(20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren)

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren)"

Transkript

1 (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Kamu Hastane Birliklerinde 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen genel sekreter, mali hizmetler başkanı, tıbbi hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı, hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman ve büro görevlisine yapılacak ek ödemeyi kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) Aktif : O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, c) Birlik: İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini işleten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı taşra teşkilatını, ç) Birlik katsayısı: Birlik bölge gelişmişlik katsayısı ile birlik rol katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı, d) Birlik rol katsayısı: Birliğin hizmet verdiği ilin Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam il nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan Ek-2 sayılı tabloda yer alan katsayıyı, e) Bölge gelişmişlik katsayısı: Birlikler için Ek-3, birliğe bağlı sağlık tesisleri için Ek-4 sayılı tabloda yer alan katsayıyı, f) Çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri haricindeki tüm çalışılmayan günleri, g) Hizmet rolü: Nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücü mevcudu, sağlık tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle hizmet alanları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen A, B, C, D ve E1 grubunu ğ) Hizmet sınıfı katsayısı: Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan ve Ek-5 sayılı tabloda yer alan katsayıyı, h) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, ı) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri, i) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneleri, j) Sağlık tesisi katsayısı: Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı, k) Sözleşmeli personel: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personeli, l) Tavan ek ödeme tutarı: Ek-1 sayılı tabloda yer alan tavan ek ödeme oranlarının 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret ile çarpımı sonucu bulunan tutarı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM 1

2 Birliklerde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personele Yapılacak Ek Ödemenin Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar Temel esaslar MADDE 5- (1) Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler birlik döner sermaye bütçesinden yapılır. (2) Sözleşmeli olarak istihdam edilen tabip, diş tabibi ve eczacılardan Genel Sekreter ve Başkan olarak görev yapanlar dışındaki sözleşmeli personel Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatının daire başkanı ve daha üstü boş yönetici kadrolarına (aylıksız izin sebebiyle boşalanlar da dâhil olmak üzere) görevlendirilebilir. Bunun dışındaki personel sözleşme imzaladığı birlik veya sağlık tesisi dışında görevlendirilemez. Bu şekilde görevlendirilen personele sözleşme imzaladıkları birlikten bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılır. Ancak bu personelin ek ödemesinin hesaplanmasında Sağlık Tesisi dikkate alınmaz. (3) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödeme brüt tutarı bu Yönerge uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme brüt tutarından mahsup edilir. Birlik katsayısının hesaplanması MADDE 6- (1) Birliğin hizmet verdiği ilin nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan birlik rol katsayısı ile birlik bölge gelişmişlik katsayısı toplamının ikiye bölünmesi sureti ile birlik katsayısı tespit edilir. Birlik katsayısı= Birlik rol katsayısı + Birlik bölge gelişmişlik katsayısı 2 Sağlık tesisi katsayısının hesaplanması MADDE 7- (1) Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının toplamının ikiye bölünmesi sureti ile sağlık tesisi katsayısı tespit edilir. Sağlık tesisi katsayısı= Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı + Hizmet sınıfı katsayısı 2 Ek ödeme tutarının hesaplanması MADDE 8- (1) Genel Sekreterlikte sözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır. a) Genel Sekreter: 1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,70)] X birlik katsayısı X aktif 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X birlik katsayısı X aktif 3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,20)] X birlik katsayısı X aktif 4) Uzman Hekim: 2

3 Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif 5) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif 6) Diğer (Hekim): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,42)] X birlik katsayısı X aktif 7) Diğer (Uzman Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,39)] X birlik katsayısı X aktif 8) Diğer (Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X birlik katsayısı X aktif 9) Diğer (Hekim olmayan): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,22)] X birlik katsayısı X aktif b) Başkan: 1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,67)] X birlik katsayısı X aktif 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X birlik katsayısı X aktif 3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [Tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X birlik katsayısı X aktif 4) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif 5) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif 6) Diğer (Hekim): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,59)] X birlik katsayısı X aktif 7) Diğer (Uzman Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X birlik katsayısı X aktif 8) Diğer (Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,51)] X birlik katsayısı X aktif 9) Diğer (Hekim olmayan): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif 3

4 c) Uzman 1) Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,93)] X birlik katsayısı X aktif 2) Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,75)] X birlik katsayısı X aktif 3) Eczacı, Hukukçu, Programcı ve Çözümleyici: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X ( 0,52)] X birlik katsayısı X aktif 4) Diğer: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif ç) Büro Görevlisi Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,54)] X birlik katsayısı X aktif (2) Sağlık tesislerinde sözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır. a) Hastane Yöneticisi 1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,66)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,34)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 3) Hekim olmayan (Profesör, Doçent): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 4) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,49)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6) Diğer (Hekim): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,58)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 7) Diğer (Uzman Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 8) Diğer (Diş Hekimi): 4

5 Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 9) Diğer (Hekim olmayan): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,19)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif b) Başhekim: 1) Hekim (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 3) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,57)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 4) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,46)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5) Uzman Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6) Diş Hekimi*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 7) Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,74)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 8) Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif c) Başhekim Yardımcısı: 1) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 2) Uzman Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,40)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 3) Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 4) Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,44)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5) Eczacı: 5

6 Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,10)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif ç) Müdür Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,41)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif d) Müdür Yardımcısı Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif (3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında yılda toplam otuz günü geçmemek üzere sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ile eğitim ve proje çalışmaları kapsamında görevlendirilenlere yapılacak ek ödemelerin belirlenmesinde, görevlendirildikleri ve fiilen görev yaptıkları günler için aktif dikkate alınmaz. (4) (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip girer. Yürürlük MADDE 9- (1) Bu Yönerge, 2 Kasım 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe Yürütme MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. EK 1 Kamu Hastane Birlikleri Sözleşmeli Personel Tavan Ek Ödeme Oranları Unvanı Ek Ödeme Tavan Oranı % Genel Sekreter a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 550 b) Uzman Hekim, Hekim* 400 c) Diğer 300 Başkan a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 600 b) Uzman Hekim, Hekim* 450 c) Diğer 300 Hastane Yöneticisi a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 600 b) Uzman Hekim, Hekim* 450 c) Diğer 300 Başhekim a) Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim 600 b) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş Hekimi* 450 c) Hekim, Diş Hekimi 200 Başhekim Yardımcısı a) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi 270 6

7 b) Hekim, Diş Hekimi, Eczacı 180 c) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri 125 Müdür 125 Müdür Yardımcısı 75 Uzman 125 Büro Görevlisi 50 (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip EK 2 Birlik Rol ( < İl Nüfusu) olan illerde hizmet veren birlikler 1 ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler 1,00 2 ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan birlikler 0,96 3 ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan 3. Basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,92 4 ( İl Nüfusu ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve 3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,88 5 ( İl Nüfusu > ) olan illerde, sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler (İl Nüfusu ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve 3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,84 7

8 6 (İl Nüfusu ) olan illerde, sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,80 EK 3 Birlik Bölge Gelişmişlik İL Katsayı ADANA 0,94 ADIYAMAN 0,97 AFYONKARAHİSAR 0,96 AĞRI 1,00 AKSARAY 0,97 AMASYA 0,95 ANKARA 0,92 ANTALYA 0,92 ARDAHAN 0,99 ARTVİN 0,94 AYDIN 0,94 BALIKESİR 0,94 BARTIN 0,96 BATMAN 0,99 BAYBURT 0,96 BİLECİK 0,94 BİNGÖL 0,98 BİTLİS 0,98 BOLU 0,95 BURDUR 0,95 BURSA 0,92 ÇANAKKALE 0,93 ÇANKIRI 0,96 ÇORUM 0,97 DENİZLİ 0,95 DİYARBAKIR 0,99 DÜZCE 0,94 EDİRNE 0,94 ELAZIĞ 0,96 ERZİNCAN 0,96 ERZURUM 0,98 ESKİŞEHİR 0,95 8

9 GAZİANTEP 0,96 GİRESUN 0,96 GÜMÜŞHANE 0,96 HAKKÂRİ 0,97 HATAY 0,94 IĞDIR 0,98 ISPARTA 0,97 İSTANBUL 0,85 İZMİR 0,90 KAHRAMANMARAŞ 0,97 KARABÜK 0,95 KARAMAN 0,96 İL Katsayı KARS 0,98 KASTAMONU 0,96 KAYSERİ 0,95 KIRIKKALE 0,95 KIRKLARELİ 0,93 KIRŞEHİR 0,96 KİLİS 0,97 KOCAELİ 0,86 KONYA 0,96 KÜTAHYA 0,96 MALATYA 0,97 MANİSA 0,94 MARDİN 0,98 MERSİN 0,93 MUĞLA 0,91 MUŞ 1,00 NEVŞEHİR 0,96 NİĞDE 0,97 ORDU 0,97 OSMANİYE 0,95 RİZE 0,95 SAKARYA 0,94 SAMSUN 0,96 SİİRT 0,99 SİNOP 0,97 SİVAS 0,97 ŞANLIURFA 0,98 ŞIRNAK 0,98 TEKİRDAĞ 0,90 TOKAT 0,96 TRABZON 0,95 TUNCELİ 0,96 UŞAK 0,96 VAN 1,00 YALOVA 0,91 YOZGAT 0,97 ZONGULDAK 0,93 9

10 EK 4 Sağlık Tesisi Bölge Gelişmişlik İl Bölge Gelişmişlik ADANA Aladağ 0,98 ADANA Merkez 0,88 ADANA Ceyhan 0,97 ADANA Feke 0,99 ADANA İmamoğlu 0,97 ADANA Karaisali 0,98 ADANA Karataş 0,97 ADANA Kozan 0,97 ADANA Pozantı 0,97 ADANA Saimbeyli 0,98 ADANA Tufanbeyli 0,98 ADANA Yumurtalık 0,98 ADIYAMAN Besni 0,98 ADIYAMAN Çelikhan 0,98 ADIYAMAN Gerger 1,00 ADIYAMAN Gölbaşı 0,98 ADIYAMAN Kahta 0,98 ADIYAMAN Merkez 0,96 ADIYAMAN Samsat 0,98 ADIYAMAN Sincik 0,99 ADIYAMAN Tut 0,98 AFYONKARAHİSAR Başmakçı 0,97 AFYONKARAHİSAR Bayat 0,98 AFYONKARAHİSAR Bolvadin 0,97 AFYONKARAHİSAR Çay 0,97 AFYONKARAHİSAR Çobanlar 0,98 AFYONKARAHİSAR Dazkırı 0,97 AFYONKARAHİSAR Dinar 0,97 AFYONKARAHİSAR Emirdağ 0,98 AFYONKARAHİSAR Evciler 0,98 AFYONKARAHİSAR Hocalar 0,99 10

11 İl Bölge Gelişmişlik AFYONKARAHİSAR İhsaniye 0,98 AFYONKARAHİSAR İscehisar 0,98 AFYONKARAHİSAR Kızılören 0,98 AFYONKARAHİSAR Merkez 0,95 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 0,97 AFYONKARAHİSAR Sinanpaşa 0,98 AFYONKARAHİSAR Sultandağı 0,98 AFYONKARAHİSAR Şuhut 0,98 AĞRI Diyadin 1,00 AĞRI Doğubeyazıt 0,99 AĞRI Eleşkirt 0,99 AĞRI Hamur 1,00 AĞRI Merkez 0,97 AĞRI Patnos 0,99 AĞRI Taşlıçay 0,99 AĞRI Tutak 0,99 AKSARAY Ağaçören 0,99 AKSARAY Eskil 0,98 AKSARAY Gülağaç 0,98 AKSARAY Güzelyurt 0,98 AKSARAY Merkez 0,96 AKSARAY Ortaköy 0,98 AKSARAY Sarıyahşi 0,98 AMASYA Göynücek 0,99 AMASYA Gümüşhacıköy 0,98 AMASYA Hamamözü 0,98 AMASYA Merkez 0,96 AMASYA Merzifon 0,96 AMASYA Suluova 0,96 AMASYA Taşova 0,98 ANKARA Akyurt 0,96 ANKARA Ayaş 0,97 ANKARA Bala 0,98 ANKARA Beypazarı 0,96 ANKARA Merkez 0,85 ANKARA Çamlıdere 0,97 ANKARA Çubuk 0,96 ANKARA Elmadağ 0,96 ANKARA Evren 0,97 ANKARA Güdül 0,97 ANKARA Haymana 0,98 ANKARA Kalecik 0,98 ANKARA Kazan 0,95 ANKARA Kızılcahamam 0,97 ANKARA Nallıhan 0,97 ANKARA Polatlı 0,96 11

12 İl Bölge Gelişmişlik ANKARA Şereflikoçhisar 0,97 ANTALYA Akseki 0,98 ANTALYA Alanya 0,94 ANTALYA Elmalı 0,97 ANTALYA Finike 0,97 ANTALYA Gazipaşa 0,97 ANTALYA Gündoğmuş 0,98 ANTALYA İbradi 0,97 ANTALYA Kale 0,97 ANTALYA Kaş 0,97 ANTALYA Kemer 0,93 ANTALYA Korkuteli 0,97 ANTALYA Kumluca 0,97 ANTALYA Manavgat 0,95 ANTALYA Merkez 0,91 ANTALYA Serik 0,96 ARDAHAN Çıldır 0,99 ARDAHAN Damal 0,99 ARDAHAN Göle 0,99 ARDAHAN Hanak 0,99 ARDAHAN Merkez 0,98 ARDAHAN Posof 0,98 ARTVİN Ardanuç 0,98 ARTVİN Arhavi 0,96 ARTVİN Borçka 0,97 ARTVİN Hopa 0,96 ARTVİN Merkez 0,96 ARTVİN Murgul 0,96 ARTVİN Şavşat 0,98 ARTVİN Yusufeli 0,98 AYDIN Bozdoğan 0,98 AYDIN Buharkent 0,97 AYDIN Çine 0,97 AYDIN Didim 0,95 AYDIN Germencik 0,97 AYDIN İncirliova 0,97 AYDIN Karacasu 0,98 AYDIN Karpuzlu 0,98 AYDIN Koçarlı 0,98 AYDIN Köşk 0,98 AYDIN Kuşadası 0,93 AYDIN Kuyucak 0,97 AYDIN Merkez 0,95 AYDIN Nazilli 0,95 AYDIN Söke 0,96 AYDIN Sultanhisar 0,97 12

13 İl Bölge Gelişmişlik AYDIN Yenipazar 0,97 BALIKESİR Ayvalık 0,95 BALIKESİR Balya 0,98 BALIKESİR Bandırma 0,93 BALIKESİR Bigadiç 0,98 BALIKESİR Burhaniye 0,96 BALIKESİR Dursunbey 0,98 BALIKESİR Edremit 0,95 BALIKESİR Erdek 0,96 BALIKESİR Gömeç 0,97 BALIKESİR Gönen 0,96 BALIKESİR Havran 0,98 BALIKESİR İvrindi 0,98 BALIKESİR Kepsut 0,98 BALIKESİR Manyas 0,98 BALIKESİR Marmara 0,96 BALIKESİR Merkez 0,94 BALIKESİR Savaştepe 0,98 BALIKESİR Sındırgı 0,98 BALIKESİR Susurluk 0,96 BARTIN Amasra 0,97 BARTIN Kurucaşile 0,98 BARTIN Merkez 0,97 BARTIN Ulus 0,98 BATMAN Beşiri 0,99 BATMAN Gercüş 0,99 BATMAN Hasankeyf 0,99 BATMAN Kozluk 0,99 BATMAN Merkez 0,96 BATMAN Sason 1,00 BAYBURT Aydıntepe 0,98 BAYBURT Demirözü 0,98 BAYBURT Merkez 0,97 BİLECİK Bozüyük 0,95 BİLECİK Gölpazarı 0,98 BİLECİK İnhisar 0,98 BİLECİK Merkez 0,95 BİLECİK Osmaneli 0,97 BİLECİK Pazaryeri 0,97 BİLECİK Söğüt 0,96 BİLECİK Yenipazar 0,98 BİNGÖL Adaklı 0,99 BİNGÖL Genç 0,99 BİNGÖL Karlıova 0,99 BİNGÖL Kiğı 0,97 BİNGÖL Merkez 0,97 13

14 İl Bölge Gelişmişlik BİNGÖL Solhan 0,99 BİNGÖL Yayladere 0,98 BİNGÖL Yedisu 0,99 BİTLİS Adilcevaz 0,98 BİTLİS Ahlat 0,98 BİTLİS Güroymak 0,99 BİTLİS Hizan 1,00 BİTLİS Merkez 0,97 BİTLİS Mutki 1,00 BİTLİS Tatvan 0,97 BOLU Dörtdivan 0,98 BOLU Gerede 0,97 BOLU Göynük 0,98 BOLU Kıbrıscık 0,98 BOLU Mengen 0,97 BOLU Merkez 0,95 BOLU Mudurnu 0,98 BOLU Seben 0,98 BOLU Yeniçağa 0,96 BURDUR Ağlasun 0,98 BURDUR Altınyayla 0,97 BURDUR Bucak 0,97 BURDUR Çavdır 0,98 BURDUR Çeltikçi 0,98 BURDUR Gölhisar 0,97 BURDUR Karamanlı 0,97 BURDUR Kemer 0,98 BURDUR Merkez 0,95 BURDUR Tefenni 0,98 BURDUR Yeşilova 0,98 BURSA Büyükorhan 0,98 BURSA Merkez 0,85 BURSA Gemlik 0,95 BURSA Gürsu 0,96 BURSA Harmancık 0,98 BURSA İnegöl 0,95 BURSA İznik 0,97 BURSA Karacabey 0,96 BURSA Keles 0,98 BURSA Kestel 0,96 BURSA M.Kemalpaşa 0,97 BURSA Mudanya 0,95 BURSA Orhaneli 0,98 BURSA Orhangazi 0,96 BURSA Yenişehir 0,97 ÇANAKKALE Ayvacık 0,97 14

15 İl Bölge Gelişmişlik ÇANAKKALE Bayramiç 0,97 ÇANAKKALE Biga 0,97 ÇANAKKALE Bozcaada 0,94 ÇANAKKALE Çan 0,96 ÇANAKKALE Eceabat 0,96 ÇANAKKALE Ezine 0,97 ÇANAKKALE Gelibolu 0,96 ÇANAKKALE Gökçeada 0,96 ÇANAKKALE Lapseki 0,97 ÇANAKKALE Merkez 0,94 ÇANAKKALE Yenice 0,98 ÇANKIRI Atkaracalar 0,97 ÇANKIRI Bayramören 0,98 ÇANKIRI Çerkeş 0,97 ÇANKIRI Eldivan 0,98 ÇANKIRI Ilgaz 0,97 ÇANKIRI Kızılırmak 0,99 ÇANKIRI Korgun 0,97 ÇANKIRI Kurşunlu 0,98 ÇANKIRI Merkez 0,96 ÇANKIRI Orta 0,98 ÇANKIRI Şabanözü 0,97 ÇANKIRI Yapraklı 0,98 ÇORUM Alaca 0,98 ÇORUM Bayat 0,99 ÇORUM Boğazkale 0,99 ÇORUM Dodurga 0,98 ÇORUM İskilip 0,98 ÇORUM Kargı 0,98 ÇORUM Laçin 0,98 ÇORUM Mecitözü 0,98 ÇORUM Merkez 0,95 ÇORUM Oğuzlar 0,98 ÇORUM Ortaköy 0,98 ÇORUM Osmancık 0,97 ÇORUM Sungurlu 0,98 ÇORUM Uğurludağ 0,99 DENİZLİ Acıpayam 0,98 DENİZLİ Akköy 0,97 DENİZLİ Babadağ 0,96 DENİZLİ Baklan 0,98 DENİZLİ Bekilli 0,98 DENİZLİ Beyağaç 0,98 DENİZLİ Bozkurt 0,97 DENİZLİ Buldan 0,97 DENİZLİ Çal 0,98 15

16 İl Bölge Gelişmişlik DENİZLİ Çameli 0,98 DENİZLİ Çardak 0,97 DENİZLİ Çivril 0,97 DENİZLİ Güney 0,98 DENİZLİ Honaz 0,96 DENİZLİ Kale 0,98 DENİZLİ Merkez 0,92 DENİZLİ Sarayköy 0,96 DENİZLİ Serinhisar 0,97 DENİZLİ Tavas 0,98 DİYARBAKIR Bismil 0,99 DİYARBAKIR Çermik 0,99 DİYARBAKIR Çınar 0,99 DİYARBAKIR Çüngüş 0,99 DİYARBAKIR Dicle 1,00 DİYARBAKIR Eğil 1,00 DİYARBAKIR Ergani 0,98 DİYARBAKIR Hani 0,99 DİYARBAKIR Hazro 1,00 DİYARBAKIR Kocaköy 0,99 DİYARBAKIR Kulp 0,99 DİYARBAKIR Lice 0,99 DİYARBAKIR Merkez 0,95 DİYARBAKIR Silvan 0,99 DÜZCE Akçakoca 0,96 DÜZCE Cumayeri 0,97 DÜZCE Çilimli 0,97 DÜZCE Gölyaka 0,97 DÜZCE Gümüşova 0,96 DÜZCE Kaynaşlı 0,97 DÜZCE Merkez 0,96 DÜZCE Yığılca 0,99 EDİRNE Enez 0,97 EDİRNE Havsa 0,97 EDİRNE İpsala 0,98 EDİRNE Keşan 0,96 EDİRNE Lalapaşa 0,98 EDİRNE Meriç 0,98 EDİRNE Merkez 0,94 EDİRNE Süleoğlu 0,97 EDİRNE Uzunköprü 0,97 ELAZIĞ Ağın 0,97 ELAZIĞ Alacakaya 0,98 ELAZIĞ Arıcak 0,99 ELAZIĞ Baskil 0,98 ELAZIĞ Karakoçan 0,98 16

17 İl Bölge Gelişmişlik ELAZIĞ Keban 0,97 ELAZIĞ Kovancılar 0,98 ELAZIĞ Maden 0,98 ELAZIĞ Merkez 0,95 ELAZIĞ Palu 0,99 ELAZIĞ Sivrice 0,98 ERZİNCAN Çayırlı 0,98 ERZİNCAN İliç 0,98 ERZİNCAN Kemah 0,98 ERZİNCAN Kemaliye 0,97 ERZİNCAN Merkez 0,96 ERZİNCAN Otlukbeli 0,98 ERZİNCAN Refahiye 0,98 ERZİNCAN Tercan 0,98 ERZİNCAN Üzümlü 0,98 ERZURUM Aşkale 0,97 ERZURUM Çat 0,99 ERZURUM Hınıs 0,99 ERZURUM Horasan 0,99 ERZURUM Ilıca 0,98 ERZURUM İspir 0,98 ERZURUM Karaçoban 1,00 ERZURUM Karayazı 1,00 ERZURUM Köprüköy 0,99 ERZURUM Merkez 0,94 ERZURUM Narman 0,98 ERZURUM Oltu 0,98 ERZURUM Olur 0,98 ERZURUM Pasinler 0,98 ERZURUM Pazaryolu 0,98 ERZURUM Şenkaya 0,99 ERZURUM Tekman 1,00 ERZURUM Tortum 0,98 ERZURUM Uzundere 0,98 ESKİŞEHİR Alpu 0,98 ESKİŞEHİR Beylikova 0,97 ESKİŞEHİR Çifteler 0,97 ESKİŞEHİR Günyüzü 0,98 ESKİŞEHİR Han 0,98 ESKİŞEHİR İnönü 0,97 ESKİŞEHİR Mahmudiye 0,97 ESKİŞEHİR Merkez 0,91 ESKİŞEHİR Mihalgazi 0,97 ESKİŞEHİR Mihalıçcık 0,98 ESKİŞEHİR Sarıcakaya 0,97 ESKİŞEHİR Seyitgazi 0,98 17

18 İl Bölge Gelişmişlik ESKİŞEHİR Sivrihisar 0,98 GAZİANTEP Araban 0,98 GAZİANTEP Merkez 0,92 GAZİANTEP İslahiye 0,98 GAZİANTEP Karkamış 0,99 GAZİANTEP Nizip 0,97 GAZİANTEP Nurdağı 0,98 GAZİANTEP Oğuzeli 0,98 GAZİANTEP Yavuzeli 0,99 GİRESUN Alucra 0,98 GİRESUN Bulancak 0,97 GİRESUN Çamoluk 0,98 GİRESUN Çanakçı 0,98 GİRESUN Dereli 0,98 GİRESUN Doğankent 0,98 GİRESUN Espiye 0,98 GİRESUN Eynesil 0,97 GİRESUN Görele 0,97 GİRESUN Güce 0,99 GİRESUN Keşap 0,98 GİRESUN Merkez 0,95 GİRESUN Piraziz 0,97 GİRESUN Şebinkarahisar 0,97 GİRESUN Tirebolu 0,98 GİRESUN Yağlıdere 0,99 GÜMÜŞHANE Kelkit 0,98 GÜMÜŞHANE Köse 0,98 GÜMÜŞHANE Kürtün 0,98 GÜMÜŞHANE Merkez 0,96 GÜMÜŞHANE Şiran 0,98 GÜMÜŞHANE Torul 0,98 HAKKARİ Çukurca 0,98 HAKKARİ Merkez 0,97 HAKKARİ Şemdinli 0,99 HAKKARİ Yüksekova 0,98 HATAY Altınözü 0,99 HATAY Belen 0,96 HATAY Dörtyol 0,97 HATAY Erzin 0,97 HATAY Hassa 0,98 HATAY İskenderun 0,93 HATAY Kırıkhan 0,97 HATAY Kumlu 0,98 HATAY Merkez 0,96 HATAY Reyhanlı 0,97 HATAY Samandağ 0,97 18

19 İl Bölge Gelişmişlik HATAY Yayladağı 0,98 IĞDIR Aralık 0,98 IĞDIR Karakoyunlu 0,99 IĞDIR Merkez 0,97 IĞDIR Tuzluca 0,99 ISPARTA Aksu 0,98 ISPARTA Atabey 0,96 ISPARTA Eğirdir 0,97 ISPARTA Gelendost 0,98 ISPARTA Gönen 0,96 ISPARTA Keçiborlu 0,97 ISPARTA Merkez 0,94 ISPARTA Senirkent 0,97 ISPARTA Sütçüler 0,98 ISPARTA Şarkikaraağaç 0,97 ISPARTA Uluborlu 0,95 ISPARTA Yalvaç 0,98 ISPARTA Yenişarbademli 0,97 İSTANBUL Büyükçekmece 0,92 İSTANBUL Merkez 0,85 İSTANBUL Çatalca 0,96 İSTANBUL Silivri 0,95 İSTANBUL Sultanbeyli 0,95 İSTANBUL Şile 0,96 İZMİR Aliağa 0,90 İZMİR Bayındır 0,98 İZMİR Bergama 0,97 İZMİR Beydağ 0,98 İZMİR Merkez 0,85 İZMİR Çeşme 0,93 İZMİR Dikili 0,96 İZMİR Foça 0,95 İZMİR Karaburun 0,95 İZMİR Kemalpaşa 0,95 İZMİR Kınık 0,98 İZMİR Kiraz 0,98 İZMİR Menderes 0,96 İZMİR Menemen 0,96 İZMİR Ödemiş 0,97 İZMİR Seferihisar 0,95 İZMİR Selçuk 0,95 İZMİR Tire 0,96 İZMİR Torbalı 0,95 İZMİR Urla 0,94 KAHRAMANMARAŞ Afşin 0,98 KAHRAMANMARAŞ Andırın 0,98 19

20 İl Bölge Gelişmişlik KAHRAMANMARAŞ Çağlayancerit 0,99 KAHRAMANMARAŞ Ekinözü 0,99 KAHRAMANMARAŞ Elbistan 0,97 KAHRAMANMARAŞ Göksun 0,98 KAHRAMANMARAŞ Merkez 0,95 KAHRAMANMARAŞ Nurhak 0,98 KAHRAMANMARAŞ Pazarcık 0,98 KAHRAMANMARAŞ Türkoğlu 0,98 KARABÜK Eflani 0,99 KARABÜK Eskipazar 0,97 KARABÜK Merkez 0,94 KARABÜK Ovacık 0,99 KARABÜK Safranbolu 0,96 KARABÜK Yenice 0,98 KARAMAN Ayrancı 0,98 KARAMAN Başyayla 0,98 KARAMAN Ermenek 0,98 KARAMAN Kazımkarabekir 0,97 KARAMAN Merkez 0,96 KARAMAN Sarıveliler 0,98 KARS Akyaka 0,99 KARS Arpaçay 0,99 KARS Digor 0,99 KARS Kağızman 0,98 KARS Merkez 0,97 KARS Sarıkamış 0,98 KARS Selim 0,99 KARS Susuz 0,99 KASTAMONU Abana 0,95 KASTAMONU Ağlı 0,98 KASTAMONU Araç 0,98 KASTAMONU Azdavay 0,98 KASTAMONU Bozkurt 0,97 KASTAMONU Cide 0,98 KASTAMONU Çatalzeytin 0,98 KASTAMONU Daday 0,98 KASTAMONU Devrekani 0,98 KASTAMONU Doğanyurt 0,99 KASTAMONU Hanönü 0,98 KASTAMONU İhsangazi 0,98 KASTAMONU İnebolu 0,98 KASTAMONU Küre 0,98 KASTAMONU Merkez 0,96 KASTAMONU Pınarbaşı 0,99 KASTAMONU Seydiler 0,98 KASTAMONU Şenpazar 0,98 20

21 İl Bölge Gelişmişlik KASTAMONU Taşköprü 0,98 KASTAMONU Tosya 0,97 KAYSERİ Akkışla 0,98 KAYSERİ Bünyan 0,98 KAYSERİ Merkez 0,92 KAYSERİ Develi 0,97 KAYSERİ Felahiye 0,98 KAYSERİ Hacılar 0,95 KAYSERİ İncesu 0,98 KAYSERİ Özvatan 0,97 KAYSERİ Pınarbaşı 0,98 KAYSERİ Sarıoğlan 0,98 KAYSERİ Sarız 0,98 KAYSERİ Talas 0,96 KAYSERİ Tomarza 0,98 KAYSERİ Yahyalı 0,98 KAYSERİ Yeşilhisar 0,97 KIRIKKALE Bahşılı 0,97 KIRIKKALE Balışeyh 0,98 KIRIKKALE Çelebi 0,98 KIRIKKALE Delice 0,98 KIRIKKALE Karakeçili 0,97 KIRIKKALE Keskin 0,98 KIRIKKALE Merkez 0,94 KIRIKKALE Sulakyurt 0,98 KIRIKKALE Yahşihan 0,97 KIRKLARELİ Babaeski 0,96 KIRKLARELİ Demirköy 0,97 KIRKLARELİ Kofçaz 0,98 KIRKLARELİ Lüleburgaz 0,94 KIRKLARELİ Merkez 0,96 KIRKLARELİ Pehlivanköy 0,97 KIRKLARELİ Pınarhisar 0,97 KIRKLARELİ Vize 0,97 KIRŞEHİR Akçakent 0,99 KIRŞEHİR Akpınar 0,98 KIRŞEHİR Boztepe 0,98 KIRŞEHİR Çiçekdağı 0,98 KIRŞEHİR Kaman 0,97 KIRŞEHİR Merkez 0,96 KIRŞEHİR Mucur 0,97 KİLİS Elbeyli 0,98 KİLİS Merkez 0,96 KİLİS Musabeyli 0,99 KİLİS Polateli 0,99 KOCAELİ Derince 0,94 21

22 İl Bölge Gelişmişlik KOCAELİ Gebze 0,90 KOCAELİ Gölcük 0,95 KOCAELİ Kandıra 0,98 KOCAELİ Karamürsel 0,96 KOCAELİ Körfez 0,89 KOCAELİ Merkez 0,92 KONYA Ahırlı 0,98 KONYA Akören 0,98 KONYA Akşehir 0,97 KONYA Altınekin 0,98 KONYA Beyşehir 0,97 KONYA Bozkır 0,98 KONYA Merkez 0,92 KONYA Cihanbeyli 0,98 KONYA Çeltik 0,98 KONYA Çumra 0,98 KONYA Derbent 0,98 KONYA Derebucak 0,98 KONYA Doğanhisar 0,98 KONYA Emirgazi 0,98 KONYA Ereğli 0,96 KONYA Güneysınır 0,98 KONYA Hadim 0,98 KONYA Halkapınar 0,98 KONYA Hüyük 0,98 KONYA Ilgın 0,98 KONYA Kadınhanı 0,98 KONYA Karapınar 0,98 KONYA Kulu 0,98 KONYA Sarayönü 0,97 KONYA Seydişehir 0,96 KONYA Taşkent 0,98 KONYA Tuzlukçu 0,98 KONYA Yalıhüyük 0,96 KONYA Yunak 0,98 KÜTAHYA Altıntaş 0,98 KÜTAHYA Aslanapa 0,98 KÜTAHYA Çavdarhisar 0,98 KÜTAHYA Domaniç 0,98 KÜTAHYA Dumlupınar 0,98 KÜTAHYA Emet 0,98 KÜTAHYA Gediz 0,97 KÜTAHYA Hisarcık 0,98 KÜTAHYA Merkez 0,95 KÜTAHYA Pazarlar 0,98 KÜTAHYA Simav 0,98 22

23 İl Bölge Gelişmişlik KÜTAHYA Şaphane 0,98 KÜTAHYA Tavşanlı 0,97 MALATYA Akçadağ 0,98 MALATYA Arapkir 0,98 MALATYA Arguvan 0,99 MALATYA Battalgazi 0,98 MALATYA Darende 0,98 MALATYA Doğanşehir 0,98 MALATYA Doğanyol 0,99 MALATYA Hekimhan 0,98 MALATYA Kale 0,99 MALATYA Kuluncak 0,98 MALATYA Merkez 0,94 MALATYA Pötürge 0,99 MALATYA Yazıhan 0,98 MALATYA Yeşilyurt 0,97 MANİSA Ahmetli 0,97 MANİSA Akhisar 0,96 MANİSA Alaşehir 0,97 MANİSA Demirci 0,98 MANİSA Gölmarmara 0,97 MANİSA Gördes 0,98 MANİSA Kırkağaç 0,98 MANİSA Köprübaşı 0,98 MANİSA Kula 0,97 MANİSA Merkez 0,94 MANİSA Salihli 0,96 MANİSA Sarıgöl 0,98 MANİSA Saruhanlı 0,97 MANİSA Selendi 0,98 MANİSA Soma 0,96 MANİSA Turgutlu 0,95 MARDİN Dargeçit 0,99 MARDİN Derik 0,99 MARDİN Kızıltepe 0,98 MARDİN Mazıdağı 0,99 MARDİN Merkez 0,97 MARDİN Midyat 0,98 MARDİN Nusaybin 0,98 MARDİN Ömerli 0,99 MARDİN Savur 0,99 MARDİN Yeşilli 0,97 MERSİN Anamur 0,97 MERSİN Aydıncık 0,98 MERSİN Bozyazı 0,97 MERSİN Çamlıyayla 0,97 23

24 İl Bölge Gelişmişlik MERSİN Erdemli 0,97 MERSİN Gülnar 0,98 MERSİN Merkez 0,92 MERSİN Mut 0,97 MERSİN Silifke 0,97 MERSİN Tarsus 0,95 MUĞLA Bodrum 0,94 MUĞLA Dalaman 0,96 MUĞLA Datça 0,95 MUĞLA Fethiye 0,96 MUĞLA Kavaklıdere 0,97 MUĞLA Köyceğiz 0,97 MUĞLA Marmaris 0,93 MUĞLA Merkez 0,95 MUĞLA Milas 0,96 MUĞLA Ortaca 0,96 MUĞLA Ula 0,97 MUĞLA Yatağan 0,97 MUŞ Bulanık 1,00 MUŞ Hasköy 0,99 MUŞ Korkut 1,00 MUŞ Malazgirt 0,99 MUŞ Merkez 0,98 MUŞ Varto 0,99 NEVŞEHİR Acıgöl 0,99 NEVŞEHİR Avanos 0,97 NEVŞEHİR Derinkuyu 0,98 NEVŞEHİR Gülşehir 0,98 NEVŞEHİR Hacıbektaş 0,98 NEVŞEHİR Kozaklı 0,98 NEVŞEHİR Merkez 0,96 NEVŞEHİR Ürgüp 0,97 NİĞDE Altunhisar 0,99 NİĞDE Bor 0,97 NİĞDE Çamardı 0,98 NİĞDE Çiftlik 0,99 NİĞDE Merkez 0,96 NİĞDE Ulukışla 0,98 ORDU Akkuş 0,99 ORDU Aybastı 0,98 ORDU Çamaş 0,98 ORDU Çatalpınar 0,98 ORDU Çaybaşı 0,99 ORDU Fatsa 0,97 ORDU Gölköy 0,98 ORDU Gülyalı 0,97 24

25 İl Bölge Gelişmişlik ORDU Gürgentepe 0,98 ORDU İkizce 0,99 ORDU Kabadüz 0,98 ORDU Kabataş 0,98 ORDU Korgan 0,99 ORDU Kumru 0,98 ORDU Merkez 0,95 ORDU Mesudiye 0,98 ORDU Perşembe 0,98 ORDU Ulubey 0,98 ORDU Ünye 0,97 OSMANİYE Bahçe 0,97 OSMANİYE Düziçi 0,98 OSMANİYE Hasanbeyli 0,97 OSMANİYE Kadirli 0,97 OSMANİYE Merkez 0,96 OSMANİYE Sumbas 0,99 OSMANİYE Toprakkale 0,97 RİZE Ardeşen 0,96 RİZE Çamlıhemşin 0,98 RİZE Çayeli 0,97 RİZE Derepazarı 0,97 RİZE Fındıklı 0,97 RİZE Güneysu 0,98 RİZE Hemşin 0,97 RİZE İkizdere 0,98 RİZE İyidere 0,97 RİZE Kalkandere 0,98 RİZE Merkez 0,95 RİZE Pazar 0,97 SAKARYA Akyazı 0,97 SAKARYA Ferizli 0,97 SAKARYA Geyve 0,97 SAKARYA Hendek 0,97 SAKARYA Karapürçek 0,97 SAKARYA Karasu 0,97 SAKARYA Kaynarca 0,98 SAKARYA Kocaali 0,97 SAKARYA Merkez 0,93 SAKARYA Pamukova 0,97 SAKARYA Sapanca 0,95 SAKARYA Söğütlü 0,97 SAKARYA Taraklı 0,98 SAMSUN Alaçam 0,98 SAMSUN Asarcık 0,99 SAMSUN Ayvacık 0,99 25

26 İl Bölge Gelişmişlik SAMSUN Bafra 0,97 SAMSUN Çarşamba 0,97 SAMSUN Havza 0,98 SAMSUN Kavak 0,98 SAMSUN Ladik 0,98 SAMSUN Merkez 0,94 SAMSUN Ondokuzmayıs 0,96 SAMSUN Salıpazarı 0,99 SAMSUN Tekkeköy 0,97 SAMSUN Terme 0,98 SAMSUN Vezirköprü 0,98 SAMSUN Yakakent 0,98 SİİRT Aydınlar 0,98 SİİRT Baykan 0,99 SİİRT Eruh 0,99 SİİRT Kurtalan 0,99 SİİRT Merkez 0,97 SİİRT Pervari 1,00 SİİRT Şirvan 1,00 SİNOP Ayancık 0,98 SİNOP Boyabat 0,97 SİNOP Dikmen 0,99 SİNOP Durağan 0,99 SİNOP Erfelek 0,98 SİNOP Gerze 0,98 SİNOP Merkez 0,96 SİNOP Saraydüzü 0,98 SİNOP Türkeli 0,98 SİVAS Akıncılar 0,98 SİVAS Altınyayla 0,99 SİVAS Divriği 0,97 SİVAS Doğanşar 0,98 SİVAS Gemerek 0,98 SİVAS Gölova 0,98 SİVAS Gürün 0,98 SİVAS Hafik 0,99 SİVAS İmranlı 0,98 SİVAS Kangal 0,98 SİVAS Koyulhisar 0,98 SİVAS Merkez 0,95 SİVAS Suşehri 0,98 SİVAS Şarkışla 0,98 SİVAS Ulaş 0,98 SİVAS Yıldızeli 0,99 SİVAS Zara 0,98 ŞANLIURFA Akçakale 0,99 26

27 İl Bölge Gelişmişlik ŞANLIURFA Birecik 0,98 ŞANLIURFA Bozova 0,99 ŞANLIURFA Ceylanpınar 0,98 ŞANLIURFA Halfeti 0,99 ŞANLIURFA Harran 1,00 ŞANLIURFA Hilvan 0,99 ŞANLIURFA Merkez 0,96 ŞANLIURFA Siverek 0,99 ŞANLIURFA Suruç 0,99 ŞANLIURFA Viranşehir 0,98 ŞIRNAK Beytüşşebap 0,99 ŞIRNAK Cizre 0,97 ŞIRNAK Güçlükonak 0,99 ŞIRNAK İdil 0,99 ŞIRNAK Merkez 0,97 ŞIRNAK Silopi 0,98 ŞIRNAK Uludere 0,99 TEKİRDAĞ Çerkezköy 0,94 TEKİRDAĞ Çorlu 0,93 TEKİRDAĞ Hayrabolu 0,97 TEKİRDAĞ Malkara 0,97 TEKİRDAĞ Marmaraereğlisi 0,93 TEKİRDAĞ Merkez 0,94 TEKİRDAĞ Muratlı 0,96 TEKİRDAĞ Saray 0,96 TEKİRDAĞ Şarköy 0,96 TOKAT Almus 0,98 TOKAT Artova 0,98 TOKAT Başçiftlik 0,98 TOKAT Erbaa 0,98 TOKAT Merkez 0,96 TOKAT Niksar 0,97 TOKAT Pazar 0,98 TOKAT Reşadiye 0,98 TOKAT Sulusaray 0,99 TOKAT Turhal 0,97 TOKAT Yeşilyurt 0,98 TOKAT Zile 0,98 TRABZON Akçaabat 0,97 TRABZON Araklı 0,98 TRABZON Arsin 0,98 TRABZON Beşikdüzü 0,96 TRABZON Çarşıbaşı 0,97 TRABZON Çaykara 0,98 TRABZON Dernekpazarı 0,97 TRABZON Düzköy 0,98 27

28 İl Bölge Gelişmişlik TRABZON Hayrat 0,98 TRABZON Köprübaşı 0,98 TRABZON Maçka 0,98 TRABZON Merkez 0,94 TRABZON Of 0,97 TRABZON Sürmene 0,97 TRABZON Şalpazarı 0,98 TRABZON Tonya 0,98 TRABZON Vakfıkebir 0,97 TRABZON Yomra 0,97 TUNCELİ Çemişgezek 0,98 TUNCELİ Hozat 0,97 TUNCELİ Mazgirt 0,98 TUNCELİ Merkez 0,96 TUNCELİ Nazımiye 0,98 TUNCELİ Ovacık 0,97 TUNCELİ Pertek 0,98 TUNCELİ Pülümür 0,98 UŞAK Banaz 0,98 UŞAK Eşme 0,98 UŞAK Karahallı 0,98 UŞAK Merkez 0,95 UŞAK Sivaslı 0,98 UŞAK Ulubey 0,98 VAN Bahçesaray 1,00 VAN Başkale 1,00 VAN Çaldıran 1,00 VAN Çatak 1,00 VAN Edremit 0,98 VAN Erciş 0,98 VAN Gevaş 0,99 VAN Gürpınar 1,00 VAN Merkez 0,96 VAN Muradiye 0,99 VAN Özalp 1,00 VAN Saray 1,00 YALOVA Altınova 0,96 YALOVA Armutlu 0,96 YALOVA Çınarcık 0,96 YALOVA Çiftlikköy 0,96 YALOVA Merkez 0,94 YALOVA Termal 0,96 YOZGAT Akdağmadeni 0,98 YOZGAT Aydıncık 0,99 YOZGAT Boğazlıyan 0,98 YOZGAT Çandır 0,97 28

29 İl Bölge Gelişmişlik YOZGAT Çayıralan 0,98 YOZGAT Çekerek 0,99 YOZGAT Kadışehri 0,99 YOZGAT Merkez 0,96 YOZGAT Saraykent 0,98 YOZGAT Sarıkaya 0,98 YOZGAT Sorgun 0,98 YOZGAT Şefaatli 0,98 YOZGAT Yenifakılı 0,98 YOZGAT Yerköy 0,97 ZONGULDAK Alaplı 0,97 ZONGULDAK Çaycuma 0,97 ZONGULDAK Devrek 0,97 ZONGULDAK Ereğli 0,94 ZONGULDAK Gökçebey 0,98 ZONGULDAK Merkez 0,95 İl Adı Kurum Kodu EK 5 Hizmet Sınıfı (*) (**) Sağlık Tesisi Adı Hizmet Sınıfı Adana Ceyhan 6349 Adana Ceyhan Devlet Hastanesi 0,97 Adana İmamoğlu Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi 0,87 Adana Karaisali 6870 Adana Karaisalı Devlet Hastanesi 0,85 Adana Kozan 6219 Adana Kozan Devlet Hastanesi 0,94 Adana Merkez 6284 Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1,00 Adana Merkez Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi 0,99 Adana Merkez 6282 Adana Devlet Hastanesi 0,99 Adana Merkez 6283 Adana Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 0,96 Adana Merkez 6289 Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi 0,91 Adana Pozantı Adana Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi 0,88 Adana Tufanbeyli Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi 0,89 Adıyaman Besni 6155 Adıyaman Besni Devlet Hastanesi 0,92 Adıyaman Çelikhan Adıyaman Çelikhan Devlet Hastanesi 0,87 Adıyaman Gölbaşı 6170 Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi 0,93 Adıyaman Kahta 6136 Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi 0,94 Adıyaman Kahta Adıyaman Kahta Göçeri Devlet Hastanesi 0,84 Adıyaman Merkez Adıyaman T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Adıyaman Sincik Adıyaman Sincik Devlet Hastanesi 0,87 Afyonkarahisar Bolvadin 6099 Afyonkarahisar Dr. Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi 0,94 Afyonkarahisar Çay 6108 Afyonkarahisar Çay Devlet Hastanesi 0,90 Afyonkarahisar Dinar 6083 Afyonkarahisar Dinar Devlet Hastanesi 0,93 Afyonkarahisar Emirdağ 6055 Afyonkarahisar Emirdağ Devlet Hastanesi 0,90 Afyonkarahisar İscehisar 9365 Afyonkarahisar İscehisar Devlet Hastanesi 0,86 0,98 29

30 İl Adı Kurum Kodu Sağlık Tesisi Adı Hizmet Sınıfı Afyonkarahisar Merkez 6150 Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 0,98 Afyonkarahisar Merkez 6151 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Afyonkarahisar Sandıklı 6042 Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi 0,94 Afyonkarahisar Sinanpaşa Afyonkarahisar Sinanpaşa Devlet Hastanesi 0,86 Afyonkarahisar Şuhut 5996 Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi 0,90 Ağrı Diyadin 5976 Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi 0,86 Ağrı Doğubeyazıt 5980 Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi 0,92 Ağrı Eleşkirt 5947 Ağrı Eleşkirt Devlet Hastanesi 0,87 Ağrı Hamur Ağrı Hamur Devlet Hastanesi 0,86 Ağrı Merkez 6005 Ağrı Devlet Hastanesi 0,96 Ağrı Patnos 6857 Ağrı Patnos Devlet Hastanesi 0,91 Ağrı Taşlıçay Ağrı Taşlıçay Devlet Hastanesi 0,82 Ağrı Tutak 5966 Ağrı Tutak Devlet Hastanesi 0,85 Aksaray Eskil Aksaray Eskil Devlet Hastanesi 0,86 Aksaray Gülağaç Aksaray Gülağaç Devlet Hastanesi 0,82 Aksaray Merkez 6604 Aksaray Devlet Hastanesi 0,98 Aksaray Ortaköy 283 Aksaray Ortaköy Devlet Hastanesi 0,88 Amasya Gümüşhacıköy 5906 Amasya Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi 0,90 Amasya Merkez 5929 Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi 0,98 Amasya Merzifon 5911 Amasya Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi 0,96 Amasya Suluova 5918 Amasya Suluova Devlet Hastanesi 0,93 Amasya Taşova Amasya Taşova Devlet Hastanesi 0,91 Ankara Beypazarı 5628 Ankara Beypazarı Devlet Hastanesi 0,94 Ankara Çubuk 5639 Ankara Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi 0,93 Ankara Elmadağ 5608 Ankara Dr.Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi 0,92 Ankara Haymana 5589 Ankara Haymana Devlet Hastanesi 0,89 Ankara Kazan 5605 Ankara Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi 0,92 Ankara Kızılcahamam 5565 Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi 0,91 Ankara Merkez Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1,00 Ankara Merkez Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1,00 Ankara Merkez 5893 Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1,00 Ankara Merkez 5898 Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1,00 Ankara Merkez 5865 Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1,00 Ankara Merkez Ankara Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,99 Ankara Merkez Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,99 Ankara Merkez 5899 Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,98 Ankara Merkez 9053 Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi 0,98 Ankara Merkez 5894 Ankara Merkez 5867 Ankara Merkez Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Merkez Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi 0,96 Ankara Merkez Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 0,96 Ankara Merkez 5901 Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,96 Ankara Merkez Ankara Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi 0,95 0,95 0,98 0,97 0,97 30

31 İl Adı Kurum Kodu Sağlık Tesisi Adı Hizmet Sınıfı Ankara Merkez 5746 Ankara Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi 0,95 Ankara Merkez Ankara Ulus Devlet Hastanesi 0,95 Ankara Merkez Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi 0,94 Ankara Merkez 5869 Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ankara Merkez Ankara Ulucanlar Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,94 Ankara Merkez Ankara Tepebaşı Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi 0,93 Ankara Merkez Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi 0,93 Ankara Merkez Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampus Devlet Hastanesi 0,90 Ankara Nallıhan 5573 Ankara Nallıhan Devlet Hastanesi 0,92 Ankara Polatlı 5581 Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi 0,97 Ankara Şereflikoçhisar 5550 Ankara Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi 0,92 Antalya Akseki 5512 Antalya Akseki Devlet Hastanesi 0,85 Antalya Alanya 5517 Antalya Alanya Devlet Hastanesi 0,98 Antalya Elmalı 5484 Antalya Elmalı Devlet Hastanesi 0,90 Antalya Finike 5491 Antalya Finike Devlet Hastanesi 0,93 Antalya Gazipaşa 5497 Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi 0,93 Antalya Kaş 5467 Antalya Kaş Devlet Hastanesi 0,89 Antalya Kemer 5475 Antalya Kemer Devlet Hastanesi 0,90 Antalya Korkuteli 5478 Antalya Korkuteli Devlet Hastanesi 0,91 Antalya Kumluca 5442 Antalya Kumluca Devlet Hastanesi 0,93 Antalya Manavgat 5448 Antalya Manavgat Devlet Hastanesi 0,97 Antalya Merkez Antalya Atatürk Devlet Hastanesi 0,99 Antalya Merkez Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,98 Antalya Merkez 7782 Antalya Demre Devlet Hastanesi 0,87 Antalya Serik 5416 Antalya Serik Devlet Hastanesi 0,95 Ardahan Göle 108 Ardahan Göle Devlet Hastanesi 0,87 Ardahan Merkez 132 Ardahan Devlet Hastanesi 0,93 Artvin Arhavi 5400 Artvin Arhavi Devlet Hastanesi 0,91 Artvin Borçka 6832 Artvin Borçka Devlet Hastanesi 0,90 Artvin Hopa 5409 Artvin Hopa Devlet Hastanesi 0,91 Artvin Merkez 5426 Artvin Devlet Hastanesi 0,94 Artvin Şavşat 5375 Artvin Şavşat Devlet Hastanesi 0,90 Artvin Yusufeli 6551 Artvin Yusufeli Devlet Hastanesi 0,87 Aydın Bozdoğan Aydın Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi 0,86 Aydın Çine 5372 Aydın Çine Devlet Hastanesi 0,92 Aydın Didim Aydın Didim Devlet Hastanesi 0,91 Aydın Germencik 5343 Aydın Germencik Devlet Hastanesi 0,88 Aydın Karacasu Aydın Karacasu Devlet Hastanesi 0,86 Aydın Kuşadası 5322 Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi 0,95 Aydın Merkez 5389 Aydın Devlet Hastanesi 0,99 Aydın Merkez Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 0,98 Aydın Merkez Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 0,91 Aydın Nazilli 5293 Aydın Nazilli Devlet Hastanesi 0,98 Aydın Söke 5305 Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 0,96 Balıkesir Ayvalık 5270 Balıkesir Ayvalık Devlet Hastanesi 0,94 Balıkesir Bandırma 6824 Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi 0,97 0,94 31

32 İl Adı Kurum Kodu Sağlık Tesisi Adı Hizmet Sınıfı Balıkesir Bigadiç 5246 Balıkesir Bigadiç Devlet Hastanesi 0,91 Balıkesir Burhaniye 5212 Balıkesir Burhaniye Devlet Hastanesi 0,94 Balıkesir Dursunbey 5217 Balıkesir Dursunbey Devlet Hastanesi 0,91 Balıkesir Edremit 5224 Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi 0,97 Balıkesir Erdek 5191 Balıkesir Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi 0,88 Balıkesir Gönen 5196 Balıkesir Gönen Devlet Hastanesi 0,92 Balıkesir Havran 5205 Balıkesir Havran Devlet Hastanesi 0,86 Balıkesir İvrindi 5166 Balıkesir İvrindi Devlet Hastanesi 0,87 Balıkesir Manyas 5179 Balıkesir Manyas Devlet Hastanesi 0,86 Balıkesir Merkez Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi 0,99 Balıkesir Merkez 5286 Balıkesir Devlet Hastanesi 0,99 Balıkesir Merkez 5250 Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi 0,91 Balıkesir Savaştepe Balıkesir Savaştepe Devlet Hastanesi 0,87 Balıkesir Sındırgı 5150 Balıkesir Sındırgı Devlet Hastanesi 0,90 Balıkesir Susurluk 5158 Balıkesir Susurluk Devlet Hastanesi 0,91 Bartın Merkez 148 Bartın Devlet Hastanesi 0,98 Batman Gercüş Batman Gercüş Devlet Hastanesi 0,86 Batman Kozluk 160 Batman Kozluk Devlet Hastanesi 0,92 Batman Merkez Batman Bölge Devlet Hastanesi 0,98 Batman Merkez Batman Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 0,93 Batman Sason Batman Sason Devlet Hastanesi 0,90 Bayburt Merkez 261 Bayburt Devlet Hastanesi 0,96 Bilecik Bozüyük 5133 Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi 0,95 Bilecik Merkez 5164 Bilecik Devlet Hastanesi 0,96 Bilecik Osmaneli Bilecik Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi 0,87 Bilecik Söğüt 5110 Bilecik Söğüt Devlet Hastanesi 0,89 Bingöl Genç 5096 Bingöl Genç Devlet Hastanesi 0,88 Bingöl Karlıova Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi 0,86 Bingöl Merkez 5116 Bingöl Devlet Hastanesi 0,98 Bingöl Merkez 5117 Bingöl Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 0,93 Bingöl Solhan 5063 Bingöl Solhan Devlet Hastanesi 0,89 Bitlis Adilcevaz Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi 0,89 Bitlis Ahlat 5040 Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi 0,91 Bitlis Güroymak Bitlis Güroymak Devlet Hastanesi 0,90 Bitlis Hizan Bitlis Hizan Devlet Hastanesi 0,82 Bitlis Merkez 5068 Bitlis Devlet Hastanesi 0,96 Bitlis Mutki Bitlis Mutki Devlet Hastanesi 0,83 Bitlis Tatvan 5055 Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi 0,96 Bolu Gerede 4984 Bolu Gerede Devlet Hastanesi 0,93 Bolu Merkez 5021 Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi 0,98 Bolu Merkez 5026 Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi 0,91 Bolu Merkez Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi 0,91 Bolu Mudurnu Bolu Mudurnu Devlet Hastanesi 0,82 Burdur Bucak 4953 Burdur Bucak Devlet Hastanesi 0,97 Burdur Gölhisar 4928 Burdur Gölhisar Devlet Hastanesi 0,91 Burdur Merkez 4973 Burdur Devlet Hastanesi 0,98 32

33 İl Adı Kurum Kodu Sağlık Tesisi Adı Hizmet Sınıfı Burdur Yeşilova 4899 Burdur Yeşilova Devlet Hastanesi 0,86 Bursa Gemlik 4840 Bursa Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi 0,95 Bursa İnegöl 4815 Bursa İnegöl Devlet Hastanesi 0,97 Bursa İznik 9574 Bursa İznik Devlet Hastanesi 0,93 Bursa Karacabey 4789 Bursa Karacabey Devlet Hastanesi 0,94 Bursa M.Kemalpaşa 4773 Bursa M. Kemalpaşa Devlet Hastanesi 0,95 Bursa Merkez Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,99 Bursa Merkez Bursa Çekirge Devlet Hastanesi 0,99 Bursa Merkez 4906 Bursa Devlet Hastanesi 0,99 Bursa Merkez 4912 Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi 0,96 Bursa Merkez 4908 Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,94 Bursa Merkez 4873 Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi 0,94 Bursa Merkez 4907 Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi 0,94 Bursa Merkez 8489 Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi Ve Rehabilitasyon Merkezi Bursa Merkez 7485 Bursa Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi 0,91 Bursa Mudanya 4768 Bursa Mudanya Şaziye Rüştü Devlet Hastanesi 0,92 Bursa Orhaneli 4787 Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi 0,87 Bursa Orhangazi 6521 Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi 0,94 Bursa Yenişehir 4758 Bursa Yenişehir Devlet Hastanesi 0,92 Çanakkale Ayvacık 4741 Çanakkale Ayvacık Devlet Hastanesi 0,90 Çanakkale Bayramiç 4745 Çanakkale Bayramiç Devlet Hastanesi 0,87 Çanakkale Biga 6519 Çanakkale Biga Devlet Hastanesi 0,93 Çanakkale Çan 4725 Çanakkale Çan Devlet Hastanesi 0,93 Çanakkale Ezine 4692 Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi 0,91 Çanakkale Gelibolu 4698 Çanakkale Gelibolu Devlet Hastanesi 0,93 Çanakkale Gökçeada 4665 Çanakkale Gökçeada Devlet Hastanesi 0,86 Çanakkale Lapseki 4668 Çanakkale Lapseki Devlet Hastanesi 0,86 Çanakkale Merkez 4726 Çanakkale Devlet Hastanesi 0,99 Çanakkale Yenice 4674 Çanakkale Yenice Devlet Hastanesi 0,87 Çankırı Çerkeş 4652 Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi 0,86 Çankırı Ilgaz 4621 Çankırı Ilgaz Devlet Hastanesi 0,87 Çankırı Kurşunlu Çankırı Kurşunlu Devlet Hastanesi 0,86 Çankırı Merkez 4680 Çankırı Devlet Hastanesi 0,98 Çorum Alaca 4592 Çorum Alaca Devlet Hastanesi 0,90 Çorum Bayat 4598 Çorum Bayat Devlet Hastanesi 0,90 Çorum İskilip 4562 Çorum İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi 0,94 Çorum Kargı 4571 Çorum Kargı Devlet Hastanesi 0,86 Çorum Mecitözü Çorum Mecitözü Devlet Hastanesi 0,86 Çorum Merkez 4609 Çorum T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,99 Çorum Merkez 4614 Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi 0,91 Çorum Osmancık 4546 Çorum Osmancık Devlet Hastanesi 0,94 Çorum Sungurlu 4553 Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi 0,94 Denizli Acıpayam 4509 Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi 0,92 Denizli Buldan 4493 Denizli Dr. Abdullah Sayıner Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi 0,91 Denizli Buldan 4491 Denizli Buldan Arıf Cerıt Devlet Hastanesi 0,90 Denizli Çal 4456 Denizli Çal Devlet Hastanesi 0,88 0,91 33

34 İl Adı Kurum Kodu Sağlık Tesisi Adı Hizmet Sınıfı Denizli Çameli 9450 Denizli Çameli Devlet Hastanesi 0,86 Denizli Çivril 4468 Denizli Çivril Devlet Hastanesi 0,92 Denizli Honaz Denizli Honaz Devlet Hastanesi 0,87 Denizli Kale 4442 Denizli Kale Devlet Hastanesi 0,86 Denizli Merkez 4527 Denizli Devlet Hastanesi 0,99 Denizli Merkez Denizli Servergazi Devlet Hastanesi 0,98 Denizli Sarayköy 9185 Denizli Sarayköy Devlet Hastanesi 0,90 Denizli Tavas 4452 Denizli Tavas Devlet Hastanesi 0,93 Diyarbakır Bismil 4410 Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi 0,95 Diyarbakır Çermik Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesi 0,90 Diyarbakır Çınar Diyarbakır Çınar Devlet Hastanesi 0,87 Diyarbakır Dicle Diyarbakır Dicle Devlet Hastanesi 0,88 Diyarbakır Eğil Diyarbakır Eğil Devlet Hastanesi 0,83 Diyarbakır Ergani 6502 Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi 0,95 Diyarbakır Hani Diyarbakır Hani Devlet Hastanesi 0,83 Diyarbakır Kulp Diyarbakır Kulp Devlet Hastanesi 0,82 Diyarbakır Lice Diyarbakır Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi 0,88 Diyarbakır Merkez Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1,00 Diyarbakır Merkez 4427 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi 0,94 Diyarbakır Merkez 6505 Diyarbakır Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 0,94 Diyarbakır Silvan 4331 Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi 0,94 Düzce Akçakoca 6905 Düzce Akçakoca Devlet Hastanesi 0,92 Düzce Merkez Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 0,98 Edirne Havsa Edirne Havsa Devlet Hastanesi 0,83 Edirne İpsala 4287 Edirne İpsala Devlet Hastanesi 0,86 Edirne Keşan 4293 Edirne Keşan Devlet Hastanesi 0,94 Edirne Merkez 4341 Edirne Devlet Hastanesi 0,98 Edirne Uzunköprü 4269 Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi 0,95 Elazığ Karakoçan 6780 Elazığ Karakoçan Devlet Hastanesi 0,90 Elazığ Kovancılar 8488 Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi 0,91 Elazığ Maden 9899 Elazığ Maden Devlet Hastanesi 0,87 Elazığ Merkez Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,99 Elazığ Merkez Elazığ Harput Devlet Hastanesi 0,98 Elazığ Merkez 4244 Elazığ Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi 0,91 Elazığ Palu 6495 Elazığ Palu Devlet Hastanesi 0,87 Erzincan Merkez Erzincan Sağlık Bakanlığı Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,98 Erzincan Merkez 4217 Erzincan Devlet Hastanesi 0,98 Erzincan Refahiye Erzincan Refahiye Dr. Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi 0,86 Erzincan Tercan 4172 Erzincan Tercan Devlet Hastanesi 0,86 Erzurum Aşkale Erzurum Aşkale Devlet Hastanesi 0,86 Erzurum Çat Erzurum Çat Devlet Hastanesi 0,86 Erzurum Hınıs 4134 Erzurum Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi 0,92 Erzurum Horasan 6490 Erzurum Horasan Devlet Hastanesi 0,91 Erzurum İspir 4110 Erzurum İspir Devlet Hastanesi 0,9 Erzurum Karaçoban Erzurum Karaçoban Devlet Hastanesi 0,85 Erzurum Karayazı Erzurum Karayazı Türk Eczacıları Birliği Devlet Hastanesi 0,83 34

35 İl Adı Kurum Kodu Sağlık Tesisi Adı Hizmet Sınıfı Erzurum Merkez Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1,00 Erzurum Merkez Erzurum Palandöken Devlet Hastanesi 0,97 Erzurum Merkez Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi 0,92 Erzurum Oltu 4090 Erzurum Oltu Devlet Hastanesi 0,94 Erzurum Pasinler 4061 Erzurum Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi 0,91 Erzurum Tekman Erzurum Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesi 0,86 Erzurum Tortum Erzurum Tortum Devlet Hastanesi 0,83 Eskişehir Çifteler 4027 Eskişehir Çifteler Devlet Hastanesi 0,89 Eskişehir Merkez 4045 Eskişehir Devlet Hastanesi 0,99 Eskişehir Merkez Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi 0,99 Eskişehir Merkez Eskişehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi 0,93 Eskişehir Sivrihisar 4010 Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi 0,90 Gaziantep Araban Gaziantep Araban Devlet Hastanesi 0,83 Gaziantep İslahiye 3930 Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi 0,94 Gaziantep Merkez 3976 Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi 0,99 Gaziantep Merkez Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi 0,99 Gaziantep Merkez Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi 0,98 Gaziantep Merkez 9586 Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi 0,94 Gaziantep Merkez 3978 Gaziantep Çocuk Hastalıkları Hastanesi 0,91 Gaziantep Nizip 3911 Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi 0,95 Gaziantep Nurdağı Gaziantep Nurdağı Devlet Hastanesi 0,87 Gaziantep Oğuzeli Gaziantep Oğuzeli Devlet Hastanesi 0,85 Giresun Alucra Giresun Alucra Devlet Hastanesi 0,85 Giresun Bulancak 3871 Giresun Bulancak Devlet Hastanesi 0,94 Giresun Dereli Giresun Dereli Devlet Hastanesi 0,85 Giresun Espiye 3852 Giresun Espiye Devlet Hastanesi 0,90 Giresun Görele 3859 Giresun Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi 0,94 Giresun Merkez 3891 Giresun Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 0,98 Giresun Merkez Giresun Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Merkezi 0,91 Giresun Merkez 3895 Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi 0,91 Giresun Merkez 6898 Giresun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 0,91 Giresun Şebinkarahisar 3836 Giresun Şebinkarahisar Devlet Hastanesi 0,92 Giresun Tirebolu 3843 Giresun Tirebolu Devlet Hastanesi 0,93 Giresun Yağlıdere Giresun Yağlıdere Devlet Hastanesi 0,83 Gümüşhane Kelkit 6762 Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi 0,92 Gümüşhane Merkez 3811 Gümüşhane Devlet Hastanesi 0,95 Gümüşhane Şiran 6475 Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi 0,87 Hakkâri Merkez 3798 Hakkâri Devlet Hastanesi 0,96 Hakkâri Şemdinli 3771 Hakkâri Şemdinli Devlet Hastanesi 0,90 Hakkâri Yüksekova 3774 Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesi 0,96 Hatay Altınözü Hatay Altınözü Devlet Hastanesi 0,88 Hatay Dörtyol 3733 Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi 0,97 Hatay Erzin Hatay Erzin Devlet Hastanesi 0,86 Hatay Hassa Hatay Hassa Devlet Hastanesi 0,91 Hatay İskenderun 6758 Hatay İskenderun Devlet Hastanesi 0,99 Hatay Kırıkhan 3690 Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi 0,95 35

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10101 ADANA Aladağ 1 10108 ADANA Pozantı 1 10201 ADIYAMAN Besni 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10205 ADIYAMAN Kahta 1 10208 ADIYAMAN Tut 1 10310 AFYONKARAHİSAR Hocalar 1 10314 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 1 10317

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

EK T Genel Toplam 216

EK T Genel Toplam 216 ÇE 10101 Adana Aladağ 1 10108 Adana Pozantı 1 10203 Adıyaman Gerger 1 10208 Adıyaman Tut 1 10305 Afyonkarahisar Çobanlar 1 10308 Afyonkarahisar Emirdağ 1 10315 Afyonkarahisar Sinanpaşa 2 10401 Ağrı Diyadin

Detaylı

İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ

İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ No Ad Tip İlçe İL 1 BESNİ- MERKEZİ BESNİ ADIYAMAN 2 GÖLBAŞI- MERKEZİ GÖLBAŞI ADIYAMAN 3 KAHTA- MERKEZİ KAHTA ADIYAMAN 4 BAŞMAKÇI- MERKEZİ BAŞMAKÇI AFYONKARAHİSAR 5 BOLVADİN- MERKEZİ BOLVADİN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2018 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-1. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (KPSS 2019/3)

TABLO-1. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (KPSS 2019/3) 290791017 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER ADANA CEYHAN Taşra 5 3318 7225 290791024 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİKER ADANA KARATAŞ Taşra 1 3318 7225 290791031 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İLAN EDİLEN UNVAN VE KADRO SAYISI GÖREV YERİ 2012 DÖNEM TAYİNİ TERCİH İLAN LİSTESİ (VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ)

İLAN EDİLEN UNVAN VE KADRO SAYISI GÖREV YERİ 2012 DÖNEM TAYİNİ TERCİH İLAN LİSTESİ (VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ) GÖREV YERİ İLAN EDİLEN UNVAN VE KADRO SAYISI 1 ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ 2 1 ADANA ADANA - Aladağ 1 1 ADANA ADANA - Ceyhan 1 1 ADANA ADANA - Çukurova 1 1 ADANA ADANA - Feke 1 1 ADANA ADANA - Kozan 1 1 ADANA ADANA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013) TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SAYISI NIT1 1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 1241093 adana 23 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 3 2007 1241095

Detaylı

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN ADANA 10101 Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10103 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10109 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10111 Adana İl Müdürlüğü Tufanbeyli

Detaylı

ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL

ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL 10-Avc ADANA 118,65 TL 3.084,90 TL 0,119 TL 10-Avc ANKARA 78,75 TL 2.047,50 TL 0,079 TL 10-Avc ANTALYA 111,30 TL 2.893,80 TL 0,111 TL 10-Avc BALIKESİR

Detaylı

MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL

MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL MÜŞTERİ FİYATLARI ÇIKIŞ VARIŞ TON/TL TIR/TL KG/TL 10-Avc ADANA 113,40 TL 2.948,40 TL 0,113 TL 10-Avc ANKARA 75,60 TL 1.965,60 TL 0,076 TL 10-Avc ANTALYA 106,05 TL 2.757,30 TL 0,106 TL 10-Avc BALIKESİR

Detaylı

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN IL_ADI ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI PLAN ADIYAMAN SAMSAT ADIYAMAN)SAMSAT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ 8410 SAĞLIK)MEMURU 6950 İLK)VE)ACİL)YARDIM 1 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN)TUT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ ADANA ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA İMAMOĞLU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ 2 ADANA ADANA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

saglikpersoneli.org SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) / ARDAHAN / SB-TAŞRA SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) / AĞRI / SB-TAŞRA

saglikpersoneli.org SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) / ARDAHAN / SB-TAŞRA SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) / AĞRI / SB-TAŞRA saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN BOŞ KONTENJAN

Detaylı

Aladağ 1 Feke 1 Tufanbeyli 1 Adana BAM Adana Bam Adana Bam 3 Adıyaman. Gerger 1 Kahta 2 Afyonkarahisar 3 Sinanpaşa 1 Afyonkarahisar

Aladağ 1 Feke 1 Tufanbeyli 1 Adana BAM Adana Bam Adana Bam 3 Adıyaman. Gerger 1 Kahta 2 Afyonkarahisar 3 Sinanpaşa 1 Afyonkarahisar Adana Adana Karaisalı Ceyhan Yumurtalık Adana Kozan Kozan Aladağ Feke Tufanbeyli Adana BAM Adana Bam Adana Bam Adıyaman Adıyaman Gerger Kahta Afyonkarahisar Sinanpaşa Afyonkarahisar İscehisar Afyonkarahisar

Detaylı

2012 DÖNEM TAYİNİ TERCİH İLAN LİSTESİ (VETERİNER HEKİM) BÖLGE İL MÜDÜRLÜK VETERİNER HEKİM

2012 DÖNEM TAYİNİ TERCİH İLAN LİSTESİ (VETERİNER HEKİM) BÖLGE İL MÜDÜRLÜK VETERİNER HEKİM GÖREV YERİ İLAN EDİLEN UNVAN VE KADRO SAYISI 1 ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 ADANA ADANA - Aladağ 2 1 ADANA ADANA - Feke 2 1 ADANA ADANA - Karaisalı 1 1 ADANA ADANA - Kozan 1 1 ADANA ADANA - Pozantı 1 1 ADANA

Detaylı

BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ

BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ Danesi Yağlığa MERKEZ 1.319.735 136.720 13,5 17.775,8 17.775,5 0 yağı 1 Kg. yağı İçin Danesi GEMLİK 2.254.000 0 5,0 11.270,0 10.500,0 MUDANYA

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 14 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29 Aşağıda yer alan birimlere ilişkin bilgiler 22/01/2016 tarihi itibarıyla derlenmiştir. Listede yer alan birimlerin taşınır hesapları, say2000i ve SGB.net sistemi arasındaki tutarlar uyuşmamaktadır. Aşağıda

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE MERKEZ SAYMANLIĞINA AKTARILAN MERKEZ PAYINDAN SÖZLEŞMELİ UZMAN TABİP VE TABİPLERE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE MERKEZ SAYMANLIĞINA AKTARILAN MERKEZ PAYINDAN SÖZLEŞMELİ UZMAN TABİP VE TABİPLERE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE MERKEZ SAYMANLIĞINA AKTARILAN MERKEZ PAYINDAN SÖZLEŞMELİ UZMAN TABİP VE TABİPLERE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE (07.02.2005 tarih ve 462 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe

Detaylı

ŞUBE ADI ARDAHAN ŞUBESİ CEYHAN/ADANA ŞUBESİ KOZAN/ADANA ŞUBESİ SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ BATMAN ŞUBESİ

ŞUBE ADI ARDAHAN ŞUBESİ CEYHAN/ADANA ŞUBESİ KOZAN/ADANA ŞUBESİ SANDIKLI/AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ BATMAN ŞUBESİ ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR AĞRI AKSARAY AKSARAY AMASYA ARDAHAN ARTVİN BARTIN BATMAN BAYBURT BİLECİK BİLECİK BİNGÖL BİNGÖL ŞUBESİ CEYHAN/ ŞUBESİ KOZAN/ ŞUBESİ ADIYAMAN ŞUBESİ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI EK ATAMA MÜNHAL ŞEF KADRO SAYILARINI GÖSTERİR TABLO

TAŞRA TEŞKİLATI EK ATAMA MÜNHAL ŞEF KADRO SAYILARINI GÖSTERİR TABLO U ADIYAMAN GERGER 114362 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GİH Şef 6835 0 2 0 2 ADIYAMAN SİNCİK 230778 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GİH Şef 6835 0 2 0 2 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 115019 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ADANA CEYHAN DEVLET 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET 3 ADANA İMAMOĞLU DEVLET 4 ADANA KARAİSALI DEVLET 5 ADANA KOZAN DEVLET 6 ADANA TUFANBEYLİ DEVLET 7 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 8 9 10 11 ADIYAMAN KADIN DOĞUM

Detaylı

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir.

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. 1 PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ ÇELTİK SEKTÖRÜ RAPORU İLÇELERE GÖRE DAĞILIM DEĞERLENDİRME (2009-2010) Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. Ekili Alan 2009 yılına kıyasla

Detaylı

BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA

BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) 17.000,00 Adana Çukurova Devlet Hastanesi (s) Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) 91.862,80 Adana Devlet Hastanesi

Detaylı

2012 DÖNEM TAYİNİ TERCİH İLAN LİSTESİ (TEKNİKER) BÖLGE İL MÜDÜRLÜK ZİRAAT TEKNİKERİ

2012 DÖNEM TAYİNİ TERCİH İLAN LİSTESİ (TEKNİKER) BÖLGE İL MÜDÜRLÜK ZİRAAT TEKNİKERİ 1 ADANA ADANA - Aladağ 1 1 ADANA ADANA - Ceyhan 1 1 ADANA ADANA - Karaisalı 1 1 ADANA ADANA - Saimbeyli 1 1 ADANA ADANA - Tufanbeyli 1 6 ADIYAMAN ADIYAMAN - Gerger 1 6 ADIYAMAN ADIYAMAN - Gölbaşı 1 6 ADIYAMAN

Detaylı

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1 2915371 ADANA 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ (ADANA-TAŞRA MYB ) SH 5 3005 6003 2915373 ADANA 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL

Detaylı

KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN BOŞ KONTENJAN

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ 2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ Antalya Aksu Domates (Sofralık) 2013 31.191 402.050 Serik Domates (Sofralık) 2013 30.945 341.609 Kumluca Domates (Sofralık) 2013 30.657 336.191 Kaş Domates

Detaylı

TKHK-TAŞRA ADIYAMAN ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1

TKHK-TAŞRA ADIYAMAN ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 SB-TAŞRA ADANA 750277 ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI

Detaylı

2007 OKS - DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI

2007 OKS - DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI ADAY 1 ADANA SEYHAN 3785 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. KIZ/ERKEK İngilizce 120 58 62 229.282 2 ADANA CEYHAN 4737 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. KIZ/ERKEK İngilizce 120 20 100 210.090 3 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 517 İl Sayısı 81 İlçe Sayısı 276 03.11.2014 İL VE İLÇELER HİZMET BİRİM SAYILARI ADANA 9 ADANA TÜM İLÇELER 1 ÇUKUROVA

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Sarıçam İlçe Müdürlüğü 1 Adıyaman İl

Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Sarıçam İlçe Müdürlüğü 1 Adıyaman İl Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Sarıçam İlçe Müdürlüğü 1 Adıyaman İl Müdürlüğü Besni İlçe Müdürlüğü 2 Adıyaman İl Müdürlüğü

Detaylı

Vergi Numarası İşyeri Adı TİP AGACOREN BELEDIYESI İLÇE BELEDİYESİ AGLASUN BELEDIYE BAS İLÇE BELEDİYESİ AGLI

Vergi Numarası İşyeri Adı TİP AGACOREN BELEDIYESI İLÇE BELEDİYESİ AGLASUN BELEDIYE BAS İLÇE BELEDİYESİ AGLI Vergi Numarası İşyeri Adı TİP 1620050754 AGACOREN BELEDIYESI İLÇE BELEDİYESİ 1620050231 AGLASUN BELEDIYE BAS İLÇE BELEDİYESİ 100011516 AGLI BELEDIYESI İLÇE BELEDİYESİ 1620050047 AKDAGMADENI BELEDIYE BASK

Detaylı

KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN BOŞ KONTENJAN

Detaylı

TABLO SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI

TABLO SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI ÖSYM KODU TABLO-1-663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI SB NO KURUM ADI POZİSYON UNVANI İL TEŞKİLAT POZİSYON SAYISI ARANAN NİT1 NİT2 373207601

Detaylı

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Önlisans)

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Önlisans) KURUM ADI KADRO ADI 290160001 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER (ADANA-THSK-TAŞRA) 1 0 82,77866 82,77866 290160005 ADANA KARAİSALI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TEKNİKERİ

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

saglikpersoneli.org SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) / HAKKARİ / SB-TAŞRA SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) / VAN / SB-TAŞRA

saglikpersoneli.org SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) / HAKKARİ / SB-TAŞRA SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) / VAN / SB-TAŞRA saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN BOŞ KONTENJAN

Detaylı

saglikpersoneli.org ARANAN NİTELİKLER* ÖSYM KODU SB NO KURUM ADI POZİSYON UNVANI İL TEŞKİLAT POZİSYON SAYISI

saglikpersoneli.org ARANAN NİTELİKLER* ÖSYM KODU SB NO KURUM ADI POZİSYON UNVANI İL TEŞKİLAT POZİSYON SAYISI TABLO 2-663 SAYILI KHK'NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN) ARANAN NİTELİKLER* ÖSYM KODU SB NO KURUM ADI POZİSYON UNVANI İL TEŞKİLAT

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

Adana Karataş 2 Ceyhan Yumurtalık 1 Kozan Kozan 3 Adana BAM Adana Bam Adana Bam 4 Adıyaman 8 Adıyaman. Bulanık 2 Tutak 1 Aksaray 14 Aksaray

Adana Karataş 2 Ceyhan Yumurtalık 1 Kozan Kozan 3 Adana BAM Adana Bam Adana Bam 4 Adıyaman 8 Adıyaman. Bulanık 2 Tutak 1 Aksaray 14 Aksaray Adana 55 Adana Karaisalı 1 Adana Karataş Ceyhan Yumurtalık 1 Kozan Kozan 3 Adana BAM Adana Bam Adana Bam 4 Adıyaman 8 Adıyaman Adıyaman Besni 1 Gerger 1 Kahta 3 Afyonkarahisar 9 Sinanpaşa 1 Afyonkarahisar

Detaylı

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 181 - Adana Numune Hastanesi 6.373,00 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 182 - Ruh Sağlığı

Detaylı

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA TI VE GÜZERGAHI 10/11/2017 14:48:29 FİRMA ÜNVANI : METRO TURİZM SEYAORGANİZASYON VETİCARET A.Ş. BELGE ADRES GEÇERLİLİK TARİHİ : İST.U-NET.D1.34.540 : : BÜYÜK OTOGARI B2 GEÇİŞ BLĞ.

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KURUM VERİSİ HATALI BULUNAN KURUMLAR LİSTESİ 1 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ ( )

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ ( ) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (01.11.2016) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 14 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ

Detaylı

1 Adana Karaisalı Devlet Hastanesi 2 Adana Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi 3 Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi 4 Adıyaman Çelikhan Devlet Hastanesi 5 Adıyaman Tut Đlçe Hastanesi 6 Afyon Başmakçı Devlet

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 96 ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Detaylı

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (İÇ KONTROL) 2 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PAZARLAMA) 3 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PROJE DEĞ. VE MALİ TAHLİL 2 ADANA ADANA

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (SB KPSS-2011/8)

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (SB KPSS-2011/8) 2184511 ADANA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ (ADANA-TAŞRA MYB SH 4 3005 2184513 ADANA 22 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 179 180 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 04.11.2017 tarih ve 45/56 sayılı

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

1/45 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KONT.

1/45 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KONT. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI İÇİN MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ VE LAR ( ÖNLİSANS ) 2184511 4 0 61,149 66,976 ADANA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ

Detaylı

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 1 ADANA YÜREĞİR 10 ADANA ALADAĞ 1 ADANA SARIÇAM 8 ADIYAMAN BESNİ 4

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 1 ADANA YÜREĞİR 10 ADANA ALADAĞ 1 ADANA SARIÇAM 8 ADIYAMAN BESNİ 4 İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 1 ADANA YÜREĞİR 10 ADANA ALADAĞ 1 ADANA SARIÇAM 8 ADIYAMAN BESNİ 4 ADIYAMAN GERGER 3 ADIYAMAN GÖLBAŞI 1 ADIYAMAN KAHTA

Detaylı

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA YUMURTALIK 1 ADANA ALADAĞ 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YÜREĞİR 9 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN SAMSAT 1

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA YUMURTALIK 1 ADANA ALADAĞ 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YÜREĞİR 9 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN SAMSAT 1 İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA YUMURTALIK 1 ADANA ALADAĞ 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YÜREĞİR 9 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN SAMSAT 1 ADIYAMAN GÖLBAŞI 2 ADIYAMAN KAHTA 2 ADIYAMAN GERGER

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 204 yılı Görevde Yükselme Sınavı Şef kadroları için tercih ve atama işlemlerine ilişkin duyuru 02/0/205 tarihinde Kurumumuz

Detaylı

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 7 ADANA SARIÇAM 8 ADIYAMAN SAMSAT 1 ADIYAMAN

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 7 ADANA SARIÇAM 8 ADIYAMAN SAMSAT 1 ADIYAMAN İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 7 ADANA SARIÇAM 8 ADIYAMAN SAMSAT 1 ADIYAMAN GÖLBAŞI 2 ADIYAMAN KAHTA 2 ADIYAMAN GERGER 3 ADIYAMAN SİNCİK

Detaylı

saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) saglikpersoneli.org KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) KOD KURUM ADI KADRO ADI GENEL KONTENJAN BOŞ KONTENJAN

Detaylı

RUDİMED AŞI DOLAPLARININ KULLANIMDA OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI VE HALK SAĞLIĞI MERKEZLERİ LİSTESİ.

RUDİMED AŞI DOLAPLARININ KULLANIMDA OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI VE HALK SAĞLIĞI MERKEZLERİ LİSTESİ. RUDİMED AŞI DOLAPLARININ KULLANIMDA OLDUĞU TOPLUM SAĞLIĞI VE HALK SAĞLIĞI MERKEZLERİ LİSTESİ. İLİ İLÇE TESLİMAT YAPILAN MERKEZ Adana Adıyaman Seyhan Seyhan Seyhan Seyhan Çukurova Çukurova Yüreyir Yüreyir

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

5 EYLÜL 2011 MKYS VERİLERİ İLE 12 EYLÜL 2011 TDMS VERİLERİNE GÖRE STOK KAYITLARI UYUMSUZ OLAN KURUMLAR (ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ YAPMAYAN KURUMLAR)

5 EYLÜL 2011 MKYS VERİLERİ İLE 12 EYLÜL 2011 TDMS VERİLERİNE GÖRE STOK KAYITLARI UYUMSUZ OLAN KURUMLAR (ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ YAPMAYAN KURUMLAR) 5 EYLÜL 2011 MKYS VERİLERİ İLE 12 EYLÜL 2011 TDMS VERİLERİNE GÖRE STOK KAYITLARI UYUMSUZ OLAN KURUMLAR (ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ YAPMAYAN KURUMLAR) Sıra 1 Adana Kozan Devlet Hast. 528.444 753.936-225.492-43%

Detaylı

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 7 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN SAMSAT 1 ADIYAMAN

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 7 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN SAMSAT 1 ADIYAMAN İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 7 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN SAMSAT 1 ADIYAMAN GÖLBAŞI 2 ADIYAMAN KAHTA 2 ADIYAMAN GERGER 3 ADIYAMAN SİNCİK

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Zabıt Kâtibi (4/B) Sınav İzni

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu Atama Yapılacak Adalet Komisyonu Adliye Adı Zabıt Kâtibi (4/B) Sınav İzni Adana Adıyaman Ağrı Aksaray Amasya Ankara Batı Antalya Ardahan Artvin Adana Adana 131 Adana Karaisalı 1 Adana Karataş 1 Adana Bam Adana Bam 28 Ceyhan Ceyhan 9 Ceyhan Yumurtalık 2 Kozan İmamoğlu 2 Kozan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 397 /620 15/10/2010 Konu: Yeni kurulan sosyal güvenlik merkezlerinde işveren işlemlerine başlanılması GENELGE

Detaylı

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA TUFANBEYLİ 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 9 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA TUFANBEYLİ 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 9 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 1 ADANA TUFANBEYLİ 1 ADANA KARATAŞ 2 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA YUMURTALIK 2 ADANA YÜREĞİR 9 ADANA SARIÇAM 9 ADIYAMAN SAMSAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 2 ADIYAMAN GÖLBAŞI 2 ADIYAMAN KAHTA

Detaylı

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS PROGRAMLARI 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 1 100150486 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS-6

Detaylı

Doğubayazıt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Doğubayazıt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ADANA Aladağ Ceyhan Çukurova Feke İmamoğlu Karaisalı Karataş Kozan Pozantı Saimbeyli Sarıçam Seyhan Tufanbeyli Yumurtalık Yüreğir Aladağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ceyhan İlçe Gıda Tarım

Detaylı

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 2 ADANA KARATAŞ 3 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA SARIÇAM 11 ADANA TUFANBEYLİ 1 ADANA YÜREĞİR 11 ADIYAMAN BESNİ 5 ADIYAMAN

İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 2 ADANA KARATAŞ 3 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA SARIÇAM 11 ADANA TUFANBEYLİ 1 ADANA YÜREĞİR 11 ADIYAMAN BESNİ 5 ADIYAMAN İl İlçe Kontenjan ADANA FEKE 2 ADANA KARATAŞ 3 ADANA SAİMBEYLİ 2 ADANA SARIÇAM 11 ADANA TUFANBEYLİ 1 ADANA YÜREĞİR 11 ADIYAMAN BESNİ 5 ADIYAMAN GERGER 3 ADIYAMAN GÖLBAŞI 1 ADIYAMAN KAHTA 3 ADIYAMAN SAMSAT

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı