Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ýstanbul Tabip Odasý ndan Celal Mestcioðlu da konuþmasýnda iþyerlerinde üretim aþamasýnda bulunan herkesin ortak kavramlarda buluþmasý gerektiðini, her gün iþyerlerinde çeþitli iþ kazalarýna rastlandýðýný ve iþçilerin ilerleyen dönemlerde de kalýcý meslek hastalýklarýna yakalanma riskleriyle karþý karþýya olduðunu, iþ güvenliði ile ilgili mevzuatlarýn daðýnýk olduðunu ve iþçinin güvenliðini saðlayan birçok mevzuatýn iþverenlerce çoðu zaman yok sayýldýðýný, mevcut kayýtlý iþ kazalarýnýn %8 inin Ýnþaat sektöründe gerçekleþtiðini ve sektörde çalýþan her dört kiþiden birinin iþ kazasýna maruz kaldýðýný, yaþanan iþ kazalarýnýn %26.3 ünün 1 ile 3 kiþi arasýnda çalýþanýn bulunduðu iþyerlerinde meydana geldiðini ve mevzuatta bu durumun dikkate alýnmamasýnýn ciddi bir eksiklik olduðunu ifade ederek konuþmasýný iþ kazalarýna yönelik istatistiksel verilere dayalý çeþitli deðerlendirmelerle sonlandýrdý. DÝSK Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý ndan Tevfik Güneþ de konuþmasýnda iþyerlerindeki sendikal örgütlenmelerin tarihsel geliþim evrelerine deðinerek; iþ Güvenliði ve iþçi Saðlýðý konusunda yaþanan olumsuzluklarýn emekçiler lehine çevrilmesinin örgütlü bir mücadele olmaksýzýn mümkün olmadýðýný ifade etti. Mesleki kamuoyumuzda ciddi bir tartýþmanýn parçasý olarak gördüðümüz Ýþ Güvenliði ve iþçi Saðlýðý konusunda gerçekleþtirdiðimiz panelde emeði geçen tüm konuþmacýlarýmýza ve katýlým saðlayan tüm deðerli üyelerimize en içten duygularýmýzla teþekkür ederiz. Taþýnmaz Deðerleme Günleri 2009 Yoðun Katýlýmla Gerçekleþtirildi TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubemizce Kasým 2009 tarihlerinde düzenlenen Taþýnmaz Deðerleme Günleri 2009 sona erdi. 2 gün boyunca 562 sinin iletiþim bilgilerine sahip olduðumuz 600 dolayýnda katýlýmcýnýn yer aldýðý etkinlikte 6 oturum ve 1 forum gerçekleþtirildi. 20 Kasým Cuma günü açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan ilk oturumda yabancý konuklarýmýz uluslararasý deneyimlerini bizlerle paylaþtýlar. Özetle; deðerleme uzmanlarýnýn mesleki davranýþ ilkelerinin önemi ve etik kodlar üzerinde durdular. Dünyadaki deðerleme kuruluþlarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiler verdiler. Danimarka dan gelen konuklarýmýz hem piyasaya yönelik deðerlemeler hem de emlak vergilemesi konusunda Danimarka modelini anlattýlar. "Türkiye de Deðerlemede Var Olan Durum ve Model Arayýþlarý" baþlýklý oturumda; Sermaye Piyasasý Kurulu temsilcileri, lisanslama sýnavlarý ve þirketlere lisans verilme aþamalarý ile kurulmasý yasa gereði olan Deðerleme Uzmanlarý Birliði çalýþmalarýna iliþkin bilgiler verdiler. Deðerleme uzmanlýðý meslek kanun taslaklarý, uzmanlarýn profilleri ile taþýnmaz deðerleme bilgi sistemleri ile ilgili olarak ayrýntýlý bilgiler katýlýmcýlarla paylaþýldý. Ýlk günün son oturumunda Kamu Kurumlarý ndaki deðerlemeler masaya yatýrýldý. Özellikle kamulaþtýrma amaçlý deðerlemeler sýrasýnda uyulmasý gereken kurallarýn çerçevesinin çizildiði oturumda yargý açýsýndan da deðerlemeye bakýþ açýsý, saptanan yetersizlikler ve Yargýtay ýn bu yasal boþluklarý kapatmak üzere geliþtirdiði içtihatlar ortaya konuldu. Etkinliðin ikinci günü TMMOB ye baðlý odalarýn deðerlemeye yaklaþýmlarýnýn aktarýldýðý oturumla baþladý. Tutsat Yasasý nýn bir paragrafýnda kurulmasý öngörülen Deðerleme Uzmanlarý Birliði nin iptali için Anayasa Mahkemesi ne dava açýldýðý konusu vurgulanarak, "deðerlemenin bir uzmanlýk alaný 121

2 olduðu, meslek olmadýðý" belirtildi. Deðerleme uzmanlýðýnýn birçok disiplinin birlikte çalýþmasýný gerektiren bir alan olduðu ve birlikte çalýþma kültürünün yaratýlmasý gerektiði belirtildi. Þehir Plancýlarý, Mimarlar, Ýnþaat ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þube Yönetimlerinin konuya bakýþlarý ortaya konuldu. "Deðerleme Süreçleri ve Özel Konular" oturumunda, örnek deðerleme projeleri ve teknik konulara yer verildi. Özellikle sektörde çalýþan birçok deðerleme uzmanýnýn ilgiyle izlediði oturumda, þerefiyelendirme, kentsel dönüþüm, indirgeme oranlarý ve kapitalizasyon oranlarý konusunda edinilen deneyimler aktarýldý. Ýstanbul ve Bursa dan örnek uygulama projeleri de izleyicilerle paylaþýldý. Taþýnmaz Deðerleme Günleri nin son oturumunda konut finansmaný ve deðerleme sorunlarý tartýþýldý. Dünyayý bunalýma sürükleyen Mortgage nin finansal bir balon olduðu ve kapitalizmin iflas ettiði vurgulanarak, Mortgage sisteminin finans merkezleri ve bankalar lehine deðil, tüketicilerin lehine düzenlenmesi gerektiði ifade edildi. Bankalarýn konut kredilerine yönelik deðerlemeler ile deðerleme alanýnda yaþanan sorunlar da ayrýntýlý olarak ele alýndý. Etkinliðimiz "Türkiye Taþýnmaz Deðerleme Modelini Tartýþýyor!" baþlýklý forum ile son buldu. Forumda özellikle deðerleme uzmanlarýnýn özlük haklarýnýn ve çalýþma koþullarýnýn düzeltilmesi gerektiði üzerinde durularak, bundan sonra gerçekleþtirilmesi gereken mücadele yollarý arandý. Sektördeki eðitim eksikliði, yasal mevzuatýn yetersizliði, bilgi ve veriye ulaþmada yaþanan 122

3 sorunlar, asgari ücret politikalarýnýn yaný sýra Türkiye ye uygun model arayýþlarý tartýþýldý. Taþýnmaz Deðerleme Günleri 2009 etkinliðimize katýlýmlarýyla destek veren tüm kurum, þirket ve kiþiler ile etkinliðin masraflarýnýn tamamýný karþýlayan destekçilerimize en içten teþekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçte de bu alandaki tüm sorunlara duyarlý olmayý sürdüreceðimizi belirtiriz. Ýmar Planý Uygulamalarý Panelleri Þubemiz tarafýndan mesleðimizin teknik uygulama alanlarýna yönelik olarak etkinlikler düzenlenmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda Ýstanbul da çeþitli Ýlçe Belediyelerinde farklý konu ve baþlýklarda çeþitli paneller düzenlenecek olup, yerellerde bulunan üyelerimizle hem yaþanan sorunlarýn tespit edilmesi, hem de güncel uygulamalar hakkýnda bilgi alýþ veriþinde bulunulmasý amaçlanmaktadýr. Bu kapsamda düzenlediðimiz ilk etkinlik "Ýmar Planý ve Uygulamalarý" paneli olup, Kadýköy Belediyesi toplantý salonunda üyelerimizin yoðun katýlýmý ve katkýsýyla 5 Kasým 2009 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. Panelde Þube Yönetim Kurulu üyemiz Taylan Öcalan yürütücü, deðerli meslektaþlarýmýz Dr. Erdal Köktürk ve Ahmet Ýpekçi konuþmacý olarak yer almýþlardýr. Yönetim Kurulu üyemiz Taylan Öcalan yapmýþ olduðu açýlýþ konuþmasýnda özetle Ýmar Planý uygulamalarý ve iliþkili alanlarda güncel geliþmelerden bahsetmiþ ve Odamýzýn bu konulardaki çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme yapmýþtýr. 123

4 Sonrasýnda konuþmacýlardan Dr. Erdal Köktürk arsa düzenlemeleri konusunun hukuki boyutu, yasal yönetsel çerçevesi hakkýnda geniþ bir sunuþ yapmýþtýr. Özellikle 1980 yýlýnda yapýlan darbe sonucu yeniden yapýlan anayasa ve bu anayasaya baðlý oluþturulan yönetmelikler aracýlýðýyla arsa düzenlemeleri konusunda ortaya çýkan sorunlara deðinen Sayýn Köktürk, sunumunda yabancý ülkelerdeki uygulamalar ile ülkemizdeki uygulamalar arasýnda çeþitli karþýlaþtýrmalar yaparak birtakým çözüm önerileri sunmuþtur. Sayýn Köktürk ün sunumunun ardýndan, özel sektörde yaþadýðý deneyimleri aktarmak üzere Sayýn Ahmet Ýpekçi bir sunum gerçekleþtirmiþtir. Sayýn Ýpekçi imar planý uygulamalarý sýrasýnda özel sektörün yaþadýðý teknik ve hukuki sorunlarý dile getirmiþ, yaþamýþ olduðu dava sürecini katýlýmcýlarla paylaþmýþtýr. Sunumlarýn ardýndan etkinliðe katýlan üyelerimiz soru ve görüþlerini belirterek etkinliðin daha verimli geçmesini saðlamýþlardýr. Konuþmacýlarýn sunumlarýnýn ardýndan, panel yürütücüsü Sayýn Taylan Öcalan panele katýlan üyelerimize ve panelistlere teþekkür ederek etkinliði sonlandýrmýþtýr. Dr. Erdal Köktürk ün konuþmacý olarak katký verdiði Ýmar Uygulamalarý Paneli nin ikincisi Çorlu da 20 Aralýk 2009 tarihinde gerçekleþtirildi. Ulusal ve Yerel Gerçek Zamanlý GPS/GNSS Aðlarý ve Uygulamalarý Paneli Deðiþen ve geliþen teknolojik geliþmelere baðlý olarak meslek alanýmýza iliþkin yeni uygulamalarý üyelerimize yönelik yaptýðýmýz etkinliklerle tanýtmaya ve tartýþmaya açmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Þubemiz tarafýndan 7 Ocak 2010 Perþembe günü Þiþli Belediyesi Konferans Salonu nda 124

5 "Ulusal ve Yerel Gerçek Zamanlý GPS/GNSS Aðlarý ve Uygulamalarý" konulu bir panel gerçekleþtirildi. Yürütücülüðünü Yönetim Kurulu Üyemiz Taylan Öcalan ýn yaptýðý panele konuþmacý olarak; YTÜ Harita Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Metin Soycan, ÝTÜ Geomatik Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, ÝSKÝ Harita Ýþleri Þube Müdürü Ünal Kartal, Paksoy Teknik Hiz. T ic. Ltd. Þti.`den Hakan Karagöz, Þistem A.Þ.`den Göksel Akkoca ve Graftek A.Þ.`den Ömer Alporal katýldýlar. Üyelerimizin yoðun katýlýmý ile gerçekleþtirilen panelde GPS/GNSS sistem tasarýmý, modernizasyonu, sinyal yapýlarý, standart ve að yaklaþýmlý gerçek zamanlý kinematik uygulamalar, referans sistemleri hakkýnda güncel geliþmelerin yaný sýra ülkemizde ulusal düzeyde gerçekleþtirilen TUSAGA-AKTÝF ve yerel düzeyde gerçekleþtirilen ÝSKÝ-UKBS gibi gerçek zamanlý ve að yapýsýnda çalýþan sistemler hakkýnda yapýlan sunumlarýn ardýndan, soru cevap kýsmý ile etkinlik son bulmuþtur. Panelimize konuþmacý olarak katýlan tüm panelistlerimize, katýlým saðlayan üyelerimize, konferans salonunu bize tahsis eden Þiþli Belediye Baþkanlýðý na ve panelimizin organizasyonunda büyük katký saðlayan Beyoðlu Þiþli Ýlçe Temsilci Yardýmcýsý Yaþar Belen e bir kez daha teþekkürlerimizi sunarýz. 125

6 3.6 BASIN VE YAYIN ÇALIÞMALARI Þube çalýþmalarýmýzda üyelerimizle etkin bir bilgi paylaþýmýnýn yaratýlmasý, 20.Dönem Yönetim Kurulumuzun temel amaçlarýndan birisi olmuþtur. Bu kapsamda 20. Dönemimizde gerek Þube Bültenlerimiz, gerekse de e-bültenlerimiz ve Þube web sitemiz aracýlýðýyla üyelerimizle etkin bir bilgi paylaþýmýnýn saðlanmasý amaçlanmýþtýr. Bilginin paylaþýldýkça çoðaldýðý bilinci ile yürüttüðümüz çalýþmalarýn ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesini dileriz. Þubemizin etkinlik ve açýklamalarýnýn ulusal basýn ve TV lerde yer almasý için uðraþ verdik. Bu konuda da baþarýlý olduðumuzu düþünüyoruz. Ancak mesleðimizin ve Odamýzýn daha etkin tanýtýlmasý ile daha geniþ kitlelere ulaþmasý için basýn ve halkla iliþkiler konularýnda profesyonel bir çalýþmanýn yapýlmasý gerektiði ortaya çýkmýþtýr. Bunun için önümüzdeki dönemde Þubeye profesyonel bir çalýþan istihdam edilmeli veya bu konuda hizmet alýnmalýdýr Þube Web Sitesi Planlanan ve tarihi kesinleþen tüm etkinliklerimizi web sitemizden ilan ederek, siz deðerli üyelerimizin etkinliklerimizi takip edebilmelerini saðladýk. Ayrýca gerçekleþtirilen tüm etkinlikler sonrasýnda ayrýntýlý bilgilendirmeler sayfamýza konulmuþtur. Bülten, e-bülten, basýn açýklamalarýz ve önemli dosyalarýmýzý da siteye ekleyerek bilgilenilmesini hedefledik. Ýnternet sitemizin daha çok takip edilebilmesi için Þube nin kendine özel bir sitenin kurulmasý için çalýþmalarýn baþlatýlmasý önemlidir E-Bülten Þube çalýþmalarýmýzda üyelerimizle etkin bir bilgi paylaþýmýnýn yaratýlmasý, çalýþma programýmýzýn temel amaçlarýndan biriydi. Bu amaçla gerçekleþtirdiðimiz yeniliklerden bir tanesi de e-bültenlerimiz oldu. Þubemizden haberleri içeren ve ayda bir sizlerle paylaþtýðýmýz e-bültenlerimiz ile sizlere daha hýzlý ulaþmayý hedefledik Þube Bülteni Bu dönemde en önemsediðimiz konulardan bir tanesi yeni içeriðiyle 6. sayýsýna ulaþtýðýmýz Þube Bülteniydi. Her bülten için belirlenen dosya konusunun yaný sýra, sizlerden gelen denemeler, teknik çalýþmalar, gündeme ve siyasete dair yazýlar, mesleki güncel sorunlara iliþkin öneriler ile kültür ve sanata dair yazýlarýnýz bültenimizde yer aldý. Açýkçasý böyle içerikte bir bültenin basýmýna karar verirken yeteri sayfaya ve yazýya ulaþýp ulaþamama konusunda tereddüt içerisindeydik. Üyelerimizin bülteni sahiplenmeleri ve gönderilen yazýlarýn fazlalýðý sayesinde mesleðimizin böyle bir içerikteki yayýna ne kadar ihtiyacý olduðunu görmüþ olduk. Kaldý ki bültenimizin Ýstanbul dýþýndaki meslektaþlarýmýz tarafýndan ilgiyle takip edilmesi nedeniyle her sayýmýzý adet bastýrmak zorunda kalmak bizleri çok mutlu etti. Meslektaþlarýmýzýn yoðun ilgisi 60 sayfa ile baþladýðýmýz içeriði önce 72 sayfaya sonra da 96 sayfaya kadar çýkarýlmasýný saðladý. Meslektaþlarýmýza yoðun ilgi, katký ve sahiplenmeleri için bir kez daha teþekkür ederiz Yeni Çalýþma Alanlarý Dosya Konulu Þube Bültenimiz Baþyazý 2 3 Þubat 2008 tarihlerinde gerçekleþtirilen þube genel kurulumuz sürecinde, kiþilere deðil kolektivizme dayalý bir çalýþma anlayýþýný benimsediðimizi, Odamýzýn üyeleri ile var olduðunu, çaðdaþ deðer ve ilkelerimizi üyelerimizle birlikte ileriye taþýyacaðýmýzý vurgulamýþtýk. Gücümüzü, Þubemizin otuz yýlý 126

7 aþkýn onurlu geçmiþinden ve yaratýlan birikimden aldýðýmýzýn altýný çizmiþtik. Üyelerimiz ortaya koyduðumuz bu iradeye ortak oldular ve bize büyük destek verdiler. Böylece çok önemsediðimiz ve layýkýyla yerine getireceðimize inandýðýmýz yöneticilik görevini üstlendik. Yola koyulurken hazýrladýðýmýz çalýþma programýmýzda, ülkemizin içinden geçtiði süreç, mesleðimizin dinamikleri ve meslektaþlarýmýzýn sorunlarý çerçevesinde yaptýðýmýz deðerlendirmelerimizi sizlerle paylaþmýþ, bu deðerlendirmeler ekseninde çalýþma dönemi hedeflerimizi ortaya koymuþtuk. Özellikle de ülkemizde son yýllarda AKP iktidarýnda toplumsal çürümenin boyutlandýðýný vurgulamýþ, emperyalizmle iþbirlikçilikte, piyasacýlýkta ve gericilikte sýnýr tanýmayan AKP nin ülkemizi içine sürüklediði ortama deðinmiþtik. Mesleki baþlýklarda ise gündemimizde olan belirli temel konularýn yaný sýra özel olarak üzerinde yoðunlaþýlmasý gereken belli baþlýklarýn üzerinde durmuþtuk. Genel kurulumuzdan bugüne kadar geçen yaklaþýk altý aylýk zaman diliminde ülkemiz siyasetinde yaþanan hareketlilik varlýðýný korudu. Bir taraftan, AKP nin kapatýlma davasý ile kapatma davalarýna bir yenisi eklenirken, diðer taraftan ise insanlýk tarihinin en karanlýk dönemlerinden biri olan 12 Eylül sürecini yaratan darbeci generallerin bir türlü yargýlanmadýðý ülkemizde, Ergenekon operasyonuyla darbe kurguladýklarý gerekçesiyle farklý çevrelerden kamuoyunca bilinen kiþiler gözaltýna alýnýyor. Cumhuriyet mitingleri döneminde laik-ýslamcý þeklinde ortaya çýkan ayrýþmayý andýran bir taraflaþma bu baþlýkta da kamuoyunda etkisini hissettiriyor. Ülke gündemini bu konular iþgal ederken, uluslararasý alanda da önemli geliþmeler yaþanýyor. Irak ý petrol için iþgal eden ABD, füze kalkaný, Ýran ýn iþgali gibi konularý gündeminde tutuyor. Böylece soðuk savaþ sonrasý dönemde silahlanmanýn hýz keseceði söylemlerinin birer yalandan ibaret olduðu ve emperyalist ülkelerin insanlýk suçu iþlemeye devam ettikleri gerçeði bir kez daha anlaþýlmýþ oluyor. Uluslararasý ölçekte bir diðer önemli konu ise, baþta ABD olmak üzere, geliþmiþ ülkelerde emlak sektöründe yaþanan ve olasý bir krizin ilk göstergesi olarak yorumlanan geliþmeler ve yaþanan ekonomik durgunluk oldu. Ekonomik durgunluk ülkemizde de etkisini hissettiriyor. Türkiye Ýstatistik Kurumu, sürekli deðiþtirilen enflasyon hesaplama teknikleri ile ülkemizdeki enflasyonun %10 lar düzeyinde olduðunu söylese de, hayat pahalýlýðýnýn halkýmýzýn üzerindeki olumsuz etkileri her geçen gün artýyor. Bu durum, ücretli çalýþan üyelerimizi olduðu kadar serbest çalýþan üyelerimizi de doðrudan etkilemeye devam eden bir olgudur. Ülkemizde, sömürgenlerin son dönemde gözünü diktiði en önemli alaný kentsel rantlar oluþturuyor. Baþta AKP iktidarýna yakýn olanlar olmak üzere sermaye gruplarýnýn beklentileri ekseninde yapýlan imar planý deðiþikliklerinin sayýsý her geçen gün artýyor. Ülkemizde, yerli vurguncularýn yaný sýra dünyanýn farklý coðrafyalarýndan emlak vurguncularý da kol geziyor. Kamuya ait Levent'teki ÝETT arazisini satýn alan Dubai Þeyhi El Makdum, Anadoluhisarý ndaki Sevda Tepesini satýn alýp iþbirlikçisi AKP tarafýndan aðaçlarla kaplý bu alandaki yapýlaþma yasaðýnýn kaldýrýlmasýný dört gözle bekleyen Suudi Kralý Abdullah, Kuþadasý limanýný özelleþtirme ile satýn alan ve Galataport yaðma projesi ile gündeme gelen Sami Ofer, imar planlarýnda okul ve spor tesisi alaný iken yapýlan plan tadilatý ile Doðan Holdinge ait arazi üzerinde yükselecek gökdelene ortak olan Donald Trump bu vurgunculardan yalnýzca birkaçý. Bütün bunlarýn yaný sýra karþýlýklýlýk ilkesi çerçevesinde yabancýlarýn mülk edinimine iliþkin getirilen düzenlemeler, kaçak yapýlaþmanýn olduðu kamu arazilerinin iþgalcilerine satýlmasý ve bu konuda af getirilmesi vb. yasal düzenleme giriþimleri, özellikle madencilik alaný baþta olmak üzere yabancý þirketlere saðlanan imtiyazlar ülkemizde arazi ve toprak kullaným 127

8 politikalarý açýsýndan yaþanan önemli geliþmelerden birkaçýdýr. Tüm bu baþlýklar mesleðimizi yakýndan ilgilendiren ve kamuoyu önünde toplum yararý doðrultusunda kendimizi ifade etmemiz gereken baþlýklardýr. Kentsel rantlarýn bölüþümüne altlýk oluþturacak kentsel dönüþüme iliþkin yasa tasarýlarý, imar planýnda yapýlmasý düþünülen deðiþiklikler, 2B arazilerinin affý ve daha bir dizi düzenleme, Odalarýmýzýn da gündeminde yer alýyor. Kamucu bir anlayýþla, ranta deðil toplumun gereksinimleri çerçevesinde insana odaklanmýþ bir kentleþme için, toplum yararýna arsa ve arazi kullanýmý için mücadele etmeye devam edeceðiz. Tüm bu geliþmeler yaþanýrken Odamýzýn ve TMMOB nin Genel Kurul süreçleri de tamamlandý Nisan 2008 tarihlerinde Odamýzýn genel kurulu, 29 Mayýs 1 Haziran 2008 tarihlerinde de TMMOB genel kurulu yapýldý. Oda genel kurulumuzun verimli geçmesine katký sunmak amacýyla Þube genel kurulumuzda tartýþtýðýmýz baþlýklarýn yaný sýra çalýþma gruplarýmýzýn üzerinde hazýrlýk yaptýðý çeþitli konularý genel kurul gündemine taþýdýk. Yoðun genel kurul süreçlerini geride býraktýðýmýz þu günlerde, çalýþma dönemi hedeflerimizi gerçekleþtirmek için ön hazýrlýklarýný yaptýðýmýz çalýþmalarýmýza hýz kazandýrýyoruz. Çalýþma programýmýzda, farklý meslek disiplinleri ile yürüttüðümüz çalýþmalar, taþýnmaz deðerlemesinde meslektaþlarýmýzýn öncülüðünü yaptýðý bir inisiyatifin oluþturulmasý, coðrafi bilgi sistemlerinin yasal altyapýsý, þantiyelerde çalýþan meslektaþlarýmýzla iliþkilerimiz, yapý denetimi uygulamalarý, meslek içi eðitim çalýþmalarý baþta olmak üzere bir dizi baþlýk yer alýyor. 15 Mart 2008 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz çalýþma dönemimizin ilk Danýþma Kurulu toplantýsýnýn ana gündemini, örneklerini verdiðimiz baþlýklarý içeren çalýþma programý ekseninde gerçekleþtireceðimiz etkinlikler oluþturdu. Bu toplantýda þubemizin yayýn faaliyetlerini de katýlýmcýlarla paylaþtýk. Bütün bu tartýþmalar ýþýðýnda, bültenimizde listesine yer verdiðimiz komisyon ve çalýþma gruplarýmýzý oluþturduk. Tüm üyelerimize yaptýðýmýz katýlým çaðrýsý karþýlýk buldu ve toplam 226 üyemizin yer aldýðý komisyon ve çalýþma gruplarýmýz çalýþmalarýna baþladýlar. 20. çalýþma dönemimizin bu ilk bülteninde aðýrlýklý olarak, belirlediðimiz dosya konusu baþta olmak üzere üyelerimizin deneme, inceleme, araþtýrma ve deðerlendirme yazýlarýna yer verdik. Her iki ayda bir yayýnlayacaðýmýz bültenlerimizde bu yapýyý koruyacaðýz. Þubemizden haberleri ise, þube Ýnternet sayfamýzýn yaný sýra, ilkini Temmuz ayý baþýnda yayýnladýðýmýz aylýk e-bültenlerimiz aracýlýðýyla sizlerle paylaþacaðýz. Ayrýca, Genel Merkez bültenimiz Þubemizden haberleri tüm Oda üyeleriyle paylaþtýðýmýz bir araç olmaya devam edecek. Birlikte üretme ve paylaþma anlayýþýmýzýn yaþam bulduðu önemli bir alan olan yayýn etkinliklerimizde sizlerin verdiði destek ve katkýdan güç alýyoruz. Þubemizin yürüttüðü tüm etkinliklere iliþkin her türlü düþünce, öneri ve eleþtirinizi bizlerle paylaþmanýz daha iyiye doðru yol almamýzda bize yol gösterecektir. Odamýza ve etkinliklerimize sahip çýkacaðýnýza yürekten inanýyor, en içten sevgi ve saygýlarýmýzla aydýnlýk günler diliyoruz. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu Arazi Yönetimi Dosya Konulu Þube Bültenimiz Baþyazý 20. dönem Þube Yönetim Kurulu olarak önemsediðimiz unsurlardan biri olan bülten yayýnýmýzýn ikincisi ile sizlerle birlikteyiz. Yayýn faaliyetimizi önemseyerek bizlere destek veren tüm meslektaþlarýmýza ve dostlarýmýza içten teþekkür ediyoruz. Bültenimizin bu sayýsýnýn dosya konusunu, insan-toprak iliþkisini kuran Harita Mühendisliði disiplininin önemli alanlarýndan biri olan Arazi Yönetimi konusu oluþturuyor. Arazi Yönetimi, toplumsal açýdan da büyük öneme sahip bir baþlýk konumundadýr. Toplumsal yaþamýn tüm alanlarýnda planlamanýn büyük oranda göz ardý edildiði ülkemizde, somut, ülke gerçeklerine uygun toprak kullaným politikalarý geliþtirilememiþ, bu alan planlamadan yoksun bir biçimde kendiliðindenliðe terk edilmiþtir. Özellikle de 1950 li yýllardan itibaren sanayileþmenin belli bölgelerde yoðunlaþmasý, kýrsal kesimden bu bölgelere yoðun bir göçün gerçekleþmesi ve peþi sýra gerçekleþen yasa dýþý yerleþimlerle ülkemizde her biri birer sorun yumaðýný andýran yaþam alanlarý ortaya çýkmýþtýr. Kýrsal toprak düzenlemelerinde de ülkemizin gereksinim duyduðu toprak reformu çalýþmalarýnda yol alýnamamýþ, arazi yönetimi baþlýðý tarýmsal alanlarda da etkisiz kalmýþtýr. Son dönemde ise arazi yönetimi baþlýðýnda karþýmýza 128

9 çýkan temel unsur kentsel rantlardýr. Yerli ve yabancý sermaye gruplarý gözünü ülkemizdeki kentsel rantlara dikmiþtir. Kamu arazilerinin satýlmasý, olaðanüstü yetkilerle donatýlan TOKÝ eliyle rant projelerinin yaþama geçirilmesi, okul ve hastane arazileri dahil kamu arazilerine göz dikilmesi, sadece %5 lik bölümünde yerleþim olan 2B arazilerinin satýlmak istenmesi kentsel rantlar ekseninde her gün bir yenisini yaþadýðýmýz geliþmelerin sadece birkaçý. Bültenimizde dosya konusu olarak yer alan arazi yönetimi baþlýðýndaki yazýlar bu geliþmelere iliþkin görüþ ve deðerlendirmeleri de içeriyor. Geride býraktýðýmýz yaklaþýk üç aylýk zaman diliminde uluslararasý ölçekte yaþanan en önemli geliþme, uzun süredir iþaretleri alýnan finansal krizin patlak vermesi oldu. Yatýrým bankalarýnýn iflasýyla baþlayan, bankacýlýk sektörünün diðer alanlarýna sýçramakta gecikmeyen kriz için geliþmiþ kapitalist ülkeler 3.5 trilyon dolarlýk bir kurtarma paketini yaþama geçirdiler. Ancak geliþmeler bu önlemlerin de sonuç vermediðini, finans sektöründe baþlayan bu krizin reel sektöre de yansýmakta gecikmeyeceðini gösteriyor. Ülkemizde ise AKP iktidarý yetkilileri, 2001 krizi sonrasýnda alýnan tedbirler sayesinde krizden etkilenilmeyeceðini söylüyorlar. Ancak iktisadi göstergeler tam tersini söylüyor. Uzun zamandýr büyük artýþ gösteren dýþ ticaret açýðý, üretimde iddia edildiði gibi bir artýþýn gerçekleþmemesi, giderek artan iç ve dýþ borçlar bu durumun göstergeleri. ABD de baþlayan ve tüm dünyayý sarsan ekonomik krizin er ya da geç ülkemizde de etkisini göstereceði çok açýk. Krizin faturasý ise yine emekçilere ve küçük þirket ve iþletmelere kesilecek. Kriz sonrasýnda lüks konut ve otomobil satýþlarýnýn hýz kesmemesi bir kesimin krizle daha da zenginleþtiðini gözler önüne seriyor. Krizden; çoðunluðunu ücretli çalýþanlarýn ve küçük ölçekli büro ve þirket sahiplerinin oluþturduðu üyelerimizin de olumsuz yönde etkileneceklerini öngörebiliriz. Görüyoruz ki ekonomik krizi ve etkilerini farklý platformlarda tartýþmaya devam edeceðiz. Ülkemizin siyasi gündemi de oldukça hareketli geçiyor. Uzunca bir süredir ülke gündemini iþgal eden Ergenekon Davasý 20 Ekim 2008 tarihinde Silivri de baþladý. Sayýlarý giderek artan gözaltý dalgalarýyla devam eden Ergenekon soruþturmasýnýn ürünü olan davanýn uzun bir zamanda tamamlanabileceði öngörülüyor. Bir diðer konu ise Güngören de gerçekleþen ve onlarca insanýmýzýn ölümü ile sonuçlanan patlamalar, Altýnova da yaþanan ve daha sonra farklý kentlere de yayýlan Türk-Kürt gerginliði ve son olarak Aktütün karakolu saldýrýsý ile devam eden gerilim. Bu sürecin sonuçlarýndan birisi Türkler ve Kürtler arasýnda, hiç kimseye bir fayda saðlamayacak ve ülkemizi kargaþa ortamýna sürükleyecek bir çatýþma zemininin oluþmasýdýr. Bu geliþmeler yaþanýrken Þaban Diþli ile baþlayan ve Dengir Mir Mehmet Fýrat ile devam eden yolsuzluk iddialarý karþýsýnda kayýtsýz kalan AKP iktidarý, yerel seçimler öncesinde yoksul insanlarýmýza, yaratmaya çalýþtýðý sadaka kültürü çerçevesinde yardým yapmaya hazýrlanýyor ve bu süreçte Ramazan Bayramý-Þeker Bayramý karþýlaþtýrmasý gibi içi boþ ve düzeysiz söylemlerle kamuoyunda boy gösteriyor. Ülkemiz gündemini sýraladýðýmýz baþlýklar iþgal ederken Þubemiz, geride býraktýðýmýz yaz aylarýnýn duraðanlýðýndan sýyrýlýyor. Geçtiðimiz Eylül ayý baþýnda üniversitelerimizin kayýt günlerinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði programlarýna baþlayacak öðrenci kardeþlerimize Þubemizin açtýðý masalarda Odamýzý ve etkinliklerini tanýtan broþürler daðýtýlýp Öðrenci Üye olarak Odamýza kaydolmalarý çaðrýsý yapýldý. 17 Ekim 2008 tarihinde mesleðimizde on yýlý aþkýn bir süredir gündemde olan lisanslý harita ve kadastro mühendisleri ve bürolarý konusunu ele aldýðýmýz bir panel-forum gerçekleþtirildi. Bilindiði gibi 2005 yýlýnda bu konuda bir yasa yürürlüðe girmiþ ve bu yýlýn Mayýs ayýnda da bu yasaya iliþkin uygulama yönetmeliði yayýnlanmýþtý. Düzenlediðimiz etkinliðe katýlan meslektaþlarýmýz, bu baþlýðý ayrýntýlarý ile deðerlendirme olanaðý buldular. 18 Ekim 2008 tarihinde ise geçtiðimiz yýl bir iþ 129

10 cinayetinde kaybettiðimiz deðerli meslektaþýmýz Gülseren Yurttaþ anýsýna bir panel gerçekleþtirildi. TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu nun Þubemiz yürütücülüðünde gerçekleþtirdiði panelin baþlýðý Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý idi. Sevgili Gülseren in ailesi ve dostlarý da bu önemli konuyu ele aldýðýmýz panelimizde bizlerle birliktelerdi. Ekim ayý sonu ve Kasým ayý baþlarýnda Kamulaþtýrma Bilirkiþiliði eðitimlerimiz Ýstanbul, Doðu Marmara ve Trakya olmak üzere üç merkezde gerçekleþtirilecek. 18 Kasým 2008 tarihinde Dünya CBS Günü etkinliðimiz gerçekleþtirilecek Kasým 2008 tarihlerinde Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonunun yýllýk toplantýsý Koordinat Sistemleri baþlýðýyla düzenleniyor. Þubemizin de düzenleyicileri arasýnda yer aldýðý bu etkinlikte ayrýca deðerli Hocamýz Prof. Dr. Ahmet Aksoy un jeodezi bilimine olan katkýlarý ele alýnýyor. Bu etkinliklerimizin yaný sýra duyurularýný yaptýðýmýz farklý baþlýklardaki mesleki eðitim çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ayrýca eðitim çalýþmalarýmýza yönelik giriþimlerimiz söz konusu oldu. Þubemize komþu olan Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi ile yaptýðýmýz bir protokolle, kendilerine ait olan bir daireyi ortak eðitim salonu þeklinde düzenleme kararý aldýk ve ardýndan bu mekanýn düzenlenmesi çalýþmalarýna baþladýk. Böylece daha etkin bir þekilde kullanabileceðimiz bir eðitim mekanýna kavuþmuþ olacaðýz. Komisyonlarýmýz ve çalýþma gruplarýmýz da önlerine koyduklarý hedefler doðrultusunda çalýþmaya devam ediyorlar. Yönetim anlayýþýmýz kolektif bir üretim gerçekleþtirmek ve ürettiklerimizi tüm üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaþmaktýr. Bir kez daha sizleri bu kolektif üretimin bir parçasý olmaya davet ediyor, en içten sevgi ve saygýlarýmýzla güzel yarýnlar diliyoruz. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu Yerel Yönetimler Dosya Konulu Þube Bültenimiz Baþyazý 2009 yýlýna girdiðimiz þu günlerde çalýþma dönemimizin üçüncü bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Üyelerimizin bültenimize olan ilgisi ve saðladýklarý katkýlar devam ediyor. Birlikte üretme ve paylaþma ilkemize ortak olan tüm meslektaþlarýmýza ve dostlarýmýza içten teþekkür ediyoruz. Dünya yeni yýla krizle girdi. Ekonomistlerin, baþlangýçta vurgulamaktan kaçýndýklarý durgunluk ifadesini giderek daha fazla kullanmalarý, geliþmiþ kapitalist ülkelerin krizle zor duruma düþen firmalarýn kurtarýlmasý baþta olmak üzere ekonomiye müdahaleleri, finans sektöründe baþlayan krizin giderek artan bir oranda reel sektöre de yansýmasý ve üretimdeki daralmanýn ürünü olan iþten çýkarmalar kriz baþlýðýnda bugüne dek yaþananlarýn kýsa bir özeti. Kriz ülkemizde de etkisini yoðun olarak hissettiriyor. Baþlangýçta, 2001 krizinin ardýndan finans sektörünün yeniden yapýlandýrýlmasý nedeniyle Türkiye nin krizden etkilenmeyeceðini, yaratýlan havanýn psikolojik olduðunu öne süren AKP iktidarý, giderek krizin ülkemizdeki olumsuz etkilerinden daha fazla bahsetmeye ve alýnacak önlemlere deðinmeye baþladý. Yapýlan deðerlendirmelerde 29 Mart tarihinde gerçekleþtirilecek yerel seçimler sonrasýnda krizin etkilerinin ülkemizde daha yoðun olarak hissedileceði vurgulanýyor. Dünya krizi konuþurken Filistin halký yeni yýlý üzerlerine yaðan bombalarla, kan ve gözyaþý ile karþýladý. Ýsrail, yýlýn son günlerinde 1,5 milyon Filistinlinin kuþatýlmýþ halde 360 kilometrekarelik bir alanda yaþamýný sürdürdüðü Gazze ye ileri teknoloji ürünü savaþ makineleri ile saldýrdý. Emperyalizmin Ortadoðu daki tetikçiliðini üstlenen Ýsrail, çoðunluðu sivil olmak üzere binin üzerinde Filistinlinin 130

11 ölümüne neden olan insanlýk suçunu, kendisine yönelik roketli saldýrýlara yanýt vermek için iþlediðini açýkladý. Bu süreçte ABD ve AB baþta olmak üzere emperyalist kamp saldýrýlara karþý sessiz kalýrken ve Birleþmiþ Milletler bu konuda adým atmazken, dünyada ve ülkemizde milyonlarca insan iþlenen insanlýk suçuna seyirci kalmadýlar. Bu süreçte Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da yaptýðý açýklamalarla, Peres e yönelik çýkýþýyla Ýsrail e esip gürlüyordu. Oysa kendisi Ýsrailli pilotlarýn Konya da, komandolarýn ise Bolu ve Hakkari de eðitildikleri, Ýsrail le baþta askeri alan olmak üzere bir dizi anlaþmaya imza koyan Türkiye Cumhuriyeti nin Baþbakanýdýr. Onurlu ve ilkeli siyaset anlayýþý esip gürlemeyi deðil, anýlan eðitimlerin ve anlaþmalarýn üzerine bir çizik atmayý gerektirir. TMMOB ve bileþenlerinin de aralarýnda bulunduðu örgütler, yaptýklarý açýklamalarda ve düzenledikleri eylemlerde bu konularý ve Ýsrail in saldýrýlarýnýn emperyalizmin Ortadoðu daki politikalarýnýn bir parçasý olduðu gerçeðini dile getirdiler. Ülkemizde önümüzdeki aylarýn temel gündem maddesini 29 Mart ta gerçekleþtirilecek yerel seçimler oluþturuyor. Þimdiden adaylar, yerel yönetimlerden beklentiler, birdenbire artan seçmen sayýsý vb. bir dizi baþlýk kamuoyu gündeminde tartýþýlýyor. Önemsediðimiz yerel yönetimler konusunda bizim de bugüne dek söylediklerimiz ve beklentilerimiz var. Bu nedenle bültenimizin bu sayýsýnýn dosya konusunu, Yerel Yönetimler olarak belirledik. Devlet mekanizmasýnýn özelleþtirmelerle küçültüldüðü, yönetim biçiminin dönüþüme uðradýðý ve bu dönüþümden yerel yönetimlerin de etkilendiði bir dönemin içinden geçiyoruz. Kentlerimizin yaþanabilir kýlýnmasý, planlama ilkelerine uygun bir kentleþmenin var olabilmesi, teknik altyapýnýn çaðýn gerektirdiði normlarda yönetimi, halkýn karar alma mekanizmalarýna katýlýmý, barýnma hakkýný temel alacak þekilde arsa üretimi ve konut politikalarýnýn geliþtirilmesi, tarihi dokuyu, doðayý ve çevreyi gözeten bir yönetim anlayýþý yerel yönetimler baþlýðýnda akla gelebilecek beklentilerimizden bazýlarý. Mesleki olarak yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzýn yerel yönetimlerin tamamýnda önemli bir iþleve sahip olduðunu biliyoruz. Yukarýda sýraladýðýmýz beklentilerimizi karþýlayacak tarzda bir politika geliþtirmek, kendimizi ve ürettiðimiz hizmetleri kamuoyuna anlatmak Odamýzýn gündem baþlýklarý arasýndaki yerini koruyor. Ülkemiz gündeminde son dönemde bir dizi farklý baþlýk da gündemdeydi. Ergenekon soruþturmasý yeni dalgalarla devam ediyor. Susurluk sanýðý Ýbrahim Þahin in de aralarýnda bulunduðu bir grup gözaltýna alýndý. Duruþmalarý Silivri de devam eden Ergenekon operasyonu kapsamýnda yaþanan geliþmelerden biri ise, aramalarda bulunan krokilere göre yapýlan kazý çalýþmalarýyla silah ve patlayýcýlarýn bulunmasý oldu. Ergenekon gündemi ýsýnmýþken, AKP hükümeti 2B arazilerinin satýþýna iliþkin yasal düzenlemeyi, beklendiði gibi yerel seçimler öncesinde Abdullah Gül ün de jet onayýyla yürürlüðe soktu. Þubemiz bu konuda yaptýðý basýn toplantýsýyla AKP nin 2B konusundaki inadýnýn arkasýnda yatan gerçekleri kamuoyu ile paylaþmýþtý. Ranta dayalý olasý bir yaðmanýn önünü açacak olan bu konudaki uygulamalara karþý mücadelemiz devam edecek. Ülkemizdeki bir diðer gündem baþlýðý ise Abdullah Gül ün Cumhurbaþkaný olmasýndan sonra daha fazla tartýþma konusu olmaya baþlayan rektör atamalarý oldu. Son olarak Ýstanbul Üniversitesi Rektörlüðüne Baþbakanýn Doktoru olarak tanýnan Yunus Söylet atandý. Geçtiðimiz günlerde YÖK ün beþ üyesi yaptýklarý bir açýklama ile YÖK Baþkanýnýn ve YÖK üyelerinin çoðunluðunun AKP ye yakýn kiþiler olduðunu ve YÖK ün demokrasi anlayýþýnýn türbana özgürlük ile sýnýrlý olduðunu ifade edip yaþanan geliþmelere iliþkin kaygýlarýný kamuoyu ile paylaþtýlar. YÖK ise aldýðý kararlar ve yaptýðý açýklamalarla icraatlarýna devam ediyor. YÖK Yasasý çýkarýlalý beri iþ güvencesinden yoksun sözleþmeli olarak çalýþan araþtýrma görevlilerinin, lisansüstü eðitimlerini tamamlamalarýndan sonra üniversite ile iliþiklerinin kesilmesi yönündeki uygulama, üniversitelerin öðretim üyeliði kaynaðý olan asistanlýk kurumuna vurulan son darbe oldu. YÖK ün uygulamalarý bunlarla sýnýrlý deðil. Örneðin kurumun yayýnladýðý bir genelge ile meslek odalarýnýn da aralarýnda bulunduðu örgütlerde yöneticilik yapmak isteyen öðretim elemanlarýnýn üniversitelerinden izin almalarý gerektiði anýmsatýlýyordu. Baþbakan Erdoðan ýn, yaðma düzenine karþý onurlu bir mücadele yürüten meslek odalarýný belediyelerin çalýþmalarýný engellemekle suçladýðý bir ortamda, YÖK ün farklý bir tavýr sergilemesi beklenemezdi doðrusu. Ülke gündemi sýcaklýðýný korurken Þube çalýþmalarýmýz devam ediyor. e-bülten aracýlýðýyla sizlerle paylaþtýðýmýz komisyon çalýþmalarýmýz, eðitim amaçlý etkinliklerimiz, farklý konularda gerçekleþtirdiðimiz söyleþi, forum vb. etkinlikler, öðrenci üyelerimizin etkinlikleri, merkezi olarak yürütülen çalýþmalara katkýlarýmýz kesintisiz sürüyor. Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Biliþim Komisyonumuz düzenli eðitim seminerleri gerçekleþtiriyor. Taþýnmaz Deðerlemesi Komisyonumuz bu yýl içerisinde, çalýþma programýmýz çerçevesinde gerçekleþtirilecek bir etkinliðin hazýrlýklarýný yapýyor. Öðrenci kardeþlerimiz Haritacýlar Sosyal Çalýþtayýna hazýrlanýyorlar. Bilim insanlarýmýz baþta olmak üzere meslektaþlarýmýzýn gündeminde Mayýs 2009 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtirilecek olan 12. Harita Bilimsel ve 131

12 Teknik Kurultayý var. Þubemizde yazýlým eðitimleri veriliyor, teknik altyapý kadastrosunun ele alýndýðý forum vb. bir dizi etkinlik yapýlýyor. Etkinliklerimizi siz üyelerimizin istek ve beklentileri doðrultusunda gerçekleþtiriyoruz. Bu istek ve beklentilerin paylaþýldýðý en önemli platformlarýmýzdan biri olan Danýþma Kurulu toplantýmýzý 10 Ocak 2009 tarihinde gerçekleþtirdik. Bu toplantýda, dönemimizin ilk 11 ayýndaki etkinliklerimizi, çalýþma programý hedeflerimiz ekseninde deðerlendirdik. Yaptýklarýmýzý ve yapamadýklarýmýzý katýlýmcýlarla paylaþtýðýmýz bu toplantýda dile getirilen görüþ ve öneriler 2009 yýlýnda gerçekleþtireceðimiz çalýþmalara ýþýk tutacak. Sizlerin vereceði katký ve desteði önemsediðimizi bir kez daha anýmsatarak en içten sevgi ve saygýlarýmýzla umutlu yarýnlar diliyoruz. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu Kadastro Dosya Konulu Þube Bültenimiz Baþyazý Yerel seçimler baþta olmak üzere yoðun bir gündemi geride býraktýðýmýz þu günlerde, çalýþma dönemimizin dördüncü bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Bültenimize iliþkin aldýðýmýz övgü dolu deðerlendirmeler ve yazýlý katkýlarýn artmasý bizlere mutluluk veriyor. Kuþkusuz geride býraktýðýmýz aylarýn en önemli gündemini yerel seçimler oluþturdu. Bir önceki bültenimizin dosya konusu olarak ele aldýðýmýz yerel yönetimler konusunda TMMOB ve baðlý odalar da çalýþma yürüttüler. TMMOB nin yayýnladýðý Nasýl Bir Kent, Nasýl Bir Yerel Yönetim? baþlýklý broþür yaygýn olarak daðýtýldý. Ýstanbul da Ýstanbul Þube Baþkanlarýnýn katýlýmýyla, yerel yönetimlerden beklentilerimizin iþlendiði Baþkanlar Konuþuyor baþlýklý bir panel düzenlendi. Geçmiþ yerel seçimlerle karþýlaþtýrýldýðýnda görece sönük geçen yerel seçim sürecine ise, liderlerin meydanlarda yaptýklarý, çoðunlukla içerik ve nitelikten yoksun konuþmalar rengini çaldý. Seçim sonucunda iktidardaki AKP nin oylarý geriledi ve ortaya salt siyasi olarak deðil sosyolojik açýdan da irdelenmesi gereken sonuçlar ortaya çýktý. Deðerlendirilmesine bültenimizde yer verdiðimiz seçimlerin ilk sonuçlarýndan biri, AKP nin kabinede geniþ çaplý bir revizyona gitmesi ve önemli deðiþikliklerle 61 inci hükümetin göreve gelmesi oldu. Kriz, ekonomideki rekor daralma oranlarý ve giderek arta iþsizlik oranlarý ile etkisini korumaya devam ediyor. Krizin etkisinin bir kez daha esrarengiz kayýt dýþý para takviyesi ile azaltýlmaya çalýþýldýðý görülüyor. %15,5 olarak açýklanan resmi iþsizlik rakamlarýnýn bizim açýmýzdan önemli bir ayrýntýsý var. Ýþsizlerin yaklaþýk üçte birini yüksek öðretim görmüþ insanlarýmýz oluþturuyor. Sektörümüz de ekonomideki daralmadan etkilenen sektörler arasýnda. Herhangi bir planlamaya ya da projeksiyona dayalý olmaksýzýn açýlan bölümlerimize her yýl binin üzerinde öðrencinin alýndýðý düþünüldüðünde iþsizlik olgusunun mesleðimiz açýsýndan, çok da uzun olmayan bir vadede reel bir sorun haline dönüþeceðini þimdiden öngörebiliriz. Ekonomik göstergeler ve kamuoyu yoklamalarý krizin toplumlar üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Sonuçta, çevre ülkelerin merkez ülkelere göre krizden çok daha fazla etkilendikleri anlaþýlýyor. Ekonomik kriz ortamýnda gerçekleþtirilen ABD seçimleri uluslararasý gündem içerisinde önemli bir baþlýk oldu. Seçimi, beklendiði gibi Kenya kökenli bir aileden gelen Demokrat Barack Obama kazandý. 132

13 Baþkanlýðýn Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmesiyle birlikte neo-conlarýn etkisinin azalacaðý ve bunun ABD nin dýþ politikasýnda etkisini göstereceði yönünde iyimser deðerlendirmeler de yapýldý. Ancak bu konuda öncelikle, emperyalist ABD nin dýþ politikalarýnýn bir bütünlük taþýdýðýný, Cumhuriyetçi George Bush döneminde Irak a operasyon düzenlendiðini, Demokrat Bill Clinton döneminde ABD nin Yugoslavya ya saldýrdýðýný ve Balkanlara yerleþtiðini, Cumhuriyetçi George W. Bush döneminde Afganistan ve yeniden Irak iþgallerini gerçekleþtirdiðini, tüm bu operasyon ve iþgallerin ABD nin bütüncül dýþ politikasýnýn ürünü olduðunu ve tüm bu süreçlerde ayný ideolojik argümanlarýn kullanýldýðýný anýmsatmakla yetinelim. Obama, iktidarýnýn baþlangýç evresindeki ilk ziyaretlerinden birini ülkemize gerçekleþtirdi. Öncesinde de Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton bir ziyaret gerçekleþtirmiþti. Her iki ziyarette de yoðun bir halkla iliþkiler çalýþmasýnýn örgütlendiðini ifade etmeliyiz. Petrol için Irak ta kan döken ABD nin, dünyanýn birçok coðrafyasýnda olduðu gibi ülkemizde de halk nezdinde kötü imajýný düzeltme çabasý içine girdiði anlaþýlýyor. Obama, ülkemize aralarýnda Ortadoðu ve Afganistan baþlýklarýnýn aðýrlýklý olarak yer aldýðý bir dosya ile geldi. ABD nin bulunduðumuz coðrafyaya iliþkin bölgesel planlarýný önümüzdeki dönemde yaþama geçireceðini, geliþmelerin bölgemizde ve ülkemizde önemli etkilerinin olacaðýný þimdiden öngörebiliriz. Ergenekon süreci, yeni iddianame metinleri ve tutuklama dalgalarý ile devam ediyor. Silivri de duruþmalarý devam eden Ergenekon davasý ve ilgili soruþturmalar kapsamýnda son olarak Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði birimleri basýldý, dernek yöneticileri ve hatta bazý bursiyerler gözaltýna alýndý. Yürüttüðü çalýþmalarla kamuoyunda saygýn bir yer edinen derneðe yönelik bu baskýlar kamuoyunda tepkiyle karþýlandý. Örneklediðimiz bu geliþmeler yaþanýrken Þubemizin çalýþmalarý de yoðun olarak devam ediyor. Çalýþma programýmýzda yer verdiðimiz hedefler ve danýþma kurulu üyelerimizin deðerli öneri ve deðerlendirmeleri ýþýðýnda bir dizi etkinliði planlý bir biçimde gerçekleþtiriyoruz. Çalýþma programýmýzda teknik altyapý kadastrosu konusunun mesleki alanda önemli bir baþlýk olduðunu vurgulamýþtýk. Düzenlediðimiz bir forumda bu konuyu ele alarak atýlacak mesleki adýmlarýn neler olabileceðini tartýþtýk. Mesleðimiz tarihinde önemli bir yeri olan ve bilgi sistemleri kavramýnýn ilk kez ele alýndýðý çalýþmalardan biri olan HAKAR Projesinde izlenen metodolojiyi, proje grubunda yer alan deðerli hocalarýmýz bizlerle paylaþtýlar. Coðrafi Bilgi Sistemleri seminerlerimiz üyelerimizin deðerli katkýlarýyla devam ediyor. Bilgisayar eðitim merkezinin devreye girmesi ile birlikte eðitim çalýþmalarýmýzý daha düzenli bir þekilde gerçekleþtirme olanaðýna kavuþmuþ olduk. Çok önemsediðimiz ve meslektaþlarýmýzla doðrudan görüþ alýþveriþinde bulunma olanaðý saðlayan ziyaretlerimiz devam ediyor. Öðrenci kardeþlerimiz, yüze yakýn öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirdikleri Ýstanbul Haritacýlarý Sosyal Çalýþtayý etkinliði ile yaþadýklarý paylaþma ve birlikte üretme heyecanýný Genç Haritacýlar Günleri ve Odamýzýn Öðrenci Kurultayýna taþýdýlar. Öðrenci kardeþlerimizin düzenlediði söyleþi, þenlik vb. etkinliklerde kendileri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Etkinlik alanýmýzdaki örgütlülüðümüz ise yeni temsilcilik mekanlarýmýzla birlikte güçleniyor. Kocaeli Ýl Temsilciliði ve Edirne Ýl Temsilciliðimiz birer mekana kavuþmuþ durumda. Sakarya Ýl Temsilciliðimizin fiili olarak kullanýlmaya baþlanan mekaný da yakýnda resmi olarak hizmete giriyor. Temsilcilerimize ve bu sürece katký veren, sahip çýkan tüm üyelerimize yaptýklarý özverili çalýþmalar ve takdiri hak eden çabalarý için içtenlikle teþekkür ediyoruz. Temsilciliklerimiz, bu çabalarýnýn yaný sýra bölgelerindeki etkinliklere de Odamýz adýna çok deðerli katkýlar sunuyorlar. Edirne de TMMOB Edirne Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan gerçekleþtirilen Edirne Kent Sempozyumu ve Kýrklareli nde TMMOB Kýrklareli Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan gerçekleþtirilecek olan Kýrklareli Kent Sempozyumu, kente ve kentliye yönelik yapýlan anlamlý etkinliklerden bazýlarý. Geçtiðimiz aylarda Þubemiz gündeminde yer alan en önemli konu kuþkusuz 6 Mart 2009 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz TOKÝ Gerçeði paneli oldu. Birbirinden deðerli ve kamuoyunda saygýn kiþilikleri ile tanýnan panelistlerin katýldýðý toplantýnýn ardýndan bugüne dek hiçbir kamu kurumunun yazýþmasýnda rastlamadýðýmýz türden ifadelerin yer aldýðý bir yazý TOKÝ tarafýndan Þubemize iletildi. Olabildiðince konunun tüm ilgililerini bir araya getirmek ve kamuoyunu doðru bilgilendirmek amacýyla düzenlediðimiz bu toplantýya TOKÝ den de katýlýmcý gönderilmesi için yazýlý davette bulunmuþ, talebimize herhangi bir yanýt alamamýþtýk. Panelin ardýndan gönderilen yazýda ise, görev ve yetkilerini Anayasadan alan Þubemizin panel sonuçlarýný yayýnlamamasý isteði dile getiriliyordu. Hukuku hiçe sayan bu tutuma karþý sessiz kalmadýk ve basýn yoluyla tepkilerimizi kamuoyu ile paylaþtýk. Bültenimizde geliþmelerin özetlendiði basýn açýklamasýna, Þubemizin ortak yaptýðý diðer basýn açýklamalarý ile birlikte yer veriyoruz. 133

14 Önümüzdeki dönemde etkinliklerimiz devam ediyor. 23 Mayýs 2009 tarihinde Ýstanbul da Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý baþlýklý bir panel düzenliyoruz. 29 Mayýs 2009 tarihinde ise geleneksel yemeðimizi Yýldýz Teknik Üniversitesi Vakfý Hisar Tesislerinde düzenliyoruz. Kolektif çalýþma anlayýþýmýzýn bir parçasý olan etkinliklerimizde beraber olma dileklerimizle en içten sevgi ve saygýlarýmýzý sunuyor, mutlu ve aydýnlýk yarýnlar diliyoruz. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Ücretli Çalýþan ve Ýþsiz Mühendisler Dosya Konulu Þube Bültenimiz Baþyazý Yaz döneminin ardýndan çalýþma dönemimizin beþinci bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Önceki sayýmýzda sektörümüzden deðerli isimlerin katkýlarýyla dosya konusu olarak ülkemizdeki kadastro konusunu ele almýþtýk. Yayýnýmýzla buluþan meslektaþlarýmýzýn övgüleri bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle, birikimlerini bizlerle paylaþan ve yazýlarýyla katký veren tüm meslektaþ ve dostlarýmýza içtenlikle bir kez daha teþekkür ediyoruz. Ülkemizde son dönemde kuþkusuz en önemi gündem baþlýðý AKP nin Kürt sorunu baþlýðýnda kamuoyu gündemine getirdiði açýlým oldu. Ülkemizin yýllardýr içinde bulunduðu çatýþma ortamýndan uzaklaþýlmasý ve etnik ayrýmcýlýðýn son verilerek insanlarýmýzýn kardeþçe bir arada yaþamalarý bu ülkenin aydýnlýk geleceðine inanan tüm insanlarýn ortak beklentisidir. Açýlýma iliþkin ABD emperyalizminin müdahil olmasý ve ortaya somut bir programýn sunulmamasý nedeniyle haklý eleþtirilerin de söz konusu olduðu bir ortamda bu ortak beklentinin bu topraklarda yaþam bulmasýný diliyoruz. Doðu Marmara depremlerinin onuncu yýldönümünü yaþadýðýmýz dönemde Eylül ayý baþlarýnda Ýstanbul da gerçekleþen seller ve yaþanan kayýplar, doðal afetlere karþý ne derece hazýrlýksýz olunduðunu gösterdi. Doðal afetlere karþý yürütülecek çalýþmalarýn koordinasyonunu üstlenmek amacýyla Ýstanbul da kurulan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), meteorolojik tahminlere göre yoðun bir yaðýþýn gerçekleþeceði ortadayken gerekli önlemlerin alýnmasý için gereðini yapmamýþtýr. Öngörüler ýþýðýnda riskli bölgelerde tahliye iþlemlerinin yapýlmasý ve gerekli diðer önlemlerin alýnmasý gerekirken yaðýþ uyarýsý yapýlmasýyla yetinilmiþtir. Ýstanbul u yönetenler afet yönetimi konusunda bir kez daha sýnýfta kalmýþlar, yaþananlarý Takdir-i Ýlahi þeklinde niteleme yüzsüzlüðünü sergilemiþlerdir. Yapýlmasý gereken, Ýstanbul kenti ya da diðer yerleþimlerde, olasý doðal afetlerin yaratabileceði sonuçlarýn bilimsel çalýþmalarla kestirilmesi ve bu çerçevede gerekli önlemlerin alýnmasýdýr. Arazinin topoðrafik yapýsý çerçevesinde olasý yaðýþ miktarlarýna baðlý olarak sel riskinin önceden belirlenmesi ve risk haritalarýnýn hazýrlanmasý mutlaka yapýlmasý gereken ve özellikle de meslektaþlarýmýzýn içerisinde yer alacaðý önemli çalýþmalardýr. Þubemiz, bültenimizde de yer verdiðimiz basýn açýklamasý metni ile bu konuya iliþkin görüþ ve düþüncelerini kamuoyu ile paylaþmýþtýr. Son günlerde gündemde olan bir diðer konu ise Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan kýtalararasý salgýn düzeyine ulaþtýðý ilan edilen domuz gribi salgýnýdýr. AKP hükümetinde farklý seslerin çýkmasýna neden olan aþý tartýþmalarý sürerken domuz gribi nedeniyle ölen yurttaþlarýmýzýn sayýsý günden güne artýyor. Konuya iliþkin farklý deðerlendirmeler söz konusu olsa da, dileðimiz toplumda panik havasý yaratýlmadan gerekli önlemlerin alýnmasý ve bu salgýndan toplumumuzun ve tüm insanlýðýn en az kayýpla kurtulmasýdýr. Ülkemizin gündeminde yer alan bir diðer önemli konu ise genetiði deðiþtirilmiþ organizmalarýn (GDO) ticaretini düzenleyen Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan yönetmelik oldu. Kamucu 134

15 bir yaklaþýmla konuya bilimsel bir þekilde yaklaþan ilgili meslek mensuplarý GDO ya hayýr diyorlar. Toplumun ve ülkemizin çýkarlarýný hiçe sayan, þirketlerin kar hýrsýnýn bir ürünü olan bu tür düzenlemelere, ülkemizin bir genetik yýkýma sürüklenmemesi için karþý olduklarýný çeþitli platformlarda dile getiriyorlar ve bu konuda mücadele edeceklerini kamuoyuna ilan ediyorlar. Bizler de bu mücadeleyi destekliyor, TMMOB çatýsý altýnda yürütülecek çalýþmalara etkin olarak katýlacaðýmýzý vurgulamak istiyoruz. Odamýz geçtiðimiz dönemde, mesleki politikalarýmýzýn biçimlendirilmesi açýsýndan büyük önem taþýyan bir dizi etkinlik gerçekleþtirdi. 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayý geçtiðimiz Mayýs ayýnda Gelecek Ellerimizde sloganýyla gerçekleþtirildi. 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Ekim ayýnda Trabzon da, Coðrafi Bilgi Sistemleri 2009 Kongresi Kasým ayý baþýnda Ýzmir de gerçekleþtirildi. Þube Yönetim Kurulu olarak sizlerle paylaþtýðýmýz çalýþma programýmýzýn hedefleri arasýnda iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý konusunun mesleðimizin gündem baþlýklarý arasýna taþýnmasý hedefi de vardý. Can dostumuz Gülseren Yurttaþ ý kaybetmiþtik ve birdenbire iþ güvenliði konusunda nasýl da bilgisiz olduðumuzun farkýna varývermiþtik. Ne konu hakkýnda olmasý gereken temel bilgilere sahiptik, ne de üniversite eðitim müfredatlarý dahil olmak üzere bu konu kendisine mesleðimizde bir yer edinmiþti. Geçtiðimiz yýl Þubemizin yürütücülüðünde TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan sevgili Gülseren anýsýna gerçekleþtirilen bir panelle iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý konusu ele alýnmýþtý. 23 Mayýs 2009 tarihinde düzenlediðimiz Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý baþlýklý panelimizde bir kez daha bu konu ele alýndý. Bir ilk adým olarak gerçekleþtirdiðimiz bu panel, attýðýmýz ilk adýmlardan biridir. Amacýmýz bu konuda sektörel bir bilincin yaratýlmasýdýr. Bu çerçevede attýðýmýz adýmlardan biri olarak bültenimizin dosya konusu iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý olarak belirlenmiþtir. Bu baðlamda panelimizin sonuç bildirgesinin de aralarýnda bulunduðu bir dizi yazýyý bültenimizde sizlerle paylaþýyoruz. Þubemize baðlý kentlerde TMMOB Ýl Koordinasyon Kurullarý tarafýndan gerçekleþtirilen kent sempozyumlarý devam ediyor. Kýrklareli nde TMMOB Kýrklareli Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan 12 Haziran 2009 tarihinde yapýlan Kýrklareli Kent Sempozyumu etkinliðinde Þube Baþkanýmýzýn yöneticiliðini yaptýðý ve Þube Ýkinci Baþkanýmýzýn konuþmacýlar arasýnda yer aldýðý Ormanlar, Su Kaynaklarý, Tarým Alanlarý ve Geleceðimiz baþlýklý bir oturum da gerçekleþtirildi. Þubemiz, Aralýk ayýnda gerçekleþtirilecek olan 2. Ýstanbul Kent Sempozyumu kapsamýndaki hazýrlýklarýný da sürdürüyor. Þube çalýþmalarýmýz yaz döneminin araya girmesine karþýn yoðun bir tempoda devam etti. Mayýs ayý sonunda gerçekleþtirdiðimiz geleneksel yemeðimize meslektaþlarýmýz yoðun bir ilgi gösterdiler. Bir kez daha birlikte olmanýn, paylaþmanýn ve dayanýþmanýn ne derece önemli olduðunu anladýk. Haziran ayý baþýnda ise, çalýþma dönemimizin üçüncü Þube Danýþma Kurulu toplantýmýzý gerçekleþtirerek, üyelerimizin Þube çalýþmalarýmýz açýsýndan bize yol gösteren deðerli öneri ve eleþtirilerini aldýk. Öðrenci kardeþlerimizle arazi piknikleri ve mezuniyet etkinliklerinde bir araya geldik ve yeni mezunlarýmýzý örgütlülüðe davet ettik. Yazýlým eðitimlerimize, bölge ve iþyeri ziyaretlerimize devam ettik. Yönetim Kurulu üyeleri baþta olmak üzere üyelerimiz, katýldýklarý panel vb. etkinliklerde bizi temsil ettiler. Çeþitli konularda televizyon kanallarýnda görüþlerimizi açýkladýk ve basýn açýklamalarýmýzla yazýlý basýnda yer aldýk. Kadýköy Belediyesi nde gerçekleþtirdiðimiz bir panelde mesleðimizde önemli bir yeri olan imar uygulamalarý konusunu ele aldýk. Önümüzdeki günlerde Çorlu da düzenlenecek ayný konulu etkinliðin yaný sýra, afet yönetimi baþlýðýnda Bakýrköy de ve sabit GNSS istasyonlarý ve TUSAGA-Aktif uygulamalarý konusunda da Þiþli de benzer etkinlikler düzenleyeceðiz. Büyük önem verdiðimiz Taþýnmaz Deðerleme Günleri etkinliðimizi Türkiye modelini arýyor sloganý ile Kasým da gerçekleþtiriyoruz. Çalýþma grubumuzun özverili çalýþmalarý sonucunda gerçekleþtirilen ve yoðun bir ilgi ile karþýlanan bu etkinliðimizin bu konuda sektörel bir inisiyatif oluþturma çabalarýmýza önemli bir katký saðlayacaðýna inanýyoruz. Ýçinde bulunduðumuz dönemde TMMOB nin de önemli etkinlikleri söz konusu Kasým da düzenlenen Ücretli ve Ýþsiz Mühendis Mimar Þehir Plancýlarý Kurultayý ile Kasým tarihlerindeki Kadýn Kurultayý bu etkinliklerden bazýlarý. Þube Yönetim Kurulumuz, üyelerinden aldýðý güçle, birlikte üretmek ve paylaþmak ilkesiyle çalýþmalarýný yürüttüðü çalýþmalarýný önümüzdeki çalýþma döneminde de sürdürme kararlýlýðýndadýr. Bu kararlýlýkla yürüttüðümüz çalýþmalarýmýza katký sunmanýzý ve etkinliklerimizde birlikte olmayý diliyor, sevgiyle örülü, mutlu, umutlu günler diliyoruz. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu 135

16 Mesleðimiz ve Geleceði Dosya Konulu Þube Bültenimiz Baþyazý Çalýþma dönemimizin son bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Ýlkeli bir yayýncýlýk anlayýþýyla çýkardýðýmýz ve sizlerin verdiði destek sayesinde nitelikli kýldýðýmýz bültenimizin son sayýsýnda mesleðimiz ve meslektaþlarýmýz açýsýndan çok önemli bir konu olduðuna inandýðýmýz iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý konusunu ele almýþtýk. Meslektaþlarýmýzýn bu konuya iliþkin yer verdiðimiz yazýlar için övgü dolu sözleri birlikte üretmek ve paylaþmanýn ne derece önemli olduðunu bizlere bir kez daha anýmsattý. Bu sayýmýzýn dosya konusunu ise mesleðimiz ve gelecek olarak belirledik. Bültenimize yazýlarýyla katký veren tüm meslektaþlarýmýza ve dostlarýmýza yürekten teþekkür ediyoruz. Geçtiðimiz aylarda AKP nin açýlým adýyla baþlattýðý süreç DTP nin kapatýlmasýyla ve ülke geneline yayýlan ve kaygý verici düzeye ulaþan protesto ve çatýþmalarla geçen gerilimli bir sürece evrildi. Toplumda yükselen gerilim son olarak Selendi de Roman yurttaþlara yönelik saldýrýlarla ve Edirne de açýk bir provokasyon olduðu anlaþýlan ve güvenlik güçlerinin müdahalede geciktiði linç giriþimleriyle varlýðýný hissettirdi. Ülkemiz insanlarý arasýna düþmanlýk tohumlarý eken bu geliþmelere karþý demokratik haklara sahip çýkmak ve birlikte yaþama kültürünü yeniden üretmek görevi bizleri bekliyor lý yýllardan baþlayarak bu ülkenin insanlarýnýn deðerleri olan kamu iþletmeleri özelleþtiriliyor. Halka, zarar ettikleri yalaný söylenerek yok pahasýna elden çýkarýlan kamu iþletmelerinin son örneðini TEKEL iþletmeleri oluþturuyor. Özelleþtirme sonucunda açlýk sýnýrýnda yaþamaya mahkum edilen TEKEL iþçileri ülkenin çeþitli yerlerinden Ankara ya gelerek özelleþtirmelerin durdurulmasý ve haklarýnýn korunmasý talebiyle eylem baþlattýlar. AKP hükümeti, iþçi düþmaný yüzünü bir kez daha göstererek eylemcilere gazlý coplu müdahalede bulunulmasýný saðladý. Benzer saldýrýlar hak arayýþý içinde olan itfaiye iþçilerine de yapýldý. Ülkenin dört bir yanýnda 25 Kasým da üretimden gelen güçlerini kullanan ve yasal haklarý kapsamýnda iþ býrakan kamu emekçileri de AKP hükümetinin emekçi düþmaný politikalarýndan nasibini aldý. Soruþturma tehdidinin ardýndan demiryolu taþýmacýlýðýnda çalýþan ve iþ býrakma eylemine katýlan onlarca emekçi görevlerinden alýndý. Yapýlan mücadele sonucunda görevden alýnanlarýn tümü iþlerine geri döndü. Buradan, halen mücadelelerini sürdüren TEKEL iþçileri baþta olmak üzere tüm emekçilere dayanýþma dileklerimizi iletiyoruz. Yürütülen bütün bu hak alma mücadeleleri ve sergilenen örgütlülük özelleþtirmeci ve piyasacý tavra karþý topluma umut aþýlýyor. Çünkü biliyoruz ki, özelleþtirmelere karþý mücadele etmek ve satýlan kamu iþletmeleri baþta olmak üzere halka ait deðerlere sahip çýkmak, insanca bir yaþam isteyen bizler için geleceðimize sahip çýkmak anlamýna gelmektedir. Ülkemizde ekonomik kriz tartýþmalarý gündemdeki yerini korumaya devam etti. AKP iktidarý tarafýndan dile getirilen krizin ülkemizi teðet geçtiði argümanýnýn geçerli olmadýðýný ekonomik veriler ortaya koyuyor. Ýþsizlik rakamlarý giderek artarken Baþbakan Erdoðan ýn Her üniversiteyi bitiren veya tüm halk iþ sahibi olur diye bir kural yok þeklindeki ifadesi AKP nin gayriinsani piyasacý tutumunun bir göstergesi olarak belleklerimizde yerini aldý. Ýþsizliði boyutlandýran durgunluk harita sektörünü de doðrudan etkilemeye devam ediyor. TMMOB, Odamýz ve Þubemizin çalýþmalarý da yaklaþan genel kurullar gündemine karþýn hýz kesmeden devam etti. TMMOB tarafýndan Kasým da düzenlenen Ücretli ve Ýþsiz Mühendis Mimar Þehir Plancýlarý Kurultayý kapsamýnda bu alanda geliþtirilecek politikalara iliþkin önemli bir tartýþma platformu oluþturuldu. Yine TMMOB tarafýndan Kasým tarihlerinde düzenlenen Kadýn Kurultayý kapsamýna ise kadýn mühendis, mimar ve þehir plancýlarý bir araya gelerek sorunlarýný ve geliþtirilecek politikalarý tartýþtý. TMMOB, sanayiden kentleþmeye, tarýmdan enerjiye bir dizi alanda gerçekleþtirdiði etkinliklerle kamu yararý doðrultusunda söz söylemeye devam ediyor. 136

17 Þubemiz, mesleðimizde önemli bir uygulama olarak gördüðü taþýnmaz deðerlemesi alanýnda, meslektaþlarýmýzýn öncülüðünde diðer mühendislik disiplinlerini de kapsayacak bir inisiyatifin oluþturulmasýna öncülük edilmesi gerektiðini bu baþlýkta düzenlediði etkinliklerde mesleki kamuoyu ile paylaþmýþtý. Bu çerçevede, konuyla ilgili meslektaþlarýmýzýn buluþtuðu bir forum organizasyonu gerçekleþtirmiþ ve nitelikli bir tartýþma ortamý yaratmýþtýk. Bu foruma katýlan meslektaþlarýmýz, taþýnmaz deðerleme alanýyla ilgili tüm kurumlarýn bir araya getirileceði bir etkinliðin düzenlenmesi konusunda görüþ birliðine varmýþlardý. Bu eðilim doðrultusunda, Kasým da Taþýnmaz Deðerleme Günleri 2009 baþlýklý bir etkinliði Türkiye modelini arýyor sloganý ile gerçekleþtirdik. 600 dolayýnda kiþinin katýldýðý ve bu alanda bir ilk olma özelliði taþýyan etkinliðimizde taþýnmaz deðerleme alanýndaki mevcut duruma deðinen, bu konunun teknik ve iktisadi uygulama baþlýklarýna iliþkin bir dizi nitelikli sunuþ katýlýmcýlarla paylaþýldý. Yurtdýþýndan gelen konuklarýmýz kendi ülkelerindeki deneyimleri izleyicilerle paylaþtýlar. TMMOB ye baðlý odalarýn temsilcileri olarak etkinliðimize katýlan konuþmacýlar kendi alanlarý açýsýndan konuyu ele aldýlar. Etkinliðin sonunda gerçekleþtirilen bir forumda ise bu alanda yaþanan sorunlar masaya yatýrýldý ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Baþarýyla gerçekleþtirilen bu etkinliðin sonuç bildirgesi, katýlýmcýlarýn da katkýlarýyla son þekli verilerek kamuoyuna duyurulmuþtur. Üyelerimizle buluþtuðumuz etkinliklerde dile getirilen baþlýca konulardan birisi imar uygulamalarý ve bu alanda karþýlaþýlan sorunlar olmuþtu. Meslektaþlarýmýz hem yasal mevzuat açýsýndan birbiriyle çeliþen düzenlemelerin varlýðýndan þikayet ediyor, hem de uygulamada bir dizi sorunun varlýðýna deðiniyordu. Bu konunun tartýþýlmasýnýn yerinde olacaðý düþüncesinden hareketle 5 Kasým tarihinde Kadýköy de Ýmar Planý Uygulamalarý baþlýðýnda bir panel gerçekleþtirilmiþtir. Panele, konunun farklý açýlardan paylaþýlmasý gerektiði düþüncesiyle, bu alanda mesleki deneyiminin yaný sýra yaptýðý akademik çalýþmalarýyla ve deðerli yayýnlarýyla tanýdýðýmýz Dr. Erdal Köktürk ve özel sektörde konu üzerine çalýþan ve önemli deneyim ve birikime sahip deðerli meslektaþýmýz Ahmet Ýpekçi konuþmacý olarak katýldýlar. Yönetim Kurulu Üyemiz Taylan Öcalan ýn yönettiði panelimizin bu alanda mesleki politikalarýmýzýn geliþtirilmesine önemli bir katký saðlayacaðýna yürekten inanýyoruz. Benzer bir söyleþi ise 20 Aralýk ta yine Dr. Erdal Köktürk ün konuþmacý olarak katýlýmýyla Çorlu da gerçekleþtirilmiþtir. Bu yýl Dünya CBS Günü etkinliðimizi 23 Aralýk ta gerçekleþtirdik. Meslektaþlarýmýzýn ilgi gösterdiði ve nitelikli sunum ve tartýþmalarýn yapýldýðý etkinliðimizin ardýndan düzenlediðimiz kokteylle yaklaþan yeni yýla merhaba dedik. Üyelerimizin bilgi sahibi olma talebinde bulunduklarý konulardan biri, kurulumu tamamlanan ve halihazýrda meslektaþlarýmýzýn kullanmaya baþladýklarý TUSAGA-Aktif sistemi idi. Bu kapsamda Þubemiz tarafýndan 7 Ocak Perþembe günü Þiþli Belediyesi Konferans Salonu nda "Ulusal ve Yerel Gerçek Zamanlý GPS/GNSS Aðlarý ve Uygulamalarý" konulu bir panel gerçekleþtirilmiþ, konuþmacý olarak katýlan öðretim üyeleri, kurum ve þirket temsilcilerinin deðerlendirmeleri ve izleyici konuklarýn deðerli katkýlarýyla konuya iliþkin her türlü ayrýntý tartýþýlmýþtýr. Öðrenci kardeþlerimizle düzenledikleri tanýþma çayý ve söyleþi etkinliklerinde buluþtuk. Öðrenci Komisyonumuz ise 2010 yýlý Ýstanbul Haritacýlarý Sosyal Çalýþtayý etkinliðinin ön hazýrlýklarýna baþladý. Genç meslektaþ adaylarýmýz yaptýklarý nitelikli ve baþarýlý çalýþmalarla geleceðe umutla bakmamýzý saðlýyorlar. Birlikte üretmek ve paylaþmak ilkesi ve Seninle, çaðdaþ demokrat deðer ve ilkelerimizle biz 14+1 iz sloganý ile baþladýðýmýz 20. Çalýþma Dönemimizin sonuna geldik. Demokratik, saydam ve katýlýmcý bir anlayýþla sürdürdüðümüz çalýþmalarýmýzda bizlere destek veren tüm üye ve dostlarýmýza, öðrenci kardeþlerimize ve özverili çalýþmalarýyla bize güç veren Þubemiz emekçilerine içtenlikle teþekkür ederiz. Gücümüz örgütlülüðümüzdür. Bu bilinçle, 21. Çalýþma Döneminde de ayný kararlýlýkla çalýþmalarýmýzý sürdürme irademize ortak olacaðýnýza inanýyor, insanca yaþanabilecek bir ülke için, bilimi ve teknolojiyi piyasanýn tahakkümünden kurtarýp toplumla buluþturmak için ve mesleki etkinliklerimizin yürütülmesinde toplum yararýnýn gözetilmesi için verdiðimiz mücadelede hepimize aydýnlýk, umutlu yarýnlar diliyoruz. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu 137

18 3.6.4 Kitap ve Broþürler Türkiye de Kadastro ( ) Kitabý tarihleri arasýnda Ýstanbul Þubemizde Þube Müdürü olarak görev yapmýþ olan Gülseren Yurttaþ, 27 Eylül 2007 tarihinde bir "iþ kazasý" sonucu yaþamýný yitirmiþti. Þubemizde görev aldýðý süre içerisinde çeþitli çalýþmalar yürüten sevgili dostumuz Gülseren, S. Gökþin Seylam ile ortak hazýrladýklarý "Türkiye de Kadastro ( )" yayýnýnýn basýldýðýný göremeden aramýzdan ayrýldý. TOKÝ Gerçeði Panel Kitabý 6 Mart 2009 tarihinde gerçekleþtirilen ve Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý nýn uyguladýðý projeleri, yetkilerini ve sorumluluklarýný konunun tüm taraflarýyla beraber ele aldýðýmýz panelimiz kitaplaþtýrýlarak meslektaþlarýmýzýn ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuþtur. Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Panel Kitabý 23 Mayýs 2009 tarihinde gerçekleþtirilen, Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý na iliþkin mesleki kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla gerçekleþtirilen panelimiz kitaplaþtýrýlarak meslektaþlarýmýzýn bilgilerine sunulmuþtur. Ýmar Uygulamalarý Panel Kitabý 5 Kasým 2009 tarihinde gerçekleþtirilen ve Ýmar uygulamalarýna iliþkin mesleki kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla gerçekleþtirilen panelimiz kitaplaþtýrýlarak meslektaþlarýmýzýn bilgilerine sunulmuþtur. 138

19 Broþürler Hükümet in 2/B Arazilari Hakkýnda Sakladýðý Gerçekler Baþlýklý Broþür Hükümüetin yaþam kaynaklarýmýzýn yaðmalanmasýna, su kaynaklarýmýzýn ve doðanýn tahribatýna yol açacak 2/B arazilerinin satýþý hakkýnda Þubemizce hazýrlanan broþürün daðýtýmý gerçekleþtirildi. 139

20 Odamýzýn, Mesleðimizin ve Öðrenci Komisyonumuzun Tanýtýmýna Yönelik Broþür Üniversite kayýtlarýnda ve etkinliklerimizde öðrenci kardeþlerimize yönelik mesleðimizi, Odamýzý ve Öðrenci Komisyonumuzu tanýtan, düzenlenen etkinlikler ve Öðrenci üyelik hakkýnda bilgi veren broþürler dönemimizde hazýrlanarak daðýtýmý gerçekleþtirilmiþtir. 140

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým, M. Tevfik Özlüdemir, Deniz Baþ, Hüseyin Çiçek, Ý. Ercüment

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým, M. Tevfik Özlüdemir, Deniz Baþ, Hüseyin Çiçek, Ý. Ercüment

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýçindekiler Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Doç.Dr. Halil Akdeniz Yazý Ýþleri Müdürü Atakan Sert Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı