2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM"

Transkript

1 1

2 2

3 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan ve kısa kaynaklardan çalışmak zorunda olan kişiler için hazırlanmış ideal bir seridir. Bu kadar küçük hacim başarı için yeterlimidir? Daha hacimli kitaplara göre yeterli olmadığı açıktır ama ŞUNU KESİNLİKLE SÖYLEYEBİLİRİZ ki bu kadar kısa metinle en fazla sayıda soru yakalayan bir seri oluşturduk. Çünkü; bu serinin içeriği TUSDATA TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ nin son 2-3 yıldır yaptığı çok özel TUS KAMPLARI nda anlatılan en özet ve en güncel metinlerden oluşmaktadır. Biz içeriğe güveniyoruz. Umarız yararlı olur ve başarınıza katkıda bulunuruz. Seri Editörleri

4 4 İÇİNDEKİLER 1. GENİTAL ORGANLAR SEKSÜEL GELİŞİM KADIN GENİTAL SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ JİNEKOLOJİYE GİRİŞ PELVİK ENFEKSİYONLAR VE SEKSÜEL GEÇİŞLİ HAST KONTRASEPSİYON İNKONTİNANS MENSTRÜEL SİKLUS PUBERTE AMENORELER ENDOMETRİOZİS İNFERTİL ÇİFTE YAKLAŞIM KLİNİK ABORTUSLARDA KLİNİK YAKLAŞIM MENAPOZ DİSFONKSİYONEL UTERİN KANAMALAR UTERUS TÜMÖRLERİ SERVİKOVAJİNAL TÜMÖRLER PELVİK KİTLELER VE OVER TÜMÖRLERİ KONSEPSİYON ÖNCESİ DANIŞMA GEBELİK VE ENDOKRİN BOZUKLUKLAR GEBELİK VE HİPERTANSİYON GEBELİK VE HEMATOLOJİK HASTALIKLAR GEBELİK KALP HAST. VE PULMONER HASTALIKLAR

5 5 GENİTAL ORGANLAR DIŞ GENİTAL ORGANLAR 1. MONS VENERİS (MONS PUBİS) 2. VULVA Labium majus pudendi (Her iki LMP median olarak rima pudendi adını alan bir yarığı meydana getirir. Ortalama 7 cm uzunluğunda olup, çocuklarda ve nulliparlarda kapalıdır. Multiparlarda ise, oturuken ve yürürken açıktır) Labium minus pudendi (nymphae) Klitoris Vestibulum vajina Bulbus vestibüli Glandula vestibularis major (Bartholin bezi) Glandula vestibularis minor Orificium urethra externum Ductus paraurethralis (Skene kanalları - Gonoreik retansiyon abselerinin oturma yeri olabilir Hymen feminus 3. VAGINA (KOLPOS) Ortalama 7-8 cm uzunluğunda, 2-3 cm genişliğindedir. Vajen arka duvarı, ön duvarından uzundur. Duvarından enlemesine seyreden pek çok kıvrım mevcuttur. Columna rugarum adı verilen bu yapılar kavernöz doku ihtiva eder. Özellikle genç kızlarda ve doğurmamış kadınlarda ileri derecede gelişmiştir. Doğumdan sonra bu yapılar yassılaşıp silinir. Vajen tunica mucosa, t. muscularis ve t.adventitia dan (bütün vajen etrafını sarar ve bağ dokusu içerir ; paracolpium da denir) yapılmıştır. *** T.mucosa çok katlı, non-keratinize yassı epitel tabakasıyla örtülmüştür. Bazal ve parabazal hücreler immatüriletiyi (östrojen yokluğu), intermediyer ve superfisial hücreler matüriletiyi (östrojen varlığı) simgeler. *** CVS sitoloji amaçlı posterior forniks ve ekto servikten 360 derece ve endo serviksten 180 derece sürüntü yapılarak alınır. *** Hormonal değerlendirme için smear vajen lateral duvarından alınır.

6 6 İÇ GENİTAL ORGANLAR 1. UTERUS (METRA/HYSTERA) Korpus Isthmus Serviks 2. TUBA UTERİNA Pars interstitialis (pars intramuralis-pars uterina) *** Pars isthmica (Ektopik gebeliklerin ikinci en sık görüldüğü yer) *** Pars ampullaris ( En uzun kısımdır, döllenme burada olur, ektopik gebeliklerin en sık görüldüğü bölgedir) Pars fimbriaca 3. OVARİUM Ovariumla ilgili embryonel artıklar: Mesonefrik kalıntılar (Wolf) ligamentum latum içinde kalır. Bu kalıntılar over lateralinde ve üstünde ise epoophoron (Rosenmüller organı), tuba ya paralel seyreden artık kanaldan kaynağını almış ise Morgagni kisti, over ve uterus arasında ise paraoophoron denir. Gartner kanalı Wolf kanalı artığıdır. Paraoophoron 2 yaşından sonra nadiren tesbit edilebilir. ***Overlerin dış yüzünde periton bulunmaz UTERUS UN BAĞLARI 1. Plica uterovesicalis 2. Plica rectovaginalis 3. *** Lig. uterosacrale (Hipogastrik ve sakral pleksusdan gelen parasempatik ve sempatik lifleri içerir. Yani uterusun otonomik ve duyusal liflerini taşır. LUNA işleminde koterize edilen bağ budur). 4. Lig.latum uteri (Broad ligaman) a. Lig.teres uteri (Round ligaman, n.ilioinguinale ve n.genitofemorale nin vulvar dalları eşliğinde inguinal kanaldan geçer ve labium majus da sonlanır. Bir parça peritonu da beraberinde sürükler ve erişkin çağda bu yapı kistleşebilir (Nuck kanalı kisti). Round ligaman a.ovarica dan bir dal (Sampson arteri) ve inferior epigastrik arterden küçük bir dal alır. b. Lig.ovarii proprium c. Lig.suspensorium ovarii (Infundibulopelvik ligaman) d. *** Lig.cervicale transversus (Kardinal ligaman = Mackenrodt bağı) En önemli (en kuvvetli) tutucu bağdır (TUS N-88). *** Lig.latum uterinin servikoe yakın kısımlarında iki yaprağı arasında yer alan bağ dokusuna parametrium denir. Parametrium serviks kanserinin invazyonla ilk yayıldığı yerdir. Parametriuma doğru gelişen oluşum intra ligamenter myom.

7 7 Pelvik taban temel olarak levator ani ve coccygeus kaslarından oluşur. M.levator ani, m.ileococygeus, m.pubococygeus ve m.puborectalisden meydana gelir. *** Vulvanın kanlanmasını a.pudenta interna sağlar (a.iliaca internanın uç dalı). Innervasyonunu ise pudental sinirden alır. *** Lomber pleksusdan kaynaklanan ve pelvisi geçerken hiç bir pelvik yapıyı innerve etmeyen sinir n.obturatorius' tur, aynı zamanda uyluğun adductor kasının motor siniridir. Radikal pelvik cerrahi esnasında özellikle obturator fossa disseksiyonu sırasında zedelenebilir ve motor adduktor disfonksiyonuna ve uyluğun medial yüzünde his kaybına neden olur. *** Sol ovarian ven sol v.renalise, sağ ovarian ven ise v.cava inferiora dökülür. *** A.uterina hipogastrik arterin (A.iliaca interna) dalıdır. Hipogastrik arter dalları: A.umbilicalis, a.vesicalis superior, a.vesicalis inferior, a.obturatorius, a.rectalis media, a.pudenda interna, a.gluteus inferior, a.gluteus superior, a.uterina, a.vaginalis, a.iliolumbalis ve a.sacralis lateralis A.uterina uterusu besleyen ana arterdir ve olup gebelikte hipertrofiye uğrar (! diğer arterlerde böyle bir durum yoktur). A.Iliaca interna nın yan dalı olup a.ovarica ve a.vaginalis ile anastomoz yapar. A.UTERINANIN UTERUSDA DALLANMASI SIRASIYLA A.Uterina à A.arcuata (myometriumun yüzeyel kısımlarını besler) à Rami radiales (myometrium un derin kısımlarını besler) à aa.spirales (Endometriumu besler, uterin arterin en uç dalıdır, menstrüel siklus ile siklik değişim gösterir, menopozda atrofiye uğrar) *** A.uterinanın en uç dalı spiral arterlerdir. *** A.uterina, internal iliak arter' in (hipogastrik arter' in) bir dalıdır. *** A. uterinanın uterus içerisindeki ilk dalı arkuat arter' dir.

8 8 SEKSÜEL GELİŞİM NORMAL SEKSÜEL GELİŞİM 1- Gonadal gelişim 2- Duktal gelişim 3- Fenotip 1- GONADAL GELİŞİM *** Ilk olarak kromozomal seks belirlenmekte ve bu doğrultuda embriyonun hormonal ortamını belirleyen gonadlar diferansiye olmaktadır. Primordial germ hücreleri 4-6. gebelik haftasında gonadal çıkıntılara ulaşmaktadırlar. Eğer germ hücreler gonadal çıkıntıya ulaşamazsa, gonadal gelişim olamamakta ve gonadal agenezi ortaya çıkmaktadır. *** Testiküler diferansiasyon için Y kromozomundaki (kısa kolda lokalize) testis belirleyici faktör (TDF) geni gereklidir. TDF kaybında XY gonadal disgenezi gelişebilmektedir. TDF yokluğunda gonadlar over olarak diferansiye olmaktadır. Testiküler diferansiasyon 6-7. haftalarda başlamaktadır. * Ilk olarak sertoli hücreleri aggrege olmakta ve seminifer tubuliler oluşmaktadır. Bir hafta sonra Leydig hücreleri formasyonu gerçekleşir. *** Leydig hücreleri hcg stimülasyonu ile hipertrofiye olmakta ve testosteron salgısı başlamaktadır gebelik haftalarında testosteron salgısı maksimuma ulaşmaktadır. *** Dişi genotipdeki embriyoda ise TDF bulunmadığından çift potansiyelli gonad overe dönüşmektedir. Bu dönüşüm testiküler diferansiasyona göre iki hafta daha geç olmaktadır (8-9.haftalar). Over gelişiminde, primer gonadın medüller kısmı regrese olmakta (Rete ovarii), kortikal germ hücreleri overi oluşturmaktadır. 2- DUKTAL GELİŞİM Embriyoda 8.gebelik haftasına kadar Müllerian (Paramezonefrik) kanallar ve Wolffian (Mezonefrik) kanallar bir arada bulunmaktadır. Gelişim sürecinde biri regrese olurken (3.ayda tamamen kaybolur), diğeri gelişimini sürdürmektedir. Sertoli hücreleri tarafından salınan antimüllerian hormondur. (AMH=Müllerian inhibe edici faktör).amh 8.gebelik haftasından itibaren ipsilateral Müller kanal regresyonununa neden olurken Leydig hücre kökenli testosteron ise bu sırada Wolf kanallarının gelişimini sağlamaktadır. AMH salınmazsa tuba uterina, uterus, üst 2/3 vajina Müller kanallarından oluşur. AMH, erkeklerde kanda her zaman ölçülebilir düzeylerde bulunmaktadır. Kadınlarda ise 20 yaşından önce kanda ölçülebilir seviyelerde değildir. ***AMH overlerde premordial follikler rezervi değerlendirmede kullanılmaktadır. Testosteron sekresyonu 8.haftada başlamakta ve hcg stimülasyonu ile Leydig hücrelerinden sekrete olmakta 20.haftadan sonra ise fetal LH etkisi ile salınmaktadır.

9 9 Testosteron; ipsilateral epididim, vas deferens ve seminal vezikül gelişimini sağlar. AMH ve testosteron yokluğunda ise Wolf kanalları regrese olarak, internal genitalia dişi yönde gelişir. 3- FENOTİP! Eksternal genitalia ürogenital sinüsten gelişir. Eksternal genitalia maskülinizasyonu 10. haftada başlamakta ve 14. haftada tamamlanmaktadır. *** Ürogenital sinüs androjenlere duyarlıdır ve androjenik aktivite testosteron ve dehirotestosteron ile erkek tipi dış genital yapılar gelişir Haftalarda androjene maruz kalınması değişik derecelerde maskülinizasyona neden olmaktadır. Yüksek androjenik aktivite erkeksi eksternal genitalyal, düşük androjenik aktivite ise dişi eksternal genitalyal diferansiasyona neden olmaktadır. Kız fetüste yüksek androjen düzeylerinde kliteromegali, hipospadias, komplet erkeksi genitalyaya kadar değişik spektrumda dış genital organlar izlenebilmektedir. OVERLER Müllerian kanal füzyon defektlerinde uterin ve servikal anomaliler oluşmaktadır. En sık görülen uterin anomali uterin septumdur En sık müllerian anomali müllerian agenezidir. (RKM) Ovaryum yüzeyi, tek katlı kübik ya da yassı germinal epitelle örtülüdür. Epitel, ovaryumu döşeyen mezotelyum ile devam eder. Ilkel cinsiyet hücrelerinin gonad dışı bölgeden, vitellus kesesinden köken alıp, gonadlara göç ettikleri belirlenmiştir. Sıkı bağ dokusu yapısında ince tunika albuginea, germinal epitel altında yer alır. Embriyonel gonad taslaklarına göçle yerleşen primordial germ hücreleri önce Oogonialara, sonra Oositlere dönüşürler: Oogenez. Embryoda başlayan süreç cinsel olgunluk çağında son bulur. 1. Mayoz fetus da intrauterin dönemde başlar. Yeni doğan çocukta (Dictyoten) aşamasına ulaşır ve çocukluktan cinsel olgunluğa kadar bu aşamada takılı kalır. Puberte süresinde 1. mayoz un eksik kalan Metafaz, anafaz, telofaz dönemleri tamamlanır ve ilk polocyte (1. polar cisim) atılır. 1. Mayoz boyunca ovum hala Diploid Kromozom ludur (44 otozom+2 gonozom ya da sex kromozom çifti). 1. Mayoz bölünmesi preovulatuar follikül içerisinde LH piki ile tamamlanır. 2. Mayoz bölünme başlar. 2. mayoz bölünme tubanın ampuller bölgesinde sperm penetrasyonu ile tamamlanır ve kromozom sayısı yarılanır. DOĞUM SONRASI OLGUNLAŞMA Doğumda, tüm primer oositler, birinci mayoz bölünmenin profaz safhasını bitirirler; Ancak, metafaz safhasına girmeyip istirahat durumuna (dictyotene stage) geçerler.

10 10! Birinci mayoz bölünmeyi pübertede, ovulasyondan az önce bitirirler. Primordial follikülerdeki tek katlı yassı follikül hücreleri, oosit olgunlaşmasını inhibe eden (Oocyte Maturation Inhibitor = OMI) bir madde salgılayarak, primer oostilerin birinci mayoz bölünmeyi püberteden önce bitirmelerini engellerler. Primer oositlerdeki bu birinci mayoz bölünme azalması, 45 ya da daha ileri yaşlara kadar sürebilir. Böyle olgularda, anne yaşının artmasıyla gerçekleşen kromozom çiftlerinin ayrılmaması (nondisjunction) gibi mayoz bölünme hatalarına sıkça rastlanır. Kadında intrauterin hayat dışında yeni oosit üretilmez. En fazla oosit intrauterin dönemde 20. haftada vardır. Tüm primer oosit sayısı, milyon arasındadır. Puberte başlangıcında, bir genç kızın ovaryumunda, toplam, adet (primordial folliküller de dahil) primer oosit bulunur. Kadın üretken hayatı boyunca, bunların 500 den daha azı olgunlaşır ve ovulasyonla ovaryumdan atılırlar. Menopozda, kalan çok az sayıda oosit, birkaç sene içinde dejenere olur. BİRİNCİ MAYOZ BÖLÜNMENIN BAŞLAMASI Primer oositler, 46 diploid komozoma sahiptirler. Birinci mayoz bölünmeye girer girmez bu bölünmenin profaz safhası değişikliklerini gösterirler. DNA ları replike olur ve kromozom materyalleri iki katına çıkar. Primer oosit, normal DNA miktarını iki katını içerir ve 46 kromozomun her biri, çift yapıdadır. Profazın bu ilk safhası leptoten olarak adlandırılır. Profazın ikinci safhasına zigoten adı verilir. Bu safhada, anne ve babadan gelen benzer kromozomlar, yan yana gelerek homolog kromozom çiftlerine bivalent denir. Zigotenin sonuna doğru, sinaptonemal kompleksler denilen özel ipliksi yapılıar, çift homologlar arasında oluşurlar. Profazın üçüncü safhasına pakiten adı verilir. Kromatinlerin yoğunlaşması nedeniyle bivalent kromozomlar kısalıp kalınlaşır. Dördüncü diploten Diploten safhasına kadar, her bivalentin bir homoloğu, hala tamamen maternal ve diğer homoloğu tamamen paternal kökenlidir. Birinci mayoz bölünmenin profaz safhası, diakinaz ile sonlanır. Prenatal gelişmede, bu son safhada, primer oositler diktiyoten denilen uzun bir dinlenme dönemine girerler. Primer oosit, fetal dönemden, pubertede ovulasyonun az öncesine kadar, profazda asılı durur. Gonadotropinlerin etkisi altında birinci mayoz bölünme Ovulasyona hazır olan primer oositte, sekonder oositi oluşturmak için yeniden başlar. Tüm bivalentler hücrenin ekvator bölgesinde düzenlenirler, çekirdek zar parçalanır, bölünme iği oluşur ve primer oositler ikiye bölünür.

11 ! 11 Birinci mayoz bölünme sonunda meydana gelen yavru hücreler, sekonder, oosit ve birinci polar cismi ve 23 adet kromozom dağılımı eşit olmasına az önce ya da ovulasyon sırasında oluşan sekonder oosit hemen ikinci mayoz bölünmeye girer ve ikinci mayoz bölünmeyi, sperm tarafından döllendiğinde bitirir. Insanda, birinci polar cismi bölünmez, dejenere olur. Ikinci mayoz bölünmede, sekonder oosit çekirdeğinde DNA replikasyonu olmaz. Ikinci mayoz bölünme sonunda, 23 adet haploid kromozom içeren iki yavru hücre oluşur. Diğeri küçük olup ikinci polar cisimdir, ikinci polar cismi de dejenerasyona uğrar. İnsan oumu ikinci polar cismi fertilizasyondan önce atar. UTERUS TÜPLERI Üç tabaka içerir, bunlar mukoza, muskularis ve seroza tabakalarıdır. Mukoza tabakası Epitel, tek katlı prizmatiktir. Fimbriyalar, infundibulum ve ampullada en yüksek olup, uterusa yakın yüksekliği azalır. Silyalı ve silyasız olmak üzere iki tür hücre içerir. Ejekülattaki spermlerden bir kaçı, ovidukt ampullasına ulaşıp sekonder oositi döllemek için orada beklerler. Ovidukt epiteli, uterus mukozasında olduğu gibi siklik değişikliklere uğrar. Bu değişiklikler, siklusun ortasında en yüksek düzeye erişir ve siklusun luteal safhasında tersine döner. Lamina propriya fibroblast benzeri hücreler, az sayıda lenfosit ve monositler ve retiküler fibril ağını içerir. Muskularis mukoza yoktur ve mukoza tabakası, direkt olarak altındaki tunika muskularis üzerine oturur. Müsküler tabakada, kaslar içte sirküler, dışta longitudinaldir. Seroz tabaka, peritonun visseral yaprağından oluşmuştur. Gevşek bağ dokusu yapısındadır ve serbest yüzeyi mezotel döşelidir. UTERUS Uterus duvarı; dış tabaka, mukoza ya da endometriyumdan oluşmuştur. Perimetriyum, mezotel ve ince gevşek bağ dokusundan meydana gelir ve uterusun yalnızca üst kısmını örter. Uterus yüzeyi, peritonla sarılı değildir, bağ dokusu ya da adventisya ile örtülüdür. Miyometriyum, yaklaşık mm. kalınlıkta olup, uterus duvarının en kalın tabakasıdır. Endometriyum Endometriyumun başlıca fonksiyonu, geç blastokist dönemindeki zigotun gömülmesi için ortam hazırlamak ve plasentanın anneye ait olan kısmını oluşturmaktadır. *** Endometriyum fonksiyonalis endometriyumun üst 2/3 ünü oluşturan ve menstruasyon sırasında dökülen parçadır.

12 12 Endometriyum bazalis kalıcı olup gelecek siklusta endometriyum fonksiyonalisin yenilenmesini sağlayan ve tüm endometriyumun 1/3 ünü oluşturan parçadır. Endometriyum salgı yapan, silyalı tek katlı prizmatik epitelle döşelidir. Epitel, stroma ya da lamina propriyaya çöküntüler yaparak çok sayıda uterus bezlerini yapar. Tübüler yapıda olan bu bezler, stromanın tüm kalınlığı boyunca uzarlar. Stroma, kapillerler, retiküler lifler ve mezenşim hücrelerine benzeyen uzantılı hücrelerden zengindir. Müllerian anomalilerin en ileri tipi Rokitansky-Küstner Hauser- Mayer sendromudur. En sık görülen anomali ise uterus bikornistir. Uterin anomalilerle birlikte en sık görülen sistem anomalileridir. Uterin anomalilere sekonder gelişen obstetrik patolojler şunlardır: Habituel abortuslar (En sık) Preterm eylem ve preterm doğum Malprezentasyonlar İUGR Ektrauterin gebeliktir. UTERUSUN ANATOMİK ANOMALİLERİ

13 SERVİKS 13 Uriner sistem anomalileri en sık uterus unikorniste birlikte görülür ve ayrıca uterus unikorniste görülen en önemli komplikasyon rudimenter horn gebeliğidir. Uterus didelpiste en sık görülen komplikasyon preterm eylem ve doğumdur. Abortus riski en fazla uterus septus'ta görülür (%90-95). Bunu uterus bikornis izler. Kanal plicae palmatae denilen dallanmış çıkıntılar ve katlantılar içeren, son derece düzensiz bir mukozayla döşelidir. Mukoza yüksek prizmatik epitelle döşelidir. Bezler, endometriyumdakilere kıyasla daha az sayıdadırlar ve genellikle, mukusla doludurlar. Bir ya da iki bezin boyun kısmı lümeni, mukus toplanması sonucu tıkanabilir ve Nabothian kistleri denilen 6 mm. çapa varan kistlere dönüşebilir. Eksternal ostiuma yakın kanalı düşeyen tek katlı prizmatik epitel, portio vaginalis yüzeyinde çok katlı yassı epitele dönüşür. Bu çok katlı yassı epitelin yüzey tabaka hücrelerinin çoğu glikojenle doludur. Serviks epitelinin yüzeyel yassı hücreleri, devamlı olarak vagina sıvısı içine dökülürler ve vagina yaymalarında incelenebilirler. Endoserviks mukozası, endometriyumdaki gibi siklik değişikliklere uğramaz, ancak dolaşımdaki hormonların etkisi altında salgısının miktar ve fiziksel özelliklerinde değişiklik gösterirler. Siklus ortasında, salgı miktarında 10 kat artış olur. Ayrıca kıvamında da belirgin bir değişme gözlenir. Ovulasyona yakın (koyu kıvamlı iken) daha akıcı ya da az kıvamlı bir sıvıya dönüşebilir. Serviks duvarı, %15 i düz kas olan sıkı bağ dokusundan oluşmuştur. Düz kas, portio vaginalisde tamamen kaybolur. Endoserviks tarafından salgılanan mukusda lizozim vardır. VAGINA Vagina duvarı,mukoza, kas tabakası ve adventisya bağ dokusundan oluşmuştur. Vagina mukozası, tipik çok katlı yassı epitel ve altındaki lamina propriadan meydana gelir. Yüzey hücreleri, keratohiyalin granülleri içerebilirler ve keratinizasyona uğrarlar. Sitoplazmaları, siklusun ortasında glikojen ile doludur. Siklusun daha sonraki dönemlerinde glikojen miktarında azalma olur. Vagina mukozası yüzey hücreleri, siklus boyunca dökülürler. Dökülme, luteal safhanın geç döneminde ve menstruasyonda çok fazladır. Dökülen hücrelerden açığa çıkan glikojen, bakteri florası tarafından parçalanarak laktik aside dönüşür ve vagina ph sını düşürür. Epiteldeki glikojen miktarı, östrojenler tarafından kontrol edildiği için vagina ph sı, siklusun ortasında düşüktür. Siklusun luteal safhasında, az östrojen salgılanması nedeniyle, daha az glikojen sentezlenir ve vagina ph sı yükselir. Bu durum protozoon enfeksiyonlarına zemin hazırlar.

14 14! *** Vaginal sumear endokrin değerlendirme için vajen lateral duvarından alınır ve süperfisial hücre dominansı iyi östrojenizasyonu gösterir. Endometrial bezler: progesteron etkisi ile Vajinal epitel: iset estrojen etkisi ile glikojen sentezler. KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ In utero veya sonradan gelişebilir. Androjen düzeylerine ve maruz kalma süresine bağlı olarak değişen derecelerde labioskrotal füzyon, kliteromegali ve üretral ve vajinal anatomide değişiklikler olur. Wolf kanalı gelişimi olmaz. Fallop tüpler, uterus, 2/3 üst vajen normal gelişir. *** Erken androjenizasyon, erkeksi eksternal genitalia gelişimine neden omaktadır. *** Geç androjenizasyonda ise ( haftalar) temelde dişi eksternal genitaliada, kısmi virilizasyon ortaya çıkmaktadır. *** KAH tedavi edilmezse 2-4 yaşında adrenarş ve hızlı büyüme olur. Erkek postürü, akne, ses kalınlaşması olur. Ileri dönemde hasta primer amenore olarak başvurabilir. *** Hastaların 2/3 ünde tuz kaybedici şekilde elektrolit imbalansı bulunmaktadır. Beslenme bozulmakta, apati, kusma, hiponatremi, hiperkalemi ve asidoz gelişebilmektedir. *** Hipertansiyon %5 görülebilmektedir. Hızlı tanı ve tedavi hayat kurtarıcı olabilir. *** Virilizan KAH de steroid biyosentez defekti vardır. Düşük kortizol düzeylerine bağlı olarak ACTH yükselmekte, bu da adrenal hiperplaziye neden olmaktadır. Bu durumda kortikosteroid prekürsörleri ve androjenler artar. Enzim defektlerinin derecesine bağlı olarak maskülinizasyon gelişir. En sık görülen enzim eksiklikleri: 21 hidroksilaz, 11 hidroksilaz ve 3 Betahidroksi steroid dehidrogenaz. Konjenital adrenal hiperplazilerin %90 ını oluşturmaktadır. 21 hidroksilaz eksikliği otozomal resesif geçişlidir. Amnion sıvısında artmış 17OHP, 21 deoksikortizol ve aldosteron düzeyleri ile prenatal tanı konulabilir. Bu olgularda 17 OH PRG'nun metaboliti olan üriner pregnonetriol'da aşırı artar. Ayrıca DHEA'dan türeyen androstenedian ve testosteronda artar. *** *** *** En sık görülen neonatal endokrin ölüm sebebidir. *** KAH en sık nedeni 21-hidroksilaz eksikliğidir. Genellikle kısmi eksikliği sözkonusudur. Üç formu vardır: Tuz kaybettirici form: Hiperkalemik asidoz gelişir. Enzim tamamen yoktur. Doğumda psödohermafroditizm vardır. Basit virilizan: Doğumda psödohermafroditizm vardır. Geç başlayan (Late onset) form: Adölesan dönemde veya daha geç ortaya çıkar.

15 15 11 beta-hidroksilaz eksikliği 11 deoksikortizol kortizole, deoksikortikosteron (DOK) kortikosterona dönüştürülemez. Artmış düzeylerine bağlı hipertansiyon ve hipokalemik alkaloz vardır. Renin ve aldosteron azalmıştır. Tanı artmış DOK ve 11 deoksikortizol düzeyleri ile konur. Serum kortizoaldosteron ve kortikosteron azalır. 3ß hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği Yaşamla bağdaşmaz. DHEA ve DHEASO4 seviyeleri çok yükselir. Glikokortikoid, mineralokortikoid,estrojen ve androjenler sentezlenemez. Idrarda tuz atılımı vardır. Erken ölüm. Yaşamla bağdaşmaz. Tanı Erişkinde ACTH nın diürnal ritmi vardır. Bu nedenle sabahları alınan kanda 17OH P ölçülür. Serum düzeyi <200 ng/dl ise normal, >800 ng/dl ise 21 hidroksilaz eksikliğidir. Ara değerlerde ACTH stimülasyon testi yapılır. ACTH ile, 17OH P düzeylerinde normograma göre dramatik yükselme olursa tanı konur.11 hidroksilaz ve 3ßOH SD eksikliklerinde 17OH P yükselmez. Bunlarda DHEA VE DHEASO4 yükselmektedir. 21 hidroksilaz ve 3ßOH SD defektlerinde plazma renin aktivitesi çok artmıştır. 21 hidroksiloz eksikliğinin en spesifik hormonal belirleyicisi amnion sıvısında Delta-4 konsantrasyonu ve amniotik sıvı testesteron düzeylerinin ölçümüdür. Tedavi Hidrokortizon, 9-florokortizon, anatomik anomaliler için cerrahi ERKEK PSÖDOHERMAFRODİTİZM Genetik seks XY, testis vardır ancak eksternal genitalia anormal gelişmiştir. Androjen duyarsızlık sendromu Androjen sentez defektleri AMH defektleri Komplet testiküler feminizasyonda *** fenotip dişi, karyotip XY dir. Maternal X e bağlı resesif geçer. Androjen reseptör defekti olduğundan Wolf kanal gelişimi olmaz, ancak AMH olduğundan Müller kanal gelişimi de olmaz. Testis gelişimi normal, ancak testisler genelde inguinal halkaya inmiştir. Testosteron düzeyi normaldir. Kör vajen vardır(ürogenital sinusten gelişmiş). Primer amenorede ayırıcı tanısı RKM sendromu ile yapılmalıdır. *** RKM sendromunda karyotip XX ve pubik ve aksiller kıllanma (+). Pubertal gelişim tamamlandıktan hemen sonra gonadektomi yapılmalıdır. 5ß redüktaz eksikliği *** Karyotip XY. Maskülinizasyon olur. Testisler normaldir, Wolf kanalı gelişmiştir. Tanıda artmış testosteron/dht oranı kullanılır. Uterin herni sendromu (AMH defekti) Normal erkek gelişimi vardır, ancak inguinal herni içinde uterus ve tubal yapılar bulunmaktadır.

16 16 ANTİANDROJENLER Spironolakton : Potent antiandrojen Zayıf progestin Testosteron biyosentezinin zayıf inhibitörü Aldosteron reseptör antagonisti K tutucu diüretik Androjenlerin östrojene dönüşümünü hızlandırır Teratojeniktir Siproteron asetat : Potent antiandrojen Potent progestin Zayıf glikokortikoid Androjen reseptör blokajı yapar Flutamid : Antiandrojen Androjen reseptör blokajı yapar Finanserid : *** *** *** Spesifik ve kompetetif 5 alfa-redüktaz inhibitörüdür. Antiandrojen grubu ilaçlardan değil. Simetidin : Reseptör düzeyinde androjen aktivitesini bloke eden bir H2 reseptör antagonistidir. Kıl folliküllerinde DHT aktivitesini inhibe eder. Ketakanazol : *** Antifungal ve antinadrojendir desmolaz enzimini inhibe eder. Hepatik fonksiyonları olumsuz etkiler.

17 17 KADIN GENİTAL SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ HORMON BİOSENTEZİ, METABOLİZMALARI ve ETKİ MEKANİZMALARI SEKS STEROİDLERİ Temel bileşik tüm hormonlarda perhidrosiklopentanofenantren dir. Seks steroidleri içerdikleri karbon atomu sayısına göre 3 ana gruba ayrılır. Kortikoidler ve progestinler 21 karbonlu olup temel yapı pregnan dır. Androjenler 19 karbonlu olup temel yapı androsten, östrojenler ise 18 karbonlu olup temel yapı estran dır. ***Steroidogenezde temel molekül kolesterol dür. Plasenta dışında tüm steroid üreten organlar asetat tan (2 karbonlu) kolesterol sentezler. Kolesterol (27 C) Pregnan deriveleri (21 karbonlu)àprogestinler ve Kortikosteroidler Androsten deriveleri (19 karbonlu)àandrojenler Estran deriveleri (18 karbonlu)àöstrojenler Bu süreçde yer alan tüm enzimler sitokrom P450 oksidaz enzim sisteminin üyeleridir. Steroid üreten tüm endokrin organlarda bu yol kullanılır. Over, her 3 seks steroidini de üretir ancak 21-hidroksilaz ve 11β-hidoksilaz yokluğu nedeniyle adrenal bezden farklıdır, bu nedenle de glukokortikoidler ve mineralokortikoidler normal over dokusunda üretilemez. *Kolesterolün pregnenolon a dönüşümü mitokondri de gerçekleşir ve steroid sentezinde hız-kısıtlayan basamaktır. Ovulasyon öncesi folikülde granüloza hücre vaskülarizasyonu az olduğu için LDL den progesteron sentezlenmez. Yalnızca androstenedion dan östron; testesterondan ise östradiol sentezlenir. Ovulasyonu takiben granüloza hücrelerinde hem vaskülarizasyon hem de lüteinizasyon artmış olduğu için progesteron sentezi başlar. LDL ile plazmada taşınanan kolesterol teka interna hücrelerine alınır ve burada LH etkisi ile androstenedion ve testesteron sentezlenir. Bu iki bileşik granulosa hücrelerine geçerek burada da FSH nın tetiklediği aromatizasyonla estron ve esradiol e dönüştürürlür. Östradiol ve testesteron bir kısmı bir ß-globülin olan SHBG (sex hormon bağlayıcı globulin) ile kanda taşınır. %10-40 ı gevşekçe albümin e bağlıdır, %1 lik kısmı ise serbesttir.

18 18 *Hipertiroidizm, gebelik ve östrojen uygulanımı SHBG seviyelerini arttırıken, kortikoidler, androjenler, progestagenler ve büyüme hormonu SHBG seviyelerini azaltır. Kilo alımı da SHBG seviyelerini azaltır. * Öte yandan insülin resistansı ve hiperinsülinemi yaş ve kilodan bağımsız olarak SHBG seviyelerini azaltır. Bu nedenle SHBG seviyelerinin düşük olması tip II DM gelişmesi yönünde bir prediktördür. * Kortisol, progesteron, deoksikortikosteron ve kortikosteron ise kanda transkortin (kortikosteroid bağlayıcı globülin) ile taşınır. Seks steroidlerinin biolojik etkisi serbest formların miktarı ile doğrudan ilgilidir. Prekürsörü androjenlerdir. * Insan overi tarafından üretilen major östrojen östradiol dür. Östriol(E3), östron(e1) ve ostradiol(e2) ün periferik metaboliti olup overde sentezlenmez. Östriol oluşumu bir tür detoksifikasyondur. Biosentezi androjenlerden ve periferde androstenedionun aromatizasyonu ile olmaktadır: Teka interna hücreleri (LH etkisiyle) kolesterolü androstenediona dönüştürür. Androstenedionun bir kısmı östradiol e dönüşür, bir kısmı da granüloza hücrelerine geçer. Granüloza hücrelerinde (FSH etkisiyle) östradiol üretilir. Bu östradiol foliküler sıvıya geçer (olgun granüloza hücrelerinde LH reseptörleri FSH etkisiyle belirir). * Östradiol ve östriol metabolize olarak östron a dönüşmektedir. *** Östradiol ün %2 si serbest, %60 ı albümine, %38 i SHBG e bağlıdır. Gebe olmayan bir kadında östradiol oluşum hızı mgr/gün dür. Kadındaki östrojenin toplamı=östradiol+östron+periferik konversiyon dur. Östradiol-östron iki yönlü çevriminin devamlı olduğu dokulardan en önde geleni endometriumdur. Estradiol özellikle hipotalamusda fazla miktarda bulunan östradiol 2-hidroksilaz enzimi ile bir katekolestrojen olan 2-OH östradiol e dönüştürülür.! ESTRON å Post menapozal dönemde en sık östrojen ESTRADİOL å En güçlü estrojendir, üreme çağının esas estrojenidir. ESTRADİOL 17 BETA å Estrojenin en aktif formu ESTRİOL å Gebelikte en fazla bulunan estrojendir, En zayıf doğal estrojendir. Anne+Fetüs+Plasenta tarafından üretilir. Over salgısı değildir. ESTETROL å Fetal karaciğerde estriolden sentezlenir. Sadece gebe kadının serumunda bulunur. * Adrenal bez ve overde üretilir. Preovulator fazda salınımı günde 1mg iken luteal fazda 20-30mg/gün e kadar yükselir. Metabolizması, pregnanediole çevrimi ya da 17-OH progesteron üzerinden pregnanetriole dönüşüm yolu ile olmaktadır. Özellikle adrenogenital sendromda 17-OH progesteron birikmesi sonucu pregnanetriol in idrarda atılımı artar. Pregnanediol glukuronid ovulasyona kadar idrarda 1mg/gün den azdır ancak ovulasyondan sonra pregnanediol atılımı artar (3-6mg/gün). *** Progesteron idrarda pregnandiol olarak atılır. * Pregnantriol 17-OH progesteron un temel metaboliti olup konjenital adrenal hiperplazi (adrenogenital sendromda) olgularda tanıda kullanılır. Ancak 17- OH progesteron un ölçümü pregnanetriol den daha güvenilirdir. Ovulasyondan sonra 200ng/dl ye kadar yükselir. Adrenal hiperplazide değerler kat artar.

19 19 ANDROJEN METABOLIZMASI Dehidroepiandrosterone (DHA) ve androstenedion un yarıya yakını adrenal bezden salınır. Androstenedion un diğer yarısı overden sentezlenirken DHA nun geri kalan kısmı over ve periferik dokularca sentezlenir. Öte yandan dehidroepiandrosteron sülfat (DHEAS) ın tamamına yakını adrenal bezden salgılanır. 5a redüktaz yolu ile testesteron un metaboliti olarak sentezlenen dihidrotestesteron (DHT) oldukça yüksek androjenik aktiviteye sahiptir. DHT 3a-androstanediole indirgenerek inaktivite edilir. En potent androjen dehidrotestosterondur. GARH Gonadotropin serbestleştirici hormonu (GnRH) üreten hücreler olfaktor bölgesinden kaynaklarını alırlar. Yarılanma ömrü 2-4 dakika olup reprodüktif siklusun kontrolü için sürekli olarak sabit bir hızda üretilir. GnRH ın portal sirkülasyona pülsatil bir şekilde verildiği yer arkuat nükleusdur. GnRH, hem folikül stimulan hormon (FSH) hem de lüteinizan hormon (LH) sekresyonunu stimüle eder.fsh ve LH ilede kısa feed back etki ile inhibe olur. *** Aynı anda iki hormonun (FSH ve LH) sekresyonunu düzenleyen tek serbestleştirici hormon GnRH dır. Hipotalamus, salgıladığı serbestleştirici hormonların son ürünleri veya bizzat kendileri tarafından kontrol edilir ki hedef organ hormonlarının (androjen ve östrojenler) hipotalamus üzerindeki etkileri uzun feed-back arkı ile, hipofiz hormonlarının hipotalamus üzerindeki etkileri ise kısa feed back ark ile denetlenir. Ayrıca bizzat hipotalamus hormonları direkt hipotalamusa supresor etki gösterir ki bu da ultra kısa feed-back ark kontrolu sağlar. 1- GnRH Agonistleri GnRH ın etki süresini arttırmak amacıyla agonist özellik gösteren analogları sentezlenmiştir. Özgün GnRH molekülünün aminoasit dizilimindeki değişikler (6.veya10.pozisyon) agonist özellikli analog oluşumuna neden olur. GnRH agonisti uygulaması, öncelikle hipofizer gonadotropinleri stimüle eder; böylece FSH ve LH sekresyonu ve beklenen gonadal yanıt oluşur; ancak bir agonistin uygun olmayan şekilde (non-pulsatil) ya da fizyolojik olmayan dozlarda sürekli veya tekrarlayıcı olarak uygulanması, hipofiz-gonad eksenini inhibe eder (down-regülasyon) ve neticede dönüşümlü medikal ooferektomi gerçekleşir. *** Agonistler ilk kullanımda GnRH reseptörlerini arttırıcı (upregulasyon) etkiyle gonadotropin artışına (flare up etki) neden olurlar. *** GnRH analoglarının klinik kullanımı Ovulasyon indüksiyonu Endometriozis Hormon bağımlı tümörler (meme,over, endometrium) Myoma uteri Erken püberte Disfonksiyonel uterin kanama Puberte gecikmesi

20 20 HİPOFİZ Hirsutizm Premenstrüel sendrom Akut intermitant porfiria Kronik pelvik ağrı Luteal faz defekti Özgün GnRH molekülünün aminoasit dizilimindeki değişikler (2.veya 3.pozisyon) antagonist özellikli analog oluşumuna neden olur. Mast hücrelerinde degranülasyona neden olarak histamin açığa çıkmasına neden olurlar ki bu da anaflaktik reaksiyonlara sebep olur. Bu nedenlede henüz klinik kullanımları yoktur. *** GnRH analoglarının yan etkileri ise hipo östrojenemik çevre, * trabeküler kemik kaybı, sıcaklık basması, kırılma kanaması, vajinal kuruluk ve nadirende göğüslerde atrofidir. * Bunların içinde en en önemlisi osteoporoz olup 6 ay veya daha uzun süre kullanımda görülür. Uzun sürecek GnRHa tedavisi programlarına osteoprozu önlemek amacıyla östrojen ilave edilir. (add back therapy). Anterior, intermediate ve posterior olarak üçe ayrılır. *** Anterior hipofiz (adenohipofiz) embriyolojik olarak epidermal ektoderm kökenlidir ( Ratke cebi katlantısıdır). Bu nedenle hipotalamusun uzantısı olan posterior hipofiz (nörohipofiz) gibi nöral doku içermez. ADENOHIPOFIZ 1. Asidofilik hücreler Büyüme hormonu, Polaktin ve kısmen ACTH salınımı 2. Bazofilik hücreler FSH ve LH salınımı 3. Nötral (Kromofob) hücreler TSH salınımı yapmaktadır. GONADOTROPINLER Folikül Stimulan Hormon (FSH) ve Luteinizan Hormon (LH) olup glikoprotein yapısındadırlar. GnRH ın pulsatil stimulasyonuna yanıt olarak adenohipofizden salınırlar. Over folliküllerini stimüle eder. Karaciğer ve böbrekte metabolize olur ve büyük bir kısmı idrarla atılır. LH nın yarılanma süresi 20 dakika FSH nınki ise yaklaşık 40 dakikadır. *** FSH, LH, TSH ve HCG nin alfa subunitleri ortaktır. Farkı yaratan ß subunittir. Menstrüel siklusda gonadotropinler östrojen ve bir dereceye de kadar progesteron un negatif feed back etkisyle kontrol edilir. *** FSH üzerine en önemli regülatör etki östrojenin negatif feed back etkisidir. Bu nedenlede FSH ve LH siklusun luteal fazında en düşük seviyedir.ancak hiçbir zaman FSH sıfırlanmaz ve bu düşük FSH mevcut overian folliküler rezervi korumuş olur. Steroid seviyeleri düştükçe gonadotropinler yükselmeye başlar. Foliküler faz esnasında FSH seviyeleri baskılanmış fakat LH düzeyleri sabittir. Ovulasyondan hemen önce LH surge ü ile birlikte FSH düzeylerinde hafif bir artış gözlenir. Bunun nedeni geç foliküler fazdaki yüksek östrojen seviyelerinin pozitif feed back etkisidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ÜROLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: DOÇ. DR. H. METE ÇEK BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEMEN ANALİZ SİSTEMİ (CASA) İLE YAPILAN SPERM MORFOLOJİSİ İNCELEMELERİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

GENİTAL SİSTEM GELİŞİMİ PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN

GENİTAL SİSTEM GELİŞİMİ PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN GENİTAL SİSTEM GELİŞİMİ PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN Embriyonun cinsiyeti döllenme ile belirlenmesine rağmen 7. Hafdan önce her iki cinsde de genital sistem benzerdir. Genital gelişmenin bu başlangıcı periodu

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir?

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? İçindekiler 2 içindekiler 05 Rumeli BÖLÜM 12 24 Rumeli SAĞLIK Rumeli GÜNCEL 26 30 32 34 Rumeli HABERLER Rumeli Gezi Rumeli

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI I Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği

Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Bedeni ve Ruhu İlgilendiren bir Konu Çocuk Sahibi Olma İsteği Giriş Çocuk sahibi olamama, birçok çifti ilgilendiren, sorulara, endişelere ve kuşkulara yol açan bir konudur. Ancak aynı zamanda kabullenilmemesi

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99.

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99. ULTRASONOGRAFİ (US) US, vücuda yüksek frekanstaki ses dalgaları (ultrason) gönderip, farklı doku yüzeylerinden yansımalarını (eko) saptama temeline dayanır. Gri skala US adı verilen kesit yönteminde görüntüler

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt

T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt T.C. Sağlık Bakanlığı Đstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt KLĐ ĐĞĐMĐZDE TA I ALA GASTROĐ TESTĐ AL VE PA KREATĐK ÖROE DOKRĐ TÜMÖRLERĐ PROG OSTĐK PARAMETRELER

Detaylı