YIL 28 SAYI 333 ISSN EK M 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006"

Transkript

1 EK M 2006 YIL 28 SAYI 333 ISSN steyen Ramazan da dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve slâm gerçe i kar ısında bulantılar ya asın, isteyen ı ı a lânetler ya dırsın, isteyen sevgiye, diyalo a, ho görüye sava ilân etsin, Ramazan bütün ı ı ı ve bütün büyüsüyle bize kendi sesinden, millî törelerimizi, mânevî zenginliklerimizi duyurmakta; duyurup aç gönüllerimizi en bereketli semavî sofralarla doyurmakta en karanlık ruhlara kar ı dahi hep açık durmakta ve gölgesiyle kinlerimizi, nefretlerimizi eriterek ruhlarımızı uhrevî esintilerle serinletmeye devam etmektedir.

2 TAR HÎ TEKERRÜRLER DEVR- DÂ M ARALI INA BA LI B R UZUN TEMENN nsano lu yaratıldı ı günden bu yana, gündüzlerin yanında geceler, ı ı ın yanında da karanlıklar hiç eksik olmadı. Yerküre üzerinde nur ve zulmetin münavebesi gibi her zaman aydınlıkları kapkara günler takip etti ve ferahfeza devirler gidip buhranlı yıllarla noktalandı. Zaman zaman hemen her bucak ilhad ve nifak zulmetleriyle sarıldı. Yollar bütün bütün ı ıksız kaldı. nsanlık karanlı a yenik dü tü. Her tarafı, bir kısım ba ıbo ve dü üncelerinin önüarkası olmayan kimseler tuttu. Dünya onların me um u ultularıyla inlemeye ba ladı. Zaman zaman mâ erî vicdan bunların çıkardı ı gürültülerle nefesini tuttu ve sessizlik murakabesine daldı. Derken söz, ba tan aya a dü tü. Ferman, kapı kullarının eline geçti. Yı ınlar demagojinin oyunca ı oldu: stendi inde bütün kitleler uyutuldu, istendi inde aya a kaldırıldı. Olmayacak kimseler yıldız ilân edildi ve tabiî pek çok istidadın da yıldızı söndürüldü. arlatanlık ve diyalektik, mantık ve muhakemenin önünü kesti. Kirli dü ünceler nezih fikirlerin yerini aldı. Toplumun efkat ve merhamet bekledi i müesseseler kine, nefrete kilitlenmi kaba ruhların eline geçti: Bunlar vasıtasıyla insanlar arasına sürekli iftirak tohumları saçıldı ve herkes birbirinin kurdu hâline getirildi. Diyanetin ruhunda, kapanması çok zor yarıklar açıldı. erbet kâselerinin yerini zehir kadehleri ve bal-kaymak tabaklarının yerini de levsiyat çanakları aldı. Bu kâbuslu ve me um dönemlerde efkâr o denli bulandı ki, artık insanlar en temiz ve nezih eylere dahi irkilmeden el uzatamıyor, hiçbir eye ve hiçbir kimseye güven duyamıyor; duyamıyor ve herkes birbirini vah ilerle aynı çizgide mütalâa ediyordu. Varsa ayet bir kısım din, diyanet ve vicdan erbabı onlar da horlanıyor, hakir görülüyor ve dillerine kilit vuruluyordu. Karanlı ın kulları esirip duruyor; ı ı a te ne gönüller ise, gözleri hep harikulâde lütuflar ufkunda inayet eli bekliyor, do acak güne rüyalarıyla oturup kalkıyor ve merhametle tüllenecek günlerin hülyalarıyla ya ıyordu. Bazen bu mülâhazalara, bazen de daha ba ka sâiklere ba lı yer yer dudaklarda bir tebes

3 süm belirdi i de oluyordu. Ama arkadan üst üste esen tasa fırtınaları hemen her eyi alıp götürüyor ve birkaç dakikalık muvakkat sevinç, yerini aylar ve yıllar sürecek yeni kederlere bırakıyordu. Tarihî tekerrürler devr-i dâimi esprisine ba lı olarak günümüzde de aynı eylerden söz etmek mümkündür. Bakıyorsun pırıl pırıl güne li ufukları birden bire duman bürüyor; derken göz gözü görmez oluyor, her yanı ürperten bir kasvet sarıyor, ne eyle tüten günler bütünüyle sararıyor, dü ünceler kararıyor, iradeler çatırdıyor, ümitler bir bir devriliyor; bazen güne bir daha do mayacak, gündüz de gelmeyecek gibi oluyor ve mihrabını bulamamı ruhlar, iç içe yeislerle, üst üste inkisarlarla sarsılıyor... Bize gelince, biz bugüne kadar oldu umuz gibi u levsiyatla köpürüp duran son hercümercin de çok yakın bir gelecekte musallaya yatırılaca ından emin bulunuyor ve kaderin milletimizin yürüdü ü yollara su serpece i mübarek günlerin çok uzak olmadı ını dü ünüyoruz. Aslında, bir hayli zamandan beri hemen herkes, her bucakta gönül hikâyeleri mırıldanıyor. urada-burada temiz ruhlar, bir zamanlar yitirdikleri cennetlerini bulma yolunda soluk solu a. Yüzler-binler hemen her zaman bu çerçevedeki mülâhazalarla oturup kalkıyor; oturup kalkıyor yaratılı ın gayesini, fıtratın hikmetlerini dü ünüyor. Gerçi kalbî ve ruhî hayatımız itibarıyla oldukça tozlu-dumanlı bir dönemden geçiyoruz; zaman zaman poyraz biraz serince esiyor ve her yanda hazan u ultuları duyuluyor. Hatta ümidin, sevincin köpürdü ü yerleri bile zaman zaman bir tasa ve yeis kaplıyor.. ne var ki artık hepimiz, gamın da, tasanın da tutunamayaca ını çok iyi biliyoruz. Hele bir de bu ölçüde olsun, ufuklar aydınlanıp ak-kara birbirinden ayrılınca, gayrı yol boyu çekilen sıkıntılar da hafifliyor. Mesafeler cehd ü gayrete güleryüz göstermeye ba lıyor. Tepeler dümdüz ve düzlükler de pürüzsüz hâle geliyor. Derken mefkûre ile yolculuk iç içe giriyor.. ve gaye ufkunun göz kama tırıcılı ı kar ısında me akkatin zerresi dahi hissedilmiyor. imdilerde az dahi olsa, eller gönül ipine uzanmı gibi ve her yanda ruhun solukları duyuluyor. Akıl kalble omuz omuza. Dü ünce, o ba döndüren enginlikleriyle ilhamla sarma -dola. Mantık vahyin önünde bir çömez gibi iki büklüm. lim dine dellâllık yapıyor. Bilgi mârifetin dümen suyunda. Lâboratuvar mâbede çırak yeti tiriyor. radeler, imanın sundu u âb-ı hayatla dipdiri ve çelik gibi. Gözler, basiretin dola tı ı aynı ufuklarda dola ıyor ve her yanda fizi e ra men metafizik baharlar tülleniyor. Öyle anla ılıyor ki artık, kar-buz ne kadar iddetli de olsa ruhlarda tutu turulmu bulunan sonsuzun harareti kar ısında çok fazla tutunamayacak ve fırtınalar ne kadar sertçe de esse, be erî fıtratların tabiî temayüller fanusu içinde parıldayan me aleleri -Hak müsaade etmezse- asla söndüremeyecektir. Gerçi, pek ço umuz itibarıyla hâlâ bazen kan kırmızı bir renge bürünerek de i ik endi elerle tir tir titredi imiz, bazen de iddetli rüzgârlar kar ısında telâ a kapıldı ımız da oluyor. Ama, buna mukabil, filizinden dı arı fırlayan güller gibi her tarafa sımsıcak gülücükler saldı ımız ve daldan dala sıçrayan bülbüller gibi bahar türküleriyle co tu umuz da bir gerçek.. ve gönüllerimizde ümitlerin, emellerin harekete geçti i, önümüzde Hızır çe mesinin ça layanlarının duyuldu u ve tepemizde yed-i beyza nın (Hz. Musa nın mucize izhar eden eline denir) dola tı ı da apaçık. Bu mülâhazalara oldukça erken uyanmı ruhlar kendi gönüllerinin serhaddine dayanmı gibi oldukça emin ve uzaktan uza a olsa da, cennet kokularını hissetmenin heyecanıyla pürne eler... Evet, bugün olup-biten hâdiseleri, kalb ve ruh rasathanelerinden tema a edebilenler, âdeta bir nevruz sevinci ya ıyormu çasına gönüllerinde sürekli bir toy-dü ün ne vesi ve yüzlerinde de nevbahar çisentisi, ufuklarında farklı bir edayla pırıl pırıl güne ve ayaklarının dibinde her tonuyla yemye il bir zemin. Himmet ve gayret ça layanları, ilâhi lütuflar mecrasında ve ummana do ru gürül gürül ça ıldamakta, hem de hiçbir engebeye takılmadan; kar ılarına çıkan maniaların bazılarının üstünden a arak, bazılarının da kenarından-kö esinden dola arak arkalarında bıraktıkları en güzel hendesî çizgilerle kaderî programların kendilerine yükledi i misyonu bütün teferruatıyla temsile çalı maktalar. Onlar yürüyor, yollar onlara selâm duruyor. Yürüdükleri her yer

4 de a ılmaz gibi görülen engeller onların kar ısında secdeye kapanıp dümdüz kesiliyor; kesiliyor ve âdeta bu kutluların ayaklarına yüz sürüyor. Aslında bu durum, kıvamındaki ruhların her zamanki hâli: Bunlar sürekli bir buhurdanlık gibi tüter ve çevrelerine kokular saçarlar. Bir öd a acı gibi yanar, iniltileriyle herkese yanmadaki zevki duyururlar. Yerinde aslanlar gibi kükrer, karakterlerinin gere ini sergilerler, yerinde bülbüller gibi akır, ruhlara ne e ve in irah salarlar. Onların alınlarına, aziz ve mütevazı olma damgası iç içe vurulmu tur; ne ezilmenin zilletini bilirler ne de ezme ceberutu gösterirler. (Hele bunların Rabbileri kar ısında tevazu kanatlarını yerlere kadar indirip bir mahviyet sergilemeleri vardır ki, do rusu görmeye de er.) Hâsılı bunlar, aslan tavrıyla güvercin töresini iç içe ya amaya muvaffak olmu öyle yi itlerdir ki, onları iç derinlikleriyle tanıma bahtiyarlı ına erenler bir daha da onlardan ayrılmak istemezler. Ne kadar arzu ederdim, böyle bir inceli e açık olarak Rabbimin kar ısında hemen her zaman, vücudumun tıpkı salınan a açlar gibi tir tir titremesini ve iki elimin birden O nun kapısının tokma ında bulunmasını.. ne kadar arzu ederdim, gezip dola tı ım her yerde ve gördü üm her yanlı kar ısında kendi alnımın karasıyla me gul olup ba kalarının durumunu görmezlikten gelmeyi.. ne kadar arzu ederdim, kalbimin her çarpı ında, nabzımın her vuru unda kendi eksik ve gediklerimi duymayı.. çok arzu ederdim hayatımın terazisine konacak de erlerin, iç murakabelerimden süzülen vicdanî hesaplarımın ürünü olmasını.. çok arzu ederdim kazanç kefesinin her zaman dopdolu bulunmasını ve kazandıklarımın bütünüyle ondan bilinmesini.. hep dilemi imdir, rahatı, rehaveti bütün bütün unutarak kalbî huzurumu zahmete ba lamayı ve me akkatle serinlemeyi.. en küçük hata ve yanlı davranı larımdan ötürü her zaman Eyyüb gibi inlemeyi, Davud gibi a lamayı.. ömrüm elverdi i sürece insanlı ın huzuru ve itmi nanı için kendimi unutup her zaman onları dü ünmeyi.. sevgide hemen herkese kar ı sımsıcak ve herkesi kucaklayacak bir derinli e sahip bulunmayı; öfkede, kinde, nefrette ise unutkan olmayı... imdi gelin, en içten duygularla kendimizi insanlı ı tenvire adayarak, her zaman mumlar gibi cızır cızır yanıp eriyelim ve kendimize ra men uzak-yakın çevremizi aydınlatmaya çalı alım.. her yerde hakkın dili-tercümanı olarak samimî bir adanmı lık ruhuyla gezip hep onu soluklayalım ve onu anlatalım. Gelin Hak la münasebetlerimizde o kadar saygılı ve O na itimatta o denli içten olalım ki, gökte melekler imrensin bu hâlimize. Ve benli imizden ta an mânâlar kar ısında ruhanîler birkaç adım geriye çekilme lüzumunu hissetsinler. Gelin, her zaman o gönülden ahların yükseldi i gecelerin seher rengine bürünerek, yaratılı taki yerimiz itibarıyla kendimiz gibi davranalım ve kendimiz gibi olalım. Gelin, rahata bir nokta koyarak zahmeti ihtiyar edip ölesiye öyle bir ko alım ki, ku lar kanatlarını kısıp bizi tema aya koyulsun ve hakkı, hakikati öylesine yürekten haykıralım ki aslanlar pani e kapılıp inlerine sı ınsınlar. Gelin, aslanlı ımız tuttu unda, insanlar arasında korku salma yerine, iradelerimizdeki zincirleri kırmaya çalı alım, ate oldu umuz zaman da yangın çıkarma yerine mumların fitilleriyle bulu arak çevremize ı ıklar saçalım, sellere dönü tü ümüzde hayat olup ba lara, bahçelere akalım, rüzgârlar gibi esti imizde de tohumları sırtımıza alıp telkih mırıldanalım, havadaki nem parçacıklarını bir araya getirerek bulutlara, rahmete dönü me adabını ö retelim... Aslında, Cenab-ı Hakk ın de er verdiklerine bizim de yürekten saygı duymamız icap eder. Allah ın insanlara kar ı muamelesi de, bakı ı da çok farklıdır. O, yerinde insanı bir mihrap gibi herkesin önüne kor ve kendine tâzimde ona bir kıblenüma vazifesi gördürür. Yerinde onun ruhuna varlı ın esrarını fısıldar ve onu hususî bir hilâfetle ereflendirir. manla, irfanla ufkunu açarak ona maiyyetinin büyüsünü duyurur. Ötede onun için ebedî saadetler hazırlar ve kalbinde de cennetlere menfezler açarak bu dünya zindanını ona firdevslerin bekleme salonu hâline getirir. Burada her i ini basirete ba lı götürenleri orada kendi güzelliklerini tema a ile onurlandırır. Ve bu tek buudlu ya amaya binlerce derinlik kazandırır. Onların sihirli dünyalarında denizleri, gül bitiren cennet yamaçlarına, köpürüp duran cehennemleri de âb-ı 420 4

5 hayat kaynaklarına çevirerek onlara akıl almaz harikalardan her gün yeni yeni dünyalar yaratır. Dünyada kör, sa ır ve ölüler gibi ya ayanların ötede bunları duyup hissetmesi zor olsa gerek. Bugün a lanacak hâline kahkahalar atıp gafilce davrananların yarın sürekli a layacaklarından korkulur. Öyle ise gelin, imdilerde göz ve basiretlerimizin hakkını vererek hep uyanık bulunalım ki, yarın istirahat ve uyku derdimiz olmasın. Bugün gözya larını ceyhun edelim ki, yarın faydasız ah u vah etme hicranı ya amayalım. Gelin, her zaman varaca ımız ufka kilitli kalalım ki, yürüdü- ümüz yolun sa ında ve solundaki cazibedar eylerle ba ımız dönmesin, bakı larımız bulanmasın. Bu dünyayı bir ticaret pazarı, bir kazanma mahalli kabul edip hayatımızı ona göre düzenleyemez ve aksine her eyi cismanî arzulara ba lı götürürsek, bir gün semer vurup sırtımıza binerler ise hiç a ırmayalım. Aslında ufuksuz, emelsiz, ba ı göklerde ve burnu havada kimselere yapılacak muamele de herhalde böyle olacaktır. nsanın de eri, Allah a intisabı ve O nunla münasebetlerini içten devam ettirmesiyle mebsuten mütenasiptir. O ndan kopuk ve cismanî arzularla kirlenmi insan eklindeki bir bedeni, altınla, gümü le, atlasla bezeseler dahi kıymeti yine çamur yine çamur yine çamurdur... Öyleyse gel ten kaygısından, cismaniyet derdinden sıyrıl; bütün benli inle O na yönel ve ilk mevhibelerinin de erler üstü de erlere ula ması için gözünü O ndan asla ayırma.! Bil ki, O nun teveccühü ile damla derya, zerre güne olur ve acz ü fakr da müthi birer kuvvet kayna ı hâline gelir. Aksine, sadece kendi güç ve kuvvetine dayanırsan, tek kıvılcımla dolu tankları ısıtmaya kalkı mak gibi yola sapmı ve âlemi kendine güldürmü olursun. Servet ve iktidarın sınırlarını bil; ona göre plânlar, projeler üret.! Bu önemli hususu görmezlikten gelerek hakikatleri hayaller üzerine bina etmeye kalkı ırsan, sonunda yaptı ın eyler ba ına yıkılır da, altında kalıp ezilen de imanınla, ümidinle yine sen olursun. Sık sık iç murakabe ve muhasebelerle kendini tartıp de erlendir, imkân ve istidatlarına göre duru unu iyi belirle, özündeki mevhibelerle ortaya koydu un-koyaca ın sa y ve gayret arasındaki münasebete dikkat et; dikkat et ki sana ne vefasız bir nimet hamalı desinler, ne de seni ba kasının ihsanlarıyla küstahla mı bir ımarık saysınlar. Hakk ın inayetlerine güvenebildi in kadar güven; ama iradenin hakkını yerine getirmede de asla kusur etme; etme ve tâli rüzgârlarıyla bir yere gelece ini bekleme; bugün rüzgârlarla havalanıp yüksek bir noktaya yerle enlerin yarın daha iddetli bir fırtına ile içinden çıkamayacakları çukurlara sürüklenebileceklerini dü ün ve realitelere uygun ya amaya bak..! Diyaneti Allah a yakınlı ın yolu bil ve bütün samimiyetinle dinin eteklerine sarıl. Ba ını imanın o eminlerden emin sı ına ına sok, Yaratan a teslim olmaya çalı! O na tevekkülde asla kusur etme ve O nunla muameleni derin bir edep dairesi içinde sürdürerek, gösteri siz ve gürültüsüz bir mü min olmaya bak! Dolu gönüller, dopdolu cevher kutuları gibi dı arıya ses sızdırmazlar. Doymamı ruhlardır ki, içinde bir-iki yalancı inci bulunan kumbaralar gibi sürekli kulak zarı çatlatırlar. Sen, her an bilmem kaç defa kalbine nazar edildi ini dü ün, gönlünü her zaman pak tut ve sadece o ebedî mihrabına yönel! Bugüne kadar o kıbleye yönelenlerden kaybeden, ba ka kapılardan vefa arayanlardan da kazanan hiç olmamı tır. Aksine o kapıya yönelenler hep diri kalmı ve ebediyete mazhar olmu ve onun e i ine ba koyduklarından dolayı da ba kalarına kul olma zilletinden kurtulmu lardır. O nu bulup, O na yönelip O nun huzurunda iç dökmek bir tesbih ve tâzim; susmak ise bir murakabe ve tefekkürdür. O nun maiyyetine erenler, çölde ya asalar da hep âb-ı hayat etrafında dönüp durmu ; her i ini O na ba layanlar dikenler onlardan uzaktır ama - diken ektiklerinde bile gül dermi lerdir. Yolları olmaz ya- gidip cehenneme dayandı ında dahi bunlar berd ü selâm ya amı lardır. te onların vird-i zebânı: Hakk a kul olanlar kula kul olmaz, Kullu a erenler yollarda kalmaz.. Ruhlarında vuslat, ruhlarında haz, Âlem aldansa da onlar aldanmaz. Kimbilir, belki ba ka bir gün bu konu üzerinde durma fırsatı da do ar. Ya mur dergisinin Ekim-Kasım-Aralık 2000 tarihli sayısından alınmı tır

6 Biz, ilâhî lütuflar olarak inananlara bah edilen bu ekstra ihsanların çehresinde hep zuhur edecek ilâhî ihsanlardan mesajlar aldık ve ilâhî teveccühlerin gölgeleriyle sevindik; sevindik ve o kaskatı kederleri âdeta hiç mi hiç duymadık. Dr. Arslan Mayda Canlılarda az vazife gören organların zaman içinde giderek körle ece i faraziyesi, evrim dü üncesini savunanlar tarafından devamlı öne sürülen iddialardan biridir. Bu yüzden evrim teorisinin ortaya atıldı ı ilk dönemlerde, canlılarda birçok körelmi organ oldu undan bahsedilmi tir. Meselâ insanda 200 kadar organın körelmekte olan veya kalıntı organlar oldu u iddia edilmi tir. Zaman içinde özellikle anatomi, histoloji ve embriyoloji gibi dallardaki ilmî geli meler arttıkça, bunların birço unun ne kadar ehemmiyetli organlar oldu u gösterilmi, körelmek ve kalıntı olmak bir yana, bu organların her birinin sayısız vazifelerinden söz edilir olmu tur. Daha sonra bu körelmi organlar iddiası zayıflasa da, evrimciler 20 kadar organ hakkında hâlâ benzer iddiaları gündeme getirmekten geri durmamaktadırlar. Kolumuzda bulunan iki kas da köreldi i iddia edilenlerdendir. Bunların birincisi ön koldan avuç içine (el ayasına) uzanan musculus palmaris longus, di eri de ba parmak kökünden yine avuç içine uzanan musculus palmaris brevis tir. Vücudumuzdaki organların vazifelerini ayrı ayrı de erlendirmek gerekir. Tabiidir ki, her organın kullanılma süresi veya sıklı ı aynı de ildir. Gözün ehemmiyeti ile, aya ın küçük parma ını veya tırna ımızı kar ıla tıramayız; fakat bu durum, tırna ın önemsiz ve i e yaramaz oldu unu göstermez. Her organa kendi yapısına ve bulundu u yere göre bir vazife verilmi tir. Beyin, kalb ve akci erin önemi ile dalak ve safra kesesinin önemi aynı de ildir. Bir i yerinin bahçıvanı ile i letme müdürünün kabiliyet ve vazifeleri aynı de ildir. Fakat müdüre de ihtiyaç vardır, i çiye de, a çıya da, ustaba ına da vücudun organlarının bazılarına hayatî vazifeler dü tü ü hâlde, bazılarına daha az vazife dü ebilir. Zîra sistem ona göre kurulmu tur. Bir motordaki küçük bir vida bile önemlidir, bo una konulmamı tır. Aynen bunun gibi koldaki m. palmaris longus ve m.palmaris brevis kasları beyne, kalbe, akci ere, karaci ere, dala a, mideye, ba ırsa a veya hareket sistemindeki di er kaslara göre daha az i yapar, o hâlde görevi azdır, bu yüzden körelip yok olacaktır diyemeyiz. Zîrâ her organ kendisine tevdi edilen vazifeleri yapmakla mükelleftir. Vücudumuzdaki 600 e yakın kasın her birinin vazifesi, önemi, kendilerine verilen güce ve fonksiyon kabiliyetine göre de i ir. Evrimci bir bakı la; Bunların 200 tanesine mutlaka ihtiyaç var, di erlerine yoktur, o hâlde bu kaslar yok olacaklar(!) diye bir mantıkla yakla ırsak, öncelik ve önem sırasını kim, hangi ihtiyaca göre belirleyecektir? Belli bir katsayı vererek kaslarımızı numaralandırırsak, hangi de erin altındakileri önemsiz sayaca ız? Bu de erin altındakileri yok edersek, insanın bugün yapabildi i hareketlerin ço unu kaybetmi olmayacak mıyız? Ön koldaki palmaris longus u ve brevis i yakından inceleyelim: M. palmaris longus nsan elindeki her bir kas, sinir, tendon, kemik ve damar mükemmel bir sistem içerisinde bir araya getirilerek parmak, avuç ve bilek gibi kısımlara ayrılarak yaratılmı tır. Medeniyet harikaları eklinde nitelendirilen bütün icatlar bu müthi sanatla, insan eli vasıtasıyla, hizmetimize girmi tir. Avuç içi zarı (aponeurosis) m. palmaris brevis m. flexör carpi ulnaris tendonu m. palmaris longus tendonu 422 6

7 Parmaklarımız ve avucumuz sayesinde yüzlerce farklı âleti kullanırız. Fakat elimizin en güzel ekilde kullanılması için kolumuzda ayrı ayrı ba lantı ve desteklere ihtiyaç vardır. Tesadüfen veya kendi kendine olu ması mümkün olmayacak bu anatomik yapılar sayesinde elimizi rahatça kullanabiliriz. m. flexör carpi ulnaris m. palmaris longus m. palmaris brevis Avuç içi zarı (aponeurosis) dirse in iç kısmından ba lar (medial condyl) 2, 3, 4 ve 5. parmakların avuç içi zarına (aponeurosis) yapı ır. Palmaris longus parmak köklerine kadar avuç içi zarının devamı gibidir. Avuç içi zarına yapı an bir di er kas da, m. palmaris brevis tir. Bu kas da birinci parmakla avuç içi zarının ba lantısını sa lar ki, günlük hayatta binlerce defa yaptı ımız, cisimleri kavramada çok önemli vazifeler üstlenir. Her iki kas da, avuç içi zarını birinci parmak ve kola do ru çekmek suretiyle, el ayasının yuvarlak bir nesneyi tutmasında gerekli olan gerginli in sa lanmasına vesile olur. Herhangi bir enstrüman çalanlarda palmaris longus un önemi çok büyüktür. Saz çalarken, tezeneyi tutarken, gitar, ud, kaval, vb. çalgıları kullanırken, el bile ini öne bükeriz (planter flexion), bir cismi kavrarken elimizi bükme ve avuç içi zarını germe i i palmaris longus ve brevis e yaptırılmaktadır. Meselâ bir ipe tutunarak duvara tırmanırken, ipi tutma için elimizi sıktı ımızda avuç içi zarının gerilmesi, bu esnada parmakları çeken tendonların gerilmesi, bu gerilme esnasında tendonların avuç içinde i kinlik yapmaması bu iki kasın avuç içi zarını germesiyle engellenir. Bu kasların yoklu unda avuç içi zarının incelmesi ve dolayısıyla da kavrama fonksiyonunda zayıflık olur. Palmaris longus un el bile ini bükme vazifesini, el bile- ini ve parmakları büken di er kaslar yapabilir. El bile ini bükme vazifesi sadece bir kasa verilmemi tir. Dı ta flexör carpi radialis ve içte de flexör carpi ulnaris kasları el bile ini bükecek ekilde yaratılmı tır. Ancak elimizi sadece onlar bükseydi, avuç içi zarı gerilmeyece i için, bükme kuvvetli ve dengeli olmayacaktı. Bazı do u tan olan anomaliler neticesinde veya yapılan ameliyatlarda kasların yanlı yere yapı ması durumunda fonksiyonları sırasında kas kiri lerinde a rılar olur. Baldi ve arkada larının yayımladı ı bir makalede çello çalarken ba parma ında a rı olan profesyonel bir müzisyenden bahsedilir.müzisyenin bu a rıları dört yıldır devam etmektedir. A rılar, müzik kariyerini tehdit eder duruma gelmi tir. Müzisyen operasyona alındı ında palmaris longus tendonunun yapı ma yerinin farklı oldu u görülmü tür. Olması gereken yere ba lanmamı olan kas, yapı ma yerinden gev etilince müzisyenin a rıları kesilmi tir. Bir enstrüman çalarken palmaris longus kası normal yapı ma yerinde, a rısız vazife görüyor; fakat müzisyenler bunun farkında de il. Demek ki, bu kasın imdiki yapı ma yeri olan avuç içi zarı, en uygun yerdir. 600 kasımızın yapı ma noktası, çok hassas ve ölçülü bir ekilde tam yerli yerine yerle tirilmi, âyet her kas olması gerekenden ayrı yerlere yapı tırılsaydı, vücudumuz a rılı kaslar toplulu u olurdu. Palmaris longus olmazsa avuç içi zarındaki koruyuculuk ve kavramadaki direnç yeterince olu maz. Median sinirin tam üzerinden geçirilen palmaris longus un bir di er vazifesi de, travmalardan median sinirin korunmasıdır. Vazifelerini yukarıda saydı ımız bu iki kas, parmakların gerilmesi için destek olması yanında, el ayasında bulunan hayat çizgilerinin (palmar yaylar) olu masına da katılmaktadır. El bile ini ve eli bükmeye yardım eden kaslardan palmaris longus, eski anatomi kitaplarında nsanların % 15 inde yoktur. denmesine ra men, Sebastin ve arkada larının 329 Çinli üzerinde yapmı oldu u çalı mada, tek taraflı palmaris longus un yoklu u % 3,3; çift taraflı eksikli i ise % 1,2 bulunmu tur. Genel bulunmama nispeti % 4,6 dır. Asyalılarda, siyahlarda ve yerli nüfusta bu nispet daha azdır. Bu kasın yoklu u, kasın yok olmaya gitti inin i aretini vermez, bunlar embriyonal geli me esnasında iç veya dı çevre tesirlerine ba lı olarak ortaya çıkan do um anomalileridir. Meselâ bazı insanlar tek böbrekli do ar, bu böbreklerin evrimsel sürece girip böbreklerin körle meye ba ladı ı kanaatini vermez. Zîrâ böbrek hayatî bir organdır. Bazı insanlar 6 parmaklı, bazıları 4 parmaklı do abilir, bazılarının tek baldır kemi i (fibula) yoktur. Ön kol kemiklerinden radius veya ulna kemi i olmayabilir. Kimisinde yumurtalıklar, testisler yoktur. Canlıların vücutlarında çok az da olsa bazı organ eksiklikleri görülebilir. Bunlar embriyonik geli me sırasında geçirilen çe itli hastalıklar veya kullanılan ilâçlarla ortaya çıkan anomalilerdir. Bu eksiklik ve anomalileri bir körelme süreci eklinde görmek aklen ve ilmen uygun de ildir

8 Dr. Do an Demir Batılılar, eserlerini dillerine tercüme ettikleri slâm âlimlerinin isimlerini de i tirdiler: Büyük tıp ve felsefe âlimi bn-i Sina nın adı Avicenna ; büyük din ve astronomi âlimi Fahruddin el-râzi Rhazes ; optik ilminin kurucularından Ebu l-heysen Alhazen veya Alghazen ; ünlü matematik âlimi el-cabir bin Hayyan ın adı Algabir ve matematik tekni i de el-cebir iken algebra oldu. Bugün sıradan bir Avrupalıya Avicenna kimdir diye sorsanız size bn-i Sina dır demeyecek, onun talyan veya Lâtin asıllı bir bilim adamı oldu unda ısrar edecektir. Oku! ilk emri ile Allah (cc), dikkatimizi okumaya ve Kitab a çevirmi tir. Oku! emrine muhatap olan Müslümanlar, Allah Resulü - nün (sas) yol göstericili inde ilme öylesine sarılmı lar ki, kısa sürede slâm âlemi bir ilim merkezi hâline gelmi tir. Çünkü, Allah (cc), Kur ân ın ilk âyetlerinde, Yaratan Rabbinin adıyla oku. nsanı yapı kan bir hücreden yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı ö retendir. nsana bilmediklerini ö retendir. 1 (Alak/1-5) buyurarak ilmî sistemati in de nasıl olması gerekti- ini bize bildirmektedir. Bu sistemde, okuma ameliyesi önceliklidir. Yani insanlar önce kendi ya adıkları zamana kadar yazılmı olan ilmi okuyarak ö reneceklerdir. Allah (cc) bu okuma ameliyesi içinde insanların bo ulmaması, türlü dü üncelerin altında buhrandan buhrana yuvarlanmaması için de, okurken Allah ın adıyla okumayı emretmekte; O nu aramaya, anlamaya, anmaya vesile kılan okumayı bize takdim etmekte, ancak mutlaka okumak gerekti inin altını çizmektedir. Okuyup ö rendikten sonra insanın kar ısına ilmî silsilenin ikinci basama ı olan ara tırma çıkmaktadır. Allah (cc) nazarlarımızı yaratılı a ve insanın mahiyetine çekmektedir; gözümüzü sonsuz keremini görmemiz için kâinatın üzerinde dola tırmamızı, her eyi ara tırmamızı, sikke-yi rahmetini ve vahid-i ehadiyyetini bulmamızı, sonunda da ö rendiklerimizi ne retmemizi istemektedir. slâm dünyasında bilhassa Asr-ı Saadet te ve takip eden asırlarda bu ilmî sistemati e uygun bir tarihî süreç izlendi ini görüyoruz. slâm tarihinde milâdi yılları arası tercüme dönemi olarak adlandırılır. Bu dönemde Müslüman ilim adamları Hintçeden, Yunancaya; Farsçadan, Sanskritçeye kadar hemen her eski medeniyetin dilinden Arapçaya tercümeler yapmı lar, kendi dönemlerine kadar olan ilimleri okumu, ö renmi ve tetkik etmi lerdir. Tabiî ki bu dönemde telif çalı maları da olmu tur; ancak bu dönemin a ırlı ı ba ka dillerden Arapçaya yapılan tercümelerdir. E zamanlı olarak ara tırmalar da devam etmi tir. 830 dan yani ö renme safhasından sonra ise ara tırma ve geli tirme artmı tır. Bütün bu faaliyetler sonrasında Müslüman ilim adamları kütüphaneler dolusu ara tırmaya dayalı eser yazmı lardır. slâm dünyasında imdiki üniversitelerin kar ılı ı olan birçok büyük medrese açılmı ve kütüphaneler kurulmu tur. Meselâ, Endülüs Emevi Halifesi el-hakem in, Kurtuba da kurdu u kütüphanede cilt kitap bulunuyordu. Gırnata da her birinde cilt kitap bulunan 70 kütüphane mevcuttu. Bu kitapların katalo u bile 24 cilt tutuyordu. Fatimilerin Kahire de kurdukları büyük kütüphanenin her birinde cilt kitap bulunan 40 odası vardı. Kahire deki Halk Kütüphanesi nde ; Saray Kütüphanesi nde ; Lübnan daki Trablus am ehrinde ise cilt kitap mevcuttu. Türkmenistan daki Merv ehrinde içlerinde cilt kitap bulunan 10 kütüphane vardı. Bu kitaplar astronomiden tıbba, sosyolojiden biyolojiye dönemin hemen hemen bütün ilimleriyle ilgiliydi. Bunlara kar ılık 10. yüzyılın Avrupa sında durum çok farklıydı. 984 yılında talya da Po nehri yakınlarındaki Demuna ehrindeki bir katedralde 95 el yazması vardı. spanya da Katalonya da bir katedralde 10 el yazması vardı. Bu sayı yılları arasında ancak 65 oldu. Büyük manastır kütüphanelerinde 500 veya daha fazla kitap varsa, bu Avrupa da dev

9 kütüphane kabul ediliyordu. Bu dönemde Avrupa daki kitapların toplamı i bile zor buluyordu. slâm dünyasındaki kütüphanelerin hemen hepsinde okuyucuları rahatlatmak için müzik yayını ve bugün bile tam olarak nasıl çalı tı ını çözemedi imiz merkezî ısıtma sistemi vardı. Kütüphanelerde haftanın yedi günü yirmi dört saat üç vardiya hâlinde devamlı kitap ço altılıyordu. Bir okuyucu bir odada ço altılacak kitabı okur, yakla ık 20 ile 30 yazıcı da bunu ço altırdı. Vardiya bitti inde noktacı denen vazifeli, vardiyası biten yazıcıların kitaplarına yeni gelenlerin devamı için i aret koyardı. O dönemde üretimin güç olu u sebebiyle, çok pahalı olan kâ ıt, kalem ve mürekkep gelen okuyucu ve ara tırmacılara ücretsiz olarak kütüphane vakıfları tarafından temin edilirdi. Kütüphanelerde açık raf usulü uygulanıyordu. Kütüphanede, ara tırmacılara çalı abilecekleri odalar, çalı maktan yorulanların dinlenebilecekleri yatakhane ve kantinler sunuluyordu. Buralarda ilmî sohbetler yapılır, herkesin ilgi sahasına göre bir sohbet grubu bulunurdu. Ö renciler, ara tırmacılar, ilim adamları ve ilgili çalı ma grupları bu kütüphanelerde toplanırlardı. Avrupa dan gelerek slâm topraklarını ziyaret eden Hristiyan din âlimleri slâm dünyasının ilmî büyüklü- ü kar ısında a kına döndüler. 10 ve 11. asırlarda slâm dünyasına göre geri kalmı olan Avrupa da buna bir çözüm olarak 1104 yılında Papa nın ba kanlık etti i Okümen Konsil de, 2 Gidin, Do u dillerini ö renin, bize kar ı üstünlük sebeplerini ara tırın, yazdıkları bütün kitapları dilimize çevirin kararı alındı. Hristiyan din adamları kısa sürede Do u dillerini ö renmeye, Papa nın emrine uyarak tercümeye ve Do u daki bilgiyi ve tekni i kendi ülkelerine götürmeye ba ladılar. Sıfır ba ta olmak üzere, günümüzdeki rakamlar, Avrupa matemati ine geçti. Arapça naure denilen su de irmeni noria ismiyle Hollanda nın en büyük sıkıntısı olan su baskınlarına kar ı kullanılmak üzere getirildi ve daha sonra tarım alanlarının sulanması için bütün Avrupa ya yayıldı. Günümüz ngilizcesinde on bine yakın, spanyolcada da en az altı-yedi bin, di er Avrupa dillerinde de binlerce Arapça men eli kelime mevcuttur. ehir güvenli ini sa layan te kilâtı ifade eden zabıta, zabazoque olarak; kö k ve in aat tekni i 9 425

10 mânâsına gelen el-kasr alcasar olarak Batı da konu ma diline girdi. Yeni ku- atma silâhları, a ır ta ları çok uzaklara fırlatma kabiliyetine slâm dünyasının geçmi te ilmî sahadaki göz kama tırıcı üstünlü üne ra men günümüz Müslüman topluluklarının gerek ilmî seviyeleri gerekse kütüphanelerinin durumu iç açıcı de ildir. Türkiye deki kütüphanelerde resmî kayıtlara göre on milyon civarında kitap vardır. Buna kar ılık Amerika Birle ik Devletleri ndeki bir üniversitenin (Michigan Üniversitesi) kütüphanesinde sekiz milyon kitap bulunmaktadır. sahip mancınık, bir çe- it petrol yan maddesi olan neft slâm dünyasından Avrupa ya götürüldü. Orta Ça Avrupası nda feodalizmin yıkılmasında bu sava vasıtaları kullanılmı tır. 12. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar geçen dönemde binlerce kitap (tıp, astronomi, fizik, matematik, felsefe ve dinî) Avrupa dillerine tercüme edildi. Ancak slâm âlimlerinin din ve felsefe ile ilgili eserlerindeki fikirler, Avrupalıların Müslüman olmasına yol açabilir dü üncesiyle, sakıncalı görülmü ve yasaklanmı dır. Bu konu ile alâkalı Umberto Eco nun Gülün Adı isimli eserinde geni bilgiler vardır. Batı da Fransız htilâli nin yapıldı ı 1789 a kadar Gazâli, bn-i Rü d ve Farabi gibi slâm dü ünürlerinin eserlerinin basılması ve da ıtılması kilise tarafından hâlâ uygun görülmüyordu. Ancak Fransız htilâli nin do urdu u ortam bu kitapların serbestçe basılmasını sa lamı tır. Batılılar, eserlerini dillerine tercüme ettikleri slâm âlimlerinin isimlerini de i tirdiler: Büyük tıp ve felsefe âlimi bn-i Sina nın adı Avicenna ; büyük din ve astronomi âlimi Fahruddin el- Râzi Rhazes ; optik ilminin kurucularından Ebu l-heysen Alhazen veya Alghazen ; ünlü matematik âlimi el- Cabir bin Hayyan ın adı Algabir ve matematik tekni i de el-cebir iken algebra oldu. Bugün sıradan bir Avrupalıya Avicenna kimdir diye sorsanız size bn-i Sina dır demeyecek, onun talyan veya Lâtin asıllı bir bilim adamı oldu unda ısrar edecektir. slâm dünyasının geçmi te ilmî sahadaki göz kama tırıcı üstünlü üne ra men günümüz Müslüman topluluklarının gerek ilmî seviyeleri gerekse kütüphanelerinin durumu iç açıcı de ildir. Türkiye deki kütüphanelerde resmî kayıtlara göre on milyon civarında kitap vardır. Buna kar ılık Amerika Birle ik Devletleri ndeki bir üniversitenin (Michigan Üniversitesi) kütüphanesinde sekiz milyon kitap bulunmaktadır. Bu kütüphane asırlar önce slâm dünyasında görülen kütüphanelerde oldu u gibi gerekli donanıma sahiptir. Ara tırıcılara okuma aralarında oturabilecekleri kantinler, istirahat edebilecekleri dinlenme odaları, ücretsiz ve sınırsız fotokopi, internet gibi imkânlar sunulmaktadır. ABD de üç bin üniversite bulundu unu göz önüne alırsak u an içinde bulundu umuz durum daha iyi anla ılabilir. Kütüphanelerimizi, üniversitelerimizi aktif okuma ve ara tırma yerleri hâline getirmeden ülkemizin geli mesi söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla da ülkemizin en büyük problemi ekonomi de il, e itimdir. Günümüzde içinde bulundu umuz sıkıntılardan kurtulmamız için ilk olarak, Kur ân ı asılı bulundu u yerden indirip, anlayarak okumak gerekmektedir. Ancak bu ekilde Allah ın insano luna bah etti i ilimlerde ilerlememiz mümkün olacaktır. nmemi tir hele Kur ân bunu hakkıyla bilin, Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için. M. Akif Dipnotlar 1- Alâk Suresi, 1 5, Kur ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali, Hazırlayan Suat Yıldırım. 2- Okümen Konsil: Papanın bizzat katıldı ı, belirli zaman aralıklarında yapılan ve Hristiyanlık ın genel gidi atı hakkında kararların alındı ı Hıristiyan din bilginleri toplantısı. Papa katılmadı ı takdirde yapılırsa o zaman yapılan toplantıya sadece Konsil denirdi. Bu kelimeyi Roma daki devlet toplantılarına veya Roma valilerine verilen ad olan Konsül ile karı tırmamak gereklidir. Kaynaklar - Corci Zeydan, Medeniyet-i Ýslamiye Tarihi, Ýstanbul Halil Ersin Avcý, Tapýnaðýn Gizli Tarihi, Truva Yay., Ýstanbul Ahmet Gürkan, Ýslam Medeniyeti nin Avrupa Kültürü Üzerindeki Etkileri, Feza Yayýnevi, Ankara. - Osman Turan, Ýslam Medeniyeti, Boðaziçi Yayýnlarý, Ýstanbul Ýbn ül-esir, Ýslam Tarihi, Kahire Ýbn Kesir, Ýslam Tarihi, Kahire

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr FİYATI: 8.50 TL Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr O'nun için yaratılmıştı kevn ü mekânlar, Bu muammayı ancak onu tanıyan anlar;

Detaylı

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER

TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER TABÎ HUKUKUN TABÎ NET CES ya da LÂÎK HUKUKUN KÖKLER Cengiz OTACI Tabi hukuk, antik ça dan beri bilinen, farklı dü ünce disiplinleri içinde farklı ekillerde ifade edilen bir kavramdır. Tabi hukuk kavramı,

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Değerli Kubbealtı Dostları

Değerli Kubbealtı Dostları Değerli Kubbealtı Dostları Y eni bir sayıda yine beraberiz. Öncelikle mübârek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, hayırlara vesîle olmasını diliyoruz. Mecmuamızın bu sayısını, doğumunun 800. yılı dolayısıyla,

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden RUHUMUZU ARARKE N KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden KEND İ RUHUIV_UZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9).911. Tethulfah Gülen NIL Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma - 9) Copyright C) Nil Yayınları,

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın ücretsiz ekidir Yayına Hazırlayanlar: Dr. Nevnihal BAYAR Kübra YETİŞ ŞAMLI Kapak Tasarım: Tûba ŞAMLI Basım: ÖZAL Matbaası Dağıtım: Ertuğrul

Detaylı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL 7. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 1. BÖLÜM: İMAN VE İSLAMİYET 1- Yaratılış Sırları ve Hayatın Hakikatı...7 2- Müslüman ın

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23 İçindekiler Editör den PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) HACCI NE ZAMAN ve NASIL YAPTI? ARILARIN KORUDUĞU SAHABİ ASIM İBN SABİT UHUD-3 CENNET TEKİ HURİYİ DEĞİL, EVDEKİ HANIMI DÜŞÜNELİM DARÜL ACEZE SAKİNLERİNİN

Detaylı

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT ÖNSÖZ 1. SHP PART PROGRAMI DE MEL D R 3 2. ÖRGÜTTE YEN L K VE PART Ç DEMOKRAS 92 3. PART Ç E T M VE ÖRGÜTLENME 100 SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM 4. TEKNOLOJ VE PART Ç DEMOKRAS 109 5.

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

DİRİLİŞ DİRİLİŞ IŞIĞI IŞIĞI

DİRİLİŞ DİRİLİŞ IŞIĞI IŞIĞI DİRİLİŞ YAYINLARI Adres : Molla Gürani Cad. 57/1 Fındıkzade - İstanbul Adres : Çatalçeşme Sk. Üretmen Han 27/115 Cağaloğlu - İstanbul Tel : 0212 519 04 57 Posta Çeki Hesap No: 348155 DİRİLİŞ IŞIĞI www.dirilisyayinlari.gen.tr

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek

Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek Türkiye de Kabilecilik ve Milliyetçilik: Siyaseti Yeniden cat Etmek Giri Ancak mitlerle ku atılmı bir ufuk kültürü birle tirebilir. Friedrich Nietzche (Trajedinin Do u u, s. 136) Siyasete ideolojiler yol

Detaylı

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E.

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E. RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 45 Nisan - Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1305-5356 ZULÜMZÂLİMİN SONUNU HAZIRLAR Sizden kim zulüm ve haksızlık ederse, ona büyük bir azap tattırırız / Furkan

Detaylı