Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140"

Transkript

1 Teknik veriler KOC numarasý Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý Kullaným kýlavuzu Çalýþma ortamý sýcaklýðý: isletmede 0 C - 50 C depoda - 20 C - 60 C Ortam baðýl nem oraný 0-90 %, yoðuþmasýz irt 30 Elektrik güvenlik derecesi IP 00 Boyutlarý (Genizlik x Yükseklik x Desinlik) 175 x 90 x 35 mm Programlarý: günlik ayarlý program sayýsý 7 haftada program kontrol noktasý 70 ayar aralýðý her 10 dakikada bir programda kumanda edilen unsurlar kulluaným suyu tesisatý Galisma sýcaklýk ayar: Ayar aþaðýdaki noktalar baðlýer : oda sýcaklýðý dýþ hava sýcaklýðý oda sýcaklýðý ve diz hava sýcaklýðýna Ayar aralýðý 10 C - 30 C En küçük ayar deðeri 0,5 C Program üzerinden dijital ayarlanýr Manuel ayarlar analog A /2002

2 A b temperature adjustment knob Temperaturwahlschalter bouton de réglage de la température manopola di regolazione della temperatura Temperatur indstillingsknap sýcaklýk ayar düðmesi IRT 30 un ayarlarý B scaklk ayar d mesi ayarlanan scakln geáici ayarlanan scakl geáici olarak d r lmesi olarak arttrmak c d e f g h i temporarily reduce the program-temperature Programmtemperatur vorübergehend erniedrigen abaisser temporairement la température du programme riduzione temporanea della temperatura programmata Midlertidig sænkning af programtemperatur ayarlanan sýcaklýðýn geçici olarak düþürülmesi temporarily raise the program-temperature Programmtemperatur vorübergehend erhöhen augmenter temporairement la température du programme aumento temporaneo della temperatura programmata Midlertidig forøgelse af programtemperatur ayarlanan sýcaklýðý geçici olarak arttýrýlmasý adjustable program knob Programmwahlschalter bouton de réglage du programme tasto di programmazione Programdrejeknap Program ayar düðmesi day Tag jour giorno Dag gün time Zeit Heure ora Tid saat temperature Temperatur température temperatura Temperatur sýcaklýk vacation Urlaub vacances vacanze Ferie tatil Merkezi ýsýtma menüsü ECO sýcaklýðý Isýtmanýn öne alýnmasý Galiþma sekli Tesisatýn cinsi Kazan eðrisi referans noktasý Min. cihazi sýcaklýðý Oda etkisi Min. gidis su sýcaklýðý Kullaným suyu menüsü Kullaným suyu óncelik Kullaným suyu ýsýtmaya son verilmesinin ertelenmesi Konfigürasyon ayarlarý PID numarasý Program hýzýnýn düzeltilmesi Sýcaklýk yükselmesi Minimum/Maksim ayarlar 10 / 25 EVET / HAYÝR RR / WA / WARTC 1/2/3/4/doðru deðil 10 / / 90 0 / 10 0 / / / 2 / 3-99 / 99 SLO/FAST (hýzlý yavaþ) Fabrika ayarlar 16 C EVET RR doðru deðil bakýnýz tablo A 10 C 30 min. 30 min. 1 0 FAST Sizin ayarlarýnýz (servisinkiler) (Bakýnýz bölüm 6.2) (Bakýnýz bölüm 7.2) (Bakýnýz bölüm 8.1) j insert Einfügen insérer inserire Indføring eklemek 1) remove Löschen effacer Slet silmek Diðer ayarlar Kazan suyu Isýtýcý EIN/AUS/AUTO (açýk/kapalý/otomatik) EIN/AUS/AUTO EIN EIN (Bakýnýz bölüm 4.6) 1! heating Heizung chauffage riscaldamento Opvarmning ýsýtma hot water Brauchwasser eau chaude acqua calda Varmt vand kullaným sýcak suyu (boyler) 1# menu Menü menu menu Menu menü Otomatik program Pazartesi Cuma Cumartesi Pazar RR/WARTC 21 C 19 C 21 C ECO 21 C ECO WA (Bakýnýz bölüm 4.5) g n saat scaklk tatil eklemek silmek Program ayar d mesi Tablo A Deðiþik tesisat türleri için standart ayarlar Tesisat türü referans noktasý azami ön sýcaklýk mekan etkisi stma scak sarf suyu men 1. Radyatör 20 C 75 C 6 2. Konvektörler 40 C 90 C 8 3. Termostatik vana 30 C 80 C 0 4. Sadece yerden ýsýtma (radyatör ve konvektörsüz) 20 C 50 C 4

3 IRT30_Turks.qxd :21 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Önsöz 2 2. Emniyet tedbirleri 2 3. Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý Giriþ Size uygun sicaklik düzenleyme türürün seçimi Kumanda elemanlarý Ekranda görünen bilgiler 8 4. Cihazýn kumandasý - çalýstýrýlmasý Genel Oda sýcaklýðýnýn ayarlanmasý Saat ve Gün ayarýnýn yapýlmasý Programlar Kendi programýnýz Özel iþlevler IRT 30 un montajý Montaj Panelin test edilmesi Ecomatic panel ayarlanmasý Sýcaklýk ayarýnýn yapýlmasý Sýcaklýk ayarlama istensýnýn seçimi Zentralheizung (merkezi ýsýtma) menüsü Kullaným suyu terbitatýnýn ayarlanmasý Ayarlarýn kontrolü ve/veya deðiþtirilmesi Brauchwasser (kullaným suyu) menüsü IRT 30 panelin konfigürasyon ve kalibrasyonu Konfigürasyonun uyarlanmasý Kalibrasyon Kazanýn hatalar ve gösterge kodlarý Hatalar Kazan kodu göstergesi Kullaným kavramlar listesi Alfabetik endeks 45 Teknik veriler IRT 30.2 cihazýnýzýn ayarlarý Ýçindekiler - 1

4 IRT30_Turks.qxd :21 Page 2 1. Önsöz Bu kullanma kýlavuzu iki bölüme ayrýlmýþtýr: Müþteriye yönelik kullaným kýlavuzu (bölüm 1 4), Montaj talimatý (bölüm 5 9). Bunun dýþýnda bu kullaným kýlavuzunda kullanýlan kavramlarýn bir listesi de mevcuttur (bölüm 10). Bu liste günlük yaþamda sýk kullanýlmayan kelimeleri içermektedir. Ayrýca, belirli konularý çabuk bulmanýzý kolaylaþtýrmak için, el kitabýna bir alfabetik indeks i eklenmiþtir (bölüm 11). Kullaným talimatýný okuduktan sonra IRT 30 Ecomatic panelýný kullanabilecek bilgiyi edinmiþ olacaksýnýz. Belirlediðiniz zamanda istediðiniz sýcaklýðý saðlayacak programý kendiniz ayarlayabileceksiniz. Bu el kitabý hazýrlanýrken, þu sorunun cevaplandýrýlmasý esas alýnmýþtý: IRT Ecomatic panelý kullanabilmek için hangi bilgilere ihtiyacýnýz olacaktýr?. Teknik konular için yetkili servise yönelik el kitabýna baþvurmanýzý rica ederiz. Kullaným kýlavuzunun bu bölümünde de montaj ile ilgili bilgi bulabilirsiniz. IRT 30 panelinin ayarý servisin görevidir. Olasý sorunlar ile ilgili bilgileri 9. Bölümde bulabilirsiniz. Bu konuda yetkili bayi ye de danýþabilirsiniz. 2. Emniyet tedbirleri Paneli hiçbir zaman sökmeyin ve bir yere düþürmeyin. Panelin içinde hassas elektronik elemanlar ve sensörler bulunur. Yüksek sýcaklýklar, nemli ve tozlu ortamlar oluþmamasý için önlem alýn. Temizleme amacýyla sývý veya temizleme maddesi kullanmayýn, elektrik kaçaðý meydana gelebilir veya panel diðer bir zarar görebilir. Asýl montaj iþlemine baþlamadan önce merkezi ýsýtma kazanýnýn elektrik baðlantýsýný kesin. Kazanda elektriðin gerçekten kesilmiþ olduðunu kontrol edin. 2 - Önsöz

5 IRT30_Turks.qxd :21 Page 3 3. Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý 3.1 Giriþ IRT 30 Ecomatic panel özellikle UBA-4000 üniversal otomatik brülörlü kazanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Panel duvara monte edilir ve kazanýn elektrik baðlantýsýndan beslenir. Böylece panelin pile ihtiyacý yoktur. Bir bilgisayar programý vasýtasýyla sürekli olarak termostat ve kazan arasýnda bir veri alýþ veriþi saðlanmýþtýr. Bu veriler panelin kazana aþaðýdaki konularda gerekli bilgileri aktarmasýný saðlarlar: evinizin rahat edeceðiniz þekilde ýsýtýlmasý, boylere zamanýnda sýcak su temin edilmesi, enerjinin olabildiðince ekonomik tüketimi. IRT 30-Panel haftada 70 e kadar kontrol noktasý ile programlanabilir. Bunun dýþýnda istediðiniz program noktalarýný deðiþtirebilir, iptal edebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz. Program noktasý Program noktalarý panelinizda, sýcaklýk deðiþikliði uygulanmasýný istediðiniz zamanlarý belirten ayarlardýr. Bu amaç için deðiþiklik istediðiniz zamaný ve sýcaklýðý programa girersiniz (bölüm 4.4 te bu konu etraflýca anlatýlmaktadýr). Bu suretle evinizdeki sýcaklýðýn düzenlenmesini deðiþen koþullara ve ihtiyaçlarýnýza göre farklýlaþtýrmanýz mümkün olmaktadýr. IRT 30 paneli üç tür sýcaklýk ayarý düzenlemesi yapacak þekilde tasarlanmýþtýr: iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol, dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrol, nem diz hem de iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol. IRT 30 un ayarýnýn çýkýþ noktasý sizin ihtiyaçlarýnýza uygun olacak ayarýn yapýlmasýdýr. Bundan dolayý aþaðýdaki bölümde bu sýcaklýk ayar türleri açýklanmaktadýr. Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý - 3

6 IRT30_Turks.qxd :21 Page Size uygun sýcaklýk düzenleme türünün seçimi Bölüm 3.1 de IRT 30 cihazýnýn tasarlanmasýna esas teþkil eden üç tür sýcaklýk ayar yönteminden söz edilmiþti: iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrolü, dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrolü, nem diz hem de iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrolü. Son iki þýk için, dýþ duvarlardan birine bir diz hava duyar elemanýnýn (dýþ ortam sýcaklýðýný algýlayýp bu bilgiyi kazana aktaran bir aygýt) takýlmasý gereklidir. Ayný dýþ duvarýn doðrudan güneþ ýþýný etkisinde olmamasý gerekir. Ayrýca dýþ hava sensörünün olduðu yerde yeterli hava sirkülasyonu saðlanmalýdýt. Iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol En basit düzenleme yöntemini teþkil eder. Bu suretle yüksek konforlu ve etkin bir sonuç elde edilebilir. Bu yöntemle çalýþan bir tesisatýn kurulduðu evin belirli koþullara uygun olmasý gerekir. Örneðin evinizdeki bir odanýn sýcaklýðý diðer odalar için de uygun olmalýdýr. Bu odada þöminenin sürekli yakýlmasý veya dýþ kapý ve pencerelerin sýklýkla açýlmasý mümkün deðildir. Bu iþlevi gören odalara referans odasý denir. Referans odasý Referans odasý kavramý tüm ev için geçerli olabilen sýcaklýðýn ölçüleceði bir oda, örneðin oturma odasý için kullanýlýr. Buradaki sýcaklýðýn evin diðer bölümlerinde de (mutfak, yatak odasý) geçerli olduðu varsayýlýr. Bunun dýþýnda evin belli bir bölümünün referans odasý olarak kabul edilmesinin bir nedeni de zamanýn çoðunun orada geçirilmesidir. Dolayýsýyla bu odada yapýlan uygun bir sýcaklýk ayarý önem taþýr. Diðer odalarda sýcaklýðýn daha düþük veya yüksek olmasý kabul edilebilir. 4 - Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý

7 IRT30_Turks.qxd :21 Page 5 Oda sýcaklýðý düzenlemesi nedir? IRT 30 panel takýlý olduðu odanýn sýcaklýðýný sürekli olarak ölçer. Ölçülen sýcaklýk ayarlanmýþ olan sýcaklýkla (istenen sýcaklýk) kýyaslanýr. IRT 30 bu verilere göre istenilen sýcaklýðýn saðlanmasý ve sürdürülmesi için ýsýtma suyunun kazan tarafýndan ne miktarda ýsýtýlmasý gerektiðini belirler. Kazanýn gerektiðinden fazla ýsýtmamasý için olduðunca düþük bir ýsýtma suyu sýcaklýðý hesaplanýr. Kazan normal olarak düþük güç sarfýyla uzunca bir süre ýsýtabilir. Bu düzenleme sonucunda uygulamada sürekli sýcak ýsýtma suyu bulunur. Baþka bir odada kapalý olan bir radyatör vanasý açýldýðýnda oda kýsa süre zarfýnda ýsýtýlabilir. Iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol yöntemi hangi koþullarda tercih edilir? Ev sadece radyatörlerýe ýsýtýlýyorsa. Iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol hangi koþullarda uygun deðildir? Evde IRT 30 un takýlacaðý uygun nitelikte bir referans odasýnýn bulunmadýðý hallerde. Yerden ýsýtma, hava lý ýsýtma sistemleri, fan coil ile ýsýtma yapýlan yerlerde bu yöntem uygun deðildir. Çoðu durumlarda iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol tercih edilecektir. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrol Bu kontrol kapsamýnda ýsýtma suyu sýcaklýðý dýþ ortam sýcaklýðýna ve IRT 30 üzerinde yapýlan belli ayarlara baðlýdýr. Referans odasý iþlevini görecek nitelikte bir yer olmadýðý hallerde bu yöntem uygulanýr. Ayrýca odalarýn sýcaklýðýnýn birbirlerinden farklý olmasý gereken binalarda da (huzurevi, ofisler vs) bu yöntem uygulanýr. Bu düzenlemenin uygulandýðý binalarýn odalarýndaki radyatörlerde termostatik vanalarýn bulunmasý gerekir. Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý - 5

8 IRT30_Turks.qxd :21 Page 6 Yerdenn ýsýtma yapýlan bir evin odasýnda büyük sýcaklýk farklýlýklarý olmamalýdýr. Ayrýca söz konusu ýsýtma sistemi ataleti yüksek, yavaþýcevap veren bir ýsýtma türüdür. Bu durumda en iyi seçim dýþ hava sýcaklýðýna baðlý bir kontroldür, zira kazanýn ýsýtma davranýþý sadece dýþ hava sýcaklýðýna baðlý olarak deðiþir ve yapýlan deðiþiklikler ani deðil, yavar etkili olur. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrol nedir? Kazanýnýn davranýþý, dýþ hava sýcaklýðý ve IRT 30 Ecomatic panel üzerinde önceden programlanmýþ ayarlara baðlý olarak oluþur. Dýþarýda hava soðudukça kazan daha fazla ýsýtacak ve kazan suyu sýcaklýðýný daha yüksek bir deðere getirecektir (önceden programlanan maksimum bir sýcaklýða kadar). Dýþarýda hava ýsýnýnca kazan daha az ýsýtacak ve kazan suyunu daha düþük bir dereceye ýsýtacaktýr (önceden programlanmýþ maksimum bir sýcaklýða kadar). Odalar ýsýtma suyunun sürekli pompalanmasýyla ýsýtýlýrlar. Isýtýlacak her odanýn sýcaklýðý termostatlý radyatör vanalarýyla. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý bir ayal lama hangi durumlarda tercih edilir? Evinizde referans odasý niteliðinde, sýcaklýk ayarý diðer odalar için de geçerli olabilecek bir oda olmamasý durumunda. Deðiþik odalardaki sýcaklýðýn farklý olmasýnýn istendiði durumlarda. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý bir düzenleme hangi durumlarda uygun deðildir? Eviniz yukarýda sayýlan koþullara uygun deðilse. Bu yöntem nispeten daha az ekonomiktir. Bundan dolayý sadece ilk yöntemi kullanýlmasýna imkan olmayan durumlarda kullanýlmasýný öneririz. 6 - Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý

9 IRT30_Turks.qxd :21 Page 7 Item ic nem diz hava sýcaklýðýna baðlý kontrol Esasýnda bu yöntem dýþ hava sýcaklýðýna baðlý düzenlemenin bir varyasyonudur. Bu düzenlemede kazan suyu sýcaklýðý evvela dýþ hava sýcaklýðýna ve IRT 30 üzerinde programlanan deðerlere göre ayarlanýr. Buna ekolsen IRT 30 sýcaklýðý takýlý olduðu odalarda ölçer. Bu veriler kazanýn çalýþmasýnda küçük düzeltmeler yaparak, ilgili odalarda seçilen sýcaklýðýn saðlanmasý için kullanýlýr. IRT 30 un takýlý olduðu odalarýn sýcaklýðý böylece bu panel tarafýndan belirlenmiþ olur. Diðer odalarýn sýcaklýðý ise radyatörlerýe rakýlan termostatik vanalar ile düzenlenir. Esas olarak ayný koþullarda ýahava sic. etkisit veya iç hava sic. etkisit olarak dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý düzenleme tercih edilebilir. Ancak evde referans olarak kullanýlacak, diðer odalarda istenen sýcaklýðý temsil eden bir oda bulunmalýdýr. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý iç hava sýcaklýðý etkili düzenleme nedir? Kaza suyu sýcaklýðý evvela dýþ ortam sýcaklýðýna ve IRT 30 üzerinýe programlanmýþ ayarlara baðlý olarak belirlenir. IRT 30 panelý ayrýca takýlý olduðu odalardaki sýcaklýðý da ölçer. IRT 30 ölçtüðü oda sýcaklýðýna (sýcaklýklarýna) göre otomatik olarak kazan suyu sýcaklýðýný yeniden ayarlar. Odalar kazan suyunun pompayla sirkulasyenu vasýtasýyla ýsýtýlýrlar. IRT 30 panel takýlý olduðu odanýn sýcaklýðýný belirler. Diðer odalarýn sýcaklýðý termostatlý radyatör vanalarý ile ayarlanýr. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý iç hava sýcaklýðý etkili kontrol hangi durumlarda tercih edilmelidir? Evinizde referans odasý niteliðinde bir yer olup her bir odanýn sýcaklýðýný kendiniz ayarlamak istediðiniz durumda. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý iç hava sýcaklýðý etkili kontrol hangi durumda uygun deðildir? Eviniz yukarýda sayýlan koþullara uygun deðilse. Bu yöntem nispeten daha az ekonomiktir. Bundan dolayý sadece ilk yöntemi kullanýlmasýna imkan olmayan durumlarda kullanýlmasýný öneririz. Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý - 7

10 IRT30_Turks.qxd :21 Page Kumanda elemanlarý IRT 30 a iki ayrý þekilde kumanda edilebilir (Bakýnýz katlý sayfa, çizim A ve çizim B): 1. Ön kapak kapalý iken (Çizim A) Bu durumda: sýcaklýk ayar düðmesiyle programlarý baþtan sona kadar gezip içindeki deðerleri yükselterek veya düþürerek istediðiniz sýcaklýðý ayarlayabilirsiniz veya, ile - tuþlarýyla belli bir programýn içindeyken sýcaklýðý geçici olarak deðiþtirebilirsiniz. 2. Ön kapak açýk durumda (çizim B) 10 kumanda elemaný vasýtasýyla. Bunlar: Programlarýn içinden geçerek deðerleri azaltma ve arttýrma olanaðý veren bir program ayar tuþu, Deðiþik ayarlarý (örneðin, zaman, gün, program vs. ayarlarý) yapabileceðiniz 9 adet tuþ. Kumanda elemanlarý tuþlara basarak ve düðmeler çevrilerek çalýþtýrýlýr: Deðerini ayarlamak istediðiniz iþleve ait tuþa basýn ve basýlý tutun. Ayný zamanda program ayar düðmesini saða doðru (saat yönünde) çevirerek deðerleri arttýrabilir veya. Sola doðru (saat yönünün aksine) çevirip deðerleri daha düzürebilir getirebilirsiniz. 4. Bölümde cihaza nasýl kumanda edileceði ayrintýk olarak anlatýlmaktadýr. 3.4 Ekranda görünen bilgiler Cihazýn ekranýnda sayý veya semboller vasýtasýyla panelin ve kazanýn çalýþmasý hakkýnda bilgi verilmektedir. Aþaðýdaki çizimde ekran, bütün sembolleriyle birlikte gösterilmektedir. Ayný yerde bu sembollerin anlamýný içeren bir liste de verilmiþtir. Þekil Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý

11 IRT30_Turks.qxd :21 Page 9 Kazan su ýsýtmýyor (Warmwasserversorgung AUS) Çalýþan program gösterilmektedir Kazan su ýsýtýyor (Warmwasserversorgung EIN) Kazan suyu seçilen program uyarýnca ýsýtýyor (Warmwasserversorgung AUTO) Kazan açýk (Heizkessel ist EIN) Oda sýcaklýk kumandasi faal Dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý düzenleme faal Otomatik yaz/kýþ programý (sadece bir dýþ sýcaklýk duyar elemaný olmasý halinde çalýþýr) Kazan kapalý (Heizkessel ist AUS) Otomatik yaz /kýþ programý (sadece bir dýþ sýcaklýk duyar elemaný olmasý halinde çalýþýr) Her bir kutu sembolü 0,5 C derece arttýrýldýðý veya düþürüldüðünü ifade eder Gece ayarý (ECO-konumu) Tatil programý Gösterge kodu. Kazan, olasý bir arýzayý gösterir Haftanýn günleri göstergesi (Pazartesi = 1, Salý = 2 Pazar = 7) Saat göstergesi Sýcaklýk göstergesi Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý - 9

12 IRT30_Turks.qxd :21 Page 10 Programlanýrken ekranda ge harfleri görünür. Normal durumda ise aþaðýdaki gösterge görülmektedir: Þekil 3-2 normal durumda ekran görüntüsü 4. Cihazýn kumandasý çalýþtýrýlmasý 4.1 Genel IRT 30 zaman ayarlý panelin doðru olarak çalýþtýrabilmeniz için önce elinizdeki kullaným kilavuzunu dikkatle okuyunuz. Zaman ayarlý panelin kullanýlmasý için gereken ayrintýlý bilgiyi montajý yapan servis nem da alabilirsiniz. Ýyice düþünülmüþ ýsýtma ve havalandýrma Programlarken aþýrý sýcaklýk farklarýndan ve hýzlý sýcaklýk deðiþikliliklerinden kaçýnýn (Gündüz ve gece sýcaklýklarý arasýndaki farklar tercihen 5 C den az olmalýdýr). Odalarý gece izlernesince fazla soðutmayýn (merkezi ýsýtma tesisatýnýz duvarlarý soðumuþ bir odayý yeniden ýsýtmak için daha uzun ve güç tüketerek çalýþmak zorundadýr). Evin içinde belli bir nem oranýný temin etmek için, odalarda bitki yetiþtirmeniz veya bir nemlendirici cihaz kullanmanýz önerilir. Uygun bir nem oraný evinizdeki havanýn niteliðine katkýda bulunur. Uygun bir þekilde havalandýrmayý çalýþtýrýn (kýsa süreli yüksek ayarda havalandýrmanýn enerji tüketimi uzun süre düþük ayarda havalandýrmaktan daha azdýr). Zaman ayarlý programlama IRT 30 un zaman ayarýný (gerektiðinde) doðru zamana ayarlarsanýz paneliniz istediðiniz zamanlara göre programlanýr (bakýnýz bölüm 4.3: zaman ayarýnýn yapýlmasý) Cihazýn kumandasý

13 IRT30_Turks.qxd :21 Page 11 Enerji beslemesi IRT 30 pil ile çalýþmaz, kazan baðlantýsý üzerinden elektrik ile beslenir. Elektrik kesintisi durumunda veya kazanýn elektrik baðlantýsýnýn kapatýlmasý halinde zaman ayarý 5 saat boyunca çalýþmaya devam eder. Girmiþ olduðunuz program hafýzada kalýr. Bakým IRT 30 u kuru bir bezle silerek temizleyin. Su veya temizlik maddeleriyle temas ettirmeyin: Toprak hattýnda kontak (risadevre) veya panelde baþka hasarlar oluþabilir. Manuel Dýþ hava sýcaklýðý Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrol yöntemine karar verirseniz (oda sýcaklýðý kompanzasyonu olsa da olmasa da) bir dýþ ortam sýcaklýðý duyar elemanýna ihtiyacýnýz olacaktýr. Dýþ hava sýcaklýðý duyar elemaný olmadan sadece oda sýcaklýðýna baðli kontrol yöntemini kullanabilirsiniz. 4.2 Oda sýcaklýðýnýn ayarlanmasý Þekil 4-1 Otomatik Þekil 4-2 Oda sýcaklýðýný iki türlü ayarlayabilirsiniz: 1. Manuel ayarlama: sýcaklýk ayar düðmesini istediðiniz dereceye getirin (bakýnýz þekil 4-1). Otomatik program devre dýþý kalýr. 2. Otomatik ayarlama: Sýcaklýk ayar düðmesinin çizgisini saat 6 konumuna getirin (AUTO konumu, bakýnýz þekil 4-2). iþaretine basarak sýcaklýðý arttýrýn (her dokunus 0.5 C arttýrýr, bakýnýz þekil 4-3). - iþaretine basarak sýcaklýðý düþürün. Geçerli olan program bu esnada devre dýþý kalmayýp sadece geçici olarak vermiç olduyermýz sýcaklýk ayarýna göre ayarlanýr. Bir sonraki program noktasýnda termostat yeniden nafizadaki programa göre çalýþmaya baþlar. Þekil 4-3 Cihazýn kumandasý - 11

14 IRT30_Turks.qxd :21 Page 12 Ekranda genellikle odanýn panataki ölçülen sýcaklýðý görünür, ayarlanan sýcaklýk görünmez. Ayarlanan sýcaklýðý okumak için kýsaca veya tuþuna basýn. Ayarlanan sýcaklýk 5 saniye kadar yanýp sönecektir. Bundan sonra yeriden ölçülen oda sýcaklýðý görünür. Panel dýþ hava sýcaklýðýna baðlý izletnieye ayarlanmýþtýr. Siz sýcaklýk ayar düðmesini AUTO konumundan çýkarýrsanýz, sistem nem oda sýcaklýðý nem de dýþ hava sýcaklýðýna baðlý çalýþacaktýr. Ekranda bu sýrada dýþ hava sýcaklýðýna baðlý düzenlemeyi ifade eden sembol yerine oda sýcaklýðý kompanzasyonlu dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý izletnieyi ifade eden sembol gözükecektir (bakýnýz sayfa 9) Saat ve gün ayarýnýn yapýlmasý Cihazýnýzýn düzgün çalýþmasý için cihaz saatini doðru olarak ayarlayýnýz. Zaman ayarýnýn girilmesi, sadece ekran normal konumda iken mümkün olur. 1. Ekranýn normal konumda olduðunu kontrol ediniz (bakýnýz þekil 3-2). O esnada programlama iþlemi yaptýðýnýz için durum böyle deðilse, 7 saniye ekranýn tekrar normal konuma geçmesini bekleyin. 2. Gün ayarý: Gün-tuþunu basýlý tutun. Gün sayýsýný program ayar düðmesi ni çeverevek ayarlayýn (Pazartesi = 1, Salý = 2, vs.). Gün-tuþunu býrakýn. 3. Saat ayarý: Saat-tuþunu basýlý tutun. Doðru saat ayarýný program ayar düðmesi ile girin. Saat-tuþunu býrakýn Cihazýn kumandasý

15 IRT30_Turks.qxd :21 Page Programlar Programlama sayesinde evinizdeki sýcaklýðýn ayarlanmasý bir hafta boyunca otomatik olarak IRT 30 tarafýndan düzenlenir. Bu yöntem program kontrol noktalarýyla çalýþýr. Belirlenmiþ zamanlarda program sýcaklýðý otomatik olarak girmiþ olduðunuz ayarlara göre deðiþecektir. Program kontrol noktalarý IRT uzakton týnado yordmý ile cihazinbir programa baðli çolisrazinda isteren sýcaklýk deðerinin ve bu sýcaklýk deðerinin istendiði zanarin ayavidir. Program noktalarýný görmek için program ayar tuþunu yavaþça çevirin, haftanýn gününü ifade eden sayýyý, zamaný ve sýcaklýðý her program noktasý için görebilirsiniz. Programý takip ederken ekranýn solunda yukarýda sürekli olarak bir saat sembolü görürsünüz. Programda ayar deðiþikliði yaptýðýnýzda bu saat yanýp sönmeye baþlar. IRT 30 standartlara uygun bir ayar programýna sahiptir. Bu program aþaðýda tarif edilmiþtir: Cihazýn kumandasý - 13

16 IRT30_Turks.qxd :21 Page 14 Ic hava sýcaklýðýna ve nem diz hem de ic hava sýcaklýðýna baðlý kontrol sýcaklýðýna baðlý isletne için. Pazartesinden cumaya kadar (Gün numaralarý 1den 5 e kadar) 17:00 de 21 C 19:00 de 19 C 17:00 de 21 C 23:00 de ECO Cumartesi ve Pazar (Gün numaralarý 6 ve 7) 18:00 de 21 C 23:00 de ECO Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý isletne için. Pazartesinden cumaya kadar (Gün numaralarý 1den 5 e kadar) 17:00 de :00 de :00 de :00 de Cumartesi ve Pazar (Gün numaralarý 6 ve 7) 18:00 de :00 de C 25 C C ECO 15 C ECO = Program noktasý = Pazartesinden Cumaya kadar = Cumartesi Pazar = Program noktasý = Pazartesinden Cumaya kadar = Cumartesi Pazar Bu program sýcaklýk ayarý AUTO konumunda iken faal duruma geçer (bakýnýz þekil 4.2). ECO gece ayarý esnasýndaki sýcaklýktýr (standart olarak 16 C ye ayarlanmýþtýr). Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrol sýcaklýk içermez, sadece nokta bazýnda düzenlenmiþ bir ölçeðe sahiptir. Bir nokta 0.5 C ile 2 C arasýnda bir sýcaklýk aralýðýný ifade eder. 0 C dan itibaren sayýlmaya baþlanýr. 0 standart oda sýcaklýðýna eþittir (20 C). Öyleyse: 1 eþittir C ve 1 eþittir C. 1 nokta 1 C anlamýna gelmez! 14 - Cihazýn kumandasý

17 IRT30_Turks.qxd :21 Page 15 Aþaðýdaki metinde sýcaklýk ayarýndan veya sýcaklýk deðiþikliðinden söz edilen yerlerde dýþ hava sýcaklýðýna baðlý isletmede nokta ölçeði kullanýmalýdýr. Bu her basamak için 0.5 nokta hesaplanarak yapýlýr. 4.5 Kendi programýnýz Otomatik bir program yerine kendi istediðiniz bir program programlayabilirsiniz. Bu þekilde günlük yaþantýnýza uygun bir program oluþturabilirsiniz. Her program noktasýnýn zaman ve sýcaklýk ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Ayrýca istediðiniz program noktalarýný devre dýþý býrakabilir veya yenilerini ilave edebilirsiniz. Program noktalarýnýn deðiþtirilmesi 1. Ekranýn normal konumda olup olmadýðýný kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. Program ayar düðmesi ile deðiþtirmek istediðiniz bir program noktasýna gelin. 3. Programýn çalýþacaðý saati deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýn: SAAT (zaman) -tuþuna basýn. Zaman ayarýný program ayar düðmesi ile deðiþtirin. SAAT-tuþunu býrakýn. 4. Sýcaklýk ayarýný deðiþtirmek için ise aþaðýdaki yolu izleyin: SÝCAKLÝK-tuþunu basýlý tutun. Sýcaklýðý program düðmesiyle deðiþtirin. SÝCAKLÝK-tuþunu býrakýn. Bir program noktasýný deðiþtirmiþ bulunuyorsunuz. Bir kaç saniye sonra ekranda yeniden ölçülen saat ve sýcaklýk görünür (normal konum). Cihazýn kumandasý - 15

18 IRT30_Turks.qxd :21 Page 16 Herhangi bir program noktasýnýn eklenmesi Programýnýzýn noktalarýný artýrmak istiyorsanýz aþaðýdaki yolu izleyin: 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. Program seçme þalterini çevirerek, deðiþtirme noktasýnýn görünmesini saðlayýn. 3. EKLEMEK-tuþuna basýp býrakýn GÜN-tuþuna basarak ayný zamanda program ayar düðmesini çevirmek suretiyle bir gün seçin. 5. GÜN-tuþunu býrakýn. 6. SAAT-tuþunu basýlý tutup ayný esnada program ayar düðmesini çevirerek bir zaman belirleyin. 7. SAAT-tuþunu býrakýn. 8. SÝCAKLÝK-tuþunu basýlý tutup ayný esnada program ayar düðmesini çevirerek bir sýcaklýk belirleyin. 9. SÝCAKLÝK-tuþunu býrakýn. Bir program noktasý eklemiþ bulunuyorsunuz Cihazýn kumandasý

19 IRT30_Turks.qxd :21 Page 17 Gerçek zamana program noktasý eklemek Gerçek zamana bir program noktasý ekleyebilirsiniz: 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. EKLEMEK-tuþunu basýlý tutun. 3. Ayný esnada program ayar düðmesini çevirerek sýcaklýðý deðiþtirin. Sýcaklýk göstergesi bu esnada yanýp sönecektir. 4. Ýstediðiniz sýcaklýðý ayarladýktan sonra EINFÜGEN-tuþunu býrakýn. Programýn faaliyete geçeceði zaman 10 dakikaya yuvarlanmýþ haliyle o an ki saattir. Bir program noktasýnýn silinmesi 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. Program ayar düðmesiyle silmek istediðiniz program bulun. 3. SILMEK-tuþunu basýlý tutun. Zaman ve sýcaklýk ile ilgili tüm rakamlarýn yerinde 8 görünecektir. Bunlar saðdan sola doðru hareket ederler. 4. Ekranda 8 rakamlarý tamamen silinene kadar bekleyin. 5. SILMEK-tuþunu býrakýn. Eðer bu tuþu 8 rakamlarý tamamen silinmeden býrakýrsanýz program noktasý silinmez. Bir önceki günün program noktalarýnýn kopyalanmasý Herhangi bir gün için girdiðiniz program noktalarýný ertesi gün de kullanmak isteyebilirsiniz. Bu suretle Salý gününün program noktalarýný çarþambaya, veya Pazar gününkileri Cihazýn kumandasý - 17

20 IRT30_Turks.qxd :21 Page 18 Pazartesiye kopyalamanýz mümkündür. Program noktalarýnýn kopyalanmasýnýn sadece art arda gelen günler için mümkün olduðuna dikkat etmenizi rica ederiz. (örneðin Cuma programýn Pazartesiye kopyalamak mümkün deðildir). 1. Ayný anda GÜN ve EKLEMEK-tuþlarýný basýlý tutun. 2. Program ayar düðmesini ekranýn alt orta kýsmýnda kopyalanmasýný istediðiniz günün numarasý görününceye kadar çevirin Kopyalama iþlemi ekranýn solundan saðýna doðru hareket eden bir çizgiyle ifade edilmektedir ( iki adým ). Ayarlar kopya edildiðinde gün numarasýndan önce 2 çizgi görünür. 3. GÜN ve EKLEMEK-tuþlarýný býrakýn. Fabrika programýna geri dönmek Ýstediðiniz zaman fabrika programlarýný yeniden çaðýrabilirsiniz. Böylelikle girdiðiniz tüm programlar silinecektir. 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. Ayný anda SAAT, EKLEMEK ve SILMEL-tuþlarýný basýlý tutun. Zaman ve sýcaklýk ile ilgili tüm rakamlarýn yerinde 8 görünecektir. Bunlar saðdan sola doðru hareket ederler. 3. Ekranda 8 rakamlarý tamamen silinene kadar bekleyin. 4. SAAT, EKLEMEK ve SILMEL-tuþlarýný býrakýn. Eðer bu tuþlarý 8 rakamlarý tamamen silinmeden býrakýrsanýz fabrika programlarý çaðýrýlmaz. Mevcut program geçerliliðini korur Cihazýn kumandasý

21 IRT30_Turks.qxd :21 Page Özel iþlevler O an ki kazan kodlarýnýn görünmesi - HEIZUNG-tuþuna kýsaca basýn Genelde sýcaklýðýn göründüðü yerde kazan kodu 3 saniye kadar görünecektir. Bu konuda bölüm 9.2 yi ve kazanýn montaj talimatýný da okuyunuz. Dýþ hava sýcaklýðýnýn gösterilmesi Cikazýnýz dýþ hava sýcaklýðýna baðlý izletmeye ayarlanmýþsa ekranda dýþ hava sýcaklýðýný görebilirsiniz. - Kýsaca MENÜ-tuþuna basýn. Dýþ hava sýcaklýðý 3 saniye kadar görünecektir. Tatil program ayarý Bu iþlevi kullanarak,girdiðiniz programý deðiþtirmeden belirleyeceðiniz bir süre için düþük. Sýcaklýk isletmesini seze bilirsiniz. Bu iþlev tatil programý olarak adlandýrýlýr. 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. TATIL-tuþunu basýlý tutun. 3. Program ayar düðmesi ile evde bulunmayacaðýnýz günlerin sayýsýný girin. Bu iþlemi yaptýðýnýz günü de tatil günlerine ilave edin (Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý isletma yönteminde ekranýn saðýnda ECO sembolü yerine 4.0 rakamlarý görünecektir). 4. TATIL-tuþunu býrakýn. 5. SICAKLIK-tuþunu basýlý tutun. 6. Program ayar düðmesiyle istediðiniz sýcaklýk ayarýný yapýn. 7. SICAKLIK-tuþunu býrakýn. Cihazýn kumandasý - 19

22 IRT30_Turks.qxd :21 Page 20 Ekranda göreceðiniz bavul sembolü tatil programýnýn ayarlandýðýný vedevrete olduðýnen ifade eder. Tatil programýnýn silinmesi Tatil programý iki þekilde silinebilir: 1. TATIL-tuþunu basýlý tutun. Program ayar düðmesiyle gün sayýsýný 0 a ayarlayýn. 2. SILMEK-tuþunu basýlý tutun sýcaklýk ile ilgili tüm rakamlarýn yerinde 8 görünecektir. Bunlar saðdan sola doðru hareket ederler. Ekranda 8 rakamlarý tamamen silinene kadar bekleyin. SILMEK-tuþunu býrakýn. Eðer bu tuþu 8 rakamlarý tamamen silinmede býrakýrsanýz programý silinmez. Isýtma devresi (radyatör v.b) Isýtma devresini ISITMA-tuþuyla açýp kapatabilirsiniz, dis hava sýcaklýðýna baðlý isletme yönteminde karar kýlmýþsanýz (kompanzasyonlu veya deðil) ýsýtma tertibatýnýzýn dýþ hava sýcaklýðý belli bir dereceye yükseldiðinde kapanmasýný saðlayabilirsiniz (otomatik yaz-kiç geçis ayarý). Bunun ayarlanmasý için izlenecek yol aþaðýda gösterilmiþtir: Sisteminiz oda sýcaklýðý na baðlý isletmeye ayarlý ise: 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. ISITMA-tuþunu basýlý tutun. Ekranda kazanýn o esnadaki durumu görünecektir ( = ein [açýk], = aus [kapalý]). Ayar standart olarak ein (açýk) konumdadýr Cihazýn kumandasý

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi!

GÖNKAR POSTASI EÐÝRDÝR KEMÝK HASTALIKLARI HASTANESÝ HASTANESÝ ÖZEL BATMAN UNIVERSAL HOSPITAL HÝJYENÝK PAKET KLÝMA CÝHAZI. Koruyucu Bakýmýn Önemi! GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Koruyucu Bakýmýn Önemi! ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 16 Nisan 2006 SAYI 16 YIL 6 Eðirdir Kemik Hastalýklarý

Detaylı