2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES. Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES. Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr."

Transkript

1 2o1s yrt-r ILKBAHAR l.donemi rurl.zeue ALIMI TiCARi $A ITNAME VE SoZLE$MES 1-KONU: Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr. 2- TARAFLARIN KISA HUVIYCTLERil: igbu gartnamede Mithatpaga ClOOesi No: 19 Yenigehir /AlrlKARA adresinde eden Stntrlt Sorumlu Pancar Ekicilerri Kooperatifleri Birli$i ve ba$lr kooperatifler PANKOBiRLiK" adresinde ikamet eden... "FiRMA" olarak anrlacerktrr. ikamet Ktsaca l<rsaca 3-EVSAF VE M KTAR:, Ekli listede belirtilen miktarda ve bu miktarlara gdre +/- % 25 tolerans Panltobirlik opsiyonunda oilmak Uzere ihale sonucunda Pankobirlik' in talep edece$i miktardrr. Talep edilen bu miktarr, Pankobirlik, sevk tarihinin bitiminden sonraki 30 (otuz) gunlul< sure igerisinde o/o 25 oranrnda arltrrmaya yetkilidir. 4-FiYAT: Firma teklif mektuburrda agrk adresiyazh deposunda, kamyonda ve eln yakrn D.D.Y. istasyonunda vagonda teslim esasr veya nakliye dahil teslinr esasr Uzerindenr teklif fiyatlarr n r verecekti r. Firma sevk rinr;esi iidemeli, pegin(7 giin), 30 gi,inltik, 6i0 giinluk, 90 gfinli.ik ve 120 gtinli.ik odeme opsiyonlarrnr g1z onunde bulundunarak ayn ayn fiyat teklifinde bulunacaktrr. Teklif edilen fiyatlar sabit olacak ve teslimatrn hitarnrrna kadar her ner suretle olursa olsun fiyat artrgr talep edilmeyeoek, ancak firmaca teklif tarihinden itibaren 365 (UgyUzaltmrgbeg) gun igerisinde malzeme fiyatlarrnda herhangi bir indirim yaprldr$tnda aynt indirim Pankobirlik' in satrn aldr$r merlzemelere de uygulanracaktrr. Ayrtca, firmanrn ;zamar'l zaman uygulayabilece$i kampanya vs. adlar altrnda daha duguk fiyat ve iyilegtirilmig gartlarda satrg yapmasr halinde bu uygulama Pankobirlik' in satrn aldr$r ntalzemelere de aynen yansrtrlacaktrr. Firmanrn, teklif etti$i mamulleri igin, T.C. Grda,Tarrm ve Hayvanctltk Bakanlt$tndan, Merkez Bankasr Fiyat Kontnol Komitersinden, T.C. Bilim,Sanayi ver Teknoloji Bakanltljtndan veya T.C.Maliye Bakanh$rlrdan ve di$er Resmi Kuruluglardan altnmtg tescilli toptan ve perakende satrg fiyatlarr var ise tekrlifinde bu hususu da belirtecek ve ilgili mercilerden ah nm r9 tasd ikli fiyat belgelenin in fotokopilerin i teklife ekleyecektir. s-teminat: Tekliflerle birlikte teklif tutarrnrn 7o 5' i nispetinde 28 $ubat 2015 tarihine kadar gegerli gegici teminat; siparigi muteerkip en geg on ig gunu igerisinde de siparig tutartntn % 10' u nispetinde tarihine kradar gegerli kat'i teminat Pankobirlik'e verilecektir. Gegici teminatr ihtiva etmeyen teklifler dikkate altnmayacakttr. Kat'i teminatrn s;uresi igerisinde Pankobirlik' e tevdi edilmemesi halinde, tekliftern rucu edilmig addedilerek gegici teminat irad kaydedilecek ve 13. ncu madde hukmu aynen uygulanacaktrr. Teminatlar; ll-urk parasr ya da yabancr para geklinde nakit, banka teminat mektubu veya Devlet tahvili olabilecektir. $T-03/03

2 6- SiPARiSiN YURURLUGE: GiRMESi:. Pankobirlik' ge kabul edilen teklif gartlarrna ve $artnamemiz hukumlerine uygun olarak verilen siparigi teklif sahibi de aynen kabule mecburdur. 7-MUAYENE: Malzeme, gerek imalat esnasrnda ve gerekse imalattan sonra Fankobirlik teknik elemanlarrnca kontrol edillecektir. Bu maksatla; firma, ilk partinin sevkinden once Pankobirlik' e bildiride bulunacak ve bu parti Pankobirlik' in kontrol ve kabulunden sonra sevk edilecektir.(lhtiyag halinde Pankobirlik tarafrndan gerekli kontroller Kooperatif Satrg malazalarrndan ahnacak numuneler Uzerinden yaprlabilecek olup, bu Eibi durumlarda firmaya sevk izni verilerek, Kooperatif satrg ma$azalarna sevk edilen Urlrnlerden allnacak numuneler kontrol edilebiler:ektir.) Yaprlan kontrollerde gerek teknik gartnamemize, gerek TSE Standartlarrna, gerekse di$er yasal mevzuata aykrrr hususlarrn tespit edilmesi halinde firma sevk edilen bu UrUnleri de$igtirmekle mukelleftir. ig bu ticari gartname ve sdzleqme konusu olan malzemeler tum irnralat ve malzeme hatalarrna kargr en az 2 (ik:,i) yrl sureli olarak Firma Garantisi altrnda bulunacak olup, bu Garanti suresi ise soz konusu malzemenin Pankobirlik tarafrnda ilgiliye sattgrndan itibaren baglayacaktrr. Sozlegme konusu malrn Pankobirlik' ge satrgrndan itibaren altctya, sozlegme konusu malzeme satrgr neticesinde ilgili malzemede yer alan ayrp ve hatalar nedeniyle yaprlmak zorunda kalrnacakrtum odemeler ile tazminatlarr ise Firma, Pankobirlik' e ilk yaztlt talebi halinde odemeyi gayri kabili ruc;u kabul, beyan ve taahhut etmigtir. Muayene ve kontrol edilmeyrsn veya kontrol edilmesine ra$men malzemelerin kooperatiflere sevkinden sonra kooperatiflerimizce veya alrcrlar taraftndan teknik evsafa uygun olmadr$r tespit edilen soz konusu ayrplr malzemeler igin TUrk Ticaret Kanunu'nun 2513 UncU maddesi ile TUrk Ticaret Kanunu ve Borglar Kanunu'nun ilgili hukumleri uygulanacaktrr. imalatta kullanrlan rnalzemeler ve imalat seyri Birli$imiz elemanlartnca gegitli safhalarda kontrol edilecektir, mahallinde yapma imkanr bulunmayan test ve delneylen Birli$imizce uygun gorulen yerlercle yaptrrrlacaktrr. Test ve tahlil Ucretleri firmaca kargrlanacaktrr. 8-SiGORTA: Naklive siqortqs!_u_-temin maksadr ile firma. sevkivat tincesi ilqili kooperatif ile irtibata qecerek. Kooperatifin belirtmis olduqu siqorta sirketine derhal faks ile bildirimde bulunacaktrr. izamanrncla vaprlmavan ihbarlarrn sorumluludu firmava ait olacaktrr. Malrn nakliyesi srrasrnda hasar gdrmesi halinde; hasarlr malzemenin ve Sigorta $irketince kooperatife ddenecek sigorta hasar tazminatrnrn firmaya iadesi kaydt ile, firma hasarh malzemenin yerine derhal yerrisini ilgili kooperatife gonderecektir. Ancak; nakliye dahil teslim ersasr Uzerinden teklif verilmesi halinde malzernelerin teslim yeri Pankobirlik' e ba$h ilgili kooperatiflerin merkezi veya sattg ma$azalartdtr. Tahmil, nakliye ve nakliye sigortasr firmaya aiittir. Tahliye Pankobirlik'ge yapttrtlacakttr. 9-AMBALAJ: Malzemenin usuluner ulgun gekilde ambalajlanmasr esastrr. Ancak, Pankobirlik' ge ozel ambalaj talep edilebilece$i dikkate ahnarak, tekliflerde 6zel ambalaj Ucretleri de ayrtca belirtilecektir. $T-()3/03

3 1O-SEVK YAT: Malzeme, Pankobirlik'in siparig yazrsrnda belirtilecek gekle gore, firma tarafrndan nakliyeci vasrtasrna ya der navlun havale olarak D.D.Y.'na (Vagonda) teslimen veya firmantn nakliye dahil teslim esasr Uzerinden teklif vermesi halinde firma tarafrndan bildirilen yere sevk edilecektir. 11- SURE TErvlpir)i: Hukuki rnev:ruatrn tanrdr$r forsmajor hallel.i firarig, firmaca teslim suresinin uzattlmast talep edildi$inde Pankr>birlik bu talebi kabul edip etnnemekte serbest olacaktrr. MUddet uzatrlmasrna iligkin talep kabul edilmemesine ra$men sevkiyatrn gecikmesi halinde; Pankobirllk akdi fershederek terninatr irad kaydetmekte ve geciken her gun igin geciktirilen partinin tuitarrnrrr o/o 0,2 (bindeiki)'sini cezai gart olarak uygulamakta serbest olaca[<trr. 12-ODEME: Pankobirlik'q;e tespit redilen sevk programr gere$ince kooperatiflerimize gdnderilecek malzemenin teknik evsafrnia uygun olarak kooperatifge teslim alrnmasr kayrt ve gartr ile bizzat kooperatiflenimiz tarafrndan merlzemenin tesellumunu muteakip en geg 30 gun iginde odeme yaprlac;aktrtr. Ayrrca; firma servk oncesi odemeli,pegin (fatura tarihinden itibaren 7 gun iqinde odeme),30 gun, 60 gun, 90 gun ve 120 gun odemeli alternatif teklif verecektir, Firma kooperatiflenimiz:e sevk edilen rnalzeme bedellerinden do$an alacaklartnr UgUncU kigi, kurunt ve kuruluglara temlik edemeyecektir. Firma vecibelerini Lam ve noksansrz olarak yerine getirdi$i halde, malzeme bedellerinin yu[<arrcia belirtilrji$i gekilde zamanrnda kooperatiflerimizce odenmemesi halinde bu odeme Pankobirlik taraf'rndan tekefftll edilecektir. Ancak 6deme, faturaya istinaden ve malrn evsafrna uygun ol;arak tesellumunu muteakip yaprlaca$rndan; firma, faturayr zamanrnda ilgili kooperatifr: gonderr-.cek ve faturaya nakliyeci tesellum belgesi, nakliye sigortasr ihbarrna iligkin ferks sureti ve nakliye D.D.Y. ile yaprlmrgsa huna ait hamule senedini de ekleyecektir. Bedelin havalesi igin yaprlacak her turlu masraflar firnnaya ait olacaktrr. 1 g- crzai snrrlqn: Tekliften rilcu edilmesi halincle, gegici teminat, taahhi.rdun siparig gartlartna uygun olarak ifa edilmemesi halinde de siparig iptal edilerek kat'i teminat Pankobirlik' E:e irad kaydedilecek ve gerek tekliften rucu, gerekse siparigin iptali hallerinde, ihtiyaatn ktsmen veya tamamen 3. urncti gahrslardan telmini nedeniyle zuhur edecek fiyat farklarr ve sair zaral ziyanrmrz gegir:i ve kat'i terrinattan kargrlanacaktrr. 14- DiGER SARTI=ARI a) Postadaki gercikmreler dahil, hen ne sebeple olursa olsun suresi iginde verilmeyen teklifler dikkate allrnmayacaktrr, Anc;ak gartnameye uygun olmayan teklifleri kabul veya reddetmeye Pankobirlik yetl<ili olacaktrr, b) $artnarnre konusu malzremenin tamamr veya bir ktsmr igin de teklifte bulunulabilecektir. c) 288 i ve> 4734 Siayrlr Kanuna tabi olmayan Pankobirlik ihaleyi ktsmen veya tamamen yaptp yapmamaklla veya gerrtname konusu igi diledigine vermekte serbesttir, d) Bu ihrale'y'e ait So:llegme Damga Vergisi ile di$er her turlu vergi, resim harglar ve gerekirse noter masraflarr firmaya aitltir. Sozlegnre Damga Verrgisi, Vergi Dairesine Pankobirlik tarafrndan odenece$inden, bu mebla$ belirtilecek. tarihe k;adar firma tarafrndan Pankobirlik 'in bildirece$i banka hesabtna yatrrrllacaktrr. $T-Cr3/03

4 e) $artnamede yer almayan sair hususlar igin TUrk Ticaret Kanunu ve Borglar Kanunu hukumleri iaynen uygulanacal<trr. f) Teklifin Pankobirlik e intikalinden sonra igbu gartnamede yer almamrg olup taraflar arastnda yaprliacal( g6rugme ve ya;rgma neticesi saptanacak hususlar da mukaveleye konulabilecektir. S) 4822 sayrlt Kanunla de$igik 4077 sayrh TUketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanunun hukumleri aynen uygulanacilktr r TEKL FLEtli N IHAZJzuTNMA SEt(i : Teklif mektubu bir zarf igine kclnulup kapatrldrktan sonra, zarttn Uzerine istekli adrnr, soyadtnt Ve?Qrk eldresini yiazacaktrr. Zarfn yaprgtrrrlan yeri istekli tarafrndan imzalanacak ve muhurlenecektir. Zarf gegici teminrata ait makbuz veya teminat mektubu ve sayfa altlarr firma kagesi ile ytdkili imzalarr havi gartnamenin bir nushasr ile birlikte ikinci bir zarfa konulara.k kapatrla<;aktrr. Drg zarfrn Uzerine (2015 YlLl LKBAHAR I.DONEMi furzeue IHALESI TEKI.IFlDlR) ibarelsi ile firmanrn kendi isim ve adresi yazrlacaktrr" Teklif mektubunda giaftname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildi$i belirtilmig olacakttr. Ayrroa teklif edilmig fiyatlar kazrntr ve silinti bulunmayacak gekilde henn yazr hem de rakamla agrk olarak yazllacaktrr. Teklif mektubuna mutlaka rnalzemelerin belirlevici teknik <izelliklerini q6sterir TSE. ISO Kalite v11$!4g8rt Belqeleri. CE belqesi. kataloq. kullanma kitapcrdr. qaranti belqesi. T.C. GrclA.!'anm Ve Havvancrhk Bakanlrdr ile Ziraat Fakiiltelerininjlqili isleri Odiasrndan lii Bakanlrktan alrnmrs teknik ileri ile Ticaret ve Salnavi_.lQllasr Belqelsi. imza sirkuleri. vetki belqesi (ihtivac halinde ihaleve vekil q6nllerqn_llllnalar icirr ). sartname bedel makbuzu. secici teminat. Ticari her firmaca ip. imzala lat Teknik Formu ve kataloq eklenecektir. Aksi takdirde teklifler dikkate ahnmavabilecektir. (Teklif edilen ekipmana ait malzrerne evs;afr ve iilciileri detavlr olarak bildirilecektir.) 1 6- i HTi LArlNlItHp'L MEIRCi i : igbu gartname hulkumleri ile verilecek siparig gartlarrnrn uygulanmastndan do$abilecek her tiirlu anlagmazhklanrn hdl mercii Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri olacaktrr. 1 7-F YATLART Nt FtEq4l_MprKAM LARCA TES P iti HALI N p E YAP I LACAK i S LEIM LE Rj Sdz konusu malzem,eler; herhangi bir Bakanlrk veya Resmi kurulug taraftndan fiyatt tespit edilen malzeme niteli(linde ise; a; itgiti Makermca tespit edilen son fiyatlar firma tarafrndan Pankobirlik'e bildirilecektir. b) Henirz tasdikli fiyertlarr tespiit edilmemigse sdz konusu malzemelerin bilahare fiyat tespitleri yapridr$rnder; Firma bu hususu derhal Pankobirlik'e bildirecektir. Uildirim zorunlulu$una uyulmamasr halinde, igbu resmi perakende satrg fiyatlartntn hatalt uygulamasrndan drc$acak kanuni sorrumluluk ilgili firmaya ait olacakttr. c) $artnamenin 4. ncu maddesine gore verilecek teklif fiyatr ile, ilgili merciler tarafrndan tespit edilen perakende satrg fiyatr arasrnda %1}(y[zde on)'dan duguk bir fark mevcut ise; Firma, Pankobrirlik 'e asgari o/o 10 kar marjr brrakacak gekilde teklif fiyattnda indirim yapac:rktrr. Ancak ilgili resmi nnakamca tespit edilen perakende sattg fiyatlart dolayrs ryla firma te klif fiyatr n r n arttr rr lmas r n r talep edemeyecektir. KIRSAL YATIRlMLARINII DESTEKLEM YAPTLMAST Hzu!\IDE YAPTLACAK i R: Soz korrusu mamulllerin Ziraiat Bankasr kredilerinden istifade suretiyle sattgt igin firmanrn Ziraal:. Bankasr Gerrel MUdUrlU$U ile plasman anlagmasr oldu$u takdirde; $T-Cr3/03

5 a)soz konursu malzermelerin plasmanh satrg fiyat listeleri ile buna iligkin formuller firmaca Pankobirlik'e gdnderilecektir. b) Malzeme bedelleri gartnantenin 12. inci maddesine gore Kooperatiflerce pegin olarak firmaya ddenece$inden; plasrnan bedellerinin firmanrn Ziraat Bankasr nezdlnde ki hesabrna de$il; hlooperatiflerin mal'ralli Ziraat Bankasr nezdinde bu amagla agtrrdrklarr hesaplara intikalini sa$lamak Uzere; Firma, Ziraat Bankasr Genel MUdurlugu nezdinde tegebbuse gegecektir. c) Bu amar;;la Pankobirlik, kooperatiflerin ilgili Ziraat Bankalarr nezdinde ki hesap numaralarrnr finmaya yazl olarak bildirecektir. d) Mevzuat gere$i Elankaca etltnmasr icap eden risk kargrlrklarr, komisyon vs. gibi giftgiye tahmil olunramayacak masrafliar finmaca kargllanacaktrr. e) Firma, h(kydp klapsamrnrla satrgr yaprlabilecek gerekli belgelere sahip olan UrUnlerini, tekliflerinde beliftmek zorrundadrr. Ayrrca ilgili UrUnlere ait daha sonradan ilgili merciler taraftndarr istenebilecek olan belgeleri temin etmel<le mukellef olup, konu ile ilgili yurur[ukte olan kanrun, yasa ve yonetmeliklere uymak zorundadrr. 1g-TESLIMAT:: Teklifin kabul edilnresini murteakip, siparig edilen malzemenin, teslim, yer ve miktarlarr mektup, faks gibi yollarla aynca bildirilecektir. Siparig edilen malzetmeler firmaca; tarihleri arastnda, siparig mektubunda belirtilen aylrk sevk programt esaslarrna gdre mahallerine noksansrz olarak telslim edilecek ve sevkiyatrn tamamr en geg... tarihinde tamermlanmrg olacaktrr. Siparig nnektubunda belirtilecek teslimat tarihlerindeki gecikme igin $artnamenin 11. nci maddesi uyartnca Pankobirlik'in gecikme cezasr uygulama hakkr mahfuzdur. 20- TEKLi FLERi N_VEIRt LMjE ZAMANIi Yukanda belirtilen esaslar dahilinde tanzim edilecek teklif mektubu en geg 09 Arahk 2014, Sah gi,inti saat 17.00' ye kadar, s.s. eancar EKiciLERi KOOPERAfif Uf n:n BiRLiGi Generl MudurlugU iletigim Servisi'ne (Mektup Adresi: Mithatpaga Caddesi No: 1el/ Yenigehir/ANKARA - Tel: , Faks: / ) teslim edilmig olacaktrr. 21- OPS YON: Verilen teklifler; 20. nci madclede belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren 150 gun sureyle opsiy'onlu olacak ve firma bu sure igerisinde her ne suretle olursa olsun teklifinden rucu edremeyecektir. 22-TEBLiGAT; Bu gartname hukumleri, siparigin firmaya mektup, faks gibi yollarla bildirildi$inde sozlegme yerine kaim olacarktrr. Ayrrca kargrlrklr s6zlegme imzalanmaz. Bu gartname 22 maddeden ibaret olup bir nusha olarak tanzim edilmigtir. FIRMA PANKOBIRLIK $T-03/03

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

ET ve SÜT KURUMU BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK SÖZLEŞMESİ

ET ve SÜT KURUMU BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK SÖZLEŞMESİ ET ve SÜT KURUMU BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Et ve Süt Kurumu Et Kombinası (Aşağıda KURUM olarak adlandırılmıştır.) ile diğer tarafta. adresinde mukim (Aşağıda BESİCİ olarak adlandırılmıştır.)

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ Tarih: / / Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( Ö.İ.B. ) tarafından, Elektrik Üretim A.Ş. ( EÜAŞ ) ye

Detaylı