T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı itimi işim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat GENEL Mûdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1977 PAZARTESİ Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/14172 Bakanlar Kurulu Kararları Merkezi Ankara'da bulunan «Peyzaj Mimarisi Derneği» nin, Portekiz (Tapada da Aju da-lizbon) deki «Uluslararası Peyzaj Mimarları FedeTasyomı-IFLA» adlı teşekküle katılmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 25/3/1977, 12/8/1977 tarihli ve , sayılı yazıları üzerine, 1630 s a y ı l ı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesinin (c) bendine göre, Bakanlar Kurulunca 23/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKES Devlet Bakanı S. ÖZTURK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı S. A. EMRE S. SOMUNCUOĞLU A. Ş. EREK N. CEVHERİ Milli Savunma Dr. S. BİLGİÇ Bakanı İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı V. N. MF TEŞE Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Sağ. ve Sos. Yar Bakanı C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Çalışma Bakanı Dr. İ.F. CUMALIOĞLt Sanayi ve Tek. Bakanı O. ASİL TÜRK En. ve Tabii Kay. Bakanı K. İNAN Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE imar ve İskân Bakanı M. R. KVTAN Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : II - 595

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: Köyişleri ve Koop Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLI Karar Sayısı: 7/14193 İlişik listede adları ve kuruluş yerleri yazılı derneklerin karşılarında gösterilen kelimeleri unvanlarında kullanmalarına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 28/8/1977 tarihli ve 35-O4-O50/ /200207, a40/2002O9, / sayılı yazıları üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 53 üncü maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 23/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof Dr N ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TURKEŞ Devlet Bakanı S. ÖZTURK Devlet Bakanı S. A. EMRE Devlet Bakanı S SOMUNCUOGLU Devlet Bakanı A Ş EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı I S. ÇAĞLAYANGIL Maliye Bakanı V. N. MENTEŞE Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A O GUNER Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C GÖKÇEK Güm ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Çalışma Bakanı Dr. IF. CUMALIOĞLL) Sanayi ve Tek. Bakanı O. ASİLTÜRK En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve iskân Bakanı K İNAN I. C. EGE M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop T. YÜCEL Bakanı Orman Bakanı S SAVCI Gençlik ve Spor Bakanı Ö. SAKAR Kultur Bakanı A. AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T KAPANLİ 23/9/1977 Tarihli ve 7/14193 savih Kararnamenin Eki Liste Derneğin Adı Fitopatoloji Derneği Otorinolaringolojl Federasyonu Futbol Hakemleri Birlili Kulübü Derneği Nükleer Tıp Derneği Derneğin Kuruluş Yeri (Merkezi) İzmir Ankara Ankara Ankara Derneğin Adında Kullanacağı Kelime Türk Türk Türkiye Türkiye Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 596

3 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Ticaret Bakanlığından : Müşterek Kararnameler Karar Sayısı: Açık bulunan 1 inci derece kadro aylıklı ve ek göstergeli Dışticaret Genel Sekreterliğine, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü Sabahattin Beyaz'ın 657 sa yılı Kanunun değişik 68 ve 76 ncı maddeleri gereğince naklen ve terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Ticaret Bakanı yürütür. 17/11/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Ticaret Bakam S. DEMİREL Dr. A. O. GÜNER Çalışma Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 2 nci derece kadrolu Çalışma Genel Müdürlüğü Başmüşavirbğine, Yurtdışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü Müşaviri Turhan Cavit özden'in 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (A) bendi ve 76 ncı maddeleri gereğince terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Çalışma Bakam yürütür. 17/11/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Çalışma Bakanı S. DEMİREL Dr. 1. F. CUMALIOĞLU Maliye Bakanlığından : Tebliğ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına Dair 21 Saydı Karara ilişki n 7 Sayılı Tebliğ Madde 1 Bilindiği Üzere 1/3/1974 tarihli ve 7/7877 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyle ihdas edilen «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına Dair 21 Sayılı Karar» 8/9/1977 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan 5/9/1977 günlü ve 7/13918 sayılı Kararla değiştirilmiş ve 9/9/1977 günlü Resmî Gazete'de yayınlanan 7/13915, 7/13916 ve 7/13917 sayılı Kararlarla fiyatları yeniden tespit edilen kâğıt, çimento ve demir söz konusu fon kapsamına alınmıştı. A) Bu defa 13/10/1977 günlü ve 7/13957 sayılı Kararın 2. maddesinin verdiği yetkiye ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17/11/1977 günlü ve 14/FI-4/3175 sayılı müsbet mütalâasına dayanılarak birinci ve ikinci hamur kâğıtlar (bunların her nev'i kartonları dahil), 5/9/1977 günlü ve 7/13915 sayılı Kararın yürürlük tarihi olan 8/9/1977 tarihi itibariyle «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına Dair 21 Sayılı Karar» kapsamına alınmıştır. Sözü edilen birinci ve ikinci hamur kağıtlar ile kartonlar hakkında da 13/10/1977 tarihli ve 7/13957 Sayılı Karar ile aynı tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Buna göre: a) Sözü edilen maddeleri, imal eden veya piyasadan veyahut ithal yolu ile tedarik ederek, alım satım, imalât ve taahhüt gibi her nev'i ticari ve sınai faaliyetleri için, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :11-597

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: /9/1977 tarihi itibariyle, stolüannda bulunduran ve fiyat farkı elde eden veya edecek olan gerçek ve tüzel kişiler, bunların miktar ve nev'ilerini bağlı bulundukları Vergi Dairelerine bir beyanname ile bildireceklerdir. b) Beyan süresi, 7/13957 Sayılı Kararın 3/a maddesi gereğince, bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 5 gündür. c) Fiyat farkları tutarı, eski fiyatlarla yeni fiyatlar arasındaki farkın beyan edilecek stok miktarı ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır. d) Söz konusu maddelerin eşit ve benzerlerini her ne şekilde olursa olsun diğer imalâtçılardan veya piyasadan satın alanlarla 6/9/1977 tarihine kadar ithal etmiş olanların fiyat farkları tutan da yukarıda (c) fıkrasında belirtilen esasa göre hesapla nacaktır. e) Münhasıran kendi özel ihtiyaçları için birinci ve ikinci hamur kâğıtları ellerinde bulunduranlar beyanda bulunmayacakları gibi fiyat farkı da öderniyeceklerdir. B) Fon kapsamına alman kâğıtları 8/9/1977 tarihinden sonra ithal etmeleri nedeniyle fiyat farkı elde eden veya edecek olan ithalâtçılar ise, fiîli ithal tarihinden itibaren yetki alam içinde bulundukları Merkez Bankası Şubelerine beyanda bulunacaklardır. 6/9/1977 tarihinden sonra fiilen ithal edilen birinci ve ikinci hamur kâğıtlara ait fiyat farkları tutan, eski ve yeni fiyatlar arasındaki farktan, ithal maliyetinin % 15 İnin indirilmesi suretiyle hesaplanacaktır C) Kamu idare ve müesseselerine karşı taahhütte bulunan gerçek ve tüzel kişiler, taahhütleri icabı yaptıkları işler dolayısiyle fiyat farkım talep edemedikleri takdirde, durumun belgelerle tevsiki kaydiyle, stok beyanları fona tabi tutulmıyacaktır. D) 8/9/1977 tarihli ve mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulmasına Dair 21 Sayüı Karara İlişkin 5 Sayılı Tebliğ ile aynı tarihli Resmî Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayınlanan tebliğ gereğince, bu defa fon kapsamına alman stok kâğıt ve mukavvalarını da beyan etmiş olanlar, bu beyanları dolayısiyle tahakkuk ettirilecek fiyat farklarım ödeyeceklerdir. Madde 2 Vergi Dairelerince tahakkuk ettirilen fiyat farkları tutarı, beyanna me verme süresinin bitiminden itibaren 4 ay içinde ödenir. Maliye Bakanlığı bu sureyi 4 aya kadar uzatmaya yetkilidir. a) Merkez Bankası Şubelerince, ilgililerin beyanı üzerine tahakkuk ettirilen fiyat farkları tutan 2 aylık beyanname verme süresi içinde ödenecektir. b) Süresinde ödemede bulunmayanlar hakkında 6183 Sayılı Kanun hükümleri; bilahare yapılacak tesbitlerle veya sair yollarla eksik beyanda bulunduktan anlaşılanlar hakkında ise 1567 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Madde 3 13/10/1977 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6 sayılı Tebliğe dayalı uygulamada bazı tereddütler doğduğu tesbit olunmuş ve bu tereddütlerin giderilmesi maksadiyle aşağıdaki açıklamalara gerek görülmüştür: a) 6 Sayılı Tebliğin 3/c maddesinde sözü edilen ve 8/9/1977 tarihinden sonra İthal olunan fona tabi maddelerin fiyat farkları tutarından indirilecek olan % 15 kâr haddi, yukardaki l/b maddesinde de belirtildiği üzere ithal maliyeti üzerinden hesaplanacaktır. b) Bahis konu ithal maddeleri ile ilgili beyanlar üzerine yapılması gerekli tahakkuk, bildirilen miktarlara göre. Merkez Bankası Şubelerince yapılacaktır. c) Sözü edilen tebliğin 2/b ve bu tebliğin 1/A-e maddelerinde geçen «özel ihtiyaç» ifadesinden; imalât, ticaret ve taahhüt işleri dışındaki maksatlarla elde bulundurulan ve özel ihtiyacın gerektirdiği miktarı aşmıyan madde ve mamuller anlaşılacaktır. Madde 4 Bügd edinilmesi ve ona göre işlem yapılması tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 59?

5 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Esas Sayısı : 1977/1 Karar Sayısı: 1977/20 Karar Günü : 5/4/1977 İtiraz Yoluna Başvuran "Mahkeme: Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesi. İtirazın Konusu: 24/6/1938 günlü, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 günlü ve 1740 sayılı Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci fıkralarıyla aynı Kanunun yine 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasının Anayasanın genel esprisi ve ruhuna ters düştüğü ve eşitlik ilkesini zedelediği nedenleriyle iptali istenmiştir. I. OLAY: Ekim bölgesi dışında bulunan tarlasına Haşhaş ekmekten sanık hakkında, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendmin ikinci fıkrası uyarınca cezalandırılması istemiyle Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır. Duruşma sırasında Cumhuriyet Savcısı, 3491 sayılı Yasanın anılan hükmünün Anayasa'nın eşitlik İlkesine aykırı düştüğünü öne sürmüş, bu itirazı ciddi gören mahkeme ayrıca bu yasanın değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci ve İkinci fıkralarını da kendiliğinden Anayasaya aykırı görerek bu hükümlerin tümünün iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurma karan vermiştir. II. İTİRAZIN GEREKÇESİ: Mahkemenin gerekçesi şöyledir: «3491 sayılı Yasa'nın 18/A-l maddesi Haşhaş ekilecek ve ham afyon üretüecek yerler, her yü tarımsal ve ekonomik gereklere, ihracat imkanlanna ve stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret ve Tanm Bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu husustaki kararname o yılın en geç 1 Temmuz tarihine kadar Resmi Gazete'de ilân olunur. Bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınmamış olması halinde önceki kararname hükümleri uygulanır.» denmektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere Haşhaş ekimi yapılacak yerler siyasi hüviyeti ağır olan yürütme tarafından tespit edilmektedir. Bu hükmün sonucu olarak aynı Yasa'nın 27. maddesinden istifade edecekler veya aynı madde ile cezalandırılacaklar siyasi iktidarın tespiti (Tercihi) durumuna göre belirlenecektir. Bu durumda, toplumun cezalandırma yetkisinin (daha doğrusu hakkının) Coğrafi sının, siyasi,iktidarlar (yürütme) tarafından istendiği şekilde çizilmiş olacaktır. Aynı Yasa'nın 18/A-2. maddesinde (ekim bölgesinde yapılacak kısıtlamaların en az bir yıl önce ilânı zorunludur. Bu bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için İzin verilir.) denmektedir. Buradan da ekim bölgelerini azaltıp çoğaltmak yetkisinin yürütmede olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yürütme, ekim bölgelerini çoğu zaman siyasi görüş ve endişelerin tesiri altında değiştirmek, daraltıp genişletmek olanağını elinde bulundurmaktadır. O kadar ki bir önceki ekim devresinde ekim yapma izni verilmiş bir coğrafi bölgede (il, ilçe veya köy) daha sonraki devrede bunun tamamen tersinin yapılması, yeni ekim izni verilmemesi yürütmenin tamamıyla takdirine kalmaktadır. Bir önceki ekim devresinde yürütmece izin verilen bir bölgede yaşayan kişi İçin ekim yapma yasal bir hak olduğu halde ekim izni verilmeyen devrede kendisi Yargı Bölümü Sayfa: III - 87

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: icüı bu yasal hükmüne uymak bir zorunluluk olmakta ve uymadığında suç işlemiş Sayılmakta ve njw-qlarırlırılmnlrtprlır Bu durumda, çoğu kez, birbirine sınır komşusu olan iki ilden birinde yerleşik şahıslar İçin bu yasa hükmü hak olduğu halde diğer ilde yaşayan şahıslar için suç sayılma durumu yürütmenin takdirine bırakılmaktadır. Hatta, bu durum aynı il dahilindeki ilçe veya aynı ilçe dahilindeki ayrı ayrı köyler için de olanak dahilindedir. Açıkça görüldüğü üzere: a) Yürütme, 3491 sayüı Yasa'ıun 18/A-l. ve 2. ile aynı Yasa'nln 27. maddesinin tatbik alanını dilediği gibi genişletip daraltmak veya değiştirmek olanağına sahiptir. Bu durumu Mahkememiz Anayasa'nın genel esprisine ve ruhuna aykırı bulmaktadır. b) Aynı coğrafi bölge (İl, ilçe veya köy) dahilindeki bir kısım kişilere hak bir kısmı kişilere de ceza veren ve bunun ayarlanmasının da yürütmenin yetkisine (ve bilhassa takdirine) bırakan yasa hükmü, o coğrafi bölgede yaşayan kişiler yönünden eşitsizlik yaratmaktadır. Bu hali Mahkememiz Anayasa'nın 12. maddesinde belirttiği eşitlik ilkesine aykırı bulmaktadır. c) Ayrıca, toplumun iktisaden değişmesi ve kalkınmasında ve pek çok zorunluluk ihtiyaçların giderilmesinde önemli katkısı bulunan haşhaş ekiminin yürütmenin tekdirine bırakılması ve yürütmenin de (çoğu kez siyası tercih ve endişelerle) ekim bölgelerini tayin eylemesi, bu durumun da Anayasa'mızın başlangıç kısmındaki (... ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi) hedef alan Devlete yüklenen görevle çelişki teşkil etmektedir. Bu nedenle Mahkememiz bu bakımdan da 3491 sayılı Yasa'nın 18/A-l. ve 2. maddelerini Anayasa'nm ruh ve esprisine aykırı bulmaktadır sayılı Yasanın 27/A-l. maddesi (Haşhaş ekimi bölgeleri içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tespit edilen alanlardan fazla yere yahut gösterdiği yerlerden başka yerlere haşhaş ekenlerle bu yerlerde ham afyon üretenler hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası hük molunur) denmektedir. Madde hükmünden anlaşılacağı gibi ekim izni verilen bölgelerde ekim izni almadan ekim yapanlarla, izin aldığı alandan fazla ekim yapan veya ekim yapacağını gösterdiği yerden başka yere ekim yapanlara ve ham atyon üretenlere tayin olunan ceza gösterilmektedir. 37/A-2. maddesi ise (ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla ham afyon üretenler hakkında iki seneden beş seneye kadar hapis ve ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur) denmektedir. Bu fıkrada da ekim bölgesi dışında kaçak haşhaş ekimi yapıp ham afyon üretenler hakkında tayin olunacak cezalar düzenleamektedir. 27/A-l. hükmü, ekim izin bölgesine girdiği halde yani yasa kendisine ekim ayrıcalığı bahşettiği halde kaçak ekim yapan veya ham afyon üreten kişi yasal sınırları aşarak kötü niyetini göstermiştir. Bu durumda kendisine verilecek hapis cezası altı ay Ue Uç yıl arasında, verilecek ağır para cezası da bin lira ile beşbin lira ara sındadır. Yani, fiil kaçak haşhaş ekimi veya ham afyon üretimi olduğu halde tayin olunacak cezalar bunlardır. 27/A-2. hükmü ise, ekim bölgesi dışında kalanlara tayin olunacak hapis ve ağır para cezasıdır ki hapis cezası 2 yıldan 5 yıla kadar, ağır para cezası da 2009 liradan liraya kadardır. Burada da suçlunun fiili kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmektir. Birinci fıkrada ekim bölgesinde kaçak ekim yapan veya ham afyon üretene (zaten ekim İzni verilmekle) tanınan ayrıcalık fiili, ekim izni verilen bölgede bu izni kötü niyetini göstererek aşmak suretiyle gösterilmiş bulunmasına rağ- Yargı Bölümü Sayfa III - 98

7 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa; 7 men kaçak ekim yapmak veya nam afyon üretme olduğu halde daha az ceza tayin edilmekle ikinci kez ayrıcalıklandırılmış duruma gelmektedir. Her iki fıkradaki suçlunun fullerinde ortak yan, kaçak haşhaş ekmek veya ham afyon üretmektir. Birinci fıkra tatbik olunacaklar, ekim izni verildiği halde kaçak ekmişlerdir. Kaçak ekim yapmak veya ham afyon üretmekle kötü niyetlerini göstermişlerdir. İkinci fıkra tatbik olunacakların kötü niyetleri ile birinci fıkra tatbik edeceklerin kötü niyetleri arasında bir fark yoktur. Her iki kişinin' niyet ve hareketi arasında fark olmadığı halde kendilerine tatbik olunacak cezalar nispet ve miktar bakımından çok farklıdır. İddia makamı bu dununu Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bulmuş ve Mahkememiz de belirtilen nedenlerle ciddi bularak aşağıdaki karan vermiştir: Hüküm: Düzenleme yasanın, tatbik yürütmenin olduğundan, bir yasanın tatbik sahasının yürütmeye kendi tercihine göre düzenleme yetkisi veren 3491 sayüı Yasarım 18/A-1., 2. maddelerinin. Anayasa "nın genel esprisi ve ruhuna ters düşmesi ve meydana getirdiği sonuçlar yönünden eşitlik ilkesinin zedelenmesi bakımından Anayasa'ya aykırı olduğu, Yasaların hükümlerine aykırı hareket ederek suç işlemiş olanlara ayrı ayrı cezalar tatbik olunarak. Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddia makamınca ileri sürülen aynı Yasa'nın 27/A-2. maddesinin Anayasa'ya aykınlığı hususunda Mahkememizce, ileri sürülen iddia ciddi görülmüş olduğundan bu konuda bir karar vermek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.» III. YASA METİNLERİ: 1 İptali istenen yasa hükümleri: a) 24/6/1938 günlü, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 gün ve 1470 sayılı Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendinin iptali isteminin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdadır. «Madde 18 A Haşhaş ekilecek ve ham afyon üretilecek yerler, her yıl tarımsal ve ekonomik gereklere, ihracaat imkânlarına ve stok durumuna göre Sanayi ve Ticaret ve Tanm Bakanlıklarınca birlikte teklif ve Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu husustaki kararname o yılın engeç 1 Temmuz tarihine kadar Resmî Gazete ile ilân olunur. Bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınmamış olması halinde önceki kararname hükümleri uygulanır. Ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamalara! en az bir yıl önce ilanı zorunludur. Bu bölgelerde münhasıran ham afyon üretimi için izin verilir. B) Aynı kanunun 27. maddesinin (A) bendi şöyledir: Haşhaş ekim belgeleri içinde izin belgesi almadan veya belgesinde tespit edilen alandan fazla yere yahut gösterdiği yerlerden başka yerlere haşhaş ekenler 1 e bu yerlerde ham afyon üretenler hakkında 6 aydan 3 seneye kadar hapis ve liradan liraya kadar ağır para cezası hükmohınur. Ekim bölgeleri dışında haşhaş ekimi yapanlarla ham afyon üretenler hakkında 2 seneden 5 seneye kadar hapis ve liradan liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu suretle ekilen haşhaşların toplatma veya İmha masrafları ekiciye ait olmak üzere zor alımına ve Toprak Mahsulleri Ofisine teslimi» karar verilir. Bunlardan yararlanma ve yok edilme şekilleri yönetmelikte gösterilir.» Mahkemece, A bendinin yalnız ikinci fıkrası hükmünün iptali istenmiştir. Yargı Bölümü Sayfa : III - 99

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: Dayanılan Anayasa Kuralları: Başlangıç: Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan; Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkım kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti; Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplıyan ve milletimizi, dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu İçinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesinin. Millî Mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahibolarak; İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahım gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak için; Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilân ve Onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet eder. «Madde 12 Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 3 İlgili Anayasa Kuralı: «Madde 49 Devlet, herkesin beden ve. ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.» rv. İLK İNCELEME: Anayasa Mahkemesi, 1/2/1977 gününde Kani Vrana, Şevket Müftügü, Ahmet Akar, Halit Zarbun, Ziya önel, Ahmet Koçak, Sekip Çopuroğlu, Fahrettin Uluç, Muhittin Gürün, Lûtfi ömerbaş, Ahmet Erdoğdu, Hasan Gürsel, Ahmet Salih Cebi. Nihat O. Akcakayalıoğlu ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nukatılmalarıyle İçtüzüğün 15. maddesi uyarınca yaptığı ilk inceleme toplantısında; aşağıda açıklanan konu üzerinde durmuştur: Sanık hakkında, ekim bölgesi dışında haşhaş ekimi yapmak suçundan kamu davası açılmıştır. İptali istenen 27. maddenin, ikinci fıkrasının, ancak bu açıdan davada uygulanma olanağı vardır. Oysa bu fıkrada hem ekim bölgesi dışında haşhaş ekimi yapanlar, hem de ham afyon üretenler söz konusu edilmiştir. Kamu davasında sanığın cezalandırılmasına Uişkin hüküm, fıkranın yalnız ekim bölgesi dışında haşhaş ekilmesi bölümü olduğuna göre, Anayasa'ya uygunluk denetiminin de ancak bu bölüm ile sınırlı olarak yapılması gerekmektedir. Böylece yapüan ilk inceleme sonunda: «Dosyanın eksiği olmadığından işin esasının; 3491 sayüı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 18/8/1971 günlü, 1470 saylı Yasa ile değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci fıkrası ile, aynı Kanunun yine 1470 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrasının, haşhaş ekimi ile ilgili kuralları açısından amirli olarak incelenmesine» oybirliğiyle karar verilmiştir. Yargı Bölümü Sayfa : III - 100

9 5 Aralık 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 V. ESASİN tncelenmesî: İşin esasına ilişkin rapor, Hekimhan Asliye Ceza Mahkemesinin başvurma kararı, iptali istenen yasa kuralları, ilgili Anayasa hükümleri ve bunlara ilişkin yasama belgeleri okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Konuya açıklık getirebilmek için, haşhaş ekilecek yerlerin sınırlandırılmasını ve haşhaş ekimi kontrolünü gerektiren nedenlerin, haşhaş ekilecek yerlerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesinde, Anayasa'ya aykırı bir durum bulunup bulunmadığının, itiraz konusu yasa kurallarının Anayasa'nın Başlangıç kısmanda yer alan «Toplumun ve ferdin huzur ve refahım gerçekleştirmek» amacına ters düşüp düşmediğinin, Anayasa'nın 12. maddesindeki eşitlik ilkesinin niteliğinin ve 3491 sayılı Yasa'nın değişik 27. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki suçlar hakkında saptanmış olan cezaların miktarları dolayısıyle mahkemece öne sürüldüğü gibi Anayasa'nın eşitlik ükesinin zedelenmiş olup olmadığının incelenmesi gerekmiştir. A Haşhaş ekilecek yerlerin sorunları: smırlandınlması ve haşhaş ekiminin kontrolü Bilindiği gibi morfin, eroin, kodein gibi insanların sağlığı bakımından zararlı ve batta tehlikeli olan uyuşturucu maddeler ve zehirler, haşhaş kapsüllerinin çizilmesi suretiyle afyon sütünden elde edilmektedir. Tarih boyunca insanların; sıkıntılarım unutmak, monoton yaşantılarını kısa bir zaman için olsa bile canlandırmak, hoş hayallerle oyalandırmak, neşelendirmek, heyecan hissini tahrik etmek için afyon kullanmaya başladıkları anlaşılmaktadır. Buna karşılık afyon ve çeşitlerinin bu yolda kullanılmasının, insanlarda ve toplumlarda büyük yıkıntıya neden olduğu da bilimsel olarak kesinlikle saptanmıştır. İnsanlarda ve toplumlardaki bu kadar büyük yıkıntılarını dikkate alan devletler afyon ekimini sınırlamak, üretimini devlet kontrol,ü altında tutmak, uyuşturucu madde alışkanlığının önüne geçmek için ciddi önlemler alma zorunluğunu duymuşlardır. Örneğin; 23/1/1912 Lahey, 11/2/1925, 13/7/1931, 26/6/1936 Cenevre ve 22/11/1971 Bankok anlaşmaları bu amaçlarla yapılmış ve Türkiye de bu andlaşmalara 2108 ve 3189 sayılı Kanunlarla katılmıştır. Yine aynı amaçla 30/3/1961 tarihinde Nev/york'da imzalanan «uyuşturucu maddelere dair Tek sözleşmesi» ne bugüne kadar 80 ülke katılmıştır. Tek sözleşmesinde; hekimlikte kullanılan afyon üretiminin Dünya ihtiyacına uydurulması, üretilen afyon kaçakçılığının önüne geçilmesi, imal, tüketim, ihraç ve ithalinin bütün ülkelerde belli ölçülerde smırlandınlması öngörülmüştür. Bu andlaşmanın 22 ve 23. maddelerinde; halk sağlığının korunması amacıyle haşhaş ekiminin yasaklanması, afyon ekimine müsaade eden devletin bu sözleşmede belirlenen görevleri yapmak üzere bir veya daha fazla örgüt kurmaları, haşhaş ekilecek araziyi sınırlamaları, yalnız bu örgütün ruhsatnamesini taşıyanların haşhaş ekebilmeleri, her ruhsatrnanade ekimi yapılacağı arazinin yüzölçümünün belirlenmesi, her haşhaş ekicisinin ürettiği afyonun tümünün yalnız bu örgüte teslim etmekle yükümlü olması ve afyon stokları yapmağa ancak bu örgütün yetküi bulunması öngörülmüş ve 14. maddesinde de bu kurallara uymayan devletlere karşı yapılacak işlemler belirtilmiştir. Türkiye Devleti de bu sözleşmeye 812 sayılı Yasa ile katılmıştır. Öteyandan Anayasanın 49. maddesinde; Devletin, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini sağlamakla ödevli kılındığıda, bilinen bir gerçektir. Anayasada yazılı temel hak ve hürriyetlerinde, genel sağlığın korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabileceği de yine Anayasanın 11. maddesinde açıklanmıştır. Kişilerin ve toplumun sağlığı bakımından bu kadar zararlı ve hatta tehlikeli olan ham afyonun ekiminin sınırlanmasını ve üretiminin Devlet kontrolü altında tutulmasını öngören 3491 sayılı Yasanın itiraz konusu hükümlerinin Türkiye Devletinin de Yargı Bölümü Sayfa : III - 101

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 1977 Sayı: katıldığı sözü. eduen Milletlerarası sözleşmelere ve Anayasanın 49. ve 11. maddeleri bükümlerine uygun düştüğü kuşkusuzdur. B Haşhaş ekilecek yerlerin Bakanlar Kurulunca beurlenmesinde ve sınırlandm İmasında Anayasaya aykırı bir durum bulunup bulunmadığı sorunu: 3491 sayılı Yasanın itiraz konusu değişik 18. maddesinin (A) bendinin birinci fıkrası, «haşhaş ekilecek ve ham afyon üretilecek yerlerin her yıl tarımsal ve ekonomik gereklere, ihracaat imkânlanna ve stok durumuna göre Sanayi, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının birlikte önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca saptanacağı, bu husustaki kararnamenin o yılın engeç 1 Temmuz tarihine kadar Resmi Gazete ile ilan olunacağı, bu hususta Bakanlar Kurulunca yeni bir karar alınmamış olması halinde önceki kararname hükürnlerirun uygulanacağı» hükmünü kapsamakta, bu bendin ikinci fıkrasında da «Ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamaların en az bir yıl önce ilân edileceği, bu bölgelerde yalnız ham afyon üretimi için izin verileceği» yazılı bulunmaktadır. Bilindiği gibi afyon hekimlikte kullanılan bir bölüm ilaçların ham maddesini oluşturmaktadır. Ancak; Dünyada kullanılan miktar ve ham afyona duyulan gereksinme belli ve sınırlı olduğundan gereksinmeden fazla üretilmesi ihracaat olanağım zorlaştırmakta ve hatta bazan da bu olanak büsbütün ortadan kalkmaktadır. Bundan başka, kaliteli ve morfin oram yüksek ve bu nedenle Dünya piyasasında aranılır türden afyon elde edilmesi de, haşhaş ekilecek toprağın yapısına, verimine ve o bölgenin İklim koşullarına bağlıdır. Bu hususları gözönünde bulunduran yasa koyucu, Türkiye'de üretilecek afyonun Dünya piyasasında rekabetini üstün tutmak, satış ve ihraç olanaklarını artırabilmek ve kaçağı etkin biçimde denetleme önlemlerini alabilmek içki haşhaşın gelişigüzel heryerde değil, ancak belli bölgelerde üretilmes'ni sağlamak üzere bir önçalışmayı gerekli görmüş, bu nedenle de Sanayi, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının bu bakımlardan yapacakları incelemeler ve araştırmalar sonucuna göre haşhaş ekilecek yerlerin saptanmasını ve ekim bölgelerinde yapılacak kısıtlamaların belirlenmesini Bakanlar Kuruluna bırakmıştır. Burada.yasama organının doğrudan doğruya kullanması gereken yetkileri yürütme organına devretmiş olup ohnadığınuı, diğer bir deyimle ortada Anayasanın 5. maddesine aykırı bir durum bulunup bulunmadığmm tartışılması gerekmiştir. Anayasa yasama yetkisini, yürütme görevini ve yargı yetkisini ayrı ayrı organlara vermekle kuvvetler ayrılığı esasım kabul etmiştir. Anayasanın 5. maddesine göre, yasama organının kanun yapma yetkisini başka ellere ıbırakamıyacağı kuşkusuzdur. Yasama organı, kanun yaparken bütün olasılıkları gözönünde bulundurarak ayrıntılara ilişkin hükümleri de saptamak yetkisini haiz ise de, zamanın gereklerine göre sık sık değişik önlemler alınmasına ve alınan önlemlerin kaldırılmasına veya değiştirilmesine gerek görülen hallerde yasama organının yapısı ve ağır işleyişi bakımından bu gibi gün lük olayları hemen inceliyerek zamanında gerekli önlemleri almasının güçlüğü de ortadadır. Bu nedenle yasa koyucunun, temel hükümleri saptadıktan sonra uzmanlık ve yönetim tekniğine İlişen hususların düzenlenmesi için hükümete yetki vermesi, yasama yetkisinin devri niteliğinde değildir. Bu barımdan Anayasanın 5. maddesine aykırı bir durumdan söz edilemez. C İtiraz konusu hükümle cezalandırma yetkisinin siyasi iktidarın eline bırakılmış olup olmadığı sorunu: Anayasanın 33. maddesinde «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» ilkesi yeralmıştır. Bu İlkenin esası yasa tarafından suçun, diğer deyimle ne gibi eylemlerin ya saklandığının şüpheye yer verilmeyecek biçimde belirlenmesinden ve buna göre cezanın yasa İle saptanmış olmasından ibarettir. Kişinin yasak eylemleri ve bunların cezalarım önceden bilmesi elbette gerekir. Bu hal kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. Bu Yargı Bölümü Sayfa: III - 102

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2014/36 Karar Tarihi : 27.5.2015 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 230.

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI * GİRİŞ İşlenen bir suçla, suçun işlendiği yerin ülkesinin kamu düzeni bozulmuştur. Bu sebeple, mülkilik, başka bir ifadeyle ülkesellik ilkesi gereğince,

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

SĐYASÎ GREV KONUSUNDA BĐR ANAYASA MAHKEMESĐ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERĐ. Prof. Dr. Melda SUR *

SĐYASÎ GREV KONUSUNDA BĐR ANAYASA MAHKEMESĐ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERĐ. Prof. Dr. Melda SUR * SĐYASÎ GREV KONUSUNDA BĐR ANAYASA MAHKEMESĐ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERĐ Prof. Dr. Melda SUR * Anayasamız grev hakkını güvenceye almakta, aynı zamanda bir hukukî çerçeve çizmektedir. Böylece grev hakkı işçilere,

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) 333 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) Sözleşme 4 Kasım

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188)

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188) Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188) Doç.Dr.Hamide Zafer 1 Kaynakça: Güngör, Şener/Kınacı, Ali, (Öğreti ve Uygulama Boyutu ile) Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle İlgili Suçlar,

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ

ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ 2 0 10 ASKERÎ YARGITAY DERGİSİ İletişim Adresi Askerî Yargıtay Başkanlığı Devlet Mah. Merasim Sok. Yücetepe - ANKARA Tel : 0 (312) 410 65 01 Faks

Detaylı

Dr. K. Sedat Sirmen**

Dr. K. Sedat Sirmen** Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesine İlişkin Temel Düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye Hakkında Verdiği Örnek Kararlar*.... Dr. K. Sedat Sirmen** ÖZET İnsan haklarına saygılı

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Sözleşmenin, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol'ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine

Detaylı