Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140"

Transkript

1 Teknik veriler KOC numarasý Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý Kullaným kýlavuzu Çalýþma ortamý sýcaklýðý: isletmede 0 C - 50 C depoda - 20 C - 60 C Ortam baðýl nem oraný 0-90 %, yoðuþmasýz irt 30 Elektrik güvenlik derecesi IP 00 Boyutlarý (Genizlik x Yükseklik x Desinlik) 175 x 90 x 35 mm Programlarý: günlik ayarlý program sayýsý 7 haftada program kontrol noktasý 70 ayar aralýðý her 10 dakikada bir programda kumanda edilen unsurlar kulluaným suyu tesisatý Galisma sýcaklýk ayar: Ayar aþaðýdaki noktalar baðlýer : oda sýcaklýðý dýþ hava sýcaklýðý oda sýcaklýðý ve diz hava sýcaklýðýna Ayar aralýðý 10 C - 30 C En küçük ayar deðeri 0,5 C Program üzerinden dijital ayarlanýr Manuel ayarlar analog A /2002

2 A b temperature adjustment knob Temperaturwahlschalter bouton de réglage de la température manopola di regolazione della temperatura Temperatur indstillingsknap sýcaklýk ayar düðmesi IRT 30 un ayarlarý B scaklk ayar d mesi ayarlanan scakln geáici ayarlanan scakl geáici olarak d r lmesi olarak arttrmak c d e f g h i temporarily reduce the program-temperature Programmtemperatur vorübergehend erniedrigen abaisser temporairement la température du programme riduzione temporanea della temperatura programmata Midlertidig sænkning af programtemperatur ayarlanan sýcaklýðýn geçici olarak düþürülmesi temporarily raise the program-temperature Programmtemperatur vorübergehend erhöhen augmenter temporairement la température du programme aumento temporaneo della temperatura programmata Midlertidig forøgelse af programtemperatur ayarlanan sýcaklýðý geçici olarak arttýrýlmasý adjustable program knob Programmwahlschalter bouton de réglage du programme tasto di programmazione Programdrejeknap Program ayar düðmesi day Tag jour giorno Dag gün time Zeit Heure ora Tid saat temperature Temperatur température temperatura Temperatur sýcaklýk vacation Urlaub vacances vacanze Ferie tatil Merkezi ýsýtma menüsü ECO sýcaklýðý Isýtmanýn öne alýnmasý Galiþma sekli Tesisatýn cinsi Kazan eðrisi referans noktasý Min. cihazi sýcaklýðý Oda etkisi Min. gidis su sýcaklýðý Kullaným suyu menüsü Kullaným suyu óncelik Kullaným suyu ýsýtmaya son verilmesinin ertelenmesi Konfigürasyon ayarlarý PID numarasý Program hýzýnýn düzeltilmesi Sýcaklýk yükselmesi Minimum/Maksim ayarlar 10 / 25 EVET / HAYÝR RR / WA / WARTC 1/2/3/4/doðru deðil 10 / / 90 0 / 10 0 / / / 2 / 3-99 / 99 SLO/FAST (hýzlý yavaþ) Fabrika ayarlar 16 C EVET RR doðru deðil bakýnýz tablo A 10 C 30 min. 30 min. 1 0 FAST Sizin ayarlarýnýz (servisinkiler) (Bakýnýz bölüm 6.2) (Bakýnýz bölüm 7.2) (Bakýnýz bölüm 8.1) j insert Einfügen insérer inserire Indføring eklemek 1) remove Löschen effacer Slet silmek Diðer ayarlar Kazan suyu Isýtýcý EIN/AUS/AUTO (açýk/kapalý/otomatik) EIN/AUS/AUTO EIN EIN (Bakýnýz bölüm 4.6) 1! heating Heizung chauffage riscaldamento Opvarmning ýsýtma hot water Brauchwasser eau chaude acqua calda Varmt vand kullaným sýcak suyu (boyler) 1# menu Menü menu menu Menu menü Otomatik program Pazartesi Cuma Cumartesi Pazar RR/WARTC 21 C 19 C 21 C ECO 21 C ECO WA (Bakýnýz bölüm 4.5) g n saat scaklk tatil eklemek silmek Program ayar d mesi Tablo A Deðiþik tesisat türleri için standart ayarlar Tesisat türü referans noktasý azami ön sýcaklýk mekan etkisi stma scak sarf suyu men 1. Radyatör 20 C 75 C 6 2. Konvektörler 40 C 90 C 8 3. Termostatik vana 30 C 80 C 0 4. Sadece yerden ýsýtma (radyatör ve konvektörsüz) 20 C 50 C 4

3 IRT30_Turks.qxd :21 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Önsöz 2 2. Emniyet tedbirleri 2 3. Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý Giriþ Size uygun sicaklik düzenleyme türürün seçimi Kumanda elemanlarý Ekranda görünen bilgiler 8 4. Cihazýn kumandasý - çalýstýrýlmasý Genel Oda sýcaklýðýnýn ayarlanmasý Saat ve Gün ayarýnýn yapýlmasý Programlar Kendi programýnýz Özel iþlevler IRT 30 un montajý Montaj Panelin test edilmesi Ecomatic panel ayarlanmasý Sýcaklýk ayarýnýn yapýlmasý Sýcaklýk ayarlama istensýnýn seçimi Zentralheizung (merkezi ýsýtma) menüsü Kullaným suyu terbitatýnýn ayarlanmasý Ayarlarýn kontrolü ve/veya deðiþtirilmesi Brauchwasser (kullaným suyu) menüsü IRT 30 panelin konfigürasyon ve kalibrasyonu Konfigürasyonun uyarlanmasý Kalibrasyon Kazanýn hatalar ve gösterge kodlarý Hatalar Kazan kodu göstergesi Kullaným kavramlar listesi Alfabetik endeks 45 Teknik veriler IRT 30.2 cihazýnýzýn ayarlarý Ýçindekiler - 1

4 IRT30_Turks.qxd :21 Page 2 1. Önsöz Bu kullanma kýlavuzu iki bölüme ayrýlmýþtýr: Müþteriye yönelik kullaným kýlavuzu (bölüm 1 4), Montaj talimatý (bölüm 5 9). Bunun dýþýnda bu kullaným kýlavuzunda kullanýlan kavramlarýn bir listesi de mevcuttur (bölüm 10). Bu liste günlük yaþamda sýk kullanýlmayan kelimeleri içermektedir. Ayrýca, belirli konularý çabuk bulmanýzý kolaylaþtýrmak için, el kitabýna bir alfabetik indeks i eklenmiþtir (bölüm 11). Kullaným talimatýný okuduktan sonra IRT 30 Ecomatic panelýný kullanabilecek bilgiyi edinmiþ olacaksýnýz. Belirlediðiniz zamanda istediðiniz sýcaklýðý saðlayacak programý kendiniz ayarlayabileceksiniz. Bu el kitabý hazýrlanýrken, þu sorunun cevaplandýrýlmasý esas alýnmýþtý: IRT Ecomatic panelý kullanabilmek için hangi bilgilere ihtiyacýnýz olacaktýr?. Teknik konular için yetkili servise yönelik el kitabýna baþvurmanýzý rica ederiz. Kullaným kýlavuzunun bu bölümünde de montaj ile ilgili bilgi bulabilirsiniz. IRT 30 panelinin ayarý servisin görevidir. Olasý sorunlar ile ilgili bilgileri 9. Bölümde bulabilirsiniz. Bu konuda yetkili bayi ye de danýþabilirsiniz. 2. Emniyet tedbirleri Paneli hiçbir zaman sökmeyin ve bir yere düþürmeyin. Panelin içinde hassas elektronik elemanlar ve sensörler bulunur. Yüksek sýcaklýklar, nemli ve tozlu ortamlar oluþmamasý için önlem alýn. Temizleme amacýyla sývý veya temizleme maddesi kullanmayýn, elektrik kaçaðý meydana gelebilir veya panel diðer bir zarar görebilir. Asýl montaj iþlemine baþlamadan önce merkezi ýsýtma kazanýnýn elektrik baðlantýsýný kesin. Kazanda elektriðin gerçekten kesilmiþ olduðunu kontrol edin. 2 - Önsöz

5 IRT30_Turks.qxd :21 Page 3 3. Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý 3.1 Giriþ IRT 30 Ecomatic panel özellikle UBA-4000 üniversal otomatik brülörlü kazanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Panel duvara monte edilir ve kazanýn elektrik baðlantýsýndan beslenir. Böylece panelin pile ihtiyacý yoktur. Bir bilgisayar programý vasýtasýyla sürekli olarak termostat ve kazan arasýnda bir veri alýþ veriþi saðlanmýþtýr. Bu veriler panelin kazana aþaðýdaki konularda gerekli bilgileri aktarmasýný saðlarlar: evinizin rahat edeceðiniz þekilde ýsýtýlmasý, boylere zamanýnda sýcak su temin edilmesi, enerjinin olabildiðince ekonomik tüketimi. IRT 30-Panel haftada 70 e kadar kontrol noktasý ile programlanabilir. Bunun dýþýnda istediðiniz program noktalarýný deðiþtirebilir, iptal edebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz. Program noktasý Program noktalarý panelinizda, sýcaklýk deðiþikliði uygulanmasýný istediðiniz zamanlarý belirten ayarlardýr. Bu amaç için deðiþiklik istediðiniz zamaný ve sýcaklýðý programa girersiniz (bölüm 4.4 te bu konu etraflýca anlatýlmaktadýr). Bu suretle evinizdeki sýcaklýðýn düzenlenmesini deðiþen koþullara ve ihtiyaçlarýnýza göre farklýlaþtýrmanýz mümkün olmaktadýr. IRT 30 paneli üç tür sýcaklýk ayarý düzenlemesi yapacak þekilde tasarlanmýþtýr: iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol, dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrol, nem diz hem de iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol. IRT 30 un ayarýnýn çýkýþ noktasý sizin ihtiyaçlarýnýza uygun olacak ayarýn yapýlmasýdýr. Bundan dolayý aþaðýdaki bölümde bu sýcaklýk ayar türleri açýklanmaktadýr. Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý - 3

6 IRT30_Turks.qxd :21 Page Size uygun sýcaklýk düzenleme türünün seçimi Bölüm 3.1 de IRT 30 cihazýnýn tasarlanmasýna esas teþkil eden üç tür sýcaklýk ayar yönteminden söz edilmiþti: iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrolü, dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrolü, nem diz hem de iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrolü. Son iki þýk için, dýþ duvarlardan birine bir diz hava duyar elemanýnýn (dýþ ortam sýcaklýðýný algýlayýp bu bilgiyi kazana aktaran bir aygýt) takýlmasý gereklidir. Ayný dýþ duvarýn doðrudan güneþ ýþýný etkisinde olmamasý gerekir. Ayrýca dýþ hava sensörünün olduðu yerde yeterli hava sirkülasyonu saðlanmalýdýt. Iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol En basit düzenleme yöntemini teþkil eder. Bu suretle yüksek konforlu ve etkin bir sonuç elde edilebilir. Bu yöntemle çalýþan bir tesisatýn kurulduðu evin belirli koþullara uygun olmasý gerekir. Örneðin evinizdeki bir odanýn sýcaklýðý diðer odalar için de uygun olmalýdýr. Bu odada þöminenin sürekli yakýlmasý veya dýþ kapý ve pencerelerin sýklýkla açýlmasý mümkün deðildir. Bu iþlevi gören odalara referans odasý denir. Referans odasý Referans odasý kavramý tüm ev için geçerli olabilen sýcaklýðýn ölçüleceði bir oda, örneðin oturma odasý için kullanýlýr. Buradaki sýcaklýðýn evin diðer bölümlerinde de (mutfak, yatak odasý) geçerli olduðu varsayýlýr. Bunun dýþýnda evin belli bir bölümünün referans odasý olarak kabul edilmesinin bir nedeni de zamanýn çoðunun orada geçirilmesidir. Dolayýsýyla bu odada yapýlan uygun bir sýcaklýk ayarý önem taþýr. Diðer odalarda sýcaklýðýn daha düþük veya yüksek olmasý kabul edilebilir. 4 - Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý

7 IRT30_Turks.qxd :21 Page 5 Oda sýcaklýðý düzenlemesi nedir? IRT 30 panel takýlý olduðu odanýn sýcaklýðýný sürekli olarak ölçer. Ölçülen sýcaklýk ayarlanmýþ olan sýcaklýkla (istenen sýcaklýk) kýyaslanýr. IRT 30 bu verilere göre istenilen sýcaklýðýn saðlanmasý ve sürdürülmesi için ýsýtma suyunun kazan tarafýndan ne miktarda ýsýtýlmasý gerektiðini belirler. Kazanýn gerektiðinden fazla ýsýtmamasý için olduðunca düþük bir ýsýtma suyu sýcaklýðý hesaplanýr. Kazan normal olarak düþük güç sarfýyla uzunca bir süre ýsýtabilir. Bu düzenleme sonucunda uygulamada sürekli sýcak ýsýtma suyu bulunur. Baþka bir odada kapalý olan bir radyatör vanasý açýldýðýnda oda kýsa süre zarfýnda ýsýtýlabilir. Iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol yöntemi hangi koþullarda tercih edilir? Ev sadece radyatörlerýe ýsýtýlýyorsa. Iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol hangi koþullarda uygun deðildir? Evde IRT 30 un takýlacaðý uygun nitelikte bir referans odasýnýn bulunmadýðý hallerde. Yerden ýsýtma, hava lý ýsýtma sistemleri, fan coil ile ýsýtma yapýlan yerlerde bu yöntem uygun deðildir. Çoðu durumlarda iç hava sýcaklýðýna baðlý kontrol tercih edilecektir. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrol Bu kontrol kapsamýnda ýsýtma suyu sýcaklýðý dýþ ortam sýcaklýðýna ve IRT 30 üzerinde yapýlan belli ayarlara baðlýdýr. Referans odasý iþlevini görecek nitelikte bir yer olmadýðý hallerde bu yöntem uygulanýr. Ayrýca odalarýn sýcaklýðýnýn birbirlerinden farklý olmasý gereken binalarda da (huzurevi, ofisler vs) bu yöntem uygulanýr. Bu düzenlemenin uygulandýðý binalarýn odalarýndaki radyatörlerde termostatik vanalarýn bulunmasý gerekir. Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý - 5

8 IRT30_Turks.qxd :21 Page 6 Yerdenn ýsýtma yapýlan bir evin odasýnda büyük sýcaklýk farklýlýklarý olmamalýdýr. Ayrýca söz konusu ýsýtma sistemi ataleti yüksek, yavaþýcevap veren bir ýsýtma türüdür. Bu durumda en iyi seçim dýþ hava sýcaklýðýna baðlý bir kontroldür, zira kazanýn ýsýtma davranýþý sadece dýþ hava sýcaklýðýna baðlý olarak deðiþir ve yapýlan deðiþiklikler ani deðil, yavar etkili olur. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrol nedir? Kazanýnýn davranýþý, dýþ hava sýcaklýðý ve IRT 30 Ecomatic panel üzerinde önceden programlanmýþ ayarlara baðlý olarak oluþur. Dýþarýda hava soðudukça kazan daha fazla ýsýtacak ve kazan suyu sýcaklýðýný daha yüksek bir deðere getirecektir (önceden programlanan maksimum bir sýcaklýða kadar). Dýþarýda hava ýsýnýnca kazan daha az ýsýtacak ve kazan suyunu daha düþük bir dereceye ýsýtacaktýr (önceden programlanmýþ maksimum bir sýcaklýða kadar). Odalar ýsýtma suyunun sürekli pompalanmasýyla ýsýtýlýrlar. Isýtýlacak her odanýn sýcaklýðý termostatlý radyatör vanalarýyla. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý bir ayal lama hangi durumlarda tercih edilir? Evinizde referans odasý niteliðinde, sýcaklýk ayarý diðer odalar için de geçerli olabilecek bir oda olmamasý durumunda. Deðiþik odalardaki sýcaklýðýn farklý olmasýnýn istendiði durumlarda. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý bir düzenleme hangi durumlarda uygun deðildir? Eviniz yukarýda sayýlan koþullara uygun deðilse. Bu yöntem nispeten daha az ekonomiktir. Bundan dolayý sadece ilk yöntemi kullanýlmasýna imkan olmayan durumlarda kullanýlmasýný öneririz. 6 - Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý

9 IRT30_Turks.qxd :21 Page 7 Item ic nem diz hava sýcaklýðýna baðlý kontrol Esasýnda bu yöntem dýþ hava sýcaklýðýna baðlý düzenlemenin bir varyasyonudur. Bu düzenlemede kazan suyu sýcaklýðý evvela dýþ hava sýcaklýðýna ve IRT 30 üzerinde programlanan deðerlere göre ayarlanýr. Buna ekolsen IRT 30 sýcaklýðý takýlý olduðu odalarda ölçer. Bu veriler kazanýn çalýþmasýnda küçük düzeltmeler yaparak, ilgili odalarda seçilen sýcaklýðýn saðlanmasý için kullanýlýr. IRT 30 un takýlý olduðu odalarýn sýcaklýðý böylece bu panel tarafýndan belirlenmiþ olur. Diðer odalarýn sýcaklýðý ise radyatörlerýe rakýlan termostatik vanalar ile düzenlenir. Esas olarak ayný koþullarda ýahava sic. etkisit veya iç hava sic. etkisit olarak dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý düzenleme tercih edilebilir. Ancak evde referans olarak kullanýlacak, diðer odalarda istenen sýcaklýðý temsil eden bir oda bulunmalýdýr. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý iç hava sýcaklýðý etkili düzenleme nedir? Kaza suyu sýcaklýðý evvela dýþ ortam sýcaklýðýna ve IRT 30 üzerinýe programlanmýþ ayarlara baðlý olarak belirlenir. IRT 30 panelý ayrýca takýlý olduðu odalardaki sýcaklýðý da ölçer. IRT 30 ölçtüðü oda sýcaklýðýna (sýcaklýklarýna) göre otomatik olarak kazan suyu sýcaklýðýný yeniden ayarlar. Odalar kazan suyunun pompayla sirkulasyenu vasýtasýyla ýsýtýlýrlar. IRT 30 panel takýlý olduðu odanýn sýcaklýðýný belirler. Diðer odalarýn sýcaklýðý termostatlý radyatör vanalarý ile ayarlanýr. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý iç hava sýcaklýðý etkili kontrol hangi durumlarda tercih edilmelidir? Evinizde referans odasý niteliðinde bir yer olup her bir odanýn sýcaklýðýný kendiniz ayarlamak istediðiniz durumda. Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý iç hava sýcaklýðý etkili kontrol hangi durumda uygun deðildir? Eviniz yukarýda sayýlan koþullara uygun deðilse. Bu yöntem nispeten daha az ekonomiktir. Bundan dolayý sadece ilk yöntemi kullanýlmasýna imkan olmayan durumlarda kullanýlmasýný öneririz. Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý - 7

10 IRT30_Turks.qxd :21 Page Kumanda elemanlarý IRT 30 a iki ayrý þekilde kumanda edilebilir (Bakýnýz katlý sayfa, çizim A ve çizim B): 1. Ön kapak kapalý iken (Çizim A) Bu durumda: sýcaklýk ayar düðmesiyle programlarý baþtan sona kadar gezip içindeki deðerleri yükselterek veya düþürerek istediðiniz sýcaklýðý ayarlayabilirsiniz veya, ile - tuþlarýyla belli bir programýn içindeyken sýcaklýðý geçici olarak deðiþtirebilirsiniz. 2. Ön kapak açýk durumda (çizim B) 10 kumanda elemaný vasýtasýyla. Bunlar: Programlarýn içinden geçerek deðerleri azaltma ve arttýrma olanaðý veren bir program ayar tuþu, Deðiþik ayarlarý (örneðin, zaman, gün, program vs. ayarlarý) yapabileceðiniz 9 adet tuþ. Kumanda elemanlarý tuþlara basarak ve düðmeler çevrilerek çalýþtýrýlýr: Deðerini ayarlamak istediðiniz iþleve ait tuþa basýn ve basýlý tutun. Ayný zamanda program ayar düðmesini saða doðru (saat yönünde) çevirerek deðerleri arttýrabilir veya. Sola doðru (saat yönünün aksine) çevirip deðerleri daha düzürebilir getirebilirsiniz. 4. Bölümde cihaza nasýl kumanda edileceði ayrintýk olarak anlatýlmaktadýr. 3.4 Ekranda görünen bilgiler Cihazýn ekranýnda sayý veya semboller vasýtasýyla panelin ve kazanýn çalýþmasý hakkýnda bilgi verilmektedir. Aþaðýdaki çizimde ekran, bütün sembolleriyle birlikte gösterilmektedir. Ayný yerde bu sembollerin anlamýný içeren bir liste de verilmiþtir. Þekil Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý

11 IRT30_Turks.qxd :21 Page 9 Kazan su ýsýtmýyor (Warmwasserversorgung AUS) Çalýþan program gösterilmektedir Kazan su ýsýtýyor (Warmwasserversorgung EIN) Kazan suyu seçilen program uyarýnca ýsýtýyor (Warmwasserversorgung AUTO) Kazan açýk (Heizkessel ist EIN) Oda sýcaklýk kumandasi faal Dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý düzenleme faal Otomatik yaz/kýþ programý (sadece bir dýþ sýcaklýk duyar elemaný olmasý halinde çalýþýr) Kazan kapalý (Heizkessel ist AUS) Otomatik yaz /kýþ programý (sadece bir dýþ sýcaklýk duyar elemaný olmasý halinde çalýþýr) Her bir kutu sembolü 0,5 C derece arttýrýldýðý veya düþürüldüðünü ifade eder Gece ayarý (ECO-konumu) Tatil programý Gösterge kodu. Kazan, olasý bir arýzayý gösterir Haftanýn günleri göstergesi (Pazartesi = 1, Salý = 2 Pazar = 7) Saat göstergesi Sýcaklýk göstergesi Ecomatic panel IRT 30 un kýsaca anlatýmý - 9

12 IRT30_Turks.qxd :21 Page 10 Programlanýrken ekranda ge harfleri görünür. Normal durumda ise aþaðýdaki gösterge görülmektedir: Þekil 3-2 normal durumda ekran görüntüsü 4. Cihazýn kumandasý çalýþtýrýlmasý 4.1 Genel IRT 30 zaman ayarlý panelin doðru olarak çalýþtýrabilmeniz için önce elinizdeki kullaným kilavuzunu dikkatle okuyunuz. Zaman ayarlý panelin kullanýlmasý için gereken ayrintýlý bilgiyi montajý yapan servis nem da alabilirsiniz. Ýyice düþünülmüþ ýsýtma ve havalandýrma Programlarken aþýrý sýcaklýk farklarýndan ve hýzlý sýcaklýk deðiþikliliklerinden kaçýnýn (Gündüz ve gece sýcaklýklarý arasýndaki farklar tercihen 5 C den az olmalýdýr). Odalarý gece izlernesince fazla soðutmayýn (merkezi ýsýtma tesisatýnýz duvarlarý soðumuþ bir odayý yeniden ýsýtmak için daha uzun ve güç tüketerek çalýþmak zorundadýr). Evin içinde belli bir nem oranýný temin etmek için, odalarda bitki yetiþtirmeniz veya bir nemlendirici cihaz kullanmanýz önerilir. Uygun bir nem oraný evinizdeki havanýn niteliðine katkýda bulunur. Uygun bir þekilde havalandýrmayý çalýþtýrýn (kýsa süreli yüksek ayarda havalandýrmanýn enerji tüketimi uzun süre düþük ayarda havalandýrmaktan daha azdýr). Zaman ayarlý programlama IRT 30 un zaman ayarýný (gerektiðinde) doðru zamana ayarlarsanýz paneliniz istediðiniz zamanlara göre programlanýr (bakýnýz bölüm 4.3: zaman ayarýnýn yapýlmasý) Cihazýn kumandasý

13 IRT30_Turks.qxd :21 Page 11 Enerji beslemesi IRT 30 pil ile çalýþmaz, kazan baðlantýsý üzerinden elektrik ile beslenir. Elektrik kesintisi durumunda veya kazanýn elektrik baðlantýsýnýn kapatýlmasý halinde zaman ayarý 5 saat boyunca çalýþmaya devam eder. Girmiþ olduðunuz program hafýzada kalýr. Bakým IRT 30 u kuru bir bezle silerek temizleyin. Su veya temizlik maddeleriyle temas ettirmeyin: Toprak hattýnda kontak (risadevre) veya panelde baþka hasarlar oluþabilir. Manuel Dýþ hava sýcaklýðý Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrol yöntemine karar verirseniz (oda sýcaklýðý kompanzasyonu olsa da olmasa da) bir dýþ ortam sýcaklýðý duyar elemanýna ihtiyacýnýz olacaktýr. Dýþ hava sýcaklýðý duyar elemaný olmadan sadece oda sýcaklýðýna baðli kontrol yöntemini kullanabilirsiniz. 4.2 Oda sýcaklýðýnýn ayarlanmasý Þekil 4-1 Otomatik Þekil 4-2 Oda sýcaklýðýný iki türlü ayarlayabilirsiniz: 1. Manuel ayarlama: sýcaklýk ayar düðmesini istediðiniz dereceye getirin (bakýnýz þekil 4-1). Otomatik program devre dýþý kalýr. 2. Otomatik ayarlama: Sýcaklýk ayar düðmesinin çizgisini saat 6 konumuna getirin (AUTO konumu, bakýnýz þekil 4-2). iþaretine basarak sýcaklýðý arttýrýn (her dokunus 0.5 C arttýrýr, bakýnýz þekil 4-3). - iþaretine basarak sýcaklýðý düþürün. Geçerli olan program bu esnada devre dýþý kalmayýp sadece geçici olarak vermiç olduyermýz sýcaklýk ayarýna göre ayarlanýr. Bir sonraki program noktasýnda termostat yeniden nafizadaki programa göre çalýþmaya baþlar. Þekil 4-3 Cihazýn kumandasý - 11

14 IRT30_Turks.qxd :21 Page 12 Ekranda genellikle odanýn panataki ölçülen sýcaklýðý görünür, ayarlanan sýcaklýk görünmez. Ayarlanan sýcaklýðý okumak için kýsaca veya tuþuna basýn. Ayarlanan sýcaklýk 5 saniye kadar yanýp sönecektir. Bundan sonra yeriden ölçülen oda sýcaklýðý görünür. Panel dýþ hava sýcaklýðýna baðlý izletnieye ayarlanmýþtýr. Siz sýcaklýk ayar düðmesini AUTO konumundan çýkarýrsanýz, sistem nem oda sýcaklýðý nem de dýþ hava sýcaklýðýna baðlý çalýþacaktýr. Ekranda bu sýrada dýþ hava sýcaklýðýna baðlý düzenlemeyi ifade eden sembol yerine oda sýcaklýðý kompanzasyonlu dýþ ortam sýcaklýðýna baðlý izletnieyi ifade eden sembol gözükecektir (bakýnýz sayfa 9) Saat ve gün ayarýnýn yapýlmasý Cihazýnýzýn düzgün çalýþmasý için cihaz saatini doðru olarak ayarlayýnýz. Zaman ayarýnýn girilmesi, sadece ekran normal konumda iken mümkün olur. 1. Ekranýn normal konumda olduðunu kontrol ediniz (bakýnýz þekil 3-2). O esnada programlama iþlemi yaptýðýnýz için durum böyle deðilse, 7 saniye ekranýn tekrar normal konuma geçmesini bekleyin. 2. Gün ayarý: Gün-tuþunu basýlý tutun. Gün sayýsýný program ayar düðmesi ni çeverevek ayarlayýn (Pazartesi = 1, Salý = 2, vs.). Gün-tuþunu býrakýn. 3. Saat ayarý: Saat-tuþunu basýlý tutun. Doðru saat ayarýný program ayar düðmesi ile girin. Saat-tuþunu býrakýn Cihazýn kumandasý

15 IRT30_Turks.qxd :21 Page Programlar Programlama sayesinde evinizdeki sýcaklýðýn ayarlanmasý bir hafta boyunca otomatik olarak IRT 30 tarafýndan düzenlenir. Bu yöntem program kontrol noktalarýyla çalýþýr. Belirlenmiþ zamanlarda program sýcaklýðý otomatik olarak girmiþ olduðunuz ayarlara göre deðiþecektir. Program kontrol noktalarý IRT uzakton týnado yordmý ile cihazinbir programa baðli çolisrazinda isteren sýcaklýk deðerinin ve bu sýcaklýk deðerinin istendiði zanarin ayavidir. Program noktalarýný görmek için program ayar tuþunu yavaþça çevirin, haftanýn gününü ifade eden sayýyý, zamaný ve sýcaklýðý her program noktasý için görebilirsiniz. Programý takip ederken ekranýn solunda yukarýda sürekli olarak bir saat sembolü görürsünüz. Programda ayar deðiþikliði yaptýðýnýzda bu saat yanýp sönmeye baþlar. IRT 30 standartlara uygun bir ayar programýna sahiptir. Bu program aþaðýda tarif edilmiþtir: Cihazýn kumandasý - 13

16 IRT30_Turks.qxd :21 Page 14 Ic hava sýcaklýðýna ve nem diz hem de ic hava sýcaklýðýna baðlý kontrol sýcaklýðýna baðlý isletne için. Pazartesinden cumaya kadar (Gün numaralarý 1den 5 e kadar) 17:00 de 21 C 19:00 de 19 C 17:00 de 21 C 23:00 de ECO Cumartesi ve Pazar (Gün numaralarý 6 ve 7) 18:00 de 21 C 23:00 de ECO Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý isletne için. Pazartesinden cumaya kadar (Gün numaralarý 1den 5 e kadar) 17:00 de :00 de :00 de :00 de Cumartesi ve Pazar (Gün numaralarý 6 ve 7) 18:00 de :00 de C 25 C C ECO 15 C ECO = Program noktasý = Pazartesinden Cumaya kadar = Cumartesi Pazar = Program noktasý = Pazartesinden Cumaya kadar = Cumartesi Pazar Bu program sýcaklýk ayarý AUTO konumunda iken faal duruma geçer (bakýnýz þekil 4.2). ECO gece ayarý esnasýndaki sýcaklýktýr (standart olarak 16 C ye ayarlanmýþtýr). Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý kontrol sýcaklýk içermez, sadece nokta bazýnda düzenlenmiþ bir ölçeðe sahiptir. Bir nokta 0.5 C ile 2 C arasýnda bir sýcaklýk aralýðýný ifade eder. 0 C dan itibaren sayýlmaya baþlanýr. 0 standart oda sýcaklýðýna eþittir (20 C). Öyleyse: 1 eþittir C ve 1 eþittir C. 1 nokta 1 C anlamýna gelmez! 14 - Cihazýn kumandasý

17 IRT30_Turks.qxd :21 Page 15 Aþaðýdaki metinde sýcaklýk ayarýndan veya sýcaklýk deðiþikliðinden söz edilen yerlerde dýþ hava sýcaklýðýna baðlý isletmede nokta ölçeði kullanýmalýdýr. Bu her basamak için 0.5 nokta hesaplanarak yapýlýr. 4.5 Kendi programýnýz Otomatik bir program yerine kendi istediðiniz bir program programlayabilirsiniz. Bu þekilde günlük yaþantýnýza uygun bir program oluþturabilirsiniz. Her program noktasýnýn zaman ve sýcaklýk ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Ayrýca istediðiniz program noktalarýný devre dýþý býrakabilir veya yenilerini ilave edebilirsiniz. Program noktalarýnýn deðiþtirilmesi 1. Ekranýn normal konumda olup olmadýðýný kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. Program ayar düðmesi ile deðiþtirmek istediðiniz bir program noktasýna gelin. 3. Programýn çalýþacaðý saati deðiþtirmek için aþaðýdaki iþlemleri yapýn: SAAT (zaman) -tuþuna basýn. Zaman ayarýný program ayar düðmesi ile deðiþtirin. SAAT-tuþunu býrakýn. 4. Sýcaklýk ayarýný deðiþtirmek için ise aþaðýdaki yolu izleyin: SÝCAKLÝK-tuþunu basýlý tutun. Sýcaklýðý program düðmesiyle deðiþtirin. SÝCAKLÝK-tuþunu býrakýn. Bir program noktasýný deðiþtirmiþ bulunuyorsunuz. Bir kaç saniye sonra ekranda yeniden ölçülen saat ve sýcaklýk görünür (normal konum). Cihazýn kumandasý - 15

18 IRT30_Turks.qxd :21 Page 16 Herhangi bir program noktasýnýn eklenmesi Programýnýzýn noktalarýný artýrmak istiyorsanýz aþaðýdaki yolu izleyin: 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. Program seçme þalterini çevirerek, deðiþtirme noktasýnýn görünmesini saðlayýn. 3. EKLEMEK-tuþuna basýp býrakýn GÜN-tuþuna basarak ayný zamanda program ayar düðmesini çevirmek suretiyle bir gün seçin. 5. GÜN-tuþunu býrakýn. 6. SAAT-tuþunu basýlý tutup ayný esnada program ayar düðmesini çevirerek bir zaman belirleyin. 7. SAAT-tuþunu býrakýn. 8. SÝCAKLÝK-tuþunu basýlý tutup ayný esnada program ayar düðmesini çevirerek bir sýcaklýk belirleyin. 9. SÝCAKLÝK-tuþunu býrakýn. Bir program noktasý eklemiþ bulunuyorsunuz Cihazýn kumandasý

19 IRT30_Turks.qxd :21 Page 17 Gerçek zamana program noktasý eklemek Gerçek zamana bir program noktasý ekleyebilirsiniz: 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. EKLEMEK-tuþunu basýlý tutun. 3. Ayný esnada program ayar düðmesini çevirerek sýcaklýðý deðiþtirin. Sýcaklýk göstergesi bu esnada yanýp sönecektir. 4. Ýstediðiniz sýcaklýðý ayarladýktan sonra EINFÜGEN-tuþunu býrakýn. Programýn faaliyete geçeceði zaman 10 dakikaya yuvarlanmýþ haliyle o an ki saattir. Bir program noktasýnýn silinmesi 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. Program ayar düðmesiyle silmek istediðiniz program bulun. 3. SILMEK-tuþunu basýlý tutun. Zaman ve sýcaklýk ile ilgili tüm rakamlarýn yerinde 8 görünecektir. Bunlar saðdan sola doðru hareket ederler. 4. Ekranda 8 rakamlarý tamamen silinene kadar bekleyin. 5. SILMEK-tuþunu býrakýn. Eðer bu tuþu 8 rakamlarý tamamen silinmeden býrakýrsanýz program noktasý silinmez. Bir önceki günün program noktalarýnýn kopyalanmasý Herhangi bir gün için girdiðiniz program noktalarýný ertesi gün de kullanmak isteyebilirsiniz. Bu suretle Salý gününün program noktalarýný çarþambaya, veya Pazar gününkileri Cihazýn kumandasý - 17

20 IRT30_Turks.qxd :21 Page 18 Pazartesiye kopyalamanýz mümkündür. Program noktalarýnýn kopyalanmasýnýn sadece art arda gelen günler için mümkün olduðuna dikkat etmenizi rica ederiz. (örneðin Cuma programýn Pazartesiye kopyalamak mümkün deðildir). 1. Ayný anda GÜN ve EKLEMEK-tuþlarýný basýlý tutun. 2. Program ayar düðmesini ekranýn alt orta kýsmýnda kopyalanmasýný istediðiniz günün numarasý görününceye kadar çevirin Kopyalama iþlemi ekranýn solundan saðýna doðru hareket eden bir çizgiyle ifade edilmektedir ( iki adým ). Ayarlar kopya edildiðinde gün numarasýndan önce 2 çizgi görünür. 3. GÜN ve EKLEMEK-tuþlarýný býrakýn. Fabrika programýna geri dönmek Ýstediðiniz zaman fabrika programlarýný yeniden çaðýrabilirsiniz. Böylelikle girdiðiniz tüm programlar silinecektir. 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. Ayný anda SAAT, EKLEMEK ve SILMEL-tuþlarýný basýlý tutun. Zaman ve sýcaklýk ile ilgili tüm rakamlarýn yerinde 8 görünecektir. Bunlar saðdan sola doðru hareket ederler. 3. Ekranda 8 rakamlarý tamamen silinene kadar bekleyin. 4. SAAT, EKLEMEK ve SILMEL-tuþlarýný býrakýn. Eðer bu tuþlarý 8 rakamlarý tamamen silinmeden býrakýrsanýz fabrika programlarý çaðýrýlmaz. Mevcut program geçerliliðini korur Cihazýn kumandasý

21 IRT30_Turks.qxd :21 Page Özel iþlevler O an ki kazan kodlarýnýn görünmesi - HEIZUNG-tuþuna kýsaca basýn Genelde sýcaklýðýn göründüðü yerde kazan kodu 3 saniye kadar görünecektir. Bu konuda bölüm 9.2 yi ve kazanýn montaj talimatýný da okuyunuz. Dýþ hava sýcaklýðýnýn gösterilmesi Cikazýnýz dýþ hava sýcaklýðýna baðlý izletmeye ayarlanmýþsa ekranda dýþ hava sýcaklýðýný görebilirsiniz. - Kýsaca MENÜ-tuþuna basýn. Dýþ hava sýcaklýðý 3 saniye kadar görünecektir. Tatil program ayarý Bu iþlevi kullanarak,girdiðiniz programý deðiþtirmeden belirleyeceðiniz bir süre için düþük. Sýcaklýk isletmesini seze bilirsiniz. Bu iþlev tatil programý olarak adlandýrýlýr. 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. TATIL-tuþunu basýlý tutun. 3. Program ayar düðmesi ile evde bulunmayacaðýnýz günlerin sayýsýný girin. Bu iþlemi yaptýðýnýz günü de tatil günlerine ilave edin (Dýþ hava sýcaklýðýna baðlý isletma yönteminde ekranýn saðýnda ECO sembolü yerine 4.0 rakamlarý görünecektir). 4. TATIL-tuþunu býrakýn. 5. SICAKLIK-tuþunu basýlý tutun. 6. Program ayar düðmesiyle istediðiniz sýcaklýk ayarýný yapýn. 7. SICAKLIK-tuþunu býrakýn. Cihazýn kumandasý - 19

22 IRT30_Turks.qxd :21 Page 20 Ekranda göreceðiniz bavul sembolü tatil programýnýn ayarlandýðýný vedevrete olduðýnen ifade eder. Tatil programýnýn silinmesi Tatil programý iki þekilde silinebilir: 1. TATIL-tuþunu basýlý tutun. Program ayar düðmesiyle gün sayýsýný 0 a ayarlayýn. 2. SILMEK-tuþunu basýlý tutun sýcaklýk ile ilgili tüm rakamlarýn yerinde 8 görünecektir. Bunlar saðdan sola doðru hareket ederler. Ekranda 8 rakamlarý tamamen silinene kadar bekleyin. SILMEK-tuþunu býrakýn. Eðer bu tuþu 8 rakamlarý tamamen silinmede býrakýrsanýz programý silinmez. Isýtma devresi (radyatör v.b) Isýtma devresini ISITMA-tuþuyla açýp kapatabilirsiniz, dis hava sýcaklýðýna baðlý isletme yönteminde karar kýlmýþsanýz (kompanzasyonlu veya deðil) ýsýtma tertibatýnýzýn dýþ hava sýcaklýðý belli bir dereceye yükseldiðinde kapanmasýný saðlayabilirsiniz (otomatik yaz-kiç geçis ayarý). Bunun ayarlanmasý için izlenecek yol aþaðýda gösterilmiþtir: Sisteminiz oda sýcaklýðý na baðlý isletmeye ayarlý ise: 1. Ekranýn normal konumunda olduðunu kontrol edin (bakýnýz þekil 3-2). 2. ISITMA-tuþunu basýlý tutun. Ekranda kazanýn o esnadaki durumu görünecektir ( = ein [açýk], = aus [kapalý]). Ayar standart olarak ein (açýk) konumdadýr Cihazýn kumandasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi

EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi EZ PRO Jr. Indoor Series Kullaným Bilgileri Sulama Alaný Çizelgesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rev 3-05 EZ Pro Jr. Indoor Montaj ve Programlama Kýlavuzu Aþaðýdaki EZ Pro TM Jr. Indoor modelleri için: 8204 8274 8206

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

FLASH ile Kayan Menüler

FLASH ile Kayan Menüler FLASH ile Kayan Menüler Eðer sayfanýza koyacaðýnýz linklerin sayýsý az ise, deðiºik efektler kullanýlabilir. En çok tercih edilen menülerden birisi de, kayan menülerdir. Projemiz, menülerin yeraldýðý fotoðraflarý,

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı