KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR"

Transkript

1 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens B) Pulsus bigeminus C) Pulsus paradoksus D) Pulsus defisit E) Pulsus parvus et tardus 1 D Atrial fibrilasyonda; nabız ile kalp tepe atımı arasında fark oluşur. Bu pulsus defisit olarak isimlendirilir. 2. Aşağıdakilerden hangisi hiperkaleminin EKG bulguları arasında yer almaz? A) Sine dalgası örneği B) T dalgasında sivrilme C) P dalgasında düzleşme D) QRS süresinde uzama E) PR intervalinde kısalma 2 E Hiperkaleminin EKG bulguları arasında; P dalgasında düzleşme, T dalgasında sivrileşme, QRS süresinde uzama ve PR intervalinde uzama yer alır gün önce akut inferior MI sonrası primer koroner anjiyoplasti yapılan 70 yaşında, erkek hastada sorunsuz bir izleme dönemi geçirilirken aniden şiddetli epigastrik ağrı ve nefes darlığı gözleniyor. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sternum solunda 3-4/6 şiddetinde holosistolik üfürüm duyuluyor. Bu hasta için en olası tanı şağıdakilerden hangisidir? A) Mezenter embolisi B) Papiller adele rüptürü C) Serbest duvar rüptürü D) Ventriküler septum rüptürü E) Sinüs valsalva rüptürü 3 D MI sonrası duyulan pansistolik üfürüm mitral kapakların kapanmasını sağlayan papiller kasların rüptürü sonucu oluşan mitral yetmezlik ve ventriküller arasındaki septumun rüptürü sonucu oluşan ventrüküler septal defekt sonucu oluşur. Papiller adele rüptüründe duyulan pansistolik üfürüm sol koltuk altına yayılırken ventrikül septum rüptüründe duyulan üfürüm sternum solunda duyulur. 4. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik C) ACE inhibitörü D) Beta blokör E) Kalsiyum antegonisti 4 B Kalp yetmezliği tedavisi basamaklıdır. Dekompanse, yani kalp yetmezliğine sekonder semptomları oluşan hastanın tedavisinde daha önceden başlanmış olan ACE inhibitörleri ve beta blokörlerine ilave olarak spirinolakton eklenir. 5. Mycoplasma pneumonia nın neden olduğu primer atipik pnömoni tedavisinde hangi antibiyotik kullanılabilir? A) Ampisilin B) Aztreonam C) Ertepenem D) Amikasin E) Klaritromisin 5 E Klaritromisin makrolid grubu bir antibiyotik olup Mycoplasma pneumonia nın neden olduğu primer atipikpnömoni tedavisinde kullanılabilir. Diğer seçeneklerde yer alan antibiyotiklerden betalaktam grubunda yer alanlar ( ampisilin, aztreonam ve ertapenem) ve aminoglikozid grubunda yer alan amikasin tedavide kullanılamaz. Mycoplasma pneumonia nın neden olduğu atipik pnömoni tedavisinde makrolidler dışında tetrasiklin grubu antibiyotikler (tetrasiklin, doksisiklin) ve solunum kinolonları (moksifloksasin ve levofloksasisin) da kullanılabilir. 6. Kapadokya bölgesinde malign plevral mezotelyomun yoğun olarak görüldüğü köyler saptanmıştır. Bu duruma neden olan asbest dışı mineral aşağıdakilerden hangisidir? A) Krizotil B) Krokidolit C) Amozit D) Erionit E) Tremolit 6 D Mezotelyomun nedeni olarak asbest bilinir. Asbest dışı mineral olarak da Erionittir. 7. Endojen reaktivasyon tüberküloz tanısı konmuş 54 yaşındaki hastada radyolojik olarak aşağıdaki lezyonlardan hangisi en sık görülür? A) Atelektazi B) Kavite C) Lenfadenopati D) Konsolidasyon E) Fibrozis 30

2 KLİNİK BİLİMLER TUSEM KTBT 7 B Erişkinde reaktivasyon tüberkülozda radyolojik olarak en sık kavite görülür. Doğru cevap B. 8. Basedow Grawes hastalığına bağlı gelişen exophtalmide en sık tutulan göz kası aşağıdakilerden hangisidir? A) M.Rectus superior B) M.Rectus inferior C) M.Obliquus superiör D) M.Obliquus inferior E) M.Rectus lateralis 8 B Otoimmun bir hastalık olan Basedow hastalığı diğer hipertiroidi nedenlerinden exophtalmi,dermopati,akropaki ve TSI pozitifliği ile ayrılır.basedow hastalığında kas tutulumunda tendonlar etkilenmez bu özellik miyozitlerden ayırıcı tanıda önemlidir.en sık tutulan göz kası inferior rectus kası iken oblik kaslar neredeyse hiç etkilenmezler. İnferior rectus kası tutulumu nedeni ile Basedow hastalarında en sık görülen oküler motolite bozukluğuda vertikal diplopidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi antidiyabetik ilaç Tip 1 diyabette kullanılmaz? A) Metformin B) Akarboz C) Pramlyntide D) Exenatide E) Miglitol 9 D Tip 1 diyabet beta hücre hasraına sekonder ortaya çıkan mutlak insülin yokluğu olduğundan insülin sekratogogları dolayısıyla GLP-1 analoğu exenatide tip 1 diyabette kullanılmaz. 10. Hipofiz adenomlarının hipofiz sapına bası veya infiltrasyonu olduğunda hangi klinik sorunla karşılaşılır? A) Hiperprolaktinemi B) Baş ağrısı C) Diplopi D) Bitemporal hemianopesi E) Rinore 10 A Hipofiz sella tursikaya yerleşik endokrin bir organdır.anatomik olarak sağ ve sol yanlarında sinüs kavernosus,üstte optic kiazma altta sifenoid sinüsün tavanı ile komşudur.hipofiz sapı hipotalamus ile hipofiz arasındaki iletimi sağlar.hipofiz sapna bası olduğunda hipotalamik sendrom gelişir. Bu sendromda tüm hipofiz hormonları azalırken yalnızca prolaktin yüksekliği vardır.bu hastaların % 25 inde tabloya diyabets insipitusta eşlik eder.hipofizin üstüne doğru büyüme optik kiazma basısı dolayısıyla bitemporal hemianopesiye,sinüs kavernosus basısı oftalmoplejiye neden olur. 11. Akromegali nedeni ile büyüme hormonu antagonisti Pegvisomant kullanan hastanın uzun dönem takiplerinde aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılabilir? A) Valvüler kalp hastalığı B) Kolelithiazis C) Renal fonksiyonlarda bozulma D) Hipofiz adenomunda büyüme E) Sürrenal yetmezliği 11 D Akromgalinin primer tedavisi cerrahidir.cerrahi olarak adenomun tamamen çıkarılamadığı durumlarda radyoterapi + somatostain analoğu olan Octreotit veya onun uzun etkili formu olan Lanreotid kullanılır. Somatostatin yan etki olarak malabsorbsiyon ve kolelithiazise neden olabilir. Pegvisomant akromegalinin tedaviisnde kullanılan GH resptör antagonistidir. Negatif feedback reseptör blokajı ile bozulacağından bu ilaçla tedavide en önemli sakınca adenomun büyümesidir. Bu tedaviyi alan hastaların adenomun büyüme ihtimalinden dolayı belli aralıklarla hipofiz MR ile takip edilmeleri gerekir. Hipofizer adenomların (özellikle prolaktinomada) tedavisinden kullanılan kabergolin ise valvüler kalp hastalığı riski olan ilaçtır. Kabergolin alan hastaların yıllık EKO takibi ile takip edilmesi gerekir. 12. İnfluenza A ve İnfluenza B ye etkili olan antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Asiklovir B) Gansiklovir C) Rimantadin D) Zanamivir E) Amantadin 12 D Zanamivir nöraminidaz inhibitörü antiviral ilaç olup, influenza A, influenza B, kuş gribi (H5N1), domuz gribi (H1N1) tedavisinde inhaler yolla kullanılabilir. Amantadin ve rimatadin ise sadece influenza A ya karşı etkilidir. Viral penetrasyon ve kapsid soyulmasının (uncoating) inhibisyonu Amantadin Influenza A virüsü (Parkinson tedavisinde de kullanılır). İyon kanallarını oluşturan M2 proteininin Rimantadin fonksiyonunu bozarak etki eder. Rimantadinin yan etkileri daha az. Nöraminidaz enzim inhibitörleri Oseltamivir Influenza A, B, kuş gribi (H5N1) ve domuz gribine Zanamivir (H1N1) etkili. Oseltamivirin oral kapsüleri var ve karaciğerde metabolize olur. Zanamivirin inhaler formu var. Guanin analoğu sentez inhibitörü (viral genomda hipermutasyona neden olur) Ribavirin Influenza A ve B virüsu, Solunum sinsityal virüsü (RSV), HCV, Kırım kongo, SARS ve Hanta virüs. Viral RNA polimerazı inhibe eder. 31

3 13. Barret özefagus zemininde özefagusta adenokanser riskini arttırmayan hangisidir? A) Uzun segment barret B) Alkol C) Erkek hasta D) Yaş E) H.Pylori gastriti 13 E Kronik reflünün en önemli komplikasyonlarından birisi özefagusta intestinal tipte metaplazi ile karekterize Barret özefagustur. Barret özefagus adenokanser riski arttığı için prekanseröz lezyon olarak kabul edilir. H.Pylori gastriti yapılan birçok çalışmada özefagus kanseri için koruyucu kabül edilmektedir. Diğer seçenekler adenokanser riskini arttır. 14. Herediter hemokromatoz hastalarında görülen klinik bulgulardan hangisi demir birikiminden bağımsız olarak ortaya çıkar? A) İmpotans B) Diyabet C) Artropati D) Siroz E) Kalp yetmezliği 14 C Karaciğer başta olmak üzere parankimal dokularda aşırı demir birikimi ile karekterize hastalık olan hemokromatozda primer tedavi flebotomi veya demir şelatörleri ile vücuttan fazla demirin uzaklaştırılmasıdır.flebotomiye yanıt vermeyen hemokromatoz komplikasyonu artropati ve impotansdır. Hastalarda görülen artropati 6.kromaozmda HFE gen defektine bağlı olduğundan demir birikiminden bağımsız hemokromatoz komplikasyonudur. Bu nedenlede flebetomiden fayda görmez. 15. İnce barsakta villüs atrofisi ile seyreden malabsorbsiyon nedenlerinden hangisinde enterokinaz aktivitesi bozulmamıştır? A) İnek sütü alerjisi B) Kolajenöz enterit C) Çölyak hastalığı D) Tropikal supru E) Mikrovillüs inklüzyon hastalığı 15 C Enterokinaz aktivitesi ince barsak mukozasından salınan enterokinazın pankreatik tripsinojeni tripsine çevirmesi ve oluşan tripsinin diğer pankreatik zimojen enzimleri aktif formlarına dönüştürmesi demektir. Villüs atrofisine neden olan ince bağırsak kaynaklı malabsorbsiyonlardan çölyak hastalığında total villüs atrofisi görülmesine rağmen enterokinaz aktivitesi bozulmaz. 16. Kronik kolestaz sonucunda ilk eksilen vitamin aşağıdakilerden hangisidir? A) Vitamin E B) Vitamin D C) Vitamin K D) Vitamin A E) Vitamin B12 16 A Vitamin A, D, E, K nın intestinal emilimi için safra asitleri mutlak gereklidir. Kolestatik hastalarda yeterli destek sağlanmazsa 4-12 ay içinde biyokimyasal ve klinik olarak vitamin eksiklikleri ortaya çıkar. Kolestatik süreçte en sık rastlanan vitamin E eksikliğidir (%50-75). Bunu %60 sıklıkla vitamin D, %35-60 oranında vitamin A ve en düşük oranda da (%25) vitamin K eksiklikleri izler. Vitamin E, en hidrofobik ve en fazla safra asit gereksinimi olan vitamindir. Kolestazda suda erir özellikteki vitaminlerin eksikliğine nadir rastlanır. 17. Baş ağrısı ve şuur bulanıklığı nedeniyle acil servise getirilen 50 yaşında erkek hastada subaraknoid kanama saptanıyor. Hastanın öyküsünde 8 yıldır hipertansiyonu olduğu ve babasının böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi gördüğü öğreniliyor.fizik muayenede kan basıncı 190/110 mmhg ve karında her iki lateral bölgede kitleler saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde BUN düzeyi 40mg/dL, serum kreatinin düzeyi 2 mg/dl ve idrarda mikroskopik hematüri tesbit ediliyor. Bu hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmelidir? A) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı B) Renal arter stenozu C) Kronik böbrek yetmezliği D) Feokromasitoma E) Good Pasture sendromu 17 A Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının 3 tipi belirlenmiştir 16. kromozomun kısa kolunda lokalize olan PKD1 (polycystic kidney disease 1) genindeki mutasyonla ortaya çıkan form %90 ile en sık karşılaşılan formdur. Geriye kalan vakaların çoğunluğundan 4. kromozomun kısa kolundaki PKD2 genindeki mutasyon sorumludur Ancak bu iki geni de taşımayan polikistik böbrek hastalıklı ailelerin olduğu da gözlenmiştir. Bu nedenle PKD3 geninin de varlığından şüphelenilmektedir. ODPBH böbrek kistleri dışında çeşitli sistemlere ait kistik ve kistik olmayan bulgularla karşılaşılabilir.en sık karşılaşılan ekstrarenal bulgu karaciger kistleridir.yaş ilerledikçe ve böbrek fonksiyonları azaldıkça karaciger kistlerinin prevalansı artar. Böbrek kistlerinden daha sonra gelisir.karaciğer dışında pankreas, dalak,akciger, tiroid, overler, seminal vezikül, testis, mesane, uterus ve araknoidal bölgelerde de kistler görülebilir. Kolonda divertiküler hastalık ve fıtık sıklığıda artmıştır. 32

4 KLİNİK BİLİMLER TUSEM KTBT Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında mitral kapak prolapsusu en sık görülen kalp kapak bozukluğudur ve ekokardiyografik incelemelerde hastalarda %25 e varan oranlarda saptanabilir. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olan hastalarda intrakranial arterlerde anevrizma (Berry anevrizması ) sıkklığı artmıştır. Genel popülasyonda intrakranial anevrizma sıklıgı %1 civarında iken, ODPBH olanlarda %4-12 arasında oranlardadır. Bu anevrizmaların rüptürü sonucunda subaraknoid kanamalar ortaya çıkabilir. 18. Dispne, bulantı, kusma, idrar yapamama şikâyetleriyle başvuran bir hastanın Fizik muayenesinde kan basıncı 160/100 mmhg ve nabız 110/dakika olarak ölçülüyor. Akciğerlerinde bilateral raller ve pretibial (4+) ödem saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde serum kreatinin düzeyi 18 mg/dl, BUN 170 mg/dl olarak bulunuyor. Akut böbrek yetmezliği tanısı ile hasta acil olarak 4 saat süreyle hemodiyalize alınarak 4 litre ultrafiltrasyon yapılıyor. Hemodiyaliz sonrası baş ağrısı bulanı-kusma, ajitasyon sonrasında şuur kaybı gelişiyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pontin demiyelinizasyon B) Subaraknoid kanama C) Ensefalit D) Diyaliz disequilibrium sendromu E) Hiponatremi 18 D Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Hipotansiyon (Hemodiyalizin en sık komplikasyonudur), kramp, bulantı-kusma, başağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, kaşıntı ve ateş-titreme hemodiyaliz esnasında sık karşılaşılan ancak genellikle hayatı tehdit etmeyen komplikasyonlardır. Hemodiyaliz işlemi esnasında diyaliz disequilibrium (dengesizlik) sendromu, diyalizer reaksiyonları, aritmi, kalp tamponadı, kanama (kafa içi, gastrointestinal sistem...), konvülsiyon, hemoliz, hava embolisi, diyalizerde kanın pıhtılaşması, sıvı-elektrolit metabolizması bozuklukları, ve hipoksemi gibi komplikasyonlara da rastlanabilir; bu komplikasyonlar nadirdir ancak ciddi, hayatı tehdit edebilen komplikasyonlardır. Diyaliz disequilibrium sendromu hemodiyaliz veya periton diyalizi esnasında veya diyaliz sonrasında ortaya çıkan, baş ağrısı, kusma, kas krampları, irritabilite, ajitasyon, deliriyum ve konvülsiyonla karakterize önemli nörolojik bir komplikasyondur. Sendrom sıklıkla hemodiyaliz tedavisine yeni başlayan, kan üre azotunun hızla düşürüldüğü hastalarda, erken dönemde görülmesine rağmen kronik diyaliz programlarını takiben de ortaya çıkabilir. Diyaliz sonucu kan üresindeki hızlı azalma, kan beyin bariyerinin özelliklerinden dolayı beyin üresindeki değişikliklerle paralel olmayabilir. Bu durum kan ve beyin arasında ozmotik gradiyent farkı meydana getirir. Bu ozmotik gradiyent farkı beyine doğru sıvı hareketine neden olur. Ortaya çıkan beyin ödemi ile birlikte, kafa içi basınç artması ve papil ödemi görülür.akut diyaliz uygulamasında diyaliz dengesizlik sendromunu önlemek için hastada enerjik diyaliz uygulamasından kaçınılmalıdır. BUN düzeyinin başlangıçta % 30 dan fazla düşürülmemesine dikkat edilmelidir. 19. Aşağıdakilerden hangisi negatif akut faz reaktanıdır? A) Prealbumin B) Seruloplazmin C) Prokalsitonin D) C-reaktif protein E) Romatoid faktör 19 A Seçeneklerde yer alan prealbumin negatif akut faz reaktanı olup, inflmasyon durumunda serum konsantrasyonunun düşmesi daha anlamlıdır. Diğer negatif akut faz reaktanları; albumin ve transferindir. Romatoid faktör, akut faz reaktanı değil, IgG ye karşı gelişen IgM tipi otoantikordur. AKUT FAZ PROTEİNLERİ (REAKTANLARI) Plazma Düzeyi Yükselenler Plazma Düzeyi Düşenler (Negatif akut faz reaktanları) Kompleman sistemi: C3, C4, C9 Faktör B C1 inhibitör C4b bağlayıcı protein Mannoz bağlayıcı lektin Koagülasyon ve fibrinolitik sistem Fibrinojen Plazminojen Doku plazminojen aktivatör (TPA ) Plazminojen aktivatör inhibitör 1 Antiproteazlar α1-proteaz inhibitörü α1-antikimotripsin Seruloplazmin Haptoglobin Hemopeksin İnflamatuar yanıta katılanlar Sekretuar fosfolipaz A2 Lipopolisakkarid bağlayıcı protein İnterlökin 1 reseptör antagonisti C-reaktif protein Serum amiloid A α1-asidglikoprotein Fibronektin Ferritin Albumin Prealbumin Transferrin 20. Aşağıdakilerden hangisi diyetteki demirin emilimini azaltan durumlardan değildir? A) Askorbik asit B) Fitat C) Tannat D) Aklorhidri E) Tetrasiklin 33

5 20 A Diyetteki demir en iyi ferröz (Fe +2 ) formunda ise emilir. Askorbat, suksinat ve sitrat ferröz forma dönüşümü artırarak emilimi artırır. Fitat, tannat, antiasitler ve tetrasiklin demirle kompleks oluşturarak emilimi azaltır. Aklorhidri, gastrektomi, gluten enteropatisi, PİCA, fiber ve mısır da demir emilimini azaltır. 21. Paroksizmal noktürnal hemoglobinüride eritroid hücrelerin membranında ekspresyonu azalan aşağıdakilerden hangisidir? A) CD 55 ve 59 B) CD 34 C) CD 41, 61 D) CD 15, 45 E) CD 3 21 A PNH kazanılmış stem cell defektidir. Normal hematopoezde stem cell yüzeyinde, eritrositlerin komplemana bağlı yıkımını önleyen glikoproteinler bulunur (DAF (CD55), MIRL (CD 59)). PIG-A mutasyonu sonucu GPI glikolipidinin sentezi azaldığı için (glikozil fosfatidil inozitol), bu glikoproteinlerin (CD59 ve 55) ekspresyonu azalır. Dolayısıyla eritrositler kompleman aracılıklı hemolize duyarlı hale gelirler. 22. Aşağıdakilerden hangisi erişkinlerde folat eksikliğinin en sık nedenidir? A) Malabsorpsiyon B) İlaçlar C) Artmış ihtiyaç D) Kronik hemoliz E) Diyette yetersiz alım 22 E Folat, yeşil sebzelerde bulunur günlük ihtiyaç μg dır, en çok duodenum ve jejunumdan emilir. Vücuttaki toplam miktar 5-10 mg dır. Folat depoları 3-4 ayda tükenir. Bu nedenle en sık folat eksikliği nedeni diyette yetersiz alım dır. En sık gebelerde demir eksikliğiyle birlikte artmış ihtiyaç nedeniyle gelişir. Alkoliklerde de kötü beslenme nedeniyle sık görülür. Diğer nedenler malabsorpsiyon, eritropoezin arttığı kronik hemolitik anemiler ve dihidrofolat redüktaz inhibitörü ilaç (metotreksat gibi) kullanımıdır. Dolayısıyla bütün seçenekler folat eksikliği yapabilir ama en sık neden yetersiz alımdır. 23. Altmış yaşında rektumda adenokanser tanısı olan bayan hasta vücudunda yaygın ekimozlar, diş eti kanamaları ve KCFT bozukluğu nedeniyle değerlendirilirken, USG de karaciğer metastazları saptanıyor. Metastatik kansere bağlı koagülopati düşünülen bu hastada hangi laboratuar bulgusunun olması beklenmez? A) PTZ (İNR) uzaması B) PY de şistositler C) Fibrinojen artışı D) Trombositopeni E) Fibrin yıkım ürünlerinde artış 23 C Kanser hastasında DİK tablosu verilmiştir. Laboratuarda en sık trombositopeni olur, D-dimer ve fibrin yıkım ürünleri, PTZaPTT uzaması, fibrinojen düşüklüğü, PY bulguları (şistosit) ve hafif hemoliz bulguları vardır. Ayrıca hedef organ hasarının spesifik bulguları (BFT, KCFT bozukluğu gibi) mevcuttur. 24. Elli altı yaşında bayan hasta karın şişliği ve sarılık nedeniyle araştırılıyor. Hb=19, BK=20.000, Plt= ; sedimentasyon 3 mm/sa; USG de hepatik venlerde tromboz ve asit, kemik iliğinde myeloproliferasyon bulguları izleniyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Esansiyel trombositoz B) KML C) Polisitemi vera D) Miyelofibrozis E) Miyelofitizis 24 C Hastada Budd-Chiari sendromu tarif edilmektedir. Bu sendrom tromboza eğilimin olduğu hastalıklarda görülür. Verilen seçeneklerin hepsinde de tromboz eğilimi olur, fakat Hb yüksek, sedimentasyon düşük verilmesi PV lehinedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Polisitemia Vera Tanı Kriterleri (2008) Majör Kriterler 1. Hemoglobin erkek için >18.5 gr/dl, kadın için >16.5 gr/dl veya eritrosit kütlesi artışının diğer bulguları 2. JAK2 V617F veya JAK2 exon 12 mutasyonu gibi diğer fonksiyonel olarak benzer mutasyonların varlığı Minör Kriterler 1. Yaşa göre hipersellülarite gösteren kemik iliği biyopsisi; belirgin eritroid, granülositik ve megakaryositik çoğalma ile kendini gösteren üç dizi hiperplazisi (panmiyelozis) 2. Normal referans aralığının altında serum eritropoetin düzeyi 3. In vitro endojen eritroid koloni oluşumu Tanı için 2 majör ve 1 minör veya iki minör kriterle beraber birinci majör kriterin varlığı gerekir. NOT: Polisitemia vera (PV) düşündüren bulguların (suyla te- 34

6 KLİNİK BİLİMLER TUSEM KTBT masla tetiklenen akuajenik kaşıntı, eritromelalji, atipik yerleşimli tromboz veya jüvenil tromboz, splenomegali, trombositoz ve/veya lökositoz) varlığında DSÖ PV sınıflandırmasındaki birinci majör kriter yokluğu durumunda da PV araştırılmalıdır. 25. Onkolojik acil-klinik özellik eşleşmeleri ile ilgili hangisi yanlıştır? A) Tümör lizis sendromu: akut böbrek yetmezliği B) Hiperkalsemi: kabızlık ve poliüri C) Süperior vena kava sendromu: trakeal obstrüksiyon D) Febril nötropeni: Solid tümörlülerde sık E) Perikardiyal tamponad: Lösemilerde sık 25 E Perikardiyal tamponadın en sık nedenleri akciğer ve meme kanserleridir, diğer seçenekler doğrudur. 26. SLE de hematolojik bulgularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kronik hastalık anemisi B) Trombositoz C) Direkt Coombs pozitifliği D) Lökopeni E) Lenfopeni 26 B SLE de hematolojik bulgular: Kronik hastalık anemisi (en sık), trombositopeni, lenfopeni ve lökopeni, hemolitik anemi, LAP, splenomegali (soğan zarı görününmü tipiktir), İTP ve değişik oto-antikorlar saptanır. 27. Vasküler tromboz ve gebelik morbiditesi (rekürren abortus vb) hangi hastalığın temel klinik özellikleridir? A) Romatoid artrit B) Sine skleroderma C) Antifosfolipid antikor sendromu D) Behçet hastalığı E) Mikroskopik PAN 27 C Antifosfolipid antikor sendromu: Kazanılmış rekürren tromboz eğilimi ile karekterize bir sendromdur. Primer veya SLE gibi hastalıklara sekonder görülebilir. Vasküler tromboz, gebelik morbiditesi ve serolojik bulgularla tanı konur. Venöz tromboembolizm en sık DVT/PTE şeklinde, arteriyel en sık santral sinir sisteminde görülür. Antifosfolipid antikor sendromu tanı kriterleri Klinik kriterler 1. Vasküler tromboz 2. Gebelik morbiditesi -10 haftadan önce nedeni açıklanamayan, morfolojik olarak normal fetüs ölümü -34 haftadan önce prematür doğum (eklampsi, preeklampsi veya plasental yetmezlik nedeniyle) -10 haftadan önce 3 veya daha fazla spontan abortus öyküsü Laboratuvar kriterleri 1. Lupus antikoagülanı 2. Antikardiyolipin antikoru (IgG veya IgM) 3. Anti-β 2 -glycoprotein I antikoru (IgG veya IgM) Tanı için 1 veya daha fazla klinik kriter ve laboratuvar kriteri gereklidir. Lab kriterleri 3 ay ara ile en az 2 kez bakılmış olmalıdır. 28. Mantar hücrelerinde mitozu engelleyerek antifungal etkinlik gösteren özellikle dermatofit türü küf mantarlarının tedavisinde kullanılan en önemli yan etkisi hepatotoksisite olan antifungal ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Griseofulvin B) Azoller C) Flusitozin D) Poliyenler E) Ekinokandiler 28 A Soruda Griseofulvinin özellikleri tanımlanmaktadır. Griseofulvinin en önemli yan etkisi hepatotoksisitedir. Bu nednele yerini daha az hepatotoksik olan alilamin türevlerine bırakmıştır. Antifungal ilaçlar, etki mekanizmaları ve endikasyonları Tablo da gösterilmiştir. 35

7 Tablo: Antifungaller ve etki mekanizması İlaç Etki Mekanizması Etkinlik Poliyenler Amfoterisin B Nistatin Azoller Flukonazol Vorikonazol Ketakonazol Itrakonazol vb. Ekinokandinler Kaspafungin Mikafungin Anidulafungin Nükleosid Analoğu Flusitozin (5- Fulorositozin) Griseofulvin Alilaminler (Terbinafin) ve Tiokarbamat (Tolnaftat) Ergosterole bağlanarak zarın permiabilitesini bozarlar Sitokrom p450 enzimini inhibe ederek *ergosterol sentezini engeller. Beta glukan sentezini engelleyerek hücre duvarı sentezini inhibe eder DNA ve RNA sentezini inhibe ederek protein sentezini inhibe eder. Mikrotubullerle etkileşime girerek mitozu inhibe eder Sequalen epoksidazı inhibe ederek ergositerol sentezini engeller *Dermatofit enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaz. Amfoterisin B oldukça nefrotoksik (akut tubuler nekroz) bir ilaç olduğundan sadece şiddetli fungal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. BOS a en iyi geçen azol flukonazol dür. *Candida krusei, *Aspergillus, Zygomycetes ve Fusarium flukonazole dirençlidir. Vorikonazol BOS a iyi geçer ve primer endikasyonu invazif aspergillozistir. En toksik olan ketakonazoldür (toksik hepatit). Sadece parenteral kullanılır. *Candida ya fungusidal etkili olduğundan flukonazole dirençli kandida enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Aspergillusa karşı fungustatik etkilidir. BOS a en iyi geçen antifungaldir. Candida ve C. neoformansa etkilidir. Aspergillus, dimorfik mantarlar, Fusarium ve Zygomyces e etkisizdir. Sadece dermatofit enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan oral ve topikal formları var*. Fotosensitivite ye neden olur. Terbinafin günümüzde dermatofit enfeksiyonlarının tedavisinde en sık kullanılan ilaçtır. Alilaminlerin oral ve topikal preparatları var. Tolnaftat ın topikal preparatı var. 29. Aşağıdaki yapılardan hangisi diensefalondan gelişmez? A) Talamus B) Hipotalamus 30 D Primer işitme alanı temporal lobda yer almaktadır, Somatosensorial korteks ise parietal lobdadır. C) Serebellum D) Hipofiz bezi E) Pineal bez 29 C Serebellum; metensefalondan gelişen bir yapıdır, diğer şıklardaki yapılar diensefalon (ara beyin ) gelişir. 30. Somatosensorial kortekste aşağıdaki hangi duyu alınmaz? A) Dokunma B) Ağrı C) Tad D) İşitme E) Diskriminatif 31. Altmış beş yaşında erkek hasta nöroloji polikliniğine son 2 aydır sabahları çok yorgun uyandığı gözlerini açmakta zorlandığı öğlene doğru kendini daha iyi hisstetiği ve akşam ise şikayetlerinin tamamen geçtiği şikayeti ile başvuruyor. Hastanın anemnezinde kırk paket / yıl sigara kullanma öyküsü ve son altı ayda yaklaşık 10 kg kaybettiği öğreniliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Myastenia Graves B) Multiple Skleroz C) Eaten Lambert Sendromu D) Progresif Multiple Lökoensefalopati E) Gullian Barre Sendromu 31 C Eaten Lambert sendromu ; presinaptik Ca kanallarına karşı gelişen otoimmün bir hastalıktır. Hastalık genellikle malignitelere sekonder gelişmektedir. Klinik olarak hastaların sabahları daha çok şikayeti varken şikayetleri hareket ettikçe biriken presinaptik membranda biriken Ca bağlı olarak günün ilerliyen saatlerinde azalır. 36

8 KLİNİK BİLİMLER TUSEM KTBT 32. Seksen yaşında bayan hasta bel ağrısı ve son bir yıldır yürüme mesafesinin giderek azalması şikayeti ile beyin cerrahisi polikliniğine başvuruyor hastanın anamnezinden yürüme esnasında sık sık ağrıdan dolayı durmak zorunda kaldığı dinlenmekle ağrısının azaldığı ve yürümeye başladığında bir süre sonra ağrılarının tekrar başaldığı öğreniliyor. Fizik muayenede hastanın bel ağrısının lomber fileksyonda azaldığı, lomber ekstansiyonda arttığı saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Lomber disk hernisi B) Alt ekstremite kronik venöz yetmezliği C) Spinal kanal stenozu D) Faset eklem osteoartriti E) Anterior longitudinal ligament hipertrofisi 32 C Hastanın yürüme mesafesi azalması ve bel ağrısı şikayetinin olması ön planda vaskuler bir patolojiyi düşündürmemekte. Vaskuler patolojilerde de yürüme mesafesi azalır ancak bel ağrısı beklenen bir bulgu değildir. Hastanın yaşı ve bel ağrısının karekteri göz önüne alındığında lomber disk hernisi bu yaşta görülebilecek patolojiler arasında ilk sıralarda değildir. Faset eklem osteoartritinde ise ağrı daha çok lomber ekstansiyonda olmakla beraber nörolojik kladikasyo beklenmemektedir. 33. Bir toplumda ana sağlığını gösteren en değerli ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? A) Perinatal ölüm hızı B) Genel doğurganlık hızı C) Yaşa özel doğurganlık hızı D) Ana ölüm hızı E) Kaba doğum hızı 33 D Ana sağlığını gösteren en değerli ölçüt ana ölüm hızıdır. Ana ölüm hızının bilinmediği toplumlarda ise perinatal ölüm hızı ana sağlığını gösteren bir ölçüt olarak kullanılabilir. 34. Çorum ve Kastamonu illerinde yapılan bir araştırmada Ailesel Akdeniz Ateşi için homozigot genleri taşıyan erkek hasta sayısı 125, kadın hasta sayısı 248 olarak saptanmıştır. Toplam hasta sayısının %60 ının ise kırsal bölgede yaşadığı belirlenmiştir. Bu araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Vaka-kontrol B) Kohort C) Kesitsel araştırma D) Tanımlayıcı araştırma E) Deneysel araştırma 34 D Tanımlayıcı araştırmalarda kişilerin tanımlanmasında yaş, cins, eğitim, alışkanlıklar gibi özellikleri toplum için tanımlayıp, hastalık ya da ölümlerin bu özelliklere göre dağılımını tespit eden araştırmalardır. Neden sonuç araştırmalarına girmez, istatistik analiz yapmaz. 35. Dahiliye servisinde kronik böbrek yetmezliği tanısıyla takip edilen 65 yaşındaki erkek hastanın son 2 gündür geceleri uyumadığı gündüz ise tüm gün uyuduğu ayrıca son 2 gündür belli bir noktaya bakarak kendi kendine konuştuğu ve son gece de idrar sondasını çıkardığı ifade ediliyor. Hastanın öyküsünden hastaya 3 gündür üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle antibiyoterapi başlandığı öğreniliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi tanımlar? A) Demans B) Delirium C) Şizofreni D) Şizofreniform bozukluk E) Kısa (reaktif) psikotik bozukluk 35 B Delirium gün içinde dalgalanmalar gösteren, akut ya da subakut başlangıçlı başta bilinç olmak üzere kognitif fonksiyonların etkilendiği bir tablodur. Etyolojisinde enfeksiyon, kafa travması, hormonal bozukluklar, yoksunluk sendromları, hipoksi, toksinler gibi organik nedenler yer almakta ve en önemli özelliklerinden biri de geri dönüşümlü olmasıdır. 36. Genetik olarak yatkınlığın çok sık görüldüğü ve hastanın epizodlar arasında tamamen normal olabildiği, ataklar sırasında altından kalkamayacağı riskler alıp kişiyi tüketebilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Depresyon B) Şizofreni C) Siklotimik bozukluk D) Distimik bozukluk E) Bipolar bozukluk 36 E Bipolar bozukluk genetik yatkınlığın en sık görüldüğü psikiyatrik hastalıktır. Tanı kriterleri arasında da yer alan en az 1 hafta süren coşkun durum sırasında hastanın zevk veren riskli işlere girmesi, uyumaması, fikir uçuşmaları gibi özellikleri bulunmakta olup bu durum hastanın sosyal hayatını bozmaktadır. 37. Osteoporozun kesin tanısında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A) Biyopsi B) Fizik muayene C) Kemik mineral yoğunluğu ölçümü D) Sintigrafi E) QCT ( kantitatif bilgisayarlı tomografi ) 37

9 37 A Osteoporoz kemik kırılganlığının arttığı kemik mineral matriks oranın değişerek kemiğin mimari yapısının bozulduğu metabolik bir hastalıktır. OP tanısında kullanılan yöntemler DXA, QCT, USG gibi tetkikler yardımcı tetkiklerdir ve tanıda yadımcı olmaktadır ancak hastalığın kesin tanısı sık kullanılmamakla beraber biyopsidir. 38. Aşağıdakilerden hangisi Romatoid Artrit için kötü prognostik faktör değildir? A) Genç bayan hasta B) Anti CCP pozitifliği C) Romatoid nodül D) Seronegativite E) Ig A cinsi RF (+) 38 D Seronegativite RF negatifliği demektir. RA de RF pozitifliği hastalığın daha destrüktif gideceğini gösterirken RF negatifliği hastalık için kötü prognostik kriter değildir. 39. Osteoartrit tedavisinde aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisinin yeri yoktur? A) Hasta eğitimi B) Sistemik kotikosteroid tedavisi C) Cerrahi D) Fizik tedavi modaliteleri E) Parasetamol 39 B Osteoartrit hyalen kıkırdağın dejeneratif hastalığıdır. Hastalık patogenezinde enflamasyon ön planda değildir. Bu nedenle intraartiküler uygulanabilen kortikosteroid tedavisi dışında sistemik kortikosteroid kullanılmasının tedavide yeri yoktur. 40. Gelişimsel kalça displazisi olan bebeklerde beraberinde en sık görülen anomali aşağıdakilerden hangisidir? A) Tortikollis B) Pes kalkaneovarus C) Metatarsus varus D) Plagiosefali E) Skolyoz 40 D GKD ile beraber görülen anomaliler Plajiosefali (% 32 ) Pes kalkaneovarus (% 25) Tortikollis (% 20 ) Metatarsus varus 41. Yirmi beş yaşında erkek hastanın son 3 aydır devam eden dinlenmekle ve hareketle ilgisi olmayan bel ağrısı şikayeti olmaktadır. Hastanın ağrısı lomber ekstansiyonda artmakta ve hastanın çekilen lomber MR ında L4 L 5 faset eklemde 8 cm lik kitle görüntüsü saptanmıştır. Hastanın tanısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Fibröz displazi B) Osteokondroma C) Osteoblastoma D) Osteoid osteoma E) Kondroblastoma 41 C Osteoblastoma Osteid ve kemik yapan, osteoblastlara diferansiye olma eğilimindeki hücrelerden oluşan, osteoid osteomaya benzeyen tümör Malign formu dönüşebilir (osteoid osteomada maligniteye dönüşüm olmaz). Erkeklerde sık ve 2. dekadda görülür. 10 cm kadar büyüklüğe ulaşabilir. En sık tutulum yeri vertebranın posterior elemanlarıdır. Medulla veya kök basısına bağlı semptomlar olabilir. 42. Aşağıdakilerden hangisi Ultrasonografinin Manyetik rezonans görüntüleme yöntemine üstünlüğü olan bir durumdur? A) Radyasyon içermemesi B) Kullanıcı bağımlı olması C) Cihaz bağımlı olması D) Yumuşak dokuda daha net görüntü elde edilmesi E) Dinamik incelemeye fırsat vermesi 42 E USG ve MR radyasyon içermemekle beraber MR görüntülemesinde görüntü hastanın hareket etmesiyle bozulurken USG ile dinamik görüntüleme ( eklemin, kasın hareketi fonksiyonu ) yapılabilmektedir. 43. Sistemik lupus eritamatozus kalpte en sık aşağıdaki patolojilerden hangisine neden olur? A) Libman Sacks endokarditi B) Perikardit C) Myokardit D) Koroner arter trombozu E) Antifosfolipid sendromu 38

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HALİLİBRAHİM ÖZTÜRK DÖNEM-6 2013-2014

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HALİLİBRAHİM ÖZTÜRK DÖNEM-6 2013-2014 OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HALİLİBRAHİM ÖZTÜRK DÖNEM-6 2013-2014 VAKA-1 43 yaşında erkek hasta, sol böğür ağrısı ve kan basıncı yüksekliği nedeniyle başvurdu. Medikal öyküsünden 3

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Hasbal Akkuş, Tolga Erkum, Mehmet Bedir Akyol, Zilha Şentürk, Burcu Bursal, Zeynep Kıhtır, Sami Hatipoğlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Tiroid Hastalıkları Gebelerin %2-3 ünde tiroid disfonksiyonu var Gebelik tiroid fonksiyonlarını

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS)

Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) 2016 un türevi 1. CAPS NEDİR 1.1 Nedir? Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendromlar (CAPS), nadir görülen otoenflamatuar

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Sayı : B100AÇS0120000/2600-9216/3238 Konu : Gebelerde Demir Destek Programı Uygulaması 29.09.2005 GENELGE 2005/147 Gebelikte meydana

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir.

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir. 1) Şiddetli şokta, böbrekte aşağıdakilerden hangisi görülür? (1999 EYLÜL) a.glomerulonefrit b.pyelonefrit c.akut tubuler lezyon d.papiller nekroz e.akut interstisiyel nefrit Hipovolemik şokta böbrekte

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Yenidoğan, süt çocukluğu ve çocukluk döneminde sık olarak karşımıza çıkar

Yenidoğan, süt çocukluğu ve çocukluk döneminde sık olarak karşımıza çıkar ye Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Müsemma Karabel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Önemi : Tekrarlayan ve uzun süren hipoglisemi atakları Beyin hasarı * mental gerilik * Konvülziyon Tanımı : Kan şekeri

Detaylı

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar

TRANSFERRİN ERİTROSİT. Transferrinin normal değerleri: Transferin seviyesini düşüren sebepler. Eritrosit; RBC: Red Blood Cell = Alyuvar TRANSFERRİN Transferin kanda demiri taşıyan bir proteindir. Her bir trasferrin molekülü iki tane demir taşır. Transferrin testi tek başına bir hastalığı göstermez. Beraberinde serum demiri, ferritin, demir

Detaylı

Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği

Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği Olgu Sunumu Konjenital Nötropeni/ G6PC3 eksikliği Dr. Begüm Şirin KOÇ Prof. Dr. Tiraje Celkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD OLGU Z.S.Ş 9 yaş, kız hasta Yakınması Bir yaşından

Detaylı

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Romatolojik Aciller Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Sistemik lupus eritematozus (SLE) vücut boşluklarında poliserozite yol açan deri, renal, hematolojik, nörolojik bulgularla

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi?

2. Çocukluk çağında demir eksikliği anemisi? DEMİR EKSİKLİĞİ 1. Demir eksikliği anemisi nedir? Demir eksikliği anemisi : kan hücrelerinin yapımı için gerekli olan demirin dışarıdan besinlerle yetersiz alınması yada vücuttan aşırı miktarda kaybedilmesi

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı