6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ"

Transkript

1 BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan heyet üyesi ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, "Türkiye'nin yüreðini acýtan bir olayý araþtýrmak üzere sivil toplum örgütleri ile çatýþma bölgesine geldik" dedi. Çatýþmaya iliþkin iddialarý hatýrlatan Bilici, bu nedenle inceleme yapmak için bölgeye geldiklerini söyledi. "Geldiðimize deðdi" diyen Bilici, önemli bulgulara ulaþtýklarýný söyledi. 2 DE 2 DE 3 DE Mezar açma çalýþmasý sýrasýnda Cumhuriyet Savcýlarýnýn yaný sýra davacý tarafýn avukatý Þenal Sarýhan ile Cafer Erçakmak ýn küçük oðlu Ömer Ergin Erçakmak, Mezarlýklar Müdürü Cemal Karaca ile polis ekipleri hazýr bulundu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Sivas Temsilcisi Hedayet Yaldýrým da çalýþmalarý izledi. Mezarlýk görevlileri tarafýndan mezar açýldýktan sonra polis ekipleri fotoðraf ve kameralarla görüntü aldý. Oðlunun ve daha önce Erçakmak la Belediye Meclisi görevi sýrasýnda birlikte çalýþan Mezarlýklar... 7 DE 4 DE 6 DA Corendon Havayollarý Kayseri- Hollanda uçaðý Kayseri den günü saat 5.10 da kalkacaktý. Tüm yolcular belirtilen saat te yani da Kayseri havaalanýnda oldu. Amsterdam 5.10 yazýlý (bilet kontrol ve bagaj alým iþlemleri için) giþe önünde sýra oluþturdu. Bekliyoruz ancak hiçbir görevli yok. Yüzlerce gurbetçi, küçük çocuklar uyumak istiyorum diye aðlýyor. Yolcular söylenmeye öfkelenmeye baþladýðý sýrada Corendon Havayollarý görevlisi gülerek geliyor. Sayýn yolcularýmýz üzgünüm uçaðýmýz teknik bir arýzadan dolayý rötarlý saat 9.00 da kalkacak. Herkes isyanda! Öyle þey olur mu? Kardeþim. Bu ne rezalet her seferde ayný þeyler. 7 DE 6 DA Sömürgecilik üzerine söz söylemek isteyen biri, bunu sadece tarihte olup bitmiþ þeyleri anlatarak yapamaz. Bollain in filmi, bir ucu 1492 ye, diðer ucu Bolivya nýn barikat savaþlarýna giden bir zincirin iki halkasýný eþsiz bir biçimde birleþtiriyor. Dün aslýnda bugün ve gelecektir Sahip olduklarý her þeyi deðiþmeye hazýrlar. Silahsýzlar ve silahlarý tanýmýyorlar. Demir kullanmýyorlar. Mýzraklarýný kamýþtan yapýyorlar. Bunlardan iyi köleler olabilir. 5 DE 12 Haziran seçimleriyle birlikte ülkede baþlayan gergin ortam bütün yoðunluðuyla sürüyor. Bu arada dün Silvan da çatýþmada yaþamýný yitiren 13 askerin ölümüne iliþkin açýklamalar ve farklý yorumlarda dikkat çekmeye devam ediyor. 8 DE

2 Geçen hafta Sakallý Zatlar, Þikeciler ve Diðerleri hakkýnda yazmýþ idim. Yazýyý gazeteden okuyunca kanapede uyumuþum, olmaz ama Samanyolu TV açýk kalmýþ, sonra böyle bir kaza olmuþ gibi geldi bana. Sonra farkettim ki zaten rutin olan hayatýmýz bir de Samanyolu TV dizisine dönüþüyor ki, daha da katlanýlmaz. Ayný bu dizilerdeki gibi bizden biri olan þahsiyetler aniden ak sakallý süper bir zata dönüþüyor. Biz bu zatlarýn yeni yetenekleri karþýsýnda þaþkýn, bakýnýyoruz. Ortalýk karýþýyor. Hadi durma, kafa yor bakalým. Ne oldu, nasýl oldu da, bu zat, bu hale dönüþtü. Nereden tutsan, elinden kayýyor. Bir hayalet gibi. Kuvvetle bir hayaletle uðraþtýðýn hissine kapýlýyorsun. Ama adam karþýnda duruyor, kanlý canlý. O zaman soru þu; insanlar fiziksel olarak ölmeden de hayalete dönüþebilirler mi? Yenilgimizin En Aðýrlarý Kimleri fiziksel olarak aramýzdan ayrýlmýþlar, kelimenin gerçek manasý ile ölmüþlerdir. Kimleri ise ölmemiþlerdir. Fiziksel olarak ölenlerin, iþkencelerde, sokaklarda, zindanlarda ölenlerin acýsýný duyar, yasýný tutabilir, mezarýný arayabilir, hesabýný sormaya kalkabilirsiniz. Ama hala yanýbaþýmýzda, aramýzda gezmekte olan ama çoktan bizi býrakmýþ, deðiþmiþ ve bambaþka bir insana dönüþmüþ olanlar. O eski arkadaþlarýnýzýn suretinde baþka birileri. Yasýný da tutamayacaðýmýz, yokluðuna da alýþamayacaðýmýz, kalbimizde bir sýzý olarak da taþýyamayacaðýmýz aðýr ölüler. Yenilgimizin en aðýrlarý. 12 Eylül muhasebesine bile bir kalem olarak yazamadýðýmýz kayýplarýmýz. O baþka insanlar. Ne Desek? Onlara edecek lafýmýz var mý? Niye olsun? Ne diyelim ki? O halleri ile sokaktaki herhangi bir baþkasýndan niye daha fazla ilgelendirsinler ki bizi. Hele de fabrikada bir makine parçasýna dönüþmeye itiraz eden iþçi, Karadeniz de suyu için can veren Metin Abi, hakkýný aramak için mücadele eden öðrenci, sendikalaþmaya kalkan güvencesiz, örgütlenmeye çalýþan binler yakýcý önceliðimizken ve biz bu kadar az ve güçsüzken. Niye yaþlý bir amcanýn ümitsizliðine mesela bu kadar takýlý kalalým? Niye enerjimizi harcayalým buna? Düþünenler ve Yapanlar Ama sorun þu; onlar aramýzdaki suretlerine, bu suretlere duyduðumuz zaaflara yaslanýp hala ne yapmamýz gerektiðinin listesini ille de bizim elimize tutuþturmaya çabalýyorlar. Zira düþünmek onlarýn, yapmak bizim iþimiz(!) Onlarýn düþündüklerini okuya okuya büyümüþ ve bu iþbölümüne köklü itirazý olan, düþünmek kadar yapmakla vakit kaybetmiþ olan kuþaðýnsa anladýðýmýz kadarýyla elini kaldýracak hali yok. Meseleyi þöyle dedi, böyle dedi polemiðinin ötesine taþýmak boyunlarýnýn borcu oysa ki. Muhterem zatlarýn talihsiz tarihsel analiz leri sonucu ulaþtýklarý ceberrut devlet/sivil toplum analitik çerçevesinin kuraklýðýndan kurtaracak, AKP nin burjuva devrim i marksist analizinden (!) azade kýlacak bir politik bir eleþtiri? Eh haliyle buradan tarihe bakýþlarýný da bir ele almak lazým! sonucu çýkýyor. Tarihsel analizlerini yaparken hangi kaynaklarý kullanmýþlar mesela? Pek eleþtirdikleri Kemalistlerle çok mu farklý örneðin bakýþ açýlarý ve kaynaklarý? En iyisi seksenlerin sonunda kalmýþ politika ve toplum algýlarý çok mu deðiþmiþ örneðin eskiden bu yana? Eh fakat hayat gailesi her emekçi gibi bu kuþaðý da kendi kurtuluþu üzerine kafa yormaktan alýkoyabiliyor. Çok lazýmmýþ gibi tavrýmý koyayým diyorum ben de: bu eleþtiri kendini derli toplu ortaya koyana kadar, o vakte kadar bir daha da aaa! demem, bir daha da yazmam, ne sakallý zatlar, ne hayaletler üzerine. Zira bu artýk o zatlarýn kendi politik duruþlarý falan deðil, bizzat AKP nin baþarýsýdýr. Öyle bir hegemonya-hah iþte burada da kullanýyorum bu lafý-ideolojik hegemonya kurmuþ ki AKP, durmadan o hegemonyanýn kendi cenahýmýzda ortaya çýkarttýðý bir yarýlmayý tartýþýyoruz. Sizi bilmem ama bana yetti. Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesi Bayrambaþý (Sêdeqnê) Beldesi'nin Dolapdere (Þêlima) Köyü daðlýk alanýnda 13 askerin yaþamýný yitirdiði bölgeye giden Diyarbakýr'daki sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu heyet, incelemelerini tamamladý. ÝHD, MAZLUMDER, Memur Sen, Özgür- Der, TÝHV, MEYADER, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, baro ve KESK temsilcilerinden oluþan heyet üyeleri, köy meydanýnda köylüleri dinledi. Çatýþmaya iliþkin bilgi veren köylülerden Muhyedin Nergiz, çatýþmadan bir gün önce askerlerin bölgede operasyon baþlattýðýný ve çatýþma bölgesinde mevzilendiklerini söyledi. Genelkurmay'ýn çatýþmanýn sabah baþladýðý yönündeki açýklamasýnýn aksine Nergiz, çatýþmanýn öðleden sonra saat sýralarýnda baþladýðýný ve bir buçuk saat kadar silah ve patlama seslerinin geldiðini söyledi. 'HELÝKOPTERDEN, YERE DÜÞTÜÐÜNDE YANGIN ÇIKARAN PATLAYICI ATILDI' Silah seslerinin gelmesinin hemen ardýndan gelen 2 helikopterin, köy içi dahil bir gün önce askerlerin mevzilendikleri bölgeye önce beyaz renkli, göz yakan bir gaz attýðýný belirten Nergiz, ardýndan da helikopterden bir patlayýcýnýn atýldýðýný, patlayýcýnýn yere yakýn mesafede patladýðýný, ardýndan ise düþtüðü yerlerde yangýn çýktýðýný söyledi. Daha sonra 2 helikopterin daha geldiðini ifade eden Nergiz, uçak sesleri duyduklarýný, ancak yoðun duman nedeniyle uçaklarý göremediklerini söyledi. Füze sesine benzer bir sesin geldiðini, ardýndan da büyük bir patlamanýn meydana geldiðini kaydeden Nergiz, daha sonra bölgeye 4 tankýn geldiðini söyledi. Nergiz, korkudan evlere girdiklerini sözlerine ekledi. Köylüleri dinleyen heyet üyeleri, ardýndan köylülerle birlikte çatýþmanýn yaþandýðý bölgeye gitti. Ýlk kez gidilen çatýþma bölgesine kadar bütün ormanlýk alanda kuru otlarýn yandýðý görüldü. Hakim bir tepede kurulan mevzilere yaklaþýldýðýnda mevzi önlerinde roket baþlýklarý, uçaksavar mermilerinin boþ kovanlarý dikkat çekti. Mevzilerin bulunduðu tepenin hemen önünde, kayalýklar içinde yanmýþ halde bulunan ve askerlere ait 44 çanta görülürken, ayný yerde boþ kovanlar, pet þiþeler, askerlere ait kýyafet, yiyecek ve giyecek dikkat çekti. Aralarýnda yaklaþýk 30 metre mesafe bulunan 3 ana mevzinin yaný sýra birçok küçük mevzinin de bulunduðu tepede, 13 askerin yaþamýný yitirdiði mevzilerde yanmýþ askeri yelek, þapka, yiyecek ve içecek kalýntýlarý göze çarptý. Taþlarla çevrili mevzilerde ve dýþýnda MKE menþeli roket baþlýklarý ve uçaksavar mermilerinin kovanlarý göze çarparken, heyetin ilk izlenimi tepenin yoðun bir þekilde bombalandýðý oldu. Heyeti takip eden basýn mensuplarý da alanýn yoðun bir þekilde bombalandýðý konusunda hemfikir oldu. Televizyonlara baðlanan bazý muhabirlerin "Ýþte askerler burada yemek yiyordu ve terörist saldýrý oldu" demesi köylülerin tepkisini çekti. BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan heyet üyesi ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, "Türkiye'nin yüreðini acýtan bir olayý araþtýrmak üzere sivil toplum örgütleri ile çatýþma bölgesine geldik" dedi. Çatýþmaya iliþkin iddialarý hatýrlatan Bilici, bu nedenle inceleme yapmak için bölgeye geldiklerini söyledi. "Geldiðimize deðdi" diyen Bilici, önemli bulgulara ulaþtýklarýný söyledi. Bulgular ile önemli tespitlerin olduðunu ifade eden Bilici, mevzilere düþen MKE menþeli roket baþlýklarý ve aðýr patlayýcý madde parçalarýný gösterdi. Elde ettikleri delillerle konuya iliþkin bütün sivil toplum örgütü temsilcileri ile detaylý rapor hazýrlayacaklarýný ifade eden Bilici, "Objektif bir þekilde raporumuzu hazýrlayacaðýz. Neden bu olaylarýn kritik süreçlerde, barýþ için diyalog yollarýnýn açýldýðý bir dönemde meydana geldiðini ortaya koyacaðýz" dedi. 'KENDÝ ASKERÝNÝ VURMASI DEVLETÝN BÝTTÝÐÝNÝ GÖSTERÝYOR' Heyet ile birlikte gelen Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivisti anneler de, ilerleyen yaþlarýna raðmen gerçeklerin açýða çýkmasý için heyet ile birlikte çatýþma bölgesine gitti. Yol boyunca aðýt yakan anneler, "Onalar da bizim çocuklarýmýz. Kardeþi kardeþe kýrdýrtýyorlar, ölen askerler de yoksul ailelerin çocuklarýdýr" dedi. Gördükleri manzara karþýsýnda bazý anneler gözyaþlarýna hakim olamadý. "Ne gördünüz?" sorusuna "Ne görmedik ki" þeklinde cevap veren annelerden Hava Kýran, þunlarý belirtti: "Bu devletin bittiðini gördük. Bitmeseydi eðer gelip helikopterlerle askerlerini bombalarlar mýydý? Asker anneleri gelsin çocuklarýnýn devlet tarafýndan nasýl öldürüldüðünü görsün. Kendi çocuklarýný niye bu mevzilere getirmiyorlar, yoksul ailelerin çocuklarýný getiriyorlar." Askeri operasyonlara tepki gösteren Kýran, "Gerillalarýn da anneleri var. Askerler üzerlerine giderse onlar da kendilerini savunur. Eli baðlý mý öldürmek istiyorlar? Bizim her aðacýmýz deðerlidir. Bir aðacýmýzý Erdoðan'ýn oðluna deðiþmeyiz. Herkes gelsin görsün Kürdistan daðlarýnda vahþet yaþanýyor. Lanet olsun onlarýn bu kirli sistemine" þeklinde konuþtu. Ýncelemelerinin ardýndan Diyarbakýr'a dönen gelen heyetin, hazýrlayacaðý raporu yarýn açýklamasý bekleniyor. (Diyarbakýr/DÝHA)

3 Ýtfaiye merdiveniyle yanan binadan inmeye çalýþan Aziz Nesin'in yaný baþýndaki görüntüsüyle tanýdýk onu. Ellerini, otelin etrafýný kuþatan o kana susamýþ kalabalýðý kýþkýrtýrcasýna havaya kaldýrýþýný bir kez görenin, bir daha unutmasýna sanýrým imkan yoktur. Bu görüntünün tespit edildiði fotoðrafýna baktýðýmda, þöyle dediðimi hatýrlýyorum: Bu da bizim Torquemada'mýz. Adýnýn Cafer Erçakmak olduðunu kýsa bir süre sonra öðrendiðimiz bu adamýn, olayýn sorumlularýndan biri olduðu için ülkeden kaçtýðýný, Fransa'ya sýðýndýðýný duymuþtuk. Aradan on altý yýl geçti, bir de öðrendik ki, her ne kadar Akit gazetesi ölmek için döndü dese de, hem de sözümona arandýðý andan beri Sivas'ta yaþýyormuþ meðer. Bakmayýn siz, nasýl olur da aranan bir kanun kaçaðý, özellikle arandýðý yerde bunca yýl saklanýr? diyenlerin þaþkýnlýðýna. Saklandýðýný kim söyledi ayrýca? Gayet korunaklý, üstelik saygý da görerek, toplumsal bir kabulleniþ içinde Madýmak'takilere layýk görmediði hayatý, kendisi dibine kadar yaþayýp öldü, Sivaslý hemþehrilerinin arasýnda. Bir kent cinneti nin normal sonucudur bu. Neden þaþýrýlýyor, anlamýþ deðilim. Cafer Erçakmak, inanmýþ biri miydi? Öyleydi herhalde. On üçüncü yüzyýlda yaþamýþ Hristiyan din adamý Torquemada da öyleydi. Erçakmak, inancý gereði bilinçli bir nefis terbiyesi içinde olmuþ mudur bilemeyiz ama en azýndan öyle olunmasý gerektiðine inanýrdý kuþkusuz. Torquemada'nýn öyle olduðunu kesin biliyoruz, çünkü ona iliþkin yüzlerce araþtýrma var. Hangisini açsak onun nefsini terbiye amacýyla et yemediðini, dönemin lüksü sayýlacak keteni asla kullanmadýðýný görürüz. Kilise adýna kontrol ettiði dünya kadar paraya dokunmadýðýna da. Yani imani yapýp etmeler açýsýndan Erçakmak da Torquemada da ortak özelliklere sahipler. Ýkisi de dinlerini, dinleri içinde ait olduklarý mezhepleri, mezhepleri içinde tuttuklarý tarik leri severlerdi. Sevgi çemberlerini ne kadar daralttýlarsa, çember dýþýnda kalan sevilmeyen sayýsýný o kadar çoðalttýlar. Yani, her ikisi de, sadece kendilerine ait olaný Petrol ya da kendilerinin ait olduklarýný severlerdi. Kalplerini baþka sevgilere kapatmayý becerebilmelerine yol açan, benim asla anlayamayacaðým, pek KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý bir tuhaf nefis terbiyeleri olduðu kesin her ikisinin de. Ýnanmýþ, iman etmiþ kiþi tutumu bu tür benzer özellikler gösterir. Çað farký olsa da. Ýkisi arasýndaki benzerlik bundan ibaret deðil tabii ki. Madýmak'ta hafýzamýza kazýlan görüntü malum. Her þeyden önce bir ateþ vardý sahnede. Bir de o ateþin ya alevinden ya da dumanýndan boðulup ölen 37 kiþi tabii ki. Torquemada, Madýmak yangýný sýrasýnda Sivas'da olsaydý, Aziz Nesin'in yanýnda Cafer Erçakmak'la birlikte onu da görebilirdik kesinlikle. Her ne kadar kendisi bir müslüman olsa da, islami cezalandýrmada yakarak öldürme yoksa da, Erçakmak'ý da, on üçüncü yüzyýlda, ateþe verilmiþ odun yýðýnlarýnýn üstünde yanýp tutuþan Hýristiyan'ýn yaný baþýnda görürdük Torquemada'yla birlikte. Ýkisi de ateþi severlerdi çünkü. Ýkisi de, yakarak öldürmenin ne kadar korkunç olduðunu, hiçbir canlýnýn o þekilde ölmeye layýk olmadýðýný anlayacak duyarlýlýða da sahip deðillerdi. Din sevgisinin yakarak öldürmeyi bile normal gösterdiði hastalýklý þahsiyetlerdi bunlar. Kelime, yani Engizisyon, talihsiz bir sözcük. Anlamý, derinleþtirmesine araþtýrma demek aslýnda. Bugün sadece yakarak öldürme'nin karþýlýðý olarak kullanýyoruz neredeyse. Ýþte bu Torquemada denen uðursuz, Hristiyan aleminin görüp görebileceði en vahþi, en alçak, en kan içici bu þahsiyet, Engizisyon'un baþ uygulayýcýsý idi. Hristiyanlýk kurallarýna, hristiyan yoksulunu engizisyona götürecek onlarca suç eklemiþ bir uðursuzdu yani. Sekiz binden fazla adam yakmýþtýr. Onlarý yakarken, dininin, mezhebinin, tarikatýnýn emrettiðini yaptýðýna inanmýþtý hep. Benzetme insafsýz olabilir, çünkü Erçakmak topu topu 37 kiþinin yakýlmasýna karýþmýþtý, doðru. Ama Madýmak sekiz bin Aleviyi alabilseydi eminim yakardý. O, hadi kýþkýrýn dercesine kalabalýðý harekete geçiren elleri yöneten kin yaptýrýrdý bunu. Ateþ adamlarýydý bunlar. Ýyi de, bunlarýn hiç mi serçe parmaklarý olsun küçük bir alevle karþýlaþmadý? Erçakmak, kazayla da olsa hiç mi kolunu hafifçe yakmadý? Torquemada'nýn taþ zeminli kilisede yanan þömineden, çýplak ayaðýna hiç mi küçük bir kývýlcým sýçramadý? Hep merak etmiþimdir. Peki nasýl bir ölümdür bunlarýn ki? Bu kadar mý benzerlik olur? Erçakmak, tamam korundu falan ama, öldüðünde olsun, açýk seçik, hak etmiþ bir imanlý olarak, topraða verilemedi. Anlatýlanlara göre bir kadýn adýyla yapýlmýþtý ölüm kaydý, gizlice gömülsün diye. Torquemada, çekildiði manastýrýnda, damla hastalýðýyla boðuþa boðuþa üstelik, kimsesizlik içinde öldü. Tek dostlarý Fýrýn ateþti bunlarýn. Dedebað Ýnandýklarý >MERKEZ öte dünyada herhalde bu dostlarý karþýlayacaktýr her ikisini de. Öyle olmasý gerekmiyor sizce de? Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Corendon uçaðýnýn Kayseri Hava Meydaný na iniþ saati: Sulucakarahöyük/KAYSERÝ Haber/Foto:Naci ÖZÇELÝK... Cumhurbaþkaný Kayserili olunca Kayseri ye hizmet arttý. Yollar yapýlýyor, fabrikalar, üniversiteler, metro hepsi iyi de iyi olmasýna gel de birde yurt dýþýndan Ýçanadolu ya gelen giden gurbetçiye sor? Þuna bak milletinen dalga geçiyorlar. Böyle diyor tam 39 yýldýr gurbetçi olan Mehmet dayý. Baþka bir gurbetçimiz: Türk milleti sahipsiz mi? Her yýl Hollanda dan Türkiye ye gelip gidiyoruz. Ailecek. Ben Yozgatlýyým. Kayseri Hava Meydanýndan uçuþlar baþlayýnca çok rahatladýk diye sevindik. Artýk in bin yapmayacaktýk. Direk Kayserine gelip oradan da memlekete geçecektik. Gel gör ki durum hiç öyle olmadý. Yýllardýr iþkence. Sanki Türkiye ye gelmeyelim istiyorlar. Vatan hasreti bir baþka! Vatana gelip gitmek bir baþka iþkence! Bizleri Almanyalara, Fransalara, Hollandalara iþçi olarak gönderenler bu vatandaþlarýn haklarýný hiç aramýyorlar. Acaba bir yabancý bu çileyi çekse, çeker mi? Bak neler yaparlar!? Birde Corendon Kayseri hava alaný görevlisi dalga geçiyor. Ýki gün önce arasaydýnýz uçaðýn ertelendiðini öðrenirdiniz diyor. Çocuklar Hollanda dan sordular. Telefona çýkan yetkili bir deðiþiklik yok uçak 16 Temmuz 2011 Cumartesi günü sabah 5.10 da deðil de 6.00 da Tarih ve saat Corendon uçaðýna Amsterdam yolcularýbiniyor sat:09.45 kalkacak siz iki saat önce Kayseri Havaalanýnda olun demiþ. Bir çok arkadaþa da aynýsýný söylemiþ. Corendon yetkilileri. Þimdi saat 9.00 da kalkacak diyorlar. Sivaslý gurbetçi söz alýyor: Ben uçuþ tarihinden iki gün önce telefon edip deðiþiklik olup olmadýðýný sordum. Kayseri deki yetkili de ayný þekilde belki bir dakika gecikme olabilir dedi. Ben Sivas tan saat 0.15 te yolla çýktým. Gürün civarýna geldiðimde Kayseri den Corendon Hava Yollarý görevlisi beni aradý. Uçak dört saat gecikmeli kalkacak. Siz geri dönün dedi. Telafon kapandý. Yolda tekrar tekrar aradým telefon açýlmadý. Ben taa Sivas tan geliyorum gerisin geri nereye döneyim bir o kadar yol! Bir baþkasý söze karýþtý. Corendon görevlisi bildiðiniz yere þikayet edin bir þey yapamazsýnýz diyor. Adamlarda hiç utanma yok. Bir ay önce de Türkiye ye Hollanda dan gelirken uçak aktarmasýz direkt Kayseri ye gidiyor diye bilet aldýk. Uçak Ankara ya indi tam üç saat bekledik. Neymiþ efendim Ankara dan Hollanda ya gidecek yolcularý varmýþ. Onlarý alýp Kayseri den aktarmasýz Hollanda ya uçacakmýþ. Sorumsuzluða bakar mýsýnýz? Nasýl olsa bize bilet sattýlar. Bir daha Corendon Havayollarý þirketi ile uçmayacaðým. Hakkýmýzý arayan yok kardeþim hakkýmýzý arayan. Gurbetçilerimiz isyanda. Sevgili okurlarýmýz sizlere bazý bölümlerini aktardýðým bu konuþma kaydý Kayseri Hava Alaný Dýþ hatlardan. Bir yakýnýmý Hollanda ya yolcu etmek için cumayý cumartesiye baðlayan gece Kayseri ye yola çýktým. Corendon Havayollarý Kayseri- Hollanda uçaðý Kayseri den günü saat 5.10 da kalkacaktý. Tüm yolcular belirtilen saat te yani da Kayseri havaalanýnda oldu. Amsterdam 5.10 yazýlý (bilet kontrol ve bagaj alým iþlemleri için) giþe önünde sýra oluþturdu. Bekliyoruz ancak hiçbir görevli yok. Yüzlerce gurbetçi, küçük Kayseri den Tarih ve saat: da Hollanda Amsterdam kalkacak olan Corendon uçaðý kalktý. Saat:10.00 çocuklar uyumak istiyorum diye aðlýyor. Yolcular söylenmeye öfkelenmeye baþladýðý sýrada Corendon Havayollarý görevlisi gülerek geliyor. Sayýn yolcularýmýz üzgünüm uçaðýmýz teknik bir arýzadan dolayý rötarlý saat 9.00 da kalkacak. Herkes isyanda! Öyle þey olur mu? Kardeþim. Bu ne rezalet her seferde ayný þeyler. Corendon görevlisi, Ne demek kardeþim uçaklarýmýz da hiç böyle aksama olmadý. Teknik arýza. Siz þimdi uçaða binseniz, uçak kalksa havada arýza yapsa ne diyeceksiniz? Yani. Devamý bir kýsým diyaloglarý yukarýda yazdým. Gurbetçilerimiz haklý. Yýllardýr yakýnlarýmý yurt dýþýna yolcu ediyorum. Karþýlýyorum. Her defasýnda farklý bir yolculuk hikayesi ama hep çile iþkence. Devlet yurtdýþýna iþçi olarak gönderdiði vatandaþýna sahip çýkmalý. Onlarýn bilgisizliðinden, örgütsüzlüðünden, haklarýný arayamamalarýndan yararlanan kiþilere, kuruluþlara ve kurumlara fýrsata dur demeli. Yasal haklarýný bir Avrupalý vatandaþý gibi takip etmeli. Böyle fýrsatçýlardan zararlarýný ödetmeli. Hollanda ile yaptýðým telefon görüþmesi sonucu yukarýda diyaloglarný aktardýðým yolculuk iþkencesi nin tam 20 saat sürdüðünü öðrendiðim yakýným. Bundan sonra yolcularýn Corendon Havayollarý ile uçmaya tövbe ettiklerini aktardý. Cumhurbaþkanýmýzýn, kendilerine ( Gurbetçilerimze ) yardýmcý olmasý için gazetemiz aracýlýðý ile arzlarýnýn olduðunu belirtti. Üniversite < BEÞTAÞ YOLU 643m m m2 634m m2 610m Hüseyin Sümen in evi Nolu parseller satýlýktýr.

4 Alevilikte kast, kan soyluluk nasýl okunmalý. Bu kan soyluluk ne zaman baþladý. Hangi düþünce ve kimliklerin bu kansoyluluðun kökleþmesinde etkisi ve kan taþýyýcýlýðý bulunuyor. Alevilikte herkes taliptir düþüncesi ve hizmet postlarýnýn ayrýmý nasýl anlaþýlmalý. Keramet el almayý ve soyaðacýný kutsallaþtýrýr mý. Kutsallýk burada neyi temsil eder. Tanrýsal bir vahiyle kutsallaþtýrýlma karþýsýnda kerametvari kutsallaþtýrma nasýl kendisini kansoyu üzerinden tanrýsal parçaya dönüþtürebilir. Vahiyle yola çýkmayan bir topluluk nasýl vahiy getiren bir peygamberi kansoyu aðacýna baðlamayý içselleþtirir. Kast ve kansoylu arayýþ Aleviliðin gençlik dönemi ürünüdür. Alevilik tek tanrýlý dinlerin çatýþma alanýnda filiz vermesine karþýlýk, onlarýn varlýk ve savunma alanlarýndan olumlu olarak beslenmemiþtir. Toplumsal yapý oluþturuculuðu ve inançsal mekan seçimi, inançsal kutsama ve kutsanma simgeleri neredeyse tektanrýlý dinlerin tümünü yadsýma üzerine kurulmuþtur. Buna raðmen kansoyluluk iliþkisinde dönemin en baskýn inancý olan Ýslamýn en temel kimliði olan Muhammedî soy alanýna baðlanmayý zaman içinde gerçekleþtirmiþtir. Ýslam içinde boyveren vahdeti vücud anlayýþý Aleviliðin bu inancý kullanmasýna ve kendini saklamasýna önemli oranda katký saðlamýþtýr. Hurufiliðin ve Melamati düþüncenin de güçlendirici felsefi beslenme yaratmasý, Alevi düþün yapýsýný ve ahlak sistemini yaratýcý bir üreticilik kazandýrmýþtýr. Alevilik, Hurufilikle örtüþerek kamil insan, kamil toplum, canýn ölmezliði gibi öðretisel görüþler ve inanmalar etkisin ile olgunlaþmýþtýr. Bu olgunlaþma döneminin varlýðýna karþýn kansoyluluk iliþkisin Alevilikteki yabancýlaþmanýn derinliðini gösterir. Bugünün Alevi düþüncesi ile mayalanma döneminin Aleviliði arasýnda anlayýþ olarak farklar vardýr. Toplumun kendisini savunmasý, toplumsal kastlarýn olgunlaþmasý, Bektaþi ekolünün geliþmesi, bazý mistik okullarýn kurulmasý, Kerbelâ anýmsamalý su orucu Onikiimamcý sistemin geliþmesi ve icazetname alýnmasý, tarik veya pençe kullanýmý gibi ritüellerin oluþmasý bunlara örnektir. Arabî kültürün belirgin soy arayýþý olan þecereli kurgu, Alevilikte yansýma bulmuþtur. Aleviliðe sirayet eden bu kültürlenme gerçekçi bir deðere sahip deðildir. Aleviler açýsýndan kansoyluluðun çarpýklýðý derinliði olmayan bir sahiplenmeyi de beraberinde getirmektedir. Arap, Kürt, Türk, Rum, Abdal, Roman gibi farklý kansoylarý içinde barýndýrmasý bu çarpýklýðýn en açýk göstergesidir. Alevilikte amaç bireyin, oradan da toplumun mükemmelleþtirilmesi ise bütün felsefi-ritüel adýmlar ve makamlar bunun güçlendirilmesi ile ilgilidir. Bu varlýk iliþkisinin modern toplumun düþünceleri arasýnda sayýlan eþit birey, eþit toplum, eþit kan düþüncesine karþýsýnda kendisine nasýl yer buldu. Bu modernleþtirme iliþkisi aranmadan da Alevilikte kan kutsallaþtýrýlarak güçlendirilme vasfýna sahip olunma nasýl bir felsefi düþüncenin ürünü sayýlabilir. Felsefinin kuruluþ ilkelerinin belirlendiði dört kapý kýrk makam bu tür bir zaafa, anlayýþa izin verir mi. Bu öðretinin deðerlerin arasýnda bu yönlü bir olgu varsa bu nasýl tartýþýlmalýdýr. Türk kökenliliðe sahip bir dedenin, Arap soyaðacýna baðlanmasý ancak kerametvarî bir iliþki ve gönül zinciri ile iliþkilendirilebilir. Bu bile içinde önemli bir karmaþayý ve ýrka baðlanýlmayý ne evrimci görüþler açýsýndan ne de çarpýtýlmýþ bir tarih yaratma açýsýndan doðru deðildir. Hiçbir iliþkisinde sahte tarzlar oluþturmayan Aleviliðin böylesi bir kamburu içinde nasýl barýndýrdýðý sorgulanmalýdýr. Yüzyýlýn hastalýðýna tutulmanýn bedelini bu karmaþa ile ödeyen Alevi düþüncesinin kan ve toprak arayýþýndan kurtulmasý onun olaðanüstü kültürel birikimine selamet katacaktýr. Aleviliðin özü bunu zorunlu kýlar. Kan Þecereleri Alevi dedelerinin zihin, beden ve kan yapýlarý farklý mýdýr. Dedeler farklý bir kastý veya türü mü temsil ediyor. Seyitlik makamý, evladý resul silsilesi neye göre elde ediliyor. Onlarýn zihinleri ve sezgileri olaylara ve olgulara farklý mý yaklaþýyor. Ruhanî lider vasfý ile anýlan bu kan taþýyýcýlarýn ruhlarý daha mý erdemli. Alevilikteki can varoluþsal olarak seyitlerde daha mý ayrýcalýklý bir deðer geliþtirmiþtir. Seyitler dýþýnda kalanlarýn karakterleri, zihinsel algýlarý, kanlarýnýn gücü, soyluluðu daha mý zayýf bir erdemlilik ve kudret taþýyor. Saf, lekesiz, kusursuz olmak gibi vasýflarý ne belirler. Doðuþtan ayrýcalýk nasýl elde edilir. Kansoylulukla elde edildiði düþünülen evladý resul luk ilkesi farklý bir sevgi ve tapýnma iliþkisine mi sahiptir. Bu kastýn yaptýðý iyilik, erdemli davranýþ, güzel deðer üretme gibi vasýflarý ile bilgi algýlayýþ ve taþýyýþlarý daha mý kudretlenir. Zihinsel yapýlarý, doðarken kötülükten ve zaaflardan nasýl ayrýcalýklý bir hale gelebilmiþtir. Bilgi ayný ise, deðer katsayýlarýný farklýlaþtýran ve simge dilini daha öncelikli kullanmalarýna ve sahiplenmelerine neden olan kansoyluluklarýný farklýlaþtýran hal nedir. Bir kan soyludan, sýradan talibe, bireye yapýlacak organ veya kan nakli bireyi bedensel ve ruhsal olarak evladý resul yapabilir mi. Evladý resullerin kromozon dizilimleri farklý mýdýr. Irklar ve soylarla ilgili bilimsel veriler genetik yapýyla yeterince çözülmüþ ve gen dizilimi belirgin olan insan ve diðer canlý türlerinin dýþýnda olamayacaklarý belirlenmiþtir. Bu bilimsel verilere göre hala insanüstü veya farklý kan yapýlarý neye göre iddia edilebiliyor. Darwinist-evrimci ilkeye göre canlýlýðýn nasýl baþladýðý ortada iken, bu kansoyluluk neye göre hareket etmeye devam edecek. Daha yüzyýl öncesine kadar beyaz olmayan ýrklarýn evrim merdiveninde kuyruksuz maymunlar ile Avrupalýlar arasýnda kalan basamaklar olduðu iddia ediliyordu. Nazilerin aþaðý ýrklar teorisi vardý; milyonlarca Yahudi ve Çingene bu teori nedeniyle katledildi. Yetmiþiki milleti bir nazarda gördüðü üzerine teorisini yenileyen Alevi felsefesinin, iksel öðretisinin yaþam biçimi olarak ýrkçýlýk, kast üstünlüðü ölçüsü ne ile açýklanabilir. Alevi felsefi simgeciliðinin ve iradesinin buna izin vermemesine raðmen kansoyluluk ve evladý resulluk gibi simgeler nasýl doðanýn devamlýlýðý çerçevesinde bir fizik kanunu iliþkisi ile egemenlik arayabiliyor. Bu sahte tarih ve kan vekilliði ne oranda gerçeklikle yüzleþecek. Yüzleþmemesi durumunda kendi sahteliði nasýl sürdürecek. Bilim dýþý davranýþlarýnýn farkýnda olan bütünsel Alevilik bir ýrksal dayanmaya muhtaçlýkla karþý karþýya olmamasýna karþýn, neden soy zincirinde yanlýþlýðý açýk olan bir tarihsel bel e böylesine dayanmýþtýr. Alevi dedeliðinin bu sosyal statüsünü, imtiyazýný belirleyen nedir. Bilimin öngördüðü bu tür kurgularýn, yapýlanmalarýn kalýtýmla deðil sosyal yollarla belirlendiðidir. Ýçinde týlsým taþýyan baþka bir varlýk/insan henüz keþfedilememiþtir. Bu tür toplumsal oluþumlar kansoylu olsun, güç iliþkisi içinde olsun veya belli bir tanrýsal vergi/kabiliyet özelliði varsayýmýnda olsun ancak yüzyýlýn sonuna kadar deðerli ve kullanýlabilir özellikteydi. Boþ sayfa Evladý resuller Newton un, nesnelerin devinimleri temel bir yasalar grubuna baðlý dýr yargýsýnýn dýþýnda mý iþliyor. Bu kategoride sayýlanlarýn yaþam materyalleri kimya yasalarýna uyan bileþenlere sahip deðil mi. Alevilikte yaratýlýþ olmamasý ve ütopyasýnýn yaratýcýlýðýna göre tüm insanlar ve canlýlar eninde sonunda Hak kapýsýndan geçerek Rýza Þehri ne/hakikat Kapýsý na ulaþmasý mümkünse kan farký nasýl ve neye göre ele alýnabilir. Bencil genlerin varlýðý gibi bir iddia ile kan havuzundan yararlanmak ve nedeni belirsiz bir övünç üretmek Alevi düþüncesine ters bir yaþam arayýþýdýr. Zihin, beyin, gen ve evrim çalýþmalarý insan doðasýnýn ne olduðunu daha etraflý bir anlaþýlýrlýkla açýklamaya devam ediyor. Ama insan bilimsel ve sosyal ilerlemesine, eþitlik, sorumluluk ve kiþilik deðerlerinin idealize oluþla nasýlda karþý karþýya olduðunu görmemize karþýn, bu kansoyluluk bilimsel olarak nasýl bir yerde kendine deðer bulacak. Alevi kültürel zihni ve kültürel psikolojisi bu konumlanmaya nasýl bir yanýt verecek. Kansoylu bir kimliðe doðuþtan sertifika vermek doðuþ ayrýcalýðý deðil midir. Dedeliðin kastsal özellikleri burada toplumsal veya grupsal bir önyargý deðil midir. Bu grupsal önyargýnýn bilimsel karþýlýðýndan öte kültürel ve geleneðe baðlý olmakla açýklanan yaný neden bilimsel bir yanýlsama olduðu kabulü içinde deðerlendirilmiyor. Artýk bilimin insanla diðer canlýlar arasýnda özellikle bedensel iþlevler ve davranýþlar açýsýndan tartýþýlýr yanlar sunmaktadýr. Hayvanlarýn bazý özellikleri ile insandan daha geliþmiþ olduðu bir kabul. Bazý hayvanlarýn koku, tat alma, cinsel güç, kendini koruma, iyi görmek konusunda insandan kat kat üstün olduðu bir gerçek. Bu canlýlarýn boþ birer sayfadan ibaret olmadýklarýný göstermektedir. Ýnsanda boþ sayfa deðildir. Kültür ve çevre, doðuþ anýnda belirleyici olmamakla birlikte, tüm canlýlarda bazý özelliklerin ortak olduðunu göstermektedir. Ýnsanýn bazý metafizik özellikler nedeniyle üstünlük taslamasý artýk geride kalmýþ ve doðanýn canlýlýðý bir bütün olarak deðerlendirilmektedir. Alevi dedesinin bir kalem üstte olduðu varsayýmý artýk geçmiþte olaðanüstülüðe taþýnmýþ bir yanýlsamanýn parçasýdýr. Bu varsayým yeniden ele alýnmalý ve insanlýðýn bir bütün olduðu, kültür taþýyýcýlýðýnýn ise kan üstünlüðü ile ele alýnamayacaðýnýn kabulü gereklidir. Aksi halde Alevi düþüncesinin yavan olduðu kadar þoven bir geri yapý olarak deðerlendirilmek durumun kalýnacaktýr. Bazý insan gruplarý doðuþtan farklý ise bu grup üyelerine ayrým uygulanabilir. Bu durumu negatif olarak okuyan Nazizm in Yahudileri ve baþka aþaðýlýk saydýðý topluluklarý nasýl cezalandýrdýðýný biliyoruz. Bu katliam ve ötekileþtirme bir önyargý sonucu oluþmuþtur. Biyolojik özellikleri nedeniyle kana dayalý bir kültür sürdürücülüðü diðer grup üyeleri karþýsýnda eþitsizlik yaratýyor. Bu düþünceleri insanlýk canýyla ödedi ve bilim bundan galip çýktý ve tüm kültürler uyum için etnosantrik düþlerini bir yana býraktý. Þimdi Alevilik gibi geliþmiþ bir felsefi- inanca soru sormak gerek: Ýnsan doðasýnýn farklýlýðý nesnel soy zinciri nde nasýl aranabilir. Aleviliðin Nazizm le karþýlaþtýrýlmasý durumunda nasýl bir tepki oluþturulabileceðini görmek mümkün. Bir insanýn doðuþtan kutsal veya erdemli, ayrýcalýklý olabileceði gibi bir düþünce ve öyküleþtirme öncelikli olarak bilime ve özelde ise Alevilikte dýþlanmasý gereken bir durumdur. Bu tutum nasýl ele alýnýrsa alýnsýn gerçekte eþitliðe aykýrý ve tuhaf görünüyor. Topluluklarýn birbirinden farklý olabileceði verisi doðal bir durumdur. Bunu etkileyen kültür, çevre, dil, sanat, coðrafya, üretim iliþkisi gibi belli özellikler bulunmaktadýr. Ancak insanlarýn farklý olduðu düþüncesi ayrýmcýlýktýr. Alevi dedesinin dürtüleri diðer insanlardan farklý iþliyor olamaz. Korku karþýsýnda tepkisi farklý mýdýr. Hazlarý yaþama, alýþkanlýklarý, arzularý, umutlarý farklý mýdýr. Alevi yaþam biçiminde gittikçe varlýðý parlatýlan kansoyluluk ve köken iliþkisi sahtedir ve yabancýlaþmayý hýzlandýrmaktadýr. Düþün yapýsý itibariyle bilimsel bir felsefi alanda hayat bulan Alevilik, bu kansoylu dürtü iliþkisinde geri ve affedilemez bir yabancýlaþmaya doðru koþmaktadýr. Bu yabancýlaþmanýn önünün kapatýlmasý için öncelikle kimlik yapýlanmasýnýn ýrksal özellikler taþýmadýðýnýn belirlenmesi gereklidir. Buna baðlý olarak da insani özelliklerin doðuþtan gelen yanlarý ile olaðanüstü özellik sayýlan parapisikojik alanýn belli bir felsefi ve inanýrlýk dýþýnda hiçbir karþýlýðýný olmadýðýn kabulünün sahiplenilmesi gereklidir. Aleviliðin geleceðe taþýnmasý için Alevi dedesi baþta olmak üzere, kültür taþýyýcýsýnýn kafasýný kumdan çýkarmasý ve doðru hedefleri taþýyarak ayaklarýnýn üzerinde yürümesi gerek. Aksi halde kültür kalýplarýndaki zaaflar ve çarpýklýklar felsefi olarak daralmasýný ve geriye yürümesine hizmet edecektir.

5 18 Temmuz 2011 Pazartesi Öykülerinde düþünsel ve ruhsal açýdan çökmüþ bir insanlýðý iþleyen Thomas Mann, zamanýn ve mekân duygusunun tuhaf bir þekilde ötesine geçiyor Can Yayýnlarý Thomas Mann edisyonunu öykülerle sürdürüyor. 20. yüzyýl Alman edebiyatýnýn en önemli isimlerinden, 1929 yýlý Nobel Ödülü sahibi Thomas Mann ýn yirmi üç öyküsünü bir araya getiren Zor Saat, Toplu Öyküler I altbaþlýðý ile yayýmlandý yýllarý arasýnda kaleme alýnan öyküler arasýnda Küçük Bay Friedemann, Tristan ve bu kitaba adýný veren Zor Saat gibi yazarýn kariyerinde önemli sayýlan örnekler de var. Thomas Mann ýn 1875 yýlýnda doðduðu düþünülürse, hikâyelerin gençlik dönemi ürünleri olduðu söylenebilir. Yanlýþ deðil ama eksik. Yazarlýðý erken olgunlaþmýþtý Mann ýn; en büyük yapýtý Buddenbrook Ailesi ni yazdýðýnda henüz yirmi beþ yaþýndaydý. Zor Saat teki öykülerinde de gerek dili ve üslubuyla, gerek ele aldýðý konularla usta bir yazarla karþýlaþýyoruz. Marazi öyküler Kariyerinin ilk yirmi yýlýna yayýlan öykülerinde benzer temalarý iþlemiþ. Romanlarýnýn hemen hepsinde görülecek bu temalar arasýnda öne çýkanlar burjuva hayatýn yol açtýðý çöküþ, hastalýk ve ölümdü. Aslýnda hastalýk ve ölüm, burjuvazinin çöküþünün, daha doðrusu sürüp giden düzenin, Almanya nýn bireye soluk aldýrmayan atmosferinin metaforlarý. Öykülerini yazdýðýnda henüz siyasi ve ideolojik anlamda kopuþ yaþamamýþtý Thomas Mann. Bismark taraftarýydý, I. Paylaþým savaþýný ulusalcý bir coþkuyla savunmuþ, toplumsal ve siyasi deðiþimlere karþý çýkmýþ, bu nedenle kardeþi Heinreich Mann la karþý karþýya gelmiþti. Cumhuriyeti ve demokrasiyi benimsemesi, kardeþiyle barýþmasý 1922 den sonradýr. Bu tercihi 1936 yýlýnda Alman vatandaþlýðýndan çýkarýlmasýyla sonuçlanacaktýr. Thomas Mann hakkýnda yapýlan yorumlarda yapýtlarý ile hayatý arasýnda sýklýkla iliþki kurulmuþtur. Ancak bu ilk öykülerde yazarýn siyasi ve toplumsal fikirleriyle yazdýklarý arasýndaki çeliþki çok açýk. Yazarlýk dehasýnýn dünya görüþünü aþmasý fikriyatý ile kavranabilecek bir çeliþki bu. Bir yanda son demlerini yaþayan aristokrasinin burjuva toplumuna uyum saðlamayan hastalýklý inceliði, bir yanda bujuvalarýn her türlü sanatsal ve edebi deðeri paranýn kantarýnda tartan kaba iktidarý, diðer yanda da sanatçýnýn bu hayat karþýsýndaki çaresizliði... Bütün bunlarýn yol açtýðý yýkým, mutsuzluk ve ölüm. Romantik geleneðin marazi hislerini sergileyen kahramanlarýyla, Thomas Mann karanlýk bir tablo çiziyor öykülerinde. Önce siyasi muhaliflerini, sonra yazar ve sanatçýlarý, Yahudileri, kendileri gibi düþünmeyen herkesi yok etmek isteyen Nazizme giden bu sürecin ne denli bunaltýcý olduðunu biliyoruz. Mann ýn karanlýk tablosunu bizzat tarih doðruluyor. Sadece Almanya da deðil, Avrupa nýn tamamýna yayýlan bu tablo sadece Nazizme, faþizme özgü deðildi. Yirminci yüzyýlýn ilk yarýsý, kapitalizmin büyüme sancýlarý yaþadýðý hemen her yerde bireysel hak ve özgürlüklere yönelik baskýlara sahne olmuþtu. Kafka nýn, Musil in, Joyce un ve Mann ýn öykü ve romanlarýndan yansýyan boðuntu ve çöküntü iþte bu baskýlarýn ifadesiydi. Ama Zor Saat te gündelik hayatlarýn dýþýna çýkmamýþ Mann. Kýstýrýlmýþlýk duygusu veren iktidar mekanizmalarý, polis gücü, bürokratik iþleyiþ, kýsacasý resmi buyruklar, kurallar ve kurumlar deðil. Sahnenin önünde toplum ve birey var. Kimi zaman yaratma sancýlarý çeken bir yazar, kimi zaman aþkýna karþýlýk bulamayan bir genç, kimi zaman burjuva ahlakýnýn yarattýðý cinsel baskýlarla bunalmýþ, evliliðinden mutsuz ve doyumsuz bir kadýn, kimi zaman yalnýzlýktan mustarip bir ihtiyar... Toplumun acýmasýzlýðýný, empati yoksunluðunu, kabalýðý, bencilliði, amaçsýzca sürdürülen yaþantýlarý, büyük hayallerin nafileliðini, kýsacasý düþünsel ve ruhsal açýdan çökmüþ bir insanlýðý iþleyen Thomas Mann, zamanýn ve mekân duygusunun tuhaf bir þekilde ötesine geçerek hayata, topluma, bireye dair genel geçer bir þeyler yakalýyor. Thomas Mann ýn öykülerini okurken belki de bu meseleler ilk anda dikkatinizi çekmeyecek. Çünkü bütün bunlarý taþýyan öyle bir dili var ki yazarýn, kendinizi müziðine, ezgisine, büyüsüne býrakabilirsiniz. Klasizmin zerafetini modern zamanlara taþýyor Mann. Ayrýntý tasvirlerini öyküye ve ele aldýðý meselelere Thomas Mann kadar iyi baðlayan, tasviri öykünün gövdesi kýlan bir yazar pek azdýr. Kimi öyküsünde resmi ve müziði dile dökmüþ. Özellikle Tristan öyküsünde, Tristan ve Isolde operasýný leitmotif olarak kullanýrken, Wagner in müziðini yazýyla icra etmeye soyunuyor. Mann ýn kimilerince biçimciliðe varan titiz iþçiliðini yine Tristan dan bir alýntýyla örnekliyorum: Niþan yüzüðünden baþka süsü olmayan güzel, solgun elleri, koyu renkli, aðýr bir etekliðin plileri arasýnda dinleniyordu. Üzerinde dik yakalý, vücuduna sýmsýký oturmuþ, gümüþ rengi bir bluz vardý; bluz arabesk kadife parçalarýyla iþlenmiþti. Genç kadýnýn anlatýlamayacak kadar ince, tatlý, zayýf olan küçük baþý, bu aðýr ve yumuþak kumaþlarýn içinde büsbütün anlam kazanýyor; insanýn içini acýtan, bu dünyadan olmayan bir nitelik kazanýyordu. Ensesinde bir topuzla toplanan açýk kahverengi saçlarý düz taranmýþtý. Yalnýz alnýnýn saðýna düþen bir kâkülü vardý. Sað gözünün üzerinde, dikkati hemen oraya çeken solgun mavi bir damarcýk kývrýlýyordu. Yüzüne insanýn rahatýný kaçýracak biçimde egemen olan bu ince damarcýk, genç kadýn konuþmaya baþlayýnca daha çok beliriyordu; yalnýzca gülümsediði zaman yüzü tuhaf, insaný düþündüren, sýkýntýlý, üzüntülü bir durum alýyordu. Ama genç kadýn yine de konuþuyor, gülüyordu. Rahat ve içten konuþuyordu. Biraz yorgun bakan, ara sýra kapanmak bile isteyen, köþeleri ince burun direðiyle gölgelenen gözleri hep gülüyordu. Büyük ve güzel aðzý da öyle. Dudaklarý solgundu ama, belki çok düzgün ve keskin olduklarý için gülüþünün bir pýrýltýsý vardý. Kimi zaman kesik kesik öksürüyor, hemen mendilini aðzýna götürüyordu, sonra da mendilini inceliyordu. Thomas Mann ý anlamak Yazarlarýn gerçek kiþiliðini yazdýklarýna bakarak yorumlamak, hele ki yazdýklarýnda otobiyografik motifler varsa, yaygýn bir eðilimdir. Metinler didik didik edilip arkasýndaki gerçek ler bulup çýkarýlýrken en sevileni yazara ve yapýtýna psikanaliz çözümlemeler getirmek. Roman ve hikâyeleri, dilsel biçimi sayesinde, kendini bireydeki kökenlerinden ne kadar kesin biçimde ayýrýrsa ayýrsýn, gerek yaþadýðý yýllarda gerek sonrasýnda Thomas Mann da ayný muameleye uðramýþtý. Mesela dil iþçiliði, öykülerinde yazar ve sanatçýlarýn çektiði acýlarý dile getirmesi nedeniyle kibirli sayýlmýþ, ölüm temasýna sýkça yer vermesi ölüm takýntýsýna yorulmuþ, Schopenhauer ile Nietzsche etkilerinden dem vurulmuþ, toplum eleþtirisi ile burjuva kökeni iliþkilendirilmiþti. Yazarý yakýndan tanýyan Adorno, Edebiyat Yazýlarý nda tam bu noktaya dikkat çeker. Ona göre Thomas Mann ý anlamak, insanlar kýlavuz kitaplarýnda olmayan þeylere dikkat etmeye baþladýðýnda gerçekleþecektir. Adorno ya göre yazarýn yazdýklarýyla ima ettiði oto-portre ile yazarýn kendisi arasýnda önemli farklar vardýr. Mesela Ýnsanlarýn yapýtta bir kibir iþareti olarak gördüðü þey, yapýtý kusursuzlaþtýrma çabalarýnýn býraktýðý silinmez yara izidir (...)Yapýt yazarýn yapýtý olduðu için, onu olabildiðince iyi yapma isteðinin de yazarýn kibrine delalet ettiði varsayýlmaktadýr. Pek çok yazar gibi Thomas Mann ýn da yazdýklarýyla gerçek kiþiliðini maskelediðini eklemiþ Adorno; kardeþi Heinrich Mann gibi Thomas Mann da büyük Fransýz düþ kýrýklýðý romanýný iyi çalýþmýþtý; kýlýk deðiþtirmesinin sýrrý nesnellikti. Ölüm temasý da Thomas Mann ýn M. Ender ÖNDEÞ Sömürgecilik üzerine söz söylemek isteyen biri, bunu sadece tarihte olup bitmiþ þeyleri anlatarak yapamaz. Bollain in filmi, bir ucu 1492 ye, diðer ucu Bolivya nýn barikat savaþlarýna giden bir zincirin iki halkasýný eþsiz bir biçimde birleþtiriyor. Dün aslýnda bugün ve gelecektir Sahip olduklarý her þeyi deðiþmeye hazýrlar. Silahsýzlar ve silahlarý tanýmýyorlar. Demir kullanmýyorlar. Mýzraklarýný kamýþtan yapýyorlar. Bunlardan iyi köleler olabilir. Elli kiþiyle hepsine boyun eðdirebiliriz yýlýnýn ekim ayýnda Kristof Kolomb, ilk izlenimlerini böyle yazýyordu günlüðüne. Gerçekten de öyle yapmýþlardý. Ýlk saflýðýný insafsýzca sömürdükleri yerliler daha sonra öfkeyle ayaða kalktýklarýnda da güçler o kadar dengesizdi ki, gerçekten de elli kiþiyle binlerce yerlinin kanýna girebildiler. Daha sonraki 500 yýl, tek bir zincirin halkalarý gibiydi... Iciar Bollain in Ýspanya nýn 2011 Oscar adayý olan filmi Yaðmuru Bile, bu uzun ve kanlý zincirin ilk ve son halkalarýný bir araya getiriyor. Kristof Kolomb un gerçek sömürgeci yüzünü açýða çýkaracak bir film çekmeyi kafaya takmýþ olan yönetmen Sebastian, Latin Amerika nýn en yerli ülkesi olan Bolivya da iþe giriþtiðinde, umduðundan farklý bir tabloyla karþýlaþýr. Kolomb dan 500 yýl sonra, bu kez Bolivya nýn yoksullarý, çok basit ama çok hayati bir nesne için barikatlarýn arkasýnda, ayaklanma halindedir: Su! Böylece anlaþýlýr ki, sömürgecilik üstüne söz söylemek isteyen biri, Kolomb un bugünkü versiyonlarýna dokunmadan yapamamaktadýr. IMF projeleriyle ülkenin üzerine kabus gibi çöken su þirketleri ile 1492 nin kanlý haydudu arasýnda fark olmadýðý gibi, varoþ emekçilerini hayvanca döven polisle 500 yýl öncesinin zýrhlý serserileri arasýnda da fark yoktur. Sosyalist yönetmen Ken Loach un daimi senaristi Paul Laverty nin yazdýðý senaryonun en zekice olan yaný da bu zaten! Filmin içinde bir süre sonra Sebastian ýn çektiði filmin bölümleri ile bugünkü gerçek hayat o kadar birbirine maskelerinden birisidir; Yazdýklarýnýn merkezini ölüm oluþturmuþ gibi duruyorsa eðer, bunu bir yokluk özlemine ya da çürümeye duyulan özel bir yakýnlýða deðil de gizli ve kurnaz bir batýl inanca baðlamak gerekir: Ýnsanýn korktuðu þeyi tam da onu sürekli konu etmek ve tartýþmakla savuþturabileceðine inanmasý. Mann ýn dehasý da týpký bedeni gibi direnç gösteriyordu ölüme doðaya bu körce baðýmlýlýða. Þairin ruhu beni baðýþlasýn, ama sapýna kadar saðlýklýydý. Son kertede, yapýtýný ölümle suç ortaklýðýný (insanlarýn Mann ýn kendisine yakýþtýrmaya pek teþne olduðu bir suç ortaklýðý) vurgulamaya yönelten etmen, sýrf var olmakla iþlenen suçun sezinleniþiydi: Baþka bir þeyin, olabilecek bir þeyin yerini almakla onu kendi gerçekliðinden yoksun býrakýyor olmanýn suçu bunu hissetmek için Schopenhauer i okumasý gerekmiyordu. Ölümü atlatmaya çalýþtýysa da onunla iliþkiyi kesmedi; yaþayanlar için teslim olmaktan (ama razý olmak deðil) baþka barýþ olmadýðýný seziyordu. Her þeye yukardan bakan ben-merkezci insanlarýn egemen olduðu bir dünyada daha iyi tek seçenek kimliðin baðlarýný gevþetmek ve böylece katýlaþmamayý baþarmaktýr. Ýnsanlarýn Thomas Mann da dekadanlýk olarak görüp de suçladýklarý þey, aslýnda tam tersiydi bunun: Doðanýn kendi kýrýlganlýðýný görüp teslim ediþindeki alçakgönüllülük. Ýnsanlýk da bundan baþka bir þey deðildir. Radikal Kitap karýþýyor ki, adeta yüzyýllarý aþan bir devamlýlýk ortaya çýkýyor ve siz neyin ne zaman yaþanmýþ olduðunu unutuyorsunuz. Su þirketlerini anlatýrken Londra ve Kaliforniya dan gelenler daha neyimizi alacak; nefesimizi mi? diye soran oyuncu/sokak militaný Daniel, adeta yüzlerce yýl önce Arawak yerlilerinin sorduðu soruyu sormaktadýr. Ayný Daniel, yanan odunlarýn üzerinden sömürgecilere rol gereði Sizi küçümsüyorum diye yiðitçe haykýrýrken, aslýnda rolün ötesinde, sokaklarda, barikatlarda yaptýðýný aynen tekrarlamaktadýr; aslýnda çekimden ayrýldýðýnda da yaptýðý budur. Bu arada ne pahasýna olursa olsun bütün o karmaþanýn içinde filmi bitirmek isteyen Costa ve Sebastian da sokaklardaki yaþamýn gerçeðine sýrtlarýný çeviremeyecek ve trajik kararlar vereceklerdir. Çünkü sokakta yatan cesetlerin gerçeði, aslýnda yapmak istedikleri filmin gerçeðidir. Film boyunca sürekli biçimde yüzyýllarý atlayarak bugün ve geçmiþe dönen kamera, Bollain in müthiþ ustalýðýyla bize hep bu gerçeði yaþatýyor. Kolomb un ilk ekibinde olduðu halde daha sonralarý yarattýklarý vahþetten utanç duyan papaz Bartolome de las Casas, þöyle anlatýyor yerlileri: Geniþ komünler halinde her biri 600 kiþiyi barýndýran çan biçiminde evlerde yaþýyorlardý... Alým satým ya da benzeri hiçbir ticari davranýþ göstermiyorlardý; yaþamak için doðal çevrelerinin onlara sunduklarýyla yetiniyorlardý. Sahip olduklarý þeyler konusunda son derece cömertlerdi ve dostlarýnýn da sahip olduklarý þeyler konusunda kendileri gibi olmasýný bekler ve olamayanlara kýzarlardý. Bollain in filmini dikkatli bir gözle izlerseniz eðer, yoksullarýn yaptýðý halk komitesi toplantýsýnýn da tam böyle bir þey olduðunu fark edersiniz. Aradaki tek fark ise, sanýrým bu kez artýk ezilenlerin 500 yýl önceki kadar saf olmadýklarýdýr. Sonuçta, Yaðmuru Bile gerçek bir politik film izlemek isteyenler için heyecan verici bir deneyim olacaktýr. Özgür Gündem

6 TTB genel Kurulu gelecek yýl 2 dilde olsun önerisi F Tipi portaldaki haberin baþlýðý böyleydi. Devamýnda Türk Tabipleri Birliði nin 1-2 Temmuz da gerçekleþtirilen 60. Büyük Kongresi nin ilk gününde Açýlýþ konuþmasýný BDP eþ Baþkaný Hamit Geylani nin Kürtçe baþlayarak yaptýðý Ýkinci gününde ise Baþta muayenehaneler olmak üzere hekimlerle ilgili de sorunlarýn konuþulduðu ( de ye dikkat) konuþmalarda siyasi içeriðin daha fazla yer aldýðý... Ýstanbul Tabip Odasý nýn bir Yönetim Kurulu üyesinin ise gelecek TTB Genel Kurulu nun Türkçe-Kürtçe olarak iki dilde yapýlmasý önerisini getirdiði belirtiliyordu. ( Öneri nin oylanýp oylanmadýðý, kabul edilip edilmediði tabii ki yazýlmamýþtý.) * * * Tahmin edebileceðiniz gibi TTB Kongresi gerçekte böyle geçmemiþti. Tersine Hekimlik ve saðlýk ortamýyla ilgili konuþmalar ülke gündemiyle ilgili olanlardan çok daha fazla yer tutmuþtu. Açýlýþ konuþmasýný da, doðal olarak, TTB Baþkaný yapmýþtý. Zaten ister TTB de; ister baþka bir meslek örgütü, sendika, siyasi parti ya da köy derneðinde olsun Kongrelerin açýlýþ konuþmalarýný konuklar deðil, o örgütün baþkanlarý yapardý. Ama doðruluktan, dürüstlükten bîhaber, hekimlik ve gazetecilik ahlâkýndan nasibini almamýþ olan için bunlarýn hiç önemi yoktu. Mühim olan Eksik gedik, yalan yanlýþ ifadelerle okuyucularýn tepkisine yol açacak hayali bir tablo yaratmak Böylece TTB yi fetokulliye getirmekti. * * * F Tipi portalýn politik kimliðinden habersiz bazý okuyucularýn tepkileri neyse de Asýl ilginci Ýzmir Tabip Odasý nýn ulusalcý yönetiminin de F Tipi portala açýklama göndererek fetokulliye katýlmasý oldu. TTB nin 60. Genel Kurulu nda yaþananlar, Bir çuval inciri berbat etmek özdeyiþiyle tanýmlanabilirdi. Aslýnda, bu süreçteki gözlemleri; TTB nin genel performansýnýn hekim kitlesi üzerinde olumlu bir izlenim býraktýðý yolundaydý. Ne yazýk ki, Genel Kurul da hekimleri ve hekimliði ilgilendirmeyen konu baþlýklarý zamanýn önemli ölçüde yitirilmesine yol açmýþ ve gündemdeki asýl sorunlar yeterince tartýþýlamadýðý gibi bu baþlýklara iliþkin çözüm üretilmesi de söz konusu olamamýþtý. Bu baðlamda, son TTB Genel Kurulu na egemen olan söylemleri kýnýyorlardý. Bu arada üyelerine de meslek örgütlerinden kopmamalarý çaðrýsý yapýyorlardý F Tipi portal aracýlýðýyla. * * * Sanki tabip odasýnýn kurumsal kimliðini kullanarak, sabah akþam Silivride ki Yurtseverler Serbest Býrakýlsýn kampanyasý yürütenler (buradaki yurtsever ler, Doðu Perinçek, Veli Küçük, Ýbrahim Þahin, vb. oluyor) Sanki 12 Haziran seçimlerinde iþi gücü býrakýp Doðu Perinçek in seçim kampanyasýný organize edenler kendileri deðilmiþ Sanki TTB Kongresi nde Kürt sorunuyla ilgili ilk konuþmayý Ýzmir Tabip Odasý nýn eski Baþkaný (yoksa mevcut mu demeliydim?) yapmamýþ gibi Sureti haktan görünmelerini bir kenara býrakýyorum da Benim midemi bulandýran Sözde AKP ve Fethullahçýlar la can düþmaný olanlarýn Ýþ sol düþmanlýðýna gelince bu kadar omurgasýz olabilmeleri. Ayný kumpas içinde yer almayý midelerinin kaldýrabilmesi Karýnlarýnýn, týpký Fethullahçýlar gibi, böylesine geniþ olabilmesi. Bir keresinde genetiði deðiþtirilmiþ ulusalcý diye yazmýþtým haklarýnda. Belli ki yetmezmiþ Genetikleriyle oynata oynata Ýmamýn Ulusalcýsý olmuþ bunlar. (BirGün) Sulucakahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Emniyet Müdürlüðü ekipleri, merkez ilçeye baðlý Nar beldesinde kaçak kazý yapan iki kiþiyi yakaladý. Alýnan bilgilere göre, Nevþehir Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan çalýþmalarda; merkez ilçeye baðlý Nar kasabasý Kisebað mevkiinde, sit alaný içerisindeki bir bahçede kaçak kazý yapýldýðý bilgisine ulaþýldý. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ndan alýnan arama ve el koyma kararýna istinaden bahse konu bahçede yapýlan aramada, bahçenin birinci derece doðal sit alaný içerisinde bulunduðu, izinsiz kazý ve tadilat iþlemlerinin yapýldýðý belirlendi. Bahçede yapýlan aramada, aðýz çapý 58 santimetre, boyu 133 santimetre olan Bizans Dönemine ait Pithos (tahýl küpü) ve kapaðý, kaçak kazýda kullanýlan 5 adet kazma, 3 adet manivela, 3 adet murç (keski), 3 adet balyoz, 2 adet kürek, 1 adet yeþil renkli 28 kilovatlýk jeneratör, 1 adet beyaz renkli 15 metrelik uzatma kablosu, 1 adet kaya delmede kullanýlan darbeli matkap, 1 adet kanas 16 magnum 9 milimetre çaplý seri nolu, namlusu açýk, kurusýkýdan dönme tabanca, 1 adet þarjör, 8 adet kurusýký mermisi, 1 adet av tüfeði, tüfeðe ait 2 adet dolu fiþek bulundu. Olayda, gözaltýna alýnan iki þüpheli hakkýnda 2863 Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununa Muhalefet etmek suçlarýndan yasal iþlem yapýldý.

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı