drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar"

Transkript

1 Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24(1):6-11 Klinik Çal flma - Araflt rma / Original Article drar Kültürlerinden zole Edilen Escherichia Coli Sufllar n n S k Kullan lan Antibakteriyellere Karfl Duyarl l klar Susceptibility of Escherichia Coli Strains Isolated From Urine Cultures to Some Commonly Used Antibacterial Agents Zerrin YULU KURAL, Birsen MUTLU Baflvuru tarihi / Submitted: Kabul tarihi / Accepted: Amaç: Çal flmam zda hastanemizde üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) etkeni olan bakterilerin ve antibiyotik duyarl k durumunun belirlenmesi amaçland. Çal flma plan : Mart 2004-fiubat 2005 tarihleri aras nda hastanemizde servis ve yo un bak m birimlerinde yatan ve polikliniklere baflvuran hastalardan al nan idrar örneklerinden izole edilen 259 Escherichia coli (E. coli) suflunun üriner sistem enfeksiyonlar nda en s k kullan lan antibiyotikler olan ampisilin, amoksisilin-klavulanik asit, gentamisin, seftriakson, ofloksasin, siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol ve nalidiksik aside duyarl l klar araflt r ld. Sufllar n 63 ü nozokomiyal, 196 s toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonlar ndan izole edildi. Tan mlama ve duyarl l k testleri VITEK-1 otomasyon sisteminde (Bio mérieux, Fransa) belirlendi. Bulgular: Toplum kökenli ve nozokomiyal ÜSE aras ndaki karfl laflt rmada antibiyotik duyarl l k oranlar s ras yla ampisilin için %63-32, amoksisilin-klavulanik asit için %78-59, gentamisin için %89-83, seftriakson için %94-89, ofloksasin için %82-59, siprofloksasin için %81-54, trimetoprim-sulfametoksazol için %71-47 ve nalidiksik asit için %86-64 olarak saptand. Sonuç: Bölgemiz için toplum kökenli ÜSE düflünülen hastalarda ampirik tedavide siprofloksasin, nozokomiyal ÜSE düflünülen hastalarda ise ampirik parenteral tedaviye seftriakson ile bafllanmas n n uygun olaca sonucuna var ld. Anahtar Sözcükler: Antibakteriyel ilaçlar; escherichia coli; üriner sistem enfeksiyonu. Objectives: The present study was designed to determine the bacteria causing urinary tract infections (UTI) in our hospital and their susceptibility to various antibiotics. Study Design: Susceptibility of 259 uropathogen Escherichia Coli (E. Coli) isolates from urine samples of patients treated in the wards and intensive care units or in the outpatient clinics of our hospital between March 2004 and February 2005, to ampicillin, amoxycillin-clavulanate, gentamicin, ceftriaxone, ofloxacin, ciprofloxacin, co-trimoxazole, and nalidixic acid, the most commonly used antibiotics in UTI, were evaluated. Among the isolated strains, 63 were from nosocomial and 196 were from community acquired UTI. Identification and susceptibility of strains were determined by an automatized VITEK-1 panel (Biomérieux, France). Results: Comparison of antibiotic susceptibility rates between nosocomial and community-acquired UTI revealed the following results: ampicillin 63-32%, amoxycillin-clavulanate 78-58%, gentamicin 89-83%, ceftriaxone 94-89%, ofloxacin 82-59%, ciprofloxacin 81-54%, cotrimoxazole 71-47%, nalidixic acid 86-64%, nosocomial and community-acquired UTI, respectively. Conclusion: In our opinion, for our region, ciprofloxacin would be the appropriate option for ampiric therapy in patients with probable community-acquired UTI and ampiric parenteral treatment with ceftriaxone would be the appropriate first option in patients with probable nosocomial UTI. Key Words: Anti-bacterial agents; escherichia coli; urinary tract infection. Trakya Univ Tip Fak Derg 2007;24(1):6-11 Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal (Yulu kural, Uzm. Dr.); Kocaeli Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal (Mutlu, Doç. Dr.). letiflim adresi: Dr. Zerrin Yulu kural. Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, Edirne. Tel: / 2836 Faks: e-posta: Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi. Ekin T bbi Yay nc l k taraf ndan bas lm flt r. Her hakk sakl d r. Medical Journal of Trakya University. Published by Ekin Medical Publishing. All rights reserved. 6

2 Üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE), piyüri ve klinik semptomlar eflli inde böbrek, toplay c sistem ve mesanede enflamasyonun varl olarak tan mlan r. [1,2] Yaln zca alt üriner sistem tutulumu olabilece i gibi hem üst hem alt üriner sistem tutulumu birlikte görülebilir. [3] Üriner sistem enfeksiyonlar tan ve tedavi yaklafl mlar aç s ndan toplum ve hastane kökenli enfeksiyonlar olarak iki bafll k alt nda toplan r. Üriner sistem enfeksiyonlar, hem toplum hem de hastane kaynakl olarak s k görülmeleri, mortalite üzerine olumsuz etkileri nedeniyle önemlidir. Her yafl grubunu ve her iki cinsiyeti de etkileyen bu enfeksiyon özellikle genç eriflkin yafl grubu kad nlarda s kt r. [1] Tan ve tedavisi ço u kez basit olan üriner sistem enfeksiyonlar n n etkeni olan mikroorganizman n kültürde üretilmesi ve antibiyogram sonucunun tedavi bafllang c ndan sonra al nmas ampirik tedaviyi zorunlu k lmaktad r. Ampirik tedavinin seçilebilmesi için yol gösterici bulgulara ihtiyaç vard r. Y llar içinde etken mikroorganizmalarda antibakteriyel duyarl k durumundaki de ifliklikler tedavi seçimini etkilemektedir. Tedavide s k kullan lan antibakteriyel ajanlara y llar içinde direnç geliflmektedir. Bu nedenle ülkelerin hatta ülke içi farkl l k gösteren bölgelerin ve her hastanenin s k izole edilen bakterilerinin ve bunlar n antibakteriyel duyarl k durumunun bilinmesi tedaviye yol gösterici olmaktad r. Bu çal flman n amac, hastanemizde üriner sistem enfeksiyonu etkeni olan bakterileri ve antibiyotik duyarl k durumunu belirlemek, ayr ca toplum kökenli ve hastane kökenli izolatlar n direnç durumu aras ndaki farkl l klar belirleyerek tedaviye yol gösterici olabilmektir. GEREÇ VE YÖNTEM Çal flma Mart 2004-fiubat 2005 aras nda hastanemiz poliklinik ve servislerinden, idrar kültüründe üremesi olan hastalar ile prospektif olarak yap ld. Çal flmaya kabul için piyüri varl, semptom ve bulgular, hastane/toplum kaynakl enfeksiyon olma özellikleri de erlendirildi. drar kültürleri merkez laboratuvar mikrobiyoloji ünitesinde de erlendirildi. Üropatojen bakteri üremesi, kateter iliflkili enfeksiyon gibi durumlar n varl d fl nda iki veya daha fazla cins bakteri üremesi kontaminasyon olarak de erlendirildi ve çal flma d fl b rak ld. Al nan idrar örnekleri %5 koyun kanl agara ve EMB besiyerine standart idrar ekim yöntemiyle ekildi. [1] On alt 24 saat süreyle 37 C s cakl kta etüvde inkübe edildi. Ertesi gün üreme olan plaklardan VITEK-1 otomasyon sistemine (Bio mérieux, Fransa) aktar - lan bakterilerin tiplendirmesi ve duyarl l k testleri yap ld. Ampirik tedavide en s k kullan lan ampisilin, amoksisilin-klavulanik asit, gentamisin, seftriakson, ofloksasin, siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol, nalidiksik asit için direnç ve duyarl l k parametrelerine bak ld. Bakterilerin duyarl l klar dirençli ve duyarl olarak SPSS 12.0 sisteminde ki-kare yöntemiyle de erlendirildi. BULGULAR drar kültüründe üreyen 63 ü nozokomiyal, 196 s toplum kökenli 259 Escherichia coli (E. coli) suflunda toplum kökenli ÜSE den %78 oran nda, nozokomiyal ÜSE den %49 oran nda E. Coli etken patojen olarak izole edildi. Escherichia coli sufllar nda ampisilin, amoksisilin-klavulanik asit, gentamisin, seftriakson, ofloksasin, siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol, nalidiksik asit için VITEK-1 sistemde çal fl lan sonuçlar direnç ve duyarl l k durumlar ve direnç oranlar nda toplumsal/nozokomiyal olma özelliklerine göre istatistiksel fark olup olmad incelenerek de erlendirildi. Çal flmam zda nozokomiyal ve toplum kökenli ÜSE aras ndaki karfl laflt rmada antibiyotik duyarl l k oranlar s ras yla ampisilinde %63-32, amoksisilin-klavulanik asitte %78-59, gentamisinde %89-83, seftriaksonda %94-89, ofloksasinde %82-59, siprofloksasinde %81-54, trimetoprim-sulfametoksazolde %71-47 ve nalidiksik asitte olarak saptand. Toplum kökenli ve nozokomiyal kökenli E. Coli sufllar n n direnç oranlar bak m ndan sadece gentamisin ve seftriaksonda istatistiksel aç dan anlaml fark saptanmad (Tablo 1). TARTIfiMA Üriner sistem enfeksiyonlar, toplumda ve hastanede yatan hastalarda s k görülen ve anti- 7

3 Tablo 1. E. coli sufllar nda çal fl lan antibiyotiklerde direnç ve duyarl l k oranlar Antibiyotik direnci Enfeksiyon kayna p Toplumsal Nozokomiyal Yüzde Yüzde Ampisilin R <0.05 S Amoksisilin-klavulanik asit R 32/ <0.05 S 8/ Gentamisin R >0.05 S Seftriakson R >0.05 S Ofloksasin R <0.05 S Siprofloksasin R <0.05 S Trimetoprim-sulfametoksazol R 4/ <0.05 S 2/ Nalidiksik asit R <0.05 S R: Dirençli; S: Duyarl. bakteriyel ilaçlar n en s k kullan ld durumlar olmalar nedeniyle enfeksiyon hastal klar içinde önemli bir yer tutmaktad r. [1-4] Bakterilerde antibakteriyellere karfl direnç genellikle mutasyon, selektif bask lanma ve genetik transfer ile olmaktad r. Özellikle selektif bask lanma, günümüz flartlar nda karfl m za önemli bir sorun olarak ç kan antibakteriyel ajanlar n uygunsuz kullan m sonras nda geliflmektedir ve bu durum deneysel olarak gösterilmifltir. [4-6] Üst solunum yolu enfeksiyonlar için tedavi ampirik olarak bafllamay gerekli k lar. drar kültürü; etkenin izolasyonunun sa lanaca ve tedavide kullan labilecek antibakteriyellere karfl duyarl l k ve direnci gösterecek en önemli ifllemdir. Bu nedenle enfeksiyonun saptanmas - n n ard ndan kültür sonucuna ulafl l ncaya kadar bafllanacak uygun ampirik tedavinin belirlenmesi gerekmektedir. S k kullan lan antibakteriyellerde son y llarda artan direnç oranlar karfl m za büyük bir sorun olarak ç kmaktad r. Bu nedenle bölgesel verilerin ve hatta her hastanenin kendi direnç durumunu bilmesi, buna uygun tedavinin planlanmas gerekmektedir. [7-10] 8 Çal flmam zda ÜSE için ampirik tedavide s k kullan lan ajanlar n direnç durumlar saptand. Ampirik tedavi olarak seçilebilme kriteri olarak o antibakteriyel ilaca karfl direncin bölgesel olarak %10-20 nin üzerinde olmamas gerekmektedir. Escherichia coli sufllar nda direnç çal flt m z antibakteriyel ajanlara karfl ço unlukla bu oran n üzerinde bulundu. Çal flmam zdaki tüm antibakteriyeller içinde en yüksek duyarl l k seftriaksonda görüldü. Toplum kökenli sufllarda direnç %6 oran ile %10 un alt nda kald. Nozokomiyal etkenler içinde de di er ajanlarla karfl laflt r ld nda %11 ile en düflük direnç oran na sahipti. Üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisinde günümüzde en s k kullan lan ilaçlar olan kinolonlar aç s ndan çal flmam z n sonuçlar di er çal flmalarla karfl laflt r ld nda, direnç oranlar nda art fl göze çarpmaktad r. Y llara göre yap lm fl çal flmalara bak ld nda, Köksal n [11] idrar kültüründe üreyen gram negatif bakterilerde yapt çal flmada (1988) siprofloksasin direnci %0.7 olarak bildirilmifltir. [11] Dökmetafl ve ark.n n [12] çal flmas nda (1995) E. Coli de siprof-

4 loksasin direnci %6.1 olarak verilmektedir. Sucu ve ark. [13] taraf ndan sonraki y llarda yap lan çal flmada bu oran n %16 ya yükselmifl oldu u görülmektedir. Wagenlehner ve ark. [8] taraf ndan nozokomiyal kökenli E. Coli lerde yap lan çal flmada y llar aras nda siprofloksasine karfl direnç oran n n y llar içinde %4.4 ten %10.3 e yükseldi i görülmüfltür. Co rafik ve antibiyotik kullan m politikalar aç s ndan farkl bölgelerde yap lan çal flmalar incelendi inde, Gordon ve Jones [14] taraf ndan yap lan çal flmada Kuzey Amerika da siprofloksasine direnç %4, Avrupa da %15 ve Latin Amerika da %18 olarak bulunmufltur. Daza ve ark. [15] taraf ndan spanya da yap lan çal flmada siprofloksasin direnci %22 gibi yüksek bir oran göstermektedir. Nozokomiyal ve toplum kökenli olarak ayr mda Türkiye den Ertu rul ve ark. [9] taraf ndan yap lan çal flmada poliklinik hastalar nda siprofloksasin direnci %30.7, hastanede yatan hastalardan izole edilen E. Coli ye siprofloksasin direnci %33 olarak bildirilmifltir. Turnidge ve ark.n n [16] çal flmas nda Asya Pasifik bölgesinde direnç %17.7 olarak bildirilmifltir. Yapt m z çal flmadaki direnç oranlar her iki kinolon için de benzer saptand. Siprofloksasin için toplum kökenli grupta direnç %19 nozokomiyal kökenli grupta %46 idi. Di er çal flmalarla karfl laflt r ld nda antibakteriyel ve özellikle yayg n kinolon kullan m ülkemizle benzerlik gösteren Latin Amerika, spanya, Asya ile direnç durumunda da benzerlik göze çarpmaktayd. Türkiye de yap lm fl daha önceki çal flmalar n direnç oranlar ile k yasland nda y llar içindeki art fl dikkat çekmekteydi. Toplum kökenli sufllarda siprofloksasinin ampirik tedavide kullan m olas - l k dahilinde olsa bile nozokomiyal sufllardaki yüksek direnç farkl bir seçene in, örne in seftriakson gibi bir sefalosporinin ampirik tedavide seçimini gerekli k lmaktayd. [9] Ampisilin için Ertu rul ve ark.n n [9] yapt çal flmada poliklinik hastalar nda direnç %54.7 ile bizim direnç oran m zdan (%37) yüksek bulunmufl ancak servis hastalar ndan izole edilen E. Coli lerde %67 ile bizim sonucumuzla (%68) benzer bulunmufltur. Daza ve ark.n n [15] çal flmas nda ise direnç %65 olarak yüksek bulunmufltur. Turnidge ve ark.n n [16] Asya Pasifik bölgesindeki çal flmas nda direnç %57.5 olarak saptanm flt r. Keley ve ark.n n [14] yapt çal flmada da direnç Kuzey Amerika da %37, Avrupa da %51 ve Latin Amerika da %55 olarak bildirilmifltir. Ampisilin için toplum kökenli sufllarda bizim direnç oranlar m z ile Kuzey Amerika benzerlik göstermekle beraber nozokomiyal dirençte karfl laflt r lan tüm çal flmalardan daha yüksek bir oran görülmektedir. Amoksisilin-klavulanik asit için bak ld nda Wagenlehmer ve ark.n n [8] çal flmas nda direnç %29.7 saptanm flt r. Gordon ve Jones in [14] çal flmas nda Kuzey Amerika için %5, Avrupa için %6 ve Latin Amerika için %4 olarak verilmifltir ve bizim verilerimizle karfl laflt r ld nda benzerlik göstermemektedir. Fransa çal flmas nda toplum kökenli E. Coli de direnç (%36.7) bizim verilerimizden farkl l k göstermektedir. [17] Daza ve ark.n n [15] çal flmas nda ise %63 oran ndaki direnç spanya ile farkl durumda oldu umuzu göstermektedir. Gentamisin çal flma sonuçlar m zda duyarl - l k oranlar nda di er antibiyotikler içinde en iyi ikinci antibiyotik olarak görülmekte ve özellikle toplum kökenli ÜSE lerde ampirik kullan ma uygunlu u dikkati çekmektedir. Wagenlehner ve ark.n n [8] yapt çal flmada gentamisin direnci y llar içinde büyük de ifliklik göstermemifl ve en yüksek %5.6 oran tespit edilmifltir. Türkiyede yap lan bir çal flmada ise 2002 y l direnç oran %15 olarak bildirilmifltir. [13] Yine bu çal flmada önceki y llara ait veriler karfl laflt r ld nda aminoglikozid grubu antibiyotiklerde de y llar içinde duyarl l kta bir azalma oldu u görülmüfltür. Gentamisindeki direnç durumu göz önüne al nd nda pek çok antibiyoti e oranla daha güvenilir olarak kullan labilir görünmesine ra men bu antibiyoti in toksik etkileri ve komplike üriner sistem enfeksiyonlar n n tedavi süresindeki uzunluk göz önüne al nmal d r. [1] Tüm antibakteriyeller içinde en yüksek duyarl l k seftriaksonda görüldü. Toplum kökenli sufllarda direnç oran %6 ile %10 un alt nda kald. Nozokomiyal etkenler içinde de di er ajanlar ile karfl laflt r ld nda %11 ile en düflük direnç oran na sahipti. Türkiye de yap lan bir çal flmada seftriakson direnci poliklinik hastala- 9

5 r ndan izole edilen E. Coli lerde %17 yatan hasta grubunda %28 olarak bizim verilerimizden daha yüksek bulunmufltur. [13] Bir baflka çal flmada ise poliklinik grubunda %4, yatan hasta grubunda %11 olarak saptanm flt r. [6] Bu çal flman n sonuçlar ile çal flmam zda seftriakson için saptanan duyarl l k sonucu uygunluk göstermektedir. Bu çal flmada ortaya konmufl olan sonuç ile çal flmam zdan ç kart lan sonuç örtüflmekte ve özellikle yatan hasta grubu için ampirik tedavide parenteral seftriaksonun iyi bir tercih oldu u görülmektedir. Trimetoprim-sulfametoksazol ÜSE için ampirik tedavide önerilen bir antibakteriyeldir. [1,2,7] Çal flmam zda toplum kökenlilerde %29, nozokomiyal olgularda %53 oran nda direnç bunmufltur. Türkiye de yap lan çal flmalarda da durum benzerdir. [11,12,18-23] Yurt d fl yay nlar ise dirençte bizim verilerimiz gibi yüksek oranlardan bahsetmemektedir. [8,10,14,24] Trimetoprim sulfametaksazol için verilerin de erlendirilmesi sonucunda, art k ampirik tedavide kullan m n n uygun olmayaca n göstermektedir. [13] Esas olarak kinolonlara direncin ön göstergesi kabul edilen nalidiksik asit çal flmam zda di- er kinolonlardan daha düflük oranda direnç göstermifl, özellikle toplum kaynakl sufllarda daha yüksek bir duyarl l k oran bulunmufltur. [1] Ancak toplum ve hastane kökenli sufllarda direnç art fl ofloksasin ve siprofloksasin için paralel bulunmufltur. Üst solunum yolu enfeksiyonlar nda genifl spektrumlu antibakteriyellerin yayg n kullan m sonucunda gram negatif bakterilerde direnç h zla artmaktad r. [13] Özellikle nozokomiyal kökenli sufllarda bu daha belirgin olarak göze çarpmaktad r. Çal flmam zda toplum kökenli sufllar ile nozokomiyal sufllar direnç oranlar aç s ndan karfl laflt rd m zda, gentamisin ve seftriakson d fl nda karfl laflt r lan tüm gruplarda direnç art - fl nozokomiyal sufllar lehine istatistiksel olarak anlaml derecede yüksek saptanm flt r. Çal flmam z n verileri de erlendirildi inde, direnç oranlar n n yak n takip edilmesi koflulunda bölgemizde toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonlar nda ampirik tedavide siprofloksasin kullan m n n, nozokomiyal enfeksiyonlarda parenteral tedavide siprofloksasin yerine seftriakson kullan m n n uygun olabilece i sonucuna var lm flt r. KAYNAKLAR 1. Özsüt H. drar yolu infeksiyonlar. nfeksiyon hastal klar ve klinik mikrobiyolojisi. In: Topçu AW, Söyletir G, Do anay M, editörler. nfeksiyon hastal klar. stanbul: Nobel T p Kitabevi; s Wilson WR, Henry NK. Urinary tract infectious. In: Wilson WR, Sande MA, editors. Current diagnosis and treatment in infectious diseases. USA: Mc Graw- Hill; Üriner sistem infeksiyonlar. Çeviri editörü: Leblebicio lu H. nfeksiyon hastal klar tan ve tedavisi. stanbul: Nobel T p Kitabevi; s Sobel JD, Kaye D. Urinary tract infections. In: Mandel JE, Dolin R, editors. Infectious diseases. Philadelphia: Harcourt Health Sciences Company; p Perez-Trallero E, Urbieta M, Jimenez D, Garcia- Arenzana JM, Cilla G. Ten-year survey of quinolone resistance in Escherichia coli causing urinary tract infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1993; 12: Goldmann DA, Huskins WC. Control of nosocomial antimicrobial-resistant bacteria: a strategic priority for hospitals worldwide. Clin Infect Dis 1997;24 Suppl 1:S Gales AC, Sader HS, Jones RN. SENTRY Participants Group (Latin America). Urinary tract infection trends in Latin American hospitals: report from the SENTRY antimicrobial surveillance program ( ). Diagn Microbiol Infect Dis 2002;44: Akata F. Üriner sistem infeksiyonlar nda uygun antibiyotik kullan m. Klimik Derg 2001;14: Wagenlehner FM, Niemetz A, Dalhoff A, Naber KG. Spectrum and antibiotic resistance of uropathogens from hospitalized patients with urinary tract infections: Int J Antimicrob Agents 2002;19: Ertu rul MB, Güleç LA, Akal D, Ça atay AA, Özsüt H, Eraksoy H, et al. Üropatojen Escherichia coli sufllar n n tedavide s k kullan lan antibiyotiklere duyarl l klar. Klimik Dergisi 2004;17: Farrell DJ, Morrissey I, De Rubeis D, Robbins M, Felmingham D. A UK multicentre study of the antimicrobial susceptibility of bacterial pathogens causing urinary tract infection. J Infect 2003;46: Köksal I. drar kültürlerinden izole edilen Gram-negatif bakterilerin çeflitli antibiyotiklere duyarl k durumlar. Ankem Dergisi 1988;2: Dökmetafl I, Bak r M, Yalç n AN, Gürün A, Bak c MZ. Hastanede geliflen üriner sistem infeksiyonlar nda predispozan faktörler kliniklere göre da l m, etkenler ve baz antibiyotiklere duyarl k durumu. Ankem Dergisi 1995;9: Sucu N, Aktoz-Boz G, Bayraktar Ö, Çaylan R, Ayd n K, Köksal. Üropatojen Echerichia coli sufllar n n antibiyotik duyarl l klar n n y llar içerisindeki de iflimi. Klimik Dergisi 2004;17:

6 14. Gordon KA, Jones RN. Susceptibility patterns of orally administered antimicrobials among urinary tract infection pathogens from hospitalized patients in North America: comparison report to Europe and Latin America. Results from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (2000). Diagn Microbiol Infect Dis 2003;45: Daza R, Gutierrez J, Piedrola G. Antibiotic susceptibility of bacterial strains isolated from patients with community-acquired urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2001;18: Turnidge J, Bell J, Biedenbach DJ, Jones RN. Pathogen occurrence and antimicrobial resistance trends among urinary tract infection isolates in the Asia-Western Pacific Region: report from the SEN- TRY Antimicrobial Surveillance Program, Int J Antimicrob Agents 2002;20: Goldstein FW. Antibiotic susceptibility of bacterial strains isolated from patients with communityacquired urinary tract infections in France. Multicentre Study Group. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000;19: Kaya D, fiahin I, Öksüz fi, Ertör O. drardan izole edilen E. coli sufllar n n Siprofloksasin ve trimetoprim sulfametoksazol duyarl l klar n n araflt r lmas. Ankem Dergisi 2002;16: Erayman I, Erayman B, Ar bafl ET. drar örneklerinden izole edilen gram negatif bakterilerde antibiyotik duyarl l Ankem Dergisi 2001;15: K l ç H, Karahan M. drar örneklerinden izole edilen gram negatif bakteriler çeflitli antibiyotiklere in vitro duyarl l. Mikrobiyoloji Bülteni 1991;25: Arman D, Çokça F, Tural D. Hastanede yatan hastalar n idrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalara çeflitli antibiyotiklerin etkinli inin üç y ll k de erlendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni 1997;31: fiencan I, Sevinç ME. Toplum kökenli üropatojen E.coli sufllar nda antimikrobiyal direncin izlemi. Klimik Dergisi 2004;17: Yayl G, Oltan N, Ak O, Gençer S, Özer S. Üriner infeksiyon etkeni E.coli sufllar nda kotrimoksazol direnci. Klimik Dergisi 2004;17: Grude N, Tveten Y, Kristiansen BE. Urinary tract infections in Norway: bacterial etiology and susceptibility. A retrospective study of clinical isolates. Clin Microbiol Infect 2001;7:

Üropatojen Escherichia coli Sufllar n n Tedavide S k Kullan lan Antibiyotiklere Duyarl l klar

Üropatojen Escherichia coli Sufllar n n Tedavide S k Kullan lan Antibiyotiklere Duyarl l klar 132 Klimik Dergisi Cilt 17, Say :2 2004, s:132-136 Üropatojen Escherichia coli Sufllar n n Tedavide S k Kullan lan Antibiyotiklere Duyarl l klar M. Bülent Ertu rul, Leyla Atila-Güleç, Didem Akal, A. Atahan

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) #

Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995 ve 1999) # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 49-53 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinden zole Edilen P. aeruginosa ve Acinetobacter Türlerinin Antibiyotik Duyarl l ndaki Dört Y ll k De iflim (1995

Detaylı

Comparison of Susceptibility of Escherichia coli Strains Isolated from Urinary System Infections to Ciprofloxacin and Other Antibiotics

Comparison of Susceptibility of Escherichia coli Strains Isolated from Urinary System Infections to Ciprofloxacin and Other Antibiotics Araştırma Makalesi/Original Article ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ SİPROFLOKSASİN VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison

Detaylı

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 91-96 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar

Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 43-48 Hastane İnfeksiyonları Hastane Kaynakl nfeksiyonlardan zole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarl l klar Dr. Dilek KILIÇ*, Dr. Çi dem KUZUCU**,

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli, E. coli, idrar, antibiyotik direnci ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2015; 29 (2): 51-55 http://www.fusabil.org Affan DENK 1 Ayşe SAĞMAK TARTAR 2 1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ

ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA TOPLUM KÖKENLİ ESCHERİCHİA COLİ NİN YERİ VE GELİŞEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ Dr. Hasan S. Sa lam, 1 Dr. Aziz Ö ütlü, 2 Dr. Vildan Demiray, 3 Dr. O uz Karabay 4 1 Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

M. Bülent ERTU RUL, Nurgül ÇOLAK. stanbul Özel Medicine Hospital, Klinik Merkez Laboratuvarı, STANBUL (M.B. Ertu rul: imdiki adresi a a ıdadır) ÖZET

M. Bülent ERTU RUL, Nurgül ÇOLAK. stanbul Özel Medicine Hospital, Klinik Merkez Laboratuvarı, STANBUL (M.B. Ertu rul: imdiki adresi a a ıdadır) ÖZET ANKEM Derg 2004;18(3):161-165. DRARDAN ZOLE ED LEN TOPLUM KÖKENL ESCHERICHIA COLI SU LARININ ANT B YOT K DUYARLILIKLARI * M. Bülent ERTU RUL, Nurgül ÇOLAK stanbul Özel Medicine Hospital, Klinik Merkez

Detaylı

Cemal ÜSTÜN*, Yavuz Selim DEMİR**, Sevim DEMİR***, Saadet DEMİRÖREN****, Muhammed Güzel KURTOĞLU*****

Cemal ÜSTÜN*, Yavuz Selim DEMİR**, Sevim DEMİR***, Saadet DEMİRÖREN****, Muhammed Güzel KURTOĞLU***** ANKEM Derg 2;2():15516 PEDİATRİK YAŞ GRUBU TOPLUM KÖKENLİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARININ İNVİTRO ANTİBİYOTİK DİRENCİ* Cemal ÜSTÜN*, Yavuz Selim

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Esra KOÇO LU*, O uz KARABAY**, Nevin KOÇ NCE**, Fatma ÖZKARDEfi*, Rasime YILDIRIM*

Esra KOÇO LU*, O uz KARABAY**, Nevin KOÇ NCE**, Fatma ÖZKARDEfi*, Rasime YILDIRIM* ANKEM Derg 2007;21(1):5-9. TOPLUM KAYNAKLI ÜR NER S STEM NFEKS YONLARINDAN ZOLE ED LEN ESCHERICHIA COLI SUfiLARINDA GEN filem fi SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VE BAZI ANT B YOT KLERE D RENÇ SIKLI ININ ARAfiTIRILMASI*

Detaylı

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ NDE ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNİN FLOROKİNOLONLARA DUYARLILIĞI

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ NDE ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNİN FLOROKİNOLONLARA DUYARLILIĞI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (1): 15-20 EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ NDE ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNİN FLOROKİNOLONLARA DUYARLILIĞI UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI STRAINS

Detaylı

Kad nlarda Yineleyen Üriner Sistem nfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncindeki De ifliklikler

Kad nlarda Yineleyen Üriner Sistem nfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncindeki De ifliklikler Klimik Dergisi Cilt 20, Say :3 2007, s:77-82 77 Kad nlarda Yineleyen Üriner Sistem nfeksiyonlar ve Antibiyotik Direncindeki De ifliklikler Deniz Özkaya, Deniz Gökengin Özet: Bu yay n n amac, üriner sistem

Detaylı

M. Hamidullah UYANIK, Hayrunisa HANCI, Halil YAZGI. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM

M. Hamidullah UYANIK, Hayrunisa HANCI, Halil YAZGI. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM ANKEM Derg 29;23(4):172176 ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN SOYUTLANAN TOPLUM KÖKENLİ ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA FOSFOMİSİN TROMETAMOLÜN VE BAZI ANTİBİYOTİKLERİN İNVİTRO ETKİNLİĞİ* M. Hamidullah UYANIK,

Detaylı

drar Yolu nfeksiyonu Etkenleri ve Antimikrobiyal Duyarl l klar

drar Yolu nfeksiyonu Etkenleri ve Antimikrobiyal Duyarl l klar Klimik Dergisi Cilt 21, Say :1 2008, s:7-11 7 drar Yolu nfeksiyonu Etkenleri ve Antimikrobiyal Duyarl l klar Devrim Dündar 1, Ayfle Willke 2, Gülden Sönmez-Tamer 1 Özet: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE 2

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE 2 Araştırma ANKEM Derg 2015;29(2):4753 doi:.5222/ankem.2015.047 AYAKTAN BAŞVURAN HASTALARDA ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONUNA NEDEN OLAN ESHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ

Detaylı

NİTROFURANTOİNİN İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA IN VITRO ETKİNLİĞİ

NİTROFURANTOİNİN İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA IN VITRO ETKİNLİĞİ İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 197-200 NİTROFURANTOİNİN İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA IN VITRO ETKİNLİĞİ IN VITRO EFFICACY OF NITROFURANTOIN

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar :

Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 38-42 Hastane İnfeksiyonları Atatürk Üniversitesi Hastaneleri nde Hastane nfeksiyonlar : 1999 Y l Sonuçlar Dr. Mehmet A. TAfiYARAN*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Selahattin

Detaylı

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Sufllar n n Genifllemifl Spektrumlu b- Laktamaz Üretme ve Antibiyotik Direnç Oranlar

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Sufllar n n Genifllemifl Spektrumlu b- Laktamaz Üretme ve Antibiyotik Direnç Oranlar Klimik Dergisi Cilt 19, Say :2 2006, s:63-68 63 Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Sufllar n n Genifllemifl Spektrumlu b- Laktamaz Üretme ve Antibiyotik Direnç Oranlar Hande Aydemir, Aysun Yalç,

Detaylı

flora Escherichia coli İzolatlarına Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği

flora Escherichia coli İzolatlarına Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarına Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği In Vitro Activity of Fosfomycin

Detaylı

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Dr. Okan Derin Kocaeli VM Medical Park Hastanesi Sunum Planı Gerekçe Hastane kökenli Gram negatif enterik patojenlerde direncin epidemiyolojisi

Detaylı

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur.

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 1-7 1 HASTANE KÖKENLİ BAKTERİYEMİ ETKENİ OLAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ DİRENÇ PATERNLERİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMİ: 2001-2005

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonları ve antibiyotik direnç profili Nosocomial urinary tract infections and resistance profile to antibiotics

Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonları ve antibiyotik direnç profili Nosocomial urinary tract infections and resistance profile to antibiotics Dicle Tıp Dergisi, 2009 Cilt: 36, Sayı: 2 Dicle Tıp Dergisi, 2009 Cilt: 36, Sayı: 2, (85-90) ARAŞTIRMA YAZISI/ORIGINAL ARTICLE Hastane kökenli üriner sistem infeksiyonları ve antibiyotik direnç profili

Detaylı

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi

Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 195-201 Hastane İnfeksiyonları Gülhane Askeri T p Akademisi Haydarpafla E itim Hastanesi nde Yatan Hastalardan zole Edilen Mikroorganizmalar n 1999 Y l Analizi Dr.

Detaylı

drar n ve glukoz ilave edilmifl idrar n çeflitli antibiyotiklerin antimikrobiyal aktiviteleri üzerine etkisi

drar n ve glukoz ilave edilmifl idrar n çeflitli antibiyotiklerin antimikrobiyal aktiviteleri üzerine etkisi Türk Mikrobiyol Cem Derg (2007) 37 (2) : 71-75 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN 0258-2171 drar n ve glukoz ilave edilmifl idrar n çeflitli antibiyotiklerin antimikrobiyal

Detaylı

İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARI

İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARI ANKEM Derg 2016;30(1):1-6 doi: 10.5222/ankem.2016.001 Araştırma İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARI Ayşe İSTANBULLU

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

KOMPLİKE OLMAYAN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI: REHBERLER YOL GÖSTEREBİLİYOR MU?

KOMPLİKE OLMAYAN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI: REHBERLER YOL GÖSTEREBİLİYOR MU? ANKEM Derg 01;(Ek ):1 KOMPLİKE OLMAYAN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI: REHBERLER YOL GÖSTEREBİLİYOR MU? Hande ARSLAN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

JCEI / 2015; 6 (3): 279-285

JCEI / 2015; 6 (3): 279-285 JCEI / 2015; 6 (3): 279-285 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0533 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ*

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ* Araştırma ANKEM Derg 2014;28(4):119-123 doi:10.222/ankem.2014.119 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARDA ANTİBİOTİK DİRENCİNİN ILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ* Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel ILMAZ,

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(3) 185-189 (2002) İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Değişik Antibiyotiklere Duyarlılığı Lale Türkmen* *Ankara Üniversitesi, Çankırı Sağlık

Detaylı

Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Hastalarda Efl Zamanl drar ve drar Sonda Ucu Kültürlerinin De erlendirilmesi

Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Hastalarda Efl Zamanl drar ve drar Sonda Ucu Kültürlerinin De erlendirilmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 96-101 Hastane İnfeksiyonları Yo un Bak m Ünitelerinde Yatan Hastalarda Efl Zamanl drar ve drar Sonda Ucu Kültürlerinin De erlendirilmesi Dr. Kemalettin AYDIN*, Dr.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Çocuk Yaş Grubu İdrar Kültürlerinin Değerlendirilmesi

Çocuk Yaş Grubu İdrar Kültürlerinin Değerlendirilmesi Van Tıp Dergisi: 11 (1):17-21, 2004 nin Değerlendirilmesi Hamza Bozkurt*, Hüseyin Güdücüoğlu*, M. Güzel Kurtoğlu**, Edibe Nurzen Bozkurt***, Selma Gülmez*, Mustafa Berktaş* Özet: Amaç: Çalışmada çocuk

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Toplumda her yaş grubunda Hastane ortamı

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLU HASTALARDA İDRAR KÜLTÜRÜ SONUÇLARIMIZIN ANALİZİ

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLU HASTALARDA İDRAR KÜLTÜRÜ SONUÇLARIMIZIN ANALİZİ GENİTOÜRİNER ENFEKSİYON/Genitourinary Infection ALT ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLU HASTALARDA İDRAR KÜLTÜRÜ SONUÇLARIMIZIN ANALİZİ THE ANALYSE OF URINE CULTURE RESULTS IN PATIENTS WITH LOWER URINARY TRACT

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI ANKEM Derg 00;4(4):5- ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Murat ARAL, Serpil DOĞAN, Nuriye İsmihan Ece PAKÖZ Kahramanmaraş

Detaylı

drar Örneklerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl l klar (*)

drar Örneklerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) drar Örneklerinden zole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) Filiz K BAR (**), Akgün YAMAN (**), smail H. DÜNDAR (**) (*) X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Kongresi

Detaylı

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar

Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar 60 Klimik Dergisi Cilt 12, Say :2 1999, s:60-64 Yo un Bak m Biriminde Ventilatörle liflkili Pnömoni Etkeni Olabilecek Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarl klar Serdar Uzel, A. Atahan Ça atay, Halit Özsüt,

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNDE FLOROKİNOLON DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI

İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNDE FLOROKİNOLON DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (4): 429-433 İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNDE FLOROKİNOLON DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF FLUOROQUINOLONE

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yo un Bak m Ünitesi'nde Alet Kullan m ile liflkili nfeksiyonlar: Dört Y ll k Sürveyans Verileri

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yo un Bak m Ünitesi'nde Alet Kullan m ile liflkili nfeksiyonlar: Dört Y ll k Sürveyans Verileri Klimik Dergisi Cilt 20, Say :3 2007, s:83-87 83 Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji Yo un Bak m Ünitesi'nde Alet Kullan m ile liflkili nfeksiyonlar: Dört Y ll k Sürveyans Verileri Meliha Meriç

Detaylı

Çocuklarda Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonlar

Çocuklarda Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonlar Özgün Araflt rma / Original Article 1 Çocuklarda Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonlar Pseudomonas aeruginosa Infections in Children Tansel Erdem Az k, Ülker Do ru, Haluk Güriz, Ahmet Derya Aysev, Erdal

Detaylı

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar

Yo un Bak m Ünitesinde nvaziv Alet Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 107-112 Hastane İnfeksiyonları Kullan m ile liflkili Nozokomiyal nfeksiyon H zlar Dr. Haluk ERDO AN*, Hmfl. Deniz AKAN**, Dr. Funda ERG N***, Dr. Aflk n ERDO AN****,

Detaylı

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri JCEI / 2014; 5 (3): 391-396 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0426 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan

Detaylı

Kistik Fibroz ve Di er Alt Solunum Yolu nfeksiyonlar ndan zole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar (*)

Kistik Fibroz ve Di er Alt Solunum Yolu nfeksiyonlar ndan zole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) Kistik Fibroz ve Di er Alt Solunum Yolu nfeksiyonlar ndan zole edilen Pseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Çeflitli Antibiyotiklere Duyarl l klar (*) P nar ÇIRAG L(**), Güner SÖYLET R(***), Burçin fiener(****),

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROCOCCUS FAECALIS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM SUŞLARINDA İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROCOCCUS FAECALIS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM SUŞLARINDA İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI Araştırma Makalesi/Original Article Cilt 66 Sayı 3 2009 ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROCOCCUS FAECALIS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM SUŞLARINDA İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI In-vitro Antibotic

Detaylı

Türkiye de İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu: Bir Meta-Analiz

Türkiye de İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu: Bir Meta-Analiz Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): 603-618 Türkiye de İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Durumu: Bir Meta-Analiz Antibiotic Resistance

Detaylı

TOPLUM KAYNAKLI ÜROPATOJEN K ESCHERICHIA COLI SU LARINDA ANT BAKTER YEL D RENÇ ÖZET SUMMARY

TOPLUM KAYNAKLI ÜROPATOJEN K ESCHERICHIA COLI SU LARINDA ANT BAKTER YEL D RENÇ ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 2004;18(1):40-44. TOPLUM KAYNAKLI ÜROPATOJEN K ESCHERICHIA COLI SU LARINDA ANT BAKTER YEL D RENÇ Hakan ERDEM*, Ali AVCI**, Alaaddin PAHSA* * GATA Asker Hastanesi, nfeksiyon Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Elçin Akduman

Detaylı

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011,

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011, 169 Araştırma Escherichia Coli Ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimleri Ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE PRODUCTION AND ANTIBIOTIC

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Kan Kültürlerinden zole Edilen Escherichia coli Sufllar n n Antibiyotik Duyarl l ve Genifllemifl Spektrumlu ß-Laktamaz oran

Kan Kültürlerinden zole Edilen Escherichia coli Sufllar n n Antibiyotik Duyarl l ve Genifllemifl Spektrumlu ß-Laktamaz oran Türk Mikrobiyol Cem Derg (2010) 40 (3): 169-174 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiyological Society ISSN 0258-2171 ÖZGÜN ARAfiTIRMA Kan Kültürlerinden zole Edilen Escherichia coli Sufllar

Detaylı

YILLARI ARASINDA DIfiKI KÜLTÜRLER NDEN ZOLE ED LEN 439 SHIGELLA KÖKEN N N TÜR DA ILIMI VE ANT BAKTER YEL D RENÇ DURUMLARI

YILLARI ARASINDA DIfiKI KÜLTÜRLER NDEN ZOLE ED LEN 439 SHIGELLA KÖKEN N N TÜR DA ILIMI VE ANT BAKTER YEL D RENÇ DURUMLARI ANKEM Derg ;():- - YILLARI ARASINDA DIfiKI KÜLTÜRLER NDEN ZOLE ED LEN SHIGELLA KÖKEN N N TÜR DA ILIMI VE ANT BAKTER YEL D RENÇ DURUMLARI Hüsnü PULLUKÇU*, fiöhret AYDEM R**, O uz Reflat S PAH *, Tansu YAMAZHAN*,

Detaylı

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 1 Esen ÖZMEN 2 Mehmet Faruk GEYİK 3 Mehmet ULUĞ 4 Mustafa Kemal ÇELEN 4 Salih HOŞOĞLU 4 Celal AYAZ Yatan Hastalardan İzole Edilen

Detaylı

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Piyelonefrit Tedavi süreleri? Dr Gökhan AYGÜN CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Neden? Daha az yan etki Ekonomik veriler DİRENÇ! Kollateral hasar! Kinolon Karbapenem Uzun süreli antibiyotik baskısı Üriner Sistem

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde derin trekeal aspirat örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları doi:10.5222/tmcd.2014.056 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel YILMAZ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer

Detaylı

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları

Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik. Duyarlılıkları Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik Duyarlılıkları Antibıotic Susceptibilities of Salmonella and Shigella Bacteria Isolated From Our Region M, Zahir BAKICI *, Sema

Detaylı

Mersin İli Merkezindeki Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkenlerindeki Antibiyotik Direnç Oranları*

Mersin İli Merkezindeki Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkenlerindeki Antibiyotik Direnç Oranları* Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(5): 589-598 Mersin İli Merkezindeki Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkenlerindeki Antibiyotik Direnç Oranları* [Antibiotic Susceptibility

Detaylı

Hastanede Yatan Hastalarda Bir Günlük Antibiyotik Kullan m ve Maliyeti

Hastanede Yatan Hastalarda Bir Günlük Antibiyotik Kullan m ve Maliyeti Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2004; 8: 45-49 Hastane İnfeksiyonları Hastanede Yatan Hastalarda Bir Günlük Antibiyotik Kullan m ve Maliyeti Dr. Serpil EROL*, Dr. Zülal ÖZKURT*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Ayten

Detaylı

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Tokat 2

ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı, Tokat 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 25-30/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerinden İzole EdilenGenişlemiş Spektrumlu

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI

İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI ANKEM Derg 2011;25(4):232- doi:10.5222/ankem.2011.232 Araştırma İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ FOSFOMİSİN VE DİĞER

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr.

Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda T MURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇA IR*, Dr. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 191-195 Hastane İnfeksiyonları Genifllemifl Spektrumlu Beta-Laktamaz Salg layan ve Salg lamayan Escherichia coli, Klebsiella Sufllar nda Ko-Trimoksazol, Dr. Özlem

Detaylı

ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI

ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI ORDU İLİNDE ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI Antibiotic Resistance Rates and Bacteria Isolated From Urine Samples Of Pediatric Patients In Ordu Mustafa

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

Çocuklarda Genifllemifl Spektrumlu β-laktamaz Üreten Klebsiella Kan Ak m Enfeksiyonunda Risk Faktörleri ve Klinik Sonuçlar : Befl Y ll k Çal flma

Çocuklarda Genifllemifl Spektrumlu β-laktamaz Üreten Klebsiella Kan Ak m Enfeksiyonunda Risk Faktörleri ve Klinik Sonuçlar : Befl Y ll k Çal flma 84 Özgün Araflt rma / Original Article Çocuklarda Genifllemifl Spektrumlu β-laktamaz Üreten Klebsiella Kan Ak m Enfeksiyonunda Risk Faktörleri ve Klinik Sonuçlar : Befl Y ll k Çal flma Risk Factors for

Detaylı

SSK Ankara E itim Hastanesi nde Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans

SSK Ankara E itim Hastanesi nde Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 94-98 Hastane İnfeksiyonları SSK Ankara E itim Hastanesi nde Dr. Murat ERHAN*, Dr. Necla TÜLEK*, Dr. Ali MERT* * SSK Ankara E itim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;3(3):1-16 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, Hatice TÜRK DAĞI*, Mahmut BAYKAN*, Bülent BAYSAL* *Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÜNEYİNDEKİ BİR TATİL BÖLGESİNDE İZOLE EDİLEN SALMONELLA SUŞLARINDA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARI

TÜRKİYE NİN GÜNEYİNDEKİ BİR TATİL BÖLGESİNDE İZOLE EDİLEN SALMONELLA SUŞLARINDA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARI TÜRKİYE NİN GÜNEYİNDEKİ BİR TATİL BÖLGESİNDE İZOLE EDİLEN SALMONELLA SUŞLARINDA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARI Haluk Erdoğan 1, Aşkın Erdoğan 2, Hande Arslan 1 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2015.69783 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 4 Issue Sayı 4 Year Yıl 2015 Toplum Kökenli Üriner Sistem İnfeksiyonlardan İzole Edilen Escherichia

Detaylı

Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas

Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas Haydarpafla Numune E itim ve Araflt rma Hastanesinde Kan Kültürlerinin BacT/ALERT Sistemi ile Retrospektif Olarak Araflt r lmas R za ADALAT (*), Nilgün YILBAZ DÖfiO LU(*) Gülboy DÖNMEZDEM R(*) (*) Haydarpafla

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Toplum Kökenli Pnömonilerden Soyutlanan Streptococcus pneumoniae Sufllar nda Penisilin Direnci

Toplum Kökenli Pnömonilerden Soyutlanan Streptococcus pneumoniae Sufllar nda Penisilin Direnci Türk Mikrobiyol Cem Derg (2004) 34:151156 Toplum Kökenli Pnömonilerden Soyutlanan Streptococcus pneumoniae Sufllar nda Penisilin Direnci Süheyla SÜRÜCÜO LU(*), Semra KURUTEPE(*), Hörü GAZ (*), Nuri ÖZKÜTÜK(*),

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Mehmet Veysel COŞKUN, M. Hamidullah UYANIK, İclal AĞAN, Hakan USLU, Selahattin ÇELEBİ

Mehmet Veysel COŞKUN, M. Hamidullah UYANIK, İclal AĞAN, Hakan USLU, Selahattin ÇELEBİ ANKEM Derg 2016;30(2):37-41 doi: 10.5222/ankem.2016.037 Araştırma HASTANEDE YATAN HASTALARIN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE

Detaylı

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ANKEM Derg 2009;23(3):005 YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Mete EYİGÖR, Murat TELLİ, Yasin TİRYAKİ, Yavuz OKULU, Neriman AYDIN Adnan Menderes

Detaylı

Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dag ılımı ve 2013 yılı antibiyotik dirençleri

Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram negatif mikroorganizmaların dag ılımı ve 2013 yılı antibiyotik dirençleri Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 181-185 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0555 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda idrar örneklerinden saptanan toplum kaynaklı gram

Detaylı

Dr. Derya SEYMAN. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Dr. Derya SEYMAN. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Genişlemiş Spektrumlu beta-laktamaz Üreten Escherichia coli veya Klebsiella pneumoniae ya

Detaylı

ESCHERICHIA COLI NEDENLİ KOMPLİKE OLMAMIŞ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA FOSFOMİSİN TROMETAMOLÜN İN VİTRO ETKİNLİĞİ*

ESCHERICHIA COLI NEDENLİ KOMPLİKE OLMAMIŞ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA FOSFOMİSİN TROMETAMOLÜN İN VİTRO ETKİNLİĞİ* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 645-649 ESCHERICHIA COLI NEDENLİ KOMPLİKE OLMAMIŞ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA FOSFOMİSİN TROMETAMOLÜN İN VİTRO ETKİNLİĞİ* IN VITRO ACTIVITY

Detaylı

Vezikoüreteral Reflüde Güncel Profilaksi Algoritimleri. Dr. Ömer Acar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Vezikoüreteral Reflüde Güncel Profilaksi Algoritimleri. Dr. Ömer Acar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vezikoüreteral Reflüde Güncel Profilaksi Algoritimleri Dr. Ömer Acar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Vezikoüreteral Reflü VUR varlığında İYE Renal parankim hasarı (skar)

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; 42: BÜLTENİ 321-329 321 KISA BİLDİRİ YOĞUN BAKIM VE SERVİS HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIK

Detaylı

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. Nural Cevahir 1, Suzan Saçar 2, Hüseyin Turgut 2, Melek Demir 1, lknur Kaleli 1

ÖZGÜN ARAfiTIRMA. Nural Cevahir 1, Suzan Saçar 2, Hüseyin Turgut 2, Melek Demir 1, lknur Kaleli 1 Türk Mikrobiyol Cem Derg (2010) 40 (3): 149-156 1993 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiyological Society ISSN 0258-2171 ÖZGÜN ARAfiTIRMA *Hastane ve Toplum Kökenli Genifllemifl Spektrumlu ß-Laktamaz

Detaylı

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Araştırma ANKEM Derg 2011;25(4):237243 doi:.5222/ankem.2011.237 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Hatice TÜRK DAĞI 1, Duygu MERT

Detaylı

Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Toplum Kökenli Alt Üriner Sistem Enfeksiyonları: Etkenler ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Toplum Kökenli Alt Üriner Sistem Enfeksiyonları: Etkenler ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları URL: http://www.mjima.org/ ARAŞTIRMA l RESEARCH ARTICLE http://www.mjima.org/ Birinci Basamak Sağlık Merkezlerinde Toplum Kökenli Alt Üriner Sistem Enfeksiyonları: Etkenler ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Araştırma ANKEM Derg 15;29(3):99-104 doi: 10.5222/ankem.15.099 ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Seray TÜMER 1, Özlem KİRİŞCİ 1, Esra

Detaylı

İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROCOCCUS TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ*

İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROCOCCUS TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ* ANKEM Derg 3;7(4):73-78 doi:.5/ankem.3.73 Araştırma İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROCOCCUS TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ* Özlem YÜKSEL ERGİN, E. Deniz BAYRAM, Berrin UZUN, Serdar GÜNGÖR, Tuna

Detaylı

Kateter liflkili Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar

Kateter liflkili Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 102-106 Hastane İnfeksiyonları Kateter liflkili Nozokomiyal Üriner Sistem nfeksiyonlar Dr. Hande ARSLAN*, Dr. Kezban GÜRDO AN* period of the catheter. The mortality

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar #

Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 244-248 Hastane İnfeksiyonları Bir Devlet Hastanesi Örne i: Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 Y l nda Saptanan Hastane nfeksiyonlar # Dr. Figen Ça lan

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish

ÖZET ABSTRACT. Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Cilt Deneysel 72 Biyoloji Sayı 4 Dergisi 2015 Erişkin hastalarda toplum kaynaklı üriner sistem enfeksiyonlarından

Detaylı