Ek uygulamalar. Nokia N92-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ek uygulamalar. Nokia N92-1"

Transkript

1 Ek uygulamalar Nokia N92-1

2 NOKIA N92 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz. Ýçerik ile uygulamalarýn ve servislerin kullanýlabilirliði, ülkeye, satýcýya ve/veya þebeke operatörüne göre farklýlýk gösterebilir. adresinde bulunan uygulamalara ve uygulamalarýn kullanýmýna iliþkin daha fazla bilgi, yalnýzca seçili dillerde bulunur. Bazý iþlemler ve özellikler SIM karta ve/veya þebekeye, MMS e veya cihazlarýn uyumluluðuna ve desteklenen içerik biçimlerine baðlýdýr. Bazý servisler ayrý bir ücretlendirmeye tabidir. GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz geliþtirici uygulamalarýnýn telif haklarý veya fikri mülkiyet haklarý Nokia'ya ait deðildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara iliþkin son kullanýcý desteðiyle veya uygulamalarýn çalýþmasýyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkýnda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diðer þahýslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR TÜRDE GARANTÝ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN ÝZÝN VERDÝÐÝ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GÝBÝ" SAÐLANMIÞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESÝNÝZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAÐLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABÝLÝRLÝK VEYA BELLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DÝÐER ÜRETÝCÝLERE AÝT PATENTLERÝ, TELÝF HAKLARINI, TÝCARÝ MARKALARI VEYA DÝÐER HAKLARI ÝHLAL ETMEYECEÐÝ KONULARINDAKÝ GARANTÝLER DE DAHÝL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOÞULUYLA, AÇIK VEYA ZIMNÝ HÝÇBÝR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTÝ VERMEMEKTE OLDUÐUNU KABUL ETMEKTESÝNÝZ. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. NOKIA CORPORATION NOKIA MULTIMEDIA MARKETING P.O. BOX 100, FIN NOKIA GROUP, FÝNLANDÝYA TEL TELEFAKS Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Pop-Port ve Visual Radio, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. 2. BASKI TR,

3 Ýçindekiler Giriþ...4 Þebeke servisleri... 4 Destek... 4 Cihazýnýz için...5 Nokia Kablosuz Klavye... 5 F-Secure Mobile Anti-Virus... 6 PC'niz için...8 Nokia PC Suite... 8 Adobe Photoshop Album Starter Edition... 9 Home Media Server...13

4 Giriþ Giriþ Model numarasý: Nokia N92-1 Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Nokia N92 cihazýnýz güçlü ve akýllý bir multimedya cihazýdýr. Nokia N92 ile daha fazlasýný yapmanýza yardýmcý olmak için Nokia ve farklý yazýlým geliþtiricileri tarafýndan saðlanan çeþitli uygulamalar vardýr. Saðlanan uygulamalarýn bazýlarý cihazýn hafýzasýnda veya hafýza kartýnda, bazýlarý ise cihazla birlikte gelen CD-ROM dadýr. Uygulamalarýn kullanýlabilirliði, ülkenize veya satýþ bölgesine göre deðiþebilir. Bazý uygulamalarý kullanmak için, ilgili lisans koþullarýný kabul etmeniz gerekir. Bu belgede uygulamanýn verilen hafýza kartýnda mý ( ) yoksa CD-ROM'da mý ( ) bulunduðu simgelerle belirtilir. CD-ROM da bulunan uygulamalarý kullanabilmek için önce bunlarý uyumlu bir PC ye yüklemelisiniz. Þebeke servisleri Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Çoðu özellik, özel þebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her þebekede bulunmaz; diðer þebekeler þebeke servislerini kullanmadan önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýzý gerektirebilir. Servis saðlayýcýnýz, ilgili talimatlarý verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazý þebekelerin, þebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir. Destek Diðer yazýlým geliþtiricilerinin saðladýðý uygulamalar, söz konusu geliþtiriciler tarafýndan desteklenir. Bir uygulamada sorunlarla karþýlaþýrsanýz, ilgili Web sitesinden destek alýn. Bu kýlavuzdaki uygulama bölümlerinin sonunda bulunan Web linklerine bakýn. 4

5 Cihazýnýz için Nokia Kablosuz Klavye Cihazýnýz ile Nokia Kablosuz Klavye'sini veya Bluetooth Ýnsan Arabirim Cihazlarý'ný (HID) destekleyen diðer uyumlu kablosuz klavyeleri kullanabilirsiniz. Uyumlu bir kablosuz klavyeyi ayrýca donaným olarak satýn alabilirsiniz. Nokia Kablosuz Klayve veya diðer uyumlu kablosuz klavyeyi kurmak için, Kabolsuz klavye uygulamasýný kullanýn. Klavye, metin mesajlarý, e-posta ve ajanda kayýtlarý için tam bir Q klavye düzenini kullanarak rahatlýkla metin girmenizi saðlar. Not: Bu uygulama yalnýzca sýnýrlý sayýda dilde mevcuttur. Kullanmadan önce hafýza kartýndan Kabolsuz klavye programýný kurmalýsýnýz. Hafýza kartýný takýn. düðmesine basýn ve kurulum dosyasýný bulmak için Araçlar > Uyg. yön. seçeneðini seçin. Seçenek > Yükle seçeneðini seçin. 1 Cihazýnýzda Bluetooth baðlantýsýný etkinleþtirin. 2 Klavyeyi açýn. 3 tuþuna basýn ve Klasörüm > Kablsz. klvy. seçeneðini belirleyin 4 Bluetooth baðlantýsýyla cihaz aramaya baþlamak için Seçenek > Klavye bul seçeneðini belirleyin. 5 Listeden klavyeyi seçin. 6 Klavyeyi cihazýnýzla eþleþtirmek için, seçtiðiniz þifreyi (1-9 basamak) cihaza girin, ayný þifreyi 30 saniye içinde klavyeye girin ve klavyede Enter tuþuna basýn. Þifreyi not etmeniz gerekmez; klavyeyi yeniden cihazýnýzla eþleþtirmeniz gerekirse farklý bir þifre kullanabilirsiniz. Þifredeki rakamlarý girmek için önce Fn tuþuna basmanýz gerekebilir. 7 Sizden bir klavye düzeni istenirse, bunu cihazýnýzdaki listeden seçin. 8 Klavyenin adý göründüðünde, durumu Klavye baðlandý olarak deðiþir ve Nokia Kablosuz Klavye'nizin yeþil göstergesi yavaþça yanýp söner; klavye kullanýma hazýrdýr. Klavyenizin çalýþtýrýlmasý ve bakýmýyla ilgili ayrýntýlar için kullaným kýlavuzuna bakýn. Cihazýnýz için 5

6 Cihazýnýz için F-Secure Mobile Anti-Virus Not: Bu uygulama yalnýzca sýnýrlý sayýda dilde mevcuttur. Mobil terminaller için F-Secure Mobile Anti-Virus yazýlýmý, otomatik havadan anti-virüs güncellemeleri ile zararlý içeriðe karþý gerçek zamanlý, doðrudan cihazda koruma saðlar. Anti-Virus, cihazýnýzda tüm açtýðýnýz dosyalarýn otomatik olarak virüs taramasýný yapar ve virüs bulaþmýþ dosyalarý, diðer dosyalarý bunlardan korumak için ayýrýr. Anti-Virus'u Etkinleþtirme Önemli: Cihazýnýz yalnýzca tek bir virüsten koruma uygulamasýný destekleyebilir. Virüsten koruma özelliðine sahip birden fazla uygulama olmasý, performansý ve çalýþma þeklini etkileyebilir veya cihazýn çalýþmamasýna neden olabilir. Kullanmadan önce hafýza kartýndan Mobile Security programýný kurmalýsýnýz. Hafýza kartýný takýn. düðmesine basýn ve kurulum dosyasýný bulmak için Araçlar > Uyg. yön. seçeneðini seçin. Seçenek > Yükle seçeneðini seçin. tuþuna basýn ve Klasörüm > Mobile Security seçeneðini belirleyin. Þunlarý yapýn: 1 Açýlýþ görünümünde Tamam seçeneðini seçin. 2 Deneme dönemini baþlatmak için, Seçenek > Deðiþtir seçeneðini, Ücretsiz deneme etkinleþtirme türünü ve Son seçeneðini seçin. 3 Güncelleme servisine baðlanýp güncellemeleri indirmek için, Evet seçeneðini seçin. 4 Baþarýlý kaydettirme teyit mesajý alýrsýnýz. Devam etmek için Tamam komutunu seçin. 5 Etkinleþtirmeyi bitirmek için Tamam seçeneðini seçin. Uygulama 30 günlük bir deneme sürümüdür ve deneme dönemi Anti-Virus'u yüklediðinizde baþlar. Deneme döneminden sonra Anti-Virus uygulamasý hala kullanýlabilir, ancak güncellenen yazýlýmý indiremezsiniz, bu da güvenlik riskine neden olabilir. Deneme döneminden sonra güncellenen yazýlýmý indirebilmek için, daha fazla servis süresi satýn almalýsýnýz. Cihazýnýzý tarama Cihazýnýzda el ile virüs taramasý yapabilir veya Anti- Virus'un cihazý otomatik taramasýna izin verebilirsiniz. Dosyalarýn el ile mi otomatik mi taranacaðýný belirlemek için, Seçenek > Ayarlar > Mod > Gerçek zamanlý veya El ile seçeneðini seçin. Gerçek zamanlý seçeneðini seçerseniz, Anti-Virus siz cihazýnýzý kullanýrken arka planda çalýþýr ve dosyalarý, eriþildiklerinde otomatik olarak tarar. Cihazýnýzdaki dosyalarý el ile taramak için, Anti-Virus ana görünümünde Seçenek > Tümünü tara seçeneðini seçin. 6

7 Virüs bulaþmýþ dosyalarý diðer dosyalardan karantina ile ayýrmak veya silmek için, taramadan sonra saða Etkilenmeler sekmesine ilerleyin, bir dosya seçin ve Seçenek > Ýþlem seçildi seçeneðini seçin. Eylem seç menüsünden Karantinaya Al veya Sil seçeneðini seçin. Virüs tanýmlama dosyasýný güncel tutmak için, cihazýnýzdaki anti-virüs yazýlýmýný güncelleyebilirsiniz. Anti-virus güncellemeleri almak için, cihazýnýzda bir Ýnternet eriþim noktasý yapýlandýrmýþ olmanýz gerekir. Eriþim noktalarý hakkýnda daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunu görün. Güncellenen anti-virüs yazýlýmý sunucuda bulunduðu zaman, bir bildirim alýrsýnýz ve güncellemeyi sunucudan indirebilirsiniz. Anti-Virus'ü el ile güncellemek için, Seçenek > Güncelle seçeneðini seçin. F-Secure Mobile Anti-Virus'u kaldýrmak için, Seçenek > Kaldýr seçeneðini seçin. F-Secure Mobile Anti-Virus hakkýnda daha fazla bilgi için, mobile.f-secure.com or adresini ziyaret edin. Cihazýnýz için 7

8 PC'niz için PC'niz için Nokia PC Suite Nokia PC Suite, Nokia N92 ile kullanýlmak üzere geliþtirilen bir PC uygulamalarý grubudur. Nokia PC Suite'i yüklemek ve kullanmak için, Microsoft Windows 2000 veya XP'de çalýþan ve saðlanan USB veri kablosu veya Bluetooth baðlantýsý ile uyumlu olan bir PC'ye gereksiniminiz vardýr. Nokia PC Suite'i kullanmadan önce uygulamayý uyumlu PC'nize yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, cihazla birlikte verilen CD-ROM a bakýn. CD-ROM'da Nokia PC Suite için elektronik biçimde tam bir kullaným kýlavuzu bulunmaktadýr. Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia PC Suite'in en son sürümünü indirmek için adresini ziyaret edin. Nokia PC Suite te bulunan bazý yararlý uygulamalar þunlardýr: Baðlanýn cihazýnýzý uyumlu bir PC'ye ilk kez baðlamak için Nokia PC Sync rehberi, ajandayý, yapýlacaklarý ve notlarý cihazýnýz ile uyumlu bir PC'nin Microsoft Outlook veya Lotus Notes gibi bir kiþisel bilgi yöneticisi (PIM) arasýnda; Web yer imlerini ise cihazýnýz ve uyumlu tarayýcýlar arasýnda senkronize etmek için Content Copier cihazýnýzdan veri yedeklemek veya kaydedilmiþ verileri uyumlu PC'den cihaza geri yüklemek için Nokia Phone Browser cihazýnýzýn klasörlerinin içindekileri Windows Explorer üzerinden yönetmek için Nokia Music Manager uyumlu bir PC'de dijital müzik dosyalarý oluþturmak ve bunlarý düzenlemek ve uyumlu bir cihaza aktarmak için Image Store cihazýnýzdan uyumlu bir PC'ye görüntü ve video geri yüklemek için One Touch Access cihazýnýzý modem gibi kullanarak bir að baðlantýsý kurmak için Daha fazla bilgi Daha fazla bilgi edinmek ve Nokia PC Suite'in en son sürümünü indirmek için adresini ziyaret edin. 8

9 Adobe Photoshop Album Starter Edition Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0, uyumlu bir PC kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmanýza, onarmanýza ve kolayca paylaþmanýza yardýmcý olur. Bu Adobe Photoshop Album Starter Edition sürümüyle þunlarý yapabilirsiniz: Kolayca bulabilmek için, fotoðraflarýnýzý etiketleyerek düzenleyebilirsiniz. Tüm dijital fotoðraflarýnýzý tek bir yerde görmek için ajanda görünümünü kullanýn. Genel fotoðraf kusurlarýný tek bir týklatmayla onarabilirsiniz. Fotoðraflarýnýzý birçok þekilde paylaþýn: E-postayla gönderin, evde basýn veya bunlarý uyumlu mobil cihazlara gönderin. Not: Bu uygulama yalnýzca sýnýrlý sayýda dilde mevcuttur. Yükleme Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýný, cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM'dan uyumlu PC'nize yükleyin. Adobe Photoshop Album Starter Edition için Microsoft Windows 2000 veya XP iþletim sistemi, cihazýnýz ile PC arasýndaki baðlantý için Nokia PC Suite 6.5 veya üst sürümü, video klipleri görüntülemek ve düzenlemek için Apple QuickTime veya üst sürümü gereklidir. Nokia Pc Suite, cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM da bulunabilir. Sisteminizde Apple QuickTime yüklü deðilse, adresinden yükleyebilirsiniz. Ekrandaki yükleme talimatlarýný izleyin. Nokia N92 cihazýnýzdan PC ye fotoðraf ve video klip aktarma Fotoðraflarýnýzý cihazýnýzdan Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýna aktarmanýn iki yolu vardýr. Fotoðraflarý ve video klipleri uyumlu bir PC ye otomatik olarak aktarmak için: 1 Cihazýnýzla birlikte verilen USB veri kablosunu kullanarak cihazýnýzý uyumlu bir PC ye baðlayýn. PC de Adobe Photo Downloader iletiþim kutusu açýlýr ve son aktarmadan bu yana çekilen yeni görüntü ve video dosyalarý otomatik olarak seçilir. 2 Aktarmayý baþlatmak için, Get Photos seçeneðini týklatýn. Seçilen tüm dosyalar Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýna alýnýr. Cihazýnýzýn Galeri'sinde oluþturduðunuz albümler otomatik olarak Adobe Photoshop Album Starter Edition a aktarýlýr ve etiket olarak tanýmlanýr. PC'niz için 9

10 PC'niz için 3 Dosyalar Adobe Photoshop Album Starter Edition a aktarýldýktan sonra, bunlarý cihazýnýzdan silmeyi seçebilirsiniz. Otomatik Adobe Photo Downloader iletiþim kutusunu etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak için, görev çubuðundaki simgeyi sað týklatýn. Fotoðraflarý uyumlu bir PC ye el ile aktarma: 1 USB veri kablosunu veya Bluetooth baðlantýsýný kullanarak cihazýnýzý uyumlu bir PC ye baðlayýn. 2 Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýný baþlatýn. 3 Kýsayollar çubuðunda Get photos > From Camera, Mobile Phone or Card Reader seçeneðini týklatýn. Adobe Photo Downloader iletiþim kutusu açýlýr. 4 Aktarmayý baþlatmak için Get Photos seçeneðini týklatýn. Seçilen tüm dosyalar Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýna alýnýr. Cihazýnýzýn Galeri'sinde oluþturduðunuz albümler otomatik olarak Adobe Photoshop Album Starter Edition a aktarýlýr ve etiket olarak tanýmlanýr. 5 Dosyalar Adobe Photoshop Album Starter Edition a aktarýldýktan sonra, bunlarý cihazýnýzdan silebilirsiniz. PC den Nokia N92 cihazýnýza fotoðraf ve video klip aktarma Düzenlenen fotoðraflarý ve video klipleri cihazýnýza geri aktarmak için: 1 USB veri kablosunu veya Bluetooth baðlantýsýný kullanarak cihazýnýzý uyumlu bir PC ye baðlayýn. 2 Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýný baþlatýn. 3 Cihazýnýza aktarmak istediðiniz fotoðraflarý ve videolarý seçin. 4 Kýsayol çubuðunda Share tuþunu týklatýn ve Send to Mobile Phone seçeneðini belirleyin. 5 OK seçeneðini týklatýn. Fotoðraflarý tarihe göre düzenleme ve bulma Adobe Photoshop Album Starter Edition, fotoðraflarýnýzýn kolayca bulunabilmesi için bunlarý tarihlerine göre otomatik olarak düzenler. Fotoðraflarý tarihe göre bulmanýn iki yolu vardýr: fotoðraf deposu ve takvim görünümü. Fotoðraf deposunu kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmak için: 1 Kýsayollar çubuðunda Photo Well seçeneðini belirleyin. 10

11 2 Kýsayollar çubuðunun altýndaki zaman çizgisinde, görüntülemek istediðiniz fotoðraflarýn ayýný seçin. O aya ait fotoðraflar fotoðraf deposunda gösterilir. Takvim görünümünü kullanarak fotoðraflarýnýzý bulmak için: 1 Kýsayollar çubuðunda Calendar View seçeneðini belirleyin. 2 Takvim görünümünde, o güne ait tüm fotoðraflarý görüntülemek üzere bir gün seçin. 3 Takvimin üst tarafýnda bulunan ok düðmelerini kullanarak aylar arasýnda ilerleyin. Etiketleri kullanarak fotoðraflarý düzenleme ve bulma Fotoðraflarý kiþi, yer, etkinlik ve diðer özelliklerine göre anahtar kelime etiketlerini kullanarak bulabilirsiniz. Fotoðraflarýnýzý etiketlediðinizde, her fotoðraf için dosya adý, tarih veya klasör anýmsamanýz gerekmez.tag bölmesini açmak için, kýsayol çubuðunda Organize tuþunu týklatýn. Kendi etiketinizi oluþturmak için: 1 Tagbölmesinde New seçeneðini týklatýn ve New Tag seçeneðini belirleyin. 2 Etiketi hangi alt kategori altýnda listelemek istediðinizi belirlemek için, Create Tag iletiþim kutusunda Category menüsünü kullanýn. 3 Name metin kutusuna, etikete vermek istediðiniz adý girin. 4 Note metin kutusuna, etiket hakkýnda eklemek istediðiniz bilgileri girin. 5 OK seçeneðini týklatýn. Etiket, Tag bölmesinde, seçtiðiniz kategorinin veya alt kategorinin altýnda görünür. Bir fotoðrafa etiket eklemek için, etiketi Tag bölmesinden fotoðraf deposundaki fotoðrafýn üstüne sürükleyin. Fotoðraflarýnýzý bulmak için Tag bölmesinde bir etiketi çift týklattýðýnýzda, arama iþlemi, söz konusu etiketin eklendiði tüm fotoðraflarý bulur. Fotoðraf aralýðýný daraltmak ve belirli bir aya geçiþ yapmak için zaman çizelgesindeki çubuðu týklatýn. Cihazda yeni bir albüm oluþturduðunuzda, buna fotoðraf eklediðinizde ve fotoðraflarý Adobe Photoshop Album Starter Edition uygulamasýna aktardýðýnýzda, albüm bilgileri, Imported tags altýnda yeni bir etiket olarak gösterilir. PC'niz için 11

12 PC'niz için 12 Fotoðraflarýnýzý onarma Fotoðrafla ilgili en yaygýn sorunlarý çözmek için: 1 Fotoðraf deposundaki bir fotoðrafý seçin. 2 Kýsayollar çubuðunda Fix photo seçeneðini týklatýn. Adobe Photoshop Album Starter Edition, düzenleme için orijinal fotoðraf dosyasýnýn bir kopyasýný oluþturur. Fotoðrafý otomatik olarak onarmak için, Auto Smart Fix seçeneðini belirleyin. Fotoðrafý el ile onarmak için, Fix Photo Window... seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýn: General Renk, seviyeler, kontrast ve netlik için otomatik düzeltmeyi seçer. Crop Kompozisyonu geliþtirmek veya bir görüntüye vurgu eklemek için fotoðrafý kýrpar. Red Eye Kamera flaþýnýn neden olduðu kýrmýzý göz etkisini düzeltir. Videolarýnýzý oynatma ve düzenleme Videolarýnýzý oynatmak için, video dosyasýný çift týklatýn ve video penceresi altýnda Play seçeneðini týklatýn. Mobil filmlerinizde sahneleri düzeltmek, yeniden düzenlemek ve silmek için: 1 Film dosyasýný sað týklatýn ve Edit Mobile Movie seçeneðini belirleyin. Videonuzun birinci karesini video penceresinde görürsünüz. Video penceresinin altýndaki zaman çizgisinde bulunan mavi iþaretçi, görüntülemekte olduðunuz kareyi gösterir. 2 Oynatmak, duraklatmak, durdurmak, baþa gitmek veya sona gitmek için, video penceresinin altýndaki kontrol düðmelerini kullanýn. Zaman çizgisindeki mavi iþaretçiyi sürükleyerek video üzerinde hareket edebilirsiniz. 3 Kýrpmak, yeniden düzenlemek veya silmek üzere videonun bir bölümünü seçmek için aþaðýdakilerden birini yapýn: Zaman çizgisinin baþýnda ve sonunda bulunan seçim tutamaçlarýný sürükleyin. Seçimin baþlangýç zamanýný iþaretlemek için, ÜstKrkt tuþunu basýlý tutarak zaman çizgisinde bir yeri týklatýn. Bitiþ zamanýný iþaretlemek için, Ctrl tuþunu basýlý tutarak zaman çizgisinde bir yeri týklatýn. Bir seçimi belirledikten sonra, seçim çubuðunu zaman çizgisinde sürükleyebilirsiniz. 4 Videonun seçili bölümünü silmek için, araç çubuðunda Delete Selection düðmesini týklatýn. Seçimi kýrpmak ve dýþýnda kalan parçalarý silmek için, Araç çubuðunda Trim Selection düðmesini týklatýn. Seçimi kopyalamak ve zamandaki baþka bir noktaya yapýþtýrmak için, araç çubuðunda Copy Selection düðmesini týklatýn. Zaman çizgisindeki mavi iþaretçiyi istediðiniz noktaya sürükleyin ve Paste düðmesini týklatýn.

13 Daha fazla bilgi Program iþlevleri hakkýnda ek yardým için ana menüde Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help... seçeneðini seçin. Adobe Photoshop Album Starter Edition hakkýnda daha fazla bilgi için, adresini ziyaret edin. Home Media Server Önemli: Kablosuz LAN baðlantýnýzýn güvenliðini artýrmak için her zaman için mevcut þifreleme yöntemlerinden birini etkinleþtirin. Þifreleme kullanýmý, verilerinize yetkisiz eriþim riskini azaltýr. Home Media Server, kablosuz LAN aracýlýðýyla uyumlu cihazlara baðlanmak için Evrensel Tak ve Çalýþtýr (UPnP) mimarisini kullanýr. UPnP mimarisi kablosuz LAN baðlantýsýnýn güvenlik ayarlarýný kullanýr. Home Media Server ile uyumlu PC'nizdeki müzik, resim ve video dosyalarýný kolayca kataloglayabilirsiniz. Özel müzik çalma listeleri, fotoðraf albümleri ve film koleksyonlarý oluþturabilirsiniz. Uyumlu medya dosyalarýný cihazýnýza aktarabilir ve cihazýnýzdan uyumlu PC'nize dosya yedekleyebilirsiniz. Cihazýnýzý uzaktan kumada olarak kullanabilir ve cihaz veya PC nizdeki medya dosyalarýný televizyon, ses sistemi veya bilgisayar gibi ev aðýndaki UPnP uyumlu medya oynatýcýsý ile gösterebilirsiniz. Not: Bu uygulama yalnýzca sýnýrlý sayýda dilde mevcuttur. PC ye Home Media Server Yükleme Home Media Server uygulamasýný, cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM'dan uyumlu PC'nize yükleyin. Home Media Server için Microsoft Windows 2000 veya Windows XP iþletim sistemi gerekmektedir. PC'nizi korumak için bir güvenlik duvarýnýz varsa, PC'nizin Nokia N92 cihazýnýz ile çalýþmasýna izin vermek için ayar deðiþikliði yapmanýz gerekebilir. Ekrandaki yükleme talimatlarýný izleyin. Medya dosyalarýnýzý yönetme Þarkýlarýnýzýn, dijital fotoðraflarýnýzýn ve video kliplerinizin kayýtlarýný tutmak için, dosyalarý uyumlu PC'nizde bulun ve dosyalarý veya bütünüyle klasörleri Home Media Server'a ekleyin. PC nizde uyumlu medya dosyalarýný sakladýðýnýz klasörleri izleme klasörü olarak atayabilirsiniz. Ýzleme klasörüne yeni medya dosyalarý yerleþtirdiðinizde, Home Media Server bunlarý otomatik olarak kitaplýðýnýza ekler ve güncel tutar. PC'niz için 13

14 PC'niz için PC'den Nokia N92 cihazýna dosya aktarma 1 Nokia N92 cihazýnýzý kullanarak uyumlu PC'nizdeki Home Media Server'a baðlanýn. Uyumlu PC'nizde, Home Media Server uygulamasýný kullanarak Nokia N92 cihazýnýzý cihazlar menüsünden seçin. 2 Aktarmak istediðiniz bir medya dosya kitaplýðýný seçin. 3 Tek bir medya dosyasý seçin. 4 Dosyayý Nokia N92 cihazýna aktarma seçeneðini seçin. Nokia N92 cihazýndan PC'ye dosya aktarma 1 Nokia N92 cihazýnýzý kullanarak uyumlu PC'nizdeki Home Media Server'a baðlanýn. Ya da uyumlu PC'nizde, Home Media Server uygulamasýný kullanarak Nokia N92 cihazýnýzý cihazlar menüsünden seçin. 2 Aktarmak istediðiniz dosyayý seçin. 3 Dosyayý uyumlu PC'nizdeki Home Media Server'a aktarma seçeneðini seçin. Baþka cihazlara PC nizden dosya gösterme Home Media Server ile Nokia N92 cihazýnýzý, ev aðýnýzdaki diðer UPnP uyumlu cihazlarda, uyumlu PC'nizden uyumlu medya dosyalarýný göstermek için uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. Örneðin Nokia N92 cihazýnýzý PC'nizde saklý uyumlu müzik dosyalarýný UPnP uyumlu ev ses sisteminiz ile, UPnP uyumlu bir multimedya alýcýsý kullanarak çalýnmasýný kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Medya dosyalarýný Nokia N92 cihazýnýz ile kontrol etme: 1 Nokia N92 cihazýnýzý kullanarak uyumlu PC'nizdeki Home Media Server'a baðlanýn. 2 Kontrol etmek istediðiniz dosyayý içeren medya kitaplýðýný seçin. 3 Medya dosyasýný seçin. 4 Dosyanýn gösterildiði uyumlu cihazý seçin. Daha fazla bilgi Home Media Server hakkýnda daha fazla bilgi için, visit adresini ziyaret edin veya Home Media Server uygulamasýnda Yardým'ý açmak için F1 seçeneðine basýn. 14

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Bir sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet Nokia N76-1 GARANTÝ REDDÝ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Baðýmsýz

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2

Ek uygulamalar. Nokia N91 8GB. Nokia N91-2 Ek uygulamalar Nokia N91 8GB Nokia N91-2 NOKIA N91-2 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia'dan ve diðer þahýslardan ek uygulamalar

Detaylı

Konumlandırma Nokia N76-1

Konumlandırma Nokia N76-1 Konumlandırma Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N73-1

Ek uygulamalar. Nokia N73-1 Ek uygulamalar Nokia N73-1 NOKIA N73 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar bulacaksýnýz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N80-1 Internet Edition

Ek uygulamalar. Nokia N80-1 Internet Edition Ek uygulamalar Nokia N80-1 Internet Edition NOKIA N80 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen CD-ROM'da Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N93i-1

Ek uygulamalar. Nokia N93i-1 Ek uygulamalar Nokia N93i-1 NOKIA N93i CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM da Nokia nýn ve farklý yazýlým geliþtiricilerim eklenti uygulamalarýný

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia E50 için ek uygulamalar 9250684 1. BASKI TR

Nokia E50 için ek uygulamalar 9250684 1. BASKI TR Nokia for Business Nokia E50 için ek uygulamalar 9250684 1. BASKI TR NOKIA CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda, cihazýnýzla birlikte verilen CD-ROM da veya hafýza kartýnda

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Ek uygulamalar. Nokia N70-1

Ek uygulamalar. Nokia N70-1 Ek uygulamalar Nokia N70-1 NOKIA N70 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR

Baþlangýç. Nokia N95-2. 1. Baskı TR Baþlangýç Nokia N95-2 1. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N95-2. Bundan sonra Nokia N95 8GB olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine eriþmek için

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ

Bas-konuþ. Bas-konuþ eriþim noktasýný tanýmlama. Bas-konuþ ayarlarý. Bas-konuþ 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N81-3. 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N81-3 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N81-3. Bundan sonra Nokia N81 olarak anýlacaktýr. 1 Oyun tuþlarý ve 2 Hafýza kartý yuvasý 3 Seçim tuþlarý 4 Medya tuþlarý:

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Nokia N80 Internet Edition Kullaným Kýlavuzu 9243819 3. BASKI TR

Nokia N80 Internet Edition Kullaným Kýlavuzu 9243819 3. BASKI TR Nokia N80 Internet Edition Kullaným Kýlavuzu 9243819 3. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, RM-159 ürününün önemli gereksinimlere ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili diðer maddelerine

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-133 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR

Kullaným Kýlavuzu. Nokia N81-3 1. baský TR Kullaným Kýlavuzu Nokia N81-3 1. baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-223 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Bas-konuþ1.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Konumlandýrma 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N81, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N76-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N76-1 Kullanım kılavuzu Nokia N76-1 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-135 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu

Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Nokia N95-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-159 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu

Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W) Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-8W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-36 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-133 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder.. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859

Kullanım kılavuzunuz NOKIA 6630 http://tr.yourpdfguides.com/dref/822859 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA 6630 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2630 Kullaným Kýlavuzu 9203597 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgeyle NOKIA CORPORATION, bu RM-298 ürününün Directive 1999/5/EC yönetmeliðinin gerekli þartnamelerine ve ilgili diðer hükümlerine

Detaylı

Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6216 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-531 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6220 classic Kullaným Kýlavuzu 9207947 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-328 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-92 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N71-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-67 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 3120 classic Kullaným Kýlavuzu 9207827 6. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-364, RM-365 ve RM-366 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu

Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu Etkin gürültü giderme özellikli Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-905 Kullaným Kýlavuzu 9216259 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu BH-905 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin

Detaylı

Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu Nokia 6600 fold Kullaným Kýlavuzu 9207370 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-325 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-200 Kullaným Kýlavuzu 1 9246088 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-58W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2

Nokia Bluetooth Headset BH-210 9204664/2 Nokia Bluetooth Headset BH-210 1 2 3 5 4 6 7 8 11 9 10 9204664/2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-98W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-84 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800 Arte Kullaným Kýlavuzu 9205330 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Başlangıç. 9247687, 2. Baskı TR. Nokia N73-1

Başlangıç. 9247687, 2. Baskı TR. Nokia N73-1 Başlangıç 9247687, 2. Baskı TR Nokia N73-1 Tuşlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarası: Nokia N73-1. Bundan sonra Nokia N73 olarak anılacaktır. 1 Işık sensörü 2 Daha düşük çözünürlüklü ikinci kamera

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N72-5 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION bu RM-180 ürününün, 1999/5/EC sayýlý Yönetmelikteki temel þartlara ve diðer ilgili hükümlere uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-500 Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Nokia Corparation olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9357558 Issue 4 TR 9357558 Issue 4 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Detaylı

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth GPS Modülü LD-4W Kullaným Kýlavuzu 9204133 Basým 1 TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu LD-4W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia 2760 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia 2760 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia 2760 Kullaným Kýlavuzu 9203381 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgeyle NOKIA CORPORATION, bu RM-258 ürününün Directive 1999/5/EC yönetmeliðinin gerekli þartnamelerine ve ilgili diðer hükümlerine

Detaylı

Nokia PC Suite 6.7 KULLANIM KILAVUZU

Nokia PC Suite 6.7 KULLANIM KILAVUZU Nokia PC Suite 6.7 KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. GİRİŞ...1 1.1 Nokia PC Suite uygulamaları...1 1.2 Nokia PC Suite ile kullanabileceğiniz telefon modelleri...2 1.3 Başlarken...2 1.4 Olması gerekenler...2

Detaylı