JCEI / 2015; 6 (3):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JCEI / 2015; 6 (3): 279-285"

Transkript

1 JCEI / 2015; 6 (3): Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: /ahinjs ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarında antibiyotik direnç profillerinin yıllar içindeki değişimi The change of antibiotic resistance profiles over the years in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains isolated from intensive care units M. Cem Şirin, Neval Ağuş, Nisel Yılmaz, Yeşer Karaca Derici, Sevgi Yılmaz Hancı, Arzu Bayram, Pınar Şamlıoğlu ÖZET Amaç: Bu çalışmada yılları arasında yoğun bakım üniteleri (YBÜ) nde yatan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi ve yıllar içindeki değişiminin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Suşların tür tanımlamaları ve antibiyotik duyarlılık testleri otomatize sistem ile yapılmıştır. Sefoperazon-sulbaktam ve tigesiklin duyarlılığı disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. İmipenem, meropenem ve kolistin direnci E-test yöntemiyle doğrulanmıştır. Antibiyotik duyarlılıklarının istatistiksel olarak karşılaştırılmasında ki-kare ve Fisher s exact testi kullanılmıştır. Bulgular: P. aeruginosa suşlarında (n=722), en yüksek direnç oranları imipenem (%50,2), meropenem (%51,9) ve piperasilin-tazobaktama (%64,0) karşı saptanmıştır. P. aeruginosa da 2011 ile 2014 yılı arasındaki antibiyotik direnç oranlarındaki değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. A. baumannii suşlarında (n=1044), 2011 ile 2014 yılı arasında gentamisin, amikasin ve trimetoprim-sülfametoksazol direncinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptanırken, sefoperazon-sulbaktam ve tigesiklin direncinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmıştır ile 2013 yılı arasında imipenem ve meropenem direncindeki artışlar anlamlı bulunmuştur. Piperasilin-tazobaktam, seftazidim, sefepim, imipenem ve meropenem direncinin A. baumannii de tüm yıllarda %95 in üzerinde olduğu görülmüştür. Her iki bakteri için en etkili antimikrobiyal ajanın kolistin olduğu saptanmıştır. Sonuç: Hastanemiz YBÜ nde izole edilen P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarında antibiyotik direnç oranlarının oldukça yüksek bulunması, antibiyotik duyarlılık profillerinin sürekli izlenerek akılcı antibiyotik kullanım politikalarının ve daha etkin enfeksiyon kontrol programlarının uygulanması gerektiğini göstermiştir. Anahtar kelimeler: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, yoğun bakım üniteleri, antibiyotik direnci ABSTRACT Objective: The aim of this study was to determine the antibiotic resistance profiles of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains isolated from patients in our hospital intensive care units (ICUs) between the years and to investigate the changes of these profiles over the years. Methods: Identification and antibiotic susceptibility testing of the strains were performed by automated system. Cefoperazone-sulbactam and tigecycline susceptibility was determined by disk diffusion method. Imipenem, meropenem and colistin resistance was confirmed by E-test method. Chi-square and Fisher s exact test were used to compare the antibiotic susceptibilities statistically. Results: The highest resistance rates were determined for imipenem (50.2%), meropenem (51.9%) and piperacillintazobactam (64.0%) in P. aeruginosa strains (n=722). The changes in the rates of antibiotic resistance were not statistically significant in P. aeruginosa strains between the years 2011 and The decrease in gentamicin, amikacin and trimethoprim-sulfamethoxazole resistance and the increase in cefoperazone-sulbactam and tigecycline resistance was found to be statistically significant in A. baumannii strains (n=1044) between the years 2011 and The increase in imipenem and meropenem resistance was found to be statistically significant between the years 2012 and Piperacillin-tazobactam, ceftazidime, cefepime, imipenem and meropenem resistances in A. baumannii strains were found to be over 95% in all the years. Colistin was found to be the most effective antimicrobial agent for both bacteria. Conclusion: The determination of considerably high antibiotic resistance rates in P. aeruginosa and A. baumannii strains isolated from our hospital ICUs has indicated that rational antibiotic use policies and more effective infection control programs should be applied along with monitoring the antibiotic susceptibility profiles constantly. J Clin Exp Invest 2015; 6 (3): Key words: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, intensive care units, antibiotic resistance İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye Correspondence: M. Cem Şirin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye Received: , Accepted: Copyright JCEI / Journal of Clinical and Experimental Investigations 2015, All rights reserved

2 280 Şirin M. C, ve ark. P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarında antibiyotik direnç profilleri GİRİŞ Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) genel durumu ciddi olan hastaların izlendiği, invaziv girişimlerin, geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavinin sıklıkla uygulandığı ve dirençli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonların en fazla görüldüğü birimlerdir. Bu ünitelerde gelişen enfeksiyonlar, tedavi güçlüğü ve mortalite yüksekliği nedeniyle tüm dünyada büyük bir sorun olmaya devam etmektedir [1,2]. Önemli nozokomiyal enfeksiyon etkenleri arasında yer alan Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii, özellikle YBÜ nde morbidite ve mortalitesi yüksek ciddi enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Hastane ortamlarında uzun süre canlı kalabilen bu bakteriler, çeşitli direnç mekanizmaları ile karbapenemler de dahil farklı gruptan birçok antibiyotiğe karşı kolayca direnç geliştirebilmektedirler [3-5]. Antimikrobiyal direnç profilleri hastaneden hastaneye, aynı hastanede klinikler arasında, hatta aynı birimde zamanla değişiklik gösterebilmektedir. Bu retropektif çalışmada yılları arasında hastanemiz YBÜ nde yatan hastalardan izole edilen P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi ve yıllar içindeki değişiminin araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEMLER Ocak 2011-Aralık 2014 tarihleri arasında, hastanemiz YBÜ nde (Anestezi, Dahiliye, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Kalp-Damar Cerrahisi, Koroner, Genel Cerrahi YBÜ) yatan hastalardan Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı na gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen 722 P. aeruginosa ve 1044 A. baumannii suşu çalışmaya alınmıştır. Örnekler kanlı agar, Eosine Methylene Blue (EMB) agar ve çikolata agar besiyerlerine ekilmiş, kan kültürleri BacT/ Alert 3D (biomérieux, Fransa) otomatize kan kültürü sisteminde değerlendirilmiştir. İzole edilen suşlar konvansiyonel yöntemlerin (koloni morfolojisi, gram boyama, oksidaz testi) yanısıra Vitek 2 compact (biomérieux, Fransa) otomatize sistemi ile tür düzeyinde tanımlanmıştır. Suşların piperasilin-tazobaktam, seftazidim, sefepim, gentamisin, amikasin, trimetoprim-sülfametoksazol, siprofloksasin, imipenem, meropenem ve kolistine karşı duyarlılıkları Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre Vitek 2 compact otomatize sistemi ile araştırılmıştır [6]. Sefoperazon-sulbaktam ve tigesiklin duyarlılığı Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. CLSI onaylı standart sınır değerleri bulunmayan sefoperazon-sulbaktam için sefoperazon zon çapları esas alınmış; 15 mm olan suşlar dirençli, 21 mm olanlar duyarlı olarak değerlendirilmiştir [7-9]. Tigesiklin için zon çapı 12 mm olan suşlar dirençli, 16 mm olanlar duyarlı olarak değerlendirilmiştir [10]. İmipenem, meropenem ve kolistin direnci E-test (biomérieux, Fransa) yöntemiyle doğrulanmıştır. Kalite kontrol suşu olarak P. aeruginosa ATCC kullanılmıştır. Orta duyarlı saptanan suşlar dirençli kabul edilmiş, tekrarlayan üremelerden sadece biri çalışmaya alınmıştır. Çalışmamıza ait veriler retrospektif olarak elde edilmiş ve incelenmiştir. Antibiyotik duyarlılıklarının istatistiksel olarak karşılaştırılmasında ki-kare ve Fisher s exact testi kullanılmıştır. p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. BULGULAR yılları arasında hastanemiz YBÜ nden izole edilen P. aeruginosa (n=722) ve A. baumannii (n=1044) suşlarının kliniklere ve örneklere göre dağılımı sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2 de gösterilmiştir. P. aeruginosa ve A. baumannii suşları en sık Anestezi YBÜ nden gönderilen örneklerden ve trakeal aspirat kültürlerinden izole edildi. P. aeruginosa suşlarının yıllara göre antibiyotik direnç oranları Tablo 3 te, gösterilmiştir. P. aeruginosa suşlarında 2011 yılı antibiyotik direnç oranları ile 2014 yılı antibiyotik direnç oranları arasındaki değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Tablo 3). Amikasin direncinde 2013 ile 2014 yılı arasındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p=0,017), 2011 ile 2014 yılı arasındaki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,087). A. baumannii suşlarının yıllara göre antibiyotik direnç oranları Tablo 4 te gösterilmiştir. A. baumannii suşlarında 2011 ile 2014 yılı arasında gentamisin (p<0,001), amikasin (p<0,001) ve trimetoprim-sülfametoksazol (p<0,001) direncinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptanırken, sefoperazon-sulbaktam (p<0,001) ve tigesiklin (p<0,001) direncinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı ile 2013 yılı arasındaki imipenem (p=0,009) ve meropenem (p=0,009) direncinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanmasına rağmen, 2011 ile 2014 yılı arasındaki imipenem ve meropenem direncindeki değişimler (sırasıyla p=0,067 ve p=0,052) istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

3 Şirin M. C, ve ark. P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarında antibiyotik direnç profilleri 281 Tablo 1. Suşların kliniklere göre dağılımı [n (%)] Klinik P. aeruginosa A. baumannii Anestezi YBÜ 475 (65,8) 621 (59,5) Dahiliye YBÜ 91 (12,6) 195 (18,7) Nöroloji YBÜ 110 (15,2) 166 (15,9) Beyin Cerrahisi YBÜ 23 (3,2) 25 (2,4) Kalp-Damar Cerrahisi YBÜ 9 (1,2) 16 (1,5) Koroner YBÜ 12 (1,7) 9 (0,9) Genel Cerrahi YBÜ 2 (0,3) 12 (1,1) Toplam 722 (100) 1044 (100) Tablo 2. Suşların örneklere göre dağılımı [n (%)] Örnek P. aeruginosa A. baumannii Trakeal aspirat 381 (52,8) 563 (53,9) İdrar 149 (20,6) 117 (11,2) Kan 65 (9,0) 167 (16,0) Yara 88 (12,2) 141 (13,5) Balgam 35 (4,8) 51 (4,9) BOS 4 (0,6) 5 (0,5) Toplam 722 (100) 1044 (100) YBÜ: Yoğun bakım ünitesi Tablo 3. P. aeruginosa suşlarının (n=722) yıllara göre antibiyotik direnç oranları (%) Antibiyotikler 2011 (n=171) 2012 (n=258) 2013 (n=133) 2014 (n=160) farkı p değeri Piperasilin-tazobaktam 52,1 60,3 56,2 64,0 0,153 Seftazidim 37,8 41,1 36,2 32,9 0,406 Sefoperazon-sulbaktam 28,9 36,2 37,9 36,8 0,358 Sefepim 39,2 40,7 34,1 33,8 0,406 Gentamisin 36,0 31,2 25,0 35,5 0,171 Amikasin 31,5 27,3 22,0 34,8 0,087 Siprofloksasin 26,1 26,7 35,1 37,7 0,086 İmipenem 45,4 50,2 44,2 50,0 0,588 Meropenem 44,5 51,9 46,0 50,9 0,435 Kolistin 0 0,8 0,8 0,6 0,772 Tablo 4. A. baumannii suşlarının (n=1044) yıllara göre antibiyotik direnç oranları (%) Antibiyotikler 2011 (n=318) 2012 (n=305) 2013 (n=215) 2014 (n=206) farkı p değeri* Piperasilin-tazobaktam 99,7 98,3 99,5 98,5 0,282 Seftazidim 99,4 98,3 99,5 98,0 0,375 Sefoperazon-sulbaktam 61,5 79,0 84,1 85,6 <0,001 Sefepim 97,5 97,3 99,1 98,5 0,489 Gentamisin 90,4 85,0 69,8 57,3 <0,001 Amikasin 82,3 79,3 69,3 54,1 <0,001 Trimetoprim-sülfametoksazol 77,6 61,6 46,0 49,3 <0,001 Siprofloksasin 95,7 95,5 99,1 98,5 0,089 Tigesiklin 12,9 47,1 85,2 81,8 <0,001 İmipenem 96,2 95,7 99,5 97,5 0,067 Meropenem 96,5 95,6 99,5 98,0 0,052 Kolistin 0 0,7 0,5 0,9 0,290 TARTIŞMA Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de son yıllarda P. aeruginosa ve A. baumannii suşları giderek artan sıklıkla ve çoğul dirençli olarak izole edilmeye başlanmıştır. Antimikrobiyal dirençteki bu hızlı artış, özellikle YBÜ nde bu mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlarda klinisyenlerin tedavi seçeneklerini giderek azaltmaktadır [4,5,11].

4 282 Şirin M. C, ve ark. P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarında antibiyotik direnç profilleri P. aeruginosa ile gelişen enfeksiyonların tedavisinde antipsödomonal penisilinler, sefalosporinler, florokinolonlar, aminoglikozidler ve karbapenemler sık kullanılan antimikrobiyal ilaçlardır [12]. Piperasilin-tazobaktam, SENTRY antimikrobiyal sürveyans programında %83,6 duyarlılık oranı ile Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde, HİTİT-2 sürveyans çalışmasında %18,1 direnç oranı ile ülkemizde en etkili antipsödomonal ilaç olarak bulunmuştur [13,14]. Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen suşlarla yapılan çalışmalarda ise piperasilin-tazobaktam direnci Kanada da %9,3, ABD de %9,8, Brezilya da %30,1, Çin de %35,9 olarak bildirilmiştir [15-18]. Ülkemizde yapılan çalışmalarda YBÜ nden izole edilen P. aeruginosa suşlarında piperasilin-tazobaktam direnci %16-87,9 arasında değişmektedir [4,5,7,19]. Çalışmamızda piperasilin-tazobaktam direnç oranı 2011 ve 2014 de sırasıyla %52,1 ve %64,0 olarak bulunmuş olup, göreceli direnç artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yurt içi ve yurt dışında yapılan farklı çalışmalarda YBÜ nden elde edilen A. baumannii izolatlarında piperasilin-tazobaktam direnci %46,5-98,9 arasında değişmektedir [8,17,18,20,21]. Çalışmamızda A. baumannii suşlarında 2011 ve 2014 te sırasıyla %99,7 ve %98,5 oranında piperasilin-tazobaktam direnci saptanmış olup yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Bu yüksek direnç oranlarının hastanemizde ampirik tedavide piperasilin-tazobaktamın yoğun kullanımıyla ilişkili olduğu düşünülmüştür. P. aeruginosa enfeksiyonlarında ilk tercih edilen sefalosporinlerden biri seftazidimdir [5]. Ülkemizde ve yurt dışında yapılan farklı çalışmalarda seftazidim direnç oranı %9,9-87,4 arasında bildirilmektedir [5,7,11-13,22]. Çalışmamızda P. aeruginosa nın seftazidime direnç oranı 2011 de %37,8, 2014 te %32,9 olarak bulunmuş olup yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Elde ettiğimiz bu direnç oranlarıyla hastanemizde izole edilen P. aeruginosa suşlarında, hızla direnç gelişebileceği de gözönünde bulundurularak seftazidimin kontrollü bir şekilde kullanılabileceği öngörülebilir. A. baumannii suşlarında ise seftazidim direnci birçok çalışmada olduğu gibi daha yüksek oranlarda (%21,7-%98,9) bulunmuştur [8,11,17,18,21]. İzole ettiğimiz suşlarda seftazidim direnci 2011 ve 2014 te sırasıyla %99,4 ve %98,0 oranında bulunmuş olup yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. Hastanemizde gelişen A. baumannii enfeksiyonlarının tedavisinde piperasilin-tazobaktam gibi seftazidimin de iyi bir seçenek olamayacağı düşünülebilir. Sefepimin üçüncü kuşak sefalosporinlerle kıyaslandığında AmpC tipi kromozomal beta laktamazlara karşı daha stabil olması nedeniyle P. aeruginosa ya karşı yüksek aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir [5,12]. Ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda P. aeruginosa suşlarında sefepime karşı direnç %30,2-84,9 arasında değişmektedir [4,5,12,19,23]. Bu çalışmada sefepim direnci 2011 ve 2014 te sırasıyla %39,2 ve %33,8 olarak saptanmış olup yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. İzole ettiğimiz A. baumannii suşlarında ise sefepim direnç oranı 2011 ve 2014 te sırasıyla %97,5 ve %98,5 tir ve yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir direnç farklılığı saptanmamıştır. Yapılan çalışmalarda yoğun bakım hasta izolatlarında daha yüksek olmakla birlikte sefepime karşı bildirilen direnç oranları % arasında değişmektedir [7-9,19,24]. Yüksek oranda saptadığımız bu direnç, bu grup antibiyotiklerin hastanemizde sıklıkla kullanılmasına bağlanmıştır. Sefoperazon-sulbaktam, özellikle Acinetobacter enfeksiyonlarının tedavisinde tercih edilen bir ilaç olmasına rağmen yıllar içinde bu ilaca karşı da direnç gelişmiştir [9]. Gür ve ark. [14] tarafından yapılan HİTİT-2 sürveyans çalışmasında, E-test yöntemiyle A. baumannii izolatlarına karşı en etkili antibiyotiğin sefoperazon-sulbaktam (%52,0 direnç) olduğu bildirilmiştir. Disk difüzyon yönteminin kullanıldığı çalışmalarda, sefoperazon-sulbaktam direncini Kurtoğlu ve ark. [24] %28,0, Özdem ve ark. [9] %38,2, Uzun ve ark. [7] %57,0, Türk Dağı ve ark. [25] %75,0, Güven ve ark. [8] %90,3 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda disk difüzyon yöntemiyle A. baumannii suşlarının 2011, 2012, 2013 ve 2014 te sırasıyla %61,5, %79, %84,1 ve %85,6 sında sefoperazon-sulbaktam direnci saptanırken yıllar içinde gözlenen direnç artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ancak bu veriler değerlendirilirken CLSI yorumlama kriterlerinde yer almayan sefoperazon-sulbaktamın antibiyogram diskindeki sefoperazon ve sulbaktamın miktar ve oranlarının, direnci saptamada uygun olmadığı ve kabul edilemeyecek ölçüde yanlış duyarlılık kararları verildiği göz ardı edilmemelidir [9,25]. P. aeruginosa suşlarının ise disk difüzyon yöntemiyle 2011 ve 2014 te sırasıyla %28,9 ve %36,8 inde sefoperazon-sulbaktam direnci saptanmış ve yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir direnç farklılığı bulunmamıştır. Sefoperazon-sulbaktam hastanemizde gelişen P. aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisinde bir alternatif ilaç olarak düşünülmeli ve tedavi sırasında tekrar kültür isteği ile birlikte antibiyotik duyarlılığı takip edilmelidir.

5 Şirin M. C, ve ark. P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarında antibiyotik direnç profilleri 283 Özellikle çoğul dirençli P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarında tedavi seçeneği olarak aminoglikozidler başka bir antimikrobiyal ajanla kombine olarak kullanılmaktadır [3]. Ülkemizde ve yurt dışında yapılan farklı çalışmalarda; P. aeruginosa izolatlarında gentamisin direnci %9,9-94 ve amikasin direnci %2,6-76 arasında, A. baumannii izolatlarında ise gentamisin direnci %9,1-98 ve amikasin direnci %7,6-92 arasında değişmektedir [4,7,8,15-17,19,24-29]. Çalışmamızda P. aeruginosa suşlarında 2011 ve 2014 yıllarında gentamisin direnci sırasıyla %36,0 ve %34,5, amikasin direnci sırasıyla %31,5 ve %34,8 olarak saptanmış olup yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. A. baumannii suşlarında 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gentamisin direnci sırasıyla %90,4, %85, %69,8, %57,3, amikasin direnci sırasıyla %82,3, %79,3, %69,3, %54,1 olarak saptanmış olup yıllar içinde direnç oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma saptanmıştır. Aminoglikozidlerdeki bu azalan direnç oranlarının hastanemizde özellikle çoğul dirençli A. baumannii suşlarında tedavi başarısını artırabileceği düşünülmüştür. Siprofloksasin, florokinolon grubu antibiyotikler içinde P. aeruginosa ya karşı en etkili olanıdır [5]. Ülkemizde yapılan çalışmalarda P. aeruginosa da siprofloksasin direnci %13-87,9 arasında bulunmuştur [4,5,7,12,19]. Çalışmamızda P. aeruginosa suşlarında 2011 ve 2014 yıllarında siprofloksasin direnci sırasıyla %26,1 ve %37,7 oranında saptanmış olup yıllar içinde göreceli bir artış olmasına rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Siprofloksasin hastanemizde gelişen P. aeruginosa enfeksiyonlarının kombinasyon tedavisinde alternatif bir seçenek olarak göz önünde bulundurulabilir. A. baumannii suşlarında ise siprofloksasin direnci oldukça yüksek oranda (>%95) saptanmıştır. Ülkemizde yapılan farklı çalışmalarda da direnç oranlarının yüksek olması (%56,5-100) siprofloksasin direncinin gittikçe arttığını ve artık kinolonların da Acinetobacter enfeksiyonlarının tedavisinde iyi bir seçenek olamayacağını göstermektedir [5,8,9,20,21,23,24]. A. baumannii suşlarında saptanan trimetoprim-sulfametoksazol direnç oranı yurt içi ve yurt dışında yapılan farklı çalışmalarda %13,6-%100 arasında değişmektedir [7-9,18,20,21,29-31]. Çalışmamızda trimetoprim-sulfametoksazol direnç oranı 2011 yılında %77,6 iken, 2012 de %61,6 ya ve 2013 de %46 ya kadar düşmüştür. İstatistiksek olarak da anlamlı bulunan bu direnç azalması, trimetoprim-sulfametoksazolün YBÜ nde gelişen enfeksiyonların tedavisinde daha az tercih edilen bir antibiyotik olmasına bağlanmıştır. Özellikle YBÜ nde gelişen enfeksiyonlarında ampirik tedavi başlanması gereken durumlarda karbapenemler sıklıkla tercih edilen antibiyotiklerdir. Son yıllarda P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarında görülen karbapenemaz üretimindeki artış, bu antibiyotiklere karşı direnci de beraberinde taşımaktadır [4,5]. Ülkemizde ve yurt dışında yapılan farklı çalışmalarda; P. aeruginosa izolatlarında imipenem direnci %15,5-78,8 ve meropenem direnci %7,5-71,3 arasında, A. baumannii izolatlarında imipenem direnci %10,4-98,9 ve meropenem direnci %7,6-98,9 arasında değişmektedir [4,5,8,15-19,26-31]. Çalışmamızda P. aeruginosa suşlarında 2011 ve 2014 yıllarında imipenem direnci sırasıyla %45,4 ve %50, meropenem direnci sırasıyla %44,5 ve % %50,9 olarak saptanmış olup yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. A. baumannii suşlarında ise imipenem ve meropenem direnci daha yüksek oranlarda (>%95) saptanmış olup, 2012 ile 2013 yılı arasındaki her iki antibiyotikteki direnç artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Elde ettiğimiz bu bulgular, hastanemizde gelişen P. aeruginosa enfeksiyonlarının tedavisinde daha yüksek karbapenem direnç oranlarına ulaşılmadan bu grup antibiyotiklerin daha kontrollü ve bilinçli bir şekilde kullanılmasının zorunlu olduğunu ortaya koymuştur. Fenotipik yöntemlerin yanısıra moleküler yöntemlerle genotipik düzeyde direnç mekanizmalarının tanımlanması, bu tür çoğul dirençli bakterilerle oluşan enfeksiyonlarda direnç yayılımını sınırlamak ve epidemiyolojik analizlerinin yapılması açısından önemlidir. Laboratuvarımızda moleküler düzeyde direnç genlerinin tespitine yönelik bir araştırmanın yapılamamış olması çalışmamızın en önemli sınırlamasını oluşturmuştur. Glisilsiklin grubunun ilk üyesi olan tigesiklin ülkemizde 2008 yılında kullanıma girmiş, minosiklin türevi geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. P. aeruginosa tigesikline intrinsik olarak dirençliyken, tigesiklinin tedavide yeni bir alternatif olarak karbapeneme dirençli A. baumannii suşlarına da etkin olduğu belirtilmiştir [3,21]. Yapılan çok sayıdaki çalışmada A. baumannii suşlarının tigesiklin duyarlılığına ilişkin farklı sonuçlar bildirilmiştir. Navon-Venezia ve ark. [32] 2003 yılında çoğul dirençli A. baumannii izolatlarında tigesiklin direncini %66,0 olarak bildirmişlerdir yılında Zer ve ark. [21] tarafından yapılan çalışmada YBÜ nden izole edilen A. baumannii suşlarında tigesiklin direnci %6,45 olarak saptanmıştır. Güven ve ark. [8] YBÜ nden izole edilen A. baumannii suşlarında tigesiklin direncini yıllar içinde giderek

6 284 Şirin M. C, ve ark. P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarında antibiyotik direnç profilleri artan bir oranda (2009-%12,5, 2010-%34,8, %81,4) tespit etmişlerdir. Çalışmamızda da benzer şekilde 2011, 2012 ve 2013 yılları arasında (sırasıyla %12,9, %47,1 ve %85,2) tigesiklin direncindeki gözlenen belirgin artış istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur. Hastanemiz YBÜ nde tigesiklinin yoğun bir şekilde kullanımının bu direnç artışına yol açtığı düşünülmüştür. Kolistin ciddi yan etkileri olan, klinik kullanımı sorunlu bir antibiyotiktir. Gerektiğinde P. aeruginosa ve A. baumannii enfeksiyonlarında yan etkileri de göz önünde tutularak kullanılabilmektedir [3,21]. Çalışmamızda da saptandığı gibi, yapılan birçok araştırmada P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarına karşı kolistinin en etkili antimikrobiyal ajan olduğu ve çoğul dirençli izolatlarla gelişen enfeksiyonlarda halen en iyi tedavi seçeneği olarak önemini koruduğu görülmüştür [7,8,20-22,24,27,29,30]. Sonuç olarak, hastanemiz YBÜ nde yılları arasında izole edilen P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarında antibiyotik direnç oranlarının oldukça yüksek bulunması, hastanemizde daha etkin enfeksiyon kontrol önlemlerinin ve antibiyotik kullanım politikalarının uygulanması gerektiğini göstermiştir. Her merkezin kendi etken ve antibiyotik duyarlılık profillerini saptaması ve direnç oranlarındaki değişimleri periyodik olarak izlemesi ampirik tedavide kullanılacak ilaçların seçiminde büyük önem taşıdığı gibi YBÜ nde gelişen enfeksiyonların kontrolünde de önemli faydalar sağlayacaktır. KAYNAKLAR 1. Vincent JL, Rello J, Marshall J, et al. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. JAMA 2009;302: Kollef MH. Is antibiotic cycling the answer to preventing the emergence of bacterial resistance in the intensive care unit? Clin Infect Dis 2006;43: Maragakis LL, Perl TM. Acinetobacter baumannii: epidemiology, antimicrobial resistance, and treatment options. Clin Infect Dis 2008;46: Alışkan H, Çolakoğlu Ş, Turunç T, ve ark. Yoğun bakım ve servis hastalarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik duyarlılık oranlarının dört yıllık izlemi. Mikrobiyol Bul 2008;42: Yüce A, Yapar N, Eren Kutsoylu O. İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi yoğun bakım hastalarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp. suşlarının ve yıllarında saptanan antibiyotik duyarlılık paternlerinin değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2009;43: Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-fourth Informational Supplement, CLSI Document M100-S24, CLSI, Wayne PA (2014). 7. Uzun B, Güngör S, Sezak N, ve ark. Yoğun Bakım hastalarının kan kültürlerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii izolatlarının antibiyotik direnç yüzdelerindeki değişim. Turk Hij Den Biyol Derg 2014;71: Güven T, Yılmaz G, Güner HR, et al. Increasing resistance of nosocomial Acinetobacter baumannii: are we going to be defeated? Turk J Med Sci 2014;44: Özdem B, Gürelik FÇ, Çelikbilek N, ve ark. Çeşitli klinik örneklerden yıllarında izole edilen Acinetobacter türlerinin direnç profilleri. Mikrobiyol Bul 2011;45: Jones RN, Ferraro MJ, Reler LB, et al. Multicenter studies of tigecycline disk diffusion susceptibility results for Acinetobacter spp. J Clin Microbiol 2007;45: Karlowsky JA, Draghi DC, Jones ME, et al. Surveillance for antimicrobial susceptibility among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii from hospitalized patients in the United States, 1998 to Antimicrob Agents Chemother 2003;47: İnce N, Geyik MF, Özdemir D, ve ark. Hastane infeksiyonu etkeni olan Pseudomonas aeruginosa suşlarının yıllara göre antibiyotik duyarlılıklarının karşılaştırılması. ANKEM Derg 2014;28: Jones RN, Stilwell MG, Rhomberg PR, Sader HS. Antipseudomonal activity of piperacillin/tazobactam: more than a decade of experience from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program ( ). Diagn Microbiol Infect Dis 2009;65: Gur D, Hascelik G, Aydin N, et al. Antimicrobial resistance in gram-negative hospital isolates: results of the Turkish HITIT-2 Surveillance Study of J Chemother 2009;21: Rhomberg PR, Jones RN. Summary trends for the Meropenem Yearly Susceptibility Test Information Collection Program: a 10-year experience in the United States ( ). Diagn Microbiol Infect Dis 2009;65: Zhanel GG, DeCorby M, Laing N, et al. Antimicrobialresistant pathogens in intensive care units in Canada: Results of the Canadian National Intensive Care Unit (CAN-ICU) Study, Antimicrob Agents Chemother 2008;52: Mendes C, Oplustil C, Sakagami E, et al; MYSTIC Brazil Group. Antimicrobial susceptibility in intensive care units: MYSTIC Program Brazil Braz J Infect Dis 2005;9: Tan R, Liu J, Li M, et al. Epidemiology and antimicrobial resistance among commonly encountered bacteria associated with infections and colonization in intensive care units in a university-affiliated hospital in Shanghai. J Microbiol Immunol Infect 2014;47:87-94.

7 Şirin M. C, ve ark. P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarında antibiyotik direnç profilleri Avcı M, Özgenç O, Coşkuner A, ve ark. Yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonu etkenleri ve en sık soyutlanan mikroorganizmalarda yıllara göre değişen antibiyotik direnç profili. ANKEM Derg 2007;21: Altunok ES, Koç MM. Yoğun Bakım Ünitesinden izole edilen Acinetobacter suşlarının yıllara göre antibiyotik direnç oranlarının karşılaştırılması. ANKEM Derg 2014;28: Zer Y, Akın FEÖ, Namıduru M. Acinetobacter baumannii suşlarında tigesiklin etkinliğinin araştırılması. İnfeksiyon Derg 2007;21: Sader HS, Farrell DJ, Flamm RK, Jones RN. Antimicrobial susceptibility of Gram-negative organisms isolated from patients hospitalized in intensive care units in United States and European hospitals ( ). Diagn Microbiol Infect Dis 2014;78: Dizbay M, Keten DT, Arman D. Nozokomiyal Gram-Negatif Mikroorganizmalar: 10 Yılda Ne Değişti? FLORA 2010;15: Kurtoğlu MG, Opuş A, Kaya M, ve ark. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında antibakteriyel direnç ( ). ANKEM Derg 2011;25: Türk Dağı H, Arslan U, Tuncer İ. Kan kültürlerinden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında anti biyotik direnci. ANKEM Derg 2011;25: Turner PJ. MYSTIC Europe 2007: activity of meropenem and other broad-spectrum agents against nosocomial isolates. Diagn Microbiol Infect Dis 2009;63: Gales AC, Jones RN, Sader HS. Contemporary activity of colistin and polymyxin B against a worldwide collection of Gram-negative pathogens: results from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program ( ). J Antimicrob Chemother 2011;66: De Francesco MA, Ravizzola G, Peroni L, et al. Prevalence of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa in an Italian hospital. J Infect Public Health 2013;6: McCracken M, Mataseje LF, Loo V, et al. Characterization of Acinetobacter baumannii and meropenemresistant Pseudomonas aeruginosa in Canada: results of the CANWARD study. Diagn Microbiol Infect Dis 2011;69: Yolbaş I, Tekin R, Güneş A, et al. Antibiotic susceptibility of Acinetobacter baumannii strains in a university hospital. J Clin Exp Invest 2013;4: Bilman FB, Ayaydın Z, Turhanoğlu M, et al. Nonfermentative gram-negative microorganisms isolated from intensive care units and their resistance profiles in a training and research hospital. J Clin Exp Invest 2014;5: Navon-Venezia S, Leavitt A, Carmeli Y. High tigecycline resistance in multidrug-resistant Acinetobacter baumannii. J Antimicrob Chemother 2007;59:

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri JCEI / 2014; 5 (3): 391-396 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0426 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* ANKEM Derg 2009;23(3):127-132 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, N.Seval GÜNDEM*, Mahmut BAYKAN*,

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde derin trekeal aspirat örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter

Detaylı

PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE AZALAN DUYARLILIK*

PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE AZALAN DUYARLILIK* ANKEM Derg 2010;24(4):188-192 PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE AZALAN DUYARLILIK* Elif AKTAŞ, H. Agah TERZİ, Canan KÜLAH, Füsun

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;3(3):1-16 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, Hatice TÜRK DAĞI*, Mahmut BAYKAN*, Bülent BAYSAL* *Selçuk

Detaylı

Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Elçin Akduman

Detaylı

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ*

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ* ANKEM Derg 215;29(2):66-72 doi:1.5222/ankem.215.66 Araştırma BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ Gülşen

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışmalar

Epidemiyolojik Çalışmalar GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI : EPİDEMİYOLOJİ Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Epidemiyolojik Çalışmalar

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; 42: BÜLTENİ 321-329 321 KISA BİLDİRİ YOĞUN BAKIM VE SERVİS HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIK

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Antibiyotiklere Direnci

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Antibiyotiklere Direnci Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(4):138-143, 2013 doi:10.5222/tmcd.2013.138 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Antibiyotiklere Direnci Fatma ESENKAYA TAŞBENT*, Metin DOĞAN**,

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI ANKEM Derg 00;4(4):5- ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Murat ARAL, Serpil DOĞAN, Nuriye İsmihan Ece PAKÖZ Kahramanmaraş

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği

Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği Türk Mikrobiyol Cem Derg ():-8, 0 doi:0./tmcd.0.0 Araştırma Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği Lütfiye

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Araştırma ANKEM Derg 2013;27(1):7-12 doi:10.5222/ankem.2013.007 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Funda GÖZÜTOK 1, Fatma MUTLU

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Araştırma ANKEM Derg 15;29(3):99-104 doi: 10.5222/ankem.15.099 ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Seray TÜMER 1, Özlem KİRİŞCİ 1, Esra

Detaylı

Araştırma. Metin DOĞAN 1, Fatma Esenkaya TAŞBENT 2, Bahadır FEYZİOĞLU 1, Mahmut BAYKAN 1

Araştırma. Metin DOĞAN 1, Fatma Esenkaya TAŞBENT 2, Bahadır FEYZİOĞLU 1, Mahmut BAYKAN 1 ANKEM Derg 2014;28(4):138-143 doi:10.5222/ankem.2014.138 Araştırma ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNİN KOLİSTİN, TİGESİKLİN VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ PROFİLLERİNİN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;(4):77-8 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Ahmet MANSUR*, Çiğdem KUZUCU*, Yasemin

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ ANKEM Derg 2011;25(1):22- kalabilirler. Toprak, gıda, su, eşya, hava gibi çevreden izole edilen Acinetobacter kökenlerinin sağlıklı insanların ağız florasında, üst solunum yollarında, genitoüriner sistem

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması Özgün Araşt rma / Original Article 49 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması Evaluation of Antibiotic Resistance in

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları T A D Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas Aeruginosa Strains in a University Hospital Velat Şen 1, Fesih

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2016.75437 Abant Medical Journal Orijinal Makale/ Original Article Volume Cilt 5 Issue Sayı 3 Year Yıl 2016 Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Ayşe YÜCE 1, Nur YAPAR 1, Oya EREN KUTSOYLU 1 ÖZET

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2009; 43: Ayşe YÜCE 1, Nur YAPAR 1, Oya EREN KUTSOYLU 1 ÖZET Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2009; 43: 195-202 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ YOĞUN BAKIM HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER SPP. SUŞLARININ 2000-2002

Detaylı

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur.

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 1-7 1 HASTANE KÖKENLİ BAKTERİYEMİ ETKENİ OLAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ DİRENÇ PATERNLERİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMİ: 2001-2005

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 1 Esen ÖZMEN 2 Mehmet Faruk GEYİK 3 Mehmet ULUĞ 4 Mustafa Kemal ÇELEN 4 Salih HOŞOĞLU 4 Celal AYAZ Yatan Hastalardan İzole Edilen

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg 2014;28(3):79-85 doi:10.5222/ankem.2014.079 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Esra GÜLTEKİN, M. Hamidullah

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri Türk Mikrobiyol Cem Derg ():5560, 0 doi:0.5/tmcd.0.055 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri Ayşe Gül Özseven *, Emel Seslİ

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ İNCELENMESİ

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ İNCELENMESİ ANKEM Derg 202;26(2):80-85 doi:0.5222/ankem.202.080 Araştırma ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ İNCELENMESİ Meryem IRAZ, Ayşenur CEYLAN, Yasemin

Detaylı

Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel Bir Çalışma

Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 41-5. Orijinal Araştırma Makalesi Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI*

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 641-645 ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* IN VITRO TIGECYCLINE AND CARBAPENEM

Detaylı

Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları

Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12(3):291-296 Escherichia Coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığı ve Antibiyotik Direnç Oranları [The Frequency of Extended-spectrum

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ANKEM Derg 2009;23(3):005 YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Mete EYİGÖR, Murat TELLİ, Yasin TİRYAKİ, Yavuz OKULU, Neriman AYDIN Adnan Menderes

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Araştırma ANKEM Derg ;6():4 doi:./ankem.. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Vicdan KÖKSALDI MOTOR,

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Pınar ZARAKOLU*, Gülşen HASÇELİK**, Serhat ÜNAL*

Pınar ZARAKOLU*, Gülşen HASÇELİK**, Serhat ÜNAL* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 147-154 147 HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİYAL AJANLARA KARŞI DUYARLILIK DURUMU: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN

Detaylı

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44

Araştırma. Gonca KÜME 1, Mustafa DEMİRCİ 2 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 37-44 37 Araştırma Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Affan DENK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. ve Klin. Mik. Araştırmacılar Yasemin

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları doi:10.5222/tmcd.2014.056 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel YILMAZ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 75-80 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF GRAM-NEGATIVE BACILLI ISOLATED

Detaylı

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 91-96 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR

Detaylı

Klebsiella İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi

Klebsiella İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi Türk Mikrobiyol Cem Derg 45(2):6874, 2015 doi:10.5222/tmcd.2015.068 Araştırma Klebsiella İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi Hakan TEMİZ*, Erdal ÖZBEK**, Demet GÜR VURAL*,

Detaylı

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Dr. Okan Derin Kocaeli VM Medical Park Hastanesi Sunum Planı Gerekçe Hastane kökenli Gram negatif enterik patojenlerde direncin epidemiyolojisi

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H.

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGU 1 65 yaşında, erkek hasta Üroloji polikliniği Başvuru şikayetleri: Üç gün önce başlayan sık

Detaylı

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Dr. Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu 06-08

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) #

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 49-53 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik Duyarlılıkları ISSN: Eur J Health Sci 2015;1(2):58-62 Kan Kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Çomaklar ve Antibiyotik lıkları Antibiotic susceptibilities of Gram negative rods isolated from blood cultures Deniz

Detaylı

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 474-478 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0457 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin

Detaylı

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Araştırma ANKEM Derg 2011;25(4):237243 doi:.5222/ankem.2011.237 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Hatice TÜRK DAĞI 1, Duygu MERT

Detaylı

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011,

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011, 169 Araştırma Escherichia Coli Ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimleri Ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE PRODUCTION AND ANTIBIOTIC

Detaylı

PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE BETA-LAKTAMAZ ORANLARI

PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE BETA-LAKTAMAZ ORANLARI ANKEM Derg 2010;24(3):1171 PSEUDOMONAS AERUGINA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE BETALAKTAMAZ ORANLARI C. Elif ÖZTÜRK*, Hilal TÜRKMEN ALBAYRAK*, Asiye ALTINÖZ*, Handan ANKARALI** *Düzce Üniversitesi

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA 2

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA 2 ANKEM Derg 2016;30(1):24-30 doi: 10.5222/ankem.2016.024 Araştırma NOZOKOMİYAL İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU: ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Berrin UZUN, Serdar GÜNGÖR, Süreyya Gül YURTSEVER, İlhan AFŞAR, Mustafa DEMİRCİ

Berrin UZUN, Serdar GÜNGÖR, Süreyya Gül YURTSEVER, İlhan AFŞAR, Mustafa DEMİRCİ Araştırma ANKEM Derg 2012;26(2):5560 doi:10.5222/ankem.2012.055 YOĞUN BAKIM HASTALARININ KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE

Detaylı

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS 2003-2009 D. Gülmez 1, D. Gür 2, G. Hasçelik 1, EARSS-Türkiye Çalışma Grubu 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI dan EUCAST e: Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI EUCAST- Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Komitesi TMC Türkçe EUCAST Dökümanları CLSI vs EUCAST Farklar EUCAST Ulusal Sınırdeğer komitelerinin temsilcileri

Detaylı

Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR 2

Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR 2 Araştırma ANKEM Derg 2012;26(4):181-186 doi:10.5222/ankem.2012.181 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE İZOLATLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI VE

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E FLORA 2016;21(1):27-32 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden Yıllarında İzole Edilen Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Direnç Profilleri

Çeşitli Klinik Örneklerden Yıllarında İzole Edilen Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Direnç Profilleri Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 526-534 Çeşitli Klinik Örneklerden 2007-2010 Yıllarında İzole Edilen Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Direnç Profilleri Antibiotic Resistance

Detaylı

Türkiye de Durum: Klimik Verileri

Türkiye de Durum: Klimik Verileri Türkiye de Antimikrobiyal Direnç ve Antibiyotik Yönetimi Türkiye de Durum: Klimik Verileri Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

Çeşitli klinik örneklerden yılları arasında izole edilen Acinetobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları

Çeşitli klinik örneklerden yılları arasında izole edilen Acinetobacter türleri ve antibiyotik duyarlılıkları Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Çeşitli klinik örneklerden 2006-2011 yılları arasında izole edilen Acinetobacter

Detaylı

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA**

Nurhan ALBAYRAK*, Şafak KAYA** Türk Mikrobiyol Cem Derg (2009) 39 (1-2): 16-21 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN: 0258-2171 Nurhan ALBAYRAK, Şafak KAYA ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

Ülkemizde Yoğun Bakım Ünitelerinde Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Ülkemizde Yoğun Bakım Ünitelerinde Antimikrobiyal Direnç Sorunu doi:10.5222/tmcd.2016.097 Derleme Ülkemizde Yoğun Bakım Ünitelerinde Antimikrobiyal Direnç Sorunu Pınar ÇIRALIGİL Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ÖZET

Detaylı

flora Escherichia coli İzolatlarına Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği

flora Escherichia coli İzolatlarına Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarına Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği In Vitro Activity of Fosfomycin

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Antibiyotik Yönetimi Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMINI DEĞERLENDİRME FORMU Hastanelerin

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.04 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı, uygunsuz antibiyotik kullanımını önlemek, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ*

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ* Araştırma ANKEM Derg 2014;28(4):119-123 doi:10.222/ankem.2014.119 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARDA ANTİBİOTİK DİRENCİNİN ILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ* Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel ILMAZ,

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

İmipeneme Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Kolistin-Ampisilin/Sulbaktam Kombinasyonu Etkinliğinin Değerlendirilmesi*

İmipeneme Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Kolistin-Ampisilin/Sulbaktam Kombinasyonu Etkinliğinin Değerlendirilmesi* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 147-151 İmipeneme Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Kolistin-Ampisilin/Sulbaktam Kombinasyonu Etkinliğinin Değerlendirilmesi* Evaluation

Detaylı

ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA TİGESİKLİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI THE ANTIBACTERIAL ACTIVITIY OF TIGECYCLINE ON ACINETOBACTER BAUMANNII STRAINS

ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA TİGESİKLİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI THE ANTIBACTERIAL ACTIVITIY OF TIGECYCLINE ON ACINETOBACTER BAUMANNII STRAINS İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 193-196 ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA TİGESİKLİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI THE ANTIBACTERIAL ACTIVITIY OF TIGECYCLINE ON ACINETOBACTER

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama

Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama Öncü Akgül, Nurver Ülger, Gülşen Altınkanat Gelmez, Hüseyin Bilgin, Nilüfer

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri Research Article /Araştırma Makalesi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole edilen Etkenler ve Antibiyotik Direnç Paternleri The Causative Agents of Infections in Intensive Care Unit and Their

Detaylı

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Seyit Ali BÜYÜKTUNA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ OLGU SUNUMU K, 67 yaşında Özgeçmiş: AML (2013 yılında

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Dilara İNAN*, Rabin SABA*, Sevim KESKİN**, Dilara ÖĞÜNÇ***, Cemal ÇİFTÇİ*, Filiz GÜNSEREN*, Latife MAMIKOĞLU*, Meral GÜLTEKİN***

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARINDA TİGESİKLİN DUYARLILIĞININ E-TEST YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI*

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARINDA TİGESİKLİN DUYARLILIĞININ E-TEST YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI* Araştırma ANKEM Derg 2011;25(2):79-83 doi:10.5222/ankem.2011.079 HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARINDA TİGESİKLİN DUYARLILIĞININ E-TEST YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI* Aytekin ÇIKMAN, Mehmet

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özgün Araştırma / Original Article 61 2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms Isolated From Blood Cultures During 2010-2015 and

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2008; 42:

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2008; 42: Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 537-544 TÜRKİYE DE HASTANE İZOLATI GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE YENİ BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE GSBL TİPLERİ: ÇOK MERKEZLİ HİTİT SÜRVEYANSININ

Detaylı