w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M"

Transkript

1 w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U

2 Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan telefon hatt n z ayn anda kullanabilmek kayd ile yüksek h zda Internet yay n na ba lanman z sa lamaktad r. ADSL Ethernet & USB Router USB portu oveya 10/100 Base-T ethernet kart olan herhangi bir PC/dizüstü bilgisayaraca ba lanabilir. Çoklu kullan c ba lant s için PC/diz üstü bilgisayar n z ADSL Router üzerindeki Ethernet portuna veya USB portuna ayn anda ba layabilir veya ADSL Router daki Ethernet ba lant s n Ethernet Hub/Switch ile geniflletebilirsiniz. Bu doküman sizin halihaz rda PC/dizüstü bilgisayar n za bir ethernet kart yüklemifl oldu unuzu kabul ederek haz rlanm flt r. Minimum Sistem Gerekleri: Pentium MMX 233MHz Bir CD-ROM Sürücüsü TCP/IP Protokolü ile yüklenmifl bir Ethernet kart (Sadece DSL Router n z n Ethernet portu ile ba lan yorsan z gereklidir.) USB portu (Sadece DSL Router n z n USB portu ile ba lan yorsan z gereklidir) USB taraf ndan desteklenen Host Operasyon Sistemleri: Windows 98 Second Edition Windows 2000 Windows Me Windows XP Ethernet için ba ms z OS Web sayfas deste i: Microsoft Internet Explorer 4.0 (veya daha geliflmifl versiyonlar ) Netscape Navigator 3.02 (veya daha geliflmifl versiyonlar ) - 1 -

3 II Netscape versiyonunuza ba l olarak afla daki talimatlar ugulay n z: Seçenekler > A Tercihleri k sm n t klay n. Proxies i seçin. Proxies yok seçene inin seçili oldu una emin olun. VEYA Düzen > Tercihler e t klay n. Geliflmifl i seçin ve Proxies e t klay n. Internete direkt ba lant n n aktif oldu una emin olun. ADSL Router Paketi Afla dakilerde herhangi biri sizde yoksa lütfen hemen sat c n z ile temasa geçiniz: III. De iflikliklerin geçerli olmas için OK e bas n. Internet ba lant n z kurmak için flimdi Ad m 4 e geçebilirsiniz. Ad m 4: Internet ba lanmak I.Internet tarayac n zdan, adres bar na yaz n ve Enter a bas n. II.Web yönetimine ba lanmak için sizden Kullan c ad ve fiifre istenecektir. Kullan c ad için admin yaz n ve flifre içinde admin yaz p OK e bas n. (Fabrika Standart ) (Bu kullan c ad ve flifre ADSL servis sa lay c n z n internete ba lanman z için verdi i kullan c ad ve flifre ile ayn de ildir.) III. H zl Bafllang ç a bas n ve Kolay Ba lanma ile devam edin. IV. ADSL servis sa lay c n z n verdi i uygun bilgiyi girin ve Uygula tufluna t klay n. V. fiimdi internete ba land n z. 1 Bu ADSL yönlendirci için kullan lan telefon uzatma kablosu bir UL letiflim Çevrim aksesuar d r. Minimum 26AWG. 2 Bu ürün 2.s n f UL taraf ndan tedarik edilmifl Direkt Tak Çal flt r Güç Ünitesidir ve sadece Girifl oran : 120VAC, 50-60Hz, 26W, Ç k fl oran : 9Vdc, 1A d r. Farkl ülkelerin paketleri farkl tip güç adaptörleri ile gönderilmifltir.yukar da gösterilen sadece bir örnek güç adaptörü resmidir.. 3 Sat n ald n z ülkeye göre kutuda POTS ayr c olabilir veya olmayabilir. POTS Ay r c Telefon veya Ethernet modem kullanarak ba lan yorsan z gereklidir.lütfen ayr nt lar için Ad m1.2 ADSL hatt na ba lanma k sm na bak n z.pots ay r c ayn zamanda sat c n zdan istenildi i takdirde sat n al nabilir

4 ADSL Router Genel Bak fl Ön panel göstergeleri VI. stendi i zaman Bitti ye t klay n. Tamamland nda Ad m 3 e geçiniz. 1) PPP PPP ba lant s kuruldu unda fl klar yanar. 2) PWR Yönlendiricinize güç ba land nda bu fl klar yanar.. 3) DSL ADSL ba lant s kuruldu unda bu fl klar yanar. ADSL yönlendirciniz ADSL servis sa lay c ile ba lant kurmaya çal flt nda fl klar yan p söner. 4) ETH/ACT Ethernet kablosu düzgün bir biçimde ADSL Router Ethernet Kart na ba lad nda fl klar yanar. ADSL bilgi transfer ederken veya al rken fl klar yanar söner. 5) USB USB ayg t sürücüsü baflar l bir flekilde PC niz veya dizüstü bilgisayar n za yüklendi inde fl klar yanar. Ad m 3: Internet taray c n z Konfigure Etmek 3.1 Microsoft Internet Explorer (IE 5.5 tabanl ) I. Windows masaüstünde, Internet Explorer simgesine çift t klay p taray c n z aç n. II. Menu den, Araçlar t klay n ve Internet Seçenekleri ni seçin. III.Ba lant bölümünü seçin. Asla ba lant y arama bölümüne t klay n. (Bu seçenek e er daha önce PC/dizüstü bilgisayar n za analog bir modem yüklememiflseniz gri olarak gözükecektir. 3.1 IV bölümü ile devam edin.) IV. LAN Ayarlar dü mesine t klay n.proxy Server n kapal oldu una emin olun. V. Diyalog kutusunu kapatmak için OK e bas n.. Internet ba lant n z kurmak için flimdi Ad m 4 e geçebilirsiniz. 3.2 Netscape Navigator I Windows masaüstünde Navigator simgesine çift t klay p taray c n z aç n

5 VIII. stendi i zaman Bitti ye t klay n. Tamamland nda Ad m 3 e geçiniz. Arka Panel Windows XP için USB Ayg t Sürücüsü Yüklemek I. Windows u bafllatmak için bilgisayar n z aç n z. II. Yükleme CD sini CD-ROM Sürücüsüne yerlefltirin. III. Bir sonraki aflamada Sürücünüzün yerini listeden veya belirli bir yerden belirleyin (Geliflmifl) seçene ini seçin ve Next e t klay n. IV. Kald r labilir Medya seçene ini seçin ve Next e bas n. 1) DSL Telefon duvar fiflinize(adsl hatt ) ba lamak için Telefon soketi (RJ-11) 2) USB PC niz/dizüstü bilgisayar n zdaki USB portuna ba lamak için USB portu 3) ETHERNET Ethernet a veya Ethernet Hub/Anahtar na ba lanmak için 10/100 Base-T Ethernet soketi (RJ-45) 4) SIFIRLAMA (RESET) ADSL Router fabrika ayarlar na do ru s f rlamak için kullan l r. (Kaydetti iniz tüm kifliye özel yapt n z ayarlar silinecektir.) S f rlama özelli inin nas l çal flt n ö renmek için lütfen sayfan n alt ndaki notlara bak n z. (3.Madde) 5) DCIN Ürününüzle beraber gelen güç adaptörünü ba lamak için. V.Yükleme s ras nda Donan m Yükleme uyar s ile karfl laflabilirsiniz (Bu Windows sizin sürücünüzü yeni bir versiyon olarak saptad zaman olur.) Yüklemeye devam etmek için yine de devam edin e bas n S f rlama özelli ini Çal flt rma: - ADSL Yönlendircinizin aç k oldu una emin olunuz. - S f rlama tufluna bas p b rakmak için bir ataç veya kalem ucu kullanabilirsiniz.. Bu noktada DSL gösterge fl sönecektir ard ndan USB v ETHERNET göstergeleri de sönecektir.. Böylelikle s f rlama ifllemibafllam flt r. - DSL göstergesi tekrar yan p sönmeye bafllad nda bu s f rlama iflleminin tamamland n gösterir. Standart ayarlar flimdi geri yüklenmifltir. - DSL gösterge fl yand nda ADSL hatt kurulmufl anlam na gelir

6 Ad m 1: ADSL Router PC/Dizüstü Bilgisayara ba lamak! ADSL Yönlendircinizi ba lamadan önce PC/Dizüstü bilgisayar n z n veya ona ba l olan ayg tlar n kapal oldu undan emin olun! ADSL Router ba lamak için PC/Dizütü bilgisayar n zda halihaz rda mevcut Ethernet Portuna veya USB Portuna ihtiyac n z vard r. Ad m 1.1 Ethernet/USB yi Ba lamak (Ethernet ve USB Portun nas l bir fley oldu una emin de ilseniz lütfen bir sonraki sayfadaki notlara bak n z.) Tek Kullan c için Ba lant Afla daki bilgiler sadece bir kullan c için ba lant y gösterir. PC/Dizüstü bilgisayar n z n bir Ethernet Portu olup olmad n kontrol ediniz. IV. Ayg t n z için en uygun sürücüyü ara(tavsiye edilen) seçene ini t klay n. V. CD-ROM sürücüleri seçene ini t klay n ve Next e bas n. E er Ethernet Portu varsa, lütfen 1.1.2(a) bölümüne geçiniz. Ethernete ba lanmak. Ethernet Portunuz yoksa, PC/Dizüstü bilgisayar n zdaki USB portunuzu atay n ve (b) bölümüne geçin. USB ye ba lanmak Çoklu Kullan c için Ba lant PC/Dizüstü bilgisayar n z ethernet portu ile birini ve USB portu ile bir di erini ADSL Yönlendiricisine ayn anda ba layabilirsiniz. Lütfen ba lant lar için (a) Ethernete ba lanmak ve (b) USB ye ba lanmak bölümlerine bak n.. VI. Gösterilen sürücü ile yüklemeye devam etmek için Next e bas n. VII. Yükleme s ras nda Dijital Sinyal bulunamad uyar s ile karfl laflabilirsiniz (Bu Windows sizin sürücünüzü yeni bir versiyon olarak saptad zaman olur.) Yüklemeye devam etmek için Evet e bas n. 2 PC/Dizüstü bilgisayardan fazlas na yap lan ba lant larda, ADSL Yönlendiricinizi Ethernet Hub/Switch e takarak Ethernet ba lant n z geniflletebilirsiniz

7 VIII. USB sürücüsü yüklemesini bitirmek için B TT yi t klay n. IX. Sizden istendi i zaman sisteminizi yeniden bafllat n. Ad m 3 e geçiniz. Afla da gösterilen görüntülere bak n z Windows Me için USB Ayg t Sürücüsü Yüklemek I. Windows u bafllatmak için bilgisayar n z aç n z. II.Yükleme CD sini CD-ROM Sürücüsüne yerlefltirin. III.Bir sonraki aflamada Sürücünüzün yerini belirleyin (Geliflmifl) seçene ini seçin ve Next e t klay n. Ethernet Switch/ Hub ile birlikte kullan lan Ethernet A Kablo tipleri ve ba lant detaylar için lütfen Ethernet Switch/ Hub la gelen dokümanlara bak n z. IV. Kald r labilir Medya seçene ini seçin ve Next e bas n. V. Gösterilen sürücü ile yüklemeye devam etmek için Next e bas n. VI. USB sürücüsü yüklemesini bitirmek için B TT yi t klay n. VII. Sizden istendi i zaman sisteminizi yeniden bafllat n. Ad m 3 e geçiniz Windows 2000 için USB Ayg t Sürücüsü Yüklemek I. Windows u bafllatmak için bilgisayar n z aç n z. II. Yükleme CD sini CD-ROM Sürücüsüne yerlefltirin. III. Bir sonraki aflamada Next e t klay n

8 1.1.2 (a) Ethernet e Ba lanmak (Çoklu-kullan c ba lant lar için Ethernet Switch/Hub a ba lant yap l yorsa bu ba lant gerekli de ildir.) IV. Ayg t n z için en iyi sürücüyü ara (tavsiye edilen) seçene ini t klay n ve Next e bas n.. V. CD-ROM sürücüleri seçene ini t klay n ve Next e bas n. fiimdi Ad m 1.2 ye geçebilirsiniz (b) USB ye Ba lanmak VI. Güncellenmifl sürü olan (tavsiye edilen) DSL Router USB Remote NDIS A Ayg t n seçin ve Next i t klay n. fiimdi Ad m 1.2 ye geçebilirsiniz. Step 1.2 ADSL Hatt na Ba lamak ADSL Ethernet Modemini ADSL hatt na ba lamak için, Ad m 1.2(a) ya bak n z. ADSL Ethernet Modemini ADSL hatt na ve telefon setine ba lamak için, Ad m 1.2(b) ye bak n z. VII. Gösterilen sürücü ile yüklemeye devam etmek için Next e bas n

9 (Bu özellikle; A ve Çevirmeli A Ba lant lar / A Ba lant lar penceresinde birden fazla Yerel Alan Ba lant s simgeleri göründü ü zaman önemlidir. Do ru olan seçti inizden emin olunuz.) Internet Protokolünü seçin (TCP/IP) ve Özellikleri T klay n. (a) ADSL Hatt na Ba lamak III. Otomatik olarak IP adresi sa lama seçene ine bas n ve OK e t klay n. OK e tekrar bas n ve kapat n. (b) ADSL Hatt na VE Telefon Setine Ba lamak ADSL yönlendiricinizin aç k oldu undan emin olun. Sisteminizi yeniden bafllat n. 2.2 USB Ayg t Sürücüsünü Yüklemek Windows 98 Second Edition için USB Ayg t Sürücüsünü Yüklemek I. Windows u bafllatmak için bilgisayar n z aç n z. II. Yükleme CD sini CD-ROM Sürücüsüne yerlefltirin. III.Bir sonraki aflamada Next e t klay n. POTS Ay r c (Microfilter ile birlikte) Telefon kablosu ve telefon setini ayn anda Telefon duvar soketine ba laman z sa layan bir ayg tt r. Ayn zamanda telefon hatt n zda oluflabilecek olan arka plan seslerini de yok eder ve olabilecek en iyi telefon performans na ulaflman za emin olman z sa lar

10 Step 1.3 Güç Ç k fl na Ba lamak Güç adaptörü ile ADSL Router güç ç k fl na ba lamak (Güç ç k fl ADSL yönlendiricinin kutusunuzda mevcuttur.) Step 1.5 Router Açmak - ADSL Yönlendircinin Güç ç k fl n n üstündeki güç dü mesi. - PC/Dizüstü bilgisayar n zdaki güç dü mesi. III. IP adres bölümüne t klay n. Otomatik olarak IP Adresi sa lam seçene ine bas n ve ayarlar kaydetmek için OK e bas n. Ad m 2 ye geçiniz. Step 2: Ethernet A Kart n z Konfigure Etmek/USB Ayg t n Yüklemek! E er PC/Dizüstü bilgisayar n z ADSL Yönlendiricisinin Ethernet Portuna ba l ise lütfen bölüm 2.1 e bak n z. E er PC/Dizüstü bilgisayar n z ADSL Yönlendiricisinin USB Portuna ba l ise lütfen bölüm 2.2 ye bak n z. E er PC/Dizüstü bilgisayar n z ADSL Yönlendiricisinin Ethernet Portu ve USB portuna ayn anda ba l ise lütfen bölüm 2.1 ve 2.2 ye bak n z. 2.1 Ethernet A Kart n z Konfigure Etmek Windows 98 Second Edition / Windows Me çin I. Windows masaüstünde sa tufl ile A Komflular simgesini t klay n ve Özellikler i seçin. II.Konfigurasyon k sm ndan, TCP/IP-> xxx seçin. Xxx yerine ADSL Yönlendircinize ba l olan Ethernet Kart n n modeli yazacakt r. Özellikler i t klay n ADSL Router n z n aç k oldu una emin olun. Sisteminizi yeniden bafllat n. Ad m 3 e geçiniz Windows 2000 / Windows XP için: I. Windows 2000: a) Windows masaüstünde, A Ba lant lar m simgesini sa t klay n ve Özellikler i seçin. b) A ve Çevirmeli A Ba lant s penceresinde, Yerel A Ba lant s simgesine sa t klay n ve Özellikler i seçin. Windows XP: (Talimatlar standart bafllang ç menusu seçene i esas al narak belirtilmifltir.) a) Windows masaüstünüzde, Bafllat > Tüm Programlar > Donat lar > letiflim > A Ba lant lar n t klay n. b) ADSL Yönlendircinize ba l olan Ethernet kart n z n modelini belirtecek olan Yerel A Ba lant lar simgesine sa tuflla t klay n ve daha sonra Özellikler i t klay n. II.Ba lant kullanma bölümünün ADSL Yönlendircinize ba l olan Ethernet kart n z n modelini gösterdi inden emin olun

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem

Hızlı Kurulum Rehberi. ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Hızlı Kurulum Rehberi ASUS AAM6030BI ADSL 4 Port Modem Gerekli olduğu durumda yetkili kişilerin servis yapması uygundur. Yalnızca ürünle beraber gelen güç kaynağını kullanınız. Yalnızca ürünle beraber

Detaylı

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu

Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu Airties RT 205 Ethernet Kablosuz Kurulumu 1.4 Ön Panel Ön panelde, cihaz n durumunu belirten ve LED ad verilen ş klar bulunmaktad r. 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem PWR ADSL PPP WLAN LAN PWR AirTies

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi

ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi ADSL USB Router Geniş Bantlı Internet Erişimi ADSL Modem NAT Router USB Ağ Portu Hızlı Kurulum Rehberi Bu rehber yalnızca en sık rastlanan durumları kapsamaktadır. Eğer LAN ınızda aşağıdakilerden herhangi

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı