6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ"

Transkript

1 BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan heyet üyesi ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, "Türkiye'nin yüreðini acýtan bir olayý araþtýrmak üzere sivil toplum örgütleri ile çatýþma bölgesine geldik" dedi. Çatýþmaya iliþkin iddialarý hatýrlatan Bilici, bu nedenle inceleme yapmak için bölgeye geldiklerini söyledi. "Geldiðimize deðdi" diyen Bilici, önemli bulgulara ulaþtýklarýný söyledi. 2 DE 2 DE 3 DE Mezar açma çalýþmasý sýrasýnda Cumhuriyet Savcýlarýnýn yaný sýra davacý tarafýn avukatý Þenal Sarýhan ile Cafer Erçakmak ýn küçük oðlu Ömer Ergin Erçakmak, Mezarlýklar Müdürü Cemal Karaca ile polis ekipleri hazýr bulundu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Sivas Temsilcisi Hedayet Yaldýrým da çalýþmalarý izledi. Mezarlýk görevlileri tarafýndan mezar açýldýktan sonra polis ekipleri fotoðraf ve kameralarla görüntü aldý. Oðlunun ve daha önce Erçakmak la Belediye Meclisi görevi sýrasýnda birlikte çalýþan Mezarlýklar... 7 DE 4 DE 6 DA Corendon Havayollarý Kayseri- Hollanda uçaðý Kayseri den günü saat 5.10 da kalkacaktý. Tüm yolcular belirtilen saat te yani da Kayseri havaalanýnda oldu. Amsterdam 5.10 yazýlý (bilet kontrol ve bagaj alým iþlemleri için) giþe önünde sýra oluþturdu. Bekliyoruz ancak hiçbir görevli yok. Yüzlerce gurbetçi, küçük çocuklar uyumak istiyorum diye aðlýyor. Yolcular söylenmeye öfkelenmeye baþladýðý sýrada Corendon Havayollarý görevlisi gülerek geliyor. Sayýn yolcularýmýz üzgünüm uçaðýmýz teknik bir arýzadan dolayý rötarlý saat 9.00 da kalkacak. Herkes isyanda! Öyle þey olur mu? Kardeþim. Bu ne rezalet her seferde ayný þeyler. 7 DE 6 DA Sömürgecilik üzerine söz söylemek isteyen biri, bunu sadece tarihte olup bitmiþ þeyleri anlatarak yapamaz. Bollain in filmi, bir ucu 1492 ye, diðer ucu Bolivya nýn barikat savaþlarýna giden bir zincirin iki halkasýný eþsiz bir biçimde birleþtiriyor. Dün aslýnda bugün ve gelecektir Sahip olduklarý her þeyi deðiþmeye hazýrlar. Silahsýzlar ve silahlarý tanýmýyorlar. Demir kullanmýyorlar. Mýzraklarýný kamýþtan yapýyorlar. Bunlardan iyi köleler olabilir. 5 DE 12 Haziran seçimleriyle birlikte ülkede baþlayan gergin ortam bütün yoðunluðuyla sürüyor. Bu arada dün Silvan da çatýþmada yaþamýný yitiren 13 askerin ölümüne iliþkin açýklamalar ve farklý yorumlarda dikkat çekmeye devam ediyor. 8 DE

2 Geçen hafta Sakallý Zatlar, Þikeciler ve Diðerleri hakkýnda yazmýþ idim. Yazýyý gazeteden okuyunca kanapede uyumuþum, olmaz ama Samanyolu TV açýk kalmýþ, sonra böyle bir kaza olmuþ gibi geldi bana. Sonra farkettim ki zaten rutin olan hayatýmýz bir de Samanyolu TV dizisine dönüþüyor ki, daha da katlanýlmaz. Ayný bu dizilerdeki gibi bizden biri olan þahsiyetler aniden ak sakallý süper bir zata dönüþüyor. Biz bu zatlarýn yeni yetenekleri karþýsýnda þaþkýn, bakýnýyoruz. Ortalýk karýþýyor. Hadi durma, kafa yor bakalým. Ne oldu, nasýl oldu da, bu zat, bu hale dönüþtü. Nereden tutsan, elinden kayýyor. Bir hayalet gibi. Kuvvetle bir hayaletle uðraþtýðýn hissine kapýlýyorsun. Ama adam karþýnda duruyor, kanlý canlý. O zaman soru þu; insanlar fiziksel olarak ölmeden de hayalete dönüþebilirler mi? Yenilgimizin En Aðýrlarý Kimleri fiziksel olarak aramýzdan ayrýlmýþlar, kelimenin gerçek manasý ile ölmüþlerdir. Kimleri ise ölmemiþlerdir. Fiziksel olarak ölenlerin, iþkencelerde, sokaklarda, zindanlarda ölenlerin acýsýný duyar, yasýný tutabilir, mezarýný arayabilir, hesabýný sormaya kalkabilirsiniz. Ama hala yanýbaþýmýzda, aramýzda gezmekte olan ama çoktan bizi býrakmýþ, deðiþmiþ ve bambaþka bir insana dönüþmüþ olanlar. O eski arkadaþlarýnýzýn suretinde baþka birileri. Yasýný da tutamayacaðýmýz, yokluðuna da alýþamayacaðýmýz, kalbimizde bir sýzý olarak da taþýyamayacaðýmýz aðýr ölüler. Yenilgimizin en aðýrlarý. 12 Eylül muhasebesine bile bir kalem olarak yazamadýðýmýz kayýplarýmýz. O baþka insanlar. Ne Desek? Onlara edecek lafýmýz var mý? Niye olsun? Ne diyelim ki? O halleri ile sokaktaki herhangi bir baþkasýndan niye daha fazla ilgelendirsinler ki bizi. Hele de fabrikada bir makine parçasýna dönüþmeye itiraz eden iþçi, Karadeniz de suyu için can veren Metin Abi, hakkýný aramak için mücadele eden öðrenci, sendikalaþmaya kalkan güvencesiz, örgütlenmeye çalýþan binler yakýcý önceliðimizken ve biz bu kadar az ve güçsüzken. Niye yaþlý bir amcanýn ümitsizliðine mesela bu kadar takýlý kalalým? Niye enerjimizi harcayalým buna? Düþünenler ve Yapanlar Ama sorun þu; onlar aramýzdaki suretlerine, bu suretlere duyduðumuz zaaflara yaslanýp hala ne yapmamýz gerektiðinin listesini ille de bizim elimize tutuþturmaya çabalýyorlar. Zira düþünmek onlarýn, yapmak bizim iþimiz(!) Onlarýn düþündüklerini okuya okuya büyümüþ ve bu iþbölümüne köklü itirazý olan, düþünmek kadar yapmakla vakit kaybetmiþ olan kuþaðýnsa anladýðýmýz kadarýyla elini kaldýracak hali yok. Meseleyi þöyle dedi, böyle dedi polemiðinin ötesine taþýmak boyunlarýnýn borcu oysa ki. Muhterem zatlarýn talihsiz tarihsel analiz leri sonucu ulaþtýklarý ceberrut devlet/sivil toplum analitik çerçevesinin kuraklýðýndan kurtaracak, AKP nin burjuva devrim i marksist analizinden (!) azade kýlacak bir politik bir eleþtiri? Eh haliyle buradan tarihe bakýþlarýný da bir ele almak lazým! sonucu çýkýyor. Tarihsel analizlerini yaparken hangi kaynaklarý kullanmýþlar mesela? Pek eleþtirdikleri Kemalistlerle çok mu farklý örneðin bakýþ açýlarý ve kaynaklarý? En iyisi seksenlerin sonunda kalmýþ politika ve toplum algýlarý çok mu deðiþmiþ örneðin eskiden bu yana? Eh fakat hayat gailesi her emekçi gibi bu kuþaðý da kendi kurtuluþu üzerine kafa yormaktan alýkoyabiliyor. Çok lazýmmýþ gibi tavrýmý koyayým diyorum ben de: bu eleþtiri kendini derli toplu ortaya koyana kadar, o vakte kadar bir daha da aaa! demem, bir daha da yazmam, ne sakallý zatlar, ne hayaletler üzerine. Zira bu artýk o zatlarýn kendi politik duruþlarý falan deðil, bizzat AKP nin baþarýsýdýr. Öyle bir hegemonya-hah iþte burada da kullanýyorum bu lafý-ideolojik hegemonya kurmuþ ki AKP, durmadan o hegemonyanýn kendi cenahýmýzda ortaya çýkarttýðý bir yarýlmayý tartýþýyoruz. Sizi bilmem ama bana yetti. Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesi Bayrambaþý (Sêdeqnê) Beldesi'nin Dolapdere (Þêlima) Köyü daðlýk alanýnda 13 askerin yaþamýný yitirdiði bölgeye giden Diyarbakýr'daki sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu heyet, incelemelerini tamamladý. ÝHD, MAZLUMDER, Memur Sen, Özgür- Der, TÝHV, MEYADER, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, baro ve KESK temsilcilerinden oluþan heyet üyeleri, köy meydanýnda köylüleri dinledi. Çatýþmaya iliþkin bilgi veren köylülerden Muhyedin Nergiz, çatýþmadan bir gün önce askerlerin bölgede operasyon baþlattýðýný ve çatýþma bölgesinde mevzilendiklerini söyledi. Genelkurmay'ýn çatýþmanýn sabah baþladýðý yönündeki açýklamasýnýn aksine Nergiz, çatýþmanýn öðleden sonra saat sýralarýnda baþladýðýný ve bir buçuk saat kadar silah ve patlama seslerinin geldiðini söyledi. 'HELÝKOPTERDEN, YERE DÜÞTÜÐÜNDE YANGIN ÇIKARAN PATLAYICI ATILDI' Silah seslerinin gelmesinin hemen ardýndan gelen 2 helikopterin, köy içi dahil bir gün önce askerlerin mevzilendikleri bölgeye önce beyaz renkli, göz yakan bir gaz attýðýný belirten Nergiz, ardýndan da helikopterden bir patlayýcýnýn atýldýðýný, patlayýcýnýn yere yakýn mesafede patladýðýný, ardýndan ise düþtüðü yerlerde yangýn çýktýðýný söyledi. Daha sonra 2 helikopterin daha geldiðini ifade eden Nergiz, uçak sesleri duyduklarýný, ancak yoðun duman nedeniyle uçaklarý göremediklerini söyledi. Füze sesine benzer bir sesin geldiðini, ardýndan da büyük bir patlamanýn meydana geldiðini kaydeden Nergiz, daha sonra bölgeye 4 tankýn geldiðini söyledi. Nergiz, korkudan evlere girdiklerini sözlerine ekledi. Köylüleri dinleyen heyet üyeleri, ardýndan köylülerle birlikte çatýþmanýn yaþandýðý bölgeye gitti. Ýlk kez gidilen çatýþma bölgesine kadar bütün ormanlýk alanda kuru otlarýn yandýðý görüldü. Hakim bir tepede kurulan mevzilere yaklaþýldýðýnda mevzi önlerinde roket baþlýklarý, uçaksavar mermilerinin boþ kovanlarý dikkat çekti. Mevzilerin bulunduðu tepenin hemen önünde, kayalýklar içinde yanmýþ halde bulunan ve askerlere ait 44 çanta görülürken, ayný yerde boþ kovanlar, pet þiþeler, askerlere ait kýyafet, yiyecek ve giyecek dikkat çekti. Aralarýnda yaklaþýk 30 metre mesafe bulunan 3 ana mevzinin yaný sýra birçok küçük mevzinin de bulunduðu tepede, 13 askerin yaþamýný yitirdiði mevzilerde yanmýþ askeri yelek, þapka, yiyecek ve içecek kalýntýlarý göze çarptý. Taþlarla çevrili mevzilerde ve dýþýnda MKE menþeli roket baþlýklarý ve uçaksavar mermilerinin kovanlarý göze çarparken, heyetin ilk izlenimi tepenin yoðun bir þekilde bombalandýðý oldu. Heyeti takip eden basýn mensuplarý da alanýn yoðun bir þekilde bombalandýðý konusunda hemfikir oldu. Televizyonlara baðlanan bazý muhabirlerin "Ýþte askerler burada yemek yiyordu ve terörist saldýrý oldu" demesi köylülerin tepkisini çekti. BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan heyet üyesi ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, "Türkiye'nin yüreðini acýtan bir olayý araþtýrmak üzere sivil toplum örgütleri ile çatýþma bölgesine geldik" dedi. Çatýþmaya iliþkin iddialarý hatýrlatan Bilici, bu nedenle inceleme yapmak için bölgeye geldiklerini söyledi. "Geldiðimize deðdi" diyen Bilici, önemli bulgulara ulaþtýklarýný söyledi. Bulgular ile önemli tespitlerin olduðunu ifade eden Bilici, mevzilere düþen MKE menþeli roket baþlýklarý ve aðýr patlayýcý madde parçalarýný gösterdi. Elde ettikleri delillerle konuya iliþkin bütün sivil toplum örgütü temsilcileri ile detaylý rapor hazýrlayacaklarýný ifade eden Bilici, "Objektif bir þekilde raporumuzu hazýrlayacaðýz. Neden bu olaylarýn kritik süreçlerde, barýþ için diyalog yollarýnýn açýldýðý bir dönemde meydana geldiðini ortaya koyacaðýz" dedi. 'KENDÝ ASKERÝNÝ VURMASI DEVLETÝN BÝTTÝÐÝNÝ GÖSTERÝYOR' Heyet ile birlikte gelen Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivisti anneler de, ilerleyen yaþlarýna raðmen gerçeklerin açýða çýkmasý için heyet ile birlikte çatýþma bölgesine gitti. Yol boyunca aðýt yakan anneler, "Onalar da bizim çocuklarýmýz. Kardeþi kardeþe kýrdýrtýyorlar, ölen askerler de yoksul ailelerin çocuklarýdýr" dedi. Gördükleri manzara karþýsýnda bazý anneler gözyaþlarýna hakim olamadý. "Ne gördünüz?" sorusuna "Ne görmedik ki" þeklinde cevap veren annelerden Hava Kýran, þunlarý belirtti: "Bu devletin bittiðini gördük. Bitmeseydi eðer gelip helikopterlerle askerlerini bombalarlar mýydý? Asker anneleri gelsin çocuklarýnýn devlet tarafýndan nasýl öldürüldüðünü görsün. Kendi çocuklarýný niye bu mevzilere getirmiyorlar, yoksul ailelerin çocuklarýný getiriyorlar." Askeri operasyonlara tepki gösteren Kýran, "Gerillalarýn da anneleri var. Askerler üzerlerine giderse onlar da kendilerini savunur. Eli baðlý mý öldürmek istiyorlar? Bizim her aðacýmýz deðerlidir. Bir aðacýmýzý Erdoðan'ýn oðluna deðiþmeyiz. Herkes gelsin görsün Kürdistan daðlarýnda vahþet yaþanýyor. Lanet olsun onlarýn bu kirli sistemine" þeklinde konuþtu. Ýncelemelerinin ardýndan Diyarbakýr'a dönen gelen heyetin, hazýrlayacaðý raporu yarýn açýklamasý bekleniyor. (Diyarbakýr/DÝHA)

3 Ýtfaiye merdiveniyle yanan binadan inmeye çalýþan Aziz Nesin'in yaný baþýndaki görüntüsüyle tanýdýk onu. Ellerini, otelin etrafýný kuþatan o kana susamýþ kalabalýðý kýþkýrtýrcasýna havaya kaldýrýþýný bir kez görenin, bir daha unutmasýna sanýrým imkan yoktur. Bu görüntünün tespit edildiði fotoðrafýna baktýðýmda, þöyle dediðimi hatýrlýyorum: Bu da bizim Torquemada'mýz. Adýnýn Cafer Erçakmak olduðunu kýsa bir süre sonra öðrendiðimiz bu adamýn, olayýn sorumlularýndan biri olduðu için ülkeden kaçtýðýný, Fransa'ya sýðýndýðýný duymuþtuk. Aradan on altý yýl geçti, bir de öðrendik ki, her ne kadar Akit gazetesi ölmek için döndü dese de, hem de sözümona arandýðý andan beri Sivas'ta yaþýyormuþ meðer. Bakmayýn siz, nasýl olur da aranan bir kanun kaçaðý, özellikle arandýðý yerde bunca yýl saklanýr? diyenlerin þaþkýnlýðýna. Saklandýðýný kim söyledi ayrýca? Gayet korunaklý, üstelik saygý da görerek, toplumsal bir kabulleniþ içinde Madýmak'takilere layýk görmediði hayatý, kendisi dibine kadar yaþayýp öldü, Sivaslý hemþehrilerinin arasýnda. Bir kent cinneti nin normal sonucudur bu. Neden þaþýrýlýyor, anlamýþ deðilim. Cafer Erçakmak, inanmýþ biri miydi? Öyleydi herhalde. On üçüncü yüzyýlda yaþamýþ Hristiyan din adamý Torquemada da öyleydi. Erçakmak, inancý gereði bilinçli bir nefis terbiyesi içinde olmuþ mudur bilemeyiz ama en azýndan öyle olunmasý gerektiðine inanýrdý kuþkusuz. Torquemada'nýn öyle olduðunu kesin biliyoruz, çünkü ona iliþkin yüzlerce araþtýrma var. Hangisini açsak onun nefsini terbiye amacýyla et yemediðini, dönemin lüksü sayýlacak keteni asla kullanmadýðýný görürüz. Kilise adýna kontrol ettiði dünya kadar paraya dokunmadýðýna da. Yani imani yapýp etmeler açýsýndan Erçakmak da Torquemada da ortak özelliklere sahipler. Ýkisi de dinlerini, dinleri içinde ait olduklarý mezhepleri, mezhepleri içinde tuttuklarý tarik leri severlerdi. Sevgi çemberlerini ne kadar daralttýlarsa, çember dýþýnda kalan sevilmeyen sayýsýný o kadar çoðalttýlar. Yani, her ikisi de, sadece kendilerine ait olaný Petrol ya da kendilerinin ait olduklarýný severlerdi. Kalplerini baþka sevgilere kapatmayý becerebilmelerine yol açan, benim asla anlayamayacaðým, pek KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý bir tuhaf nefis terbiyeleri olduðu kesin her ikisinin de. Ýnanmýþ, iman etmiþ kiþi tutumu bu tür benzer özellikler gösterir. Çað farký olsa da. Ýkisi arasýndaki benzerlik bundan ibaret deðil tabii ki. Madýmak'ta hafýzamýza kazýlan görüntü malum. Her þeyden önce bir ateþ vardý sahnede. Bir de o ateþin ya alevinden ya da dumanýndan boðulup ölen 37 kiþi tabii ki. Torquemada, Madýmak yangýný sýrasýnda Sivas'da olsaydý, Aziz Nesin'in yanýnda Cafer Erçakmak'la birlikte onu da görebilirdik kesinlikle. Her ne kadar kendisi bir müslüman olsa da, islami cezalandýrmada yakarak öldürme yoksa da, Erçakmak'ý da, on üçüncü yüzyýlda, ateþe verilmiþ odun yýðýnlarýnýn üstünde yanýp tutuþan Hýristiyan'ýn yaný baþýnda görürdük Torquemada'yla birlikte. Ýkisi de ateþi severlerdi çünkü. Ýkisi de, yakarak öldürmenin ne kadar korkunç olduðunu, hiçbir canlýnýn o þekilde ölmeye layýk olmadýðýný anlayacak duyarlýlýða da sahip deðillerdi. Din sevgisinin yakarak öldürmeyi bile normal gösterdiði hastalýklý þahsiyetlerdi bunlar. Kelime, yani Engizisyon, talihsiz bir sözcük. Anlamý, derinleþtirmesine araþtýrma demek aslýnda. Bugün sadece yakarak öldürme'nin karþýlýðý olarak kullanýyoruz neredeyse. Ýþte bu Torquemada denen uðursuz, Hristiyan aleminin görüp görebileceði en vahþi, en alçak, en kan içici bu þahsiyet, Engizisyon'un baþ uygulayýcýsý idi. Hristiyanlýk kurallarýna, hristiyan yoksulunu engizisyona götürecek onlarca suç eklemiþ bir uðursuzdu yani. Sekiz binden fazla adam yakmýþtýr. Onlarý yakarken, dininin, mezhebinin, tarikatýnýn emrettiðini yaptýðýna inanmýþtý hep. Benzetme insafsýz olabilir, çünkü Erçakmak topu topu 37 kiþinin yakýlmasýna karýþmýþtý, doðru. Ama Madýmak sekiz bin Aleviyi alabilseydi eminim yakardý. O, hadi kýþkýrýn dercesine kalabalýðý harekete geçiren elleri yöneten kin yaptýrýrdý bunu. Ateþ adamlarýydý bunlar. Ýyi de, bunlarýn hiç mi serçe parmaklarý olsun küçük bir alevle karþýlaþmadý? Erçakmak, kazayla da olsa hiç mi kolunu hafifçe yakmadý? Torquemada'nýn taþ zeminli kilisede yanan þömineden, çýplak ayaðýna hiç mi küçük bir kývýlcým sýçramadý? Hep merak etmiþimdir. Peki nasýl bir ölümdür bunlarýn ki? Bu kadar mý benzerlik olur? Erçakmak, tamam korundu falan ama, öldüðünde olsun, açýk seçik, hak etmiþ bir imanlý olarak, topraða verilemedi. Anlatýlanlara göre bir kadýn adýyla yapýlmýþtý ölüm kaydý, gizlice gömülsün diye. Torquemada, çekildiði manastýrýnda, damla hastalýðýyla boðuþa boðuþa üstelik, kimsesizlik içinde öldü. Tek dostlarý Fýrýn ateþti bunlarýn. Dedebað Ýnandýklarý >MERKEZ öte dünyada herhalde bu dostlarý karþýlayacaktýr her ikisini de. Öyle olmasý gerekmiyor sizce de? Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Corendon uçaðýnýn Kayseri Hava Meydaný na iniþ saati: Sulucakarahöyük/KAYSERÝ Haber/Foto:Naci ÖZÇELÝK... Cumhurbaþkaný Kayserili olunca Kayseri ye hizmet arttý. Yollar yapýlýyor, fabrikalar, üniversiteler, metro hepsi iyi de iyi olmasýna gel de birde yurt dýþýndan Ýçanadolu ya gelen giden gurbetçiye sor? Þuna bak milletinen dalga geçiyorlar. Böyle diyor tam 39 yýldýr gurbetçi olan Mehmet dayý. Baþka bir gurbetçimiz: Türk milleti sahipsiz mi? Her yýl Hollanda dan Türkiye ye gelip gidiyoruz. Ailecek. Ben Yozgatlýyým. Kayseri Hava Meydanýndan uçuþlar baþlayýnca çok rahatladýk diye sevindik. Artýk in bin yapmayacaktýk. Direk Kayserine gelip oradan da memlekete geçecektik. Gel gör ki durum hiç öyle olmadý. Yýllardýr iþkence. Sanki Türkiye ye gelmeyelim istiyorlar. Vatan hasreti bir baþka! Vatana gelip gitmek bir baþka iþkence! Bizleri Almanyalara, Fransalara, Hollandalara iþçi olarak gönderenler bu vatandaþlarýn haklarýný hiç aramýyorlar. Acaba bir yabancý bu çileyi çekse, çeker mi? Bak neler yaparlar!? Birde Corendon Kayseri hava alaný görevlisi dalga geçiyor. Ýki gün önce arasaydýnýz uçaðýn ertelendiðini öðrenirdiniz diyor. Çocuklar Hollanda dan sordular. Telefona çýkan yetkili bir deðiþiklik yok uçak 16 Temmuz 2011 Cumartesi günü sabah 5.10 da deðil de 6.00 da Tarih ve saat Corendon uçaðýna Amsterdam yolcularýbiniyor sat:09.45 kalkacak siz iki saat önce Kayseri Havaalanýnda olun demiþ. Bir çok arkadaþa da aynýsýný söylemiþ. Corendon yetkilileri. Þimdi saat 9.00 da kalkacak diyorlar. Sivaslý gurbetçi söz alýyor: Ben uçuþ tarihinden iki gün önce telefon edip deðiþiklik olup olmadýðýný sordum. Kayseri deki yetkili de ayný þekilde belki bir dakika gecikme olabilir dedi. Ben Sivas tan saat 0.15 te yolla çýktým. Gürün civarýna geldiðimde Kayseri den Corendon Hava Yollarý görevlisi beni aradý. Uçak dört saat gecikmeli kalkacak. Siz geri dönün dedi. Telafon kapandý. Yolda tekrar tekrar aradým telefon açýlmadý. Ben taa Sivas tan geliyorum gerisin geri nereye döneyim bir o kadar yol! Bir baþkasý söze karýþtý. Corendon görevlisi bildiðiniz yere þikayet edin bir þey yapamazsýnýz diyor. Adamlarda hiç utanma yok. Bir ay önce de Türkiye ye Hollanda dan gelirken uçak aktarmasýz direkt Kayseri ye gidiyor diye bilet aldýk. Uçak Ankara ya indi tam üç saat bekledik. Neymiþ efendim Ankara dan Hollanda ya gidecek yolcularý varmýþ. Onlarý alýp Kayseri den aktarmasýz Hollanda ya uçacakmýþ. Sorumsuzluða bakar mýsýnýz? Nasýl olsa bize bilet sattýlar. Bir daha Corendon Havayollarý þirketi ile uçmayacaðým. Hakkýmýzý arayan yok kardeþim hakkýmýzý arayan. Gurbetçilerimiz isyanda. Sevgili okurlarýmýz sizlere bazý bölümlerini aktardýðým bu konuþma kaydý Kayseri Hava Alaný Dýþ hatlardan. Bir yakýnýmý Hollanda ya yolcu etmek için cumayý cumartesiye baðlayan gece Kayseri ye yola çýktým. Corendon Havayollarý Kayseri- Hollanda uçaðý Kayseri den günü saat 5.10 da kalkacaktý. Tüm yolcular belirtilen saat te yani da Kayseri havaalanýnda oldu. Amsterdam 5.10 yazýlý (bilet kontrol ve bagaj alým iþlemleri için) giþe önünde sýra oluþturdu. Bekliyoruz ancak hiçbir görevli yok. Yüzlerce gurbetçi, küçük Kayseri den Tarih ve saat: da Hollanda Amsterdam kalkacak olan Corendon uçaðý kalktý. Saat:10.00 çocuklar uyumak istiyorum diye aðlýyor. Yolcular söylenmeye öfkelenmeye baþladýðý sýrada Corendon Havayollarý görevlisi gülerek geliyor. Sayýn yolcularýmýz üzgünüm uçaðýmýz teknik bir arýzadan dolayý rötarlý saat 9.00 da kalkacak. Herkes isyanda! Öyle þey olur mu? Kardeþim. Bu ne rezalet her seferde ayný þeyler. Corendon görevlisi, Ne demek kardeþim uçaklarýmýz da hiç böyle aksama olmadý. Teknik arýza. Siz þimdi uçaða binseniz, uçak kalksa havada arýza yapsa ne diyeceksiniz? Yani. Devamý bir kýsým diyaloglarý yukarýda yazdým. Gurbetçilerimiz haklý. Yýllardýr yakýnlarýmý yurt dýþýna yolcu ediyorum. Karþýlýyorum. Her defasýnda farklý bir yolculuk hikayesi ama hep çile iþkence. Devlet yurtdýþýna iþçi olarak gönderdiði vatandaþýna sahip çýkmalý. Onlarýn bilgisizliðinden, örgütsüzlüðünden, haklarýný arayamamalarýndan yararlanan kiþilere, kuruluþlara ve kurumlara fýrsata dur demeli. Yasal haklarýný bir Avrupalý vatandaþý gibi takip etmeli. Böyle fýrsatçýlardan zararlarýný ödetmeli. Hollanda ile yaptýðým telefon görüþmesi sonucu yukarýda diyaloglarný aktardýðým yolculuk iþkencesi nin tam 20 saat sürdüðünü öðrendiðim yakýným. Bundan sonra yolcularýn Corendon Havayollarý ile uçmaya tövbe ettiklerini aktardý. Cumhurbaþkanýmýzýn, kendilerine ( Gurbetçilerimze ) yardýmcý olmasý için gazetemiz aracýlýðý ile arzlarýnýn olduðunu belirtti. Üniversite < BEÞTAÞ YOLU 643m m m2 634m m2 610m Hüseyin Sümen in evi Nolu parseller satýlýktýr.

4 Alevilikte kast, kan soyluluk nasýl okunmalý. Bu kan soyluluk ne zaman baþladý. Hangi düþünce ve kimliklerin bu kansoyluluðun kökleþmesinde etkisi ve kan taþýyýcýlýðý bulunuyor. Alevilikte herkes taliptir düþüncesi ve hizmet postlarýnýn ayrýmý nasýl anlaþýlmalý. Keramet el almayý ve soyaðacýný kutsallaþtýrýr mý. Kutsallýk burada neyi temsil eder. Tanrýsal bir vahiyle kutsallaþtýrýlma karþýsýnda kerametvari kutsallaþtýrma nasýl kendisini kansoyu üzerinden tanrýsal parçaya dönüþtürebilir. Vahiyle yola çýkmayan bir topluluk nasýl vahiy getiren bir peygamberi kansoyu aðacýna baðlamayý içselleþtirir. Kast ve kansoylu arayýþ Aleviliðin gençlik dönemi ürünüdür. Alevilik tek tanrýlý dinlerin çatýþma alanýnda filiz vermesine karþýlýk, onlarýn varlýk ve savunma alanlarýndan olumlu olarak beslenmemiþtir. Toplumsal yapý oluþturuculuðu ve inançsal mekan seçimi, inançsal kutsama ve kutsanma simgeleri neredeyse tektanrýlý dinlerin tümünü yadsýma üzerine kurulmuþtur. Buna raðmen kansoyluluk iliþkisinde dönemin en baskýn inancý olan Ýslamýn en temel kimliði olan Muhammedî soy alanýna baðlanmayý zaman içinde gerçekleþtirmiþtir. Ýslam içinde boyveren vahdeti vücud anlayýþý Aleviliðin bu inancý kullanmasýna ve kendini saklamasýna önemli oranda katký saðlamýþtýr. Hurufiliðin ve Melamati düþüncenin de güçlendirici felsefi beslenme yaratmasý, Alevi düþün yapýsýný ve ahlak sistemini yaratýcý bir üreticilik kazandýrmýþtýr. Alevilik, Hurufilikle örtüþerek kamil insan, kamil toplum, canýn ölmezliði gibi öðretisel görüþler ve inanmalar etkisin ile olgunlaþmýþtýr. Bu olgunlaþma döneminin varlýðýna karþýn kansoyluluk iliþkisin Alevilikteki yabancýlaþmanýn derinliðini gösterir. Bugünün Alevi düþüncesi ile mayalanma döneminin Aleviliði arasýnda anlayýþ olarak farklar vardýr. Toplumun kendisini savunmasý, toplumsal kastlarýn olgunlaþmasý, Bektaþi ekolünün geliþmesi, bazý mistik okullarýn kurulmasý, Kerbelâ anýmsamalý su orucu Onikiimamcý sistemin geliþmesi ve icazetname alýnmasý, tarik veya pençe kullanýmý gibi ritüellerin oluþmasý bunlara örnektir. Arabî kültürün belirgin soy arayýþý olan þecereli kurgu, Alevilikte yansýma bulmuþtur. Aleviliðe sirayet eden bu kültürlenme gerçekçi bir deðere sahip deðildir. Aleviler açýsýndan kansoyluluðun çarpýklýðý derinliði olmayan bir sahiplenmeyi de beraberinde getirmektedir. Arap, Kürt, Türk, Rum, Abdal, Roman gibi farklý kansoylarý içinde barýndýrmasý bu çarpýklýðýn en açýk göstergesidir. Alevilikte amaç bireyin, oradan da toplumun mükemmelleþtirilmesi ise bütün felsefi-ritüel adýmlar ve makamlar bunun güçlendirilmesi ile ilgilidir. Bu varlýk iliþkisinin modern toplumun düþünceleri arasýnda sayýlan eþit birey, eþit toplum, eþit kan düþüncesine karþýsýnda kendisine nasýl yer buldu. Bu modernleþtirme iliþkisi aranmadan da Alevilikte kan kutsallaþtýrýlarak güçlendirilme vasfýna sahip olunma nasýl bir felsefi düþüncenin ürünü sayýlabilir. Felsefinin kuruluþ ilkelerinin belirlendiði dört kapý kýrk makam bu tür bir zaafa, anlayýþa izin verir mi. Bu öðretinin deðerlerin arasýnda bu yönlü bir olgu varsa bu nasýl tartýþýlmalýdýr. Türk kökenliliðe sahip bir dedenin, Arap soyaðacýna baðlanmasý ancak kerametvarî bir iliþki ve gönül zinciri ile iliþkilendirilebilir. Bu bile içinde önemli bir karmaþayý ve ýrka baðlanýlmayý ne evrimci görüþler açýsýndan ne de çarpýtýlmýþ bir tarih yaratma açýsýndan doðru deðildir. Hiçbir iliþkisinde sahte tarzlar oluþturmayan Aleviliðin böylesi bir kamburu içinde nasýl barýndýrdýðý sorgulanmalýdýr. Yüzyýlýn hastalýðýna tutulmanýn bedelini bu karmaþa ile ödeyen Alevi düþüncesinin kan ve toprak arayýþýndan kurtulmasý onun olaðanüstü kültürel birikimine selamet katacaktýr. Aleviliðin özü bunu zorunlu kýlar. Kan Þecereleri Alevi dedelerinin zihin, beden ve kan yapýlarý farklý mýdýr. Dedeler farklý bir kastý veya türü mü temsil ediyor. Seyitlik makamý, evladý resul silsilesi neye göre elde ediliyor. Onlarýn zihinleri ve sezgileri olaylara ve olgulara farklý mý yaklaþýyor. Ruhanî lider vasfý ile anýlan bu kan taþýyýcýlarýn ruhlarý daha mý erdemli. Alevilikteki can varoluþsal olarak seyitlerde daha mý ayrýcalýklý bir deðer geliþtirmiþtir. Seyitler dýþýnda kalanlarýn karakterleri, zihinsel algýlarý, kanlarýnýn gücü, soyluluðu daha mý zayýf bir erdemlilik ve kudret taþýyor. Saf, lekesiz, kusursuz olmak gibi vasýflarý ne belirler. Doðuþtan ayrýcalýk nasýl elde edilir. Kansoylulukla elde edildiði düþünülen evladý resul luk ilkesi farklý bir sevgi ve tapýnma iliþkisine mi sahiptir. Bu kastýn yaptýðý iyilik, erdemli davranýþ, güzel deðer üretme gibi vasýflarý ile bilgi algýlayýþ ve taþýyýþlarý daha mý kudretlenir. Zihinsel yapýlarý, doðarken kötülükten ve zaaflardan nasýl ayrýcalýklý bir hale gelebilmiþtir. Bilgi ayný ise, deðer katsayýlarýný farklýlaþtýran ve simge dilini daha öncelikli kullanmalarýna ve sahiplenmelerine neden olan kansoyluluklarýný farklýlaþtýran hal nedir. Bir kan soyludan, sýradan talibe, bireye yapýlacak organ veya kan nakli bireyi bedensel ve ruhsal olarak evladý resul yapabilir mi. Evladý resullerin kromozon dizilimleri farklý mýdýr. Irklar ve soylarla ilgili bilimsel veriler genetik yapýyla yeterince çözülmüþ ve gen dizilimi belirgin olan insan ve diðer canlý türlerinin dýþýnda olamayacaklarý belirlenmiþtir. Bu bilimsel verilere göre hala insanüstü veya farklý kan yapýlarý neye göre iddia edilebiliyor. Darwinist-evrimci ilkeye göre canlýlýðýn nasýl baþladýðý ortada iken, bu kansoyluluk neye göre hareket etmeye devam edecek. Daha yüzyýl öncesine kadar beyaz olmayan ýrklarýn evrim merdiveninde kuyruksuz maymunlar ile Avrupalýlar arasýnda kalan basamaklar olduðu iddia ediliyordu. Nazilerin aþaðý ýrklar teorisi vardý; milyonlarca Yahudi ve Çingene bu teori nedeniyle katledildi. Yetmiþiki milleti bir nazarda gördüðü üzerine teorisini yenileyen Alevi felsefesinin, iksel öðretisinin yaþam biçimi olarak ýrkçýlýk, kast üstünlüðü ölçüsü ne ile açýklanabilir. Alevi felsefi simgeciliðinin ve iradesinin buna izin vermemesine raðmen kansoyluluk ve evladý resulluk gibi simgeler nasýl doðanýn devamlýlýðý çerçevesinde bir fizik kanunu iliþkisi ile egemenlik arayabiliyor. Bu sahte tarih ve kan vekilliði ne oranda gerçeklikle yüzleþecek. Yüzleþmemesi durumunda kendi sahteliði nasýl sürdürecek. Bilim dýþý davranýþlarýnýn farkýnda olan bütünsel Alevilik bir ýrksal dayanmaya muhtaçlýkla karþý karþýya olmamasýna karþýn, neden soy zincirinde yanlýþlýðý açýk olan bir tarihsel bel e böylesine dayanmýþtýr. Alevi dedeliðinin bu sosyal statüsünü, imtiyazýný belirleyen nedir. Bilimin öngördüðü bu tür kurgularýn, yapýlanmalarýn kalýtýmla deðil sosyal yollarla belirlendiðidir. Ýçinde týlsým taþýyan baþka bir varlýk/insan henüz keþfedilememiþtir. Bu tür toplumsal oluþumlar kansoylu olsun, güç iliþkisi içinde olsun veya belli bir tanrýsal vergi/kabiliyet özelliði varsayýmýnda olsun ancak yüzyýlýn sonuna kadar deðerli ve kullanýlabilir özellikteydi. Boþ sayfa Evladý resuller Newton un, nesnelerin devinimleri temel bir yasalar grubuna baðlý dýr yargýsýnýn dýþýnda mý iþliyor. Bu kategoride sayýlanlarýn yaþam materyalleri kimya yasalarýna uyan bileþenlere sahip deðil mi. Alevilikte yaratýlýþ olmamasý ve ütopyasýnýn yaratýcýlýðýna göre tüm insanlar ve canlýlar eninde sonunda Hak kapýsýndan geçerek Rýza Þehri ne/hakikat Kapýsý na ulaþmasý mümkünse kan farký nasýl ve neye göre ele alýnabilir. Bencil genlerin varlýðý gibi bir iddia ile kan havuzundan yararlanmak ve nedeni belirsiz bir övünç üretmek Alevi düþüncesine ters bir yaþam arayýþýdýr. Zihin, beyin, gen ve evrim çalýþmalarý insan doðasýnýn ne olduðunu daha etraflý bir anlaþýlýrlýkla açýklamaya devam ediyor. Ama insan bilimsel ve sosyal ilerlemesine, eþitlik, sorumluluk ve kiþilik deðerlerinin idealize oluþla nasýlda karþý karþýya olduðunu görmemize karþýn, bu kansoyluluk bilimsel olarak nasýl bir yerde kendine deðer bulacak. Alevi kültürel zihni ve kültürel psikolojisi bu konumlanmaya nasýl bir yanýt verecek. Kansoylu bir kimliðe doðuþtan sertifika vermek doðuþ ayrýcalýðý deðil midir. Dedeliðin kastsal özellikleri burada toplumsal veya grupsal bir önyargý deðil midir. Bu grupsal önyargýnýn bilimsel karþýlýðýndan öte kültürel ve geleneðe baðlý olmakla açýklanan yaný neden bilimsel bir yanýlsama olduðu kabulü içinde deðerlendirilmiyor. Artýk bilimin insanla diðer canlýlar arasýnda özellikle bedensel iþlevler ve davranýþlar açýsýndan tartýþýlýr yanlar sunmaktadýr. Hayvanlarýn bazý özellikleri ile insandan daha geliþmiþ olduðu bir kabul. Bazý hayvanlarýn koku, tat alma, cinsel güç, kendini koruma, iyi görmek konusunda insandan kat kat üstün olduðu bir gerçek. Bu canlýlarýn boþ birer sayfadan ibaret olmadýklarýný göstermektedir. Ýnsanda boþ sayfa deðildir. Kültür ve çevre, doðuþ anýnda belirleyici olmamakla birlikte, tüm canlýlarda bazý özelliklerin ortak olduðunu göstermektedir. Ýnsanýn bazý metafizik özellikler nedeniyle üstünlük taslamasý artýk geride kalmýþ ve doðanýn canlýlýðý bir bütün olarak deðerlendirilmektedir. Alevi dedesinin bir kalem üstte olduðu varsayýmý artýk geçmiþte olaðanüstülüðe taþýnmýþ bir yanýlsamanýn parçasýdýr. Bu varsayým yeniden ele alýnmalý ve insanlýðýn bir bütün olduðu, kültür taþýyýcýlýðýnýn ise kan üstünlüðü ile ele alýnamayacaðýnýn kabulü gereklidir. Aksi halde Alevi düþüncesinin yavan olduðu kadar þoven bir geri yapý olarak deðerlendirilmek durumun kalýnacaktýr. Bazý insan gruplarý doðuþtan farklý ise bu grup üyelerine ayrým uygulanabilir. Bu durumu negatif olarak okuyan Nazizm in Yahudileri ve baþka aþaðýlýk saydýðý topluluklarý nasýl cezalandýrdýðýný biliyoruz. Bu katliam ve ötekileþtirme bir önyargý sonucu oluþmuþtur. Biyolojik özellikleri nedeniyle kana dayalý bir kültür sürdürücülüðü diðer grup üyeleri karþýsýnda eþitsizlik yaratýyor. Bu düþünceleri insanlýk canýyla ödedi ve bilim bundan galip çýktý ve tüm kültürler uyum için etnosantrik düþlerini bir yana býraktý. Þimdi Alevilik gibi geliþmiþ bir felsefi- inanca soru sormak gerek: Ýnsan doðasýnýn farklýlýðý nesnel soy zinciri nde nasýl aranabilir. Aleviliðin Nazizm le karþýlaþtýrýlmasý durumunda nasýl bir tepki oluþturulabileceðini görmek mümkün. Bir insanýn doðuþtan kutsal veya erdemli, ayrýcalýklý olabileceði gibi bir düþünce ve öyküleþtirme öncelikli olarak bilime ve özelde ise Alevilikte dýþlanmasý gereken bir durumdur. Bu tutum nasýl ele alýnýrsa alýnsýn gerçekte eþitliðe aykýrý ve tuhaf görünüyor. Topluluklarýn birbirinden farklý olabileceði verisi doðal bir durumdur. Bunu etkileyen kültür, çevre, dil, sanat, coðrafya, üretim iliþkisi gibi belli özellikler bulunmaktadýr. Ancak insanlarýn farklý olduðu düþüncesi ayrýmcýlýktýr. Alevi dedesinin dürtüleri diðer insanlardan farklý iþliyor olamaz. Korku karþýsýnda tepkisi farklý mýdýr. Hazlarý yaþama, alýþkanlýklarý, arzularý, umutlarý farklý mýdýr. Alevi yaþam biçiminde gittikçe varlýðý parlatýlan kansoyluluk ve köken iliþkisi sahtedir ve yabancýlaþmayý hýzlandýrmaktadýr. Düþün yapýsý itibariyle bilimsel bir felsefi alanda hayat bulan Alevilik, bu kansoylu dürtü iliþkisinde geri ve affedilemez bir yabancýlaþmaya doðru koþmaktadýr. Bu yabancýlaþmanýn önünün kapatýlmasý için öncelikle kimlik yapýlanmasýnýn ýrksal özellikler taþýmadýðýnýn belirlenmesi gereklidir. Buna baðlý olarak da insani özelliklerin doðuþtan gelen yanlarý ile olaðanüstü özellik sayýlan parapisikojik alanýn belli bir felsefi ve inanýrlýk dýþýnda hiçbir karþýlýðýný olmadýðýn kabulünün sahiplenilmesi gereklidir. Aleviliðin geleceðe taþýnmasý için Alevi dedesi baþta olmak üzere, kültür taþýyýcýsýnýn kafasýný kumdan çýkarmasý ve doðru hedefleri taþýyarak ayaklarýnýn üzerinde yürümesi gerek. Aksi halde kültür kalýplarýndaki zaaflar ve çarpýklýklar felsefi olarak daralmasýný ve geriye yürümesine hizmet edecektir.

5 18 Temmuz 2011 Pazartesi Öykülerinde düþünsel ve ruhsal açýdan çökmüþ bir insanlýðý iþleyen Thomas Mann, zamanýn ve mekân duygusunun tuhaf bir þekilde ötesine geçiyor Can Yayýnlarý Thomas Mann edisyonunu öykülerle sürdürüyor. 20. yüzyýl Alman edebiyatýnýn en önemli isimlerinden, 1929 yýlý Nobel Ödülü sahibi Thomas Mann ýn yirmi üç öyküsünü bir araya getiren Zor Saat, Toplu Öyküler I altbaþlýðý ile yayýmlandý yýllarý arasýnda kaleme alýnan öyküler arasýnda Küçük Bay Friedemann, Tristan ve bu kitaba adýný veren Zor Saat gibi yazarýn kariyerinde önemli sayýlan örnekler de var. Thomas Mann ýn 1875 yýlýnda doðduðu düþünülürse, hikâyelerin gençlik dönemi ürünleri olduðu söylenebilir. Yanlýþ deðil ama eksik. Yazarlýðý erken olgunlaþmýþtý Mann ýn; en büyük yapýtý Buddenbrook Ailesi ni yazdýðýnda henüz yirmi beþ yaþýndaydý. Zor Saat teki öykülerinde de gerek dili ve üslubuyla, gerek ele aldýðý konularla usta bir yazarla karþýlaþýyoruz. Marazi öyküler Kariyerinin ilk yirmi yýlýna yayýlan öykülerinde benzer temalarý iþlemiþ. Romanlarýnýn hemen hepsinde görülecek bu temalar arasýnda öne çýkanlar burjuva hayatýn yol açtýðý çöküþ, hastalýk ve ölümdü. Aslýnda hastalýk ve ölüm, burjuvazinin çöküþünün, daha doðrusu sürüp giden düzenin, Almanya nýn bireye soluk aldýrmayan atmosferinin metaforlarý. Öykülerini yazdýðýnda henüz siyasi ve ideolojik anlamda kopuþ yaþamamýþtý Thomas Mann. Bismark taraftarýydý, I. Paylaþým savaþýný ulusalcý bir coþkuyla savunmuþ, toplumsal ve siyasi deðiþimlere karþý çýkmýþ, bu nedenle kardeþi Heinreich Mann la karþý karþýya gelmiþti. Cumhuriyeti ve demokrasiyi benimsemesi, kardeþiyle barýþmasý 1922 den sonradýr. Bu tercihi 1936 yýlýnda Alman vatandaþlýðýndan çýkarýlmasýyla sonuçlanacaktýr. Thomas Mann hakkýnda yapýlan yorumlarda yapýtlarý ile hayatý arasýnda sýklýkla iliþki kurulmuþtur. Ancak bu ilk öykülerde yazarýn siyasi ve toplumsal fikirleriyle yazdýklarý arasýndaki çeliþki çok açýk. Yazarlýk dehasýnýn dünya görüþünü aþmasý fikriyatý ile kavranabilecek bir çeliþki bu. Bir yanda son demlerini yaþayan aristokrasinin burjuva toplumuna uyum saðlamayan hastalýklý inceliði, bir yanda bujuvalarýn her türlü sanatsal ve edebi deðeri paranýn kantarýnda tartan kaba iktidarý, diðer yanda da sanatçýnýn bu hayat karþýsýndaki çaresizliði... Bütün bunlarýn yol açtýðý yýkým, mutsuzluk ve ölüm. Romantik geleneðin marazi hislerini sergileyen kahramanlarýyla, Thomas Mann karanlýk bir tablo çiziyor öykülerinde. Önce siyasi muhaliflerini, sonra yazar ve sanatçýlarý, Yahudileri, kendileri gibi düþünmeyen herkesi yok etmek isteyen Nazizme giden bu sürecin ne denli bunaltýcý olduðunu biliyoruz. Mann ýn karanlýk tablosunu bizzat tarih doðruluyor. Sadece Almanya da deðil, Avrupa nýn tamamýna yayýlan bu tablo sadece Nazizme, faþizme özgü deðildi. Yirminci yüzyýlýn ilk yarýsý, kapitalizmin büyüme sancýlarý yaþadýðý hemen her yerde bireysel hak ve özgürlüklere yönelik baskýlara sahne olmuþtu. Kafka nýn, Musil in, Joyce un ve Mann ýn öykü ve romanlarýndan yansýyan boðuntu ve çöküntü iþte bu baskýlarýn ifadesiydi. Ama Zor Saat te gündelik hayatlarýn dýþýna çýkmamýþ Mann. Kýstýrýlmýþlýk duygusu veren iktidar mekanizmalarý, polis gücü, bürokratik iþleyiþ, kýsacasý resmi buyruklar, kurallar ve kurumlar deðil. Sahnenin önünde toplum ve birey var. Kimi zaman yaratma sancýlarý çeken bir yazar, kimi zaman aþkýna karþýlýk bulamayan bir genç, kimi zaman burjuva ahlakýnýn yarattýðý cinsel baskýlarla bunalmýþ, evliliðinden mutsuz ve doyumsuz bir kadýn, kimi zaman yalnýzlýktan mustarip bir ihtiyar... Toplumun acýmasýzlýðýný, empati yoksunluðunu, kabalýðý, bencilliði, amaçsýzca sürdürülen yaþantýlarý, büyük hayallerin nafileliðini, kýsacasý düþünsel ve ruhsal açýdan çökmüþ bir insanlýðý iþleyen Thomas Mann, zamanýn ve mekân duygusunun tuhaf bir þekilde ötesine geçerek hayata, topluma, bireye dair genel geçer bir þeyler yakalýyor. Thomas Mann ýn öykülerini okurken belki de bu meseleler ilk anda dikkatinizi çekmeyecek. Çünkü bütün bunlarý taþýyan öyle bir dili var ki yazarýn, kendinizi müziðine, ezgisine, büyüsüne býrakabilirsiniz. Klasizmin zerafetini modern zamanlara taþýyor Mann. Ayrýntý tasvirlerini öyküye ve ele aldýðý meselelere Thomas Mann kadar iyi baðlayan, tasviri öykünün gövdesi kýlan bir yazar pek azdýr. Kimi öyküsünde resmi ve müziði dile dökmüþ. Özellikle Tristan öyküsünde, Tristan ve Isolde operasýný leitmotif olarak kullanýrken, Wagner in müziðini yazýyla icra etmeye soyunuyor. Mann ýn kimilerince biçimciliðe varan titiz iþçiliðini yine Tristan dan bir alýntýyla örnekliyorum: Niþan yüzüðünden baþka süsü olmayan güzel, solgun elleri, koyu renkli, aðýr bir etekliðin plileri arasýnda dinleniyordu. Üzerinde dik yakalý, vücuduna sýmsýký oturmuþ, gümüþ rengi bir bluz vardý; bluz arabesk kadife parçalarýyla iþlenmiþti. Genç kadýnýn anlatýlamayacak kadar ince, tatlý, zayýf olan küçük baþý, bu aðýr ve yumuþak kumaþlarýn içinde büsbütün anlam kazanýyor; insanýn içini acýtan, bu dünyadan olmayan bir nitelik kazanýyordu. Ensesinde bir topuzla toplanan açýk kahverengi saçlarý düz taranmýþtý. Yalnýz alnýnýn saðýna düþen bir kâkülü vardý. Sað gözünün üzerinde, dikkati hemen oraya çeken solgun mavi bir damarcýk kývrýlýyordu. Yüzüne insanýn rahatýný kaçýracak biçimde egemen olan bu ince damarcýk, genç kadýn konuþmaya baþlayýnca daha çok beliriyordu; yalnýzca gülümsediði zaman yüzü tuhaf, insaný düþündüren, sýkýntýlý, üzüntülü bir durum alýyordu. Ama genç kadýn yine de konuþuyor, gülüyordu. Rahat ve içten konuþuyordu. Biraz yorgun bakan, ara sýra kapanmak bile isteyen, köþeleri ince burun direðiyle gölgelenen gözleri hep gülüyordu. Büyük ve güzel aðzý da öyle. Dudaklarý solgundu ama, belki çok düzgün ve keskin olduklarý için gülüþünün bir pýrýltýsý vardý. Kimi zaman kesik kesik öksürüyor, hemen mendilini aðzýna götürüyordu, sonra da mendilini inceliyordu. Thomas Mann ý anlamak Yazarlarýn gerçek kiþiliðini yazdýklarýna bakarak yorumlamak, hele ki yazdýklarýnda otobiyografik motifler varsa, yaygýn bir eðilimdir. Metinler didik didik edilip arkasýndaki gerçek ler bulup çýkarýlýrken en sevileni yazara ve yapýtýna psikanaliz çözümlemeler getirmek. Roman ve hikâyeleri, dilsel biçimi sayesinde, kendini bireydeki kökenlerinden ne kadar kesin biçimde ayýrýrsa ayýrsýn, gerek yaþadýðý yýllarda gerek sonrasýnda Thomas Mann da ayný muameleye uðramýþtý. Mesela dil iþçiliði, öykülerinde yazar ve sanatçýlarýn çektiði acýlarý dile getirmesi nedeniyle kibirli sayýlmýþ, ölüm temasýna sýkça yer vermesi ölüm takýntýsýna yorulmuþ, Schopenhauer ile Nietzsche etkilerinden dem vurulmuþ, toplum eleþtirisi ile burjuva kökeni iliþkilendirilmiþti. Yazarý yakýndan tanýyan Adorno, Edebiyat Yazýlarý nda tam bu noktaya dikkat çeker. Ona göre Thomas Mann ý anlamak, insanlar kýlavuz kitaplarýnda olmayan þeylere dikkat etmeye baþladýðýnda gerçekleþecektir. Adorno ya göre yazarýn yazdýklarýyla ima ettiði oto-portre ile yazarýn kendisi arasýnda önemli farklar vardýr. Mesela Ýnsanlarýn yapýtta bir kibir iþareti olarak gördüðü þey, yapýtý kusursuzlaþtýrma çabalarýnýn býraktýðý silinmez yara izidir (...)Yapýt yazarýn yapýtý olduðu için, onu olabildiðince iyi yapma isteðinin de yazarýn kibrine delalet ettiði varsayýlmaktadýr. Pek çok yazar gibi Thomas Mann ýn da yazdýklarýyla gerçek kiþiliðini maskelediðini eklemiþ Adorno; kardeþi Heinrich Mann gibi Thomas Mann da büyük Fransýz düþ kýrýklýðý romanýný iyi çalýþmýþtý; kýlýk deðiþtirmesinin sýrrý nesnellikti. Ölüm temasý da Thomas Mann ýn M. Ender ÖNDEÞ Sömürgecilik üzerine söz söylemek isteyen biri, bunu sadece tarihte olup bitmiþ þeyleri anlatarak yapamaz. Bollain in filmi, bir ucu 1492 ye, diðer ucu Bolivya nýn barikat savaþlarýna giden bir zincirin iki halkasýný eþsiz bir biçimde birleþtiriyor. Dün aslýnda bugün ve gelecektir Sahip olduklarý her þeyi deðiþmeye hazýrlar. Silahsýzlar ve silahlarý tanýmýyorlar. Demir kullanmýyorlar. Mýzraklarýný kamýþtan yapýyorlar. Bunlardan iyi köleler olabilir. Elli kiþiyle hepsine boyun eðdirebiliriz yýlýnýn ekim ayýnda Kristof Kolomb, ilk izlenimlerini böyle yazýyordu günlüðüne. Gerçekten de öyle yapmýþlardý. Ýlk saflýðýný insafsýzca sömürdükleri yerliler daha sonra öfkeyle ayaða kalktýklarýnda da güçler o kadar dengesizdi ki, gerçekten de elli kiþiyle binlerce yerlinin kanýna girebildiler. Daha sonraki 500 yýl, tek bir zincirin halkalarý gibiydi... Iciar Bollain in Ýspanya nýn 2011 Oscar adayý olan filmi Yaðmuru Bile, bu uzun ve kanlý zincirin ilk ve son halkalarýný bir araya getiriyor. Kristof Kolomb un gerçek sömürgeci yüzünü açýða çýkaracak bir film çekmeyi kafaya takmýþ olan yönetmen Sebastian, Latin Amerika nýn en yerli ülkesi olan Bolivya da iþe giriþtiðinde, umduðundan farklý bir tabloyla karþýlaþýr. Kolomb dan 500 yýl sonra, bu kez Bolivya nýn yoksullarý, çok basit ama çok hayati bir nesne için barikatlarýn arkasýnda, ayaklanma halindedir: Su! Böylece anlaþýlýr ki, sömürgecilik üstüne söz söylemek isteyen biri, Kolomb un bugünkü versiyonlarýna dokunmadan yapamamaktadýr. IMF projeleriyle ülkenin üzerine kabus gibi çöken su þirketleri ile 1492 nin kanlý haydudu arasýnda fark olmadýðý gibi, varoþ emekçilerini hayvanca döven polisle 500 yýl öncesinin zýrhlý serserileri arasýnda da fark yoktur. Sosyalist yönetmen Ken Loach un daimi senaristi Paul Laverty nin yazdýðý senaryonun en zekice olan yaný da bu zaten! Filmin içinde bir süre sonra Sebastian ýn çektiði filmin bölümleri ile bugünkü gerçek hayat o kadar birbirine maskelerinden birisidir; Yazdýklarýnýn merkezini ölüm oluþturmuþ gibi duruyorsa eðer, bunu bir yokluk özlemine ya da çürümeye duyulan özel bir yakýnlýða deðil de gizli ve kurnaz bir batýl inanca baðlamak gerekir: Ýnsanýn korktuðu þeyi tam da onu sürekli konu etmek ve tartýþmakla savuþturabileceðine inanmasý. Mann ýn dehasý da týpký bedeni gibi direnç gösteriyordu ölüme doðaya bu körce baðýmlýlýða. Þairin ruhu beni baðýþlasýn, ama sapýna kadar saðlýklýydý. Son kertede, yapýtýný ölümle suç ortaklýðýný (insanlarýn Mann ýn kendisine yakýþtýrmaya pek teþne olduðu bir suç ortaklýðý) vurgulamaya yönelten etmen, sýrf var olmakla iþlenen suçun sezinleniþiydi: Baþka bir þeyin, olabilecek bir þeyin yerini almakla onu kendi gerçekliðinden yoksun býrakýyor olmanýn suçu bunu hissetmek için Schopenhauer i okumasý gerekmiyordu. Ölümü atlatmaya çalýþtýysa da onunla iliþkiyi kesmedi; yaþayanlar için teslim olmaktan (ama razý olmak deðil) baþka barýþ olmadýðýný seziyordu. Her þeye yukardan bakan ben-merkezci insanlarýn egemen olduðu bir dünyada daha iyi tek seçenek kimliðin baðlarýný gevþetmek ve böylece katýlaþmamayý baþarmaktýr. Ýnsanlarýn Thomas Mann da dekadanlýk olarak görüp de suçladýklarý þey, aslýnda tam tersiydi bunun: Doðanýn kendi kýrýlganlýðýný görüp teslim ediþindeki alçakgönüllülük. Ýnsanlýk da bundan baþka bir þey deðildir. Radikal Kitap karýþýyor ki, adeta yüzyýllarý aþan bir devamlýlýk ortaya çýkýyor ve siz neyin ne zaman yaþanmýþ olduðunu unutuyorsunuz. Su þirketlerini anlatýrken Londra ve Kaliforniya dan gelenler daha neyimizi alacak; nefesimizi mi? diye soran oyuncu/sokak militaný Daniel, adeta yüzlerce yýl önce Arawak yerlilerinin sorduðu soruyu sormaktadýr. Ayný Daniel, yanan odunlarýn üzerinden sömürgecilere rol gereði Sizi küçümsüyorum diye yiðitçe haykýrýrken, aslýnda rolün ötesinde, sokaklarda, barikatlarda yaptýðýný aynen tekrarlamaktadýr; aslýnda çekimden ayrýldýðýnda da yaptýðý budur. Bu arada ne pahasýna olursa olsun bütün o karmaþanýn içinde filmi bitirmek isteyen Costa ve Sebastian da sokaklardaki yaþamýn gerçeðine sýrtlarýný çeviremeyecek ve trajik kararlar vereceklerdir. Çünkü sokakta yatan cesetlerin gerçeði, aslýnda yapmak istedikleri filmin gerçeðidir. Film boyunca sürekli biçimde yüzyýllarý atlayarak bugün ve geçmiþe dönen kamera, Bollain in müthiþ ustalýðýyla bize hep bu gerçeði yaþatýyor. Kolomb un ilk ekibinde olduðu halde daha sonralarý yarattýklarý vahþetten utanç duyan papaz Bartolome de las Casas, þöyle anlatýyor yerlileri: Geniþ komünler halinde her biri 600 kiþiyi barýndýran çan biçiminde evlerde yaþýyorlardý... Alým satým ya da benzeri hiçbir ticari davranýþ göstermiyorlardý; yaþamak için doðal çevrelerinin onlara sunduklarýyla yetiniyorlardý. Sahip olduklarý þeyler konusunda son derece cömertlerdi ve dostlarýnýn da sahip olduklarý þeyler konusunda kendileri gibi olmasýný bekler ve olamayanlara kýzarlardý. Bollain in filmini dikkatli bir gözle izlerseniz eðer, yoksullarýn yaptýðý halk komitesi toplantýsýnýn da tam böyle bir þey olduðunu fark edersiniz. Aradaki tek fark ise, sanýrým bu kez artýk ezilenlerin 500 yýl önceki kadar saf olmadýklarýdýr. Sonuçta, Yaðmuru Bile gerçek bir politik film izlemek isteyenler için heyecan verici bir deneyim olacaktýr. Özgür Gündem

6 TTB genel Kurulu gelecek yýl 2 dilde olsun önerisi F Tipi portaldaki haberin baþlýðý böyleydi. Devamýnda Türk Tabipleri Birliði nin 1-2 Temmuz da gerçekleþtirilen 60. Büyük Kongresi nin ilk gününde Açýlýþ konuþmasýný BDP eþ Baþkaný Hamit Geylani nin Kürtçe baþlayarak yaptýðý Ýkinci gününde ise Baþta muayenehaneler olmak üzere hekimlerle ilgili de sorunlarýn konuþulduðu ( de ye dikkat) konuþmalarda siyasi içeriðin daha fazla yer aldýðý... Ýstanbul Tabip Odasý nýn bir Yönetim Kurulu üyesinin ise gelecek TTB Genel Kurulu nun Türkçe-Kürtçe olarak iki dilde yapýlmasý önerisini getirdiði belirtiliyordu. ( Öneri nin oylanýp oylanmadýðý, kabul edilip edilmediði tabii ki yazýlmamýþtý.) * * * Tahmin edebileceðiniz gibi TTB Kongresi gerçekte böyle geçmemiþti. Tersine Hekimlik ve saðlýk ortamýyla ilgili konuþmalar ülke gündemiyle ilgili olanlardan çok daha fazla yer tutmuþtu. Açýlýþ konuþmasýný da, doðal olarak, TTB Baþkaný yapmýþtý. Zaten ister TTB de; ister baþka bir meslek örgütü, sendika, siyasi parti ya da köy derneðinde olsun Kongrelerin açýlýþ konuþmalarýný konuklar deðil, o örgütün baþkanlarý yapardý. Ama doðruluktan, dürüstlükten bîhaber, hekimlik ve gazetecilik ahlâkýndan nasibini almamýþ olan için bunlarýn hiç önemi yoktu. Mühim olan Eksik gedik, yalan yanlýþ ifadelerle okuyucularýn tepkisine yol açacak hayali bir tablo yaratmak Böylece TTB yi fetokulliye getirmekti. * * * F Tipi portalýn politik kimliðinden habersiz bazý okuyucularýn tepkileri neyse de Asýl ilginci Ýzmir Tabip Odasý nýn ulusalcý yönetiminin de F Tipi portala açýklama göndererek fetokulliye katýlmasý oldu. TTB nin 60. Genel Kurulu nda yaþananlar, Bir çuval inciri berbat etmek özdeyiþiyle tanýmlanabilirdi. Aslýnda, bu süreçteki gözlemleri; TTB nin genel performansýnýn hekim kitlesi üzerinde olumlu bir izlenim býraktýðý yolundaydý. Ne yazýk ki, Genel Kurul da hekimleri ve hekimliði ilgilendirmeyen konu baþlýklarý zamanýn önemli ölçüde yitirilmesine yol açmýþ ve gündemdeki asýl sorunlar yeterince tartýþýlamadýðý gibi bu baþlýklara iliþkin çözüm üretilmesi de söz konusu olamamýþtý. Bu baðlamda, son TTB Genel Kurulu na egemen olan söylemleri kýnýyorlardý. Bu arada üyelerine de meslek örgütlerinden kopmamalarý çaðrýsý yapýyorlardý F Tipi portal aracýlýðýyla. * * * Sanki tabip odasýnýn kurumsal kimliðini kullanarak, sabah akþam Silivride ki Yurtseverler Serbest Býrakýlsýn kampanyasý yürütenler (buradaki yurtsever ler, Doðu Perinçek, Veli Küçük, Ýbrahim Þahin, vb. oluyor) Sanki 12 Haziran seçimlerinde iþi gücü býrakýp Doðu Perinçek in seçim kampanyasýný organize edenler kendileri deðilmiþ Sanki TTB Kongresi nde Kürt sorunuyla ilgili ilk konuþmayý Ýzmir Tabip Odasý nýn eski Baþkaný (yoksa mevcut mu demeliydim?) yapmamýþ gibi Sureti haktan görünmelerini bir kenara býrakýyorum da Benim midemi bulandýran Sözde AKP ve Fethullahçýlar la can düþmaný olanlarýn Ýþ sol düþmanlýðýna gelince bu kadar omurgasýz olabilmeleri. Ayný kumpas içinde yer almayý midelerinin kaldýrabilmesi Karýnlarýnýn, týpký Fethullahçýlar gibi, böylesine geniþ olabilmesi. Bir keresinde genetiði deðiþtirilmiþ ulusalcý diye yazmýþtým haklarýnda. Belli ki yetmezmiþ Genetikleriyle oynata oynata Ýmamýn Ulusalcýsý olmuþ bunlar. (BirGün) Sulucakahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Emniyet Müdürlüðü ekipleri, merkez ilçeye baðlý Nar beldesinde kaçak kazý yapan iki kiþiyi yakaladý. Alýnan bilgilere göre, Nevþehir Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince yapýlan çalýþmalarda; merkez ilçeye baðlý Nar kasabasý Kisebað mevkiinde, sit alaný içerisindeki bir bahçede kaçak kazý yapýldýðý bilgisine ulaþýldý. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ndan alýnan arama ve el koyma kararýna istinaden bahse konu bahçede yapýlan aramada, bahçenin birinci derece doðal sit alaný içerisinde bulunduðu, izinsiz kazý ve tadilat iþlemlerinin yapýldýðý belirlendi. Bahçede yapýlan aramada, aðýz çapý 58 santimetre, boyu 133 santimetre olan Bizans Dönemine ait Pithos (tahýl küpü) ve kapaðý, kaçak kazýda kullanýlan 5 adet kazma, 3 adet manivela, 3 adet murç (keski), 3 adet balyoz, 2 adet kürek, 1 adet yeþil renkli 28 kilovatlýk jeneratör, 1 adet beyaz renkli 15 metrelik uzatma kablosu, 1 adet kaya delmede kullanýlan darbeli matkap, 1 adet kanas 16 magnum 9 milimetre çaplý seri nolu, namlusu açýk, kurusýkýdan dönme tabanca, 1 adet þarjör, 8 adet kurusýký mermisi, 1 adet av tüfeði, tüfeðe ait 2 adet dolu fiþek bulundu. Olayda, gözaltýna alýnan iki þüpheli hakkýnda 2863 Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanununa Muhalefet etmek suçlarýndan yasal iþlem yapýldý.

7 61. Hükümet Programý ile AKP, neoliberal yapýsal uyum programýnýn dördüncü büyük dalgasýný yaþama geçireceðini ilan etmiþtir (Birinci dalga 24 Ocak 1980 kararlarý, ikinci dalga 5 Nisan 1994 kararlarý, üçüncü dalga 2001 krizi sonrasýnda Derviþ yasalarý olarak da bilinen düzenlemelerdir). Baþbakan tarafýndan sunulan Hükümet Programý nda açýkça ifadesini bulan dördüncü dalga, neoliberal sürecin hedeflerini nihayete erdirecek son dalga olma iddiasýndadýr. Dolayýsýyla yaratacaðý toplumsal etkiler bakýmýndan 61. Hükümet Programýnýn en sert en acýmasýz düzenlemeleri içerdiði söylenebilir. 61. Hükümet Programý nda saðlýðýn, sosyal güvenliðin, eðitimin ve diðer tüm kamu hizmetlerinin özelleþtirme/piyasalaþma sürecinin tamamlanmasý öngörülmektedir. Diðer taraftan emek piyasalarýnda -özellikle 2008 yýlýndan itibaren hýzlanan- esnekleþme sürecinin de sermayenin istediði biçimde sonuçlandýrýlmasý hedeflenmektedir. Türkiye de istihdamýn esnekleþtirilmesinde en hassas konu þüphesiz kýdem tazminatýdýr krizi sonrasý üçüncü neoliberal dalgayla gündeme getirilen kýdem tazminatýnýn tasfiyesi, sermaye kesiminin tüm ýsrarýna raðmen emekçilerin ve sendikalarýn tepkisi nedeniyle bugüne kadar gerçekleþtirilememiþtir. Ancak görünen odur ki 61. Hükümet, bu kez kýdem tazminatýný tasfiye etmek ve böylece emek piyasasýný tamamen esnekleþtirmek konusunda daha önceki dönemlerden çok daha kararlýdýr. Hükümetin kýdem tazminatý konusundaki bu kararlýlýðý (ya da baþka bir ifadeyle cesareti) iki temel etkene dayanmaktadýr. Bunlardan birincisi bu konuda Mecliste kendisinden farklý düþünen bir muhalefetin olmamasý; ikincisi ise hükümetin özellikle konfederasyon düzeyinde sendikalarý avucunun içerisine almýþ olmasýdýr. Her ne kadar konfederasyonlar, kýdem tazminatýný tasfiyeye yönelik daha önceki giriþimlerde bunun genel grev nedeni olacaðý ilan etmiþlerse de özellikle Hak- Ýþ ve Türk-Ýþ, -yönetim düzeyindehükümete karþý herhangi bir eylem kararý alamayacak ölçüde abluka altýna alýnmýþ durumdadýr. Dolayýsýyla hükümet, emekçilerin haklarýný ortadan kaldýrmaya yönelik diðer düzenlemeler gibi kýdem tazminatý konusunda da sendikalarýn ciddi bir mücadele içerisine girmeyeceði düþüncesindedir. Öte yandan Meclisteki muhalefet partilerinden ne CHP ne de MHP diðer emekçi haklarý gibi kýdem tazminatý konusunda da AKP den farklý bir yaklaþýma sahip deðildir. Bu nedenle hükümet, kýdem tazminatý ve diðer esneklik düzenlemelerine karþý Meclis içerisinde de bir muhalefetle karþýlaþmayacaðýnýn hesabýný yapmaktadýr. Buraya kadar ortaya çýkan tablo þöyle özetlenebilir: Sendikalar hükümetin avucunun içinde, muhalefet partileri emekçilerin haklarýný umursamýyor. Yani emekçiler haklarýný koruyacak bir örgütsel güçten yoksun Peki þimdi ne olacak, Türkiye iþçi sýnýfýnýn -bugünkü biçimiyle yýlýnda elde ettiði kýdem tazminatý hakký gasbedilecek ve milyonlarca emekçi de bu en temel hakký ellerinden alýnýrken sus pus olup seyredecekler mi? Önce þunu belirtmek gerekir ki emekçiler için kýdem tazminatý iþ güvencesi, gelecek güvencesidir. Bu kaybedildiðinde emekçiler çok daha kolay iþten çýkartýlabilecek ve geleceðe yönelik gelir güvenceleri de ortadan kalkacaktýr. Hükümet emekçi kesimlerin tepkisini yumuþatmak için kýdem tazminatýnýn kaldýrýlmayýp, fona devredileceði söylemektedir. Türkiye de emekçiler konut fonu; tasarrufu teþvik fonu ve iþsizlik sigortasý fonu uygulamalarýndan çok iyi bilirler ki fon emekçiden alýnan kaynaklarýn sermayeye aktarýlmasýndan baþka hiçbir anlam taþýmaz. Kýdem tazminatýnýn da fona devri tam anlamýyla kýdem tazminatýnýn tasfiyesi anlamýna gelecektir. 36 yýl önce elde edilmiþ bir hakkýn böylesine açýk bir biçimde tecavüze uðramasý karþýsýnda emekçi kesimlerin sessiz kalmasýný düþünmek bile vahimdir. Emekçiler kendi cephelerinde son derece olumsuz bir tablo içerisinde gözükseler de kazanýlmýþ haklarýn savunulmasýna yönelik mücadeleyi harekete geçirmek için hâlâ umut olabilecek birkaç kaynak mevcuttur. Bunlardan bir tanesi KESK ve DÝSK içerisindeki mücadeleci sendikalar ile Türk-Ýþ içerisinde birlikte hareket etme kararý almýþ olan 10 sendikadýr. Elbette baþta bürokrasi olmak üzere sendikalara iliþkin yapýsal sorunlar bu sendikalar için de büyük ölçüde geçerlidir ve bu sorunlar sihirli deðnekle bir anda düzelmeyecektir. Ancak karþý karþýya olunan sorunlar son derece aðýrdýr ve acilen müdahale edilmesini gerektirmektedir. Dolayýsýyla mücadele için yeni araçlar geliþtirmek ve sendikal alanda köklü bir deðiþimi gerçekleþtirmek için yeterli zaman mevcut deðildir. Bu nedenle tüm çekincelere raðmen mevcut durumla mücadele için KESK ve DÝSK in sendikalarýyla birlikte 10 Türk-Ýþ sendikasýna da fýrsat tanýnmasý gerekli hale gelmektedir. Mücadeleyi harekete geçirmek üzere diðer bir kaynak ise Meclise Blok çatýsý altýnda giren milletvekilleridir. BDP ve baðýmsýz milletvekilleri kanalýyla Türk ve Kürt emekçilerin haklarýnýn savunulmasý gerekmektedir. Özellikle BDP nin emekçilerin haklarýný sahiplenmesi Türkiye de halklarýn kardeþliði ve barýþ için de önemli katký saðlayacaktýr. Sözün özü: Emekçilerin karþýsýnda karanlýk bir tablo vardýr. Bu karanlýk tablo karþýsýnda karamsar olmak mücadeleyi baþtan kaybetmek anlamýna gelir. Oysa zaman karamsarlýk deðil, umutla mücadele zamanýdýr. Bunun içinde gerçekçilikten uzaklaþmadan, en küçük kývýlcýmý bile alev haline dönüþtürmek için çabalamak gerekir; tarihte tüm þanlý mücadelelerin en zor koþullarda ortaya çýktýðýný unutmadan (Evrensel) Mezar açma çalýþmasý sýrasýnda Cumhuriyet Savcýlarýnýn yaný sýra davacý tarafýn avukatý Þenal Sarýhan ile Cafer Erçakmak ýn küçük oðlu Ömer Ergin Erçakmak, Mezarlýklar Müdürü Cemal Karaca ile polis ekipleri hazýr bulundu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Sivas Temsilcisi Hedayet Yaldýrým da çalýþmalarý izledi. Mezarlýk görevlileri tarafýndan mezar açýldýktan sonra polis ekipleri fotoðraf ve kameralarla görüntü aldý. Oðlunun ve daha önce Erçakmak la Belediye Meclisi görevi sýrasýnda birlikte çalýþan Mezarlýklar Müdürlüðü Þefi Coþkun Kemahlýoðlu nun teþhis tanýklýðýna baþvuruldu. Ardýndan Adli Týptan gelen doktorlar mezar içine inerek Cafer Erçakmak ýn göðsünden kemik parçasý ile saç teli ve kan örnekleri aldý. Polis ekipleri de parmak izi tespiti yapmaya çalýþtý. Yaklaþýk 1 saat 15 dakika süren iþlemin ardýndan vücuttan alýnan parçalar kýrmýzý renkli özel bir çanta içerisinde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý aracýna götürüldü. Ýþlemlerin tamamlanmasýnýn ardýndan mezar görevlilerce yeniden kapatýldý. BÝYOPSÝ VE ADLÝ TIP SONUCU BEKLENECEK Mezarýn açýlmasý iþlemi için mahkemeye baþvuran ve yapýlan çalýþma sýrasýnda gözlemci olarak hazýr bulunan avukat Þenal Sarýhan, iþlemlerin tamamlanmasýndan sonra açýklama yaptý. Sarýhan, Ankara 11 inci Aðýr Ceza Mahkemesi kararýyla Cafer Erçakmak ýn olduðu söylenilen mezarý açýldýðýný belirterek þöyle dedi: "Adli Týp tan görevli arkadaþlar kimliðin saptanmasýna iliþkin örnekler alýndý. Emniyet tarafýndan da parmak izi alýnmaya çalýþýldý. Yapýlan iþlem hukuki bir iþlemdi. Ýþlemin sonucunu beklemek durumundayýz. Oðlu dýþýnda belediye meclisinde kendisiyle birlikte çalýþmýþ biri teþhiste bulundu. Bilimsel olarak Cafar Erçakmak olup olmadýðý bilgisinin bize dönmesini bekleyeceðiz. Bundan sonra biyopsi ve adli týp sonuçlarýný beklememiz gerekecek. Adli týp sonuçlarý elimizde ulaþtýðý andan itibaren de biliyorsuz dilekçemizde 2 konu var. Birincisi saklanmaya yardýmcý olanlar hakkýnda iþlem yapýlmasý, ikincisi yakalama konusunda ihmali görülen kurum ve kiþiler hakkýnda iþlem yapýlmasý konusunda talepte bulunacaðýz. Yasal süreç bu þekilde." Cesedi kendisinin de gördüðünü söyleyen Avukat Sarýhan, "Þahsý sadece fotoðraflarýndan biliyorum. Aradan 18 yýl geçmiþ durumda. Vücut sýcaðýn da ektkisiyle þiþmiþ ve morarmýþ durumda. O sebepten dolayý ben odur veya deðildir diyemem. Zaten böyle bir þey söylemem de doðru olmaz" diye konuþtu. Vücuttan alýnan örneklerin Ýstanbul Adli Týp Kurumu na gönderileceði ve burada DNA testi yapýlacaðý öðrenildi. MEZAR TAHTASINA ÝSMÝ YAZILDI Hafta baþýnda gizlice topraða verildiði belirtilen Cafer Erçakmak ýn mezar tahtasýnýn ön yüzüne Mehmet dayý arka tarafýna ise C.E. ve tarihi yazýlmýþtý. Mezarda gerekli iþlemin tamamlanmasýndan sonra baþ tahtasýnýn da deðiþtirildiði gözlendi. Mezar tahtasýna bu kez büyük harfler ile Hasan oðlu Cafer Erçakmak yazýldý. Mezarýn açýlmasý iþlemi sýrasýnda hazýr bulunan küçük oðlu Ömer Ergin Erçakmak ise her hangi bir açýklama yapmadan polis ekipleri ile birlikte mezarlýktan ayrýldý. Mezarýn kapatýlma iþlemi sonrasýnda babasýnýn mezarýnda dua etti. MEZARLIÐA KÝMSE ALINMADI Cafer Erçakmak ýn mezarýnýn bulunduðu bölüme, çalýþma bitene kadar diðer mezarlarý ziyarete gelenler de alýnmadý. Berat Kandili nedeni ile yakýnlarýnýn kabrini ziyaret etmek isteyenler, iþlem bitene kadar beklemek zorunda kaldý. 15 Temmuz (dha)

8 çýkmaya devam edeceklerini ve barýþý savunacaklarýný vurguladý. Özgür ve demokratik bir ülke hayalimizi saldýrýlar yok edemez Sulucakarahöyük/ANKARA 12 Haziran seçimleriyle birlikte ülkede baþlayan gergin ortam bütün yoðunluðuyla sürüyor. Bu arada dün Silvan da çatýþmada yaþamýný yitiren 13 askerin ölümüne iliþkin açýklamalar ve farklý yorumlarda dikkat çekmeye devam ediyor. BDP Grup Baþkaný DEMÝRTAÞ, ölen askerlerin yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) TBMM Grup Baþkaný Selahattin DEMÝRTAÞ konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, 13 askerin yaþamýný yitirmesi ve 7 askerin de yaralanmasýndan duyduklarý derin üzüntüyü dile getirerek, yaþamýný yitirenlere Allahtan rahmet yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar dileklerini ilettiklerini bildirdi. Acýlar istismar edilerek, BDP hedef alýnarak asýl sebeplerin üstü örtülüyor Silvan da askerlerin ölümünün duyulmasýnýn ardýndan yapýlan açýklamalar ve gösterilen tepkilerin doðrudan BDP yi hedef aldýðýný belirten DEMÝRTAÞ, yaþanan olayýn yarattýðý acý ve hüzün ortamýndan yararlanýlarak asýl sebeplerin üstü örtülmektedir dedi. Bir gün içinde Ankara, Mersin, Bursa ve Elazýð il ve Ýlçelerinde BDP binalarýna dönük gerçekleþen saldýrýya DEMÝRTAÞ tepki gösterdi. Çatýþma bütün yönleriyle soruþturulmalý DEMÝRTAÞ, yaþanan bu olayýn insani yönünü ve kendilerinde yarattýðý acýnýn etkisini deðiþtirmese bile, en azýndan bundan sonraki muhtemel riskleri önleme açýsýndan söz konusu çatýþmanýn bütün yönleriyle soruþturulup açýða çýkarýlmasýnýn önemine iþaret etti. BDP Ankara Ýl binasýnýn yakýlmasý protesto edildi Neredeyse günün 24 saati giren çýkan insanlarýn polis tarafýndan gözetlendiði BDP Ankara Ýl örgütü, gece (15 Temmuz 2011) saat: civarýnda karanlýk güçlerce yakýlarak kullanýlamaz hale getirildi. Polis tarafýndan adeta mercek altýnda tutulan binanýn yakýlarak harabeye çevrilmesi, öðle saat: 12:30 da yapýlan açýklamasýyla protesto edildi. 13 askerin ölümü kanla beslenenlerin oyunu BDP Ankara Ýl Eþbaþkaný Þengül ÇELÝK tarafýndan yapýlan açýklamada; karanlýk güçler tarafýndan il binasýna molotoflu saldýrý düzenlendiðini belirterek, kanla beslenenlerin son zamanlarda oynadýklarý oyunlarda Kürt halkýný hedef gösterdiðini vurguladý. Diyarbakýr Silvan da meydana gelen 13 askerin ölümüyle sonuçlanan çatýþmanýn da kanla beslenenlerin oyunlarýnýn bir parçasý olduðunu belirten ÇELÝK, yaþanan ölümlerden büyük üzüntü duyduklarýný söyledi. 3. kez saldýrýya uðrayan il binasý karþýsýndaki kamera yine arýza verdi Karanlýk güçlerin tertipleri sonucu binalarýnýn iç kýsmýnýn tamamen yandýðý ve kullanýlamaz hale geldiðini belirten ÇELÝK, polislerin devriye gezdiði akþam saatlerinde, güvenlik kameralarýnýn tam karþýsýnda meydana gelen böyle bir saldýrýyý anlamakta sýkýntý çektiklerini bildirdi. BDP il yöneticilerinin emniyet kaynaklarýndan edindikleri bilgiye göre çok katlý otopark çarþý giriþinde bulunan mobesa kamera arýzalý çýktý. Ýl binasýna daha önce gerçekleþen saldýrýlarýn ardýndan alýnan bilgilerde de bu kameralarýn arýzalý olduklarý söylenmiþti. Kürtlerin sesine kulak verilmeli Siyasal iktidar ve onun yandaþlarýna seslenen ÇELÝK; þimdiye kadar þiddetten, savaþ ve kanda ýsrar eden bütün hükümetler gibi sizde tarihin kirli sayfalarýnda yer alacaksýnýz. Oysa, Kürtlerin sesine kulak verip çözüm noktasýnda cesaretle adým atmanýz halkýn vicdanýnda olumlu yankýlar yaratabilir diye konuþmasýný sürdürdü. Binalarýn yangýnýný söndürmek kolay ya evladýný yitirenlerin yüreklerindeki yangýn Binalarýn yakýlmasýnýn üzüntü verici olmakla birlikte geçte olsa yangýnlarýn söndürüldüðünü, tahrip edilen binalarýn bir biçimde dayanýþmayla onarýmlarýnýn gerçekleþtiðini belirten ÇELÝK, ne var ki 30 yýlý aþkýn süren bu savaþýn onbinlerce gencin yaþamýna neden olduðunu ve bu gençlerin ana ve babalarýnýn yüreklerindeki yangýnýn söndürülmesinin asla mümkün olamayacaðýný söyledi. Ülkemizde en önemli sorunun analarýn, babalarýn ve kardeþlerin yüreklerindeki yangýnýn söndürülmesiyle çözülebileceðini ifade eden ÇELÝK, bu nedenle ýsrarla savaþa karþý Saldýrýlarýn kendilerini mücadeleden alýkoymayacaðýný, egemenlere inat, özgür ve demokratik bir ülke hayalini gerçekleþtirme çabalarýný sürdüreceklerini belirten ÇELÝK; barýþ mücadelesini ülkenin her karýþ topraðýna yayacaklarýný, haklý ve meþru olan davalarýnda ýsrar edeceklerini vurguladý. Karanlýk güçlerin döktükleri kanda ve halkýn vicdanlarýnda boðulacaklarýný belirten ÇELÝK, çözüm üretmeyenlerin gün gelecek sorunun kendisi olacaklarýný söyledi ve konuþmasýný bitirdi. Böyle bir ortamda TBMM nin tatile girme lüksü olamaz BDP Grup Baþkanvekili ve Þýrnak Milletvekili Hasip KAPLAN da burada yaptýðý konuþmada öncelikle Silvan da yaþamýný yitiren askerlerin ailelerine baþsaðlýðý diledi. Türkiye nin kritik bir süreçten geçtiðini belirten KAPLAN, sorunlarýnýn çözüm yerinin parlamento olduðunu ancak onunda bu sorunlarý bir tarafa koyarak tatile gireceðini söyledi. KAPLAN, TBMM nin sorunlar yumaðýyla yoðun bu ortamda tatile girme lüksü olmadýðýný belirterek bundan vazgeçmesi ve çalýþmalarýný sürdürmesini istedi. AKP ile BDP gruplarý arasýnda görüþmeler sürerken Silvan daki ölümler düþündürücü Saldýrý öncesinde AKP grubu ile BDP arasýndaki yapýlan görüþmeleri hatýrlatan KAPLAN; Bu görüþmeler sürecinde Silvan daki ölümler yaþandý. Bu sýradan bir olay olarak deðerlendirilemez. 13 askerin yanarak ölmesinde soru iþaretleri bulunmaktadýr. Eðer ölümler Türkiye Cumhuriyeti uçaklarýnýn bombalamalarýyla olmuþsa büyük bir felakettir ve zaman geçirilmeden aydýnlatýlmalýdýr dedi. Türk ve Kürt halký karþý karþýya gelmeyecek, bütün oyunlarý bozacak BDP nin Türk ve Kürt halký arasýnda çatýþma yaratmak isteyenlerin heveslerini kursaðýnda býrakacaðýný belirten KAPLAN; hiçbir güç ve kýþkýrtmanýn Türk ve Kürt halkýný birbirine boðazlatamayacaðýný söyledi. BDP binasý önünde saldýrýdan 1 saat önce 2 polis aracý vardý Yoðun çalýþmalarý nedeniyle kent dýþýndan geldiðini ve bürosundan çýkýp saat: 24:00 te BDP il binasýnýn önünden geçtiðini belirten Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) Genel Baþkaný Selçuk KOZAÐAÇLI ise, BDP binasýnýn etrafýnda 2 polis aracýný gördüðünü, böyle bir durumda saldýrýnýn gerçekleþmesinin ilginç olduðu söyledi. Devlet kendi topraklarýný 30 yýldýr bombalýyor BDP Muþ Milletvekili Sýrrý SAKIK ta devletin toplumsal güçlerle 30 yýldýr ayný oyunu oynadýðýný belirterek, Kendi topraklarýný bombalayan bir devlete tanýk oluyoruz. Bakýn bu olaylarýn sorumlusu siyasi iktidardýr. Biz de bu savaþa karþý birlik oluþturamadýk. Blok oluþturabilseydik sesimiz daha gür çýkardý. Parlamentoyu göreve çaðýrýyorum. TBMM 1920'lerin ruhu ile hareket etmeli ve sorunlarý çözmelidir dedi. Cinayeti iþleyende soruþturanda bir olursa failler ortaya çýkmaz BDP il binasýna dönük saldýrýyý kýnayan SAKIK; atýlan molotofkokteylinin bilindiðini, bu ülkenin artýk iyi tanýndýðýný belirterek; Cinayeti iþleyende soruþturanda bir ise faillerin bulunmayacaðýný söyledi. Ankara nýn göbeðinde Kürt halkýnýn kurumlarýný iktidar koruyamýyorsa derhal istifa etmelidir diyen SAKIK; kendilerinin bu ülkeyi özgürleþtirmek istediklerini kaydetti. SAKIK siyasetçilere seslenerek; þiddet dilini kullanmamalarýný, kaný kanla yýkamaya kalkýþmamalarýný istedi. Yaþamýný yitiren Asker ve Kürt gençleri arasýnda ayýrým yapýlmasýna karþý çýkan SAKIK; kim asker ile gerilla cenazesi arasýna ayýrým koyuyorsa o namerttir dedi. Harabeye dönen BDP il binasý içinde yapýlan açýklamadan sonra BDP Milletvekilleri Hasip KAPLAN ve Sýrrý SAKIK binadan ayrýldý. BDP il Eþbaþkaný Þengül ÇELÝK, dayanýþmak için gelen ve bina önünde bekleyen kurum temsilcilerine yaptýðý kýsa konuþmayla ayrýca teþekkür etti. Demokrasi Güçleri BDP ile dayanýþma içinde Ankara Demokrasi Güçleri demokratik kitle örgütleriyle, sendikal örgütleriyle, meslek örgütleriyle ve siyasal örgütleriyle bugün BDP yi yalnýz býrakmadý.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı