 20. Gazimaðusa Çocuk Festivali kapsamýnda önceki akþam "20. Yýl Balosu" yapýldý. Gazimaðusa Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre sinevizyon gösterisiyle baþlayan gecede, Maðusa Kültür Derneði'nin Hint Dans, Modern Dans Grubu ve Gazimaðusa Halk Danslarý Topluluðu gösteri sundu. Derneðin kurucularý olan ve 20 yýl boyunca derneðe kesintisiz hizmet veren Sevim Kayalp ve Dudu Cumaoðlularý'na, 20. yýl anýsýna altýn kolye verildi. Dudu Cumaoðlularý ayrýca gecede bir sürpriz yaparak Ezginin Günlüðü grubunun "Mutlu olmak varken" isimli parçasýný seslendirdi. KAYALP Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp yaptýðý konuþmada, çocuklar için eðitim dýþý faaliyetler yapmak amacýyla 20 yýl önce görev üstlenen dernek üyelerinin gerçek bir yurtsever olduklarýný, geleceklerine sahip çýktýklarýný ve önemli iþler yaptýkalrýný belirtti. Derneðin yýllar önce yaptýðý etkinliklere katýlan çocuklarýn bugün özgüven sahibi gençler olduklarýný ifade eden Kayalp, festivale mali ve lojistik desteði vermeye devam edeceklerini söyledi. SÝPAHÝ'DE AYÝN YAPILACAK BEYKÖYLÜ Maðusa Kültür Derneði Eðitmeni Esen Beyköylü de konuþmasýnda, 20. yýla ulaþmaktan duyduklarý mutluluðu dile getirerek, böylesi bir YENNARÝS AB DÖNEM BAÞKANLIÐI SÖZCÜSÜ organizasyonun parçasý olmaktan ve çocuklarýn geliþimi için emek vermekten büyük gurur duyduklarýný ifade etti. Sipahi'deki "Aya Triada Ayalusi" kilisesinde, önümüzdeki Pazar ve Pazartesi günü ayin yapýlacak. Ayinin Dipkarpaz rahibi Papazaharia'nýn da katýlýmýyla "Sipahi kökenli" peder Papakostas tarafýndan yönetileceðini yazan Alithia gazetesi, elde ettiði bilgilere dayanarak, Türklerin bu durumda da sözde "Karpaz" bölge Piskoposu Hristoforos'un ayine katýlmasýna izin vermediðini ileri sürdü. ÇALÝKÝDÝS SELANÝK SAVCISI ÖNÜNDE Güney Kýbrýs'ta 11 Temuz'da Mari'de meydana gelen patlamaya iliþkin olarak hakkýnda dava açýlan ayrýca davanýn duruþmasýna katýlmasýðý için hakkýnda tutuklama emri bulunan Rum Milli Muhafýz Ordusu eski Komutaný Petros Çalikidis konusunda dün önemli geliþmelerin olduðu belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Yunan makamlarýnýn, Güney Kýbrýs yargý makamlarýnýn çýkardýðý tutuklama emrini uyguladýðýný ve Çalikidis'i; ikamet yeri olan Selanik Savcýsý önüne çýkardýðýný yazdý. 57 SUBAY YÝNE EMEKLÝ EDÝLDÝ "BÝR UMUT DA SEN OL"- Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Ýletiþim Fakültesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölümü öðrencileri, lenf kanseri tedavisi gören Sevim Pire ile Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna "Bir Umut da Sen Ol" temalý konser organize etti. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, önceki akþam, Türkmenköy Mehmet Ali Toker stadýnda gerçekleþen konserde; Grup Frekans, Arda Gündüz, Dar Paça, Ýbrahim Özduran ve Bahar Gökhan sahne aldý. Konserin ardýndan sanatçýlara teþekkür belgeleri verildi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail, konser sonunda, projeyi yürüten DAÜ Ýletiþim öðrencilerine ve Öðretim Görevlisi Umut Ayman'a teþekkür belgesi takdim etti. Gecede yaklaþýk 14 bin TL baðýþ toplayan Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk öðrencileri bu paranýn yarýsýnýn Sevim Pire'ye, diðer yarýsýnýn da Kanser Hastalarýna Yardým Derneði hesabýna yatýrýlacaðýný belirttiler. Konsere katký koyan sanatçýlarýn ücret talep etmediðini ifade eden öðrenciler, bu duyarlýlýklarýndan dolayý sanatçýlara teþekkür etti. KÜÇÜK SARAYÖNÜ'NDE ÝÞYERÝ AÇTI Baþbakan Ýrsen Küçük, Süreyya Gürses ve oðullarýnýn iþletmeciliðindeki Lefkoþa Sarayönü Mardo'yu törenle açtý. Açýlýþa Baþbakan Ýrsen Küçük ve eþi Gülin Küçük bazý bakanlar, milletvekilleri, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ve çok sayýda davetli katýldý. Lefkoþa Sarayönü Mardo iþletmecisi Süreyya Gürses, uzun yýllar dedesi Mullahasan'ýn ardýndan babasýnýn tarihi Sarayönü (Atatürk) meydanýnda önemli bir iz býraktýðýný söyledi. Gürses, bu tarihi meydana dedesi ve babasýnýn anýlarýný taþýyarak, hatýralarýný yaþatmak için böyle bir iþletme açmaya karar verdiðini kaydetti. Fileleftheros gazetesi, daha önce emekli edilmeye sevk edilen ancak baþvurduklarý mahkemece haklý bulunarak görevlerine geri dönmeleri olanaðý bulan RMMO'daki 57 subayýn, yeniden emekli edilmesine karar verildiðini yazdý. Gazete Rum Bakanlar Kurulu'nun, son gerçekleþtirdiði toplantýda Savunma Bakanlýðý'nýn subaylarýn yeniden emekli edilmesine iliþkin önerisini kabul ettiðini yazdý. Bu geliþmenin ardýndan yeni bir yargý sürecinin daha yaþanacaðýný yazan gazete emekliye sevk edilen subaylarýn yeniden mahkemeye baþvurmalarýna kesin gözüyle bakýldýðýný belirtti. PARTÝLERÝN ADAY ARAYIÞI HAFTAYA KALDI Rum Baþkanlýk seçimlerinin yapýlacaðý Þubat 2013 için ortak aday arayýþýnda olan partilerin, ortak aday arayýþlarýna iliþkin olarak bugün yapacaklarý toplantýnýn haftaya ertelendiði belirtildi. Politis gazetesi ve diðer gazeteler, KS EDEK, DÝKO, EVRO.KO ile Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'nin ortak aday belirleme çerçevesinde bugün yapacaklarý görüþmenin, 6 Haziran'a ertelendiði, ertelenme bahanesi olarak ise Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Shulz'un Güney Kýbrýs temaslarýnýn gösterildiðini yazdý.

11 2 Haziran 2012 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... BM'den Türkiye'ye uyarý: Kürtaj yasaðý kadýn saðlýðý için çok tehlikeli Türkiye'de kürtaj tartýþmasý ahlaki ve etik deðerler üzerinden devam ederken, Birleþmiþ Milletler uzmanlarý konunun kadýn saðlýðý ve insan haklarý açýsýndan tartýþýlmasýndan yana BM Saðlýk Haklarý Özel Raportörü Anand Grover, BBC Türkçe'ye yaptýðý açýklamada kürtaj hakkýný dört haftayla sýnýrlamanýn kürtajý yasaklamak anlamýna geleceðini; kadýnlarý yasal ve güvenli olmayan kürtaj yöntemlerine baþvurmak zorunda býrakacaðýný söyledi yýlýnda göreve baþlayan Grover, geçen sene beden ve akýl saðlýðý ile ilgili yazdýðý raporda, kürtaja eriþim hakkýyla ilgili önemli açýklamalarda bulunmuþtu. Raporda kürtajýn yasaklanmasýnýn ya da sýnýrlanmasýnýn, kadýnlarýn saðlýk hakkýnýn engellenmesi anlamýna geldiði; kadýnlarýn cinsel ve üreme saðlýklarýyla ilgili karar verme haklarýný ellerinden aldýðý belirtiliyordu. Grover, Türkiye'de kürtajýn yasaklanmasýnýn kadýnlarýn güvenli kürtaja eriþimini kýsýtlayarak saðlýklarýný tehlikeye atacaðýný düþünüyor ve "Kürtajý dört haftayla sýnýrlamanýn bir gerekçesi olamaz. Kürtaj için öngörülen süreye kadýnlarýn hangi sürede güvenli kürtaj olabileceklerine göre karar verilmesi gerekir" dedi. 'Yasal engeller ve ahlaki kýnama çözüm deðil' BM Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye temsilcisi Dr. Zahidul Huque, kürtajýn nedenlerinin yasal engellerle ya da ahlaki kýnamayla çözülemeyeceðini düþünüyor. Huque, kürtajýn yasak olduðu 1970'lere kýyasla 1983'ten sonra doðum kontrol yöntemleri daha çok yaygýnlaþtýðý için, kürtaj oranýnýn da düþtüðünü söyledi. Ancak kürtaj, doðum kontrol yöntemlerinin baþarýsýz kalmasý ya da kullanýlamamasý durumunda oluþan ya da tecavüz, ensest gibi cinsel þiddet sonucu oluþan gebeliklerde kadýnlarýn baþvurabileceði önemli bir yöntem. Kadýnlarýn istenmeyen gebelik durumunda, yasal olsa da olmasa da, kürtaj yoluna baþvurduðunu belirten Huque, devletlerin, kürtajýn bunun güvenli bir þekilde yapýlmasýný saðlamasý gerektiðini ve yasal olmasa bile kürtaj sonrasý saðlýk hizmeti vermek zorunda olduðunu söyledi. "Yasaklama yeni tehlikeler getirir" BM ve Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) raporlarýna göre, kürtajýn yasal olmamasý, kadýnlarýn güvenli olmayan kürtaj yollarýna baþvurmalarýna neden olacaðýndan kadýn saðlýðý konusunda bir tehdit oluþturmakta. Huque, Romanya'da 1966 yýlýnda kürtaj yasaklandýðýnda, anne ölümlerinin üçe katlandýðýný ve kürtaj sonrasý bakýmýn maliyetinin yükseldiðini kaydetti. Dr. Zahidul Huque, Türkiye'de kadýnlarýn, kürtajýn yasak olduðu 1983 yýlýndan önce, saðlýklý olmayan kürtaj yöntemlerine baþvurduklarýný hatýrlattý. Huque, devletlerin duruma, insan haklarý açýsýndan yaklaþmasý gerektiðini vurguladý. (t24) "Oldu olacak tecavüzcüleri maaþa baðlasýnlar" AKP'nin savunduðu "tecavüze uðrayan kadýnlarýn da doðurmasý gerektiði" görüþü, CHP'li kadýn milletvekillerinin sert tepkisine neden oldu. Saðlýk Bakaný Recep Akdað'ýn tecavüze uðrayan kadýnlarýn çocuklarýný doðurmasý gerektiðini, gerekirse çocuklara devletin bakacaðýný söylemesinin ardýndan TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný ve AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, "Bosna'da kadýnlar tecavüze uðradý ama doðurdular. Anne bakmak istemiyorsa, devlet alabilir" dedi. CHP Ýstanbul Milletvekili Melda Onur "Oldu olacak tecavüzcüleri maaþa baðlasýnlar" diye cevap verdi. Onur þöyle konuþtu: "Saðlýk Bakaný böyle bir ifadede bulunurken tecavüzü meþrulaþtýrdýðýnýn ne kadar farkýnda bilmiyorum. Acil olarak söylediðini düzeltmesi gerekiyor. Çünkü bakan böyle bir ifadede bulunursa, bu ülkede tecavüzlerin cezalandýrýlmayacaðý ve hatta bazý sapýk zihniyetli insanlarýn, nüfusu çoðaltmanýn bir yolunu bulmasýna teþvik edici hale geleceðini düþünebilir. Bir de tecavüzcüye maaþ baðlansýnlar. Bakanlar, Baþbakan'ýn ardýndan ortalýðý toparlama yarýþýndalar. Toparlarken fena halde züccaciye dükkanýna girmiþ fil gibiler. Allah aþkýna çýksýnlar o dükkandan." CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Perihan Sýrrý ise "Ýktidar partisi ülke sorunlarýna çözüm üretemiyor, yarattýðý yapay gündemi toplumun tümüne bir yaþam biçimi olarak dayatmaya kalkýþýyor" dedi. (VATAN) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Ekonomik tedbirler gecikti, AKEL'den tepki geldi Simerini gazetesi de, Güney Kýbrýs'ýn içinde bulunduðu ekonomik krizden kurtulmasý için Rum Maliye Bakanlýðý tarafýndan hazýrlandýðý belirtilen tedbirlerin henüz açýklanmadýðý ve bu durumun, AKEL tarafýndan tepkiye neden olduðunu haber verdi. Haberi, "Þarlis Ofsaytta, Tedbirler Kayýp" baþlýðýyla manþetten aktaran gazete, Rum Maliye Bakaný Vasos Þarlis'in, önümüzdeki günler içerisinde açýklayacaðýný söylediði yeni ekonomik tedbirlerin, "yolda kaybolduðunu" veya "bazý bürolarda mahsur kaldýðýný" yazdý. Gazete, AKEL'in ekonomik tedbirler paketini "bloke ettiði" yönünde bilgiler geldiðini, öte yandan Rum Amme Memurlarý Sendikasý'nýn (PASÝDÝ) paketin içeriðini bile görmeden reddettiðini kaydetti. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun dün, Rum Devlet Televizyonu'na (RÝK) yaptýðý açýklamalarda, "kendisinin Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn ve Rum Hükümeti'nin tezlerini ifade ettiðini" söylediðini belirten gazete, Kiprianu'nun bu açýklamalarla Þarlis'in rolünü küçümsediðini yazdý. Habere göre Kiprianu, AKEL'in ekonomiyle ilgili hazýrladýðý önerileri, Maliye Bakaný olan Þarlis yerine, Rum Yönetimi Baþkaný olan Hristofyas'a sunduðunu söyledi. AKEL ile Rum Maliye Bakanlýðý arasýndaki anlaþmazlýklarýn son zamanlarda karþýlýklý açýklamalarla da kanýtlandýðýný kaydeden gazete, Kiprianu'nun dünkü açýklamalarý karþýsýnda Þarlis'in herhangi bir açýklamada bulunmadýðýný, onun yerine Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu'nun kýsa bir açýklama yaparak, yeni ekonomik tedbirlerin hazýr olur olmaz açýklanacaðýný söylediðini yazdý. YOLSUZLUÐU ÖNLEMEK ÝÇÝN EKMEÐE, SUYA, ELEKTRÝK ENERJÝSÝNE, KAHVEYE VE SÜTE KOTA Bu arada, Haravgi gazetesinde yer alan bir baþka haberde de, Rum Meclisi'nin ekmeðe, suya, elektrik enerjisine, kahveye ve süte, "yolsuzluðu önlemek amacýyla" kota getirdiði belirtildi. Gazete, 29 Mayýs'taki Rum Meclisi oturumunda, milletvekillerinin özellikle su ve elektrik enerjisine kota getirilmesinin yasal olmadýðýný ve bu yöntemle yolsuzluðun dizginlenemeyeceðini söylemelerine raðmen, bu ürünlere kota konduðunu yazdý. Kýbrýslý Türklerin güney Kýbrýs'ta araç kullanabilmesi için geçici ehliyet verilmesi gündemde Kýbrýslý Türklere Güney Kýbrýs'ta araç kullanabilmeleri için Rum Motorlu Araçlar Mukayyitliði tarafýndan "geçici ehliyet" verilmesinin yeniden gündemde olduðu bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Sürüþ Ehliyetleriyle Ýlgili Baþkan ve Meclis Arasýnda Çatýþma" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, sürüþ ehliyetleriyle ilgili Rum Meclisi tarafýndan geçtiðimiz günlerde onaylanan yasayý, Rum Motorlu Araçlar Mukayyitliði tarafýndan Kýbrýslý Türklere, Güney Kýbrýs'ta araç kullanabilmeleri için "geçici ehliyet" verme yetkisine deðinmediði gerekçesiyle Meclis'e geri gönderdiði bildirildi. Rum Hükümeti ve Meclisi'nin 2003 yýlýnda onaylanan bir yasa tasarýsýyla, geçiþ kapýlarýnýn açýlmasýnýn ardýndan Rum Motorlu Araçlar Mukayyitliði'ne, araç muayene belgesi ve seyrüsefer ile birlikte baþvurulduðunda, Kýbrýslý Türklere "geçici ehliyet" verme yetkisi verdiðini anýmsatan gazete, söz konusu yasa tasarýsýnda daha sonralarý yapýlan bir düzenlemede, bu ifadenin "yanlýþlýkla" kaldýrýldýðýný ve bu yanlýþlýðýn düzeltilmesi için, sürüþ ehliyetleriyle ilgili son yasa tasarýsýna yeniden eklendiðini yazdý. Gazete, Hristofyas'ýn yasayý geri göndermesindeki bir diðer sebebin de, sürüþ ehliyeti için alýnmasý gereken ders saatinin AB tüzükleriyle uyuþmamasý olduðunu kaydetti. AB tüzüðüne göre sürüþ ehliyeti alabilmek için þoför okulundan en az 7 saat ders alýnmasý gerekirken, Güney Kýbrýs'ta en az 10 saat ders alýnmasý öngörülüyor. Haberde, Rum Meclisi Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Komitesi'nin, Perþembe günü, Hristofyas'ýn geri gönderdiði yasayý yeniden görüþmek üzere toplanacaðý belirtildi. KKTC'de malý olan göçmenlerin problemleriyle ilgili çalýþma gruplarý kurulacak KKTC'de malý olan Rumlarýn problemleriyle ilgili olarak, AKEL partisi ile bu durumdan etkilenen göçmenler tarafýndan, iki çalýþma grubu kurulmasýnýn söz konusu olduðu ifade edildi. Haravgi gazetesi haberinde, kendilerini meþgul eden problemleri ele almalarý ve bunlarla ilgili çözüm bulmalarý için, biri AKEL biri de KKTC'de mal sahibi olan Rumlar tarafýndan olmak üzere, iki çalýþma grubu kurulmasýnýn söz konusu olduðunu yazdý. Bunun dün sözde "Girne" Belediye Baþkaný Glafkos Kariolu baþkanlýðýndaki belediye heyetiyle görüþen AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafýndan açýklandýðýný kaydeden gazete, görüþmede göçmenlerin, özellikle de KKTC'de malý olanlarýn karþý karþýya kaldýðý problemlerin ele alýndýðýný belirtti. Gazeteye göre Kirpianu açýklamasýnda, masaya yatýrýlan problemlerin özellikle KKTC'de malý olup bunlarý deðerlendiremeyen göçmenlerle alakalý olduðunu ifade etti. Göçmenlerden bir kýsmýnýn karþý karþýya kaldýðý problemlerin, kendilerini KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurmaya mecbur ettiðini öne süren Kiprianu, bu sürecin Kýbrýs sorunu çözüm çabalarýný yaraladýðý gibi, mallarýný çok düþük fiyatlara satmaya mecbur kalan göçmenleri de yaraladýðýný ayný zamanda "toprak konusu üzerinde oldubittiler yarattýðýný" iddia etti. Gazeteye göre, göçmenlerin Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurmamalarý için yöntemler bulunmasý gerektiðini dile getiren Kiprianu, siyasi partilerle hükümetin de, göçmenlerin desteklenmesi için yöntemler aramasý gerektiðini ifade etti. Bu konularý ele almalarý için, AKEL ve KKTC'de malý olan Rumlar tarafýndan iki grup kurulacaðýný açýklayan Kiprianu, AKEL'in bunun akabinde problemlere çözüm bulunmasý için hükümete ve muhtemelen de diðer siyasi partilere baþvuracaðýný söyledi. "AB'DEN KIBRIS'A DESTEK" Haravgi "AB'den Kýbrýs'a Ortak Destek" baþlýðýyla manþete çektiði haberinde, Schulz ile Hristofyas'ýn dün gerçekleþtirilen ortak basýn toplantýsýnda söylediklerine yer verdi. Gazeteye göre Schulz, Türkiye'nin AB üyesi olmayý istemesinin ayný zamanda AB'ye baþkanlýk edecek ülkeyle iþbirliði yapmayacaðýný, müzakerede bulunmayacaðýný ve kendisini tanýmayacaðýný söylemesinin mümkün olmadýðýný söyledi. Bu görüþün kendi kiþisel görüþü deðil Avrupa Parlamentosu'nun kurumsal görüþü olduðunu dile getiren Schulz, bunun kabul edilemez olduðunu ve bütün AP siyasi grup baþkanlarýnýn da bunu ifade ettiðini ileri sürdü. Habere iç sayfalardan "Türk Tavrý Kabul Edilemez" baþlýðýyla yer vermeye devam eden gazeteye göre Schulz, devamla, gerek kýsa zaman önce Ankara'ya gerçekleþtirdiði ziyarette, gerek AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn bunun öncesinde Brüksel'e gerçekleþtirdiði ziyarette meseleyi ortaya koyduðunu, hatta Baðýþ ile arasýnda bir gerginlik yaþandýðýný da söyledi. Gazeteye göre Schulz "Baðýþ'ýn Türkiye'nin bu tavrýnýn kabul edilemeyeceðini anlamýþ göründüðünü" sözlerine ekledi.

12 12 2 Haziran 2012 Cumartesi DDT'li patatesleri Lefke'ye göndersinler. Lefkeliler zaten siyanürden zehirlendi! Onlara birþey olmaz! Öyle deðil mi Tancer bey?! Bizim Duvar Aþýrý sabýrlý halk, sonunda yutar talk! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Hamam büyük... Pislik daha büyük. Ama hükümet küçük! MUHABBETLÝLER ÜÇ GECEDÝR ÝKANMAN O ÞU FARKINDASIN? -Bak be Kemal bakalým su geldi mi anam? -E bu kaçýncýdýr be Razi? Her beþ tayýkada bir yollan beni bakayým su geldi mi diye. Geldiðinde duymayacag mýyýk sanki depoya akarsa... Kýrg yýlda bir þekerleme yapayým dedim goltugda aðýz dadýynan, "Gak bak su geldiysa..."! -E napayým? Sabahdan berlidir bir damla su yok evde... Gab gacak yýðýldý... Çamaþýrlar galdý makinada... Tuvalet dersan bogdan girilmez... Annayamam seni vallahi... Nasýl bu gadar omursuz olabilin? -Ma ne omursuzu be? Su yoðusa memlekedde, allah yamýr vermediysa gabahadlý Kemal mý? Geldiðinde alacayýk. Hafdada ikiye düþürddüler zaten. Dua et da bire düþürmesinner!.. -Hele sen... Üç gecedir ikanman o þu farkýndasýn? -Sanki da su varýdý da ikanmadým ha... Dua edmen þu buluruk da içerik?.. Dünyada onu bulmayannar da var... -Deðiþdirme lâfý Kemal... Sýkacayýk diþimizi, dagdýracayýk bir depocuk daha... Herkeþ öyle yapar þimdi... -Yabsýnnar... Ýdareli gullanmayý öðrenmezsak suyu, bir gün gelecek, depomuzun yarýsý bile dolmaycak! -Hus bakayým... Aha bir ses var... Geldi galiba... -Heycannanma da bakýyorum... Evet... Tamamdýr... Hade ben geyiyorum mayomu da lastiðnan ikanayým arka tarafda... Beglersam çýgsýn depoya gene galacayým. -Eyi eden... Ben da doldurayým bir gazancýg da döküneyim sora... ÝKÝ TARAF Ýki kadýn, yanlarýndan geçen kadýn hakkýnda konuþmaktadýrlar. Biri sorar: -Bu kadýnýn hiç iyi tarafýný gördün mü? Diðeri cevap verir: -Evet kocasýný. ÝFLAS Kadýn, kocasýna sorar: -Hayatým benim kostümlerimi ýsmarladýn mý? -Yahu, sana iflas ettiðimi söylemedim mi? -Söyledin, ama onu terzi nereden bilecek? Asmaaltý konuþmalarý -Bravo öðretmennere... Güzel bir eylem yabdýlar... -Noldu? Dayandýlar elçiliðin kapýsýna? -Yok... Hamamýn kapýsýna dayandýlar! -Annamadým... -Büyük Hamam'ýn önünde yabdýlar eylemlerini. -Hade yahu, ma ciddi söylen? E öperim annýlarýndan gendilerini... Memleketin gýrtlaðýna gadar boka baddýðýný, daha güzel annadamazdý kimse. Haftanýn Gýdýgýdýsý Derviþ Eroðlu'nun Ýsrail ve Kýbrýs Cumhuriyeti'ne hitaben söylediði "Boyunuza göre hareket edin" þeklindeki sözleri, mandranýn bütün kargalarýný gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Jury Kosobukin (UKRAYNA) Haftanýn Flâþ Önerisi -Þener hoca ne demiþ bilin eylemde? -Ne demiþ? -Siyaset o gadar kirlendi ki bu memlekedde, 10 dane Büyük Hamam olsa temizleyemez. -Bravo... Çok doðru söyledi. Ama az bile söyledi. Ben bu 10'un üsdüne 10 daha goyuyorum. -Aslýnda ne yapmak lâzým, bilin? Bütün siyasilere hamam mecburiyeti getirmek lâzým. -Doðrudur dediðin... Her toplantýdan önce sokacan bunnarý hamama. Bir güzel ikaycan... Goycan Arifciði bir güzel da keselesin genneri... Buz gar olsunnar da öyle gidsinner mecilise... Çünkü annaþýlan o ki bu memlekedde siyaset hep cenabet cenabet yapýlýr galiba! Öyle olunca da her þeyi mundar edeller. Memleketin ve halkýn hayrýna hiç biþey yabdýglarý yok! Meclis içtüzüðünde bir deðiþiklik yapýlsýn. Her toplantýdan önce milletvekilleri bir Büyük Hamam sefasý yapsýn. Arif, bu hamam sefalarýnda, siyasilerimize özel süper kese seanslarý düzenlesin. Böylece ülke siyaseti, Arif'in kesesiyle, gýrtlaðýna kadar battýðý boktan biraz olsun kurtulur belki! Fikrinin Fikri TAKLA AT DA ÝNANAYIM Kemal Dürüst, "Sendikacýlýk sadece miting ve eylem yapmak deðil" demiþ. -Ya nedir Kemal bey? Attýðýnýz her yanlýþ adýma, ülkeyi sürüklediðiniz her felâkete kafa sallayýp göz yummak mý?! Eroðlu Ýsrail ve Kýbrýs Cumhuriyeti'ne "Boyunuza göre hareket edin" demiþ! -Hayret!.. Ýsrail'e kafa tutmanýn Amerika'ya kafa tutmak demek olduðunu bilmiyor mu bu Derviþ bey? Özersay "Rum tarafý siyasi irade göstermeli" demiþ. -Gösterse ne yazar, Kýbrýs Türk tarafýnda siyasi irade olmadýktan sonra?.. Ýdris Naim Þahin, "Gözyaþartýcý bombalar, insan saðlýðý üzerinde kalýcý etki býrakmayan gazdýr" demiþ. -Ýnanmam... Takla at da inanayým! Çavuþoðlu "CTR'nin herhangi bir isim deðiþikliðiyle ilgisi yok" demiþ. -"TRNC" "CTR" oldu, o hâlâ isim deðiþikliðiyle ilgisi yok diyor. Bardon Allahiçi... Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çýkýþýnýn 60. yýlý anýsýna KKTC'de seri pul ve ilk gün zarfý bastýrýlmýþ Ocak þehitlerimizin mezarlarýnda kemikleri mi sýzladý, yoksa çiftetelli oynayýp bayram mý yaptýlar acaba?! Mehmet Zafer, "Lefke Belediyesi borç bataðýnda deðil" demiþ. -Öyleyse BES'e olan 300 bin TL'lik borç nedir? Çalýþanlarýn maaþlarýndan kesilip üye aidatý olarak sendikaya yatýrýlmayan bu para borç deðil de ceviz macunu mudur?! Sendika bu alacaðý için Anayasa mahkemesine bunun için mi baþvurdu? Ayda 100 liraya kiralanan arazide külliye için zemin çalýþmalarý baþlamýþ. -Birþey deðil, baþlasýn. Nasýl olmasa biz "Toparlanýyoruz". Onlarýn hakkýndan geliriz! Deðil ama?! KTÖS, Büyük Hamam önünde eylem düzenlemiþ. -Tam isabet... Keþke bir de KKTC'yi göbek taþýna yatýrýp Arif'çiðe bir keseletselerdi! Barolar Birliði "Polis kendine çekidüzen vermeli" demiþ. -Yalnýz polis mi sayýn avukatlar? Yargýyý da uyarmak gerekmiyor mu? Rum tarafý 2012 yazý için 2 yangýn helikopteri kiralýyormuþ. -Hem de çektikleri o kadar ekonomik sýkýntýya raðmen. Peki biz ne yapýyoruz? Hiç! Bizde öyle büyük orman yangýný çýkmaz! Çýksa bile Allahýn emri ve peygamberin kavliyle öyle çok büyük zarar görmeyiz! Ýnanmazsanýz TC'nin Enerji Bakaný'na sorun! M. Zafer, "Lefke Belediyesi borç bataðýnda deðil" diyor. Öyleyse BES'e olan 300 bin TL'lik borç nedir? Ceviz macunu mu?!

13 2 Haziran 2012 Cumartesi 13 "HAYATA BASKET ATIYORUZ" Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar Vakfý, Soyerspor Kulübü desteðiyle pazar günü "Hayata basket atýyoruz!" sloganýyla basketbol turnuvasý düzenliyor. Vakýf Baþkaný Nüket Gündüz'ün açýklamasýna göre, sadece gönüllü baðýþlarla elde edilecek gelirinin tamamýnýn vakfa baðýþlanacaðý etkinliðe, Türkiyeli tanýnmýþ basketbolculardan Efe Aydan da katýlacak. "Hayata basket atýyoruz" etkinliði için bugün saat 12.00'de vakýf binasýnda Efe Aydan'ýn da katýlýmýyla basýn toplantýsý düzenlenecek. BARÝKAT GAZETESÝ "EMEK ÞÖLENÝ" DÜZENLÝYOR- Barikat Gazetesi "Emek Þöleni" düzenliyor. Þölen bugün ve yarýn yapýlacak. Barikat Gazetesi'nden yapýlan açýklamaya göre Arabahmet Kültür Evi'nde saat 20.00'de düzenlenecek etkinliklerde, Barikat Gazetesi çatýsý altýnda oluþturulan Tiyatro Kulübü, Müzik Kulübü, Fotoðrafçýlýk Kulübü ve Þiir Kulübü'nün çalýþmalarý ortaya konulacak. "Emeðin en yüce deðer olduðunun" farkýndalýðýný arttýrmak için düzenlenecek etkinliklerde Tiyatro Kulübü, Muzaffer Ýzgü'nün yazdýðý iki perdelik "Duvar" isimli oyunu sahneleyecek. Müzik Kulübünün emekle ilgili þarkýlarý, Þiir Kulübü'nün, emekle ilgili dizeleri seslendireceði etkinliklerde, Fotoðrafçýlýk Kulübü ise, ''Emekçinin Günlüðü" konulu fotoðraflarýný sergileyecek. Ücretsiz olan etkinliklere herkesin davetli olduðu belirtildi. Özyiðit: Devlet çocuklara yeterince sahip çýkmýyor Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, Kuzey Kýbrýs'ýn, çocuk haklarý ve çocuklarýn yaþam koþullarý açýsýndan yeterli düzeyde olmadýðýný söyledi. Özyiðit, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda, milyonlarca çocuðun açlýktan ve salgýn hastalýklardan öldüðü, milyonlarca çocuðun doðru dürüst eðitim alamadýðý ve her türlü istismara uðradýðý bir zamanda Çocuk Günü'nün buruk bir þekilde kutlandýðýný savundu. Kuzey Kýbrýs'ýn durumunun da iç açýcý olmadýðýný ve Dünya Çocuk Haklarý Sözleþmesi'ne raðmen çocuklara gereðince sahip çýkýlmadýðýný iddia eden Özyiðit, "Devletin kontrolü altýndaki çocuk yurdundaki kýz çocuklarýnýn kaçýrýlýp, cinsel istismara uðramasý ve Mustafa Diker olayýnda yaþanan acý gerçekler, ülkemizdeki durumun vahim boyutlarda olduðunu bir kez daha ortaya çýkardý" dedi. Cemal Özyiðit, eðitim sisteminin yaz-boz tahtasýna döndürüldüðünü ileri sürerek, devlet okullarýna gereken önem ve hassasiyetin verilmediðini ve bunun sonucunda da yüzlerce öðrencinin özel okullara veya Güney Kýbrýs'taki okullara gitmek zorunda býrakýldýðýný iddia etti. Özyiðit, þöyle devam etti: "Eðitim Bakanlýðý ise baþta Bologna Deklarasyonu olmak üzere, dünya standartlarýnda bir eðitim nasýl sunabiliriz yönünde çalýþmalar yapmak yerine, çocuklarýn hem yasakçý bir zihniyetle Türkiye üniversitelerine giriþlerini, hem de seyahat özgürlüðünü kýsýtlayarak özellikle AB ülkelerinde daha kaliteli eðitim almalarýný ve dünya gençleriyle yarýþacak hale gelmelerini engellemeye çalýþýyor." LTB YAÞLILARI UNUTMUYOR- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi, Birime üye annelerin "anneler gününü" kutladý. Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi personeli, LTB'de yaþanan grevler nedeni ile kutlanamayan anneler gününü dün annelere hediye takdim ederek kutladý. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, konuyla ilgili açýklamasýnda, yaþamlarý boyunca büyük özveri, karþýlýksýz sevgi ve sýnýrsýz hoþgörüleriyle, çocuklarýný eðitip, kiþiliklerini biçimlendiren ve onlarý bir yetiþkin durumuna getiren annelerin çabalarýnýn karþýlýðýnýn ödenemeyeceðini belirterek, annelere sadece anneler Cemal Özyiðit, "Hem ülkemizdeki, hem dünyadaki tüm çocuklarýn her türlü istismardan uzak, saðlýklý bir ortamda yetiþtirilmeleri ve dünya standartlarýnda kaliteli bir eðitim alabilecekleri ortamlarýn yaratýlmasýný temenni ederim" dedi. Haspolat Ýlkokulu'nda çocuk günü etkinlikleri Lefkoþa Belediyesi Orkestrasý, Dünya Çocuk Günü dolayýsý ile Haspolat Ýlkokulu'nda düzenlenen etkinliklere eþlik etti. LTB'den verilen bilgiye göre, torba, yumurta, yoðurt, halat çekme yarýþmalarý, futbol ve satranç turnuvalarýnýn yer aldýðý etkinliklere Lefkoþa Belediye Orkestrasý müzikle eþlik etti. Lefkoþa Belediyesi Orkestra Þefi Can Sözer, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde çocuklar arasýnda ortak duygular oluþmasýný, uluslarýn barýþ içinde yaþama özlemlerinin pekiþmesini amaçladýklarýný söyledi. gününde deðil her zaman sevgi ve saygý ile yaklaþýlmasý gerektiðini vurguladý. Geç de olsa, annelerin anneler gününü kutlamaktan büyük mutluluk duyduðunu belirten Bulutoðlularý, "Geleceðimizin teminatý çocuklarýmýzýn insan sevgisi ile dolu, barýþý, dostluðu, kardeþliði özümsemiþ, kiþiler olarak yetiþmelerini saðlayan; mutlu ve huzurlu bir yaþamýn kapýlarýný açan annelerimiz her zaman baþýmýzýn tacýdýr" dedi. LTB Yaþlýlara Avrupalý Hizmet Birimi Sorumlusu Behiç Çobanoðullarý ise etkinliðe sponsor olan Golden Tulip ve Cratos Premium Otelleri ile Karpaz Gate Yat Limaný yetkililerine teþekkür etti. Çobanoðullarý 1700 üyeye hediye takdim edildiðini de belirtti. HAYVAN DÜÞÜK TAZMÝNATLARI ÖDENÝYOR Hayvancýlýk Zorunlu Sigorta Tüzüðü uyarýnca þubat ayý büyükbaþ hayvan düþük tazminatlarý ödeniyor. Genel Tarým Sigortasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, tazminatlar üreticilerin banka hesaplarýna yatýrýldý. Banka hesap numarasý vermeyen üreticiler ise tazminatlarýný, kimlik kartlarýný ibraz ederek Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan alabilecekler. AHMET TOLGAY, 14. KÝTABINI YAYIMLADI Gazeteci yazar Ahmet Tolgay, 14'üncü kitabýný "Yeþilýrmak'tan Dipkarpaz'a Dere Tepe Kýbrýs" adýyla yayýmladý. 231 sayfalýk kitapta Kuzey Kýbrýs'taki yerel yaþamýn özellikleri, zenginlikleri, sorunlarý, beklentileri ve gelenekleri mitolojiden tarihe, otantikten güncele en ilginç ayrýntýlarýyla anlatýlýyor. Sponsorluðunu "Ýktisatbank"ýn yaptýðý kitabýn kapak tasarýmý YDÜ öðretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Gökçe Keçeci Þekeroðlu'na ait. Yoðun bir araþtýrmanýn ürünü olan kitap, KKTC'deki 28 belediye bölgesi esas alýnarak hazýrlandý. Yeþilýrmak'tan Dipkarpaz'a tüm Kuzey Kýbrýs coðrafyasýnýn ilginç notlarýný ve gözlemlerini 55 baþlýk altýnda toplayan yazar Ahmet Tolgay, 28 belediye baþkanýnýn bölgelerindeki yerel yaþama dair görüþlerine de yer verdi. Kitabýnýn ayný zamanda bir dönem belgeseli olduðuna ve bu özelliðiyle geleceðe de bir baþucu kitabý olarak kalacaðýna inandýðýný ifade eden Tolgay, þu bilgileri verdi: "ÇAÐIL ÇAÐIL AKAN SU DEÐÝL TARÝH" "Yeþilýrmak'tan Dipkarpaz'a dek ülkemizi adým adým gezerken bir kez daha heyecanlanarak gözlemledim ki, iklim yönünden kurak sayýlan Kýbrýs, aslýnda muhteþem bir dere yataðýdýr. Ama bu yatakta çaðýl çaðýl akan su deðil tarihtir. On bin yýldan bu yana o muhteþem dere yataðýndan akýp geçen deðiþik kültürler inanýlmaz bir miras zenginliðini bu topraklara cömertçe yaydý. Her yeni gelen kültür kendinden önceki izleri silip yok etmek gibi bir hýrs taþýsa da, adamýzýn dokusuna zenginliðini taþýyan kültürler, hiç deðilse tortularýný býraktýlar. Yerel ve güncel yaþamýn panoramasýný çizerken, kitabýma iþte bu tortularýn aromasýný da yansýtmaya çalýþtým." Tolgay, "Dere Tepe Kýbrýs" kitabýnda, antik çaðdan bu yana bu adada süre gelen yoðun kültürler serüveninin, yaþanmýþlýklarýn mekânlarýnda anlatýldýðýný ve güncellikle buluþturulduðunu kaydetti. Hýristiyanlýðýn ve Ýslamiyet'in yayýlma dönemlerinin önemli geçiþ noktasý olan ve Haçlý seferlerinin de büyük çapta etkisinde kalan stratejik Kýbrýs'ýn, bu özelliklerinden dolayý nice araþtýrmacý-yazar seyyahý üzerine çektiðini, hakkýnda sayýsýz dönem kitabý yazdýrttýðýný anlatan Ahmet Tolgay, kendi kaleminden çýkan Dere Tepe Kýbrýs'ý da "bu dönem kitaplarý zincirine eklenen yeni bir halka olma iddiasýnda" diye niteledi.

14 2 Haziran 2012 Cumartesi 15 "KOD ADI VENÜS" FÝLMÝ CANNES FÝLM FESTÝVALÝNE KATILDI Yakýn Doðu Üniversitesi'nin (YDÜ) hazýrladýðý ve arasý Kýbrýs'ta yaþanan olaylarý anlatan uzun metrajlý "Kod Adý Venüs" isimli filmin yapýmcýsý, yazarý ve yönetmeni Tamer Garip, KKTC'de bir sinema sektörü yaratmak istediklerini söyledi. KKTC'yi Cannes film festivalinde temsil eden "Kod Adý Venüs" isimli film, Kasým veya Aralýk ayýnda vizyona çýkacak. Filmin 2.'sinin de çekilmesi hedefleniyor. 200?den fazla Kýbrýslý Türk ile 12 Ýngiliz oyuncunun yer aldýðý, KKTC-Türkiye- Ýngiltere-Hollanda ortak yapýmý olarak yaklaþýk 3 milyon TL'lik bütçeyle çekilen "Kod Adý Venüs" filmi, Cannes Film Festivali'nin ön elemelerini geçerek, Mayýs tarihlerinde Festival De Palais'de gösterildi. Tamer Garip, dün YDÜ'de düzenlediði basýn toplantýsýnda, Cannes Film Festivalinde edindikleri izlenimleri deðerlendirdi ve film ile ilgili açýklamalarda bulundu. Garip, ilk olarak kendilerine bu yolda inanýp destek veren YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Baþkaný Ýrfan Günsel'e teþekkür ederek, ülkede film sektörünü, turizmin yanýnda tamamlayýcý sektör olarak gördüklerini kaydetti. KKTC'nin film sektörü için çok uygun olduðunu, filmi izleyen kiþilerin de çok duygulandýklarýný aktaran Garip, orada olan kiþilerin Kýbrýs'taki durumla ilgili bilgi sahibi olmadýklarýný ancak filmden sonra Kýbrýs'ta yaþananlarý öðrendiklerini anlattý. "Kod Adý Venüs"ü izleyenlerin, dünya standartlarýnda bir film olduðunu söylediklerini kaydeden Tamer Garip, Cannes'da film þirketleriyle görüþme fýrsatý bulduklarýný da belirtti. Garip, Kod Adý Venüs'ün Kasým veya Aralýk ayýnda sinemalarda gösterileceðini, ayrýca filmin 2.'sinin de çekileceði kaydetti. Tamer Garip, film ile ilgili basýnda çýkan iddialarý ise hayretler içerisinde takip ettiðini söyledi. Filmde, Ýngiliz oyuncular Jolie Myatt ve Jonny Lee Kemp, Türkiye'den Cengiz Bozkurt ve KKTC'den Serhat Harman oynuyor. ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 103/2012) ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 100/2012) Muhtelif Defter ve kýrtasiye alýmý için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 13 HAZÝRAN, 2012 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi ne yatýrýlacak TL + KDV makbuz karþýlýðý Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý na baðlý Ýlköðretim Dairesi Müdürlüðü nden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý 1- Band: a) 3,000 Adet Pvc Ýzole Band (Vinil Band), b) 2,000 Adet Kendince Eriyen Band. 2- Daðýtým Kutusu: a) 300 Adet Plastik Harici Daðýtým Kutusu (10 luk), b) 200 Adet Plastik Harici Daðýtým Kutusu (20 lik), 3- Terminasyon Malzemeleri: a) 5,000 Adet Kesmeli Modül 10 luk, b) 5,000 Adet Kesmesiz Modül 10 luk, 4-50 Adet Fiber Optik Ek Kutusu (6 Kasetli-Y.A. Tip), temini için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 13 HAZÝRAN, 2012 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi ne yatýrýlacak 100.-TL + KDV makbuz karþýlýðý Telekomünikasyon Dairesi nden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý

15 2 Haziran 2012 Cumartesi Baz istasyonlarý þehir dýþýna taþýnacak Türkiye Yargýtay Hukuk Genel Kurulu, baz istasyonlarýnýn ''uzun zaman diliminde insan saðlýðýna zarar vereceði, insanlarýn psikolojik yapýsýnda tedirginlik ve ümitsizlik yarattýðý, bu nedenle þehir dýþýna çýkarýlmasý'' gerektiðine iliþkin yerel mahkeme kararýný oy çokluðuyla onadý. Oturduðu apartmanýn önündeki elektrik direðine baz istasyonu takýlan bir vatandaþ, baz istasyonunun radyasyon yaydýðýnýn uzmanlarca belirtildiðini, kýzýnýn lenf kanserine yakalandýðýný, bu durumun aile açýsýndan yýkýma neden olduðunu ve istasyonun faaliyetine devam ediyor olmasýnýn aile bireylerinin saðlýðý için endiþeye yol açtýðýný belirterek, baz istasyonunun kaldýrýlmasý istemiyle dava açtý. Davayý kabul eden Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, gerekçesinde, her gün konutundan çýkýp evine dönen ve zamanýnýn çoðunu evinde geçiren davacýnýn ve aile bireylerinin, her gün baz istasyonu ile karþý karþýya kalmasýnýn psikolojilerini olumsuz etkileyeceðinin doðal bir sonuç olduðunu vurguladý. Gerekçede, davacýnýn kýzýnýn lenf kanseri olduðu, buna raðmen baz istasyonuyla karþý karþýya yaþamak zorunda býrakýlmasýnýn düþündürücü olduðu belirtilerek, aile bireylerinin baz istasyonu nedeniyle sürekli bir endiþe ile yaþamak zorunda kaldýklarý ifade edildi. Haberleþme hakkýnýn bireyin konutunda huzurlu ve saðlýklý yaþama hakkýndan üstün tutulamayacaðý kaydedilen gerekçede, bilirkiþi raporunda da davacý ve ailesinin baz istasyonundan olumsuz etkilendiði, tedirgin olduklarýnýn gözlendiði, bu nedenle istasyonun baþka bir yere yerleþtirilmesinin uygun olacaðý kaydedildi. Kararýn temyiz edilmesi üzerine dosyayý görüþen Yargýtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararýný onadý. Daire, yönetmeliðe uygun olarak kurulup iþletilse dahi baz istasyonlarýnýn ''uzun zaman diliminde insan saðlýðýnda zarara neden olacaðýna'' ve ''para ile ölçülebilen bir zarar olmasa da insanlarýn psikolojik yapýsýnda tedirginlik ve ümitsizlik yarattýðý'' gerekçesiyle baz istasyonlarýnýn yerleþim yerlerinden uzaklaþtýrýlmasýna karar verdi. Davalý GSM þirketinin karar düzeltme talebinde bulunmasý üzerine dosyayý yeniden görüþen Yargýtay 4. Hukuk Dairesi bu kez yerel mahkemenin kararýný bozdu. Bozma gerekçesinde ise baz istasyonunun þehir dýþýna çýkarýlmasý halinde hücresel yapý oluþturmamasý nedeniyle sinyallerin abonenin cep telefonuna ulaþmasý için çok yüksek elektromanyetik dalga oluþturmasý gerekeceði vurgulandý. Bu nedenle daha fazla güç kullanýlacaðýndan daha çok insanýn daha fazla elektromanyetik alana maruz kalacaðý bildirilen gerekçede, ''Davacýnýn baz istasyonunun saðlýðýna zarar verdiðini ve yönetmelikte belirtilen limit deðerlere uygun bulunmadýðýný ispatlamasý gerekir. Kanýtlanmayan, soyut, 'uzun vadede zarar verir', 'baz istasyonu yakýn mesafede', 'görünce moralim bozuluyor' gibi nedenlerle dava açýlmasý ve dava sonunda baz istasyonunun sökülmesine karar verilmesi hukuka ve yasalara uygun deðildir'' denildi. YARGITAY Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargýtay'ýn bozma kararýna uymayarak ilk kararýnda direndi. Davalý GSM þirketinin, yerel mahkemenin bu kararýný da temyiz etmesi ve direnme kararýnýn bozulmasýný istemesi üzerine dosya, Yargýtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Kurul, oy çokluðuyla Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin direnme kararýný onadý. 19 Euro bölgesi ve AB'de rekor iþsizlik Euro Bölgesi'nde iþsizlik oraný nisan ayýnda yüzde 11 ile rekor düzeyde kalmayý sürdürdü. AB istatistik kurumu Eurosat'ýn verilerine göre 27 üyeli AB'nin ortalama iþsizlik oraný ise mart ayýnda yüzde 10,2 iken nisan ayýnda yüzde 10,3'e çýktý. Ýþsizlik oranlarý, geçen yýlýn ayný döneminde Euro Bölgesi'nde yüzde 9,9 ve AB'de yüzde 9,5 seviyesindeydi. Eurostat, son bir ayda iþsizlerin sayýsýnýn Euro Bölgesi'nde 110 bin ve AB genelinde 102 bin arttýðýný duyurdu. Nisan ayý itibariyle 17 milyon 405 bini Euro Bölgesi'nde olmak üzere AB'de 24 milyon 667 Brüksel sokaklarýnda dilenciler... bin iþsiz bulunduðu bildirildi. Avrupa'da artan iþsizlik en çok gençleri olumsuz etkilerken 25 yaþtan küçüklerde iþsizlik oranýnýn Euro Bölgesi'nde yüzde 22,2 ve AB'de yüzde 22,4'e ulaþtýðý belirtildi. AB üyeleri arasýnda en yüksek iþsizlik oranlarý yüzde 24,3'le Ýspanya, yüzde 21,7'yle Yunanistan, yüzde 15,2'yle Portekiz ve Letonya ve yüzde 14,2'yle Ýrlanda'da kaydedildi. Nisan ayý itibariyle iþsizlik oranlarý AB'nin büyük ekonomilerinden Almanya'da yüzde 5,4, Ýngiltere'de yüzde 8,1, Fransa ve Ýtalya'da yüzde 10,2 oldu. SATILIK PUAN mücahit puaný satýlýktýr MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: SATILIK EV Kozanköy'de 3+1 müstakil bahçeli ev TL. Tel: ATÝNA'DA ÜÇ GÖÇMEN BIÇAKLANDI Yunanistan'da, aþýrý saðcý gruplar tarafýndan yabancýlara karþý yapýlan saldýrýlarýn endiþe verici boyutlara ulaþtýðý baþkent Atina'da, biri Arnavut ikisi Polonyalý üç göçmen saldýrýya uðradý. Neos Kozmos semtinde dün akþam saatlerinde meydana gelen iki ayrý olayda, Dimoktonos caddesinde 40 yaþýndaki bir Arnavut, baþlarýnda kask bulunan bir grubun býçaklý saldýrýsýna uðradý. Görgü tanýklarýnýn ifadelerine göre, ayný Satýlýk 2 aylýk erkek Chihuahua (Þivava) yavrusu Tel: ARANIYOR Tarla sulama iþinden anlayan, traktör kullanabilen eleman aranýyor Tel: grup daha sonra Kalliroi caddesinde iki Polonyalýya saldýrdý. Saldýrýlarda yaralanan üç göçmen Evangelizmos Hastanesi'nde tedavi altýna alýnýrken, Polonyalý göçmenlerden birinin durumunun aðýr olduðu bildirildi. Atina'da, dün ve önceki gün de biri Pakistanlý, diðeri Bangladeþli iki göçmen aþýrý saðcý Altýn Þafak örgütü üyesi olduðu tahmin edilen saldýrganlar tarafýndan býçaklý saldýrýya uðramýþtý. SATILIK TRAKTÖR 98 model 285 lik Masey Ferguson. Tel: BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum. Tel: AYZER EMLAK SATILIK Gönyeli'de metrekare 1. kat Türk malý daire, çok acil Stg. Yenikent Levent Sitesi'nde zemin kat, bahçeli, Türk malý, çok acil Stg. Kýzýlbaþ'ta 3+1 yeni, Türk malý daire Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 ve 2+1, 1. kat full tadilatlý daireler Stg. KÝRALIK Dumlupýnar da 3+1 full eþyalý daire. K.Kaymaklý da 2+1 full eþyalý klimalý daire. Göçmenköy'de kat full eþyalý lüks daire K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat lüks daire K. Kaymaklý'da Reis arkasý 2+1 eþyalý daire Ortaköy'de 3+1 full eþyalý daire Yenikent'te 2+1 full eþyalý daire 800 TL Gönyeli'de 2 adet 1+1 daire / Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel:

16 Hulk, Chelsea yolunda Premier Lig'in güçlü takýmlarýndan Chelsea, Porto'nun Brezilyalý yýldýzý Hulk'un transferini bitirmek üzere çalýþmalarýný sürdürüyor. Þampiyonlar Ligi'nde tarihinin ilk þampiyonluðunu kazanan Chelsea, transfere hýzlý girdi. Giderek yaþlanan kadroyu gençleþtirmek için harekete geçen Roman Abramoviç, ilk olarak, Belçikalý yýldýz eden Hazard'ý kadrosuna kattý. Yükselme 1. Ligi'nde play-off/out maçlarý baþlýyor Heyecan devam edecek Telsim 2. Ligi'ne yükselecek son takýmý belirleyecek olan play-off ve play-out grup maçlarý bugün baþlýyor... Yükselme 1.Lig Doðu ve Batý Gruplarýnda "Lig Grubu" maçlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan "Play-Off ve Play-Out Gruplarý" maçlarý Haziran'da oynanýyor. Play-Off Grubu: Yükselme 1.Lig Doðu ve Batý Grubunda þampiyonlarýn belli olmasýndan sonra Telsim 2.Lig'e yükselecek son takýmýn belirleneceði "Play-Off Gruplarý" maçlarýna her iki grupta da 4'er takým mücadele verecek. Yükselme 1.Lig Doðu Grubunu 2. sýrada tamamlayan Ýncirli (3) puanla, 3.üncü sýrada tamamlayan Ötüken (2) puanla, 4. sýrada tamamlayan Çayönü (1) puanla ve 5. tamamlayan Civisil (0) puanla baþlayacak.0 Yükselme 1.Lig Batý Grubunu 2. sýrada Okullarýmýz Türkiye'de baþarýlý Türkiye Okullararasý Atletizm Birinciliði'nde ortaokul erkeklerde iki okulumuzdan baþarý geldi Eskiþehir'de gerçekleþtirilen Ýlkokul, Ortaokul ve Liselerarasý Atletizm Birinciliði'nde tek kürsüye çýkan takým Yakýn Doðu Koleji orta erkek takýmý oldu. tamamlayan Ortaköy (3) puanla, 3. sýrada tamamlayan Zümrütköy (2) puanla, 4. sýrada tamamlayan Yýlmazköy (1) puanla ve 5. tamamlayan Kozan (0) puanla baþlayarak grup liderliði elde etme þansý yakalacak ve Play-Off finalinde yer alarak Telsim 2.Lig'e çýkacak son takým olmak için mücadele verecekler. Play-Out Grubu Yükselme 1.Lig Doðu ve Batý Gruplarýnda "Lig Grubu" müsabakalarýnda Doðu grubunu sonuncu tamamlayan Ergazi ve bir alt lige düþürülen Akçay sezonunda Yükselme 2.Lig'de yer alacak. Yükselme 1.Lig Doðu ve Batý Gruplarýndan düþecek son takýmlarýn belirleneceði "Play- Out Gruplarýna" kalan takýmlar ise sýrasýyla þu puanlarla baþlayacak. Yükselme 1.Lig Doðu Grubunu 6. sýrada tamamlayan Paþaköy (3) puanla, 7. sýrada tamamlayan Beyarmudu (2) puanla, 8. sýrada Ortaokul erkeklerde yer alan iki okulumuzdan Yakýn Doðu Koleji güçlü rakiplerini geride býrakarak 572 puanla Türkiye ikinciliðini alarak kürsüye çýktý. Bu arada ilk günü ikinci sýrada tamamlayan diðer temsilcimiz Oðuz Veli Ortaokulu ise ikinci gün baþarýlý olamadý ve 539 puanla beþinci sýrayý alabildi. Yýldýz kýzlarda ise Canbulat Özgürlük Ortaokulu 436 puanla Türkiye yedincisi oldu. Ýlkokullararasý Atletizm Birinciliði'nde ise takýmlarýmýz dereceye giremediler. Kýzlarda tamamlayan Alaniçi (1) puanla ve 9. tamamlayan Bahçeli (0) puanla baþlayacak. Yükselme 1.Lig Batý Grubunu 6. sýrada tamamlayan Karaoðlanoðlu(3) puanla, 7. sýrada tamamlayan Minareliköy (2) puanla, 8. sýrada tamamlayan Gayretköy (1) puanla ve 9. tamamlayan Dikmengücü (0) puanla baþlayarak grup sonuncusu olmamak ve Yükselme 2.Lig 'e düþmemek için mücadele verecekler. Günün maç programý Doðu Grubu Play-off Ötüken-Civisi, Çayönü-Ýncirli Doðu Grubu Play-out Paþaköy-Alaniçi, Beyarmudu-Bahçeli Batý Grubu Play-off Ortaköy-Yýlmazköy, Zümrütköy-Kozan Batý Grubu Play-out Karaoðlanoðlu-Gayretköy, Minareliköy- Dikmen Gücü 23 Nisan Ýlkokulu 3032 puanla Türkiye onuncusu olurken, erkeklerde ise Yakýn Doðu Ýlkokulu da 3099 puanla on ikinci olabildi. Liselerarasý Atletizm Þampiyonasý'nda Kurtuluþ Lisesi Kýz ve Erkek Atletizm Takýmlarý Eskiþehir'de yapýlan Türkiye Þampiyonasý'nda baþarýlý olamadýlar. Eskiþehir'de iki gün süren þampiyona sonunda Kurtuluþ Lisesi Kýz Takýmý Türkiye 6'ncýsý olurken, erkek takýmý Türkiye 5'ncisi oldu. Klasikler yollara dökülecek Kuzey Kýbrýs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü sezonun 3. Yarýþý olan II. Lefkoþa Klasik Otomobil Rallisini bugün gerçekleþtiriyor. Saat 17:00'de Lefkoþa'daki Selimiye Meydanýndan verilecek startla baþlayacak yarýþ, saat sularýndan Gönyeli'deki Baraj Restaurant'ta son bulacak. Yarýþýn bitiminin ardýndan yenilecek akþam yemeðine müteakip ödül törenine geçilip etkinlik sona erecek. Birçok yeni klasik araba meraklýsýnýn yaný sýra KKTC'nin önemli simalarýnda rallide boy gösterecek. Ralliye 40'dan fazla aracýn katýlmasý beklenirken, Kulüp Baþkaný Tamer Konat yaptýðý açýklamada haziran ayý içerisinde 1 yarýþýn daha yapýlacaðý ve hazýrlýklarýn baþladýðýný belirtti. Kýbrýs Türk Klasik Otomobil Derneði'nin Organize edeceði Anadolu Sigorta 2. Klasik Otomobil Rallisi de bugün yapýlacak. Klasik Otomobil Derneði'nin 2012 Ralli Þampiyonasýnýn ikinci yarýþý olacak olan ralli saat 16:00'da Dereboyu Pronto Resteurant önünde start alacak. Toplam 100 km parkurda dört sabit hýz testinden geçecek olan klasikçiler yine bugün saat 19:30'da finiþe gelecek. Bu yýl klasik otomobillere ilginin fazla olmasýndan dolayý yarýþa ilginin fazla olmasý bekleniyor. Antalya'da Büyükler Hafta Sonu Tenis Turnuvasýnda Kemal 2'nci maçýný da kazandý Kemal finale doðru Kemal Türker Antalya'daki turnuvanýn ikinci maçýnda rakibini 6-1 ve 6-0'lýk skorlarla maðlup ederek þampiyonluk iddiasýný sürdürdü Baþarýlý tenisçimiz Kemal Türker, Antalya'da devam etmekte olan büyükler hafta sonu turnuvasýnda ikini karþýlaþmasýný da zorlanmadan kazandý. 30 Mayýs - 3 Haziran 2012 tarihleri arasýnda, Antalya'daki Akdeniz Tenis Spor Kulübü kortlarýnda düzenlenen turnuvanýn ikinci turunda ENKA Spor Kulübü tenisçisi Furkan Fidan ile karþýlaþan milli tenisçimiz karþýlaþmayý 6-1 ve 6-0'lýk skorlarla kazandý. Kemal Türker'in bugün karþýlaþacaðý Eray Furkan Senna'yý maðlup etmesi halinde yarýn turnuvada final oynama þansý elde edecek. Lefkosa Þehir Kulübü antrenörü Tuncel Türker, Kemal'in iyi bir turnuva çýkardýðýný ve bu turnuva'da iyi bir derece alacaðýna inandýðýný söyledi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4489 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4489 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tokay ile Emirkaný hapiste, ancak "asýl suçlular dýþarýda" diyor Ýrsen Küçük... Tabii dýþarýda... Hala hesabýný temizleyemediðimiz 366 usulsüz istihdamý yapanlar ne zaman cezalandýrýlacak acaba? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com Belediyede ne kefen, ne de mezar taþýna isim yazacak boya kalmadý mý? O halde biz de kefen ve boya tedarik edilene kadar ölümümüzü erteleriz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2012 Cuma YIL: 11

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Kasým 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4700 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan, "Þehit cenazesi görmek istemiyoruz" diyen vatandaþa "Askerlik yan gelip yatma yeri deðildir " demiþti... "Yan gelip yatmadýk" diyen Eroðlu, Tayyip'in askeri mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3897 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Aðustos 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3897 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tarihte eþi benzeri görülmeyen bir olaya tanýk oldu dünya... Asil Nadir gibi kendi isteðiyle adalete teslim olan ve adalet arayan baþka bir örnek yok! Ama Ýngiliz ipiyle kuyuya inilmez ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

GERÇEÐÝN TA KENDÝSÝ... Ülker Fahri. Saðlýk Bakanlýðý Müdürü'nden velilere yanýt... Bakanlýk önünde bordro yaktýlar

GERÇEÐÝN TA KENDÝSÝ... Ülker Fahri. Saðlýk Bakanlýðý Müdürü'nden velilere yanýt... Bakanlýk önünde bordro yaktýlar Eylemciler dün bakanlýk önünde bordrolarý yaktý... Bordro yakmayý akýl edemeyen budistler ise hep kendi kendilerini yakarlar. Hükümet ise daha açýkgöz... Hep kýna yakar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

İÇİNDEKİLER. A. Bülent Gürel (Üsküdar Hakimi) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları OLAYLAR TBB Olağan Genel Kurulu Toplandı Baro Genel Kurulu Toplantısı Başkanın Açış Konuşması ve Kararlar Anayasa Mahkemesi Madenler Hakkındaki Yasanın İptali İstemini Reddetti Vergiler Temyiz Komisyonu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ekim 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4664 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ekim 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4664 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs Cumhuriyeti 16 Aðustos 1960'ta kuruldu, ama Rum tarafý 1 Ekim'de kutluyor nedense... Yaya kaldýlar bu iþte de... Kamil Hür onlarý çoktan geçti! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ekim 2014 Perþembe

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3918 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT FALCI KADIN... "Mazi kalbimde bir yara" derler... Ama "Geçmiþe mazi, geleceðe gazi" diyenler de var. Veya kýsaca "Dün dündür, bugün de bugün"... Tükürdüðünü yalamasýný bilmeyenler bu sýnýfý hiç geçer mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı