4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?./;(.(2(; &3 '"'0 7)#40',.';' 9 '"'0 7)#40-.';" name="description"> 4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?./;(.(2(; &3 '"'0 7)#40',.';' 9 '"'0 7)#40-.';"> 4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &? - PDF">

!"#$%$ &!'()*%$ +,-./0(.1(.'2( 3 *$-5'6(*.$*$ & '0(0)4# :!$-.'; 3 <'"'-.'; & <'"'=,(0),),%.-.';( & <'"'.(0)4#4 && )>4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!"#$%$ &!'()*%$ +,-./0(.1(.'2( 3 *$-5'6(*.$*$ & '0(0)4#4 + +89:!$-.'; 3 <'"'-.'; & <'"'=,(0),),%.-.';( & <'"'.(0)4#4 && )>4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?"
4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1

2 !"#$%$ &!'()*%$ +,$-%$,-./0(.(.'2( 3,"4. 4%'' *$-5'6(*.$*$ & '0(0)4#4 +,7$0$ +89!$-.'; 3 <'"'-.'; & <'"'=,(0),),%.-.';( & <'"'.(0)4#4 && )>4,-.'; &+ 6)*4;(.(2(; &?./;(.(2(; &3 '"'0 7)#40',.';' 9 '"'0 7)#40-.'; 9 '"'0 7)#40=,(0),),%.-.'; 9& $ 9+ 0(.(2(;( 9 4.$#$,.$0',( 0(.(2(;( + (.(2(;()24.4A'0,(%)0'.'2( +& '2'; ++ $; + ',B( + -.';?

3 ,'2?& 6(%"'?9 6(%.(-,,$(.(2(;?? 6(%.(-,,$-.';? (>2<(2((;(5'2(-?3 (>2<(2((;(5'2(--.'; '*$;.$.$*$(.(2(; '*$;.$.$*$-.'; C0/#2'0.('0.'%', C0/#2'0.((.(2(; 3 C0/#2'0.(-.'; -/2./B)24(.(2(; 3 3 3& 2',39 2',(B(3? *$2.$03 (.',('(>2<(2((;(3 (.',('=,(0(%2(0 0 0(A (;(64..$;$.0).4..$;$.'2(A';)(%.(-'5(,(& ;'.(%<'D;((9 $+ ';('5(,(!C';( ',)4 3 '(;.(0) './;/6424;4

4 '//'',(.(*(% )A'.6424;4 ( ',()4D2(>(& =!C';(4..;;''(9 =<+ =<+ '5(,(.;6424;4 '5(,('%4; $ %$5''<'D(2'((6424;4.;!%;)4#4& 7'52',(9 0(2 0(.'B(';(%).)E(0*.$+ 0$; 0,$? '"'*( 7)#4*4'%(<'.((;((0(.'%'"(.'#'0(,0.'2 '"'*( 7)#4*4=,(0).)E(0<'.((;('0((,0.'2'!C'.(0*((;.'2 '"'0*.$*$.';.'2( '0.'(*( '.7'52',(+ (.(2(;()24.4A'0,(%)0'.'2(',($? (.(2(;()24.4A'0,(%)0'.'2(',($2('2.'2( (2.(0'$0<C2/.'0,.$0.23 )%& 4.$#$,.$06424;4& 4.;!).4&& 4.4&9.$6)*'"'0%$,$&+ 69/#2'%$;$& (,'.=2'2(.(.'2(&3 (,'.=2'2(%24*4& (,(%'9

5 (,(%'F',;(G9 7.$;%#*$..2$9& 7$0$99 7$0$H'0.(9+ 7$0$;$9? 7)*4.=2(;'26424;49 6'*'2.'(2;'9 6<%4.;!'2(+ 6<%4.;,$$!B((+ 6(,).(0,$#$+ 6(%.(-'5(,(!C';(+& 6(%.(-'5(,('.;2(>(+9 6(%.(-'<(2;'$0.$*$++ 6)*24.;%$!B424;+? 6)*4;%$,$+ 6)*4;$2,$+3 6)*4;2(>(? 6)*4;2(>(F',;(G? 6)*4;!C';(? 6)*4;!2$;'?& 6)*4;4<'2D'0.'(*(!'2?9 6/-'.( '4..$;/2',(?+ 8=),2',(?? "'5'%(=,(0).)E(0<'.((;(6','0.'%(#(0(5('.'2(? -'2,(-? 0<$%.$*$% 0$ E'0,(%)!).4%. '4..$;$& E'0C2=%.$;6424;49 5.';'!$+ I'4,.B',(?

6 <;'),(6424;4 <'"''(,0I0C2.'2('!B$. />.'3 <'"'.(0).;2(>(3 <'"'.(0)4#43& <'"'.(0 )>4,.$0'%2(''>.(0'2'(3+ <'"'.(0'(,0I0C2.'2(3 <'D;(''C"'(3 <'D;(''5(6424;4 <'.(*(F=).(G0.((0 <'.((;".),4(.(.'2()24.;,$ <'-(#((-;'.;6424;49 <C'2'(2(;+ ;(.'.(06424;4?, )4,(;.(0)3,.$*$ (C2C.',(,.$0 EC2C.',(,'%'!$6424;4&,$'5(%'%4;49,$',B((.(*(!'2+ '0(;(;.(0)? ';).)"(3 'B( 2.$*$ 'B( 2.$*$ 6)*24.;',()4D2(>( 0/2/ (0%',(& (,).)E(0(B9 22=2)'(+.D?

7 .D'(.D6(2'#(3.'((;(B(.0 '4..$;!$.0$2(>(,'0(,(%4.;,$9 (>2<(2((;(<'D;((+ (>2<(2((;(%2(-''F.'2G(? (>2<(2((;(!C';(3 (>2 2(- 0)4#4 (>2 2(- 0/2/&,'%'2'06//0%$,$& 6424;4&.';;$&& -)(%-(FG6(2'#(&+ "4.&? "4.H'0.(& "4.;$& D$#$<'"'.(09 $*.$*$.';.'2(9 <24"49& 5'%2/.'2( '2'424;9+ $.$$*$/25'%,!C';(9? $.$$''(9 '(.(*('6//0%$,$93.((0'.(2(.'2(.$*$2(>9.((0'.(2(.'2(.$*$!'2+.((04.4+.((0$2('2.'2(F',( 0G++ );B.(0,%)$,$+?

8 )E'(.);.(.(6)*4; 2.$*$+ )24;'5(,(.((%$,$+3 C0/#2'%*$+ C0/#2'0(.)2,$);B.(0,%)? 4..$.=)24;!C';(? 4..$.,, '?9 4..$.'5(!C';(?+ 424;?? /./2)4#4?3 ")2452$2('2.'2(F',( 0G? 0G '2.(' (,'%'<(2(2(>(& '4..$;$0.$*$9 '4..$;!).4+ '4..$;$? >04;(%' ;4 ''(.(3 ',.'03 4%''.$D;$3 4%''((;$3 4%''!B$.F=).(G0.((03& 4%''%'<C'2'39 />.'3+ /.'#(.(06424;43? /2#2(>(3 "$-33

9 =2)'-.'2+ *2'(;6424;4?./6)*'"'0%$,$3./;''(./;''(/2/&./;2(>(&./;!'2(&& -/2<24"4&9 -/2./B)2422.2$&+ -/2././06424;4& =2-((/2/ & =2(;'2$& =,(0(%2(0$<'D;((& =,(0(%2(0'5(<'D;((&& B)22(>(&9 B)2/2/&+ B)24<'D'2.(.(0/2',(&? (,0I0C2.'2('!B$. />.'& '#''//.$*$/2'&3 ''2-'52'& '50(.'F=).(G0.((0& '50$,$& (24..$;$&9 (,).(0,$#$&? )'2(>(& ),%.</5'.(0424;4&3 )%& H(0%'(&& $!C';(&&

10 2;/2/&&9 2;!B$.((%$,$&&? '5((.'6(()4&& '5(%0/,/&9 '5()4#4&9 '5(H'0.(&9& '5(!C';(&99 '5(('%2(&9+ '5(%'%4;,4-.40''.'2(&9? '.'A))&93 '0(0,''424;&9 '0(0)4&+ '0(02'*((.$$*$;&+ '0(0)4#4&+& '0(0)4D6)0/;$&+9 '0(0)4D2(>(&++ '0(0!B424;&+? $""(',.';''5(,('%4;&+ (2)( 4%'',(&+3 2,A/-%)2(>(&+ /;C2/!'2(&? %4.'5(/2/&? %240&? 0&?& '2';',B((.'((%$,$&? '2(.'=2)A(.0,('5(,(&?3 (2.!/0&?

11 !$*$C.'&9!;(D(;(&+!'2(')%;'5(,(.$%)2&? & <6 H &3

12

13 Vatanda/Yabancı Kayıt MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olan veya ülkeye yasal yollardan giri yapmı ve bir kimlik numarası almı olan kiileri kapsar. Bu veri seti, Elektronik Salık Kaydı veri tabanına toplanacak verilerin kiisel salık kaydı halinde saklanmasını salamak amacıyla kullanılmaktadır. Kiisel salık kaydı, (kiisel bilgilerden arındırılmak suretiyle) epidemiyolojik çalımalarda, insidans ve prevelans analizlerinde kullanılacaktır. Ayrıca, kiisel salık kaydındaki bazı bilgiler, kiiye verilen salık hizmetinin kalitesinin artırılması amacıyla, ihtiyaç duyulduunda salık kurumları ile paylaılabilecektir. Toplama Metodları Bu veri setindeki veriler (Doum Tarihi ve Cinsiyet hariç), kiinin geçerli bir kimlik belgesi esas alınarak kayıt altına alınır. Doum Tarihi ve Cinsiyet bilgileri ise, ayet kimlik belgesindekilerden farklı ise, hekim tarafından hastanın beyanına göre veya mevcut kayıtlar esas alınarak ayrıca kayıt altına alınır. Toplama Zamanı ve Periyodu Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı veya kimlik numarası almı tüm yabancılar için, Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirmi yapılan her veri seti ile birlikte ayrıca gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Nüfus ve Vatandalık leri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Uyruk Hasta Kimlik No Ad Soyad Cinsiyet (Resmi) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 3/49

14 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Cinsiyet Doum Tarihi (Resmi) Doum Tarihi T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 4/49

15 Yenidoan Kayıt MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olan veya ülkeye yasal yollardan giri yapmı ve bir kimlik numarası almı olan kiilerin yaptıkları doumlarda dünyaya gelen canlı bebekleri kapsar. Yenidoan bebeklerin kayıt altına alınması, bebek salıının korunması ve bebek ölümlerinin de takip edilebilmesi amacıyla kullanılır. Aynı zamanda, bu ekilde kaydı yapılan bebekler, (varsa) annelerinin kayıtlı olduu aile hekimine dorudan kaydedilirler. Toplama Metodları Yenidoan MSVS, her zaman dünyaya gelen bebein annesinin Kasta Kayıt MSVS'si ile birlikte gönderilir. Yenidoan Kayıt MSVS, doumu gerçekletiren kurum ya da hekim tarafından bildirilir. Ancak, doum bir salık kurumunda gerçeklememise veya bir ekilde bu bildirim ilgili kurum tarafından yapılamamı ve bebek geç tespit edilmise, Yenidoan Bildirimini annenin kayıtlı olduu aile hekimi hekimi yapar. Bu veri seti ile doar domaz kayıt altına alınan bebekler, kimlik numaraları alınıncaya kadar, bu kayıt üzerinden salık hizmeti alır ve geliimleri bu kayıt ile takip edilir. Bebek için kimlik numarası alndıında ise, ilgili bebek için Vatanda/Yabancı Kayıt MSVS ile yeni bir kayıt ilemi yapılır. Toplama Zamanı ve Periyodu Doum gerçekletiinde zaman kaybetmeden bildirimi yapılır. Ayrıca, doum sonrasında bebee kimlik belgesi alınıncaya kadar verilen tüm salık hizmetlerinin bildiriminde bu veri seti, ilgili veri seti ile birlikte bildirilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 5/49

16 Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Doum Tarihi Anne Kimlik No Doum Sırası Cinsiyet T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 6/49

17 Vatansız Kayıt MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olmayan veya ülkeye yasal olmayan yollardan giri yapmı ve bir kimlik numarası almamı olan kiileri kapsar. Bu veri seti, Elektronik Salık Kaydı veri tabanına toplanacak verilerin kiisel salık kaydı halinde saklanmasını salamak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, vatansız olan kiilerin bir kimlik numarası mevcut olmadıından, yapılan bildirimlerin aynı kiiye ait olup olmadıı her zaman doru bir ekilde tespit edilemeyecektir. Ancak, bulaıcı hastalıklar gibi özel durumlarda, ilgili salık bilgilerinin toplanmasında kiinin vatanda olup olmamasının bir önemi olmamaktadır. Ancak, gerektiinde kiiye ulamak ve tedavisini takip edebilmek amacıyla kiiye ait bazı bilgilerin kayıt altına alınması gerektii için bu veri setinin kullanılması uygun görülmütür. Toplama Metodları Toplama Zamanı ve Periyodu Kiinin beyanı ve varsa elindeki resmi belgelere göre ilgili veriler altına alınır. Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olmayan veya kimlik numarası almamı tüm yabancılar için, Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirmi yapılan her veri seti ile birlikte ayrıca gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Cinsiyet Doum Tarihi Uyruk Soyad Ad T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 7/49

18 Hasta Özlük Bilgileri MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaı olan veya ülkeye yasal yollardan giri yapmı ve bir kimlik numarası almı olan kiileri kapsar. Kiisel salık kayıtlarının oluturulmasında, kiiye ait yaam tarzı, örenim durumu, sosyokültürel durum ve benzer karakteristikler oldukça önemli bilgiler vermektedir. Dolayısıyla bu veri seti ile toplanan bilgiler, demografik analizlerde, epidemiyolojik çalımalarda ve salık hizmetlerinin planlanmasında kullanılır. Toplama Metodları Bu veri setinin bildirimini, sadece kiinin kayıtlı olduu aile hekimi yapar. Aile hekimi saha çalımaları ve rutin salık hizmetleri sırasında kendisine kayıtlı olan kiilerden bu bilgileri toplar ve günceller. Toplama Zamanı ve Periyodu Aile hekimi, Ev Halkı Tespit çalımalarını rutin olarak 6 ayda bir defa yapmaktadır. Dolayısıyla ETF çalımaları sırasında bu veriler de toplanarak yılda iki defa güncellenmelidir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı Medeni Hali Durumu Meslek Koullu Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 8/49

19 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Sosyal Güvenlik Kurumu Örenim Durumu Adres Tipi Adres letiim Tipi Telefon No E-Posta Adresi Kan Grubu Gezici Hizmet Alma Durumu Özürlülük Durumu Sigara Kullanımı Alkol Kullanımı Madde Kullanımı Ameliyat Geçmii Yaralanma Geçmii Koullu Seçimli Seçimli Seçimli Koullu Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 9/49

20 Hasta Kabul MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Kabul, salık kurumu salık kurumu veya aile hekimi tarafından hastanın tedavi ve bakım sorumluluunun üstlenilmesi olayını ifade eder. Kabulden sonra hastane tarafından, hastanın ihtiyaç duyduu salık hizmetinin verilmesine balanır. Bu veri seti, hastanın salık kurumuna veya aile hekimine kabul ilemlerine ait verileri içerir. Hastanın salık hizmeti almaya balaması sırasında alınan bilgiler, verilen salık hizmetinin, kurumlar arası ve kurum için sevklerin analizinde ve hizmet planlamasında kullanılan önemli bilgiler içermektedir. Toplama Metodları Hasta Kabul MSVS; hastanın kabulünden sonra aldıı salık hizmetleri (muayene, yatı, aız di salıı hizmetleri... vb) ve hasta çıkı ilemleri ile ilikilendirilir ve ilgili olan veri setleri ile birlikte bildirilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Hasta Kabul MSVS, hastanın çıkı ileminde sonra, ilgili dier veri setleri ile beraber gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Kabul Zamanı Kabul ekli Geldii (Poli)klinik Sevk Tanısı + Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 20/49

21 Muayene MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Tüm salık kurumlarında (tüm basamaklar) ve aile hekimliinde yapılan muayeneleri kapsar. Bu veri seti, en temel salık hizmetleri arasında yer alan muayene ilemine ait verilerin toplanması amacıyla kullanılır. Toplanan verilerin, tanı, ilaç, yer, sebep-sonuç ilikisi, tetkik ve demografik göstergeler açısından analiz edilmesi ve salık hizmetlerinin planlanmasında kullanılması oldukça önemli ve gereklidir. Toplama Metodları Muayene ile ilgili bilgiler, muayene öncesinde ve sonrasında kayıt altına alınan Kabul MSVS ve Çıkı MSVS ile birlikte gönderilir. Bunların dıında, yapılan muayenenin durumuna göre ilgili baka veri setleri de (örnein, Tetkik, Bulaıcı Hastalık Olası ve Kesin Vaka Bildirimleri, Diyabet, Kanser...vb) Muayene MSVS ile birlikte gönderiliebilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Muayene tamamlanıp çıkı bilgileri olutuunda, Kabul, Muayene, Çkı ve varsa dier veri setleri birlikte gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Tetkik Örneinin Alındıı Zaman Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum Muayene Yapılan (Poli)klinik Muayene Balangıç Zamanı + Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 2/49

22 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Muayene Biti Zamanı ikayeti Hikayesi Ana Tanı Bulgu Ek Tanı laç laç Adedi Tetkik Tetkik stenen Kurum Müdahale Rapor Türü Rapor Tarihi Seçimli Seçimli Koullu Seçimli Seçimli Seçimli Koullu Koullu Seçimli Seçimli Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 22/49

23 Aız ve Di Salıı MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Aız ve di salıı ile ilgili tüm koruyucu hekimlik, tehis ve tedavi ilemlerini kapsar. Bu veri seti, aız ve di salıı konusunda verilen salık hizmetlerinin analizinde ve planlama çalımalarında kullanılmak üzere toplanır. Toplama Metodları Aız ve di salıı ile ilgili bilgiler, aız di muayenesi öncesinde ve sonrasında kayıt altına alınan Kabul MSVS ve Çıkı MSVS ile birlikte gönderilir. Tedavi amacıyla ilgili salık kurumuna bavuran hastanın tedavi süreci birden fazla seanstan oluuyorsa bile, her bir seans için bu veri seti kaydedilir ve vaka (bir önceki seasnsa ait muayene) ile ilikilendirilerek gönderilir. Böylelikle ilk seanstaki muayenenin Muayene Balangıç Zamanı bilgisi ile son muayenedeki Muayene Biti Zamanı arasındaki süre ile toplam tedavi süresi hesaplanabilmektedir. ayet tedavi tek bir seanstan oluuyorsa, bu veri seti kaydedilir ve herhangi bir vaka ile ilikilendirilmeksizin ilemin hemen ardından bildirimi yapılır. Toplama Zamanı ve Periyodu Tedavi seans(lar)ı tamamlandıktan sonra gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 23/49

24 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Muayene Yapılan (Poli)klinik Muayene Balangıç Zamanı Muayene Biti Zamanı Tedavi Edilen Diin Tetkik Müdahale laç laç Adedi + + Seçimli Seçimli Seçimli Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 24/49

25 Tetkik Sonucu MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, tüm tıbbi tetkik ve (raporu yazılan) görüntüleme ilemlerini kapsar. Bu veri seti, kiisel salık kaydı içerisinde önemli bir yer tutan tetkik ilemlerine ait sonuç ve raporları toplamaktadır. Dolayısıyla, toplanan tetkik sonuçlarının gerektiinde ihtiyaç duyan salık kurumları ile paylaılması, hastaya verilen salık hizmetlerinin kalitesinin ve hızının artmasında önemli katkılar salayacaktır. Dier taraftan, tetkik ilemleri verilen salık hizmetlerinin analizinde ve planlanmasında önemli bilgiler sunmaktadır. Toplama Metodları Laboratuvar tarafından hazırlanan her bir tetkik sonuç raporu için hazırlanır. Tetkik sonuç raporunda birden fazla tetkik yer alabilir. Bu veri seti ile tıbbi görüntüleme ilemleri sonucunda üretilen görüntüler deil, sadece görüntülere ait raporlar (varsa) bildirilir. Tetkikin talep edildii kurum ile tetkiki yapan kurum aynı ise, tetkik sonucu muayene bildirimi ile birlikte yapılır. Eer tetkik, baka bir kurum/laboratuvarda yapılıyorsa, tetkik sonucu herhangi bir muayene ile ilikilendirilmeden bildirilebilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Tetkik sonucu olutuunda, varsa ilgili dier veri seti (Muayene, Aız Di Salıı...vb) ile birlikte gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 25/49

26 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Tetkik Tetkik Sonuç Tarihi Tetkik Yapan Kurum Tetkik Sonuç Dokümanı + Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 26/49

27 Hasta Çıkı MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Çıkı, salık kurumu veya aile hekimi tarafından hastaya verilen salık hizmetinin sona ermesi ilemidir. Bu veri seti, hastanın çıkı ilemlerine ait verileri içerir. Hastanın salık hizmeti almasının sona ermesi ve salık kuurmundan ayrılıına dair bilgiler, verilen salık hizmetinin, kurumlar arası ve kurum için sevklerin analizinde ve hizmet planlamasında kullanılan önemli bilgiler içermektedir. Toplama Metodları Bu veri seti, hastanın kabul ilemleri ve kabul sonrası aldıı salık hizmetleri (muayene, yatı...vb) ile ilikilendirilir ve bu ilemlerle ilgili olan dier veri setleri ile birlikte bildirilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Hasta Çıkı MSVS, hastanın çıkı ileminde sonra, ilgili dier veri setleri ile beraber gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Çıkı ekli Çıkı Zamanı Sevk Edilen (Poli)klinik Sevk Tanısı Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 27/49

28 5-49 Ya Kadın zlem MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, 5-49 ya aralıındaki kadınlarıa yapılan izlemleri kapsar. Ülkemizde kadın salıı en önemli salık konulardan bir tanesidir Ya Kadın zlem MSVS ile toplanan bilgiler, verilen salık hizmetinin analiz edilmesi ve hizmetin planlanmasında kullanılmaktadır. Toplama Metodları 5-49 ya kadın izlem verileri, ev ziyaretleri ve salık kurumunda yapılan izlemlerle kayıt altına alınır. Toplama Zamanı ve Periyodu 5-49 ya kadın izlemi, her kadın için en az 6 ayda bir olmak üzere yılda en az 2 defa yapılır. zlem yapıldıktan sonra veri setinin bildirimi yapılır. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ana Çocuk Salıı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı Evlenme Yaı Doum Sayısı Canlı Doan Bebek Sayısı Ölü Doan Bebek Sayısı Kendiliinden Düük Sayısı steyerek Düük Sayısı Konjenital Anomalili Doum Varlıı Seçimli Seçimli Seçimli Seçimli Seçimli Seçimli Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 28/49

29 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Kadın Salıı lemleri Kullanılan AP Korunma Yöntemi AP Yöntemi Kullanmama Nedeni Hemoglobin Seçimli Koullu Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 29/49

30 Gebe zlem MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Gebelere yapılan izlem ilemlerini kapsar. Gebe izlem, gebelik süresince gebelerin aldıkları salık hizmetinin analizi, gebe salıının korunmasına yönelik önlemlerin alınması ve hizmetleirn planlanmasında kullanılacak önemli bilgiler içermektedir. Toplama Metodları Bir kadına yapılan ilk gebe izlem, aynı zamanda gebeliin tespiti ve bildirimi anlamına gelir. Gebeliin balangıcı, izlem bildirimi içerisinde yer alan Son Adet Tarihi olarak kabul edilir. Bu nedenle Son Adet Tarihi bilgisinin tespti önemlidir. Tüm izlemlerde Son Adet Tarihi bilgisi yer aldıından, izlemlerin aynı gebelie ait olup olmadıı denetlenmektedir. ayet bir izlem bildirimi içerisindeki Son Adet Tarihi deerleri, bir önceki izlem bildirimindekinden 50 ya da daha fazla gün sonra ise, bu izlemle yeni bir gebeliin bildiriminin yapıldıı kabul edilir. Bununla birlikte, Gebe zlem yapan hekim, kadına ait son gebelikteki Son Adet Tarihi bilgisini sorgulayabilir ve bu deeri dikkate alarak izlem yapabilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Bu veri seti, izlem yapıldıktan sonra bildirilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ana Çocuk Salıı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 30/49

31 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Son Adet Tarihi Aırlık Nabız Sistolik Kan Basıncı Diastolik Kan Basıncı drarda Protein Hemoglobin Fetus Kalp Sesi Gebelikte Risk Faktörleri Gebelik/Lohusalık Seyrinde Tehlike areti Kadın Salıı lemleri + + Koullu Seçimli Seçimli Seçimli Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 3/49

32 Gebe Psikososyal zlemi MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Gebelere yapılan psikososyal izlem ilemlerini kapsar. Gebelik sürecinde gebenin psikososyal durumunun incelenmesi, salıklı bir gebelik ve doum için önemli etkenlerdendir. Bu veri seti ile gebelerin psikossyal durumu konusunda gerekli takiplerin yapılması salanmaktadır. Toplama Metodları Bu veri seti aile hekimi tarafından takibi yapılan gebelerin salık kuruluunda veya saha gezisiyle evde ziyaretleri sırasında elde edilen bilgilerin ve yapılanların kayda geçilmesi suretiyle toplanır. Saha gezilerinde verilerin unutulmaması ve hızlı toplanabilmesi için ÇPGD programı formlarının kullanılması önerilir. Toplama Zamanı ve Periyodu Bu veri seti, izlem yapıldıktan sonra bildirilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü, Ruh Salıı Daire Bakanlıı Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı Bebein/Çocuun Beyin Geliimini Etkileyebilecek Riskler Bebein/Çocuun Psikolojik Geliimindeki Risklere Yönelik Eitimler Gebede Risk Faktörlerine Yapılan Müdahale Gebede Sık zleme Alınan Risk Altındaki Olgunun Takibi Koullu Koullu Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 32/49

33 Gebelik Sonucu MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Gebeliin 22. haftasından sonra sonlanmı gerçek (sahte olmayan) gebelikleri kapsar. Sonucu bildirilecek olan gebeliin daha önce izlemi/bildirimi yapılmı olması artı aranmaz. Bu veri seti, hem gebe hem de bebek salıı açısından önemli veriler sunmaktadır. Toplanan veriler, gebe ve bebek salıının takip edilmesinde, verilen hizmetin analizinde ve salık hizmetlerinin planlanmasında kullanılır. Toplama Metodları Gebelik Sonucu MSVS, doumu gerçekletiren kurum veya aile hekimi tarafından bildirilir. Eer, doum bu iki yer dında gerçeklemise, doum sonucuna dair bilgilere ulamak ve Doum Sonucu MSVS'yi bildirmek, kadının kayıtlı olduu aile hekiminin sorumluluundadır. Toplama Zamanı ve Periyodu Gebeliin sonucuna ait bilgiler tespit edildiinde gönderilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ana Çocuk Salıı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı Kaçıncı Gebelik Son Adet Tarihi Gebelik Sonlanma Tarihi Gebelik Sonucu Doum Yöntemi Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 33/49

34 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Doumun Gerçekletii Yer Douma Yardım Eden Canlı Doan Bebek Sayısı Ölü Doan Bebek Sayısı Koullu T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 34/49

35 Lohusa zlem MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı 22. haftadan sonra sonlanmı gerçek (sahte olmayan) gebeliklerde gebelik sonlanma tarihinden itibaren 42 gün içerisinde yapılan ilemleri kapsar. Gebelik sonrası salık hizmetlerinin sunumun analizi ve planlanmasında kullanılır. Toplama Metodları zlemi yapan salık kurumu veya aile hekimi tarafından bildirilir. Bu bildirimin yapılması için, kadının bu gebeliine ait Gebelik Sonucu MSVS bildiriminin yapılmı olması artı aranmaz. Toplama Zamanı ve Periyodu Lohusa izlemi yapıldıında bildirilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ana Çocuk Salıı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Hasta Kimlik No Hekim Kimlik No Kurum lem Zamanı Gebelik Sonlanma Tarihi Hemoglobin Gebelik/Lohusalık Seyrinde Tehlike areti Komplikasyon Tanısı Kadın Salıı lemleri + Seçimli Seçimli Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 35/49

36 Doum Bildirim MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Bu veri seti, anne karnında en az 22 hafta kalarak temel geliimini tamamlamı olarak doan veya doum aırlıı 500 gramdan daha fazla olan tüm bebekleri kapsar. Bebein doumunda tespit edilen bu veriler, bebein geliiminde ve hayat boyu salıında oldukça önemli bir yer igal etmektedir. Dolayısıyla toplanan bu veriler, yenidoan ve bebeklerin salıının takip edilmesi, verilen salık hizmetinin analizi ve planlanmasında kullanılır. Toplama Metodları Bu veri seti, yenidoan bebeklerin doumu gerçekletiren salık kurumu veya aile hekimi tarafından bildirilir. Bu verilerin mükerrer ekilde bildiriminin engellenmesi için, veri setinin bildirilmesinden, sadece doumu gerçekletiren aile hekimi ya da salık kurumu sorumludur. Doumun salık kurumunda veya bir salık personeli yardımıyla gerçeklememesi ve bebein geç tespit edilmesi gibi durumlarda, bu veri setindeki verilerin elde edilmesi güç olacaından bildirilmesi gerekli deildir. Toplama Zamanı ve Periyodu Doumdan hemen sonra bildirilir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Ana Çocuk Salıı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüü Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Aırlık Ba Çevresi APGAR APGAR 5 Seçimli Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 36/49

37 Veri Seti Elemanları Adı Tekrar luk Bebek Salıı lemleri Komplikasyon Tanısı + Seçimli Seçimli T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 37/49

38 Ölüm Bildirim MSVS Sürüm No Oluturulma Tarihi dari Durumu Sürüm Tarihi Kapsamı Meydana gelen tüm ölüm olaylarını kapsar. Ölüm bildirimi, bata Babakanlık Türkiye statistik Kurumu (TUK), Salık Bakanlıı, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıı ve ç leri Bakanlıı olmak üzere, pek çok kurumu ilgilendiren bir bildirimdir. Ancak, Türkiye'deki ölüm istatistiklerini Dünya Salık Örgütü (DSÖ)'ne bildirmekle yükümlü kurum TÜK'tir. TÜK, tüm ölüm bildirimlerini, dorudan salık kurumlarından toplamaktadır. Bu nedenle Salık Bakanlıı, TÜK tarafından DSÖ'ye bildirimi yapılması gereken verileri ve Bakanlıın kendi pragramları çerçevesinde ihtiyaç duyduu dier bazı verileri, bu veri seti ile dorudan salık kurumları ve Aile Hekimlerinden toplayacaktır. Toplama Metodları Ölüm bildirimi, meydana gelen tüm ölümler için söz konusu olduundan, vatanda olup olmadıına bakmaksızın tüm ölüm vakaları bildirilir. Bu nednele, ölüm bildirimi yapılan kii ile ilgili kimlik bilgileri, bu veri seti ile birlikte mutlaka bildirilmelidir. Örnein, vatansız olan bir kiinin ölüm bildirimi yapılıyorsa Ölüm Bildirim MSVS, Vatansız Kayıt MSVS ile birlikte bildirilir. Ölüm, bir salık kurumunda gerçeklemise, bildirimi salık kurumu yapar. Dier durumlarda, defin ruhsatını düzenleyen hekim ya da kurum bildirimi yapmakla yükümlüdür. Toplama Zamanı ve Periyodu Salık kurumları (veya defin ruhsatını düzenleyen hekim ya da kurum), bu veri setini kiinin ölümü gerçekletiinde bildirir. Gösterimsel ve ilikisel özellikler Ulusal Salık Veri Standartları Komisyonu Türkiye statistik Kurumu Ulusal Raporlama Düzenlemesi Internet üzerinden web arayüzleri aracılııyla veya dorudan uzak uygulamalar tarafından gönderilen elektronik mesajlarla HL7 V3 protokolü kullanılarak Ulusal Salık Bilgi Sistemi'ne bildirilir. T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü Sürüm.0 38/49

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene Sağlık-NET Projesi İş Kuralları Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarih : 23.06.2008 Sürüm : 2.0 Doküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik MSVS 1.0 02.01.2008 İlk Yayın Genel

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28 SAYI : B100TSH0110002 KONU : Triinelloz T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü 0.03.2004 037 GENELGE 2004 / 28 Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonozlar olarak bilinen hastalıkların

Detaylı

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4

Detaylı

1.Gebelik Bildirim (223)

1.Gebelik Bildirim (223) 1.Gebelik Bildirim (223) Gebelik Bildirim Paketi Gebelik Paket Genel İş Kuralları 1. Hastaya ait Gebelik Sonucu gönderilmemiş bir gebelik kaydı var ise Bu veri seti gönderilebilir. 2. Hastaya ait gebe

Detaylı

BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ

BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM VERİ SETİ Oluşturma Tarihi : 01.06.2007 Sürüm Tarihi : 31.01.2015 Kaynak Kurum / Birim : Türkiye Halk Sağlığı Kurumu / lar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı Kapsamı : Ülkemiz

Detaylı

SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ

SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ Sağlık Net Hata Kodlarına Göre Yapılacak İşlemler KULLANICI KLAVUZU Doküman No: F-34 Yürürlük Tarihi: 25.05.2013 1 Sisoft Sağlık Bilgi

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Değişiklik No Değişiklik Tarihi SKRS V2.2 18.02.2015 SKRS V2.2 20.06.2015 SKRS

Detaylı

Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU

Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU 1 Sisoft Sağlık Bilgi Versiyon Bilgisi Doküman No Versiyon 2.0.0.558 Tarih 30.01.2014 2 Sisoft Sağlık Bilgi Sağlık-NET Klinik Veri Gönderim İşlemleri

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

18 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C.Kimlik Numarası, Tetkikler vs. 2 GÜN

18 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C.Kimlik Numarası, Tetkikler vs. 2 GÜN AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (10.12.001) 5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numarası AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (10.12.002) 5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numarası AİLE

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Tüm Sayfadaki WSDL adresleri Hasta Kartı web servisi Online Regular Web Servisler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sayı : 31678769/700 Konu : Patoloji Veri Seti DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 11.11.2014 tarihli ve 2014.5679.84410

Detaylı

Sağlık.NET Sağlık.NET bilgi iletişim platformudur

Sağlık.NET Sağlık.NET bilgi iletişim platformudur Sağlık.NET Sağlık.NET sağlık kurumlarında elektronik ortamda üretilen verileri, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI Ev Ziyaretleri: Adana İlinde aile hekimliği uygulamasına fiili olarak 21.05.2008 tarihinde başlanacaktır. Tüm Aile Hekimleri kendilerine

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI HEKİM ADAYININ Adı Soyadı : Numarası : Staj Tarihleri : Danışman Öğretim Üyesi : DANIŞMAN AİLE

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık.NET2. Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık.NET2. Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı Gündem Yabancılar & içeriği Gönderim Paketleri Minimum Sağlık Veri Setleri Hasta Tipleri Sağlık Turizm i ve 2 Sağlık Bakanlığının mevcut iki

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı : 23776858/157.05 Konu : Patoloji Veri Seti DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 14.11.2014 tarihli ve 67523305-700/2014.5181.5446 sayılı yazı Kanser

Detaylı

EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU

EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin Ġl Kodu / ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli / Görevlendirmeli Aile Sağlığı Elemanının Adı : Sözleşmeli

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ Sürüm 2.2 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü E-Sağlık Daire Başkanlığı 2014 T. C. Sağlık Bakanlığı 1 / 280 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, Sürüm 2. 2 Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB GRUBU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu :42.... / ÇKYS Kodu :... Tarih :... /... / 2014 Aile Hekiminin Adı Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB nin güncel telefonu

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU 1-) MedData nın sitesinden MedData SağlıkNet Sistemi exe sini indirin. 2-) Hastane kullanıcısından bölümler kısmına 4050 bölüm numaralı sağlık net bölümü eklenir. 3-) Hastane

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

yonetmelik Administrator tarafından yazıldı. Pazar, 27 Ocak 2013 18:13 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK MADDE 1 1 / 40

yonetmelik Administrator tarafından yazıldı. Pazar, 27 Ocak 2013 18:13 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK MADDE 1 1 / 40 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Sa A İ B İ Ama ç Ama ç MADDE 1 1 / 40 a) Birinci basamak sa b) c) Aile hekimli ç ) Aile sa d) E e) E f) Meslek ilkelerini, i ş g) Hasta sevk evrak

Detaylı

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu/ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli /Görevlendirmeli /Yetkilendirilmiş Aile Sağlığı Elemanının

Detaylı

SAĞLIK NET ĐN ÖNEMĐ VE ĐŞ SÜREÇLERĐNE ETKĐLERĐ... 1 SAĞLIK NET TEMEL BĐLEŞENLERĐ... MĐNĐMUM VERĐ SETLERĐ(MVS)... ULUSAL SAĞLIK VERĐ SÖZLÜĞÜ...

SAĞLIK NET ĐN ÖNEMĐ VE ĐŞ SÜREÇLERĐNE ETKĐLERĐ... 1 SAĞLIK NET TEMEL BĐLEŞENLERĐ... MĐNĐMUM VERĐ SETLERĐ(MVS)... ULUSAL SAĞLIK VERĐ SÖZLÜĞÜ... S a y f a 3 S a y f a i ĐÇĐNDEKĐLER SAĞLIK NET NEDĐR?... SAĞLIK NET ĐN ÖNEMĐ VE ĐŞ SÜREÇLERĐNE ETKĐLERĐ... SAĞLIK NET TEMEL BĐLEŞENLERĐ...... 2 SAĞLIK KODLAMA REFERANS SUNUCUSU (SKRS)... 2 MĐNĐMUM VERĐ

Detaylı

KANSER KAYITÇILIĞI: AMAÇ VE KULLANIM ALANI. Prof Dr Gül Ergör DEÜTF Halk Sağlığı AD

KANSER KAYITÇILIĞI: AMAÇ VE KULLANIM ALANI. Prof Dr Gül Ergör DEÜTF Halk Sağlığı AD KANSER KAYITÇILIĞI: AMAÇ VE KULLANIM ALANI Prof Dr Gül Ergör DEÜTF Halk Sağlığı AD Kanser Kayıtçılığı Amaç, kanserin boyutunu belirlemek ve gelecekteki durumu hakkında öngörüde bulunmak Tanımlanmış bir

Detaylı

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ Amaç Bu dersin sonunda öğrenciler, sağlık hizmeti verecekleri toplumu tanımanın önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu

Detaylı

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU

Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU Ş.KARAAĞAÇ İLÇESİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2011 YILI FALİYET RAPORU İlimizde 17 OCAK 2007 Tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiştir.toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri koordineli bir şekilde

Detaylı

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu/ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli /Görevlendirmeli /Yetkilendirilmiş Aile Sağlığı Elemanının

Detaylı

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 AHB GRUBU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu /ÇKYS Kodu : 42..../... Tarih :... /. /2013 Aile Hekiminin Adı :... Sözleşmeli Görevlendirmeli Aile Sağlığı Elemanının

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik

Detaylı

LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 17.06.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1

LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU 17.06.2011. zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1 LD M WEB SERV S KULLANIM KLAVUZU zmir l Sa k Müdürlü ü 17.06.2011 zmir Sa k Müdürlü ü Bildirim Web Servis Kullan m Bilgileri Sayfa 1 http://bilgiislem.ism.gov.tr/test1/bildirim.asmx adresinden web servisimize

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI ESKEHR TCARET ODASI A(H1N1) GRP SALGINI A (H1N1) virüsü nedir? A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalıa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmü ve daha

Detaylı

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Dr. Başak TEZEL Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı İzlenmesi Gereken Gruplar 15-49 yaş kadınlar Gebeler Lohusalar 0-5 yaş çocuklar Okul çağı

Detaylı

Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği. Aile Sağlığı Merkezi Staj Kılavuzu. Sorumlu Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.

Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği. Aile Sağlığı Merkezi Staj Kılavuzu. Sorumlu Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Aile Sağlığı Merkezi Staj Kılavuzu Sorumlu Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Gülay YILMAZEL Çorum, 2015 İÇİNDEKİLER 1- Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi

Detaylı

Bremen Kanser Kayıt. Merkezi hakkında hasta bilgilendirmesi

Bremen Kanser Kayıt. Merkezi hakkında hasta bilgilendirmesi Bremen Kanser Kayıt Merkezi hakkında hasta bilgilendirmesi Bremen Kanser Sicili Güvenli Danışmanlık (Britta Schubert): Achterstrasse 30 Tel: 0421/ 218 56 999 D-28359 Bremen Doktor İdaresi (Dr. Sabine Luttmann):

Detaylı

HBYS BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM MEKANİZMASI

HBYS BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM MEKANİZMASI HBYS BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIK BİLDİRİM MEKANİZMASI TANIMLAR: Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar (BZBH): SKRS ICD10-MSVS İLİŞKİSİ tablosunda 68 numaralı MSVS de tanımlanmış olan tanı kodları.

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

KUDUZ RİSKLİ TEMAS BİLDİRİM VERİ SETİ

KUDUZ RİSKLİ TEMAS BİLDİRİM VERİ SETİ KUDUZ RİSKLİ TEMAS BİLDİRİM VERİ SETİ Oluşturma Tarihi : 17.09.2014 Sürüm Tarihi : 31.01.2015 Kaynak Kurum / Birim Kapsamı Bağlamı Bildirimi Yapacak Kurumlar Bildirimi Yapılacak Paketler : Türkiye Halk

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması. Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Anti-HIV Pozitif Bulunan Hastada Kesin Tanı Algoritması Doç. Dr. Kenan Midilli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Testler farklı amaçlarla uygulanabilir: - Tanı, tarama, doğrulama,

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

08 Mayıs Haziran 2017

08 Mayıs Haziran 2017 SINIF KURUL HAFTA 08 Mayıs 2017 16 Haziran 2017 TARİH 08.05.2017 09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 09: 15 GEÇEN DERS KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS KURULUNUN TANITIMI Hipertansiyon Ölüm

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 1 İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı Giresun

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İşe Giriş Muayeneleri Aralıklı kontrol muayeneleri (periyodik muayeneler) Sağlık Eğitimi 1 İşe Giriş

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi

Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Elemanlarının Kanser Taramalarındaki Rolü ve Önemi Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı 02.04.2015 Aile Hekimliği Uygulamasının Temel Amaçları Sağlık hizmetlerinin

Detaylı

ERKEN TANI HİZMETLERİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

ERKEN TANI HİZMETLERİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL ERKEN TANI HİZMETLERİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL ERKEN TANI Hastalıkların, klinik bulgu ve belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilmesine erken tanı denir. ERKEN TANI Herhangi hastalığa ait belirtilerin henüz

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri Türkiye de Son Durum, Aktiviteleri Dr. Ahmet ÖZLÜ Daire Başkanı 23 Kasım 2013-İSTANBUL 2 1985: İlk AIDS vakası HIV/AIDS Kontrol Programı Gelişimi 1985: HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalık kapsamında 1986:

Detaylı

Misafir Anne Web Servisi Projesi

Misafir Anne Web Servisi Projesi Misafir Anne Web Servisi Projesi Amaç : Misafir Anne web servisi projesinin temel amacı, bu hizmete ihtiyaç duyan gebelere talep işlemlerinin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı sunucularında çalışan bir

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Performans Gösterge Kartları

Performans Gösterge Kartları Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı SG-ASHGM-01 Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı Sağlık Göstergeleri Müdürlük Değeri (C) C = (A / B) x 100 Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşım süresinin

Detaylı

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 KANSER NEDİR? Kanser; Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

KONAK İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KONAK İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ DALLARIN GÖREV TANIMLARI Ebe Yardımcılığı Dalı; 1) Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder. 2) Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık

Detaylı

Sayı : B.10.0.SGB / /09/2007 Konu: Toplum Sağlığı Performans Puanları Kriterleri Hk. GENELGE 2007/79

Sayı : B.10.0.SGB / /09/2007 Konu: Toplum Sağlığı Performans Puanları Kriterleri Hk. GENELGE 2007/79 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.82.00.02/ 11021 06/09/2007 Konu: Toplum Sağlığı Performans Puanları Kriterleri Hk. GENELGE 2007/79 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Haber Bülteni Yayın Tarihi: 09.09.2015 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/

Detaylı

KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR

KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR KENT HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRESİ EMİNE İZGÖRDÜ İZMİR İnsan sağlığını, çalışanını ve hasta memnuniyetini ilke edinmiş olan KENT HASTANESİ ndeki amacımız;çalışanları mızın

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

Proje S üresi Süresi 2010 2010--2014 2014 P j ro B e aşlang an ıç Tar T ihi ihi: 9 9 Mart t 2010

Proje S üresi Süresi 2010 2010--2014 2014 P j ro B e aşlang an ıç Tar T ihi ihi: 9 9 Mart t 2010 AMAÇ İnsanlarda sağlıklı olma, sağlıklı bir evlilik yürütme ve sağlıklı bireyler yetiştirme konularında bilinç oluşturmak. Sağlıklı nesiller yetiştirecek olan bilinçli aileler için başta anne, babalara

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.10.0.VSD.0.00.00.06-010/ Konu : Doğrudan Gözetimli Tedavi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.10.0.VSD.0.00.00.06-010/ Konu : Doğrudan Gözetimli Tedavi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı Sayı : B.10.0.VSD.0.00.00.06-010/ Konu : Doğrudan Gözetimli Tedavi.VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/51 İlgi: 2006/78 tarih ve 857 sayılı

Detaylı

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte,

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, 40 kadın sağlıksız düşük yapmaktadır.

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI AİL-001: Aile hekimliği A.D.Uzmanlık tezleri AİL-002:Aile hekimliği A.D.Seminer saati AİL-003:

Detaylı

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Gösterge Kartları Son güncelleme tarihi: 08.06.2017 İçindekiler Kentsel 112 Vaka Ulaşım Oranı... 1 Kırsal 112 Vaka Ulaşım Oranı... 2 İl Dışına Yapılan

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı