3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )"

Transkript

1

2 M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n ü ştü r e b ile n c ih a z. B ilg is a y a r ın i şle d i ği v e r ile r i te le fo n h a tt ı ü z e r in d e ta şım a k iç in o n la r ı s e s s in y a lle r in e ç e v ir e n m e k g e r e k ir.b u s in y a lle r i te le fo n h a tt ı a r a c ıl ığı ile k a r şid a k i b ilg is a y a r a ile tti ğim iz d e, k a r şıd a k i a l ıc ı b ilg is a y a r b u s e s s in y a lle r in i k u lla n a b ile c e ği v e r ile r e d ö n ü ştü r e b ilm e lid ir. B ilg is a y a r la r ın te le fo n h a tla r ı ü z e r in d e n ile ti şim k u r a b ilm e le r i iç in v e r ile r i a l ıp s e s s in y a lle r in e (MOd ü la s y o n ) ç e v ir e n v e te le fo n h a tt ın d a n a ld ığı s e s s in y a lle r in i y in e v e r ile r e (DEMo d ü la s y o n ) d ö n ü ştü r e b ile n b ir c ih a z a ih tiy a ç v a r d ır. B u i şle m le r i g e r ç e k le ştir e b ile n c ih a z la r a y a p t ık la r ı m o d u la s y o n -d e m o d ü la s y o n i şle m i n e d e n i ile MODEM a d ı v e r ilm i ştir.

3 Normal bir modemin üzerinde bulunması gereken 3 entegre: 1-D S P 2-C o n tr o lle r 3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

4 HCF Nedir? C o n e x a n t e s k i a d ıy la R o c k w e ll ta r f ın d a n o r ta y a ç ık a r ılm ış b ir m o d e m tü r ü d ü r. HCF ( Host Controlled Family) y a n i İşle m c i T a r a f ın d a n D e n e tle n e n M o d e m A ile s i. B u m o d e m le r ü z e r le r in d e D S P ü n ite s i b u lu n d u r u r la r. H C F iç in n o r m a l b ir m o d e m d e D e n e tç i e n te g r e n in y a p t ığı i şle m le r i i şle m c iy e y a p t ır a n m o d e m tü r ü d e m e k d a h a d o ğr u o la c a k t ır.

5 HSP ve HSF Nedir? A s l ın d a P C T e l ta r a f ın d a n o r ta y a ç ık a r ıla n H S P m o d e m le r ile R o c k w e ll ta r f ın d a n o r ta y a c ık a r ıla n H S F m o d e m le r a r a s ın d a b e lir g in b ir fa r k b u lu n m a m a k ta d ır. H S P v e H S F m o d e m le r a r a s ın d a k i fa r k ik i fa r k l ı ü r e tic in in b e lir le d i ği ik i fa r k l ı is im d e n ib a r e ttir. HSP (Host Signal Pocessing) tü r ü m o d e m le r d e b u k e z H C F 'le r d e s o z e tti ğim iz d e n e tç i e n te g r e b u lu n m a k ta d ır. A m a H S P le r d e n o r m a l b ir m o d e m in m u tla k a ü z e r in d e b u lu n d u r m a d ı g e r e k e n "S a y ıs a l S in y a l İşle m c is i" y a n i D S P y o k tu r. M o d e m h a b e r le şm e a r a b ir im i a r a c ıl ığı ile b u D S P n in n o r m a ld e y a p m a s ı g e r k e n i şle m le r i b ilg is a y a r ın i şle m c is in e y a p t ır m a k ta d ır.

6 HSP ve HSF Nedir? Ö z e llik le H S P y a d a H S F o la r a k a d la n d ır ıla n m o d e m le r in, P e n tiu n M M X v e P e n tiu m II a lie s in d e k i i şle m c ile r d e (1 6 6 M M X - P II2 3 3 ) i şle m c i k u lla n ım ın a b in d ir d i ği y ü k i şle m c i k a p a s ite s in in % 5 0 's i c iv a r ın d a d ır. İşte b u n e d e n le in te r n e te b a ğl ı b ir b ilg is a y a r ın b ir k a ç p r o g r a m ı a y n ı a n d a k u lla n ıy o r o lm a s ı h a lin d e ö z e llik le H S P y a d a H S F m o d e m le r in te r n e t b a ğla n t ıs ın ı k o r u y a m a m a k ta y a d a v e r i tr a n s fe r i d u r m a k ta d ır. H C F m o d e m le r is e a y n ı o r a n d a i şle m c i g ü c ü tü k e tm e m e le r in e r a ğm e n n o r m a ld e D e n e tç i e n te g r e n in ü z e r in d e b u lu n a n R A M d e n d e n e tç i e n te g r e y e s a h ip o lm a m a la r ı n e d e n i ile y a r a r la n a m ıy o r o lm a la r ı a y n ı s o r u n la r ı o r ta y a ç ık a r ta c a k t ır.

7 USB Modem : U S B m o d e m le r i iç in d e d u r u m ö n c e k i s la y tla r d a s ö z e tti ğim iz ile a y n ıd ır. U S B b ir m o d e m d e H C F, H S P y a d a H S F tü r ü n d e n o la b ilir. U S B v e r i y o lu n u n i şle tim s is te m i ta r a f ın d a n s a n k i P C I'm ış g ib i k u lla n ıla b iliy o r o lm a s ı g ü n ü m ü z U S B m o d e m le r in in b ü y ü k ç o ğu n lu ğu n d a R o c k w e ll'in y e n i a d ıy la C o n e x a n t' ın H C F tü r ü y o n g a la r ın ın k u lla n ılm a s ın ı s a ğla m ışt ır. G ö r ü n ü r d e U S B m o d e m le r h a r ic i o lm a la r ın a r a ğm e n b ü y ü k b ö lü m ü s o ftm o d e m d ir.

8 ISA Modem : IS A v e r i y o lu n u k u la n a n m o d e m le r in H C F, H S P y a d a H S F o lm a s ı m ü m k ü n d e ğild ir. IS A v e r i y o lu n u n 8 b it o lm a s ı v e d i ğe r m im a r i e n g e lle r IS A 'd a n k u lla n ıla n b ir m o d e m in ü z e r in d e h e m D S P h e m d e D e n e tç i e n te g r e le r i b u lu n d u r m a s ın ı d o la y ıs ı ile k e n d i i şin i k e n d i y a p m a s ın ı z o r u n lu h a le g e tir m i ştir. B u n e d e n le IS A m o d e m le r in H a r d w a r e m o d e m le r o lm a s ı z o r u n lu d u r.

9 xdsl TEKNOLOJİSİ: D S L, h a t b o y u n c a ç o k s a y ıd a d a ta n ın s ık ışt ır ıla r a k g ö n d e r ilm e s i iç in b ir te k n o lo jid ir. x D S L k ıs a ltm a s ı, ö z e l b ir p r o to k o lü b e lir tm e k s iz in b ü tü n o la r a k te k n o lo jiy i ta n ım la r. x D S L, A n o k ta s ın d a n B n o k ta s ın a b a k ır k a b lo b o y u n c a g id e n y ü k s e k h ız l ı d a ta y ı s ık ışt ır m a k iç in k u lla n ıl ır. D S L m o d e m le r, b a k ır k a b lo n u n b ir u c u n d a n d i ğe r u c u n a b a ğla n t ı k u r a r : s in y a l te le fo n a n a h ta r la m a s is te m i iç in e g ir m e z. Y e r e l te le fo n şir k e tin d e y e r e l a ğ, ö n c e lik le d a ta fr e k a n s la r ın ı s e s fr e k a n s la r ın d a n a y ır a n b ir a y ır ıc ıy a g id e r. S e s fr e k a n s la r ı, g e le n e k s e l P O T S a (P la in O ld T e le p h o n e S e r v ic e s - s ır a d a n e s k i te le fo n h iz m e ti n e ) b a ğla n ır v e n o r m a l a n a h ta r la m a te le fo n şe b e k e s in e g ir e r. D a ta fr e k a n s la r ı, M e r k e z O fis (C e n te r O ffic e -C O ) u c u n d a b ir D S L m o d e m e b a ğla n ır.

10 xdsl TEKNOLOJİSİ:

11 ADSL Modem Yapısı : T ip ik o la r a k, d a ta b ir L A N /W A N b a ğla n t ıs ı (1 0 B a s e -T E th e r n e t, T 1, T 3, A T M, Ç e r ç e v e r e la y ) ü z e r in d e n g ö n d e r ilm e k te d ir. Y ü k s e k h ız la e r i şim li in te r n e t b a ğla n t ıs ı s a ğla y a r a k, in te r n e t ü s tü n d e n b ü y ü k d a ta p a k e tle r i g ö n d e r ile b ilir. E r i şim h e r h a n g ib ir ç a ğr ı n u m a r a s ı ç e v r ilm e s in e ih tiy a ç b u lu n m a m a k ta b a ğla n t ı d a im a b ilg ile r i g ö n d e r m e y e h a z ır b u lu n m a k ta d ır.

12 DSL TEKNOLOJİSİ ÇEŞ İTLERİ : Asimetrik Sayısal Abone hattı (ADSL) : A s im e tr ik ta b a n l ı y ü k s e k h ız l ı d a ta s a ğla y a n b ir te k n o lo jid ir. T ip ik o la r a k b ir b a k ır k a b lo, te k y ö n d e b ü y ü k b ir m ik ta r d a ta v e d i ğe r y ö n e k ü ç ü k b ir m ik ta r d a ta g ö n d e r m e k iç in k u lla n ıl ır. K e s in lik le 2 M b /s n in ü z e r in d e h ız iç in k u lla n ıl ır. H D S L d e n s o n r a g e le n A D S L, ta m a m e n e v k u lla n ıc ıla r ı iç in d ü şü n ü lm ü ştü r. A D S L in a s im e tr ik y a p ıs ı s a y e s in d e ; a b o n e y e d o ğr u d a h a h ız l ı a n c a k te r s y ö n d e d a h a a z b ir v e r i a k ışı g e r ç e k le şir. S a y ıs a l A b o n e S e r v is le r i iç in u y g u la m a la r a s im e tr ik tir. V id e o o n d e m a n d, e v d e n a l ışv e r i ş, in te r n e t e r i şim i, u z a k L A N e r i şim i, m u ltim e d y a e r i şim i g ib i h iz m e tle r in h e p s i a şa ğı y ö n d e y ü k s e k v e r i h ız ı ta le p le r in i b e lir tir. Ö r n e ğin, s im ü le e d ilm i ş M P E G film le r i a şa ğı d o ğr u a k ışta 1.5 y a d a 3 M b p s g e r e k tir ir. Y u k a r ı d o ğr u is e 6 4 k b p s d e n fa z la o lm a d a n y e te r lid ir.

13 A D S L d e H ız M e s a fe İli şk is i :

14 DSL TEKNOLOJİSİ ÇEŞ İTLERİ : ADSL-Lite : A D S L, y ıl ın d a s t a n d a r t la şt ır ılm ışt ır. B ir y ö n d e 6-8 M b it/s h ız a k a d a r ile tim y a p a r k e n d i ğe r y ö n d e K b it/s ile 1 M b it /s a r a s ın d a ile tim s a ğla y a b ilm e k te d ir. B a şla n g ıç ta h ız la b ü y ü y e n v id e o -o n -d e m a n d p a z a r ı iç in ta s a r la n a n b u t e k n o lo ji h ız l ı in te r n e t e r i şim i iç in ç o k b a şa r ıl ı b iç im d e u y a r la n m ışt ır. A D S L in h ız l ı in t e r n e t e r i şim in e u y u m la n d ır ılm a s ı s o n u c u y e n i u y a r la m a y a y e n i b ir is im a r a y ışı d o ğm u ş v e A D S L -L ite is m i o r ta y a ç ık m ışt ır. A D S L -L it e 1.5 M b it/s c iv a r ın d a h ız la r ile s ın ır la n d ır ılm a k ta d ır. SDSL (Symmetric DSL) 2 M b /s d a ta a k t a r ım h ız ın a s a h ip o lu p g e n e ld e k ir a l ık h a tla r iç in k u lla n ıl ır. S im e tr ik b ir v e r i tr a n s f e r in in g e r ç e k le şm e s in d e b u tü r m o d e m le r e ih tiy a ç d u y u lu r. S D S L ; te k t w is t e d p a ir ü z e r in d e n T 1 v e E 1 s in y a lle r i g ö n d e r e n v e ç o ğu d u r u m la r d a t e k h a t ü z e r in d e n P O T S v e T 1 /E 1 i d e s te k le y e n v e H D S L in te k h a t v e r s iy o n u o la n b ir s is te m d ir.

15 S D S L, H D S L ile k ıy a s la n d ığın d a te k b ir te le fo n h a tt ı ile te s is e d ilm i ş e v k u lla n ıc ıla r ı iç in d a h a u y g u n d u r. S D S L ; s im e tr ik e r i şim g e r e k tir e n u y g u la m a la r iç in a r z u e d ilir. A n c a k S D S L 3 K m d e n d a h a ö te y e g id e m e z. B u d a A D S L n in 6 M b p s n in ü z e r in d e k i o r a n la r la u la şt ığı b ir m e s a fe d ir.

16 HDSL (High Speed Symmetric DSL) : H D S L b a s itç e, 2 a d e t tw is te d p a ir ü z e r in d e n T 1 v e y a E 1 h ız la r ın d a, s im e tr ik y a n i h e r ik i y ö n d e a y n ı h ız la v e r i ile tm e n in d a h a iy i b ir y o lu d u r. D a h a a z b a n t g e n i şli ği k u lla n ır v e r e p e a te r g e r e k tir m e z. D a h a g e li şm i ş m o d ü la s y o n te k n ik le r i k u lla n a r a k, 1.5 M H z d e n b a şk a c a s p e s ifik te k n ik le r e d a y a n a r a k 8 0 K H z d e n K H z e k a d a r d e ği şe n T 1 ( M b p s ) y a d a E 1 ( M b p s ) h ız la r ın d a v e r i ile tim i y a p a r. H D S L ; 3.5 k m lik h a tla r ü z e r in d e n b u h ız la r ı g e r ç e k le ştir ir.

17 VDSL (Very High Speed DSL) : V D S L, k la s ik h a tla r ü z e r in d e n ç o k y ü k s e k h ız la r d a v e r i ile tim i s a ğla y a n e n s o n v e e n id d ia l ı te k n o lo jid ir. S im e tr ik y a p ıd a 2 0 M b it/s ü z e r in d e h ız la r m ü m k ü n o lm a k ta v e a s im e tr ik o la r a k 5 2 M b it/s h ız ın a u la şıla b ilm e k te d ir.

18 Ayırıcılar ( Splitter) : D S L T e k n o lo jis i g e n i ş fr e k a n s a r a l ığı k u lla n d ığı iç in, te k b a k ır b a ğla n t ın ın k u lla n ım ı ile s e s v e d a ta y a a y n ı a n d a s a h ip o lm a k m ü m k ü n d ü r. S e s ç a ğr ıs ı n o r m a l o la r a k 0-4 k H z s p e k tr u m ü z e r in d e n, d a ta is e d a h a y ü k s e k fr e k a n s la r k u lla n ıla r a k g ö n d e r ilm e k te d ir.. Şü p h e s iz b a k ır ın b u p a y la şım ı, b a z ı p r o b le m le r o r ta y a ç ık a r a b ilir. Ö z e llik le, ç o ğu te le fo n la r D S L d a ta a k ışı ile e n te r fe r e e d ile r e k e l c ih a z ı ü z e r in d e p a r a z ite n e d e n o la b ilir. 4 k H z fr e k a n s b a n d ın d a m e y d a n a g e le c e k e n te r fe r a n s p r o b le m i a y ır ıc ı k u lla n ıla r a k ç ö z ü lm ü ştü r. A y ır ıc ı c ih a z, m ü şte r in in k o n u tu n a g ir e n te le fo n h a tt ın a b a ğla n m a k ta d ır. A y ır ıc ı te le fo n h a tla r ın a ç a ta lla n ır : B ir k o l o r ijin a l e v te le fo n te lin e b a ğla n ır v e d i ğe r k o l D S L m o d e m e e r i şir. B u d u r u m d a a y ır ıc ı, te le fo n h a tt ın ın a y r ılm a s ın ın y a n ıs ır a, 0-4 k H z fr e k a n s la r ı te le fo n a g e ç ir e n b ir a lç a k g e ç ir e n filtr e g ib i r o l o y n a y a r a k te le fo n la r v e D S L m o d e m le r a r a s ın d a k i 4 k H z e n te r fe r a n s ın ı o r ta d a n k a ld ır ır.

19

20 F İL T R E D E V R E S İ :

21

22 USB ADSL M O DEM LER: N A T, F ir e w a ll g ib i R o u te r ö z e llik le r in i b a r ı n d ır m a z. U S B p o r tu n d a n a ld ığı g ü ç ç a l ışm a s ı iç in y e te r lid ir, e k s tr a a d a p tö r g e r e k tir m e z. B ilg is a y a r h e r a ç ıld ığın d a b a ğla n t ıy ı te k r a r k u r m a k g e r e k lid ir. İS P d e n a l ın a n ip a d r e s i (W A N ip ) b ilg is a y a r a a ta n ır.

23 ASUS AAM6000UG USB ADSL Modem : AD6485 (IKE6505) Digital Back End AD6480 (IKE6488) Analog Front End

24 R o u te r M o d e m le r ( 4 P o r t L A N,C o m b o v e W ir e le s s ): * C o m b o m o d e m le r a s l ın d a b ir R o u te r (R F C ) o la r a k ç a l ışır, y a n i a ğ s is te m in in iç in d e k i IP a d r e s le r in e d ışa r ıd a n g e le n b a ğla n t ıla r ı y ö n le n d ir ir (N A T ). A y r ıc a k e n d is in in d e b ir IP a d r e s i v a r d ır. Y a n i d ışa r ıd a n b a k ıld ığın d a D S L A M ' ın a ta d ığı is te m c i IP 's in in a r k a s ın d a y e r e l o la r a k s a d e c e m o d e m in IP 's i g ö z ü k ü r. B u d a is te n m e y e n b a ğla n t ıla r ın v e m is a fir le r in m o d e m in g ü v e n li ğin e ta k ıla r a k b ilg is a y a r la r a g ir m e le r in i ö n le r. T a b i k i b u r a d a m o d e m in ç ip s e tin in v e m in i i şle tim s is te m in in g ü v e n ilir v e s a ğl ık l ı o lm a s ı g e r e k ir. * M o d e m le r in b ir R o u te ta b lo s u b u lu n u r. B u r a d a n d e ği şik in te r fa c e (a r a y ü z le r ) k u lla n a r a k b ir ç o k şe k ild e y ö n le n d ir m e y a p ıla b ilir. M e s e la E th e r n e t a r a y ü z ü y le iç a ğd a k i b a ğla n t ıla r ı, P P P a r a y ü z ü y le d ışa r ıd a n g e le n b a ğla n t ıla r ı y ö n le n d ir e b ilir y a d a lo o p b a c k (g e r i d ö n d ü r m e ) y a p a r a k IP 'n in d ışa r ıy a ç ık m a d a n k e n d i ü z e r in e d ö n m e s in i s a ğla y a b ilir s in iz. A y r ıc a m o d e m d e s a b it v e o to m a tik o la r a k, b a ğla n d ığım ız D S L A M ' ın G a te w a y IP a d r e s i m o d e m e, m o d e m in IP a d r e s id e b a ğl ı o ld u ğu a lt a ğa y ö n le n d ir ilir.

25 R o u te r M o d e m le r in B a şl ıc a Ö z e llik le r i: B r id g e R IP IG M P M u ltic a s t N A T (N A P T ) V ir tu a l S e r v e r F ir e w a ll M a c filte r (b r id g e filte r ) D M Z H ost

26 D lin k D S L T : W ir e le s s A D S L R o u te r. I C + I P C : 5 P o r t 1 0 /1 0 0 E th e r n e t I n t e g r a t e d S w itc h. P H A : Q U A D 1 0 /1 0 0 B a s e S u p p o r t in g A u to M d ix fu n c tio n T r a n s fo r m e r. A t m e l A T 4 9 B V A 3 2 -m e g a b it (2 M x 1 6 /4 M x 8 ) 3 -v o lt O n ly F la s h M e m o ry.

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

1 9 E y l ü l 2 0 1 3 P E R Ş E M B E R e s m î G a z e t e S a y ı : 2 8 7 7 0 Y Ö N E T M E L İ K

1 9 E y l ü l 2 0 1 3 P E R Ş E M B E R e s m î G a z e t e S a y ı : 2 8 7 7 0 Y Ö N E T M E L İ K 1 9 E y l ü l 2 0 1 3 P E R Ş E M B E R e s m î G a z e t e S a y ı : 2 8 7 7 0 Y Ö N E T M E L İ K Ç alışm a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı n d a n : M A D E N İŞY E R L E R İ NDE İŞ

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL:

TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY ISTANBUL: B Genel Yayın: 2800 TARİH / HISTORY YAYINA HAZIRLAYAN / EDITED BY: TİMUR KURAN MAHKEME KAYITLARI IŞIĞINDA 17. YÜZYIL İSTANBUL UNDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM - CİLT 9 SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN SEVENTEENTH-CENTURY

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

1. Eğer apartmanınız/ b lo ğunuzun bir yerinde yangın çıka rsa, lütfen bu klavuzu takip edin:

1. Eğer apartmanınız/ b lo ğunuzun bir yerinde yangın çıka rsa, lütfen bu klavuzu takip edin: Homes for Haringey Evinizde yangın güvenliği Turkish This is the Turkish version of Homes for Ha ringey s leaflet c a lled Fire sa fety in your home. It contains important information about what to do

Detaylı

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç

Ümrandan. U m ran. Cemil Meriç U m ran ıiylık aiya^ct Jıi^ünc^.- vv küiklr dcr^ist- Ümrandan Sah ib i Ü m ran Y a)'in alık îü ru T iı San. ve Tie. Ltd. Sd, A 4 a /Vbdullah Yıldız ü m ran ın K asım -2000 Sayısında bir korkular ülkesi

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri

Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri DERLEME Süt Sığırlarında Periparturient Dönem Hastalıklar ve Karaciğer Fonksiyonu Üzerine Etkileri Dr. Turan CİVELEK a a İç Hastalıkları AD, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyonkarahisar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri

İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri DERLEME İneklerde Retensiyo Sekundinarum Olgularının Etiyopatogenezisi, Postpartum Uterus Enfeksiyonlarındaki Rolü, Sağaltım ve Korunma Yöntemleri Dr. Cahit KALKAN, a Dr. Halis ÖCAL, a Dr. Ali RİŞVAN,

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı