T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı itimi işim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat GENEL Mûdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1977 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/14172 Bakanlar Kurulu Kararları Merkezi Ankara'da bulunan «Peyzaj Mimarisi Derneği» nin, Portekiz (Tapada da Aju da-lizbon) deki «Uluslararası Peyzaj Mimarları FedeTasyomı-IFLA» adlı teşekküle katılmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 25/3/1977, 12/8/1977 tarihli ve , sayılı yazıları üzerine, 1630 s a y ı l ı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesinin (c) bendine göre, Bakanlar Kurulunca 23/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES Devlet Bakanı S. ÖZTURK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N. CEVHERİ Milli Savunma Dr. S. BİLGİÇ Bakanı İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı V. N. MF TEŞE Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Sağ. ve Sos. Yar Bakanı C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Çalışma Bakanı Dr. İ.F. CUMALIOĞLt Sanayi ve Tek. Bakanı O. ASİL TÜRK En. ve Tabii Kay. Bakanı K. İNAN Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE imar ve İskân Bakanı M. R. KVTAN Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : II - 595

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: Köyişleri ve Koop Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLI Karar Sayısı: 7/14193 İlişik listede adları ve kuruluş yerleri yazılı derneklerin karşılarında gösterilen kelimeleri unvanlarında kullanmalarına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 28/8/1977 tarihli ve 35-O4-O50/ /200207, a40/2002O9, / sayılı yazıları üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 53 üncü maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 23/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof Dr N ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TURKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTURK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S SOMUNCUOGLU Devlet Bakanı A Ş EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı I S. ÇAĞLAYANGIL Maliye Bakanı V. N. MENTEŞE Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A O GUNER Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C GÖKÇEK Güm ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Çalışma Bakanı Dr. IF. CUMALIOĞLL) Sanayi ve Tek. Bakanı O. ASİLTÜRK En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve iskân Bakanı K İNAN I. C. EGE M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop T. YÜCEL Bakanı Orman Bakanı S SAVCI Gençlik ve Spor Bakanı Ö. SAKAR Kultur Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T KAPANLİ 23/9/1977 Tarihli ve 7/14193 savih Kararnamenin Eki Liste Derneğin Adı Fitopatoloji Derneği Otorinolaringolojl Federasyonu Futbol Hakemleri Birlili Kulübü Derneği Nükleer Tıp Derneği Derneğin Kuruluş Yeri (Merkezi) İzmir Ankara Ankara Ankara Derneğin Adında Kullanacağı Kelime Türk Türk Türkiye Türkiye Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 596

3 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Ticaret Bakanlığından : Müşterek Kararnameler Karar Sayısı: Açık bulunan 1 inci derece kadro aylıklı ve ek göstergeli Dışticaret Genel Sekreterliğine, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü Sabahattin Beyaz'ın 657 sa yılı Kanunun değişik 68 ve 76 ncı maddeleri gereğince naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Ticaret Bakanı yürütür. 17/11/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Ticaret Bakam S. DEMİREL Dr. A. O. GÜNER Çalışma Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Çalışma Genel Müdürlüğü Başmüşavirbğine, Yurtdışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü Müşaviri Turhan Cavit özden'in 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (A) bendi ve 76 ncı maddeleri gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakam yürütür. 17/11/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Çalışma Bakanı S. DEMİREL Dr. 1. F. CUMALIOĞLU Maliye Bakanlığından : Tebliğ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına Dair 21 Saydı Karara ilişki n 7 Sayılı Tebliğ Madde 1 Bilindiği Üzere 1/3/1974 tarihli ve 7/7877 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyle ihdas edilen «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına Dair 21 Sayılı Karar» 8/9/1977 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan 5/9/1977 günlü ve 7/13918 sayılı Kararla değiştirilmiş ve 9/9/1977 günlü Resmî Gazete'de yayınlanan 7/13915, 7/13916 ve 7/13917 sayılı Kararlarla fiyatları yeniden tespit edilen kâğıt, çimento ve demir söz konusu fon kapsamına alınmıştı. A) Bu defa 13/10/1977 günlü ve 7/13957 sayılı Kararın 2. maddesinin verdiği yetkiye ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17/11/1977 günlü ve 14/FI-4/3175 sayılı müsbet mütalâasına dayanılarak birinci ve ikinci hamur kâğıtlar (bunların her nev'i kartonları dahil), 5/9/1977 günlü ve 7/13915 sayılı Kararın yürürlük tarihi olan 8/9/1977 tarihi itibariyle «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına Dair 21 Sayılı Karar» kapsamına alınmıştır. Sözü edilen birinci ve ikinci hamur kağıtlar ile kartonlar hakkında da 13/10/1977 tarihli ve 7/13957 Sayılı Karar ile aynı tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Buna göre: a) Sözü edilen maddeleri, imal eden veya piyasadan veyahut ithal yolu ile tedarik ederek, alım satım, imalât ve taahhüt gibi her nev'i ticari ve sınai faaliyetleri için, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :11-597

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: /9/1977 tarihi itibariyle, stolüannda bulunduran ve fiyat farkı elde eden veya edecek olan gerçek ve tüzel kişiler, bunların miktar ve nev'ilerini bağlı bulundukları Vergi Dairelerine bir beyanname ile bildireceklerdir. b) Beyan süresi, 7/13957 Sayılı Kararın 3/a maddesi gereğince, bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 5 gündür. c) Fiyat farkları tutarı, eski fiyatlarla yeni fiyatlar arasındaki farkın beyan edilecek stok miktarı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır. d) Söz konusu maddelerin eşit ve benzerlerini her ne şekilde olursa olsun diğer imalâtçılardan veya piyasadan satın alanlarla 6/9/1977 tarihine kadar ithal etmiş olanların fiyat farkları tutan da yukarıda (c) fıkrasında belirtilen esasa göre hesapla nacaktır. e) Münhasıran kendi özel ihtiyaçları için birinci ve ikinci hamur kâğıtları ellerinde bulunduranlar beyanda bulunmayacakları gibi fiyat farkı da öderniyeceklerdir. B) Fon kapsamına alman kâğıtları 8/9/1977 tarihinden sonra ithal etmeleri nedeniyle fiyat farkı elde eden veya edecek olan ithalâtçılar ise, fiîli ithal tarihinden itibaren yetki alam içinde bulundukları Merkez Bankası Şubelerine beyanda bulunacaklardır. 6/9/1977 tarihinden sonra fiilen ithal edilen birinci ve ikinci hamur kâğıtlara ait fiyat farkları tutan, eski ve yeni fiyatlar arasındaki farktan, ithal maliyetinin % 15 İnin indirilmesi suretiyle hesaplanacaktır C) Kamu idare ve müesseselerine karşı taahhütte bulunan gerçek ve tüzel kişiler, taahhütleri icabı yaptıkları işler dolayısiyle fiyat farkım talep edemedikleri takdirde, durumun belgelerle tevsiki kaydiyle, stok beyanları fona tabi tutulmıyacaktır. D) 8/9/1977 tarihli ve mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına Dair 21 Sayüı Karara İlişkin 5 Sayılı Tebliğ ile aynı tarihli Resmî Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayınlanan tebliğ gereğince, bu defa fon kapsamına alman stok kâğıt ve mukavvalarını da beyan etmiş olanlar, bu beyanları dolayısiyle tahakkuk ettirilecek fiyat farklarım ödeyeceklerdir. Madde 2 Vergi Dairelerince tahakkuk ettirilen fiyat farkları tutarı, beyanna me verme süresinin bitiminden itibaren 4 ay içinde ödenir. Maliye Bakanlığı bu sureyi 4 aya kadar uzatmaya yetkilidir. a) Merkez Bankası Şubelerince, ilgililerin beyanı üzerine tahakkuk ettirilen fiyat farkları tutan 2 aylık beyanname verme süresi içinde ödenecektir. b) Süresinde ödemede bulunmayanlar hakkında 6183 Sayılı Kanun hükümleri; bilahare yapılacak tesbitlerle veya sair yollarla eksik beyanda bulunduktan anlaşılanlar hakkında ise 1567 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Madde 3 13/10/1977 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6 sayılı Tebliğe dayalı uygulamada bazı tereddütler doğduğu tesbit olunmuş ve bu tereddütlerin giderilmesi maksadiyle aşağıdaki açıklamalara gerek görülmüştür: a) 6 Sayılı Tebliğin 3/c maddesinde sözü edilen ve 8/9/1977 tarihinden sonra İthal olunan fona tabi maddelerin fiyat farkları tutarından indirilecek olan % 15 kâr haddi, yukardaki l/b maddesinde de belirtildiği üzere ithal maliyeti üzerinden hesaplanacaktır. b) Bahis konu ithal maddeleri ile ilgili beyanlar üzerine yapılması gerekli tahakkuk, bildirilen miktarlara göre. Merkez Bankası Şubelerince yapılacaktır. c) Sözü edilen tebliğin 2/b ve bu tebliğin 1/A-e maddelerinde geçen «özel ihtiyaç» ifadesinden; imalât, ticaret ve taahhüt işleri dışındaki maksatlarla elde bulundurulan ve özel ihtiyacın gerektirdiği miktarı aşmıyan madde ve mamuller anlaşılacaktır. Madde 4 Bügd edinilmesi ve ona göre işlem yapılması tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 59?

5 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Esas Sayısı : 1977/1 Karar Sayısı: 1977/20 Karar Günü : 5/4/1977 İtiraz Yoluna Başvuran "Mahkeme: Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesi. İtirazın Konusu: 24/6/1938 günlü, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 günlü ve 1740 sayılı Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci fıkralarıyla aynı Kanunun yine 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasının Anayasanın genel esprisi ve ruhuna ters düştüğü ve eşitlik ilkesini zedelediği nedenleriyle iptali istenmiştir. I. OLAY: Ekim bölgesi dışında bulunan tarlasına Haşhaş ekmekten sanık hakkında, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendmin ikinci fıkrası uyarınca cezalandırılması istemiyle Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır. Duruşma sırasında Cumhuriyet Savcısı, 3491 sayılı Yasanın anılan hükmünün Anayasa'nın eşitlik İlkesine aykırı düştüğünü öne sürmüş, bu itirazı ciddi gören mahkeme ayrıca bu yasanın değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci ve İkinci fıkralarını da kendiliğinden Anayasaya aykırı görerek bu hükümlerin tümünün iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurma karan vermiştir. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ: Mahkemenin gerekçesi şöyledir: «3491 sayılı Yasa'nın 18/A-l maddesi Haşhaş ekilecek ve ham afyon üretüecek yerler, her yü tarımsal ve ekonomik gereklere, ihracat imkanlanna ve stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret ve Tanm Bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu husustaki kararname o yılın en geç 1 Temmuz tarihine kadar Resmi Gazete'de ilân olunur. Bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınmamış olması halinde önceki kararname hükümleri uygulanır.» denmektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere Haşhaş ekimi yapılacak yerler siyasi hüviyeti ağır olan yürütme tarafından tespit edilmektedir. Bu hükmün sonucu olarak aynı Yasa'nın 27. maddesinden istifade edecekler veya aynı madde ile cezalandırılacaklar siyasi iktidarın tespiti (Tercihi) durumuna göre belirlenecektir. Bu durumda, toplumun cezalandırma yetkisinin (daha doğrusu hakkının) Coğrafi sının, siyasi,iktidarlar (yürütme) tarafından istendiği şekilde çizilmiş olacaktır. Aynı Yasa'nın 18/A-2. maddesinde (ekim bölgesinde yapılacak kısıtlamaların en az bir yıl önce ilânı zorunludur. Bu bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için İzin verilir.) denmektedir. Buradan da ekim bölgelerini azaltıp çoğaltmak yetkisinin yürütmede olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yürütme, ekim bölgelerini çoğu zaman siyasi görüş ve endişelerin tesiri altında değiştirmek, daraltıp genişletmek olanağını elinde bulundurmaktadır. O kadar ki bir önceki ekim devresinde ekim yapma izni verilmiş bir coğrafi bölgede (il, ilçe veya köy) daha sonraki devrede bunun tamamen tersinin yapılması, yeni ekim izni verilmemesi yürütmenin tamamıyla takdirine kalmaktadır. Bir önceki ekim devresinde yürütmece izin verilen bir bölgede yaşayan kişi İçin ekim yapma yasal bir hak olduğu halde ekim izni verilmeyen devrede kendisi Yargı Bölümü Sayfa: III - 87

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: icüı bu yasal hükmüne uymak bir zorunluluk olmakta ve uymadığında suç işlemiş Sayılmakta ve njw-qlarırlırılmnlrtprlır Bu durumda, çoğu kez, birbirine sınır komşusu olan iki ilden birinde yerleşik şahıslar İçin bu yasa hükmü hak olduğu halde diğer ilde yaşayan şahıslar için suç sayılma durumu yürütmenin takdirine bırakılmaktadır. Hatta, bu durum aynı il dahilindeki ilçe veya aynı ilçe dahilindeki ayrı ayrı köyler için de olanak dahilindedir. Açıkça görüldüğü üzere: a) Yürütme, 3491 sayüı Yasa'ıun 18/A-l. ve 2. ile aynı Yasa'nln 27. maddesinin tatbik alanını dilediği gibi genişletip daraltmak veya değiştirmek olanağına sahiptir. Bu durumu Mahkememiz Anayasa'nın genel esprisine ve ruhuna aykırı bulmaktadır. b) Aynı coğrafi bölge (İl, ilçe veya köy) dahilindeki bir kısım kişilere hak bir kısmı kişilere de ceza veren ve bunun ayarlanmasının da yürütmenin yetkisine (ve bilhassa takdirine) bırakan yasa hükmü, o coğrafi bölgede yaşayan kişiler yönünden eşitsizlik yaratmaktadır. Bu hali Mahkememiz Anayasa'nın 12. maddesinde belirttiği eşitlik ilkesine aykırı bulmaktadır. c) Ayrıca, toplumun iktisaden değişmesi ve kalkınmasında ve pek çok zorunluluk ihtiyaçların giderilmesinde önemli katkısı bulunan haşhaş ekiminin yürütmenin tekdirine bırakılması ve yürütmenin de (çoğu kez siyası tercih ve endişelerle) ekim bölgelerini tayin eylemesi, bu durumun da Anayasa'mızın başlangıç kısmındaki (... ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi) hedef alan Devlete yüklenen görevle çelişki teşkil etmektedir. Bu nedenle Mahkememiz bu bakımdan da 3491 sayılı Yasa'nın 18/A-l. ve 2. maddelerini Anayasa'nm ruh ve esprisine aykırı bulmaktadır sayılı Yasanın 27/A-l. maddesi (Haşhaş ekimi bölgeleri içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tespit edilen alanlardan fazla yere yahut gösterdiği yerlerden başka yerlere haşhaş ekenlerle bu yerlerde ham afyon üretenler hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası hük molunur) denmektedir. Madde hükmünden anlaşılacağı gibi ekim izni verilen bölgelerde ekim izni almadan ekim yapanlarla, izin aldığı alandan fazla ekim yapan veya ekim yapacağını gösterdiği yerden başka yere ekim yapanlara ve ham atyon üretenlere tayin olunan ceza gösterilmektedir. 37/A-2. maddesi ise (ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla ham afyon üretenler hakkında iki seneden beş seneye kadar hapis ve ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur) denmektedir. Bu fıkrada da ekim bölgesi dışında kaçak haşhaş ekimi yapıp ham afyon üretenler hakkında tayin olunacak cezalar düzenleamektedir. 27/A-l. hükmü, ekim izin bölgesine girdiği halde yani yasa kendisine ekim ayrıcalığı bahşettiği halde kaçak ekim yapan veya ham afyon üreten kişi yasal sınırları aşarak kötü niyetini göstermiştir. Bu durumda kendisine verilecek hapis cezası altı ay Ue Uç yıl arasında, verilecek ağır para cezası da bin lira ile beşbin lira ara sındadır. Yani, fiil kaçak haşhaş ekimi veya ham afyon üretimi olduğu halde tayin olunacak cezalar bunlardır. 27/A-2. hükmü ise, ekim bölgesi dışında kalanlara tayin olunacak hapis ve ağır para cezasıdır ki hapis cezası 2 yıldan 5 yıla kadar, ağır para cezası da 2009 liradan liraya kadardır. Burada da suçlunun fiili kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmektir. Birinci fıkrada ekim bölgesinde kaçak ekim yapan veya ham afyon üretene (zaten ekim İzni verilmekle) tanınan ayrıcalık fiili, ekim izni verilen bölgede bu izni kötü niyetini göstererek aşmak suretiyle gösterilmiş bulunmasına rağ- Yargı Bölümü Sayfa III - 98

7 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa; 7 men kaçak ekim yapmak veya nam afyon üretme olduğu halde daha az ceza tayin edilmekle ikinci kez ayrıcalıklandırılmış duruma gelmektedir. Her iki fıkradaki suçlunun fullerinde ortak yan, kaçak haşhaş ekmek veya ham afyon üretmektir. Birinci fıkra tatbik olunacaklar, ekim izni verildiği halde kaçak ekmişlerdir. Kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmekle kötü niyetlerini göstermişlerdir. İkinci fıkra tatbik olunacakların kötü niyetleri ile birinci fıkra tatbik edeceklerin kötü niyetleri arasında bir fark yoktur. Her iki kişinin' niyet ve hareketi arasında fark olmadığı halde kendilerine tatbik olunacak cezalar nispet ve miktar bakımından çok farklıdır. İddia makamı bu dununu Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bulmuş ve Mahkememiz de belirtilen nedenlerle ciddi bularak aşağıdaki karan vermiştir: Hüküm: Düzenleme yasanın, tatbik yürütmenin olduğundan, bir yasanın tatbik sahasının yürütmeye kendi tercihine göre düzenleme yetkisi veren 3491 sayüı Yasarım 18/A-1., 2. maddelerinin. Anayasa "nın genel esprisi ve ruhuna ters düşmesi ve meydana getirdiği sonuçlar yönünden eşitlik ilkesinin zedelenmesi bakımından Anayasa'ya aykırı olduğu, Yasaların hükümlerine aykırı hareket ederek suç işlemiş olanlara ayrı ayrı cezalar tatbik olunarak. Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia makamınca ileri sürülen aynı Yasa'nın 27/A-2. maddesinin Anayasa'ya aykınlığı hususunda Mahkememizce, ileri sürülen iddia ciddi görülmüş olduğundan bu konuda bir karar vermek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.» III. YASA METİNLERİ: 1 İptali istenen yasa hükümleri: a) 24/6/1938 günlü, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 gün ve 1470 sayılı Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendinin iptali isteminin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdadır. «Madde 18 A Haşhaş ekilecek ve ham afyon üretilecek yerler, her yıl tarımsal ve ekonomik gereklere, ihracaat imkânlarına ve stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret ve Tanm Bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu husustaki kararname o yılın engeç 1 Temmuz tarihine kadar Resmî Gazete ile ilân olunur. Bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınmamış olması halinde önceki kararname hükümleri uygulanır. Ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamalara! en az bir yıl önce ilanı zorunludur. Bu bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için izin verilir. B) Aynı kanunun 27. maddesinin (A) bendi şöyledir: Haşhaş ekim belgeleri içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tespit edilen alandan fazla yere yahut gösterdiği yerlerden başka yerlere haşhaş ekenler 1 e bu yerlerde ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis ve liradan liraya kadar ağır para cezası hükmohınur. Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla ham afyon üretenler hakkında 2 seneden 5 seneye kadar hapis ve liradan liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu suretle ekilen haşhaşların toplatma veya İmha masrafları ekiciye ait olmak üzere zor alımına ve Toprak Mahsulleri Ofisine teslimi» karar verilir. Bunlardan yararlanma ve yok edilme şekilleri yönetmelikte gösterilir.» Mahkemece, A bendinin yalnız ikinci fıkrası hükmünün iptali istenmiştir. Yargı Bölümü Sayfa : III - 99

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: Dayanılan Anayasa Kuralları: Başlangıç: Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan; Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkım kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti; Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplıyan ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu İçinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesinin. Millî Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak; İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahım gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak için; Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân ve Onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet eder. «Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 3 İlgili Anayasa Kuralı: «Madde 49 Devlet, herkesin beden ve. ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.» rv. İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesi, 1/2/1977 gününde Kani Vrana, Şevket Müftügü, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya önel, Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lûtfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Hasan Gürsel, Ahmet Salih Cebi. Nihat O. Akcakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nukatılmalarıyle İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında; aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur: Sanık hakkında, ekim bölgesi dışında haşhaş ekimi yapmak suçundan kamu davası açılmıştır. İptali istenen 27. maddenin, ikinci fıkrasının, ancak bu açıdan davada uygulanma olanağı vardır. Oysa bu fıkrada hem ekim bölgesi dışında haşhaş ekimi yapanlar, hem de ham afyon üretenler söz konusu edilmiştir. Kamu davasında sanığın cezalandırılmasına Uişkin hüküm, fıkranın yalnız ekim bölgesi dışında haşhaş ekilmesi bölümü olduğuna göre, Anayasa'ya uygunluk denetiminin de ancak bu bölüm ile sınırlı olarak yapılması gerekmektedir. Böylece yapüan ilk inceleme sonunda: «Dosyanın eksiği olmadığından işin esasının; 3491 sayüı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 günlü, 1470 saylı Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci fıkrası ile, aynı Kanunun yine 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasının, haşhaş ekimi ile ilgili kuralları açısından amirli olarak incelenmesine» oybirliğiyle karar verilmiştir. Yargı Bölümü Sayfa : III - 100

9 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 V. ESASİN tncelenmesî: İşin esasına ilişkin rapor, Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesinin başvurma kararı, iptali istenen yasa kuralları, ilgili Anayasa hükümleri ve bunlara ilişkin yasama belgeleri okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Konuya açıklık getirebilmek için, haşhaş ekilecek yerlerin sınırlandırılmasını ve haşhaş ekimi kontrolünü gerektiren nedenlerin, haşhaş ekilecek yerlerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesinde, Anayasa'ya aykırı bir durum bulunup bulunmadığının, itiraz konusu yasa kurallarının Anayasa'nın Başlangıç kısmanda yer alan «Toplumun ve ferdin huzur ve refahım gerçekleştirmek» amacına ters düşüp düşmediğinin, Anayasa'nın 12. maddesindeki eşitlik ilkesinin niteliğinin ve 3491 sayılı Yasa'nın değişik 27. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki suçlar hakkında saptanmış olan cezaların miktarları dolayısıyle mahkemece öne sürüldüğü gibi Anayasa'nın eşitlik ükesinin zedelenmiş olup olmadığının incelenmesi gerekmiştir. A Haşhaş ekilecek yerlerin sorunları: smırlandınlması ve haşhaş ekiminin kontrolü Bilindiği gibi morfin, eroin, kodein gibi insanların sağlığı bakımından zararlı ve batta tehlikeli olan uyuşturucu maddeler ve zehirler, haşhaş kapsüllerinin çizilmesi suretiyle afyon sütünden elde edilmektedir. Tarih boyunca insanların; sıkıntılarım unutmak, monoton yaşantılarını kısa bir zaman için olsa bile canlandırmak, hoş hayallerle oyalandırmak, neşelendirmek, heyecan hissini tahrik etmek için afyon kullanmaya başladıkları anlaşılmaktadır. Buna karşılık afyon ve çeşitlerinin bu yolda kullanılmasının, insanlarda ve toplumlarda büyük yıkıntıya neden olduğu da bilimsel olarak kesinlikle saptanmıştır. İnsanlarda ve toplumlardaki bu kadar büyük yıkıntılarını dikkate alan devletler afyon ekimini sınırlamak, üretimini devlet kontrol,ü altında tutmak, uyuşturucu madde alışkanlığının önüne geçmek için ciddi önlemler alma zorunluğunu duymuşlardır. Örneğin; 23/1/1912 Lahey, 11/2/1925, 13/7/1931, 26/6/1936 Cenevre ve 22/11/1971 Bankok anlaşmaları bu amaçlarla yapılmış ve Türkiye de bu andlaşmalara 2108 ve 3189 sayılı Kanunlarla katılmıştır. Yine aynı amaçla 30/3/1961 tarihinde Nev/york'da imzalanan «uyuşturucu maddelere dair Tek sözleşmesi» ne bugüne kadar 80 ülke katılmıştır. Tek sözleşmesinde; hekimlikte kullanılan afyon üretiminin Dünya ihtiyacına uydurulması, üretilen afyon kaçakçılığının önüne geçilmesi, imal, tüketim, ihraç ve ithalinin bütün ülkelerde belli ölçülerde smırlandınlması öngörülmüştür. Bu andlaşmanın 22 ve 23. maddelerinde; halk sağlığının korunması amacıyle haşhaş ekiminin yasaklanması, afyon ekimine müsaade eden devletin bu sözleşmede belirlenen görevleri yapmak üzere bir veya daha fazla örgüt kurmaları, haşhaş ekilecek araziyi sınırlamaları, yalnız bu örgütün ruhsatnamesini taşıyanların haşhaş ekebilmeleri, her ruhsatrnanade ekimi yapılacağı arazinin yüzölçümünün belirlenmesi, her haşhaş ekicisinin ürettiği afyonun tümünün yalnız bu örgüte teslim etmekle yükümlü olması ve afyon stokları yapmağa ancak bu örgütün yetküi bulunması öngörülmüş ve 14. maddesinde de bu kurallara uymayan devletlere karşı yapılacak işlemler belirtilmiştir. Türkiye Devleti de bu sözleşmeye 812 sayılı Yasa ile katılmıştır. Öteyandan Anayasanın 49. maddesinde; Devletin, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini sağlamakla ödevli kılındığıda, bilinen bir gerçektir. Anayasada yazılı temel hak ve hürriyetlerinde, genel sağlığın korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği de yine Anayasanın 11. maddesinde açıklanmıştır. Kişilerin ve toplumun sağlığı bakımından bu kadar zararlı ve hatta tehlikeli olan ham afyonun ekiminin sınırlanmasını ve üretiminin Devlet kontrolü altında tutulmasını öngören 3491 sayılı Yasanın itiraz konusu hükümlerinin Türkiye Devletinin de Yargı Bölümü Sayfa : III - 101

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: katıldığı sözü. eduen Milletlerarası sözleşmelere ve Anayasanın 49. ve 11. maddeleri bükümlerine uygun düştüğü kuşkusuzdur. B Haşhaş ekilecek yerlerin Bakanlar Kurulunca beurlenmesinde ve sınırlandm İmasında Anayasaya aykırı bir durum bulunup bulunmadığı sorunu: 3491 sayılı Yasanın itiraz konusu değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci fıkrası, «haşhaş ekilecek ve ham afyon üretilecek yerlerin her yıl tarımsal ve ekonomik gereklere, ihracaat imkânlanna ve stok durumuna göre Sanayi, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının birlikte önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanacağı, bu husustaki kararnamenin o yılın engeç 1 Temmuz tarihine kadar Resmi Gazete ile ilan olunacağı, bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınmamış olması halinde önceki kararname hükürnlerirun uygulanacağı» hükmünü kapsamakta, bu bendin ikinci fıkrasında da «Ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamaların en az bir yıl önce ilân edileceği, bu bölgelerde yalnız ham afyon üretimi için izin verileceği» yazılı bulunmaktadır. Bilindiği gibi afyon hekimlikte kullanılan bir bölüm ilaçların ham maddesini oluşturmaktadır. Ancak; Dünyada kullanılan miktar ve ham afyona duyulan gereksinme belli ve sınırlı olduğundan gereksinmeden fazla üretilmesi ihracaat olanağım zorlaştırmakta ve hatta bazan da bu olanak büsbütün ortadan kalkmaktadır. Bundan başka, kaliteli ve morfin oram yüksek ve bu nedenle Dünya piyasasında aranılır türden afyon elde edilmesi de, haşhaş ekilecek toprağın yapısına, verimine ve o bölgenin İklim koşullarına bağlıdır. Bu hususları gözönünde bulunduran yasa koyucu, Türkiye'de üretilecek afyonun Dünya piyasasında rekabetini üstün tutmak, satış ve ihraç olanaklarını artırabilmek ve kaçağı etkin biçimde denetleme önlemlerini alabilmek içki haşhaşın gelişigüzel heryerde değil, ancak belli bölgelerde üretilmes'ni sağlamak üzere bir önçalışmayı gerekli görmüş, bu nedenle de Sanayi, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının bu bakımlardan yapacakları incelemeler ve araştırmalar sonucuna göre haşhaş ekilecek yerlerin saptanmasını ve ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamaların belirlenmesini Bakanlar Kuruluna bırakmıştır. Burada.yasama organının doğrudan doğruya kullanması gereken yetkileri yürütme organına devretmiş olup ohnadığınuı, diğer bir deyimle ortada Anayasanın 5. maddesine aykırı bir durum bulunup bulunmadığmm tartışılması gerekmiştir. Anayasa yasama yetkisini, yürütme görevini ve yargı yetkisini ayrı ayrı organlara vermekle kuvvetler ayrılığı esasım kabul etmiştir. Anayasanın 5. maddesine göre, yasama organının kanun yapma yetkisini başka ellere ıbırakamıyacağı kuşkusuzdur. Yasama organı, kanun yaparken bütün olasılıkları gözönünde bulundurarak ayrıntılara ilişkin hükümleri de saptamak yetkisini haiz ise de, zamanın gereklerine göre sık sık değişik önlemler alınmasına ve alınan önlemlerin kaldırılmasına veya değiştirilmesine gerek görülen hallerde yasama organının yapısı ve ağır işleyişi bakımından bu gibi gün lük olayları hemen inceliyerek zamanında gerekli önlemleri almasının güçlüğü de ortadadır. Bu nedenle yasa koyucunun, temel hükümleri saptadıktan sonra uzmanlık ve yönetim tekniğine İlişen hususların düzenlenmesi için hükümete yetki vermesi, yasama yetkisinin devri niteliğinde değildir. Bu barımdan Anayasanın 5. maddesine aykırı bir durumdan söz edilemez. C İtiraz konusu hükümle cezalandırma yetkisinin siyasi iktidarın eline bırakılmış olup olmadığı sorunu: Anayasanın 33. maddesinde «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» ilkesi yeralmıştır. Bu İlkenin esası yasa tarafından suçun, diğer deyimle ne gibi eylemlerin ya saklandığının şüpheye yer verilmeyecek biçimde belirlenmesinden ve buna göre cezanın yasa İle saptanmış olmasından ibarettir. Kişinin yasak eylemleri ve bunların cezalarım önceden bilmesi elbette gerekir. Bu hal kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. Bu Yargı Bölümü Sayfa: III - 102

11 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 ilkeye göre 3491 sayılı yasanın 27. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci fıkralarında, Bakanlar Kurulunca tesbit ve ilan edilen ekim bölgeleri içinde izin belgesi almadan veya belgede gösterilen alandan fazla yere haşhaş ekmek ve ekim bölgeleri dışında bırakılan yerlerde haşhaş ekimi yapmak suç sayılarak ceza yaptırımı içine alınmıştır. Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararı Resmi Gazetede yayımlanıp ilân edileceğinden ilgililerin bundan haberdar olamıyacakları da öne sürülemez. Görülüyorki; yasada suçun ne olduğu ve cezası açıkça belirtilmiş, kişiler de ya sayı ve uyulmadığı takdirde cezasının ne olduğunu önceden bilmiş olduklarından mahkeme gerekçesinde ileri sürüldüğü gibi cezalandırma yetkisinin siyasal iktidarın tercin ve takdirine bırakılmış olduğu savı da yerinde bulunmamıştır. ç İtiraz konusu hükümlerin Anayasanın Başlangıç kısmında yeralan «ferdin ve toplumun huzur ve refahım gerçekleştirmek» amacına ters düşüp düşmediği sorunu : Mahkeme gerekçesinde; «Toplumun iktisaden değişmesi ve kalkınmasında ve pekçok zorunlu ihtiyaçların giderilmesinde önemli katkısı bulunan haşhaş ekiminin yürütme organının takdirine bırakılması ve yürütme organının da (çoğu kez siyasî tercih ve endişelerle) ekim bölgelerini tayin eylemesi ve bu durumun da Anayasamızın Başlangıç kısmındaki (... ferdin ve toplumun huzur ve refahım gerçekleştirmeyi) hedef alan devlete yüklenen görevle çelişki teşkil etmektedir.» denildiği görülmüştür. Gerçi kişinin ve toplumun huzur ve refahını sağlamak Anayasaya göre devlet:n başta gelen ödevîerindendir. Ancak; haşhaş ekicileri açısından bu huzur ve refahın sağlanmasının yurtta isteyenin istediği yerde ve istediği kadar haşhaş ekip yetiştirmesine bağlı olduğu yolundaki bir görüşü savunmak şöyle dursun, bunu düşünmek bile Anayasanın temel ilkeleriyle bağdaştınlamaz. Yukarıda da değinildiği gibi ferdin ve toplumun sağlığını ciddi surette tehdit eden ve sosyal çöküntülere yolaçan kimi zehirli maddeler ham afyondan elde edilmektedir. Türkiyenin de katıldığı yukarıda işaret olunan milletlerarası birçok andlaşmalar, uyuşturucu maddeler kaçakçılığım önlemey', afyon ekimini ve üretimini yasaklamayı veya sınırlayıp denetim altına almayı öngörmüştür. Bu sınırlamaların, haşhaş ekicisinin ekonomik durumuna olumsuz etki yapacağı düşünülse bile, yukarıda açıklanan kamu yaran ve genel sağlığın korunması amacına dayanan nedenler karşısında, kanım koyucusunun öngördüğü sınırlamaların Anayasanın 11. maddesindeki ilkeye ters düştüğü savunulamaz. D İtiraz konusu hükümlerin Anayasanın 12. maddesinde yazılı eşitlik ilke sine aykırı düşüp düşmediği sorunu: Mahkemenin gerekçeli kararında : «Yürütmenin, yasanın 18/A -1 ve 2 ile 27. maddesinin tatbik alanını dilediği gibi genişletip daraltmak veya değiştirmek olanağına sah'ptir. Bu da aynı coğrafi bölge (İl, İlçe veya Köy) dahilindeki bir kısım kişilere hak ve bir kısım kişilere de ceza veren ve bunun ayarlanmasının da yürütme yeıkisöıe (ve bilhassa takdirine) bırakan yasa hükmü o coğrafi bölgede yaşayan kişiler yönünden eşitsizlik yaratmaktadır. Bu hah mahkememiz Anayasanın 12. maddesinde belirtdiğı eşitlik ilkesine aykın bulmaktadır 27. maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki fiillerin ortak yanı kaçak haşhaş ekmek veya trram afyon üretmektir. Birinci fıkra tatbik olunacaklar, ekim izni verildiği halde kaçak ekmişlerdir. Kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmekle kötü niyetlerini göstermişlerdir ikinci fıkra tatbik olunacakların kötü niyetleri ile birinci fıkra tatfbik edileceklerin kötü niyetleri arasında bir fark yoktur. Her iki kişinin niyet ve hareketi arasında fark olmadığı halde ken dilerine takdir olunacak cezalar nisbet ve miktar bakımından çok farklıdır. İddia makamı bu durumu Anayasanın eşitlik ilkesine aykın bulmuş ve mahkememiz de belirti len nedenlerle ciddi bularak aşağıdaki karan vermiştir.» sözlerinin de yeraldıgı go rülmüştür. Yargı Bölümü Sayfa: III- 103

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: Anayasanın 12. maddesinde; «Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» denilmektedir. Görülüyorki; bu maddede eylemli eşitlik değil, hukuksal eşitlik söz-konusu edilmektedir. Bu maddeye göre, yurttaşlara, yasa karşısında dillerine, mezheplerine, siyasi düşüncelerine, felsefi inanç ve kanaatlerine göre değişik işlem yapılamıyacaktır sayılı Yasanın itiraz konusu değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikine' fıkraları ile 27. maddesinin ikinci fıkrası hükümleri, herkes hakkında dil, ırk, cinsiyet din ve mezhep, felsefî inanç ve siyasî düşünce ayırımı yapılmaksızın uygulanacaktır Böyle olunca; itiraz konusu yasa hükümlerinde Anayasanın 12. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı bir durum sözkonusu olamaz. Şu hususu da eklemek gerekirki: 3491 sayılı Yasanın değişik 27. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı eylemler, mahkeme gerekçesinde önesürüldüğü gibi aynı nitelikte değildir ve bu nedenle de bu eylemlere yasada farklı cezalar saptanmıştır. Yasaya göre, haşhaş ekimi yapılacak bölgeler her yıl tespit ve ilân edilecek, bu bölgelerde haşhaş ekmek ve afyon yetiştirmek isteyenlerin de ayrıca izin belgesi alm. lan gerekecektir. Belirlenmiş olan ekim bölgeleri dışında İse haşhaş ekimi kesin olarak yasaklar, mistir. 27. maddenin ikinci fıkrasında bu ikinci eylem yani yasak yerlerde haşhaş ekilmesi, birinci fıkrada ise ekim bölgeleri içinde ve fakat izinsiz haşhaş ekilmesi yasaklanıp ceza yaptırımına bağlanmıştır. Bu iki tür suçun nitelikleri ve ağırlık dereceleri arasındaki fark açıktır. Bu nedenle birinciye göre daha ağır bir nitelik taşıyan ikinci suça daha fazla ceza saptanmış olması ceza hukuku ilkelerine uygun düşer. Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü itirazın reddine karar verilmesi gerekir. V. SONUÇ: 24/6/1938 günlü, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 günlü, 1470 sayılı Yasayla değişik 18. maddesinin (A) bendifrn birincifıkrasiyle, aynı Kanunun yine 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasının haşhaş ekimi ile ilgili kuralları açısından Anayasaya aykırı bulunmadığına, itirazın bu nedenle reddine, 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Kâni Vrana Başkanvekili Şevket Müftügil Ahmet Akar Ahmet Koçak Halit Zarbun Ziya önel Abdullah Üner Fahrettin Utuç Muhittin Gürün Lûtfi Ömerbaş Ahmet Erdoğdu Ahmet Salih Cebi Adil Esmer Nihat O. Akçakayalıoğlu Ahmet H. Boyacıoğlu Esas Sayısı : 1977/2 Karar Sayısı: 1977/21 Karar Günü : 5/4/1977 İtiraz yoluna başvuran mahkeme: Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesi. İtirazın konusu : 24/6/1938 günlü, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka umunun 18/8/1971 günlü ve 1470 sayılı Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendi tün birinci ve ikinci fıkraları ile aym kanunun yine 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasının iptali istenmiştir. Yargı Bölümü Sayfa : III - 104

13 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 I. OLAY : Ekim bölgesi dışında haşhaş ekmekten sanık hakkında 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci lıkı ası uyarınca cezalandırılması istemiyle Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır, Duruşma sırasında Cumhuriyet Savcısı, 3491 sayılı Yasa'nın sözü edilen kuralının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı düştüğünü öne sürmüş, mahkemece bu itiraz ciddi görülmekle beraber ayrıca bu yasanın değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci fıkraları da kendiliğinden Anayasaya aykırı görülerek bu hükümlerin tümünün iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ: Mahkemenin gerekçesi şöyledir:.5491 sayılı Yasanın 18/A-l. maddesi (haşhaş ekilecek ve ham afyon üretilecek yerler, her yıl tarımsal ve ekonomik gereklere, ihracaat imkânlarına ve stok ürününe göre Sanayi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu husustaki kararname o yılın en geç 1 Temmuz ta rihine kadar Resmî Gazete ile ilân olunur. Bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınmamış olması halinde önceki kararname hükümleri uygulanır.) denmektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere haşhaş ekimi yapılacak yerler, siyasi hüviyeti ağır olan yürütme taralından tespit edilmektedir. Bu hükmün sonucu olarak, aynı Yasanın 27. maddesinden istifade edecekler veya aynı madde ile cezalandırılacaklar siyasi iktidarın tespiti (tercihi) durumuna göre belirlenecektir Bu durumda toplumun cezalandırılma yetkisinin (daha doğrusu hakkının) coğrafi sının siyasi iktidarlar (yürütme) tarafından istendiği şekilde çizilmiş olmaktadır. Aynı Yasanın 18/A-2. maddesinde (ekim bölgesinde yapılacak kısıtlamaların, en az 1 yıl önce ilânı zorunludur. Bu bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için izin verilir) denmektedir. Buradan da, ekim bölgesini azaltıp çoğaltmak yetkisinin (yürütmede olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yürütme ekim bölgelerini çoğu zaman siyasi görüş ve endişelerin tesiri altında değiştirmek, daraltıp genişletmek olanağını elinde bulundurmaktadır. O kadar ki; bir önceki ekim devresinde ekim yapma izni verilmiş bir coğrafi bölgede (İl, ilçe veya köy) daha sonraki devrede bunun tamamen tersinin yapılması yani ekim izini verilmemesi yürütmenin tamamiyle takdirine kalmaktadır. Bir önceki ekim devresinde yürütmece izin verilen bir bölgede yaşayan kişi için ekim yapmak yasal bir hak olduğu halde, ekim izni verilmeyen devrede kendisi için bu yasa hükmüne uymak bir zorunluluk olmakta ve uymadığında da suç işlemiş sayılmakta ve cezalandırılmaktadır. B u durumda, çoğu kez, birbirine sınır komşusu olan iki ilden birinde yerleşik şahıslar için bu yasa hükmü hak olduğu halde, diğer ilde yaşayan şahıslar için suç sayılma durumu yürütmenin takdirine bırakılmaktadır. Hatta bu durum aynı il dahilindeki ilçe veya aynı ilçe dahilindeki ayn ayn köyler için de olanak dahilindedir. Açıkça görüldüğü üzere: a) Yürütme, 3491 sayılı Yasanın 18/A-l ve 2 ile aynı yasanın 27. maddesinin tatbik alanım dilediği gibi genişletip daraltmak veya değiştirmek olanağına sahiptir. Bu durumu mahkememiz Anayasanın genel esprisine ve ruhuna aykırı bulmaktadır. b) Aynı coğrafi bölge (il, ilçe veya köy) dahilindeki bir kısım kişilere hak bir kısım kişilere de ceza ve bunun ayarlanmasının da yürütmenin yetkisine (ve Yargı Bölümü Sayfa:

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: bilhassa takdirine) bırakan yasa hükmü, o coğrafi bölgede yaşayan kişiler yönün den eşitsizlik yaratmaktadır. Bu hali mahkememiz Anayasanın 12. maddesinde belirttiği eşitlik ilkesine aykırı bulmaktadır. c) Ayrıca, toplumun iktisaden değişmesi ve kalkınmasında ve pek çok zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli katkısı bulunan haşhaş ekiminin, yürütmenin takdirine bıraküması yürütmenin de (çoğu kez siyasi tercih ve endişelerle ekim bölgelerini tayin eylemesi, bu durumu da Anayasamızın Başlangıç kısmındaki ( ferdin ve toplumun huzur ve refahım gerçekleştirmeyi) hedef alan Devlete yüklenen görevle çelişki teşkil etmektedir. Bu nedenle Mahkememiz, bu bakımdan da 3491 sayılı Yasanın 18/A-l ve 2. maddelerine Anayasanın ruh ve esprisine aykın bulmaktadır saydı Yasanın 27/A-l. maddesi (haşhaş ekim bölgeleri içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tespit edilen alanlardan fazla yere yahut gösterdiği yellerden başka yerlere haşhaş ekenlerle bu yerlerde ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis ve 1000 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası hukmolunur.) demektedir. Madde hükümlerinden anlaşılacağı gibi ekim izni verilen bölgelerde ekim izni almadan ekim yapanlarla izin aldığı alandan fazla ekim yapan veya ekim ya pacaemı gösterdiği yerden başka yere ekim yapanlara ve ham afyon üretenlere ta vin olunacak ceza gösterilmektedir. 27/A-2. maddesi ise, (ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla ham afyon üretenler hakkında 2 seneden 5 seneye kadar hapis ve 2000 liradan li raya kadar ağır para cezası hükmolunur) demektedir. Bu fıkrada da ekim bölgesi dışında kaçak haşhaş ekimi yapıp ham afyon üretenler hakkında tayin olunacak cezalar düzenlenmektedir. 27/A - hükmü ekim izin bölgesine girdiği halde yaui yasa kendisine ekim ayncalığı bahşettiği halde kaçak ekim yapan veya ham afyon üreten kişi, yasal sınırları aşarak kötü niyetini göstermiştir. B u durumda kendisine verilecek hapis cefası 6 ay ile 3 yıl arasında, verilecek ağır para cezası da 1000 lira ile 5000 lira arasındadır. Yani fiil kaçak haşhaş ekimi veya afyon üretimi olduğu halde tayin olunacak cezalar bunlardır. 27/A-2 hükmü ise, ekim bölgesi dışında kalanlara tavın olunacak hapis ve ağır para cezasıdır ki hapis cezası iki yıldan beş yıla kadar, ağır p^ra cezası da 2000 liradan liraya kadardır. Burada da suçlunun fili kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmektir. Birinci fıkrada ekim bölgesinde kaçak ekim yapan veya ham afyon üretene (zaten ekim izni verilmekle) tanınan ayrıcalık fiili, ekim izni verilen bölgede bu iznin kötü niyetini göstererek aşmak suretiyle göstermiş bulunmasına rağmen, kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmek olduğu halde daha az ceza tayin edilmekle ikinci kez ayrıcalıklandırılmış duruma gelmektedir. Her iki fıkradaki suçlunun fiillerinde ortak yan, kaçak haşhaş ekmek veya. ham afyon üretmektir. Birinci fıkra tatbik olunacaklar, ekim izni verildiği halde kaçak ekmişlerdir. Kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmekle kötü niyetlerini göstermişlerdir. ikinci fıkra tatbik edileceklerin kötü niyetleri ile birinci fıkra tatbik edileceklerin kötü niyetleri arasında bir fark yoktur. Her iki kişinin niyet ve hareketi arasında fark olmadığı halde kendilerine tatbik olunacak cezalar nis pet ve miktar bakımından çok farklıdır. îddia makamı bu durumu Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulmuş ve mahkememiz de belirtilen nedenlerle ciddi bularak aşağıdaki karan vermiştir. Yargı Bölümü Sayfa : III 106

15 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Hüküm : Düzenleme yasanın, tatbik yürütmenin olduğundan bir Yasanın tatbik sahasının yürütmeye kendi tercihine göre düzenleme yetkisi veren 3491 sayılı Yasanın 18/A-l, 2 maddelerinin. Anayasanın genel esprisi ve ruhuna ters düşmesi ve mevdana getirdiği sonuçlar yönünden eşitlik ilkesinin zedelenmesi bakımından Anayasaya aykırı olduğu, "i asaların hükümlerine aykın hareket ederek suç işlemiş olanlar ayrı ayrı cezalar tatbik olunarak, Anayasa'nm eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia makamınca ileri sürülen aynı Yasanın 27/A-2 maddesinin Anayasa'ya aykırılığı hususunda mahkememizce, ileri sürülen iddia ciddi görülmüş olduğundan bu konuda bir karar verilmek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine şevkine karar verildi.» III. YASA HÜKÜMLERİ: sayılı Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 gün ve 1470 sayılı Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdadır : Madde 18 A) Haşhaş ekilecek ve ham afyon üretilecek yerler, her yıl tarımsal ve ekonomik gereklere, ihracaat imkanlarına ve stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Bu husustaki kararname o yılın en geç 1 Temmuz tarihine kadar Resmi Gazete ile ilân olunur. Bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınmamış olması halinde önceki kararname hükümleri uygulanır. Ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamaların en az 1 yıl önce ilânı zorunludur. Bu bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için izin verilir. 2 Aynı Yasanın değişik 27. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci fıkraları şöyledir: «Haşhaş ekim bölgeleri içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tesbit edilen alandan fazla yere, yahut gösterdiği yerlerden başka yerlere haşhaş ekenlerle bu yerlerden ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis ve liradan, liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla ham afyon üretenler hakkında 2 seneden 5 seneye kadar hapis ve liradan liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.» 3 Dayanılan Anayasa kuralı : Anayasanın Başlangıç bölümü şöyledir: Başlangıç : Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan; Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti; Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve Ülküler etrafında toplayan ve millerimizi, dünya milletleri ailesinin esit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; * Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesinin, Millî Mücadele ruhunun millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak; insan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak için; Yargı Bölümü Sayfa : III - 107

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1971 Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasa'yı kabul ve ilân ve Onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet eder.» Anayasa'nın 12. maddesi aşağıdadır: Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 4 İlgili Yasa kuralı: Anayasa'nın 49. maddesinin birinci fıkrası şöyledir: felsefi inanç, din ve «Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.» IV İLK İNCELEME : Anayasa Mahkemesi, 1/2/1977 gününde, Kâni Vrana, Şevket Müftügil, Ahmet Akar, Haht Zarbun, Ziya önel, Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu. Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lûtfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Hasan Gürsel, Ahmet Salih Cebi, Nihat 0. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalarıyla İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur: Sanık hakkında ekim bölgesi dışında haşhaş ekimi yapmak suçundan kamu davası açılmıştır. İptali istenen 27. maddenin ikinci fıkrasının, ancak bu açıdan davada uygulama olanağı vardır. Oysa bu fıkrada hem ekim bölgesi dışında haşhaş ekimi yapanlar hem de ham afyon üretenler söz konusu edilmiştir. Kamu davasında sanığın cezalandırılmasına ilişkin hüküm, fıkranın yalnız ekim bölgesi dışında haşhaş ekilmesi bölümü olduğuna göre, Anayasa'ya uygunluk denetiminin de ancak bu bölüm ile sınırlı olarak yapılması gerekmektedir. Böylece yapılan ilk inceleme sonunda: «Dosyanın eksiği olmadığından işin esasının; 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 günlü, 1470 sayılı Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci fıkrası ile aynı kanunun yine 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasının haşhaş ekimi ile ilgili kuralları açısından sınırlı olarak incelenmesine» oybirliğiyle karar verilmiştir. V. ESASIN İNCELENMESİ : işin esasına ilişkin rapor, Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesinin başvurma karan, iptali istenen yasa kuralları, ilgili Anayasa hükümleri ve bunlara ilişkin yasama belgeleri okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü. 24/6/1938 günlü, 3491 sayılı Toprak Mahsüllen Ofisi Kanununun 18/8/1971 günlü, 1470 sayılı yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasının Haşhaş ekimi ile ilgili kuralları, Anayasa Mahkemesince başka bir dava dolayısiyle Anayasa'ya uygunluk denetiminden geçirilmiş ve bu kuralların Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu konudaki ayrıntılı gerekçeler 5/4/1977 günlü, Esas ; 1977/1, Karar : 1977/20 sayılı kararda belirtilmiş olduğundan burada yinelen, meşine gerek görülmemiştir. Bu dava bakımından da geçerli olan aynı nedenlerle istemin reddine karar verilmelidir. VI. SONUÇ: 24/6/1938 günlü, 3491 sayılı Toprak Mahsûlleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 günlü, 1470 sayılı Yasayla değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci fıkrasıyle, Yargı Bölümü Sayfa : III - 108

17 S Aralık im Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 aynı kanunun yine 1470 sayılı yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasının, Haşhaş ekimi ile ilgili kuralları açısından Anayasa'ya aykırı bulunmadığına, tirazın bu nedenle reddine, 5/4/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Başkanvekili üye Kani Vrana Şevket Müftügil Ahmet Akar Halit Zarbun Ziya Önel Muhittin Gürün Adil Esmer Abdullah Üner Lûtfi Ömerbaş Nihat O. Akçakayaltoğlu Ahmet Koçak Ahmet Erdoğdu Fahrettin Uluç Ahmet Salih Cebi Ahmet H, Boyacıoğlu Esas Sayısı : 1977/7 Karar Sayısı : 1977/22 Karar Günü : 5/4/1977 İtiraz yoluna başvuran Mahkeme : Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesi İtirazın konusu : 24/6/1938 günlü, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 günlü ve 1470 sayılı Yasa ile degiş'k 18. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci fıkralan ile aynı Kanunun yine 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasının iptali istenmiştir. I. OLAY: Ekim bölgesi dışında haşhaş ekmekten sanık hakkında 3491 sayılı Toprak Malısülleri Ofisi Kanununun 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası uyarınca cezalandırılması istemiyle Hekimhan Asliye Ceza Mahkemt sinde kamu davası açılmıştır. Duruşma sırasında Cumhuriyet Savcısı, 3491 sayılı Yasanın sözü edilen kuralının Anayasanın eşitlik ilkesine aykın düştüğünü öne sürmüş, mahkemece bu itiraz ciddi görülmekle beraber ayrıca bu yasanın değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci fıkraları da kendiliğinden Anayasaya aykırı görülerek bu hükümlerin tümünün iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmiştir. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ Mahkemenin gerekçesi şöyledir: «3491 sayılı Yasanın 18/A - 1. maddesi (Haşhaş ekilecek ve ham afyon üreti lecek yerler, her yıl tarımsal ve ekonomik gereklere, ihracaat imkânlarına ve stok ürününe göre Sanayi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Bu husustaki kararname o yılın en geç 1 Temmuz tarihine kadar Resmî Gazete ile ilân olunur. Bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınmamış olması halinde önceki kararname hükümleri uygulanır) denmektedir Madde metninden de anlaşılacağı üzere haşhaş ek'mi yapılacak yerler, siyasî hüviyeti ağır olan yürütme tarafından tesbit edilmektedir. Bu hükmün sonucu olarak, aynı Yasanın 27. maddesinden istifade edecekler veya aynı madde ile cezalandırılacaklar siyasî iktidarın tesblti (tercihi) durumuna göre belirlenecektir. Bu durumda toplumun cezalandırılma yetkisinin (daha doğrusu hakkının) coğrafi sının siyasi iktidarlar (yürütme) tarafından istendiği şekilde çizilmiş olmaktadır. Yargı Bölümü Sayfa III : 109

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: Aynı Yasarım 18/A - 2. maddesinde (Ekim bölgesinde yapılacak kısıtlamaların, en az 1 yıl önce ilam zorunludur. Bu bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için izm verilir) denmektedir. Buradan da, ekim bölgesini azaltıp çoğaltmak yetkisinin yürütmede olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yürütme ekim bölgelerini çoğu zaman siyasi görüş ve endişelerin tesiri altında değiştirmek, daraltıp genişletmek olanağım elinde bulundurmaktadır. O kadar ki; bir önceki ekim devresinde ekim yapma izni verilmiş bir coğrafi bölgede (İl, Üçe veya köy) daha sonraki devrede bunun tamamen tersinin yapılması yani ekim izni verilmemesi yürütmenin tamamiyle takdirine kalmaktadır. Bir önceki ekim devresinde yürütmece izin verilen bir bölgede yaşayan kişi için ekim yapmak yasal bir hak olduğu halde, ekim izni verilmeyen devrede kendisi İçin bu yasa hükmüne uymak bir zorunluluk olmakta ve uymadığında da suç İşlemiş sayılmakta ve cezalandırmaktadır. Bu durumda, çoğu kez, birbirine sınır komşusu olan iki ilden birinde yerleşik şahıslar için bu yasa hükmü hak olduğu halde, diğer ilde yaşayan şahıslar için suç sayılma durumu yürütmenin takdirine bırakılmaktadır. Hatta bu durum, aynı il dahilindeki ilçe veya aynı ilçe dahilindeki ayrı ayrı köyler için de olanak dahilindedir. Açıkça görüldüğü üzere: a) Yürütme, 3491 sayılı Yasanın 18/A - 1 ve 2 ile aynı Yasarım 27. maddesinin tatbik alanını dilediği gibi genişletip daraltmak veya değiştirmek olanağına sahiptir. Bu durumu Mahkememiz Anayasa'nı genel esprisine ve ruhuna aykırı bulmaktadır. b) Aynı coğrafi bölge (İl, üçe veya köy) dahilindeki bir kısım kişilere hak, bir kısım kişilere de ceza ve bunun ayarlarım asının da yürütmenin yetkisine (ve bilhassa takdirine) bırakan yasa hükmü, o coğrafî bölgede yaşayan kişiler yönünden eşitsizlik yaratmaktadır. Bu hali mahkememiz Anayasanın 12. maddesinde belirttiği eşitlik İlkesine aykırı bulmaktadır. c) Ayrıca, toplumun iktisaden değişmesi ve kalkınmasında ve pek çok zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli katkısı bulunan haşhaş ekiminin, yürütmenin takdirine bırakılması yürütmenin de (çoğu kez siyasî tercih ve endişelerle ekim böl gelerini tayin eylemesi, bu durumu da Anayasamızın Başlangıç kısmındaki ( ferdin ve toplumun huzur ve refahım gerçekleştirmeyi) hedef alan Devlete yüklener. görevle çelişki teşkil etmektedir. Bu nedenle Mahkememiz, bu bakımdan da 3491 sayılı Yasanın 18/A -1 ve 2. maddelerine Anayasanın ruh ve esprisine aykırı bulmaktadır sayılı Yasanın 27/A-l. maddesi (Haşhaş ekim bölgeleri içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tespit edilen alanlardan fazla yere yahut gösterdiği yerlerden başka yerlere haşhaş ekenlerle bu yerlerde ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis ve 1000 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.) demektedir. Madde hükümlerinden anlaşılacağı gibi ekim izni verilen bölgelerde ekim izni almadan ekim yapanlarla izin aldığı alandan fazla ekim yapan veya ekim yapacağını gösterdiği yerden başka yere ekim yapanlara ve ham afyon üretenlere tayin olu nacak ceza gösterilmektedir. 27/A-2. maddesi ise, (Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla ham afyon üretenler hakkında 2 seneden 5 seneye kadar hapis ve 2000 liradan liraya kadar ağır para cezası hükmolunur) demektedir. Bu fıkrada da ekim bölgesi dışında kaçak haşhaş ekimi yapıp ham afyon üretenler hakkında tayin olunacak cezalar düzenlenmektedir. 27/A - 1 hükmü ekim izin bölgesine girdiği halde yanı yasa kendisine ekim ayrıcalığı bahsettiği halde kaçak ekim yapan veya ham afyon üreten kişi, yasal sınır- Yargı Bölümü Sayfa III - 110

19 S Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 lan aşarak kötü niyetim göstermiştir. Bu durumda kendisine verilecek hapis cezası 6 ay ile 3 yıl arasında, verilecek ağır para cezası da lira İle Ura arasındadır. Yani ful kaçak haşhaş ekimi veya afyon üretimi olduğu halde tayla olunacak cezalar bunlardır. 27/A - 2 hükmü ise, ekim bölgesi dışında kalanlara tayin olunacak hapis ve ağır para cezasıdır ki, hapis cezası iki yıldan beş yıla kadar, ağır para cezası da 2000 lira dan liraya kadardır. Burada da suçlunun fiili kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmektir. Birinci fıkrada ekim bölgesinde kaçak ekim yapan veya nam afyon üretene (zaten ekim izni verilmekle) tanınan ayrıcalık fiilî, ekim izni verilen 'bölgede bu iznin kötü niyetini göstererek aşmak suretiyle göstermiş bulunmasına rağmen, kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmek olduğu halde daha az ceza tayin edihnekie ikinci kez ayrıcalıklandırılmış duruma gelmektedir. Her iki fıkradaki suçlunun fiillerinde ortak yan, kaçak haşhaş ekmek veya ham afyon üretmektir. Birinci fıkra tatbik olunacaklar, ekim izni verildiği halde kaçak ekmişlerdir. Kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmekle kötü niyetlerini göstermişlerdir. İkinci fıkra tatbik edileceklerin kötü niyetleri İle birinci fıkra tatbik edileceklerin kötü niyetleri arasında bir fark yoktur. Her iki kişinin niyet ve hareketi arasında fark olmadığı halde kendilerine tatbik olunacak cezalar tnsbet ve miktar bakımından çok farklıdır. İddia makamı bu durumu Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulmuş ve mahkememiz de belirtilen nedenlerle ciddi bularak aşağıdaki karan ver mistir. Hüküm: Düzenleme yasanın, tatbik yürütmenin olduğundan bir Yasamn tatbik sahasının yürütmeye kendi tercihine göre düzenleme yetkisi veren 3491 sayılı Yasa uın 18/A - 1, 2 maddeîennin. Anayasanın genel esprisi ve ruhuna ters düşmesi ve meydana getirdiği sonuçlar yönünden eşitlik İlkesinin zedelenmesi bakımından Anayasaya aykın olduğu. Yasaların hükümlerine aykırı hareket ederek suç işlemiş olanlar ayn ayn ce zalar tatbik olunarak, Anayasanın eşitlik ilkesine aykın okluğu iddia makamınca ileı: sürülen aynı Yasanm 27/A - 2 maddesinin Anayasaya aykınlığı hususunda mahkememizce, ilen sürülen iddia ciddi görülmüş olduğundan bu konuda bir karar verilme» üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine şevkine karar verildi.» III. YASA HÜKÜMLERİ : sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 gün ve 1470 sayıb Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikkıci fıkraları aşağı dadır: Madde 18 A) Haşhaş ekilecek ve ham afyon üretilecek yerler, her yıl ta rımsal ve ekonomik gereklere, ihracat imkânlarına ve stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. Bu husustaki kararname o yılın en geç I Temmuz tarihine kadar Resmî Gazete ile ilân olunur. Bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınmamış olması halinde önceki kararname hükümleri uygulanır. Ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamaların en az 1 yıl önce ilâm sorunludur. Bu bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için izin verilir. 2 Aynı Yasanm değişik 27. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci fıkraları şöyledir: «Haşhaş ekim bölgeleri içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tespit edilen arandan fazla yere, yahut gösterdiği yerlerden başka yerlere haşhaş ekenlerle bu yerlerde ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis ve 1000 liradan 5000 liraya kadar ağır par cezası hükmolunur. Yargı Bölümü Sayfa

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla ham afyon Üretenler hakkında 2 seneden 5 seneye kadar hapis ve liradan liraya kadar ağır para ceza» hükmolunur. 3 Dayanılan Anayasa kuralı: Anayasanın Başlangıç (bölümü şöyledir: Başlangıç: «Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan; Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir ik ti dara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti; Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplıyan ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eş>t haklara sahip şerefli bir üyesi olarak millî birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesinin, Milli Mücadele ruhunun millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak; İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahım gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmak için; Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân ve Onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet eder.» Anayasanın 12. maddesi aşağıdadır: Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 4 ilgili yasa kuralı: «Anayasa'nm 49. maddesinin birinci fıkrası şöyledir: Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.» iv. ILK İNCELEME. Anayasa Mahkemesi, 1/2/1977 gününde, Kani Vrana, Şevket Müftügü, Ahmet Akar, Haht Zarbım, Ziya önel, Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lûtfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Hasan Gürsel, Ahmet Salih Cebi, Nihat O. Akçakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun katılmalarıyla İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı İlk inceleme toplantısında aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur : Sanık hakkında ekim bölgesi dışında haşhaş ekimi yapmak suçundan kamu dar vasi açılmıştır. İptali istenen 27. maddenin ikinci fıkrasının, ancak bu açıdan davada uygulama olanağı vardır. Oysa bu fıkrada hem ekim bölgesi dışında haşhaş ekimi yapanlar hem de ham afyon üretenler söz konusu edilmiştir. Kamu davasında sanığın cezalandırılmasına ilişkin hüküm, fıkranın yalnız ekim bölgesi dışında haşhaş ekilmesi bölümü olduğuna göre, Anayasaya uygunluk denetiminin de ancak bu bölüm ile sınırlı olarak yapılması gerekmektedir. Böylece yapılan İlk inceleme sonunda: «Dosyanın eksiği olmadığından işin esasının; 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 günlü, 1470 sayılı Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci fıkrası ile aynı Kanunun yine 1470 sayüı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin İkinci fıkrasının haşhaş ekimi ile ilgili kuralları açısından sınırlı ola rak incelenmesine» oybirliğiyle karar verilmiştir. Yargı Bölümü Sayfa : III - 112

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 18.07.2004/25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Danıştay Onuncu Dairesi İTİRAZIN KONUSU: 6.10.1983

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 j Yönetim * Yem itleri iğin [ Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvmnat I Cenml Müdürlüğüne i başvurulur. 23 MAYIS 1977 PAZARTESİ Sayı : 15945

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

19 Mart 2010 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Mahkemesi Başkanlığından: Karar Sayısı : Karar Günü : 23

19 Mart 2010 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Mahkemesi Başkanlığından: Karar Sayısı : Karar Günü : 23 19 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27526 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı Karar Sayısı : 2009 Karar Günü : 23 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 25.2.1954

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 11 Kasım 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 11 Kasım 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Kasım 1977 CUMA Sayı : 16110 i J YÜRÜTME

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU :

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 24 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26736 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı Karar Sayısı Karar Günü İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 1 / 13 I - OLAY

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2005/99 Karar Sayısı : 2006/8 Karar Günü : 19.1.2006 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Suruç Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 3.1.2002

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/58 Karar Sayısı : 2015/117

Esas Sayısı : 2015/58 Karar Sayısı : 2015/117 Sanıklara yüklenen suç ve bu suçun yasal unsurları, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkındaki Yasa nın 1. maddesinde düzenlenmiştir. Yasanın 2. maddesinin 1. fıkrası

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 34710080/010.01 Konu: 6552 Sayılı Kanun 08.10.2014 / 3111957 DAĞITIM 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim. BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Dernekler Dairesi Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.05.0.DDB.0.02.01.00 3441 sayılı yazısı. GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU : Dernekler Dairesi Başkanlığının İlgi yazısıyla; dernekler ile

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete Tarih-Sayısı : 26.02.2005-25739 Esas Sayısı : 2004/8 Karar Sayısı : 2004/28 Karar Günü : 3.3.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi İTİRAZIN

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

A. Yasa Hükmünün Anlamı

A. Yasa Hükmünün Anlamı A. Yasa Hükmünün Anlamı 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun un 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 08/03/2007 tarihli ve 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. Sekizinci Daire Esas No : 1994 / 6599 Karar No : 1995 / 4209 Temyiz İsteminde Bulunan :.. :.. Karşı Taraf :Türk Dişhekimleri Birliği :Av. Tezcan Çakır-Meşrutiyet Cad. 3/15 06640 / ANKARA İstemin Özeti

Detaylı