İSTANBUL. Genelge No: 408 Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü. Sayın Üyemiz,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL. Genelge No: 408 Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü. Sayın Üyemiz,"

Transkript

1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI. 0 rt _ jta ai Sayı : IMKB-16-GDD i l 2 l ö.l".y.ll'./2012 Konu : Üyelerimizin Borsada Temsili. Genelge No: 408 Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü Sayın Üyemiz, Borsamız Yönetim Kurulu'nun 15/11/2012 tarihli toplantısında, üyelerimizin Borsada temsilini düzenleyen 274 sayılı Genelge'nin yürürlükten kaldırılmasına ve konunun 408 sayılı işbu Genelge'deki esaslar çerçevesinde düzenlenmesine karar verilmiştir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. Saygılarımızla, c Atila TÜRELİ Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürü Dr. Mustafa K. YILMAZ Başkan Yardımcısı İMKB,. Reşitpaşa Mahallesi Tuncay A,tun Caddesi Emlrgan İstanbul T F VA-AV.imkb.g0V.tr

2 fo, 4 I) ÜYELERİN BORSADA TEMSİLİ Üyelerin Borsada kurulu piyasa, pazar, platform veya sistemlerin her birinde temsilcileri aracılığıyla işlem gerçekleştirmek istemeleri halinde, söz konusu kişilerin, sermaye piyasası mevzuatında yer alan ve aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları ve Borsa tarafından yetkilendirilmeleri gerekmektedir. II) ÜYE TEMSİLCİLERİNİN NİTELİKLERİ **, * Uye temsilcilerinin ; a) T.C.vatandaşı olması, b) Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış olmaması, c) İflas etmemiş olması, ç) Mevzuatla müsaade edilmiş hususlar dışında başka meslek ve ticaretle uğraşmaması, d) Sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 ııci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçundan, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması, e) Borsa tarafından yapılacak inceleme sonucunda tecrübe, bilgi ve ahlak bakımından yeterli olduklarına kanaat getirilmesi, f) Dört yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olması, g) Piyasa, pazar, platform veya sistem ile ilgili eğitim programlarında başarılı olması gerekmektedir. *(a) maddesi nüfus cüzdanı örneğiyle, (b) ve (c) maddeleri başvuru formuyla, (d) maddesi başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış adli sicil kaydıyla, (e) ve (g) maddesi Borsa tarafından verilen veya denkliği Borsa Yönetim Kurulunca kabul edilen eğitim kurumlarınca verilen başarı belgeleriyle tevsik edilir. Eğitim programlan İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olup, başarı belgeleri de ayııı Müdürlük tarafından verilmektedir, (f) maddesi ile ilgili olarak, İMKB Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19/02/1996 tarihinden önce Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası eğitim programlarına katılarak program sonunda yapılan sınavda başarılı olmuş veya denkliği Borsamızca kabul edilen eğitim programlarını tamamlayarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş, lise mezunu temsilci adaylarının, söz konusu Yönetmelikteki diğer şartları sağlamaları halinde başvuruları kabul edilmektedir. 1

3 A b. Buna göre; Pay Piyasasında üye temsilcisi olarak yetkilendirilebilmek için aşağıdaki eğitim ya da sınavlardan birinde başarılı olunması veya Pay Piyasası üye temsilciliği ile ilgili muafiyetlerden birisine sahip olunması gereklidir; -Borsamız tarafından verilen Pay Piyasası Üye Temsilci Eğitimi, Denkliği Borsamızca kabul edilen eğitim kurumları tarafından verilen eğitimler, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Sınavları. Ayrıca, tüm temsilci adaylarının, Pay Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi'ııde başarılı olmaları ve Pay Piyasası Müdürlüğü tarafından gün ve saatleri belirlenerek ilan edilen toplam 4 saatlik Pay Piyasası Serbest Çalışma programına katılmaları zorunludur. Borçlanma Araçları Piyasasında üye temsilcisi olarak yetkilendirilebilmek için aşağıdaki eğitim ya da sınavlardan birinde başarılı olunması veya Borçlanma Araçları Piyasası üye temsilciliği ile ilgili muafiyetlerden birisine sahip olunması gereklidir; Borsamız tarafından verilen Borçlanma Araçları Piyasası Üye Temsilcisi Eğitimi, Denkliği Borsamızca kabul edilen eğitim kurumlan tarafından verilen eğitimler, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Sınavları. Ayrıca, tüm temsilci adaylarının, Borçlanma Araçları Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi'ııde başarılı olmaları zorunludur. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında üye temsilcisi olarak yetkilendirilebilmek için aşağıdaki eğitim ya da sınavlardan birinde başarılı olunması veya Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili muafiyetlerden birisine sahip olunması gereklidir; -Borsamız tarafından verilen Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Üye Temsilcisi Eğitimi, -Denkliği Borsamızca kabul edilen eğitim kurumlarınca verilen eğitimler, Türev Araçlar Lisansı Sınavı. Ayrıca, tüm temsilci adaylarının, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi'nde başarılı olmaları zorunludur. Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları Piyasası Euro Tahvil Pazarlarında, İMKB Borçlanma Araçları Piyasasında işlem yapma yetkisi olan üye temsilcileri işlem yapabilirler. 2

4 4 k III)BORSAYA BAŞVURU Yukarıdaki niteliklere sahip olanların temsilci olarak yetkilendiıilebilmeleri için üye tarafından, başvuru dilekçesi ile ekinde yer alan başvuru evrakı Borsa Haberleşme ve Arşiv Birimine teslim edilir. Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü tarafından başvurunun değerlendirilebilmesi için tüm belgelerin eksiksiz ve asıl (fotokopi ise noter onaylı) olması gerekmektedir. Eksik evrakla başvuruda bulunulması halinde, başvuru evrakının tamamlanma süresi en fazla bir ay olup, bir aylık sürenin aşılması durumunda başvuru re'sen işlemden kaldırılır. Başvuru evrakında imzası bulunan aracı kuruluş yetkililerinin, Borsa Başkanlığı'na gönderilen imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili olarak yer almaları gerekmektedir. I-) Yetkilendirilmek üzere ilk kez yapılacak başvuruda Üye temsilcisi adayından; -Üyeyi Borsada temsil edebildiğinin tespitini ve kendisine temsil ettiği Borsa üyesi adına tebligat yapılabilmesini teminen noter onaylı bir örneği Ek-l'de yer alan temsil belgesi, -Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış veya iflas etmiş olmadığının, gerekli eğitim programlarına katılıp başarılı olduğunun ve şahsına ve ailesine ilişkin bilgilerin tespiti ve taahhüdü için bir örneği Ek-2'de yer alan başvuru fonnu, -T.C. vatandaşı olduğunun tespiti için noter onaylı nüfûs cüzdanı örneği, -Kendisine tebligat yapılabilmesi amacıyla noter onaylı imza ve paraf örneği, -II. Böltim'ün (d) bendindeki şartı taşıdığının tespiti için savcılıktan alınan adli sicil kaydı (başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir), - 4 yıllık bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olduğunun tespiti için noter onaylı diploma örneği (diploma yabancı üniversiteden alınmış ise YÖK'ten alınan denklik belgesinin noter onaylı örneği), -Gerektiğinde temsilciye ikamet adresinde tebligat yapılabilmesi için ikametgah belgesi, - 1 adet fotoğraf, 3

5 4 k W -Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası'na temsilcilik için yapılan başvurularda, lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgesinin noter onaylı örneği, -Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na temsilcilik için yapılan başvurularda, lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise, Türev Araçlar Lisans Belgesinin noter onaylı örneği, -Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren ve bir örneği Ek-3'de yer alan taahhütname, -Pay Piyasası'nda işlem yapmak üzere başvuruda bulunanlardan bir örneği Ek-4'de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu istenmektedir. 2)Kurum değişikliği için yapılacak başvuruda Üye temsilcisi adayından; -Üyeyi Borsada temsil edebildiğinin tespitini ve kendisine temsil ettiği Borsa üyesi adına tebligat yapılabilmesini teminen noter onaylı bir örneği Ek-l'de yer alan temsil belgesi, -Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış veya iflas etmiş olmadığının, gerekli eğitim programlarına katılıp başarılı olduğunun ve şahsına ve ailesine ilişkin bilgilerin tespiti ve taahhüdü için bir örneği Ek-2'de yer alan başvuru formu, -II. Bölüm'ün (d) bendindeki şartı taşıdığının tespiti için savcılıktan alınan adli sicil kaydı (başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir), -Gerektiğinde temsilciye ikamet adresinde tebligat yapılabilmesi için ikametgah belgesi, - 1 adet fotoğraf, -Ayrıldığı kurumdan alınan ve başka bir kurumda çalışmasında sakınca olmadığına dair ibraname, -Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren ve bir örneği Ek-3'de yer alan taahhütname istenmektedir. 4

6 M Bir aracı kuruluştan ayrılarak başka bir aracı kuruluşta çalışmaya başlayacak temsilci başvurularında, bu kişilerin başka bir aracı kuruluşta çalışmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair ayrıldığı kurumun vereceği ibraname istenir. İbraname alınamaması durumunda, ayrılış tarihinden itibaren 1 ay içinde personelin ayrıldığı aracı kuruluşun eski çalışanı hakkında Borsa Başkanlığına herhangi bir suç ihbarında bulunmaması koşulu ile ibraname aranmamaktadır. Ancak söz konusu temsilcinin istifa tarihinin belirlenmesi için ayrılış tarihini belgelemesi veya istifasını noter kanalıyla bildirmesi gerekmektedir. Temsilcinin istifasını noter kanalıyla Borsaya göndermesine rağmen, üyenin istifayı gönderen temsilcisinin işlem yapmaya yetkili olduğunu bildirmesi durumunda, konunun temsilcinin bilgisi dahilinde olması ve temsilcinin çalışmaya devam etmesi halinde, bu durum dikkate alınarak 1 aylık bekleme süresinin başlangıcının istifa yazısında belirtilen tarih değil, kurumdan fiilen ayrılış tarihi; temsilci, üyenin beyanına rağmen işlem yapmıyorsa istifa tarihi; istifa yazısında, yazının Borsaya ulaştığı tarihten ileriye yönelik olarak istifa edildiğinin belirtilmesi halinde de bu tarih dikkate alınır. 3)Aynı aracı kuruluş tarafından bir başka piyasa, pazar, platform veya sistemde yetkilendirilmek üzere yapılacak başvuruda Üye temsilcisinden; -Üyeyi Borsada temsil edebildiğinin tespitini ve kendisine temsil ettiği Borsa üyesi adına tebligat yapılabilmesini teminen noter onaylı bir örneği Ek-l'de yer alan temsil belgesi, Kısıtlanmış veya kamu haklarından yasaklanmış veya iflas etmiş olmadığının, gerekli eğitim programlarına katılıp başarılı olduğunun ve şahsına ve ailesine ilişkin bilgilerin tespiti ve taahhüdü için bir örneği Ek-2'de yer alan başvuru formu, Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası'na temsilcilik için yapılan başvurularda, lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleıi Düzey Lisans Belgesinin noter onaylı örneği, -Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na temsilcilik için yapılan başvurularda, lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise, Türev Araçlar Lisans Belgesinin noter onaylı örneği, Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren ve bir örneği Ek-3'de yer alan taahhütname, Pay Piyasası'nda işlem yapmak üzere başvuruda bulunanlardan bir örneği Ek-4'de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu istenmektedir. i 5

7 Ayrıca, -Gerektiğinde temsilciye ikamet adresinde tebligat yapılabilmesi için talep edilen ikametgah belgesinin her ikametgah değişikliğinde Borsaya iletilmesi gerekmektedir. -Temsilcinin nüfus bilgilerinde bir değişiklik olması halinde (soyadı değişikliği vb.) nüfus cüzdanı örneğinin Borsaya verilmesi gerekmektedir. IV)İŞLEM ŞİFRELERİ Pay Piyasasında işlem şifreleri Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü tarafından üye temsilcisine şahsen teslim edilir ve şifre kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Borçlanma Araçları Piyasasında işlem yapmak üzere yetkilendirilecek temsilcilere ait işlem şifreleri temsilciliğin onaylandığının yazılı olarak bildirilmesinden sonra Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğünden şahsen ya da yetkilendirilen temsilciye iletilmek üzere kurumun yetkilendireceği bir kişi tarafından elden kapalı zarfta teslim alınır. Söz konusu şifre Borçlanma Araçları Piyasası Otomatik Alım Satım (OTAS) sisteminde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Ancak, temsilcinin değiştirdiği yeni şifresini unutması durumunda kendisine yeni bir kullanıcı şifresi tanımlanabilmesi için Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü tarafından kendisine verilmiş olan ilk şifreyi Borçlanma Araçları Piyasası yetkilisine bildirmesi gerekmektedir. Üye temsilcisinin ilk şifreyi kaybetmesi durumunda Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğüne başvurarak kendisine yeni bir şifre verilmesini talep etmesi gerekmektedir. Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları Piyasası Euro Tahvil Pazarlarında üye temsilcileri, İMKB Borçlanma Araçları Piyasası şifreleri ile işlem yaparlar. Borçlanma Araçları Piyasası işlem şifrelerinin oluşturulma, teslim ve değişiklik esaslarına ilişkin yukarıda yer alan tüm hususlar, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlem şifreleri için de aynen uygulanır. Borsa piyasa, pazar, platform veya sistemlerinde işlem yapmak üzere yetkilendirilen üye temsilcilerinin yalnızca kendilerine tahsis edilmiş olan işlem kodları ve şifreleri, aracı kuruluş yetkili ve çalışanları dahil olmak üzere, hiç kimseye, hiçbir şekilde açıklanamaz ve kullaııdırılamaz. Kendilerine ait olan işlem şifrelerini ve işlem kodlarını başkalarına açıkladığı ve kullandırdığı tespit edilen üye temsilcileri ile şifre ve kodların açıklanması ve kullanılması konusunda doğrudan ya da dolaylı olarak sorumluluğu bulunan üyeler hakkında, Borsa mevzuatında yer alan disiplin hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. Temsilcilik statüsü sona erenlerin şifreleri herhangi bir bildirim yapılmaksızın Borsa 6

8 4 k w w V)TEMSİLCİ SAYISININ SINIRLANDIRILMASI Üyeler, Pay Piyasası seans salonunda kendilerine verilmiş olan terminal kontenjan sayısı kadar temsilci ve ilave olarak yalnızca bir baştemsilci bulundurabilirler. Borçlanma Araçları Piyasası temsilci sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, OTAS sistemine bağlanabilecek temsilci sayısı üyeye tahsis edilmiş olan terminal adedi ile kısıtlı bulunmaktadır. Pay Piyasasında üye temsilcileri tarafından giriş kartlarının kaybedilmesi veya unutulması durumunda geçici kart verilebilmesi için üye yetkililerinin imzalarını taşıyan ve durumu belirtir bir yazı ile Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Ayrıca, temsilci kartının kaybedilmesi durumunda kayıp kart bedelinin ilgili Borsa hesabına yatırılması gerekmektedir. VI)BAŞTEMSİLCİLİK, YÖNETİCİ ŞİFRESİ VE TEMSİLCİ YETKİ SEVİYELERİ Her üye Pay Piyasasında işlem yapma yetkisine sahip bir temsilcisini baştemsilci olarak atamak zorundadır. Baştemsilci, üyenin Borsada işlem yapan temsilcilerinden sorumlu, gözetim, kontrol ve imza yetkisine sahip kişidir. Baştemsilci, mensubu olduğu üyenin diğer temsilcilerini izler, kendi yetkisinde olan işlemleri ve korbey (seans salonu kontrol masası) ile ilişkileri yürütür ve seans süresince Borsa işlem salonunda bulunur. Baştemsilcilerin yetkileri aşağıda yer almaktadır. a- Sorgu ve temsilci statüsünde olan kullanıcı yetkilerinin tümü, b- Kendisiyle aynı kurumda bulunan diğer temsilcilerin emirleri üzerinde sorgu, düzeltme, bölme ve iptal (ExAPl - uzaktan erişim kapsamında işlem yapanlar ve yönetici şifresine sahip temsilciler dahil), c- Tüm pazarlarda özel ve blok emir girişi, düzeltme ve iptali, ç- Üye bazında gerçekleşen işlemlerle ilgili düzeltme ve iptal isteğinde bulunma (Borsa onayı ile), d- ÎMKB ile ilgili iş ve işlemler, e- Kendi kurumundan olan sorgu ve temsilci yetkisine sahip kişilerin yetkilerini, seans bazında geçici olarak durdurma (Bu işlem için Pay Piyasası Müdürlüğünün vereceği geçici olarak durdurma belgesini imzalaması gerekmektedir). Baştemsilciler, yazıyla Yatırım Kuruluşları ile ilişkiler Müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile değiştirilebilir. 7

9 Ayrıca, üyenin yazılı talebi üzerine, Pay Piyasasında işlem yapma yetkisine sahip birden fazla temsilcisine Yönetici Şifresi tanımlanabilir. Yönetici Şifresine sahip temsilcilerin bilgisayar sisteminde tanımlanan yetkileri (a), (b), (c) ve (ç) maddesinde yer almaktadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası temsilci yetki seviyeleri ve yetki tanımlama işlemleri ise aşağıdaki gibidir : Borsada işlem yapmaya yetkili üye temsilcileri için "yönetici temsilci", "üye temsilcisi", "sorgulayıcı" ve "piyasa yapıcı" olmak üzere dört çeşit temsilci tipi bulunmaktadır. o Her üyenin en az bir adet yönetici temsilcisi olmak zorundadır. tiye isterse bütün temsilcilerine yönetici temsilci yetkisi verebilir. Piyasa yapıcılık yetkisi olan üyeler ise en az bir temsilcilerine piyasa yapıcı temsilci yetkisini vermek zorundadırlar. o o Yönetici temsilci, üyeye ait tüm hesaplar için sisteme emir girme, işlem yapma ve bu hesapların pozisyonlarını takip etme, üyenin diğer temsilcileri tarafından girilen emirleri onaylama, izleme, iptal etme ve düzeltme yetkilerine sahiptir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası API (VİOPAPI) tarafından yapılan emir girişi, düzeltme ve iptali dahil her türlü işlem ilgili yönetici temsilci tarafından yapılmış kabul edilir. Üye nczdiııdeki hesapların normal temsilcilere tahsisi, yönetici temsilci tarafından yapılır. Yalnızca yönetici temsilciler özel emir girişi yapabilirler. Üye temsilcisi, yönetici temsilcinin kendisine tahsis ettiği hesaplar için Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Sistemi'ne emir gönderebilir ve bu hesaplara ilişkin bilgilere ulaşabilir. Üye temsilcisi sadece kendi girdiği emirleri düzeltme ve iptal etme yetkisine sahiptir. o Sorgulayıcı temsilci ise yönetici temsilcilerinin ve üye temsilcilerinin sisteme gönderdiği emirleri izleyebilir, sorgulama yapabilir, ancak sisteme emir gönderemez. Piyasa yapıcı temsilci bağlı bulunduğu üyenin piyasa yapıcı hesabını kullanarak işlem gerçekleştirir. ö Aksi üye tarafından belirtilmediği sürece, bütün temsilciler "yönetici temsilci" olarak tanımlanır. Yetki seviyesinin belirlenmesi ve değiştirilmesi üyenin yazılı talebi üzerine yapılır. VII) EĞİTİM İLE İLGİLİ MUAFİYETLER Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan kişilerin, Pay Piyasası Üye Temsilcisi Eğitimi, Borçlanma Araçları Piyasası Üye Temsilcisi Eğitimi ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Üye Temsilcisi Eğitimine katılma zorunluluğu bulunmamaktadır :

10 M t a)tcmb, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamızda uzmanlık gerektiren veya daha üst kademelerde en az 5 yıl süre ile olumlu tezkiye alarak bilfiil çalışmış olan kişiler, b)bankalarda Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılığı ile Menkul Kıymetler Müdürlüğü görevlerini bilfiil en az 3 yıl yapmış olan kişiler, c)bir aracı kurum üyenin yanında fiilen 5 yıl çalışmış ve bu sürenin en az 3 yılını Genel Müdür olarak ifa etmiş kişiler, ç)bir aracı kurumda en az 3 yıl Yönetim Kurulu Başkanı ya da Murahhas Aza olarak görev yapmış kişiler, d)sadece Borçlanma Araçları Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, tarihine kadar 2 yıl süreyle bir borsa üyesinin temsilcisi olarak Borsamız Borçlanma Araçları Piyasasında bilfiil işlem yapmış kişiler, e)pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" gereği yapılmakta olan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavında başarılı olanlar, f)vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i gereğince yapılmakta olan "Türev Araçlar Lisansı Smavf'na giren ve başarılı olanlar, g)vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, üye temsilciliği eğitiminin "teorik" kısmında verilccek bilgilere sahip olduklarına Başkanlık tarafından karar verilmesi şartıyla, yurt dışındaki yetkili kurumlardan türev araçlar alanında işlem yapma konusunda yetki belgesi almış olanlar veya yurt dışındaki herhangi bir aracı kuruluşta vadeli işlem ve opsiyonlar konusunda en az üç yıl bilfiil çalışmış olanlar, ğ)vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye temsilciliği ile ilgili olarak, türev ürünlerin işlem gördüğü borsalardaki piyasalarda uzman olarak en az üç yıl süre ile çalışanlar ile, bu borsalarda üye temsilcisi olarak çalışmış olan kişiler. Diğer taraftan, muafiyet koşullarından yararlanan üye temsilcisi adayları ilgili piyasanın uygulama eğitimine katılmak ve başarılı olmak zorundadırlar. Pay Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimine katılmamış olması nedeniyle işlem yapma yetkisi 18/11/1994 tarihinden sonra iptal edilenlerin, eğitim programının sadece Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi bölümüne katılmaları ve başarılı olmaları gerekmektedir.

11 4 fc VIII) TEMSİLCİLİK STATÜSÜNÜN SONA ERMESİ Üye temsilcilerinin -Çalıştıkları üyeden ayrılmaları, -Üye tarafından temsil yetkilerinin iptal edilmesi, -Yetkilerinin Borsa tarafından geçici ya da süresiz olarak mevzuat hükümleri uyarınca kaldırılması veya -Temsilci olma koşullarını yitirmeleri hallerinde temsilcilik statüleri sona erer ve şifreleri iptal edilir. Ayrıca, üyenin faaliyetinin Sermaye Piyasası Kurulu veya Borsa tarafından durdurulması halinde, üye temsilcilerinin işlem yapma yetkileri de geçici olarak durdurulur. Bir temsilcinin işten ayrılması ya da çalıştığı üye tarafından yetkisinin iptal edilmesi ya da temsilci olma koşulunu yitirdiğinin aracı kuruluş tarafından tespit edilmesi hallerinde, üyelerimizin bu durumu derhal Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Mtidürlüğü'ne bildirmeleri gerekmektedir. 10

12 /!I \ İMKB PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI I VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER _ 1- Noterde hazırlanacak, örneği E k - l ' d e yer alan temsil belgesi: (Her bir temsilci için ayrı ayrı düzenlenecektir.) 2- Ek-2'de yer alan başvuru formu. 3- İkametgah belgesi. 4- Savcılıktan alınan yeni tarihli -başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış- adli sicil kaydının aslı. 5-1 adet fotoğraf. 6- Noter onaylı imza ve paraf örneği. 7- Noter onaylı nllfus cüzdanı örneği. 8- Üniversite diplomasının veya çıkış belgesinin noter onaylı örneği. Diploma yabancı üniversiteden alınmış ise YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesinin noter onaylı örneği, 9- Lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgesinin, Vadeli îşlem ve Opsiyon Piyasası için Türev Araçlar Lisans Belgesinin noter onaylı örneği. 10- Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren Ek-3'de yer alan taahhütname. 11- Pay Piyasasında işlem yapmak üzere başvuruda bulunan kişiler için Ek-4'de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu. İMKB PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN MÜKERRER BAŞVURUDA TAMAMLANMASİ GEREKEN BELGELER 1- Noterde hazırlanacak, örneği E k - l ' d e yer alan temsil belgesi. 2- Ek-2'de yer alan başvuru formu. 3- İkametgah belgesi. (Borsa'ya yapılan ilk başvuruda verilen ikamet adresinde bir değişiklik olmaması durumunda verilmeyecektir.) 4- Bir önceki aracı kuruluştan ayrılış tarihinden itibaren ve başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış adli sicil kaydının aslı. 5-1 adet fotoğraf. 6- Temsilcinin ayrıldığı kurumdan aldığı, başka bir kurumda çalışmasında sakınca olmadığına dair ibraname. (İbraname alınamaması durumunda istifa tarihinden (kurumun yetki iptalini bildirdiği tarih) itibaren 1 ay geçmesi ve bu süre içinde eski işverenin ayrılan temsilci hakkında Borsa Başkanlığına herhangi bir suç ihbarında bulunmaması koşulu ile ibraname aranmayacak, ancak söz konusu üye temsilcisinin kurumdan ayrılış tal ihini belgelemesi gerekecektir.) 7- Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren Ek-3'de yer alan taahhütname. YETKİLİ TEMSİLCİLERİN AYNI ARACI KURULUŞ TARAFINDAN BİR BAŞKA PİYASADA YETKİLENDİRILMESİ İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER 1- Noterde hazırlanacak, örneği E k - l ' d e yer alan temsil belgesi. 2- Ek-2'de yer alan başvuru formu. 3-1 adet fotoğraf. 4- Lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey veya Türev Araçlar Lisans Belgesinin noter onaylı örneği. 5- Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren Ek-3'de yer alan taahhütname. 6- Pay Piyasası'nda işlem yapmak üzere başvuruda bulunan kişiler için Ek-4'de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu. İLK VE MÜKERRER BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK GENEL HUSUSLAR Aynı anda birden fazla piyasa, pazar, platform veya sistemde yetkilendirilmek için tek form kullanılabilir. Noter onaylı olmayan fotokopiler ve eksik evrakla yapılan başvurular işleme konulmayacak olup eksik evrakın tamamlanmaması durumunda başvuru bir ay sonra re'seıı işlemden kaldırılacaktır. Tamamlanması gereken evrakta imzası bulunan aracı kuruluş yetkililerinin Borsa Başkanlığına gönderilen imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili olarak yer almaları gerekmektedir. Üye temsilcilerinin Borsa kayıtlarında mevcut medeni durum bilgisinde değişiklik olması halinde yeni nüfus cüzdanı örneğinin gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru evrakının kurye ile gönderilmemesi, Evrak-Kayıt Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir. İkametgah belgesinin, her ikametgah değişikliğinde Borsaya verilmesi gerekmektedir. Başvuru evrakının eksik olup olmadığı hususu üyenin sorumluluğunda olup, konu ile ilgili olarak Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü telefonlarından bilgi alınabilir.

13 M K İstanbul, / / / İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA Şirketimiz bünyesinde / / tarihinden bu yana bağlı olduğumuz sosyal güvenlik kurumu (SGK / Emekli Sandığı / Özel Emekli Sandığı) sicil numarası ile çalışmakta olan Şirketimiz personeli 'nın İMKB Yönetmeliğinin 10. ve 11. Maddeleri uyarınca İMKB'nin Pay Piyasasında / Borçlanma Araçları Piyasasında / Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Şirketimizi temsile ve Şirketimiz adına kayıtlı terminallerde işlem yapmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. ARACI KURULUŞ KAŞE YETKİLİ İKİ İMZA AD-SOYAD-UNVAN 4 f

14 4 fc TT EK-2 İMKB ÜYE TEMSİLCİSİ BAŞVURU FORMU Başvuru Yapılan Piyasa: Pay Piyasası : Borçlanma Araçları Piyasası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası: Aracı Kuruluşun Unvanı: Temsilci Adayının T.C. Kimlik No 1- Başarılı Olduğu Sınav Tarihleri: Üye Temsilcisi Eğitimi Sınav Tarihi: Bilgisayarlı Alını Satım Sistemi Uygulama Eğitimi Sınav Tarihi: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey / İleri Dîizey / Türev Araçlar Lisans Tarihi: 2- Adı Soyadı : Cinsiyeti : E K Önceki Soyadı Uyruğu Doğum Yeri ve Tarihi İkamet Adresi Ev/Cep Telefonu Kan Grubu Herhangi bir alerjisi olup olmadığı 3- Öğrenim Durumu: Okul Adı İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Yüksek Lisans Doktora Mezuniyet Tarihi 4- Çalıştığı Son Dört Kuruluş Kuruluş Unvanı Çalışma Dönemi Görev/Unvau Ayrılma Nedeni ç M - Bilgisayarlı Ortamda Alını Satıma Yetkili Üye Temsilcisi Ad - Soyad 13 Borsa Üyesini Temsile Yetkili Yöneticiler Şirket Kaşesi Ad - Soyad Ad - Soyad 1/2

15 â l [. > S- Adli Sicil Kaydı Bilgileri: Sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçundan, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak Kısıtlılık veya Kamu Haklarından Yasaklılık iflas Hükmü Var Yok Açıklama 6- Aile Bilgileri: (A:Annesi, B:Babası, C:Kardeşleri, D:Eşi, E:Çocuklan) A: Adı Soyadı J^^eri İş/Ev/Ce])Telefonu B: Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, eksik ve gerçeğe aykırı beyan olması halinde ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. Bilgisayarlı Ortamda Alını Satıma Borsa Üyesini Temsile Yetkili Yöneticiler Yetkili Üye Temsilcisi Şirket Kaşesi Ad - Soyad Ad - Soyad Ad - Soyad Not: Formun her sayfası aracı kuruluş tarafından kaşelcnecek, üye yetkilileri ve temsilci tarafından imzalanacaktır. 2/2

16 EK-2 TAAHHÜTNAME İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili Borsa üyesi olarak; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ııın iş planları, faaliyetleri ile bilgisayar donanım ve yazılımlarına ait tüm bilgilerin gizli olarak muhafaza edileceğini ve İMKB'nin önceden yazılı izni olmaksızın söz konusu bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmayacağını, gizli bilginin, İMKB'nin gizli saydığı ve bu vasıflarla gizli olarak muhafaza edilecek bilgileri kapsadığını, Ayrıca fonksiyonel şartnamelere, tasarımlara, planlara, kodlara, talimatlara, teknik bilgi ve verilere, sistem dizaynlarına, sistem yazılımlarına, iş ve çalışma planlarına ve uygulamalarına, mali ve finansal bilgilere ve otomasyon teknolojisine ait bilcümle bilgilerin de gizli sayıldığını, Gizli bilginin gerek sözlü gerekse yazılı olabileceğini bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Ancak, aşağıdaki bilgiler gizli bilgi kapsamına girmeyecektir. a) Bizler tarafından ihlal edilmedikçe kamuoyuna mal olmuş bilgiler, b) Yazılı kayıt ve belgelerle desteklemek şartıyla İMKB tarafından bizlere açıklanmadan önce bizlerin haiz olduğu bilgiler, c) Bizler tarafından bu taahhütnameye halel getirmeden veya taahhütnameyi ihlal etmeden, İMKB'ye karşı herhangi bir surette mahremiyet yükümlülüğü altında olmayan bir üçüncü kişi tarafından tarafımıza açıklanan bilgiler. ÎMKB'den daha önceden temin edilmiş yazılı bir izin olmaksızın, tarafımıza açıklanan bütün gizli bilgileri gizli olarak muhafaza edeceğimizi ve söz konusu bilgileri şahsi yararımız için kullanmayacağımızı, istek halinde, İMKB tarafından bize teslim edilen bütün belgeleri ve belgelerin suretlerini İMKB'ye aynen iade edeceğimizi, Bilgisayarlı ortamda alım-satım yapmaya yetkili temsilcimizin gerek üçüncü şahıslara gerekse şirketimizce istihdam edilmiş ve/veya edilecek yetkili yada yetkisiz temsilcilere rızası hilafına da olsa işlem kod ve şifresini devretmesi nedeniyle, yetkisiz veya yetkili kişilerce eınir girişi, işlem, işlem iptali, işlem değişikliği, emir iptali, emir değişikliği gerçekleştirilmesi veya üye temsilcisinin bilgisi dışında üye yetkilileri ya da üçüncü şahıslar tarafından temsilci kodu ve şifresinin kullanılması nedeni ile ortaya çıkacak hukuki ve/veya maddi sorumluluğun müşterek ve müteselsil olarak şirketimize ve temsilcimize ait olacağını, Ayrıca, temsilcinin kurumumuzdan ayrılması ve ayrılışının tarafımızca İMKB'ye bildirilmemesi ve temsilcinin kurumumuz adına emir girişi, işlem, işlem iptali, işlem değişikliği, emir iptali, emir değişikliği gerçekleştirmesi halinde ortaya çıkacak her türlü hukuki ve/veya maddi sorumluluğun müşterek ve müteselsil olarak şirketimize ve temsilcimize ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Borsa Üyesini Temsile Yetkili Yöneticiler Şirket Kaşesi Ad -Soyad Ad - Soyad Unvan - İmza Unvan - İmza Bilgisayarlı Ortamda Alım Satıma Yetkili Üye Temsilcisi Ad - Soyad - İmza 15 o ü -

17 4 k TALEP NEDENİ w w EK-4.../.../20... TEMSİLCİ KARTI TALEP FORMU İlk Kart ; T * Kayıp ; *Yıpranma ; *Ad veya Soyadı Değişikliği ; KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı : Önceki Soyadı : Soyadı : Kan Grubu : İMZA NOT: Başvuru sahibi, ilgili bölümü imzalayıp 1 adet fotoğraf (yeni çekilmiş) ekleyecektir. YATIRIM KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI İMZA * Dekont Fotoğraf Kurumun kayıp yazısı *15 TL 'nin ilgili Bursa hesabına yatırıldığına dair dekont (Kayıp, Yıpranma ve Ad veya Soyadı Değişikliği hallerinde kart basım ücreti alınmaktadır). KARTIN TESLİMİNE İLİŞKİN TUTANAK (Bu bölüm temsilci kartı, ilgilisine teslim edilirken doldurulacaktır.) Teslim Alanın Adı-Soyadı Teslim Alınan Tarih İmza 16

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER 1- Noterde hazırlanacak, örneği Ek-1 de yer alan

Detaylı

Genelge No : 274 Üye İşleri Müdürlüğü. İstanbul, 03/12/2007. Konu : Üyelerin Borsa'da Temsili Hk.

Genelge No : 274 Üye İşleri Müdürlüğü. İstanbul, 03/12/2007. Konu : Üyelerin Borsa'da Temsili Hk. Genelge No : 274 Üye İşleri Müdürlüğü İstanbul, 03/12/2007 Konu : Üyelerin Borsa'da Temsili Hk. İlgi a) : 20/04/1999 tarih ve 111 no.lu Genelge. b) : 20/01/2003 tarih ve 184 no.lu Genelge. Sayın Üyemiz,

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE .../.../... BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE... nın İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin 14 ve 15 inci maddeleri uyarınca Kıymetli Madenler Piyasasında kurumumuzu temsile ve kurumumuz adına ekli

Detaylı

Sayı : İMKB-14-GDD-010.07-126-278 4/1/2013. Genel Mektup No : 3999 İnsan Kaynakları Müdürlüğü. Sayın Üyemiz,

Sayı : İMKB-14-GDD-010.07-126-278 4/1/2013. Genel Mektup No : 3999 İnsan Kaynakları Müdürlüğü. Sayın Üyemiz, Sayı : İMKB-14-GDD-010.07-126-278 4/1/2013 Konu : İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi. Genel Mektup No : 3999 İnsan Kaynakları Müdürlüğü Sayın Üyemiz,

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ne Uzman Yardımcısı ve İdari Memur(Engelli) kadrolarıiçin aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde

Detaylı

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik

Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Sağlık Bakanlığından; Organ Nakli Merkezi Açılmasına İlişkin Lisans Başvuru Şartları ve Yeterlilik Bakanlığımızca yayımlanmış olan 2012/48 sayılı Genelge ile planlama kapsamında duyurulan Böbrek-Karaciğer

Detaylı

ÜYE TEMSĠLCĠ EĞĠTĠMLERĠ BAġVURU KILAVUZU

ÜYE TEMSĠLCĠ EĞĠTĠMLERĠ BAġVURU KILAVUZU 2017 YILI ÜYE TEMSĠLCĠ EĞĠTĠMLERĠ BAġVURU KILAVUZU A ) Ü Y E L E R Ġ N B O R S A D A T E M S Ġ L Ġ Üyelerin Borsada temsili ile ilgili hususlar 19/11/2012 tarihli, 408 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR

GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR GERÇEK KİŞİLERİN ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASINDA İŞLEM YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUSUNA VE BU KİŞİLERİN BORSADA TEMSİLİNE İLİŞKİN ESASLAR I) BAŞVURU VE KABUL Kıymetli taş faaliyetinde bulunan, Kuyumcular

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI YARIġMA SINAVI ĠLANI 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Detaylı

Başvuru evrakları Borsaya teslim edilir. Başvurunun Borsa tarafından değerlendirilebilmesi için tüm belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir.

Başvuru evrakları Borsaya teslim edilir. Başvurunun Borsa tarafından değerlendirilebilmesi için tüm belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. I) ÜYELİĞE BAŞVURU VE KABUL Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri, bir örneği ekte yer alan Borsa Üyeleri için Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Üyeliğine Başvuru Seti ni hazırlayarak Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12 KASIM 2016 CUMARTESİ DUYURU Duyuru No : 05 Konu : Federasyon Başkanı Adaylığı ile ilgili hususlar 10.10.2016 Türkiye Otomobil Sporları

Detaylı

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı;

SİRKÜLER 2017/25. Son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla yıllık ortalama ihracatı; SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2017/25 Tarihi : 24.03.2017 Konusu : 23.03.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Son 3 Takvim Yılı İtibarıyla İlgili Her Takvim Yılında İhracat Yapmak Şartıyla Yıllık Ortalama İhracatı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak

Detaylı

ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU Enstitümüz ile Eti Maden Ġşletmeleri Genel Müdürlüğü yapılan

Detaylı

CHP takipte! MUTLULUKLAR. Sp r. Esnaf. sahilinde. manzara. akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı. Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler..

CHP takipte! MUTLULUKLAR. Sp r. Esnaf. sahilinde. manzara. akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı. Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler.. CHP takipte! - Sayfa 6 da akp suç duyurusunda bulundu böcek Patladı - Sayfa 6 da ö el habe MUTLULUKLAR - - - - T - Sayfa 6 Esnaf Sayfa 6 3 Antalya ya Ölüm Suyu içirecekler.. Sp r sahilinde manzara www.akdenizgercek.com

Detaylı

GÜVENLİK ELEMANI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

GÜVENLİK ELEMANI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU GÜVENLİK ELEMANI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU A. BAŞVURU ŞARTLARI Borsa İstanbul A.Ş. Güvenlik Elemanı Giriş Sınavına katılabilmek için; adayların Borsa İstanbul A.Ş. İnsan Kaynakları Yönergesinde belirtilen;

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*)

YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) EK/1 YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKASI İZAHNAMELERİNİN VEYA İHRAÇ BELGELERİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER(*) 1) VKŞ ve fon kullanıcılarını tanıtıcı bilgiler. 2) VKŞ nin yürürlükte bulunan

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS)

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) E-KPSS Nedir? E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan

Detaylı

UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM BAŞVURU KILAVUZU

UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM BAŞVURU KILAVUZU UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM BAŞVURU KILAVUZU Uzman yardımcısı unvanıyla işe alınacak kişiler nitelikleri dikkate alınarak Şirket ihtiyaçları çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. birimlerinde görevlendirilecektir.

Detaylı

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri.

Yenicami Mah. Milas Asfaltı Üzeri SAYIN ÜYEMİZ ; P.K SÖKE. Sayı : 2017 / 245 Tarih: Konu: Borsamız Organ Seçimleri. 5174 Sayılı Kanun ve Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, yargı gözetiminde 04 Ekim 2017 Çarşamba günü yapılacak olan borsamızın meclis asil ve yedek üyeleri seçimlerinde, aşağıdaki

Detaylı

Diyanet 1000 Personel Alacak

Diyanet 1000 Personel Alacak On5yirmi5.com Diyanet 1000 Personel Alacak Diyanet İşleri Başkanlığı 1000 adet sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi ve imam hatip alacak. Yayın Tarihi : 24 Mart 2012 Cumartesi (oluşturma : 10/9/2016) 633

Detaylı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS 2016 http://seyhan.meb.gov.tr/ 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU

Detaylı

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci T.C. DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS - 2016 http://dortyol.meb.gov.tr/

Detaylı

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Isparta İli

Detaylı

SİSTEM DESTEK (UYGULAMA İŞLETİM) UZMAN YARDIMCISI / UZMANI / KIDEMLİ UZMANI / BAŞUZMANI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

SİSTEM DESTEK (UYGULAMA İŞLETİM) UZMAN YARDIMCISI / UZMANI / KIDEMLİ UZMANI / BAŞUZMANI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU SİSTEM DESTEK (UYGULAMA İŞLETİM) UZMAN YARDIMCISI / UZMANI / KIDEMLİ UZMANI / BAŞUZMANI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU A. GÖREV TANIMI Sistem Destek (Uygulama işletim) pozisyonunda istihdam edilmesi

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TUFANBEYLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI http://tufanbeyli.meb.gov.tr 13 Başvuru Süresi : 11/08/2015 tarihinde web sayfamızdan

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ KASIM YER: İ-AKADEMİ EĞİTİM SALONU 1450 Sk. No:12, Alsancak Konak/İzmir (Kıbrıs Şehitleri Caddesi)

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ KASIM YER: İ-AKADEMİ EĞİTİM SALONU 1450 Sk. No:12, Alsancak Konak/İzmir (Kıbrıs Şehitleri Caddesi) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI EGE BÖLGE ŞUBESİ Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte belirtildiği

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU Başvuru formunu doldurmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci Başvuruların Yapılacağı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı Öğretmenlik Başvuru Kılavuzu,

Detaylı

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI No : 1998/3 Yayım Tarihi : 02/06/1998 Yürürlüğe Girdiği Tarihi : 02/06/1998 Not : 2005/1 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Olup, 1998/3 Sayılı

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "İstatistikçi", " Mimar", "Mühendis", "Teknisyen", "Hemşire", "Arşiv Memuru", "Memur" ve "Sekreter"

Detaylı

T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü T.C SULUOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS 2015 http://suluova.meb.gov.tr Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci

Detaylı

*Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu HASTANESİ

*Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu HASTANESİ *Her bir Başvuru formu ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilan metni ekinde bulunmaktadır. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde,

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

PROJE YÖNETİCİSİ GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU PROJE YÖNETİCİSİ GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU A. GÖREV TANIMI Proje Yöneticisi pozisyonunda istihdam edilmesi planlanan çalışanların temel görev tanımı aşağıda yer almaktadır. Proje finansallarının

Detaylı

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.8. BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 61) (30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: STAJYER SANATÇI VE TONMAYSTER GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuz Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarında, istihdam edilmek üzere; sözlü-mülakat ve uygulamalı

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2012 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek

EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek EK-1 TMK İZAHNAMESİNİN ONAYLANMASI İÇİN GEREKEN BELGELER(*) 1) İhraççıyı tanıtıcı bilgiler, 2) Yürürlükte bulunan tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline getirilmiş, ihraççıyı temsile yetkili

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLARI VE KONUT DEĞERLEME UZMANLARI İÇİN ARANAN TECRÜBE KOŞULUNUN UYGULAMA ESASLARI 2014/19 Kurulumuzun 20.06.2014 tarih ve 19/599 sayılı Kararı ile; Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda lisansa tabi de çalışacak kişilerin yabancı uyruklu olması veya yurtdışında

Detaylı

MESLEK ÜNVANI : Deniz Trafik Operatörü (aday) ADEDİ : 20

MESLEK ÜNVANI : Deniz Trafik Operatörü (aday) ADEDİ : 20 KAMU KURUM VE KURUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA AŞAĞIDA BERTİLEN PERSONEL ALIMLARINA TÜRKİYE İŞ KURUMUNUN İLGİLİ BİRİMLERİNE ŞAHSEN YADA TÜRKİYE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00.010.06 6/5/2009 Konu :Gümrük Müşavirleri Dairesince Düzenlenen İşlemler GENELGE (2009/43) A) KULLANICI ONAY PROGRAMI

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli

Detaylı

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S. NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ASLANAPA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Denklik İşleri Yurtdışı Eğitim Denkliği

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Sayfa / 5 İlanın Yayınlandığı Tarih : 0/07/03 Son Başvuru Tarihi : 4/07/03 ZAMAN GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

UYGULAMA İŞLETİM UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

UYGULAMA İŞLETİM UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU A. GÖREV TANIMI UYGULAMA İŞLETİM UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU Uygulama işletim uzman yardımcısı pozisyonunda istihdam edilmesi planlanan çalışanların temel görev tanımı aşağıda

Detaylı

T.C. YENİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. YENİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. YENİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Süresi Başvurular 03/02/2016 tarihinden başlayıp 04/02/2016 Perşembe

Detaylı

10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olanfirmaların 2(iki),

10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olanfirmaların 2(iki), Sayı : 2017 048 İstanbul, 2017 Konu : İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Karar Yayımlandı. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

PERSONEL ALIM İLANI RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA İSTANBUL İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

PERSONEL ALIM İLANI RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA İSTANBUL İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. PERSONEL ALIM İLANI RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA İSTANBUL İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.BAŞVURULAR TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDAN VEYA TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTANBUL İLİ

Detaylı

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı,

TEBLİĞ. b) Güvenli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan imzayı, 25 Ocak 2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanmıştır. TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM BAŞVURU KILAVUZU Uzman yardımcısı unvanıyla işe alınacak kişiler nitelikleri dikkate alınarak Şirket ihtiyaçları

UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM BAŞVURU KILAVUZU Uzman yardımcısı unvanıyla işe alınacak kişiler nitelikleri dikkate alınarak Şirket ihtiyaçları BORSA İSTANBUL Uzman Yardımcısı Genel Nitelikler İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri veya Yönetim Bilimleri

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Özel Engelli Çocuk Bakımevi Açma İşlem Basamakları ÖZEL ENGELLİ ÇOCUK BAKIMEVİ AÇMA İŞLEM BASAMAKLARI Merkezin Adının Belirlenmesi 1 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne

Detaylı

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi

Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Ve Nihayet Elektronik İmza Sermaye Piyasasına da Girdi Elektronik imza kullanımı toplumumuzda da giderek yaygınlaşıyor. Tabi, bu yaygınlaşmadaki temel etkenlerden bir tanesi de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM)

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) 1. GENEL HUSUSLAR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KLAVUZU AĞUSTOS-EYLÜL-2015 İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Web Sayfası Başvuru Süresi

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Halkapınar Spor Kompleksinde 03 Temmuz 2017 tarihinde 08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Halkapınar Spor Kompleksinde 03 Temmuz 2017 tarihinde 08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır. 03-15 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA İZMİR DE YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR a) Spor Masörü Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır. b)

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2)

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Resmi Gazete No : 25107 Resmi Gazete Tarihi : 13.05.2003 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/2) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

UYGULAMA İŞLETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

UYGULAMA İŞLETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU UYGULAMA İŞLETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU A. GÖREV TANIMI Uygulama işletim görevlisi pozisyonunda istihdam edilmesi planlanan çalışanların temel görev tanımı aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Seri:V No:46 55 nci maddesinde

Seri:V No:46 55 nci maddesinde Sayın Yetkili, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ye (VOB)

Detaylı

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir.

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir. İSTANBUL, 28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligat Usul ve Esasları SİRKÜLER (2015/46) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ile mali konulardaki tebligatların elektronik (mail) olarak yapılabilecektir.

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ KILAVUZU

DENİZLİ SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ KILAVUZU DENİZLİ SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİ KILAVUZU MAYIS 2013 MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ ve MECLİS ÜYELERİ SEÇİMLERİ 02 MAYIS 2013 PERŞEMBE GÜNÜ 09.00 17:00 SAATLERİ ARASINDA DENİZLİ SANAYİ ODASI HİZMET BİNASINDA

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI AŞ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI AŞ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI AŞ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine; - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da en az 4 yıllık

Detaylı

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar.

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar. Bu Yönetmelik 8-9 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen BMO 2.Genel Kurulu nda Oda Yönetim Kurulu na değişiklik yapma yetkisi verilerek kabul edilmiş, 25.09.2014 tarihli BMO Yönetim Kurulu kararıyla Madde

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Yayın Tarihi: 24.12.2014 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.9-YNRG-01 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2014-379 Sayfa No:1/6 Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Merkezi

Detaylı

YAZILIM TEST ve KALİTE UZMAN YARDIMCISI / UZMANI / KIDEMLİ UZMANI / BAŞUZMANI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU

YAZILIM TEST ve KALİTE UZMAN YARDIMCISI / UZMANI / KIDEMLİ UZMANI / BAŞUZMANI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU YAZILIM TEST ve KALİTE UZMAN YARDIMCISI / UZMANI / KIDEMLİ UZMANI / BAŞUZMANI GİRİŞ SINAVI SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU A. GÖREV TANIMI Yazılım test ve kalite pozisyonunda istihdam edilmesi planlanan çalışanların

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI İşgücü İstemi (00003025653) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un PENDİK HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS) GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere, Uzman Yardımcıları alınacaktır.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 05.04.2017 Sayı: 2017/073 Ref: 4/073 Konu: İHRACAT YAPAN FİRMALARIN YETKİLİLERİNE HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL PASAPORT) VERİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN USUL VE ESALARINA DAİR BAKANLAR

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 31.08.2015 Sayı: 2015/019 Konu: ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI HAKKINDA VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR Özet: Vergi dairelerince düzenlenen ve VUK hükümleri kapsamında mükellefe

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: KAMERA ASİSTANI GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: KAMERA ASİSTANI GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: KAMERA ASİSTANI GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL

İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis ve Tekniker

Detaylı

TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĠYE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ MERKEZ BĠRLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI ĠLANI TÜRKĠYE Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 20 (Yirmi)

Detaylı

KPSS BAŞVURU KILAVUZU Gebze Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı

KPSS BAŞVURU KILAVUZU Gebze Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı KPSS BAŞVURU KILAVUZU Gebze Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonucu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Üniversitemize Yerleşen Adaylar

Detaylı

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi.

1- Ana Bilim Dalı Kurul Kararı 2- Enstitü Kurul Kararı 3- Rektör Onayı 4- Üniversitenin Web sayfasından ilan edilmesi. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI 1 Tezli Yüksek Lisans Süresi 7. maddede istenilen belgeler BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı