A Ç I K L A M A L A R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A Ç I K L A M A L A R"

Transkript

1 A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi (Tür), Sosyal Bilimler-1 Testi (Sos-1); ikinci bölümde ise liselerin alan dersleri ile ilgili Matematik-2 Testi (Mat-2), Fen Bilimleri-2 Testi (Fen-2), Edebiyat- Sosyal Bilimler Testi (Ed-Sos), Sosyal Bilimler-2 Testi (Sos-2) yer almýþtýr. Bu nedenle çalýþmalar iki kitap halinde yayýmlanmýþtýr. Birinci kitap toplam baþvuran ve yerleþen sayýlarý, ortak derslerle ilgili testler, bu testlerden hesaplanan ÖSS-1 puanlarýný ve YDS sonuçlarýný içermektedir. Ýkinci kitap ise liselerin alan dersleri ile ilgili testlerden elde edilen ham puan ortalamalarý ve bu testlerden hesaplanan ÖSS-2 puanlarýný içermektedir. Her iki kitapta da 2006 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) sonuçlarý ile Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarý okul türlerine, illere ve ortaöðretim okullarýna göre incelenmektedir. Ýlgili yasa uyarýnca 2002 yýlýnda ilk uygulamasý yapýlan mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarý mezunlarýnýn programlarýnýn devamý niteliðindeki önlisans programlarýna sýnavsýz yerleþtirilmelerine iliþkin sonuçlara da birinci kitapta yer verilmiþtir. Kitaplardaki bilgiler, ortaöðretim okullarýnýn son sýnýfýnda okumakta iken 2006 ÖSS'ye veya 2006 Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ'e baþvuran adaylara aittir. Birinci kitapta bilgisi bulunan ortaöðretim okulu sayýsý 7084, hesaplamalara katýlan toplam baþvuran aday sayýsý 'tür. Ýkinci kitaba alan dersleri ile ilgili ÖSS-2 puanlarý (ÖSS-SAY-2, ÖSS-SÖZ-2 ve ÖSS-EA-2) hesaplanan adaylar alýndýðýndan bilgisi bulunan ortaöðretim okulu sayýsý 5246, hesaplamalara katýlan aday sayýsý 'tür. Bu sayýlara Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) okullarý da dahildir. Birinci kitapta son sýnýfýnda öðrencisi bulunmayan ya da öðrencisi bulunduðu halde, 2006 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS)'ye baþvuran öðrenci sayýsý 5'ten az, ikinci kitapta ise alan dersleri ile ilgili testlerin (Mat-2, Fen-2, Ed-Sos ve Sos-2) tümüne cevap veren öðrenci sayýsý 5'ten az olan ortaöðretim okullarý bu çalýþmanýn dýþýnda tutulmuþtur. Birinci kitap üç bölümden oluþmaktadýr. Birinci bölüm, genelde ve il genelinde okul türlerine göre, ikinci bölüm 7084 okula göre ÖSYS sonuçlarýný içermektedir. Üçüncü bölümde ise ham puan daðýlýmlarý bulunmaktadýr. Birinci ve ikinci bölümler iki alt bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümlerin birinci alt bölümlerinde ÖSS ile ilgili tüm bilgiler, ÖSS, YDS ve sýnavsýz yerleþen aday sayýlarý, ikinci alt bölümlerde ise YDS ile ilgili benzer bilgiler yer almaktadýr. Her üç bölümdeki tablolarda ÖSS ve YDS sonuçlarý, adaylarýn Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ile Yabancý Dil Sýnavýnda (YDS) cevapladýklarý testlerden elde edilen ham puanlara göre incelenmektedir. Doðru cevap sayýsýndan Yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri düþülerek bulunan ham puanlara ait bilgiler; aday sayýlarý (), ortalamalar () ve standart sapmalar () olarak verilmiþtir. Bu bilgiler birinci alt bölümde Matematik- 1 testi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Tarih, Coðrafya ve Felsefe alt testlerine, ikinci alt bölümde ise Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca yabancý dil testlerine aittir. Ýkinci kitap da üç bölümden oluþmaktadýr. Birinci bölüm, genelde ve il genelinde okul türlerine göre, ikinci bölüm 5246 okula göre, ÖSS'de alan dersleri testlerine iliþkin bilgileri içermektedir. Üçüncü bölümde ise bu testlerin ham puan daðýlýmlarý bulunmaktadýr. Birinci ve ikinci bölümlerde Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) alan dersleri ile ilgili testlerden elde edilen ham puan ortalamarý ve standart sapmalar, Matematik-2 testi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatý, Türkiye Coðrafyasý, Psikoloji, Tarih, Ülkeler Coðrafyasý, Sosyoloji, Mantýk alt testlerine aittir. Birinci kitapta, 2006 ÖSS Kýlavuzunda belirtilen yöntemlere göre hesaplanan ÖSS-1 Puanlarýndan, Sayýsal- 1 ÖSS Puaný (ÖSS-SAY-1), Sözel-1 ÖSS Puaný (ÖSS-SÖZ-1) ve Eþit Aðýrlýklý-1 ÖSS Puaný (ÖSS-EA-1) bilgileri birinci alt bölümlerde, ÖSS-DÝL (Ýngilizce, Fransýzca ve Almanca) Puanlarýna ait bilgiler ise ikinci alt bölümlerde, ikinci kitapta ise ÖSS-2 Puanlarýndan, Sayýsal-2 Puaný (ÖSS-SAY-2), Sözel-2 Puaný (ÖSS-SÖZ-2) ve Eþit Aðýrlýklý- 2 ÖSS Puaný (ÖSS-EA-2) bilgileri yer almaktadýr. ÖSS ve YDS'de yer alan testlere ait soru sayýlarý Tablo-1'de verilmiþtir. Fen Bilimleri-2 Testi (Fen-2) alt testi olan Kimya testinden bir soru iptal edildiðinden, bu test için hesaplamalar 8 soru üzerinden yapýlmýþtýr. Tablo-1. ÖSS ve YDS Testleri ve Bu Testlerlerdeki Soru Sayýlarý Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Testin Adý Soru Sayýsý Testin Adý Soru Sayýsý Matematik Testi (Mat-1) 30 Türkçe Testi (Tür) 30 Fen Bilimleri Testi (Fen-1) 30 Sosyal Bilimler Testi (Sos-1) 30 Fizik 13 Tarih 13 Kimya 9 Coðrafya 10 Biyoloji 8 Felsefe 7

2 Tablo-1'in Devamý Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Testin Adý Soru Sayýsý Testin Adý Soru Sayýsý Matematik Testi (Mat-2) 30 Edebiyat-Sosyal Bilimler Testi (Ed-Sos) 30 Fen Bilimleri Testi (Fen-2) 29 Türk Dili ve Edebiyatý 17 Fizik 13 Türkiye Coðrafyasý 8 Kimya 8 Psikoloji 5 Biyoloji 8 Sosyal Bilimler Testi (Sos-2) 30 Tarih 13 Ülkeler Coðrafyasý 7 Sosyoloji 5 Mantýk 5 Yabancý Dil Sýnavý (YDS) Ýngilizce Testi 100 Fransýzca Testi 100 Almanca Testi 100 Birinci bölümdeki ilk tablolarda genel bilgiler verilmektedir. Tablolarda, her bir okul türü bir blok olacak þekilde düzenlenmiþ olup her bloðun sol üst kýsmýnda okulun tür kodu ve tür adý yer almakta ve hemen altýnda da o okul türündeki okul sayýsý ile birinci kitapta toplam baþvuran aday sayýsý verilmektedir. Tablolarýn "GENEL" baþlýðýný taþýyan ilk bloðu çalýþmaya katýlan tüm okullara ait toplam bilgileri, "LÝSELER GRUBU" baþlýðýný taþýyan ikinci bloðu liselere ait genel bilgileri ve bunu takip eden liseler grubundaki her bir okul türüne ait bloklar, o okul türünün bilgilerini içermektedir. "MESLEK LÝSELERÝ GRUBU" baþlýðýný taþýyan blok meslek liselerine ait genel bilgileri ve bunu takip eden meslek liseleri grubundaki her bir okul türüne ait bloklar, o okul türünün bilgilerini içermektedir. Liseler grubunda yer alan her bir türün kodu, adý ve okul sayýsý Tablo-2'de, meslek liseleri grubunda yer alan her bir türün kodu, adý ve okul sayýsý Tablo-3'de verilmiþtir. Tablo-2. Liseler Grubunda Yer Alan Okul Türleri ve Bu Türlerdeki Okul Sayýlarý Tür Okul 5'ten Kodu Tür Adý Sayýsý Küçük* Toplam Liseler Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler) Lise, Özel Lise (Yabancý Dil Aðýrlýklý Program Uygulayan Liseler) Özel Lise Anadolu Lisesi (Yabancý Dille Öðretim Yapan Resmi Lise) Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise Fen Lisesi Özel Fen Lisesi Özel Akþam Lisesi Polis Koleji 1 1 Açýköðretim Lisesi Açýköðretim Lisesi Çok Programlý Liseler Çok Programlý Lise Güzel Sanatlar Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Güzel Sanatlar Lisesi 2 2 T o p l a m * Son sýnýfýnda okumakta olup ÖSYS'ye baþvuran öðrenci sayýsý 5'ten az olan okul sayýsý.

3 Tablo-3. Meslek Liseleri Grubunda Yer Alan Okul Türleri ve Bu Türlerdeki Okul Sayýlarý Tür Okul 5'ten Kodu Tür Adý Sayýsý Küçük* Toplam Öðretmen Liseleri Anadolu Öðretmen Lisesi Ýmam Hatip Liseleri Ýmam Hatip Lisesi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Ýmam Hatip Lisesi (Yabancý Dil Aðýrlýklý) 2 2 Ticaret Meslek Liseleri Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Teknik Liseler Teknik Lise (Erkek Teknik) Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Ýnþaat Teknik Lisesi Motor Teknik Lisesi Ziraat Teknik Lisesi Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kýz Teknik) Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 1 Endüstri Meslek Liseleri Endüstri Meslek Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Kimya Meslek Lisesi Matbaa Meslek Lisesi Motor Meslek Lisesi Yapý Meslek Lisesi Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi Tekstil Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Meslek Lisesi 1 2 Kýz Meslek Liseleri Kýz Meslek Lisesi Anadolu Kýz Meslek Lisesi Özel Kýz Meslek Lisesi Anadolu Hazýr Giyim ve Deri Hazýr Giyim Meslek Lisesi Tekstil Kýz Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Kýz Meslek Lisesi Kuaförlük Meslek Lisesi Anadolu Seramik Meslek Lisesi Terzilik Meslek Lisesi Geleneksel Türk Sanatlarý Kýz Meslek Lisesi Süs Bitkileri Meslek Lisesi Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi Anadolu Moda Tasarýmý Meslek Lisesi 1 1 Saðlýk Meslek Liseleri Saðlýk Meslek Lisesi Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi Laboratuvar Saðlýk Meslek Lisesi Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu 1 1 Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 5 5 Astsubay Hazýrlama Okullarý Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu 1 1 Diðer Meslek Liseleri Adalet Meslek Lisesi Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi Ziraat Meslek Lisesi Konservatuvar Demiryolu Meslek Lisesi Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Ýþitme Engelliler Meslek Lisesi T o p l a m * Son sýnýfýnda okumakta olup ÖSYS'ye baþvuran öðrenci sayýsý 5'ten az olan okul sayýsý.

4 2006 yýlý kýlavuzlarýnda, açýköðretim liseleri beþ, çok programlý liseler ise onbir ayrý tür kodunda gösterilmesine raðmen, bu kitaplarda hesaplamalar "20000 Açýköðretim Lisesi" ve "30000 Çok Proramlý Lise" þeklinde tek tür olarak yapýlmýþtýr. Birinci kitabýn birinci bölümünün birinci alt bölümündeki tablonun " SAYILARI" üst baþlýðýnýn altýndaki 1.sütunda sýrasýyla ÖSS'ye giren (ÖSS-GÝR), ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-SAY-2, ÖSS-SÖZ-2, ÖSS-EA-2 veya ÖSS-DÝL puanlarýndan en az birinde 160 veya daha büyük ve tümünde 185'ten küçük puan alan (160 PN<185), bu puan türlerinden en az birinde 185 veya daha fazla puan alan (PN 185) aday sayýlarý, yine ayný üst baþlýðýn altýndaki 2.sütunda sýrasýyla lisans programlarýna yerleþen (LÝSANSA YERLEÞEN), önlisans programlarýna yerleþen (ÖNLÝSANSA YERLEÞEN), açýköðretim programlarýna yerleþen (AÖF'E YERLEÞEN) üst baþlýklarýnýn altýndaki 1.sütunda Sýnavsýz Geçiþle yerleþen (SINAVSIZ) 2.sütunda da herhangi bir ÖSS puaný ile yerleþen (SINAVLI) aday sayýlarý verilmiþtir. "MAT-1" üst baþlýðýnýn altýnda herhangi bir alt test bulunmamaktadýr. "FEN-1" üst baþlýðýnýn altýnda sýrasý ile "FÝZÝK", "KÝMYA" ve "BÝYOLOJÝ" testleri yer almaktadýr. "KÇE" üst baþlýðýnýn altýnda herhangi bir alt test bulunmamaktadýr. "SOSYAL-1" üst baþlýðýnýn altýnda sýrasý ile "TARÝH", "COÐR.", "FELSEFE" testleri ve "ÖSS-1 PUANLARI" üst baþlýðýnýn altýnda da sýrasý ile "ÖSS-SAY-1", "ÖSS- SÖZ-1" ve "ÖSS-EA-1" puanlarý yer almaktadýr. Tablodaki tüm testlerin ve ÖSS-1 puanlarýnýn birinci satýrlarýnda aday sayýlarý (), ikinci satýrlarýnda bu adaylarýn ilgili testten aldýklarý ham puanlar ve ÖSS-1 puanlarýndan hesaplanan ortalamalar () ve üçüncü satýrlarýnda ise ayný test ham puanlar ve ÖSS-1 puanlarýndan hesaplanan standart sapmalar () yer almaktadýr. Fen-1 testini yanýtlayan aday ile Sosyal-1 testini yanýtlayan adayýn ilgili testlerin tüm alt testlerini de yanýtladýðý kabul edildiðinden "FEN-1" üst baþlýðý altýndaki "FÝZÝK", "KÝMYA" ve "BÝYOLOJÝ" testlerinin ilk satýrlarýnda aday sayýlarý olarak ve "SOSYAL-1" üst baþlýðý altýndaki "TARÝH", "COÐR." ve "FELSEFE" testlerinin ilk satýrlarýnda aday sayýlarý olarak bulunmaktadýr. ÖSS-1 puanlarý hesaplanan aday olduðundan, "ÖSS-1 PUANLARI" üst baþlýðý altýndaki "ÖSS-SAY-1", "ÖSS-SÖZ-1" ve "ÖSS-EA-1" puanlarýnýn ilk satýrlarýnda aday sayýlarý olarak bulunmaktadýr. Birinci bölümün ikinci alt bölümünde Yabancý Dil Sýnavýna giren adaylar Ýngilizce, Fransýzca veya Almanca testlerinden yalnýz birini yanýtladýðýndan, "YABANCI DÝL" üst baþlýðý altýnda yer alan, "ÝNGÝLÝZCE", "FRANSIZCA" ve "ALMANCA" sütunlarýnýn birinci satýrlarýndaki sayýlar yalnýz bu testlere giren ve ÖSS-DÝL puaný hesaplanan adaylarý göstermektedir. Ýkinci kitabýn birinci bölümündeki tablonun " SAYILARI" baþlýðý altýndaki "TEST2-ALAN" baþlýðý, alan dersleri ile ilgili testlerden (Mat-2, Fen-2, Ed-Sos veya Sos-2) en az birini alan, "PN 185" baþlýðý ise ÖSS-SAY-2, ÖSS-SÖZ-2 veya ÖSS-EA-2 puanlarýndan en az birinde 185 veya daha fazla puan alan aday sayýlarýný göstermektedir. "MAT-2" üst baþlýðýnýn altýnda herhangi bir alt test bulunmamaktadýr. "FEN-2" üst baþlýðýnýn altýnda sýrasý ile "FÝZÝK", "KÝMYA" ve "BÝYOLOJÝ" testleri; "EDEBÝYAT-SOSYAL" üst baþlýðýnýn altýnda sýrasý ile "T.DÝL.ED.", "T.COÐR." ve "PSÝKOL." testleri; "SOSYAL-2" üst baþlýðýnýn altýnda sýrasý ile "TARÝH", "Ü.COÐR.", "SOSYOL." ve "MANTIK" testleri; "ÖSS-2 PUANLARI" üst baþlýðýnýn altýnda da sýrasý ile "ÖSS-SAY-2", "ÖSS- SÖZ-2" ve "ÖSS-EA-2" puanlarý yer almaktadýr. Tablodaki tüm testlerin ve ÖSS-2 puanlarýnýn birinci satýrlarýnda aday sayýlarý (), ikinci satýrlarýnda bu adaylarýn ilgili testten aldýklarý ham puanlar ve ÖSS-2 puanlarýndan hesaplanan ortalamalar () ve üçüncü satýrlarýnda ise ayný test ham puanlarýndan ve ÖSS-2 puanlarýndan hesaplanan standart sapmalar () yer almaktadýr. Üst baþlýk altýndaki testlerden biri (örneðin, Fen-2 üst baþlýðý altýndaki fizik) cevaplanmýþsa bir üst baþlýk altýndaki diðer alt testler (örneðin, kimya ve biyoloji) de cevaplanmýþ sayýlmýþ; bu durumda alt testlere ait aday sayýlarý birbirine eþit olmuþtur. Buna göre, "FEN-2" üst baþlýðý altýndaki "FÝZÝK", "KÝMYA" ve "BÝYOLOJÝ" testlerinin ilk satýrlarýnda aday sayýlarý olarak 98387, "EDEBÝYAT- SOSYAL" üst baþlýðý altýndaki "T.DÝL.ED.", "T.COÐR." ve "PSÝKOL." testlerinin ilk satýrlarýnda aday sayýlarý olarak ve "SOSYAL-2" üst baþlýðý altýndaki "TARÝH", "Ü.COÐR.", "SOSYOL." ve "MANTIK" testlerinin ilk satýrlarýnda aday sayýlarý olarak bulunmaktadýr. Birinci kitapta türler ile ilgili olarak verilen bilgilerin düzeni, "GENEL" de "LÝSELER GRUBU" nda türü lise (resmi ve gündüz öðretimi yapan lise) örneði üzerinde açýklanabilir. Bu tür ile ilgili bilgiler aþaðýdadýr.

5 KÝYE VE KKTC TOPLAMI OKUL LERÝ F E N - 1 MAT-1 FÝZÝK BÝYOLOJÝ KÇE S O S Y A L - 1 Ö S S - 1 P U A N L A R I SAYILARI KÝMYA TARÝH COÐR. FELSEFE ÖSS-SAY-1 ÖSS-SÖZ-1 ÖSS-EA-1 ÖSS-GÝR LÝSANSA YER. ÖNLÝS. YER. 160 PN<185 AÖF'E YER. PN 185 SINAVSIZ SINAVLI GENEL Okul Sayýsý: T.Baþ.: LÝSELER GRUBU * Okul Sayýsý: T.Baþ.: * Lise(Res.ve Gün.Öðr.Yap.L.) Okul Sayýsý: T.Baþ.: * Bu sayýlar, ilgili lisenin meslek lisesi programlarýndan mezun olup sýnavsýz yerleþen aday sayýlarýný göstermektedir. Bu türden ÖSS'ye giren aday sayýsý , ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-SAY-2, ÖSS-SÖZ- 2, ÖSS-EA-2 veya ÖSS-DÝL puanlarýndan en az birinde 160 veya daha büyük ve tümünde 185'ten küçük puan alan (160 PN<185) aday sayýsý 83414, bu puan türlerinden en az birinde 185 veya daha fazla puan alan (PN 185) aday sayýsý 'dýr. Bu türden sýnavsýz yerleþen aday sayýsý yoktur. Sýnavlý lisans programlarýna yerleþen aday sayýsý 8568, önlisans programlarýna yerleþen aday sayýsý 3828 ve açýköðretim programlarýna yerleþen aday sayýsý 11212'dir. Bu sayýlara ÖSS-SAY-2, ÖSS-SÖZ-2, ÖSS-EA-2 ve ÖSS-DÝL puanýyla yerleþen aday sayýlarý da dahildir. Matematik-1 testi ile ilgili bilgiler 4.sütunda verilmiþtir. Dördüncü sütundaki bilgiler bu türde matematik-1 testinde hesaplamaya katýlan aday sayýsýnýn , bu adaylarýn matematik-1 testi ham puanlarý ortalamasýnýn 5.88 ve bu testin ham puaný ile ilgili standart sapmasýnýn 6.63 olduðunu göstermektedir. Sayýsal-1 ÖSS puaný ile ilgili bilgiler 12.sütunda verilmiþtir. Onikinci sütundaki bilgiler bu türde Sayýsal-1 ÖSS puaný hesaplanan aday sayýsýnýn , bu adaylarýn Sayýsal-1 ÖSS (ÖSS-SAY-1) puaný ortalamasýnýn ve bu puan ile ilgili standart sapmanýn olduðunu göstermektedir. Yabancý dil testleri ve ÖSS-DÝL puanlarýný gösteren tablolarda da verilen bilgiler yukarýdaki tablonun düzeni gibidir. Ýkinci kitapta yerleþen aday sayýlarý verilmemiþtir. Yukarýdaki tabloda ÖSS'ye giren (ÖSS-GÝR) bilgisi yerine ikinci kitaptaki tabloda alan dersleri ile ilgili testlerden (Mat-2, Fen-2, Ed-Sos ve Sos-2) en az birini alan (TEST2-ALAN) aday sayýlarý yer almýþtýr. Ýkinci kitaptaki tabloda ayrýca, ÖSS-SAY-2, ÖSS-SÖZ-2 veya ÖSS-EA-2'nin en az birinde 185 veya daha fazla puan alan (PN 185) aday sayýlarý da bulunmaktadýr; bu tablodaki diðer bilgilerin düzeni yukarýdaki tablonun düzeni gibidir. Ýkinci bölümün birinci alt bölümünde her okul için ayrý ayrý bilgi verilmiþtir. " SAYILARI" üst baþlýðýnýn altýndaki 1.sütunda sýrasýyla ÖSS'ye giren (ÖSS-GÝR), ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-SAY-2, ÖSS- SÖZ-2, ÖSS-EA-2 veya ÖSS-DÝL puanlarýndan en az birinde 160 veya daha büyük ve tümünde 185'ten küçük puan alan (160 PN<185), bu puan türlerinden en az birinde 185 veya daha fazla puan alan (PN 185) aday sayýlarý verilmiþtir. Yine ayný üst baþlýðýn altýndaki 2.sütunda ise lisans programlarýna yerleþen aday sayýsý (LÝSANSA YERLEÞEN), önlisans programlarýna yerleþen aday sayýsý (ÖNLÝSANSA YERLEÞEN) ve açýköðretim programlarýna yerleþen aday sayýsý (AÖF'E YERLEÞEN) üst baþlýklarýnýn altýndaki 1.sütunda Sýnavsýz Geçiþle yerleþen (SINAVSIZ) 2.sütunda da herhangi bir ÖSS veya YDS puaný ile yerleþen (SINAVLI) aday sayýlarý verilmiþtir. "MATEMATÝK-1" üst baþlýðýnýn altýnda herhangi bir alt test bulunmamaktadýr. "FEN-1" üst baþlýðýnýn altýnda sýrasý ile "FÝZÝK", "KÝMYA", "BÝYOLOJÝ", "KÇE" üst baþlýðýnýn altýnda herhangi bir alt test bulunmamaktadýr. "SOSYAL-1" üst baþlýðýnýn altýnda sýrasý ile "TARÝH", "COÐRAFYA", "FELSEFE" testleri ve "ÖSS-1 PUANLARI" üst baþlýðýnýn altýnda da sýrasý ile "ÖSS-SAY-1", "ÖSS-SÖZ-1" ve "ÖSS-EA-1" puanlarý yer almaktadýr. "MATEMATÝK-1" üst baþlýðýnýn altýndaki 5.sütunda sýrasýyla matematik testinde hesaplamaya katýlan aday sayýsý (), bu adaylarýn matematik-1 ham puanlarýnýn ortalamasý () ve standart sapmasý () verilmiþtir. Yine "MATEMATÝK-1" üst baþlýðýnýn altýndaki 4.sütunda ise sýrasýyla ilgili okulun matematik-1 testi ham puan ortalamasýna göre bütün okullar içindeki sýrasýný (), okulun ayný ortalamaya göre kendi grubunda bulunan okullar, örneðin; lise ise liseler, meslek lisesi ise meslek liseleri arasýndaki sýrasýný (), okulun yine ayný ortalamaya göre kendi türü içinde yer alan diðer okullar, örneðin; özel lise ise özel liseler arasýndaki sýrasýný () göstermektedir. Diðer testler ve puanlar için verilen bilgilerin düzeni, matematik-1 testi için verilen bilgilerin düzeniyle aynýdýr. Ýkinci kitabýn ikinci bölümündeki tabloda benzer bilgilerin düzeni yukarýdaki tabloda verilen bilgilerin düzeniyle aynýdýr.

6 Birinci kitapta her okul ile ilgili olarak verilen bilgilerin düzeni, türü lise (resmi ve gündüz öðretimi yapan lise) olan SEYHAN ABDÜLKADÝR PAKSOY LÝSESÝ örneði üzerinde açýklanabilir. Bu lise ile ilgili bilgiler aþaðýdadýr ADANA OKULUN KODU VE ADI A D A Y S A Y I L A R I ÖSS-GÝR 160 PN<185 PN 185 LÝSANSA YERLEÞEN ÖNLÝSANSA YER. AÖF'E YERLEÞEN SINAVSIZ MATEMATÝK-1 F E N - 1 S O S Y A L - 1 FÝZÝK FELSEFE... ÖSS-1 PUANLARI ÖSS-SAY SEYHAN ABDÜLKADÝR PAKSOY LÝSESÝ Toplam Baþvuran: SINAVLI... Bu okulun son sýnýfýnda okumakta iken toplam baþvuran aday sayýsý 524, ÖSS ye giren aday sayýsý 523, ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-SAY-2, ÖSS-SÖZ-2, ÖSS-EA-2 veya ÖSS-DÝL puanlarýndan en az birinde 160 veya daha büyük ve tümünde 185'ten küçük puan alan (160 PN<185) aday sayýsý 185, bu puan türlerinden en az birinde 185 veya daha fazla puan alan (PN 185) aday sayýsý 185'dir. Bu okuldan sýnavsýz yerleþen aday sayýsý yoktur. Sýnavlý lisans programlarýna yerleþen aday sayýsý 5, önlisans programlarýna yerleþen aday sayýsý 1 ve açýköðretim programlarýna yerleþen aday sayýsý 6'dýr. Matematik-1 testi ham puanlarýndan hesaplanan ortalama ve standart sapma ile bu ortalamaya göre ilgili okulun deðiþik okullar arasýndaki sýralarý da "MATEMATÝK-1" baþlýðýnýn altýndaki 4.ve 5.sütunlarda verilmiþtir. Beþinci sütundaki bilgiler bu okulun son sýnýfýnda okumakta iken ÖSS'ye giren ve matematik-1 testinde hesaplamaya 522 adayýn katýldýðý, bu adaylarýn matematik- 1 ham puanlarý ortalamasýnýn 5.50 ve bu ham puanlarla ilgili standart sapmanýn da 6.21 olduðunu, dördüncü sütundaki bilgiler ise söz konusu okulun bu ortalamaya göre, bütün okullar arasýnda 3245., kendi grubu olan liseler arasýnda 2520., kendi türü olan liseler (resmi ve gündüz öðretimi yapan liseler) arasýnda ise 709. sýrada bulunduðunu göstermektedir. Yabancý dil testleri ve ÖSS-DÝL puanlarýný gösteren tablolarda da verilen bilgiler yukarýdaki tablonun düzeni gibidir. Ýkinci kitapta alan dersleri ile ilgili testler ve ÖSS-SAY-2, ÖSS-SÖZ-2 ve ÖSS- EA-2 puanlarýný gösteren tablolarda da verilen bilgilerin düzeni yukarýdaki tablonun düzeni gibidir Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre girilen lisans programlarý "LÝSANSA YERLEÞEN" aday sayýlarý içinde gösterilmemiþtir. Bu kitaplarda yer alan bilgiler hazýrlanýrken, herhangi bir ham puandaki, ÖSS puanýndaki veya YDS puanýndaki aday sayýsý 5 in altýnda olan okullarýn puan ortalamalarý hesaplanmadýðý için, ilgili okullar o puanda sýralamaya dahil edilmemiþlerdir. Örneðin; Seyhan Çaðrýbey Lisesi'nin son sýnýfýnda okumakta iken yabancý dil sýnavýna giren adaylardan sadece 1'inin Almanca testi ham puaný ve ÖSS-DÝL puaný bulunmasýna raðmen bu puanýn ortalamasý hesaplanmamýþ ve okul bu puan türlerinde sýralama iþlemine dahil edilmemiþtir. Bu konumdaki adaylar ile ham puanlarý ve ÖSS puanlarý birinci bölümdeki özet tablolarda yer almýþtýr. Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS)'deki testlerin belirli sorularýný cevaplama durumunda olan görme özürlü adaylar ile kopya çektiði tespit edilen adaylar, ham puanlar için bu çalýþmalarýn dýþýnda tutulmuþ, ÖSS puanlarýnda ise içinde tutulmuþtur. Özellikle hesaplamaya giren aday (puan) sayýsýnýn az olduðu durumlarda elde edilen ortalamalarýn ve böyle ortalamalara dayanarak belirlenen sýralarýn diðerlerine göre daha az bilgi verici olacaðý unutulmamalýdýr.

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2008-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ö N S Ö Z. Bu kitap Merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.

Ö N S Ö Z. Bu kitap Merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Ö N S Ö Z Her yıl, üniversitelere alınacak öğrencileri belirlemek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) yapılmaktadır. Bu sınavın amacı, ortaöğretimdeki eğitim ve öğretimi değerlendirmek değil,

Detaylı

Ö N S Ö Z. Bu kitap merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.

Ö N S Ö Z. Bu kitap merkezimiz uzmanlarından Metin Özen ve Harun Fatih Tombak tarafından hazırlanmıştır. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Ö N S Ö Z Her yıl, üniversitelere alınacak öğrencileri belirlemek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) yapılmaktadır. Bu sınavın amacı, ortaöğretimdeki eğitim ve öğretimi değerlendirmek değil

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Ö N S Ö Z. Prof.Dr. Ali DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

Ö N S Ö Z. Prof.Dr. Ali DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Ö N S Ö Z 2011 yılı içinde, üniversitelere alınacak öğrencileri belirlemek için Merkezimiz tarafından biri Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), diğeri Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) olmak üzere iki sınav

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖNSÖZ 2015 yılı içinde, üniversitelere alınacak öğrencileri belirlemek için Merkezimiz tarafından biri Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), diğeri Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) olmak üzere iki sınav

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Ocak, 2010 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2009 YILI ÖSS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ Ocak, 2010 Tekirdağ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... IV AÇIKLAMALAR...V İlimiz Geneli ve Ortaöğretim Kurumlarının

Detaylı

FELSEFE ADAY ORT SAP FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ TÜRKÇE TARÝH COÐRAFYA ADAY ORT SAP GNL GRP TÜR ADAY ORT SAP

FELSEFE ADAY ORT SAP FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ TÜRKÇE TARÝH COÐRAFYA ADAY ORT SAP GNL GRP TÜR ADAY ORT SAP OKULUN KODU VE ADI SAYILARI ÖN FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ KÇE TARÝH COÐRAFYA 11017 BAFRA LÝSESÝ 409 11 2986 409 2973 409 2970 409 2571 409 3114 409 2756 409 2817 409 3304 409 2857 399 3051 399 2953 399 128 1

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

FELSEFE ADAY ORT SAP FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ TÜRKÇE TARÝH COÐRAFYA ADAY ORT SAP GNL GRP TÜR ADAY ORT SAP

FELSEFE ADAY ORT SAP FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ TÜRKÇE TARÝH COÐRAFYA ADAY ORT SAP GNL GRP TÜR ADAY ORT SAP OKULUN KODU VE ADI SAYILARI ÖN FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ KÇE TARÝH COÐRAFYA 11017 BAYRAMÝÇ ATAK LÝSESÝ 74 1 3320 74 2872 74 2821 74 3781 74 3956 74 4221 74 3237 74 4680 74 3416 73 4053 73 3790 73 25 1 2726

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009)

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM BASIN TOPLANTISI (12 Temmuz 2009) 2009 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan 2009 Öğrenci Seçme

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

2016-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2016-LYS) SONUÇLARI. 18 Temmuz 2016

2016-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2016-LYS) SONUÇLARI. 18 Temmuz 2016 2016-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2016-LYS) SONUÇLARI 18 Temmuz 2016 2016-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2016-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi

Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi ÖSYS HAKKINDA GENEL BİLGİLER SINAV SİSTEMİ 1. BASAMAK YGS TÜRKÇE 2. BASAMAK LYS MATEMATİK SOSYAL BİLİMLER FEN BİLİMLERİ TEMEL MATEMATİK EDEBİYAT COĞRAFYA FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER YABANCI DİL YÜKSEK

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2010 YILI YGS-LYS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Nisan, 2011 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2010 YILI YGS-LYS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ. Nisan, 2011 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ VAİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi TEKİRDAĞ İLİ 2010 YILI YGS-LYS SONUÇ DEĞERLENDİRMELERİ Nisan, 2011 Tekirdağ İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ... IV AÇIKLAMALAR... V İlimiz Geneli ve Ortaöğretim

Detaylı

Üniversite-Bölüm Tercihler-2012. Oktay Aydın 23 Temmuz 2012 / İstanbul oktayaydin@gmail.com

Üniversite-Bölüm Tercihler-2012. Oktay Aydın 23 Temmuz 2012 / İstanbul oktayaydin@gmail.com Üniversite-Bölüm Tercihler-2012 Oktay Aydın 23 Temmuz 2012 / İstanbul oktayaydin@gmail.com Yaşam yolculuğu Yaşam yolculuğu Nasıl bir tercih? Nasıl bir süreçten geçildi? Nasıl bir süreçten geçildi? Adil

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ORDU Y A B A N C I D Ý L ADAY SAYILARI MATEMATÝK GNL GRP TÜR ÖNL-YER ADAY ORT SAP 105 PN<120 PN 120 OKULUN TÜR KODU VE ADI

ORDU Y A B A N C I D Ý L ADAY SAYILARI MATEMATÝK GNL GRP TÜR ÖNL-YER ADAY ORT SAP 105 PN<120 PN 120 OKULUN TÜR KODU VE ADI 127 OKULUN KODU VE ADI SAYILARI FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ KÇE TARÝH COÐRAFYA FELSEFE ÝNGÝLÝZCE FRANSIZCA ALMANCA 11017 AKKUÞ LÝSESÝ 45 0 3684 45 3631 45 3002 45 4526 45 4988 45 4934 45 4905 45 5093 45 12 2

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü. Rehberlik Servisi

2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü. Rehberlik Servisi 2014 YGS LYS Tanıtım Broşürü Rehberlik Servisi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS PUANLARI NERELERDE VE NASIL KULLANILACAK -4 yıllık lisans programlarının bir kısmına, -2 yıllık önlisans bölümlerinin

Detaylı

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi.

Sayın Velimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi. Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri ve sınavlarda iyi bir sonuca ulaşmaları için bizler kadar sizlere de önemli görevlerin düştüğü unutulmamalıdır.

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2011 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2011 LYS) SONUÇLARI

2011 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2011 LYS) SONUÇLARI 2011 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2011 LYS) SONUÇLARI 2011 LYS SAYISAL VERİLER LYS 1 LYS 2 LYS 3 LYS 4 LYS 5 Toplam Başvuran Aday Sayısı 625.204 293.791 681.091 378.048 41.731 2.019.865 Sınava Giren Aday

Detaylı

Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız?

Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız? 2015 YGS - LYS Sınav Sistemleri Hakkında Ne Kadar Bilgiye Sahip Olmalıyız? - ÖSYM ve yaptığı sınavlar hakkında bilgi sahibi olmak alan bilgimizi daha verimli kullanmamıza - Öğrencide kendisine karşı ekstra

Detaylı

2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI

2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI 2012- LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012- LYS) SONUÇLARI 2012- LYS SAYISAL VERİLER LYS- 1 LYS- 2 LYS- 3 LYS- 4 LYS- 5 Toplam Başvuran Aday Sayısı 619.132 308.701 666.164 385.660 49.543 2.029.200 Sınava

Detaylı

9. SINIFLAR. 1.YAZILI 1.Yazılı 17 Mart 2014 Matematik Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi. 1.Yazılı 18 Mart 2014 T.E.D. 2. Yabancı Dil

9. SINIFLAR. 1.YAZILI 1.Yazılı 17 Mart 2014 Matematik Din Kültür Ve Ahlak Bilgisi. 1.Yazılı 18 Mart 2014 T.E.D. 2. Yabancı Dil 9. SINIFLAR 1.Yazılı 19 Mart 2014 Sağlık - Tarih 1.Yazılı 21 Mart 2014 Kimya Yabancı Dil 1.Yazılı 24 Mart 2014 Fizik - Coğrafya 2.Yazılı 21 Nisan 2014 Sağlık - Tarih 2.Yazılı 24 Nisan 2014 Kimya Yabancı

Detaylı

2009 SİSTEMİ 2010 SİSTEMİ

2009 SİSTEMİ 2010 SİSTEMİ 2009 SİSTEMİ 2010 SİSTEMİ 2009 SİSTEMİ 2010 SİSTEMİ 2010 SINAV SİSTEMİNİN AMAÇLARI Ders grubu yerine ders başarısını ölçmek Her dersin sorularının yanıtlanması için ayrı ayrı süre verilerek, ders puanlarının

Detaylı

2012-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012-LYS) SONUÇLARI

2012-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012-LYS) SONUÇLARI 2012-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2012-LYS) SONUÇLARI 2012-LYS SAYISAL VERİLER LYS-1 LYS-2 LYS-3 LYS-4 LYS-5 Toplam Başvuran Aday Sayısı 619.132 308.701 666.164 385.660 49.543 2.029.200 Sınava Giren Aday

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS)

2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) 2011 ÖSYS ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE İKİ AŞAMALI SİSTEM (YGS LYS) İKİ AŞAMALI SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ Birinci aşama sınavı YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) Nisan ayında, ikinci aşama sınavı LYS (Lisans Yerleştirme

Detaylı

ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ANKARA ÖZEL TEVFİK FİKRET LİSESİ ÖSYS ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ 2014-2015 ANKARA 2015 ÖSYS BİRİNCİ AŞAMA: YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) YGS BAŞVURU TARİHİ : OCAK 2015 SINAV TARİHİ : 15 MART

Detaylı

YGS-LYS Sınav Sistemi

YGS-LYS Sınav Sistemi YGS-LYS Sınav Sistemi 2012 ÖSYS Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi Nisan ayının ilk yarısında Testler ve Sorular Testi 40 Soru Testi 40 Soru Testi 40 Soru Testi 40 Soru 160

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER

1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER 1. YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA ÖÐRENCÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER Yükseköðretim programlarýna öðrenci alýnmasýnda, ÖSYM tarafýndan yapýlan Merkezi Yerleþtirme ile yükseköðretim kurumlarý tarafýndan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2014 ÖSYS YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 1. AŞAMA YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI YGS, 23 Mart 2014 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretimde okutulan ortak müfredata dayalı

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 fizik 14 kimya 13 biyoloji 13 PUAN TÜRÜ YGS1

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2009 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR?

2. B A Þ V U R M A 2.4. BAÞVURMA BELGESÝ NEREDEN ALINACAKTIR? 2.2. KÝMLER BAÞVURAMAZ? 2.3. ÖSS YE GÝRME ZORUNLULUÐU VAR MIDIR? 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2003-2004 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

UYGULANACAK SINAVLAR YGS LYS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UYGULANACAK SINAVLAR YGS LYS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 2013 ÖSYS UYGULANACAK SINAVLAR YGS YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI 1. AŞAMA YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) YGS, 24 Mart 2013 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretimde okutulan

Detaylı

YGS-LYS SINAV SİSTEMİ

YGS-LYS SINAV SİSTEMİ YGS-LYS SINAV SİSTEMİ YGS TEK KİTAPÇIKLI 160 SORULUK BİR SINAV SORU BAŞI 1 DAKİKA SÜRE KONULAR AĞIRLIKLI OLARAK 9.SINIF SORULAR ANLAMA ve YORUMLAMAYA DÖNÜK, MUHAKEME GÜCÜNÜ ÖLÇEN BİR SINAV YGS PUANLARI

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

2013-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2013-LYS) SONUÇLARI

2013-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2013-LYS) SONUÇLARI 2013-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2013-LYS) SONUÇLARI 2013 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI SAYISAL VERİLERİ 2013-LYS ADAY SAYILARI YGS Sonrası LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı 1.232.679 Sınavsız Geçiş

Detaylı

2014-ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI Program Adı Puan Türü İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

2014-ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI Program Adı Puan Türü İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Program Kodu 2014-ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI Program Adı Puan Türü Kontenjan İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Puan En Büyük Puan 203410059 Psikoloji

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler:

Yeni Sınav Sistemi. Yeni Sınav Sistemi (YGS-LYS) 1-YGS (YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI) Sevgili Öğrenciler: Sevgili Öğrenciler: Yeni Sınav Sistemi 2010 Yılında uygulanacak yeni ÖSS sistemi konusunda sizi bilgilendirmek için bu kitapçığı hazırladık. SAY, EA, SÖZ, DİL puan türlerindeki sayı ve içerik olarak artışları,

Detaylı

2009-ÖSYS KILAVUZU i

2009-ÖSYS KILAVUZU i i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere TC Yükseköðretim

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

YGS NEDİR? YGS: Yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır.

YGS NEDİR? YGS: Yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır. Buket KUYUCAKLIOĞLU YGS NEDİR? YGS: Yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır. LYS puanının %40 ını oluşturur. YGS ile girilebilecek

Detaylı

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*)

Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Tablo Tablo 5 (Devam) 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Adaylara yardýmcý olmak üzere 2006-2007 ders yýlýnda Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci

Detaylı

YGS - LYS. İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne?

YGS - LYS. İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne? - LYS İki Aşamalı Sınav Sistemiyle Amaçlanan Ne? Daha iyi ölçme ve değerlendirme yapabilmek, Yakın programların ihtiyaç duyduğu farklı bilgi ve becerileri göz önünde tutmak, Öğrencilerin ortaöğretim başarılarını

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS

2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS 2013 YEN SINAV S STEM YGS - LYS Ön Söz Çağımızda insan kaynağının en akılcı biçimde yönetilmesi için bütün ülkeler bir seferberlik içine girmiş durumdadır. Genç nüfus oranı çok yüksek olan Türkiye de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ

YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Ünal Yarımağan ve FDD Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar ve ekibinin desteğiyle hazırlanmış bu bilgileri bizimle paylaşan eğitim danışmanı ve yazarı

Detaylı

TUZLA PİRİ REİS DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ 2014 YGS - LYS TANITIM BROŞÜRÜ

TUZLA PİRİ REİS DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ 2014 YGS - LYS TANITIM BROŞÜRÜ TUZLA PİRİ REİS DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ 2014 YGS - LYS TANITIM BROŞÜRÜ YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİS SINAVI (YGS) Denizcilik Lisesinde okuyan öğrencilerin ek

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU

2. B A Þ V U R M A 2.5.1. 2002-ÖSS ADAY BÝLGÝ FORMU 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2002-2003 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı