4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?./;(.(2(; &3 '"'0 7)#40',.';' 9 '"'0 7)#40-.';" name="description"> 4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?./;(.(2(; &3 '"'0 7)#40',.';' 9 '"'0 7)#40-.';"> 4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?">

!"#$%$ &!'()*%$ +,-./0(.1(.'2( 3 *$-5'6(*.$*$ & '0(0)4# :!$-.'; 3 <'"'-.'; & <'"'=,(0),),%.-.';( & <'"'.(0)4#4 && )>4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!"#$%$ &!'()*%$ +,-./0(.1(.'2( 3 *$-5'6(*.$*$ & '0(0)4#4 + +89:!$-.'; 3 <'"'-.'; & <'"'=,(0),),%.-.';( & <'"'.(0)4#4 && )>4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?"
4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1

2 !"#$%$ &!'()*%$ +,$-%$,-./0(.(.'2( 3,"4. 4%'' *$-5'6(*.$*$ & '0(0)4#4 +,7$0$ +89!$-.'; 3 <'"'-.'; & <'"'=,(0),),%.-.';( & <'"'.(0)4#4 && )>4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?./;(.(2(; &3 '"'0 7)#40',.';' 9 '"'0 7)#40-.'; 9 '"'0 7)#40=,(0),),%.-.'; 9& $ 9+ 0(.(2(;( 9 4.$#$,.$0',( 0(.(2(;( + (.(2(;()24.4A'0,(%)0'.'2( +& '2'; ++ $; + ',B( + -.';?

3 ,'2?& 6(%"'?9 6(%.(-,,$(.(2(;?? 6(%.(-,,$-.';? (>2<(2((;(5'2(-?3 (>2<(2((;(5'2(--.'; '*$;.$.$*$(.(2(; '*$;.$.$*$-.'; C0/#2'0.('0.'%', C0/#2'0.((.(2(; 3 C0/#2'0.(-.'; -/2./B)24(.(2(; 3 3 3& 2',39 2',(B(3? *$2.$03 (.',('(>2<(2((;(3 (.',('=,(0(%2(0 0 0(A (;(64..$;$.0).4..$;$.'2(A';)(%.(-'5(,(& ;'.(%<'D;((9 $+ ';('5(,(!C';( ',)4 3 '(;.(0) './;/6424;4

4 '//'',(.(*(% )A'.6424;4 ( ',()4D2(>(& =!C';(4..;;''(9 =<+ =<+ '5(,(.;6424;4 '5(,('%4; $ %$5''<'D(2'((6424;4.;!%;)4#4& 7'52',(9 0(2 0(.'B(';(%).)E(0*.$+ 0$; 0,$? '"'*( 7)#4*4'%(<'.((;((0(.'%'"(.'#'0(,0.'2 '"'*( 7)#4*4=,(0).)E(0<'.((;('0((,0.'2'!C'.(0*((;.'2 '"'0*.$*$.';.'2( '0.'(*( '.7'52',(+ (.(2(;()24.4A'0,(%)0'.'2(',($? (.(2(;()24.4A'0,(%)0'.'2(',($2('2.'2( (2.(0'$0<C2/.'0,.$0.23 )%& 4.$#$,.$06424;4& 4.;!).4&& 4.4&9.$6)*'"'0%$,$&+ 69/#2'%$;$& (,'.=2'2(.(.'2(&3 (,'.=2'2(%24*4& (,(%'9

5 (,(%'F',;(G9 7.$;%#*$..2$9& 7$0$99 7$0$H'0.(9+ 7$0$;$9? 7)*4.=2(;'26424;49 6'*'2.'(2;'9 6<%4.;!'2(+ 6<%4.;,$$!B((+ 6(,).(0,$#$+ 6(%.(-'5(,(!C';(+& 6(%.(-'5(,('.;2(>(+9 6(%.(-'<(2;'$0.$*$++ 6)*24.;%$!B424;+? 6)*4;%$,$+ 6)*4;$2,$+3 6)*4;2(>(? 6)*4;2(>(F',;(G? 6)*4;!C';(? 6)*4;!2$;'?& 6)*4;4<'2D'0.'(*(!'2?9 6/-'.( '4..$;/2',(?+ 8=),2',(?? "'5'%(=,(0).)E(0<'.((;(6','0.'%(#(0(5('.'2(? -'2,(-? 0<$%.$*$% 0$ E'0,(%)!).4%. '4..$;$& E'0C2=%.$;6424;49 5.';'!$+ I'4,.B',(?

6 <;'),(6424;4 <'"''(,0I0C2.'2('!B$. />.'3 <'"'.(0).;2(>(3 <'"'.(0)4#43& <'"'.(0 )>4,.$0'%2(''>.(0'2'(3+ <'"'.(0'(,0I0C2.'2(3 <'D;(''C"'(3 <'D;(''5(6424;4 <'.(*(F=).(G0.((0 <'.((;".),4(.(.'2()24.;,$ <'-(#((-;'.;6424;49 <C'2'(2(;+ ;(.'.(06424;4?, )4,(;.(0)3,.$*$ (C2C.',(,.$0 EC2C.',(,'%'!$6424;4&,$'5(%'%4;49,$',B((.(*(!'2+ '0(;(;.(0)? ';).)"(3 'B( 2.$*$ 'B( 2.$*$ 6)*24.;',()4D2(>( 0/2/ (0%',(& (,).)E(0(B9 22=2)'(+.D?

7 .D'(.D6(2'#(3.'((;(B(.0 '4..$;!$.0$2(>(,'0(,(%4.;,$9 (>2<(2((;(<'D;((+ (>2<(2((;(%2(-''F.'2G(? (>2<(2((;(!C';(3 (>2 2(- 0)4#4 (>2 2(- 0/2/&,'%'2'06//0%$,$& 6424;4&.';;$&& -)(%-(FG6(2'#(&+ "4.&? "4.H'0.(& "4.;$& D$#$<'"'.(09 $*.$*$.';.'2(9 <24"49& 5'%2/.'2( '2'424;9+ $.$$*$/25'%,!C';(9? $.$$''(9 '(.(*('6//0%$,$93.((0'.(2(.'2(.$*$2(>9.((0'.(2(.'2(.$*$!'2+.((04.4+.((0$2('2.'2(F',( 0G++ );B.(0,%)$,$+?

8 )E'(.);.(.(6)*4; 2.$*$+ )24;'5(,(.((%$,$+3 C0/#2'%*$+ C0/#2'0(.)2,$);B.(0,%)? 4..$.=)24;!C';(? 4..$.,, '?9 4..$.'5(!C';(?+ 424;?? /./2)4#4?3 ")2452$2('2.'2(F',( 0G? 0G '2.(' (,'%'<(2(2(>(& '4..$;$0.$*$9 '4..$;!).4+ '4..$;$? >04;(%' ;4 ''(.(3 ',.'03 4%''.$D;$3 4%''((;$3 4%''!B$.F=).(G0.((03& 4%''%'<C'2'39 />.'3+ /.'#(.(06424;43? /2#2(>(3 "$-33

9 =2)'-.'2+ *2'(;6424;4?./6)*'"'0%$,$3./;''(./;''(/2/&./;2(>(&./;!'2(&& -/2<24"4&9 -/2./B)2422.2$&+ -/2././06424;4& =2-((/2/ & =2(;'2$& =,(0(%2(0$<'D;((& =,(0(%2(0'5(<'D;((&& B)22(>(&9 B)2/2/&+ B)24<'D'2.(.(0/2',(&? (,0I0C2.'2('!B$. />.'& '#''//.$*$/2'&3 ''2-'52'& '50(.'F=).(G0.((0& '50$,$& (24..$;$&9 (,).(0,$#$&? )'2(>(& ),%.</5'.(0424;4&3 )%& H(0%'(&& $!C';(&&

10 2;/2/&&9 2;!B$.((%$,$&&? '5((.'6(()4&& '5(%0/,/&9 '5()4#4&9 '5(H'0.(&9& '5(!C';(&99 '5(('%2(&9+ '5(%'%4;,4-.40''.'2(&9? '.'A))&93 '0(0,''424;&9 '0(0)4&+ '0(02'*((.$$*$;&+ '0(0)4#4&+& '0(0)4D6)0/;$&+9 '0(0)4D2(>(&++ '0(0!B424;&+? $""(',.';''5(,('%4;&+ (2)( 4%'',(&+3 2,A/-%)2(>(&+ /;C2/!'2(&? %4.'5(/2/&? %240&? 0&?& '2';',B((.'((%$,$&? '2(.'=2)A(.0,('5(,(&?3 (2.!/0&?

11 !$*$C.'&9!;(D(;(&+!'2(')%;'5(,(.$%)2&? & <6 H &3

12

13 Vatanda/Yabancı Kayıt MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olan veya ülkeye yasal yollardan giri yapmı ve bir kimlik numarası almı olan kiileri kapsar. Bu veri seti, Elektronik Salık Kaydı veri tabanına toplanacak verilerin kiisel salık kaydı halinde saklanmasını salamak amacıyla kullanılmaktadır. Kiisel salık kaydı, (kiisel bilgilerden arındırılmak suretiyle) epidemiyolojik çalımalarda, insidans ve prevelans analizlerinde kullanılacaktır. Ayrıca, kiisel salık kaydındaki bazı bilgiler, kiiye verilen salık hizmetinin kalitesinin artırılması amacıyla, ihtiyaç duyulduunda salık kurumları ile paylaılabilecektir. Toplama Metodları Bu veri setindeki veriler (Doum Tarihi ve Cinsiyet hariç), kiinin geçerli bir kimlik belgesi esas alınarak kayıt altına alınır. Doum Tarihi ve Cinsiyet bilgileri ise, ayet kimlik belgesindekilerden farklı ise, hekim tarafından hastanın beyanına göre veya mevcut kayıtlar esas alınarak ayrıca kayıt altına alınır. Toplama Zamanı ve Periyodu Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı veya kimlik numarası almı tüm yabancılar için, Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirmi yapılan her veri seti ile birlikte ayrıca gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Uyruk Hasta Kimlik No Ad Soyad Cinsiyet (Resmi) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 3/49

14 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Cinsiyet Doum Tarihi (Resmi) Doum Tarihi T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 4/49

15 Yenidoan Kayıt MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olan veya ülkeye yasal yollardan giri yapmı ve bir kimlik numarası almı olan kiilerin yaptıkları doumlarda dünyaya gelen canlı bebekleri kapsar. Yenidoan bebeklerin kayıt altına alınması, bebek salıının korunması ve bebek ölümlerinin de takip edilebilmesi amacıyla kullanılır. Aynı zamanda, bu ekilde kaydı yapılan bebekler, (varsa) annelerinin kayıtlı olduu aile hekimine dorudan kaydedilirler. Toplama Metodları Yenidoan MSVS, her zaman dünyaya gelen bebein annesinin Kasta Kayıt MSVS'si ile birlikte gönderilir. Yenidoan Kayıt MSVS, doumu gerçekletiren kurum ya da hekim tarafından bildirilir. Ancak, doum bir salık kurumunda gerçeklememise veya bir ekilde bu bildirim ilgili kurum tarafından yapılamamı ve bebek geç tespit edilmise, Yenidoan Bildirimini annenin kayıtlı olduu aile hekimi hekimi yapar. Bu veri seti ile doar domaz kayıt altına alınan bebekler, kimlik numaraları alınıncaya kadar, bu kayıt üzerinden salık hizmeti alır ve geliimleri bu kayıt ile takip edilir. Bebek için kimlik numarası alndıında ise, ilgili bebek için Vatanda/Yabancı Kayıt MSVS ile yeni bir kayıt ilemi yapılır. Toplama Zamanı ve Periyodu Doum gerçekletiinde zaman kaybetmeden bildirimi yapılır. Ayrıca, doum sonrasında bebee kimlik belgesi alınıncaya kadar verilen tüm salık hizmetlerinin bildiriminde bu veri seti, ilgili veri seti ile birlikte bildirilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 5/49

16 Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Doum Tarihi Anne Kimlik No Doum Sırası Cinsiyet T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 6/49

17 Vatansız Kayıt MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olmayan veya ülkeye yasal olmayan yollardan giri yapmı ve bir kimlik numarası almamı olan kiileri kapsar. Bu veri seti, Elektronik Salık Kaydı veri tabanına toplanacak verilerin kiisel salık kaydı halinde saklanmasını salamak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, vatansız olan kiilerin bir kimlik numarası mevcut olmadıından, yapılan bildirimlerin aynı kiiye ait olup olmadıı her zaman doru bir ekilde tespit edilemeyecektir. Ancak, bulaıcı hastalıklar gibi özel durumlarda, ilgili salık bilgilerinin toplanmasında kiinin vatanda olup olmamasının bir önemi olmamaktadır. Ancak, gerektiinde kiiye ulamak ve tedavisini takip edebilmek amacıyla kiiye ait bazı bilgilerin kayıt altına alınması gerektii için bu veri setinin kullanılması uygun görülmütür. Toplama Metodları Toplama Zamanı ve Periyodu Kiinin beyanı ve varsa elindeki resmi belgelere göre ilgili veriler altına alınır. Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olmayan veya kimlik numarası almamı tüm yabancılar için, Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirmi yapılan her veri seti ile birlikte ayrıca gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Cinsiyet Doum Tarihi Uyruk Soyad Ad T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 7/49

18 Hasta Özlük Bilgileri MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olan veya ülkeye yasal yollardan giri yapmı ve bir kimlik numarası almı olan kiileri kapsar. Kiisel salık kayıtlarının oluturulmasında, kiiye ait yaam tarzı, örenim durumu, sosyokültürel durum ve benzer karakteristikler oldukça önemli bilgiler vermektedir. Dolayısıyla bu veri seti ile toplanan bilgiler, demografik analizlerde, epidemiyolojik çalımalarda ve salık hizmetlerinin planlanmasında kullanılır. Toplama Metodları Bu veri setinin bildirimini, sadece kiinin kayıtlı olduu aile hekimi yapar. Aile hekimi saha çalımaları ve rutin salık hizmetleri sırasında kendisine kayıtlı olan kiilerden bu bilgileri toplar ve günceller. Toplama Zamanı ve Periyodu Aile hekimi, Ev Halkı Tespit çalımalarını rutin olarak 6 ayda bir defa yapmaktadır. Dolayısıyla ETF çalımaları sırasında bu veriler de toplanarak yılda iki defa güncellenmelidir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı Medeni Hali Durumu Meslek Koullu Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 8/49

19 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Sosyal Güvenlik Kurumu Örenim Durumu Adres Tipi Adres letiim Tipi Telefon No E-Posta Adresi Kan Grubu Gezici Hizmet Alma Durumu Özürlülük Durumu Sigara Kullanımı Alkol Kullanımı Madde Kullanımı Ameliyat Geçmii Yaralanma Geçmii Koullu Seçimli Seçimli Seçimli Koullu Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 9/49

20 Hasta Kabul MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Kabul, salık kurumu salık kurumu veya aile hekimi tarafından hastanın tedavi ve bakım sorumluluunun üstlenilmesi olayını ifade eder. Kabulden sonra hastane tarafından, hastanın ihtiyaç duyduu salık hizmetinin verilmesine balanır. Bu veri seti, hastanın salık kurumuna veya aile hekimine kabul ilemlerine ait verileri içerir. Hastanın salık hizmeti almaya balaması sırasında alınan bilgiler, verilen salık hizmetinin, kurumlar arası ve kurum için sevklerin analizinde ve hizmet planlamasında kullanılan önemli bilgiler içermektedir. Toplama Metodları Hasta Kabul MSVS; hastanın kabulünden sonra aldıı salık hizmetleri (muayene, yatı, aız di salıı hizmetleri... vb) ve hasta çıkı ilemleri ile ilikilendirilir ve ilgili olan veri setleri ile birlikte bildirilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Hasta Kabul MSVS, hastanın çıkı ileminde sonra, ilgili dier veri setleri ile beraber gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Kabul Zamanı Kabul ekli Geldii (Poli)klinik Sevk Tanısı + Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 20/49

21 Muayene MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Tüm salık kurumlarında (tüm basamaklar) ve aile hekimliinde yapılan muayeneleri kapsar. Bu veri seti, en temel salık hizmetleri arasında yer alan muayene ilemine ait verilerin toplanması amacıyla kullanılır. Toplanan verilerin, tanı, ilaç, yer, sebep-sonuç ilikisi, tetkik ve demografik göstergeler açısından analiz edilmesi ve salık hizmetlerinin planlanmasında kullanılması oldukça önemli ve gereklidir. Toplama Metodları Muayene ile ilgili bilgiler, muayene öncesinde ve sonrasında kayıt altına alınan Kabul MSVS ve Çıkı MSVS ile birlikte gönderilir. Bunların dıında, yapılan muayenenin durumuna göre ilgili baka veri setleri de (örnein, Tetkik, Bulaıcı Hastalık Olası ve Kesin Vaka Bildirimleri, Diyabet, Kanser...vb) Muayene MSVS ile birlikte gönderiliebilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Muayene tamamlanıp çıkı bilgileri olutuunda, Kabul, Muayene, Çkı ve varsa dier veri setleri birlikte gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Tetkik Örneinin Alındıı Zaman Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum Muayene Yapılan (Poli)klinik Muayene Balangıç Zamanı + Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 2/49

22 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Muayene Biti Zamanı ikayeti Hikayesi Ana Tanı Bulgu Ek Tanı laç laç Adedi Tetkik Tetkik stenen Kurum Müdahale Rapor Türü Rapor Tarihi Seçimli Seçimli Koullu Seçimli Seçimli Seçimli Koullu Koullu Seçimli Seçimli Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 22/49

23 Aız ve Di Salıı MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Aız ve di salıı ile ilgili tüm koruyucu hekimlik, tehis ve tedavi ilemlerini kapsar. Bu veri seti, aız ve di salıı konusunda verilen salık hizmetlerinin analizinde ve planlama çalımalarında kullanılmak üzere toplanır. Toplama Metodları Aız ve di salıı ile ilgili bilgiler, aız di muayenesi öncesinde ve sonrasında kayıt altına alınan Kabul MSVS ve Çıkı MSVS ile birlikte gönderilir. Tedavi amacıyla ilgili salık kurumuna bavuran hastanın tedavi süreci birden fazla seanstan oluuyorsa bile, her bir seans için bu veri seti kaydedilir ve vaka (bir önceki seasnsa ait muayene) ile ilikilendirilerek gönderilir. Böylelikle ilk seanstaki muayenenin Muayene Balangıç Zamanı bilgisi ile son muayenedeki Muayene Biti Zamanı arasındaki süre ile toplam tedavi süresi hesaplanabilmektedir. ayet tedavi tek bir seanstan oluuyorsa, bu veri seti kaydedilir ve herhangi bir vaka ile ilikilendirilmeksizin ilemin hemen ardından bildirimi yapılır. Toplama Zamanı ve Periyodu Tedavi seans(lar)ı tamamlandıktan sonra gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 23/49

24 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Muayene Yapılan (Poli)klinik Muayene Balangıç Zamanı Muayene Biti Zamanı Tedavi Edilen Diin Tetkik Müdahale laç laç Adedi + + Seçimli Seçimli Seçimli Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 24/49

25 Tetkik Sonucu MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, tüm tıbbi tetkik ve (raporu yazılan) görüntüleme ilemlerini kapsar. Bu veri seti, kiisel salık kaydı içerisinde önemli bir yer tutan tetkik ilemlerine ait sonuç ve raporları toplamaktadır. Dolayısıyla, toplanan tetkik sonuçlarının gerektiinde ihtiyaç duyan salık kurumları ile paylaılması, hastaya verilen salık hizmetlerinin kalitesinin ve hızının artmasında önemli katkılar salayacaktır. Dier taraftan, tetkik ilemleri verilen salık hizmetlerinin analizinde ve planlanmasında önemli bilgiler sunmaktadır. Toplama Metodları Laboratuvar tarafından hazırlanan her bir tetkik sonuç raporu için hazırlanır. Tetkik sonuç raporunda birden fazla tetkik yer alabilir. Bu veri seti ile tıbbi görüntüleme ilemleri sonucunda üretilen görüntüler deil, sadece görüntülere ait raporlar (varsa) bildirilir. Tetkikin talep edildii kurum ile tetkiki yapan kurum aynı ise, tetkik sonucu muayene bildirimi ile birlikte yapılır. Eer tetkik, baka bir kurum/laboratuvarda yapılıyorsa, tetkik sonucu herhangi bir muayene ile ilikilendirilmeden bildirilebilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Tetkik sonucu olutuunda, varsa ilgili dier veri seti (Muayene, Aız Di Salıı...vb) ile birlikte gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 25/49

26 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Tetkik Tetkik Sonuç Tarihi Tetkik Yapan Kurum Tetkik Sonuç Dokümanı + Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 26/49

27 Hasta Çıkı MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Çıkı, salık kurumu veya aile hekimi tarafından hastaya verilen salık hizmetinin sona ermesi ilemidir. Bu veri seti, hastanın çıkı ilemlerine ait verileri içerir. Hastanın salık hizmeti almasının sona ermesi ve salık kuurmundan ayrılıına dair bilgiler, verilen salık hizmetinin, kurumlar arası ve kurum için sevklerin analizinde ve hizmet planlamasında kullanılan önemli bilgiler içermektedir. Toplama Metodları Bu veri seti, hastanın kabul ilemleri ve kabul sonrası aldıı salık hizmetleri (muayene, yatı...vb) ile ilikilendirilir ve bu ilemlerle ilgili olan dier veri setleri ile birlikte bildirilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Hasta Çıkı MSVS, hastanın çıkı ileminde sonra, ilgili dier veri setleri ile beraber gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Çıkı ekli Çıkı Zamanı Sevk Edilen (Poli)klinik Sevk Tanısı Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 27/49

28 5-49 Ya Kadın zlem MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, 5-49 ya aralıındaki kadınlarıa yapılan izlemleri kapsar. Ülkemizde kadın salıı en önemli salık konulardan bir tanesidir Ya Kadın zlem MSVS ile toplanan bilgiler, verilen salık hizmetinin analiz edilmesi ve hizmetin planlanmasında kullanılmaktadır. Toplama Metodları 5-49 ya kadın izlem verileri, ev ziyaretleri ve salık kurumunda yapılan izlemlerle kayıt altına alınır. Toplama Zamanı ve Periyodu 5-49 ya kadın izlemi, her kadın için en az 6 ayda bir olmak üzere yılda en az 2 defa yapılır. zlem yapıldıktan sonra veri setinin bildirimi yapılır. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ana Çocuk Salıı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı Evlenme Yaı Doum Sayısı Canlı Doan Bebek Sayısı Ölü Doan Bebek Sayısı Kendiliinden Düük Sayısı steyerek Düük Sayısı Konjenital Anomalili Doum Varlıı Seçimli Seçimli Seçimli Seçimli Seçimli Seçimli Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 28/49

29 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Kadın Salıı lemleri Kullanılan AP Korunma Yöntemi AP Yöntemi Kullanmama Nedeni Hemoglobin Seçimli Koullu Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 29/49

30 Gebe zlem MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Gebelere yapılan izlem ilemlerini kapsar. Gebe izlem, gebelik süresince gebelerin aldıkları salık hizmetinin analizi, gebe salıının korunmasına yönelik önlemlerin alınması ve hizmetleirn planlanmasında kullanılacak önemli bilgiler içermektedir. Toplama Metodları Bir kadına yapılan ilk gebe izlem, aynı zamanda gebeliin tespiti ve bildirimi anlamına gelir. Gebeliin balangıcı, izlem bildirimi içerisinde yer alan Son Adet Tarihi olarak kabul edilir. Bu nedenle Son Adet Tarihi bilgisinin tespti önemlidir. Tüm izlemlerde Son Adet Tarihi bilgisi yer aldıından, izlemlerin aynı gebelie ait olup olmadıı denetlenmektedir. ayet bir izlem bildirimi içerisindeki Son Adet Tarihi deerleri, bir önceki izlem bildirimindekinden 50 ya da daha fazla gün sonra ise, bu izlemle yeni bir gebeliin bildiriminin yapıldıı kabul edilir. Bununla birlikte, Gebe zlem yapan hekim, kadına ait son gebelikteki Son Adet Tarihi bilgisini sorgulayabilir ve bu deeri dikkate alarak izlem yapabilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Bu veri seti, izlem yapıldıktan sonra bildirilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ana Çocuk Salıı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 30/49

31 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Son Adet Tarihi Aırlık Nabız Sistolik Kan Basıncı Diastolik Kan Basıncı drarda Protein Hemoglobin Fetus Kalp Sesi Gebelikte Risk Faktörleri Gebelik/Lohusalık Seyrinde Tehlike areti Kadın Salıı lemleri + + Koullu Seçimli Seçimli Seçimli Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 3/49

32 Gebe Psikososyal zlemi MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Gebelere yapılan psikososyal izlem ilemlerini kapsar. Gebelik sürecinde gebenin psikososyal durumunun incelenmesi, salıklı bir gebelik ve doum için önemli etkenlerdendir. Bu veri seti ile gebelerin psikossyal durumu konusunda gerekli takiplerin yapılması salanmaktadır. Toplama Metodları Bu veri seti aile hekimi tarafından takibi yapılan gebelerin salık kuruluunda veya saha gezisiyle evde ziyaretleri sırasında elde edilen bilgilerin ve yapılanların kayda geçilmesi suretiyle toplanır. Saha gezilerinde verilerin unutulmaması ve hızlı toplanabilmesi için ÇPGD programı formlarının kullanılması önerilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Bu veri seti, izlem yapıldıktan sonra bildirilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü, Ruh Salıı Daire Bakanlıı Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı Bebein/Çocuun Beyin Geliimini Etkileyebilecek Riskler Bebein/Çocuun Psikolojik Geliimindeki Risklere Yönelik Eitimler Gebede Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale Gebede Sık zleme Alınan Risk Altındaki Olgunun Takibi Koullu Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 32/49

33 Gebelik Sonucu MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Gebeliin 22. haftasından sonra sonlanmı gerçek (sahte olmayan) gebelikleri kapsar. Sonucu bildirilecek olan gebeliin daha önce izlemi/bildirimi yapılmı olması artı aranmaz. Bu veri seti, hem gebe hem de bebek salıı açısından önemli veriler sunmaktadır. Toplanan veriler, gebe ve bebek salıının takip edilmesinde, verilen hizmetin analizinde ve salık hizmetlerinin planlanmasında kullanılır. Toplama Metodları Gebelik Sonucu MSVS, doumu gerçekletiren kurum veya aile hekimi tarafından bildirilir. Eer, doum bu iki yer dında gerçeklemise, doum sonucuna dair bilgilere ulamak ve Doum Sonucu MSVS'yi bildirmek, kadının kayıtlı olduu aile hekiminin sorumluluundadır. Toplama Zamanı ve Periyodu Gebeliin sonucuna ait bilgiler tespit edildiinde gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ana Çocuk Salıı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı Kaçıncı Gebelik Son Adet Tarihi Gebelik Sonlanma Tarihi Gebelik Sonucu Doum Yöntemi Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 33/49

34 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Doumun Gerçekletii Yer Douma Yardım Eden Canlı Doan Bebek Sayısı Ölü Doan Bebek Sayısı Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 34/49

35 Lohusa zlem MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı 22. haftadan sonra sonlanmı gerçek (sahte olmayan) gebeliklerde gebelik sonlanma tarihinden itibaren 42 gün içerisinde yapılan ilemleri kapsar. Gebelik sonrası salık hizmetlerinin sunumun analizi ve planlanmasında kullanılır. Toplama Metodları zlemi yapan salık kurumu veya aile hekimi tarafından bildirilir. Bu bildirimin yapılması için, kadının bu gebeliine ait Gebelik Sonucu MSVS bildiriminin yapılmı olması artı aranmaz. Toplama Zamanı ve Periyodu Lohusa izlemi yapıldıında bildirilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ana Çocuk Salıı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı Gebelik Sonlanma Tarihi Hemoglobin Gebelik/Lohusalık Seyrinde Tehlike areti Komplikasyon Tanısı Kadın Salıı lemleri + Seçimli Seçimli Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 35/49

36 Doum Bildirim MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, anne karnında en az 22 hafta kalarak temel geliimini tamamlamı olarak doan veya doum aırlıı 500 gramdan daha fazla olan tüm bebekleri kapsar. Bebein doumunda tespit edilen bu veriler, bebein geliiminde ve hayat boyu salıında oldukça önemli bir yer igal etmektedir. Dolayısıyla toplanan bu veriler, yenidoan ve bebeklerin salıının takip edilmesi, verilen salık hizmetinin analizi ve planlanmasında kullanılır. Toplama Metodları Bu veri seti, yenidoan bebeklerin doumu gerçekletiren salık kurumu veya aile hekimi tarafından bildirilir. Bu verilerin mükerrer ekilde bildiriminin engellenmesi için, veri setinin bildirilmesinden, sadece doumu gerçekletiren aile hekimi ya da salık kurumu sorumludur. Doumun salık kurumunda veya bir salık personeli yardımıyla gerçeklememesi ve bebein geç tespit edilmesi gibi durumlarda, bu veri setindeki verilerin elde edilmesi güç olacaından bildirilmesi gerekli deildir. Toplama Zamanı ve Periyodu Doumdan hemen sonra bildirilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ana Çocuk Salıı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Aırlık Ba Çevresi APGAR APGAR 5 Seçimli Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 36/49

37 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Bebek Salıı lemleri Komplikasyon Tanısı + Seçimli Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 37/49

38 Ölüm Bildirim MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Meydana gelen tüm ölüm olaylarını kapsar. Ölüm bildirimi, bata Babakanlık Türkiye statistik Kurumu (TUK), Salık Bakanlıı, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı ve ç leri Bakanlıı olmak üzere, pek çok kurumu ilgilendiren bir bildirimdir. Ancak, Türkiye'deki ölüm istatistiklerini Dünya Salık Örgütü (DSÖ)'ne bildirmekle yükümlü kurum TÜK'tir. TÜK, tüm ölüm bildirimlerini, dorudan salık kurumlarından toplamaktadır. Bu nedenle Salık Bakanlıı, TÜK tarafından DSÖ'ye bildirimi yapılması gereken verileri ve Bakanlıın kendi pragramları çerçevesinde ihtiyaç duyduu dier bazı verileri, bu veri seti ile dorudan salık kurumları ve Aile Hekimlerinden toplayacaktır. Toplama Metodları Ölüm bildirimi, meydana gelen tüm ölümler için söz konusu olduundan, vatanda olup olmadıına bakmaksızın tüm ölüm vakaları bildirilir. Bu nednele, ölüm bildirimi yapılan kii ile ilgili kimlik bilgileri, bu veri seti ile birlikte mutlaka bildirilmelidir. Örnein, vatansız olan bir kiinin ölüm bildirimi yapılıyorsa Ölüm Bildirim MSVS, Vatansız Kayıt MSVS ile birlikte bildirilir. Ölüm, bir salık kurumunda gerçeklemise, bildirimi salık kurumu yapar. Dier durumlarda, defin ruhsatını düzenleyen hekim ya da kurum bildirimi yapmakla yükümlüdür. Toplama Zamanı ve Periyodu Salık kurumları (veya defin ruhsatını düzenleyen hekim ya da kurum), bu veri setini kiinin ölümü gerçekletiinde bildirir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Türkiye statistik Kurumu Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 38/49

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI T.C. Salık Bakanlıı Haseki Eitim ve Aratırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinii ef Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K1. VEREM SAVAŞI ÖRGÜTLENMESİ * TB kontrolünde merkez birimi Verem Savaşı Daire Başkanlığı oluşturmaktadır. Verem Savaşı Daire Başkanlığı,

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ Ankara 2013 1 Doç. Dr. Turan BUZGAN Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR

2 3 KÜÇÜK STAJLAR KÜÇÜK STAJLAR 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı