2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas"

Transkript

1

2 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Ankara, Nüfus Türkiye Nüfus Etütleri Etütleri Enstitüsü Enstitüsü Ankara, Ankara, Türkiye Türkiye Katk da bulunanlar: Katk da bulunanlar: Katk da Katk da bulunanlar: T.C. Kalk nma Bakanl ğ T.C. Kalk nma T.C. Ankara, Türkiye Bakanl ğ T.C. Kalk nma Bakanl ğ Ankara, Türkiye Ankara, Türkiye ve ve ve ve T.C. Sağl k Bakanl ğ T.C. T.C. Ankara, Sağl k Bakanl ğ T.C. Sağl k Sağl k Türkiye Bakanl ğ Ankara, Türkiye Ankara, Türkiye Mali kaynağ sağlayan: Mali kaynağ sağlayan: Mali Mali kaynağ kaynağ sağlayan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Bilimsel ve ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme (KAMAG) Projelerini Destekleme Program Kamu Kamu Kurumlar Araşt rma ve ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program (KAMAG) (KAMAG) Kas m 2014 Kas m 2014 Kas m Kas m Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Üniversitesi Nüfus Hacettepe Etütleri Hacettepe Enstitüsü Üniversitesi Nüfus Nüfus Etütleri Etütleri Enstitüsü Enstitüsü T.C. Kalk nma Bakanl ğ T.C. Kalk nma Bakanl ğ T.C. Kalk nma T.C. Kalk nma Bakanl ğ Bakanl ğ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Türkiye Araşt rma Türkiye Bilimsel Bilimsel Kurumu ve Teknolojik ve Teknolojik Araşt rma Araşt rma Kurumu Kurumu

3 Yay n No: NEE-HÜ ISBN Bu yay nda yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve bu bilgiler hiçbir şekilde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu nun (TÜBİTAK) görüşünü yans tmamaktad r Türkiye Nüfus ve Sağl k Araşt rmas (TNSA-2013) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü taraf ndan gerçekleştirilmiştir. Projenin yararlan c kurumu T.C. Kalk nma Bakanl ğ d r. TNSA-2013 ün mali desteği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) taraf ndan Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program kapsam nda sağlanm şt r. TNSA-2013, dünya çap nda yürütülen Nüfus ve Sağl k Araşt rmalar (Demographic and Health Surveys, DHS program) projesinin model ve standartlar çerçevesinde yürütülmüş ve uluslararas karş laşt r labilir nitelikte bir araşt rmad r. Veri işleme, ana raporun tabülasyonu ve gözden geçirilmesinde ICF Macro International Inc. teknik yard m sağlam şt r. TNSA-2013 konusunda daha ayr nt l bilgi için: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye (telefon: ; faks: ; e-posta: internet: The DHS Program projesi hakk nda daha ayr nt l bilgi için: ICF International, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA (telefon: ; faks: ; e-posta: internet: Bu yay n için önerilen kaynak gösterim şekli: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Araşt rmas. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalk nma Bakanl ğ ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. Elma Teknik Bas m Matbaac l k Ltd. Şti. taraf ndan bas lm şt r. Çatal Sok. 11/A Maltepe/Ankara Tel:

4 İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Listesi... v Önsöz... xi Özet Bulgular... xv Türkiye Haritas... xxi BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 Coğrafya Tarih İdari Bölünüş ve Politik Örgütlenme Toplumsal ve Kültürel Özellikler Ekonomi Bölgeler Nüfus Nüfus ve Aile Planlamas Politikalar ve Programlar Sağl k Konusundaki Öncelikler ve Programlar Türkiye de Sağl k Hizmetleri Sistemi Araşt rman n Amaçlar ve Organizasyonu BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ 2.1 Hanehalk Nüfusunun Özellikleri Anne ve/veya Babas ile Yaşamayan Çocuklar Hanehalk Nüfusunun Eğitimi Konut Özellikleri Hanehalk Refah Nüfus Kayd BÖLÜM 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 3.1 Temel Özellikler Eğitim ve Okuryazarl k Düzeyi İstihdam ve İş Sosyal Güvence Kapsam Sağl k Sigortas Kapsam İçindekiler i

5 BÖLÜM 4 DOĞURGANLIK 4.1 Günümüzdeki Doğurganl k Doğurganl ktaki Farkl laşmalar Doğurganl ktaki Eğilimler Canl Doğan ve Yaşayan Çocuk Say lar Doğum Aral klar İlk Doğumda Anne Yaş Adölesan Doğurganl k ve Annelik BÖLÜM 5 AİLE PLANLAMASI 5.1 Gebeliği Önleyici Yöntemler Hakk nda Bilgi Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullan lm ş Olmas Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullan m Gebeliği Önleyici Yöntem Kullan m ndaki Değişimler Gebeliği Önleyici Yöntem n İlk Kullan m S ras nda Sahip Olunan Çocuk Say s Gebe Kal nabilecek Döneme İlişkin Bilgi Tüplerin Bağlanmas n n Zamanlamas Aile Planlamas Yöntemlerinin Kaynaklar Gebeliği Önleyici Yöntemlerin B rak lmas Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanmayanlar n Yöntem Kullanma Niyetleri Yöntem Kullanmama Nedenleri BÖLÜM 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6.1 Yaşam Boyu Toplam Düşük ve Ölü Doğumlar Düşük H zlar n n Günümüzdeki Düzeyleri ve Eğilimleri İsteyerek Düşük Öncesi ve Sonras Gebeliği Önleyici Yöntem Kullan m İsteyerek Düşüklerin Özellikleri Yaşa Özel ve Toplam İsteyerek Düşük H zlar BÖLÜM 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7.1 Evlilik Durumu İlk Evlenme Yaş Doğum Sonras Geçici K s rl k, Cinsel İlişkiden Kaç nma ve Gebelik Riski Alt nda Olmama Durumu Menopoz ii İçindekiler

6 BÖLÜM 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8.1 Başka Çocuk Sahibi Olma İsteği Aile Planlamas Hizmetlerine Olan Talep İdeal Çocuk Say s Doğumlar n Planlanma Durumu Toplam İstenen Doğurganl k BÖLÜM 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9.1 Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi Bebek ve Çocuk Ölümlülüğündeki Düzeyler ve Eğilimler Bebek ve Çocuk Ölümlülüğündeki Farkl laşmalar Perinatal Ölümlülük Yüksek Riskli Doğurganl k Davran ş BÖLÜM 10 ÜREME SAĞLIĞI 10.1 Doğum Öncesi Bak m Doğum Öncesi Bak mlar n Zamanlamas ve Say s Doğum Öncesi Bak m n Bileşenleri Doğumun Yap ld ğ Yer Doğuma Yard m Eden Kişi Doğum Sonras Bak m BÖLÜM 11 BESLENME DURUMU VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11.1 Emzirmeye Başlama Çocuğun Yaş na Göre Emzirilme Durumu Emzirme Süresi ve S kl ğ Ek G da Çeşitleri Çocuklar n Beslenme Durumu Kad nlar n Beslenme Durumu Doğumda Çocuklar n Ağ rl klar ve Büyüklükleri Çocuklar n Aş lanmas BÖLÜM 12 KADININ STATÜSÜ 12.1 Eşler Aras ndaki Yaş ve Eğitim Fark Kad n İstihdam n Etkileyen Faktörler Çal şan Kad nlarda Çocuk Bak m Kad nlar n Fiziksel Şiddete Yönelik Tutumlar ve Kad nlar Kontrol Etmeye Yönelik Davran şlar Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlar Üreme Kararlar nda Kad nlar n Rolü İçindekiler iii

7 KAYNAKLAR EK A GÖREV DAĞILIMI EK B ARAŞTIRMA TASARIMI B.1 Örneklem Tasar m ve Örneklem Uygulamas B.2 Örneklem Çerçevesi B.3 Tabakalama B.4 Örneklem Dağ l m B.5 Örneklem Seçimi B.6 Sorukağ tlar n n Geliştirilmesi ve Ön Deneme B.7 Veri Toplama Faaliyetleri B.8 Bilgi İşlem ve Analiz B.9 Örneklem Ağ rl klar n n Hesaplanmas B.10 Örneklemin Kapsam EK C ÖRNEKLEME HATALARI EK D VERİ KALİTESİ EK E EK TABLOLAR EK F SORU KAĞITLARI EK G ÖZET GÖSTERGELER iv İçindekiler

8 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Tablo 1.1 Hanehalk ve kişi görüşmelerinin sonuçlar BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ Tablo 2.1 Yaş, yerleşim yeri ve cinsiyete göre hanehalk nüfusu Tablo Hanehalk nüfusunun yaş dağ l m Tablo Seçilmiş kaynaklarda yaşa göre nüfus Tablo 2.3 Hanehalk komposizyonu Tablo 2.4 Evlatl k ve öksüz çocuklar Tablo Hanehalk nüfusunun eğitim düzeyi: erkekler Tablo Hanehalk nüfusunun eğitim düzeyi: kad nlar Tablo Okullaşma oranlar : ilkokul ve ortaokul Tablo Okullaşma oranlar : lise Tablo S n f tekrarlama oran Tablo Okul terk oranlar Tablo 2.8 İçme suyu Tablo 2.9 Tuvalet imkanlar Tablo 2.10 Konut özellikleri Tablo 2.11 Hanehalk dayan kl tüketim mallar Tablo 2.12 Hanehalk refah düzeyi Tablo 2.13 Beş yaş ndan küçük çocuklar n doğum kay tlar Şekil 2.1 Nüfus piramidi Şekil 2.2 Yaşa özel okullaşma oranlar BÖLÜM 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tablo 3.1 Cevaplay c lar n temel özellikleri Tablo 3.2 Eğitim düzeyi Tablo 3.3 Okuryazarl k Tablo 3.4 Çal şma durumu Tablo 3.5 Çal ş lan ekonomik sektör Tablo 3.6 Kamu/özel sektörde çal şma Tablo 3.7 İşteki statü Tablo 3.8 Sosyal güvence Tablo 3.9 Sağl k sigortas Tablolar ve Şekiller Listesi v

9 BÖLÜM 4 DOĞURGANLIK Tablo 4.1 Günümüzdeki doğurganl k Tablo 4.2 Temel özelliklere göre doğurganl k Tablo 4.3 Doğurganl ktaki eğilimler Tablo 4.4 Yaşa göre doğurganl k h zlar ndaki eğilimler Tablo 4.5 Canl doğan ve yaşayan çocuk say s Tablo 4.6 Doğum aral klar Tablo 4.7 İlk doğumda anne yaş Tablo 4.8 Ortanca ilk doğum yaş Tablo 4.9 Adölesan kad nlarda doğurganl k ve annelik Şekil 4.1 Yaşa özel doğurganl k h zlar Şekil 4.2 Yaşa özel doğurganl k h zlar ndaki eğilimler Şekil 4.3 Son yirmi y la ilişkin yaşa özel doğurganl k h zlar BÖLÜM 5 AİLE PLANLAMASI Tablo 5.1 Gebeliği önleyici yöntem bilgisi Tablo 5.2 Temel özelliklere göre gebeliği önleyici yöntem bilgisi Tablo 5.3 Gebeliği önleyici yöntemlerin kullan lm ş olmas Tablo 5.4 Yaşa göre gebeliği önleyici yöntemlerin halen kullan m Tablo 5.5 Temel özelliklere göre halen kullan lan gebeliği önleyici yöntem Tablo 5.6 Gebeliği önleyici yöntem kullan m ndaki değişimler Tablo 5.7 Yerleşim yeri ve bölgelere göre gebeliği önleyici yöntemlerin halen kullan m ndaki değişimler Tablo 5.8 Gebeliği önleyici yöntem ilk kullan ld ğ s rada sahip olunan çocuk say s Tablo 5.9 Tüplerin bağlanmas n n zamanlamas Tablo 5.10 Gebeliği önleyici modern yöntemlerin temin edildiği kaynaklar Tablo 5.11 Gebeliği önleyici modern yöntemlerin temin edildiği kaynaklar n zaman içindeki değişimi Tablo 5.12 On iki ayl k yöntem b rakma h zlar Tablo 5.13 Yöntem b rakma nedenleri Tablo 5.14 Gelecekte yöntem kullan m Tablo 5.15 Gelecekte kullanmak için tercih edilen yöntem Tablo 5.16 Gelecekte yöntem kullanmama eğiliminin nedenleri Şekil 5.1 Halen gebeliği önleyici yöntem kullan m Şekil 5.2 Gebeliği önleyici yöntem kullan m ndaki değişimler Şekil 5.3 Gebe kal nabilecek döneme ilişkin bilgi vi Tablolar ve Şekiller Listesi

10 BÖLÜM 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR Tablo 6.1 Düşükler ve ölü doğumlar Tablo 6.2 Temel özelliklere göre isteyerek düşükler Tablo 6.3 Düşükler ve ölü doğumlar (100 gebelikte) Tablo 6.4 İsteyerek düşüklerdeki eğilimler Tablo 6.5 İsteyerek düşükten önce kullan lan yöntem Tablo 6.6 İsteyerek düşükten sonra kullan lan yöntem Tablo 6.7 Yaşa özel ve toplam isteyerek düşük h zlar Tablo 6.8 Temel özelliklere göre toplam düşük h z Şekil 6.1 Son isteyerek düşüğe karar veren kişi Şekil 6.2 Son isteyerek düşüğün zamanlamas Şekil 6.3 Son isteyerek düşüğün gerçekleştiği kurum BÖLÜM 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER Tablo Evlilik durumu Tablo Hiç evlenmemiş kad n oran n n değişimi Tablo 7.2 İlk evlenme yaş Tablo 7.3 Ortanca ilk evlenme yaş Tablo 7.4 Doğum sonras geçici k s rl k, cinsel ilişkiden kaç nma ve gebelik riski alt nda olmama durumu Tablo 7.5 Ortanca geçici k s rl k, cinsel ilişkiden kaç nma ve gebelik riski alt nda olmama süresi Tablo 7.6 Menopoz Şekil 7.1 Doğum sonras geçici k s rl k, cinsel ilişkiden kaç nma ve gebelik riski alt nda bulunmama durumu BÖLÜM 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ Tablo 8.1 Yaşayan çocuk say s na göre doğurganl k tercihleri Tablo 8.2 Yaşa göre doğurganl k tercihleri Tablo 8.3 Doğurganl ğ s n rlama isteği Tablo 8.4 Aile planlamas hizmetlerine olan ihtiyaç ve talep Tablo 8.5 Yaşayan çocuk say s na göre ideal çocuk say s Tablo 8.6 Ortalama ideal çocuk say s Tablo 8.7 Doğurganl ğ n planlanmas Tablo 8.8 İstenen doğurganl k h zlar Şekil 8.1 Doğurganl k tercihleri Şekil 8.2 Karş lanmam ş aile planlamas ihtiyac ndaki değişimler Tablolar ve Şekiller Listesi vii

11 BÖLÜM 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ Tablo 9.1 Erken çocukluk dönemi ölümlülük h zlar Tablo 9.2 Sosyo-ekonomik özelliklere göre erken çocukluk dönemi ölümlülük h zlar Tablo 9.3 Demografik özelliklere göre erken çocukluk dönemi ölümlülük h zlar Tablo 9.4 Perinatal ölümlülük Tablo 9.5 Yüksek riskli doğurganl k davran ş Şekil 9.1 Çocukluk dönemi ölümlülük h zlar ndaki eğilimler BÖLÜM 10 ÜREME SAĞLIĞI Tablo 10.1 Doğum öncesi bak m Tablo 10.2 Doğum öncesi bak m say s ve ilk ziyaret zaman Tablo 10.3 Doğum öncesi bak m n bileşenleri Tablo 10.4 Doğumun yap ld ğ yer Tablo 10.5 Doğuma yard m eden kişi Tablo 10.6 Anneye doğum sonras ilk bak m yapan kişi Tablo 10.7 Anneye doğum sonras yap lan ilk bak m n zamanlamas Tablo 10.8 Bebeğe doğum sonras ilk bak m yapan kişi Tablo 10.9 Bebeğe doğum sonras yap lan ilk bak m n zamanlamas BÖLÜM 11 BESLENME DURUMU VE ÇOCUK SAĞLIĞI Tablo 11.1 Emzirmeye başlama Tablo 11.2 Yaşa göre emzirilme durumu Tablo 11.3 Ortanca emzirme süresi Tablo 11.4 Görüşme tarihinden önceki gün veya gece çocuklara verilen g da çeşitleri Tablo 11.5 Çocuklar n özelliklerine göre beslenme durumu Tablo 11.6 Annelerin özelliklerine göre çocuklar n beslenme durumu Tablo 11.7 Kad nlar n beslenme durumu Tablo 11.8 Çocuğun doğumdaki ağ rl ğ ve büyüklüğü Tablo 11.9 Bilgi kaynağ na göre aş lanma durumu Tablo Temel özelliklere göre aş lanma durumu Tablo Çocuklar n yaşa göre aş lanma durumu BÖLÜM 12 KADININ STATÜSÜ Tablo 12.1 Eşler aras nda yaş ve eğitim farkl l klar Tablo 12.2 Çal şmama nedenleri Tablo 12.3 İşten ayr lma nedenleri Tablo 12.4 Çal şan kad nlarda çocuk bak m Tablo 12.5 Fiziksel şiddete yönelik tutumlar viii Tablolar ve Şekiller Listesi

12 Tablo 12.6 Kad nlar kontrol etmeye yönelik davran şlar n s kl ğ Tablo 12.7 Kad n kontrol etmeye yönelik davran şlar Tablo 12.8 Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar Tablo 12.9 Karar alma süreçlerine kat l m EK B ARAŞTIRMA TASARIMI Tablo B.1 Bölge, NUTS 1 bölgesi, yerleşim yeri ve illere göre tabaka listesi Tablo B.2 Örneklemin dağ l m Tablo B.3 Örneklem kümelerinin dağ l m Tablo B yaş aral ğ ndaki kad nlar n dağ l mlar Tablo B.5.1 Örneklem uygulamas : yerleşim yeri ve bölge Tablo B.5.2 Örneklem uygulamas : yerleşim yeri ve bölge, evlenmiş ve evlenmemiş kad nlar Tablo B.5.3 Örneklem uygulamas : NUTS 1 bölgeleri EK C ÖRNEKLEME HATALARI Tablo C.1 Örneklem hatalar hesaplanan değişkenler Tablo C.2 Örnekleme hatalar : Türkiye toplam Tablo C.3 Örnekleme hatalar : Kent Tablo C.4 Örnekleme hatalar : K r Tablo C.5 Örnekleme hatalar : Bat Tablo C.6 Örnekleme hatalar : Güney Tablo C.7 Örnekleme hatalar : Orta Tablo C.8 Örnekleme hatalar : Kuzey Tablo C.9 Örnekleme hatalar : Doğu Tablo C.10 Örnekleme hatalar : İstanbul Tablo C.11 Örnekleme hatalar : Bat Marmara Tablo C.12 Örnekleme hatalar : Ege Tablo C.13 Örnekleme hatalar : Doğu Marmara Tablo C.14 Örnekleme hatalar : Bat Anadolu Tablo C.15 Örnekleme hatalar : Akdeniz Tablo C.16 Örnekleme hatalar : Orta Anadolu Tablo C.17 Örnekleme hatalar : Bat Karadeniz Tablo C.18 Örnekleme hatalar : Doğu Karadeniz Tablo C.19 Örnekleme hatalar : Kuzeydoğu Anadolu Tablo C.20 Örnekleme hatalar : Ortadoğu Anadolu Tablo C.21 Örnekleme hatalar : Güneydoğu Anadolu Tablolar ve Şekiller Listesi ix

13 EK D VERİ KALİTESİ Tablo D.1 De facto hanehalk nüfusunun yaş dağ l m Tablo D.2 Bireysel görüşme için uygun olan kad nlar n ve görüşülen kad nlar n yaş dağ l m Tablo D.3 Bildirim eksiklikleri Tablo D.4 Takvim y llar na göre doğumlar Tablo D.5 Ölüm yaş n n gün olarak bildirimi Tablo D.6 Ölüm yaş n n ay olarak bildirimi EK E EK TABLOLAR Tablo E.1 Eğitim düzeyi: evlenmiş kad nlar Tablo E.2 Okuryazarl k: evlenmiş kad nlar Tablo E.3 Çal şma durumu: evlenmiş kad nlar Tablo E.4 Çal ş lan ekonomik sektor: evlenmiş kad nlar Tablo E.5 Kamu/özel sektörde çal şma: evlenmiş kad nlar Tablo E.6 İşteki statü: evlenmiş kad nlar Tablo E.7 Sosyal güvenlik: evlenmiş kad nlar Tablo E.8 Sağl k sigortas : evlenmiş kad nlar Tablo E.9 NCHS/CDC/WHO Uluslararas Referans Nüfusuna göre çocuklar n beslenme durumu Tablo E.10 Annelerin beslenme durumu x Tablolar ve Şekiller Listesi

14 ÖNSÖZ Güvenilir ve karş laşt r labilir bilginin önemi günümüz dünyas nda daha da artmaktad r. Bu özelliklere sahip bilgileri içeren veri özellikle toplumla ilgili temel göstergelerin yan s ra başka veri kaynaklar ile toplanmas mümkün olmayan ayr nt lar da içeriyorsa, kullan c lar için sadece topland ğ döneme ilişkin betimlemelerle yeterli kalmay p, birçok faktörü de kapsayan çok değişkenli çal şmalara imkan sağlayarak daha da k ymetli hale gelmektedir. Günümüzde temsiliyet gücü olan nicel veriyi toplaman n en etkin yollar ndan biri örneklem araşt rmalar d r. Tüm sosyal çal şmalar n paydas olan nüfusun, örneklem araşt rmalar ile çal ş lmas konusunda hem Dünya'da, hem de Türkiye'de önemli tecrübeler elde edilmiştir. Bu konuda en fazla ülkede, en yayg n olarak ve en fazla say da yap lan araşt rmalar Demographic and Health Surveys (DHS)/ Nüfus ve Sağl k Araşt rmalar d r. Ülkemiz ise bu alanda dünyada eşi olmayan bir seriye Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün 1968'den bu yana her beş y lda bir gerçekleştirdiği Nüfus Araşt rmalar ile sahip olmuştur. Bu araşt rma serisi 1993 Türkiye Nüfus ve Sağl k Araşt rmas (TNSA- 1993) ile Nüfus ve Sağl k Araşt rmalar n n bir parças olmuştur. Bu rapor ile temel betimleyici bulgular n paylaşt ğ m z 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Araşt rmas (TNSA- 2013) Enstitü nün gerçekleştirdiği demografik araşt rmalar n onuncusu, TNSA'lar n ise beşincisidir. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, kurulduğu 1967 y l ndan hemen bir y l sonra gerçekleştirmeye başlad ğ demografik araşt rma serisinin yan s ra birçok ulusal ve bölgesel düzeyde nitel ve nicel araşt rmalar yaparak ulusal ve uluslararas düzeyde araşt rma deneyimini art rm şt r. Enstitümüz ülkemizde nüfus alan nda lisansüstü eğitimi veren tek kurum olma özelliğini devam ettirmektedir. Nüfusbilim anabilim dal na ilaveten, yeni aç lan "Sosyal Araşt rma Yöntemleri" ve "Politika ve Strateji Çal şmalar " anabilim dallar ile sahip olduğu araşt rma deneyimini eğiterek paylaşmay ve üretilen verilerin anlaml politikalara dönüşmesini hedeflemiştir. TNSA-2013, TNSA-2008'den sonra tamamen Türkiye Cumhuriyeti devlet bütçesinden mali kaynak sağlanarak gerçekleştirilen ikinci araşt rma olmuştur. Bu kaynak, Kalk nma Bakanl ğ n n müşteri kurum olarak desteği ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) taraf ndan Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program (KAMAG) kapsam nda sağlanm şt r. TNSA-2013, Türkiye İstatistik Kurumu nun haz rlad ğ resmi istatistik program n n da bir parças d r. TNSA ayl k bir proje olarak 2012 y l Eylül ay nda başlam şt r. Örneklem tasar m ve seçimi ile sorukağ d tasar m çal şmalar tamamland ktan sonra, Temmuz-Eylül 2013 tarihleri aras nda listeleme çal şmas ve Eylül 2013-Ocak 2014 tarihlerinde sorukağ d uygulama ve veri girişi çal şmalar gerçekleştirilmiştir. TNSA-2013'te 641 kümede 11,794 Önsöz xi

15 hanehalk ve yaş aras ndaki 9,746 kad nla görüşmeler tamamlanm şt r. İlk bulgular 2014 y l Nisan ay nda ön rapor toplant s ile temel yararlan c kurumlar ve uluslararas kuruluşlar ile paylaş lm şt r. Bu rapor Nüfus ve Sağl k göstergelerindeki durumu ve değişimleri betimleyici olarak yans tmakt r. Sonuçlar n akademisyenler, karar vericiler, hizmet verenler ve kullan c lar taraf ndan incelenmesi ve değerlendirilmesi çok büyük önem taş maktad r. Akademik çal şmalar n yan s ra, ilgili politikalar n ve önceliklerin belirlenmesinde bu çal şman n önemli bir yeri olacağ düşünülmektedir. TNSA-2013 ün gerçekleştirilmesinde birçok kurum ve kişinin çeşitli aşamalarda çok önemli emekleri, paylar ve destekleri bulunmaktad r. Türkiye Cumhuriyeti Kalk nma Bakanl ğ projeyi en baş ndan beri sahiplenerek bu çal şman n gerçekleşmesinde önemli rol oynam şt r. Bu anlamda başta Say n Bakan ve Say n Müsteşar olmak üzere, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü ne ve çal şanlar na teşekkür ediyorum. TNSA-2013 ün kendi öz kaynaklar m z ile gerçekleşmesine vesile olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) a ve Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program (KAMAG) birimine destekleri için teşekkürümü sunuyorum. Daha önceki Nüfus ve Sağl k Araşt rmalar nda olduğu gibi yararlan c kurumlar n baş nda gelen T.C. Sağl k Bakanl ğ TNSA-2013 ün her aşamas nda, özellikle saha çal şmalar nda çok büyük destek vermiştir. Say n Bakan a, Türkiye Halk Sağl ğ Kurumu Başkan ve çal şanlar na teşekkürü borç biliyorum. Ayr ca illerde İl Sağl k Müdürlükleri ve İl Halk Sağl ğ Müdürlüğü yetkilileri ile araşt rman n gerçekleştirilmesinde katk s olan tüm sağl k personeline şükranlar m sunar m. Örneklem tasar m, seçimi ve örnekleme ağ rl klar hesaplanmas s ras nda desteklerini ve bilgilerini esirgemeyen Türkiye İstatistik Kurumu Başkan na ve Örnekleme ve Analiz Teknikleri dairesi çal şanlara teşekkür ediyorum. Saha çal şmas s ras nda gerekli iznin verilmesini sağlayan Say n Vali ve Vali yard mc lar m za, kaymakamlar m za ve illerdeki diğer kamu kuruluşlar çal şanlar na da destekleri için teşekkür ediyorum. Hacettepe Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Murat Tuncer'e desteği için şükranlar m sunarken, üniversitemiz Bilimsel Araşt rma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanl ğ çal şanlar na da teşekkürlerimi sunuyorum. TNSA-2013 Yönlendirme Komitesi üyelerinin değerli katk lar n ve sorukağ d tasar m s ras nda destek ve önerilerini esirgemeyen akademisyen, kamu ve uluslararas kurum çal şanlar n n katk lar n da takdirle an yorum. xii Önsöz

16 Araşt rma örneklemine seçilmiş hanelerde çal şmaya kat lmay kabul ederek sorular yan tlayan tüm cevaplay c lar ile sahada çal şan tüm ön-deneme, listeleme, sorukağ d uygulama ve veri girişi elemanlar n n kat l m olmadan bu araşt rma gerçekleşemezdi, bu vesile ile emeklerinden dolay hepsine minnetlerimi sunuyorum. Veri girişi, veri işleme ve analizi ve İngilizce raporun sonuçland r lmas ndaki ve araşt rman n uluslararas standartlara erişmesindeki katk lar için the DHS Program/ICF International ekibinde emek veren tüm uzmanlara da teşekkür ediyorum. Son olarak, TNSA-2013 ün her aşamas nda yer al p, tüm emek ve bilgi birikimlerini vererek araşt rman n geçekleştirilmesini sağlayan Enstitümüz öğretim üyeleri, öğretim elemanlar, proje asistanlar ve idari personelimize şükranlar m sunuyorum. Doç. Dr. Ahmet Sinan Türky lmaz Proje Yürütücüsü Önsöz xiii

17 xiv Önsöz

18 ÖZET BULGULAR 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Araşt rmas, (TNSA-2013) doğurganl k düzeyi ve değişimi, bebek ve çocuk ölümlülüğü, aile planlamas ve anne ve çocuk sağl ğ konular nda bilgi sağlamak üzere tasarlanm ş ulusal düzeyde bir örneklem araşt rmas d r. Araşt rma sonuçlar ulusal düzeyde, kentsel ve k rsal alanlar ile beş coğrafi bölge düzeyinde, ayr ca araşt rma kapsam ndaki baz konular da 12 coğrafi bölge (NUTS1) düzeyinde sunulmaktad r. TNSA-2013 ün finansman, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) vas tas ile Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program (KAMAG) kapsam nda devlet bütçesinden sağlanm şt r. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) TNSA-2013 çal şmalar n Kalk nma Bakanl ğ ve Sağl k Bakanl ğ ile işbirliği içinde gerçekleştirmiştir. TNSA-2013 Türkiye de HÜNEE taraf ndan yap lan nüfus araşt rmalar dizisinin en sonuncusudur; ayr ca uluslararas düzeyde yürütülen Nüfus ve Sağl k Araşt rmalar program içinde gerçekleştirilen beşinci araşt rmad r. Araşt rman n saha çal şmalar, Eylül 2013 ile Ocak 2014 tarihleri aras nda yürütülmüştür. Araşt rmada 11,794 hanehalk ve doğurgan yaşlardaki (15-49) 9,746 kad nla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Seçilen hanede, doğurgan yaşlarda (15-49) olup, genellikle o hanede yaşayan ya da görüşmeden önceki gece o hanede kalm ş olan kad nlar araşt rma kapsam nda görüşme için uygun kad n olarak kabul edilmişlerdir. Rapordaki tüm tablolar görüşmeden önceki geceyi hanede geçiren kad nlar üzerinden al nm şt r. HANEHALKI NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ Nüfusunun yüzde 26 s 15 yaş n alt nda olan Türkiye, genç bir nüfus yap s na sahiptir. Yaş 65 ve üzeri nüfus ise Türkiye deki toplam nüfusun yüzde 8 ini oluşturmaktad r. Türkiye deki ortalama hanehalk büyüklüğü 4 kişinin alt ndad r. Bu değer kentte 3.6, k rda ise 3.9 olarak bulunmuştur. Türkiye de nüfusun çoğunluğu okula gitmiştir. Erkeklerin yüzde 49 u, kad nlar n yüzde 36 s en az ortaokulu tamamlam şt r. En az lise mezunu olan nüfusun oran erkeklerde yüzde 29, kad nlarda yüzde 21 dir. Daha genç kuşaklar için hesaplanan göstergeler, gerek erkeklerde gerekse kad nlarda eğitime devam etmenin zaman içinde sürekli artt ğ n göstermektedir. Sonuçlar Türkiye de son beş y lda yap lan doğumlar n yüzde 99 unun kay tl olduğunu göstermektedir. Kay t edilmemiş çocuk yüzdesi TNSA-2008 de yüzde 6 iken TNSA-2013 te yüzde 1 e düşmüştür. CEVAPLAYICILARIN ÖZELLİKLERİ TNSA-2013 te görüşülen kad nlar n neredeyse yar s 30 yaş n alt ndad r ve kad nlar n yüzde 68 i görüşmenin yap ld ğ tarihlerde evlidir. Türkiye deki kad nlar n yüzde 53 ü en az ortaokul mezunudur ve okuma yazma bilen kad nlar n oran yüzde 93 tür. Kad nlar n önemli bir k sm (yüzde 31) en az lise mezunudur. Araşt rma sonuçlar doğurgan yaşlardaki kad nlar n Özet Bulgular xv

19 eğitim düzeylerinde önemli bir gelişme olduğunu göstermektedir. Araşt rma tarihinden önceki 12 ayl k süre içinde kad nlar n yüzde 35 i bir işte çal şm şt r. Yaklaş k olarak, çal şan her on kad ndan alt s hizmet sektöründe çal şmakta; yüzde 24 ü tar m sektöründe ve kalan yüzde 14 ü ise sanayi sektöründe çal şm şt r. Çal şan kad nlar n yar s sosyal güvence kapsam nda değildir. Bununla birlikte, kad nlar n yüzde 89 u sağl k sigortas kapsam ndad r. DOĞURGANLIK DAVRANIŞI Düzey ve Değişimler TNSA-2013 bulgular bir kad n n günümüzdeki doğurganl k h zlar n doğurganl k çağlar n n sonuna kadar devam ettirdiği takdirde doğurganl k çağ n n sonunda ortalama 2.26 çocuk sahibi olacağ n göstermektedir. Türkiye de kad nlar her ne kadar doğurganl klar n n en yüksek olduğu dönemi hala yirmili yaşlar nda yaş yorlarsa da yaşa özel doğurganl k h z yaş grubunda en yüksek düzeyine ulaşmaktad r. Bu örüntü TNSA-2008 den bu yana gözlenmektedir. TNSA-2008 den bu yana doğurganl k düzeyinde anlaml bir değişiklik gözlenmese de; doğurganl ğ n yaş yap s Türkiye de doğumlar n daha ileriki yaşlara ertelendiğini göstermektedir. Sosyo-ekonomik ve Demografik Farkl l klar Kentsel ve k rsal alanlar aras ndaki doğurganl k fark n n giderek kapand ğ, ancak baz bölgesel farkl l klar n devam etmekte olduğu görülmektedir. Bat ve Orta bölgelerde doğurganl k yenilenme düzeyinin alt ndad r. Her ne kadar geçmiş y llarda Doğu bölgesinin doğurganl k düzeyinde önemli bir düşüş görülmüşse de dönemsel doğurganl k h zlar bu bölgede üçten fazla çocuğa işaret etmektedir. Eğitim düzeyinin artmas yla doğurganl kta bir düşüş gözlenmektedir. Hiç eğitimi olmayan kad nlar, lise veya üzeri eğitim alm ş kad nlardan ortalama iki çocuk daha fazla sahip olmaktad r. Diğer önemli bir değişim ise ilk doğumda anne yaş ndaki düzenli yükseliştir. İleri yaşlardaki kad nlar aras nda adölesan yaşta doğum yapm ş olma genç yaş gruplar ndaki kad nlara göre yayg nd r. Evlenme Yaş Türkiye de evlilik, hem evliliğin ülke genelinde yayg n olmas hem de doğumlar n neredeyse tamam n n evlilik içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle demografik aç dan oldukça önemlidir. İlk evlenme yaş da kad n n gebelik riski alt na girmesini ifade etmesi nedeniyle önemli bir demografik göstergedir. TNSA-2013 sonuçlar yaş kuşaklar aras nda ortanca evlilik yaş nda art ş olduğunu ortaya koymaktad r. Ortanca evlilik yaş yaş grubu için 20.2 den, yaş grubunda 22 ye yükselmektedir. Bulgular ayn zamanda eğitim düzeyine göre gözle görülür farkl laşmalar da göstermektedir yaşlar aras ndaki kad nlar içinde hiç eğitimi olmayan kad nlarla en az lise mezunu kad nlar aras nda ilk evlenme yaş nda yaklaş k alt y ll k bir fark bulunmaktad r. AİLE PLANLAMASI KULLANIMI Aile Planlamas Bilgisi Aile planlamas yöntemleri Türkiye deki kad nlar n hemen hepsi taraf ndan bilinmektedir. Görüşme yap lan kad nlar n tamam na yak n en az bir modern yöntemi duyduğunu bildirmiştir. RİA ve hap kad nlar aras nda en yayg n olarak bilinen gebeliği önleyici modern yöntemlerdir. Bu yöntemleri kad n sterilizasyonu, erkek kondomu ve gebeliği önleyici iğne takip etmektedir. xvi Özet Bulgular

20 Düzey ve Değişimler Halen evli kad nlar n yüzde 92 si yaşamlar n n bir döneminde gebeliği önleyici bir yöntem kullanm şlard r. Ülke genelinde, evli kad nlar n yüzde 74 ü gebeliği önleyici yöntem kullanmaktad r. Bu yöntemlerin yüzde 47 si modern, yüzde 26 s geleneksel yöntemlerdir. En yayg n kullan lan modern yöntem RİA d r (yüzde 17) ve bunu erkek kondomu takip etmektedir (yüzde 16). Geri çekme en yayg n kullan lan geleneksel yöntem olmaya devam etmektedir. Halen evli kad nlar n yüzde 26 s görüşme tarihinde geri çekme kulland ğ n bildirmiştir. Kullan mdaki Farkl l klar Gebeliği önleyici yöntem kullan m yaşa göre değişmektedir. Evli kad nlar aras nda araşt rma tarihinde herhangi bir yöntem kullanma oran, yaş grubunda en yüksektir (yüzde 84). Geri çekme yönteminin kullan m yaş grubunda en yüksek düzeye ulaş rken (yüzde 28), RİA kullan m n n en üst düzeyi yaş grubundaki kad nlarda (yüzde 21) görülmektedir. Halen yöntem kullan m kentsel ve k rsal yerleşimlere, bölgelere, eğitim düzeyine ve yaşayan çocuk say s na göre farkl laşmaktad r. Yöntem B rakma Kullan lan gebeliği önleyici yöntemin b rak lmas, geliştirilmesi gereken program alanlar n öne ç kard ğ kadar baz gruplar n yöntem kullan m ndaki sorunlar na da dikkati çekmektedir. TNSA-2013 sonuçlar, yöntem kullananlar n yüzde 32 sinin, bir yöntemi kullanmaya başlad klar tarihten itibaren 12 ay içinde b rakt klar n göstermektedir. Genelde k sa dönemli olarak kullan lmayan RİA, en düşük yöntem b rakma h z na sahiptir (yüzde 11). Cinsel birleşme an nda kullan lan yöntemlerin b rak lmas daha kolay olmaktad r. Örneğin erkek kondomu kullananlar n yüzde 33 ü yöntem kullan m n bir sene içinde b rakmaktad r. Gelecekte yöntem kullanma isteğine bak ld ğ nda, yöntem kullanmayan evli kad nlar n yaklaş k yar s ileride herhangi bir zamanda gebeliği önleyici yöntem kullanmak istedikleri görülmektedir. Hizmet Sağlama Türkiye de gebeliği önleyici yöntemler için en temel kaynak kamu sektörüdür. Halen yöntem kullananlar n yüzde 56 s gebeliği önleyici yöntemleri kamu sektöründen sağlamaktad r. Kamu sektöründen hizmet alanlar n yar s ndan fazlas modern yöntemleri sağl k ocaklar ndan ya da devlet hastanelerinden edinmektedir. Modern yöntem kullananlar n dörtte biri için yöntem elde etmede ikinci kaynak ise eczanelerdir. İSTEYEREK DÜŞÜK Toplamda, araşt rma tarihinden önceki beş y ll k dönemde gebeliklerin yüzde 20 si canl doğum olmadan sonlanm şt r. Göreli olarak say ca az olan ölü doğum yapan kad nlarla karş laşt r ld ğ nda isteyerek ve kendiliğinden düşükler canl doğum olmadan sonlanan gebelikler aras nda en büyük paya sahiptir. 100 gebelikten 19 u düşükle sonuçlanm şt r ve bu 100 gebeliğin 5 i isteyerek düşüktür. TNSA-2013 öncesindeki beş y la ilişkin toplam düşük h z kad n baş na 0.14 düşük olduğunu göstermektedir. Yaşa özel h zlarda en yüksek değer yaş grubunda görülürken ileri yaşlarda bu h z düşmektedir. Doğu bölgesinde yaşayan kad nlar aras nda isteyerek düşük düzeyleri diğer bölgelerde yaşayan kad nlara göre daha azd r. İsteyerek yap lan düşüklerin önemli bir bölümü (yüzde 63) genellikle gebeliğin ilk ay nda gerçekleşmedir. İsteyerek yap lan düşüklerde özel sektörden hizmet almak tercih edilmektedir (yüzde 62). İstemli düşük sonras ndaki ilk ayda kad nlar n Özet Bulgular xvii

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/11/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı Araştırmanın Tanıtımı ve Metodoloji Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 2 Aralık 2014, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Kurumsal Yapı TNSA-2013 TÜBİTAK

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DPT TARAFINDAN YAPILAN İN SOSYO-EKONOMİK LİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI Devlet Planlama Teşkilatı,

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı