2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas"

Transkript

1

2 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Ankara, Nüfus Türkiye Nüfus Etütleri Etütleri Enstitüsü Enstitüsü Ankara, Ankara, Türkiye Türkiye Katk da bulunanlar: Katk da bulunanlar: Katk da Katk da bulunanlar: T.C. Kalk nma Bakanl ğ T.C. Kalk nma T.C. Ankara, Türkiye Bakanl ğ T.C. Kalk nma Bakanl ğ Ankara, Türkiye Ankara, Türkiye ve ve ve ve T.C. Sağl k Bakanl ğ T.C. T.C. Ankara, Sağl k Bakanl ğ T.C. Sağl k Sağl k Türkiye Bakanl ğ Ankara, Türkiye Ankara, Türkiye Mali kaynağ sağlayan: Mali kaynağ sağlayan: Mali Mali kaynağ kaynağ sağlayan: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Bilimsel ve ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme (KAMAG) Projelerini Destekleme Program Kamu Kamu Kurumlar Araşt rma ve ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program (KAMAG) (KAMAG) Kas m 2014 Kas m 2014 Kas m Kas m Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Üniversitesi Nüfus Hacettepe Etütleri Hacettepe Enstitüsü Üniversitesi Nüfus Nüfus Etütleri Etütleri Enstitüsü Enstitüsü T.C. Kalk nma Bakanl ğ T.C. Kalk nma Bakanl ğ T.C. Kalk nma T.C. Kalk nma Bakanl ğ Bakanl ğ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Türkiye Araşt rma Türkiye Bilimsel Bilimsel Kurumu ve Teknolojik ve Teknolojik Araşt rma Araşt rma Kurumu Kurumu

3 Yay n No: NEE-HÜ ISBN Bu yay nda yer alan bilgilerden Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü sorumludur ve bu bilgiler hiçbir şekilde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu nun (TÜBİTAK) görüşünü yans tmamaktad r Türkiye Nüfus ve Sağl k Araşt rmas (TNSA-2013) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü taraf ndan gerçekleştirilmiştir. Projenin yararlan c kurumu T.C. Kalk nma Bakanl ğ d r. TNSA-2013 ün mali desteği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) taraf ndan Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program kapsam nda sağlanm şt r. TNSA-2013, dünya çap nda yürütülen Nüfus ve Sağl k Araşt rmalar (Demographic and Health Surveys, DHS program) projesinin model ve standartlar çerçevesinde yürütülmüş ve uluslararas karş laşt r labilir nitelikte bir araşt rmad r. Veri işleme, ana raporun tabülasyonu ve gözden geçirilmesinde ICF Macro International Inc. teknik yard m sağlam şt r. TNSA-2013 konusunda daha ayr nt l bilgi için: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye (telefon: ; faks: ; e-posta: internet: The DHS Program projesi hakk nda daha ayr nt l bilgi için: ICF International, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD 20850, USA (telefon: ; faks: ; e-posta: internet: Bu yay n için önerilen kaynak gösterim şekli: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Araşt rmas. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalk nma Bakanl ğ ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. Elma Teknik Bas m Matbaac l k Ltd. Şti. taraf ndan bas lm şt r. Çatal Sok. 11/A Maltepe/Ankara Tel:

4 İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Listesi... v Önsöz... xi Özet Bulgular... xv Türkiye Haritas... xxi BÖLÜM 1 GİRİŞ 1.1 Coğrafya Tarih İdari Bölünüş ve Politik Örgütlenme Toplumsal ve Kültürel Özellikler Ekonomi Bölgeler Nüfus Nüfus ve Aile Planlamas Politikalar ve Programlar Sağl k Konusundaki Öncelikler ve Programlar Türkiye de Sağl k Hizmetleri Sistemi Araşt rman n Amaçlar ve Organizasyonu BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ 2.1 Hanehalk Nüfusunun Özellikleri Anne ve/veya Babas ile Yaşamayan Çocuklar Hanehalk Nüfusunun Eğitimi Konut Özellikleri Hanehalk Refah Nüfus Kayd BÖLÜM 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 3.1 Temel Özellikler Eğitim ve Okuryazarl k Düzeyi İstihdam ve İş Sosyal Güvence Kapsam Sağl k Sigortas Kapsam İçindekiler i

5 BÖLÜM 4 DOĞURGANLIK 4.1 Günümüzdeki Doğurganl k Doğurganl ktaki Farkl laşmalar Doğurganl ktaki Eğilimler Canl Doğan ve Yaşayan Çocuk Say lar Doğum Aral klar İlk Doğumda Anne Yaş Adölesan Doğurganl k ve Annelik BÖLÜM 5 AİLE PLANLAMASI 5.1 Gebeliği Önleyici Yöntemler Hakk nda Bilgi Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullan lm ş Olmas Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullan m Gebeliği Önleyici Yöntem Kullan m ndaki Değişimler Gebeliği Önleyici Yöntem n İlk Kullan m S ras nda Sahip Olunan Çocuk Say s Gebe Kal nabilecek Döneme İlişkin Bilgi Tüplerin Bağlanmas n n Zamanlamas Aile Planlamas Yöntemlerinin Kaynaklar Gebeliği Önleyici Yöntemlerin B rak lmas Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanmayanlar n Yöntem Kullanma Niyetleri Yöntem Kullanmama Nedenleri BÖLÜM 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6.1 Yaşam Boyu Toplam Düşük ve Ölü Doğumlar Düşük H zlar n n Günümüzdeki Düzeyleri ve Eğilimleri İsteyerek Düşük Öncesi ve Sonras Gebeliği Önleyici Yöntem Kullan m İsteyerek Düşüklerin Özellikleri Yaşa Özel ve Toplam İsteyerek Düşük H zlar BÖLÜM 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7.1 Evlilik Durumu İlk Evlenme Yaş Doğum Sonras Geçici K s rl k, Cinsel İlişkiden Kaç nma ve Gebelik Riski Alt nda Olmama Durumu Menopoz ii İçindekiler

6 BÖLÜM 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8.1 Başka Çocuk Sahibi Olma İsteği Aile Planlamas Hizmetlerine Olan Talep İdeal Çocuk Say s Doğumlar n Planlanma Durumu Toplam İstenen Doğurganl k BÖLÜM 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9.1 Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi Bebek ve Çocuk Ölümlülüğündeki Düzeyler ve Eğilimler Bebek ve Çocuk Ölümlülüğündeki Farkl laşmalar Perinatal Ölümlülük Yüksek Riskli Doğurganl k Davran ş BÖLÜM 10 ÜREME SAĞLIĞI 10.1 Doğum Öncesi Bak m Doğum Öncesi Bak mlar n Zamanlamas ve Say s Doğum Öncesi Bak m n Bileşenleri Doğumun Yap ld ğ Yer Doğuma Yard m Eden Kişi Doğum Sonras Bak m BÖLÜM 11 BESLENME DURUMU VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11.1 Emzirmeye Başlama Çocuğun Yaş na Göre Emzirilme Durumu Emzirme Süresi ve S kl ğ Ek G da Çeşitleri Çocuklar n Beslenme Durumu Kad nlar n Beslenme Durumu Doğumda Çocuklar n Ağ rl klar ve Büyüklükleri Çocuklar n Aş lanmas BÖLÜM 12 KADININ STATÜSÜ 12.1 Eşler Aras ndaki Yaş ve Eğitim Fark Kad n İstihdam n Etkileyen Faktörler Çal şan Kad nlarda Çocuk Bak m Kad nlar n Fiziksel Şiddete Yönelik Tutumlar ve Kad nlar Kontrol Etmeye Yönelik Davran şlar Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlar Üreme Kararlar nda Kad nlar n Rolü İçindekiler iii

7 KAYNAKLAR EK A GÖREV DAĞILIMI EK B ARAŞTIRMA TASARIMI B.1 Örneklem Tasar m ve Örneklem Uygulamas B.2 Örneklem Çerçevesi B.3 Tabakalama B.4 Örneklem Dağ l m B.5 Örneklem Seçimi B.6 Sorukağ tlar n n Geliştirilmesi ve Ön Deneme B.7 Veri Toplama Faaliyetleri B.8 Bilgi İşlem ve Analiz B.9 Örneklem Ağ rl klar n n Hesaplanmas B.10 Örneklemin Kapsam EK C ÖRNEKLEME HATALARI EK D VERİ KALİTESİ EK E EK TABLOLAR EK F SORU KAĞITLARI EK G ÖZET GÖSTERGELER iv İçindekiler

8 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ BÖLÜM 1 GİRİŞ Tablo 1.1 Hanehalk ve kişi görüşmelerinin sonuçlar BÖLÜM 2 HANEHALKI NÜFUSU VE KONUT ÖZELLİKLERİ Tablo 2.1 Yaş, yerleşim yeri ve cinsiyete göre hanehalk nüfusu Tablo Hanehalk nüfusunun yaş dağ l m Tablo Seçilmiş kaynaklarda yaşa göre nüfus Tablo 2.3 Hanehalk komposizyonu Tablo 2.4 Evlatl k ve öksüz çocuklar Tablo Hanehalk nüfusunun eğitim düzeyi: erkekler Tablo Hanehalk nüfusunun eğitim düzeyi: kad nlar Tablo Okullaşma oranlar : ilkokul ve ortaokul Tablo Okullaşma oranlar : lise Tablo S n f tekrarlama oran Tablo Okul terk oranlar Tablo 2.8 İçme suyu Tablo 2.9 Tuvalet imkanlar Tablo 2.10 Konut özellikleri Tablo 2.11 Hanehalk dayan kl tüketim mallar Tablo 2.12 Hanehalk refah düzeyi Tablo 2.13 Beş yaş ndan küçük çocuklar n doğum kay tlar Şekil 2.1 Nüfus piramidi Şekil 2.2 Yaşa özel okullaşma oranlar BÖLÜM 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ Tablo 3.1 Cevaplay c lar n temel özellikleri Tablo 3.2 Eğitim düzeyi Tablo 3.3 Okuryazarl k Tablo 3.4 Çal şma durumu Tablo 3.5 Çal ş lan ekonomik sektör Tablo 3.6 Kamu/özel sektörde çal şma Tablo 3.7 İşteki statü Tablo 3.8 Sosyal güvence Tablo 3.9 Sağl k sigortas Tablolar ve Şekiller Listesi v

9 BÖLÜM 4 DOĞURGANLIK Tablo 4.1 Günümüzdeki doğurganl k Tablo 4.2 Temel özelliklere göre doğurganl k Tablo 4.3 Doğurganl ktaki eğilimler Tablo 4.4 Yaşa göre doğurganl k h zlar ndaki eğilimler Tablo 4.5 Canl doğan ve yaşayan çocuk say s Tablo 4.6 Doğum aral klar Tablo 4.7 İlk doğumda anne yaş Tablo 4.8 Ortanca ilk doğum yaş Tablo 4.9 Adölesan kad nlarda doğurganl k ve annelik Şekil 4.1 Yaşa özel doğurganl k h zlar Şekil 4.2 Yaşa özel doğurganl k h zlar ndaki eğilimler Şekil 4.3 Son yirmi y la ilişkin yaşa özel doğurganl k h zlar BÖLÜM 5 AİLE PLANLAMASI Tablo 5.1 Gebeliği önleyici yöntem bilgisi Tablo 5.2 Temel özelliklere göre gebeliği önleyici yöntem bilgisi Tablo 5.3 Gebeliği önleyici yöntemlerin kullan lm ş olmas Tablo 5.4 Yaşa göre gebeliği önleyici yöntemlerin halen kullan m Tablo 5.5 Temel özelliklere göre halen kullan lan gebeliği önleyici yöntem Tablo 5.6 Gebeliği önleyici yöntem kullan m ndaki değişimler Tablo 5.7 Yerleşim yeri ve bölgelere göre gebeliği önleyici yöntemlerin halen kullan m ndaki değişimler Tablo 5.8 Gebeliği önleyici yöntem ilk kullan ld ğ s rada sahip olunan çocuk say s Tablo 5.9 Tüplerin bağlanmas n n zamanlamas Tablo 5.10 Gebeliği önleyici modern yöntemlerin temin edildiği kaynaklar Tablo 5.11 Gebeliği önleyici modern yöntemlerin temin edildiği kaynaklar n zaman içindeki değişimi Tablo 5.12 On iki ayl k yöntem b rakma h zlar Tablo 5.13 Yöntem b rakma nedenleri Tablo 5.14 Gelecekte yöntem kullan m Tablo 5.15 Gelecekte kullanmak için tercih edilen yöntem Tablo 5.16 Gelecekte yöntem kullanmama eğiliminin nedenleri Şekil 5.1 Halen gebeliği önleyici yöntem kullan m Şekil 5.2 Gebeliği önleyici yöntem kullan m ndaki değişimler Şekil 5.3 Gebe kal nabilecek döneme ilişkin bilgi vi Tablolar ve Şekiller Listesi

10 BÖLÜM 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR Tablo 6.1 Düşükler ve ölü doğumlar Tablo 6.2 Temel özelliklere göre isteyerek düşükler Tablo 6.3 Düşükler ve ölü doğumlar (100 gebelikte) Tablo 6.4 İsteyerek düşüklerdeki eğilimler Tablo 6.5 İsteyerek düşükten önce kullan lan yöntem Tablo 6.6 İsteyerek düşükten sonra kullan lan yöntem Tablo 6.7 Yaşa özel ve toplam isteyerek düşük h zlar Tablo 6.8 Temel özelliklere göre toplam düşük h z Şekil 6.1 Son isteyerek düşüğe karar veren kişi Şekil 6.2 Son isteyerek düşüğün zamanlamas Şekil 6.3 Son isteyerek düşüğün gerçekleştiği kurum BÖLÜM 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER Tablo Evlilik durumu Tablo Hiç evlenmemiş kad n oran n n değişimi Tablo 7.2 İlk evlenme yaş Tablo 7.3 Ortanca ilk evlenme yaş Tablo 7.4 Doğum sonras geçici k s rl k, cinsel ilişkiden kaç nma ve gebelik riski alt nda olmama durumu Tablo 7.5 Ortanca geçici k s rl k, cinsel ilişkiden kaç nma ve gebelik riski alt nda olmama süresi Tablo 7.6 Menopoz Şekil 7.1 Doğum sonras geçici k s rl k, cinsel ilişkiden kaç nma ve gebelik riski alt nda bulunmama durumu BÖLÜM 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ Tablo 8.1 Yaşayan çocuk say s na göre doğurganl k tercihleri Tablo 8.2 Yaşa göre doğurganl k tercihleri Tablo 8.3 Doğurganl ğ s n rlama isteği Tablo 8.4 Aile planlamas hizmetlerine olan ihtiyaç ve talep Tablo 8.5 Yaşayan çocuk say s na göre ideal çocuk say s Tablo 8.6 Ortalama ideal çocuk say s Tablo 8.7 Doğurganl ğ n planlanmas Tablo 8.8 İstenen doğurganl k h zlar Şekil 8.1 Doğurganl k tercihleri Şekil 8.2 Karş lanmam ş aile planlamas ihtiyac ndaki değişimler Tablolar ve Şekiller Listesi vii

11 BÖLÜM 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ Tablo 9.1 Erken çocukluk dönemi ölümlülük h zlar Tablo 9.2 Sosyo-ekonomik özelliklere göre erken çocukluk dönemi ölümlülük h zlar Tablo 9.3 Demografik özelliklere göre erken çocukluk dönemi ölümlülük h zlar Tablo 9.4 Perinatal ölümlülük Tablo 9.5 Yüksek riskli doğurganl k davran ş Şekil 9.1 Çocukluk dönemi ölümlülük h zlar ndaki eğilimler BÖLÜM 10 ÜREME SAĞLIĞI Tablo 10.1 Doğum öncesi bak m Tablo 10.2 Doğum öncesi bak m say s ve ilk ziyaret zaman Tablo 10.3 Doğum öncesi bak m n bileşenleri Tablo 10.4 Doğumun yap ld ğ yer Tablo 10.5 Doğuma yard m eden kişi Tablo 10.6 Anneye doğum sonras ilk bak m yapan kişi Tablo 10.7 Anneye doğum sonras yap lan ilk bak m n zamanlamas Tablo 10.8 Bebeğe doğum sonras ilk bak m yapan kişi Tablo 10.9 Bebeğe doğum sonras yap lan ilk bak m n zamanlamas BÖLÜM 11 BESLENME DURUMU VE ÇOCUK SAĞLIĞI Tablo 11.1 Emzirmeye başlama Tablo 11.2 Yaşa göre emzirilme durumu Tablo 11.3 Ortanca emzirme süresi Tablo 11.4 Görüşme tarihinden önceki gün veya gece çocuklara verilen g da çeşitleri Tablo 11.5 Çocuklar n özelliklerine göre beslenme durumu Tablo 11.6 Annelerin özelliklerine göre çocuklar n beslenme durumu Tablo 11.7 Kad nlar n beslenme durumu Tablo 11.8 Çocuğun doğumdaki ağ rl ğ ve büyüklüğü Tablo 11.9 Bilgi kaynağ na göre aş lanma durumu Tablo Temel özelliklere göre aş lanma durumu Tablo Çocuklar n yaşa göre aş lanma durumu BÖLÜM 12 KADININ STATÜSÜ Tablo 12.1 Eşler aras nda yaş ve eğitim farkl l klar Tablo 12.2 Çal şmama nedenleri Tablo 12.3 İşten ayr lma nedenleri Tablo 12.4 Çal şan kad nlarda çocuk bak m Tablo 12.5 Fiziksel şiddete yönelik tutumlar viii Tablolar ve Şekiller Listesi

12 Tablo 12.6 Kad nlar kontrol etmeye yönelik davran şlar n s kl ğ Tablo 12.7 Kad n kontrol etmeye yönelik davran şlar Tablo 12.8 Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar Tablo 12.9 Karar alma süreçlerine kat l m EK B ARAŞTIRMA TASARIMI Tablo B.1 Bölge, NUTS 1 bölgesi, yerleşim yeri ve illere göre tabaka listesi Tablo B.2 Örneklemin dağ l m Tablo B.3 Örneklem kümelerinin dağ l m Tablo B yaş aral ğ ndaki kad nlar n dağ l mlar Tablo B.5.1 Örneklem uygulamas : yerleşim yeri ve bölge Tablo B.5.2 Örneklem uygulamas : yerleşim yeri ve bölge, evlenmiş ve evlenmemiş kad nlar Tablo B.5.3 Örneklem uygulamas : NUTS 1 bölgeleri EK C ÖRNEKLEME HATALARI Tablo C.1 Örneklem hatalar hesaplanan değişkenler Tablo C.2 Örnekleme hatalar : Türkiye toplam Tablo C.3 Örnekleme hatalar : Kent Tablo C.4 Örnekleme hatalar : K r Tablo C.5 Örnekleme hatalar : Bat Tablo C.6 Örnekleme hatalar : Güney Tablo C.7 Örnekleme hatalar : Orta Tablo C.8 Örnekleme hatalar : Kuzey Tablo C.9 Örnekleme hatalar : Doğu Tablo C.10 Örnekleme hatalar : İstanbul Tablo C.11 Örnekleme hatalar : Bat Marmara Tablo C.12 Örnekleme hatalar : Ege Tablo C.13 Örnekleme hatalar : Doğu Marmara Tablo C.14 Örnekleme hatalar : Bat Anadolu Tablo C.15 Örnekleme hatalar : Akdeniz Tablo C.16 Örnekleme hatalar : Orta Anadolu Tablo C.17 Örnekleme hatalar : Bat Karadeniz Tablo C.18 Örnekleme hatalar : Doğu Karadeniz Tablo C.19 Örnekleme hatalar : Kuzeydoğu Anadolu Tablo C.20 Örnekleme hatalar : Ortadoğu Anadolu Tablo C.21 Örnekleme hatalar : Güneydoğu Anadolu Tablolar ve Şekiller Listesi ix

13 EK D VERİ KALİTESİ Tablo D.1 De facto hanehalk nüfusunun yaş dağ l m Tablo D.2 Bireysel görüşme için uygun olan kad nlar n ve görüşülen kad nlar n yaş dağ l m Tablo D.3 Bildirim eksiklikleri Tablo D.4 Takvim y llar na göre doğumlar Tablo D.5 Ölüm yaş n n gün olarak bildirimi Tablo D.6 Ölüm yaş n n ay olarak bildirimi EK E EK TABLOLAR Tablo E.1 Eğitim düzeyi: evlenmiş kad nlar Tablo E.2 Okuryazarl k: evlenmiş kad nlar Tablo E.3 Çal şma durumu: evlenmiş kad nlar Tablo E.4 Çal ş lan ekonomik sektor: evlenmiş kad nlar Tablo E.5 Kamu/özel sektörde çal şma: evlenmiş kad nlar Tablo E.6 İşteki statü: evlenmiş kad nlar Tablo E.7 Sosyal güvenlik: evlenmiş kad nlar Tablo E.8 Sağl k sigortas : evlenmiş kad nlar Tablo E.9 NCHS/CDC/WHO Uluslararas Referans Nüfusuna göre çocuklar n beslenme durumu Tablo E.10 Annelerin beslenme durumu x Tablolar ve Şekiller Listesi

14 ÖNSÖZ Güvenilir ve karş laşt r labilir bilginin önemi günümüz dünyas nda daha da artmaktad r. Bu özelliklere sahip bilgileri içeren veri özellikle toplumla ilgili temel göstergelerin yan s ra başka veri kaynaklar ile toplanmas mümkün olmayan ayr nt lar da içeriyorsa, kullan c lar için sadece topland ğ döneme ilişkin betimlemelerle yeterli kalmay p, birçok faktörü de kapsayan çok değişkenli çal şmalara imkan sağlayarak daha da k ymetli hale gelmektedir. Günümüzde temsiliyet gücü olan nicel veriyi toplaman n en etkin yollar ndan biri örneklem araşt rmalar d r. Tüm sosyal çal şmalar n paydas olan nüfusun, örneklem araşt rmalar ile çal ş lmas konusunda hem Dünya'da, hem de Türkiye'de önemli tecrübeler elde edilmiştir. Bu konuda en fazla ülkede, en yayg n olarak ve en fazla say da yap lan araşt rmalar Demographic and Health Surveys (DHS)/ Nüfus ve Sağl k Araşt rmalar d r. Ülkemiz ise bu alanda dünyada eşi olmayan bir seriye Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün 1968'den bu yana her beş y lda bir gerçekleştirdiği Nüfus Araşt rmalar ile sahip olmuştur. Bu araşt rma serisi 1993 Türkiye Nüfus ve Sağl k Araşt rmas (TNSA- 1993) ile Nüfus ve Sağl k Araşt rmalar n n bir parças olmuştur. Bu rapor ile temel betimleyici bulgular n paylaşt ğ m z 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Araşt rmas (TNSA- 2013) Enstitü nün gerçekleştirdiği demografik araşt rmalar n onuncusu, TNSA'lar n ise beşincisidir. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, kurulduğu 1967 y l ndan hemen bir y l sonra gerçekleştirmeye başlad ğ demografik araşt rma serisinin yan s ra birçok ulusal ve bölgesel düzeyde nitel ve nicel araşt rmalar yaparak ulusal ve uluslararas düzeyde araşt rma deneyimini art rm şt r. Enstitümüz ülkemizde nüfus alan nda lisansüstü eğitimi veren tek kurum olma özelliğini devam ettirmektedir. Nüfusbilim anabilim dal na ilaveten, yeni aç lan "Sosyal Araşt rma Yöntemleri" ve "Politika ve Strateji Çal şmalar " anabilim dallar ile sahip olduğu araşt rma deneyimini eğiterek paylaşmay ve üretilen verilerin anlaml politikalara dönüşmesini hedeflemiştir. TNSA-2013, TNSA-2008'den sonra tamamen Türkiye Cumhuriyeti devlet bütçesinden mali kaynak sağlanarak gerçekleştirilen ikinci araşt rma olmuştur. Bu kaynak, Kalk nma Bakanl ğ n n müşteri kurum olarak desteği ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) taraf ndan Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program (KAMAG) kapsam nda sağlanm şt r. TNSA-2013, Türkiye İstatistik Kurumu nun haz rlad ğ resmi istatistik program n n da bir parças d r. TNSA ayl k bir proje olarak 2012 y l Eylül ay nda başlam şt r. Örneklem tasar m ve seçimi ile sorukağ d tasar m çal şmalar tamamland ktan sonra, Temmuz-Eylül 2013 tarihleri aras nda listeleme çal şmas ve Eylül 2013-Ocak 2014 tarihlerinde sorukağ d uygulama ve veri girişi çal şmalar gerçekleştirilmiştir. TNSA-2013'te 641 kümede 11,794 Önsöz xi

15 hanehalk ve yaş aras ndaki 9,746 kad nla görüşmeler tamamlanm şt r. İlk bulgular 2014 y l Nisan ay nda ön rapor toplant s ile temel yararlan c kurumlar ve uluslararas kuruluşlar ile paylaş lm şt r. Bu rapor Nüfus ve Sağl k göstergelerindeki durumu ve değişimleri betimleyici olarak yans tmakt r. Sonuçlar n akademisyenler, karar vericiler, hizmet verenler ve kullan c lar taraf ndan incelenmesi ve değerlendirilmesi çok büyük önem taş maktad r. Akademik çal şmalar n yan s ra, ilgili politikalar n ve önceliklerin belirlenmesinde bu çal şman n önemli bir yeri olacağ düşünülmektedir. TNSA-2013 ün gerçekleştirilmesinde birçok kurum ve kişinin çeşitli aşamalarda çok önemli emekleri, paylar ve destekleri bulunmaktad r. Türkiye Cumhuriyeti Kalk nma Bakanl ğ projeyi en baş ndan beri sahiplenerek bu çal şman n gerçekleşmesinde önemli rol oynam şt r. Bu anlamda başta Say n Bakan ve Say n Müsteşar olmak üzere, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü ne ve çal şanlar na teşekkür ediyorum. TNSA-2013 ün kendi öz kaynaklar m z ile gerçekleşmesine vesile olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) a ve Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program (KAMAG) birimine destekleri için teşekkürümü sunuyorum. Daha önceki Nüfus ve Sağl k Araşt rmalar nda olduğu gibi yararlan c kurumlar n baş nda gelen T.C. Sağl k Bakanl ğ TNSA-2013 ün her aşamas nda, özellikle saha çal şmalar nda çok büyük destek vermiştir. Say n Bakan a, Türkiye Halk Sağl ğ Kurumu Başkan ve çal şanlar na teşekkürü borç biliyorum. Ayr ca illerde İl Sağl k Müdürlükleri ve İl Halk Sağl ğ Müdürlüğü yetkilileri ile araşt rman n gerçekleştirilmesinde katk s olan tüm sağl k personeline şükranlar m sunar m. Örneklem tasar m, seçimi ve örnekleme ağ rl klar hesaplanmas s ras nda desteklerini ve bilgilerini esirgemeyen Türkiye İstatistik Kurumu Başkan na ve Örnekleme ve Analiz Teknikleri dairesi çal şanlara teşekkür ediyorum. Saha çal şmas s ras nda gerekli iznin verilmesini sağlayan Say n Vali ve Vali yard mc lar m za, kaymakamlar m za ve illerdeki diğer kamu kuruluşlar çal şanlar na da destekleri için teşekkür ediyorum. Hacettepe Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Murat Tuncer'e desteği için şükranlar m sunarken, üniversitemiz Bilimsel Araşt rma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanl ğ çal şanlar na da teşekkürlerimi sunuyorum. TNSA-2013 Yönlendirme Komitesi üyelerinin değerli katk lar n ve sorukağ d tasar m s ras nda destek ve önerilerini esirgemeyen akademisyen, kamu ve uluslararas kurum çal şanlar n n katk lar n da takdirle an yorum. xii Önsöz

16 Araşt rma örneklemine seçilmiş hanelerde çal şmaya kat lmay kabul ederek sorular yan tlayan tüm cevaplay c lar ile sahada çal şan tüm ön-deneme, listeleme, sorukağ d uygulama ve veri girişi elemanlar n n kat l m olmadan bu araşt rma gerçekleşemezdi, bu vesile ile emeklerinden dolay hepsine minnetlerimi sunuyorum. Veri girişi, veri işleme ve analizi ve İngilizce raporun sonuçland r lmas ndaki ve araşt rman n uluslararas standartlara erişmesindeki katk lar için the DHS Program/ICF International ekibinde emek veren tüm uzmanlara da teşekkür ediyorum. Son olarak, TNSA-2013 ün her aşamas nda yer al p, tüm emek ve bilgi birikimlerini vererek araşt rman n geçekleştirilmesini sağlayan Enstitümüz öğretim üyeleri, öğretim elemanlar, proje asistanlar ve idari personelimize şükranlar m sunuyorum. Doç. Dr. Ahmet Sinan Türky lmaz Proje Yürütücüsü Önsöz xiii

17 xiv Önsöz

18 ÖZET BULGULAR 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Araşt rmas, (TNSA-2013) doğurganl k düzeyi ve değişimi, bebek ve çocuk ölümlülüğü, aile planlamas ve anne ve çocuk sağl ğ konular nda bilgi sağlamak üzere tasarlanm ş ulusal düzeyde bir örneklem araşt rmas d r. Araşt rma sonuçlar ulusal düzeyde, kentsel ve k rsal alanlar ile beş coğrafi bölge düzeyinde, ayr ca araşt rma kapsam ndaki baz konular da 12 coğrafi bölge (NUTS1) düzeyinde sunulmaktad r. TNSA-2013 ün finansman, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araşt rma Kurumu (TÜBİTAK) vas tas ile Kamu Kurumlar Araşt rma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program (KAMAG) kapsam nda devlet bütçesinden sağlanm şt r. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) TNSA-2013 çal şmalar n Kalk nma Bakanl ğ ve Sağl k Bakanl ğ ile işbirliği içinde gerçekleştirmiştir. TNSA-2013 Türkiye de HÜNEE taraf ndan yap lan nüfus araşt rmalar dizisinin en sonuncusudur; ayr ca uluslararas düzeyde yürütülen Nüfus ve Sağl k Araşt rmalar program içinde gerçekleştirilen beşinci araşt rmad r. Araşt rman n saha çal şmalar, Eylül 2013 ile Ocak 2014 tarihleri aras nda yürütülmüştür. Araşt rmada 11,794 hanehalk ve doğurgan yaşlardaki (15-49) 9,746 kad nla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Seçilen hanede, doğurgan yaşlarda (15-49) olup, genellikle o hanede yaşayan ya da görüşmeden önceki gece o hanede kalm ş olan kad nlar araşt rma kapsam nda görüşme için uygun kad n olarak kabul edilmişlerdir. Rapordaki tüm tablolar görüşmeden önceki geceyi hanede geçiren kad nlar üzerinden al nm şt r. HANEHALKI NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ Nüfusunun yüzde 26 s 15 yaş n alt nda olan Türkiye, genç bir nüfus yap s na sahiptir. Yaş 65 ve üzeri nüfus ise Türkiye deki toplam nüfusun yüzde 8 ini oluşturmaktad r. Türkiye deki ortalama hanehalk büyüklüğü 4 kişinin alt ndad r. Bu değer kentte 3.6, k rda ise 3.9 olarak bulunmuştur. Türkiye de nüfusun çoğunluğu okula gitmiştir. Erkeklerin yüzde 49 u, kad nlar n yüzde 36 s en az ortaokulu tamamlam şt r. En az lise mezunu olan nüfusun oran erkeklerde yüzde 29, kad nlarda yüzde 21 dir. Daha genç kuşaklar için hesaplanan göstergeler, gerek erkeklerde gerekse kad nlarda eğitime devam etmenin zaman içinde sürekli artt ğ n göstermektedir. Sonuçlar Türkiye de son beş y lda yap lan doğumlar n yüzde 99 unun kay tl olduğunu göstermektedir. Kay t edilmemiş çocuk yüzdesi TNSA-2008 de yüzde 6 iken TNSA-2013 te yüzde 1 e düşmüştür. CEVAPLAYICILARIN ÖZELLİKLERİ TNSA-2013 te görüşülen kad nlar n neredeyse yar s 30 yaş n alt ndad r ve kad nlar n yüzde 68 i görüşmenin yap ld ğ tarihlerde evlidir. Türkiye deki kad nlar n yüzde 53 ü en az ortaokul mezunudur ve okuma yazma bilen kad nlar n oran yüzde 93 tür. Kad nlar n önemli bir k sm (yüzde 31) en az lise mezunudur. Araşt rma sonuçlar doğurgan yaşlardaki kad nlar n Özet Bulgular xv

19 eğitim düzeylerinde önemli bir gelişme olduğunu göstermektedir. Araşt rma tarihinden önceki 12 ayl k süre içinde kad nlar n yüzde 35 i bir işte çal şm şt r. Yaklaş k olarak, çal şan her on kad ndan alt s hizmet sektöründe çal şmakta; yüzde 24 ü tar m sektöründe ve kalan yüzde 14 ü ise sanayi sektöründe çal şm şt r. Çal şan kad nlar n yar s sosyal güvence kapsam nda değildir. Bununla birlikte, kad nlar n yüzde 89 u sağl k sigortas kapsam ndad r. DOĞURGANLIK DAVRANIŞI Düzey ve Değişimler TNSA-2013 bulgular bir kad n n günümüzdeki doğurganl k h zlar n doğurganl k çağlar n n sonuna kadar devam ettirdiği takdirde doğurganl k çağ n n sonunda ortalama 2.26 çocuk sahibi olacağ n göstermektedir. Türkiye de kad nlar her ne kadar doğurganl klar n n en yüksek olduğu dönemi hala yirmili yaşlar nda yaş yorlarsa da yaşa özel doğurganl k h z yaş grubunda en yüksek düzeyine ulaşmaktad r. Bu örüntü TNSA-2008 den bu yana gözlenmektedir. TNSA-2008 den bu yana doğurganl k düzeyinde anlaml bir değişiklik gözlenmese de; doğurganl ğ n yaş yap s Türkiye de doğumlar n daha ileriki yaşlara ertelendiğini göstermektedir. Sosyo-ekonomik ve Demografik Farkl l klar Kentsel ve k rsal alanlar aras ndaki doğurganl k fark n n giderek kapand ğ, ancak baz bölgesel farkl l klar n devam etmekte olduğu görülmektedir. Bat ve Orta bölgelerde doğurganl k yenilenme düzeyinin alt ndad r. Her ne kadar geçmiş y llarda Doğu bölgesinin doğurganl k düzeyinde önemli bir düşüş görülmüşse de dönemsel doğurganl k h zlar bu bölgede üçten fazla çocuğa işaret etmektedir. Eğitim düzeyinin artmas yla doğurganl kta bir düşüş gözlenmektedir. Hiç eğitimi olmayan kad nlar, lise veya üzeri eğitim alm ş kad nlardan ortalama iki çocuk daha fazla sahip olmaktad r. Diğer önemli bir değişim ise ilk doğumda anne yaş ndaki düzenli yükseliştir. İleri yaşlardaki kad nlar aras nda adölesan yaşta doğum yapm ş olma genç yaş gruplar ndaki kad nlara göre yayg nd r. Evlenme Yaş Türkiye de evlilik, hem evliliğin ülke genelinde yayg n olmas hem de doğumlar n neredeyse tamam n n evlilik içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle demografik aç dan oldukça önemlidir. İlk evlenme yaş da kad n n gebelik riski alt na girmesini ifade etmesi nedeniyle önemli bir demografik göstergedir. TNSA-2013 sonuçlar yaş kuşaklar aras nda ortanca evlilik yaş nda art ş olduğunu ortaya koymaktad r. Ortanca evlilik yaş yaş grubu için 20.2 den, yaş grubunda 22 ye yükselmektedir. Bulgular ayn zamanda eğitim düzeyine göre gözle görülür farkl laşmalar da göstermektedir yaşlar aras ndaki kad nlar içinde hiç eğitimi olmayan kad nlarla en az lise mezunu kad nlar aras nda ilk evlenme yaş nda yaklaş k alt y ll k bir fark bulunmaktad r. AİLE PLANLAMASI KULLANIMI Aile Planlamas Bilgisi Aile planlamas yöntemleri Türkiye deki kad nlar n hemen hepsi taraf ndan bilinmektedir. Görüşme yap lan kad nlar n tamam na yak n en az bir modern yöntemi duyduğunu bildirmiştir. RİA ve hap kad nlar aras nda en yayg n olarak bilinen gebeliği önleyici modern yöntemlerdir. Bu yöntemleri kad n sterilizasyonu, erkek kondomu ve gebeliği önleyici iğne takip etmektedir. xvi Özet Bulgular

20 Düzey ve Değişimler Halen evli kad nlar n yüzde 92 si yaşamlar n n bir döneminde gebeliği önleyici bir yöntem kullanm şlard r. Ülke genelinde, evli kad nlar n yüzde 74 ü gebeliği önleyici yöntem kullanmaktad r. Bu yöntemlerin yüzde 47 si modern, yüzde 26 s geleneksel yöntemlerdir. En yayg n kullan lan modern yöntem RİA d r (yüzde 17) ve bunu erkek kondomu takip etmektedir (yüzde 16). Geri çekme en yayg n kullan lan geleneksel yöntem olmaya devam etmektedir. Halen evli kad nlar n yüzde 26 s görüşme tarihinde geri çekme kulland ğ n bildirmiştir. Kullan mdaki Farkl l klar Gebeliği önleyici yöntem kullan m yaşa göre değişmektedir. Evli kad nlar aras nda araşt rma tarihinde herhangi bir yöntem kullanma oran, yaş grubunda en yüksektir (yüzde 84). Geri çekme yönteminin kullan m yaş grubunda en yüksek düzeye ulaş rken (yüzde 28), RİA kullan m n n en üst düzeyi yaş grubundaki kad nlarda (yüzde 21) görülmektedir. Halen yöntem kullan m kentsel ve k rsal yerleşimlere, bölgelere, eğitim düzeyine ve yaşayan çocuk say s na göre farkl laşmaktad r. Yöntem B rakma Kullan lan gebeliği önleyici yöntemin b rak lmas, geliştirilmesi gereken program alanlar n öne ç kard ğ kadar baz gruplar n yöntem kullan m ndaki sorunlar na da dikkati çekmektedir. TNSA-2013 sonuçlar, yöntem kullananlar n yüzde 32 sinin, bir yöntemi kullanmaya başlad klar tarihten itibaren 12 ay içinde b rakt klar n göstermektedir. Genelde k sa dönemli olarak kullan lmayan RİA, en düşük yöntem b rakma h z na sahiptir (yüzde 11). Cinsel birleşme an nda kullan lan yöntemlerin b rak lmas daha kolay olmaktad r. Örneğin erkek kondomu kullananlar n yüzde 33 ü yöntem kullan m n bir sene içinde b rakmaktad r. Gelecekte yöntem kullanma isteğine bak ld ğ nda, yöntem kullanmayan evli kad nlar n yaklaş k yar s ileride herhangi bir zamanda gebeliği önleyici yöntem kullanmak istedikleri görülmektedir. Hizmet Sağlama Türkiye de gebeliği önleyici yöntemler için en temel kaynak kamu sektörüdür. Halen yöntem kullananlar n yüzde 56 s gebeliği önleyici yöntemleri kamu sektöründen sağlamaktad r. Kamu sektöründen hizmet alanlar n yar s ndan fazlas modern yöntemleri sağl k ocaklar ndan ya da devlet hastanelerinden edinmektedir. Modern yöntem kullananlar n dörtte biri için yöntem elde etmede ikinci kaynak ise eczanelerdir. İSTEYEREK DÜŞÜK Toplamda, araşt rma tarihinden önceki beş y ll k dönemde gebeliklerin yüzde 20 si canl doğum olmadan sonlanm şt r. Göreli olarak say ca az olan ölü doğum yapan kad nlarla karş laşt r ld ğ nda isteyerek ve kendiliğinden düşükler canl doğum olmadan sonlanan gebelikler aras nda en büyük paya sahiptir. 100 gebelikten 19 u düşükle sonuçlanm şt r ve bu 100 gebeliğin 5 i isteyerek düşüktür. TNSA-2013 öncesindeki beş y la ilişkin toplam düşük h z kad n baş na 0.14 düşük olduğunu göstermektedir. Yaşa özel h zlarda en yüksek değer yaş grubunda görülürken ileri yaşlarda bu h z düşmektedir. Doğu bölgesinde yaşayan kad nlar aras nda isteyerek düşük düzeyleri diğer bölgelerde yaşayan kad nlara göre daha azd r. İsteyerek yap lan düşüklerin önemli bir bölümü (yüzde 63) genellikle gebeliğin ilk ay nda gerçekleşmedir. İsteyerek yap lan düşüklerde özel sektörden hizmet almak tercih edilmektedir (yüzde 62). İstemli düşük sonras ndaki ilk ayda kad nlar n Özet Bulgular xvii

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU (Kurumlar n Öğrenci ve Akademik Personel,

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika

Boş zaman ve sosyo kültürel aktiviteler üzerine bir politika AVRUPA GENÇ İNSANLARIN BELEDİYE VE BÖLGESEL YÖNETİMLERE KATILIMI ŞARTI Giriş: Genç insanlar n topluluk işleri ne dahil olmas, kenarda yaşamaktansa, belediyelerinde veya bölgelerindeki yaşamda yer almalar

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle

Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar. Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar Genel Değerlendirme ve Önerilerle Temmuz 2012 Bu

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Bart n İli Turizm Eylem Plan (2012-2017)

Bart n İli Turizm Eylem Plan (2012-2017) BAKKA BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI KATKILARIYLA BASILMIŞTIR. SUNUŞ Bartın, Yaklaşık 3000 yıllık tarihi, üzerinde şehir ile deniz arasında taşımacılık yapılan ülkemizdeki tek ırmağı, Sular ilahisi olarak

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR Arnavutluk Sağlık Sistemi 279 ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR 280. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı