EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ"

Transkript

1 EJEKTÖRLÜ TRANSKRĠTĠK CO 2 SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN ENERJĠ VE EKSERJĠ ANALĠZĠ Çağrı KUTLU*, ġaban ÜNAL**, Ertuğrul CĠHAN***, M. Tahir ERDĠNÇ**** *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 80000, Osmaniye, *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 80000, Osmaniye, *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 80000, Osmaniye, *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 80000, Osmaniye, Özet: Transkritik karbondioksit soğutma çevrimlerinde, soğutma etkinlik katsayısının (COP) artırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmakta ve bunların en önemlisi, genleşme vanasındaki kısılma kayıplarının azaltılması amacıyla sisteme çift fazlı ejektör eklenmesidir. Klasik ejektörlü soğutma sistemlerinde tek buharlaştırıcı ve gazsıvı seperatörü kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise, sisteme gaz-sıvı seperatörü yerine ikinci bir buharlaştırıcı eklenmiştir. Soğutma çevrimi termodinamik analizi yapılmış ve soğutma etkinliğinin, klasik transkritik soğutma çevrimine göre önemli oranda arttığı görülmüştür. Ayrıca gaz soğutucu çıkış sıcaklığı, gaz soğutucu basıncı, birinci ve ikinci buharlaştırıcı sıcaklıklarının değişimlerinin soğutma etkinliği ve ekserji verimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Anahtar kelimeler: CO 2, Ejektör, Ekserji, Soğutma ENERGY AND EXERGY ANALYSIS OF TRANSCRITICAL EJECTOR REFRIGERATION SYSTEM USING CO 2 AS REFRIGERANT Abstract: Many studies are proceed to increase the COP of the transcritical carbondioxide refrigeration cycle. Most important one is adding a two phase ejector to the system in order to reduce throttling losses in expansion valve. In conventional ejector refrigeration system, only evaporator and gas-liquid seperator are used. In this study, second evaporator is placed instead of the gas-liquid seperator. Thermodynamic analysis of the system studied and it s seen that COP of the standart transcritical system is increased. Also the effect of gas cooler exit temperature, gas cooler pressure and temperatures of the first and second evaporators on COP and exergy efficiencies are studied. Key words: CO 2, Ejector, Exergy, Refrigeration 1. GĠRĠġ Son yıllarda küresel ısınma konusunda artan kaygılar, yapay soğutucu akışkanlara göre çok daha çevreci bir akışkan olan CO 2 in kullanıldığı soğutma sistemleri üzerine çalışmaları hızlandırmıştır. CO 2, soğutma sistemlerinde uzun yıllardan beri kullanılmakta olan doğal bir soğutucu akışkandır. Zehirleyici ve yanıcı olmaması, yüksek hacimsel kapasitesi, iyi ısı iletim özellikleri ve ucuz olması CO 2 in önemli avantajlarındandır. Son yıllarda dikkat çeken ve yapay soğutucu akışkanlardan öne geçmesini sağlayan ozon delme potansiyelinin sıfır olması ve küresel ısınma potansiyelinin çok düşük olması da kullanımını cazip hale getirmektedir Fakat CO 2 kullanılan soğutma sistemlerinde iki temel problem söz konusudur; bunlar sistemin çalışma basıncının yüksek olması ve sistemin soğutma etkinliğinin (COP) düşük olmasıdır. Gelişen teknoloji sayesinde kompresörlerin boyutlarının küçülmesi ve sızdırmazlık elemanlarının etkinliklerinin artması ile birlikte transkritik çevrim, soğutma sistemlerinde daha rahat bir şekilde uygulanabilir olmaktadır (Bulgurcu ve Uslu, 2007). Sistemin soğutma etkinliğini artırmak için de teorik ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Soğutma sistemlerindeki performans artışını sağlamanın yollarından biri, sistemdeki tersinmezliği artıran genleşme vanasındaki kısılma

2 kayıplarının azaltılmasıdır. Bu amaçla, genleşme vanası yerine çift fazlı ejektör kullanılması düşünülmektedir. Sisteme çift fazlı ejektörün eklenmesi ile genleşme vanasında kaybolan enerjinin geri dönüşümü sağlanacak ve bu enerji ile kompresörde yapılan iş azalacaktır. Sonuç olarak sistemin soğutma etkinliği (COP) artacaktır. Ejektör üzerine yapılan çalışmalar çok eskilere dayansa da, buhar sıkıştırmalı sistemin performansını artırmaya yönelik çift fazlı ejektörün kullanıldığı ilk çalışma Kornhauser tarafından yapılmıştır (Kornhauser, 1990). Kornhauser soğutkan olarak R12 kullandığı çalışmasında, ejektör genleşmeli sistemin termodinamik performansını analiz etmiştir. Yaptığı teorik çalışmada etkinlik artışının standart çevrime kıyasla %21 civarında olacağını bildirmiştir. Menegay ve Kornhauser, soğutkan olarak R12 kullandıkları deneysel çalışmalarında ise sistem performansında %10 civarında bir iyileşme sağlandığı belirtmiştir (Menegay ve Kornhauser, 1996) Li ve Groll, transkritik karbondioksit çevrimine ejektör eklenmesi durumunda sistemin performansını araştırmışlardır. Karışım oranının değişimi ve ejektör içindeki basınç düşümünün sistem performansı üzerindeki etkilerini sundukları çalışmalarında soğutma etkinliğinde ki artışın %16 dan fazla olacağını bildirmişlerdir (Li ve Groll, 2005). Deng vd. ejektörlü transkritik CO 2 soğutma sisteminin teorik analizini yapmışlar ve çalışma şartları altında soğutma etkinliği artışının %22 civarında olacağını, maksimum soğutma yükü altında da %11,5 olacağını bildirmişlerdir (Deng vd, 2007). Nakagawa vd. soğutucu akışkan olarak R744 kullanarak yaptıkları deneysel çalışmada, klasik transkritik soğutma sistemine göre soğutma etkinliğinin % 26 artabileceğini gözlemlemişlerdir (Nakagawa vd.,2011). Ünal ve Yılmaz, soğutucu akışkan olarak R134a yı kullanarak yaptıkları termodinamik analizde, otobüsler için ejektörlü klima sistemini analiz etmişler, hem sabit alan hem sabit basınç olarak tasarlanan çift fazlı ejektörün kullanıldığı sistemde soğutma etkinliği artışını, tasarım parametrelerine bağlı olarak %15 civarında olduğunu göstermişlerdir (Ünal ve Yılmaz, 2015). Bu çalışmada soğutucu akışkan olarak CO 2 kullanılmış ve literatürde üzerine çok çalışılmış olan ejektörlü soğutma sisteminden farklı olarak gaz-sıvı seperatörü yerine ikinci bir buharlaştırıcı sisteme eklenmiştir. Ejektörlü transkritik sistemin, gaz soğutucu çıkış sıcaklığı, gaz soğutucu basıncı, birinci ve ikinci buharlaştırıcı sıcaklıklarının değişimlerinin sistemin soğutma etkinliği ve ekserji verimi üzerindeki etkileri araştırılmış ve ejektörsüz klasik sistem ile karşılaştırılmıştır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Ejektörlü Transkritik Soğutma sistemi Ejektörlü transkritik soğutma sisteminin temel elemanları; kompresör, gaz soğutucu, ejektör, genleşme vanası ve buharlaştırıcılardan oluşmaktadır. Sistem şematik olarak Şekil 1 de gösterilmiştir. Sisteme ait P-h diyagramı ise Şekil 2 de gösterilmiştir. Bu sistemde kompresörde basıncı artırılmış olan soğutucu akışkan kızgın buhar halinde gaz soğutucuya girmektedir. Transkritik bölgede gaz soğutucu tarafından soğutucu akışkanın ısısı alınmaktadır ve akışkan sıcaklığı düşmüş olarak gaz soğutucudan çıkmaktadır. Yüksek basınç altındaki soğutucu akışkanın bir kısmı ejektöre, geri kalanı da genleşme vanasına girmektedir. Genleşme vanasına girmiş olan akışkan basıncı ve sıcaklığı düşmüş halde ikinci buharlaştırıcıya girer ve doymuş buhar olarak çıkar. Yüksek basınç altında gaz soğutucudan çıkıp ejektöre giren soğutucu akışkan ise lüle çıkışında ses üstü hıza ulaşır ve ikinci buharlaştırıcıdan doymuş buhar halinde çıkan soğutucu akışkanı da emerek ejektörün karışım bölgesine girer. Lüleden gelen akışkan birincil akışkan, buharlaştırıcıdan gelen akışkan ise ikincil akışkan olarak tanımlanmaktadır. Birincil ve ikincil akışkan karışım bölgesinde karıştıktan sonra ejektörün difüzör kısmında basıncı artırılır. Difüzörden ıslak buhar halinde çıkan akışkan birinci buharlaştırıcıya girer. Birinci buharlaştırıcıdan çıkan akışkan tekrar kompresöre girerek çevrimi tamamlamış olur. Ejektörlü soğutma sistemlerinde ekserji yıkımı ile ilgili çalışmalarda mevcuttur. Yari, soğutucu akışkan olarak R134a kullandığı çalışmasında ikinci kanun verimini incelemiş, normal soğutma sisteminin ejektörlü soğutma sistemine göre %24 daha fazla ekserji yıkımına sebep olduğunu, ikinci kanun veriminin ise %16 daha düşük olduğunu bildirmiştir (Yari, 2008). Bilir Sağ vd. ejektör genleştirmeli soğutma sisteminde ekserji veriminin klasik soğutma sistemine göre %6,6 ile %11,4 arasında daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (Bilir Sağ vd, 2015). 1090

3 Soğutucu akışkan kompresöre (1) noktasından kızgın buhar olarak girer ve (2) noktasından çıkar. Buharlaştırıcı çıkışındaki sıcaklıklar bellidir ve kompresör çıkışındaki termodinamik özellikleri bulmak için kompresör izentropik veriminden faydalanılacaktır. Kompresör izentropik verimi aşağıda verilen denklem (1) den hesaplanabilir. (1) İzentropik verim için denklem (2) kullanılabilir (Robinson ve Groll, 1998). Bu denklemlerde tanımlanan ise denklem (3) te verilmiştir. ġekil 1. Ejektörlü transkritik soğutma sistemi (2) (3) Denklem (1) de yer alan entalpisi, denklem (4) te ifade edildiği gibi bu noktadaki entropi ve basınç değeri kullanılarak bulunabilir. Burada noktasındaki entropinin (1) noktasındaki entropiye eşit olduğu dikkate alınmalıdır. (4) ġekil 2. Ejektörlü transkritik soğutma sistemi P-h diyagramı 2.2. Termodinamik Analiz Transkritik ejektörlü soğutma sisteminin termodinamik analizi aşağıdaki kabullere göre yapılacaktır. 1. Gaz soğutucu basıncı ve buharlaştırıcı sıcaklıkları bilinmektedir. 2. Lüle ve difüzörün izentropik verimleri bilinmektedir. 3. Ejektör karışım bölgesinin verimi bilinmektedir. 4. Ejektörde karışım sabit basınç ve sabit kesit alanda gerçekleşmektedir. 5. Sistemdeki basınç kayıpları ihmal edilecektir. Ejektör üç ana bölümde ele alınacaktır ve bunların lüle, difüzör ve karışım bölgesi olduğu kabul edilecektir. Bu çalışmada lüle, difüzör verimleri 0,9 karışım bölgesi verimi ise 0,8 olarak alınmıştır (Liu, 2014). Aşırı kızdırma, buharlaştırıcı çıkışında 3 alınmış ve gaz soğutucudan çıkan akışkanın sıcaklığı da 42 alınmıştır. Buna göre denklem (1) de verilen kompresör verim ifadesinden (2) noktasındaki entalpi değeri hesaplanabilir. Gaz soğutucuya (2) noktasında giren soğutucu akışkan (3) noktasında çıkmaktadır. Gaz soğutucu çıkış sıcaklığı verildiğinden (3) noktasına ait termodinamik özellikler bilinmektedir. Gaz soğutucudan çıkan soğutucu akışkanın bir kısmı ejektöre, geri kalanı da genleşme vanasına girmektedir. Ejektör lüle, karışım bölgesi ve difüzör olmak üzere üç ana bölümden oluştuğundan. Şekil 2 de verilen P-h diyagramında (4) noktası lüle çıkışı ve karışım bölgesi girişini, (5) noktası karışım bölgesi çıkışı ve difüzör girişini, (6) noktası ise difüzör çıkışını ifade etmektedir. (3) ile (4) noktaları arasında denklem (5) te verilen enerji denklemi ve denklem (6) da verilen lüle verim ifadesi kullanılarak (4) noktasındaki termodinamik özellikler hesaplanabilir. Kütlenin korunumu kanununa göre alınması gerekir. (5) (6) Soğutucu akışkan genleşme vanasına (3) noktasında girmekte ve (7) noktasında çıkmaktadır. Genleşme vanasındaki basınç düşürme işleminin sabit 1091

4 ULIBTK Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi entalpide gerçekleştiği varsayımı ile (7) noktasındaki soğutucu akışkanın entalpisi için aşağıdaki denklem yazılabilir. (7) Karışım bölgesi çıkışı ve difüzör giriş noktası olarak tanımlanan (5) noktasındaki termodinamik özelliklerin hesaplanmasında ise enerji ve momentum denklemleri kullanılarak aşağıda verilen denklem (8) ve denklem (9) u yazmak mümkündür Ekserji Analizi Ejektörlü soğutma sistemindeki her bir elemanın ekserji yıkımı aşağıda verilen eşitlikler ile yapılmıştır. Kompresördeki ekserji yıkımı; (15) [ ] (16) P 4 A 4 + m 4 A 4 V 4 2 +P 8 A 8 + m 8 A 8 V 8 2 P 5 A A 5 V 5 2 (8) (9) [ ] (17) (18) Gaz soğutucudaki ekserji yıkımı; [ ] (19) Karışım bölgesi verimi m ( ) ifadesi ile tanımlanmıştır. Ejektöre giren birincil ve ikincil akışkanın kütle oranını ifade eden, denklem (10) ile tanımlanmıştır. (10) Difüzör çıkışındaki termodinamik özellikleri bulmak için denklem (11) ve denklem (12) de verilen enerji ve difüzör izentropik verimi kullanılır. (11) (12) Klasik transkritik soğutma sisteminin COP si denklem (13) ile tanımlanmıştır. (13) Ejektörlü soğutma sisteminin COP si denklem (14) ile tanımlanmıştır. (14) Soğutma sistemindeki COP artış oranı denklem (15) ile tanımlanmıştır. ( ) (20) Birinci buharlaştırıcıdaki ekserji yıkımı; [ ] (21) (22) İkinci buharlaştırıcıdaki ekserji yıkımı; [ ] (23) [ ] (24) (25) Ejektördeki ekserji yıkımı; [ ] (26) (27) Genleşme vanasındaki ekserji yıkımı; [ ] (28) (29) Ekserji verimi; (30) (31) 1092

5 Burada olarak kabul edilmiştir. 3. SONUÇLAR VE TARTISMA Transkritik ejektörlü soğutma sisteminin ve klasik transkritik sistemin soğutma kapasitelerinin 14 kw olduğu kabulü ile değişen parametrelere göre soğutma etkinliği ve etkinlik artış oranları gösterilmiştir. Şekil 3 ve Şekil 4 te soğutma etkinliğinin ejektörlü ve ejektörsüz sistemlerde gaz soğutucu çıkış sıcaklığı ile değişimi verilmiştir. Şekil 4 te görüldüğü gibi çıkış sıcaklığına bağlı olarak soğutma etkinliğinde %20 civarında bir iyileşme ejektör ile mümkündür. Şekil 3 te görüldüğü gibi, gaz soğutucu çıkış sıcaklığı arttıkça ejektörlü sistemde de klasik sistemde de etkinlik azalmaktadır. Bunun sebebi karbondioksitin termofiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Şekil 2 deki P-h diyagramına bakıldığında sabit basınçta gaz soğutucu çıkış sıcaklığı arttıkça, buharlaştırıcıdaki birim kütledeki soğutma kapasitesi azalmakta ve bunun sonucu olarak akışkan debisi artmaktadır. Aynı soğutma kapasitesi için kompresör işi arttığından iki sistemde de soğutma etkinliği azalmaktadır. ġekil 4. Soğutma etkinliği artış oranının gaz soğutucu çıkış sıcaklığı ile değişimi. Şekil 5 ve Şekil 6 da soğutma etkinliğinin ejektörlü ve ejektörsüz sistemlerde gaz soğutucu basıncı ile değişimi verilmiştir. Bilindiği gibi transkritik bölgede sıcaklık ve basınç birbirinden bağımsız oldukları için sistem performansının maksimum olduğu bir optimum basınç değeri vardır. Şekil 5 te optimum basınç aralığı iki sistem için görülmektedir. Şekil 6 da görüldüğü üzere, sisteme ejektör eklenmesi durumunda verilen şartlar altında %23 civarında soğutma performansında artış sağlamak mümkün olmaktadır. ġekil 5. Klasik ve ejektörlü sistem etkinliklerinin gaz soğutucu basıncı ile değişimi. ġekil 3. Klasik ve ejektörlü sistem etkinliklerinin gaz soğutucu çıkış sıcaklığı ile değişimi. ġekil 6. Soğutma etkinliği artış oranının gaz soğutucu basıncı ile değişimi. 1093

6 Şekil 7 de ikinci buharlaştırıcı sıcaklığı değişiminin sistem performansı üzerindeki etkileri gösterilmiştir. Beklenildiği gibi klasik transkritik sistemde soğutma performansı artmaktadır. Ejektörlü sistemde ise kompresöre giren akışkanın basıncı doğrudan birinci buharlaştırıcı sıcaklığına bağlı olduğu için karışım oranı değişmiş olsa da sistemin soğutma performansı neredeyse hiç değişmemiştir. Şekil 8 de ise soğutma etkinliğinin birinci buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi görülmektedir. Klasik transkritik çevrimde birinci buharlaştırıcı mevcut olmadığı için soğutma etkinliği değişmez. Ejektörlü sistemde ise soğutma etkinliği, birinci buharlaştırıcı sıcaklığı ile birlikte artmaktadır. yıkımlarının klasik sisteme göre daha az olduğu görülmektedir. ġekil 9. Klasik transkritik sistemdeki temel elemanların ekserji yıkımları. ġekil 7. Klasik ve ejektörlü sistem etkinliklerinin ikinci buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi. ġekil 10. Ejektörlü transkritik sistemdeki temel elemanların ekserji yıkımları. Ekserji Yıkımı [kw] ġekil 8. Klasik ve ejektörlü sistem etkinliklerinin birinci buharlaştırıcı sıcaklığı ile değişimi. Şekil 9 da klasik transkritik sistem, şekil 10 da ise ejektörlü transkritik sistemin temel elemanlarının ekserji yıkım grafikleri verilmiştir. Klasik sistem de en fazla ekserji yıkımı genleşme vanasında, ejektörlü sistemde ise gaz soğutucu da oluşmaktadır. Gaz soğutucu sıcaklığının kabul edildiği ve aynı soğutma kapasitesi için karşılaştırılan klasik ve ejektörlü sistem elemanlarının ekserji yıkımları Şekil 11 de verilmiştir. Burada ejektörlü sistemin ekserji ġekil 11. Klasik ve ejektörlü sistemlerdeki temel elemanların ekserji yıkımlarının karşılaştırılması. Gaz soğutucu çıkış sıcaklığının sistemlerin ekserji verimlerine etkisi şekil 12 de verilmiştir. Burada ekserji veriminin her iki sistemde de gaz soğutucu sıcaklığının artmasıyla azaldığı görülmektedir. 1094

7 ekserji veriminin klasik sistemin ekserji veriminden daha fazla olduğu görülmüştür. 5. SEMBOLLER ġekil 12. Gaz soğutucu çıkış sıcaklığının sistemlerin ekserji verimlerine etkisi. Birinci buharlaştırıcı sıcaklığının sistemlerin ekserji verimlerine etkisi şekil 13 de verilmiştir. Burada birinci buharlaştırıcı sıcaklığı ile ejektörlü sistemin ekserji veriminin arttığı ancak belirli bir sıcaklıktan sonra azaldığı görülmektedir. Buharlaştırıcı sıcaklığı artınca, hem kompresörün harcadığı iş hem de toplam ekserji yıkımı azalır, den sonraki durum ise sistemin ekserji yıkım azalma oranın kompresörün harcadığı gücün azalma oranından daha az olmasıyla açıklanabilir., COP k Klasik transkritik soğutma sistemi soğutma etkinliği [-] COP e Ejektörlü soğutma sistemi soğutma etkinliği [-] COP * Soğutma etkinliği artış oranı [-] Kompresördeki ekserji yıkımı [kw] Gaz soğutucudaki ekserji yıkımı [kw] Birinci buharlaştırıcıdaki ekserji yıkımı [kw] İkinci buharlaştırıcıdaki ekserji yıkımı [kw] Ejektördeki ekserji yıkımı [kw] Genleşme vanasındaki ekserji yıkımı [kw] h Entalpi [kj kg -1 ] m (3) noktasındaki kütlesel debi [kg s - 1 ] m T Akışkanın toplam kütlesel debisi [kg s -1 ] Kompresör izentropik verimi [-] komp,iz η Lüle izentropik verimi [-] η d Difüzör izentropik verimi [-] η m Karışım bölgesi verimi [-] P Gaz soğutucu basıncı [kpa] s Entropi [kj kg -1 K] Gaz soğutucu sıcaklığı [ ] uh Birinci buharlaştırıcı sıcaklığı [ ] uh İkinci buharlaştırıcı sıcaklığı [ ] ω Ejektör karışım oranı [-] 6. KAYNAKLAR ġekil 13. Birinci buharlaştırıcı sıcaklığının sistemlerin ekserji verimlerine etkisi. 4. SONUÇ Transkritik klasik ve ejektörlü sistemlerin enerji analizi yapılmış olup değişen parametrelere göre sonuçlar verilmiştir. Soğutma etkinliğinin ejektörlü sistemde çalışma şartlarına bağlı olarak %21 oranında artırılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca gaz soğutucu çıkış sıcaklığı, birinci ve ikinci buharlaştırıcı sıcaklıklarının değişimlerinin ekserji verimi üzerindeki etkileri araştırılmış ve hem klasik hem de ejektörlü sistem için her elemanın ekserji yıkım grafikleri verilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda ejektörlü sistemin Bilir Sağ N., Ersoy H.K., Hepbaşlı A., Halkacı H.S. Energetic and exergetic comparison of basic and ejector expander refrigeration systems operating under the same external conditions and cooling capacities. Energy Conversion and Management 2015;90: Bulgurcu H., Uslu T., Taşıt iklimlendirme sistemlerinde soğutucu akışkan olarak karbondioksit (CO 2 ) kullanımı. Mühendis ve Makine, 2007, 49;578 Deng J, Jiang P, Lu T, Lu W. Particular characteristics of transcritical CO 2 refrigeration cycle with an ejector. Applied Thermal Engineering 2007;27: Kornhauser AA, The use of an ejector as a refrigerant expander. Proceedings of USNC/IIR- Purdue refrigeration conference, USA (1990) 1095

8 Li, D., Groll, E.A., Transcritical CO 2 refrigeration cycle with ejector expansion device. Int. J. Refrigeration 28, Liu, F., 2014 Review on ejector efficiencies in various ejector systems. International Refrigeration and Air Conditioning Conference, Purdue. Paper Menegay, P., Kornhauser, A.A., Improvements to the ejector expansion refrigeratıon cycle, IEEE, 1996, pp Nakagawa, M., Marasigan, A.R., Matsukawa, T., Kurashina, A., Experimental investigation on the effect of mixing length on the performance of two-phase ejector for CO 2 refrigeration cycle with and without heat exchanger. Int. J. Refrigeration 34, Robinson, D.M., Groll, E.A., Efficiencies of transcritical CO 2 cycles with and without an expansion turbine. Int. J. Refrigeration 21 (7), Ünal Ş., Yılmaz T Thermodynamic analysis of the two-phase ejector air-conditioning system for buses. Appl. Therm. Eng. 79, Yari M. Exergetic analysis of the vapor compression refrigeration cycle using ejector as an expander. International Journal Exergy 2008;5:

Çift buharlaştırıcılı ve ejektörlü bir soğutma sisteminin termodinamik analizi

Çift buharlaştırıcılı ve ejektörlü bir soğutma sisteminin termodinamik analizi Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4 (2016) 1039-1047 Çift buharlaştırıcılı ve ejektörlü bir soğutma sisteminin termodinamik analizi Şaban Ünal *, Mehmet Tahir

Detaylı

Buhar Sıkıştırmalı Ejektörlü Soğutma Sisteminde Yoğuşturucu ve Buharlaştırıcı Boyutlarının Belirlenmesi

Buhar Sıkıştırmalı Ejektörlü Soğutma Sisteminde Yoğuşturucu ve Buharlaştırıcı Boyutlarının Belirlenmesi Buhar Sıkıştırmalı Ejektörlü Soğutma Sisteminde Yoğuşturucu ve Buharlaştırıcı Boyutlarının Belirlenmesi Şaban ÜNAL Çağrı KUTLU Mehmet Tahir ERDİNÇ ÖZET Soğutma sistemlerinde enerji tüketimi azımsanmayacak

Detaylı

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN GENLEŞTİRİCİ OLARAK EJEKTÖR KULLANAN KOMPRESÖRLÜ SOĞUTUCUNUN PERFORMANS ANALİZİ

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN GENLEŞTİRİCİ OLARAK EJEKTÖR KULLANAN KOMPRESÖRLÜ SOĞUTUCUNUN PERFORMANS ANALİZİ _ 1317 FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN GENLEŞTİRİCİ OLARAK EJEKTÖR KULLANAN KOMPRESÖRLÜ SOĞUTUCUNUN PERFORMANS ANALİZİ Nagihan BİLİR H. Kürşad ERSOY Arif HEPBAŞLI ÖZET Bu çalışmada, soğutucu akışkan türüne

Detaylı

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2

Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması CO 2 Soğutkanlı Transkritik Soğutma Çevrimlerinde Optimum Gaz Soğutucu Basıncı Ve Literatürdeki Optimum Basınç Denklemlerinin Karşılaştırılması Arif Emre ÖZGÜR Abstract ÖZET veya soğutucu akışkan kod numarası

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir

Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,,, 7-, J. of Thermal Science and Technology TIBTD Printed in Turkey ISSN -65 CO SOĞUTMA ÇEVRİMLERİNİN MAKSİMUM PERFORMANS ANALİZİ Özay AKDEMİR *, Ali GÜNGÖR ** Ege Üniversitesi,

Detaylı

Farklı akışkanlarda değişken soğutucu akışkan debili (vrf) sistemin ekserji ve termoekonomik analizlerinin karşılaştırılması

Farklı akışkanlarda değişken soğutucu akışkan debili (vrf) sistemin ekserji ve termoekonomik analizlerinin karşılaştırılması Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 32:2 (2017) 343-353 Farklı akışkanlarda değişken soğutucu akışkan debili (vrf) sistemin ekserji ve termoekonomik analizlerinin

Detaylı

DEĞİŞİK GAZ SOĞUTUCU ÇIKIŞ SICAKLIKLARI VE BASINÇLARI İÇİN BİR CO 2 SOĞUTKANLI MOBİL KLİMANIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ

DEĞİŞİK GAZ SOĞUTUCU ÇIKIŞ SICAKLIKLARI VE BASINÇLARI İÇİN BİR CO 2 SOĞUTKANLI MOBİL KLİMANIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 2, No 1, 181-185, 2008 Vol 2, No 1, 181-185, 2008 DEĞİŞİK GAZ SOĞUTUCU ÇIKIŞ SICAKLIKLARI VE BASINÇLARI İÇİN BİR CO 2 SOĞUTKANLI MOBİL

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Başhan&Parlak/ JEMS, 2016; 4(2): 149-155 Received: 06 April 2016 Accepted: 22 May 2016 DOI ID: 10.5505/jems.2016.55264 Journal of ETA Maritime Science Original Research (AR) Corresponding

Detaylı

Organik Rankine Çevrimi (ORC) ile Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi

Organik Rankine Çevrimi (ORC) ile Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi Barış KAVASOĞULLARI Ertuğrul CİHAN Organik Rankine Çevrimi (ORC) ile Birlikte Çalışan Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminin Ekserji Analizi Abstract: As it is known, systems, which are designed to

Detaylı

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi

Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-1234ze akışkanın termodinamik analizi 38 Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip hfo-123ze akışkanın termodinamik analizi Fatih YILMAZ 1, Cemal TOSUN 2 1 Aksaray Üniversitesi teknik bilimler MYO 2 Yüzüncü yıl Üniversitesi Erciş MYO Anahtar

Detaylı

Ejektörlü Soğutma Çevrimine Sahip Ev Tipi Bir Buzdolabının Tasarımı ve Üretimi

Ejektörlü Soğutma Çevrimine Sahip Ev Tipi Bir Buzdolabının Tasarımı ve Üretimi Ejektörlü Soğutma Çevrimine Sahip Ev Tipi Bir Buzdolabının Tasarımı ve Üretimi Hamza TAŞ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü İzmir rikarinzika@hotmail.com Necati BİLGİN Indesıt

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi

Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi CO 2 Kaskad Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi ve Performans Değerlendirmesi Ali ÖZYURT Panel Sistem Soğutma A.Ş., İstanbul Nasuh ERDÖNMEZ Marmara Üniv., Makina Müh. Blm., İstanbul unieses_26_1988@hotmail.com

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 27-34, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 TOPRAK KAYNAKLI BİR ISI POMPASININ FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TERMODİNAMİK

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

CO 2 SOĞUTKANLI SICAK SU ISI POMPALARININ PERFORMANS ANALİZİ

CO 2 SOĞUTKANLI SICAK SU ISI POMPALARININ PERFORMANS ANALİZİ _ CO SOĞUTKANLI SICAK SU ISI POMPALARININ PERFORMANS ANALİZİ Arif Emre ÖZGÜR ÖZET Küresel ısınma Dünya mızın en önemli sorunu olarak günden güne varlığını daha ciddi hissettirmektedir. Bu sorunun önemli

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hamza TAŞ Necati BİLGİN Utku ŞENTÜRK Ali GÜNGÖR

Abs tract: Key Words: Hamza TAŞ Necati BİLGİN Utku ŞENTÜRK Ali GÜNGÖR 7Hamza Tas:Sablon 02.12.2015 15:10 Page 70 Hamza TAŞ Necati BİLGİN Utku ŞENTÜRK Ali GÜNGÖR Soğutma Çevrimlerinde Ejektör Kullanımının Araştırılması Abs tract: Since cooling systems and their applications

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 33 AYNI SOĞUTMA YÜKÜ İÇİN CO 2 Lİ ISI POMPALARININ ENERJİ SARFİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI H.Cenk BAYRAKÇI A.Emre ÖZGÜR A. Ekrem AKDAĞ ÖZET Küresel ısınma gerçeğiyle yüzleşen dünyamızda, son yıllarda

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Kütlenin korunumu: Kütle de enerji gibi korunum yasalarına uyar; başka bir deyişle, var veya yok edilemez. Kapalı sistemlerde: Sistemin kütlesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUVARI ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Isı pompası deneyi ile, günümüzde bir çok alanda kullanılan ısı pompalarının

Detaylı

KRİTİK NOKTA ÜSTÜ ÇEVRİMLİ CO 2 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE OPTİMUM GAZ SOĞUTUCU BASINCI: YENİ BİR KORELÂSYON

KRİTİK NOKTA ÜSTÜ ÇEVRİMLİ CO 2 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE OPTİMUM GAZ SOĞUTUCU BASINCI: YENİ BİR KORELÂSYON Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 29, 2, 23-28, 2009 J. of Thermal Science and Technology 2009 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 KRİTİK NOKTA ÜSTÜ ÇEVRİMLİ CO 2 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE OPTİMUM GAZ SOĞUTUCU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil Uzmanlık Alanları. Eğitim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Açıklama Lisans Yüksek lisans Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil Uzmanlık Alanları. Eğitim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Açıklama Lisans Yüksek lisans Doktora Adres Telefon e-posta ÖZGEÇMİŞ Tarih Yrd.Doç.Dr. Şaban Ünal 16.04.2017 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000, Osmaniye (+90328)

Detaylı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı

Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Akışkanlı Isı Pompası Sistemlerinin Mahal Isıtma Amaçlı Kullanımı Arif Emre ÖZGÜR Doç. Dr. SDÜ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Enerji Sistemleri Mühendisliği Isparta emreozgur@sdu.edu.tr Ahmet KABUL Yrd.

Detaylı

Invastigate of Theoretical Ejector Cooling System

Invastigate of Theoretical Ejector Cooling System Süleyman Demirel Üniversitesi YEKARUM e-dergi (Journal of YEKARUM) Yıl 2014/Cilt 2/Sayı 2 EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SİSTEMİNİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Fatih YILMAZ a,*, Reşat SELBAŞ b, İbrahim ÜÇGÜL c a Elektrik

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

BUHAR SIKIġTIRMALI EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE YOĞUġTURUCU VE BUHARLAġTIRICI BOYUTLARININ BELĠRLENMESĠ

BUHAR SIKIġTIRMALI EJEKTÖRLÜ SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE YOĞUġTURUCU VE BUHARLAġTIRICI BOYUTLARININ BELĠRLENMESĠ TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. BUHAR SIKIġTIRMALI

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

HFC-134a ve ALTERNATİFİ SOĞUTKANLARIN (HFO-1234yf ve HFO-1234ze) SOĞUTMA ÇEVRİMİ PERFORMANSI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI

HFC-134a ve ALTERNATİFİ SOĞUTKANLARIN (HFO-1234yf ve HFO-1234ze) SOĞUTMA ÇEVRİMİ PERFORMANSI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 28, No 3, 465-472, 203 Vol 28, No 3, 465-472, 203 HFC-34a ve ALTERNATİFİ SOĞUTKANLARIN (HFO-234yf

Detaylı

Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi

Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi Co 2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompasının Soğutma ve Isıtma Karakteristiklerinin İncelenmesi *1 Bahri AKSU and 2 Hüseyin KURT 1 Elektrik ve Enerji Bölümü, Karabük Meslek Yüksekokulu, Karabük Üniversitesi,

Detaylı

Đki Kademeli Kritik Nokta Üstü CO 2 Çevrimli Soğutma Sistemlerinde Optimum Ara Kademe Basıncının Đncelenmesi

Đki Kademeli Kritik Nokta Üstü CO 2 Çevrimli Soğutma Sistemlerinde Optimum Ara Kademe Basıncının Đncelenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 1(2):71-79 (2013) Đki Kademeli Kritik Nokta Üstü CO 2 Çevrimli Soğutma Sistemlerinde Optimum Ara Kademe Basıncının Đncelenmesi

Detaylı

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2

THE EFFECT OF REFRIGERANT OUTLET TEMPERATURE FOR EXERGY EFFICIENCY OF HEAT PUMPS USING CO 2 Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 0, 1, 7-78, 2010 J. of Thermal Science and Technology 2010 TIBTD Printed in Turkey ISSN 100-61 CO 2 SOĞUTUCU AKIŞKANLI ISI POMPALARINDA SOĞUTUCU AKIŞKAN ÇIKIŞ SICAKLIĞININ

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

Buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde R22 yerine N20 ve R444B soğutucu akışkanlarını kullanmanın termodinamik performansa etkisi

Buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde R22 yerine N20 ve R444B soğutucu akışkanlarını kullanmanın termodinamik performansa etkisi Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 31:4 (2016) 859-869 Buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde R22 yerine N20 ve R444B soğutucu akışkanlarını kullanmanın termodinamik

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 481 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ Ö. Ercan ATAER Mehmet ÖZALP Atilla BIYIKOĞLU ÖZET Bu çalışmada, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine kullanılabilecek ozon tabakasını

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİLİ İKİ KADEMELİ ARA SOĞUTMALI BİR TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

İÇ ISI DEĞİŞTİRİCİLİ İKİ KADEMELİ ARA SOĞUTMALI BİR TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ İç Isı Değiştiricili İki Kademeli Ara Soğutmalı Bir Transkritik Soğutma Çevriminin Termodinamik Analizi 33 SDU International Journal of Technological Science Vol. 9, No 1, April 2017 pp. 33-46 Mechanical

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SOĞUTMA DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-2 Ekim 214 Balıkesir TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ TROPİKAL İKLİM BÖLGELERİ İÇİN UYGUN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

OTOBÜSLER İÇİN EJEKTÖRLÜ KLİMA SİSTEMİ

OTOBÜSLER İÇİN EJEKTÖRLÜ KLİMA SİSTEMİ OTOBÜSLER İÇİN EJEKTÖRLÜ KLİMA SİSTEMİ Şaban ÜNAL, Tuncay YILMAZ, Ertuğrul CİHAN, Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 80000, Osmaniye Özet:

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

(karbondioksit), CH CI (metilalkol), C H 5 CI (etil klorür), C H 6 (etan) ve (CH ) CH (izo bütan) gibi soğutucu akışkanlar yaygın olarak kullanılmakta

(karbondioksit), CH CI (metilalkol), C H 5 CI (etil klorür), C H 6 (etan) ve (CH ) CH (izo bütan) gibi soğutucu akışkanlar yaygın olarak kullanılmakta 0. BÖLÜM SOĞUTMA ÇEVRİMİ Ters Carnot Çevrimi Soğutma; çevre sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki ortamlar elde etmek ve bu düşük sıcaklığı muhafaza etmek amacıyla gerçekleştirilen işlemler topluluğundan

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Dış Ortam Sıcaklığının Soğutma Durumunda Çalışan Isı Pompası Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi Hayati TÖRE*, Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN** *T.C. Merzifon Belediyesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Üç Evaporatörlü Biṙ Soğutma

Üç Evaporatörlü Biṙ Soğutma Üç Evaporatörlü Biṙ Soğutma Siṡtemiṅiṅ Deneysel Analizi Hikmet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Şafak ATAŞ ÖZ Bu çalışmada, farklı soğutma yüklerine sahip üç buharlaştırıcılı buhar sıkıştırmalı bir soğutma sistemi

Detaylı

Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinde Enerji ve Ekserji Analizi

Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinde Enerji ve Ekserji Analizi esisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 94, s. 4-3, 006 Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimlerinde Enerji ve Ekserji Analizi Uğur AKBULU* Olcay KINCAY** Özet Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi, soğutma makinelerinde,

Detaylı

HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ

HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAVA-HAVA ISI POMPASININ TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ Şaban TAMDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s , I. Necmi KAPTAN* E. Fuad KENT** Taner DERBENTLİ***

Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s , I. Necmi KAPTAN* E. Fuad KENT** Taner DERBENTLİ*** Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 12-20, 2005 Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanlarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

Farklı koşullardaki hava su hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi

Farklı koşullardaki hava su hava kaynaklı ısı pompasının farklı soğutucu akışkanlarla termodinamik analizi Araştırma Makalesi BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, XX(X), 1-12, (2017) DOI: 10.25092/baunfbed.344739 J. BAUN Inst. Sci. Technol., XX(X), 1-12, (2017) Farklı koşullardaki hava su hava kaynaklı ısı pompasının

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARINDA CO 2 KULLANIMI Hilmi Cenk BAYRAKÇI Arif Emre ÖZGÜR ÖZET Son yıllarda fosil esaslı enerji kaynaklarının tükenmeye yüz tutması, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hilmi Cenk BAYRAKÇI Arif Emre ÖZGÜR

Abs tract: Key Words: Hilmi Cenk BAYRAKÇI Arif Emre ÖZGÜR Hilmi Cenk Bayrakci:Sablon 22.08.2012 14:53 Page 68 Hilmi Cenk BAYRAKÇI Arif Emre ÖZGÜR Toprak Kaynaklı Isı Pompalarında CO 2 Kullanımı Abs tract: Because fossil based energy resources go down, alternative

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Doğu Çamur Accepted: October 2010. ISSN : 1308-7231 dogucamur@gmail.com 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1A0117 ENGINEERING SCIENCES Received: August 2010 Doğu Çamur Accepted: October 2010 Engin ÖzbaĢ Series

Detaylı

OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ

OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ OTOMOBİL KLİMA SİSTEMİNDE R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANI KULLANIMININ DENEYSEL İNCELENMESİ *1 Alpaslan Alkan, 2 Ahmet Kolip ve 2 Yusuf Çay * 1 Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Ejektörlü Klima Sisteminde Soğutma Etkinliğinin Kütlesel Debi Oranı ile Değişimi

Ejektörlü Klima Sisteminde Soğutma Etkinliğinin Kütlesel Debi Oranı ile Değişimi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), ss.61-76, Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(1), pp. 61-76, June 2013 Ejektörlü

Detaylı

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir

1, 2, 3 ve 4 hallerindeki entalpi değerlen soğutucu akışkan-12 tablolarından elde edilebilir ÖRNEK Bir soğutma makinesinde, soğutucu akışkan 12, kompresöre 0.14 MPa basınç, -20 C sıcaklıkta kızgın buhar olarak girmekte ve 0.8 MPa basınç, 50 C sıcaklığa sıkıştırılmaktadır. Soğutucu akışkan yoğuşturucudan

Detaylı

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ

ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ ÇİFT FAZLI GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN TEORİK ve DENEYSEL İNCELENMESİ Ahmet Samancı *a, Kemal Altınışık b, Ahmet Ali Sertkaya c a Selçuk Üniversitesi, Cihanbeyli MYO, Cihanbeyli, Konya

Detaylı

Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu

Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu Murat ÖZER Erhan BUDAK Havalandırma Cihazlarında Isı Geri Kazanım ve Toplam Enerji Verimliliğinin Simülasyonu Abstract: Heat recovery systems are used prevalently in ventilation systems. Therefore, up

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump

Experimental Investigation of Performance of R134a/R152a Refrigerant Mixture in Heat Pump Politeknik Dergisi, 2015; 18 (4) : 251-256 Journal of Polytechnic, 2015; 18 (4) : 251-256 R134a/R152a Soğutucu Akışkan Karışımlarının Performanslarının Isı Pompasında Deneysel Olarak Araştırılması Kurtuluş

Detaylı

SOĞUK DEPOLAR İÇİN R-404A ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI BUHAR ŞIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEM ELEMAN KAPASİTELERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA BELİRLENMESİ

SOĞUK DEPOLAR İÇİN R-404A ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI BUHAR ŞIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEM ELEMAN KAPASİTELERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA BELİRLENMESİ SOĞUK DEPOLAR İÇİN R-404A ALTERNATİF SOĞUTUCU AKIŞKANLI BUHAR ŞIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEM ELEMAN KAPASİTELERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET *Volkan KIRMACI *M. Bahadır ÖZDEMİR **G.Ü. Teknik

Detaylı

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (103-114) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 4, 2015 (103-114) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

CO 2 İLE ÇALIŞAN TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

CO 2 İLE ÇALIŞAN TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ 423 CO 2 İLE ÇALIŞAN TRANSKRİTİK SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Orkan KURTULUŞ Burak OLGUN Emre OĞUZ Hasan HEPERKAN ÖZET Uzun yılllardan beri soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar

Detaylı

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar

Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar Gerçek ve ideal çevrimler, Carnot çevrimi, hava standardı kabulleri, pistonlu motolar 9-16. Kapalı bir sistemde gerçekleşen ideal hava çevirimi aşağıda belirtilen dört hal değişiminden oluşmaktadır. Oda

Detaylı

Balıkçı Gemisi Soğutma Sisteminin Birinci Yasa Analizleri

Balıkçı Gemisi Soğutma Sisteminin Birinci Yasa Analizleri Balıkçı Gemisi Soğutma Sisteminin Birinci Yasa Analizleri A. Sinan KARAKURT ve Ümit GÜNEŞ 1 ÖZET 15. yüzyılın sonlarına doğru ticari balıkçılığın ortaya çıkışı ile devam eden yüzyıllarda büyük bir balıkçılık

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ

GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ GEMĐLERDE KULLANILAN VAKUM EVAPORATÖRLERĐNDE OPTĐMUM ISI TRANSFER ALANININ BELĐRLENMESĐ Recep ÖZTÜRK ÖZET Gemilerde kullanma suyunun limanlardan temini yerine, bir vakum evaporatörü ile deniz suyundan

Detaylı

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi

Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi 3Cafer Solum:Sablon 10.06.2015 14:36 Page 27 Jeotermal Enerjili Çift Etkili Lityum Bromür - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin Ekserji Analizi Cafer SOLUM Hasan HEPERKAN ÖZET Bu çalışmada, jeotermal

Detaylı

Adyabatik Soğutma Sistemlerinde Nozul Yapısının Soğutma Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi

Adyabatik Soğutma Sistemlerinde Nozul Yapısının Soğutma Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel İncelenmesi Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji GU J Sci Part:C 4(3):83-90 (2016) Adyabatik Soğutma Sistemlerinde Nozul Yapısının Soğutma Performansına Etkilerinin Teorik ve Deneysel

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

BUHAR SIKIŞTIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİFT KADEMELİ SOĞUTMA ÇEVRİMİ VE ALTERNATİF ÇEVRİMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Isı Bilimi ve ekniği Dergisi, 34, 1, 19-26, 2014 J of hermal Science and echnology 2014 IBD Printed in urkey ISSN 1300-3615 BUHAR SIKIŞIRMALI-ABSORBSİYONLU ÇİF KADEMELİ SOĞUMA ÇEVRİMİ VE ALERNAİF ÇEVRİMLERLE

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi

Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 86, s. 39-48, 2005 Soğutma Sistemlerinde ve Isı Pompalarında Kullanılan Soğutucu Akışkanların Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Đncelenmesi Đ. Necmi KAPTAN* E.

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ Turhan YÜCEL 1940 Đstanbul doğdu. 1967 yılında Yıldız Teknik Okulu'ndan mezun oldu. 15 yıl özel sektörde çalıştı. 1981 yılında Yıldız Üniversitesi uzman kadrosunda göreve başladı.

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 200 ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞANJÖRLERİN SİSTEMİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ömer KAYNAKLI * Recep YAMANKARADENİZ

Detaylı

Abs tract: Key Words: Emirhan BAYIR Öğr. Görv. Serhan KÜÇÜKA

Abs tract: Key Words: Emirhan BAYIR Öğr. Görv. Serhan KÜÇÜKA emirhan bayir:sablon 12.01.2011 18:02 Page 18 Emirhan BAYIR Öğr. Görv. Serhan KÜÇÜKA Scroll ve Pistonlu Tip Soğutma Kompresörlerinin Kapasite ve Verimlerinin Çalışma Şartları ile Değişimi Abs tract: In

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2 SOĞUTMA DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL

Detaylı

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli)

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND ITS APPLICATIONS June 20-22, 2013, Karabük-Turkey Exergy Analysis of Hydrogen

Detaylı

ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN ATIK ISI KAYNAKLI BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN ATIK ISI KAYNAKLI BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 34, 1, 101-109, 2014 J. of Thermal Science and Technology 2014 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ İLE ÇALIŞAN ATIK ISI KAYNAKLI BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA, OKSİJEN, KARBONDİOKSİT, KARIŞIM GAZININ SOĞUTMA- ISITMA

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ

FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 36, 1, 119-131, 2016 J. of Thermal Science and Technology 2016 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 FARKLI SOĞUTUCU AKIŞKANLAR İÇİN TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASININ TERMODİNAMİK

Detaylı

Bölüm 10 BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Bölüm 10: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri

Bölüm 10 BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ. Bölüm 10: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri Bölüm 10 BUHARLI VE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMLERİ 1 Bölüm 10: Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri Amaçlar İş akışkanının çevrimde dönüşümlü olarak buharlaştırıldığı ve yoğuşturulduğu buharlı güç çevrimlerini

Detaylı

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ

AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ 403 AMONYAK/SU İLE ÇALIŞAN ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN PERFORMANSA ETKİSİ Adnan SÖZEN Ö Ercan ATAER ÖZET Bu çalışmada; amonyak/su ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminde

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

İKİ FARKLI DAĞITICI MODELİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN İKİ FAZLI MODELLENMESİ VE SOĞUTMA KAPASİTESİNE

İKİ FARKLI DAĞITICI MODELİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN İKİ FAZLI MODELLENMESİ VE SOĞUTMA KAPASİTESİNE 1 İKİ FARKLI DAĞITICI MODELİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN İKİ FAZLI MODELLENMESİ VE SOĞUTMA KAPASİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet Harun SÖKÜCÜ Yard. Doç. Dr. Mehmet DİREK Ergin BAYRAK ÖZET Buharlaştırıcıdaki

Detaylı