ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI"

Transkript

1

2

3 ISBN ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj: Doðan SEVEN Tashih: Dilek CAN, Hatice GÖZLEMECÝ Baský: Ekbil Matbaacýlýk (Bu kitap, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý (ÝSMEK) nýn bir kültür hizmeti olup ücretsizdir. Kitabýn metin, görsel malzeme v.b. her türlü yasal sorumluluðu yazarýna aittir.)

4 ÇOCUK GELÝÞÝMÝ EÐÝTÝMÝ VE SAÐLIÐI Rukiye YENÝBAÞ ÝSMEK Yardýmcý Annelik Usta Öðreticisi

5 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM... ÇOCUK GELÝÞÝMÝ...11 GELÝÞÝMÝN ÖZELLÝKLERÝ...12 GELÝÞÝMÝ AÇIKLAYAN KAVRAMLAR...12 Büyüme...12 Olgunlaþma...12 Öðrenme...13 Hazýr bulunuþluk...13 Geliþimin Kritik Dönemleri...13 GELÝÞÝMÝ ETKÝLEYEN FAKTÖRLER...14 Kalýtým...14 Çevre...14 Hormonlar...25 FÝZÝKSEL GELÝÞÝM...29 DOÐUM ÖNCESÝ DÖNEM FÝZÝKSEL GELÝÞÝM DÖNEMLERÝ...29 Dölüt...29 Embriyo...29 Fetüs...29 DOÐUM ÖNCESÝ GELÝÞÝMÝ ETKÝLEYEN FAKTÖRLER...30 Hastalýklar ve Ýlaç Kullanýmý...30 Sigara-Alkol Kullanýmý-Röntgen Iþýný Alma, Çevre Kirliliði...30 Beslenme...30 Stres...30 Annenin Yaþý, Kan Uyuþmazlýðý...30 Enfeksiyonlar...30 DOÐUM SONRASI FÝZÝKSEL GELÝÞÝM DÖNEMLERÝ Yaþ Arasý Bedensel Geliþim Yaþ Arasý Hareket (Devinsel) Geliþim Yaþ Arasý Bedensel Geliþim Yaþ Arasý Hareket (Devinsel) Geliþim...37 ZÝHÝNSEL GELÝÞÝM (BÝLÝÞSEL GELÝÞÝM)...41 ZÝHÝNSEL GELÝÞÝM DÖNEMLERÝ Yaþ Arasý Zihinsel Geliþim Yaþ Arasý Zihinsel Geliþim...44 HAFIZA GELÝÞÝMÝ (BELLEK GELÝÞÝMÝ)...47 BELLEK ÇEÞÝTLERÝ Duyusal Kayýt Kýsa Süreli (Ýþleyen) Bellek...47 Uzun Süreli Bellek...47 KAVRAM GELÝÞÝMÝ...49 KAVRAM ÖÐRENME AÞAMALARI Somut Düzey Tanýma Düzeyi Sýnýflama Düzeyi Soyut Düzey...50 DÝL GELÝÞÝMÝ...51 DÝL GELÝÞÝMÝ ETKÝLEYEN FAKTÖRLER...52 Çocukla Ýlgili Faktörler...52 Kalýtým Ýle Ýlgili Faktörler...53 Çevre Ýle Ýlgili Faktörler...54 DÝL GELÝÞÝMÝ DÖNEMLERÝ...54 Yenidoðan Dönemi (0-6 Hafta)...54 Gýðýldama Dönemi (6 Hafta-3 Ay)...54 Mýrýldanma (Babýldama)Dönemi (3-6 ay)...54 Mýrýldanmanýn Tekrarý Dönemi (6-9 Ay)...55 Ses-Sözcük (Tekrarlama-Çeþitlenmiþ Mýrýldanma) Dönemi (9-12 Ay)...55 Ýlk Sözcükler ve Tek Sözcüklü Cümlecikler (Konuþma) Dönemi (12-18Ay)...56 Ýki Sözcüklü Birleþimler Dönemi (18-24 Ay) Yaþ Dönemi Yaþ Dönemi Yaþ Dönemi Yaþ Dönemi...60 KÝÞÝLÝK GELÝÞÝMÝ...61 DUYGUSAL GELÝÞÝM...62 Bakýcý Anne- Çocuk Duygusal Baðý...62 Güven Duygusu...63 Sevgi Güdüsü...64 Çocuðun Duygularýný Tanýma...65 SOSYAL GELÝÞÝM...66 Çocuðu Tanýma...66 Çevre ve Uyum...67 Sosyal Kurallar...67 Ýç Denetim...67 SOSYAL DUYGUSAL GELÝÞÝM DÖNEMLERÝ Yaþ Sosyal Duygusal Geliþim Yaþ Sosyal Duygusal Geliþim...68 II. BÖLÜM... ÇOCUK BAKIMI...71 GÝYÝM...71 BANYO...71 EL YÜZ YIKAMA...73 DÝÞ FIRÇALAMA...73 TIRNAK KESME

6 UYKU ALIÞKANLIÐI...74 ÇOCUÐA ÖZBAKIM BECERÝLERÝNÝN KAZANDIRILMASI...76 ÖZBAKIM BECERÝSÝ KAZANMAYI ETKÝLEYEN FAKTÖRLER Çocuðun Olgunluk Düzeyi Çocuðun Hazýrbulunuþluk Düzeyi Fiziksel Geliþimi Psikomotor Geliþimi Anne-Baba-Bakýcý ve Çocuk Etkileþimi Zihinsel Geliþimi Kullanýlan Ödüllendirme Becerinin Veriliþ Sýrasý Çocuðun Kendine Olan Güveni...78 ÖZBAKIM BECERÝLERÝNÝ KAZANDIRIRKEN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER...78 BESLENME...81 Anne Sütü Ýle Beslenme...81 Emziren Annenin Beslenmesi...82 Anne Sütünün Yararlarý...82 Ek Gýdalara Geçiþ...82 Ek Gýdalar ve Hazýrlanýþlarý Aylýk Bebeðin Beslenmesi Aylýk Bebeðin Beslenmesi Yaþ Çocuk Beslenmesi...86 BÜYÜTÜCÜ VE ONARICI BESÝNLER...87 Proteinler...87 Madenler (Mineraller)...88 Karbonhidratlar...90 Yaðlar (Yað Asitleri)...90 Su...91 ENERJÝ VEREN BESÝNLER...91 VÝTAMÝNLER...92 AVitamini...92 K Vitamini...92 B Grubu Vitaminleri...92 C Vitamini...93 E Vitamini...94 D Vitamini...94 YEMEK DÜZENÝ...94 Ev...94 Ev Dýþý...94 Kreþ-Yuva...95 YEMEK YEME ALIÞKANLIÐI...95 Yaþa Uygun Yemek Araç Gereçleri...95 Çið Sebze ve Meyve Tüketimi...95 Zaralý Yiyecek Ýçecek Tüketimi...95 Düzenli Öðün Alýþkanlýðý...96 Yemek Seçimi...96 Kendi Kendini Besleyebilme Becerisi...97 SAÐLIKLI YEMEK HAZIRLAMA KURALLARI...97 Hijyen Kurallarý...97 Sebze Piþirme Teknikleri...98 Baklagillerin Piþirilme Teknikleri...98 Yaðlarýn Cinslere Göre Kullanýmý...98 III. BÖLÜM... ÇOCUK SAÐLIÐI VE HASTALIKLARINI TAKÝP ETME SAÐLIKLI YAÞAM KOÞULLARI Huzurlu Ev Ortamý Temiz Hava-Güneþ Düzenli Uyku Bakým Kurallarýna Uyma HASTALIKLARIN TANIM VE BELÝRTÝLERÝ Hepatit A Hepatit B Hepatit C Hepatit D Hepatit E Hepatit G Boðmaca Bruselloz Difteri Difteri Anjini Kabakulak Akut Kanlý Ýshal Amipli Dizanteri Basilli Dizanteri Kýzamýkçýk Kýzamýk Kolera Kuduz Meningokoksik Menejit Çocuk Felci Tetanoz Çiçek Hastalýðý Kýzýl Su Çiçeði BEDEN SAÐLIÐINI BOZAN VE HASTALIKLARA NEDEN OLAN ETMENLER Kalýtým ile Ýlgili Etmenler Çevre Ýle Ýlgili Etmenler RAHATSIZLIKLAR-HASTALIKLAR Mikroplar Parazitler Yetersiz ve Dengesiz Beslenme DUYGUSAL NEDENLER DÜZENSÝZ UYKU-YORGUNLUK HALÝ AÞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA Aþýlarýn Bulaþma Yollarý Bulaþýcý Hastalýklardan Korunma Yollarý Aþýlar KAZALAR TUVALET ALIÞKANLIÐI KAZANDIRMA TUVALET ALIÞKANLIÐI KAZANDIRMA ZAMANI Çocuðun Yaþý Çocuðun Kas Geliþimi Çocukta Hazýrým Sinyali Güven ve Hoþgörü Örnek Olma IV. BÖLÜM... ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN UYUM VE DAVRANIÞ SORUNLARI ENÜREZÝS Tuvalet Eðitimi ENKOPREZÝS TIRNAK YEME PARMAK EMME YALAN SALDIRGANLIK KORKULAR KARABASANLAR UYURGEZERLÝK KEKEMELÝK KARDEÞ KISKANÇLIÐI ÝNATÇILIK V. BÖLÜM... CÝNSEL GELÝÞÝM VE CÝNSEL EÐÝTÝM CÝNSEL KÝMLÝK GELÝÞÝMÝ CÝNSEL EÐÝTÝM ÇOCUKTA MASTURBASYON

7 CÝNSEL EÐÝTÝMDE DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER VI. BÖLÜM... OYUN VE MÜZÝK YOLUYLA GELÝÞÝMÝ DESTEKLEME OYUN YOLUYLA GELÝÞÝMÝ DESTEKLEME GELÝÞÝM ALANLARI Bedensel Geliþim ve Oyun Zihinsel Geliþim ve Oyun Duygusal Geliþim ve Oyun Sosyal Geliþim ve Oyun Dil Geliþimi ve Oyun Devinsel Geliþim ve Oyun OYUN VE OYUNCAK YAÞI OYUN EVRELERÝ Alýþtýrma Oyunlarý Sembolik Oyunlar Kurallý Oyun OYUN ÇEÞÝTLERÝ Keþfedici Oyun Fiziksel Oyun Yapý Ýnþa Oyunu Hayali Oyun Sosyal Oyun OYUNUN ÇOCUÐA FAYDALARI EVDE OYUNCAK YAPIMI OYUN VE OYUNCAK MALZEMELERÝ GÜVENLÝ OYUNCAK MÜZÝK YOLUYLA GELÝÞÝMÝ DESTEKLEME MÜZÝK EÐÝTÝMÝNÝN ÇOCUÐA FAYDALARI MASALLAR-MANÝLER-TEKERLEMELER YAÞAM ORTAMININ GÜVENLÝÐÝNÝ SAÐLAMA EVDE VE ÇEVREDE GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Evde Düzen Çevrede Düzen VII. BÖLÜM... ÝLKYARDIM YANIKLAR VE ÝLKYARDIM SICAK ÇARPMASI VE ÝLKYARDIM DONMALAR VE ÝLKYARDIM BAYILMALAR VE ÝLKYARDIM SOLUNUM YOLU TIKANMALARI VE ÝLKYARDIM YARALANMALARDA ÝLKYARDIM Karýndan Yaralanma Göz Yaralanmasý Açýk Göðüs Yarasý Kapalý Göðüs Yarasý Delici Karýn Yaralanmalarý Diþ Aðrýsý Kýrýk Diþ Göz Delinmeleri Gözün Çizilmesi ve Göze Toz Girmesi KANAMALAR VE ÝLKYARDIM Ýç Kanamalar Burun Kanamasý EPÝLEPSÝ KRÝZLERÝ VE ÝLKYARDIM HAYVAN SOKMALARI-ISIRMALARI VE ÝLKYARDIM Arý Sokmasý Deniz Hayvanlarýnýn Sokmasý Ev Hayvanlarýnýn Isýrmasý Yýlan Sokmasý SOLUNUM DURMASI VE SUNÝ SOLUNUM KALP DURMASI VE KALP MASAJI KALP MASAJI VE SUNÝ SOLUNUM VIII. BÖLÜM... DOÐRU ÝLETÝÞÝM KURMA EÐÝTÝCÝ ANNE ÇOCUK ÝLÝÞKÝSÝ DOÐRU ÝLETÝÞÝM TAKLÝT HOÞGÖRÜ-KABUL YÜREKLENDÝRME ETKÝLÝ DÝSÝPLÝN OLUMSUZ DÝSÝPLÝN ÞEKÝLLERÝ DÝNLEME Etkili Dinleme OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝMÝN ÖNEMÝ IX. BÖLÜM... KAYNAKÇA YAZAR ÖZGEÇMÝÞÝ ÞEKÝLLER LÝSTESÝ... Þekil 1. Beyin Geliþimi: Bazý Yeteneklerin Geliþiminde Kritik Dönemler...14 Þekil 2. Ana Baba Tutumlarýna Baðlý Olarak Çocuklarda Oluþan Davranýþ Þekilleri...19 Þekil 3. Hormonlar Ve Salgýlanmalarý...26 Þekil 4. Hormonlarýn Oluþumu Ve Etki Mekanizmasý...26 Þekil 5. Ür Eme Organlarýnýn Geliþmesinde Hormonlarýn Etkisi...27 Þekil 6. Aylara Göre Diþ Çýkarma...32 Þekil 7. Sol Yarým Kürenin Dýþ Görünümü...36 Þekil 8. Beyin Geliþimi Ýçin Uyarýcýlar...41 Þekil 9. Ýki Nöron Ve Arasýndaki Baðlantý...43 Þekil 10. Sinaptik Yoðunluk...43 Þekil 11. Ýnsan Beyninin Geliþimi...46 Þekil 12. Maslow'a Göre Gereksinimlerimizin Aþamasý...65 Þekil 13. Aðýzdan Aðýza Suni Solunum Tekniði Þekil 14. Kalp Masajý Tekniði Þekil 15. Ýki Ýlkyardýmcý Ýle Suni Solunum Ve Kalp Masajý Tekniði TABLOLAR LÝSTESÝ... Tablo 1. Çocuðun Geliþimini Destekleyen "Kolaylaþtýrýcý Etmenler"...24 Tablo 2. Çocuðun Geliþimini Tehlikeye Sokabilen "Zorlayýcý Etmenler" Yada "Risk Faktörleri"...25 Tablo Yaþ Arasý Boy Artýþý...26 Tablo Yaþ Kilo Artýþý...26 Tablo 5. Sað Elini Kullanma Durumundaki Kiþide Yarým Kürelerin Görev Daðýlýmý...37 Tablo 6. Erkek Çocukta Tartý Artýmý...38 Tablo 7. Kýz Çocukta Tartý Artýmý...38 Tablo 8. Erkek Çocukta Boy Uzamasý...39 Tablo 9. Kýz Çocukta Boy Uzamasý...39 Tablo 10. Saðlýk Bakanlýðý 2007 Aþý Takvimi Tablo 11. Alt Islatma Takip Çizelgesi Tablo 12. Kalp Masajý Ve Suni Solunum Uygulama Sayýsý Ve Oraný

8 BAÞKAN DAN... Yaþamdaki en deðerli varlýklarýmýz çocuklarýmýzdýr. Týpký yeni filizlenen bir fidan gibidir onlar, tüm kötü etkilerden korur, saklar, gözetiriz onlarý ki mis kokulu çiçekler açsýn, aydýnlatsýn insanlýðýn dünyasýný Bu güzellikler elbette ki mevcut birikimler ve deneyimler aktarýlarak gerçekleþtirilebilir. Eðitimli, bilgili ve bilinçli bireylerin yetiþtirecekleri çocuklar adeta yarýnlarýmýzýn sigortasýdýr. Günümüz eðitimcilerine göre eðitim, anne karnýnda baþlamakta aile ortamýnda þekillenmektedir. Bireyin aileden aldýðý ilk bilgilerin yaþam boyu kalýcý olduðu kabul edilmektedir. Aileye en yakýn yerel yönetim birimi belediyelerdir. Bu baðlamda bizler Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olarak halkýmýza klasik belediyecilik faaliyetlerinin yaný sýra eðitim alanýnda da geniþ imkanlar sunmaktayýz. Bu gaye ile 1996 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý ÝSMEK, Ýstanbul un sosyal dokusuna önemli katkýlarda bulunmaktadýr. Ücretsiz olarak saðlanan bu eðitimler, yaþ, cinsiyet, meslek, toplumsal statü ayýrt etmeksizin her kesimden insanýmýza ulaþmaktadýr. ÝSMEK i Ýstanbul un mahallerine kadar yayacaðýz sözümüz doðrultusunda; eðitim dönemi itibariyle 198 kurs merkezine ulaþmýþ bulunmaktayýz. Ýstanbul un 30 ilçesindeki bu kurslarda 150 binin üzerinde Ýstanbullu 97 sanat ve meslek branþýnda eðitim almaktadýr. ÝSMEK geçtiðimiz 10 yýl içerisinde 380 binden fazla kursiyere hizmet sunmuþtur. ÝSMEK ücretsiz eðitimlerinin yaný sýra seminer, sergi, söyleþi, konferans, sempozyum ve alanýndaki yayýn faaliyetleri ile de Ýstanbullulara yeni kapýlar aralamaktadýr. El sanatlarý alanýndaki dergi ve kitaplarý ile sanatseverlerin büyük beðenisini toplayan ÝSMEK, meslek bilgileri içeren eðitici yayýnlarý ile de Ýstanbullularla buluþmaktadýr. Bu kitaplardan biri olan Çocuk Geliþimi, Eðitimi ve Saðlýðý, hem bu branþlarda eðitim alan ÝSMEK kursiyerlerine hem de halkýmýza bu konuda çok zengin bir içerik sunmaktadýr. Çocuklarýn geliþim evrelerinden, bakýmýna, saðlýk problemlerinden ilkyardým bilgilerine kadar geniþ bir yelpazede ele alýnan bu konularýn halkýmýz için faydalý olacaðý düþüncesindeyim. Saðlýklý, güvenli ve güzelliklerle dolu yarýnlar için önce eðitim diyorum Ve kitabýn yayýna hazýrlanmasý sürecinde emeði geçen herkesi tebrik ediyor ve tüm Ýstanbullularý sevgiyle kucaklýyorum 7

9 TAKDÝM Okula kadar çocuðun yetiþtiði doðal ve sosyal çevrenin önemine ait bilinç gün geçtikçe artmaktadýr. Bu bilince raðmen doðumdan okul dönemine kadar anne babalar çocuk bakýmý, saðlýðý ve eðitimi konusunda hem yeterli bilgi sahibi deðillerdir, hem de destek alacaklarý kiþi ve kurumlar konusunda nereye baþvuracaklarýný bilememektedirler. Ýþin gerçeði, ihtiyaca cevap verebilecek yuva ve anaokulu gibi kurumlarýn sýkýntýsý çekilmektedir. Ayrýca, evde çocuklarýnýn bakýmý ve eðitimi için sertifikalý eðiticilerin de sýkýntýsý çekilmektedir. Þehir mimarisinde meydana gelen deðiþimler sonucu oyun ve park alanlarýnýn az olmasý, anne ve babalarýn çalýþma hayatýnýn içinde olmasý ve çocuðu ile ilgilenecek yeterli zamanýn olmamasý, kardeþ sayýsýndaki azalma sonucu çocuðun yalnýzlýk hissetmesi gibi etkenler çocuk eðitiminde yaþanan güçlüklerden bazýlarýdýr. Annelerin çocuk bakýmý, saðlýðý ve eðitimi gibi alanlarda bilgi ve beceri sahibi olmalarý yanýnda profesyonel desteðe de ihtiyaçlarý vardýr. Geliþim psikolojisi alanýnda yapýlan araþtýrmalar çocukluk döneminde çocuðun içinde yaþadýðý fiziki vb. sosyal ortamýn, aile yapýsýnýn, çocuða karþý anne ve baba tutumlarýnýn, çocuðun zengin bir kültürel etkileþim içinde olmasýnýn çocuðun geliþimi ve ilerideki hayatý açýsýndan önemli olduðunu ortaya koymaktadýr. Bu yüzden çocuk eðitimi tesadüflere býrakýlamayacak kadar önemlidir. Hem aile hem de ülkemiz için çocuk eðitimi milli bir meseledir. Geleceðimiz yetiþtirdiðimiz çocuklarýn kalitesine baðlýdýr. Çocuk eðitimi konusunda eðiticiler ve anne baba eðitimi ile ilgili olarak, ülkemizde çeþitli kurumlar çaba safetmekte, gayret göstermektedir. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin ÝSMEK bünyesinde 1996 yýlýndan beri sürdürdüðü "Eðitici/Yardýmcý Annelik" programý ise yetiþtirdiði yüzlerce eðitici anne ile ayrý bir önem arz etmektedir. Alanýnda ilk olan bu program gün geçtikçe geliþmekte ve yayýlmaktadýr. Eðitici annelik kurslarýnda okutulmak üzere hazýrlanan bu kitap, acil ve önemli bir ihtiyacý karþýlayacaktýr. Bu kitabý hazýrlayan Uzman Psikolojik Danýþman Rukiye Yenibaþ ise Ýstanbul Üniversitesi'nde lisans ve Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmýþtýr. ÝSMEK'te verdiði dersler ile yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olarak, böyle bir kitabý hazýrlamasý isabet olmuþtur. Bu kitabýn Eðitici Annelik programýnda görev alan eðiticilere, anne ve babalara ve bütün çocuklara faydalý olmasýný dilerim. Kitabýn hazýrlanmasýnda katkýda bulunan ÝSMEK yönetici ve çalýþanlarýna teþekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Þirin Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi 8

10 ÖNSÖZ Çocuklar, toplumumuzun geleceðidir. Geleceðin toplumu, bugün yetiþtirdiðimiz çocuklarla þekillenmektedir. Hepimizin en kýymetli varlýklarýdýr çocuklar. Fakat bu kýymetli varlýklar, yetiþtirilme yöntemlerinin bilinmemesi ya da doðru yetiþtirildiðinin düþünülmesi sonucu ciddi istismar ve ihmaller ile karþý karþýya kalmaktadýr. Toplumsal olarak çocuk yetiþtirme, annenin görevi olarak görülmektedir. Babalar ise kendilerini genellikle bu görevin dýþýnda tutmaktadýrlar. Deðiþen zaman þartlarýna baðlý olarak kimi çocuklar daha doðduklarý an bakýcýlarýn eline verilmektedir. Günümüzde çocuk bakýcýlýðý, çoðunlukla yapacak bir iþi olmayan ya da baþka iþ yapamayan vasýfsýz kimselerin tercih ettiði bir iþtir. Oldukça yanlýþ bir uygulama olarak devam eden bu durum; çocuk bakýmý, eðitimi, saðlýðý konusunda bilgiden yoksun kiþilerin elinde bir neslin þekillenmesine sebep olmaktadýr. Çocuk bakmak, dünyanýn en önemli ve hassas iþlerinden biridir. Fakat genel olarak toplumumuzda bir o kadar önemsiz bir iþ olarak görülmektedir. Çocuðun karakteri birçok faktöre baðlý olarak geliþebileceði gibi bakýcý faktörüne baðlý olarak da deðiþiklik göstermektedir. Bakýcý tarafýndan yetiþtirilen bir çocuk için en önemli kiþi anne babadan sonra bakýcýdýr. Anne babanýn çocukla yeterince ilgilenemediði durumlarda çocuk, bakýcý ile arasýnda bir bað geliþtirmektedir. Çocuk birçok þeyi bakýcýdan öðrenmektedir. Onunla arasýnda güven ve sevgiye dayalý bir iliþki geliþtirdiði için bakýcý olarak tercih edilen kiþilerin, mesleki alanda yeterli, iþlerini seven, çocuða uzun süre bakabilecek ve kiþisel açýdan olumlu özelliklere sahip olmasý gerekmektedir. Elinizde bulunan Çocuk Geliþimi, Eðitimi ve Saðlýðý konulu bu çalýþma, çocuk bakýmý iþini meslek olarak tercih etmiþ kiþilerin ve annelerin daha donanýmlý olmalarýna yardýmcý olmak için hazýrlanmýþtýr. Bana bu imkaný hazýrlayan ÝSMEK yetkililerine teþekkür eder, kitabýmýzýn saðlýklý nesillerin yetiþmesine katkýda bulunmasýný temenni ederim. Rukiye YENÝBAÞ ÝSMEK Yardýmcý Annelik Usta Öðreticisi 9

11 I. BÖLÜM 10

12

13 ÇOCUK GELÝÞÝMÝ Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Bildirgesi ne göre 0-18 yaþ arasý tüm bireyler çocuk olarak kabul edilmektedir. Geliþim ise, döllenmeyle baþlayan ve ölüme kadar süren her alandaki (fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel) deðiþim ve geliþmedir. Yörükoðlu (1999, s, 45) na göre geliþim, organizmadaki iç ve dýþ etkenler sonucu birbirine baðlý ve düzenli biçimde ortaya çýkan, ilerleyici bir dizi deðiþiklikler olarak tanýmlanýr. Aydýn (1997, s.5)'a göre de geliþim, biyolojik, biliþsel ve sosyal süreçlerde meydana gelen deðiþiklikler kümesidir. Çocuk geliþimi ise spermin yumurtayla döllenmesiyle baþlayan ve çocukluk döneminin sonuna kadar devam eden zihinsel, sosyal, duygusal ve bedensel özelliklerdeki deðiþme ve geliþmedir. Geliþimin en hýzlý olduðu dönem ise 0-6 yaþ arasýdýr. 0-6 yaþ döneminin anne karnýnda geçen ve doðumdan sonraki ilk üç yýlý, fiziksel, biliþsel ve duygusal geliþimin en hýzlý olduðu ve bireyin toplumsal bir varlýk olarak benliðini kazanmasýnda önemli rolü olan bir dönemdir (Ertem, Anneden gelen yumurta ve babadan gelen spermin birleþmesiyle çocuk genetik olan anne ve babanýn birtakým özelliklerini almaktadýr. Doðum öncesi dönem özellikle biyolojik geliþimin en hýzlý olduðu dönemlerden biridir. Dünyaya saðlýklý olarak gelen bebek baþlangýçta hayatýný refleksler ile devam ettirirken birkaç ay içinde öðrenmeye dayalý davranýþlar göstermeye baþlamaktadýr. Zihinsel geliþim olarak nitelendirdiðimiz öðrenmenin yanýnda çocuk bedensel, sosyal ve duygusal olarak da geliþmektedir. Bedensel olarak geliþen çocuk, geliþim süreci içinde gerekli egzersizleri yaparak ileriki yaþama kendini hazýrlamaktadýr. Bedensel ve zihinsel geliþim, beraberinde duygusal ve sosyal alandaki geliþmeyi de getirmektedir. Çocuk için baþlangýçta annesi ile olan etkileþim yeterliyken bir süre sonra çocuk baþkalarýyla etkileþime geçmeye de ihtiyaç duymaktadýr. Çocuk, annesiyle birlikte babasýyla, akrabalarla ve kendisi gibi çocuklarla birlikte olmak istemektedir. Gerek anne baba gerekse akraba ve arkadaþlarý ile etkileþimleri sonucu çocuðun duygusal alanýnda da geliþme olmaktadýr. Geliþme olumlu bir kavram olarak gözükse de geliþmeyi olumsuz olarak etkileyen faktörler de vardýr. Bu faktörler çocuðun her alandaki geliþiminin olumlu ya da olumsuz özellik göstermesine neden olmaktadýr. Okul öncesi çocuðu, oyun oynamak, koþmak, zýplamak gibi eylemlerin yaný sýra reklam müziklerini þarký, þiir v.b. ezgileri rahatlýkla söyleyebilmektedir. Arkadaþlarýyla olmak onun için en büyük zevk kaynaklarýndan biridir. Gezmek, sürekli yeni þeyler görmek, gördüklerinin ne anlama geldiðini öðrenmek, kendi kendine yemek yiyebilmek, tuvaletini baðýmsýz olarak yapabilmek, giyinip soyunabilmek istemektedir. Çocuk hem kendi kendini kontrol edebilmek, hem de çevresini kontrol edebilmektedir. Bu da onun kendine olan güvenini artýrmaktadýr. Bunlarý gerçekleþtirebilen çocuk baþka kiþilerle iliþkilerin- 12

14 de daha güvenli davranmaktadýr. Aile artýk ikinci sýrada önemli hale gelmiþtir. Diðer insanlarla iliþki ön plana çýkmýþtýr. Çocuk sürekli öðrenme, oynama isteði içindedir. Çocuk kendisiyle ilgili þeyler de öðrenmeye baþlar. Kendine yönelik benlik algýsý geliþir, cinsiyetiyle ilgili bilgi sahibi olur, neyi yapýp neyi yapamadýðýný keþfetme olanaðý bulur. Kiþiliðinin temellerini atmýþ olur. GELÝÞÝMÝN ÖZELLÝKLERÝ Geliþim bir bütündür. Bütün geliþim alanlarý birbirini etkiler. Zihinsel alandaki geliþme diðer geliþim alanlarýný etkileyebileceði gibi duygusal alandaki geliþme de zihinsel-sosyal-bedensel geliþimi etkileyebilmektedir. Geliþim süreklidir. Doðum öncesi döllenmeyle baþlar ve ölünceye kadar devam eder. Geliþim belli dönemlere göre farklýlýk göstermektedir. Geliþim her dönemde ayný þekilde olmamaktadýr. Örneðin; görme duyusu doðuþtan geliþmiþ olmasýna raðmen konuþma, doðumdan daha sonraki aylarda yavaþ yavaþ geliþim göstermektedir. Belli özellikler farklý zamanlarda hýzlý geliþim göstermektedir. Örneðin; okul öncesi yýllarda beyin geliþimi çok hýzlý olurken daha sonraki yýllarda bu geliþim yavaþlama göstermektedir. Geliþimin iki farklý yönelimi vardýr. Baþtan ayaða doðru seyreden büyüme, doðum öncesi ve doðum sonrasý dönemlerde gerçekleþir. Embriyonun önce baþý belirginleþir daha sonra, kol ve bacaklar belirir. Doðumdan sonra bebeðin önce baþýný tutmasý, sonra oturmasý, ayaða kalkmasý ve nihayet yürümesi mümkün olmaktadýr (Aydýn, 1997, s.5). Çocuðun bedensel geliþiminde önce kol, bacak kaslarý geliþirken sonra el, ayak, dil kaslarý geliþmektedir. Yani diyebiliriz ki geliþme genelden özele doðru olmaktadýr. Geliþimi etkileyen iç ve dýþ faktörler vardýr. Kalýtým, zihinsel, duygusal, bedensel durum, saðlýk durumu iç faktörler olup beslenme, çevrenin tutum ve davranýþlarý, yaþanan ortamýn koþullarý, iklim þartlarý, travmalar dýþ faktörlerin içinde yer alýr. Geliþimde bireysel farklýlýklar vardýr. Her çocukta geliþim ayný zamanda ayný þekilde olmamaktadýr. Bazý çocuklar 1 yaþýnda konuþurken bazýlarý çeþitli faktörlerin etkisiyle 3 yaþýnda konuþabilmektedir. GELÝÞÝMÝ AÇIKLARKEN KULLANILAN KAVRAMLAR Geliþimi tam olarak anlayabilmek için öncelikle geliþim ile ilgili kavramlarý bilmekte fayda vardýr. Bu kavramlar büyüme, geliþme, olgunlaþma, öðrenme, hazýrbulunuþluk ve kritik dönemlerdir (Senemoðlu, 2005). Büyüme: Fiziksel olarak geliþme yani vücudun boy, kilo ve hacim olarak artmasýdýr. Vücudun organlarýnýn herbirinin büyüme hýzý ve büyüme zamaný farklý olabilmektedir. Bazý organlar geliþimlerini okul öncesi çaðda tamamlarken bazý organlarda (örneðin üreme organlarý) geliþimlerini ergenlikte tamamlar. Olgunlaþma: Vücudumuzdaki organlarýn kalýtýmýn etkisiyle kendilerinden beklenen görevleri yapabilecek olgunluða ulaþmasýdýr. Olgunlaþma biyolojik bir süreçtir. Birçok becerinin kazanýlmasý olgunlaþmaya baðlýdýr. Çocuðun yürümeyi, yemek yemeyi vb. öðrenebilmesi için belli kas-iskelet olgunluðuna ulaþmasý gerekmektedir. 5-6 aylýk çocuðun kas-iskelet sistemi yeterli olgunluða ulaþmamýþ olduðu için yürüyemez, kaþýkla yemek yiyemez. Her çocukta olgunlaþma ayný zamanda gerçekleþmez. Normal bir çocuðun bir beceriyi kazanmasý için belli bir olgunluða eriþmesi gerekir. Bazý çocuklar olgunlaþma dönemini diðer çocuklara göre daha geç tamamlayabilir. Kromozom anomalilerinde, doðum travmalarýnda ya da 13

15 Þekil 1. Beyin geliþimi; bazý yeteneklerin geliþiminde kritik dönemler Kaynak: Yeteneklerin geliþimi çocuðun psikososyal geliþimini destekleme: ÇP GD Programý (www.sbu.saglik.gov.tr) dan alýnmýþtýr. sonradan yaþanan travmalarda bu olgunlaþma daha geç olabilmektedir. Pressey ve Robinson b (1991, s.35)'ye göre henüz konuþabilecek olgunlukta olmayan 15 aylýk bir çocuk, ebeveynin sabýrlý uðraþmalarýna ve verilecek derslere raðmen konuþma hazýrlýðýndan mahrumdur. Öðrenme: Geliþmenin meydana gelebilmesi için büyüme ve olgunlaþmayla birlikte öðrenmeye de gerek vardýr. Öðrenme kiþinin çevre ile etkileþimi sonucu meydana gelen gözlenebilir, nisbeten sürekli, yaþantý kazanma sonucunda oluþan davranýþ deðiþikliðidir. Belli bir büyüme ve olgunluða eriþen çocuðun geliþme gösterebilmesi için çeþitli öðrenme deneyimlerine ihtiyacý vardýr. Çocuk, yürüme olgunluðuna ulaþmasýna raðmen, yürüme için gerekli fýrsatlar verilmezse yürümesi gecikebilir. Yine çocuðun zihinsel geliþimini saðlamak için gerekli uyarýcýlar verilmelidir. Çocuk okuma yazma becerisini öðrenebilecek büyüme ve olgunluða eriþtikten sonra bu beceriyi rahatlýkla kazanabilmektedir. Çocuk okuma yazmayý öðrenebilecek olgunluða gelmeden bu beceriyi öðrenmede zorluk yaþar. Hazýrbulunuþluk: Bireyin bir öðrenmeyi gerçekleþtirebilmesi için o öðrenme ile bilgi altyapýsýnýn (önkoþul öðrenmeler), olgunluðunun, yeteneðinin, motivasyonunun, saðlýk durumunun etkisi büyüktür. Örneðin; çocuðun yakan top oynayabilmesi için koþabilmesi (büyüme-olgunlaþma), topun nasýl oynanacaðýný bilmesi (önkoþul öðrenmeler), top oynamaya istekli (motivasyon) ve saðlýkla ilgili top oynamasýna engel teþkil edecek bir hastalýðýnýn olmamasý gerekmektedir. Bunlardan birinin gerçekleþmemiþ olmasý çocuðun yakan top oynamasýna engeldir. Geliþimin Kritik Dönemleri: Belli yaþlarda belli tür öðrenmelere karþý ilgi ve duyarlýlýk vardýr. Bu nedenle çevredeki belli öðrenmeler, önceye göre dikkatlerini daha çok çeker ve bunlarý daha hýzlý öðrenirler. Bu nedenle belli dönemlerde öðrenme yaþantýlarý için fýrsatlar oluþturulmalý ve desteklenmelidir. Bu dönemleri iyi bilmek gerekir. Þekil-1 de bazý yeteneklerin geliþiminde kritik dönemler görülmektedir. 14

16 Kritik dönemler, yaþam süresinde, sürekli ve geri dönülmez sonuçlarý olabilen, elveriþli ve elveriþsiz durumlarla ilgili zamanlardýr (Onur, 1997). Örneðin okul öncesi yýllar, çocuðun zihinsel ve dil geliþimi açýsýndan kritik bir dönemdir. Yine 6 yaþ üstü, çocuðun, akademik öðrenmeye istekli ve hazýr olduðu bir dönemdir. Bu nedenle, bu yaþlar, bu tür öðrenmeler için uygun bir zamandýr. GELÝÞÝMÝ ETKÝLEYEN FAKTÖRLER Kalýtým: Döllenme, babadan gelen spermlerin annenin yumurtasýný döllemesiyle meydana gelir. Annenin yumurtasý 23 kromozom, babanýn spermi 23 kromozom içerir. Döllenmede anneden ve babadan gelen kromozomlarýn birleþmesiyle zigot oluþur. Fetüsün geliþimi ve ne tür özellikler taþýyacaðý bu kromozomlarda yer almaktadýr. Bir bebek doðduðu anda anne ve babasýndan aldýðý kromozomlar sonucu oluþan DNA sýnda fiziksel ve zihinsel özelliklerinin nasýl olacaðý, ne tür psikolojik problemlere meyilli olacaðý, hangi alanlarda yeteneði olduðu mevcuttur. Bunlarýn hepsinde kalýtým faktörü önemlidir. Çocuk bir alanda yetenekli olarak doðmasýna raðmen çevre o yeteneðinin geliþmesi için gerekli fýrsatlarý vermezse çocuðun bu yeteneði ortaya çýkmayabilir. Ya da çocuk doðuþtan belli bir zeka kapasitesiyle doðmasýna raðmen gerekli uyaran verildiði takdirde kapasitesini en iyi þekilde kullanabilecek, verilmediðinde ise kapasitesini sýnýrlý düzeyde kullanabilecektir. Çevre: Çevre, çocuðun doðuþtan getirdiði kapasitesini kullanmasýný etkilemektedir. Geliþim, çevre tarafýndan etkilenmeye döllenmeden itibaren baþlar ve ölüme kadar sürer. Anne baba tutumlarý, fetüsün travmaya maruz kalmasý, doðumdan sonra travmaya maruz kalma, zamanýnda gerekli uyaranýn verilmemesi, gerekli ilgi ve sevgiden yoksunluk, fakirlik, yetersiz beslenme, hastalýklar vb. çocuðun geliþimini etkilemektedir. Doðuþtan saðlýklý bir yapý getirmesine raðmen bu faktörlerin etkisiyle geliþim sekteye uðrayabilir. Bazý bilim adamlarý henüz doðmamýþ fetüsün ilkel, fakat önemli duyumlamalarý olduðunu ve bu duyumlamalara dayanarak ilkel bir duygusal yaþam geliþtirebileceklerini öne sürmüþlerdir. Bu görüþe göre, fetüs, henüz doðmadan annenin gergin ya da huzurlu olduðunu, yararsýz maddeleri alýp almadýðýný duyumlayabilir ve bu duyumlamalara dayanarak kendisinin istenen, önem verilen bir yaratýk olup olmadýðýna iliþkin bilinçaltýnda izlenimler geliþtirmeye baþlar. Fetüsün bu ilkel algýlamalarý onun benlik kavramýnýn çekirdeðini oluþturur (Cüceloðlu, 1993, s.49). Ýngiliz bilim adamlarý, hamilelikte annenin stresli olmasý durumunda, stres hormonunun plasentadan rahimdeki bebeðe geçebildiðini ve uzun vadeli etkiler yaratabildiðini belirlemiþlerdir. Özellikle hamileliðin ilerleyen dönemlerindeki stresin etkileri, çocuðun 10 yaþ döneminde kendini gösterdiðini tespit etmiþlerdir. Bilim adamlarý, bu çocuklarda daha yüksek kortizol (stres hormonu) sevi- Yapýlan bir çok araþtýrma sonucunda insan türü de içinde olmak üzere yaþayan bütün organizmalarýn temel genetik maddesi nin DNA (Desoksiribonükleik asit) olduðu bulunmuþtur. Bütün genler, DNA moleküllerinden oluþmuþtur. Bir hücre bölündüðünde, üreme hücreleri dýþýndaki kromozomlar ve binlerce gen bölünerek iki katý sayý oluþtururlar. Tüm genetik kod bölünen hücreye geçer. Genetik geçiþle saç rengi, göz rengi ve diðer fiziksel özellikler de belirlenir (Köknel ve Ark., 1993). Stresli yaþam da çocuðun geliþimini etkilemektedir ve bu stresle baþa çýkma her çocukta farklýlýk göstermektedir. Sonuvar (1999, s.86) a göre mizaç, cinsiyet ve zeka düzeyi gibi çocuða özgü etkenler stres ve sonuç arasýndaki iliþkiyi etkiler. Zeka düzeyi yüksek çocuklarýn stresli yaþam olaylarýna, düþük zekalý çocuklardan daha iyi uyum saðladýklarý görülmüþtür. Bir bebek doðduðu anda anne ve babasýndan aldýðý kromozomlar sonucu oluþan DNA sýnda fiziksel ve zihinsel özelliklerinin nasýl olacaðý, ne tür psikolojik problemlere meyilli olacaðý, hangi alanlarda yeteneði olduðu mevcuttur. 15

17 b. Güven ortamý: Kiþilerin aileden bekledikleri temel gereksinimlerden biri de, ailenin kendisini ve birbirlerini tehlikeli olay ve durumlardan korumasý, kendisine zarar vermemesi, aile üyelerinin birbirine güvenmesidir. Yani çocuðun güvende olma ihtiyacýnýn aile tarafýndan karþýlanmasýdýr. Ailede bu güven duygusu oluþturulmamýþsa aile üyeleri kendilerini güvende hissedecekleri ve güvenebilecekleri kiþilerin olduðu ortamlara girmek isteyeceklerdir. Bu ortamlar babaanne, dede gibi akrabalar olabilir. Her çocuk bu kadar þanslý deðildir. Evde güvende olmayan ve sokakta yaþamaya baþlayan ve sokak ortamýnýn aileden daha güvenli olduðunu söyleyen çocuklar da vardýr. yesine rastlandýðýna dikkat çekmiþlerdir (www. Thehealthnews. com). Aile faktörü geliþimsel açýdan ailedeki bütün bireylerle birlikte çocuðu da farklý þekillerde etkilemektedir. Ailenin, üyelerinin birtakým gereksinimlerini karþýlamasý gerekmektedir. Cüceloðlu (1993) na göre bu temel gereksinimler; deðerli olma duygusu, güven ortamý, yakýnlýk ve dayanýþma duygusu, sorumluluk, zorlukla mücadele ederek onlarýn üstesinden gelmeyi öðrenme, mutluluk ve kendini gerçekleþtirme ortamý, saðlýklý manevi yaþamýn temellerini oluþturma þeklindedir. a. Deðerli olma duygusu: Aile içi etkileþimler sonucu çocuk, kendine ait çýkarýmlarda bulunur. Bunlardan en önemlisi ben deðerliyim veya ben deðersizim duygusunu geliþtirmesidir. Ben deðerliyim duygusunu ailede kazanan çocuk kendinden emin ve baþkalarýyla iliþkilerinde sorun yaþamayan bir kiþi olur. Ben deðerli deðilim ya da ailem bana deðer vermiyor, ben deðersizim duygusunu kazanan çocuk ise, deðerli olma duygusunu kazanabileceði ortamlar aramaya baþlar. Ama daha bu arayýþa girmeden çocuk yaþadýðý bu duygunun etkisiyle davranýþ problemleri göstermeye baþlar. Çocuk, yaþýnýn büyümesiyle birlikte kendisini kabul eden ortamlar aramaya baþlar. Bu yollar ya da çocuðun girdiði ortamlar ve gruplar olumlu olduðu gibi olumsuz da olabilir. Çocuk, girdiði gruba göre özellik göstermeye baþlar. Bu grup toplum tarafýndan kabul edilebilecek ve onaylanan nitelikler gösterebileceði gibi toplum tarafýndan olumsuz olarak nitelenen, topluma ve kendilerine zarar verici davranýþlarý gösteren bir grupta olabilir. c. Yakýnlýk ve dayanýþma duygusu: Diðer bir gereksinim ise aile bireylerinin birbirleriyle iliþkilerinde güven ve yakýnlýk duygusuyla birlikte dayanýþmasýdýr. Ailede bu gereksinim karþýlanýyorsa kiþi yaþadýðý problemlerle daha rahat baþa çýkabilmektedir. Aileden aldýðý güven duygusu, yakýnlýk ve dayanýþma, ona sorunlarýný çözmede güç vermektedir. Ailede bu gereksinimi karþýlanan kiþiler diðer insanlarla da iliþkilerinde daha güvenli davranmaktadýrlar. Ayrýca diðer insanlarla iliþkilerinde daha çok güvenmekle birlikte dayanýþma da gösterebilmekte, yakýn iliþki geliþtirebilmektedir. Bu gereksinim, kiþinin kendine olan güven duygusunu da etkiler. Güven duygusu, kiþinin hayatta baþarý göstermesi için en önemli ihtiyaçlardan biridir. d. Sorumluluk duygusu: Bu duygu öncelikle anne babanýn kendi sorumluluklarýný almasý ve yetiþtirdiði bireylere sorumluluk duygusunu aþýlamasý ile kazanýlýr. Ailede her üyenin gerçekleþtirebileceði sorumluluklarý olmalýdýr ve her yaþta çocuða verilebilecek sorumluluklar vardýr. Çocuk öncelikle basit iþlerde sorumluluk alýrken yaþý büyüdükçe alacaðý sorumluluklarýn niteliðinde ve sayýsýnda artýþ bulunmalýdýr. Evde anne babanýn hiçbir görev ve sorumluluk vermediði, her þeyi çocuðun yerine kendisinin yaptýðý durumlarda çocukta sorumluluk duygusu geliþmemektedir. Çocuða hiç sorumluluk vermemek, yaþýna göre az sorumluluk vermek kadar kaldýrabileceðinin üstünde sorumluluk vermek de çocukta güvensizliðe yol açmaktadýr. Sorumluluk verilmeyen çocuklar ileriki yaþamlarýnda kendi sorumluluðunu baþkalarýnýn almasýný beklemektedirler. e. Zorlukla mücadele ederek onlarýn üstesinden gelmeyi öðrenme: Çocuðu hayata hazýrlayan ortam olan aile ortamýnda çocuk, yaþýna göre üstesinden gelebilece- 16

18 ði sorunlarla kendisinin baþa çýkmasý için desteklenmelidir. Çocuðun çok zorlandýðý durumlarda aile destek olmalýdýr ama çocuðun yerine yapmamalýdýr. Zorlukla karþýlaþtýðýnda bunu çözmeyi ya da baþa çýkmayý öðrenen çocuk ileriki yaþamýnda da sorunlarla ya da zorluklarla karþýlaþtýðýnda bunu çözerken kendinden güç bulmakta, problem çözme becerileri geliþmektedir. Bu mücadele yeteneðini ve duygusunu geliþtirmeyen çocuk ise ergen ve yetiþkin yaþamýnda sorunlarý baþkalarýnýn çözmesini bekleyecektir. Sorunu çözmekle uðraþmadan ne de olsa yapamayacaðým diye pes edecek, karamsarlýða kapýlacaktýr. f. Mutluluk ve kendini gerçekleþtirme ortamý: Aile ortamý, ayný zamanda üyelerin kendisini mutlu hissettiði bir ortam olmalýdýr. Yukarýda saydýðýmýz gereksinimleri karþýlanan aile üyesi mutlu ve huzurlu bir ortamda yaþýyor demektir. Çocuðun ailede sevilmesi, desteklenmesi, ilgi görmesi, güvende hissetmesi çocuða mutluluk verir ve aile ortamýndan doyum almasýný saðlar. g. Saðlýklý manevi yaþamýn temellerini oluþturma ortamý: Manevi yaþam, dini de kapsar. Katý, korkuya dayalý, baðnaz ve baskýcý din kurallarý ile yetiþen çocuk, kurallara uymadýðý zaman cezalandýrýlacaðý duygusunu fazlasýyla yaþar. Bu ortamlarda çocuðun merak duygusu engellenir. Çocuk sorgulamadan, araþtýrmadan boyun eðmeyi öðrenir. Ya da çocuk yaþadýðý suçluluk duygusunu bastýrmak için istenen davranýþý sergiler, rahatlar, sonra tekrar istenmeyen davranýþý gösterir. Bu kýsýr döngü böylece devam eder. Ýnsan, kendi hakkýnda deðerlendirmeler yaparak eksik ve yanlýþ yönlerini görüp düzeltebilir, eksik ve yanlýþlardan ders almasý mümkün olur. Çocuk, baþkalarýnýn kendisi hakkýnda yaptýðý deðerlendirmelerin yaný sýra, kendisini baþkalarý ile karþýlaþtýrarak, kendilik deðerinin temelini oluþturan kendilik kavramýný geliþtirmeye 2 yaþ civarýnda baþlar. Çevresindeki kiþilerin (anne babasýnýn, kardeþlerinin, akran ve arkadaþlarýnýn, öðretmenlerinin ) farklý konulardaki deðerlendirmeleri (onaylamaonaylamama ya da ödüllendirme-ödüllendirmeme) çocuðun kendisini deðerlendirmesine yardýmcý olur. Bu deðerlendirmeler sonucunda kendine yönelik olumlu bir algý geliþtiren çocuðun öðrenmeye ve araþtýrmaya olan isteði artar. Kendini olumlu deðerlendirmeler kendine olan güven duygusunun kazanýlmasýnda çok etkilidir(ön- 17

19 der, 2003). Annenin doðrudan ve dolaylý yardýmlarýyla ve duygusal baðlanma süreci içinde çocukta kendilik duygusu oluþmaya baþlar. Duygusal iletiþimde sevecen, þefkatli ve sýcak bir aile ortamý bebeðin gevþemesine ve kendisini güvende hissetmesine yol açacaktýr. Güven duygusunun geliþtirilmesi ilk yýllarda annenin sýcak, koruyucu ve süreklilik gösteren tutum ve davranýþlarý ile iliþkilidir (Þener ve Karacan, 1999, s.35-37). Çocuðun aþaðýda belirtilen temel gereksinimleri karþýlanýrsa çocuk saðlýklý bir geliþim göstermektedir. Bu temel gereksinimler (Cüceloðlu, 1993): 1. Dokunulma: Çocuða dikkat etme, davranýþlarýný seyrederek ona aferin, bravo, harikasýn, haydi yine yap gibi geri-bildirimde bulunma, tutma, kucaklama, cesaretlendirme, övme ve ona sýcaklýk gösterme. 2. Güven: Çocuðun saðlýðýyla ilgilenme, bakýmýyla ilgilenme, yiyecek ve giyecek ihtiyacýný karþýlama, onu tehlikeden koruma ve bunlarý tutarlý bir þekilde yapma. 3. Yapý/Düzen: Çocuðu yönlendirme, doðru model olma, yapabileceði ve yapamayacaðý davranýþlarýn sýnýrlarýný belirterek disipline etme, tutarlý hareket etme. 4. Sosyalleþme: Çocuðun duygularýný olduðu gibi tanýmlama, onu yansýtma, ona zaman verme, dýþ dünya ile arasýnda köprü görevini görme, özdeþim kurabileceði bir kiþi olma, akranlarýyla iliþki kurabilmesi ve kendini ifade edebilmesi için destekleme. 5. Uyarýlma: Oyun yoluyla ve çocuðun dünyasýna giren deðiþik olay ve durumlarla acý, haz, neþe, heyecan gibi duygularý uyarma. 6. Kendini deðerli görme: Çocuðu önemseme, ciddiye alma, dinleme, ben bu aile için önemliyim, bana deðer veriyorlar, zor durumda kalýnca bana destek oluyorlar, bana kötü bir þey olmasýný istemezler, beni ben olduðum için seviyorlar, ben diðerlerinden farklýyým duygusunu verme. Bu temel gereksinimler, doðumdan itibaren karþýlanmaya baþlanmalýdýr. Temel gereksinimleri erken yaþlarda karþýlanmayan çocuðun geliþiminde duraksamalar, gerilemeler olur. Çocuðun bir geliþim alanýnýn sekteye uðramasý da bütün geliþim alanlarýný etkilemektedir. Gereksinimleri uygun þekilde karþýlanmayan çocuk, gereksinimlerinin karþýlanmasýný saðlamak için yeni yollar keþfeder. Bu yollar her zaman istendik, toplum tarafýndan kabul edilebilir olmamaktadýr. Çocuðun temel gereksinimlerinin karþýlanamadýðý durumlar da bulunmaktadýr. Bunlar ailenin tutumu, beslenme yetersizlikleri, travmalar, anne babanýn boþanmasý gibi yaþanan durumlarýn ciddiyetine göre çocukta farklý problemler oluþabilmektedir. Fiziksel gereksinimin karþýlanmamasýndan kaynaklanan bir durum belki de en ciddi etkisini duygusal geliþimi üzerinde göstermektedir. Anne baba tutumlarý: Anne babanýn aþýrý koruyucu tavýrlarý çocuðun zihinsel-psikomotor-sosyal ve duygusal geliþimini olumsuz etkilemektedir. Aþýrý koruyucu tavýrlar, çocuðun kendi yeteneklerini geliþtirmesini, baþarý yaþayarak kendine olan güvenini kazanmasýný, kendini savunmasýný, kurallarý öðrenmesini ve uygulamasýný, kendini ifade etmesini, yeni bir öðrenme sürecine daha istekli olarak girmesini olumsuz olarak etkilemektedir. Çocuða uygulanan disiplin de çocuk geliþimi üzerinde etkilidir. Örneðin 6 yaþýna gelmiþ bir çocuk çok rahat bir þekilde kendi yemeðini yiyebilecekken annenin daha bebeklikten çocuðun kendi kendine yeme giriþimlerini yiyemeyeceði ya da az yiyeceði gibi nedenlerle engelleyip, kendisinin yedirmesi sonucu çocuk, kendi kendine yeme becerisini yaþý düzeyinde kazanamamaktadýr. Özdoðan (1997, s ) a göre, çocuðun duygusal geliþimi ve bedensel saðlýðý annenin ona kaþý tutumuna baðlýdýr. Anne sevgisinin yokluðu çocuðun duygusal anlamda aðýr bir biçimde zedelenmesine neden olabilir. Bedensel cezalar, özellikle dayak, çocukta nefret ve acýdan, cezalandýrmadan hoþlanma duygusunun doðma- 18

20 Þekil 2. Ana baba tutumlarýna baðlý olarak çocuklarda oluþan davranýþ þekilleri Otonomi Suça dönük davranýþlar Çok saldýrgan Reddedici Nevrotik davranýþlar Görev üstlenmede güçlük Aktif, baðýmsýz, sosyal, iþbirlikçi Yaratýcý, görev üstlenme yeteneði olan Kabul Edici Baðýmlý, yaratýcý deðil, itaatkar Çok tavizkar Kendine yönelik saldýrganlýk Arkadaþlarý ile kavga etme Kontrol Kaynak: Özdoðan, Berka Çocuk ve Oyun. Ankara: Aný Yayýncýlýk, 1997, s.25 den alýnmýþtýr. sýna neden olur. Çocuk bu duygularýn etkisi altýnda baþkalarýný dövmekten hoþlanýr. Çocuklarýný döven birçok anne baba suçluluk duygusu içinde onlara aþýrý bir yakýnlýk gösterirler. Bu durumda yetiþen çocuk bu ikili tutumdan zarar görür. Çocuðun gereksinimlerinin doyurulmamasý ne kadar erken yaþta olursa, geliþimi ve öðrenme süreci de o denli etkilenir. Böylece aradaki açýðýn kapatýlmasý bir o kadar zorlaþýr. Þekil-2 de görüldüðü gibi anne baba ya da çocuðun bakýmýndan sorumlu kiþilerin tutumlarý kabul edici, demokratik, iþbirlikçi ve çocuða otonomi kazandýrýcý olursa çocuk aktif, baðýmsýz, sosyal, iþbirlikçi, yaratýcý, görev üstlenen bir birey haline gelir. Koruyucu, aþýrý koruyucu, kabul ve sahip çýkýcý ama kontrol edici olursa çocuk, baðýmlý, yaratýcý olmayan, itaatkar ve çok tavizkar olur. Anne baba tutumu hem otonomi kazandýrýcý hem paylaþmayan, ilgisiz, ihmal edici ve reddedici olursa çocuk suça yönelik davranýþlar sergiler ve çok saldýrgan olur. Yine çocuða yönelik tutumlar hem reddedici, emredici, otoriter hem de sahip çýkýcý ve kontrol edici olursa çocukta nevrotik davranýþlar, görev üstlenmede güçlük, kendine yönelik saldýrganlýk, arkadaþlarý ile kavga etme davranýþlarý görülmektedir. Reddedici anne olmanýn nedenleri ise: Çocuðun istenmeyen bir çocuk olmasý, Evlilikte zorluklarýn olmasý, Çocuðun herhangi bir ciddi fiziksel sakatlýðýnýn olmasý, Çocuðun annenin beklentisini karþýlayamamasý, Annenin karþýlanmamýþ gereksinimlerinin olmasý, Çalýþan annenin çalýþmayý býrakmasý ve býrakma nedeni olarak da çocuðu görmesi Annenin de çocukluðunda kendi ailesi tarafýndan reddedilmiþ olmasý, Annenin alkol, uyuþturucu vb. kullanmasý, Çocuðun zihinsel engelinin olmasý, Çocuðun ciddi davranýþ problemlerinin olmasý, Annenin psikolojik problemlerinin olmasý. Bir çocuk normal farklýlaþma yoluyla tatlarý olan yiyecekleri kötü olanlardan ayýrmayý öðrenir. Sadece bu kolay ayrýmlarý yapmakla kalmayýp ayný zamanda diðerlerinin yaptýklarý gibi ebeveyni, öðretmenleri ve oyun arkadaþlarý ile meþgul olabilmek ve okula ya da oyuna uyum saðlayabilmek için belli davranýþ biçimleri geliþtirir. Ciddi bir travma, reddedilme ve iþkenceye maruz kalan bir çocuk asosyalleþebilir (Watkins ve Watkins, 2006). Anneler bebeklerine biliþsel, iletiþimsel, duygusal, fiziksel ve sosyal geliþim için gerekli olan uyaranlarý sað- 19

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması

Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Rapor No 48627-TR Türkiye: Gelecek Nesiller İçin Fırsatların Çoğaltılması Yaşam Fırsatları Konulu Rapor Şubat, 2010 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Beşeri Kalkınma Bölümü Bu Rapor Dünya Bankası

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Cezaevi Müdürleri ve Politika Yapýcýlar için Kadýnlar ve Hapsedilme Üzerine El Kitabý CEZA ADALETÝ EL KÝTAPLARI SERÝSÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER UYUÞTURUCU MADDELER VE SUÇ OFÝSÝ Viyana Cezaevi Müdürleri ve Politika

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011 1997 ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 211 ÝÇÝNDEKÝLER A. TAKDÝM B. ÖNSÖZ C. GÝRÝÞ D. TANIMLAR E. YÖNTEM 1 - Araþtýrmanýn Modeli 2 - Araþtýrmanýn

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı