Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi"

Transkript

1 TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):72-82 doi: /jtaics Klinik Araştırma Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi Sibel Alpaslan, Ayşe Baysal, Tuncer Koçak, Mustafa Turhan Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi ÖZET Giriş: Alt gastrointestinal sistem operasyonlarında genel anestezi ve kombine genel+epidural anestezi uygulamalarının preoperatif kardiyak riskin belirlenme yöntemleri ile intraoperatif hemodinamik parametreler ve kardiyak enzimler üzerine etkileri karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntem: Ardışık 36 hasta prospektif rasgele olarak, genel anestezi grubu (Grup 1, n=20) veya kombine genel ve epidural anestezi grubuna (Grup 2, n=16) ayrıldı. Genel anestezide intravenöz remifentanil, roküronyum ve sevofluran uygulandı. Kombine genel+epidural anestezide, indüksiyon öncesi lomber epidural kateterden 10 ml % 0,25 bupivakain bolus dozun ardından % 0,25 bupivakain 4 ml/saat, 24 saat süreyle infüzyon uygulandı. İntraoperatif 10 dk. da bir, postoperatif 1. ve 24. saatlerde ortalama arter basıncı değerleri ve kalp atım hızı değerlendirildi. Kardiyak risk, 2007 AHA/ACC (American Heart Association/American College of Cardiology) ve Modifiye Goldman risk indeksleriyle değerlendirildi. Plazma kreatin kinaz ve troponin seviyeleri operasyondan önce, postoperatif 24. saatte ölçüldü. Bulgular: 2007 AHA/ACC ile kardiyak riski orta ve yüksek bulunan hasta sayısı (10/36, % 28), modifiye Goldman sayısından (3/36, % 8,3) daha yüksekti (p=0,008). İndüksiyondan 5. ve 15 dk. sonraki ortalama arter basınçları, kalp atım hızı Grup 1 de Grup 2 den yüksekti, diğer ölçüm noktalarında anlamlı bir fark bulunmadı. Postoperatif 24. saatteki kardiyak enzim değerlerinin preoperatif değerlerden anlamlı bir farkı bulunmadı (p>0,05). Tartışma ve Sonuç: Kombine genel+epidural anestezi uygulaması indüksiyon ve ekstübasyon dönemlerinde hemodinamik stabilite sağlayarak miyokardın korunmasında olumlu etkileri saptandı. Kardiyak enzimler üzerine olumlu etki görülmedi AHA/ACC kardiyak risk sınıflaması modifiye Goldman kardiyak indeks sınıflamasına göre kardiyak riski orta ve yüksek olan hastaları daha fazla sayıda gösterdi. Anahtar kelimeler: Epidural anestezi, genel anestezi, troponin, kardiyak risk, nonkardiyak cerrahi SUMMARY The Cardiac Risk Evaluation in Lower Gastrointestinal Surgery Introduction: During lower gastrointestinal surgery, the effects of general anaesthesia and combined general/epidural anaesthesia on cardiac risk, intraoperative hemodynamic parameters and cardiac enzymes were investigated. Material and Method: Thirty six patients were randomly assigned either to general anaesthesia (Group 1; n=20) or combined general/epidural anaesthesia (Group 2; n=16) groups. General anaesthesia included the usage of intravenous remifentanil,and rocuronium and inhalational sevoflurane. The lumbar epidural catheter was introduced before anaesthesia induction. After 10 ml of 0.25 % bupivacaine bolus dose, an infusion of 0.25 % bupivacaine at a dose of 4 ml/h continued for 24 hours were instituted. Heart rate, and arterial blood pressures were recorded intraoperatively every 10 minutes, 1 and 24 hours postoperatively. Cardiac risk is evaluated by 2007 AHA/ACC (American Heart Association/American College of Cardiology) and Modified Goldman risk indexes. Plasma cardiac enzyme levels were measured before operation, and 24 hours postoperatively. Results: Patients with mild and severe cardiac risks were found to be increased when 2007 AHA/ACC criteria were used rather than (10/36, % 28), modified Goldman index (3/36, % 8,3) (p=0.008). Five and fifteen minutes after induction, mean arterial blood pressures and heart rates were higher in group 1 in comparison to Group 2 whereas, there was no difference between groups at other time points (p<0.05). Cardiac enzyme levels were similar (p>0.05). Conclusion: Combined general/epidural anaesthesia showed better hemodynamic stability during intubation and extubation It hadn t any significant effect on cardiac enzyme levels. Mild or severe cardiac risk was identified better with the use of 2007 AHA/ACC cardiac risk evaluation rather than the modified Goldman index. Key words: Epidural anesthesia, general anesthesia, troponin, cardiac risk, noncardiac surgery J Turk Anaesth Int Care 2011; 39(2):72-82 Alındığı Tarih: Kabul Tarihi: Yazışma adresi: Dr. Ayşe Baysal, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi e-posta: 72

2 S. Alpaslan ve ark., Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi GİRİŞ Genel anestezi sırasında, gerek entübasyon gerekse ağrılı cerrahi uyarıya yanıt olarak; refleks taşikardi, hipertansiyon gibi birtakım geçici hemodinamik değişimler meydana gelir. Dengeli anestezi sırasında, cerrahi strese karşı hemodinamik yanıtın belirli bir düzeyde tutulması için inhalasyon anesteziğin konsantrasyonu ya da opioid analjeziğin dozu artırılır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, operasyon öncesinde epidural anestezi uygulamasının başlatılması ve genel anestezi ile kombine edilmesinin hipertansiyon ve taşikardi gibi istenmeyen hemodinamik değişiklikleri önleyerek, özellikle kardiyak riski yüksek olan hastalarda miyokardı koruyucu olumlu etkileri olabileceği literatürde belirtilmiştir. (1-3) Alt gastrointestinal sistem operasyonları sırasında seçilecek anestezi intraoperatif ve postoperatif dönemlerdeki mortalite ve morbiditeyi etkileyebilir. Kardiyak riski yüksek hastalarda opioidler ile anestezi önerilmektedir ve American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) 2007 kılavuzunda da yer almaktadır. (4-6) Nonkardiyak cerrahi olacak hastaların kardiyak risk yönünden değerlendirilmesi için geliştirilen yöntemler arasında ACC/AHA 2007 kılavuzundaki kardiyak risk indeksi ve modifiye Goldman kardiyak risk indeksi yer alır. (5-8) Remifentanil kısa etkili bir opioid derivesidir, taşikardi ve hipertansiyonu azaltan farmakokinetik özelliğe sahiptir. Remifentanilin sevoflurana ek olarak genel anestezide kullanılmasıyla, yüksek kardiyak riski olan ve erken ekstübasyonu istenilen hastalarda başarı ile uygulandığı bildirilmiştir. (9,10) Bu çalışmada amacımız, alt gastrointestinal sistem operasyonlarında kardiyak riski yüksek veya düşük bulunan hasta gruplarında genel anestezi veya genel anesteziye ek olarak epidural anestezi uygulamalarının preoperatif kardiyak riskin belirlenme yöntemlerine, intraoperatif hemodinamik parametreler ile kardiyak enzimler üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Eğitim hastanemiz etik komite izni ve hastaların onamı alındıktan sonra 30 ile 80 yaş arasında, ASA II veya ASA III sınıfında değerlendirilen 36 ardışık hasta çalışmaya alındı. Çalışmadan çıkarılma kriterleri taşımayan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışma Haziran 2009 ile Ekim 2009 tarihleri arasında tamamlandı. Çalışmadan çıkarılma kriterleri arasında; çalışmaya katılmayı kabul etmeyen, epidural anesteziyi tercih etmeyen, diyabet, geçirilmiş miyokart enfarktüsü veya mevcut koroner arter hastalığı, ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliği, kanama pıhtılaşma bozukluğu, lomber bölgede enfeksiyon veya geçirilmiş operasyon öyküsü, alkol ve ilaç bağımlılığı öyküsü olan hastalar yer aldı. Genel anestezi grubunda (Grup 1, n:20), Genel + Epidural anestezi grubunda (Grup 2, n:16) kişi yer aldı. Her iki grupta da anestezi indüksiyon sırasında; 1 μg kg -1 remifentanil, 1-2 mg kg -1 propofol uygulandı. Endotrakeal entübasyon 0,5 mg kg -1 roküronyum sonrası gerçekleştirildi. Her iki grupta da anestezi idamesi % 35 O 2 - % 65 hava karışımı ile % 1-1,5 sevofluran, remifentanil infüzyonu (0,5-0,25 μg kg -1 ) ile sağlandı. Operasyon süresince radial arter kanülasyonu ile yapılan monitörizasyon ile sistolik arteriyel basınç (SAB), diyasto- 73

3 Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):72-82 lik arteriyel basınç (DAB) ve ortalama arter basıncı (OAB) ile kalp atım hızı (KAH) ve periferik oksijen satürasyonu kaydedildi. Başlangıç değerlerine göre OAB ında % 20 den fazla azalma olması hipotansiyon ve KAH ının dk. da 50 atımın altında olması ise bradikardi olarak tanımlandı. Hipotansiyon ve/veya bradikardi oluşması durumunda sevofluran dozunun % 25 azaltılması, volüm hızının artırılması ve remifentanil dozunun azaltılması, düzelme sağlanamadığı durumlarda, gereksinime göre efedrin ve atropin yapılması planlandı. Taşikardi, KAH ın 100 atımın üstünde olması ve hipertansiyon ise, sistolik arter basıncının 160 mmhg, diyastolik arter basıncının 85 mmhg, ortalama arter basıncının ise 90 mmhg üzerinde olması şeklinde tanımlanmıştı. Taşikardi durumunda remifentanil dozunun artırılması ve gerekirse beta bloker tedavi planlandı. Hipertansiyon durumunda ise, sevofluran dozunun % 25 artırılması, volüm hızının azaltılması ve remifentanil dozunun artırılması ve gerekirse vazodilataör tedavi olarak intravenöz nitrogliserin eklenmesi planlandı. Genel+Epidural anestezi grubunda, anestezi indüksiyonu öncesi hastanın oturur pozisyondaki lomber epidural aralığı her iki krista iliak posterior süperioru birleştiren çizgi ile belirlenir ve bu çizgi L 4 vertebrasının spinöz çıkıntısı veya L 4 -L 5 intervertebral aralık tayin edildi ve gerekirse bir üstteki L 3 -L 4 arası intervertebral aralık da lomber epidural uygulama için kullanıldı. Lidokain % 2 lik 1 ml test doz sonrası ml bupivakain bolus şeklinde % 0,25 konsantrasyonda uygulandı. Operasyon boyunca epidural kataterden bupivakain infüzyonu % 0,25 konsantrasyonda 50 ml içerisinde 100 µg (2 ml) fentanil 5 ml saat -1 olarak gönderildi. Hastanın hemodinamik parametrelerinde % 20 den fazla azalma görülürse doz azaltıldı ve bu değerlerde % 20 den fazla bir yükselme görülürse doz artırıldı. Total doz operasyon boyunca ve sonrası toplam 20 saatlik uygulama sonrası kaydedildi. Genel anestezi grubunda postoperatif analjezi sağlamak için nonsteroid antiinflamatuar preparat diklofenak sodyum (Dikloron amp, Deva Holding AŞ, İstanbul, Türkiye) 75 mg dozda intramusküler olarak uygulandı. Hastalarda genel anestezi grubunda postoperatif analjezi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar yanında gerekirse morfin türevi narkotik analjezikler ile sağlandı. Genel+epidural anestezi grubunda postoperatif ilk 24 saatteki dönemde epidural kataterden analjezik dozda lokal anestezik uygulamasına devam edildi. Operasyon sırasında; indüksiyon öncesi (1), indüksiyon sonrası (2), entübasyon sonrası (3), entübasyon sonrası 5. dk. (4), entübasyon sonrası 15. dk. (5), insizyon sonrası hemen (6), insizyon sonrası 10. dk. (7), insizyon sonrası 20. dk. (8), insizyon sonrası 30. dk. (9), insizyon sonrası 40. dk. (10), ekstübasyon öncesi (11), ekstübasyon sonrası 10. dk. (12) hemodinamik parametreler olan SAB, DAB, OAB ve KAH kaydedildi. Operasyon sonrası 1. saat ve 24. saatte de hemodinamik ölçümler yinelendi. Kan kreatin kinaz, troponin ve laktat değerleri operasyon öncesi (bazal) ve postoperatif 24. saatleri değerlendirildi. Postoperatif dönemde karşılaşılan yan etkiler bulantı, kusma, kaşıntı, uykuya meyilli olma, nörolojik sekel ve üriner retansiyon kaydedildi. İstatistik Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10.0 programı kullanıldı. Nice- 74

4 S. Alpaslan ve ark., Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi liksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında bağımsız t testi ve normal dağılım göstermeyen parametrelerde ise Mann Whitney U testi kullanıldı. Normal dağılım gösteren parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında paired sample t testi, normal dağılım göstermeyen parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret testi kullanıldı. Preoperatif niteliksel verilerin, kardiyak risk faktörlerin ve yan etkilerin analizinde ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar % 95 lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. BULGULAR Gruplar arasında demografik verilerin dağılımında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05), (Tablo I). Arteriyel kan basıncı değerleri ve kalp atım hızlarının karşılaştırılması. Genel anestezi grubunda entübasyon son- Tablo I. Demografik özelliklerin ve preoperatif kardiyak riski arttırıcı faktörlerin karşılaştırılması. (Grup GA) (n=20) Ortalama±SS (Grup GA+EA) (n=16) Ortalama±SS p Yaş (yıl) Boy (cm) Kilo (kg) VKI Operasyon süresi (dk.) Cinsiyet Kadın Erkek Preoperatif kardiyak riski artıran faktörlerin karşılaştırması Hipertansiyon Diyabetes Mellitus Hiperkolesterolemi Obezite Sigara içimi KOAH Astım Bronşit Kanser (kolon) ASA 62,29±8,15 161,67±8,62 73,48±11,30 28,09±3,90 283,75±35,61 60,00±7,89 164,93±6,77 81,13±13,72 29,78±4,11 266,25±33,54 0,63 0,76 0,19 0,35 0,31 p<0.05 anlamlı, istatistiksel analiz ki-kare testi ile yapıldı, S.S: Standard sapma, VKI: vücut kitle indeksi, n (%): sayı (yüzde), ASA: Amerikan Anestezi Derneği Anestezi Risk Sınıflaması, AHA/ACC: Amerikan Kalp Derneği/ Amerikan Kardiyoloji Koleji (45) 6 (30) 10 (50) 8 (40) 9 (45) 8 (40) 1 (5) 19 (95) ,34 8 (50) 5 (31,3) 8 (50) 7 (43,8) 9 (56,3) 5 (31,3) 1 (6,3) 16 (100) 0,52 0,61 0,76 0,54 0,67 0,43 0,70 0,56 ASAI 2 (10) 2 (12,5) ASA II 11 (55) 12 (75) 0,30 ASA III 7 (35) 2 (12,5) 2007 AHA/ACC kardiyak risk sınıflaması Düşük 8 (40) 6 (37,5) 0,74 Orta Yüksek 6 (30) 6 (30) 6 (37,5) 4 (25) Modifiye Goldman kardiyak risk sınıflaması Düşük 19 (95) 14 (87,6) 0,42 Yüksek 1 (5) 2 (12,5) 75

5 Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):72-82 rası 5. dk. ve 15. dk. daki SAB değerlerinin genel+epidural anestezi grubunun değerlerinden ileri anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü (p= 0,002 ve p=0,002). Diğer ölçümlerin yapıldığı zamanlarda SAB değerleri bakımından iki grup arasında anlamlı farklar görülmedi (Şekil 1). Genel anestezi uygulanan olguların entübasyon sonrası 5. dk. ve 15 dk. lardaki DAB değerleri, genel+epidural anestezi uygulanan grubun DAB değerlerinden ileri anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,001), (Şekil 2). Genel anestezi olan grubun ekstübasyon sonrası 10. dk. da DAB değerlerinin, genel+epidural anestezi grubunun DAB değerlerine göre istatistiksel anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlendi (p=0,02). Diğer ölçümlerin yapıldığı zamanlarda DAB değerleri bakımından iki grup arasında anlamlı farklar görülmedi (Şekil 2). Genel anestezi uygulanan olguların indüksiyon hemen sonrası, entübasyon sonrası ve entübasyon sonrası 5. dk. değerlerinin genel+epidural anestezi uygulanan grubun OAB değerlerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlendi (p=0,02, p=0,01, p=0,03). Genel anestezi uygulanan olguların ekstübasyon öncesi ve ekstübasyon sonrası 10. dk. daki OAB değerlerinin genel+epidural anestezi uygulanan gruba göre ileri anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlendi (p=0,006, p=0,004). Diğer ölçümlerin yapıldığı zamanlarda OAB değerleri bakımından iki grup arasında anlamlı farklar görülmedi (Şekil 3). Genel anestezi uygulanan olguların indüksiyon sonrası, entübasyon sonrası KAH değerleri, genel+epidural grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti (Şekil 4), (p=0,04 ve p=0,02). Genel anestezi uygulanan olguların ekstübasyon öncesi KAH değerleri, genel+epidural grubuna göre ileri anlamlı düzeyde yüksekti (Şekil 4, p<0,001) ** ** SAB (mmhg) Genel Genel+epidural İndüksiyon öncesi İndüksiyon sonrası Entübasyon sonrası Ent. sonrası 5. dk. Ent. sonrası 15. dk. İnsizyon sonrası hemen İns. sonrası 10. dk. İns. sonrası 20. dk. İns. sonrası 30. dk. İns. sonrası 40. dk. Ekstübasyon öncesi Eks. sonrası 10. dk. Zaman Şekil 1. Genel anestezi ve kombine genel+epidural anestezi gruplarında sistolik arter basıncı (SAB) değişiklikleri İstatistiksel değerlendirmelerde p<0,05 anlamlı (*) ve p<0,01 ileri derecede anlamlı (**). Ent: Entübasyon, İns:İnsizyon, Eks: Ekstübasyon. 76

6 S. Alpaslan ve ark., Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi 100 DAB (mmhg) ** ** ** Genel Genel+epidural İndüksiyon öncesi İndüksiyon sonrası Entübasyon sonrası Ent. sonrası 5. dk. Ent. sonrası 15. dk. İnsizyon sonrası hemen İns. sonrası 10. dk. İns. sonrası 20. dk. İns. sonrası 30. dk. İns. sonrası 40. dk. Ekstübasyon öncesi Eks. sonrası 10. dk. Zaman Şekil 2. Genel anestezi ve kombine genel+epidural anestezi gruplarında diastolik arter basıncı (DAB) değişiklikleri. İstatistiksel değerlendirmelerde p<0,05 anlamlı (*) ve p<0,01 ileri derecede anlamlı (**). Ent: Entübasyon, İns:İnsizyon, Eks: Ekstübasyon * * * ** ** OAB (mmhg) Genel Genel+epidural 20 0 İndüksiyon öncesi İndüksiyon sonrası Entübasyon sonrası Ent. sonrası 5. dk. Ent. sonrası 15. dk. İnsizyon sonrası hemen İns. sonrası 10. dk. İns. sonrası 20. dk. İns. sonrası 30. dk. İns. sonrası 40. dk. Ekstübasyon öncesi Eks. sonrası 10. dk. Zaman Şekil 3. Genel anestezi ve kombine genel+epidural anestezi gruplarında ortalama arter basıncı (OAB) değişiklikleri. İstatistiksel değerlendirmelerde p<0,05 anlamlı (*) ve p<0,01 ileri derecede anlamlı (**). Ent: Entübasyon, İns:İnsizyon, Eks: Ekstübasyon. 77

7 Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2): * ** ** 80 KAH (dk.) 60 Genel Genel+epidural İndüksiyon öncesi İndüksiyon sonrası Entübasyon sonrası Ent. sonrası 5. dk. Ent. sonrası 15. dk. İnsizyon sonrası hemen İns. sonrası 10. dk. İns. sonrası 20. dk. İns. sonrası 30. dk. İns. sonrası 40. dk. Ekstübasyon öncesi Eks. sonrası 10. dk. Zaman Şekil 4. Genel anestezi ve kombine genel+epidural anestezi gruplarında kalp atım hızı (KAH) değişiklikleri. İstatistiksel değerlendirmelerde p<0,05 anlamlı (*) ve p<0,01 ileri derecede anlamlı (**). Ent: Entübasyon, İns:İnsizyon, Eks: Ekstübasyon. Tablo II. Plazmada kreatin kinaz, troponin ve laktat düzeylerine göre gruplar arası ve grupiçi karşılaştırmalar (U L -1, ng dl -1, mmol L -1 ). Genel Anestezi Genel+Epidural Anestezi p Kreatin kinaz (U L -1 ) Bazal değer Postoperatif 24. saat 17,50 (7,00-86,00) 34,00 (8,00-245,00) 21,00 (10,00-56,00) 27,00 (17,00-168,00) p* 0,002* 0,02 Troponin I (ng dl -1 ) Bazal değer 0,03 (0,02-0,20) 0,03 (0,01-0,35) Postoperatif 24. saat 0,06 (0,02-1,90) 0,06 (0,01-0,97) p* 0,02 0,02 Laktat (mmol lt -1 ) Bazal değer 1,40 (0,60-2,70) 1,30 (0,60-2,20) Postoperatif 24. saat 2,25 (0,80-4,70) 1,80 (0,90-3,80) p* 0,002* 0,01 0,23 0,95 0,84 0,72 0,18 0,32 *Grupiçi ve gruplararası değerlendirmelerde p<0,05 anlamlı, *p<0,01 ileri derecede anlamlı, istatistiksel analiz Mann Whitney U testi ve Wilcoxon işaret testi ile yapıldı. Kardiyak enzim ve laktat değerlerinin karşılaştırılması Plazma kreatin kinaz, troponin I ve laktat indüksiyon öncesi (bazal) değerleri ile postoperatif 24. saatteki değerleri karşılaştırıldı ve her iki grup karşılaştırmasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05), 78

8 S. Alpaslan ve ark., Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi (Tablo 2). Grup içi karşılaştırmalarda ise genel anestezi grubunda bazal kreatin kinaz ve laktat değerleri postoperatif 24. saatteki değerlere göre anlamlı ölçüde arttı. Genel anestezi grubundaki bazal troponin I değerleri postoperatif 24. saatteki değerlere nazaran anlamlı yüksekti ve genel+epidural anestezi grubu ile karşılaştırıldığında bu değerlerdeki yükselmeler arasında bir fark saptanmadı. Klinik olarak, elde edilen kardiyak enzim değerleri miyokardda hasar oluşumunu gösterecek göğüs ağrısı, çarpıntı, hemodinamik bulgular ve elektrokardiyografik bulgular ile desteklenmedi. Her iki grupta da postoperatif dönemde mortalite görülmedi, hastaların hastanede kalış süreleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). İntravenöz uygulanan propofol ve remifentanil anestezik ilaçlarının total dozları ile inhalasyon anesteziği sevofluran gereksinimi de her iki grupta benzerdi (p>0,05). Hastalarda postoperatif ilk 24 saatteki yan etkiler karşılaştırıldığında bulantı, kusma, kaşıntı, uykuya meyilli olma, nörolojik sekel ve üriner retansiyon sorgulandı. Her iki grup karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). TARTIŞMA Kalp dışı cerrahi öncesi kardiyak riskin tayini operasyona hazırlıkta önem taşır. Uygulanacak cerrahi işlemin tipi ve işlemle ilgili hemodinamik stresin derecesi, kardiyak riski olan hastaların perioperatif dönemde morbidite ve mortalite üzerinde etkili olabilen faktörlerdir. Alt gastrointestinal sistem cerrahilerinde opere ettiğimiz hasta grubunun cerrahi işleme göre riski orta risk grubuna girmektedir. (6,9) Modifiye Goldman kriterleri kardiyak riski yüksek hastaların belirlenmesinde önemli bir değerlendirme yöntemi olmakla birlikte, (5,7) kardiyak risk yüksek hastaları olduğundan daha az riskli olarak değerlendirmektedir yılında AHA/ACC tarafından ortaya konan kardiyak risk sınıflamasının anestezistleri hastaların kardiyak riskleri yönünden daha fazla dikkatli olmaya yönelteceği görüşündeyiz ve buna bağlı olarak operasyonda uygulanacak anestezi tekniği ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını kolaylaştıracağı kanısındayız. (4-6,9,10) Alt gastrointestinal sistem operasyonlarına giren hastaların çoğu yaşlı, bir veya birden fazla kardiyak risk faktörü taşıyan hastalardır. Çalışmamızda, hastaların % 61 i kardiyak risk yönünden orta veya yüksek gruplarda yer alıyordu. Yüksek kardiyak riskli hasta gruplarında cerrahi stresi azaltmak ve miyokart korunmasında etkili hemodinamik koşulları sağlanmak amacı ile rejyonal anestezi tekniğinin genel anestezi yanında uygulanmasının etkili olduğunu saptadık. Bu çalışmamızda genel+epidural anestezi uygulaması ile elde ettiğimiz hemodinamik stabilitenin yalnızca genel anestezi uygulanan hasta gruplarına üstünlüğü daha önceki bazı çalışmalarda da gösterilmiştir. (12-14) Özcan ve ark. (10) epidural ve intravenöz fentanilin preemptif analjezik etkilerini karşılaştırmak amacıyla total abdominal histerektomi operasyonu yapılacak olan 54 hastanın 27 sine genel anestezi, 27 sine epidural anestezi uygulamıştır. Bu çalışmada, perioperatif dönemde KAH, OAB, plazma kortizol ve kan şekeri konsantrasyonları karşılaştırılmıştır. Perioperatif OAB larında gruplar arası farklılık bulunmamıştır. KAH ları ise tüm zamanlarda genel anestezi grubunda diğer gruba göre düşük bulunmuştur (p<0,05). Çalışmamızda ise; genel+epidural anestezi uygulanan hasta grubunda operasyonun çeşitli dönemlerindeki hemodinamik değerlendirmede, genel anestezi uygulanan gruba göre istatistiksel anlamlı olarak hemodina- 79

9 Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2):72-82 mik kararlılığın sağlanmasında olumlu etkileri olduğu gözlendi (Şekil 2-4) ve bulgular daha önceki bazı çalışmaların sonuçları ile de uyumludur. (15-17) Hipotansiyon ve bradikardi, epidural anestezinin sempatik sinir sistemi blokajı sonucu gelişen iki önemli hemodinamik sonucudur. Fanelli ve ark., (18) olgu üzerinde yaptıkları çalışmada genel anestezi ile kombine edilmiş epidural anestezi olgularında gelişen perioperatif hipotansiyon ve bradikardi sıklığının, santral bloklar tek başına uygulandığında gelişen sıklığa benzer olduğunu göstermiştir. Perioperatif hipotansiyon ve bradikardi oluşumunda etkili faktörler arasında; cerrahinin yeri, hasta özellikleri, girişim öncesi yeterli sıvı replasmanı, kullanılan lokal anestezik ve sensoryal blok seviyesi gibi çok sayıda faktör yer alır. (19-21) Goldmann ve ark. (21) major abdominal cerrahi sırasında ropivakain ile torasik epidural analjezi izofluran ile genel anestezi uygulaması ile birlikte uygulanmıştır ve bu çalışmada kombine anestezi olgularında uygun volüm replasmanı ve vazopresör destekle kompanse edilebilen ılımlı düzeyde hemodinamik değişiklikler olduğu gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda da genel anestezi yanında epidural anestezi uygulanan hasta grubunda daha ılımlı hemodinamik değişiklikler gözlendi. Kalp atım hızı da hemodinamik parametreler arasında önemli bir yer alır. Miyokardın korunmasında kalp atım hızının indüksiyonda ve ekstübasyonda belirli sınırlar dahilinde stabil seyretmesi önemli rol oynar. (16-19) Çalışmamızda, genel anestezi uygulanan olguların indüksiyon sonrası, entübasyon sonrası, ekstübasyon öncesi KAH değerleri genel+epidural grubuna göre anlamlı düzeyde daha yüksekti (Şekil 4). KAH değerlerindeki bu değişimin Grup GA da sempatik blokajın sağlanamaması nedeni ile oluştuğu düşünüldü. Epidural anestezinin genel anesteziye eklenmesi ile hastalarda postoperatif morbidite ve mortaliteye etkili faktörlerin etkilenmediği yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. (16,18,21) Hemodinamik parametrelerde operasyon sırasında önemli değişmelerin kaydedilmemesi yanı sıra postoperatif miyokart iskemisini belirleyen elektrokardiyografik veya kardiyak enzim değişikliklerine de rastlanmadığı bildirilmiştir. (16,18) Bizim çalışmamızda da, postoperatif 24. saatte kardiyak enzimler (CK-MB ve troponin I) değerlerinde gruplar karşılaştırıldığında anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Grup içi karşılaştırmada bazal değerlere göre postoperatif 24. saatteki değerler istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu halde her iki grupta da postoperatif miyokart iskemisi gelişmemiş, mortalite görülmemiştir. Nonkardiyak cerrahide genel anesteziye ek olarak epidural anestezi uygulanmasının miyokard fonksiyonlarını korumada olumlu etkileri ortaya koymak ve kardiyak riski yüksek olduğu 2007 AHA/ACC risk indeksi ile belirlenen hasta gruplarının bu anestezi uygulamasından yarar görüp görmeyeceğinin belirlenmesi amacı ile daha geniş hasta gruplarında da çalışmanın yinelenmesi gerektiği görüşündeyiz. SONUÇ Sonuç olarak, alt gastrointestinal sistem cerrahisi operasyonlarında kardiyak riskin belirlenmesi amacı ile 2007 AHA/ACC kardiyak risk indeksi ile yapılan değerlendirme, preoperatif dönemde anestezi riskinin belirlenmesinde, operasyon sırasında anestezik yöntemin saptanmasında ve postoperatif komplikasyonların önlenmesinde etkin bir rol oynar. Çalışma gru- 80

10 S. Alpaslan ve ark., Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Kardiyak Riskin Değerlendirmesi bumuzda hastaların % 61 inin kardiyak risk bakımından orta ve yüksek riskli olarak saptanması nedeni ile genel anesteziye ek olarak epidural anestezi uygulamasının kombine edilmesinin yalnızca genel anestezi uygulanan hasta grubu ile karşılaştırılması sonucunda operasyonda indüksiyon ve ekstübasyon dönemlerinde hemodinami üzerine daha olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Çalışmamızdaki bulgular hemodinamik etkilerin kandaki miyokart hasarını gösteren kardiyak enzimler ve laktat değerlerinde istatistiksel anlamlı bir değişim olmaksızın gerçekleştiğini göstermiştir. Bu nedenle, kombine genel ve epidural anestezinin miyokart korunmasındaki olumlu etkilerini gösterebilmek amacı ile çalışmanın daha geniş hasta gruplarında yapılmasının yararlı olacağı görüşündeyiz. Hemodinamik stabilitenin daha iyi korunması nedeni ile kardiyak riski yüksek olan hastalarda alt GIS operasyonları sırasında genel anestezi ile birlikte epidural anestezi uygulaması tercih edilebilecek bir anestezik yöntemdir. KAYNAKLAR 1. Li Y, Zhu S, Yan M. Combined General/Epidural anesthesia (ropivacaine 0.375%) versus general anesthesia for upper abdominal surgery. Anesth Analg 2008;106: Schricker T, Wykes L, Eberhart R, et al. Epidural ropivacaine versus epidural morphin and the catabolic response to colonic surgery. Anesthesiology 2004;100: PMid: Kayhan Z. Strese metabolik endokrin yanıt ve anestezi. Klinik Anestezi, Genişletilmiş 3. baskı, Logos Yayıncılık, 2004; Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al. ACC/ AHA Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Noncardiac Surgery. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery). Circulation 2007;116: HA PMid: Detsky AS, Abrams HB, McLaughlin JR, et al. Predicting cardiac complications in patients undergoing non-cardiac surgery. J Gen Intern Med 1986;1: PMid: Debabrata M, Eagle KA. Perioperative evaluation and management of patients with known or suspected cardiovascular disease who undergo noncardiac surgery. In: Fuster V, Alexander RW, O Rourke RA, editors. Hurst s The Heart. 11th ed. The McGraw-Hill; p: American Society of Anesthesiologists Task Force on Preanesthesia Evaluation. Practice advisory for preanesthesia evaluation Anesthesiology 2002;96: PMid: Yazıcı M, Kayrak M, Koç F. Son veriler ışığında kalp dışı cerrahi öncesi kardiyak değerlendirme. Genel Tıp Derg 2008;18: Mackey JJ, Parker SD, Nass CM, et al. Effectiveness of remifentanil versus traditional fentanylbased anesthetic in high-risk outpatient surgery. J Clin Anesth 2000;12: Fleisher LA, Glass PSA, Roizen MA, et al. Remifentanil provides superior hemodynamics and faster time to extubation than a fentanyl based anesthetic in a large scale trial of effectiveness (abstract). Anesthesiology 1998;89:A Soysal M, Sölemez H, Kuyubaşı Z. Kalp hastalığı olan hastalarda kalp dışı cerrahi girişim. T Klin Kardiyoloji 1994;7: Özcan Ş, İnan N, Kaymak Ç, ve ark. Epidural ve intravenöz fentanilin preemptif analjezik etkinliğinin karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der Derg 2003;31: Lattermann R, Carli F, Wykes L, Schricker T. Epidural blockade modifies perioperative glucose production without affecting protein catabolism. Anesthesiology 2002;97: PMid: Engquist A, Brandt MR, Fernandes A, Kehlet H. The blocking effect of epidural analgesia on the adrenocortical and hyperglycemic responses to surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1977;21: tb01227.x PMid: Casati L, Fernández-Galinski S, Barrera E, Pol O, Puig MM. Isoflurane requirements during combined general/epidural anesthesia for major abdominal surgery. Anesth Analg 2002;94:

11 Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(2): Christopherson R, Beattie C, Frank SM, et al. Perioperative morbidity in patients randomized to epidural or general anesthesia for lower extremity vascular surgery. Perioperative Ischemia Randomized Anesthesia Trial Study Group. Anesthesiology 1993;79: PMid: Borghi B, Casati A, Iuorio S, et al. Study Group on Orthopedic Anesthesia of the Italian Society of Anesthesia, Analgesia, and Intensive Care (SIAARTI). Frequency of hypotension and bradycardia during general anesthesia, epidural anesthesia, or integrated epidural-general anesthesia for total hip replacement. J Clin Anesth 2002;14: Fanelli G, Casati A, Berti M, Rossignoli L. Incidence of hypotension and bradycardia during integrated epidural/general anaesthesia. An epidemiologic observational study on 1200 consecutive patients. Italian Study Group on Integrated Anaesthesia. Minerva Anaesthesiol 1998;64: PMid: Mann C, Pouzeratte Y, Boccara G, et al. Comparison of intravenous or epidural patientcontrolled analgesia in the elderly after major abdominal surgery. Anesthesiology 2000;92: PMid: Dunet F, Pfister Ch, Deghmani M, Meunier Y, Demeilliers-Pfister G, Grise P. Clinical results of combined epidural and general anesthesia procedure in radical prostatectomy management. Can J Urol 2004;11: PMid: Goldmann A, Hoehne C, Fritz GA, et al. Combined vs. Isoflurane/Fentanyl anesthesia for major abdominal surgery: Effects on hormones and hemodynamic. Med Sci Monit 2008;14:

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokardiyal fonksiyonlar ve postoperatif analjezi üzerine etkileri

Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokardiyal fonksiyonlar ve postoperatif analjezi üzerine etkileri Dicle Tıp Dergisi / M. Turhan ve ark. Aort cerrahisinde aminoasit infüzyonunun etkileri 2013; 40 (1): 21-30 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0218 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç

S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç S Bulun, T Kudsioğlu, N Yapıcı, A Aygün, Z Tuncel, I Doğusoy, T Okay, Z Aykaç Dr.Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği TAV akciğer

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Abdominal Aort Cerrahisinde İntravenöz Aminoasit İnfüzyonunun Etkileri

Abdominal Aort Cerrahisinde İntravenöz Aminoasit İnfüzyonunun Etkileri Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 19 (4): 158-169, 2012 Abdominal Aort Cerrahisinde İntravenöz Aminoasit İnfüzyonunun Etkileri Mustafa Turhan *, Ayşe Baysal **, Mevlüt Dogukan ***, Hüseyin Toman ****, Sibel

Detaylı

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DEĞİŞİK TAZE GAZ AKIM HIZLARININ PEROPERATİF KAS GEVŞETİCİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Berna UYAN, Hasan Ali KİRAZ, Dilek ÖMÜR *, Mesut ERBAŞ, Serpil EKİN, Hasan ŞAHİN, Hüseyin TOMAN,

Detaylı

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri

Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine edilmiş lomber epidural analjezinin derlenme üzerine olan etkileri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 640-646 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0491 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Desfluran ve remifentanil anestezisi ile desfluran a kombine

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil *

Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil * Remifentanil, An Alternative for Nitrous Oxide Dilek ÖZDAMAR**, Hakan CANATAY**, Makbule KESER***, Nur BAYKARA****,

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri

Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri The Effects of and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PEDİYATRİK KALP CERRAHİSİNDE REKTAL YOLLA VERİLEN KETAMİN, MİDAZOLAM VE KLORALHİDRAT PREMEDİKASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet ÇİMEN, Dr. Halide Oğuş,Dr Banu Şebnem Saraç, Dr. Füsun GÜZELMERİÇ,Dr.

Detaylı

Çok Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığı ve Dejeneratif Kalp Kapağı Olan Bir Hastanın Acil Spinal Cerrahisinde Başarılı Bir Anestezi Uygulaması

Çok Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığı ve Dejeneratif Kalp Kapağı Olan Bir Hastanın Acil Spinal Cerrahisinde Başarılı Bir Anestezi Uygulaması doi:10.5222/gkdad.2011.091 Olgu Sunumu Çok Yüksek Riskli Koroner Arter Hastalığı ve Dejeneratif Kalp Kapağı Olan Bir Hastanın Acil Spinal Cerrahisinde Başarılı Bir Anestezi Uygulaması Murat KARCIOĞLU *,

Detaylı

GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK VE ENDOKRİN YANIT ÜZERİNE ETKİLERİ

GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK VE ENDOKRİN YANIT ÜZERİNE ETKİLERİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2008: Cilt 19: Sayı 3: 121-125 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE GENEL ANESTEZİ ALTINDA ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILACAK HASTALARDA FENTANİL VE SUFENTANİLİN HEMODİNAMİK

Detaylı

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması

Apendektomi operasyonlarında iki farklı intratekal levobupivakain dozunun etkinliğinin karşılaştırılması JCEI / E. Doğan ve ark. İntratekal levobupivakain in etkinliği 2012; 3 (1): 33-37 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0107 RESEARCH ARTICLE Apendektomi operasyonlarında

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ

TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2008: Cilt 19: Sayı 4: 163-167 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE TORAKOTOMİ VAKALARINDA TORAKAL EPİDURAL ANALJEZİNİN POSTOPERATİF KOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİLERİ Yusuf

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN

Olgu Sunumu. Nilay BOZTAŞ, Sevda ÖZKARDEŞLER BİRLİK, Mert AKAN, Volkan ONAY Mücahit ÖZBİLGİN 113 Olgu Sunumu Kolorektal Cerrahi Uygulanan Geriyatrik Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi COMBINED SPINAL EPIDURAL ANESTHESIA IN A GERIATRIC PATIENT UNDERGOING COLORECTAL SURGERY Nilay BOZTAŞ,

Detaylı

Epidural Anestezi Altında Periferik Damar Cerrahisinde Deksmedetomidin Sedasyonunun Miyokard İskemisi Üzerine Etkisi

Epidural Anestezi Altında Periferik Damar Cerrahisinde Deksmedetomidin Sedasyonunun Miyokard İskemisi Üzerine Etkisi GKDA Derg 18(4):96-14, 212 doi:1.5222/gkdad.212.96 Klinik Çalışma Epidural Anestezi Altında Periferik Damar Cerrahisinde Deksmedetomidin Sedasyonunun Miyokard İskemisi Üzerine Etkisi Emre KAVLAK, Zerrin

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi

Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin retrospektif değerlendirmesi 54 JCEI / 2014; 5 (1): 54-58 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.01.0359 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /ORIGINAL ARTICLE Spinal anestezi altında yapılan lomber disk cerrahilerinin

Detaylı

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kalp Damar

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

Bestami Barış Çelik, Türkan Kudsioğlu, Zeliha Alıcıkuş, Nihal Yapıcı, Gökçen Orhan*, Nehir Tandoğar*, İlyas Kayacıoğlu*, Zuhal Aykaç

Bestami Barış Çelik, Türkan Kudsioğlu, Zeliha Alıcıkuş, Nihal Yapıcı, Gökçen Orhan*, Nehir Tandoğar*, İlyas Kayacıoğlu*, Zuhal Aykaç Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/haseki.2163 Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri The Effects of Thoracic Epidural

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması #

Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Akciğer Rezeksiyonu Olgularında Kombine ve Genel Anestezinin Tiroid Hormonları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması # Ali ALAGÖZ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU, Uğur GÖKTAŞ Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS Gamze SARKILAR, *Cüneyt NARİN, Elmas KARTAL, *Erdal EGE Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD *Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi?

Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Yeni Tıp Dergisi 2008; 25: 25-30 Orijinal makale Remifentanil nörolept anestezide fentanile alternatif olabilir mi? Bünyamin MUSLU 1, Selda MUSLU 2, R. Dilek ZENGİN 3, Ayşegül ÖZGÖK 2, Özcan ERDEMLİ 2

Detaylı

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri

Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri AĞRI 2009;21(4):155-160 KLİNİK ÇALIŞMA - CLINICAL TRIALS Postoperatif hasta kontrollü analjezide bir kliniğin deneyimleri A clinic s experiences in postoperative patient controlled analgesia Abdulkadir

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr. Zeliha Tuncel, Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Dr. Zeliha Tuncel, Siyami Ersek GKDCM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 19 Mayıs Çarşamba 14:00-16:00 Çalışma Grubu I-İskemik Damar Hastalıklarında Periferik Bloklar Karotis Endarterektomilerde Bölgesel Blok Uygulamaları: Doç. Dr. Zerrin Sungur, İstanbul ÜTF Anesteziyoloji

Detaylı

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):292-301 doi:10.5222/jtaics.2011.292 Klinik Araştırma Monitörize Anestezi Bakımında Deksmedetomidin ile Midazolam/Remifentanil

Detaylı

UNCORRECTED PROOF. Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Araştırmalar / Researches

UNCORRECTED PROOF. Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140605085401 Hipertansiyon Hastalarında Değişik Hızlı Seri Anestezi İndüksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması Serdar Demirgan 1, Emine Tozan Özyuvacı 2, Tolga

Detaylı

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR?

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? Dr. Elif Şenses Prof.Dr.Alpaslan Apan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. KVC ANESTEZİSİ FARKLIDIR Çünkü; Kardiak

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncı Ölçümü Hangi Pozisyonlarda Yapılmalıdır?

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncı Ölçümü Hangi Pozisyonlarda Yapılmalıdır? Diyaliz Hastalarında Kan Basıncı Ölçümü Hangi Pozisyonlarda Yapılmalıdır? HAZIRLAYANLAR: Hem. Gülistan Yoldaş Uzm.Dr. Murat Güllü Uzm.Dr. Süleyman Sökmen Doç.Dr. Ali Borazan 1 Giriş Diyaliz hastalarında

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz

Alt ekstremite cerrahisinde uygulanan kombine femoral siyatik sinir bloğu deneyimlerimiz Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi F. Çelik / ve ark. Kombine femoral siyatik sinir bloğu 2011; 2 (4): 375-379 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2011.04.0075

Detaylı

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS Araştırma Makalesi Ege Tıp Dergisi 45 (1) : 51-55, 2006 AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ THE SELECTION OF OPIOID AGENT IN SHORT DURATION AMBULATORY GYNECOLOGIC OPERATIONS

Detaylı

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI

POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI POSTOPERATİF AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE UYGULANAN FENTANİL VE MEPERİDİN İN KARŞILAŞTIRILMASI (A Comparison of Fentanyl and e in the Postoperative Patient-Controlled

Detaylı

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı?

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

ARTERİYEL HİPERTANSİYON PROF.DR.NECATİ GÖKMEN

ARTERİYEL HİPERTANSİYON PROF.DR.NECATİ GÖKMEN ARTERİYEL HİPERTANSİYON PROF.DR.NECATİ GÖKMEN Arteriyel Kan Basıncı Arteriyel kan basıncı: Kalbin pompa hareketi yle oluşan ve aort ile arteriyel kan damarlarının her bir alanına uygulanan basınca denir.

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İZOFLURAN, SEVOFLURAN VE DESFLURAN ANESTEZİSİNİN DERLENME HIZI VE MALİYET ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Comparison the Effects of Isoflurane, Sevoflurane and Desflurane on the Recovery Rate and

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis

MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis OLGU SUNUMU (Case Report) Öztürk L, Arslan M, Öztürk E MULTIPL SKLEROZLU BİR HASTADA ANESTEZİ UYGULAMASI Anesthetic Management for a Patient with Multiple Sclerosis Levent ÖZTÜRK 1, Mustafa ARSLAN 2, Emel

Detaylı

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz

Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Orjinal araştırma/ Original Article International Journal of Clinical Research 2014;2(3):104-108 Geriatrik Hastalarda Düşük Doz Hiperbarik Bupivakain ile Unilateral Anestezi Deneyimlerimiz Unilateral Spinal

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun Karşılaştırılması J Kartal TR 2011;22(1):1-6 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.95914 ORİJİNAL ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sedoanaljezi Amacıyla Remifentanil ve Remifentanil + Propofol Kombinasyonunun

Detaylı

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ:

DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) MEZUN OLDUĞU OKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ - 1994 TIPTA UZMANLIK TEZİ: ADI SOYADI ABDULKADİR BUT DOĞUM YERİ - TARİHİ ADANA - 1970 UZMANLIK ALANI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI KLİNİK-BİRİM ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DOÇ.DR. (İDARİ VE EĞİTİM SORUMLUSU) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON MEZUN

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*)

DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 13-18 DİZ ARTROSKOPİSİNDE SPİNAL ANESTEZİ ALTINDA TURNİKE UYGULANMASININ HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ(*) Hanife Karakaya Kabukçu**

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması

İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması Göztepe Tıp Dergisi 6():6-68, 0 doi:0.5/j.goztepetrh.0.06 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 00-56X Anesteziyoloji ve Reanimasyon İntratekal izobarik levobupivakain, izobarik bupivakain ve hiperbarik bupivakainin etkilerinin

Detaylı

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU

U ur KÜPEL, Arzum ERAKGÜN, Mustafa Nuri DEN Z, Agah ÇERTU Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 23-28 Küpeli ve ark: Sevofluran ve Desfluran n Postoperatif Etkileri KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH SİNÜS VE BURUN CERRAHİSİ UYGULANAN ERİŞKİN HASTALARDA, SEVOFLURAN

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Anestezisi Uygulanan 40 Yaş ve Üstü Erkeklerdeki Kardiyak Morbiditede Risk Faktörleri, Kardiyak Enzimler ve EKG nin Rolü Nedir?

Göğüs Cerrahisi Anestezisi Uygulanan 40 Yaş ve Üstü Erkeklerdeki Kardiyak Morbiditede Risk Faktörleri, Kardiyak Enzimler ve EKG nin Rolü Nedir? Göğüs Cerrahisi Anestezisi Uygulanan 40 Yaş ve Üstü Erkeklerdeki Kardiyak Morbiditede Risk Faktörleri, Kardiyak Enzimler ve EKG nin Rolü Nedir? # Hilal GÜNAL SAZAK*, Ali ALAGÖZ*, Ergül ULUÇİNAR*, Eser

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ

Menflure KAYA, Yeliz rem TUNÇEL, Süheyla ÜNVER, Nihal KADIO ULLARI, Deniz O UZ KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH TİMPANOPLASTİ OPERASYONLARINDA HİPOTANSİF ANESTEZİ: DEKSMEDETOMİDİN VE MAGNEZYUM SÜLFATIN KARŞILAŞTIRILMASI HYPOTENSIVE ANESTHESIA IN TYMPANOPLASTY OPERATION: COMPARISON

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU

Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda İSLAMOĞLU, Fatma ULUS, Eser ŞAVKILIOĞLU ve Premedikasyonunun Lokal Anestezi Altında Rijit Bronkoskopiye Bağlı Hemodinamik ve Arteriyel Kan Gazı Değişikliklerine Etkisinin Karşılaştırılması # Hilal GÜNAL, Mehtap Ş. TUNÇ, Atilla EROL, A. Funda

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium during liver transplantation

Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium during liver transplantation Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi 49(2): 95-99,2010 Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri Pharmacodynamic effects of cisatracurium

Detaylı

Serum Fizyolojikle Epidural Top-Up Uygulamasının Tek Yanlı Spinal. Anesteziye Etkileri

Serum Fizyolojikle Epidural Top-Up Uygulamasının Tek Yanlı Spinal. Anesteziye Etkileri Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:3, (157-162) Serum Fizyolojikle Epidural Top-Up Uygulamasının Tek Yanlı Spinal ÖZET Anesteziye Etkileri İlkay Cömert*, Koray Erbüyün*, Gülay Ok*, İdil Tekin*, Demet

Detaylı

Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas

Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Epidural hasta kontrollü analjezi yönteminde lokal anestezik - opioid birlikteli inin etkinlik ve yan etkilerinin araflt r lmas Zeynep Eti*,

Detaylı

Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü

Göğüs Cerrahisinde Postoperatif Ağrı Kontrolü Ali Alagöz, Mehtap Tunç, Hilal Sazak Giriş Ağrının gelişimindeki mekanizmalar giderek açıklık kazanmasına ve daha etkin cihazlarla multimodal analjezi teknikleri uygulanmasına karşın özellikle göğüs cerrahisi

Detaylı

Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Ankara Medical Journal 2013; 13(1):04-10 Araştırma Timpanoplasti Cerrahisinde Desfluran ve Sevofluran Anestezisinin Kan Glukoz Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Comparisons Of Desflurane

Detaylı

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HTN %27.8 (ABD DE) 140/90 mmhg PREHİPERTANSİYON SBP:120-139 mmhg DBP:80-89 mmhg Kan basıncı sınıflaması Sistolik kan basıncı(mmhg) Diyastolik kan basıncı (mmhg) İdeal

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akıcı Ö. Ç., Salcan H, Ela Y, Bakı E, Kokulu S, Köken G, Solak Ö, Sıvacı R. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D AMAÇ Biz çalışmamızda TENS uygulamasının yan etkisinin

Detaylı