ADSL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADSL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ADSL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1.TARAFLAR İŞ BU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), merkezi Kükürtlü Mh. İnci Sk. YILMAZER 2 Apt. No:2 Daire:9 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan ERBİL YILMAZ(10 A SİSTE BİLİŞİM SİSTEMLERİ) (bundan böyle 10 A SİSTEM olarak anılacaktır) ile.... adresinde bulunan (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. FİRMA ve 10 A SİSTEM beraberce Taraflar ve tek başlarına Taraf olarak anılacaklardır. MADDE 2.TANIMLAR Müşteri/ler: İşbu Sözleşme kapsamında, 10A SİSTEM VEYA ÇÖZÜM ORTAKLARI tarafından kazanılmış olan ve gerekse Sözleşmenin imzalanmasından sonra kazanılacak olan ve 10 A SİSTEM Hizmet Sözleşmesine konu Hizmetin verileceği kişi, kurum ve/veya kuruluşları ifade eder. 10 A SİSTEM Hizmet sözleşmesi: 10 A SİSTEM faaliyet alanına giren Hizmetlerin, Müşteri/Müşterilere ulaştırılması ve buna ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen, 10 A SİSTEM ve Müşteri arasında imzalanması gereken Sözleşme yi ifade eder. FİRMA : Ürün ve/veya hizmetlerin satılması ve/veya pazarlama, reklam ve tanıtım çalışmalarını yürüterek müşterilerine sunan tüzel yapıdaki İş ortağını ifade eder. Ürün ve /veya Hizmet : 10 A SİSTEM in çözüm ortakları ile direkt veya dolaylı imzalamış olduğu aktivasyonu ve kurulumunu kapsayan hizmet ve hizmetleri ifade eder.

2 MADDE 3.SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu, sözleşme ile belirlenen yahut 1O A SİSTEM tarafından sonradan bildirilecek Ürün ve / veya hizmetlerin FİRMA tarafından 1O A SİSTEM adına ve hesabına işbu sözleşme koşulları kapsamında bizzat satılması ve pazarlanması ile buna ilişkin olarak tarafların üstlendikleri karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir MADDE 4. BAYİ NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ a- FİRMA, Ek-1'de belirtilen Firma Standartları na azami özeni göstererek riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder. b- FİRMA tarafından 10 A SİSTEM adına ve hesabına satışı gerçekleştirilecek Ürün ve/veya hizmetler sonrası işbu satışlar ve bunların 10 A SİSTEM tarafından Müşteriler e faturalandırılması ile ilgili bildirim ve sair işleyiş hakkında tüm detaylar, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ek 4 de belirlenmiştir. c- FİRMA, işbu sözleşme süresince, 10 A SİSTEM tarafından kendisine erişim hakkı ve kullanım izni verilen ürün ve/veya Hizmetlerin satışını ve de pazarlamasını, sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmeyi, T.C. yasalarına, rekabet ve iş ahlakı prensiplerine uygun olarak yürütmeyi kabul ve taahhüt eder. FİRMA, yürüttüğü işlemler esnasında 10 A SİSTEM veya müşterilere gelebilecek zararlardan dolayı 10 A SİSTEM ödemekle mükellef olacağı maddi/manevi her türlü zarardan, sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. d- FİRMA, işbu sözleşme uyarınca 10 A SİSTEM tarafından kendisine verilen her türlü bilgi ve belgelerin ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. FİRMA kendisine verilen her türlü bilgi ve belgeleri ticari sır ve gizli bilgi olarak koruyacağını, kopyalamayacağını ve başkalarının kullanımına vermeyeceğini, işin doğru bir şekilde yürümesi için ancak gerekli olan bilgileri açıklayacağını ve bu bilgileri sözleşmede tanımlanan iş ve faaliyet dısında kullanmayacağını, kullandırtmayacağını, aksi takdirde bu husustaki her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. FİRMA, işveren sıfatıyla istihdam ettiği kişilerin ve/veya taşeronların işbu maddeye aykırı davranışlarından ötürü sorumlu olacaktır.

3 e- FİRMA, işbu sözleşme uyarınca ürün ve/veya Hizmetlerin satışının hali hazırda yürürlükteki ve sözleşmenin devamı süresince yürürlüğe girecek mevzuata, 10 A SİSTEM talimatlarına ve kendisine bildirilen standartlara uygun olacağını, herhangi bir sebeple bunlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. f- FİRMA, 10 A SİSTEM imajına ve ticari saygınlığına zarar verebilecek hiçbir pazarlama, reklam vs. faaliyetlerine katılamaz. FİRMA, işbu sözleşme konusu Ürün ve/veya Hizmetler ile ilgili olarak yapacağı reklam ve/veya düzenleyeceği kampanyaları, içerik ve detayları ile birlikte, reklam ve/veya kampanyanın başlangıç tarihinden en az 3 (üç) gün önceden 10 A SİSTEM yazılı olarak bildirmeyi ve D- SMART ın bu husustaki yazılı onayını almadan kampanyaya başlamamayı kabul ve taahhüt eder. g- FİRMA, gerçek dışı beyan ve vaatlerle tüketicilerin haklarının ihlal edilmemesi, haksız rekabet oluşturulmaması, 10 A SİSTEM itibar ve imajının zedelenmemesi konusunda azami gayreti göstermekten sorumludur. FİRMA, reklam ve tanıtım faaliyetlerini tüketiciyi yanıltacak, reklam faaliyetleri için kurumsal yapıyı korumak ve doğru bilgi aktarmak adına 10 A SİSTEM den onay almayı kabul, beyan ve taahhüt eder j- FİRMA, EK-2 de tanımlanan ürün ve/veya Hizmetleri, 10 A SİSTEM belirlediği stratejilere uygun olarak satısını gerçekleştirmek, proje yönetimini yapmak ile yetkilidir. n- 10 A SİSTEM, alt yapı sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlardan dolayı hiçbir suretle sorumlu addedilemeyecektir. o- FİRMA, işbu sözleşme kapsamındaki maddelerde belirtilen yükümlülükler ve sözleşmenin konusu dahilinde kendi ortaklık yapısındaki değişiklikleri yazılı olarak 10 A SİSTEM bildirecektir. MADDE A SİSTEM YÜKÜMLÜLÜKLERİ a- 10 A SİSTEM, FİRMA ya, 10 A SİSTEM tarafından onaylı olmak kaydıyla bu sözleşme kapsamında ürün ve/veya Hizmet Logosunu sadece reklam ve tanıtım amaçlı hazırlayacağı yazılı materyallerde (afiş, broşür vb.), pazarlama amaçlı ilan ve duyuru nitelikli evraklar üzerinde kullanma iznini verecektir.

4 b- İşbu sözleşme süresince 10 A SİSTEM, dilediği her zaman, FİRMA ya önceden haber vermeksizin iş saatleri içinde olmak kaydıyla FİRMA nın Sözleşme şartlarına uyup uymadığını kendi personeli vasıtasıyla denetleme hakkını haiz olup FİRMA, bu konuda gerekli kolaylığı gösterecektir. c- İşbu sözleşme konusu ürün ve/veya Hizmetler ile ilgili her türlü tanıtım malzemeleri 10 A SİSTEM tarafından temin edilecek olup FİRMA, 10 A SİSTEM sağlamış olduğu tanıtım malzemeleri uygun olarak sergilenmesini temin etmeyi kabul ve taahhüt eder. d- 10 A SİSTEM, FİRMA yı, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirme şekli ve sürelerine göre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren her 3 (üç) ayda bir değerlendirmeye tabi tutar. e- D-SMART Ek-3 de belirtilen primleri belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde FİRMA ya vermeyi kabul eder. MADDE 6. BEYANNAME Firmanız ile imzalamış olduğumuz sözleşme kapsamında,sözleşmenin öngördüğü her türlü borç ve sorumluluğu yerine getirdiğimizi ve sözleşmeye aykırı herhangi bir faaliyet yürütmediğimizi, Firmanız adına yaptığımız her türlü iş ve işlemde, Telekomünikasyon mevzuatı ile sair ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyduğumuzu ve hukuka aykırı herhangi bir iş ve işlem yapmadığımızı, Firmanız adına yaptığımız her türlü iş ve işlem nedeniyle söz konusu iş ve işlemlere muhatap olan tüketiciye ve firmanıza karşı sorumlu olduğumuzu, sözleşmeye ve hukuka aykırı iş ve işlemler nedeniyle zarar görmesi muhtemel tüketicinin ve firmanızın zararlarını karşılayacağımızı, Haksız ve hukuka aykırı şekilde herhangi kişi veya işletmeciden tüketicilerin kişisel bilgilerini temin etmediğimizi ve/veya bunları ticari amaçla kullanmadığımızı, Ticari faaliyetimiz sırasında firmanız için yaptığımız abonelere ve müşterilerine ilişkin olarak elde edilmiş her türlü bilgi ve belgeyi mevzuatın gerektirdiği şekil ve ölçüde olanlar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kaydetmediğimizi ve bu bilgileri üçüncü kişi ve/veya kurumlarla paylaşmadığımızı,gizlilik ilkelerine ve sorumluluğuna tamamen uyduğumuzu,

5 Firmanız adına yaptığımız her türlü iş ve işlem ile firmanız temsilinde doğruluk ve dürüstlük esasıyla hareket ettiğimizi ve firmanızın ürünlerinin tanıtımı ve satışı sırasında tüketicileri doğru bilgilendirdiğimizi, Firmanızın onayı olmadan herhangi bir duyuru ve bilgilendirme yapmadığımızı, Ticari faaliyetimiz esnasında firmanız adına yaptığımız iş ve işlemleri, tam ve doğru bir şekilde firmanıza raporladığımızı ve aksi halde bu durumun meydana getireceği her türlü sorumluluğu üstlendiğimizi, Beyan ve taahhüt ederiz. MADDE 7. MALİ HÜKÜMLER Taraflarca birbirlerine tanzim edilecek faturalar, fatura teslim tarihinden itibaren 21 (yirmibir) iş günü içerisinde tanzim eden Taraf a peşin olarak ödenecektir. Vadesi geldiği halde tamamı veya bir kısmı ödenmeyen fatura bedelleri, vade tarihinden itibaren fiili tesellüm tarihine kadar, faize tabi olacaktır. Uygulanacak faiz oranları faturalarda bildirilir. Taraflardan herhangi biri ödemelerinde temerrüde düşer, acze düşer, tasfiye olur veya iflas ederse diğer Taraf, herhangi bir tazminat ödemeksizin ve ihbar yükümlülüğü olmaksızın Sözleşme yi feshedebilir. Ancak fesihden önce tahakkuk eden haklar tamamlanıncaya kadar devam eder. MADDE 8. SÖZLEŞMENİN TARİHİ VE SÜRESİ Bu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 2 (iki) yıl süreyle yürürlükte kalır. Sözleşme bir Taraf ın, Sözleşme süresinin bitiminden en az 30 (otuz) gün öncesinden diğer Taraf a Sözleşme yi yenilemeyeceğine dair yazılı bildirimini ulaştırmaması durumunda, süresinin bitiminden itibaren kendiliğinden 1 (bir) yıl süreyle uzar.

6 MADDE 9. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE HÜKÜMLERİ Sözleşme nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, Mücbir Sebepler olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin meydana gelir ve bu durum usulüne uygun olarak diğer tarafa bildirilir ise, tarafların bu Sözleşme den kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, otuz (30) gün süreyle devam ederse, Taraflardan herhangi birisi Sözleşme yi tazminatsız olarak feshedebilir. Bu durumda, Tarafların biribirlerinden fesihden önce doğmuş olan alacakları mevcut ise, bu alacaklar karşılıklı olarak ifa olunur. MADDE 10. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLECEK ZARARLARDAN SORUMLULUK BAYİ, işbu SÖZLEŞME nin uygulanmasında BAYİ tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından öne sürülen herhangi bir talep ve zarar tazmin taleplerinden 10 A SİSTEM ayrı (muaf) tutacaktır. 10 A SİSTEM, işbu SÖZLEŞME kapsamı ile ilgili olarak, BAYİ nın kusuru nedeni ile açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek, dava sonucunda 3. Şahıslara tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması halinde, uğrayacağı her türlü zararı BAYİ rücu etme hakkına sahiptir. BAYİ, SÖZLEŞME konusu faaliyetleri ifa ederken herhangi bir şekilde 10 A SİSTEM 'e, 10 A SİSTEM elemanlarına, temsilcilerine veya üçüncü Şahıslara herhangi bir zarar verirse, bu zararı tazminle mükelleftir.

7 MADDE 11. SÖZLEŞMENİN EKLERİ Ek 1. Firma Standartları Ek 2. Tanımlanan ürün ve/veya hizmetler Ek 3. Prim Sistemi Ek 4 Satış sonrası işleyiş Ek 5. Firma evrakları İmza Sirküleri Vergi levhası Ticaret Sicil Kaydı Kimlik Fotokopisi BAYİ/BAYİİ ADI: 10 A SİSTEM BİLİŞİM HİZMETLERİ Adı Soyadı : İmza: Adı Soyadı : Erbil YILMAZ İmza:

8 EK-1: FİRMA STANDARTLARI 10 A SİSTEM onaylayacağı, personelin rahat çalışabileceği genişlikte, içinde bağımsız bir toplantı odası ihtiva eden, minimum 100m 2 büyüklüğünde uygun bir ofis Ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmak üzere gerekli arama ve çağrı kaydı altyapısının sağlanması Belirlenen periyodlarda ( minimum iki haftada bir) güncel hizmetler ve kampanyalar konusunda personelin bilgilendirilip eğitiminin sağlanması Ofiste faks, printer, sunum aparatları gibi ofis ekipmanları ve aktif internet bağlantısı bulunuyor olması D-SMART prestij ve imajına uygun diksiyonu düzgün, dıs görünüşüne özen gösteren, satış tecrübesi olan, asgari lise mezunu personel istihdamı Bir satış takım yöneticisi ve en az 10 kişiden oluşan telesatış ekibi Ürün eğitimleri tamamlanmadan hiçbir personelin ürün ve hizmetlerin satışını yapmaması FİRMA nın arama yaptığı telefon numaralarının, 10 A SİSTEM tarafından belirlenecek blok aralığında görüntülenmesi

9 EK-2 : TANIMLANAN ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLER FIRMA, D-SMART Güncel Fiyat Listesi nde yer alan ürünlerin tümünü satmaya yetkilidir. Güncel Fiyat Listesi, Sözlesmenin imzalanmasını takiben FIRMA ya elektronik ortamda ( olarak) iletilecektir. D-SMART, Fiyat Listesinde istediği zaman güncellemeler yapma hakkını saklı tutar. D-SMART Güncel Fiyat Listesini FIRMA ya iletmek ile yükümlüdür FİRMA, Ürün eğitimleri tamamlanmadan hiçbir personeline ürün ve hizmetlerin satışını yaptırmayacağını taahhüt eder. Yapılan işler ve alınan feedbackler ofis yöneticisi tarafından haftalık ve aylık olarak D-SMART a raporlanacaktır. FİRMA, D-SMART tarafından aylık ve/veya 3 aylık dönemler için elektronik posta ile kendisine bildirilecek satış hedeflerini gerçekleştireceğini taahhüt eder. FİRMA, Müşteri çağrılarında D-SMART tarafından onaylanmış arama metinlerini kullanacağını taahhüt eder FİRMA, bulunduğu ay içinde yaptığı işlerin %10 oranından fazla fraud (müşteri memnuniyetsizliği ve sahte satış) içermeyeceğini taahhüt eder. Bu taahhütü yerine getirmemesi durumunda uygulanacak cezayı ödeyeceğini taahhüt eder

10 EK-3: PRİM SİSTEMİ FİRMA nın, Ürün ve/veya Hizmetleri satması, Hizmetin aktif hale gelmesi ve abonelik sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 7 gün içinde Hizmetin Müşterinin talebiyle iptal edilmemesi hallerinde hak edişe hak kazanır. FİRMA Satış Komisyonu, gelirin elde edildiği zaman itibariyle D-SMART ın güncel Liste Fiyatları baz alınarak hesaplanır. Komisyon oranları D-SMART hizmetlerine karsılık gelen o aya ait satıs adet /fatura toplamları üzerinden aylık olarak hesaplanacaktır. Komisyon, FİRMA tarafından tanzim edilecek komisyon faturası karsılığı ödenecektir. Prim bedelleri Duyuru yolu ile FİRMA ya bildirilmekte olup D-SMART ın prim sisteminde yapacağı düzenlemeler, D-SMART tarafından FİRMA ya bildirilecektir.

11 EK-4 SATIŞ SONRASI İŞLEYİŞ Satış, müşterinin hizmeti kullanmaya başlaması ile sonuçlanmaktadır. Servis almaya başlamayan veya herhangi bir nedenle cayma hakkını kullanan abonelik satışı gerçekleşmemiş sayılır. Mevcut D-SMART müşterisine içerik satışı ön ödemeli modelde kredi kartı ile, faturalı modelde ise kredi kartsız gerçekleştirilmektedir. Hizmet satışında kredi kartından çekilecek bedel D-SMART hesabına geçmektedir. FİRMA satış sonrası komisyon esasına göre prim almaktadır Yeni abonelik işlemlerinde FİRMA tarafından satışın girilmesine istinaden, gerekli cihaz teslimatı ve kurulum,sözleşme imzalama D-SMART tarafından yaptırılmaktadır D-SMART, satış bilgileri girilen müşterilerin aktivasyon işlemleri tamamlandığı aydan sonraki takip eden ayın 20. Gününde abone adetleri ve fatura tutarını FİRMA ya bildirir. FİRMA bu tutarda faturayı keser ve ayın son günü ödemesi yapılır EK 5 -YASAL EVRAKLAR - İmza Sirküleri (fotokopi) - Ticaret Sicil Kaydı (fotokopi) - Vergi Levhası (fotokopi) - Kira Kontratı / Tapu (fotokopi)

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ Bu sözleşme Meydan Çark Cd. Değirmenci Apt. No:74/Kat:3 Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim, ALOSMS

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı