ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket Gazetemizi ziyaret eden Vali Ahmet Kara, Çorum da Kalkýnma Ýdaresi kurulmasý gerektiðini söyledi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gazetemizi ziyaret eden Vali Ahmet Kara, Çorum da Kalkýnma Ýdaresi kurulmasý gerektiðini söyledi."

Transkript

1 Çorum dan Akdeniz e demiryolu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, Samsun'dan Çorum'a Kýrýkkale'ye Kýrþehir'e, Aksaray'a Ulukýþla'ya oradan da Adana'ya, Mersin'e yani Lütfi Elvan Akdeniz'e demiryoluyla ulaþacaðýz. dedi. * HABERÝ 3 DE Osmanlýca dersi önemli bir kazaným AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milli Eðitim Þurasý'nda, Osmanlý Türkçesi'nin zorunlu ders olarak verilmesinin benimsenmesine iliþkin, "Osmanlýca'nýn herkes tarafýndan bilinir ve yaþanýr hale getirilmesi toplumsal barýþý saðlayacaktýr. Türkiye'nin ekonomik kalkýnmasýna, sosyal geliþmesine katký saðlayacak önemli bir kazaným olacaktýr" dedi. * HABERÝ 4 DE Ýstanbul Toplum Destekli Polis Þube Müdürü Leman Süheyla Soylu ve beraberindeki polis memurlarý Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. Uslu dan gençlere tavsiye * HABERÝ 4 DE ÇORUM ÝSKENDER LAHMACUN n Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Alo Paket Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) 8 ARALIK 2014 PAZARTESÝ Vali Kara dan gazetemize ziyaret Çorum a Kalkýnma Ýdaresi kurulmalý Çorum Valisi Ahmet Kara önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, Kýzýlýrmak ve Yeþilýrmak havzalarýný içine alan Çorum da mutlaka Kalkýnma Ýdaresi kurulmalý dedi. 45 yaþýndaki Suna Dinçer, evine hýrsýzlýk amacýyla girmeye çalýþan iki kadýn þüpheliyi yakalayarak polise teslim Hýrsýzlarý ev sahibi yakaladý Çorum'da girdikleri evde, ev sahibi tarafýndan suçüstü yakalanan 2 þüpheli kadýn, polise teslim edildi. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 12 DE Helalinden kazanýn Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Helal Kazanç" konulu konferans gerçekleþtirildi. * HABERÝ 4 DE Köy muhtarý traktör kazasýnda hayatýný kaybetti. Abdullah Arslan Gazetemizi ziyaret eden Vali Ahmet Kara, Çorum da Kalkýnma Ýdaresi kurulmasý gerektiðini söyledi. Vali Kara, asansör sözünü unutmadý Valilik, yýlbaþýndan sonra asansörüne kavuþacak Vali Ahmet Kara, Çorum'da göreve baþladýðý günlerde kendisini ziyaret eden engelli guruplarýna verdiði sözü hatýrlatarak, "Yýlbaþýndan sonra Valilik makamý herkes için ulaþýlabilir olacak." dedi. Otomotiv sektörü yýl sonuna yeni kampanyalarla Otomotivde son geliþmeler Otomotiv sektörü yýl sonuna yeni kampanyalarla girdi. * HABERÝ 9 DA Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneði'ne iade-i ziyarette bulundu. * HABERÝ 2 DE Ýnmeden korunmanýn yollarý * SAYFA 9 DA Çorum Özel Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Derya Develioðlu, inmeden korunmanýn yollarýný anlattý. * HABERÝ 2 DE Köy muhtarý kaza kurbaný Çorum un Ýskilip ilçesinde bir köy muhtarý traktör kazasýnda hayatýný kaybetti. * HABERÝ 7 DE Çorum un Ýskilip ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobil çaya uçtu. Otomobil çaya uçtu Çorum un Ýskilip ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobil çaya uçtu. * HABERÝ 7 DE

2 2 PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 Vali Ahmet Kara Altý Nokta Derneði ziyaretinde talepleri dinledi Sizin sorununuz bizim sorunumuzdur EROL TAÞKAN ali Ahmet Kara, Altý VNokta Körler Derneði'ne iade-i ziyarette bulundu. Vali Kara, ziyaretinden duyulan memnuniyetlerini kendisine aktaran dernek üyelerine, "Sizin meseleniz bizim meselemizdir. Toplumun hiç bir ferdi göz ardý edilemez." dedi. Dernek Baþkaný Kürþat Abid Ahýshalý ve yönetim kurulu ve üyeler ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS LASTÝK ve AKÜLER DE KIÞ KAMPANYASI *Yeni Lastik Satýþý *Akü Satýþý *Lastik Oteli *Rot Ön Düzen Ayarý tarafýndan karþýlanan Vali Ahmet Kara, tüm engelli guruplar baþta olmak üzere Altý Nokta Derneði üyelerinin de her zaman emrinde ve hizmetinde olacaðýný ifade etti. Asansörlere kabartmalý yazý talebi Görme engellilerin yaþadýðý bazý sorunlarý baþlýklar halinde ifade eden Ahýshalý, kurumlarda yer alan asansörlerin kat tuþlarýnýn Brail alfa- *Balance Lastik Ayarý *Jant Düzeltme *Far Ayarý * Nitrojen Gazý Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneði'ne iade-i ziyarette bulundu. besi ve Türkçe olarak kabartmalý halde yazýlmasýný ve sesli uyarý sistemlerinin yerleþtirilmesini talep etti. Sesli sinyalizasyonlar yanlýþ yere monte edildi Ahýshalý ayrýca, son 10 yýldýr muzdarip olduklarý sesli trafik sinyalizasyonlarýnýn montajýnýn yapýlmaya baþlandýðýný, iyi bir uygulamanýn bazý teknik konular nedeniyle hatalý hale geldiðini belirterek, "Karþýdan karþýya geçiþlerimizde bizim için hayati önem taþýyan sesli sinyalizasyonlar takýlmaya baþlandý. Ancak orta refüjlere takýldýðý için araçlarýn gürültüsünden sesi duyamýyoruz. Bu çalýþmanýn bizlerin iþine yarayabilmesi için, yaya geçidinin her iki tarafýnda bulunan kaldýrým kenarlarýna takýlmasý, uygulanan hizmetten daha iyi yararlanmamýzý saðlayacaktýr." dedi. Kararlarý birlikte alalým Altý Nokta Körler Derneði Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Fazlý Koçak da, yaptýðý konuþmada, dernek olarak toplum ve insan yararýna çalýþtýklarýný, yapýlan iþlerin göstermelik olmak yerine, bugüne ve ileriye dönük çözümler üretmesini istediklerini, uygulama yapýlmazdan önce kendileri ile birlikte çözüm üretiliyor olmasýnýn daha iyi olacaðýna inandýðýný kaydetti. Vali Kara, asansör sözünü unutmadý Valilik, yýlbaþýndan sonra asansörüne kavuþacak EROL TAÞKAN ali Ahmet Kara, VÇorum'da göreve baþladýðý günlerde kendisini ziyaret eden engelli guruplarýna verdiði sözü hatýrlatarak, "Yýlbaþýndan sonra Valilik makamý herkes için ulaþýlabilir olacak." dedi. Altý Nokta Körler Derneði ziyaretinde, engellilik konusundaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne sererek, her zaman engellilerin emrinde ve hizmetinde olduðunu söyleyen Vali Ahmet Kara, Valilik binasýna asansör sözü verdiðini, gerekli yazýþma ve bürokratik iþlemleri baþlattýðýný anlatarak, yýlbaþýndan itibaren uygulama çalýþmalarýnýn baþlayacaðý müjdesini verdi. Esnafa çay sözü umartesi gününü Ciade-i ziyaretlere ayýran Vali Ahmet Kara, kendisini çaya davet eden Uður Mumcu esnafýna, baþka zaman çay içmek için uðrama sözü verdi. Altý Nokta Körler Derneði ziyaretinden ayrýlýrken, esnafla selamlaþan Vali Ahmet Kara, çevre iþyerlerinin sahipleriyle ayak üstü sohbet etti. Kendisini çay içmek için iþyerine davet eden esnaftan, Vali Ahmet Kara, "Yýlbaþýndan sonra Valilik makamý herkes için ulaþýlabilir olacak." dedi. Vali Kara, Uður Mumcu esnafýna, baþka zaman çay içmek için uðrama sözü verdi. randevulu ziyaretlerinin bulunduðunu belirterek izin isteyen Vali Ahmet Kara, uygun bir zamanda ziyarete geleceðini ve çay ikramlarýný kabul edeceðini söyledi. Vali Ahmet Kara, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi ni ziyaret etti. Vali Ahmet Kara TÜMSÝAD ý ziyaret etti Çorum ve ilçeleri için çok çalýþýyoruz EROL TAÞKAN ali Ahmet Kara, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý VDerneði (TÜMSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, ziyaretten duyduðu memnuniyetini aktardýðý konuþmasýnda, "TÜMSÝAD olarak bu ülkenin tümü baþta olmak üzere, Çorum Þubesi olarak bizler de Çorum ve ilçeleri için samimi bir þekilde çok çalýþýyoruz." dedi. Yönetim kurulu ve bazý üyelerin de hazýr bulunduðu ziyarette, genel ekonomi ve Çorum üzerine yapýlan sohbette, dernek çalýþmalarý hakkýnda Vali Ahmet Kara'yý bilgilendiren TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Türkiye'nin her ilinde olmak üzere dünyanýn da pek çok bölgesinde aktif olduklarýný, Çorum'da da yaptýklarý çalýþma ile Çorum'un ekonomisine, kültürüne ve sosyal barýþýna katlý saðlamaya çalýþtýklarýný ifade etti. Çorum merkez baþta olmak üzere, her ilçe için özel çalýþmalar sergilediklerini kaydeden Kýlýç, her bölgenin özel yapýsýný ve imkanlarýný göz önünde bulundurarak, sanayi ve ticaret baþta olmak üzere tarýma da büyük önem verdiklerini, toplumun tüm katmanlarýnýn ihtiyacýna cevap verecek projelerle üretim, istihdam ve aile hayatýna katký sunmak için gönüllü ve samimi olarak çalýþmalar sergilediklerini sözlerine ekledi. Ýnmeden korunmanýn yollarý orum Özel Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. ÇDerya Develioðlu, inmeden korunmanýn yollarýný anlattý. Diyabet, sigara kullanýmý, yüksek kolesterol ve aþýrý kilo gibi sorunlarýn inmeye neden olduðunu, kalýcý sakatlýklara ve hayati tehlikeye yol açan bu hastalýktan korunmak için genç yaþlardan itibaren uygulanacak yaþam tarzý deðiþikliklerinin büyük önem taþýdýðýný belirten Develioðlu, inmeden korunmanýn yollarý hakkýnda bilgi verdi. Çorum Özel Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Derya Develioðlu Ýnmenin en önemli sebebinin, beyin damar pýhtýsýna baðlý olduðunu söyledi. Develioðlu, "Belirtiler kýsa süre için düzelse bile evde beklemek inmenin tekrarlamasý ve kalýcý olmasý riskini doðuracaðý için tehlikeli olabilir." dedi. Ýlk 6 saat hayati önem taþýyor Ýnmenin en sýk görülen, önlenebilir en önemli nörolojik hastalýk olduðunu belirten Dr. Derya Develioðlu, "Ýnme geliþme riski yaþla beraber artmaktadýr. Ýnme kendini çoðunlukla aniden ortaya çýkan bir felç, his kaybý, konuþma güçlüðü, tek veya çift taraflý görme bozukluðu, baþ dönmesi, dengesizlik ve çift görme gibi yakýnmalarla gösterir. Hastalýðýn en önemli nedeni beyin damar pýhtýsý veya diðer bir deyiþle beyin damar týkanýklýklarýna baðlý beyin enfarktüsleridir. Beyin damar pýhtýsýna baðlý inme tedavisinde yararlýlýðý kanýtlanmýþ en önemli tedavi yöntemi ise týkalý damarýn açýlmasýdýr. Ýnme belirtilerinin görüldüðü hastalarýn yüzde 80'inde sorun bir damarýn týkanmasýndan kaynaklanmaktadýr ve yüzde 20'lik bir grupta ise bir damarýn çatlamasýna baðlý olarak beyin kanamalarý ortaya çýkmaktadýr. Günümüzde beyin damar týkanýklýklarýnýn özel tedavileri bulunmaktadýr. Bu tedavilerde sakatlýk riskinin kalkmasýnda en etkili faktör zamandýr. Damarýn açýlmasýný saðlayacak ve yeniden beynin kan dolaþýmýný sürdürecek olan tedavilerin ilk 6 saatte baþlatýlmasý çok önemlidir. Bu süre içinde introvenöz yani damarsal tedavinin yaný sýra; anjiyografik yöntemle, týkalý damara bir kateter ile ulaþýlarak pýhtý damarýn içinde eritilebilir veya damarýn içinden çekip çýkarýlabilir. Buna da "endovasküler tedavi" adý verilmektedir. Bu iki tedavi bir Dr. Derya Develioðlu hastada birlikte veya ayrý ayrý olarak uygulanabilmektedir. diye konuþtu. Ýnme geçiren hastalarýn tedavi edildikleri zaman yüzde 50 oranýnda sakatlýk oranýnýn azaldýðýný kaydeden Develioðlu, "Hastanýz sizi anlýyor mu? Kendini ifade edebiliyor mu? Diþlerini göster veya gülümse dediðinizde yüzü bir tarafa çekiliyor mu? Kolu veya bacaðý güçsüz mü? Bu sorularýn yanýtlarý inmeye doðru ve zamanýnda müdahale için çok önemlidir." þeklinde konuþtu. Develioðlu, inme belirtilerine karþý þu tavsiyelerde bulundu: "Belirtiler kýsa süre için düzelse bile evde beklemek inmenin tekrarlamasý ve kalýcý olmasý riskini doðuracaðý için tehlikeli olabilir. Ýnme belirtileri olan kiþiye evde Aspirin vermek doðru deðildir. Ýnme belirtileri olan kiþinin tansiyonunu düþürmek için ilaç verilmemelidir. Hemen ambulans çaðýrýlmalý, yoksa en uygun taþýt ile hastaneye gidilmelidir. Ambulans doktorunun gidilecek hastaneyi hastanýzdan haberdar etmesi önemlidir. Mutlaka hastanýn yanýnda hastaneye gidilmelidir. Hasta yakýný tedavilerin yapýlabilmesi için onay vermelidir. Hastaya o sýrada en yakýn olan veya önceden baþka nedenle tedavi olduðu hastane de inme tedavisi için en uygun hastane olmayabilir. Uygun olmayan bir kuruma gitmek tedavi þansýný büyük oranda ortadan kaldýracaktýr. Mutlaka pýhtý eritici ilaç ve kateter tedavi yöntemlerinin uygulanabildiði, içinde bir inme ünitesinin bulunduðu bir hastaneye baþvurulmadýr." (Haber Merkezi) (Ç.HAK:3243) Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM Tel: * Fatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( ) (Ç.HAK:2502)

3 PAZARTESÝ 8 ARALIK Çorum dan Akdeniz e demiryolu laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi UElvan, "Bu millet ulaþýmdan, özellikle ana yollardan çok çekti. Bugün Allah'a çok þükür bölünmüþ yollar ve kaliteli asfaltlarda seyahat ediyoruz. Demiryolunda çok farklý süreçteyiz. Gerçek anlamda ülkeyi AK Parti iktidarý demir aðlarla örüyor" dedi. Bakan Elvan, partisinin Ereðli Ýlçe Kongresi'nde yaptýðý konuþmada, hem karayolunda hem de hýzlý demiryolunda Ereðli'yi ve ekonomisini denizle buluþturacaklarýný söyledi. Yüksek hýzlý tren projesinde Karaman-Ereðli-Ulukýþla hattýnýn ihalesini yaptýklarýný ifade eden Elvan, yýlbaþýndan önce baþlamayý hedeflediklerini belirtti. Bu milletin geçmiþte çok küçük bir yatýrým alabilmek için Ankara'ya sürekli gitmek zorunda kaldýðýný anlatan Elvan, "Belki günlerce zamanýný küçük bir yatýrý alabilmek için harcadý Artýk buna ihtiyacýnýz yok. Artýk devlet hükümet milletle bütünleþti. Talepler neyse anýnda bize ulaþýr. Ne Ankara'ya ne bakana ne de Baþbakanýmýza gitmenize ihtiyacýnýz var" diye konuþtu. Elvan, Türkiye'nin her tarafýnýn adeta þantiyeye döndüðünü vurgulayarak, kýþ mevsimi olmasýna raðmen Türkiye'nin dört bir yanýnda þantiyelerin gece gündüz çalýþtýðýný bildirdi. Bölünmüþ yol yapmak için, köy yollarýný yüksek standartlý yollar haline getirmek için çalýþtýklarýna dikkati çeken Elvan, bu yýl 2 bin farklý yolda binlere, onbinlerce mühendisin, iþçinin bölünmüþ yol yapmak ve yollarý geniþletmek için geceli gündüzlü çalýþtýðýný aktardý. Elvan, halka hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Sadece karayolunda deðil, demiryollarýnda da ve diðer ulaþým alanlarýnda da hýzýmýzý kesmeden tam gaz sizlere hizmet etmeye devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. "Demiryolu yatýrýmlarýna hýz verdik" Yine geçmiþte milletin karayollarý ve demiryollarýndan da çok çektiðini dile getiren Elvan, þöyle devam etti: "Bu millet ulaþýmdan, özellikle ana yollardan çok çekti. Bugün Allah'a çok þükür bölünmüþ yollar ve kaliteli asfaltlarda seyahat ediyoruz. Demiryolunda çok farklý süreçteyiz. Gerçek anlamda ülkeyi AK Parti iktidarý demir aðlarla örüyor. Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda demiryolu yatýrýmlarý olduðunu görüyoruz. Özellikle Ýsmet Ýnönü'nün iþ baþýna gelmesinden sonra 2003 yýlýna kadar neredeyse Türkiye demiryolu yatýrýmý görmedi, hizmet görmedi ama bugün biz özellikle sanayicimizin rekabet gücünü artýrmak ve vatandaþlarýmýzýn daha konforlu seyahat edebilmelerini saðlamak için demiryolu yatýrýmlarýna hýz verdik. Önümüzdeki dönemde daha da hýzlandýracaðýz. Sadece Konya-Karaman-Ereðli-Ulukýþla-Mersin-Adana hattý ile yetinmiyoruz. Samsun'dan Çorum'a Kýrýkkale'ye Kýrþehir'e, Aksaray'a Ulukýþla'ya oradan da Adana'ya, Mersin'e yani Akdeniz'e ulaþýyoruz. Yine Konyamýza yüksek hýzlý trene ek Yaðýþ bekleniyor eteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürü Murat MAsar, Orta Karadeniz'de Çarþamba gününe kadar yaðýþ beklenilmediðini, sýcaklýklarýn artacaðýný ve soba zehirlenmelerine karþý dikkatli olunmasý gerektiðini söyledi. Samsun baþta olmak üzere bölge genelinde yapýlan son deðerlendirmeler ilgili bilgi veren Bölge Müdürü Murat Asar, önümüzdeki süreçte bölge genelinde genellikle parçalý çok bulutlu bir havanýn hakim olacaðýný belirtti. Pazartesi gününden itibaren bölgenin batý kesimlerinde lokal yaðýþlar olacaðýný tahmin ettiklerini belirten Murat Asar, Bu yaðýþlarýn Pazartesi günü Kastamonu, Çorum ve Sinop ile Salý günü ayný yerlere ilave olarak Amasya ve Tokat çevrelerinde de görüleceði tahmin ediliyor. Bölgemizin doðusunda ise parçalý çok bulutlu bir havanýn hakim olacaðý beklenmektedir. Sýcaklýklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Lodosla birlikte iç kesimlerde 10-14, kýyý kesimlerde ise derece arasýnda sýcaklýklarýn olmasý bekleniyor. Samsun da sýcaklýðýn 18 dereceye kadar çýkmasý beklenirken, tüm bölge genelinde Çarþamba günü görülecek saðanak yaðýþlarýn ardýndan sýcaklýklar 1 ila 3 derece düþecek. Periyot boyunca lodosun etkisi ile soba ve baca gazý zehirlenmelerine karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý, gece yatmadan evvel sobalarýn söndürülmesi gerekmektedir dedi.(ýha) olarak bir baþka hýzlý teni kavuþturuyoruz. O da Antalya'dan Konya'ya, Kayseri'ye kadar uzanan bir hýzlý tren. Bu da inþallah bölgenin turizm potansiyelini artýracak." "Türkiye'nin kayýp yýllarýný telafi etmek için biz siyasete soyunduk" Elvan, AK Parti kongrelerinde "sen, ben kavgasý" ve "hýr gür" yaþanmadýðýný, bayrak yarýþý yaþandýðýný belirterek, "Bizde masa baþý siyaseti olmaz, saha siyaseti olur. Bizde salon siyaseti olmaz, meydan siyaseti olur. Bizde vaat siyaseti olmaz, icraat siyaseti olur. Bizde 'söz verdim unutulur' numaralarý olmaz. Bunlarý Türkiye çok gördü. Türkiye'nin kayýp yýllarýný telafi etmek için siyasete soyunduk. O eserleri milletimiz görüyor. O eserleri yedi cihan görüyor. Onun için Türkiye geliþiyor, büyüyor, kalkýnýyor. Onun için Türkiye'de huzur var, istikrar var. Onun için Türkiye'de milletin dediði oluyor. Buna kimse engel olamadý, Allah'ýn izniyle engel olmaya da kimsenin gücü yetmez" diye konuþtu. Kültür Merkezi'ndeki kongreye, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardýmcýsý Halil Etmeyez, AK Parti Konya milletvekilleri, Konya Ýl Baþkaný Ahmet Sorgun, Ereðli Belediye Baþkaný Özkan Özgüven ve çok ayda partili katýldý. (A.A.) Ýthal Duvar Kaðýdý m2 11,00 Yerli Duvar Kaðýdý m2 8,00 NELER YAPIYORUZ? * Alçý * Alçýpan * Boya * Patlatma Doðal Taþ * Dekoratif Ýç Cephe * Dýþ Cephe Isý Yalýtýmý * TV Üniteleri Duvar Kaðýdý Çalýþmamýz * Gergi Tavan Sistemleri * Mobilya Ýç Dizayn * Asma Tavan * Bölme Duvar * Kýrým/Yýkým * Tamirat Tadilat * Duvar Kaðýdý * Cam Mozaik ve Çeþitleri OÐUZ DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan 8 mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 26,00 Referanslarýmýz: * Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset, * Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar, * Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya, * Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans. Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A TEÞEKKÜR Hitit 19 Yapý Kooperatifimiz tarafýndan sanayi esnafýmýz için yaptýrýlan 440 Dükkanýn 29 Kasým 2014 Cumartesi günü gerçekleþtirilen temel atma törenine katýlarak bizleri onurlandýran; Adalet Bakanýmýz SayýnBekir BOZDAÐ Valimiz Sayýn Ahmet KARA AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim USLU AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayýn Cahit BAÐCI Garnizon Komutanýmýz Sayýn J. Alb. Ahmet ÇELÝK Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ Emniyet Müdürümüz Sayýn Salih Erkan TARANCI AK Parti Ýl Baþkaný Sayýn Ahmet Sami CEYLAN Ýl Müftümüz Sayýn Mehmet AÞIK Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Sayýn Turgay HAPPANÝ Belediye Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn temsilcilerine, esnaf ve sanatkarlarýmýza, Çorumlu hemþehrilerimize, þahsým, yönetim kurulu ve üyelerimiz adýna teþekkür eder, þükranlarýmýzý sunarýz. Ticaret Borsasý Baþkaný Sayýn Ali BEKTAÞ Ýl Genel Meclis Baþkaný Sayýn Halil Ýbrahim KAYA Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki GÜL, Alper ZAHÝR, Turhan Candan, Ahmet YABACIOÐLU AK Parti eski Ýl Baþkaný Sayýn Faruk ÖZKADER AK Parti eski Merkez Ýlçe Baþkaný Sayýn Mustafa KÖSE AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Sayýn Erkan AKAR ÇESOB Baþkan Vekili Recep GÜR, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin UZUN, Nurullah MÜSTET Hitit 19 Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný

4 4 PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 Osmanlýca dersi önemli bir kazaným Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare AKAmiri Salim Uslu, Milli Eðitim Þurasý'nda, Osmanlý Türkçesi'nin zorunlu ders olarak verilmesinin benimsenmesine iliþkin, "Osmanlýca'nýn herkes tarafýndan bilinir ve yaþanýr hale getirilmesi toplumsal barýþý saðlayacaktýr. Türkiye'nin ekonomik kalkýnmasýna, sosyal geliþmesine katký saðlayacak önemli bir kazaným olacaktýr" dedi. Uslu, yaptýðý açýklamada, Türkçe'yi olabildiðince zenginleþtirmek, az kelime yerine daha çok kelimeyle konuþan, düþünen, meramýný anlatabilen nesil yetiþtirmeleri gerektiðini söyledi. Uslu, þöyle konuþtu: "Benim belki yüzlerce yýldýr yediðim yemeðin adýný bile bu yeni alfabeyle izah Ýstanbul Toplum Destekli Polis Þube Müdürü Leman Süheyla Soylu ve etmem mümkün deðildir ya da bunun dýþýnda eski dilde olup da þimdi kullanýlmayan kelimeler var. beraberindeki polis memurlarý Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. 'Diðerkam' kelimesi yani 'ötekinin derdiyle dertlenme', bu toplumsal sorunlarýmýzýn ya da bu toplumsal çatýþmalarýn, tartýþmalarýn temelinde böyle güzel bir kelimenin içselleþtirilmemiþ Uslu dan gençlere tavsiye olmasýnýn imkaný vardýr. O halde bu kelimeleri toplum anlayabilir, gündelik hayatýnýn parçasýnda Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare ra uymazsak kötü olur. Hayatýný kurallara uymayarak kullanabilirse yani diðerkamlýðý sadece bilmek AKAmiri Salim Uslu, Ýstanbul Toplum Destekli geçirenler, insanlarýn sýrtýndan, emeklerini sömürerek deðil, onu ayný zamanda içselleþtirip yaþamýnýn Polis Þube Müdürü Leman Süheyla Soylu ve beraberindeki polis memurlarý ile bir grup çocuk ve genç ekibi ka- Devlet her zaman sizin yanýnýzda olur ve devleti- geçinenler var. Onlara fýrsat vermeyelim. parçasý haline getirebilirse inanýyorum ki toplumsal barýþý saðlamamýz çok kolay olacak. bul etti. miz büyük devlettir. Güçlü devlettir. Nerede dara düþmüþ vatandaþý varsa mutlaka yardýmcý olur. Ama genç- Diðer komþu ülkelerde yaþayan Türkmenlerle, Uslu, kabulde, Hayatta bir yere gelmek isteyenler Azeri kardeþlerimizle, Kazaklarla anlaþmamýz bunu önce kendi elleriyle, emekleriyle, kurgularlar ve ler olarak siz, bu ülkenin geleceðisiniz. Sizin sorumluluðunuz bizimkinden daha fazla. Çünkü yarýn buralarda daha kolay olacaktýr." kendi becerileriyle gelirler. Yoksa birileri tutup da birilerini bir yerden bir yere getirmiyor. Bizim önümüzde hiç siz olacaksýnýz, bu makamlarda sizler oturacaksýnýz. "Çocuklarýmýn kullandýðý kelimelerin bir kýsmýný ben kullanmýyorum" kimse yoktu. Sizi aðabeyler, ablalar ellerinizden tutup Türkiye'nin geleceðine sizler yön vereceksiniz. Kendinizi böyle hazýrlayýn." dedi. Önceki neslin sonrakilerle bazen iletiþim getirmiþler ve gezdiriyorlar. Bizim için bunlar hayaldi. sorunlarý yaþayabildiðini aktaran Uslu, þunlarý Televizyonun bile olmadýðý bir dönemde büyüdük. Þimdi hepimizin cebinde öyle veya böyle bir akýllý telefon cuklara güzel hayaller kurmalarýný sonra da o hayalleri Her þeyin hayallerle baþladýðýný belirten Uslu, ço- kaydetti: "Çocuklarýmýn kullandýðý kelimelerin bir kýsmýný ben kullanmýyorum. Benim kullandýðým var, internete giriyor, istediðimiz bilgiye anýnda ulaþýyoruz. Bize düþen ulaþtýðýmýz bilgileri kullanabilme becerini tavsiye etti. gerçekleþtirmek için ellerinden gelen çabayý göstermele- kelimelerin bir kýsmýný da dedem kullanmadý. Nesiller arasý kopukluða neden olacak ve böylece risine sahip olmak. Zaten okulun amacý da bize diploma Ýstanbul Toplum Destekli Polis Þubesi'nin projelerinden biri olan Çocuk ve Gençlik Projesi Kapsamýnda naklen kültür transferini engelleyecek vermek deðil, olaylarý muhakeme edebilme kabiliyeti uygulamanýn son bulmasý ve Osmanlýca'nýn vermek." diye konuþtu TBMM'yi ziyarete gelen heyetin, çocuklarýn sosyal açýdan geliþmelerine katkýda bulunmak amacýyla Meclis'e herkes tarafýndan bilinir ve yaþanýr hale Yaþanacak görülecek çok güzel þeyler olduðunu getirilmesi toplumsal barýþý saðlayacaktýr. belirterek bunlara ulaþmanýn yolunun sistemin imkânlarýyla, kurallarýyla uyumlu olmaktan geçtiðini kaydeden kendileri için çok faydalý geçtiðini belirterek, Çorum getirildiðini kaydeden Þube Müdürü Soylu, ziyaretin Türkiye'nin ekonomik kalkýnmasýna, sosyal geliþmesine katký saðlayacak, önemli bir kazaným Uslu, Sistemin kurallarýyla ne kadar uyumlu olursak Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür etti. (Haber olacaktýr. (A.A.) sistemin imkânlarýndan da o kadar faydalanýrýz. Kuralla- Merkezi) Açýlýþa; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý. Akçakoca da otel açýlýþýna katýldý üzce Akçakoca'da bulunan 5 yýldýzlý DSKYTower Oteli'nin resmi açýlýþ ve Devri- Tatil konsepti düzenlenen törenle yapýldý. Açýlýþa; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Düzce Valisi Ali Ýhsan Su, Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan, Ýbrahim Korkmaz ve Osman Çakýr, Düzce Belediye Baþkaný Mehmet Keleþ, Sultan 2. Abdülhamit'in torunu Abdülkerim Harun Osmanoðlu, Sultan 2. Abdülhamit'in torunlarýndan Orhan Osmanoðlu ve aileleri, Ýl Jandarma Alay Komutaný Ramazan Akça, Akçakoca Belediye Baþkaný Cüneyt Yemenici ile çok sayýda bürokrat ve davetli katýldý. E7 þirketler gurubu Ceo'su Ersin Aydeniz, haziruna hitaben yaptýðý konuþmada "Hükümetimizin aldýðý 2023 hedeflerini hedef kabul ettik. Geçmiþ zamanda biz burayý ilk aldýðýmýzda yirmi yýl önce inþaatý baþlamýþ açýlmasý mümkün olmayan bir inþaat gibi görülüyordu. Biz buraya geldik.100 yakýn müteahhit 400 kiþilik bir ekip le baþardýk. Açtýðýmýz günden bugüne 20 bina yakýn insaný Akçakoca'ya getirip tanýttýk" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, 'helal' kavramýnýn son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer iþgal ettiðini belirterek, "Bizim çabamýz aslýnda sadece legal deðil ayný zamanda helal olan bir nizamý kurmaktýr" dedi. Uslu konuþmasýnda, yeni açýlan iþletmelerin 'helal' kavramý hakkýnda ciddi çalýþmalar yaptýðýný ve bunun Türkiye'nin duruþunu yansýttýðýný belirterek, þöyle dedi: "Bizim çabamýz aslýnda sadece legal deðil ayný zamanda helal olan bir nizamý kurmaktýr. Özellikle 5'in dünyadan büyük olduðunun var sayýldýðý, 5'in aldýðý her kararýn legal ama helal olmadýðýnýn bilindiði bir dünyada, her türlü cinayetin, her türlü oligarþinin, her türlü sömürünün kol gezdiði bir dünyada, bir cumhurbaþkaný çýkýyor, yani bizim cumhurbaþkanýmýz çýkýp helal bir nizamýn hem talep kârý, hem de mücadelecisi olarak kendini ortaya koyuyorsa hepimiz bu helal nizam inþasýna bir taþ koyarak, çaba göstererek katkýda bulunmaya mecburuz" dedi. Konuþmanýn ardýndan otelin sahibi E7 Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Zekayi Aydeniz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya pla- E7 Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Zekayi Aydeniz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya plaket verdi. ASKON Genel Kurulu na katýldý nadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derne- (ASKON) 9. Olaðan Genel Aði'nin Kurul Toplantýsý Ýstanbul'da yapýldý. Genel Kurula Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Numan Sezer, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Ýstanbul Milletvekili Nurettin Nebati ve çok sayýda davetli katýldý. Anadolu Aslanlarý Ýþ Adamlarý Derneði'nin (ASKON) Genel Baþkaný Mustafa Koca, "Biz ekonomi, para, kapital ile uðraþan insanlar olmamýza raðmen, beklenenin aksine kapitalist telakkilere, sosyalist hülyalara ve liberal fantazilere karþý bir duruþumuz var. Biz hak taksiminin doðru yapýlmasýný isteriz" dedi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye'deki bütün cemaatlerin, vakýflarýn, derneklerin ve teþekküllerin hedef yapýldýðý iddiasýnýn doðru olmadýðýný belirterek, "Milli Güvenlik Kurulu'nda bu türden kararlarýn alýndýðý yalaný sürekli pompalanýyor. Burada, AS- KON'un Genel Kurulu'nda açýk açýk ifade ediyorum. Ulusal güvenliðimizi tehdit eden, vatanýna ihanet içinde olan her yapý, Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alýnýr ve onun gözünün yaþýna bakýlmaz, tavsiye kararý çýkar" dedi. Konuþmasýnda Gezi olaylarýna da deðinen Erdoðan, "Gezi olaylarý kontrol edilmemiþ, bastýrýlmamýþ olsaydý, sokaklar þiddete teslim olmuþ olsaydý, acaba Türkiye bugün nerede olurdu? Diye sordu.(haber Merkezi) Anadolu Aslanlarý Ýþadamlarý Derneði'nin (ASKON) 9. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Ýstanbul'da yapýldý. EMRE KUT nadolu Gençlik Der- Çorum Þubesi Aneði tarafýndan düzenlenen "Helal Kazanç" konulu konferans gerçekleþtirildi. Turgut Özal Belediye Konferans 'nda yapýlan Abdullah Arslan'nýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansa, Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný Bekir Uyanýk, Anadolu Gençlik Derneði Os- Abdullah Arslan mancýk Ýlçe Baþkaný Hakan Ungever ile çok sayýda dernek mensubu katýldý. Yaklaþýk bir saat süren "Helal Kazanç" konulu konferans soru ve cevaplarla sona erdi. Hayrettin Karaman Faize baðlananlar Faiz hak edilmeyen fazlalýk, gelir, rant, getiri demektir. Faizi serbest býrakan laik sistemlerde faiz hak edilmiþ bir gelir olarak kabul edilir; ama bütün ilâhî dinlerde faiz haram kýlýnmýþ, yasaklanmýþtýr. Faiz zulümdür ve haramdýr; çünkü faiz alan, hiçbir riske girmeden, emek sarfetmeden, zahmet çekmeden, her nasýlsa elde ettiði bir sermaye sayesinde gelir elde ederken bu sermayeyi kullanan, bununla yatýrým ve üretim yapmaya teþebbüs eden, emek ve zahmet çeken kimseler faizciye saðladýðý sermayeden fazla (miktarý belli ve garantili) ödeme yapmaktadýrlar; bu ödeme, müteþebbis kazanmasa da, zarar etse de, evini barkýný satmak mecburiyetinde kalsa da yapýlmaktadýr. Eðer faizi bankalar veya devlet ödeyecekse daha büyük bir zulüm söz konusudur; bu durumda rantiyer hem ana parasýný hem de faizini alýrken bu faizi ödeyen, çoðu dar gelirli halk olmaktadýr. Mesela 2003 te devlet borç bataðýna saplanmýþtý, faizi ödeyebilmek için yeniden faizli borç almakta, bu paradan hiç yarar görmeyen halk ise rantiyere faiz ödemekte idirler. Bankalar iflas etmekte, faizi ve ana parayý, yine bu iþten hiçbir menfaati olmayan halk ödemekte idi. Ýþte bu sebeplerledir ki dinler faizi haram kýlmýþ, sermaye toplamak için kâr ve zararda ortaklýk seçeneðini tercih etmiþtir. Ticari deðil de þahsi ihtiyacý için para/mal bulmak zorunda olan kimselere de þahýslar ve devlet faizsiz olarak kredi verecek, bundan sevap kazanacak, milli birliði güçlendirecek ve ahirete yatýrým yapmýþ olacaklardýr. O yýllarda bir ekonomi yazarý, güncel olan faiz hareketi ile ilgili olarak þöyle diyordu: Faizler yükseliyor... Eyvaaahhh... Hazine bu faizi nasýl ödeyecek? diyerek dertleniyoruz. Faizler aþaðýya inmeye baþlýyor. Eyvaaahh... Ayþe Haným Teyzem ile Ali Rýza Bey Amcamýn faiz geliri düþtü... Periþan olacaklar... diyerek dertleniyoruz. Merkez Bankasý faizleri indirdi. Ardýndan bono faizleri inmeye baþladý... Ayþe Haným Teyzem ile Ali Rýza Bey Amcam gibi yaþamlarýný faiz gelirine baðlayanlar acep ne durumda diyerek dün banka banka gezdim... Bu yazar düþünmüyor ki, o amcanýn ve teyzenin elde ettiði gelir, fakir fukaranýn cebinden çýkýyor, onlar sýkýntý çekmeden faiz geliri ile geçinirken milyonlarýn mutfaðý biraz daha yoksullaþýyor, aç ve açýklarýn sayýsý artýyor. O amca ve teyzelerin elde ettikleri faiz geliri, parayý kullananlar kâr etseler, faiz vergiden ödenmese de yine yoksul halkýn cebinden çýkýyor. Çünkü faizli kredi kullanan müteþebbis ürettiði mal ve hizmete, ödeyeceði faizi de ekliyor ve bu malý kullanan ve tüketen halk faizi de ödüyor. Eðer faiz olmasaydý mal ve hizmet, faiz miktarý kadar ucuza alýnacaktý. O teyzeler ve amcalar yalnýzca ahiret hayatlarý bakýmýndan deðil, dünyada yedikleri faizin kimlerin cebinden çýktýðýný düþünerek de rahatsýz olmalýdýrlar. Pekala geliri giderini karþýlamayan, elinde biraz parasý olan ve onun faizi ile geçinenler faiz yemesinler de ne yapsýnlar? 1. Devlet sosyal güvenlik kurumunu öyle kursun ve düzenlesin ki, ülkede bir tane aç ve açýk kalmasýn; birileri refah, hatta israf içinde yaþarken diðerleri de hiç olmazsa temel ihtiyaçlarýný sosyal güvenlikten saðlasýnlar. 2. Kendileri üretim ve yatýrým yapamayan küçük-büyük tasarruf sahiplerinin paralarýný deðerlendirmelerini, faiz deðil, kâr elde etmelerini saðlamak için devlet tedbirler alsýn; bu paralarýn çarçur edilmesini, kötü niyetli veya ehliyetsiz kimselerin ellerinde zayi olmasýný engellesin. 3. Katýlým bankalarý kanunundaki aksaklýklar giderilsin, bu bankalar Ýslam ýn rahmet ve bereket sistemini temsil eder hale gelsinler, tasarruf sahiplerinin onlara -helal yoldan iþleterek kâr elde etmek için- verdikleri paralarý uzaktan yakýndan faizle ilgisi bulunmayan, millet ve memleketin yararýna olan iþlemlerle nemalandýrsýnlar ve bir yandan üretimi ve ticareti desteklerken diðer yandan insanlara helal kazanç saðlasýnlar. Böylece ekonomi faizsiz olmaz diyenleri mahcup etsinler! 'Helal Kazanç' konferansý Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Helal Kazanç" konulu konferans gerçekleþtirildi.

5 Dodurga da toplu konut projesi Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Dodurga Beledi- ve Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi nin birlikte hayata noktasýnda arayýþlarýnýn devam ettiðini dile getiren Ceylan, Dodurga Dodurga Belediyesi ninde projenin hayata geçirileceði bölge AKyesi geçirmeyi planladýðý toplu konut projesi için çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. KÝ ye devredeceðini dile getirdi. Belediyesi nin konut yapýlacak araziyi tespit ettikten sonra arsayý TO- AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Dodurga Belediyesi ni ziyaret ederek, Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ile görüþerek projesi kazandýracaklarýný anlatan Ceylan, Dodurga belediyemiz ve Alaca ve Osmancýk ýn ardýndan Dodurga ya da prestijli bir konut toplu konut projesi hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. milletvekilimiz Cahit Baðcý nýn gayretleri en kýsa sürede Dodurga ilçemiz de toplu konut projesi ile tanýþacak. Belediye baþkanýmýz Mustafa TOKÝ ile yapýlan görüþmeler sonucu anket çalýþmasý baþlatýldýðýný açýklayan Ceylan, þuanda 0 inin üzerinde belediyeye talep iletildiðini, kaymakamlýk tarafýndan da lojman talebinde bulunulduðunu be- çalýþmalar yapacaðýna inanýyoruz. Parti teþkilatlarý ve milletvekilleri- Aydýn ýn geçmiþten gelen tecrübeleriyle yeni dönemde de daha güzel lirtti. mizle baþkanýmýza her türlü desteði vereceðiz diye konuþtu.(ýha) KUTLAMA Deðerli kardeþim, kýymetli hemþehrim PAZARTESÝ 8 ARALIK AK Parti Dodurga Uysal la devam AK Parti Dodurga Ýlçe Baþkanlýðý 5. Olaðan Genel Kurulu nda tekrar ilçe baþkanlýðýna seçilen Abdullah Uysal güven tazeledi. Kongreye il yönetim kurulu üyeleri, ilçe baþkanlarý ve partililer katýldý. Parti Dodurga Ýlçe Baþkanlýðý 5. Olaðan Genel Kurulu nda AKtekrar ilçe baþkanlýðýna seçilen Abdullah Uysal güven tazeledi. Kongreye Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe baþkanlarý ve partililer katýldý. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 20 yýlýndaki genel seçimlerin 2002 den bugüne kadar yapýlan genel ve yerel seçimler ile referandumlardan önemli olduðuna dikkat çekti. Ceylan, bugüne kadar hep baský altýna alýnan, üretilen korku politikalarý nedeniyle hiçbir zaman söz hakký tanýnmayan milletin her seçimde olduðu gibi, bu seçimde de bir kýsým çevrelere sandýkta en güzel cevabý vereceðini söyledi. Türkiye nin yeni bir anayasaya ihtiyacý olduðunu dile getiren Ceylan, sivil demokratik ve daha özgürlükçü bir anayasa için 20 seçimlerinde Türkiye yi sivil bir anayasaya kavuþturacak olan AK Parti kadrolarýnýn 330 milletvekilinin üzerine çýkmasý gerektiðini belirtti. Çözüm süreciyle ilgili de açýklamada bulunan Ceylan, çözüm sürecine birileri karþý çýksa da kendilerinin sonuna kadar arkasýnda olduklarýný vurguladý. Teröre son 30 yýlda 600 milyar dolar harcandýðýný anlatan Ceylan, Bu memlekette ne analar ne babalar aðlayacak. Bu milletin evlatlarý artýk þehit olmayacak. Teröre harcadýðýmýz para 600 milyar dolar. Þuanda Türkiye Cumhuriyetinin kasasýnda 160 milyar dolar para var. Teröre harcanan para hazinede bulunan paramýzýn dört katý.kiþi baþýna düþen milli gelir 11 bin dolar. Terör belasý olmasaydý þuanda milli gelirimiz 25 bin dolar seviyelerinde olurdu. Bu ülkede refah seviyesi daha yükseklerde olurdu dedi. AK Parti nin kurulduðu günden itibaren millete taahhüt ettiði ve bugün yeni Türkiye olarak tanýmladýklarý demokratikleþme, refah toplumu, kalkýnma, öncü ülke olma, ilerleme ve büyük medeniyetimizi geleceðe taþýma süreçlerinin tamamýný siyasi yolculuðunun ve büyük baþarý hikayesinin bir destaný olarak gerçekleþtirdiðini dile getiren Ceylan, AK Parti nin demokrasiye, milletin deðerlerine, ülkenin AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Dodurga Belediyesi ni ziyaret etti. birlik ve beraberliðine gösterdiði sadakatle darbe kurallarýný, vesayet sistemini ve gerileme dönemlerini sona erdiðini belirtti. AK Parti nin kurucu genel baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve bu büyük davaya inanmýþ kadrolarýyla birlikte 13 yýlda kimsenin hayal bile edemediði bir atýlýmý gerçekleþtirdiðini kaydeden Ceylan, bu atýlýmýn kaynaðýnýn demokratik meþruiyet, siyasal meþruiyet ve 9 seçimde milletin ortaya koyduðu büyük destek olduðunun altýný çizerek, þimdiki hedeflerinin cumhuriyetin 100. yýlý olan 2023 te ikinci atýlýmý tamamlamak olduðunu açýkladý. AK Parti kurucu Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn cumhurbaþkaný, Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu nun baþbakan seçilmesi ile yeni Türkiye nin kapýlarý ardýna kadar açýldýðýný söyleyen Ceylan, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Türkiye, bu yeni dönemde güçlü, demokratik, müreffeh ve saygýn bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecektir. Bu kutlu yürüyüþte genel baþkanýmýz ve baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu nun öncülüðünde tüm teþkilatlarýmýzla yekvücut olarak büyük hedeflere ulaþacaðýz. AK Parti, bu yeni aþamada milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yanýnda olmaya, milletimizin dilini konuþmaya, onunla olan gönül baðýný korumaya devam edecektir ifadelerini kullandý. DODURGA YI 2023 E TAÞIYACAÐIZ Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ise, toplumun bütün kesimleri ile el ele gönül gönüle vererek, Dodurga yý Türkiye nin 2023 hedeflerine taþýyacaklarýný söyledi. Belediye baþkaný olarak yüklendiði sorumluluðun farkýnda olduðunu vurgulayan Aydýn, Dodurgalýlarýn beklentilerine cevap vermek için gayret gösterdiklerini belirterek, "Dodurga insaný her þeyin en iyisine layýk, onlara layýk olduklarý þekilde hizmet edeceðiz" dedi. Aydýn, 2023 yýlýnda, Dodurga'nýn ekonomik geliþimi hýz kazanmýþ, iþsizlik ve göç engellemiþ, nüfusun arttýðý yepyeni yüzü ile bölgenin yýldýzý konumunda olmasý için gayret gösterdiklerini belirtti. Konuþmalarýn ardýndan seçimlere geçildi. Seçimlere Abdullah Uysal baþkanlýðýnda baþkanlýðýnda tek liste katýldý. Ak Parti Dodurga Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen Abdullah Uysal güven tazeledi.(ýha) KUTLAMA AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen, Av. Yaþar Anaç ý AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý gibi önemli bir göreve seçilmesi nedeniyle kutlar, görevinde muvaffakiyetler dilerim. Bayat eski Ýl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna (Ç.HAK:3381) (Ç.HAK:3396) Av. Yaþar Anaç ve Yönetim Kurulu nu kutlar, yeni görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. Yakuparpa Köyü Muhtarý Hasan Gözübüyüyük

6 6 PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 Rektör engelli öðrencileri dinledi Tüm Engellerin Kalktýðý Muhteþem Çorum itit Üniversitesi nde Höðrenim gören engelli öðrenciler ile birim temsilcisi öðretim elemanlarý, Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat eþliðinde Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile bir araya geldi. Öðrencilerle bir araya gelmekten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Alkan, üniversitede öðrenim gören engelli öðrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal yaþamlarýný kolaylaþtýracak biçimde öðretim programlarýný düzenlemek, devam ettikleri eðitim ortamýný daha da uygun hale getirmek amacýyla özverili bir þekilde çalýþýldýðýný belirterek, yapýmý devam eden inþaatlarýn tamamlanmasý ile birlikte öðrencilerin daha da kaliteli ortamlarda öðrenimlerini sürdürebileceklerini ifade etti. Alkan, þöyle dedi: Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmek hepimizin temel görevidir. Bu bilinçten hareketle kamudan aldýðý güçle özverili bir þekilde çalýþmalarýný sürdüren Üniversitemiz, kurumsal olarak bünyesinde oluþturduðu Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörlüðü ile de konulara daha profesyonel yaklaþmakta, Üniversitemizde öðrenim gören engelli öðrencilerimize daha teknik, daha sosyal destekler vermektedirhitit Üniversitesi olarak sizler için yapýlan bu çalýþmalarý bir görevinde üstesinde tutarak kendimizle içselleþtirmekteyiz, Üniversite olarak sizler talep etmeden, sizler söylemeden, sizler için üzerimize düþeni yapmak istiyoruz, sizlerden de bizim bilmediðimiz sorunlarýnýz varsa onlarý bilmek isteriz. Hitit Üniversitesi olarak engelli bireylerimizle iþbirliði içerisinde hareket ederek engelli bireylerin toplumsal hayatýn içerisinde mutlu ve huzurlu bir þekilde yer almalarýna destek olmak ve çalýþmalarýna ortak olmak gayretindeyiz. öðrencilerimizin eðitim hayatýnda ihtiyaç duyduklarý tüm gereksinimler için ünivirset olar yanlarýndayýz. Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonu görüþmesine katýlan itit Üniversitesi Engel- Öðrenci Birimi Ko- Hli ordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nur Þat, zihinlerdeki engeller aþýldýðý engelli bireylerin önündeki engellerinde çözüme kavuþacaðýný, engelli olmayan insanlarýn oluþturduðu engeller yüzünden toplumdaki engelli bireylerin büyük sorunlar yaþadýðýný söyledi. Genç MÜSÝAD Çorum Þubesi tarafýndan Tüm Engellerin Kalktýðý Muhteþem Çorum konulu bir panel düzenlendi. Paneli MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkan Vekili Fatih Yaðlý, Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, üniversite öðrencileri MÜSÝAD üyeleri izledi. Hitit Üniversitesi Engelli Öðrenci Birimi nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Yar. Doç. Nur Þat, engelli öðrencilerin ulaþýmda ve eðitim süreçlerinin önündeki engelleri kaldýrmak için çalýþma yaptýklarýný belirtti yýlýndan birim olarak bugüne kadar çeþitli projeler hazýrlayarak hayata geçirdiklerini dile getiren Þat, þehirle kaynaþmaya baþladýklarýný ifade etti. Engellilerin kamu kurumlarýnda yaþadýklarý sýkýntýlara da dikkat çeken Þat, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn fiziki yapýlarýnýn engellilerin daha rahat ulaþabileceði þekilde düzenlenmesi gerektiðine vurgu yaptý. Engelliler üzerine çalýþma yapan insanlara karþý toplumda ailenizde bir engelli mi var gibi yanlýþ bir düþünce ile yaklaþýldýðýný vurgulayan Yar. Doç. Nur Þat, Aslýnda toplumdaki en büyük engel zihinlerimizdeki engel. Benim ailemde veya etrafýmda engelli bir yakýným yok. Engelli bir yakýným yok diye toplumdaki engelli kardeþlerimizi ne benim nede toplumun görmezden gelmesi söz konusu olamaz. Ýnsanlarý küçük gören veya acýnasý duruma düþürmememiz lazým. Zulmü reddeden bir inanca, dine sahibiz. Ancak bazen tavýrlarýmýzla engellilelirimize zulmediyoruz ve bunun farkýnda olmuyoruz. Önyargýlarýmýzdan uzaklaþmalýyýz dedi. Engelli öðrencilerin eðitimlerinin çeþitlendirilmesi konusunda çalýþmalar yaptýklarýný dile getiren Þat, tek tip eðitim anlayýþýný aþmaya yönelik çalýþmalarda yaptýklarýný ifade etti. Þat, toplumda ne kadar çok engellinin üniversite eðitimini tamamlarsa diðer engelli bireylerinde o kadar eðitim almak için cesaretleneceðine dikkat çekti. Engellilerin sadece bir gün hatýrlanmamasý gerektiðini dile getiren Þat, 3 Aralýklarý hesap günü olarak gördüklerini, birim olarak bir güne göre deðil, yýla göre çalýþmalar yaptýklarýný sözlerine ekledi. Genç MÜSÝAD üyesi Emre Çýtak ise, engellilerin ulaþýmda büyük sorunlar yaþadýðýna iþaret etti. Çorum Belediyesi nin büyür bir duyarlýlýk göstererek kaldýrýmlarý engelli bireylere göre düzenlediklerini dile getirerek teþekkür eden Çýtak, ancak sürücülerin engelli rampalarýna yaptýklarý yanlýþ parklar nedeniyle engelli bireylerin maðdur olduðunu belirtti. Çýtak, sürücülerden bu konuda daha duyarlý davranmalarýný istedi. Ýþitme Engelliler Derneði Üyesi Ömer Albayrak ise, iþitme engellilerin halk tarafýndan görmezden gelindiðini savunduðunu belirtti. Ýþitme engellilerin halkla iç içe olmak istediklerini dile getiren Albayrak, yaþanan iletiþim sorunu nedeniyle bunun gerçekleþmediðinin altýný çizdi. Panelin ardýndan panelistlere MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkan Vekili Fatih Yaðlý, Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý ve MÜSÝAD yönetim kurulu üyeleri tarafýndan plaket verildi.(ýha) TSO, Çorum Vakfý yla konser hazýrlýðýnda dýný Çorum Hitit AVakfý olarak deðiþtirme kararý almýþ olan 28 yýllýk Çorum Vakfý na emeði geçenlere teþekkür amacýyla önceki akþam Hitit Üniversitesi Rektörlüðü nde bir toplantý düzenlendi. Vakfýn en büyük burs vereni olan Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu nun ve Ankara Þube yönetiminin tam kadro katýldýðý toplantý öncesi, Vakýf Baþkaný, Rektör Prof.Dr.Reha Metin Alkan tarafýndan konuklara akþam yemeði verildi. Rektörlük Konferans nda, vakýf çalýþmalarý ve Hitit Üniversitesi nin geliþimi hakkýnda ayrýntýlý bilgiler veren Alkan, isim dahil, vakýf senedinde yapýlan deðiþikliklerle ilgili prosedürün tamamlanmak üzere olduðunu belirterek, Vakfýmýzýn, zaman içinde çok daha önemli iþlevler üstleneceðine inanýyoruz dedi. Hitit Üniversitesi nin gerek fiziki büyüme, gerekse akademik baþarý çizgisiyle iyi bir noktaya geldiðini de Engelli öðrenciler Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile bir araya geldi. Genç MÜSÝAD Çorum Þubesi tarafýndan Tüm Engellerin Kalktýðý Muhteþem Çorum konulu bir panel düzenlendi. Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret ettiler. belirten Rektör Alkan, üniversite-sanayi iþbirliðinin en güzel örneklerinin sergilenmeye baþladýðýný, Çorum a katkýlarýnýn giderek daha da artacaðýný, Týp Fakültesi nin ise, Ankara ya hasta orum Vakfý Ankara Þube ÇBaþkaný Alper Bilan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret ettiler. Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nin faaliyetlerinin deðerlendirildiði ziyarette, iki kurumun birlikte güzel çalýþmalara imza attýðý ve bundan sonraki süreçte de iþ birliðinin devam etmesi gerektiði vurgulandý. Ziyarette açýklamalarda bulunan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Türk Sanayi Müziði Topluluðu'nun Çorum Vakfý Ankara Þubesi'nin organizasyonuyla her yýl Ankara'daki hemþehrilerimizle buluþtuðunu söyledi. Baþaranhýncal, konserlerin bundan sonraki yýllarda da devam etmesini arzuladýklarýný belirterek, 20 yýlý Mayýs ayý içerisinde Ankara'da bir konser düzenlenebileceðini ifade etti. Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan da, TSO Türk Sanayi Müziði Topluluðu'nun Ankara'da düzenlediði konserlerin, gurbetteki Çorumlular ýn kaynaþmasý adýna büyük önem taþýdýðýný söyledi. Bilan, geçmiþ yýllarda olduðu gibi 20 yýlýnda da muhteþem bir konser için gerekli organizasyonu yapacaklarýný ifade etti. (Haber Merkezi) Hitit Vakfý ndan teþekkür yemeði sevkini minimum seviyeye düþürdüðünü anlattý.(haber Merkezi) Hitit Üniversitesi Rektörlüðü nde bir toplantý düzenlendi. Hitit Üniversitesi nin tanýtým etkinlikleri Þanlýurfa ile devam etti. Urfa da üniversite tanýtýmý itit Üniversitesi nin tanýtým etkin- Þanlýurfa ile devam etti. Hlikleri Yükseköðretim Günleri tanýtým etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen eðitim fuarýna, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim elemanlarý Öðr. Gör. Fatih Konak, Öðr. Gör. Hakan Turan ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Erdoðan Atmaca katýldý. Üniversiteden yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: En Özel Devlet Üniversitesi sloganýyla yolunda emin ve hýzlý adýmlarla yürüyen üniversitemiz, uluslararasý ve ulusal düzeyde tanýtým etkinliklerine her geçen gün bir yenisini ekledi. Birçok vakýf ve devlet üniversitesinin yer aldýðý Anadolu nun Ýlk Siyasi Birliði: Hitit Devleti itit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý HUygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan Anadolu nun Ýlk Siyasi Birliði: Hitit Devleti konulu panel düzenlendi. Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Konferans nda gerçekleþtirilen etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, öðretim elemanlarý ve çok sayýda öðrenci katýldý. Üniversite bünyesinde Arkeoloji ve Hititoloji bölümleri ile Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nin bulunmasýnýn, kentin sahip olduðu kültür mirasýnýn anlaþýlmasý ve korunmasýnda sorumluluk bilincinin oluþturulmasý ve gelecek nesillere aktarýlmasýnda önemli rol oynadýðýný itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. HReha Metin Alkan, Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu nu ziyaret etti. Ýlk olarak Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu nu ziyaret eden Rektör Alkan, üniversitenin sadece Çorum merkezde deðil, tüm ilçelerde kurumlarla yakýn bir diyalog halinde olduðunu, ilçede yer alan Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ile birlikte Hitit Medeniyeti nin bilinmeyen yönlerinin araþtýrýlmasý ve ortaya konulmasý için çalýþmalarýnýn her geçen gün artarak devam ettiðini söyledi. Merkezin daha da iþlevsel hale gelmesi için ellerinden gelen destek ve gayreti gösterdiklerini vurgulayan Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu da, üniversitede yaþanan eðitim fuarýnda standýmýzý ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere istihdam odaklý bölüm ve programlarýmýz beraberinde öðrencilerimize sunulan imkanlar anlatýldý. Öðrenci odaklý bir eðitim anlayýþýyla her geçen gün daha da büyüyen üniversitemize, düzenlenen eðitim fuarýnda da öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin yoðun ilgisi oldu. Üniversitemiz tanýtým etkinliklerine Aralýk 2014 tarihlerinde Ýstanbul da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek. (Haber Merkezi) Anadolu nun Ýlk Siyasi Birliði: Hitit Devleti konulu panel düzenlendi. belirten Alkan, Hitit Uygarlýðý nýn her yönüyle araþtýrýlmaya devam edilmesi gerektiðini ve bu doðrultuda Boðazkale Kaymakamlýðý, Boðazkale Belediye Baþkanlýðý, Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ve öðretim elemanlarý ile birlikte baþarýlý çalýþmalara imza atýlacaðýna olan inancýnýn tam olduðunu vurguladý. Moderatörlüðünü Çorum Müzesi Müdürü Dr. Önder Ýpek in yaptýðý ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coðrafya Fakültesi Öðretim Üyesi Ý.Tunç Sipahi, Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýlknur Taþ ve Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eric Jean in konuþmacý olarak katýldýðý panelde Anadolu da uzun yýllar hüküm sürmüþ ve Orta Anadolu da derin izler býrakmýþ Hitit medeniyeti hakkýnda bilgiler verildi.(haber Merkezi) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu nu ziyaret etti. Boðazkale de bir dizi ziyaret olumlu geliþmelerden büyük bir mutluluk duyduklarýný belirtti. Daha sonra Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan a hayýrlý olsun ziyaretinden bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, üniversitemizin sadece Çorum birimlerinde deðil, ilçelerdeki MYO lar ve merkezlerle birlikte hýzlý ve büyük bir geliþme gösterdiðini ve kentin tüm paydaþlarý ile iþbirliði içerisinde katma deðeri yüksek çalýþmalar yapýlacaðýna inancýnýn tam olduðunu vurguladý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ise, ilçelerin geliþmesi açýsýndan üniversitenin çok önemli bir yere sahip olduðunu belirterek, kaymakamlýk olarak her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný vurguladý.(haber Merkezi)

7 Hýrsýzlarý ev sahibi yakaladý orum'da girdikleri Çevde, ev sahibi tarafýndan suçüstü yakalanan 2 þüpheli kadýn, polise teslim edildi. Olay, Çorum'un Ulukavak Mahallesi 4'üncü Selçuk Sokak'ta meydana geldi. Ýddialara göre, hýrsýzlýk suçundan çok sayýda kaydý bulunan Ý.T. (24) ve E.K.,(21) evde bulunmayan 45 yaþýndaki Suna Dinçer'in evine orum un Ýskilip ilçesinde Çkontrolden çýkan bir otomobil çaya uçtu. Edinilen bilgilere göre, Ýskilip ten Tosya istikametine gitmekte olan Y.D. (41) idaresindeki 19 FN 577 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý. Kontrolden çýkan otomobil yol kenarýnda bulunan korkuluklara çarptýktan sonra çaya uçtu. Kazanýn ardýndan otomobilden çýkmayý baþaran sürücü Y.D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafýndan Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Hastanede tedavi altýna alýnan talihsiz sürücünün saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) 45 yaþýndaki Suna Dinçer, evine hýrsýzlýk amacýyla girmeye çalýþan iki kadýn þüpheliyi yakalayarak polise teslim etti. hýrsýzlýk amacýyla girdi. Ev sahibinin geldiðini gören 2 þüpheli kadýn, asansöre binip kaçmak isterken Dinçer tarafýndan asansörden çýkmadan yakalandý. Komþularýnýn da yardýmý ile 2 þüpheli kadýn eve çaðrýlan polise teslim edildi. Þüphelilerin haklarýndaki soruþturmanýn sürdüðü ifade edildi. (Haber Merkezi) Otomobil çaya uçtu Çorum un Ýskilip ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobil çaya uçtu. orum un Ýskilip Çilçesinde bir köy muhtarý traktör kazasýnda hayatýný kaybetti. Kaza, Güney Aluç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman kesim iþinde çalýþan köy muhtarý Recep Pozukçu (44) yönetimindeki 19 AV 657 plakalý traktör, seyir halinde iken arka tarafta baðlý tomruðun yuvarlanmasý sonucu takla attý. Takla atan traktörün altýnda kalan muhtar Pozukçu PAZARTESÝ 8 ARALIK Köy muhtarý traktör kazasýnda hayatýný kaybetti. Köy muhtarý kaza kurbaný hayatýný kaybetti. Pozukçu nun cenazesi olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan Ýskilip Atýf Hoca Devlet Recep Pozukçu Hastanesi morguna kaldýrýldý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) KUTLAMA AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçilen, deðerli hemþehrim (Ç.HAK:3392) Ýnsan Kaynaklarý Departmanýmýzda Yönetici olarak çalýþtýrmak üzere; * yaþlarý arasýnda, * Erkek adaylarýn askerliðini yapmýþ, * Üniversite mezunu (Tercihen Ýnsan Kaynaklarý, Sosyoloji, Psikoloji Bölümü), * Gruba alýnacak personelin ön eleme ve ön mülakatýný yapabilecek, * Personel için eðitim ve geliþtirme programlarýný uygulayabilecek, * Ýþe giriþ ve çýkýþlarý yapabilecek, * Puantaj ve bordro iþlemleri ile SGK iþlemlerini yapabilecek, * Çalýþanlarýn emeklilik, prim avans, ikramiye, kýdem ihbar tazminatý gibi iþlemleri yapabilecek, * Ýþ kanunu ve SGK mevzuatýnýn temel ilkelerine vakýf, * Ýnsan iliþkilerinde baþaralý ve iletiþim becerisi yüksek, * Proaktif ve sorumluluk bilinci yüksek, * MS Office uygulamalarýna hâkim, * Ýyi derecede Ýngilizce bilen, * Bu alanda en az 5 yýl tecrübe, Yukarýda belirtilen özellikteki þahýslarýn adresinden insan kaynaklarý bölümüne veya þahsen baþvurusu gerekmektedir. Tel: Adres: Eðridere Çarþýsý No:17 Çorum (Ç.HAK:3386) Av. Yaþar Anaç ile Yönetim Kurulu Üyesi deðerli dostum, köylüm Mehmet Ali Söylemez i ve yönetim kurulu üyelerini kutlar, yeni görevlerinde üstün baþarýlar dilerim. Mustafa Güler Güler Collection

8 8 PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 Medeniyetin dilsel referanslarý ve liselerde Osmanlý Türkçesi dersi 12 Kasým Depremi anýlarý 8 Millet olarak ihtiyacýmýz olsun olmasýn yardým kelimesini duyduðunda koþuyoruz. Bu nokta da maalesef zafiyetimiz var. Merkez ilçe kriz merkezi önü ana baba günü. Yardým daðýtýmý yapýlýyor. Kimin sýrasý geldiði belli deðil. Kimsesi olmayan hakkýný aramayan okuma yazmasý olmayan bayanlar var. Dolaysýyla onlar iþlerini takip etmekte Mahir ODABAÞI zorlanýyorlar. Bir taraftan Milli Eðitim Müdürlüðü depremin verdiði acý diðer Sivil Savunma Uzmaný taraftan baþkasýnýn yardýmýna muhtaç olmak. Kendi iþini kendisi takip edememek. Sanki ikinci bir afet gibi. Allah kolaylýk versin diyoruz Kriz merkezine, Bolunun merkez köylerinden yaþlý bir amca geldi. Evi orta hasarlý imiþ. Ne yapmasý gerektiðini soruyor. Memur arkadaþ gerekli bilgiyi veremiyor. Fakat iletiþimde bir aksaklýk var. Memur bey, Amca; ''elindeki kâðýda göre devletin kendisine ne yapabileceðini öðrenmek istiyor'' dedim. Yaþlý amca da ''evet'' onu diyorum dedi. Anladým ki, herkesin anlayacaðý dilden konuþmak lazým. Çünkü bir takým kelimeleri ilk defa duymuþ olabilirler ve bu sebeple anlamakta güçlük çekmeleri normal. Bu konuda þahit olduðum bir olayý sizlerle paylaþmak istiyorum. Yýllar önce Çorum'da bir hastanede anneme kemik testi yaptýrmak için sýra bekliyorum. Ýçeri de yaþlý bir teyze test yaptýrýyor. Test yapan görevli genç bir bayan. Belli ki yaþlý teyzeyle tam anlaþamýyor. Görevli bayan yaþlý teyzeyi ''Haným saða dön, haným sola dön '' diye uyarýyor. Perde arkasýndan gelen sesten yaþlý teyzemizin söylenenleri yapamadýðýný veya tersini yaptýðýný anlýyoruz. Bir ara görevli genç bayan dýþarý çýkýnca, Haným efendi, kusura bakmazsanýz yaþlý teyzeye haným saða dön, haným sola dön deðil de, teyze bak þu tarafýna dön, bu tarafýna dön derseniz daha kolay anlaþýrsýnýz. Hem de sizi yormaz. Resmi anlamda sizin konuþtuðunuz doðru ama ben köy çocuðuyum belki de teyze haným kelimesine alýþkýn deðil. Köyde hiç kimse ona bu kelimeyi kullanmadýðý için farklý algýlýyor hatta heyecanlanýyor. Netice de iletiþim bozukluðu yaþanabiliyor dedim. Görevli arkadaþ, ''Bildiðimin öðretmeni, bilmediðimin öðrencisiyim ' hesabý, uyarýlarýma alýnganlýk yapmadan uydu. Test yaptýrmak için içeriye giren anneme teyze diye hitap etti. Ýletiþim de sorun yaþanmadý. Boþuna dememiþler, ''Akýl, tecrübeye muhtaçtýr'' diye Kriz merkezinin ilan panosunda, kira yardýmýnýn geçici olarak durdurulduðu ve ayni yardýmlarýn birkaç gün sonra daðýtýlmaya tekrar baþlanacaðý yazýyor. Yazýyor yazmasýna da gel vatandaþa anlat. Tabiri caizse vatandaþ kriz merkezine her gün hücum ediyor. Böyle durumlarda '' kimsesi olmayan garibanlar yardým alamýyor, bunun aksine dýþ görünüþünden zengin olduðu tahmin edilenler yardým alýyorlarmýþ '' türü yalan yanlýþ fýsýltý haberler kulaktan kulaða hýzla yayýlýyor. Bu tür fýsýltý haberler vatandaþla görevlilerin zaman zaman tartýþmasýna sebep oluyor. * Sevdiðim söz: '' Ýnsan hayatta iki þeyi iyi bilmeli. Haddini ve hesabýný'' (M. Akif) * '' Ben ölürsem üzerime taþ koymayýn, Býrakýn güllü dikenli boþ toprak kalsýn Günahlarýmýn aðýrlýðý ziyadesiyle yetiyor Birde taþýn aðýrlýðý üzerimde yük olmasýn'' H ükümet, üniversitede çocuðu okuyan dar gelirli aileleri sevindirecek bir adým adýyor.. Aylýk 200 lira alan zor durumdaki üniversiteliye bir defaya mahsus geri ödemesiz 12 bin liraya kadar para verilebilecek. Karar Resmi Gazete de yayýmlandý. Yeni düzenlemeyle hükümet, Resmi Gazete de yayýmladýðý genelgeyle öðrenci burslarýný 5 katýna kadar artýrma yetkisini aldý. BÝR DEFAYA MAHSUS OLACAK 18 Kasým tarihinde yayýmlanan Vakýflar Genel Müdürlüðü Yüksek Öðrenim Burs Yönetmeliði nde deðiþiklik yapýlmasýna dair yönetmeliðe göre muhtaç B Prof. Dr. Alâattin Karaca Muðla Sýtký Koçman Ünv. Edebiyat Fakültesi Muðla. edeniyet, geçmiþ-hâl ve gelecek süreci içinde ke- bir akýþ hâlinde deðiþerek, yeniden yeni- Msintisiz den tazelenerek oluþan bir insanlýk birikimi Kuþkusuz bir medeniyetin þekillenmesinde; gündelik yaþam ritüellerinde, hukukî yaptýrýmlarda, üretim ve tüketim biçimlerinde, sanatsal zevk ve üslûbun oluþumunda, þehir ve mekân mimarisinde vb. etken olan asýl güç, dindir. O hâlde, bir topluluðun düþünme ve yönetme biçimlerinde, gündelik hayat ritüellerinde, ahlâk ve hukuk anlayýþýnda; özetle yaþamýn somut ve soyut alanlarýnýn tümünde dinsel inanýþlar, bir dinin emir ve nehiyleri asýl belirleyicilerdendir. Dolayýsýyla medeniyetin ana referanslarý, dinsel kaynaklardýr Bu dinsel referanslar, zamanýn akýþý ve ruhuna; hatta koþullarýna, yeni ihtiyaçlara baðlý olarak, yorumlanmak suretiyle, -deðiþik formlar hâlinde, örneðin müzik, þiir, mimarî, hukuk vb.- yeniden yeniden tazelenerek, -ama özden kopmaksýzýn- gelecek kuþaklara doðal bir akýþ içinde aktarýlýr. Her yeni kuþak, akýþ sürecinde bu öze eklemlenir, ama ayný zamanda, bu öze uygun yeni formlar, -yeni beste, yeni þiir, yeni hukuk yasalarý- ekler, ekler ki medeniyetin akýþý geliþerek, güçlenerek sürsün Kuþaklar kendi medeniyetlerine eklenemediði ve dolayýsýyla ona bir þey ekleyemediði zaman, o medeniyetin akýþý geçici olarak durur, medeniyet süreci kilitlenir, buna bir medeniyetin kriz hâli, duraðan hâli, içe çekilme hâli de diyebiliriz. Ýþte Türkiye'nin, daha genel anlamda Ýslâm dünyasýnýn Tanzimat'tan bu yana yaþadýðý durum tam da budur: Kriz hâli, kilitlenme hâli, duraðan hâl Baþta da söylediðimiz gibi, bunun nedeni, içinde bulunduðu medeniyete eklemlenememek ve zamanýn ruhuna, ihtiyaçlarýna uygun olarak bu medeniyete bir þeyler ekleyememek Elbette bunun pek çok nedeni var. Türkiye özelinde duruma bakarsak, ülkemiz Tanzimat'tan itibaren, içinde olduðu, neþv ü nemâ bulduðu medeniyetin referanslarýný yitirmiþ, daha doðrusu bu referanslarla baðlarý kopmuþtur. Kuþkusuz Türk modernleþmesinin dine, geleneðe ve Osmanlýya bakýþýndaki olumsuzluk, referanslardan kopuþta, referanslarýn yitirilmesinde ana etkenlerden biridir. Eðitimde, hukukta, tarihte, sanatta meydana gelen bu referans yitimi, kuþaklarýn medeniyete eklemlenememesini, doðal olarak da ona bir þey ekleyememesini, sonuçta da kültürel, bilimsel bir devinimsizliði beraberinde getirmiþtir. Çünkü medeniyetinin ana referanslarýna eklemlenemeyen ve ona bir þey ekleyemeyen kuþak, bu akýþý farklý bir medeniyete ait, üstelik kendi üretmediði referanslarý taklit veya tercüme ederek sürdürmeyi, ancak böyle yoluna devam edebileceðini, yani ilerleyebileceðini ummuþtur. Bu, deyiþ yerindeyse bir 'tercüme medeniyet'tir, hazýra konmaktýr; ayný zamanda zihnî tembelliktir. Ve iþin bir baþka yönü, asýl/öz medeniyet, toplumun derin katmanlarýna çekilse bile, yerine ikame edilmeye çalýþýlan 'tercüme medeniyet'e büyük bir direnç ve tepki gösterir. Yanlýþ anlaþýlmasýn, burada bir medeniyetin, baþka bir medeniyete ait somut veya soyut olgulara kapalý olduðunu iddia etmiyoruz; ama asýl/öz medeniyetin bu tür yabancý üretimleri, kendi ana referanslarýyla denetlediðini, bünyesine uygun olanlarý bu ana referanslarýn süzgecinden geçirdikten ve bir 'telif'e dönüþtürdükten sonra kabul edebildiðini belirtiyoruz. Bu baðlamda öz medeniyetin direnci, kendi akýþýna ket vurulmasý, bu akýþa dýþarýdan müdahale edilmesi ve bünyesine uymayan bir kan deðiþimine maruz býrakýlmasýnadýr. Bu direnç de, toplumsal çatýþmalar, çeþitli toplumsal alanlarda ortaya çýkan ikilikler, kuþaklararasý kopukluklar ve gerginlikler hâlinde kendini gösterir. Bunlarý, geçtiðimiz günlerde "19. Milli Eðitim Þurasý"nda görüþüldükten sonra liselerde Osmanlý Türkçesi'nin bir zorunlu ders olarak okutulmasýna iliþkin çýkan tartýþmalar üzerine yazdým. Bilindiði üzere, dil bir kültürün en güçlü taþýyýcý, geliþtirici aracýdýr. Bir ulus da medeniyete, sýk sýk diliyle eklemlenir ve yine o medeniyete dille eklemeler yapar. Bunun ötesinde, dil ve dille üretilen tüm metinler, bir medeniyetin ana referanslarýdýr. Örneðin kutsal kitaplar, hadis külliyatlarý, fýkýh kaynaklarý, fetvalar vb. eserler, bir medeniyetin dilsel referanslarýdýr. Bu dilsel/dinsel referanslar, daha sonra baþka formlarda, yine dil aracýlýðýyla -örneðin hukuk yasalarý, þiir, hikâye, menkýbe, bilimsel eserlerle- çoðaltýlýr ve böylece medeniyete baðlý bir "kültür birikimi/bilgi birikimi" oluþtururlar. O hâlde, bir medeniyete eklemlenme ve ekleme yapmanýn en kullanýþlý araçlarýndan biridir dil. Bu aracý ortadan kaldýrdýðýnýzda ya da bunun yerine baþka bir dil koyduðunuzda, medeniyetle, referanslara eriþme, eklemlenme ve eklemeler yapma baðlamýnda bir sýkýntýyla karþýlaþýrsýnýz. Türkiye'de, "dilsel araca' öz Türkçecilik ve alfabe deðiþikliði baðlamýnda bir 'üst ve gayr-i tabiî- müdahale' ile böyle bir sýkýntý yaþandýðý inkâr edilemez. Daha açýk konuþmak gerekirse, 1928'den sonra eðitim görmüþ kuþak, o tarihten önce ölen dedelerinin mezar taþlarýný bile okuyamaz durumdadýr Bu, esas itibariyle, en alt düzeyde insanýn soy bilgisi zincirinde, yani biyolojik kimliðinde bir 'yitim' örneðidir. Dilsel aracýn ortadan kaldýrýlmasý, týpký bu örnekteki gibi, yüzyýllar içinde edinilmiþ ve yazýyla kayda geçirilmiþ bir bilgi ve tecrübe birikimiyle; dolayýsýyla medeniyetle baðlarýn koparýlmasý demekti. Oysa bir medeniyetin, bir toplumun ilerlemesi için, kendinden önceki bilgi ve tecrübe birikimine, referanslarýna ulaþabilmesi, onu devþirmesi, ona eklemlenmesi öðrencilere 1 sefere mahsus 12 bin lira yýllýk burs verilmesinin önü açýldý. Yönetmeliðin 10 uncu maddesinin altýna eklenen 11/Abölümünde, Bu yönetmelik uyarýnca verilen yýllýk burs miktarýnýn 5 katýný geçmemek kaydýyla muhtaç öðrenci-lere 1 defaya mahsus olmak üzere özel eðitim yardýmý yapýlabilir denildi. AYLIK BURS 1000 LÝRAYA ÇIKIYOR Üniversite öðrencilerine mevcut durumda Vakýflar Genel Müdürlüðü 20 te aylýk 200 lira geri ödemesiz burs verecek. Bu yönetmelikle birlikte 5 katýna kadar ödeme yapýlacaðý için aylýk burs miktarý bin liraya aþ aðrýlarý hayati önem taþýyan hastalýklarýn belirtisi olabilir. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Hidayet Akdemir yaptýðý açýklamada, baþ aðrýlarýnýn hafife alýnmamasý gerektiðini söyledi. Baþ aðrýsýnýn kiþi açýsýndan hoþa gitmeyen bir duygu olarak algýlandýðýný ve vücudun alarm sistemi olarak tanýmlandýðýný belirten Akdemir, þunlarý kaydetti: "Herhangi bir organýmýzda bir rahatsýzlýk olduðunda bu rahatsýzlýðý dýþarýya yansýtan cevaba aðrý diyoruz. Örneðin, beyindeki rahatsýzlýklar, aðrý þikayetiyle kendilerini haber veriyor. Baþ aðrýlarý da bir rahatsýzlýðýn iþareti olarak ortaya çýkar. Baþ aðrýsý þikayetlerinde, dikkatli bir nöroloji muayene yapýlmadan, özellikle aðrýnýn oluþ sebebi araþtýrýlmadan yapýlan týbbi yaklaþýmlar çok ciddi sakatlýklara ve ölümlere neden olabilir." "BEYÝN KANAMASININ ÝLK ÝÞA- RETÝ: BAÞ AÐRISI" Akdemir, beyin damar hastalýklarýndan kaynaklanan baþ aðrýlarýnýn sýk görüldüðünü söyledi. Baþ aðrýlarýnýn dikkate alýnmamasý durumunda geri dönüþü olmayan sonuçlar ortaya çýkabileceðini vurgulayan Akdemir, þöyle devam etti: "Beyinden kaynaklanan baþ aðrýsý tedavi edilmediði takdirde beyin damarlarýnda balonlaþma veya damar yumaðý oluþuyor. Bunlar hayatýn bir döneminde beyin kanamasý yapar. Bu beyin kanamasýnýn ilk þikayeti de baþ aðrýsýdýr. Genellikle, enseden baþlar ve baþýn ön bölgesine doðru yayýlýr. Aniden gelir. Beraberinde bulantý, kusma, bilinç kaybý olabilir. Bunlar beyin kanamasýnýn iþaretleridir. Bu çok tehlikeli bir baþ aðrýsýdýr. En yakýndaki uzmana gitmek gerekir." "BEYÝN TÜMÖRÜNE DÝKKAT" Akdemir, sinsi aðrýlarýn tehlikeli ve yavaþ yavaþ ortaya çýktýðýný aktardý. Bu aðrýlarýn genellikle sabahlarý olduðunu ve kiþilerin aðrýyla uyandýðýný belirten Akdemir, þunlarý anlattý "Mide bulantýsý olur ve kiþi kusunca rahatlar ama günün ilerleyen saatlerinde baþ aðrýsý tekrar ortaya çýkar. Gittiði doktor aðrý kesici ilaçlar verir ve bunlardan fayda görür ama daha sonra aðrý devamlý hale gelir. Baþýn her yerinde hissedilen bir aðrýdýr. Diðer yandan, yüksek tansiyon ve yaralanmalara baðlý beyin kanamalarý sonrasý ortaya çýkan baþ aðrýlarý da önemli ve tehlikelidir. Yüksek tansiyon iyi tedavi edilmezse küçük veya büyük beyin kanamalarýna yol açar ki bu da hastalarda ölüme veya aðýr sakatlýklara neden olabilir." Akdemir, sinüzitlere baðlý baþ aðrýlarýnýn toplum tarafýndan da iyi bilindiðini, bunlarýn baþýn ön kýsmýnda ve günün ilerleyen saatlerinde ortaya çýktýðýný ifade ederek, "Eðer sinüzitlerin uygun ve spesifik tedavileri yapýlamazsa, beyin iltihabý gibi çok daha ciddi aðýr beyin hastalýklarýna dönüþebilir" diye konuþtu.(aa) S ve dahi eklemeler yapabilmesi gerekir. Ýlerleme ancak böyle olabilir. Ýþte tam da bu nedenle, Osmanlý Türkçesi'nin genç kuþaklara öðretilmesi ve ders olarak okutulmasý kadar doðal bir þey olamaz. Öðretilen, öðretilecek olan bugünkü Türkçe'nin baþka bir harfle yazýlmýþ eski bir versiyonudur. Yani 'ana dil'dir. Dolayýsýyla Osmanlý Türkçesi'nin ders olarak okutulmasýna karþý çýkmak, ilerlemeye, bu milletin referanslarýyla, tarihsel bilgi ve birikimi ile karþýlaþmasýna, bað kurmasýna karþý çýkmaktýr. Bu, Türk modernleþmesinin seküler ve Osmanlý karþýtlýðýna dayanan bir bariyeridir ve açýkçasý, geçmiþten bugüne yaþanan toplumsal krizin, duraðanlaþmanýn ve geri gidiþin arkasýnda da, kanaatimce bu tür gereksiz bariyerler vardýr. O nedenle saðlýklý bir kültürel geliþimin, akýþýn saðlanabilmesi için her þeyden önce, bu kuþkunun ve ön yargýnýn ortadan kalkmasý gerekiyor. Ama ne yazýk ki Türkiye'de hâlâ bir kesimde, bu seküler kuþku ve önyargý mevcut. Ýþte bu kuþku ve önyargýnýn çýkardýðý sonuçlardan dolayý, Türkiye'de özgün bir 'telif' eser, özgün bir bilim, özgün bir eðitim, özetle özgün 'telif' bir düþünce üretilemiyor. Türkiye bu nedenlerle bir 'tercüme cumhuriyet' olarak kalýyor. Bütün bu sosyal gerçekliklerden sonra, Osmanlý Türkçesi'nin okutulmasý/öðretilmesini bir 'korku' refleksiyle reddetmek yerine, saðlýklý ilerlemenin araçlarýndan biri olarak görmek gerek. Hatta bu çerçevede, Milli Eðitim veya Kültür ve Turizm Bakanlýðý bünyesinde, geçmiþteki önemli bilimsel ve kültürel referans Osmanlýca eserlerin, buna süreli yayýnlar da dahil, günümüz harflerine aktarýlmasý iþini görecek bir birimin kurulmasý þarttýr. Hele bir 'medeniyet tasavvuru'na sahip olma iddiasýyla ortaya çýkanlarýn, mutlaka böyle bir projesi olmalýydý. Bunun yanýnda kendi medeniyetimize veya bir baþka medeniyete ait referans eserleri, yabancý dillerden tercüme edecek bir "Tercüme Bürosu"nun yeniden kurulmasýnda, medeniyete katký sunmak, eklemlenmek, eklemelerde bulunmak açýsýndan büyük yarar vardýr. Üniversite öðrencisine müjde! Baþ aðrýsý sinyal veriyor Ýntihar eden asker için sürpriz adým on 12 yýlda intihar eden asker için hükümet sürpriz bir adým atýyor. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, intihar eden askerlerin ailelerine tazminat vermeyi arzu ettiklerini belirtirken ödenek konusunda Hazine ve Maliye Bakanlýðý ile çalýþma yapýlmasý talimatýný verdi. Uzlaþma saðlanmasý halinde düzenleme önümüzdeki günlede TBMM'de görüþülecek olan Mayýn Merkezi Tasarýsý'na eklenecek. TBMM'de Mayýn Merkezi Tasarýsý görüþülürken CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Moroðlu, "Askerlik görevini yaparken mutfakta, araba kullanýrken kaza geçirip yaralananlara, sakat kalanlara tazminat ve maaþ veriyorsak intihar edenlerin yakýnlarýna da bu hak tanýnmalý" dedi. CHP Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da intihar olaylarýn gittikçe arttýðýna dikkat çekerek tazminat konusunun bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Aile kabullenmiyor Bakan Yýlmaz ise, kýþladaki intihar vakalarýndan büyük üzüntü duyduklarýný dile getirirken, "Hiç kimse kendi ailesinin bir bireyinin intihar ettiðini kabul etmiyor" dedi. Bu sorunu çözmek amacýyla ilk olarak avukat görevlendirme adýmýnýn atýldýðýný belirten Yýlmaz, ikinci adým olarak da intihar edenlere tazminat verilmesinin düþünüldüðünü, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlýðýnýn ikna edilmesi gerektiðini belirtti. Çalýþmalar olumlu sonuç verirse, 1111 Sayýlý askerlik Kanunu nda yapýlacak deðiþiklikle askerdeyken intihar ederek yaþamýný yitiren er ve erbaþ ailelerine 40 bin liraya kadar varan oranlarda tazminat ödenmesi saðlanmýþ olacak. BÝN 100 KÝÞÝ ÝNTÝHAR ETTÝ Milli Savunma Bakanlýðý verilerine 1 Ocak Temmuz 2013 arasýnda 166 asker hayatýný kaybetti. Yaþamýný yitiren askerlerden 108'i ihtihar sonucu, 40'ý silahlý kaza sonucu, biri iþ kazasý, 17'si ise kavga, boðuyma gibi nedenlerle öldü arasýnda ise bin 100 asker bu kapsamda hayatýný kaybetti.(milliyet)

9 PAZARTESÝ 8 ARALIK Otomotivde son geliþmeler ÝKÝNCÝ ELE BEDELLÝ ETKÝSÝ O tomotiv sektörü, yýl sonuna yeni kampanyalarla giriyor. Döviz kuru ve Özel Tüketim Vergisi'ndeki artýþ nedeniyle, geçen yýla göre yaklaþýk yüzde pazar kaybý yaþayan otomotiv firmalarý, Aralýk ayý kampanyalarýyla araç sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. SIFIRDA KAMPANYA YARIÞI Geçen yýlýn satýþ rakamlarýný yakalayamayan firmalar arasýnda kýyasýya rekabetin görüldüðü þu günlerde uygulanan cazip indirimler ve sýfýr faizli kredi seçenekleri dikkat çekiyor. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, düzenledikleri kampanyalarla 2014 hedeflerini yakalamak için son hamlelerini yapýyor. Döviz kurlarýndaki artýþ ve yeni ÖTV oranlarýnýn fiyatlara yansýtýlmasýyla yýlýn 11 ayýnýn iç pazar bakýmýndan sýkýntýlý geçtiðine dikkat çeken sektör temsilcileri, Aralýk ayý kampanyalarýnýn yaþanan sürecin etkilerini bir nebze de olsun dindireceðine inanýyor. Hükûmetin bedelli askerlik açýklamasýnýn ardýndan ikinci el otomotiv sektöründe bazý dalgalanmalar baþgösterdi. 18 bin TL lik bedelli askerlik tutarýný ödemekte güçlük yaþayacaðýný düþünen bazý sürücüler, neredeyse zararýna fiyatlar üzerinden otomobillerini satýþa çýkardý. Bedelli asker adaylarýnýn internet üzerinden satýþa çýkardýðý araçlar nedeniyle ikinci el sektöründe fiyatlarýn dip seviyeleri gördüðünü belirten sektör temsilcileri, sýfýr araçlarda baþlatýlan kampanyalarýn da yaþanan süreçte etkisi olduðu görüþünde. MUAYENE SÜRESÝ UZATILDI Resmi Gazete de yayýmlanan araç muayenelerine iliþkin tebliðe göre, araç muayenelerini vaktinde yaptýrmamýþ araç sahipleri için süre 30 Haziran 20'e kadar uzatýldý. Maliye Bakanlýðý nýn araç muayenelerine iliþkin tebliðine göre, 31 Aralýk 2014 olan muayene süresi, 30 Haziran 20'e kadar uzatýlmýþ oldu. Otomotiv sektörü yýl sonuna yeni kampanyalarla girdi. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Citroen Nemo 1.4 HDICom2012 Dacia Solenza 1.4 Rapsodie2004 Fiat Croma 2.0 ie 1994 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010 Fiat Fiorino 1.3 Multijet E 2010 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2004 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2012 Ford Escort 1.6 CL 1996 Ford Focus 1.6 Ambiente 2004 Ford Focus 1.6 TDCi Ghia 2006 Ford Focus 1.6 TDCiTrend 2011 Ford Mondeo 2.0 TDCi Gh 2004 Kia Sorento 2008 Opel Astra 1.6 GL 2001 Opel Corsa 1.3 CDTI Essen2004 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Opel Vectra 2.0 CD 1999 Peugeot Partner Tepee 2010 Renault 12 STW 1990 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway RNÝ 1999 Renault Clio 1.4 RTA 2001 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Kangoo 1.5 DCI M2008 Fiyatý (TL) 26 bin 12 bin bin 18 bin bin 28 bin 21 bin 29 bin 9 bin 22 bin 30 bin 41 bin 27 bin 46 bin 21 bin 21 bin bin 20 bin 30 bin 7 bin 12 bin bin 18 bin 16 bin 30 bin Renault Megane 2.0 RXT 2000 Renault Megane 1.6 RXT 2001 Renault Toros STW Tofaþ Doðan SLX 1994 Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.3 Eco 1999 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.4 Terra 2004 Toyota Corolla 1.6 Comfort 2008 Toyota Corolla 1.4 D-4D El2008 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2008 Volkswagen Jetta 1.2 TSI C 2012 Volkswagen Passat 1.8 T 1999 Volkswagen Passat 1.6 FSI 2006 Volkswagen Passat bin 22 bin 7 bin bin 7 bin bin 13 bin bin 24 bin 42 bin 36 bin 33 bin 52 bin 24 bin 36 bin 50 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin VW Transporter Camlý Van bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 Mevlana Haftasý etkinliði B Bahçelievler Kültür ve Gençlik Merkezi'nde Mevlana Haftasý etkinlið idüzenlendi. Etkinlik Merkezde görevli Ýngilizce Öðretmeni Derya Karaca tarafýndan hazýrlandý. Etkinlikte merkez kursiyerleri hazýr bulundu. elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Bahçelievler Kültür ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleþtirilen Mevlana Haftasý etkinliðine katýldý. Merkezde görevli Ýngilizce Öðretmeni Derya Karaca tarafýndan hazýrlanan etkinlik öncesi bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geleceðimizi emanet edeceðimiz gençlerin güçlü bir bilgi ve donanýmla yetiþtirilmesi için Belediye olarak önemli çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini söyledi. Külcü, "Gençlerimiz ne kadar güçlü bir bilgiyle donanmýþ olarak yetiþirlerse o bilgiyi Mevlana gibi ne kadar hikmetle bezeyebilirlerse o kadar bizim olacaklar ve biz de yarýnlarýmýza güvenle bakacaðýz." dedi. Dünyanýn birçok yerinde eðitim sorununun devam etmesine karþýn Türkiye'nin bu sorunu aþmak üzere olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, "Yaþam kalýplarýmýzýn çoðunu farklý ülkelere bakarak oradan edinmeye çalýþýyoruz. Bizi biz yapan, bizi diðer insan topluluklarýndan ayýran çok yüce deðerlerimiz var. Biz elbette dünyayý takip edeceðiz. Dünyada olup bitenleri, geliþmeleri her alanda takip edeceðiz. Çocuklarýmýz Sheaksper'i Hegel'i de bilecekler. Ama Mevlana'yý da, Hacý Bektaþ-ý Veli'yi de Eyyup El-Ensari'yi de çok iyi bilecekler, bilmelidirler." dedi. Çocuklarýný eðitim için Çorum Belediyesi Gençlik Merkezi'ne gönderen anne ve babalarý da tebrik eden Baþkan Külcü, belediye bünyesinde yer alan gençlik merkezlerinden her çocuðun ve her kadýnýn istifade edebileceðinin altýný çizdi. Programda Mesnevi'den seçme þiirleri seslendiren merkezde eðitim alan öðrenciler Melisa Ýlayda Býyýksýz, Yaren Gülnaz, Zehra Bayram ve drama öðretmeni Bilgehan Geniþ katýlýmcýlardan bol bol alkýþ aldý. Baþkan Külcü ile birlikte programa AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir ve Turhan Candan, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ile çok sayýda öðrenci velisi de katýldý.(haber Merkezi) 'Ýskilip'te Çocukluðumdaki Günlük Hayat' Ç M. ALÝ CEYLAN orum Valiliði'nin düzenlediði Kültür Sohbetleri'nin ikincisi geçtiðimiz Cuma akþamý Hasanpaþa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde gerçekleþtirildi. Çorum'da kültür sanat ve günlük yaþam ile ilgili kültürel birikimi gelecek nesillere aktarmak amacýyla döneminde Valilik himayesinde Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce programlanan 'Kültür Sohbetleri'nin ikincisine Emekli Kültür Müdürü Ahmet Ertekin konuþmacý olarak katýldý. Ertekin, 'Ýskilip'te Çocukluðumdaki Günlük Hayat' konulu söyleþide dikkat çeken anektodlar paylaþtý. Söyleþiye Çorum'un eðitim, kültür ve sanat hayatýna katkýlarý bulunan çok sayýda þair, yazar ve eðitimci katýlýyor. Ahmet Ertekin Çorum Valiliði'nin düzenlediði Kültür Sohbetleri'nin ikincisi gerçekleþtirildi. Ertekin, 'Ýskilip'te Çocukluðumdaki Günlük Hayat' konulu söyleþide konuþtu. Programa þair, yazar ve eðitimciler katýldý. Hacý Bektaþ-ý Veli Parký içinde bulunan Kadýn Kültür ve Gençlik Merkezinde hizmet veren Hünkâr Kafe hizmete girdi. Hünkar Kafe dualarla açýldý H acý Bektaþ-ý Veli Parký içinde bulunan Kadýn Kültür ve Gençlik Merkezinde hizmet veren Hünkâr Kafe önceki gün dualarla açýldý. Açýlýþa Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kafe iþletmecileri Erdal Altuntaþ ve Ali Çýtak, davetliler ile vatandaþlar katýldý. Açýlýþ öncesi kýsa bir konuþma yaparak katýlýmcýlarý selamlayan iþletme sahibi Erdal Altuntaþ, hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Konuþmanýn ardýndan dua yapýldý. Kafenin açýlýþ kurdelesini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile iþletme sahiplerinden Erdal Altuntaþ kesti. Kafe hakkýnda bilgi veren iþletme sahiplerinden Ali Çýtak, 4 çalýþanlarý ile kafede sýcak, rahat ve Açýlýþ öncesinde dua edildi. Ýþletme sahiplerinden Ali Çýtak, bilgi verdi. huzurlu ortam köftenin sadece oluþturduklarýný, uygun Hünkâr Kafe'de fiyatlarla kafe tarzý bulunduðunu söyledi. yiyeceklerin olduðunu, Çýtak, "Kahvaltý ayrýca Çorum'da ilk tabaðýmýz, yanýç olarak özel ýslama çeþitleri gibi yiyeceklerimizin yaný sýra, canlý müziðimiz de olacak." dedi. Açýlýþta davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Çorum standýna ilgi T ravel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý nýn üçüncü gününde de ziyaretçi akýný vardý. Çorum standýna olan ilgi eksilmeden devam etti. Travel Turkey Ýzmir Fuarý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül açýsýndan güzel tesadüflere ev sahipliði yaptý. Alaca Nedim Tuðaltay Lisesi emekli Türkçe Öðretmeni Yaþar Ensivri standý ziyaret etti. Ayný zamanda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül' ün 40 yýldýr görmediði orta okul öðretmeni olan Yaþar Ensivri ile eski öðrencisinin buluþmasýnda duygusal anlar yaþandý. Standý ziyarete gelen Zeki Gül ün okul arkadaþý eski futbolcu Yalçýn Mýhçý nýn da katýlýmýyla anýlarla dolu keyifli bir sohbet oldu. Çorum standýný ziyaret edenler arasýnda Amasya Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Kaya, Amasya Yamaç Bistro Sahibi Selami Çoban, Çorum eski Vali Yardýmcýsý Manisa Þehzadeler Kaymakamý Ýsmail Çorumlu, Silver Holidays Direktörü Stefanos Hajimanolis, Chandrýs Hotels yöneticisi George L Paldovsýs yer aldý. Mardin Valiliðinin davetleriyle Mardin standýnda yapýlan kokteyle katýlan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan Mardin Vali Yardýmcýsý Ali Gül Doðan ve Izala Hotel Genel Müdürü Hüseyin Uður tarafýndan aðýrlandý. (Haber Merkezi) Travel Turkey Ýzmir Turizm Fuarý nýn üçüncü gününde de ziyaretçi akýný vardý. Çorum standýna olan ilgi eksilmeden devam etti. Çorum standýnda leblebi ikramý yapýldý.

11 PAZARTESÝ 8 ARALIK Sanat Dostlarý ÇEKVA'da toplandý HURÞÝT BOZKURT K Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý 'Sanat Dostlarý Toplantýsý' önceki gün gerçekleþti. Söyleþi vakfýn eðitim salonunda gerçekleþtirildi. Yazar ve þairler ürünlerini paylaþtý. ýsa adý ÇEKVA olan Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý 'Sanat Dostlarý Toplantýsý' önceki gün gerçekleþti. Vakfýn Çorum Þubesi eðitim salonunda gerçekleþen toplantýda Çorumlu þair, yazar ve halk ozanlarý bir araya geldi. Toplantýya Bahri Güven, Salim Savcý, Murat Köymen, Muzaffer Gündoðar, Necdet Filizli, Ethem Erkoç, Haydar Kýlýç, Salim Demir, Ömer Öztürk, Mehmet Tatlýsu, Nihat Ýnce, Selahattin Aydemir, Rýza Koçak, Rýza Kandemir, Zülal Kaya, Hasan Korkmaz, Ýbrahim Gösterir, Abdulkadir Ozulu, Veysel Çaðýl, Mehmet Karadað, Rýza Hardal, Mustafa Aydýnlýk, Fatma Yalçýnkaya, Cefai, Can Yoksul ve Bekir Saðýr katýldý. ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör'ün de hazýr bulunduðu toplantýda sýrasýyla kürsüye gelen katýlýmcýlar eserlerinden örnekler sundular. Sanat Dostlarý Toplantýsý'nýn her ayýn ilk cumartesi günü ÇEKVA'da düzenlendiðini hatýrlatan ÇEKVA Temsilcisi Ahmet Güngör, Ocak ayý toplantýsýna tüm sanat dostlarýný beklediklerini kaydetti. Toplantýda daha sonra Eðitimci Yazar Salim Savcý, ÇEKVA resim öðrencilerine 'Öðretmenim ve Öðretmenler Günü' adlý kitabýný imzalayarak hediye etti. Öðretmenin yardým çýðlýðýna Çorum dan yanýt Ç orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Aðrý'da görev yaptýðý ilkokul için kýrtasiye yardýmý isteyen öðretmenin bir gazetede yayýnlanan mektubu üzerine Aðrýlý öðrencilere kýrtasiye yardýmýnda bulundu. Bir gazetenin yazarlarýndan Güzin Abla, Aðrý'nýn Patnos ilçesinin Kazanbey köyü ilkokulu öðretmeni Naide Bekiroðlu'nun mektubuna köþesinde yer verdi. Aðrý'dan bir öðretmenin çýðlýðý baþlýklý yazýda, öðretmenin bulunduðu bölgedeki ailelerin maddi sýkýntýlarý olduðu belirtilerek, kýrtasiye yardýmý istekleri dile getirildi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, öðretmen Naide Bekiroðlu'nun istediði kýrtasiye malzemelerini temin ederek, köye kargoyla gönderdi. Þahiner, öðretmen ve öðrencilere hitaben de bir mektup yazarak kolilerin içine koydurdu. Þahiner mektubunda þu ifadelere yer verdi: "Sayýn Naide Bekiroðlu; ülkemizin geleceði olan nesilleri zor koþullarda yetiþtirme görevini üstlenmiþ fedakar öðretmenim. Bir gazete köþesinde Aðrý dan bir öðretmenin çýðlýðý yazýnýzý okudum. Etkilenmemek elde deðil. Sungurlu Belediye Baþkaný olarak yardýmcý olmak istedim. Ülkemizin bugün ve gelecekte baðýmsýz ve onurlu yaþayabilmesinin yegane yolu eðitim ve öðretim vasýtasýyla nesillere öðretilecek olan milli deðerler sisteminden geçmektedir. Türk milletine mensubiyet þuurunun anlamlandýrýlmasýnda, ya- Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, öðretmenin yardým talebine olumlu karþýlýk verdi. Diva Restoran da yenilikler Diva Pastane Restoran Çorum'da Bahabey Caddesi(Diþ Hastanesi Karþýsý) hizmet veriyor. YÜKSEL BASAR Ç orum'da Bahabey Caddesi(Diþ Hastanesi Karþýsý) hizmet veren Diva Pastanesi ve Restoran, 10. yýlýný kutlayacaðý Ocak ayýndan itibaren bir çok yeniliðe imza atmaya hazýrlanýyor. Diva Pastanesi ve Restoran Halkla Ýliþkiler Müdürü Iþýlay Güler, çeþitli uygulamalar, zengin yemek ve tatlý mönüsüyle daha kaliteli bir hizmet vereceklerini söyledi. Ticari bir kaygýlarýnýn olmadýðýný belirten Güler, Türk mutfaðý baþta olmak üzere dünya lezzetlerini Çorumlular'ýn damak zevkine sunacaklarýný, güçlü bir kadroyla en iyi hizmeti sunmayý ve farklý damak tatlarýný Çorumlular'a tattýrmayý düþündüklerini ifade etti. Kullandýklarý ürünlerin hiçbirinde katký maddesi bulunmadýðýný ve ev yapýmý ürün kalitesinde olduðunu anlatan Güler, dünya yemeklerine itina gösterdiklerini, kýrmýzý ette iddialý olduklarýný, kiþiye özel farklý mönü konseptiyle seçme lezzetleri müþterilerinin beðenisine sunduklarýný dile getirdi. Pastane ve kafe olmalarýnýn yanýnda Türk mutfaðý ve dünya yemekleriyle Çorum insanýnýn hem öz kültürüne hitap etmeyi hem de dünyaya açýlan pencere olmayý hedeflediklerini belirten Güler, þöyle dedi: "Her kesimden insana en saðlýklý ortamda hazýrlanan yemekleri uygun fiyatlarla hitap etmeyi amaçlýyoruz. Hafif ve saðlýklý olmasý sebebiyle 9 çeþit sütlü ve çikolatalý tatlý ile özel günlere hazýrlanan pastalarýmýzla Diva Pastanesi ve Restoran Halkla Ýliþkiler Müdürü Iþýlay Güler, yeniliklerle ilgili bilgi verdi. Çorumlular'ýn beðenisini kazanan firmalarýnýn yanýnda þeker oraný az olan, rafine yað ile yapay tatlandýrýcý kullanýlmayan þerbetli tatlýlarý da önceden bildirilmesi halinde yapýyoruz. Açýk büfe kahvaltýyý kaldýrarak, zengin ve saðlýklý kahvaltý tabaklarý ve kiþiye özel kahvaltý seçeneklerimiz bulunmakta. 40 ve 70 kiþilik iki ayrý bölümde 11 personelle hafta sonu kahvaltý organizasyonlarý, kadýn günleri, özel toplantý yemek ve doðum günü gibi organizasyonlara yönelik özel yiyeceklerle hizmet sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde Anadolu kahvaltýsýna yöresel lezzetlerden olan kýymak ve mýhlamayý da ekleyeceðiz. Bu ürünlerin malzemelerinin özel olarak Karadeniz'den getirtiyoruz. Kýrmýzý etlerin deðiþik orijinal soslarýyla marine edildikten ve dinlendirildikten sonra müþterilerin beðenisine sunulduðunuyoruz. Kendimize özel olan tavuksal baþta olmak üzere tavuk yemeði çeþitlerininin de büyük beðeni kazanýyoruz. Balýðý ise sipariþ usulüyle yapmaktayýz. Hiçbir ürünlerinin dondurucudan müþteriye sunulmuyoruz. Plastik veya alüminyum kase yerine cam kaseleri tercih etmekteyiz. En taze ürünlerin hýzlý bir servisle sipariþten sonra yapýlarak müþteriye ikram Etmekteyiz. Diva Pastahane ve Restaurant olarak Çorum'da bir ilk olan ve yurtdýþý ile büyük þehirlerde uygulanan "Happy Hour" yani "Mutlu Saatler" uygulamasýný baþlatýyoruz. 8 Aralýk'ta baþlatacaðýmýz uygulamaya göre haftanýn her günü önceden belirleyeceðimiz iki saatte belirli birkaç ürünümüzde yüzde 50'ye varan indirimlerle müþterilerimize hizmet vereceðiz. Bu uygulamamýz paket servislerde geçerli olmayacak. Buraya gelerek Diva Pastanesi'nin nezih ortamýnda bizlerle birlikte olan müþterilerimize özel bir jestimiz olacak. Ayrýca Ocak ayýndan itibaren 10. Yýlýmýza özel 10 gün kampanyasý planlýyoruz. Firmamýzdan paket servisle sipariþ veren müþterilerimize çeþitli sürprizlerimiz olacak. Kaliteli, sýcak bir ortam arayan tüm halkýmýzý misafir etmek için herkesi bu tatlarýmýzý denemek için restoranýmýza bekliyoruz. dan tanýtýlan Osmanlý kaftanlarý ve 1940 lý yýllara ait Çorum Alacahöyük, Mardin, Bursa Keles, Çanakkale, Çanakkale Biga yörelerinin gelin baþlýklarý, renkleri, desenleri ve el emeðiyle katýlanlarýn beðenisini kazandý. Defilenin sonunda Hatice Yüksel ve mankenler sahneye çýktý. Performanslarýyla alkýþ alan Yüksel ve mankenler, programýn sonunda sanatseverlerle hatýra fotoðrafý çektirdi. BKK Baþkaný Semih Pala, Türkiye nin en güçlü ve en büyük kent konseyi olan Bursa Kent Konseyi nin her alanda çalýþmalar yaptýðýný belirtti. Uluslararasý Bursa Fotoðraf Festivali nin yaný sýra Kültür Sanat Çalýþma grubu tarafýndan Anadolu daki Gelin Baþlýklarý konulu program düzenlediklerini hatýrlatan Pala, Büyükþehir Belediyesi nin destek ve katkýlarýyla her alanda çalýþmalarýný sürdüreceklerini kaydetti.(ýha) Gelin baþlýklarý görücüye çýktý B Sungurlu dan Aðrýlý öðrencilere kýrtasiye yardýmýnda gitti. yýlmasýnda yeri doldurulmaz bir fonksiyona sahip olan öðretmenlerin þevk ve heyecan içinde bu vazifelerini yerine getirmeleri için gerekli þartlarýn hazýrlanmasý da devletin temel görevleri arasýnda yer almalýdýr. Öðretmenlerimizin en belirgin sorunu, geçinme zorluklarý, eðitimde araç gereç eksikliði, okul ve derslik yetersizlikleri olduðu bir gerçektir. Milletimizin deðerler sisteminde çok yüksek bir yeri bulunan öðretmenlik mesleðinin, filen yaþanýlan hayatta ayný ko- numa getirilmesi kýymet ve itibarýn parayla deðil, bilgi ve eðitimle ölçülür hale gelmesine de neden olacaktýr. Çok kýymetli Nadide hoca haným, öðretmenlik meslek acýsýndan kutsal bir görevdir. Sizler zor koþullarda fedakârca görev yaparken, siz öðretmenimin çýðlýðýna duyarsýz kalamazdým. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner olarak sizin talebiniz olan öðrencilerinizin kýrtasiye ihtiyacýnýn tamamýný karþýlamaktan mutluluk duyarým. Öðrencilerinizin de gözlerinden öpüyorum ve onlara diyorum ki sizler bu ülkenin geleceðisiniz. Milli ve manevi deðerlere sahip çýkarak inanýyorum ki aranýzdan istikbalde büyük insanlar çýkacaktýr. Okulda öðretmenlerinizi ve arkadaþlarýnýzý, evde anne baba ve kardeþlerinizi üzmeden düzenli ders çalýþarak ülkesine faydalý insanlar olacaksýnýz. Naide Bekiroðlu gibi bir öðretmeniniz olduðu içinde çok þanslýsýnýz. Hepinize baþarýlar diliyorum."(ýha) ursa Kent Konseyi nin (BKK) Kültür Sanat Çalýþma Grubu tarafýndan düzenlenen Temaþa-i Sanat kültür sanat sergisi kapsamýnda Anadolu daki Gelin Baþlýklarý defilesi izleyicileri büyüledi. BKK Kültür Sanat Çalýþma Grubu üyeleri tarafýndan ebru, filografi, rolyef, koza, naht, çini, minyatür, hüsni-i hat, dokuma, taký ve tezhip alanýnda hazýrlanan 60 eserin yer aldýðý Kültür Sanat Sergisi kapsamýnda Anadolu daki Gelin Baþlýklarý defilesi düzenlendi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi ndeki (Merinos AKKM) defile gösterisine, sanatseverler ilgi gösterdi. BKK Kültür Sanat Çalýþma Grubu üyesi Hatice Hanedar Yüksel kreasyonu kýyafetlerden oluþan defile, büyük merakla izlendi. 6 manken tarafýn- Anadolu daki Gelin Baþlýklarý defilesi izleyicileri büyüledi.

12 12 PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 Çorum a Kalkýnma Ýdaresi kurulmalý Ç Vali Kara dan gazetemize ziyaret RECEP MEBET orum Valisi Ahmet Kara önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarette Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer de hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, Kýzýlýrmak ve Yeþilýrmak havzalarýný içine alan Çorum da mutlaka Kalkýnma Ýdaresi kurulmalý dedi. Çorum un tarým potansiyeline dikkat çeken Ahmet Kara, Kalkýnma Ýdaresi projeleriyle birlikte çeltikten cevize, buðdaydan meyveciliðe kadar geniþ bir yelpazede zengin bir üretim seviyesine ulaþýlabileceðini söyledi. ARTIK PROJE ÜRETME ZAMANI Çorum la ilgili izlenimlerini paylaþarak konuþmasýna baþlayan Vali Ahmet Kara, Henüz iki ay gibi bir süre geçmesine raðmen Çorum a alýþtým dedi. Çorumlular ýn yabancýlara karþý son derece samimi ve kucaklayýcý olduðuna iþaret eden Ahmet Kara, Anadolu insanýnýn sýcaklýðýný Çorum da ziyadesiyle hissettiðini söyledi. Makamýndaki kabullerden adeta çalýþmaya fýrsat bulamadýðýný dile getiren Kara, Artýk proje üretme ve hayata geçirme zamaný diyerek iade-i ziyaretlerin ardýndan vakit kaybetmeden kollarý sývayacaðýný ifade etti. ÇORUM ÝÇÝN HAYATÝ BÝR YOL Vali Ahmet Kara, demiryolunun Çorum için hayati önem taþýdýðýný söyledi. Hýzlý tren projesiyle yakýndan ilgilendiðini vurgulayan Kara, Proje zaten hükûmet programýna alýndý ve güzergâh çalýþmalarý sürüyor dedi. Organize Sanayi Bölgesi kenarýndan geçen hýzlý tren güzergahýnýn biraz dýþarý kaydýrýlmasý konusunda Ulaþtýrma Bakanlýðý na yazý yazdýklarýný anlatan Vali Kara, Maksadýmýz projeyi geciktirmeden en kýsa sürede hayata geçmesini saðlamak. Zira demiryolu, Çorum için hayati bir yol diye konuþtu. Kara, demiryolu, havayolu ve denizle baðlantýsý olmayan Çorum da sanayi sektörünün geldiði noktanýn iþletme ilmini bile tersyüz ettiðini kaydetti. Çorum iþ dünyasýnda birlikte ve dayanýþma içinde iþ yapma kültürünün hakim olduðunu belirten Kara, Çorum sanayisinin geliþimi, Ahilik kültüründen kaynaklanýyor deðerlendirmesinde bulundu. KÜLTÜR TURÝZMÝ VURGUSU Çorum turizmine iliþkin açýklamalarda da bulunan Ahmet Kara, kültür turizmine aðýrlýk verilmesi gerektiðini kaydetti. Hititler in Çorum turizmi açýsýndan eþsiz bir deðer olduðunun altýný çizen Vali Kara, Birleþmiþ Milletler binasý giriþinde büyükçe bir kopyasý sergilenen Kadeþ Barýþ Anlaþmasý nýn Hattuþa da gün ýþýðýna çýkmasýna raðmen Çorum giriþinde bile tanýtým amacýyla kullanýlmamasý büyük eksiklik dedi. Çorum un turizm açýsýndan istenilen konumda bulunmadýðýna iþaret eden Kara, bu hususta yeni çalýþmalarý hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti. TARIM POTANSÝYELÝNE DÝKKAT ÇEKTÝ Tarýmsal sulama projelerinin Çorumlu üreticiler için büyük önem taþýdýðýný belirten Vali Ahmet Kara, iki ayrý havzanýn bulunduðu Çorum da herhangi bir kalkýnma idaresi projesinin uygulanmamýþ olmasýný hayretle karþýladýðýný dile getirdi. Çorum da acilen Kalkýnma Ýdaresi kurulmasý lazým diyen Kara, þöyle konuþtu: Kýzýlýrmak Havzasý, Türkiye de bulunan 21 havzadan biri. 182 kilometrelik kýsmý Çorum topraklarýndan geçen Kýzýlýrmak ýn yaný sýra bazý ilçelerimizse Yeþilýrmak Havzasý içinde yer alýyor. Bu açýdan bakýldýðýnda Çorum hem Kýzýlýrmak hem de Yeþilýrmak Havzalarý nda yer almasýyla dikkat çekiyor. Konya da KOP, Erzurum da DAP, Güneydoðu Anadolu da GAP, Giresun da DOKAP projeleri hayata geçirilirken iki ayrý havzanýn bulunduðu Çorum da herhangi bir kalkýnma idaresi projesi uygulanmamýþ. Bu nedenle Çorum da acilen Kalkýnma Ýdaresi kurulmasý lazým. Tarým açýsýndan bu havzalar mutlaka deðerlendirilmeli, sulama projeleriyle üretim artýrýlmalý. Çorum un tarým potansiyeli ancak bu sayede ortaya çýkarýlabilir. HAVALÝMANI BAÐLANTI YOLUNUN AKÝBETÝ Çorum la Merzifon Havalimaný arasýndaki mesafeyi kýsaltmasý beklenen yol projesinin akibetinden Vali Ahmet Kara Vali Kara, Çorum halkýnýn merakla beklediði bazý hususlarda açýklamalarda bulundu. de bahseden Vali Kara, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Arazi Toplulaþtýrma Reformu ndan kaynaklanan beklemenin son bulduðunu açýkladý. Kara, Merzifon Havalimaný baðlantý yolu yapýmýna 20 yýlýnda devam edilmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ise Vali Kara ya nezaketinden dolayý teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Gazetemizi ziyaret eden Vali Ahmet Kara, Çorum da Kalkýnma Ýdaresi kurulmasý gerektiðini söyledi. Ulaþ A.Þ. den Vali ye Çorum Kart sürprizi Vali Ahmet Kara, Çorum Ulaþ Özel Halk Otobüsleri Anonim Þirketi ni ziyaret etti. Vali Ahmet Kara ya Hakký Melendiz tarafýndan Çorum Kart hediye edildi. Kara, toplu taþýma hizmetlerinin önemi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Çorum Valisi Ahmet Kara, iade-i ziyaretlerini sürdürüyor. RECEP MEBET ali Ahmet Kara önce- gün Çorum Ulaþ Vki Özel Halk Otobüsleri Anonim Þirketi ni ziyaret etti. Ulaþ A.Þ. Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz in evsahipliðindeki ziyarette Baþkan Yardýmcýlarý Zafer Bolat ve Adnan Cýdýk, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Dinç, Baþar Özdemir ve Arif Kaþmer ile Þirket Müdürü Hayrettin Almacý da hazýr bulundu. Toplu taþýma alanýnda sunduklarý hizmetler hakkýnda Vali Kara ya bilgiler veren Ýsmail Hakký Melendiz, Nezaket ziyaretiniz bizleri onurlandýrdý dedi. MELENDÝZ DEN DURUM RAPORU Çorum un toplu taþýma sektöründeki yerinden de bahseden Hakký Melendiz, Ulaþ A.Þ. nin hayata geçirdiði yenilikleri anlattý yýlýndan bu yana faaliyet gösteren þirketin araç filosunda 51 adet halk otobüsü yer aldýðýný belirten Melendiz, Çorum un tüm mahallelerini içine alan 51 ayrý güzergâhta toplam 400 durak arasýnda binlerce vatandaþýmýza ulaþým hizmeti sunuyoruz diye konuþtu. Çorum Kart adlý akýllý bilet sistemini Türkiye çapýnda uygulayan ilk þirketlerden biri olduklarýný hatýrlatan Melendiz, 35 dolum merkezi aracýlýðýyla vatandaþýn hizmetinde olduklarýný kaydetti. Teknolojik geliþmeleri yakýndan izlediklerini belirten Melendiz, GPRS sistemi ile takip edilebilen halk otobüslerinin kamera sistemi ile donatýldýðýný da sözlerine ekledi. SEKTÖR ÇÖZÜM BEKLÝYOR Toplu taþýma hizmetleri alanýnda yaþadýklarý sýkýntýlardan da bahseden Hakký Melendiz, 65 yaþ üstü vatandaþlara ücretsiz þehir içi ulaþým hakký tanýyan yasal düzenlemenin sektör üzerinde oluþturduðu mali yüke dikkat çekti. Yaþlýlara saygýlý olduklarýný ancak altyapýsý hazýrlanmadan hayata geçen uygulamanýn hizmet verenler açýsýndan bir takým maðduriyetlere neden olduðuna iþaret eden Melendiz, bu konuda devletten hiç bir maddi destek almadýklarýnýn altýný çizdi. Büyük fedakarlýkla yürüttükleri toplu taþýma hizmetleri nedeniyle maðduriyet yaþadýklarýný ifade eden Melendiz, sektör temsilcilerinin zararýnýn karþýlanmasý noktasýnda acilen çözüm beklediklerini vurguladý. VALÝ KARA YA ÇORUM KART Þehir içi ulaþýmýn önemini vurgulayan Vali Ahmet Kara ise toplu taþýma alanýndaki baþarýlý ça- Ulaþ A.Þ. Baþkaný Melendiz, toplu taþýma sektörünün beklentilerini dile getirdi. lýþmalarýndan dolayý Ulaþ A.Þ. yönetimini kutladý. Toplu taþýma hizmetlerini önemsediðini belirten Ahmet Kara, Belediyeler geçmiþte bu iþten hayli zarar ediyordu. Özelleþtirme ile hem hizmet kalitesi arttý hem de zarar eden yerel yönetimler kâr eder hale geldi dedi. Konuþmasýnýn ardýndan A.Þ. Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz tarafýndan Çorum Kart hediye edildi. Kendisi için hazýrlanan fotoðraflý otobüs kartýný inceleyen Kara, Güzel bir jest yaptýnýz. Hayatýmda aldýðým en ilgi çekici hediyelerden biri oldu. Müsait bir gün bu kartý kullanarak toplu taþýma hizmetlerinizi yakýndan Ziyarette Halk Otobüsleri Komuta Kontrol Merkezi ni de inceleyen Kara, sunulan hizmetler hakkýnda Þirket Müdürü Hayrettin Almacý dan bilgi aldý. Yapýlan açýklamalarý dikkatle dinleyen Kara, toplu taþýma alanýnda sunulan hizmetlerin daha ileri taþýnmasý konusundaki gayretli çalýþmalarýn Vali Kara ya Ulaþ görmeyi istiyorum inþaal- sürdürülmesi dileðinde lah diye konuþtu. bulundu.

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: SAFER: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:25 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým: ARALIK Dünya Ýnsan Haklarý Haftasý - Yaprakdökümü sonu - ABD ve Ýngiltere'nin, Japonya'ya harp ilâný (1941) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sabýr, en güzel huy, ilim en þerefli süs eþyasýdýr. Hazret-i Ali Radýyallahü anh ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 3 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 5 Jandarma Ýmdat 6 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN ECZANESÝ AYLÝN AKMAN ANAKLI BAHABEY CD. NO:103/A - YEÞÝL FIRIN YANI DÝKEN ECZANESÝ ZEYNEP BAYRAK U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI VEFAT EDENLER 1- Mollahasan Köyü nden Ali ÜLGÜ. 2- Hamamözü Alan Köyü nden Ömer KAYA. 3- Ýnalözü Köyü nden Mehmet CÝNGÖZ. 4- Kutluca Köyü nden Mehmet BÝÇER. 5- Beydili Köyü nden Mehmet ATEÞ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. PAZARTESÝ 8 ARALIK Çorum Müzesi yer sýkýntýsýnda eski yeri baþka bir kuruluþa verilmiþ! Engelsiz Hayat 2 Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Prof. Dr. Ahmet Samsunlu Kadir Yüktaþýr com Kýzlarýmýz Sevinç ve Selma sevecen çocuklardýr Derslerinde baþarýlý yavrularýmýzdýr Ben onlarý kendi çocuklarým gibi severim Sakýn bunlarý söylemek ile ile sizleri rencide etmeyeyim? Bende bu konularý pek bilmezdim Ama eþimi bir arkadaþý Nur talebeleri ile tanýþtýrdýlar Sonra derslerine gitmeðe baþladý, sonra Yeni Asya gazetesine ve dergilerine abone olduk. Sonra bana bu Nur külliyatýndan okumaða baþladý Çok güzel ve faydalý eserler olduðuna kanaat getirdim Sonra namaza baþladým.. Ve kendimin meþgul olduðu füzuli þeylerden alýkoyarak zamanlarýmý hayýrlý yolda deðerlendirmeðe baþladým Dünyanýn lezzetleri zehirli bala benzer.. Lezzeti nisbetin de elemleri de vardýr.. Sonra kaza namazlarým vardý onlarý da yavaþ yavaþ kýlmaða baþladým Haným nur talebelerinin yaptýklarý derslere iþtirak ediyorum ve çok istifade ediyorum Çocuklarým da gençlerin yaptýklarý derslere gidiyorlar.. Onlar da da çok farklýlýklar olduðunu hissediyorum Kendileri biz söylemeden namaza baþladýlar Evimiz cennetten bir köþe haline geldi elhamdülillah" Komsu hanýmlarýnýn sohbeti böylece devam etti.. Çok dugulanan Selda haným Hacer hanýma sarýlýp hýçkýra hýçkýra aðladý "Allah senden razý olsun Ýçimi rahatlattýn.. Bende kendi Dünyam da bu boþluðumu hissediyorum.. Fakat þeytanýn aldatmasý Namazýma baþlayým diyorum ama, nefsime yeniliyorum.. Ama senin bu sözlerin benim Dünyamý aydýnlattý.. Allah senden razý olsun Senin gibi hayýrlý bir komþum olduðu için ne kadar þükretsem az Sað ol " Bu sevincini akþam eve gelen Cüneyit bey ile de paylaþtý Ve ailede hidayet kývýlcýmlarý canlanmaða baþlamýþtý.. Cüneyit beyde namaza baþlayýp,oda derslere devam etmeðe baþladý Artýk Hacer hanýmýn yeni bir ders arkadaþý da Selda haným olmuþtu Bir anda onlarca haným ve kýzlar ile dostluk ve kardeþlik baðlarý kurulmuþtu Yusuf,ailenin, komþularýn, Ve cemaat ferlerinin en sevimli yavrusu olmuþtu.. Hayat böylesine devam etti Zira " onu tanýyan ve itaat eden zýndan da dahi olsa bahtiyardýr Onu unutan saraylarda dahi olsa betbahttýr" hakikatini kendi Dünyalarýnda yaþadýlar (Son) Geçen hafta Çorum Müze Binasý nýn 100. Yýl kutlama etkinliklerinde bir sunum yaptým. Tebliðimin konusu Makine Meslek Yüksek Okulu nun Bugünkü Müze Binasýnýn Önemi ve Yeri idi. Bu konuþmama Çorum basýnýn geniþ yer vermesi sayesinde sizlerinde bilgilendiðinizi tahmin ediyorum. Bu konuþmamda 1975 yýlýnda mevcut Müze binasýný, Meslek Yüksek Okulu nu açarak nasýl yýkýmdan nasýl kurtardýðýmý da anlattým. Burada üzerinde durduðum önemli bir konuda; Çorum da tarihi ve kültürel varlýðýn sadece Hititlerden ibaret olmadýðý, Osmanlý ve Selçuklu dönemine ait kültürel varlýklarýn gün ýþýðýna çýkarýlmasýný ve farklý bir þekilde deðerlendirilmesi idi. Bu kapsamda Çorum da müze sayýsýnýn artýrýlmasýný da istedim. Þehirlerin geliþmiþlik durumu ile o þehirdeki mevcut müze sayýsýnýn yakýn bir iliþkisi bulunmaktadýr. Gaziantep de 13 müze, Barcelona da(ýspanya) 53 müze olduðunu örnek olarak bilginize ve deðerlendirmenize sunmayý isterim. Çorum da ise yalnýz üç müze bulunmaktadýr. Bunlar Çorum Müzesi, Alacahöyük Müzesi ve Boðazkale Müzesi dir. Toplantýnýn içinde ve çay molalarýnda duyduklarýmdan bazýlarý beni çok üzdü ve düþündürdü. Bu konulardan birini aþaðýda sizlerle paylaþmayý istiyorum. * Müze Binasi yer sýkýntýsý çekmektedir. Bulunan çok sayýda eser yer olmadýðý için sergilenememektedir. *Bu sýkýþýklýðý gidermek için Ticaret Lisesi ne baþka bir yerde yeni bina yaptýrýlarak bu binalarýn Çorum Müzesi ne verilmesini istenmektedir. *Hal böyle iken Müze Ýdaresi ve þehrimiz yetkilileri yanlýþ bir adým atmýþ yýlýnda açýlan ve Antalya Müzesi nin küçültülmüþü olan yapýyý korumayarak 2001 yýlýnda yýkmýþlardýr. Ayný tarihlerde yapýlan Antalya Müzesi binasý halen kullanýlmaktadýr. Binaya ve yerine sahip çýkýlmamýþtýr. Kanunlara göre böyle yýkýlan ve arazisinde üç yýl yeni bir yapý yapýlmayan yerler Hazine ye geçmektedir. *Kendisine yer arayan Tapu idaresi Hazine den bu yeri alarak burada Tapu ve Kadastro Ýl Müdürlüðü binasý inþa etmek istemektedir. *Müze ve eðitim bölgesi olan bir alana böyle bir devlet dairesi binasýnýn kurulmasýnýn yaratacaðý sorunlar vardýr ve göz ardý edilmemelidir. *Berlin de bulunan Müze bölgesi gibi bu bölge öncelikle müze alaný olarak korunmalý ve kullanýlmalýdýr. Bu konuda Valimiz, Belediye Baþkanýmýz ve milletvekillerimiz dahil olmak üzere tüm yetkililer acilen giriþimlerini baþlatmalý, önlem almalý,müzeye ait olan eski alan yeni müze yapýlarý için yeniden tahsis edilmeli ve üzerine yeni bir ek bina yapýlmalýdýr. Bu arada Tapu ve Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney in baþka bir yerin tahsisini saðlayarak bu sorunun çözümüne katkýda bulunacaðýndan eminim. Müze ve Çorum daki izlenimlerimle ilgili yazýlarýma devam edeceðim. Ýstanbul, 7 Aralýk 2014 Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ARALIK 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 86, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 86,59 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 Osmancýk MHP ye genç aday E czacý Erdinç Yiðit, Osmancýk MHP Birlik ve beraberliðimizi bozmadan, Ýlçe Baþkanlýðýna aday olduðunu bölünerek, parçalanarak deðil; kenetleaçýkladý. nerek, daha da güçlenerek, daha bir, daha iri, daha diri tamamlayacaðýmýza inandýkongrelerin bayraðý daha yukarýðýmýz bu kutlu yarýþta biz de varýz. lara taþýmaya dönük süreçler olduðunu belirten Yiðit, MHP Genel Baþkaný Biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Devlet Bahçeli'nin gençlere göreve tapartisi'nde baþkanlýk makamý bayrak yalip olmalarý yönündeki telkinleri sonurýþýnýn yapýldýðý hizmet mekânlarýdýr. Ülcu ilçe baþkan adayý olmaya karar verkemizin ateþ çemberinden geçtiði þu diðini dile getirerek, þöyle dedi: Bilingünlerde kapý kapý gezerek, gece gündüz diði üzere, Milliyetçi Hareket Partisi, çalýþarak Türkiye Cumhuriyeti Devle11. Olaðan Kongre takvimini baþlatmýþ ti'nin tek reçetesinin Milliyetçi Hareket bulunmaktadýr. Kongrelerimiz, doðasý Partisi olduðunu anlatýp önümüzdeki gereði bayraðý daha yukarýya taþýmaya milletvekilli seçimlerinde Milliyetçi Hadönük fikirlerin çarpýþtýðý, delegelerireket Partisi'ni Osmancýk'ta zirveye taþýerdinç Yiðit mizin bu fikirlerden ilham alarak, partimaya talibiz. Bir sonraki yerel seçimlerde miz için en hayýrlýsýnda karar kýldýðý, rekabete açýk, ise Osmancýk Belediyesi'ni MHP'ye kazandýrmak demokratik ve dinamik süreçlerdir. Bu çerçevede; için var gücümüzle koþturmaya talibiz. Ýnanmýþ ülaklýný, fikrini, kalbini Türk Milliyetçiliðine vakfetkücülerin azmi ve Cenab-ý Allah'ýn izniyle bu hiç de miþ bir nefer olarak, Genel Baþkanýmýz Sayýn Dr. zor deðildir. Teþkilat yöneticileriyle, davasýna nefer Devlet Bahçeli'nin partili gençlere dönük "göreve taolmuþ ülkücülerle el ele, omuz omuza verip Osmanlip olun!" nasihatini yerine getiriyor ve 27 Aralýk cýk'ý kucaklamaya talibiz günü yapýlacak olan Osmancýk Ýlçe KongreBu hedeflere varmak için lider de olsa tek bir inmizde þahsým ve arkadaþlarýmýzla göreve talip oldusanýn yetmeyeceðini çok iyi biliyorum. Baþarýnýn sýrrýnýn bir ekip iþi olduðunu da biliyorum. Onun için ðumuzu ilan ediyoruz. de öyle bir ekiple yola çýkacaðýz ki; önümüzdeki hiçmhp Osmancýk Ýlçe Kongresi öncesinde partibir zorluk bize engel olamayacaktýr. Ben bu enerjiyi mizin hafýzasý olan büyüklerimiz, geçmiþ dönemlerþimdiden tüm teþkilatlarýmýzdaki onurlu ve þerefli Ülküdaþlarýmýzda görüyorum. Güçlü, azimli, inançlý de parti ve ocak teþkilatlarýmýzda görev yapan aðave kararlý bir þekilde çýktýðýmýz bu yolda baþarýlý olabeylerimiz, kadýn kollarýndan deðerli hanýmefendicaðýmýza inanýyorum. Allah utandýrmasýn"(haber ler, üyelerimiz ve genç ülküdaþlarýmýzla yapmýþ olmerkezi) duðumuz Bektaþ a fuar teþekkürü Çorum Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý na katkýlarýndan dolayý Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ a te- þekkür plaketi verildi. Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý ný or- ganize eden firma yetkilisi Bahattin Aygören, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Aygören, ziyarette fuara Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý na katkýlarýndan dolayý Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ a teþekkür plaketi verildi. verdiði desteklerden dolayý Bektaþ a teþekkür etti. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Tarým ve Hayvancýlýk fuarýnýn kente büyük katkýlarýnýn olacaðýna inandýðýný söyledi. Bektaþ, günümüzde tarýmdaki geliþmelerin en iyi takip edildiði yerlerin tarým fuarlarý olduðunu belirterek, dünyada ve ülkemizde yapýlan tarým fuarlarýnýn tarýmdaki yeni geliþmeleri üreticilere sunarak teknoloji üretenler ile kullananlar arasýnda bir köprü görevi gördüðünü belirtti.(ýha) MEB ders çýkarmalý T ürk Eðitim-Sen Çorum Þubesi Mevzuat Sekreteri Kemal Þanlý, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn, kaybettiði davalardan ders çýkarmasý ve mevzuatlarý bu hukuki görüþlere göre düzenlemesi gerektiðini söyledi. Yönetici görevlendirme süreciyle ilgili açýklamalarda bulunan Þanlý, "Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Görevlendirilmesine iliþkin Yönetmelik kapsamýnda Okul Müdürlerinin deðerlendirmesi sonucu görevden alýnmasýna iliþkin açýlan davalarda yürütmeyi durdurma kararlarý yaðmur gibi devam ediyor. Kocaeli 1. Ýdare Mahkemesi, Kocaeli 2.Ýdare Mahkemesi, Zonguldak, Adana, Ýstanbul, Kayseri, Þanlýurfa, Çanakkale ve Aydýn Ýdare ve Bölge Ýdare Mahkemeleri yürütmeyi durdurma kararlarý verdiler. Kayseri'den ilk iptal kararý geldi. Kararý veren Kayseri 1. Ýdare Mahkemesi'nce dava dosyasýnýn tekemmül etmiþ olmasý nedeniyle yürütmenin durdurulmasý istemi hakkýnda karar verilmeksizin iþin esasýna geçilerek; "Davacýnýn baþarýsýzlýðýna ve yetersizliðine iliþkin deðerlendirmeler yapýlmasýna karþýlýk bu deðerlendirmenin nesnel, somut ölçme ve deðerlendirme kriterlerine uygun olmadýðý ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksýz olduðu sonucuna varýldýðýndan tesis edilen iþlemde hukuka uyarlýk görülmediði" gerekçesiyle dava konusu iþlemin iptaline karar vermiþtir." diye konuþtu. "Milli Eðitim Bakanlýðý uygulamalarý hakkýnda açýlan davalar sonucunda yargý kararlarýnýn gereðini yerine getiren Bakanlýk; yargý kararýnýn gerekçelerini, yeni hazýrladýðý mevzuat düzenlemelerinde dikkate almýyor." diyen Þanlý, açýklamasýný þöyle sürdürdü; "Bu gerekçelerin dikkate alýnmasý daha az davalar açýlmasýna neden olacak. Dolayýsýyla yargý kararlarý sonucunda oluþan bilgi birikimi neticesinde sorunsuz bir mevzuat düzenlenmesi oluþacaktýr. Fakat Yargý kararýnýn gerekçeleri dikkate alýnmadan yapýlan yeni düzenlemelere açýlan davalar sonucunda da sürekli tekrarlayan bir atama iptalleri yaþanmakta. Bu durumdan; atamalarý iptal edilen personel ve eðitim öðretim olumsuz etkilenmektedir. MEB davalarý kaybederken, uygulamalarý deðiþtirmediðine dair yaptýðým tespitleri ve son dönemdeki yönetici atama tarihini içeren tespitlerim aþaðýda yer almaktadýr. 'MEB davalarý kaybediyor, uygulamalarý deðiþtirmiyor' Bu uygulama bariz bir biçimde yönetici atama yönetmeliklerinde göze çarpýyor. Bunun sonucunda açýlan davalarla iptal edilen yönetmelikler ve atamalar eðitim öðretimi olumsuz etkiliyor. Kamu zarara uðratýlýyor. Bunu bizzat MEB kendi eliyle yapýyor. Yürütmeyi durdurma kararlarýnda ise; "...dava konusu deðerlendirme iþleminin nesnel, somut ölçme ve deðerlendirme kriterlerine dayanmadýðý ve söz konusu deðerlendirmenin bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksýz olduðu anlaþýldýðýndan...", "...dava konusu deðerlendirme iþleminin nesnel, somut ölçme ve deðerlendirme kriterlerine dayanmadýðý ve söz konusu deðerlendirmenin bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksýz olduðu anlaþýldýðýndan..." "Mahkememizce istenilen davacýnýn müdürlük görevinde baþarýsýzlýðýna veya yetersizliðine iliþkin bilgi ve belgeler sunulamamasýna karþýlýk, dava konusu deðerlendirme formunda, davacýnýn baþarýsýzlýðýna ve yetersizliðine iliþkin deðerlendirmeler yapýldýðý anlaþýldýðýndan, dava konusu deðerlendirme iþleminin nesnel, somut ölçme ve deðerlendirme kriterlerine dayanmadýðý ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksýz olmasý nedeniyle hukuka aykýrý olduðu sonucuna varýlmýþtýr.", "...dava konusu iþlem nedeniyle davacýnýn görevi ve görev yeri deðiþeceði, bu deðiþikliklerin zincirleme þekilde il düzeyinde diðer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceði dikkate alýndýðýnda, dava konusu iþlemin uygulanmasý halinde telafisi güç zararlar doðurabileceði anlaþýlmýþtýr." Gerekçelerine yer verilerek deðerlendirme iþlemlerinin yürütmesinin durdurulmasýna karar verilmiþtir. Sözün özü, davulda bizde tokmakta bizde, hem çalar hem oynarýz mantýðýyla bu iþin, eðitimi ve toplumumuzu hangi noktalara sürükleyeceðini biz biliyoruz fakat yetkililer üç maymunu oynamaya devam ediyor. Sorumluluðunun bilincinde olan Türk Eðitim-Sen olarak süreci takip etmeye devam edeceðiz." (Haber Merkezi) Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Okul Temsilcisi Tunahan Demirer, çevre düzenlemesi sözü kapsamýnda okul bahçesine çam fidaný dikti. Seçim vaadini yerine getirdi orum Güzel SaÇ natlar Lisesi Okul Temsilcisi Tunahan Demirer, secim çalýþmalarýnda verdiði çevre düzenlemesi sözü kapsamýnda okul bahçesine çam fidaný dikti. Okul Çevre Kulübü öðretmenlerinden Mustafa Oktay, Candan Tiryaki ve diðer öðretmenlerin destekleriyle okul bahçesinde çam dikimi gerçekleþtirildi. Okul temsilcisi Tunahan Demirer; Çevreye duyarlý olduklarýný belirterek, her zaman çevreyi ve doðayý koruyacaklarýný ifade etti. Demirer, diðer projeler için de çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, bu faaliyette emeði geçen geçenlere teþekkür etti. (Haber Merkezi) Eren Er Dershanesi, öðrencilerine yönelik Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergisi aboneliði baþlatýldý. E Öðrencilere bilim dersi ren Er Dershanesi, öðrencilerine yönelik Eðitim- Öðretim yýlýnda Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergisi aboneliði baþlattý. Dershaneye kayýt yaptýran öðrenciler Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergilerinin dördüncü sayýsýný aldýlar. Öðrenciler yoðun bir þekilde okul derslerine ve sýnavlara hazýrlýðýn yanýnda Bilim Çocuk Dersleriyle bilimin renkli dünyasýný keþfetme imkâný buluyorlar. mek Bilimi sevdir- Eren Er Dersanesi Müdürü Menderes Yýlmaz; dersanede yaptýklarý programlara bu yýl dahil ettikleri Bilim Çocuk ve Bilim Teknik Dergisi aboneliðiyle öðrencilere bilimi küçük yaþlardan baþlayarak sevdirmek; bilim dünyasýna katkýda bulunabileceklerini fark ettirmek; araþtýrma yapma, soru sorma, merak etme, okuma isteði uyandýrmak ve bilimin yaþamýn bir parçasý olduðunu göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Keyifli bir yolculuk Bilim çocuk derslerine öðrencilerde yoðun ilgi gösteriyor. Derslerde öðrencilerin gözlem, keþif, sorgulama, hipotezi test etme, problemi çözme ve model oluþturma becerilerinin geliþtirilmesi hedefleniyor, bu doðrultuda öðrenciler, gündelik hayattaki sorunlarýný bilimsel yöntemlerle nasýl çözümleneceðini rehber öðretmenleri aracýlýðýyla öðrenme imkâný buluyor.(haber Merkezi)

15 PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 Bölge illere rol model olacaðýz A Anadolu Öðrenci Birliði Çorum Þubesi, Yozgat Aydýncýk'ý ziyaret etti. Aydýncýk Belediyesince desteklenen ÝÞ-KUR projesinin atölye çalýþmalarý gezildi. nadolu Öðrenci Birliði Çorum Þubesi, Yozgat Aydýncýk'ý ziyaret etti. Ziyarete Ýl Baþkaný Savaþ Hoþtaþ ve Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Bozan katýldý. Ýlk ziyaret Aydýncýk Belediye Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Necat Yazýcý'ya yapýldý. Ziyarette Aydýncýk ilçesiyle ilgili bilgiler ve yapýlan çalýþmalar hakkýnda bir sohbet gerçekleþtirildi. Daha sonra Aydýncýk Belediyesi Meclis Üyeleriyle bir araya gelindi ve ortak akýl temelli verimli bir sohbet yapýldý. Aydýncýk Belediyesince desteklenen ÝÞ-KUR projesinin atölye çalýþmalarý gezildi. Sonrasýnda Aydýncýk Belediye Baþkaný Ahmet Koçak ile bir araya gelen Anadolu Öðrenci Birliði Çorum Temsilcileri, Birliðin çalýþmalarý hakkýnda Baþkan Koçak a bilgi verdiler. Çorum'daki sosyal projeler hakkýnda fikir alýþ veriþi yapýldý ve Çorum'da uygulanan projelerin benzerlerini Aydýncýk'ta uygulamak için çalýþmalar yapýlacaðý sözü verildi. Ziyaretle ilgili açýklama yapan Anadolu Öðrenci Birliði Ýl Baþkaný Savaþ Hoþtaþ, Ziyaretimiz çok verimli geçti. Verimli geçmesinin yanýnda duygusal bir ziyaret olmasý da bizleri memnun etmiþtir. Gittiðimiz her yerde Çorum'dan övgüyle, muhabbetle bahsedilmesi bizleri ayrýca duygulandýrmýþtýr. Çorum bölgedeki il ve ilçelere rol-model olmaktadýr. Ýnþallah bu güzellikler devam edecektir, biz de Anadolu Öðrenci Birliði Çorum Þubesi olarak bu güzelliklere katký vermeye devam edeceðiz." dedi. (Haber Merkezi) Daha sonra Aydýncýk Belediyesi Meclis Üyeleriyle bir araya gelindi Ýlk ziyaret Aydýncýk Belediye Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Necat Yazýcý'ya yapýldý. KESK saldýrýyý kýnadý ES Þube Baþkaný S KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek, Adliye Sarayý önünde bulunan Atatürk Büstü'nü meczup olduðu belirtilen þahsýn saldýrýsýný üzüntüyle öðrendiklerini belirterek, "Atatürk bu ülkenin ortak deðeridir., kilit taþýdýr." Dedi. Kocatüfek yaptýðý açýklamada þu ifadeler yer verdi: "Cuma günü Adliye önündeki Atatürk büstüne meczup olduðu iddia edilen bir kiþi tarafýndan ''Atatürk'ten çok alacaðým var'' diye Merter Kocatüfek baðýrarak yapýlan saldýrýyý üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz. Ülkemizde maalesef uzun süredir, her konu gibi, tarihi þahsiyetlerde benden senden diye ayrýþtýrýlmakta, insanlar ortak duygulara sahip olunmasý gereken konularda bile kutuplaþtýrýlmakta baþta Atatürk olmak üzere pek çok tarihi devlet adamý itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Atatürk bu ülkenin ortak deðeridir. Atatürk bu ülkenin kilit taþýdýr. Öncelikle siyasilere ve toplum karþýsýnda konuþan herkese düþen görev kullandýðýmýz dil ve üsluba dikkat etmek olmalýdýr. Aksi takdirde toplumsal yaþantýmýzda tahribatlara yol açabiliriz. Bu vesile ile raporlu raporsuz tüm meczuplara bir kez daha sesleniyoruz. Atatürk'ten alacaklý deðilsiniz. Atatürk ve cumhuriyete çok þey borçlusunuz." Çorum HDF eðitimde Ç Etkinlik Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu ve Konfederasyonu'nun ARGE ekibi tarafýndan düzenlendi. orum Hitit Dernekleri Federasyonu ve Konfederasyonu'n un ARGE ekibi tarafýndan düzenlenen Yönetim Kadrolarýný Destekleme Eðitimi Ankara Litai TBB Konukevi'nde baþladý. 3 gün sürecek eðitime yoðun katýlýmýn olduðu programda, katýlýmcýlardan da birlik ve beraberlik mesajý geldi. Çorum HDF ve Konfederasyonu Genel Baþkaný Cemal Emir, eðitim öncesi yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; Biz Çorumlular olarak daha iyi yerlere gelmek için ara vermeden çalýþmalýyýz. Bugün yaptýðýmýz eðitim programý bizlerin becerisini, birliðini ve beraberliðini pekiþtirmek adýna büyük bir adýmdýr. Bu da bizlere ayrý bir mutluluk veriyor. Baþarýnýn birçok yolu vardýr. Bizler baþarýya nasýl ulaþacaðýmýzý ve bahaneler üretmeden nasýl büyümemiz gerektiðini bu eðitimde daha iyi kavrayacaðýz. 3 gün sürecek eðitimde bütün katýlým gösteren hemþehrilerimize teþekkür ediyoruz." (Haber Merkezi) Yönetim Kadrolarýný Destekleme Eðitimi veriliyor. Eðitim Ankara Litai TBB Konukevi'nde baþladý. Çorum HDF ve Konfederasyonu Genel Baþkaný Cemal Emir, eðitimle ilgili bilgi verdi.

16 16 PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 U 19 da gruplarda mücadele sürüyor Çorumspor u 3-2 yenen Eti zirveye oturdu: 3-2 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Mehmet Tuðluk, Ömür Soytemiz, Berkant Arman. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Gazican, Ogün, Umut, Seydi Can, Berkan, Cem, Hamdican (Soner), Rýza (Serkan), Erkan, Recai, Emre. ÇORUMSPOR : Halil, Þenol, Ýsmail (Ercan), Mehmet Aksu, Mehmet Ali Kuzu, Ö. Gökhan, Hasan, Can Muhammet, Mustafa Karaköse (Yunus Salih), Oðuzhan (Oktay), A. Onur. GOLLER :11. dak. Recai, 27. ve 35. dakikalarda Erkan (Eti Lisesi Gençlik), 49. dak. Oktay, 85. dak. A. Onur (Çorumspor) SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER : Emre Alagöz, Kadir Berkay Damar, Harun Tecimer,. OSMANCIKSPOR: Dursun, Kürþat, Mehmet (Emre), Selim, Ahmet, Sefa (Emre Aslan), Gürkan, Hakan, Yasin (Recep), Mücahit, Abdulkadir. 19 LÝgi A grubunda Ulider Çorumspor ile ikinci sýradaki Eti Lisesi arasýndaki maçý 3-2 kazanan Eti Lisesi liderliðe yükseldi. Maça çok hýzlý baþlayan Eti Lisesi kaleci ve savunma hatalarýda eklenince Çorumspor karþýsýnda ilk 35 dakika içinde 3-0 öne geçti. Üç farklý galibiyetin ardýndan Çorumspor dergeyi kurdu ancak ilk yarýyý Eti 3-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda Oktay la gol bulan Çorumspor umutlandý. Ancak girdiði net pozisyonlardan yararlanamayan kýrmýzý siyahlý takým oyuncu deðiþtirme hakkýný erken bitirdiði için sakatlanan oyuncunun yerine oyuncu alamayýnca yaklaþýk son yarým saatlik bölümü 10 kiþi oynadý. 85. dakikada A. Onur ile farký bire indiren Çorumspor son dakikada mutlak bir golden yararlanamayýnca maçý 3-2 kazanan Eti Lisesi grupta liderliðe yükseldi. Ulukavak, Kültür ü ilk yarýda geçti: liginde Ulukavakspor, H Kültürspor önünde ilk Uyarýdaki oyunu ile maçý 3-1 kazanarak lideri takibini sürdürdü. Maçýn ilk yarýsýnýn son dakikalarýnda kaptan Enver in iki dakika içinde attýðý gollerle devreyi 2-0 önde tamamlayan Ulukavakspor ikinci yarýnýn baþýnda M Seydi nin mükemmel golüyle skoru 3-0 yaptý. Kültürspor bu golün ardýndan Mustafa Öz le skoru 3-1 yaptý ancak kalan bölümde Ulukavakspor rakibine gol izni vermeyince sahadan 3-1 galip ayrýlan Ulukavakspor sahadan üç puanla ayrýlarak 7 puanla ikinci sýradaki yerini korudu. SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER : Yunus Dursun, Soner Derviþoðlu, Onur Kindar. ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR: Mehmet (Osman), Ender, Fatih, Tolga, Salih, Mustafa Baykal (Tamer), Sezai, Mücahit, Berkay, Mustafa Ayan, Remzi (Gökhan). ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur, 19 B grubu lideri Ýl Özel Ýdarespor, UÝskilipgücü deplasmanýnda son dakikalarda bulduðu gollerle üç puanýn sahibi oldu. Ýskilipgücüspor un ilk dakikada öne geçtiði maçta Ýskilipgücü 22. dakikada Salih in kýrmýzý kart görmesiyle kalan süreyi 10 kiþi oynadý. Maçýn 79. dakikasýnda Özel Ýdare den Ahmet Kürþat kýrmýzý kart görünce takým sayýlarý SAHA: 1 nolu sentetik. HAKEMLER : Serhat Sarkandý, Furkan Alagöz, Arslan Iðnak. ULUKAVAKS- POR: Abdulkadir, Ahmet Demirci, Miraç, Kahraman, M. Seydi, Ömer, Ýbrahim, Enver (Alper), Ahmet Ak, Musa (Can), Onurcan (Kerem).. HE KÜLTÜRS- POR : Abdullah, Onur, Y. Emre, Samet, Numan, Mustafa Öz, Esat, Bilal (Samed), Yasir, Batuhan, Sefa, Eyüp. GOLLER : 40. ve 42. dakikalarda Enver, 52. dak. M. Seydi (Ulukavakspor), 55. dak. Mustafa Öz (HE Kültürspor). Çimentospor, Osmancýk tan þen döndü: 4-0 ÇÝMENTOSPOR : Osman, Furkan, Alper, Erhan, Aslan, Nurullah, Halil, Onur (Osman), Emircan, Mertcan (Serkan), Arda (Furkan). GOLLER : 16. ve 40. dakikalarda Mertcan, 40. dak. Emircan, 60. dak. Erhan (Çimentospor). Özel Ýdare, Ýskilipgücü nü uzatmalarda devirdi: 3-1 Yasin, Ahmet Kürþat, Sefa, Oðuzhan, Sadýk, Semih (Furkan), Serdal (Kenan), Burak (Ýsa), Fahri, Tunahan. KIRMIZI KART: 22. dak. Salih (Ýskilipgücüspor), 79. dak. Ahmet Kürþat (Ýl Özel Ýdarespor). GOLLER : 2. dak. Remzi (Ýskilipgücüspor), 82. dak. Tunahan, dak. ve dak. Sadýk (Ýl Özel). dengelendi. Son bölümde yüklenen Özel Ýdarespor 82. dakikada Tunahan la beraberliði saðladý. Uzatma dakikalarýnda Sadýk ile öne geçen Özel Ýdarespor bu golden hemen sonra ev sahibi takýmýn hakeme tepki olarak topa müdahele etmediði anda ayný futbolcu ile üçüncü golü buldu ve sahadan 3-1 galip ayrýlan Ýl Özel Ýdarespor liderliðini devam ettirdi. Sosyal olayým derken dolandýrýlmayýn! osyal medyada artan dolandýrýcýlýk Sbirçok kiþiyi maðdur ediyor. Tüketici Sorunlarý Derneði, vatandaþlarýn tanýmadýklarý kiþilerle kesinlikle iletiþim kurmamalarý konusunda uyarý yapýldý. Tüketici Sorunlarý Derneði (TÜ- SODER) Genel Baþkaný Aydýn Aðaoðlu, son günlerde sosyal medyada açýlan sahte profillerle dolandýrýcýlýðýn arttýðýný belirterek, "Ýnsanlarýmýz, TC kimlik numarasý, ev adresi, banka hesap numarasý ve diðer kiþisel bilgilerini kesinlikle vermesin" dedi. Aðaoðlu, kötü niyetli kiþi ve kurumlarýn sosyal medya üzerinden yanýltýcý ilan ve reklamlarla cazip ürünleri ucuz fiyatla satmak yanýnda kredi ihtiyaçlarýna da çözüm getirebileceklerini vaat ettiklerini söyledi. Vatandaþlarla sosyal medya aracýlýðýyla iletiþim kuranlarýn, birtakým bilgilerini de edindiklerine dikkati çeken Aðaoðlu, þöyle konuþtu: "Daha sonra da insanlarý dolandýrarak maðduriyetlerine yol açýyorlar. Tüketiciler bu alanda adeta sahipsiz. Bunlara mutlaka 'dur' denilmesi lazým. Bu nedenle Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý bünyesindeki Tüketicinin Korunmasý ve Piyasanýn Korunmasý Genel Müdürlüðü'nün, isminden de anlaþýlacaðý üzere asli görevleri yanýnda, ayný kurum bünyesindeki Reklam Kurulu da devreye girmelidir. Reklam Kurulu, Tüketici Kanunu uyarýnca bilgi eksikliðini istismar etmek suretiyle tüketicileri, aldatýcý reklamlarýn önüne geçmeye yetkili ve görevlidir. Bunlarla tüketicileri kandýrmaya çalýþan firmalarý ve kiþileri idari para cezalarýnýn yanýnda savcýlýklara ihbar edebilir ve yanýltýcý reklamlarla ilgili bedelini bu sahtekar firmalardan almak kaydýyla Türkiye'deki medya kuruluþlarýnda bu ilanýn yalan olduðuna dair duyurular yapabilir. "Okulda Fiziksel Aktivite ve Saðlýklý Beslenme"Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Prof. Özkan, konuya iliþkin açýklama yaptý. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Seçil Özkan, Gazi Üniversitesi Ýlköðretim Okulu'nda "Okulda Fiziksel Aktivite ve Saðlýklý Beslenme" etkinliðine katýldý. Anasýnýfý öðrencilerine saðlýklý beslenme hakkýnda bilgiler veren ve bu konuda çeþitli sorular soran Özkan, çocuklara adýmsayarla diþ saðlýðý paketi hediye etti. Çocuklardan abur cubur yememelerini isteyen Özkan, ayrýca gazlý içeceklerden de uzak durmalarýný önerdi. Etkinlikle ilgili bilgi veren Özkan, hijyen kurallarýndan saðlýklý beslenmeye kadar çeþitli bilgileri paylaþtýklarý çocuklarý, son derece ilgili bulduklarýný, bu durumun da kendilerini fazlasýyla sevindirdiðini söyledi. Özkan, obeziteyle mücadele noktasýnda geleceðe dair umutlarýnýn sorulmasý üzerine ise "Rakamlarýmýz gerçekten sýkýntýlý. 7-8 yaþ grubunda oldukça kilolu ve aþýrý kilolu obez rakamýmýz yüksek ama çocuklarýmýza öðreteceðiz, davranýþ deðiþikliði kazandýracaðýz. Bütün dünyanýn aþtýðý bu mücadelede Türkiye'de baþarýlý olacak" diye konuþtu. "ÖÐRETMEN- LERDEN VE VELÝ- LERDEN DE DESTEK BEKLÝYORUZ" Özkan bu mücadelede çocuklarýn yaný sýra öðretmenler ve velilerden de destek beklediklerini aktardý. Obezite ile mücadelenin çocukluk yaþlarda baþladýðýna dikkati çeken Özkan, "Velilerimizin yapacaðý þey, çocuklarla beraber sofraya oturmalarý ve onlara rol olarak uygun besinleri ve gýdalarý tüketmeleri. Yine yürüyüþleri beraber yapmalarý" dedi. Obezite ile yoðun bir þekilde mücadelenin sürdüðünü bildiren Özkan, þunlarý söyledi: "Nüfusumuzun yüzde 30'u kilolu, yüzde 30'u da aþýrý kilolu. Yani yüzde 60'ýmýz kiloluyuz. Çocuklarda da bu oranlar 7-8 yaþ grubunda yüzde 30 civarýnda. Onun için önce çocuklarýmýzdan baþlayýp bu obezite sýklýðýný azaltmamýz gerekiyor. Azalma diye bir þey yok þu an. Bütün dünyayla beraber artýþ var Türkiye'de. Ama azaltacaðýz. Ciddi oranla bir artýþ yok, bu yavaþ seyrediyor. Ama yaþam þartlarýmýz deðiþmeye baþladý. Eskiden okula giderken Bu duyurularýn masraflarý ve ilan tutarlarý da sahte ilanlarý veren firmalardan tahsil edilir." Aðaoðlu, vatandaþlarýn tanýmadýklarý kiþilerle sosyal medya aracýlýðýyla iletiþim kurmamalarý gerektiðine iþaret ederek, "Ýnsanlarýmýz, TC kimlik numarasý, ev adresi, banka hesap numarasý ve diðer kiþisel bilgilerini kesinlikle vermesin. Vatandaþlarýmýz bu tarz durumlarla dolandýrýldýklarýnda þehirlerinde varsa biliþim savcýsýna, yoksa diðer savcýlara müracaat etmelidir. Onlar da biliþim savcýsýna konuyu yönlendireceklerdir" diye konuþtu. SOSYAL MEDYADA TÜ- KETÝCÝLERE KREDÝ TUZAÐI Kastamonu'da yaþayan 29 yaþýndaki Ramazan Tufan, tanýmadýðý firma yetkililerinin kendisiyle sosyal medyadan iletiþime geçtiðini söyledi.tufan, þunlarý kaydetti: "Daha sonra yazýþtýðým kiþi, kredi çýkmayan kiþilere kredi kullandýrdýklarýný söyledi. Bunun için kiþinin sigortalý olmasý gerekmediðini de ifade etti. Bunun nasýl mümkün olabileceðini sorduðumda genel müdürlükle irtibata geçerek bunu hallettiklerini aktardý. Genel müdürlüðün de hangi kuruma ait olduðunu sormama raðmen söylemiyor. Ýþin garip tarafý, telefondan TC kimlik, cep telefonu, sabit hat numarasý istiyorlar ve cep telefonuna doðrulama kodu geleceðini, bunu kendilerine söylememi talep ediyorlar. Bana 'krediyi bankadan aldýðýnýzda bize yüzde 20 komisyon ödüyorsunuz' denildi. Ýþin diðer garip tarafý da "Krediyi aldýktan sonra belki kötü niyetli birisi olduðum için o komisyonu ödemeyeceðim' dediðimde, öyle bir þey yaptýðým takdirde beni mimleyeceklerini ve faturalý hat dahi alamayacaðýmý söylediler. Dolandýrýcý olduklarýný anladým ve hiçbir kiþisel bilgiyi vermedim."(aa) Obezite ile mücadele þart yürüyenlerin çoðu þimdi arabayý kullanýyor, servisler var. Bütün bunlar yaþamýmýz etkiliyor." Çocuklardan bilgisayar yerine arkadaþlarýyla top oynamalarýný, ip atlamalarýný öneren Özkan, çocuklar için daha fazla oyun alaný ile yeþil alan yapýlmasý yönünde þehir yöneticilerine de görevler düþtüðünün altýný çizdi. "ÇOCUÐUNUZ- LA KAHVALTI YA- PIN" Çocuklarýn çok hýzlý öðrendiklerini ve bunu da kýsa süre içinde davranýþlarýna yansýttýklarýný ifade eden Özkan, kahvaltýnýn önemine de deðindi. Kahvaltýda çocuklarýn mutlaka yumurta ve süt tüketmesi gerektiðini vurgulayan Özkan, yine anne ve babanýn çocuðuyla kahvaltý yaparak örnek olmalarý gerektiðini söyledi. TRT Çocuk Köstebekgiller Müzikalli Çocuk Oyunu Çorum'a geliyor. Köstebekgiller sahne alýyor ocuklarýn ve büyüklerin severek Çtakip ettikleri TRT Çocuk Köstebekgiller Müzikalli Çocuk Oyunu Çorum'a geliyor. Boyo, Süslü ve Kösteban Bay Melodi'nin sihirli müzik kutusunun içine girerler. Kutuda kapalý olarak kalmýþ diðer masal kahramanlarýyla birlikte efsanevi Kurma Kolu'nu bulup evlerine dönmeye çalýþýrken kötü kalpli kraliçe ve Bay Melodi onlara engel olmaya çalýþýr. Oyun Estetik Eðitim Merkezi'nin çalýþmalarýyla 14 Aralýk Pazar günü saat 14:00,16:00 ve 18:00 da sahnelenecek. Oyunun biletleri Estetik Etüt ve Sanat Merkezi'nin Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 2. Sokak'ta bulunan adresi ile Devlet Tiyatro 'ndan temin edilebiliyorestetik Etüt ve Eðitim Merkezi yetkilileri, "Çocuklarýn isimlerini ezbere bildikleri bu müzikali kaçýrmayýn. Kalabalýk kadrosu ve dekorlarýyla büyülü bir geceye hazýr olun" çaðrýsýnda bulundular. (Haber Merkezi) Oyunun biletleri Estetik Etüt ve Sanat Merkezi ve TDS den temin edilebilecek.

17 Çimento zirveye emin adým: 5-0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Berkant Arman. Furkan Alagöz, ÇÝMENTOSPOR : Samet, Emre, Alpaslan, Caner, Y. Emre, Metehan (Hakan), Doðancan, Serdar, Yusuf (Metin), Bünyamin (Hasan), Ümit, Amatör Küme de þampiyon adaylarýndan Çimentospor, ligde alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren Kültürspor önünde ilk yarýda zorlansada ikinci yarýda bulduðu gollerle maçtan 5-0 galip ayrýlarak zirveye yaklaþtý. Maçýn ilk yarýsýný Bünyamin in attýðý golle 1-0 önde tamamlayan Çimentospor ikinci yarýnýn ilk dakikalarýnda bulduðu gollerle maçtan 5-0 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Çimentospor bu galibiyetle zirveye otururken Kültürspor altý puanda kaldý. Ýskilip-Çorumspor puanlarý paylaþtý: 1-1 SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER : Ömür Soytemiz, Fatih Derviþoðlu, Ercan Davarcýoðlu. ÝSKÝLÝPSPOR: Emre Erdem, Ercan, Osman, Kemal (Mürsel), Alim, Kaya, Emre Koçak, Hasan, Furkan (Fazlý), Fatih, Muhammet, ÇORUMSPOR : Cesur, Recep, Bektaþ, Ali, Mehmet, Abdulkadir (Oðuzhan), Emre, Erdi, Ö. Gökhan (Mehmet Ali), Ahmet.. KIRMIZI KART: 55. dak Oktay (Çorumspor). GOLLER : 14. dak. Erdi (Çorum- 1. yararlanarak 75. dakikada Fatih le skoru 1-1 yaptý. Sonraki bölümde takýmlarýn çabasý sonuç vermeyince maç 1-1 berabere bitti. Maçýn bitiminin ardýndan iki takým oyuncularýnýn soyunma odasý önünde ve koridorundaki kavgasýnda camlar kýrýldý. Olaylar sonunda iki tarafta birbirinden davacý olunca yaklaþýk iki saat süren ifade verme sürecinin ardýndan iki tarafta davacý olmaktan vazgeçinçe herkes evine döndü. Özel Ýdare zirveye tutundu: 3-0 SAHA: Ýskilip Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER : Hakan Kaya, Fatih Ercan Davarcýoðlu. Derviþoðlu, ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR: Mustafa, Cem, Serhat, Galip, Salih, Engin, Ýsmail, Ükaþe (Murat), Eray (Remzi), Utku (Hasan), ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur Yücel, Alpaslan, Erkan (Oðuzhan), Mustafa Gümüþ, Murat (Selahattin), Mustafa Dönmez (Sadýk), Latif, Ýsmail, Yaþarcan, Basri GOLLER : 10. dak. Mustafa Dönmez, 70. dak. Ýsmail, 86. dak. Sadýk (Ýl Özel Ýdarespor). 1. Amatör Küme de üst sýralara tutunmak isteyen iki takým Ýsklipgücüspor ile Ýl Özel Ýdarespor un dün Ýskilip ilçe sahasýnda oynadýðý maçtan konuk takým 3-0 lýk galibiyetle ayrýlarak üç pua- nýn sahibi oldu. Maça hýzlý baþlayan Ýl Özel Ýdarespor 10. dakikada Mustafa Dönmez in attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Ýlk yarýnýn kalan bölümünde Ýskilipgücüspor beraber- lik için kurduðu baský sonuç vermedi ve ilk yarýyý konuk takým 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Ýskilipgücüspor beraberlik için yaptýðý çaba sonuç vermedi. Maçýn 70. dakikasýnda Ýsmail le farký ikiye çýkaran konuk takým sonraki bölümde kontrolü elinde bulundurdu ve 86. dakikada Sadýk maçýn skorunu belirleyen golü attý: 0-3 Bu skorla Ýl Özel Ýdarespor 12 puanla üçüncü sýraya çýkarken Ýskilipgücüspor ise yedi puanla yedinci sýraya geriledi. Atletizm Federasyonu ndan Hitit Üniversitesi ne teþekkür T ürkiye Atletizm Federasyonu, Çorum'da Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde Uluslararasý Atletizm Federasyonlar Birliði (IAAF) tarafýndan Aralýk 2014 tarihlerinde düzenlenen 'Çocuk Atletizmi Antrenör Eðitimi' seminerine verdiði destekler nedeni ile rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür belgesi takdim etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Baþkaný Fatih Çintimar'ýn, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç tarafýndan görüþmeye çaðrýlmasý nedeni ile Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür belgesi Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Oyunlarý Genel Koordinatörü Necdet Ayaz tarafýndan verildi. Görüþmede Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Erkan Demirkan, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku Kamuk ve Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Emrah Cerit de hazýr bulundu. Üniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulu- SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Erdoðan Yandým, Abdullah Akkoyun,. OSMANCIKSPOR: Sedat, Emre, Yunus, Ahmet (Ekrem), Erol, Emre Akyüz (Furkan), Serkan Özata, Ýlker, Mustafa, Serkan Çaðýrgan (Selman), ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Uður (Özkan), Eren, Umut, Barýþ, Erkani, Tahir, Ýsmail, Tayyar, Okan (Ersin), Recai, Raif (Abdullah). GOLLER :. dak. Ýsmail, 70. dak. Ersin, 90. dak. Recai (Eti Lisesi Gençlikspor), 45. dak. Ýlker, 59. dak. Serkan Çaðýrgan (Osmancýkspor) A matör Küme de þampiyonluk mücadelesi veren Osmancýkspor evinde konuk ettiði Eti Lisesi Gençlikspor a son dakikada yediði golle 3-2 yenilerek büyük yara aldý. Sezona iddialý baþlayan ancak son haftalarda istediði sonuçlarý alamayan Eti Lisesi, geçen hafta Çorumspor önünde son dakikada penaltý golüyle 3-2 kazanan Osmancýkspor deplasmanýnda maça etkili baþladý.. dakikada Ýsmail in golüyle 1-0 öne geçen konuk takým ilk yarýnýn son dakikasýnda Ýlker in golüne engel olamadý ve ilk yarý 1-1 beraberlikle sona erdi. Osmancýkspor ikinci yarýya etkili baþladý ve 59.dakikada Serkan Çaðýrgan ýn attýðý golle maç- ta 2-1 üstünlüðü yakalayan ev sahibi takým sonraki bölümde oyunu tutmakta zorlandý. Eti Lisesi 70. dakikada oyuna ikinci yarýda giren Ersin in attýðý golle maçta eþitliði saðladý. Sonraki bölümde Osmancýkspor galibiyet golü için yüklenirken 90, dakikada ani geliþen Eti Lisesi ataðýnda Recai ta- 3-2 kýmýna üç puan getire golü attý. Maçtan 3-2 lik galiiyetle ayrýlan Eti Lisesi Ýlçe. SAHA: Osmancýk HAKEM : Abdullah Akkoyun. OSMANCIKSPOR: Adem, Burhan, Ramazan, Emre, Abdullah, Emirhan, Aziz, Ýbrahim, Mert, Recep, Hazar, Burak, Kamil, Zeynal, Hasan. SAHA: 2 Nolu Sen- tetik. HAKEM : Abdulse- lam Koçak. amiler ve Din Görevlileri Haftasý 2014 yýlý Cami ve Gençlik temasý kapsamýnda düzenlenen futbol turnuvasý baþladý. Çorum Gençlik Cami görevlileri Osman Aksoy ve Mansur Yaðlý nýn organize ettiði Gençlik Kupasý futbol turnuvasýnda mücadele hafta sonu oynanan maçlarla baþladý. Býyýkoðlu Spor tesislerinde oynanan maçlarla baþlayan turnuvada 24 takým mücadele ediyor. Altýþarlý dört grupta yapýlan müsübakalar cumartesi ve pazar günleri saat 10 da baþlayýp akþam saat altýya kadar devam edecek. Gruplarda her takým en azbeþ maç yapacaklar. Gruplarýnda ilk iki sýrada yer alan sekiz takým çeyrek finale yükselecek ve ardýndan eleme maçlarý ile turnuva beþ hafta içinde tamamlanacak. Müftülük tarafýndan organize edilen turnuvada amacýn Gençlik Cami civarýnda bulunan Kredi Yurtlar Kurumu, Öðretmen Lisesi, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öðrencilerini cami bünyesinde bir araya getirerek dini ve ahlaki konularda bilgi vermek ve inançlý ve manevi deðerlere sahip gençler yetiþtirmek olduðu belirtildi. ilk maðlubiyetini aldý ve 11 puanda kaldý. Osmancýkspor: 2 - Osmancýkgücüspor: 4 Tunahan, Oðuzhan, Kenan, Ahmet, Tuncay, Berat, Ali, Mustafa, Bayram, Berkay, Burak, Ha- ALACA BELEDÝYESPOR: : Fýrat, Okan, Özgür, Yunus, Mehmet, Gökhan Cingöz, Gökhan Aslan, Ali Aslan, Eren, Mikail, Cenker, M. Ýbrahim, Atakan, Ýsa. ÝL ÖZEL ÝDARE- PORBedirhan, Ömer, Ahmet, Nafican, Nurican, Emre, Alperen, Tuðrul, Gaffar Okan, Semih, Fazlýcan, Abdurrahim, Nurullah, Harun, Burak. Hüseyin. GOLLER : 10. (penaltý) ve 60. dakikalarda Emre (Özel Ýdarespor). san, Tunahan, Melih.. GOLLER : 4. dak. Kenan, 45. dak. Ali, 53. dak. Berat, 70. dak. Ha- san (Osmancýkgücüspor), 32. dak. Kerep, 46. dak. Emirhan (Osmancýkspor). Umur, Elvan, Mahmut, Asutay, Ali, Melih, Muhamlmet Emin, Muhammet Yýldýrým, Savaþ, Berat, Kenan. çý, Anýy, Furkan Özer, Berkan, Doðukan, Mehmet, Mert, Eray, N. Gürkan. GOLLER : 16. dak. Ö. Faruk, 53. dak. Doðukan (HE Kültürspor). Çimentospor: 0 - HE Kültürspor: 2 SAHA: 2 Nolu Sen- tetik. HAKEM : Mehmet Tuðluk. ÇÝMENTOSPOR: Atakan, Muhammet, Alaca Belediye: 0 - Özel Ýdarespor: 2 Cami ve Gençlik futbol turnuvasý baþladý 9 puana yükselerek zirveden kopmazken Osmancýkspor altýncý maçýnda U 14 de mücadele üç maçla baþladý OSMANCIKGÜCÜSPOR : Tolga, Samet, C narak her geçen gün yeni bir baþarýya imza atýldýðýna dikkat çeken Alkan, IAAF Çocuk Atletizmi Antrenör Eðitimi seminerinin üniversitede düzenlenmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, sürece katký saðlayan tüm paydaþlara teþekkür etti. Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans 'nda teorik kýsmý ve Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor 'nda da uygulama kýsmý gerçekleþtirilen IAAF Çocuk Atletizmi Antrenörlük Semineri, Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Oyunlarý Koordinatörlüðü bünyesindeki Eðitim Kurulu Üyesi Kocaeli Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðr. Gör. Ertay Sertak tarafýndan verildi. Türkiye genelinde altýncýsý Çorum'da düzenlenen seminere 164 Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu öðrencisi katýldý. Seminerde ayrýca Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Perican Bayar tarafýndan 'Çocuk Psikolojisi' isimli sunum da gerçekleþtirdi. Etkinlik kapsamýnda 7-12 yaþ grubundaki kýz ve erkek öðrencilerin katýldýðý uygulamada katýlan 300 öðrenciye IAAF tarafýndan 'Çocuk Sertifikasý' verildi. Eti, Osmancýk ta 90 da güldü Maçtan sonra iki takým oyuncularý arasýnda çýkan kavga Emniyet te verilen ifadelerin ardýndan tatlýya baðlandý. Maçýn ilk yarýsýný 14. dakikada Erdi nin attýðý golle önde tamamlayan Çorumspor önünde Ýskilipspor rakibin ikinci yarýnýn baþýnda on kiþi kalmasýndan da 17 HE KÜLTÜRSPOR : Muharreml, Bünyamin, Eyüp, Sefa, Ensar, Can, Esat (Abdullah), Mustafa, Birol, Yasin (Onur), Samet.. GOLLER : 17. dak. Bünyamin, 55. dak. Yusuf, 60. ve 75. dakikalarda Serdar, 65. dak. Doðancan (Çimentospor). 1. Amatör Küme de alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren iki takým Ýskilipspor ile Çorumspor arasýndaki maçta takýmlar sahadan 1-1 berabere ayrýlýrken maçtan sonra soyunma odalarý önünde yaþanan kavga nedeniyle iki takýmda karakolda ifade verdi. PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 HE KÜLTÜRSPOR : Rahman, Cangiz, Ömer, Metin,. Ö. Faruk, Oðuzhan, Furkan Batak-

18 Ulukavak, Terme de uzatmada vuruldu 18 PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 Ulukavakspor, Termespor deplasmanýnda 1-0 öne geçtiði maçýn ilk yarýnýn son bölümünde iki gol yedi birde ev sahibi takým penaltýdan yararlanamadý. Ýkinci yarýda oyuna ortak olan ve Yusuf Demir in iki golüyle öne geçen Ulukavakspor rakibin on kiþi kaldýðý 70. dakikadan sonra galibiyeti korumak için mücadele etti. Uzatmanýn uzatmasý oynanýrken yediði golle zorlu deplasmandan 3-3 beraberlik ve bir puanla dönen Ulukavakspor çýkýþýný sürdürdü. B ölgesel Amatör Lig de temsilcimiz Ulukavakspor, grubun güçlü takýmlarýndan Termespor karþýsýnda galibiyeti uzatma dakikalarýnýn son anda yediði golle kaçýrdý: 3-3 Geçen hafta sahasýnda Ünyespor maçýný kazanarak moral bulan Ulukavakspor savunmada Bülent in cezalý hücumda ise Sefa nýn sýnavý nedeniyle forma giyemediði maçta Termespor önünde maça oldukça iyi baþladý. Taraftar desteðini arkasýna alarak maça oldukça hýzlý baþlayan ev sahibi takým önünde temsilcimiz Ulukavakspor 18. dakikada geliþen atakta savunmada Hüseyin in kendi kalesine attýðý golle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Termespor un kazandýðý penaltý atýþýný kendi kalesine gol atan Hüseyin deðerlendiremedi ve Ulukavakspor kalesi mutlak bir golden kur- tuldu. Öne geçtikten sonra topa sahip olmakta zorlanan Ulukavakspor 33. dakikada Sönmez in golüne engel olamadý ve skor 1-1 oldu. Maçýn sonraki bölümde golünde moraliyle yüklenen ev sahibi takým 41. dakikada Ýlker in kafasýndan gelen golle ilk yarýyý 2-1 önde tamamladý. Maçýn ikinci yarýsýna Ulukavakspor golle baþladý. 46. dakikada Yusuf Demir in attýðý golle maçta yeniden dengeyi saðlayan Ulukavakspor sonraki bölümde kontrolü bu kez rakibine kaptýrmadý ve dengeli bir futbol ortaya koydu. 70. dakikada ev sahibi takýmdan Hakan attýðý tekme sonucunda direk kýrmýzý kart görerek oyundan atýldý ve Termespor sahada 10 kiþi kaldý. Bunu iyi deðerlendiren Ulukavakspor 72. dakikada Yusuf Demir in attýðý golle zorlu deplasmanda 3-2 üstünlüðü yakaladý. Sonraki bölüm ise tam bir sinir harbi þeklinde geçti. Ulukavakspor galibiyeti korumak için tüm hatlarý ile savunmada kalýrken ev sahibi takým þiþirle toplarla Ulukavakspor kalesine gol için yüklendi. Uzatmalarýnda bittiði bölümlerde maçýn hakemi uzatmanýn uzatmasýnýn 3-3 oynatýrken Uður la üçüncü golü bulan ev sahibi takým Ulukavakspor açýsýndan çok önemli iki puan kaybýna neden oldu. Maçta bu golün he- men ardýndan hakem tarafýndan bitirildi ve takýmlar 3-3 berabere ve birer puanla haftayý kapattýlar. ÝBD nin milli gururu Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bir hafta içinde yedi sporcusuyla milli takýmlarda mücadele edecek. Yaren Dölcü Olimpiyat turnuvasýnda Roma da Mesut Sezer Ýstanbul da U Balkan Þampiyonasýnda mücadele edececek. Ýstanbul da yapýlacak Uluslararasý turnuvada ise Çorum adýna yedi sporcu milli formayý giyecek. Roma kafilesinde baþkan Ýsmail Burak Derindere. Hitit den çifte 1. lig sevinci Hitit Üniversitesi : 33 Amasya Üniversitesi: 31 SALON : Amasya Üniversitesi.. ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Leyla, Derya, Özlem, Nagihan, Büþra, Sema, Kübra, Esra, Yonca, Serpil, Nurcan, D. Aser, Revan AMASYA ÜNVERSÝTESÝ : Nermin, Elif, Elfizar, Gizem, Fatma, Evrim, Çigdem, Meltem, Deniz, Nuriye, Seyra. ÝLK YARI: (Amasya) Normal Süre: Uzatma: (Hitit Üniversitesi). Hitit Üniversitesi : 32 Erciyes Üniversitesi : 21 SALON : Amasya Üniversitesi.. ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Sefa, Ab- dulbaki, Emrullah, A. Emre, Nurullah, Burak, Muhittin, Ýrfan, Ýbrahim, M. Ali, Doðan, Tugay, A. Can, Nedim Alp Abdulhamit, Musap. KAYSERÝ ERCÝYES ÜNVERSÝTESÝ : Burak, Furkan, Kemal, Arif, Çaðrý, Hüseyin, C. Dursun, Halil, A. Ziya, Samet, H. Yasin, Onur, Ömer, Ýslam. ÝLK YARI: (Hitit Üniversitesi) 1. lige yükselmeyi garantileyen Hitit Üniversitesi bayan takýmý finalde ev sahibi Amasya Üniversitesi ni uzatma sonunda yenerek þampiyon olarak hedefine ulaþtý. Erkeklerde ise Hitit Üniversitesi son maçýnda Kayseri Erciyes Üniversitesi ni yenerek namaðlup ve birinci olarak 1. lige yükselme sevincini yaþadý. A masya da yapýlan Üniversiteler 1. lige terfi müsabakalarýnda Çorum Hitit Üniversitesi kýz ve erkeklerde þampiyon olarak 1. ligde mücadele etmeye hak kazandý. Yedi takýmýn mücadele ettiði bayanlarda iki grupta oynanan maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan Hitit Üniversitesi bayan takýmý yarý final maçýnda Ankara Üniversitesi ni rahat yenerek 1. lige yükselmeyi ve finali garantiledi. Cumartesi günü ise diðer yarý final galibi Amasya Üniversitesi ile birincilik maçýna çýktý. Denk iki kuvvetin maçýnda Hitit Üniversitesi ilk yarýsýný geride tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda dengeyi kurdu ve maçýn normal süresi berabere sonuçlandý. Uzatma devresinde ise rakibine savunmada fazla gol izni vermeyen Hitit Üniversitesi rakibini yenerek grup birincisi olarak 1. lige yükselmeyi baþardý.. Hitit Üniversitesi bayan takýmýnda bu galibiyetinde takýmlarýlanýn 33 golün 22 sine imza atan Esra ve Nurcan 11 er golle en büyük katkýyý yapan iki isim oldu. Kübra ve Derya dörder gol le takýmlarýna katkýda bulundular. Erkekler de 1. çýktý Erkeklerde ise altý takýmýn tek grupta mücadele ettiði terfi maçlarýnda ise ilk dört maçýndan galibiyetle ayrýlan Hitit Üniversitesi bir maðlubiyetle son maça çýkan Kayseri Erciyes Üniversitesi ile son maça çýktý. Kaybetmesi halinde ikili averajlarýn yapýlacaðý maçta Hitit Üniversitesi buna fýrsat vermedi. Ýlk yarýsýný önde tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýnda farký açan Hitit Ünivresitesi maçý kazanarak namaðlup birinci oldu ve 1. lige yükselmeyi baþardý. Hitit Üniversitesi nde N. Alp, Doðan yediþer golle en golcü iki isim oldu. Maçlarýn ardýndan düzenlenen törenle ilk ikisýrayý alan takýmlara kupalarý verildi. Hitit Üniversitesi bayanlar ve erkeklerde þampiyonluk kupasýný almanýn sevincini törenin ardýndan oynayarak kutladý. Ýsmail Burak Derinderenespor un baþarýlý sporcularý önümüzdeki hafta içinde yapýlacak üç ayrý Uluslararasý turnuvada milli takým formasýyla mücadele edecekler smancýk Ýsmail Burak Derinderestýklarýný yedi sporcuyla birlikte milli tapor beþ günlük milli tura çýkýyor. kýmda görev yapmanýn heyecanýný yaþaosmancýk ÝBD Badminton takýmý önce dýklarýný belirterek bu baþarýda en büyük Ýtalya ardýndan Ýstanbul da yapýlacak iki pay sahibi kulüp baþkaný Ýsmail Burak ayrý uluslararasý turnuvada milli forma Derindere ye bir kez daha teþekkür etti. altýnda mücadele edecek. Bu kez kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derinderespor Ýtalya ya kafile baþkaný olarak gidecek Aralýk tarihleri arasýnda Ýtalya nýn Roma þehrinde yapýlacak olan Olimpiyat Eleme turnuvasýnda mücadele edecek milli takýmda kafile baþkaný olarak Ýsmail Burak Derinderespor görev yaparken Barýþ Boyar antrenör olarak Yaren Dölcü ise sporcu olarak yer alacak Aralýk tarihleri arasýnda Ýstanbul da yapýlacak olan U Balkan Þampiyonasý nda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor dan Mesut Sezer milli forma altýnda mücadele edecek Aralýk tarihleri arasýnda Ýstanbul da yapýlacak olan Uluslararasý Gençler Badminton turnuvasýnda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor takýmý Yaren Dölcü. Edanur Köybaþý, Murat Güngör, Murathan Eken, Akýn Deniz, Kubilay Sadi ve Mesur Sezer li kadroyusla milli forma altýnda madalya mücadelesi verecekler. Ýsmail Burak Derindere Ýtalya da yapýlaosmancýk ÝBD ve milli takým ancak Uluslararasý turnuvaya milli takým trenörü Barýþ Boyar Osmancýk ve Çokafile baþkaný olarak gidecek rum adýna gurur verici bir olaya imza at- O

19 9 ARALIK Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Akaryakýt satýn alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 63/1 Çorum Saat: Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý 20 yýlý Aþevi ekmek satýn alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 63/1 Çorum Saat: Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý 20 yýlý Aþevi gýda ve temizlik malzemeleri satýn alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 63/1 Çorum Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterlik ve baðlý saðlýk tesisleri için hizmet aracý ve hasta taþýma araçlarý kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü 3 adet sürücülü araç kiralamasý hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Saat: ARALIK YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü Elektrik alýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü Toplantý Saat: ARALIK Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü 20 yýlý için araç kiralama hizmet alýmý iþi (6 araç-þoförlü-yakýtsýz-12 ay süreli) Yer: Valilik Ek Binasý 5. Kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Saat: ARALIK TMO Çorum Þube Müdürlüðü TMO Çorum Þube Müdürlüðü ve baðlý iþyerleri ile bu iþyerleri nezdinde ileride açýlacak ekip ve koltuk ambarlarýnda 20 yýlý döneminde hububat, çeltik, fýndýk, haþhaþ ve iþtigal konusuna giren tüm ürünlerin yükleme boþaltma iþlerinin yaptýrýlmasýný teminen açýk eksiltme usulü ile ihale edilmesi iþi. Yer: TMO Çorum Þube Müdürlüðü Ýdare Binasý Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 20 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.240,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 369 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: ARALIK T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterlik Þoför, temizlik ve ofis personeli hizmetleri herkese açýk ihale usulü ihale ile hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý - Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ýlkadým / Samsun Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Katyonik Polielektrolit alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 167 adet demir satýþ iþi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yediemin Deposu / Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 524 ada no, 27 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahallesi nde 6 baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 05 ada no, 10 parsel no, Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 LE 922 plakalý, 1992 model Tofaþ-Fiat marka, Þahin tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: ARALIK Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ve baðlý birimlerine 20 yýlý elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet binasý 3. Kat Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 20 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 9 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,05 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: ARALIK KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü KOSGEB Çorum ve Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüklerine Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler No: 8 Çorum Saat: ARALIK Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Mustafa Kemal Mahallesi 21/1 A Blok No: Çankaya / Ankara (Ç.HAK:3279) Ýþ Bankasý yaný 680 m2 iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: Saat:.00 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 20 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: 14:00-14:10 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM BERBER KALFASI ARANIYOR Eriþ-2 Erkek Kuaförü nde çalýþtýrýlmak üzere berber kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:3399) Satýlýk Tarla Ankara Yolu Çaðýl Makina, Efes Pilsen Depo, Yaydiðin arkasýnda 113 ada, 6 parsel, m2 tarlý sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3394) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) (Ç.HAK:3395) gerekmektedir Fiyat: Dönümü TL Mür. Tel: KÝRALIK ÝÞYERÝ (Ç.HAK:1740) SATILIK VÝLLA (Ç.HAK:3171) SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) (Ç.HAK:3249) (Ç.HAK:3379) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ X5 dizel (Ç.HAK:2702) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: PAZARTESÝ 8 ARALIK Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Orta Ilýca da 1000 m2, 3 katlý tribleks, havuzu, kuyusu, doðalgazý bulunan Villa sahibinden satýlýktýr SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, ikili iliþkilerde baþarýlý bayan eleman alýnacaktýr. Asmalý Ocakbaþý BAY VE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:3389) AKFA HOLDÝNG ÇORUM ÞUBESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE SATIÞ VE PAZARLAMA ÝÇÝN BAY VE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. ÝKÝLÝ ÝLÝÞKÝLERDE BAÞARILI AKTÝF BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN SEKRETER ALINACAKTIR.. ASGARÝ ÜCRET MAAÞ + PRÝM + YEMEK + YOL + SGK ÇÖPLÜ MAH.OSMANCIK CAD NO 17 / 4 ÝNSAN KAYNAKLARI ÝRTÝBAT TEL : ÝRTÝBAT GSM : (Ç.HAK:3393) Organize San. Bölgesi SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3100) Satýlýk Kýymetli Mülk Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2 2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata (Ç.HAK:3172) imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (Ç.HAK:3253) No: 9/D (Afra Düðün Yaný) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:3382) ELEMANLAR ALINACAKTIR Gazi, Ýnönü ve Bahabey caddelerinde parkomat görevlisi olarak çalýþacak bay-bayan personeller alýnacaktýr. (Ç.HAK:3378) Sekreter Aranýyor Lise mezunu, tercihen yaþlarý arasýnda sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðdaþ Ýnþaat Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami Karþýsý) Tel: Mür. Tel:

20 ÝBD nin milli gururu Oðuzhan cezalý orum Belediyespor ÇGaziosmanpaþa maçýnda sarý kart gören Oðuzhan Yalçýn cezalý duruma düþtü. Üç sarý kartla uzun süredir forma giyen Oðuzhan Yalçýn Gaziosman maçýnýn ikinci yarýsýnda gördüðü kartla cezalý durumu düþtü. Oðuzhan bu hafta sonu Darýca Gençlerbirliði ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. Öte yandan dünki maçta kýrmýzý kart cezalýsý olduðu için takýmýndaki yerini alamayan A. Buðra Erdoðan ise cezasýný tamamladý ve hafta sonunda forma giyebilecek. Osmancýk ÝBD Badminton branþýnda bir hafta içinde üç ayrý turnuvada milli formayý giyecek. Ulukavakspor, Terme de uzatmada vuruldu:3-3 Ulukavakspor, Termespor önünde uzatmanýn uzatmasýnda yediði golle 3-3 berabere kaldý. Haberi 18. sayfamýzda PAZARTESÝ 8 ARALIK 2014 Haberi 18. sayfamýzda Hayat öpücüðü Akýn dan Ç orum Belediyespor çok kötü oynadýðý Gaziosmanpaþa maçýný 2-1 kazanarak üç puanýn sahibi olurken rakiplerininde kaybetmesiyle oldukça karlý bir haftayý geride býraktý. Oldukça aðýr bir sahada oynanan maçýn henüz 3. dakikasýnda konuk takýmýn kendi kalesine attýðý golle 1-02 öne geçen Çorum Belediyespor sonraki bölümde adeta durdu. Orta ÇORUM BELEDÝYE Fatih...5 Eray...4 Akýn...6 Nedim...5 Sefa...3 (46. dak. Osman...3) Furkan...5 Oðuzhan...5 Burak...4 (89. dak. Okan...) Ali...3 (70. dak. Ender...2) Turgay...4 Çaðlar...6 ÐAZÝOSMANPAÞA Murat...6 Aykut...4 Ahmet...4 Uður...6 Yiðit...4 (57. dak. Muhammet..3) Emrah...5 Engin...5 (82. dak. Burak...) Ethem...5 Ýbrahim Eren...5 Deniz...4 (70.. dak. Armaðan...3) Onur...5 STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu SARI KART: Eray, Oðuzhan, Osman (Çorum Belediyespor), Ahmet, Ethem (Gaziosmanpaþa). GOLLER : 3. dak. (kendi kalesine). Ýbrahim Eren, 78. dak. Akýn (Çorum Belediyespor), 20. dak. Uður (Gaziosmanpaþa HAKEMLER : Veli Karakaya, Koray Can Karadereli, Hasan Okan Baylan, sahada topa sahip olamayan ve özellikle Sefa nýn bulunduðu kanattan savunmada büyük boþluklar veren Belediyespor 20. dakikasýnda kalesinde beraberlik golünü gördü. Ýlk yarýnýn kalan bölümünde konuk takým daha etkili gelirken Belediyespor korner atýþýndan oluþan karambolde kazandýðý penaltýyý turgay direðe niþanlayýnca maç Çorum Belediyespor adýna daha da zora girdi. Ýlk yarýnýn kalan bölümünde soyunma odasýna bu skorla girmesi için dua edilen Belediyespor rakibe gol izni vermedi. Ýkinci yarýya sakatlanan ve çok hata yapan Sefa nýn yerine Osman oyuna girerken konuk takým ilk yarýdaki cesareti gösteremeyince Belediyespor topa daha çok sahip olmaya baþladý. Pozisyon üretme noktasýnda gerek iki kanattan gerekse orta sahadan bir katký göremeyen kýrmýzý siyahlý takýmda hücum ve kanat oyuncularýnýn geriye gelmemesi oldukça sýkýntýlý anlar yaþattý. Gerilimin arttýðý son dakikalarda yine bir korner atýþýnda ceza sahasýndan seken topa savunmadan ileri çýkan Akýn ýn mükekmel vuruþunda top doksandan rakip aðlara gidince Belediyespor hayata döndü. Son bölümde konuk takým beraberlik için daha fazla çýktýðý anlarda özellikle uzatmanýn son dakikasýnda kalesinde büyük tehlike yaþayan Belediyespor bunlarý atlattý ve iyi oynamasada üç puanýn sahibi olan taraf olmayý baþardý. Alýnan bu üç puanla birlikte zirvedeki tüm takýmlarýnda haftayý kayýpla kapatmasýyla sevinç iyice arttý. Çorum Belediyespor da Teknik Direktör Yavuz Ýncedal maç öncesi tahmin edilen tertiple sahaya Çorum Belediyespor ligde üst üste dördüncü galibiyeti Gaziosmanpaþa þý 2-1 yenerek aldý. Kýrmýzý Siyahlýlar rakibi önünde özellikle ilk yarýda çok kötü bir futbol oynadýðý maçta Gaziosmanpaþa nýn kendi kalesine attýðý golle öne geçti. 20. dakikada Uður la beraberliði yakalayan konuk takým önünde Belediyespor 38. dakikada kazandýðý penaltý atýþýný Turgay la deðerlendiremedi. Ýkinci yarýda biraz olsun toparlanan Belediyespor 78. dakikada Akýn ýn ayaðýndan gelen golle maçý 2-1 kazanarak zirveye iyice yaklaþtý. çýktý. Cezalý Buðra nýn yerine Turgay a forma veren Teknik heyet diðer mevkilerde deðiþiklik yapmadý. Karþýlaþmayý 2500 civarýnda Belediyespor taraftarý ile birlikte Vali Ahmet Kara ilk kez izlerken protokale ilginin her geçen maç dahada arttýðý gözleniyor. MAÇTAN DAKÝKALAR: 3. dakikada Çorum Belediyespor hiç beklemediði anda golü buldu. Savunmadan sað kanata atýlan uzun topa Çaðlar hareketlendi topla ceza sahasý yan çizgisine gelmeden yerdan altý pas üzerine gönderdiði topa Turgay hamle yaptý araya giren Ýbrahim Eren kayarak dokunduðu top kaleciyi boþta býraktý ve köþeden aðlara gidince Çorum Belediyespor rakibi önünde 1-0 öne geçti. 8. dakikada sol kanattan Turgay çalýmlarla rakip savunmayý geçti penaltý noktasý üzerine gelmeden sert vurdu kaleci Murat topu ayaklarýyla çýkardý ve savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 20. dakikada sað kanatta Eray çýkarken kaptýrdýðý topta geliþen Gaziosmanpaþa ataðýnda sol kanattan penaltý noktasý üzerine yapýlan ortayý Belediyespor savunmasý seyretti kaleci Fatih önde kaldýðý anda Uður ayak içi bir aþýrtma vuruþla topu uzak köþeden Çorum Belediyespor aðlarýna göndererek skoru 1-1 yaptý. 38. dakikada Belediyespor penaltý atýþý kazandý. Sol kanattan kullanýlan korner atýþýnda Sefa ortaladý altý pas içinde meydana gelen karambolde Akýn vurdu topahmet in eline çarptý maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý Turgay kullandý top doksan tabir edilen direðe niþanlayýnca Belediyespor öne geçme fýrsatýndan yararlanamadý. Ýlk yarý 1-1 berabere sonuçlandý. 72. dakikada sol kanattan geliþen Gaziosmanpaþa ataðýnda ceza sahasýna yapýlan ortada topla Armaðan buluþtu çaprazdan sert vurduðu anda araya son anda kayarak giyen Nedim topu kornere atarak gole izin vermedi. 78. dakikada Belediyespor galibiyet golünü buldu. Sað kanattan kazanýlan korner atýþýnda ceza sahasýna yapýlan ortada savunmadan seken topla ceza yayý sol köþesine yakýn noktada topu önünde bulan Akýn sert bir vuruþla topu doksandan aðlara gönderek takýmýný 2-1 öne geçirdi. 84. dakikada sol kanattan Oðuzhan ýn pasýnda Çaðlar hareketlendi savunmadan çalýmlarla geçti çaprazda kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda yerden uzak köþeye gönderdi top direðin dibinden az farkla auta gitti dakikada yine sol kanattan bu kez Turgay çalýmlarla geldi çayrazdan sert vurdu kaleci son anda topu köþeden kornere çeldi dakikada sol kanattan Gaziosmanpaþa nýn kullandýðý korner atýþýnda savunmadan ileri çýkan Ethem kafayý vurdu top direði yalýyarak auta gitti. Yüreklerin aðza geldiði pozisyonda yardýmcý hakem topun dýþardan geldiðini belirti. Maçta Çorum Belediyespor un 2-1 üstünlüðü ile sona erdi. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediyespor - Gaziosmanpaþa : 2-1 Çatalcaspor - Tire 1922spor : 1-0 Batman Petrolspor- Bursa Nilüferspor : 0-1 Tutap Þekerspor-Sebat Proje Akçaabat : 0-0 Tuzlaspor - Zonguldak Kömürspor : 1-1 Niðde Belediyespor - Kýrýkhanspor : 1-0 Ýstanbulspor- Darýca Gençlerbirliði : 2-1 Adliyespor - Manavgatspor : 1-2 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Darýca Gençler Tuzlaspor Zonguldakspor Çorum Belediye 5 Ýstanbulspor Bursa Nilüfer Niðde Belediye 8 Tire Kýzýlcabölük 10 Adliyespor 11 Manavgatspor 12 Çatalcaspor 13 Kýrýkhanspor 14 Akçaabat FK Batman Petrol 16 Tutap Þekerspor Gaziosmanpaþa Gelecek hafta maç programý: 13 Aralýk Cumartesi: Tire Tuzlaspor. 14 Aralýk Pazar: Darýca Gençlerbirliði - Çorum Belediyespor. Kýzýlcabölükspor - Batman Petrolspor. Kýrýkhanspor - Çatalcaspor. Zonguldak Kömür - Tutap Þekerspor. Ýstanbulspor - Adliyespor. Manavgatspor - Niðde Belediyespor. Bursa Nilüfer - Gaziosmanpaþa.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Öncelikli hedefimiz tren yolu,

Öncelikli hedefimiz tren yolu, Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK

ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK ERDOĞAN, ARTVİN TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLACAK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği resmi açılış töreninin bir etabını da Artvin de yaptı. Valilik Meydanı

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı